Nghị định 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
198
lượt xem
98
download

Nghị định 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 44/2003/N§-CP ngµy 09 th¸ng 5 n¨m 2003 Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ hîp ®ång lao ®éng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, n ghÞ ®Þnh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng (sau ®©y gäi chung lµ Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung) vÒ hîp ®ång lao ®éng. §iÒu 2. 1. Tæ chøc, c¸ nh©n sau ®©y khi sö dông lao ®éng ph¶i thùc hiÖn giao kÕt hîp ®ång lao ®éng: a) Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ n- íc, LuËt Doanh nghiÖp, LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; b) Doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; c) C¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp cã sö dông lao ®éng kh«ng ph¶i lµ c«ng chøc, viªn chøc nhµ níc; d) C¸c tæ chøc kinh tÕ thuéc lùc lîng qu©n ®éi nh©n d©n, c«ng an nh©n d©n sö dông lao ®éng kh«ng ph¶i lµ sÜ quan, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ; ®) Hîp t¸c x· (víi ngêi lao ®éng kh«ng ph¶i lµ x· viªn), hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n cã sö dông lao ®éng; e) C¸c c¬ së gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao ngoµi c«ng lËp thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh sè 73/1999/N§-CP ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch x· héi ho¸ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao. g) C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n, níc ngoµi hoÆc quèc tÕ ®ãng trªn l·nh thæ ViÖt Nam cã sö dông lao ®éng lµ ng êi ViÖt Nam trõ trêng hîp §iÒu íc
  2. 2 quèc tÕ mµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c; h) Doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam sö dông lao ®éng níc ngoµi, trõ trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c. 2. C¸c trêng hîp kh«ng ¸p dông hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña Bé luËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Nh÷ng ngêi thuéc ®èi tîng ®iÒu chØnh cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc; b) §¹i biÓu Quèc héi, ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp chuyªn tr¸ch, ngêi gi÷ c¸c chøc vô trong c¬ quan cña Quèc héi, ChÝnh phñ, ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp, Toµ ¸n nh©n d©n vµ ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n ®îc Quèc héi hoÆc Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp bÇu hoÆc cö ra theo nhiÖm kú; c) Ngêi ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn bæ nhiÖm gi÷ chøc vô Tæng Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng trong doanh nghiÖp nhµ níc; d) Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ doanh nghiÖp; ®) Nh÷ng ngêi thuéc tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi ho¹t ®éng theo Quy chÕ cña tæ chøc ®ã; e) C¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c ®¶ng, c«ng ®oµn, thanh niªn trong c¸c doanh nghiÖp nhng kh«ng hëng l¬ng cña doanh nghiÖp; g) X· viªn Hîp t¸c x· theo LuËt Hîp t¸c x· kh«ng hëng tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng; h) SÜ quan, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ viªn chøc trong lùc lîng qu©n ®éi nh©n d©n, c«ng an nh©n d©n. Ch¬ng II H×nh thøc, néi dung, lo¹i hîp ®ång lao ®éng §iÒu 3. H×nh thøc, néi dung giao kÕt hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 vµ §iÒu 29 cña Bé luËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Hîp ®ång lao ®éng ký kÕt b»ng v¨n b¶n, theo mÉu quy ®Þnh cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 2. Hîp ®ång lao ®éng ký kÕt b»ng v¨n b¶n hoÆc giao kÕt b»ng miÖng ph¶i b¶o ®¶m néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 29 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung. Trong trêng hîp giao kÕt b»ng miÖng, nÕu cÇn cã ng êi chøng kiÕn th× hai bªn tho¶ thuËn.
  3. 3 § iÒu 4. ViÖc ¸p dông lo¹i hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i §iÒu 27 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc kh«ng x¸c ®Þnh ®îc thêi ®iÓm kÕt thóc hoÆc nh÷ng c«ng viÖc cã thêi h¹n trªn 36 th¸ng; 2. Hîp ®ång lao ®éng x¸c ®Þnh thêi h¹n ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc x¸c ®Þnh ®îc thêi ®iÓm kÕt thóc trong kho¶ng thêi gian tõ ®ñ 12 th¸ng ®Õn ®ñ 36 th¸ng; 3. Hîp ®ång lao ®éng theo mïa vô hoÆc theo mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh cã thêi h¹n díi 12 th¸ng ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc cã thÓ hoµn thµnh trong kho¶ng thêi gian díi 12 th¸ng hoÆc ®Ó t¹m thêi thay thÕ ng êi lao ®éng bÞ kû luËt chuyÓn lµm c«ng viÖc kh¸c cã thêi h¹n, ngêi lao ®éng t¹m ho·n thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng, ngêi lao ®éng nghØ viÖc v× lý do kh¸c vµ hîp ®ång víi ngêi ®· nghØ hu. 4. Khi hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy hÕt h¹n mµ ngêi lao ®éng vÉn tiÕp tôc lµm viÖc th× trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy hîp ®ång lao ®éng hÕt h¹n, hai bªn ph¶i ký kÕt hîp ®ång lao ®éng míi. Trong thêi gian cha ký ®îc hîp ®ång lao ®éng míi, hai bªn ph¶i tu©n theo hîp ®ång lao ®éng ®· giao kÕt. Khi hÕt thêi h¹n 30 ngµy mµ kh«ng ký hîp ®ång lao ®éng míi, hîp ®ång lao ®éng ®· giao kÕt trë thµnh hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n. Trêng hîp ký hîp ®ång lao ®éng míi lµ hîp ®ång x¸c ®Þnh thêi h¹n, th× chØ ®îc ký thªm mét thêi h¹n kh«ng qu¸ 36 th¸ng, sau ®ã nÕu ngêi lao ®éng tiÕp tôc lµm viÖc th× ký hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n; nÕu kh«ng ký th× ®¬ng nhiªn trë thµnh hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n. Ch¬ng III Giao kÕt, thay ®æi, t¹m ho·n, chÊm døt hîp ®ång lao ®éng §iÒu 5. Giao kÕt hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 vµ §iÒu 120 cña Bé luËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Hîp ®ång lao ®éng ®îc giao kÕt trùc tiÕp gi÷a ngêi lao ®éng víi ngêi sö dông lao ®éng hoÆc cã thÓ ®îc ký kÕt gi÷a ngêi sö dông lao ®éng víi ng - êi ®îc uû quyÒn hîp ph¸p thay mÆt cho nhãm ngêi lao ®éng. Trêng hîp do ngêi uû quyÒn hîp ph¸p ký kÕt ph¶i kÌm theo danh s¸ch ghi râ hä tªn, tuæi, ®Þa chØ thêng tró, nghÒ nghiÖp vµ ch÷ ký cña tõng ngêi lao ®éng. Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc nh ký kÕt víi tõng ngêi vµ chØ ¸p dông trong trêng hîp ngêi sö dông lao ®éng cÇn lao ®éng ®Ó gi¶i quyÕt mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, theo mïa vô mµ thêi h¹n kÕt thóc d íi 12 th¸ng hoÆc c«ng viÖc x¸c ®Þnh ®îc thêi gian kÕt thóc tõ ®ñ 12 th¸ng ®Õn 36 th¸ng. 2. Ngêi lao ®éng cã thÓ giao kÕt nhiÒu hîp ®ång lao ®éng víi nhiÒu ngêi sö dông lao ®éng nÕu cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn nhiÒu hîp ®ång vµ ph¶i b¶o ®¶m thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi hîp ®ång lao ®éng ký víi ng êi ®· nghØ hu, ngêi lµm c«ng viÖc cã thêi h¹n díi 3 th¸ng th× kho¶n b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, tiÒn tµu xe, nghØ hµng n¨m ®îc tÝnh gép vµo tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn c«ng cña ngêi lao ®éng.
  4. 4 3. §èi víi ngµnh nghÒ vµ c«ng viÖc ®îc nhËn trÎ em cha ®ñ 15 tuæi vµo lµm viÖc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 120 cña Bé luËt Lao ®éng, th× viÖc giao kÕt hîp ®ång lao ®éng ph¶i cã sù ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña cha, mÑ hoÆc ngêi gi¸m hé hîp ph¸p cña ngêi ®ã míi cã gi¸ trÞ. § iÒu 6. Ph¬ng ¸n sö dông lao ®éng quy ®Þnh t¹i §iÒu 31 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung ®îc quy ®Þnh nh sau: Trêng hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch doanh nghiÖp, chuyÓn quyÒn së h÷u, quyÒn qu¶n lý hoÆc quyÒn sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp mµ kh«ng sö dông hÕt sè lao ®éng hiÖn cã th× ph¶i lËp ph ¬ng ¸n sö dông lao ®éng gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: 1. Sè lao ®éng tiÕp tôc ®îc sö dông; 2. Sè lao ®éng ®a ®i ®µo t¹o l¹i ®Ó tiÕp tôc sö dông; 3. Sè lao ®éng nghØ hu; 4. Sè lao ®éng ph¶i chÊm døt hîp ®ång lao ®éng; 5. Ngêi sö dông lao ®éng cò vµ ngêi sö dông lao ®éng kÕ tiÕp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng, trong ®ã ph¶i x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vÒ kho¶n kinh phÝ ®µo t¹o, kinh phÝ tr¶ trî cÊp mÊt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng ph¶i chÊm døt hîp ®ång lao ®éng. Khi x©y dùng ph¬ng ¸n sö dông lao ®éng ph¶i cã sù tham gia cña C«ng ®oµn c¬ së vµ khi thùc hiÖn ph¶i th«ng b¸o víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n íc cÊp tØnh vÒ lao ®éng. §iÒu 7. Ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng tho¶ thuËn vÒ viÖc lµm thö quy ®Þnh t¹i §iÒu 32 cña Bé luËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Thêi gian thö viÖc kh«ng ®îc qu¸ 60 ngµy ®èi víi c«ng viÖc cã chøc danh nghÒ cÇn tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt tõ cao ®¼ng trë lªn. 2. Thêi gian thö viÖc kh«ng ®îc qu¸ 30 ngµy ®èi víi chøc danh nghÒ cÇn tr×nh ®é trung cÊp, c«ng nh©n kü thuËt, nh©n viªn nghiÖp vô. 3. Thêi gian thö viÖc kh«ng ®îc qu¸ 6 ngµy ®èi víi nh÷ng lao ®éng kh¸c. 4. HÕt thêi gian thö viÖc, ngêi sö dông lao ®éng th«ng b¸o kÕt qu¶ lµm thö cho ngêi lao ®éng. NÕu ®¹t yªu cÇu hai bªn ph¶i tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång lao ®éng hoÆc ngêi lao ®éng kh«ng ®îc th«ng b¸o mµ vÉn tiÕp tôc lµm viÖc th× ngêi ®ã ®¬ng nhiªn ®îc lµm viÖc chÝnh thøc. §iÒu 8. HiÖu lùc vµ viÖc thay ®æi néi dung hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i §iÒu 33 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung ® îc quy ®Þnh nh sau: 1. Khi ký kÕt hîp ®ång lao ®éng hai bªn ph¶i tho¶ thuËn cô thÓ ngµy cã hiÖu lùc cña hîp ®ång lao ®éng vµ ngµy b¾t ®Çu lµm viÖc. Tr êng hîp ngêi lao ®éng ®i lµm ngay sau khi ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, th× ngµy cã hiÖu lùc lµ ngµy ký kÕt. Trêng hîp ngêi lao ®éng ®· ®i lµm mét thêi gian sau ®ã
  5. 5 míi ký hîp ®ång lao ®éng hoÆc hîp ®ång lao ®éng miÖng, th× ngµy cã hiÖu lùc lµ ngµy ngêi lao ®éng b¾t ®Çu lµm viÖc. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng, nÕu mét bªn cã yªu cÇu thay ®æi néi dung hîp ®ång lao ®éng ph¶i b¸o cho bªn kia biÕt tr íc Ýt nhÊt ba ngµy. Khi ®· chÊp thuËn th× hai bªn tiÕn hµnh söa ®æi, bæ sung néi dung thñ tôc thay ®æi hîp ®ång theo híng dÉn cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi hoÆc ký kÕt hîp ®ång lao ®éng míi. Trong thêi gian tiÕn hµnh tho¶ thuËn hai bªn vÉn ph¶i tu©n theo hîp ®ång ®· ký kÕt. Tr êng hîp hai bªn kh«ng tho¶ thuËn ®îc th× tiÕp tôc thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng ®· giao kÕt hoÆc tho¶ thuËn chÊm døt hîp ®ång lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 36 cña Bé luËt Lao ®éng. §iÒu 9. ViÖc t¹m thêi chuyÓn ngêi lao ®éng lµm viÖc kh¸c tr¸i nghÒ quy ®Þnh t¹i §iÒu 34 Bé luËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Khi ngêi sö dông lao ®éng gÆp khã kh¨n ®ét xuÊt do kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, ho¶ ho¹n, dÞch bÖnh; ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa, kh¾c phôc tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp; sù cè ®iÖn, níc hoÆc nhu cÇu cña s¶n xuÊt - kinh doanh th× ngêi sö dông lao ®éng cã quyÒn t¹m thêi chuyÓn ngêi lao ®éng lµm viÖc kh¸c tr¸i nghÒ, nhng kh«ng ®îc qu¸ 60 ngµy (céng dån) trong mét n¨m. Trong thêi gian nµy, nÕu ngêi lao ®éng kh«ng chÊp hµnh quyÕt ®Þnh cña ngêi sö dông lao ®éng th× cã thÓ bÞ xö lý kû luËt lao ®éng vµ kh«ng ®îc hëng l¬ng ngõng viÖc theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 62 cña Bé luËt Lao ®éng vµ tuú theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kû luËt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 84 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung. 2. Trong trêng hîp ngêi sö dông lao ®éng t¹m thêi chuyÓn ng êi lao ®éng lµm viÖc kh¸c tr¸i nghÒ qu¸ 60 ngµy (céng dån) trong mét n¨m th× ph¶i cã sù tho¶ thuËn cña ngêi lao ®éng; nÕu ngêi lao ®éng kh«ng chÊp thuËn mµ hä ph¶i ngõng viÖc th× ngêi ®ã ®îc hëng l¬ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 62 cña Bé luËt Lao ®éng. §iÒu 10. T¹m ho·n thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i §iÒu 35 Bé luËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. HÕt thêi h¹n t¹m ho·n hîp ®ång lao ®éng trong tr êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, c kho¶n 1 §iÒu 35 cña Bé luËt Lao ®éng, ng êi lao ®éng ph¶i cã mÆt t¹i n¬i lµm viÖc; ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm s¾p xÕp viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, nÕu ngêi lao ®éng ®Õn ®¬n vÞ ®Ó lµm viÖc ®óng thêi h¹n quy ®Þnh mµ ph¶i nghØ chê viÖc th× ®îc hëng l¬ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 62 cña Bé luËt Lao ®éng. Trêng hîp ngêi lao ®éng ®· qu¸ 5 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy hÕt h¹n t¹m ho·n hîp ®ång lao ®éng kh«ng ®Õn ®Þa ®iÓm lµm viÖc mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 85 Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung. 2. Ngêi lao ®éng bÞ t¹m gi÷, t¹m giam h×nh sù khi hÕt h¹n t¹m ho·n hîp ®ång lao ®éng ®îc gi¶i quyÕt nh sau:
  6. 6 a) ViÖc t¹m gi÷, t¹m giam h×nh sù cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn quan hÖ lao ®éng th× khi hÕt h¹n t¹m gi÷, t¹m giam hoÆc khi Toµ ¸n kÕt luËn lµ ng êi lao ®éng bÞ oan th× ngêi sö dông lao ®éng ph¶i nhËn hä trë l¹i lµm viÖc cò, tr¶ ®ñ tiÒn l¬ng vµ c¸c quyÒn lîi kh¸c trong thêi gian ng êi lao ®éng bÞ t¹m gi÷, t¹m giam theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng. Trêng hîp ngêi lao ®éng lµ ngêi ph¹m ph¸p, nhng Toµ ¸n xÐt xö cho miÔn tè, kh«ng bÞ tï giam hoÆc kh«ng bÞ toµ ¸n cÊm lµm c«ng viÖc cò, th× tuú theo tÝnh chÊt møc ®é vi ph¹m, ngêi sö dông lao ®éng bè trÝ cho ngêi ®ã lµm viÖc cò hoÆc s¾p xÕp c«ng viÖc míi. b) Trong trêng hîp ngêi lao ®éng bÞ t¹m gi÷, t¹m giam h×nh sù kh«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn quan hÖ lao ®éng, th× khi hÕt thêi h¹n t¹m gi÷, t¹m giam ngêi sö dông lao ®éng bè trÝ cho ng êi lao ®éng lµm viÖc cò hoÆc s¾p xÕp c«ng viÖc míi. §iÒu 11. Ngêi lao ®éng lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng x¸c ®Þnh thêi h¹n, theo mïa vô hoÆc theo c«ng viÖc nhÊt ®Þnh cã thêi h¹n díi 12 th¸ng cã quyÒn ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång tríc thêi h¹n trong trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm c vµ ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 37 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. BÞ ngîc ®·i, bÞ cìng bøc lao ®éng lµ trêng hîp ngêi lao ®éng bÞ ®¸nh ®Ëp, nhôc m¹ hoÆc bÞ Ðp buéc lµm nh÷ng c«ng viÖc kh«ng phï hîp víi giíi tÝnh, ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ, nh©n phÈm, danh dù cña ngêi lao ®éng. 2. B¶n th©n hoÆc gia ®×nh thËt sù cã hoµn c¶nh khã kh¨n kh«ng thÓ tiÕp tôc thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng víi nh÷ng lý do sau ®©y: a) ChuyÓn chç ë thêng tró ®Õn n¬i kh¸c, ®i l¹i lµm viÖc gÆp nhiÒu khã kh¨n; b) §îc phÐp ra níc ngoµi ®Þnh c; c) B¶n th©n ph¶i nghØ viÖc ®Ó ch¨m sãc vî (chång); bè, mÑ, kÓ c¶ bè, mÑ vî (chång) hoÆc con bÞ èm ®au tõ 3 th¸ng trë lªn; d) Gia ®×nh cã hoµn c¶nh khã kh¨n kh¸c ® îc chÝnh quyÒn cÊp x· n¬i c tró x¸c nhËn kh«ng thÓ tiÕp tôc thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng. §iÒu 12. Ngêi sö dông lao ®éng cã quyÒn ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng trong trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 38 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Ngêi lao ®éng thêng xuyªn kh«ng hoµn thµnh c«ng viÖc theo hîp ®ång lao ®éng lµ kh«ng hoµn thµnh ®Þnh møc lao ®éng hoÆc nhiÖm vô ®- îc giao do yÕu tè chñ quan vµ bÞ lËp biªn b¶n hoÆc nh¾c nhë b»ng v¨n b¶n Ýt nhÊt hai lÇn trong mét th¸ng, mµ sau ®ã vÉn kh«ng kh¾c phôc. Møc ®é kh«ng hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc ghi trong hîp ®ång lao ®éng, tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ hoÆc néi quy lao ®éng cña ®¬n vÞ.
  7. 7 2. Lý do bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c lµ trêng hîp do yªu cÇu cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn tõ cÊp tØnh trë lªn, do ®Þch ho¹, do dÞch bÖnh kh«ng thÓ kh¾c phôc ®îc dÉn tíi viÖc ph¶i thay ®æi, thu hÑp s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu 13. ViÖc båi thêng chi phÝ ®µo t¹o quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 41 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung ®îc quy ®Þnh nh sau: Ngêi lao ®éng ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng ph¶i båi th êng chi phÝ ®µo t¹o theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 32 NghÞ ®Þnh sè 02/2001/N§-CP ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Bé luËt Lao ®éng vµ LuËt Gi¸o dôc vÒ d¹y nghÒ, trõ trêng hîp chÊm døt hîp ®ång lao ®éng mµ thùc hiÖn ®óng vµ ®ñ c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung. §iÒu 14. Trî cÊp th«i viÖc khi chÊm døt hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i §iÒu 42 Bé luËt Lao ®éng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm tr¶ trî cÊp th«i viÖc ®èi víi ng êi lao ®éng ®· lµm viÖc tõ ®ñ 12 th¸ng trë lªn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 42 cña Bé luËt o ®éng trong c¸c trêng hîp chÊm døt hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i §iÒu 36 cña Bé luËt Lao ®éng; §iÒu 37, c¸c ®iÓm a, c, d vµ ®iÓm ® kho¶n 1 §iÒu 38, kho¶n 1 §iÒu 41, ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 85 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung. Trêng hîp chÊm døt hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 85 vµ nghØ hëng chÕ ®é hu trÝ hµng th¸ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 145 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung ngêi lao ®éng kh«ng ®îc trî cÊp th«i viÖc. Trêng hîp chÊm døt hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 17 cña Bé luËt Lao ®éng vµ §iÒu 31 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung th× ng- êi lao ®éng kh«ng hëng trî cÊp th«i viÖc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 42, mµ ® îc h- ëng trî cÊp mÊt viÖc lµm quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 17 cña Bé luËt Lao ®éng . Trêng hîp ngêi lao ®éng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng tr¸i ph¸p luËt quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 41 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung lµ chÊm døt kh«ng ®óng lý do quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 hoÆc kh«ng b¸o tríc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu 37 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung th× kh«ng ®îc trî cÊp th«i viÖc. 2. Nguån kinh phÝ chi tr¶ trî cÊp th«i viÖc: a) §èi víi doanh nghiÖp, nguån kinh phÝ chi tr¶ trî cÊp th«i viÖc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh hoÆc phÝ lu th«ng; b) §èi víi c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc cã sö dông lao ®éng theo hîp ®ång lao ®éng, nguån kinh phÝ chi tr¶ trî cÊp th«i viÖc do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp trong chi thêng xuyªn cña c¬ quan; c) §èi víi c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ kh¸c vµ c¸ nh©n cã sö dông lao ®éng theo hîp ®ång lao ®éng th× c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ®ã tù chi tr¶ trî cÊp th«i viÖc. 3. Thêi gian lµm viÖc ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc:
  8. 8 a) Thêi gian lµm viÖc ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc lµ tæng thêi gian ®· lµm viÖc theo c¸c b¶n hîp ®ång lao ®éng ®· giao kÕt (kÓ c¶ hîp ®ång giao kÕt b»ng miÖng) mµ ngêi lao ®éng thùc tÕ lµm viÖc cho ngêi sö dông lao ®éng ®ã; b) Ngêi lao ®éng tríc ®©y ®· lµ c«ng nh©n, viªn chøc nhµ níc nay vÉn lµm viÖc ë ®¬n vÞ, th× thêi gian lµm viÖc ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc lµ tæng thêi gian lµm viÖc ë ®¬n vÞ ®ã; c) Trêng hîp ngêi lao ®éng tríc khi lµm viÖc cho doanh nghiÖp nhµ níc mµ ®· cã thêi gian lµm viÖc ë c¸c ®¬n vÞ kh¸c thuéc khu vùc nhµ n íc, nhng cha ®îc trî cÊp th«i viÖc, th× doanh nghiÖp n¬i ngêi lao ®éng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm chi tr¶ trî cÊp th«i viÖc cho ngêi lao ®éng ®ã theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng tríc ®©y cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn tr¶ cho doanh nghiÖp ®· chi tr¶, nÕu ®¬n vÞ cò ®· chÊm døt ho¹t ®éng th× ng©n s¸ch nhµ níc sÏ hoµn tr¶. Trêng hîp sau khi s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch doanh nghiÖp, chuyÓn quyÒn së h÷u, quyÒn qu¶n lý hoÆc quyÒn sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 31 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung mµ ngêi lao ®éng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng, th× ngêi sö dông lao ®éng kÕ tiÕp cã tr¸ch nhiÖm chi tr¶ trî cÊp th«i viÖc cho ngêi lao ®éng kÓ c¶ thêi gian ngêi lao ®éng lµm viÖc cho ngêi sö dông lao ®éng liÒn kÒ tríc ®ã. d) Ngoµi thêi gian nªu trªn, nÕu cã nh÷ng thêi gian sau ®©y còng ® îc tÝnh lµ thêi gian lµm viÖc cho ngêi sö dông lao ®éng: - Thêi gian thö viÖc hoÆc tËp sù (nÕu cã) t¹i doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc; - Thêi gian doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp hoÆc cö ®i ®µo t¹o nghÒ cho ngêi lao ®éng; - Thêi gian ngêi lao ®éng nghØ theo chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, thêi gian nghØ ng¬i theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng; - Thêi gian chê viÖc khi hÕt h¹n t¹m ho·n hîp ®ång lao ®éng hoÆc ngêi lao ®éng ph¶i ngõng viÖc cã hëng l¬ng; - Thêi gian häc nghÒ, tËp nghÒ t¹i doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc; - Thêi gian t¹m ho·n thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng do hai bªn tho¶ thuËn; - Thêi gian bÞ xö lý sai vÒ kû luËt sa th¶i hoÆc vÒ ®¬n ph ¬ng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng; - Thêi gian ngêi lao ®éng bÞ t¹m ®×nh chØ c«ng viÖc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 92 cña Bé luËt Lao ®éng. 4. Møc l¬ng céng víi phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng. 5. Thêi gian lµm viÖc khi cã th¸ng lÎ ®èi víi ngêi lao ®éng lµm viÖc trªn 12 th¸ng ®îc lµm trßn nh sau: - Tõ ®ñ 01 th¸ng ®Õn díi 06 th¸ng ®îc tÝnh b»ng 06 th¸ng lµm viÖc;
  9. 9 - Tõ ®ñ 06 th¸ng ®Õn 12 th¸ng ®îc tÝnh b»ng 01 n¨m lµm viÖc. 6. Ngêi lao ®éng ®îc tr¶ trî cÊp th«i viÖc theo møc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 42 cña Bé luËt Lao ®éng, ®îc tr¶ trùc tiÕp, mét lÇn, t¹i n¬i lµm viÖc vµ ®óng thêi h¹n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 43 cña Bé luËt Lao ®éng. §iÒu 15. Tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn khi chÊm døt hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i §iÒu 43 cña Bé luËt Lao ®éng: Thêi h¹n thanh to¸n c¸c kho¶n cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña mçi bªn ®- îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 43 cña Bé luËt Lao ®éng. §èi víi c¸c trêng hîp ®Æc biÖt sau: tr¶ trî cÊp th«i viÖc ®èi víi ngêi lao ®éng ®· lµm viÖc trong nhiÒu doanh nghiÖp ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 3 §iÒu 14 NghÞ ®Þnh nµy; doanh nghiÖp chÊm døt ho¹t ®éng hoÆc mét trong hai bªn gÆp thiªn tai, ho¶ ho¹n mµ ph¶i thanh to¸n c¸c kho¶n trî cÊp th«i viÖc, båi thêng vµ kho¶n nî kh¸c th× viÖc thùc hiÖn thanh to¸n kh«ng ®îc kÐo dµi qu¸ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy chÊm døt hîp ®ång lao ®éng. §iÒu 16. QuyÒn, nghÜa vô vµ lîi Ých cña c¸c bªn ghi trong hîp ®ång lao ®éng bÞ tuyªn bè v« hiÖu quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 29 vµ kho¶n 4 §iÒu 166 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung ®îc gi¶i quyÕt nh sau: nh÷ng néi dung nµo bÞ tuyªn bè v« hiÖu th× quyÒn, nghÜa vô vµ lîi Ých cña c¸c bªn ®îc gi¶i quyÕt theo néi dung t¬ng øng quy ®Þnh trong ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ theo c¸c tho¶ thuËn hîp ph¸p trong tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ (nÕu cã) tÝnh tõ khi hîp ®ång lao ®éng ®îc giao kÕt vµ cã hiÖu lùc. Ch¬ng IV §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 17. Nh÷ng hîp ®ång lao ®éng ®· giao kÕt tr íc ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, nÕu cã néi dung kh«ng phï hîp víi Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung, th× ph¶i söa ®æi, bæ sung; nh÷ng ®iÒu, kho¶n nµo cã lîi cho ngêi lao ®éng so víi quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung th× vÉn ®îc tiÕp tôc thi hµnh cho ®Õn khi hÕt thêi gian cã hiÖu lùc cña hîp ®ång lao ®éng. ViÖc söa ®æi, bæ sung hîp ®ång lao ®éng ph¶i thùc hiÖn chËm nhÊt trong thêi h¹n 6 th¸ng, kÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh; nÕu qu¸ thêi h¹n trªn mµ kh«ng söa ®æi, bæ sung th× bÞ coi lµ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng vµ cã thÓ bÞ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn tuyªn bè v« hiÖu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 29 vµ kho¶n 4 §iÒu 166 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung. C«ng nh©n, viªn chøc lµm viÖc thêng xuyªn trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc chuyÓn sang giao kÕt hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n.
  10. 10 § iÒu 18. 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 198/CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ hîp ®ång lao ®éng. 2. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh c¨n cø chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 19. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¸c c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản