Nghị định 39/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
329
lượt xem
40
download

Nghị định 39/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 39/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 39/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 39/2003/N§-CP ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2003 Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ viÖc lµm chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Bé LuËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, nghÞ ®Þnh: Ch¬ng I ch¬ng tr×nh viÖc lµm §iÒu 1. ChØ tiªu t¹o viÖc lµm vµ chÝnh s¸ch hç trî viÖc lµm. 1. ChØ tiªu t¹o viÖc lµm míi theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 cña Bé LuËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh lµ sè lao ®éng míi cÇn tuyÓn thªm vµo lµm viÖc thêng xuyªn t¹i doanh nghiÖp, tæ chøc, ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n sö dông lao ®éng theo hîp ®ång lao ®éng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ do nhu cÇu míi thµnh lËp hoÆc më réng thªm vÒ quy m« vµ c¸c mÆt ho¹t ®éng, s¾p xÕp l¹i lao ®éng. 2. X©y dùng vµ thùc hiÖn chØ tiªu t¹o viÖc lµm míi: a) Trong c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi nhÊt thiÕt ph¶i cã chØ tiªu t¹o viÖc lµm míi. b) H»ng n¨m, c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n cã sö dông lao ®éng ph¶i b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn chØ tiªu t¹o viÖc lµm míi vÒ c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng. c) H»ng n¨m, c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp vµ b¸o c¸o chØ tiªu t¹o viÖc lµm míi vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. d) Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra vµ b¸o c¸o ChÝnh phñ kÕt qu¶ thùc hiÖn chØ tiªu t¹o viÖc lµm míi n¨m n¨m vµ h»ng n¨m. 3. ChÝnh s¸ch hç trî viÖc lµm: a) Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn chÝnh s¸ch hç trî tµi chÝnh, miÔn gi¶m thuÕ vµ ¸p dông
  2. 2 c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch kh¸c ®Ó c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ t¹o viÖc lµm cho nhiÒu ngêi lao ®éng. b) Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ X· héi nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn chÝnh s¸ch cho vay vèn ®Ó lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi, tù t¹o viÖc lµm vµ khuyÕn khÝch thu hót nhiÒu lao ®éng. c) Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th - ¬ng binh vµ X· héi nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c«ng nghÖ míi, kü thuËt míi thu hót nhiÒu lao ®éng. d) Uû ban D©n téc chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c Bé, ngµnh kh¸c cã liªn quan nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn chÝnh s¸ch u ®·i vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Ó thu hót vµ sö dông lao ®éng lµ ngêi d©n téc thiÓu sè. ®) Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan nghiªn cøu vµ ban hµnh chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch t¹o viÖc lµm ë khu vùc n«ng th«n. e) Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn: - ChÝnh s¸ch hç trî gi¶i quyÕt viÖc lµm cho c¸c ®èi t îng lµ lao ®éng n÷ vµ lao ®éng lµ ngêi tµn tËt; - ChÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nghÒ cho ngêi lao ®éng. g) Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c Bé, ngµnh kh¸c cã liªn quan nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn: - ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng häc tËp, båi dìng n©ng cao tr×nh ®é ®¸p øng ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ míi; - ChÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm cho sinh viªn, häc sinh ®· tèt nghiÖp c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp. h) Bé Quèc phßng, Bé C«ng an chñ tr×, phèi hîp Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c Bé, ngµnh kh¸c cã liªn quan nghiªn cøu, x©y dùng tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm cho qu©n nh©n, chiÕn sÜ c«ng an nh©n d©n sau khi hoµn thµnh nghÜa vô. §iÒu 2. Ch¬ng tr×nh quèc gia vÒ viÖc lµm: 1. Ch¬ng tr×nh quèc gia vÒ viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 15 cña Bé luËt Lao ®éng, bao gåm: môc tiªu, chØ tiªu, c¸c néi dung ho¹t ®éng, thêi gian, c¸c gi¶i ph¸p, nguån tµi chÝnh, tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý ch¬ng tr×nh. 2. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ Ch¬ng tr×nh quèc gia vÒ viÖc lµm vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh c¬ chÕ qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng Quü quèc gia vÒ viÖc lµm.
  3. 3 3. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi lËp kÕ ho¹ch c¸c nguån tµi chÝnh h»ng n¨m vµ n¨m n¨m cho Ch¬ng tr×nh quèc gia vÒ viÖc lµm. §iÒu 3. Quü quèc gia vÒ viÖc lµm ®îc h×nh thµnh vµ sö dông nh sau: 1. Quü quèc gia vÒ viÖc lµm h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau: a) Ng©n s¸ch nhµ níc. b) C¸c nguån hç trî cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ë trong vµ ngoµi níc. c) C¸c nguån hç trî kh¸c. 2. Quü quèc gia vÒ viÖc lµm sö dông vµo c¸c môc ®Ých sau: a) Cho vay vèn theo dù ¸n nhá ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cho mét sè ®èi tîng. b) Cho c¸c doanh nghiÖp vay ®Ó h¹n chÕ lao ®éng mÊt viÖc lµm vµ nhËn ngêi thÊt nghiÖp. c) Hç trî ®Ó cñng cè vµ ph¸t triÓn hÖ thèng tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm vµ c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÞ trêng lao ®éng. §iÒu 4. Ch¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm cña ®Þa ph¬ng: 1. Ch¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm cña ®Þa ph ¬ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 15 cña Bé LuËt Lao ®éng, bao gåm: môc tiªu, chØ tiªu, c¸c néi dung ho¹t ®éng, thêi gian, c¸c gi¶i ph¸p, nguån tµi chÝnh, tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý ch¬ng tr×nh. 2. H»ng n¨m, ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng x©y dùng Ch¬ng tr×nh vµ Quü gi¶i quyÕt viÖc lµm cña ®Þa ph¬ng tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp quyÕt ®Þnh; tæ chøc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh ®ã vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. §iÒu 5. Quü gi¶i quyÕt viÖc lµm cña ®Þa ph¬ng ®îc h×nh thµnh vµ sö dông nh sau: 1. Quü gi¶i quyÕt viÖc lµm cña ®Þa ph ¬ng ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau: a) Ng©n s¸ch cña ®Þa ph¬ng do Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh. b) C¸c nguån hç trî cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc. c) C¸c nguån hç trî kh¸c. 2. Quü gi¶i quyÕt viÖc lµm ®îc sö dông theo ®óng môc tiªu cña Ch¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm cña ®Þa ph¬ng.
  4. 4 § iÒu 6. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t x©y dùng vµ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña Quü quèc gia vÒ viÖc lµm vµ Quü gi¶i quyÕt viÖc lµm ë ®Þa ph¬ng.
  5. 5 Ch¬ng II tuyÓn lao ®éng §iÒu 7. ViÖc tuyÓn lao ®éng ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 16 vµ kho¶n 1 §iÒu 132 cña Bé luËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Ngêi sö dông lao ®éng cã quyÒn trùc tiÕp hoÆc th«ng qua tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm ®Ó tuyÓn lao ®éng ViÖt Nam theo yªu cÇu cña m×nh. 2. Ngêi lao ®éng cã quyÒn trùc tiÕp liªn hÖ ®Ó t×m viÖc lµm hoÆc ®¨ng ký t¹i c¸c tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm ®Ó t×m viÖc lµm. §iÒu 8. Thñ tôc tuyÓn lao ®éng: 1. Ýt nhÊt b¶y ngµy tríc khi nhËn hå s¬ ®¨ng ký dù tuyÓn cña ngêi lao ®éng, ngêi sö dông lao ®éng ph¶i th«ng b¸o trªn c¸c ph ¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ niªm yÕt t¹i trô trë vÒ nhu cÇu tuyÓn dông lao ®éng. Néi dung bao gåm: nghÒ, c«ng viÖc, tr×nh ®é chuyªn m«n, sè l îng cÇn tuyÓn, thêi h¹n hîp ®ång lao ®éng, møc l¬ng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ mét sè yªu cÇu cÇn thiÕt kh¸c nÕu doanh nghiÖp cÇn. 2. Hå s¬ ®¨ng ký dù tuyÓn bao gåm: - PhiÕu ®¨ng ký dù tuyÓn lao ®éng theo mÉu do Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh. - B¶n sao sæ lao ®éng (kh«ng cÇn c«ng chøng). Tr êng hîp cha ®îc cÊp sæ lao ®éng th× ph¶i cã s¬ yÕu lý lÞch theo mÉu do Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh. - B¶n sao c¸c v¨n b»ng, chøng chØ theo yªu cÇu cña vÞ trÝ dù tuyÓn (kh«ng cÇn c«ng chøng). - GiÊy kh¸m søc kháe cña c¬ quan y tÕ cã thÈm quyÒn. - C¸c giÊy tê kh¸c do doanh nghiÖp quy ®Þnh do tÝnh chÊt nghiªm ngÆt cña c«ng viÖc. 3. Khi nhËn hå s¬ ®¨ng ký dù tuyÓn lao ®éng, ngêi sö dông lao ®éng ph¶i vµo sæ theo dâi vµ trao giÊy biªn nhËn hå s¬ cho ngêi lao ®éng trong ®ã ghi râ thêi gian tuyÓn. Khi ngêi lao ®éng kh«ng tróng tuyÓn hoÆc kh«ng ®Õn dù tuyÓn, th× ngêi sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ hå s¬ cho ngêi lao ®éng vµ thu l¹i giÊy biªn nhËn. 4. Ngêi sö dông lao ®éng chÞu tr¸ch nhiÖm chi tr¶ mäi chi phÝ cho viÖc tuyÓn lao ®éng (trõ hå s¬ ®¨ng ký dù tuyÓn lao ®éng) vµ ® îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh hoÆc phÝ lu th«ng. 5. Ngêi sö dông lao ®éng tuyÓn lao ®éng th«ng qua tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm ph¶i tr¶ phÝ giíi thiÖu viÖc lµm cho tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. Ngêi lao ®éng ®¨ng ký t×m viÖc lµm th«ng qua tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm còng ph¶i nép hå s¬ cho tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy vµ nÕu nhËn ®îc viÖc lµm th× ph¶i tr¶ phÝ giíi thiÖu viÖc lµm cho tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trêng
  6. 6 hîp ngêi lao ®éng ®¨ng ký t×m viÖc lµm th«ng qua trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh nµy th× ® îc miÔn phÝ giíi thiÖu viÖc lµm. Nhµ níc hç trî c¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm ®Ó thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký t×m viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. §iÒu 9. ViÖc cÊp sæ lao ®éng cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 183 cña Bé luËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Ngêi lao ®éng lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng ë tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n ®Òu ®îc cÊp sæ lao ®éng. 2. §èi víi nh÷ng ngêi tõ ®ñ 15 tuæi trë lªn cã kh¶ n¨ng lao ®éng vµ cã giao kÕt hîp ®ång lao ®éng th× ®îc cÊp sæ lao ®éng. 3. Ngêi ®îc cÊp sæ lao ®éng chÞu tr¸ch nhiÖm tr¶ chi phÝ in Ên vµ ph¸t hµnh sæ lao ®éng. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh mÉu sæ, cÊp, sö dông vµ qu¶n lý sæ lao ®éng. §iÒu 10. Ngêi sö dông lao ®éng, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ viÖc tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. Ch¬ng III trî cÊp mÊt viÖc lµm §iÒu 11. Nh÷ng trêng hîp sau ®©y ®îc coi lµ thay ®æi c¬ cÊu hoÆc c«ng nghÖ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 17 cña Bé LuËt Lao ®éng: 1. Thay ®æi mét phÇn hoÆc toµn bé m¸y mãc, thiÕt bÞ, quy tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn cã n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n. 2. Thay ®æi s¶n phÈm hoÆc c¬ cÊu s¶n phÈm dÉn ®Õn sö dông lao ®éng Ýt h¬n. 3. Thay ®æi c¬ cÊu tæ chøc: s¸p nhËp, gi¶i thÓ mét sè bé phËn cña ®¬n vÞ. Nh÷ng thay ®æi trªn dÉn ®Õn ngêi lao ®éng bÞ mÊt viÖc lµm th× ng êi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm ®µo t¹o l¹i nghÒ cho ng êi lao ®éng ®Ó sö dông vµo c«ng viÖc míi. NÕu kh«ng gi¶i quyÕt ®îc viÖc lµm míi mµ ph¶i cho ngêi lao ®éng th«i viÖc th× ngêi sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ trî cÊp mÊt viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 17 cña Bé LuËt Lao ®éng vµ §iÒu 12, §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 12. Møc trî cÊp mÊt viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 17 cña Bé LuËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Trî cÊp mÊt viÖc lµm ®îc tÝnh trªn c¬ së møc l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ
  7. 7 quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng. 2. Thêi gian ®Ó tÝnh trî cÊp mÊt viÖc lµm lµ tæng thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cho ngêi sö dông lao ®éng ®ã ®Õn khi bÞ mÊt viÖc lµm. Tr êng hîp, ngêi lao ®éng tríc ®ã cã thêi gian lµm viÖc ë khu vùc nhµ níc mµ cha ®îc nhËn trî cÊp th«i viÖc hoÆc trî cÊp mÊt viÖc lµm, th× thêi gian ®ã chØ ® îc tÝnh ®Ó nhËn trî cÊp th«i viÖc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 42 cña Bé LuËt Lao ®éng. Kho¶n trî cÊp th«i viÖc nµy do Quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm cña ®¬n vÞ mµ ngêi lao ®éng bÞ mÊt viÖc lµm tr¶ cïng trî cÊp mÊt viÖc lµm. Riªng ®èi víi ngêi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ph ¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i vµ chuyÓn ®æi theo c¸c h×nh thøc giao, b¸n, kho¸n, kinh doanh, cho thuª doanh nghiÖp vµ cæ phÇn hãa th× ¸p dông theo c¸c chÕ ®é quy ®Þnh vÒ lao ®éng cña nhµ níc ®èi víi c¸c trêng hîp nµy. 3. Thêi gian lµm viÖc ®Ó ®îc hëng trî cÊp mÊt viÖc lµm lµ tõ ®ñ mét n¨m (12 th¸ng) trë lªn, nÕu cã th¸ng lÎ ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Díi 1 th¸ng kh«ng ®îc tÝnh ®Ó hëng trî cÊp mÊt viÖc lµm. b) Tõ 1 ®Õn díi 6 th¸ng ®îc tÝnh b»ng 6 th¸ng lµm viÖc ®Ó hëng trî cÊp mÊt viÖc lµm b»ng 1/2 th¸ng l¬ng. c) Tõ ®ñ 6 th¸ng trë lªn ®îc tÝnh b»ng 1 n¨m lµm viÖc ®Ó hëng trî cÊp mÊt viÖc lµm b»ng 1 th¸ng l¬ng. 4. Trî cÊp mÊt viÖc lµm vµ trî cÊp th«i viÖc ®îc tr¶ trùc tiÕp mét lÇn cho ngêi lao ®éng t¹i n¬i lµm viÖc hoÆc t¹i n¬i thuËn lîi nhÊt cho ngêi lao ®éng vµ chËm nhÊt kh«ng qu¸ 7 ngµy, kÓ tõ ngµy ng êi lao ®éng bÞ mÊt viÖc lµm. §iÒu 13. Quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 17 cña Bé luËt Lao ®éng quy ®Þnh nh sau: 1. C¸c doanh nghiÖp ph¶i lËp quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm ®Ó kÞp thêi trî cÊp cho ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp bÞ mÊt viÖc lµm. 2. Møc trÝch Quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm tõ 1% - 3% trªn quü tiÒn l¬ng lµm c¬ së ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña doanh nghiÖp vµ ® îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh hoÆc phÝ lu th«ng. 3. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh viÖc lËp, qu¶n lý vµ sö dông quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm cña c¸c doanh nghiÖp. Ch¬ng IV tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm §iÒu 14. Tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 18 cña Bé LuËt Lao ®éng, bao gåm: c¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm vµ c¸c doanh nghiÖp chuyªn giíi thiÖu viÖc lµm.
  8. 8 § iÒu 15. Ho¹t ®éng cña tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm: 1. Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm do c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi thµnh lËp lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu tù b¶o ®¶m mét phÇn chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn theo NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ, thuéc lÜnh vùc ho¹t ®éng x· héi, ® îc nhµ níc, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi giao chØ tiªu biªn chÕ c¸n bé, ® îc hç trî ®Çu t tõ nguån ng©n s¸ch nhµ níc vÒ trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt, tµi chÝnh vµ ®îc miÔn hoÆc gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Doanh nghiÖp chuyªn ho¹t ®éng vÒ giíi thiÖu viÖc lµm ph¶i b¶o ®¶m ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn do Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh trong Quy chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm vµ ®îc ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm. 3. Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng giíi thiÖu viÖc lµm. Ch¬ng V ®iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 16. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 72/CP ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ viÖc lµm. §iÒu 17. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 18. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản