Nghị định 42/2010/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Thi đua Khen thưởng

Chia sẻ: phuocql31

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010 và thay thế Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 42/2010/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Thi đua Khen thưởng

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản