Nghị định 41-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
1.017
lượt xem
66
download

Nghị định 41-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 41-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 41-CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGH Þ   NH ®Þ Cñ A   Ý NH   ñ   è  CP   µy 6  CH PH S 41­ ng   th¸ng  n¨m  7  1995 QUY   NH   ®Þ CHI  ÕT  µ   ­ TI VH íNG  É N   D THI  µ NH   é T   è  ÒU  ñ A   é   Ë T   H M S §I C B LU LAO   NG   Ò   û   Ë T   ®é V K LU LAO   NG   µ   ®é V TR¸CH   NHIÖ M   Ë T   Ê T V CH CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  Ët Lao  ng  µy  th¸ng6  cø  Lu   ®é ng 23    n¨m  1994; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I §èITîNG  µ   ¹M   ¸P  ô NG   V PH VI  D §iÒu  .­§èi t ng  µ  ¹m    dông  û  Ëtlao  ng  µ  1    î v ph vi¸p  k lu   ®é v tr¸chnhiÖ m     vËt chÊt theo    Òu  vµ  cña  é   Ët      c¸c §i 2  3  B Lu Lao  ng  µ ngêi lao ®éng  µm  ®é l     l viÖc trong c¸c doanh     nghiÖp, c¬    quan, tæ    chøc  äichung  µ ®¬n  Þ)    (g   l  v sau ®©y: 1.Doanh    nghiÖp  µ   íc; Nh n 2. Doanh nghiÖp  éc    µnh  Çn  thu c¸c th ph kinh  Õ  t kh¸c,c¸c tæ      chøc, c¸    nh©n  ã    ín,sö  ông    ng  c thuªm   d lao®é theo hîp ®ång    ng;    lao®é 3.§¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo chÕ     ¹ch to¸nkinhtÕ;   ®é h       4. C¸c  chøc    tæ  kinh doanh,dÞch  ô  éc c¸c c¬      v thu     quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp, lùc l ng  ©n  i  ©n  ©n,     î qu ®é nh d c«ng  nh©n  ©n,  oµn  Ó  ©n  an  d ® th nh d©n, c¸ctæ      chøc  Ýnh  Þ,x∙héikh¸c® îcphÐp  ¨ng  ý  ch tr          ® k kinhdoanh;     5. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,doanh  c v ®Ç tn     nghiÖp trong khu  Õ     ch xuÊt,khu    c«ng  nghiÖp; 6. C¸c  ¬    c quan,tæ    chøc  ícngoµi,tæ  n    chøc  èc  Õ  ng        qu t ®ã trªnl∙nhthæ ViÖtNam   ã    ín,sö  ông    ng  µc«ng  ©n  ÖtNam.   c thuªm   d lao®é l   d Vi   §iÒu   §èi t ng  µ  ¹m    2.­  î v ph vikh«ng  dông  û  Ëtlao  ng  µ  ¸p  k lu   ®é v tr¸ch   nhiÖ m  ËtchÊttheo §iÒu  cña  é  Ët Lao  ng  îcquy  nh    v      4  B Lu   ®é ®   ®Þ nh sau: 1. C«ng  chøc, viªn chøc  µm  Öc     l vi trong    ¬  c¸c c quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp  µ   íc; Nh n 2. Ng êigi÷ c¸c chøc  ô  îcbÇu, cö        v®    hoÆc     Ö m   bæ nhi trong c¸c c¬      quan  Nhµ   íc; n
  2. 2 3. Ng êi® îcbæ   Ö m   ÷chøc  ô        nhi gi   v Gi¸m  c, Phã  ®è   Gi¸m  c, K Õ     ­ ®è   to¸ntr ëng  µ    µnh    éi ®ång  v c¸cth viªnH   Qu¶n  Þtrong c¸cdoanh  tr      nghiÖp  µ   íc; Nh n 4. Ng êithuéc c¸c ®oµn  Ó  ©n  ©n  µ    chøc  Ýnh  Þ,x∙héi        th nh d v c¸c tæ  ch tr       kh¸ctheo quy  Õ   ña  oµn  Ó,tæ      ch c ® th   chøc  ;      îp t¸cx∙; ®ã x∙viªnh       5. S Ü     quan, h¹  Ü     s quan, chiÕn  Ü     s trong lùc l ng  ©n  i  ©n  ©n,    î qu ®é nh d   c«ng  nh©n  ©n. an  d CH ¬NG   II Kû   ËT  LU LAO   NG ®é §iÒu    û  Ëtlao®éng  3.­K lu     theo Kho¶n  §iÒu  cña  é  Ët Lao  ng    1  82  B Lu   ®é bao  å m   ÷ng  g nh quy  nh  Ò: ®Þ v 1.ChÊp  µnh  êigiêlµm  Öc,thêigiênghØ  ¬i;   h th     vi       ng 2. Ch Êp  µnh  Ö nh   Önh  iÒu  µnh    h m l ® h s¶n  Êt,kinh doanh  ña  êisö  xu     c ng   dông    ng; lao®é 3. ChÊp  µnh    h quy  ×nh c«ng  Ö,    tr   ngh c¸c quy  nh  Ò   éi quy  toµn  ®Þ v n  an  lao®éng  µ  Ö     v v sinhlao®éng;    4. B¶o  Ö   µis¶n  µ  Ý  Ët    v t  v b m c«ng  Ö,  ngh kinh doanh  éc ph¹m      thu   vitr¸ch   nhiÖ m  îcgiao. ®  §iÒu   Néi  4.­ quy lao  ng  ®é theo Kho¶n  §iÒu  cña  é   Ët    1  83  B Lu Lao ®éng, bao  å m   ÷ng  éidung  ñ  Õu    g nh n  ch y sau  y: ®© 1. Thêigiê lµm  Öc  µ  êigiê nghØ  ¬i:BiÓu  êigiê lµm  Öc       vi v th     ng   th     vi trong  ngµy, trong tuÇn, thêigiê nghØ               gi¶ilao trong  lµm  Öc,sè  lµm  Öc, ca  vi   ca  vi   ngµy nghØ   µng  Çn;ngµy  h tu   nghØ   Ô,nghØ   µng  l  h n¨m, nghØ   Ò   Öc    v vi riªng;   sè  êlµm  gi   thªm trong ngµy,trong tuÇn,trong th¸ng,trong n¨m;               2.  Ët tù  Tr   trong doanh nghiÖp: Ph¹m     µm  Öc, ®i  ¹     vi l vi   l i giao  Õp  µ  ; ti v nh÷ng    Çu  yªu c kh¸cvÒ   ÷g×n  Ëttùchung;   gi   tr     3. An  µn    ng, vÖ     to lao ®é   sinh lao ®éng    ¬ilµm  Öc:ViÖc  Êp  µnh     ën   vi   ch h nh÷ng  Ön  bi ph¸p b¶o  ¶m   toµn    ng, vÖ     ® an  lao®é   sinh lao®éng, ng¨n ngõa           tai n¹n    ng  µ  Önh  lao ®é vb nghÒ  nghiÖp; tu©n  ñ      th c¸c quy  ¹m, c¸c tiªuchuÈn  ph       an  µn  to lao  ng,  Ö   ®é v sinh lao  ng;  Öc  ö  ông  µ  ®é vi s d v b¶o qu¶n  trang  Þ   b phßng  é    ©n; vÖ   h c¸nh   sinhc«ng    nghiÖp  ¹ n¬ilµm  Öc; t    i vi 4. B¶o  Ö   µis¶n,bÝ   Ët    v t   m c«ng  Ö,  ngh kinh doanh  ña  n  Þ: C¸c  ¹    c ®¬ v   lo i tµis¶n, tµiliÖu,t Öu,sè  Öu  ña  n  Þ   éc  ¹m            li   li c ®¬ v thu ph vi tr¸ch nhiÖm   îc   ®  giao; 5. C¸c  µnh      ¹m  û  Ët lao  ng,  ×nh  h vi vi ph k lu   ®é h thøc  ö  ý kû  Ët lao x l   lu     ®éng  µ  v tr¸chnhiÖ m   Ët chÊt:Ng êisö  ông    ng  ã    v     d lao ®é c tr¸chnhiÖ m   ô  Ó    c th ho¸ tõng  ¹  µnh      ¹m, møc      ¹m; c¸c h×nh    lo ih viviph   ®é viph     thøc xö  ýviph¹m  û    l    k luËtlao ®éng; x¸c ®Þnh    ¹        c¸c lo itr¸chnhiÖ m   Ët chÊt,møc     Öth¹i, ­   v    ®é thi     ph ¬ng  thøc  åi th ng  ï hîp  íi® Æc   iÓ m   ña  n  Þ, víitho¶  c lao ®éng  b   ê ph   v  ® c ®¬ v     í    tËp  Ó  Õu  ã)vµ  th (n c   kh«ng    tr¸ph¸p luËt. i    
  3. 3 Néi  quy lao  ng  îc phæ   Õn  n   õng  êi lao  ng  µ  ÷ng  ®é ®  bi ®Õ t ng   ®é v nh ®iÓ m   Ýnh  ña  éiquy    ng  ch c n  lao ®é ph¶i® îc niªm  Õt    ¬i lµm  Öc,phßng     y ën   vi   tuyÓn    ng  µ  ÷ng  ¬icÇn  Õtkh¸ctrong ®¬n  Þ. lao®é v nh n  thi       v §iÒu    Öc  ¨ng  ý  éiquy    ng  5.­Vi ® kn  lao ®é theo  Òu  cña  é   Ët Lao  §i 82  B Lu   ®éng  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: 1.Néi quy    ng  îc®¨ng  ý  ¹ Së     lao®é ®   k t   Lao  ng    ¬ng  i ®é ­ Th binh vµ  héi.   X∙    Khi ®¨ng  ý  éiquy    ng    kn  lao ®é ph¶ikÌm    theo    c¸c quy  Õ   ô  Ó  ã  ªnquan  ch c th c li   ®Õ n   û  Ëtlao®éng  µ  k lu     v tr¸chnhiÖ m  ËtchÊt(nÕu  ã);   v    c 2.Doanh    nghiÖp  éc khu  Õ   Êt,khu  thu   ch xu   c«ng nghiÖp ph¶igöib¶n  éi    n  quy    ng  n   lao ®é ®Õ ban  qu¶n  ýkhu  Õ   Êt,khu  l  ch xu   c«ng nghiÖp    ¨ng  ý  ®Ó ® k t¹  ë   i Lao  ng    ¬ng  S ®é ­ Th binh vµ  héin¬icã  ôsë  Ýnh  ña    X∙      tr   ch c Ban  Qu¶n  ý l  ®ã;  3.  ë   S Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi ph¶i th«ng  v X∙      b¸o b»ng v¨n    b¶n viÖc  ¨ng  ý  éiquy    ng  ña  n  Þ  ® kn  lao®é c ®¬ v trong thêih¹n  ngµy  Ó   õngµy      10  k t  nhËn  îcnéiquy.Trong  êng  îp néiquy    ng  µ    ®     tr h   lao ®é v c¸c quy  Õ   Ìm  ch k theo   cã  iÒu  ® kho¶n    tr¸ ph¸p  Ëtth×  i lu   ph¶ichØ   â  µ  íng  Én    rvh d cho  êi sö  ông  ng   d lao®éng  öa  æi    ¨ng  ý;   s® ®Ó ® k 4. Trêng  îp néiquy    ng  µ      h   lao ®é v c¸c quy  Õ   Ìm  ch k theo  ã  öa  æi, bæ   cs ®   sung  × ph¶i®¨ng  ý  ¹ . th     k li §iÒu   ViÖc  dông    ×nh  6.­ ¸p  c¸c h thøc  ö  ý vi ph¹m  û  Ët lao  ng   x l    k lu   ®é theo §iÒu  cña  é  Ët lao®éng  îcquy  nh      84  B Lu     ®  ®Þ nh sau: 1. H×nh    thøc  Ón  khi tr¸chb»ng  Öng    mi hoÆc  b»ng  b¶n  îc ¸p  ông  v¨n  ® d ®èi víi êilao®éng  ¹m  çi Çn  u,  ng       ng     ph l   ®Ç nh ë møc    Ñ; l ®é nh 2. H×nh    thøc chuyÓn  µm  l c«ng  Öc  vi kh¸c cã    møc  ¬ng  Êp  ¬n  l th h trong   thêih¹n  èi®a   th¸ng ® îc ¸p  ông  i  íingêi lao ®éng  ∙  Þ   Ón    t   6    d ®è v      ® b khi tr¸ch  b»ng  v¨n  b¶n  µ   i ¹m  m t¸  ph trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  Þ   Ón  th   3    t  b khi tr¸ch   hoÆc   ã  ÷ng  µnh      ¹m  ∙  îcquy  nh  c nh h viviph ® ®   ®Þ trong néiquy    ng;    lao®é 3­  ×nh  H thøc  th¶i® îc ¸p  ông  i  íingêi lao ®éng  ¹m  ét  sa      d ®è v      ph m trong  nh÷ng  êng  îp  tr h quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n  §iÒu  cña  é   Ët lao ®éng  µ  ∙  1  85  B Lu     v® ® îcquy  nh    ®Þ trong néiquy    ng.    lao®é §iÒu    7.­Nguyªn  ¾c  ö  ýviph¹m  û  Ëtlao®éng: t x l    k lu     1. M çi  µnh      ¹m  û  Ëtlao ®éng    h viviph k lu     chØ  Þ   ö  ým ét  ×nh  b x l  h thøc  û  k luËt.   ét  êilao ®éng  ã  Òu  µnh      ¹m  û  Ëtlao ®éng  ng    m ng     Khi c nhi h viviph k lu     ®å thêith× chØ    ông  ×nh     ¸p d h thøc kû  Ëtcao  Êt t ng    lu   nh  ¬ øng  íi µnh      ¹m  v  h viviph nÆng  Êt; nh   2. Kh«ng  ö  ýkû  Ëtlao ®éng  i  íingêi lao ®éng    ¹m  éi quy    x l   lu     ®è v      viph n   lao ®éng    trong khim ¾ c   Önh  ©m   Çn     b t th hoÆc   ét  Önh  mb kh¸c lµm  Êt      m kh¶ n¨ng  Ën  nh thøc hay    kh¶  n¨ng  iÒu  Ón  µnh    ña  × nh; ® khi h vic m 3.  Ê m   äi  µnh    © m   ¹m   ©n  Ó,  ©n   È m   ña  êi lao C mh vi x ph th th nh ph c ng     ®éng    ö  ýviph¹m  û  Ën    ng; khix l     k lu lao®é
  4. 4 4. C Ê m   ïng  ×nh    d h thøc  ¹ttiÒn,cóp ¬ng  ph     l thay  Öc  ö  ý kû  Ëtlao vi x l   lu     ®éng; 5.C Ê m   ö  ýkû  Ëtlao®éng  ×  ýdo    x l   lu     v l   tham    nh  gia®× c«ng. §iÒu   Thêi hiÓu  èi®a   µ  th¸ng  8.­   t  l 6  theo  Òu  cña  é   Ët    §i 86  B Lu lao ®éng, ® îc¸p dông    ö  ýviph¹m  û  Ëtlao®éng       ®Ó x l     k lu     trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   1. ViÖc    ¹m  û  Ëtlao ®éng  ã  ÷ng  ×nh  Õtphøc  ¹p cÇn  ã    vi ph k lu     c nh t ti   t  c thêigian ®Ó   iÒu         ® tra, minh  çi µ  ©n  ©n  ña  ¬ng  ù; x¸c l   nh v th c ® s 2.§¬ng  ù  ang  Þ  ¹m    s® b t giam. §iÒu      ¹m  9.­T¸iph theo  Kho¶n  §iÒu  cña  é   Ët lao ®éng  µtr ng  1  88  B Lu     l  ê hîp  ¬ng  ù  a  îc xo¸  û  Ët lao  ng  ¹  ¹m  ïng  çim µ   íc ®ã   ∙  ® s ch ®   k lu   ®é liph c l  tr   ® ph¹m. §iÒu    êi cã  Èm   Òn  ö  ýviph¹m  û  Ëtlao ®éng,  Ó     10.­Ng   th quy x l     k lu     k c¶ t¹m  nh  ®× chØ c«ng  Öc  vi theo  Òu    §i 8, Kho¶n  §iÒu  vµ  1  87  Kho¶n  §iÒu    1  92 cña  é   Ët    ng  µ ngêi sö  ông    ng; ngêi ® îc ngêi sö  ông    B Lu lao ®é l   d lao ®é       d lao ®éng  û  Òn  ×  u quy th chØ   îc xö  ý kû  Ët lao ®éng  ®   l   lu     theo  ×nh  h thøc  Ón  khi tr¸ch. §iÒu  11.­ 1. ViÖc    xem   Ðt,xö  ýviph¹m  û  Ëtlao ®éng  x   l    k lu     theo  Òu  cña  é   §i 87  B LuËt lao®éng  îcquy  nh       ®  ®Þ nh sau: a)  êi sö  ông    ng  Ng   d lao ®é ph¶i chøng    minh  îc lçicña  êi lao ®éng  ®    ng     b»ng    c¸cchøng  hoÆc   êilµm  cø  ng   chøng  Õu  ã); (n c b) Ph¶icã  ù      s tham    ña  idiÖn  gia c ®¹   Ban  Êp  µnh  ch h C«ng  oµn  ¬  ë, ® cs  trõtr ng  îp xö  ýviph¹m  û  Ëtlao ®éng    ê h   l    k lu     theo  ×nh  h thøc  Ón  khi tr¸chb»ng    miÖng; c) §¬ng  ù    s ph¶icã  Æt   µ  ã  Òn  ù bµo  ÷a,nhê  Ëts,bµo  ÷a   m v c quy t  ch   lu     ch viªnnh©n  ©n, hoÆc   êikh¸cbµo  ÷a.Trong  êng  îp ® ¬ng  ù  µngêidíi   d   ng     ch   tr h  s l     15  tuæi th×    ph¶i cã  ù    s tham    ña  gia c cha, m Ñ,    hoÆc   êi ®ì  u   îp  ng   ®Ç h ph¸p   cña  ¬ng  ù. N Õ u   êi sö  ông    ng  ∙  lÇn  ® s  ng   d lao ®é ® 3  th«ng b¸o b»ng  b¶n  v¨n  m µ   ¬ng  ù  Én  ¾ng  Æt   ×  êi sö  ông    ng  ã  Òn  ö  ýkû  ® sv v m th ng   d lao ®é c quy x l  luËtvµ    th«ng    Õt ®Þnh  û  Ëtcho  ¬ng  ù  Õt. b¸o quy   k lu   ® s bi 2. Biªn b¶n  ö  ýviph¹m  û  Ëtlao ®éng  å m     éi dung  ñ  Õu       x l    k lu     g c¸c n   ch y sau  y: ®© ­Ngµy,th¸ng,n¨m, ®Þa  iÓ m   ö  ýviph¹m  û  Ëtlao®éng;         ® x l    k lu     ­Hä,      tªn,chøc  tr¸chnh÷ng  êicã  Æt;   ng   m ­ Hµnh      ¹m  û  Ëtlao ®éng, møc       ¹m, møc     Öth¹i   viviph k lu       ®é viph   ®é thi     g©y    ra cho  doanh nghiÖp  Õu  ã); (n c ­    Õn  ña  ¬ng  ù, cña  êi bµo  ÷a, hoÆc   êi lµm  ý ki c ® s  ng   ch   ng   chøng  Õu  (n cã);
  5. 5 ­ý  Õn  ña  idiÖn    ki c ®¹   Ban  Êp  µnh  Ch h C«ng  oµn  ¬  ë; ® cs ­ K Õt  Ën  Ò   ×nh    lu v h thøc  ö  ýviph¹m  û  Ëtlao ®éng, møc     Öt x l    k lu       ®é thi   h¹i,   møc  åith ng  µ  ¬ng  b   ê v ph thøc båith ng  Õu  ã);     ê (n c ­  ¬ng  ù, ®¹i diÖn  § s    Ban  Êp   µnh  Ch h C«ng  oµn  ¬  ë, ngêi cã  Èm   ® cs    th quyÒn  ö  ýviph¹m  û  Ëtlao ®éng  ý  µo    x l    k lu     k v biªnb¶n.§¬ng  ù,®¹idiÖn      s    ban ChÊp  µnh  h C«ng  oµn  ¬  ë  ã  Òn      Õn  ® c s c quy ghiý ki b¶o u; n Õu  l  kh«ng  ý  × k th   ph¶ighirâ lýdo.        3.Quy Õt  nh  ö  ýviph¹m  û  Ëtlao®éng:   ®Þ x l    k lu     a)  êi cã  Èm  Òn  ö  ýviph¹m  û  Ëtlao ®éng  Ng   th quy x l    k lu     theo  ×nh  h thøc  sa    th¶ihoÆc   chuyÓn  µm  l c«ng  Öc  vi kh¸c  ã  c møc  ¬ng  Êp  ¬n  l th h ph¶i ra    quyÕt  nh  ®Þ b»ng    v¨n b¶n    â thêih¹n  û  Ët.   ö  ýkû  Ëttheo  ×nh  ghir     k lu   x l   lu   Khi h thøc  th¶i  êi sö  ông  sa  ,ng   d lao  ng  ®é ph¶i trao ® æi, nhÊt  Ý víiBan  Êp         tr     Ch hµnh  C«ng  oµn  ¬  ë.Trong  êng  îp kh«ng  Êt trÝ th×  ® cs  tr h  nh     Ban  Êp  µnh  Ch h c«ng  oµn  ¬  ë  ® c s b¸o    íiC«ng  oµn  Êp    ùctiÕp,ngêi sö  ông    c¸o v   ® c trªntr      d lao ®éng  b¸o c¸o  íiSë   v   Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi.Sau  ngµy  Ó   õ v X∙    30  k t  ngµy  c¸o Së   b¸o    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,ngêisö  ông    ng  íi   X∙     d lao ®é m   cã  Òn  quyÕt  nh  û  Ëtvµ  Þu  quy ra  ®Þ k lu   ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt  nh  ña    v quy ®Þ c m × nh; b) Quy Õt  nh  û  Ëtb»ng      ®Þ k lu   v¨n b¶n    â tªn®¬n  Þ  ¬i® ¬ng  ù  µm  ghir     vn  sl viÖc,ngµy, th¸ng,n¨m  quyÕt  nh;  ä, tªn,nghÒ         ra  ®Þ h    nghiÖp  ña  ¬ng  ù; c® s  néidung    ¹m  û  Ëtlao ®éng; h×nh    viph k lu       thøc  û  Ët, k lu   møc    Öth¹i  ®é thi   , møc   båi th ng  µ  ¬ng    ê v ph thøc  åi th ng  Õu  ã);ngµy  ¾t  u     µnh  Õt  b   ê (n c   b ®Ç thih quy ®Þnh; ch÷  ý,hä,tªn,   k      chøc  ô  ña  êira quyÕt ®Þnh; v c ng       c) Ng êisö  ông    ng  öiquyÕt  nh  û  Ëtcho  ¬ng  ù  µ       d lao ®é g  ®Þ k lu   ® s v Ban ChÊp  µnh  h C«ng  oµn  ¬  ë. Trêng  îp  th¶ith×  ® cs  h sa    trong thêih¹n  ngµy,    10    kÓ   õ ngµy  quyÕt  nh  t  ra  ®Þ ph¶igöiquyÕt  nh  û  Ëtcho  ë      ®Þ k lu   S Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ    éi, Ìm    X∙ h   k theo biªnb¶n  ö  ýkû  Ëtlao®éng.    x l   lu       §iÒu    Öc  12.­Vi gi¶m  µ    û  Ëttheo  Òu  cña  é  Ët lao ®éng  v xo¸ k lu   §i 88  B Lu     ® îcquy  nh      ®Þ nh sau: 1. KhiquyÕt  nh     ®Þ gi¶m  êih¹n  th   hoÆc     û  Ët®èi víi êilao ®éng  xo¸ k lu       ng     bÞ  ö  ýviph¹m  û  Ëtlao®éng  x l    k lu     theo  ×nh  h thøc chuyÓn  µm    l c«ng  Öc  vi kh¸c   cã møc  ¬ng  Êp  ¬n  ×  êi sö  ông    ng  quyÕt  nh  l th h th ng   d lao ®é ra  ®Þ b»ng    v¨n b¶n  µ  è  Ý cho  ¬ng  ù  îc trë l¹ lµm  v b tr   ® s ®    i   c«ng  Öc  ò  vi c theo  îp  ng    h ®å lao ®éng  ∙  ® giao kÕt;   2.Quy Õt  nh  û  Ëtkh«ng    ®Þ k lu   cßn  Öu  ùckhi®∙  Õt  êih¹n kû  Ët. hi l     h th     lu   CH ¬NG   I II TR¸CH  NHIÖ M   Ë T  Ê T V CH §iÒu   ViÖc xem  xÐt, quyÕt  nh  båi th ng  Öt h¹i theo tr¸ch 13.­   ®Þ  ê thi       nhiÖ m   Ët chÊt do  êi lao ®éng  µm    áng  v    ng     l hh hoÆc   µm  Êt  ông  ô, thiÖt lm d c    bÞ   µ    µis¶n  v c¸c t   kh¸c cña  n  Þ, ph¶i c¨n  vµo  çivµ    ®¬ v     cø  l   møc     Öth¹i ®é thi     thùc tÕ.Kh«ng     ph¶ibåith ng  Öth¹ido      ê thi     nguyªn nh©n  Êt kh¶    b  kh¸ng.
  6. 6 §iÒu    14.­Møc  Öth¹i® îccoilµkh«ng  thi           nghiªm  äng theo  Òu  cña  tr   §i 89  Bé  Ët lao®éng  µmøc  Öth¹ig©y    íi tr Öu®ång. Lu     l  thi     ra d   i   5  §iÒu    15.­C¸c  êng  îp  åi th ng  tr h b   ê theo  êigi¸thÞ  êng  th     tr theo  Òu    §i 90 cña  é   Ët lao ®éng  µ  Òu  NghÞ   nh  µy  B Lu     v §i 14  ®Þ n ph¶i® îcquy  nh     ®Þ trong  néi quy  ®éng.    Õt  nh    lao  Khi quy ®Þ møc   åi th ng  Çn  Ðt  n   ùc  ¹ng b ê c x ®Õ th tr   hoµn c¶nh    nh, nh©n  ©n  µ  µis¶n  ña  ¬ng  ù. gia®×   th v t   c® s §iÒu   Thñ  ôc xö  ýviÖc  åi th ng  Öth¹ido  µm   háng  16.­ t   l  b   ê thi     l h hoÆc   lµm  Êt  ông  ô, thiÕtbÞ,  µis¶n  m d c    t  kh¸c cña  n   Þ     ®¬ v theo  Òu  cña  é   §i 91  B LuËt lao®éng    ông     ¸p d theo quy  nh  ¹ c¸cKho¶n      §iÒu  vµ    Òu    ®Þ t    i 2,3,4  7  c¸c§i 8,10,11      NghÞ   nh  µy. ®Þ n CH ¬NG   IV §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §iÒu    û   17.­U ban  ©n  ©n    Êp  ã  Èm  Òn    Õt  Õu  nh d c¸c c c th quy gi¶iquy khi n¹icña  êi bÞ   ö  ý kû  Ëtlao ®éng,  Þ   ¹m  nh    ng   x l   lu     b t ®× chØ  c«ng  Öc  vi hoÆc   ph¶ibåith ng      ê theo  Õ     ch ®é tr¸chnhiÖ m  ËtchÊt.C¬     v    quan    ng  a  ­ lao ®é ®Þ ph ¬ng  óp Uû   gi   ban  ©n  ©n  nh d trong viÖc    xem  Ðt gi¶i x     Õt c¸ckhiÕu  ¹inµy. quy     n  Ng êibÞ   ö  ýkû  Ëtlao ®éng, bÞ   ¹m  nh    x l   lu       t ®× chØ c«ng  Öc  vi hoÆc   ph¶i  båith ng    ê theo  Õ     ch ®é tr¸chnhiÖ m   Ët chÊt,cã  Òn  Õu  ¹inhng    v    quy khi n   trong  khi chê  ¬    c quan  ã  Èm   Òn    Õt  Õu  ¹ivÉn  c th quy gi¶iquy khi n   ph¶i chÊp  µnh    h quyÕt  nh  û  Ët,t¹m  nh  ®Þ k lu   ®× chØ c«ng  Öc,båi th ng  vi     ê theo  Õ     ch ®é tr¸ch   nhiÖ m  ËtchÊt. v  §iÒu  18.­ 1.  Ë m   Êt  Ch nh sau  th¸ng  Ó   õ  µy  3  k t ng NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc, ®Þ n c hi l   nh÷ng  n  Þ  a  ã  ®¬ v ch c hoÆc   ∙  ã  éiquy    ng  ®cn  lao ®é ph¶ix©y  ùng,söa  æi,   d   ®   bæ   sung  cho  ïhîp vµ  ¨ng  ý  ¹ Së  ph     ® k t   Lao  ng   ¬ng  i ®é ­Th binh vµ  héi;   X∙  2. Nh÷ng  n   Þ   íi thµnh  Ëp  ×    ®¬ v m   l th sau  th¸ng kÓ   õ ngµy  ¾t  u   6    t  b ®Ç ho¹t®éng, ngêi sö  ông    ng       d lao ®é ph¶i®¨ng  ý    k b¶n  éiquy    ng  ¹  ë   n  lao ®é tiS Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  §iÒu    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. 19.­Ngh ®Þ n c hi l     k B∙ibá  ÷ng    nh quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy. ®Þ n §iÒu   Bé   ëng, Thñ  êng  ¬  20.­ tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
  7. 7
Đồng bộ tài khoản