Nghị định 37/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
400
lượt xem
39
download

Nghị định 37/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 37/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 37/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N gh Þ   ®Þ nh cña chÝnh phñ Sè 37/2005/N§­CP ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2005  Quy ®Þnh thñ tôc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001;  C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé C«ng an, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I   Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ®iÒu chØnh NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh vÒ  tr×nh tù, thñ  tôc ¸p dông  c¸c   biÖn   ph¸p   cìng   chÕ   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi  ph¹m   hµnh  chÝnh,   quyÕt   ®Þnh   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p  kh¾c   phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra trong trêng hîp  kh«ng  ¸p dông  xö  ph¹t  (gäi  t¾t lµ  cìng  chÕ  hµnh  chÝnh)  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®∙   qu¸ thêi h¹n tù  nguyÖn chÊp hµnh hoÆc qu¸ thêi h¹n ho∙n  chÊp hµnh c¸c quyÕt ®Þnh nªu trªn mµ kh«ng tù nguyÖn chÊp   hµnh.  §i Ò u  2.  C¸c biÖn ph¸p cìng chÕ hµnh chÝnh C¸c biÖn ph¸p cìng chÕ hµnh chÝnh bao gåm: 1.   KhÊu   trõ   mét   phÇn   tiÒn   l¬ng   hoÆc   mét   phÇn   thu  nhËp; khÊu trõ tiÒn tõ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng;  2. Kª biªn phÇn tµi s¶n cã  gi¸ trÞ  t¬ng øng víi sè  tiÒn ph¹t ®Ó b¸n ®Êu gi¸; 3. C¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  kh¸c  ®Ó  thùc hiÖn tÞch thu  tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m hµnh chÝnh;  buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi  ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc buéc th¸o dì  c«ng tr×nh x©y 
 2. 2 dùng   tr¸i  phÐp;   buéc   thùc  hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   kh¾c  phôc   t×nh   tr¹ng   «   nhiÔm   m«i   trêng   sèng,   l©y   lan   dÞch   bÖnh;  buéc  ®a ra khái l∙nh thæ ViÖt Nam,   buéc t¸i xuÊt hµng  ho¸, vËt phÈm, ph¬ng tiÖn; buéc tiªu hñy vËt phÈm g©y h¹i  cho   søc   khoÎ   con   ngêi,   vËt   nu«i   vµ   c©y   trång,   v¨n   ho¸  phÈm ®éc h¹i. §i Ò u   3.  Nguån tiÒn khÊu trõ vµ tµi s¶n kª biªn ®èi  víi tæ chøc bÞ ¸p dông cìng chÕ hµnh chÝnh 1.   §èi   víi   tæ   chøc   lµ   c¬   quan   nhµ   níc,   ®¬n   vÞ   vò  trang bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  hµnh chÝnh khÊu  trõ tiÒn, kª biªn tµi s¶n vµ tr¶ chi phÝ cho ho¹t ®éng c ­ ìng chÕ  th×  thùc hiÖn khÊu trõ  tõ  nguån kinh phÝ  do ng©n  s¸ch nhµ níc cÊp cho c¬ quan, ®¬n vÞ ®ã.  2. §èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp nhµ níc cã thu, ®¬n vÞ vò  trang  ®îc tæ chøc c¸c ho¹t  ®éng cã  thu theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt, khi bÞ  khÊu trõ, kª biªn tµi s¶n vµ  tr¶ chi  phÝ  cho ho¹t  ®éng cìng chÕ  th×  lÊy tõ  nguån thu vµ  tµi  s¶n do c¸c ho¹t ®éng nµy mang l¹i. 3. §èi víi tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙  héi th×  khÊu trõ  tiÒn, kª biªn tµi s¶n, tr¶ chi phÝ  cho  ho¹t ®éng cìng chÕ b»ng tiÒn, tµi s¶n cña tæ chøc ®ã, trõ  tµi s¶n mµ  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt kh«ng  ®îc sö  dông  ®Ó chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù.  4.   §èi   víi   tæ   chøc   x∙   héi,   tæ   chøc   x∙   héi   ­   nghÒ  nghiÖp, c¸c quü  x∙ héi, quü  tõ  thiÖn th×  khÊu trõ  tiÒn,  kª biªn tµi s¶n, tr¶ chi phÝ  cho ho¹t  ®éng cìng chÕ  tõ  tiÒn, tµi s¶n cña tæ chøc, quü ®ã. 5.   §èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   (doanh   nghiÖp   nhµ   níc,  c«ng   ty   cæ   phÇn,   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n,   c«ng   ty  liªn   doanh,   c«ng   ty   100%   vèn   níc   ngoµi,  doanh   nghiÖp   t  nh©n, hîp t¸c x∙) th× khÊu trõ tiÒn, kª biªn tµi s¶n, tr¶  chi phÝ  cho ho¹t  ®éng cìng chÕ  tõ  tiÒn, tµi s¶n hoÆc thu  nhËp b»ng tiÒn, tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®ã. §i Ò u   4.   ThÈm   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   hµnh  chÝnh     Nh÷ng   ngêi   sau   ®©y   cã   thÈm   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh   mét  trong c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i §iÒu  2 cña NghÞ   ®Þnh nµy vµ  cã  nhiÖm vô  tæ chøc viÖc c ìng chÕ  thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t cña m×nh vµ cña cÊp díi: 1.  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n  cÊp x∙,  cÊp huyÖn,   cÊp  tØnh;
 3. 3 2.   Trëng   c«ng   an   cÊp   huyÖn,   Gi¸m   ®èc   c«ng   an   cÊp   tØnh; Côc trëng Côc C¶nh s¸t qu¶n lý  hµnh chÝnh vÒ  trËt  tù  x∙ héi, Côc trëng Côc C¶nh s¸t giao th«ng, Côc trëng  Côc C¶nh s¸t phßng ch¸y ch÷a ch¸y, Côc trëng Côc C¶nh s¸t  ®iÒu tra téi ph¹m vÒ  trËt tù  qu¶n lý  kinh tÕ  vµ  chøc vô,   Côc trëng Côc C¶nh s¸t  ®iÒu tra téi ph¹m vÒ  trËt tù  x∙  héi, Côc trëng Côc C¶nh s¸t  ®iÒu tra téi ph¹m vÒ  ma tóy,  Côc trëng Côc Qu¶n lý  xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh thuéc Bé  C«ng  an; 3.   Trëng   ®ån   biªn   phßng,   ChØ   huy   trëng   Bé   ®éi   Biªn  phßng cÊp tØnh; Côc trëng Côc C¶nh s¸t biÓn; 4.   Côc   trëng   Côc   H¶i   quan   cÊp   tØnh,   Côc   trëng   Côc  §iÒu tra chèng bu«n lËu thuéc Tæng côc H¶i quan; 5. Chi côc trëng Chi côc KiÓm l©m, Côc trëng Côc KiÓm  l©m; 6. Chi côc trëng Chi côc ThuÕ, Côc trëng Côc ThuÕ; 7. Chi côc trëng Chi côc Qu¶n lý thÞ trêng, Côc trëng  Côc Qu¶n lý thÞ trêng; 8. Ch¸nh thanh tra chuyªn ngµnh cÊp Së, Ch¸nh Thanh   tra   chuyªn   ngµnh   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh phñ; 9. ThÈm ph¸n  ®îc ph©n c«ng chñ  to¹  phiªn toµ, Trëng  phßng thi hµnh ¸n d©n sù  cÊp tØnh, Trëng phßng thi hµnh  ¸n Qu©n khu vµ cÊp t¬ng ®¬ng. §i Ò u   5.   Nguyªn   t¾c   ra   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   vµ   tæ  chøc viÖc  cìng chÕ  thi hµnh  ®èi víi quyÕt   ®Þnh xö  ph¹t  cña cÊp díi Nh÷ng ngêi quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ   ®Þnh nµy cã  thÈm  quyÒn ra quyÕt ®Þnh cìng chÕ vµ tæ chøc viÖc cìng chÕ thi  hµnh ®èi víi quyÕt ®Þnh xö ph¹t cña cÊp díi trong c¸c tr­ êng hîp sau: 1.   CÊp   díi   kh«ng   cã   thÈm   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh   cìng  chÕ; 2. CÊp díi cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  nhng  kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ lùc lîng, ph¬ng tiÖn ®Ó tæ chøc thi  hµnh quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  vµ  cã  v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  cÊp trªn  ra quyÕt ®Þnh cìng chÕ; 3.   ViÖc   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   liªn   quan   ®Õn  nhiÒu   ®Þa  ph¬ng, tæ chøc,  c¸ nh©n  hoÆc  c¸ nh©n  bÞ  cìng  chÕ  lµ  nh÷ng ngêi cã  chøc s¾c t«n gi¸o, cã  uy tÝn trong  x∙ héi, cÊp trªn xÐt thÊy cÇn thiÕt ph¶i ra quyÕt ®Þnh c­ ìng chÕ.
 4. 4 § i Ò u  6.  QuyÕt ®Þnh cìng chÕ hµnh chÝnh 1. ViÖc cìng chÕ  hµnh chÝnh chØ  ®îc thùc hiÖn khi cã  quyÕt ®Þnh cìng chÕ hµnh chÝnh cña ngêi cã thÈm quyÒn quy  ®Þnh t¹i §iÒu  4 cña NghÞ   ®Þnh  nµy.  QuyÕt  ®Þnh  cìng  chÕ  hµnh chÝnh bao gåm nh÷ng néi dung sau: ngµy, th¸ng, n¨m  ra quyÕt ®Þnh; c¨n cø ra quyÕt ®Þnh; hä tªn, chøc vô (cÊp  bËc),  ®¬n vÞ  ngêi ra quyÕt  ®Þnh; hä  tªn, n¬i c  tró, trô  së  cña c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ; biÖn ph¸p cìng chÕ;  thêi gian,  ®Þa  ®iÓm thùc hiÖn; c¬  quan  ®îc giao chñ  tr×  thùc   hiÖn   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ;   c¬   quan   cã   tr¸ch   nhiÖm  phèi hîp; ch÷  ký  cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh, dÊu cña c¬  quan  ra quyÕt ®Þnh. 2. QuyÕt  ®Þnh cìng chÕ  ph¶i  ®îc göi cho c¸ nh©n, tæ  chøc bÞ  cìng chÕ  tríc khi thi hµnh. QuyÕt  ®Þnh cìng chÕ  cña Uû  ban nh©n d©n cÊp díi ph¶i göi cho Uû  ban nh©n d©n  cÊp trªn trùc tiÕp. Trêng hîp cìng chÕ b»ng biÖn ph¸p quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 2 NghÞ   ®Þnh nµy th×  quyÕt  ®Þnh ph¶i ®îc göi cho Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i   tæ chøc cìng chÕ tríc khi thi hµnh ®Ó phèi hîp thùc hiÖn. QuyÕt ®Þnh cìng chÕ ph¶i ®îc göi cho c¸ nh©n, tæ chøc  bÞ  cìng chÕ, c¸ nh©n, tæ chøc cã  liªn quan 5 ngµy tríc  khi tiÕn hµnh cìng chÕ. §i Ò u   7.  Tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi hµnh quyÕt ®Þnh c­ ìng chÕ hµnh chÝnh 1. Ngêi ®∙ ra quyÕt ®Þnh cìng chÕ hµnh chÝnh cã nhiÖm  vô tæ chøc thi hµnh quyÕt ®Þnh cìng chÕ ®ã.  2.   §èi   víi   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   hµnh   chÝnh   cña   Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp th× Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n   ®∙ ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  c¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô  cña c¸c c¬  quan chøc n¨ng thuéc Uû  ban nh©n d©n mµ  ph©n  c«ng   c¬   quan   chñ   tr×   tæ   chøc   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   cìng  chÕ. ViÖc ph©n c«ng c¬  quan chñ  tr×  ph¶i trªn nguyªn t¾c  vô   viÖc   thuéc   lÜnh   vùc   chuyªn   m«n   cña   c¬   quan   nµo   th×  giao   c¬   quan   ®ã   chñ   tr×;   trong   trêng   hîp   vô   viÖc   liªn  quan  ®Õn nhiÒu c¬  quan th×  tuú  tõng trêng hîp cô  thÓ  mµ  quyÕt   ®Þnh   giao   cho   c¬   quan   chñ   tr×   tæ   chøc   thi   hµnh  quyÕt ®Þnh cìng chÕ cho phï hîp.  3. C¸c tæ chøc vµ  c¸ nh©n liªn quan cã  nghÜa vô  phèi  hîp víi ngêi cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh cìng chÕ hoÆc c¬  quan   ®îc   giao   chñ   tr×   tæ   chøc   cìng   chÕ   triÓn   khai   c¸c  biÖn   ph¸p   nh»m   thùc   hiÖn   c¸c   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   hµnh  chÝnh. 
 5. 5 § i Ò u   8.   B¶o  ®¶m trËt tù, an toµn trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn cìng chÕ 1. C¬  quan  ®îc giao chñ  tr×  thi hµnh quyÕt  ®Þnh c ìng  chÕ  cã  tr¸ch nhiÖm b¶o  ®¶m trËt tù  trong qu¸ tr×nh cìng  chÕ. Trêng hîp nÕu thÊy cÇn thiÕt ph¶i cã  lùc lîng C¶nh  s¸t nh©n d©n tham gia b¶o  ®¶m trËt tù, an toµn trong qu¸  tr×nh thi hµnh cìng chÕ  th×  ph¶i cã  v¨n b¶n yªu cÇu göi  ®Õn c¬  quan C«ng an cïng cÊp 5 ngµy tríc khi thùc hiÖn  thùc hiÖn cìng chÕ ®Ó bè trÝ lùc lîng. 2. Khi cã  yªu cÇu tham gia b¶o  ®¶m trËt tù, an toµn  trong qu¸ tr×nh cìng chÕ, lùc lîng C¶nh s¸t nh©n d©n cã  tr¸ch nhiÖm bè  trÝ  lùc lîng ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hµnh  vi g©y rèi, chèng ngêi thi hµnh c«ng vô  trong qu¸ tr×nh  thi hµnh quyÕt ®Þnh cìng chÕ hµnh chÝnh.  §i Ò u   9.   Thêi   hiÖu   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ  hµnh chÝnh 1.   QuyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   hµnh   chÝnh   cã   hiÖu   lùc   thi  hµnh trong thêi h¹n mét n¨m, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh.  2. Trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc bÞ ¸p dông biÖn ph¸p c­ ìng chÕ  cè  t×nh trèn tr¸nh,  tr×  ho∙n th×  thêi  hiÖu  thi  hµnh ®îc tÝnh l¹i kÓ tõ thêi ®iÓm hµnh vi trèn tr¸nh, tr×  ho∙n ®îc chÊm døt. 3. §èi víi trêng hîp cìng chÕ  hµnh chÝnh ­ buéc th¸o   dì c«ng tr×nh x©y dùng tr¸i phÐp; buéc thùc hiÖn c¸c biÖn   ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr êng sèng, l©y lan  dÞch bÖnh;  buéc tiªu hñy vËt phÈm  g©y  h¹i  cho  søc  khoΠ con ngêi, vËt nu«i vµ c©y trång, v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i th×  kh«ng ¸p dông thêi hiÖu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. Ch¬ng II Thñ tôc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  hµnh chÝnh ®Ó thi hµnh c¸c quyÕt ®Þnh  xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Môc A biÖn ph¸p cìng chÕ khÊu trõ mét phÇn l¬ng  hoÆc mét phÇn thu nhËp §i Ò u   10.   §èi   tîng   bÞ   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   cìng   chÕ  khÊu trõ mét phÇn tiÒn l¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp C¸  nh©n bÞ   ¸p dông  biÖn ph¸p  cìng chÕ  khÊu  trõ  mét  phÇn tiÒn l¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp khi:
 6. 6 1. C¸ nh©n bÞ  cìng chÕ  lµ  c¸n bé, c«ng chøc hoÆc c¸  nh©n  ®ang lµm viÖc  ®îc hëng tiÒn l¬ng hoÆc thu nhËp t¹i  mét c¬ quan, tæ chøc theo hîp ®ång cã thêi h¹n tõ 6 th¸ng   trë lªn hoÆc hîp ®ång kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n; 2. C¸ nh©n bÞ  cìng chÕ   ®ang  ®îc hëng trî  cÊp hu trÝ  hoÆc mÊt søc hµng th¸ng.  §i Ò u   11.   QuyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   khÊu   trõ   mét   phÇn  tiÒn l¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp ®èi víi c¸ nh©n 1.   QuyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   khÊu   trõ   mét   phÇn   tiÒn   l¬ng  hoÆc mét phÇn thu nhËp  ®èi víi c¸ nh©n ph¶i ghi râ  ngµy,  th¸ng, n¨m ra quyÕt  ®Þnh; c¨n cø ra quyÕt  ®Þnh; hä  tªn,  chøc vô,  ®¬n vÞ  c«ng t¸c cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh; hä  tªn,  ®Þa chØ cña c¸ nh©n bÞ cìng chÕ khÊu trõ mét phÇn tiÒn l­ ¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp; tªn, ®Þa chØ c¬ quan, tæ chøc  qu¶n lý  tiÒn l¬ng hoÆc thu nhËp cña c¸ nh©n bÞ  cìng chÕ;  sè tiÒn bÞ khÊu trõ, lý do khÊu trõ; tªn, ®Þa chØ cña Kho   b¹c Nhµ  níc nhËn tiÒn, ph¬ng thøc chuyÓn sè  tiÒn bÞ  khÊu   trõ   ®Õn kho b¹c; thêi gian thi hµnh; ch÷  ký  cña ngêi ra  quyÕt ®Þnh, dÊu cña c¬ quan ra quyÕt ®Þnh. 2. QuyÕt  ®Þnh trªn  ®îc göi  ®Õn c¸ nh©n bÞ  cìng chÕ,  c¬   quan,   tæ   chøc   trùc   tiÕp   qu¶n   lý   tiÒn   l¬ng   hoÆc   thu  nhËp cña c¸ nh©n bÞ cìng chÕ vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan. §i Ò u   12.   Tû   lÖ   khÊu   trõ   mét   phÇn   tiÒn   l¬ng   hoÆc  mét phÇn thu nhËp ®èi víi c¸ nh©n 1. ChØ khÊu trõ  mét phÇn tiÒn l¬ng hoÆc mét phÇn thu  nhËp t¬ng øng víi sè tiÒn ®∙ ghi trong quyÕt ®Þnh xö ph¹t  cña ngêi cã thÈm quyÒn. 2. Tû  lÖ  khÊu trõ  tiÒn l¬ng, trî  cÊp hu trÝ  hoÆc mÊt  søc ®èi víi c¸ nh©n kh«ng qu¸ ba m¬i phÇn tr¨m (30%) trªn  tæng sè tiÒn l¬ng, trî cÊp hµng th¸ng cña c¸ nh©n ®ã. §èi  víi nh÷ng kho¶n thu nhËp kh¸c th×  tû  lÖ  khÊu trõ  c¨n cø  vµo thu nhËp thùc tÕ cña ngêi ®ã (nhng kh«ng qu¸ 50% tæng  sè thu nhËp).   §i Ò u   13.  Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan, tæ chøc, ngêi sö  dông lao ®éng ®ang qu¶n lý tiÒn l¬ng hoÆc thu nhËp cña c¸  nh©n bÞ cìng chÕ khÊu trõ 1. C¬  quan, tæ chøc, ngêi sö  dông lao  ®éng  ®ang qu¶n  lý  tiÒn l¬ng hoÆc thu nhËp cña c¸ nh©n bÞ  ¸p dông biÖn  ph¸p khÊu trõ  mét phÇn tiÒn l¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp  cã tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh nghiªm chØnh quyÕt ®Þnh cìng chÕ  cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.
 7. 7 2. Ngay khi  ®Õn kú  lÜnh tiÒn l¬ng hoÆc thu nhËp gÇn  nhÊt, c¬  quan, tæ chøc, ngêi sö  dông lao  ®éng  ®ang qu¶n  lý   tiÒn   l¬ng   hoÆc   thu   nhËp   cña   c¸   nh©n   bÞ   cìng   chÕ   cã  tr¸ch nhiÖm khÊu trõ mét phÇn tiÒn l¬ng hoÆc thu nhËp cña  c¸ nh©n bÞ cìng chÕ theo néi dung ghi trong quyÕt ®Þnh c­ ìng chÕ  vµ  chuyÓn sè  tiÒn  ®∙ khÊu trõ   ®Õn tµi kho¶n t¹i  Kho b¹c Nhµ  níc  ®∙ ghi trong  quyÕt   ®Þnh cìng chÕ,  ®ång  thêi th«ng b¸o cho ngêi cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh cìng  chÕ khÊu trõ tiÒn l¬ng biÕt.   3. Trêng hîp c¬  quan, tæ chøc, ngêi sö  dông lao  ®éng  ®ang qu¶n lý  tiÒn l¬ng hoÆc thu nhËp cña c¸ nh©n bÞ  ¸p  dông biÖn ph¸p khÊu trõ  mét phÇn l¬ng hoÆc mét phÇn thu  nhËp cè t×nh kh«ng thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cìng chÕ khÊu trõ  cña   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   th×   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 8. 8 Môc B biÖn ph¸p cìng chÕ khÊu trõ tiÒn tõ tµi kho¶n  t¹i ng©n hµng §i Ò u   14.   §èi   tîng   bÞ   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   cìng   chÕ  khÊu trõ tiÒn tõ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng ¸p dông biÖn ph¸p khÊu trõ tiÒn tõ tµi kho¶n t¹i ng©n   hµng  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc kh«ng tù  nguyÖn chÊp hµnh  quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t,   kh«ng   thanh   to¸n   chi   phÝ   cìng   chÕ  khi: 1. C¸ nh©n cã  tiÒn göi t¹i ng©n hµng  ë  ViÖt Nam (trõ  trêng hîp ®ang bÞ ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ khÊu trõ mét  phÇn l¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp);  2. Tæ chøc cã tiÒn göi t¹i ng©n hµng ë ViÖt Nam. §i Ò u   15.   X¸c   minh   th«ng   tin   vÒ   tµi   kho¶n   cña   c¸  nh©n, tæ chøc bÞ cìng chÕ 1. Ngêi cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh cìng chÕ khÊu trõ  tiÒn tõ  tµi kho¶n  t¹i  ng©n  hµng cã  quyÒn thu thËp,  x¸c  minh vµ  yªu cÇu ng©n hµng cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ  tµi  kho¶n,  sè  tiÒn  hiÖn cã  trong tµi kho¶n  cña c¸ nh©n,  tæ  chøc bÞ cìng chÕ. 2. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ  cã  tr¸ch nhiÖm th«ng  b¸o cho ngêi cã  thÈm quyÒn  ra quyÕt   ®Þnh cìng chÕ  khÊu  trõ  tiÒn tõ  tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vÒ  ng©n hµng n¬i më  tµi kho¶n, sè tµi kho¶n cña m×nh t¹i ng©n hµng khi cã yªu  cÇu. §i Ò u   16.  QuyÕt  ®Þnh cìng chÕ  khÊu trõ  tiÒn tõ  tµi  kho¶n t¹i ng©n hµng 1. QuyÕt ®Þnh cìng chÕ khÊu trõ tiÒn tõ tµi kho¶n t¹i  ng©n hµng ph¶i ghi râ ngµy, th¸ng, n¨m ra quyÕt ®Þnh; c¨n   cø ra quyÕt  ®Þnh; hä  tªn, chøc vô,  ®¬n vÞ  c«ng t¸c cña  ngêi ra quyÕt  ®Þnh; sè  tiÒn bÞ  khÊu trõ, hä  tªn, sè  tµi  kho¶n cña c¸ nh©n, tæ chøc bÞ khÊu trõ; tªn, ®Þa chØ ng©n  hµng n¬i ngêi bÞ  ¸p dông khÊu trõ  më  tµi kho¶n; tªn,  ®Þa  chØ, sè  tµi kho¶n cña Kho b¹c Nhµ  n íc, ph¬ng thøc chuyÓn  sè  tiÒn bÞ  khÊu trõ  tõ  ng©n hµng  ®Õn kho b¹c; thêi h¹n  thi hµnh vµ  ph¶i  ®îc ngêi cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh c­ ìng chÕ  khÊu trõ  tiÒn tõ  tµi kho¶n t¹i ng©n hµng ký  tªn  vµ ®ãng dÊu. 2. QuyÕt ®Þnh cìng chÕ khÊu trõ tiÒn tõ tµi kho¶n t¹i  ng©n hµng  ®îc göi cho c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  khÊu trõ, ng©n  hµng n¬i tæ chøc, c¸ nh©n bÞ ¸p dông khÊu trõ cã tiÒn göi  
 9. 9 t¹i ng©n hµng vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan 5 ngµy tr íc khi  tiÕn hµnh cìng chÕ. 3.   Trong   thêi   h¹n   5   ngµy   kÓ   tõ   khi   nhËn   ®îc   quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  khÊu trõ  tiÒn tõ  tµi kho¶n t¹i ng©n hµng,  c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ  khÊu trõ  cã  tr¸ch nhiÖm yªu  cÇu ng©n hµng  n¬i  m×nh  më  tµi  kho¶n  chuyÓn  tiÒn tõ  tµi  kho¶n   cña   m×nh   sang   tµi   kho¶n   cña   Kho   b¹c   Nhµ   níc   ghi  trong quyÕt ®Þnh cìng chÕ khÊu trõ. Trêng hîp c¸ nh©n, tæ  chøc cè t×nh kh«ng thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cìng chÕ khÊu trõ  th×   sÏ   bÞ   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   cìng   chÕ   kª   biªn   theo   quy  ®Þnh t¹i Môc C Ch¬ng II NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   17.  Tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng n¬i c¸ nh©n, tæ  chøc bÞ cìng chÕ më tµi kho¶n 1.   Ng©n   hµng   cã   tr¸ch   nhiÖm   cung   cÊp   c¸c   th«ng   tin  cÇn thiÕt b»ng v¨n b¶n vÒ  tµi kho¶n cña c¸ nh©n, tæ chøc  bÞ cìng chÕ hiÖn ®ang më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng m×nh khi  cã  yªu cÇu b»ng v¨n b¶n cña ngêi cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ khÊu trõ tiÒn tõ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. 2.  Trong  thêi h¹n  5 ngµy  kÓ  tõ  ngµy  nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  khÊu trõ  ng©n hµng cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp  víi ngêi cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  th«ng b¸o  cho chñ  tµi kho¶n biÕt. Khi nhËn  ®îc yªu cÇu chuyÓn tiÒn  cña chñ  tµi kho¶n lµ  c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ, ng©n  hµng cã  tr¸ch nhiÖm chuyÓn sè  tiÒn cña tæ chøc, c¸ nh©n  bÞ  cìng chÕ  sang tµi kho¶n cña kho b¹c nhµ  níc ghi trong  quyÕt   ®Þnh   cìng  chÕ  khÊu   trõ   tiÒn;   ®ång  thêi   th«ng   b¸o   cho   c¬   quan   ®∙   ra   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   khÊu   trõ   vµ   c¸  nh©n, tæ chøc bÞ cìng chÕ khÊu trõ biÕt. 3. Trêng hîp trong tµi kho¶n kh«ng cßn sè  d  hoÆc cßn  nhng kh«ng  ®ñ   ®Ó  thi hµnh th×  c¬  quan ng©n hµng sau khi  khÊu trõ  sè  tiÒn hiÖn cã  ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho  c¬  quan  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  khÊu trõ  tiÒn tõ  tµi  kho¶n t¹i ng©n hµng biÕt ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ kª  biªn theo quy ®Þnh t¹i Môc C Ch¬ng II NghÞ ®Þnh nµy. 4. NÕu trong tµi kho¶n cña c¸ nh©n, tæ chøc cßn sè  d mµ ng©n hµng kh«ng thùc hiÖn viÖc trÝch tiÒn cña c¸ nh©n,   tæ chøc bÞ  cìng chÕ  nép vµo ng©n s¸ch nhµ  níc theo quyÕt  ®Þnh cìng  chÕ  khÊu  trõ  cña ngêi cã  thÈm quyÒn  th×  ng©n  hµng bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu  35 NghÞ   ®Þnh sè  202/2004/N§­CP ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2004  cña ChÝnh  phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng.
 10. 10 § i Ò u  18.  Thñ tôc thu tiÒn khÊu trõ 1. ViÖc khÊu trõ mét phÇn tiÒn l¬ng hoÆc mét phÇn thu  nhËp,   khÊu   trõ   tiÒn   tõ   tµi   kho¶n   t¹i   ng©n   hµng   cña   c¸  nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ  hµnh chÝnh  ®îc thùc hiÖn trªn  c¬  së  c¸c chøng tõ  thu theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. Chøng tõ  thu sö  dông  ®Ó  khÊu trõ  tiÒn l¬ng hoÆc thu nhËp  ®îc göi  cho c¸c bªn cã liªn quan. 2.  Sau khi  thu tiÒn,  Kho  b¹c Nhµ   níc n¬i  nhËn tiÒn  khÊu trõ  cã  tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho ngêi cã  thÈm quyÒn  ra quyÕt ®Þnh cìng chÕ biÕt. Môc C BiÖn ph¸p cìng chÕ kª biªn tµi s¶n cã gi¸ trÞ  t¬ng øng víi sè tiÒn ph¹t ®Ó b¸n ®Êu gi¸ §i Ò u   19.  §èi tîng bÞ ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ kª  biªn tµi s¶n cã gi¸ trÞ ®Ó b¸n ®Êu gi¸ ChØ ¸p dông biÖn ph¸p kª biªn tµi s¶n cã  gi¸ trÞ   ®Ó  b¸n ®Êu gi¸ ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc kh«ng tù nguyÖn chÊp  hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t,   kh«ng   thanh   to¸n  chi  phÝ  c ìng  chÕ khi: 1.   C¸   nh©n   lµ   lao   ®éng   tù   do   kh«ng   cã   c¬   quan,   tæ  chøc qu¶n lý l¬ng, qu¶n lý thu nhËp cè ®Þnh.  2. C¸ nh©n, tæ chøc kh«ng cã  tµi kho¶n hoÆc sè  tiÒn  göi tõ  tµi kho¶n t¹i ng©n hµng kh«ng  ®ñ   ®Ó  ¸p dông biÖn  ph¸p khÊu trõ  mét phÇn l¬ng hoÆc mét phÇn thu nhËp, khÊu  trõ tiÒn tõ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. 3.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   kh«ng   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   ®Ó   ¸p   dông  biÖn   ph¸p   khÊu   trõ   hoÆc   cè   t×nh   kh«ng   thùc   hiÖn   quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  b»ng biÖn ph¸p khÊu trõ, kh«ng thanh to¸n  chi phÝ cìng chÕ. ChØ  ®îc kª biªn tµi s¶n cña c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng  chÕ  t¬ng øng víi sè  tiÒn  ®∙ ghi trong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  vµ chi phÝ cho viÖc tæ chøc thi hµnh cìng chÕ. §i Ò u   20.   QuyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   b»ng   biÖn   ph¸p   kª  biªn tµi s¶n 1. QuyÕt ®Þnh cìng chÕ b»ng biÖn ph¸p kª biªn tµi s¶n  ph¶i   ghi   râ   ngµy,   th¸ng,   n¨m   ra   quyÕt   ®Þnh;   c¨n   cø   ra  quyÕt   ®Þnh;   hä   tªn,   chøc   vô   (cÊp   bËc),   ®¬n   vÞ   ngêi   ra  quyÕt   ®Þnh;   hä   tªn,   n¬i   c  tró,   trô   së   cña   c¸   nh©n,   tæ  chøc bÞ  kª biªn tµi s¶n; sè  tiÒn bÞ  xö  ph¹t;  ®Þa  ®iÓm kª   biªn; ch÷  ký  cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh, dÊu cña c¬  quan ra  quyÕt ®Þnh.
 11. 11 2.   ViÖc   kª   biªn   tµi   s¶n   ph¶i   ®îc   th«ng   b¸o   cho   c¸  nh©n, tæ chøc bÞ  kª biªn tµi s¶n, Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙   n¬i ngêi  ®ã  c  tró  hoÆc tæ chøc cã  trô  së   ®ãng trªn  ®Þa  bµn hoÆc c¬  quan n¬i ngêi  ®ã  c«ng t¸c tríc khi tiÕn hµnh  cìng chÕ  kª biªn 5 ngµy, trõ  trêng hîp viÖc th«ng b¸o sÏ  g©y trë ng¹i cho viÖc tiÕn hµnh kª biªn. §i Ò u  21.  Nh÷ng tµi s¶n sau ®©y kh«ng ®îc kª biªn 1. Thuèc ch÷a bÖnh, l¬ng thùc, thùc phÈm phôc vô  nhu  cÇu thiÕt yÕu cho c¸ nh©n bÞ  cìng chÕ  vµ  gia  ®×nh hä  sö  dông. 2.   C«ng   cô   lao   ®éng,   ®å   dïng   sinh   ho¹t   th«ng   th êng  cÇn thiÕt cho c¸ nh©n bÞ cìng chÕ vµ gia ®×nh hä sö dông. 3. §å  dïng thê  cóng th«ng thêng; di vËt, hu©n ch¬ng,  huy ch¬ng, b»ng khen. 4. Tµi s¶n phôc vô quèc phßng vµ an ninh. §i Ò u   22.   Thñ  tôc thùc hiÖn biÖn ph¸p kª biªn tµi  s¶n 1. ViÖc kª biªn tµi s¶n ph¶i thùc hiÖn vµo ban ngµy  (tõ 8 giê ®Õn 17 giê).  2.   Ngêi   ra   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   hoÆc   ngêi   ®îc   ph©n  c«ng thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cìng chÕ chñ tr× thùc hiÖn viÖc  kª biªn.  3. Khi tiÕn hµnh kª biªn tµi s¶n ph¶i cã  mÆt c¸ nh©n  bÞ  cìng chÕ  hoÆc ngêi  ®∙ thµnh niªn trong gia  ®×nh,  ®¹i  diÖn cho tæ chøc bÞ kª biªn tµi s¶n, ®¹i diÖn chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn.  NÕu   c¸   nh©n   ph¶i   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   hoÆc  ngêi  ®∙ thµnh niªn trong gia  ®×nh cè  t×nh v¾ng mÆt, th×  vÉn tiÕn hµnh kª biªn tµi s¶n nhng ph¶i cã   ®¹i diÖn cña  chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn. 4. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ  cã  quyÒn  ®Ò  nghÞ  kª  biªn tµi s¶n nµo tríc, ngêi ®îc giao chñ tr× kª biªn ph¶i  chÊp nhËn nÕu xÐt thÊy ®Ò nghÞ ®ã kh«ng ¶nh hëng ®Õn viÖc  cìng chÕ. NÕu c¸ nh©n, tæ chøc bÞ cìng chÕ kh«ng ®Ò nghÞ cô thÓ  viÖc kª biªn tµi s¶n nµo tríc th×  tµi s¶n thuéc së  h÷u  riªng ®îc kª biªn tríc.  5. ChØ kª biªn nh÷ng tµi s¶n thuéc së  h÷u chung cña  c¸ nh©n bÞ cìng chÕ víi ngêi kh¸c nÕu c¸ nh©n bÞ cìng chÕ  kh«ng cã tµi s¶n riªng hoÆc tµi s¶n riªng kh«ng ®ñ ®Ó thi  hµnh quyÕt ®Þnh cìng chÕ. Trêng hîp tµi s¶n cã tranh chÊp 
 12. 12 th×  vÉn tiÕn hµnh  kª biªn  vµ  gi¶i  thÝch  cho nh÷ng  ngêi  cïng së  h÷u tµi s¶n kª biªn vÒ  quyÒn khëi kiÖn theo thñ  tôc tè tông d©n sù.  C¬   quan   tiÕn   hµnh   kª   biªn   cã   tr¸ch   nhiÖm   th«ng   b¸o  c«ng khai  thêi  gian,  ®Þa  ®iÓm  tiÕn  hµnh kª biªn  ®Ó  c¸c  ®ång   së   h÷u   biÕt.   HÕt   thêi   h¹n   3   th¸ng,   kÓ   tõ   ngµy   kª  biªn mµ  kh«ng cã  ngêi khëi kiÖn th×  tµi s¶n kª biªn  ®îc  ®em b¸n  ®Êu gi¸ theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  b¸n  ®Êu  gi¸ tµi s¶n.  §i Ò u  23.  Biªn b¶n kª biªn tµi s¶n 1. ViÖc kª biªn tµi s¶n ph¶i  ®îc lËp biªn b¶n. Trong  biªn b¶n ph¶i ghi thêi gian,  ®Þa  ®iÓm tiÕn hµnh kª biªn  tµi s¶n; hä  tªn, chøc vô  ngêi chñ  tr×  thùc hiÖn viÖc kª  biªn; ngêi  ®¹i diÖn cho tæ chøc bÞ  cìng chÕ  kª biªn tµi  s¶n, c¸ nh©n cã tµi s¶n bÞ kª biªn hoÆc ngêi ®¹i diÖn hîp  ph¸p   cho   hä;   ngêi   chøng   kiÕn;   ®¹i   diÖn   chÝnh  quyÒn   ®Þa  ph¬ng (hoÆc c¬  quan cña c¸ nh©n bÞ  cìng chÕ); m« t¶ tªn  gäi, t×nh tr¹ng, ®Æc ®iÓm tõng tµi s¶n bÞ kª biªn. 2. Ngêi chñ tr× thùc hiÖn viÖc kª biªn; ngêi ®¹i diÖn  cho tæ chøc bÞ  cìng chÕ  kª biªn tµi s¶n, c¸ nh©n cã  tµi  s¶n bÞ  kª biªn hoÆc ngêi  ®¹i diÖn hîp ph¸p cho hä; ngêi  chøng kiÕn;  ®¹i diÖn chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng (hoÆc c¬  quan  cña c¸ nh©n bÞ cìng chÕ) ký tªn vµo biªn b¶n. Trong trêng  hîp cã  ngêi v¾ng mÆt hoÆc cã  mÆt mµ  tõ  chèi ký  biªn b¶n  th× viÖc ®ã ph¶i ghi vµo biªn b¶n vµ nªu râ lý do. 3. Biªn b¶n kª biªn  ®îc lËp thµnh 02 b¶n, c¬  quan ra  quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  gi÷  01 b¶n, 01 b¶n  ®îc giao cho c¸  nh©n bÞ kª biªn hoÆc ®¹i diÖn tæ chøc bÞ c ìng chÕ kª biªn  ngay   sau   khi   hoµn   thµnh   viÖc   lËp   biªn   b¶n   kª   biªn   tµi  s¶n. §i Ò u  24.  Giao b¶o qu¶n tµi s¶n kª biªn 1. Ngêi chñ  tr×  thùc hiÖn kª biªn lùa chän mét trong   c¸c h×nh thøc sau ®©y ®Ó b¶o qu¶n tµi s¶n kª biªn: a) Giao cho ngêi bÞ  cìng chÕ, th©n nh©n cña ngêi bÞ  cìng chÕ  hoÆc ngêi  ®ang qu¶n lý, sö  dông tµi s¶n  ®ã  b¶o  qu¶n; b)   Giao   cho   mét   trong   nh÷ng   ®ång   së   h÷u   chung   b¶o  qu¶n nÕu tµi s¶n ®ã thuéc së h÷u chung; c) Giao cho tæ chøc, c¸ nh©n cã ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n. 2. §èi víi tµi s¶n lµ vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý,  ngo¹i tÖ  th×  t¹m giao cho kho b¹c nhµ  níc qu¶n lý;  ®èi  víi c¸c tµi s¶n nh  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, c«ng cô  hç 
 13. 13 trî, vËt cã  gi¸ trÞ  lÞch sö, v¨n ho¸, b¶o vËt quèc gia,  cæ vËt, hµng l©m s¶n quý  hiÕm th×  t¹m giao cho c¬  quan  qu¶n lý nhµ níc chuyªn ngµnh ®Ó qu¶n lý. 3.  Khi giao  b¶o qu¶n  tµi  s¶n kª biªn,  ngêi chñ   tr×  thùc hiÖn kª biªn ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ: ngµy, th¸ng,  n¨m bµn giao b¶o qu¶n; hä  vµ  tªn ngêi chñ  tr×  thùc hiÖn  quyÕt   ®Þnh  cìng chÕ, c¸ nh©n,   ®¹i  diÖn  tæ chøc  bÞ  cìng  chÕ, ngêi ®îc giao b¶o qu¶n tµi s¶n, ngêi chøng kiÕn viÖc  bµn giao; sè  lîng, t×nh tr¹ng (chÊt lîng) tµi s¶n; quyÒn  vµ nghÜa vô cña ngêi ®îc giao b¶o qu¶n tµi s¶n.  Ngêi   chñ   tr×   thùc   hiÖn   kª   biªn,   ngêi   ®îc   giao   b¶o  qu¶n tµi s¶n, c¸ nh©n, ®¹i diÖn tæ chøc bÞ cìng chÕ, ngêi  chøng kiÕn ký  tªn vµo biªn b¶n. Trong trêng hîp cã  ngêi  v¾ng mÆt hoÆc cã  mÆt mµ  tõ  chèi ký  biªn b¶n th×  viÖc  ®ã  ph¶i ghi vµo biªn b¶n vµ nªu râ lý do. Biªn b¶n ®îc giao cho ngêi ®îc giao b¶o qu¶n tµi s¶n,  c¸ nh©n, ®¹i diÖn tæ chøc bÞ cìng chÕ, ngêi chøng kiÕn vµ  ngêi chñ tr× thùc hiÖn kª biªn mçi ngêi gi÷ mét b¶n. 4. Ngêi  ®îc giao b¶o qu¶n tµi s¶n  ®îc thanh to¸n chi  phÝ  thùc tÕ, hîp lý   ®Ó  b¶o qu¶n tµi s¶n, trõ  nh÷ng ngêi  quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy. 5.  Ngêi  ®îc giao  b¶o qu¶n  tµi  s¶n g©y  h  háng,   ®¸nh  tr¸o,  lµm  mÊt  hay  hñy  ho¹i  tµi s¶n th×  ph¶i chÞu tr¸ch  nhiÖm båi thêng vµ  tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ xö  lý hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  25.  §Þnh gi¸ tµi s¶n kª biªn 1. ViÖc ®Þnh gi¸ tµi s¶n ®∙ kª biªn ®îc tiÕn hµnh t¹i  nhµ  cña c¸ nh©n hoÆc trô  së  cña tæ chøc bÞ  kª biªn hoÆc  n¬i lu gi÷  tµi s¶n bÞ  kª biªn (trõ  trêng hîp ph¶i thµnh  lËp Héi ®ång ®Þnh gi¸).  2. Tµi s¶n ®∙ kª biªn ®îc ®Þnh gi¸ theo sù tho¶ thuËn  gi÷a ngêi chñ  tr×  thùc hiÖn quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  víi  ®¹i  diÖn tæ chøc hoÆc c¸ nh©n bÞ cìng chÕ vµ chñ së h÷u chung  trong  trêng hîp kª biªn tµi s¶n chung.  Thêi h¹n  ®Ó  c¸c  bªn tho¶ thuËn vÒ  gi¸ kh«ng qu¸ 5 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy tµi s¶n ®îc kª biªn. §èi víi tµi s¶n kª biªn cã  gi¸ trÞ  díi 500.000  ®ång  hoÆc tµi s¶n thuéc lo¹i mau háng, nÕu c¸c bªn kh«ng tho¶  thuËn ®îc víi nhau vÒ gi¸ th× ngêi cã thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ cã tr¸ch nhiÖm ®Þnh gi¸. 3.  Trêng  hîp tµi  s¶n kª  biªn cã   gi¸ trÞ   tõ  500.000  ®ång trë  lªn thuéc lo¹i khã   ®Þnh gi¸ hoÆc c¸c bªn kh«ng  tho¶   thuËn   ®îc   vÒ   gi¸   th×   trong   thêi   h¹n   kh«ng   qu¸   15 
 14. 14 ngµy kÓ tõ ngµy tµi s¶n bÞ kª biªn, ng êi ®∙ ra quyÕt ®Þnh  cìng chÕ ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn thµnh lËp Héi ®ång  ®Þnh gi¸, trong  ®ã  ngêi  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  lµ  Chñ  tÞch Héi ®ång, ®¹i diÖn c¬ quan tµi chÝnh, c¬ quan chuyªn   m«n cã liªn quan lµ thµnh viªn.  Trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy  ®îc thµnh  lËp, Héi  ®ång  ®Þnh gi¸ ph¶i tiÕn hµnh viÖc  ®Þnh gi¸. C¸  nh©n bÞ  kª biªn hoÆc  ®¹i diÖn tæ chøc cã  tµi s¶n bÞ  kª  biªn  ®îc tham  gia   ý  kiÕn vµo viÖc   ®Þnh  gi¸, nhng quyÒn  quyÕt ®Þnh gi¸ thuéc Héi ®ång ®Þnh gi¸. ViÖc ®Þnh gi¸ tµi s¶n dùa trªn gi¸ thÞ tr êng t¹i thêi  ®iÓm ®Þnh gi¸. §èi víi tµi s¶n mµ nhµ níc thèng nhÊt qu¶n  lý  gi¸ th×  viÖc  ®Þnh gi¸ dùa trªn c¬  së  gi¸ tµi s¶n do  nhµ níc quy ®Þnh.   4.   ViÖc   ®Þnh   gi¸   tµi   s¶n   ph¶i   ®îc   lËp   thµnh   biªn  b¶n, trong  ®ã  ghi râ  thêi gian,  ®Þa  ®iÓm tiÕn hµnh  ®Þnh  gi¸, thµnh phÇn nh÷ng ngêi tham gia  ®Þnh gi¸, tªn vµ  trÞ  gi¸ tµi s¶n  ®∙  ®îc  ®Þnh gi¸, ch÷  ký  cña c¸c thµnh viªn  tham gia ®Þnh gi¸ vµ cña chñ tµi s¶n. §i Ò u   26.   ThÈm   quyÒn   thµnh   lËp   Héi   ®ång   ®Þnh   gi¸  tµi s¶n 1.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   quyÕt   ®Þnh   thµnh lËp Héi  ®ång  ®Þnh gi¸  ®èi víi nh÷ng trêng hîp viÖc  cìng chÕ hµnh chÝnh thuéc thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan qu¶n   lý nhµ níc cÊp huyÖn, cÊp x∙. 2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh thµnh   lËp Héi  ®ång  ®Þnh gi¸  ®èi víi nh÷ng trêng hîp viÖc cìng  chÕ  hµnh chÝnh thuéc thÈm quyÒn cña c¸c c¬  quan qu¶n lý  nhµ níc cÊp tØnh. 3.   ViÖc   thµnh   lËp   Héi   ®ång   ®Þnh   gi¸   ë   c¸c   c¬   quan  Trung  ¬ng   do   Bé   trëng   Bé   chñ   qu¶n   quyÕt   ®Þnh,   sau   khi  thèng nhÊt víi Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c Bé, ngµnh cã  liªn quan.  §i Ò u  27.  NhiÖm vô cña Héi ®ång ®Þnh gi¸  1. Nghiªn cøu,  ®Ò  xuÊt viÖc tæ chøc vµ  néi dung cuéc  häp Héi ®ång ®Þnh gi¸.  2. ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt cho viÖc ®Þnh gi¸. 3. TiÕn hµnh ®Þnh gi¸ tµi s¶n.  4. LËp biªn b¶n ®Þnh gi¸.
 15. 15 § i Ò u   28.  ChuyÓn giao tµi s¶n ®∙ kª biªn ®Ó b¸n ®Êu  gi¸ 1. §èi víi tµi s¶n bÞ  kª biªn  ®Ó  b¸n  ®Êu gi¸, c¨n cø   vµo gi¸ trÞ  tµi s¶n  ®îc x¸c  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  25   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy,  trong   thêi   h¹n       10  ngµy,   kÓ   tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh kª biªn, ngêi chñ  tr×  cìng chÕ  ký  hîp  ®ång  ñy quyÒn b¸n  ®Êu gi¸ víi c¸c tæ chøc cã  chøc n¨ng  b¸n  ®Êu gi¸  ®Ó  tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n theo quy  ®Þnh   sau ®©y: a) §èi víi tµi s¶n  ®∙ kª biªn cã  gi¸ trÞ   ®∙  ®Þnh d íi  10.000.000  ®ång th×  ngêi chñ  tr×  cìng chÕ  ký  hîp  ®ång  ñy  quyÒn b¸n  ®Êu gi¸ víi c¬  quan tµi chÝnh cÊp huyÖn  ®Ó  tæ  chøc b¸n ®Êu gi¸; b) §èi víi tµi s¶n ®∙ kª biªn cã gi¸ trÞ ®∙ ®Þnh trªn   10.000.000  ®ång th×  ngêi chñ  tr×  cìng chÕ  ký  hîp  ®ång  ñy  quyÒn b¸n  ®Êu gi¸ víi Trung t©m dÞch vô  b¸n  ®Êu gi¸ cÊp  tØnh n¬i cã tµi s¶n ®Ó tæ chøc b¸n ®Êu gi¸. 2. Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh híng dÉn viÖc x¸c  ®Þnh gi¸  khëi  ®iÓm  ®Ó  b¸n  ®Êu gi¸ c¸c tµi s¶n quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a   vµ b kho¶n 1 §iÒu nµy. 3.  ViÖc chuyÓn   giao tµi  s¶n kª  biªn cho  c¬  quan  cã  tr¸ch   nhiÖm   b¸n   ®Êu   gi¸   ph¶i   ®îc   lËp   thµnh   biªn   b¶n.  Trong  biªn   b¶n   ph¶i   ghi   râ:   ngµy,  th¸ng,   n¨m   bµn   giao;   ngêi   bµn   giao,   ngêi   nhËn;   ch÷   ký   cña   ngêi   giao,   ngêi  nhËn; sè lîng, t×nh tr¹ng tµi s¶n. Hå s¬ bµn giao tµi s¶n  kª biªn cho c¬  quan cã  tr¸ch nhiÖm b¸n  ®Êu gi¸ bao gåm:  quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   kª   biªn;   c¸c   giÊy   tê,   tµi   liÖu   cã  liªn quan  ®Õn quyÒn së  h÷u, quyÒn sö  dông hîp ph¸p (nÕu  cã); v¨n b¶n  ®Þnh gi¸ tµi s¶n vµ  biªn b¶n bµn giao tµi  s¶n ®ã. 4. Trong trêng hîp tµi s¶n kª biªn lµ  hµng ho¸ cång  kÒnh hoÆc cã sè lîng lín mµ Trung t©m dÞch vô b¸n ®Êu gi¸  cÊp tØnh hoÆc  c¬  quan  tµi  chÝnh  cÊp huyÖn  kh«ng  cã  n¬i  cÊt gi÷ tµi s¶n th× sau khi thùc hiÖn xong thñ tôc chuyÓn  giao cã thÓ ký hîp ®ång b¶o qu¶n tµi s¶n víi n¬i ®ang gi÷   tµi s¶n  ®ã. Chi phÝ  cho viÖc thùc hiÖn hîp  ®ång b¶o qu¶n  ®îc thanh to¸n tõ sè tiÒn b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n thu ® îc sau  khi b¸n ®Êu gi¸. 5. Khi tµi s¶n kª biªn ®∙ ®îc chuyÓn giao cho c¬ quan  cã  tr¸ch nhiÖm b¸n  ®Êu gi¸ th×  thñ  tôc b¸n  ®Êu gi¸ tµi  s¶n   ®ã   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   hiÖn  hµnh vÒ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. 6.  §èi víi  tµi s¶n  thuéc  së  h÷u chung,   khi b¸n  ®Êu  gi¸ th× u tiªn b¸n tríc cho ngêi ®ång së h÷u. 7. Trêng hîp sè tiÒn b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n nhiÒu h¬n sè  tiÒn ghi trong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vµ  chi phÝ  cho viÖc c­
 16. 16 ìng chÕ th× trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy b¸n ®Êu gi¸   c¬  quan thi hµnh biÖn ph¸p cìng chÕ  kª biªn b¸n  ®Êu gi¸  tµi s¶n lµm thñ  tôc tr¶ l¹i phÇn chªnh lÖch cho ngêi, tæ  chøc bÞ cìng chÕ. §i Ò u  29.  ChuyÓn giao quyÒn së h÷u tµi s¶n 1. Ngêi mua tµi s¶n kª biªn  ®îc ph¸p luËt c«ng nhËn  vµ b¶o vÖ quyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n ®ã. 2. C¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cã  tr¸ch nhiÖm thùc  hiÖn thñ  tôc chuyÓn  quyÒn  së  h÷u cho ngêi mua theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Hå s¬ chuyÓn quyÒn së h÷u gåm cã: a) B¶n sao quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  hµnh chÝnh b»ng biÖn  ph¸p kª biªn tµi s¶n ®Ó b¸n ®Êu gi¸; b) Biªn b¶n b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n; c) C¸c giÊy tê kh¸c liªn quan ®Õn tµi s¶n (nÕu cã). Môc D B i Ö n   p h ¸ p   c ì n g   c h Õ   ® Ó   t Þ c h   t h u   t a n g   v Ë t ,   p h ¬ n g   t i Ö n   ® î c   s ö  dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh §i Ò u   30.  §èi tîng bÞ ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ ®Ó  tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh  chÝnh C¸   nh©n,   tæ   chøc   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   khi   nhËn   ® îc  quyÕt  ®Þnh vÒ  viÖc tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i tù  nguyÖn giao tang vËt,  ph¬ng tiÖn ®ã hoÆc chÊp hµnh viÖc thu håi tang vËt, ph ¬ng  tiÖn cña c¬  quan vµ  ngêi cã  thÈm quyÒn. Trêng hîp kh«ng  giao nép hoÆc chØ giao nép mét phÇn tang vËt, ph¬ng tiÖn  bÞ tÞch thu th× bÞ cìng chÕ hµnh chÝnh. §i Ò u   31.  QuyÕt ®Þnh cìng chÕ ®Ó tÞch thu tang vËt,  ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh ViÖc cìng chÕ  ph¶i cã  quyÕt  ®Þnh b»ng v¨n b¶n. Trong  quyÕt   ®Þnh   ph¶i   ghi   râ   ngµy,   th¸ng,   n¨m   ra   quyÕt   ®Þnh;   c¨n   cø   ra   quyÕt   ®Þnh;   hä   tªn,   chøc   vô,   ®¬n   vÞ   ngêi   ra  quyÕt  ®Þnh; hä  tªn,  ®Þa chØ cña c¸ nh©n, tæ chøc sö  dông  tang vËt, ph¬ng tiÖn ®Ó vi ph¹m; tªn tang vËt, ph ¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m hµnh chÝnh bÞ  tÞch thu; ch÷  ký  vµ   hä  tªn cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh, dÊu cña c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh.
 17. 17 QuyÕt  ®Þnh cìng chÕ   ®Ó  tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc göi ®Õn c¸ nh©n, tæ  chøc sö dông tang vËt, ph¬ng tiÖn ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh 5  ngµy tríc khi tiÕn hµnh cìng chÕ. §i Ò u  32.  Tæ chøc thi hµnh cìng chÕ 1. Tríc khi tiÕn hµnh cìng chÕ, nÕu c¸ nh©n, tæ chøc   bÞ cìng chÕ tù nguyÖn thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh th× c¬ quan chñ tr× cìng chÕ lËp biªn b¶n c«ng  nhËn sù tù nguyÖn thi hµnh. 2. Khi cìng chÕ   ®Ó  tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc  sö   dông   ®Ó   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ph¶i   cã   ®¹i   diÖn   chÝnh  quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn.  3. ViÖc cìng chÕ  ph¶i  ®îc lËp thµnh biªn b¶n. Trong  biªn b¶n cÇn ghi râ thêi gian, ®Þa ®iÓm tæ chøc cìng chÕ;  c¬  quan chñ  tr×  tiÕn hµnh cìng chÕ; c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ; ®¹i diÖn chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i tiÕn hµnh c­ ìng   chÕ,   ngêi   chøng   kiÕn;   tªn   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   bÞ  tÞch thu, t×nh tr¹ng tang vËt, ph¬ng tiÖn.  4.   C¸   nh©n   hoÆc   ®¹i   diÖn   tæ   chøc   bÞ   cìng   chÕ,   ®¹i  diÖn c¬  quan  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh  cìng  chÕ,   ®¹i diÖn chÝnh  quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn ký vµo biªn b¶n. Trong  trêng hîp cã ngêi v¾ng mÆt hoÆc cã mÆt mµ tõ chèi ký biªn   b¶n th× viÖc ®ã ph¶i ghi vµo biªn b¶n vµ nªu râ lý do.  5.   Trêng   hîp   c¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   cìng   chÕ   cè   t×nh  v¾ng mÆt th× vÉn tiÕn hµnh cìng chÕ nhng ph¶i cã ®¹i diÖn  cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn. Ch¬ng III T h ñ   t ô c   ¸ p   d ô n g   C ¸ c   b i Ö n   p h ¸ p   c ì n g   c h Õ   ® Ó   t h i   h µ n h   c ¸ c  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  §i Ò u   33.  QuyÕt  ®Þnh cìng chÕ   ®Ó  thi hµnh c¸c biÖn  ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ViÖc cìng chÕ ®Ó thi hµnh c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu   qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ph¶i cã  quyÕt  ®Þnh cìng  chÕ   b»ng   v¨n   b¶n.   Trong   quyÕt   ®Þnh   ph¶i   ghi   râ   ngµy,   th¸ng, n¨m ra quyÕt  ®Þnh; c¨n cø ra quyÕt  ®Þnh; hä  tªn,  chøc vô  cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh; hä  tªn,  ®Þa chØ cña c¸  nh©n,  tæ chøc  bÞ  cìng chÕ, c¸c biÖn  ph¸p  kh¾c phôc hËu  qu¶   ph¶i   thùc   hiÖn;   thêi   gian   hoµn   thµnh   cìng   chÕ;   c¸  nh©n,   c¬   quan   cã   tr¸ch   nhiÖm   chñ   tr×   tæ   chøc   c¸c   ho¹t  ®éng cìng chÕ; c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm tham gia; ch÷ ký vµ  hä  tªn cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh, dÊu cña c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh. 
 18. 18 QuyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   ®Ó   thi   hµnh   c¸c   biÖn   ph¸p   kh¾c  phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ph¶i  ®îc göi  ®Õn c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ, Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙  n¬i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  tríc khi tiÕn hµnh  cìng chÕ 5 ngµy ®Ó phèi hîp thùc hiÖn.  §i Ò u  34.  Tæ chøc thi hµnh quyÕt ®Þnh cìng chÕ  1. Khi nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh cìng chÕ   ®Ó  thi hµnh c¸c  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra,  c¸ nh©n, tæ chøc ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thi hµnh quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  ph¶i phèi hîp víi c¸c c¬  quan cã  liªn quan  huy  ®éng lùc lîng, ph¬ng tiÖn  ®Ó  thùc hiÖn biÖn ph¸p  ®∙  ghi trong quyÕt ®Þnh. 2. Tríc khi tiÕn hµnh cìng chÕ, nÕu c¸ nh©n, tæ chøc   bÞ  cìng chÕ  tù  nguyÖn thi hµnh th×  c¬  quan chñ  tr×  cìng  chÕ lËp biªn b¶n c«ng nhËn sù tù nguyÖn thi hµnh. 3. Khi thùc hiÖn cìng chÕ   ®Ó  thi hµnh c¸c biÖn ph¸p  kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ph¶i cã  ®¹i diÖn chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn. 4.   Trêng   hîp   c¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   cìng   chÕ   cè   t×nh  v¾ng mÆt th× vÉn tiÕn hµnh cìng chÕ nhng ph¶i cã ®¹i diÖn  cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn. 5.   Trong   trêng   hîp   c¸   nh©n,   tæ   chøc   ph¶i   thi   hµnh  quyÕt ®Þnh cìng chÕ vÒ viÖc th¸o dì, di chuyÓn c«ng tr×nh   x©y dùng tr¸i phÐp hoÆc bµn giao  ®Êt mµ  trong c«ng tr×nh  vµ  trªn  ®Êt  ®ã  cã  tµi s¶n kh«ng thuéc diÖn ph¶i cìng chÕ  th×  ngêi tæ chøc cìng chÕ  cã  quyÒn buéc c¸ nh©n, tæ chøc  ph¶i thi hµnh quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  vµ  nh÷ng ngêi kh¸c cã  mÆt trong c«ng tr×nh ra khái c«ng tr×nh hoÆc khu vùc ®Êt,   ®ång thêi yªu cÇu hä  tù  chuyÓn tµi s¶n ra theo. NÕu hä  kh«ng tù  nguyÖn thùc hiÖn th×  ngêi tæ chøc cìng chÕ  yªu  cÇu   lùc   lîng   cìng   chÕ   ®a   hä   cïng   tµi   s¶n   ra   khái   c«ng  tr×nh hoÆc khu vùc ®Êt ®ã. NÕu  hä  tõ  chèi  nhËn  tµi s¶n,  ngêi  tæ chøc  cìng chÕ  ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ  sè  l îng, chñng lo¹i, t×nh tr¹ng  tõng   lo¹i   tµi   s¶n   vµ   thuª   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   ®ñ   ®iÒu  kiÖn  ®Ó  tr«ng gi÷, b¶o qu¶n hoÆc b¶o qu¶n t¹i kho cña c¬  quan ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  vµ  th«ng b¸o  ®Þa  ®iÓm, thêi  gian  ®Ó  c¸ nh©n, tæ chøc cã  tµi s¶n nhËn l¹i tµi s¶n. C¸   nh©n,   tæ   chøc   cã   tµi   s¶n   ph¶i   chÞu   c¸c   chi   phÝ   vËn   chuyÓn, tr«ng gi÷, b¶o qu¶n tµi s¶n. Qu¸ thêi h¹n 6 th¸ng, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc th«ng b¸o  ®Õn nhËn tµi s¶n mµ c¸ nh©n, tæ chøc cã tµi s¶n kh«ng ®Õn   nhËn (trõ  trêng hîp cã  lý  do chÝnh  ®¸ng) th×  tµi s¶n  ®ã  ®îc b¸n  ®Êu gi¸ theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Sè  tiÒn thu  ®îc, sau khi trõ  c¸c chi phÝ  cho viÖc vËn chuyÓn, tr«ng 
 19. 19 gi÷, b¶o qu¶n, xö  lý  tµi s¶n sÏ   ®îc göi tiÕt kiÖm lo¹i  kh«ng kú  h¹n t¹i ng©n hµng vµ  th«ng b¸o cho c¸ nh©n, tæ  chøc cã  tµi s¶n biÕt  ®Ó  nhËn kho¶n tiÒn  ®ã. §èi víi tµi  s¶n h háng vµ kh«ng cßn gi¸ trÞ, ngêi tæ chøc cìng chÕ tæ  chøc tiªu hñy theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngêi tæ chøc  cìng chÕ  ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ  hiÖn tr¹ng cña tµi s¶n  tríc khi tiªu hñy. §i Ò u   35.  Biªn b¶n thi hµnh quyÕt  ®Þnh cìng chÕ   ®Ó  thi hµnh c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh  chÝnh g©y ra 1. ViÖc thi hµnh quyÕt  ®Þnh cìng chÕ   ®Ó  thi hµnh c¸c  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ph¶i  ®îc lËp biªn b¶n vµ  giao cho ngêi bÞ  cìng chÕ  mét  b¶n. Biªn  b¶n  thi  hµnh  quyÕt  ®Þnh  cìng  chÕ   ®Ó  thi hµnh  c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y  ra ph¶i ghi râ  thêi gian,  ®Þa  ®iÓm, c¬  quan chñ  tr×  tiÕn  hµnh   cìng   chÕ;   c¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   cìng   chÕ;   ®¹i   diÖn  chÝnh  quyÒn   ®Þa   ph¬ng  vµ   ngêi   chøng   kiÕn;   kÕt   qu¶   thùc  hiÖn. 2.   C¸   nh©n   hoÆc   ®¹i   diÖn   tæ   chøc   bÞ   cìng   chÕ,   ®¹i  diÖn c¬  quan  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh  cìng  chÕ,   ®¹i diÖn chÝnh  quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn ký vµo biªn b¶n. Trong  trêng hîp cã ngêi v¾ng mÆt hoÆc cã mÆt mµ tõ chèi ký biªn   b¶n th× viÖc ®ã ph¶i ghi vµo biªn b¶n vµ nªu râ lý do. Ch¬ng IV b¶o ®¶m thi hµnh quyÕt ®Þnh cìng chÕ hµnh chÝnh §i Ò u   36.   C¸c   biÖn   ph¸p   nh»m   b¶o   ®¶m   thùc   hiÖn  quyÕt ®Þnh cìng chÕ hµnh chÝnh 1. Khi cã  quyÕt  ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ  hµnh  chÝnh, nÕu cã  dÊu hiÖu cho thÊy c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  ¸p  dông biÖn ph¸p cìng chÕ cã hµnh vi tÈu t¸n hoÆc lµm h h¹i  tiÒn b¹c, tµi s¶n th×  ngêi  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  cã  quyÒn yªu cÇu c¸c c¬  quan tæ chøc h÷u quan, chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng n¬i c¸ nh©n bÞ cìng chÕ c tró hoÆc c«ng t¸c, tæ  chøc bÞ  cìng  chÕ   ®ãng  trô  së  thùc  hiÖn biÖn ph¸p  phong  to¶ nh»m ng¨n chÆn viÖc tÈu t¸n tiÒn b¹c, tµi s¶n. 2. Trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ  cã  hµnh vi  chèng ®èi kh«ng thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cìng chÕ th× ngêi ®∙  ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  cã  quyÒn huy  ®éng lùc lîng, ph¬ng  tiÖn ®Ó b¶o ®¶m thi hµnh cìng chÕ.
 20. 20 3. Nh÷ng c¸ nh©n bÞ  cìng chÕ  hµnh chÝnh mµ  cha thùc  hiÖn hoÆc  trèn  tr¸nh thùc  hiÖn  sÏ  bÞ  t¹m thêi  cÊm  xuÊt  c¶nh.  §i Ò u   37.  ChuyÓn viÖc thi hµnh quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  hµnh chÝnh ®Ó b¶o ®¶m thi hµnh 1. Trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ   ë   ®Þa bµn  hµnh chÝnh tØnh nµy nhng c  tró,  ®ãng trô  së   ë  tØnh kh¸c  vµ  kh«ng cã   ®iÒu kiÖn chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  t¹i  n¬i thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m th× quyÕt ®Þnh cìng chÕ ®îc  chuyÓn ®Õn c¬ quan cã thÈm quyÒn cìng chÕ cïng cÊp n¬i c¸  nh©n c  tró, tæ chøc bÞ  cìng chÕ   ®ãng trô  së   ®Ó  tæ chøc  thi hµnh. NÕu n¬i c¸ nh©n bÞ  cìng chÕ  c  tró, tæ chøc bÞ  cìng chÕ   ®ãng trô  së  kh«ng cã  c¬  quan cã  thÈm quyÒn cìng  chÕ  cïng cÊp th×  quyÕt   ®Þnh cìng chÕ   ®îc chuyÓn   ®Õn Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn ®Ó tæ chøc thi hµnh.  Trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ   ë   ®Þa bµn cÊp  huyÖn   thuéc   ph¹m   vi   mét   tØnh   ë   miÒn   nói,   h¶i   ®¶o   hoÆc  nh÷ng vïng xa x«i, hÎo l¸nh kh¸c mµ  viÖc  ®i l¹i gÆp khã  kh¨n vµ  c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  cìng chÕ  kh«ng cã   ®iÒu kiÖn  chÊp   hµnh   t¹i   n¬i   bÞ   ra   quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   th×   quyÕt  ®Þnh cìng chÕ ®îc chuyÓn ®Õn c¬ quan cïng cÊp n¬i c¸ nh©n  c tró, tæ chøc ®ãng trô së ®Ó tæ chøc thi hµnh. 2.   Khi   chuyÓn   viÖc   thi   hµnh   cìng   chÕ   th×   c¬   quan  chuyÓn viÖc thi hµnh cìng chÕ  cã  tr¸ch nhiÖm chuyÓn toµn  bé  hå  s¬  vô  viÖc cho c¬  quan cïng cÊp  ë   ®Þa ph ¬ng n¬i c¸  nh©n c  tró, tæ chøc bÞ  cìng chÕ   ®ãng trô  së   ®Ó  tæ chøc  thi hµnh. Trong   thêi   gian   10   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   nhËn   ®îc   th«ng  b¸o chuyÓn vµ hå s¬ vô viÖc, c¬ quan cïng cÊp ë ®Þa ph ¬ng  n¬i c¸ nh©n bÞ  cìng chÕ  c  tró, tæ chøc bÞ  cìng chÕ   ®ãng  trô  së  cã  tr¸ch  nhiÖm  tæ chøc  thi  hµnh  quyÕt  ®Þnh  cìng  chÕ. §i Ò u   38.  Cìng chÕ   ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc võa bÞ  ¸p dông xö  ph¹t hµnh chÝnh võa bÞ  ¸p dông mét hoÆc nhiÒu  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ 1.   Trêng   hîp   c¸   nh©n,   tæ   chøc   võa   kh«ng   chÊp   hµnh  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t hµnh chÝnh, võa kh«ng chÊp hµnh viÖc  bÞ  ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do  vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   g©y   ra,   th×   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   ra  quyÕt  ®Þnh cìng chÕ  hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ  ®Þnh nµy cã  quyÒn  ¸p dông   ®ång  thêi c¸c biÖn ph¸p  cìng  chÕ  quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng II vµ  Ch¬ng III NghÞ   ®Þnh nµy  ®èi  víi c¸ nh©n, tæ chøc  ®ã, trõ  trêng hîp quy  ®Þnh t¹i §iÒu  69 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.
Đồng bộ tài khoản