Nghị định 45/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
3
download

Nghị định 45/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 45/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 45/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/2003/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 5 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 45/2003/N -CP NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B N IV CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 c a Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th nh t quy nh danh sách các b và cơ quan ngang b c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Theo ngh c a B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng B N i v là cơ quan c a Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c: t ch c b máy hành chính nhà nư c; t ch c chính quy n a phương, qu n lý a gi i hành chính; cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c; t ch c h i và t ch c phi Chính ph ; văn thư, lưu tr nhà nư c và qu n lý nhà nư c i v i các d ch v công trong lĩnh v c qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n B N i v có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các d án lu t, pháp l nh và d th o các văn b n quy ph m pháp lu t khác v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 2. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B .
  2. 3. Ban hành các quy t nh, ch th , thông tư thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 4. Ch o, hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t; chi n lư c, quy ho ch, k ho ch sau khi ư c phê duy t và các văn b n pháp lu t khác thu c ph m vi qu n lý c a b ; thông tin, tuyên truy n, giáo d c, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B . 5. V t ch c b máy hành chính nhà nư c: a) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các án v : cơ c u t ch c c a Chính ph ; thành l p, sáp nh p, gi i th , bãi b các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; các cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân; phân công, phân c p qu n lý t ch c b máy hành chính nhà nư c; cơ ch qu n lý i v i các t ch c s nghi p nhà nư c; quy nh phân lo i các t ch c hành chính và s nghi p nhà nư c; b) ThNm nh ho c trình Th tư ng Chính ph các án v t ch c các cơ quan tư v n c a Th tư ng Chính ph ; thNm nh các án v i u ch nh cơ c u t ch c c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , cơ c u t ch c cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân do các cơ quan nêu trên trình Th tư ng Chính ph . 6. V t ch c chính quy n a phương: a) Trình Chính ph án v : Nguyên t c và tiêu chí phân lo i ơn v hành chính; thành l p m i, sáp nh p, chia tách, i u ch nh các ơn v hành chính theo quy nh c a pháp lu t; b) ThNm nh và trình Th tư ng Chính ph phê chuNn k t qu b u c thành viên y ban nhân dân c p t nh; c) Th ng nh t qu n lý công tác b i dư ng ki n th c pháp lu t, qu n lý nhà nư c, qu n lý hành chính i v i i bi u H i ng nhân dân; d) Giúp Chính ph , Th tư ng Chính ph hư ng d n, ki m tra ho t ng H i ng nhân dân theo quy nh c a pháp lu t. Tham d các cu c h p c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân c p t nh khi bàn v nh ng v n có liên quan thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; ) Ch o, hư ng d n y ban nhân dân th c hi n công tác b u c i bi u H i ng nhân dân theo quy nh c a pháp lu t; e) Hư ng d n, ki m tra y ban nhân dân các c p v phương th c ho t ng c a y ban nhân dân; f) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n ch , chính sách i v i cán b cơ s xã, phư ng, th tr n; g) T ch c vi c th ng kê s lư ng, ch t lư ng i bi u H i ng nhân dân, thành viên y ban nhân dân các c p; th ng kê s lư ng ơn v hành chính các c p. 7. V a gi i hành chính:
  3. a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan nhà nư c trung ương và chính quy n a phương nghiên c u cơ b n v a gi i hành chính; xây d ng các nguyên t c v qu n lý, phân v ch, i u ch nh a gi i hành chính; b) Trình Chính ph án v thành l p m i, nh p, chia, i u ch nh a gi i t nh, thành ph tr c thu c trung ương, vi c thành l p ho c gi i th ơn v hành chính - kinh t c bi t; thNm nh trình Chính ph quy t nh thành l p m i, nh p, chia, i u ch nh a gi i dư i c p t nh; c) Hư ng d n chính quy n a phương gi i quy t các v n tranh ch p a gi i hành chính các ơn v dư i c p t nh; d) T ng h p trình Chính ph và Th tư ng Chính ph xem xét, gi i quy t nh ng v n v tranh ch p a gi i hành chính còn có ý ki n khác nhau; ) Qu n lý h sơ a gi i hành chính các c p. 8. V cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c: a) Trình Chính ph án v : phân công, phân c p qu n lý cán b , công ch c và biên ch hành chính, s nghi p nhà nư c; ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c và cán b cơ s ; chính sách, ch ti n lương, ch ph c p, tr c p và các ch khác i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c, cán b dân c (Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân các c p), cán b xã, phư ng, th tr n; ti n lương l c lư ng vũ trang và viên ch c gi ch c v qu n lý doanh nghi p nhà nư c (g m H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c, Giám c và K toán trư ng doanh nghi p nhà nư c) và lao ng h p ng trong các cơ quan hành chính, t ch c s nghi p nhà nư c; b) Trình Th tư ng Chính ph án v s d ng, ánh giá, b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, khen thư ng, k lu t cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c và cơ c u ng ch công ch c trong các cơ quan hành chính nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; c) Làm thư ng tr c công tác c i cách chính sách ti n lương nhà nư c; d) T ng h p biên ch hành chính, s nghi p hàng năm c a các cơ quan nhà nư c; theo y quy n c a Th tư ng Chính ph quy t nh vi c giao ch tiêu biên ch hành chính cho các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh, các h i và t ch c phi Chính ph có s d ng biên ch nhà nư c và quy nh nh m c biên ch s nghi p i v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh; ) Ban hành các quy nh v ch c danh, tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v iv i các ng ch công ch c, tuy n d ng, nâng ng ch công ch c, b nhi m vào ng ch; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n v s d ng, ánh giá, b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, khen thư ng, k lu t cán b , công ch c hành chính nhà nư c; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v qu n lý cán b , công ch c nhà nư c, ch , chính sách i v i cán b dân c (Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân các c p) theo quy nh c a pháp lu t;
  4. e) Th ng nh t qu n lý v n i dung, chương trình, phương th c và t ch c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c hành chính nhà nư c, các ch c danh công ch c hành chính các c p, cán b cơ s , ào t o ti n công v ; ào t o ti ng dân t c cho cán b , công ch c công tác t i các vùng dân t c; f) ThNm nh v nhân s i v i các ch c danh cán b , công ch c do các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh, các doanh nghi p nhà nư c trình Th tư ng Chính ph ; quy t nh vi c b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c thu c quy n qu n lý c a B theo thNm quy n; quy t nh vi c x p ng ch cao c p i v i công ch c; ưg) T ch c th c hi n công tác t ng h p, th ng kê s lư ng và ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c và cán b lãnh o cao c p thu c thNm quy n qu n lý c a Th tư ng Chính ph . 9. V t ch c h i và các t ch c phi Chính ph : a) Trình Chính ph quy nh trình t , th t c thành l p, gi i th , phê duy t i u l h i, t ch c phi Chính ph ; b) Hư ng d n và quy t nh cho phép thành l p, gi i th , phê duy t i u l c a h i, t ch c phi Chính ph có ph m vi ho t ng c nư c ho c liên t nh theo quy nh c a pháp lu t; c) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n i u l i v i h i, t ch c phi Chính ph . 10. V c i cách hành chính nhà nư c: a) Trình Chính ph các án chung v c i cách hành chính trong t ng giai o n và t ch c th c hi n các chương trình c i cách hành chính v lĩnh v c t ch c b máy hành chính nhà nư c và cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c; b) ThNm nh các án c i cách hành chính do các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh trình Th tư ng Chính ph ; c) Làm thư ng tr c công tác c i cách hành chính c a Chính ph . 11. V công tác văn thư, lưu tr nhà nư c: a) Trình Chính ph án v qu n lý công tác văn thư và tài li u lưu tr qu c gia; b) Ban hành các quy nh v qu n lý công tác văn thư, lưu tr thu c thNm quy n c a B ; c) Hư ng d n, ki m tra các cơ quan nhà nư c th c hi n các quy nh v qu n lý công tác văn thư, lưu tr . 12. V h p tác qu c t :
  5. a) Th c hi n các ho t ng h p tác qu c t , các chương trình, d án h p tác v i nư c ngoài trong lĩnh v c c i cách hành chính nhà nư c theo quy nh c a Chính ph ; b) Th c hi n h p tác qu c t trong các lĩnh v c c a B theo quy nh c a pháp lu t; c) Là cơ quan ch trì t ch c và th c hi n các ho t ng h p tác trong ASEAN v lĩnh v c công v ; d) T ng h p, báo cáo nh kỳ v h i ngh , h i th o qu c t theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 13. Ki m tra, thanh tra gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m pháp lu t trên các lĩnh v c công tác thu c thNm quy n c a B . 14. Trình Chính ph quy nh v qu n lý và s d ng con d u; hư ng d n và ki m tra vi c s d ng con d u c a các cơ quan nhà nư c. 15. T ch c và ch o th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c t ch c nhà nư c, khoa h c hành chính và ng d ng nghiên c u khoa h c trong lĩnh v c công tác c a B . 16. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch ; ch o th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 17. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c c a B a) Các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c: 1. V T ch c - Biên ch ; 2. V Chính quy n a phương; 3. V Công ch c - Viên ch c; 4. V ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c; 5. V Ti n lương; 6. V T ch c phi Chính ph ; 7. V C i cách hành chính; 8. V H p tác qu c t ; 9. C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c;
  6. 10. V T ch c cán b ; 11. Thanh tra; 12. Văn phòng (có cơ quan thư ng tr c t i thành ph H Chí Minh và thành ph à N ng). b) Các t ch c s nghi p thu c b : 1. H c vi n Hành chính Qu c gia; 2. Vi n Nghiên c u khoa h c t ch c nhà nư c; 3. T p chí T ch c nhà nư c; 4. Trung tâm Tin h c. B trư ng B N i v trình Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a H c vi n Hành chính Qu c gia, C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c thay th các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo, thay th các Ngh nh: s 181/CP ngày 09 tháng 11 năm 1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban T ch c - Cán b Chính ph ; s 34- H BT ngày 01 tháng 3 năm 1984 c a H i ng B trư ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a C c Lưu tr Nhà nư c; s 253-H BT ngày 06 tháng 7 năm 1992 c a H i ng B trư ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a H c vi n Hành chính Qu c gia và các quy nh khác trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành B trư ng B N i v , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản