Nghi định 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Chia sẻ: phuocql31

Tài liệu tham khảo Nghi định 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 và thay thế Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản