Nghị định 37/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: chanhson

Nghị định 37/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 37/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 

 1. N gh Þ   ®Þ nh cña chÝnh phñ Sè 37/2005/N§­CP ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2005  Quy ®Þnh thñ tôc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001;  C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé C«ng an, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I   Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ®iÒu chØnh NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh vÒ  tr×nh tù, thñ  tôc ¸p dông  c¸c   biÖn   ph¸p   cìng   chÕ   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi  ph¹m   hµnh  chÝnh,   quyÕt   ®Þnh   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p  kh¾c   phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra trong trêng hîp  kh«ng  ¸p dông  xö  ph¹t  (gäi  t¾t lµ  cìng  chÕ  hµnh  chÝnh)  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®∙   qu¸ thêi h¹n tù  nguyÖn chÊp hµnh hoÆc qu¸ thêi h¹n ho∙n  chÊp hµnh c¸c quyÕt ®Þnh nªu trªn mµ kh«ng tù nguyÖn chÊp   hµnh.  §i Ò u  2.  C¸c biÖn ph¸p cìng chÕ hµnh chÝnh C¸c biÖn ph¸p cìng chÕ hµnh chÝnh bao gåm: 1.   KhÊu   trõ   mét   phÇn   tiÒn   l¬ng   hoÆc   mét   phÇn   thu  nhËp; khÊu trõ tiÒn tõ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng;  2. Kª biªn phÇn tµi s¶n cã  gi¸ trÞ  t¬ng øng víi sè  tiÒn ph¹t ®Ó b¸n ®Êu gi¸; 3. C¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  kh¸c  ®Ó  thùc hiÖn tÞch thu  tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m hµnh chÝnh;  buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi  ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc buéc th¸o dì  c«ng tr×nh x©y 
 2. 2 dùng   tr¸i  phÐp;   buéc   thùc  hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   kh¾c  phôc   t×nh   tr¹ng   «   nhiÔm   m«i   trêng   sèng,   l©y   lan   dÞch   bÖnh;  buéc  ®a ra khái l∙nh thæ ViÖt Nam,   buéc t¸i xuÊt hµng  ho¸, vËt phÈm, ph¬ng tiÖn; buéc tiªu hñy vËt phÈm g©y h¹i  cho   søc   khoÎ   con   ngêi,   vËt   nu«i   vµ   c©y   trång,   v¨n   ho¸  phÈm ®éc h¹i. §i Ò u   3.  Nguån tiÒn khÊu trõ vµ tµi s¶n kª biªn ®èi  víi tæ chøc bÞ ¸p dông cìng chÕ hµnh chÝnh 1.   §èi   víi   tæ   chøc   lµ   c¬   quan   nhµ   níc,   ®¬n   vÞ   vò  trang bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  hµnh chÝnh khÊu  trõ tiÒn, kª biªn tµi s¶n vµ tr¶ chi phÝ cho ho¹t ®éng c ­ ìng chÕ  th×  thùc hiÖn khÊu trõ  tõ  nguån kinh phÝ  do ng©n  s¸ch nhµ níc cÊp cho c¬ quan, ®¬n vÞ ®ã.  2. §èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp nhµ níc cã thu, ®¬n vÞ vò  trang  ®îc tæ chøc c¸c ho¹t  ®éng cã  thu theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt, khi bÞ  khÊu trõ, kª biªn tµi s¶n vµ  tr¶ chi  phÝ  cho ho¹t  ®éng cìng chÕ  th×  lÊy tõ  nguån thu vµ  tµi  s¶n do c¸c ho¹t ®éng nµy mang l¹i. 3. §èi víi tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙  héi th×  khÊu trõ  tiÒn, kª biªn tµi s¶n, tr¶ chi phÝ  cho  ho¹t ®éng cìng chÕ b»ng tiÒn, tµi s¶n cña tæ chøc ®ã, trõ  tµi s¶n mµ  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt kh«ng  ®îc sö  dông  ®Ó chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù.  4.   §èi   víi   tæ   chøc   x∙   héi,   tæ   chøc   x∙   héi   ­   nghÒ  nghiÖp, c¸c quü  x∙ héi, quü  tõ  thiÖn th×  khÊu trõ  tiÒn,  kª biªn tµi s¶n, tr¶ chi phÝ  cho ho¹t  ®éng cìng chÕ  tõ  tiÒn, tµi s¶n cña tæ chøc, quü ®ã. 5.   §èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   (doanh   nghiÖp   nhµ   níc,  c«ng   ty   cæ   phÇn,   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n,   c«ng   ty  liªn   doanh,   c«ng   ty   100%   vèn   níc   ngoµi,  doanh   nghiÖp   t  nh©n, hîp t¸c x∙) th× khÊu trõ tiÒn, kª biªn tµi s¶n, tr¶  chi phÝ  cho ho¹t  ®éng cìng chÕ  tõ  tiÒn, tµi s¶n hoÆc thu  nhËp b»ng tiÒn, tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®ã. §i Ò u   4.   ThÈm   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   hµnh  chÝnh     Nh÷ng   ngêi   sau   ®©y   cã   thÈm   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh   mét  trong c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i §iÒu  2 cña NghÞ   ®Þnh nµy vµ  cã  nhiÖm vô  tæ chøc viÖc c ìng chÕ  thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t cña m×nh vµ cña cÊp díi: 1.  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n  cÊp x∙,  cÊp huyÖn,   cÊp  tØnh;
 3. 3 2.   Trëng   c«ng   an   cÊp   huyÖn,   Gi¸m   ®èc   c«ng   an   cÊp   tØnh; Côc trëng Côc C¶nh s¸t qu¶n lý  hµnh chÝnh vÒ  trËt  tù  x∙ héi, Côc trëng Côc C¶nh s¸t giao th«ng, Côc trëng  Côc C¶nh s¸t phßng ch¸y ch÷a ch¸y, Côc trëng Côc C¶nh s¸t  ®iÒu tra téi ph¹m vÒ  trËt tù  qu¶n lý  kinh tÕ  vµ  chøc vô,   Côc trëng Côc C¶nh s¸t  ®iÒu tra téi ph¹m vÒ  trËt tù  x∙  héi, Côc trëng Côc C¶nh s¸t  ®iÒu tra téi ph¹m vÒ  ma tóy,  Côc trëng Côc Qu¶n lý  xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh thuéc Bé  C«ng  an; 3.   Trëng   ®ån   biªn   phßng,   ChØ   huy   trëng   Bé   ®éi   Biªn  phßng cÊp tØnh; Côc trëng Côc C¶nh s¸t biÓn; 4.   Côc   trëng   Côc   H¶i   quan   cÊp   tØnh,   Côc   trëng   Côc  §iÒu tra chèng bu«n lËu thuéc Tæng côc H¶i quan; 5. Chi côc trëng Chi côc KiÓm l©m, Côc trëng Côc KiÓm  l©m; 6. Chi côc trëng Chi côc ThuÕ, Côc trëng Côc ThuÕ; 7. Chi côc trëng Chi côc Qu¶n lý thÞ trêng, Côc trëng  Côc Qu¶n lý thÞ trêng; 8. Ch¸nh thanh tra chuyªn ngµnh cÊp Së, Ch¸nh Thanh   tra   chuyªn   ngµnh   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh phñ; 9. ThÈm ph¸n  ®îc ph©n c«ng chñ  to¹  phiªn toµ, Trëng  phßng thi hµnh ¸n d©n sù  cÊp tØnh, Trëng phßng thi hµnh  ¸n Qu©n khu vµ cÊp t¬ng ®¬ng. §i Ò u   5.   Nguyªn   t¾c   ra   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   vµ   tæ  chøc viÖc  cìng chÕ  thi hµnh  ®èi víi quyÕt   ®Þnh xö  ph¹t  cña cÊp díi Nh÷ng ngêi quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ   ®Þnh nµy cã  thÈm  quyÒn ra quyÕt ®Þnh cìng chÕ vµ tæ chøc viÖc cìng chÕ thi  hµnh ®èi víi quyÕt ®Þnh xö ph¹t cña cÊp díi trong c¸c tr­ êng hîp sau: 1.   CÊp   díi   kh«ng   cã   thÈm   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh   cìng  chÕ; 2. CÊp díi cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  nhng  kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ lùc lîng, ph¬ng tiÖn ®Ó tæ chøc thi  hµnh quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  vµ  cã  v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  cÊp trªn  ra quyÕt ®Þnh cìng chÕ; 3.   ViÖc   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   liªn   quan   ®Õn  nhiÒu   ®Þa  ph¬ng, tæ chøc,  c¸ nh©n  hoÆc  c¸ nh©n  bÞ  cìng  chÕ  lµ  nh÷ng ngêi cã  chøc s¾c t«n gi¸o, cã  uy tÝn trong  x∙ héi, cÊp trªn xÐt thÊy cÇn thiÕt ph¶i ra quyÕt ®Þnh c­ ìng chÕ.
 4. 4 § i Ò u  6.  QuyÕt ®Þnh cìng chÕ hµnh chÝnh 1. ViÖc cìng chÕ  hµnh chÝnh chØ  ®îc thùc hiÖn khi cã  quyÕt ®Þnh cìng chÕ hµnh chÝnh cña ngêi cã thÈm quyÒn quy  ®Þnh t¹i §iÒu  4 cña NghÞ   ®Þnh  nµy.  QuyÕt  ®Þnh  cìng  chÕ  hµnh chÝnh bao gåm nh÷ng néi dung sau: ngµy, th¸ng, n¨m  ra quyÕt ®Þnh; c¨n cø ra quyÕt ®Þnh; hä tªn, chøc vô (cÊp  bËc),  ®¬n vÞ  ngêi ra quyÕt  ®Þnh; hä  tªn, n¬i c  tró, trô  së  cña c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ; biÖn ph¸p cìng chÕ;  thêi gian,  ®Þa  ®iÓm thùc hiÖn; c¬  quan  ®îc giao chñ  tr×  thùc   hiÖn   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ;   c¬   quan   cã   tr¸ch   nhiÖm  phèi hîp; ch÷  ký  cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh, dÊu cña c¬  quan  ra quyÕt ®Þnh. 2. QuyÕt  ®Þnh cìng chÕ  ph¶i  ®îc göi cho c¸ nh©n, tæ  chøc bÞ  cìng chÕ  tríc khi thi hµnh. QuyÕt  ®Þnh cìng chÕ  cña Uû  ban nh©n d©n cÊp díi ph¶i göi cho Uû  ban nh©n d©n  cÊp trªn trùc tiÕp. Trêng hîp cìng chÕ b»ng biÖn ph¸p quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 2 NghÞ   ®Þnh nµy th×  quyÕt  ®Þnh ph¶i ®îc göi cho Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i   tæ chøc cìng chÕ tríc khi thi hµnh ®Ó phèi hîp thùc hiÖn. QuyÕt ®Þnh cìng chÕ ph¶i ®îc göi cho c¸ nh©n, tæ chøc  bÞ  cìng chÕ, c¸ nh©n, tæ chøc cã  liªn quan 5 ngµy tríc  khi tiÕn hµnh cìng chÕ. §i Ò u   7.  Tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi hµnh quyÕt ®Þnh c­ ìng chÕ hµnh chÝnh 1. Ngêi ®∙ ra quyÕt ®Þnh cìng chÕ hµnh chÝnh cã nhiÖm  vô tæ chøc thi hµnh quyÕt ®Þnh cìng chÕ ®ã.  2.   §èi   víi   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   hµnh   chÝnh   cña   Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp th× Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n   ®∙ ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  c¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô  cña c¸c c¬  quan chøc n¨ng thuéc Uû  ban nh©n d©n mµ  ph©n  c«ng   c¬   quan   chñ   tr×   tæ   chøc   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   cìng  chÕ. ViÖc ph©n c«ng c¬  quan chñ  tr×  ph¶i trªn nguyªn t¾c  vô   viÖc   thuéc   lÜnh   vùc   chuyªn   m«n   cña   c¬   quan   nµo   th×  giao   c¬   quan   ®ã   chñ   tr×;   trong   trêng   hîp   vô   viÖc   liªn  quan  ®Õn nhiÒu c¬  quan th×  tuú  tõng trêng hîp cô  thÓ  mµ  quyÕt   ®Þnh   giao   cho   c¬   quan   chñ   tr×   tæ   chøc   thi   hµnh  quyÕt ®Þnh cìng chÕ cho phï hîp.  3. C¸c tæ chøc vµ  c¸ nh©n liªn quan cã  nghÜa vô  phèi  hîp víi ngêi cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh cìng chÕ hoÆc c¬  quan   ®îc   giao   chñ   tr×   tæ   chøc   cìng   chÕ   triÓn   khai   c¸c  biÖn   ph¸p   nh»m   thùc   hiÖn   c¸c   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   hµnh  chÝnh. 
 5. 5 § i Ò u   8.   B¶o  ®¶m trËt tù, an toµn trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn cìng chÕ 1. C¬  quan  ®îc giao chñ  tr×  thi hµnh quyÕt  ®Þnh c ìng  chÕ  cã  tr¸ch nhiÖm b¶o  ®¶m trËt tù  trong qu¸ tr×nh cìng  chÕ. Trêng hîp nÕu thÊy cÇn thiÕt ph¶i cã  lùc lîng C¶nh  s¸t nh©n d©n tham gia b¶o  ®¶m trËt tù, an toµn trong qu¸  tr×nh thi hµnh cìng chÕ  th×  ph¶i cã  v¨n b¶n yªu cÇu göi  ®Õn c¬  quan C«ng an cïng cÊp 5 ngµy tríc khi thùc hiÖn  thùc hiÖn cìng chÕ ®Ó bè trÝ lùc lîng. 2. Khi cã  yªu cÇu tham gia b¶o  ®¶m trËt tù, an toµn  trong qu¸ tr×nh cìng chÕ, lùc lîng C¶nh s¸t nh©n d©n cã  tr¸ch nhiÖm bè  trÝ  lùc lîng ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hµnh  vi g©y rèi, chèng ngêi thi hµnh c«ng vô  trong qu¸ tr×nh  thi hµnh quyÕt ®Þnh cìng chÕ hµnh chÝnh.  §i Ò u   9.   Thêi   hiÖu   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ  hµnh chÝnh 1.   QuyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   hµnh   chÝnh   cã   hiÖu   lùc   thi  hµnh trong thêi h¹n mét n¨m, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh.  2. Trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc bÞ ¸p dông biÖn ph¸p c­ ìng chÕ  cè  t×nh trèn tr¸nh,  tr×  ho∙n th×  thêi  hiÖu  thi  hµnh ®îc tÝnh l¹i kÓ tõ thêi ®iÓm hµnh vi trèn tr¸nh, tr×  ho∙n ®îc chÊm døt. 3. §èi víi trêng hîp cìng chÕ  hµnh chÝnh ­ buéc th¸o   dì c«ng tr×nh x©y dùng tr¸i phÐp; buéc thùc hiÖn c¸c biÖn   ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr êng sèng, l©y lan  dÞch bÖnh;  buéc tiªu hñy vËt phÈm  g©y  h¹i  cho  søc  khoΠ con ngêi, vËt nu«i vµ c©y trång, v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i th×  kh«ng ¸p dông thêi hiÖu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. Ch¬ng II Thñ tôc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  hµnh chÝnh ®Ó thi hµnh c¸c quyÕt ®Þnh  xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Môc A biÖn ph¸p cìng chÕ khÊu trõ mét phÇn l¬ng  hoÆc mét phÇn thu nhËp §i Ò u   10.   §èi   tîng   bÞ   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   cìng   chÕ  khÊu trõ mét phÇn tiÒn l¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp C¸  nh©n bÞ   ¸p dông  biÖn ph¸p  cìng chÕ  khÊu  trõ  mét  phÇn tiÒn l¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp khi:
 6. 6 1. C¸ nh©n bÞ  cìng chÕ  lµ  c¸n bé, c«ng chøc hoÆc c¸  nh©n  ®ang lµm viÖc  ®îc hëng tiÒn l¬ng hoÆc thu nhËp t¹i  mét c¬ quan, tæ chøc theo hîp ®ång cã thêi h¹n tõ 6 th¸ng   trë lªn hoÆc hîp ®ång kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n; 2. C¸ nh©n bÞ  cìng chÕ   ®ang  ®îc hëng trî  cÊp hu trÝ  hoÆc mÊt søc hµng th¸ng.  §i Ò u   11.   QuyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   khÊu   trõ   mét   phÇn  tiÒn l¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp ®èi víi c¸ nh©n 1.   QuyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   khÊu   trõ   mét   phÇn   tiÒn   l¬ng  hoÆc mét phÇn thu nhËp  ®èi víi c¸ nh©n ph¶i ghi râ  ngµy,  th¸ng, n¨m ra quyÕt  ®Þnh; c¨n cø ra quyÕt  ®Þnh; hä  tªn,  chøc vô,  ®¬n vÞ  c«ng t¸c cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh; hä  tªn,  ®Þa chØ cña c¸ nh©n bÞ cìng chÕ khÊu trõ mét phÇn tiÒn l­ ¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp; tªn, ®Þa chØ c¬ quan, tæ chøc  qu¶n lý  tiÒn l¬ng hoÆc thu nhËp cña c¸ nh©n bÞ  cìng chÕ;  sè tiÒn bÞ khÊu trõ, lý do khÊu trõ; tªn, ®Þa chØ cña Kho   b¹c Nhµ  níc nhËn tiÒn, ph¬ng thøc chuyÓn sè  tiÒn bÞ  khÊu   trõ   ®Õn kho b¹c; thêi gian thi hµnh; ch÷  ký  cña ngêi ra  quyÕt ®Þnh, dÊu cña c¬ quan ra quyÕt ®Þnh. 2. QuyÕt  ®Þnh trªn  ®îc göi  ®Õn c¸ nh©n bÞ  cìng chÕ,  c¬   quan,   tæ   chøc   trùc   tiÕp   qu¶n   lý   tiÒn   l¬ng   hoÆc   thu  nhËp cña c¸ nh©n bÞ cìng chÕ vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan. §i Ò u   12.   Tû   lÖ   khÊu   trõ   mét   phÇn   tiÒn   l¬ng   hoÆc  mét phÇn thu nhËp ®èi víi c¸ nh©n 1. ChØ khÊu trõ  mét phÇn tiÒn l¬ng hoÆc mét phÇn thu  nhËp t¬ng øng víi sè tiÒn ®∙ ghi trong quyÕt ®Þnh xö ph¹t  cña ngêi cã thÈm quyÒn. 2. Tû  lÖ  khÊu trõ  tiÒn l¬ng, trî  cÊp hu trÝ  hoÆc mÊt  søc ®èi víi c¸ nh©n kh«ng qu¸ ba m¬i phÇn tr¨m (30%) trªn  tæng sè tiÒn l¬ng, trî cÊp hµng th¸ng cña c¸ nh©n ®ã. §èi  víi nh÷ng kho¶n thu nhËp kh¸c th×  tû  lÖ  khÊu trõ  c¨n cø  vµo thu nhËp thùc tÕ cña ngêi ®ã (nhng kh«ng qu¸ 50% tæng  sè thu nhËp).   §i Ò u   13.  Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan, tæ chøc, ngêi sö  dông lao ®éng ®ang qu¶n lý tiÒn l¬ng hoÆc thu nhËp cña c¸  nh©n bÞ cìng chÕ khÊu trõ 1. C¬  quan, tæ chøc, ngêi sö  dông lao  ®éng  ®ang qu¶n  lý  tiÒn l¬ng hoÆc thu nhËp cña c¸ nh©n bÞ  ¸p dông biÖn  ph¸p khÊu trõ  mét phÇn tiÒn l¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp  cã tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh nghiªm chØnh quyÕt ®Þnh cìng chÕ  cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.
 7. 7 2. Ngay khi  ®Õn kú  lÜnh tiÒn l¬ng hoÆc thu nhËp gÇn  nhÊt, c¬  quan, tæ chøc, ngêi sö  dông lao  ®éng  ®ang qu¶n  lý   tiÒn   l¬ng   hoÆc   thu   nhËp   cña   c¸   nh©n   bÞ   cìng   chÕ   cã  tr¸ch nhiÖm khÊu trõ mét phÇn tiÒn l¬ng hoÆc thu nhËp cña  c¸ nh©n bÞ cìng chÕ theo néi dung ghi trong quyÕt ®Þnh c­ ìng chÕ  vµ  chuyÓn sè  tiÒn  ®∙ khÊu trõ   ®Õn tµi kho¶n t¹i  Kho b¹c Nhµ  níc  ®∙ ghi trong  quyÕt   ®Þnh cìng chÕ,  ®ång  thêi th«ng b¸o cho ngêi cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh cìng  chÕ khÊu trõ tiÒn l¬ng biÕt.   3. Trêng hîp c¬  quan, tæ chøc, ngêi sö  dông lao  ®éng  ®ang qu¶n lý  tiÒn l¬ng hoÆc thu nhËp cña c¸ nh©n bÞ  ¸p  dông biÖn ph¸p khÊu trõ  mét phÇn l¬ng hoÆc mét phÇn thu  nhËp cè t×nh kh«ng thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cìng chÕ khÊu trõ  cña   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   th×   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 8. 8 Môc B biÖn ph¸p cìng chÕ khÊu trõ tiÒn tõ tµi kho¶n  t¹i ng©n hµng §i Ò u   14.   §èi   tîng   bÞ   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   cìng   chÕ  khÊu trõ tiÒn tõ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng ¸p dông biÖn ph¸p khÊu trõ tiÒn tõ tµi kho¶n t¹i ng©n   hµng  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc kh«ng tù  nguyÖn chÊp hµnh  quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t,   kh«ng   thanh   to¸n   chi   phÝ   cìng   chÕ  khi: 1. C¸ nh©n cã  tiÒn göi t¹i ng©n hµng  ë  ViÖt Nam (trõ  trêng hîp ®ang bÞ ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ khÊu trõ mét  phÇn l¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp);  2. Tæ chøc cã tiÒn göi t¹i ng©n hµng ë ViÖt Nam. §i Ò u   15.   X¸c   minh   th«ng   tin   vÒ   tµi   kho¶n   cña   c¸  nh©n, tæ chøc bÞ cìng chÕ 1. Ngêi cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh cìng chÕ khÊu trõ  tiÒn tõ  tµi kho¶n  t¹i  ng©n  hµng cã  quyÒn thu thËp,  x¸c  minh vµ  yªu cÇu ng©n hµng cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ  tµi  kho¶n,  sè  tiÒn  hiÖn cã  trong tµi kho¶n  cña c¸ nh©n,  tæ  chøc bÞ cìng chÕ. 2. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ  cã  tr¸ch nhiÖm th«ng  b¸o cho ngêi cã  thÈm quyÒn  ra quyÕt   ®Þnh cìng chÕ  khÊu  trõ  tiÒn tõ  tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vÒ  ng©n hµng n¬i më  tµi kho¶n, sè tµi kho¶n cña m×nh t¹i ng©n hµng khi cã yªu  cÇu. §i Ò u   16.  QuyÕt  ®Þnh cìng chÕ  khÊu trõ  tiÒn tõ  tµi  kho¶n t¹i ng©n hµng 1. QuyÕt ®Þnh cìng chÕ khÊu trõ tiÒn tõ tµi kho¶n t¹i  ng©n hµng ph¶i ghi râ ngµy, th¸ng, n¨m ra quyÕt ®Þnh; c¨n   cø ra quyÕt  ®Þnh; hä  tªn, chøc vô,  ®¬n vÞ  c«ng t¸c cña  ngêi ra quyÕt  ®Þnh; sè  tiÒn bÞ  khÊu trõ, hä  tªn, sè  tµi  kho¶n cña c¸ nh©n, tæ chøc bÞ khÊu trõ; tªn, ®Þa chØ ng©n  hµng n¬i ngêi bÞ  ¸p dông khÊu trõ  më  tµi kho¶n; tªn,  ®Þa  chØ, sè  tµi kho¶n cña Kho b¹c Nhµ  n íc, ph¬ng thøc chuyÓn  sè  tiÒn bÞ  khÊu trõ  tõ  ng©n hµng  ®Õn kho b¹c; thêi h¹n  thi hµnh vµ  ph¶i  ®îc ngêi cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh c­ ìng chÕ  khÊu trõ  tiÒn tõ  tµi kho¶n t¹i ng©n hµng ký  tªn  vµ ®ãng dÊu. 2. QuyÕt ®Þnh cìng chÕ khÊu trõ tiÒn tõ tµi kho¶n t¹i  ng©n hµng  ®îc göi cho c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  khÊu trõ, ng©n  hµng n¬i tæ chøc, c¸ nh©n bÞ ¸p dông khÊu trõ cã tiÒn göi  
 9. 9 t¹i ng©n hµng vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan 5 ngµy tr íc khi  tiÕn hµnh cìng chÕ. 3.   Trong   thêi   h¹n   5   ngµy   kÓ   tõ   khi   nhËn   ®îc   quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  khÊu trõ  tiÒn tõ  tµi kho¶n t¹i ng©n hµng,  c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ  khÊu trõ  cã  tr¸ch nhiÖm yªu  cÇu ng©n hµng  n¬i  m×nh  më  tµi  kho¶n  chuyÓn  tiÒn tõ  tµi  kho¶n   cña   m×nh   sang   tµi   kho¶n   cña   Kho   b¹c   Nhµ   níc   ghi  trong quyÕt ®Þnh cìng chÕ khÊu trõ. Trêng hîp c¸ nh©n, tæ  chøc cè t×nh kh«ng thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cìng chÕ khÊu trõ  th×   sÏ   bÞ   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   cìng   chÕ   kª   biªn   theo   quy  ®Þnh t¹i Môc C Ch¬ng II NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   17.  Tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng n¬i c¸ nh©n, tæ  chøc bÞ cìng chÕ më tµi kho¶n 1.   Ng©n   hµng   cã   tr¸ch   nhiÖm   cung   cÊp   c¸c   th«ng   tin  cÇn thiÕt b»ng v¨n b¶n vÒ  tµi kho¶n cña c¸ nh©n, tæ chøc  bÞ cìng chÕ hiÖn ®ang më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng m×nh khi  cã  yªu cÇu b»ng v¨n b¶n cña ngêi cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ khÊu trõ tiÒn tõ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. 2.  Trong  thêi h¹n  5 ngµy  kÓ  tõ  ngµy  nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  khÊu trõ  ng©n hµng cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp  víi ngêi cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  th«ng b¸o  cho chñ  tµi kho¶n biÕt. Khi nhËn  ®îc yªu cÇu chuyÓn tiÒn  cña chñ  tµi kho¶n lµ  c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ, ng©n  hµng cã  tr¸ch nhiÖm chuyÓn sè  tiÒn cña tæ chøc, c¸ nh©n  bÞ  cìng chÕ  sang tµi kho¶n cña kho b¹c nhµ  níc ghi trong  quyÕt   ®Þnh   cìng  chÕ  khÊu   trõ   tiÒn;   ®ång  thêi   th«ng   b¸o   cho   c¬   quan   ®∙   ra   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   khÊu   trõ   vµ   c¸  nh©n, tæ chøc bÞ cìng chÕ khÊu trõ biÕt. 3. Trêng hîp trong tµi kho¶n kh«ng cßn sè  d  hoÆc cßn  nhng kh«ng  ®ñ   ®Ó  thi hµnh th×  c¬  quan ng©n hµng sau khi  khÊu trõ  sè  tiÒn hiÖn cã  ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho  c¬  quan  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  khÊu trõ  tiÒn tõ  tµi  kho¶n t¹i ng©n hµng biÕt ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ kª  biªn theo quy ®Þnh t¹i Môc C Ch¬ng II NghÞ ®Þnh nµy. 4. NÕu trong tµi kho¶n cña c¸ nh©n, tæ chøc cßn sè  d mµ ng©n hµng kh«ng thùc hiÖn viÖc trÝch tiÒn cña c¸ nh©n,   tæ chøc bÞ  cìng chÕ  nép vµo ng©n s¸ch nhµ  níc theo quyÕt  ®Þnh cìng  chÕ  khÊu  trõ  cña ngêi cã  thÈm quyÒn  th×  ng©n  hµng bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu  35 NghÞ   ®Þnh sè  202/2004/N§­CP ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2004  cña ChÝnh  phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng.
 10. 10 § i Ò u  18.  Thñ tôc thu tiÒn khÊu trõ 1. ViÖc khÊu trõ mét phÇn tiÒn l¬ng hoÆc mét phÇn thu  nhËp,   khÊu   trõ   tiÒn   tõ   tµi   kho¶n   t¹i   ng©n   hµng   cña   c¸  nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ  hµnh chÝnh  ®îc thùc hiÖn trªn  c¬  së  c¸c chøng tõ  thu theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. Chøng tõ  thu sö  dông  ®Ó  khÊu trõ  tiÒn l¬ng hoÆc thu nhËp  ®îc göi  cho c¸c bªn cã liªn quan. 2.  Sau khi  thu tiÒn,  Kho  b¹c Nhµ   níc n¬i  nhËn tiÒn  khÊu trõ  cã  tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho ngêi cã  thÈm quyÒn  ra quyÕt ®Þnh cìng chÕ biÕt. Môc C BiÖn ph¸p cìng chÕ kª biªn tµi s¶n cã gi¸ trÞ  t¬ng øng víi sè tiÒn ph¹t ®Ó b¸n ®Êu gi¸ §i Ò u   19.  §èi tîng bÞ ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ kª  biªn tµi s¶n cã gi¸ trÞ ®Ó b¸n ®Êu gi¸ ChØ ¸p dông biÖn ph¸p kª biªn tµi s¶n cã  gi¸ trÞ   ®Ó  b¸n ®Êu gi¸ ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc kh«ng tù nguyÖn chÊp  hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t,   kh«ng   thanh   to¸n  chi  phÝ  c ìng  chÕ khi: 1.   C¸   nh©n   lµ   lao   ®éng   tù   do   kh«ng   cã   c¬   quan,   tæ  chøc qu¶n lý l¬ng, qu¶n lý thu nhËp cè ®Þnh.  2. C¸ nh©n, tæ chøc kh«ng cã  tµi kho¶n hoÆc sè  tiÒn  göi tõ  tµi kho¶n t¹i ng©n hµng kh«ng  ®ñ   ®Ó  ¸p dông biÖn  ph¸p khÊu trõ  mét phÇn l¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp, khÊu  trõ tiÒn tõ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. 3.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   kh«ng   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   ®Ó   ¸p   dông  biÖn   ph¸p   khÊu   trõ   hoÆc   cè   t×nh   kh«ng   thùc   hiÖn   quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  b»ng biÖn ph¸p khÊu trõ, kh«ng thanh to¸n  chi phÝ cìng chÕ. ChØ  ®îc kª biªn tµi s¶n cña c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng  chÕ  t¬ng øng víi sè  tiÒn  ®∙ ghi trong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  vµ chi phÝ cho viÖc tæ chøc thi hµnh cìng chÕ. §i Ò u   20.   QuyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   b»ng   biÖn   ph¸p   kª  biªn tµi s¶n 1. QuyÕt ®Þnh cìng chÕ b»ng biÖn ph¸p kª biªn tµi s¶n  ph¶i   ghi   râ   ngµy,   th¸ng,   n¨m   ra   quyÕt   ®Þnh;   c¨n   cø   ra  quyÕt   ®Þnh;   hä   tªn,   chøc   vô   (cÊp   bËc),   ®¬n   vÞ   ngêi   ra  quyÕt   ®Þnh;   hä   tªn,   n¬i   c  tró,   trô   së   cña   c¸   nh©n,   tæ  chøc bÞ  kª biªn tµi s¶n; sè  tiÒn bÞ  xö  ph¹t;  ®Þa  ®iÓm kª   biªn; ch÷  ký  cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh, dÊu cña c¬  quan ra  quyÕt ®Þnh.
 11. 11 2.   ViÖc   kª   biªn   tµi   s¶n   ph¶i   ®îc   th«ng   b¸o   cho   c¸  nh©n, tæ chøc bÞ  kª biªn tµi s¶n, Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙   n¬i ngêi  ®ã  c  tró  hoÆc tæ chøc cã  trô  së   ®ãng trªn  ®Þa  bµn hoÆc c¬  quan n¬i ngêi  ®ã  c«ng t¸c tríc khi tiÕn hµnh  cìng chÕ  kª biªn 5 ngµy, trõ  trêng hîp viÖc th«ng b¸o sÏ  g©y trë ng¹i cho viÖc tiÕn hµnh kª biªn. §i Ò u  21.  Nh÷ng tµi s¶n sau ®©y kh«ng ®îc kª biªn 1. Thuèc ch÷a bÖnh, l¬ng thùc, thùc phÈm phôc vô  nhu  cÇu thiÕt yÕu cho c¸ nh©n bÞ  cìng chÕ  vµ  gia  ®×nh hä  sö  dông. 2.   C«ng   cô   lao   ®éng,   ®å   dïng   sinh   ho¹t   th«ng   th êng  cÇn thiÕt cho c¸ nh©n bÞ cìng chÕ vµ gia ®×nh hä sö dông. 3. §å  dïng thê  cóng th«ng thêng; di vËt, hu©n ch¬ng,  huy ch¬ng, b»ng khen. 4. Tµi s¶n phôc vô quèc phßng vµ an ninh. §i Ò u   22.   Thñ  tôc thùc hiÖn biÖn ph¸p kª biªn tµi  s¶n 1. ViÖc kª biªn tµi s¶n ph¶i thùc hiÖn vµo ban ngµy  (tõ 8 giê ®Õn 17 giê).  2.   Ngêi   ra   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   hoÆc   ngêi   ®îc   ph©n  c«ng thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cìng chÕ chñ tr× thùc hiÖn viÖc  kª biªn.  3. Khi tiÕn hµnh kª biªn tµi s¶n ph¶i cã  mÆt c¸ nh©n  bÞ  cìng chÕ  hoÆc ngêi  ®∙ thµnh niªn trong gia  ®×nh,  ®¹i  diÖn cho tæ chøc bÞ kª biªn tµi s¶n, ®¹i diÖn chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn.  NÕu   c¸   nh©n   ph¶i   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   hoÆc  ngêi  ®∙ thµnh niªn trong gia  ®×nh cè  t×nh v¾ng mÆt, th×  vÉn tiÕn hµnh kª biªn tµi s¶n nhng ph¶i cã   ®¹i diÖn cña  chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn. 4. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ  cã  quyÒn  ®Ò  nghÞ  kª  biªn tµi s¶n nµo tríc, ngêi ®îc giao chñ tr× kª biªn ph¶i  chÊp nhËn nÕu xÐt thÊy ®Ò nghÞ ®ã kh«ng ¶nh hëng ®Õn viÖc  cìng chÕ. NÕu c¸ nh©n, tæ chøc bÞ cìng chÕ kh«ng ®Ò nghÞ cô thÓ  viÖc kª biªn tµi s¶n nµo tríc th×  tµi s¶n thuéc së  h÷u  riªng ®îc kª biªn tríc.  5. ChØ kª biªn nh÷ng tµi s¶n thuéc së  h÷u chung cña  c¸ nh©n bÞ cìng chÕ víi ngêi kh¸c nÕu c¸ nh©n bÞ cìng chÕ  kh«ng cã tµi s¶n riªng hoÆc tµi s¶n riªng kh«ng ®ñ ®Ó thi  hµnh quyÕt ®Þnh cìng chÕ. Trêng hîp tµi s¶n cã tranh chÊp 
 12. 12 th×  vÉn tiÕn hµnh  kª biªn  vµ  gi¶i  thÝch  cho nh÷ng  ngêi  cïng së  h÷u tµi s¶n kª biªn vÒ  quyÒn khëi kiÖn theo thñ  tôc tè tông d©n sù.  C¬   quan   tiÕn   hµnh   kª   biªn   cã   tr¸ch   nhiÖm   th«ng   b¸o  c«ng khai  thêi  gian,  ®Þa  ®iÓm  tiÕn  hµnh kª biªn  ®Ó  c¸c  ®ång   së   h÷u   biÕt.   HÕt   thêi   h¹n   3   th¸ng,   kÓ   tõ   ngµy   kª  biªn mµ  kh«ng cã  ngêi khëi kiÖn th×  tµi s¶n kª biªn  ®îc  ®em b¸n  ®Êu gi¸ theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  b¸n  ®Êu  gi¸ tµi s¶n.  §i Ò u  23.  Biªn b¶n kª biªn tµi s¶n 1. ViÖc kª biªn tµi s¶n ph¶i  ®îc lËp biªn b¶n. Trong  biªn b¶n ph¶i ghi thêi gian,  ®Þa  ®iÓm tiÕn hµnh kª biªn  tµi s¶n; hä  tªn, chøc vô  ngêi chñ  tr×  thùc hiÖn viÖc kª  biªn; ngêi  ®¹i diÖn cho tæ chøc bÞ  cìng chÕ  kª biªn tµi  s¶n, c¸ nh©n cã tµi s¶n bÞ kª biªn hoÆc ngêi ®¹i diÖn hîp  ph¸p   cho   hä;   ngêi   chøng   kiÕn;   ®¹i   diÖn   chÝnh  quyÒn   ®Þa  ph¬ng (hoÆc c¬  quan cña c¸ nh©n bÞ  cìng chÕ); m« t¶ tªn  gäi, t×nh tr¹ng, ®Æc ®iÓm tõng tµi s¶n bÞ kª biªn. 2. Ngêi chñ tr× thùc hiÖn viÖc kª biªn; ngêi ®¹i diÖn  cho tæ chøc bÞ  cìng chÕ  kª biªn tµi s¶n, c¸ nh©n cã  tµi  s¶n bÞ  kª biªn hoÆc ngêi  ®¹i diÖn hîp ph¸p cho hä; ngêi  chøng kiÕn;  ®¹i diÖn chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng (hoÆc c¬  quan  cña c¸ nh©n bÞ cìng chÕ) ký tªn vµo biªn b¶n. Trong trêng  hîp cã  ngêi v¾ng mÆt hoÆc cã  mÆt mµ  tõ  chèi ký  biªn b¶n  th× viÖc ®ã ph¶i ghi vµo biªn b¶n vµ nªu râ lý do. 3. Biªn b¶n kª biªn  ®îc lËp thµnh 02 b¶n, c¬  quan ra  quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  gi÷  01 b¶n, 01 b¶n  ®îc giao cho c¸  nh©n bÞ kª biªn hoÆc ®¹i diÖn tæ chøc bÞ c ìng chÕ kª biªn  ngay   sau   khi   hoµn   thµnh   viÖc   lËp   biªn   b¶n   kª   biªn   tµi  s¶n. §i Ò u  24.  Giao b¶o qu¶n tµi s¶n kª biªn 1. Ngêi chñ  tr×  thùc hiÖn kª biªn lùa chän mét trong   c¸c h×nh thøc sau ®©y ®Ó b¶o qu¶n tµi s¶n kª biªn: a) Giao cho ngêi bÞ  cìng chÕ, th©n nh©n cña ngêi bÞ  cìng chÕ  hoÆc ngêi  ®ang qu¶n lý, sö  dông tµi s¶n  ®ã  b¶o  qu¶n; b)   Giao   cho   mét   trong   nh÷ng   ®ång   së   h÷u   chung   b¶o  qu¶n nÕu tµi s¶n ®ã thuéc së h÷u chung; c) Giao cho tæ chøc, c¸ nh©n cã ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n. 2. §èi víi tµi s¶n lµ vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý,  ngo¹i tÖ  th×  t¹m giao cho kho b¹c nhµ  níc qu¶n lý;  ®èi  víi c¸c tµi s¶n nh  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, c«ng cô  hç 
 13. 13 trî, vËt cã  gi¸ trÞ  lÞch sö, v¨n ho¸, b¶o vËt quèc gia,  cæ vËt, hµng l©m s¶n quý  hiÕm th×  t¹m giao cho c¬  quan  qu¶n lý nhµ níc chuyªn ngµnh ®Ó qu¶n lý. 3.  Khi giao  b¶o qu¶n  tµi  s¶n kª biªn,  ngêi chñ   tr×  thùc hiÖn kª biªn ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ: ngµy, th¸ng,  n¨m bµn giao b¶o qu¶n; hä  vµ  tªn ngêi chñ  tr×  thùc hiÖn  quyÕt   ®Þnh  cìng chÕ, c¸ nh©n,   ®¹i  diÖn  tæ chøc  bÞ  cìng  chÕ, ngêi ®îc giao b¶o qu¶n tµi s¶n, ngêi chøng kiÕn viÖc  bµn giao; sè  lîng, t×nh tr¹ng (chÊt lîng) tµi s¶n; quyÒn  vµ nghÜa vô cña ngêi ®îc giao b¶o qu¶n tµi s¶n.  Ngêi   chñ   tr×   thùc   hiÖn   kª   biªn,   ngêi   ®îc   giao   b¶o  qu¶n tµi s¶n, c¸ nh©n, ®¹i diÖn tæ chøc bÞ cìng chÕ, ngêi  chøng kiÕn ký  tªn vµo biªn b¶n. Trong trêng hîp cã  ngêi  v¾ng mÆt hoÆc cã  mÆt mµ  tõ  chèi ký  biªn b¶n th×  viÖc  ®ã  ph¶i ghi vµo biªn b¶n vµ nªu râ lý do. Biªn b¶n ®îc giao cho ngêi ®îc giao b¶o qu¶n tµi s¶n,  c¸ nh©n, ®¹i diÖn tæ chøc bÞ cìng chÕ, ngêi chøng kiÕn vµ  ngêi chñ tr× thùc hiÖn kª biªn mçi ngêi gi÷ mét b¶n. 4. Ngêi  ®îc giao b¶o qu¶n tµi s¶n  ®îc thanh to¸n chi  phÝ  thùc tÕ, hîp lý   ®Ó  b¶o qu¶n tµi s¶n, trõ  nh÷ng ngêi  quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy. 5.  Ngêi  ®îc giao  b¶o qu¶n  tµi  s¶n g©y  h  háng,   ®¸nh  tr¸o,  lµm  mÊt  hay  hñy  ho¹i  tµi s¶n th×  ph¶i chÞu tr¸ch  nhiÖm båi thêng vµ  tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ xö  lý hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  25.  §Þnh gi¸ tµi s¶n kª biªn 1. ViÖc ®Þnh gi¸ tµi s¶n ®∙ kª biªn ®îc tiÕn hµnh t¹i  nhµ  cña c¸ nh©n hoÆc trô  së  cña tæ chøc bÞ  kª biªn hoÆc  n¬i lu gi÷  tµi s¶n bÞ  kª biªn (trõ  trêng hîp ph¶i thµnh  lËp Héi ®ång ®Þnh gi¸).  2. Tµi s¶n ®∙ kª biªn ®îc ®Þnh gi¸ theo sù tho¶ thuËn  gi÷a ngêi chñ  tr×  thùc hiÖn quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  víi  ®¹i  diÖn tæ chøc hoÆc c¸ nh©n bÞ cìng chÕ vµ chñ së h÷u chung  trong  trêng hîp kª biªn tµi s¶n chung.  Thêi h¹n  ®Ó  c¸c  bªn tho¶ thuËn vÒ  gi¸ kh«ng qu¸ 5 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy tµi s¶n ®îc kª biªn. §èi víi tµi s¶n kª biªn cã  gi¸ trÞ  díi 500.000  ®ång  hoÆc tµi s¶n thuéc lo¹i mau háng, nÕu c¸c bªn kh«ng tho¶  thuËn ®îc víi nhau vÒ gi¸ th× ngêi cã thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ cã tr¸ch nhiÖm ®Þnh gi¸. 3.  Trêng  hîp tµi  s¶n kª  biªn cã   gi¸ trÞ   tõ  500.000  ®ång trë  lªn thuéc lo¹i khã   ®Þnh gi¸ hoÆc c¸c bªn kh«ng  tho¶   thuËn   ®îc   vÒ   gi¸   th×   trong   thêi   h¹n   kh«ng   qu¸   15 
 14. 14 ngµy kÓ tõ ngµy tµi s¶n bÞ kª biªn, ng êi ®∙ ra quyÕt ®Þnh  cìng chÕ ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn thµnh lËp Héi ®ång  ®Þnh gi¸, trong  ®ã  ngêi  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  lµ  Chñ  tÞch Héi ®ång, ®¹i diÖn c¬ quan tµi chÝnh, c¬ quan chuyªn   m«n cã liªn quan lµ thµnh viªn.  Trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy  ®îc thµnh  lËp, Héi  ®ång  ®Þnh gi¸ ph¶i tiÕn hµnh viÖc  ®Þnh gi¸. C¸  nh©n bÞ  kª biªn hoÆc  ®¹i diÖn tæ chøc cã  tµi s¶n bÞ  kª  biªn  ®îc tham  gia   ý  kiÕn vµo viÖc   ®Þnh  gi¸, nhng quyÒn  quyÕt ®Þnh gi¸ thuéc Héi ®ång ®Þnh gi¸. ViÖc ®Þnh gi¸ tµi s¶n dùa trªn gi¸ thÞ tr êng t¹i thêi  ®iÓm ®Þnh gi¸. §èi víi tµi s¶n mµ nhµ níc thèng nhÊt qu¶n  lý  gi¸ th×  viÖc  ®Þnh gi¸ dùa trªn c¬  së  gi¸ tµi s¶n do  nhµ níc quy ®Þnh.   4.   ViÖc   ®Þnh   gi¸   tµi   s¶n   ph¶i   ®îc   lËp   thµnh   biªn  b¶n, trong  ®ã  ghi râ  thêi gian,  ®Þa  ®iÓm tiÕn hµnh  ®Þnh  gi¸, thµnh phÇn nh÷ng ngêi tham gia  ®Þnh gi¸, tªn vµ  trÞ  gi¸ tµi s¶n  ®∙  ®îc  ®Þnh gi¸, ch÷  ký  cña c¸c thµnh viªn  tham gia ®Þnh gi¸ vµ cña chñ tµi s¶n. §i Ò u   26.   ThÈm   quyÒn   thµnh   lËp   Héi   ®ång   ®Þnh   gi¸  tµi s¶n 1.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   quyÕt   ®Þnh   thµnh lËp Héi  ®ång  ®Þnh gi¸  ®èi víi nh÷ng trêng hîp viÖc  cìng chÕ hµnh chÝnh thuéc thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan qu¶n   lý nhµ níc cÊp huyÖn, cÊp x∙. 2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh thµnh   lËp Héi  ®ång  ®Þnh gi¸  ®èi víi nh÷ng trêng hîp viÖc cìng  chÕ  hµnh chÝnh thuéc thÈm quyÒn cña c¸c c¬  quan qu¶n lý  nhµ níc cÊp tØnh. 3.   ViÖc   thµnh   lËp   Héi   ®ång   ®Þnh   gi¸   ë   c¸c   c¬   quan  Trung  ¬ng   do   Bé   trëng   Bé   chñ   qu¶n   quyÕt   ®Þnh,   sau   khi  thèng nhÊt víi Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c Bé, ngµnh cã  liªn quan.  §i Ò u  27.  NhiÖm vô cña Héi ®ång ®Þnh gi¸  1. Nghiªn cøu,  ®Ò  xuÊt viÖc tæ chøc vµ  néi dung cuéc  häp Héi ®ång ®Þnh gi¸.  2. ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt cho viÖc ®Þnh gi¸. 3. TiÕn hµnh ®Þnh gi¸ tµi s¶n.  4. LËp biªn b¶n ®Þnh gi¸.
 15. 15 § i Ò u   28.  ChuyÓn giao tµi s¶n ®∙ kª biªn ®Ó b¸n ®Êu  gi¸ 1. §èi víi tµi s¶n bÞ  kª biªn  ®Ó  b¸n  ®Êu gi¸, c¨n cø   vµo gi¸ trÞ  tµi s¶n  ®îc x¸c  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  25   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy,  trong   thêi   h¹n       10  ngµy,   kÓ   tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh kª biªn, ngêi chñ  tr×  cìng chÕ  ký  hîp  ®ång  ñy quyÒn b¸n  ®Êu gi¸ víi c¸c tæ chøc cã  chøc n¨ng  b¸n  ®Êu gi¸  ®Ó  tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n theo quy  ®Þnh   sau ®©y: a) §èi víi tµi s¶n  ®∙ kª biªn cã  gi¸ trÞ   ®∙  ®Þnh d íi  10.000.000  ®ång th×  ngêi chñ  tr×  cìng chÕ  ký  hîp  ®ång  ñy  quyÒn b¸n  ®Êu gi¸ víi c¬  quan tµi chÝnh cÊp huyÖn  ®Ó  tæ  chøc b¸n ®Êu gi¸; b) §èi víi tµi s¶n ®∙ kª biªn cã gi¸ trÞ ®∙ ®Þnh trªn   10.000.000  ®ång th×  ngêi chñ  tr×  cìng chÕ  ký  hîp  ®ång  ñy  quyÒn b¸n  ®Êu gi¸ víi Trung t©m dÞch vô  b¸n  ®Êu gi¸ cÊp  tØnh n¬i cã tµi s¶n ®Ó tæ chøc b¸n ®Êu gi¸. 2. Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh híng dÉn viÖc x¸c  ®Þnh gi¸  khëi  ®iÓm  ®Ó  b¸n  ®Êu gi¸ c¸c tµi s¶n quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a   vµ b kho¶n 1 §iÒu nµy. 3.  ViÖc chuyÓn   giao tµi  s¶n kª  biªn cho  c¬  quan  cã  tr¸ch   nhiÖm   b¸n   ®Êu   gi¸   ph¶i   ®îc   lËp   thµnh   biªn   b¶n.  Trong  biªn   b¶n   ph¶i   ghi   râ:   ngµy,  th¸ng,   n¨m   bµn   giao;   ngêi   bµn   giao,   ngêi   nhËn;   ch÷   ký   cña   ngêi   giao,   ngêi  nhËn; sè lîng, t×nh tr¹ng tµi s¶n. Hå s¬ bµn giao tµi s¶n  kª biªn cho c¬  quan cã  tr¸ch nhiÖm b¸n  ®Êu gi¸ bao gåm:  quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   kª   biªn;   c¸c   giÊy   tê,   tµi   liÖu   cã  liªn quan  ®Õn quyÒn së  h÷u, quyÒn sö  dông hîp ph¸p (nÕu  cã); v¨n b¶n  ®Þnh gi¸ tµi s¶n vµ  biªn b¶n bµn giao tµi  s¶n ®ã. 4. Trong trêng hîp tµi s¶n kª biªn lµ  hµng ho¸ cång  kÒnh hoÆc cã sè lîng lín mµ Trung t©m dÞch vô b¸n ®Êu gi¸  cÊp tØnh hoÆc  c¬  quan  tµi  chÝnh  cÊp huyÖn  kh«ng  cã  n¬i  cÊt gi÷ tµi s¶n th× sau khi thùc hiÖn xong thñ tôc chuyÓn  giao cã thÓ ký hîp ®ång b¶o qu¶n tµi s¶n víi n¬i ®ang gi÷   tµi s¶n  ®ã. Chi phÝ  cho viÖc thùc hiÖn hîp  ®ång b¶o qu¶n  ®îc thanh to¸n tõ sè tiÒn b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n thu ® îc sau  khi b¸n ®Êu gi¸. 5. Khi tµi s¶n kª biªn ®∙ ®îc chuyÓn giao cho c¬ quan  cã  tr¸ch nhiÖm b¸n  ®Êu gi¸ th×  thñ  tôc b¸n  ®Êu gi¸ tµi  s¶n   ®ã   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   hiÖn  hµnh vÒ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. 6.  §èi víi  tµi s¶n  thuéc  së  h÷u chung,   khi b¸n  ®Êu  gi¸ th× u tiªn b¸n tríc cho ngêi ®ång së h÷u. 7. Trêng hîp sè tiÒn b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n nhiÒu h¬n sè  tiÒn ghi trong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vµ  chi phÝ  cho viÖc c­
 16. 16 ìng chÕ th× trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy b¸n ®Êu gi¸   c¬  quan thi hµnh biÖn ph¸p cìng chÕ  kª biªn b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n lµm thñ  tôc tr¶ l¹i phÇn chªnh lÖch cho ngêi, tæ  chøc bÞ cìng chÕ. §i Ò u  29.  ChuyÓn giao quyÒn së h÷u tµi s¶n 1. Ngêi mua tµi s¶n kª biªn  ®îc ph¸p luËt c«ng nhËn  vµ b¶o vÖ quyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n ®ã. 2. C¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cã  tr¸ch nhiÖm thùc  hiÖn thñ  tôc chuyÓn  quyÒn  së  h÷u cho ngêi mua theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Hå s¬ chuyÓn quyÒn së h÷u gåm cã: a) B¶n sao quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  hµnh chÝnh b»ng biÖn  ph¸p kª biªn tµi s¶n ®Ó b¸n ®Êu gi¸; b) Biªn b¶n b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n; c) C¸c giÊy tê kh¸c liªn quan ®Õn tµi s¶n (nÕu cã). Môc D B i Ö n   p h ¸ p   c ì n g   c h Õ   ® Ó   t Þ c h   t h u   t a n g   v Ë t ,   p h ¬ n g   t i Ö n   ® î c   s ö  dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh §i Ò u   30.  §èi tîng bÞ ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ ®Ó  tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh  chÝnh C¸   nh©n,   tæ   chøc   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   khi   nhËn   ® îc  quyÕt  ®Þnh vÒ  viÖc tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i tù  nguyÖn giao tang vËt,  ph¬ng tiÖn ®ã hoÆc chÊp hµnh viÖc thu håi tang vËt, ph ¬ng  tiÖn cña c¬  quan vµ  ngêi cã  thÈm quyÒn. Trêng hîp kh«ng  giao nép hoÆc chØ giao nép mét phÇn tang vËt, ph¬ng tiÖn  bÞ tÞch thu th× bÞ cìng chÕ hµnh chÝnh. §i Ò u   31.  QuyÕt ®Þnh cìng chÕ ®Ó tÞch thu tang vËt,  ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh ViÖc cìng chÕ  ph¶i cã  quyÕt  ®Þnh b»ng v¨n b¶n. Trong  quyÕt   ®Þnh   ph¶i   ghi   râ   ngµy,   th¸ng,   n¨m   ra   quyÕt   ®Þnh;   c¨n   cø   ra   quyÕt   ®Þnh;   hä   tªn,   chøc   vô,   ®¬n   vÞ   ngêi   ra  quyÕt  ®Þnh; hä  tªn,  ®Þa chØ cña c¸ nh©n, tæ chøc sö  dông  tang vËt, ph¬ng tiÖn ®Ó vi ph¹m; tªn tang vËt, ph ¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m hµnh chÝnh bÞ  tÞch thu; ch÷  ký  vµ   hä  tªn cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh, dÊu cña c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh.
 17. 17 QuyÕt  ®Þnh cìng chÕ   ®Ó  tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc göi ®Õn c¸ nh©n, tæ  chøc sö dông tang vËt, ph¬ng tiÖn ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh 5  ngµy tríc khi tiÕn hµnh cìng chÕ. §i Ò u  32.  Tæ chøc thi hµnh cìng chÕ 1. Tríc khi tiÕn hµnh cìng chÕ, nÕu c¸ nh©n, tæ chøc   bÞ cìng chÕ tù nguyÖn thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh th× c¬ quan chñ tr× cìng chÕ lËp biªn b¶n c«ng  nhËn sù tù nguyÖn thi hµnh. 2. Khi cìng chÕ   ®Ó  tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc  sö   dông   ®Ó   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ph¶i   cã   ®¹i   diÖn   chÝnh  quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn.  3. ViÖc cìng chÕ  ph¶i  ®îc lËp thµnh biªn b¶n. Trong  biªn b¶n cÇn ghi râ thêi gian, ®Þa ®iÓm tæ chøc cìng chÕ;  c¬  quan chñ  tr×  tiÕn hµnh cìng chÕ; c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ; ®¹i diÖn chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i tiÕn hµnh c­ ìng   chÕ,   ngêi   chøng   kiÕn;   tªn   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   bÞ  tÞch thu, t×nh tr¹ng tang vËt, ph¬ng tiÖn.  4.   C¸   nh©n   hoÆc   ®¹i   diÖn   tæ   chøc   bÞ   cìng   chÕ,   ®¹i  diÖn c¬  quan  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh  cìng  chÕ,   ®¹i diÖn chÝnh  quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn ký vµo biªn b¶n. Trong  trêng hîp cã ngêi v¾ng mÆt hoÆc cã mÆt mµ tõ chèi ký biªn   b¶n th× viÖc ®ã ph¶i ghi vµo biªn b¶n vµ nªu râ lý do.  5.   Trêng   hîp   c¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   cìng   chÕ   cè   t×nh  v¾ng mÆt th× vÉn tiÕn hµnh cìng chÕ nhng ph¶i cã ®¹i diÖn  cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn. Ch¬ng III T h ñ   t ô c   ¸ p   d ô n g   C ¸ c   b i Ö n   p h ¸ p   c ì n g   c h Õ   ® Ó   t h i   h µ n h   c ¸ c  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  §i Ò u   33.  QuyÕt  ®Þnh cìng chÕ   ®Ó  thi hµnh c¸c biÖn  ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ViÖc cìng chÕ ®Ó thi hµnh c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu   qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ph¶i cã  quyÕt  ®Þnh cìng  chÕ   b»ng   v¨n   b¶n.   Trong   quyÕt   ®Þnh   ph¶i   ghi   râ   ngµy,   th¸ng, n¨m ra quyÕt  ®Þnh; c¨n cø ra quyÕt  ®Þnh; hä  tªn,  chøc vô  cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh; hä  tªn,  ®Þa chØ cña c¸  nh©n,  tæ chøc  bÞ  cìng chÕ, c¸c biÖn  ph¸p  kh¾c phôc hËu  qu¶   ph¶i   thùc   hiÖn;   thêi   gian   hoµn   thµnh   cìng   chÕ;   c¸  nh©n,   c¬   quan   cã   tr¸ch   nhiÖm   chñ   tr×   tæ   chøc   c¸c   ho¹t  ®éng cìng chÕ; c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm tham gia; ch÷ ký vµ  hä  tªn cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh, dÊu cña c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh. 
 18. 18 QuyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   ®Ó   thi   hµnh   c¸c   biÖn   ph¸p   kh¾c  phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ph¶i  ®îc göi  ®Õn c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ, Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙  n¬i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  tríc khi tiÕn hµnh  cìng chÕ 5 ngµy ®Ó phèi hîp thùc hiÖn.  §i Ò u  34.  Tæ chøc thi hµnh quyÕt ®Þnh cìng chÕ  1. Khi nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh cìng chÕ   ®Ó  thi hµnh c¸c  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra,  c¸ nh©n, tæ chøc ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thi hµnh quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  ph¶i phèi hîp víi c¸c c¬  quan cã  liªn quan  huy  ®éng lùc lîng, ph¬ng tiÖn  ®Ó  thùc hiÖn biÖn ph¸p  ®∙  ghi trong quyÕt ®Þnh. 2. Tríc khi tiÕn hµnh cìng chÕ, nÕu c¸ nh©n, tæ chøc   bÞ  cìng chÕ  tù  nguyÖn thi hµnh th×  c¬  quan chñ  tr×  cìng  chÕ lËp biªn b¶n c«ng nhËn sù tù nguyÖn thi hµnh. 3. Khi thùc hiÖn cìng chÕ   ®Ó  thi hµnh c¸c biÖn ph¸p  kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ph¶i cã  ®¹i diÖn chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn. 4.   Trêng   hîp   c¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   cìng   chÕ   cè   t×nh  v¾ng mÆt th× vÉn tiÕn hµnh cìng chÕ nhng ph¶i cã ®¹i diÖn  cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn. 5.   Trong   trêng   hîp   c¸   nh©n,   tæ   chøc   ph¶i   thi   hµnh  quyÕt ®Þnh cìng chÕ vÒ viÖc th¸o dì, di chuyÓn c«ng tr×nh   x©y dùng tr¸i phÐp hoÆc bµn giao  ®Êt mµ  trong c«ng tr×nh  vµ  trªn  ®Êt  ®ã  cã  tµi s¶n kh«ng thuéc diÖn ph¶i cìng chÕ  th×  ngêi tæ chøc cìng chÕ  cã  quyÒn buéc c¸ nh©n, tæ chøc  ph¶i thi hµnh quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  vµ  nh÷ng ngêi kh¸c cã  mÆt trong c«ng tr×nh ra khái c«ng tr×nh hoÆc khu vùc ®Êt,   ®ång thêi yªu cÇu hä  tù  chuyÓn tµi s¶n ra theo. NÕu hä  kh«ng tù  nguyÖn thùc hiÖn th×  ngêi tæ chøc cìng chÕ  yªu  cÇu   lùc   lîng   cìng   chÕ   ®a   hä   cïng   tµi   s¶n   ra   khái   c«ng  tr×nh hoÆc khu vùc ®Êt ®ã. NÕu  hä  tõ  chèi  nhËn  tµi s¶n,  ngêi  tæ chøc  cìng chÕ  ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ  sè  l îng, chñng lo¹i, t×nh tr¹ng  tõng   lo¹i   tµi   s¶n   vµ   thuª   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   ®ñ   ®iÒu  kiÖn  ®Ó  tr«ng gi÷, b¶o qu¶n hoÆc b¶o qu¶n t¹i kho cña c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  vµ  th«ng b¸o  ®Þa  ®iÓm, thêi  gian  ®Ó  c¸ nh©n, tæ chøc cã  tµi s¶n nhËn l¹i tµi s¶n. C¸   nh©n,   tæ   chøc   cã   tµi   s¶n   ph¶i   chÞu   c¸c   chi   phÝ   vËn   chuyÓn, tr«ng gi÷, b¶o qu¶n tµi s¶n. Qu¸ thêi h¹n 6 th¸ng, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc th«ng b¸o  ®Õn nhËn tµi s¶n mµ c¸ nh©n, tæ chøc cã tµi s¶n kh«ng ®Õn   nhËn (trõ  trêng hîp cã  lý  do chÝnh  ®¸ng) th×  tµi s¶n  ®ã  ®îc b¸n  ®Êu gi¸ theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Sè  tiÒn thu  ®îc, sau khi trõ  c¸c chi phÝ  cho viÖc vËn chuyÓn, tr«ng 
 19. 19 gi÷, b¶o qu¶n, xö  lý  tµi s¶n sÏ   ®îc göi tiÕt kiÖm lo¹i  kh«ng kú  h¹n t¹i ng©n hµng vµ  th«ng b¸o cho c¸ nh©n, tæ  chøc cã  tµi s¶n biÕt  ®Ó  nhËn kho¶n tiÒn  ®ã. §èi víi tµi  s¶n h háng vµ kh«ng cßn gi¸ trÞ, ngêi tæ chøc cìng chÕ tæ  chøc tiªu hñy theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngêi tæ chøc  cìng chÕ  ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ  hiÖn tr¹ng cña tµi s¶n  tríc khi tiªu hñy. §i Ò u   35.  Biªn b¶n thi hµnh quyÕt  ®Þnh cìng chÕ   ®Ó  thi hµnh c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh  chÝnh g©y ra 1. ViÖc thi hµnh quyÕt  ®Þnh cìng chÕ   ®Ó  thi hµnh c¸c  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ph¶i  ®îc lËp biªn b¶n vµ  giao cho ngêi bÞ  cìng chÕ  mét  b¶n. Biªn  b¶n  thi  hµnh  quyÕt  ®Þnh  cìng  chÕ   ®Ó  thi hµnh  c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y  ra ph¶i ghi râ  thêi gian,  ®Þa  ®iÓm, c¬  quan chñ  tr×  tiÕn  hµnh   cìng   chÕ;   c¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   cìng   chÕ;   ®¹i   diÖn  chÝnh  quyÒn   ®Þa   ph¬ng  vµ   ngêi   chøng   kiÕn;   kÕt   qu¶   thùc  hiÖn. 2.   C¸   nh©n   hoÆc   ®¹i   diÖn   tæ   chøc   bÞ   cìng   chÕ,   ®¹i  diÖn c¬  quan  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh  cìng  chÕ,   ®¹i diÖn chÝnh  quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn ký vµo biªn b¶n. Trong  trêng hîp cã ngêi v¾ng mÆt hoÆc cã mÆt mµ tõ chèi ký biªn   b¶n th× viÖc ®ã ph¶i ghi vµo biªn b¶n vµ nªu râ lý do. Ch¬ng IV b¶o ®¶m thi hµnh quyÕt ®Þnh cìng chÕ hµnh chÝnh §i Ò u   36.   C¸c   biÖn   ph¸p   nh»m   b¶o   ®¶m   thùc   hiÖn  quyÕt ®Þnh cìng chÕ hµnh chÝnh 1. Khi cã  quyÕt  ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ  hµnh  chÝnh, nÕu cã  dÊu hiÖu cho thÊy c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  ¸p  dông biÖn ph¸p cìng chÕ cã hµnh vi tÈu t¸n hoÆc lµm h h¹i  tiÒn b¹c, tµi s¶n th×  ngêi  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  cã  quyÒn yªu cÇu c¸c c¬  quan tæ chøc h÷u quan, chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng n¬i c¸ nh©n bÞ cìng chÕ c tró hoÆc c«ng t¸c, tæ  chøc bÞ  cìng  chÕ   ®ãng  trô  së  thùc  hiÖn biÖn ph¸p  phong  to¶ nh»m ng¨n chÆn viÖc tÈu t¸n tiÒn b¹c, tµi s¶n. 2. Trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ  cã  hµnh vi  chèng ®èi kh«ng thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cìng chÕ th× ngêi ®∙  ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  cã  quyÒn huy  ®éng lùc lîng, ph¬ng  tiÖn ®Ó b¶o ®¶m thi hµnh cìng chÕ.
 20. 20 3. Nh÷ng c¸ nh©n bÞ  cìng chÕ  hµnh chÝnh mµ  cha thùc  hiÖn hoÆc  trèn  tr¸nh thùc  hiÖn  sÏ  bÞ  t¹m thêi  cÊm  xuÊt  c¶nh.  §i Ò u   37.  ChuyÓn viÖc thi hµnh quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  hµnh chÝnh ®Ó b¶o ®¶m thi hµnh 1. Trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ   ë   ®Þa bµn  hµnh chÝnh tØnh nµy nhng c  tró,  ®ãng trô  së   ë  tØnh kh¸c  vµ  kh«ng cã   ®iÒu kiÖn chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  t¹i  n¬i thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m th× quyÕt ®Þnh cìng chÕ ®îc  chuyÓn ®Õn c¬ quan cã thÈm quyÒn cìng chÕ cïng cÊp n¬i c¸  nh©n c  tró, tæ chøc bÞ  cìng chÕ   ®ãng trô  së   ®Ó  tæ chøc  thi hµnh. NÕu n¬i c¸ nh©n bÞ  cìng chÕ  c  tró, tæ chøc bÞ  cìng chÕ   ®ãng trô  së  kh«ng cã  c¬  quan cã  thÈm quyÒn cìng  chÕ  cïng cÊp th×  quyÕt   ®Þnh cìng chÕ   ®îc chuyÓn   ®Õn Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn ®Ó tæ chøc thi hµnh.  Trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ   ë   ®Þa bµn cÊp  huyÖn   thuéc   ph¹m   vi   mét   tØnh   ë   miÒn   nói,   h¶i   ®¶o   hoÆc  nh÷ng vïng xa x«i, hÎo l¸nh kh¸c mµ  viÖc  ®i l¹i gÆp khã  kh¨n vµ  c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ  kh«ng cã   ®iÒu kiÖn  chÊp   hµnh   t¹i   n¬i   bÞ   ra   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   th×   quyÕt  ®Þnh cìng chÕ ®îc chuyÓn ®Õn c¬ quan cïng cÊp n¬i c¸ nh©n  c tró, tæ chøc ®ãng trô së ®Ó tæ chøc thi hµnh. 2.   Khi   chuyÓn   viÖc   thi   hµnh   cìng   chÕ   th×   c¬   quan  chuyÓn viÖc thi hµnh cìng chÕ  cã  tr¸ch nhiÖm chuyÓn toµn  bé  hå  s¬  vô  viÖc cho c¬  quan cïng cÊp  ë   ®Þa ph ¬ng n¬i c¸  nh©n c  tró, tæ chøc bÞ  cìng chÕ   ®ãng trô  së   ®Ó  tæ chøc  thi hµnh. Trong   thêi   gian   10   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   nhËn   ®îc   th«ng  b¸o chuyÓn vµ hå s¬ vô viÖc, c¬ quan cïng cÊp ë ®Þa ph ¬ng  n¬i c¸ nh©n bÞ  cìng chÕ  c  tró, tæ chøc bÞ  cìng chÕ   ®ãng  trô  së  cã  tr¸ch  nhiÖm  tæ chøc  thi  hµnh  quyÕt  ®Þnh  cìng  chÕ. §i Ò u   38.  Cìng chÕ   ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc võa bÞ  ¸p dông xö  ph¹t hµnh chÝnh võa bÞ  ¸p dông mét hoÆc nhiÒu  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ 1.   Trêng   hîp   c¸   nh©n,   tæ   chøc   võa   kh«ng   chÊp   hµnh  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t hµnh chÝnh, võa kh«ng chÊp hµnh viÖc  bÞ  ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do  vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   g©y   ra,   th×   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   ra  quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ  ®Þnh nµy cã  quyÒn  ¸p dông   ®ång  thêi c¸c biÖn ph¸p  cìng  chÕ  quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng II vµ  Ch¬ng III NghÞ   ®Þnh nµy  ®èi  víi c¸ nh©n, tæ chøc  ®ã, trõ  trêng hîp quy  ®Þnh t¹i §iÒu  69 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản