Nghị định 39/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: lawttyt7

Nghị định 39/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 39/2003/NĐ-CP

 

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39/2003/NĐ-CP Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2003 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 39/2003/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY Đ NH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S ĐI U C A B LU T LAO Đ NG V VI C LÀM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B Lu t Lao đ ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c aB Lu t Lao đ ng ngày 02 tháng 4 năm 2002; Theo đ ngh c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, NGH Đ NH: Chương 1: CHƯƠNG TRÌNH VI C LÀM Đi u 1. Ch tiêu t o vi c làm và chính sách h tr vi c làm. 1. Ch tiêu t o vi c làm m i theo quy đ nh t i Đi u 14 c a B Lu t Lao đ ng đư c quy đ nh là s lao đ ng m i c n tuy n thêm vào làm vi c thư ng xuyên t i doanh nghi p, t ch c, đơn v và cá nhân s d ng lao đ ng theo h p đ ng lao đ ng thu c m i thành ph n kinh t do nhu c u m i thành l p ho c m r ng thêm v quy mô và các m t ho t đ ng, s p x p l i lao đ ng. 2. Xây d ng và th c hi n ch tiêu t o vi c làm m i: a) Trong các chương trình, d án và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i nh t thi t ph i có ch tiêu t o vi c làm m i. b) H ng năm, các doanh nghi p, t ch c, đơn v và cá nhân có s d ng lao đ ng ph i báo cáo k t qu th c hi n ch tiêu t o vi c làm m i v các B , ngành và đ a phương.
  2. c) H ng năm, các B , ngành và các đ a phương có trách nhi m t ng h p và báo cáo ch tiêu t o vi c làm m i v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và B K ho ch và Đ u tư. d) B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư có trách nhi m hư ng d n, ki m tra và báo cáo Chính ph k t qu th c hi n ch tiêu t o vi c làm m i năm năm và h ng năm. 3. Chính sách h tr vi c làm: a) B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành có liên quan trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo th m quy n chính sách h tr tài chính, mi n gi m thu và áp d ng các bi n pháp khuy n khích khác đ các doanh nghi p, t ch c, đơn v và cá nhân thu c m i thành ph n kinh t t o vi c làm cho nhi u ngư i lao đ ng. b) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo th m quy n chính sách cho vay v n đ lao đ ng đi làm vi c có th i h n nư c ngoài, t t o vi c làm và khuy n khích thu hút nhi u lao đ ng. c) B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo th m quy n chính sách khuy n khích phát tri n công ngh m i, k thu t m i thu hút nhi u lao đ ng. d) U ban Dân t c ch trì, ph i h p v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành khác có liên quan nghiên c u trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo th m quy n chính sách ưu đãi v gi i quy t vi c làm đ thu hút và s d ng lao đ ng là ngư i dân t c thi u s . đ) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành có liên quan nghiên c u và ban hành chính sách khuy n khích t o vi c làm khu v c nông thôn. e) B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m nghiên c u trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo th m quy n: Chính sách h tr gi i quy t vi c làm cho các đ i tư ng là lao đ ng n và lao đ ng là ngư i tàn t t; Chính sách đào t o và đào t o l i ngh cho ngư i lao đ ng. g) B Giáo d c và Đào t o ch trì, ph i h p v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành khác có liên quan nghiên c u trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo th m quy n:
  3. Chính sách khuy n khích ngư i lao đ ng h c t p, b i dư ng nâng cao trình đ đáp ng phát tri n s n xu t và công ngh m i; Chính sách gi i quy t vi c làm cho sinh viên, h c sinh đã t t nghi p các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p. h) B Qu c phòng, B Công an ch trì, ph i h p B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành khác có liên quan nghiên c u, xây d ng trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo th m quy n chính sách gi i quy t vi c làm cho quân nhân, chi n sĩ công an nhân dân sau khi hoàn thành nghĩa v . Đi u 2. Chương trình qu c gia v vi c làm: 1. Chương trình qu c gia v vi c làm theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 15 c a B lu t Lao đ ng, bao g m: m c tiêu, ch tiêu, các n i dung ho t đ ng, th i gian, các gi i pháp, ngu n tài chính, t ch c th c hi n và qu n lý chương trình. 2. B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính trình Chính ph Chương trình qu c gia v vi c làm và trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch qu n lý đi u hành ho t đ ng Qu qu c gia v vi c làm. 3. B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i l p k ho ch các ngu n tài chính h ng năm và năm năm cho Chương trình qu c gia v vi c làm. Đi u 3. Qu qu c gia v vi c làm đư c hình thành và s d ng như sau: 1. Qu qu c gia v vi c làm hình thành t các ngu n sau: a) Ngân sách nhà nư c. b) Các ngu n h tr c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c. c) Các ngu n h tr khác. 2. Qu qu c gia v vi c làm s d ng vào các m c đích sau: a) Cho vay v n theo d án nh đ gi i quy t vi c làm cho m t s đ i tư ng. b) Cho các doanh nghi p vay đ h n ch lao đ ng m t vi c làm và nh n ngư i th t nghi p. c) H tr đ c ng c và phát tri n h th ng t ch c gi i thi u vi c làm và các ho t đ ng phát tri n th trư ng lao đ ng. Đi u 4. Chương trình gi i quy t vi c làm c a đ a phương:
  4. 1. Chương trình gi i quy t vi c làm c a đ a phương theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 15 c a B Lu t Lao đ ng, bao g m: m c tiêu, ch tiêu, các n i dung ho t đ ng, th i gian, các gi i pháp, ngu n tài chính, t ch c th c hi n và qu n lý chương trình. 2. H ng năm, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng Chương trình và Qu gi i quy t vi c làm c a đ a phương trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh; t ch c th c hi n quy t đ nh đó và báo cáo k t qu v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và B K ho ch và Đ u tư. Đi u 5. Qu gi i quy t vi c làm c a đ a phương đư c hình thành và s d ng như sau: 1. Qu gi i quy t vi c làm c a đ a phương đư c hình thành t các ngu n sau: a) Ngân sách c a đ a phương do H i đ ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t đ nh. b) Các ngu n h tr c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c. c) Các ngu n h tr khác. 2. Qu gi i quy t vi c làm đư c s d ng theo đúng m c tiêu c a Chương trình gi i quy t vi c làm c a đ a phương. Đi u 6. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B K ho ch và Đ u tư xây d ng và ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a Qu qu c gia v vi c làm và Qu gi i quy t vi c làm đ a phương. Chương 2: TUY N LAO Đ NG Đi u 7. Vi c tuy n lao đ ng Vi t Nam theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 16 và kho n 1 Đi u 132 c a B lu t Lao đ ng đư c quy đ nh như sau: 1. Ngư i s d ng lao đ ng có quy n tr c ti p ho c thông qua t ch c gi i thi u vi c làm đ tuy n lao đ ng Vi t Nam theo yêu c u c a mình. 2. Ngư i lao đ ng có quy n tr c ti p liên h đ tìm vi c làm ho c đăng ký t i các t ch c gi i thi u vi c làm đ tìm vi c làm. Đi u 8. Th t c tuy n lao đ ng: 1. Ít nh t b y ngày trư c khi nh n h sơ đăng ký d tuy n c a ngư i lao đ ng, ngư i s d ng lao đ ng ph i thông báo trên các phương ti n thông tin đ i chúng và niêm y t t i tr tr v nhu c u tuy n d ng lao đ ng. N i dung bao g m: ngh , công vi c, trình đ chuyên
  5. môn, s lư ng c n tuy n, th i h n h p đ ng lao đ ng, m c lương, đi u ki n làm vi c và m t s yêu c u c n thi t khác n u doanh nghi p c n. 2. H sơ đăng ký d tuy n bao g m: Phi u đăng ký d tuy n lao đ ng theo m u do B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i quy đ nh. B n sao s lao đ ng (không c n công ch ng). Trư ng h p chưa đư c c p s lao đ ng thì ph i có sơ y u lý l ch theo m u do B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i quy đ nh. B n sao các văn b ng, ch ng ch theo yêu c u c a v trí d tuy n (không c n công ch ng). Gi y khám s c kh e c a cơ quan y t có th m quy n. Các gi y t khác do doanh nghi p quy đ nh do tính ch t nghiêm ng t c a công vi c. 3. Khi nh n h sơ đăng ký d tuy n lao đ ng, ngư i s d ng lao đ ng ph i vào s theo dõi và trao gi y biên nh n h sơ cho ngư i lao đ ng trong đó ghi rõ th i gian tuy n. Khi ngư i lao đ ng không trúng tuy n ho c không đ n d tuy n, thì ngư i s d ng lao đ ng ph i tr h sơ cho ngư i lao đ ng và thu l i gi y biên nh n. 4. Ngư i s d ng lao đ ng ch u trách nhi m chi tr m i chi phí cho vi c tuy n lao đ ng (tr h sơ đăng ký d tuy n lao đ ng) và đư c h ch toán vào giá thành ho c phí lưu thông. 5. Ngư i s d ng lao đ ng tuy n lao đ ng thông qua t ch c gi i thi u vi c làm ph i tr phí gi i thi u vi c làm cho t ch c gi i thi u vi c làm theo quy đ nh c a pháp lu t. 6. Ngư i lao đ ng đăng ký tìm vi c làm thông qua t ch c gi i thi u vi c làm cũng ph i n p h sơ cho t ch c gi i thi u vi c làm theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này và n u nh n đư c vi c làm thì ph i tr phí gi i thi u vi c làm cho t ch c gi i thi u vi c làm theo quy đ nh c a pháp lu t. Trư ng h p ngư i lao đ ng đăng ký tìm vi c làm thông qua trung tâm gi i thi u vi c làm theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 15 c a Ngh đ nh này thì đư c mi n phí gi i thi u vi c làm. Nhà nư c h tr các trung tâm gi i thi u vi c làm đ th c hi n vi c đăng ký tìm vi c làm cho ngư i lao đ ng. Đi u 9. Vi c c p s lao đ ng cho ngư i lao đ ng theo quy đ nh t i Đi u 183 c a B lu t Lao đ ng đư c quy đ nh như sau: 1. Ngư i lao đ ng làm vi c theo h p đ ng lao đ ng t t c các doanh nghi p, t ch c, đơn v và cá nhân đ u đư c c p s lao đ ng. 2. Đ i v i nh ng ngư i t đ 15 tu i tr lên có kh năng lao đ ng và có giao k t h p đ ng lao đ ng thì đư c c p s lao đ ng.
  6. 3. Ngư i đư c c p s lao đ ng ch u trách nhi m tr chi phí in n và phát hành s lao đ ng. B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i quy đ nh m u s , c p, s d ng và qu n lý s lao đ ng. Đi u 10. Ngư i s d ng lao đ ng, các B , ngành, đ a phương có trách nhi m báo cáo đ nh kỳ v vi c tuy n d ng và s d ng lao đ ng theo quy đ nh c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i. Chương 3: TR C P M T VI C LÀM Đi u 11. Nh ng trư ng h p sau đây đư c coi là thay đ i cơ c u ho c công ngh theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 17 c a B Lu t Lao đ ng: 1. Thay đ i m t ph n ho c toàn b máy móc, thi t b , quy trình công ngh tiên ti n có năng su t lao đ ng cao hơn. 2. Thay đ i s n ph m ho c cơ c u s n ph m d n đ n s d ng lao đ ng ít hơn. 3. Thay đ i cơ c u t ch c: sáp nh p, gi i th m t s b ph n c a đơn v . Nh ng thay đ i trên d n đ n ngư i lao đ ng b m t vi c làm thì ngư i s d ng lao đ ng có trách nhi m đào t o l i ngh cho ngư i lao đ ng đ s d ng vào công vi c m i. N u không gi i quy t đư c vi c làm m i mà ph i cho ngư i lao đ ng thôi vi c thì ngư i s d ng lao đ ng ph i tr tr c p m t vi c làm theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 17 c a B Lu t Lao đ ng và Đi u 12, Đi u 13 c a Ngh đ nh này. Đi u 12. M c tr c p m t vi c làm theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 17 c a B Lu t Lao đ ng đư c quy đ nh như sau: 1. Tr c p m t vi c làm đư c tính trên cơ s m c lương quy đ nh t i Ngh đ nh s 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a B Lu t Lao đ ng v ti n lương. 2. Th i gian đ tính tr c p m t vi c làm là t ng th i gian làm vi c th c t cho ngư i s d ng lao đ ng đó đ n khi b m t vi c làm. Trư ng h p, ngư i lao đ ng trư c đó có th i gian làm vi c khu v c nhà nư c mà chưa đư c nh n tr c p thôi vi c ho c tr c p m t vi c làm, thì th i gian đó ch đư c tính đ nh n tr c p thôi vi c theo quy đ nh t i Đi u 42 c a B Lu t Lao đ ng. Kho n tr c p thôi vi c này do Qu d phòng v tr c p m t vi c làm c a đơn v mà ngư i lao đ ng b m t vi c làm tr cùng tr c p m t vi c làm. Riêng đ i v i ngư i lao đ ng trong các doanh nghi p th c hi n phương án s p x p l i và chuy n đ i theo các hình th c giao, bán, khoán, kinh doanh, cho thuê doanh nghi p và c
  7. ph n hóa thì áp d ng theo các ch đ quy đ nh v lao đ ng c a nhà nư c đ i v i các trư ng h p này. 3. Th i gian làm vi c đ đư c hư ng tr c p m t vi c làm là t đ m t năm (12 tháng) tr lên, n u có tháng l đư c quy đ nh như sau: a) Dư i 1 tháng không đư c tính đ hư ng tr c p m t vi c làm. b) T 1 đ n dư i 6 tháng đư c tính b ng 6 tháng làm vi c đ hư ng tr c p m t vi c làm b ng 1/2 tháng lương. c) T đ 6 tháng tr lên đư c tính b ng 1 năm làm vi c đ hư ng tr c p m t vi c làm b ng 1 tháng lương. 4. Tr c p m t vi c làm và tr c p thôi vi c đư c tr tr c ti p m t l n cho ngư i lao đ ng t i nơi làm vi c ho c t i nơi thu n l i nh t cho ngư i lao đ ng và ch m nh t không quá 7 ngày, k t ngày ngư i lao đ ng b m t vi c làm. Đi u 13. Qu d phòng v tr c p m t vi c làm theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 17 c a B lu t Lao đ ng quy đ nh như sau: 1. Các doanh nghi p ph i l p qu d phòng v tr c p m t vi c làm đ k p th i tr c p cho ngư i lao đ ng trong doanh nghi p b m t vi c làm. 2. M c trích Qu d phòng v tr c p m t vi c làm t 1% - 3% trên qu ti n lương làm cơ s đóng b o hi m xã h i c a doanh nghi p và đư c h ch toán vào giá thành ho c phí lưu thông. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i quy đ nh vi c l p, qu n lý và s d ng qu d phòng v tr c p m t vi c làm c a các doanh nghi p. Chương 4: T CH C GI I THI U VI C LÀM Đi u 14. T ch c gi i thi u vi c làm theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 18 c a B Lu t Lao đ ng, bao g m: các trung tâm gi i thi u vi c làm và các doanh nghi p chuyên gi i thi u vi c làm. Đi u 15. Ho t đ ng c a t ch c gi i thi u vi c làm: 1. Trung tâm gi i thi u vi c làm do cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i thành l p là đơn v s nghi p có thu t b o đ m m t ph n chi phí ho t đ ng thư ng xuyên theo Ngh đ nh s 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph , thu c lĩnh v c ho t đ ng xã h i, đư c nhà nư c, các t ch c chính tr - xã h i giao ch tiêu biên ch cán
  8. b , đư c h tr đ u tư t ngu n ngân sách nhà nư c v trang thi t b , cơ s v t ch t, tài chính và đư c mi n ho c gi m thu theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Doanh nghi p chuyên ho t đ ng v gi i thi u vi c làm ph i b o đ m đ các đi u ki n do Th tư ng Chính ph quy đ nh trong Quy ch v t ch c và ho t đ ng gi i thi u vi c làm và đư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y phép ho t đ ng gi i thi u vi c làm. 3. B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch v t ch c và ho t đ ng gi i thi u vi c làm. Chương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 16. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Ngh đ nh này thay th Ngh đ nh s 72/CP ngày 31 tháng 10 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a B lu t Lao đ ng v vi c làm. Đi u 17. B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư và các B , ngành có liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh đ nh này. Đi u 18. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản