Nghị định 46/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
606
lượt xem
12
download

Nghị định 46/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 46/CP của Chính phủ về quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 46/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGH Þ   NH ®Þ Cñ A   Ý NH   ñ   è  CH PH S 46/CP  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 6  8  1996 QUY   NH   Ò   Ö C   ö   ®Þ V VI X PH¹T  PH¹ M   µ NH   Ý NH   VI  H CH TRON G   Ü NH   ù C   L V QU¶N   ý  µ   íC  Ò   T Õ L NH N V Y  CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt b¶o  Ö   cø    v søc  Înh©n  ©n  µy  th¸ng6  kho   d ng 30    n¨m  1989; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 6    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  tÕ, ®Ò ngh c B tr B Y  NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I Hµ NH   VI  ¹M   µ NH   Ý NH   VI  PH H CH TRON G   Ü NH   ù C   T Õ, H× NH   L V Y    THøC   µ   V MøC   ¹T PH M ô C   ­Hµ NH   VI  ¹M   µ NH   Ý NH   Ò   Ö   A   VI  PH H CH V V SINH;  H× NH  THøC   µ   V MøC   ¹T PH §iÒu      ¹m    ®Þnh  Ò   Ö    ¬ng  ùc,thùc phÈ m,    ¹i 1:Vi ph c¸cquy  v v sinh l th     c¸clo   nícuèng,r uvµ  èc hót:    î   thu   1. C¶nh    c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 20.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 50.000  ng  i  íi ®å ®è v   m ét  trong c¸chµnh       visau  y: ®© a. Nh÷ng  êi lµm    ng   c«ng  Öc  ªnquan  ùc tiÕp  n   Öc  Õ   Õn, vi li   tr   ®Õ vi ch bi   s¶n  Êtthµnh  È m  ¬ng  ùc,thùc phÈ m,    ¹ nícuèng,r uvµ  èc hót xu   ph l th     c¸clo i       î   thu     kh«ng  Êp  µnh    ch h c¸c quy  nh  Ò   Ö   ®Þ v v sinh c¸ nh©n     hoÆc   ang  ¾ c   Önh   ® m b truyÒn  Ô m,  Önh  µida  nhi b ngo   hoÆc   kh«ng  ã  Êy chøng  Ën  ∙  c gi   nh ® qua  Ên hu luyÖn  Ò   Ö   v v sinh an  µn  ùc phÈ m.   to th   b. Kh«ng    che  y,  ®Ë bao  ãi c¸c lo¹  g    i thøc  chÝn, c¸c lo¹  ùc phÈ m     ¨n    i th   ¨n ngay  µ    ¹ ®å   èng. v c¸clo   u i 2. Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 800.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a. Kh«ng    b¶o  ¶m     ® c¸c quy  nh  Ö   ®Þ v sinh hoµn    c¶nh, vÖ     sinh dông  ô    c t¹    ¬i s¶n  Êt,chÕ   Õn, b¶o  ic¸c n   xu   bi   qu¶n, kinh    doanh  µ  v chuyªn  ë  µnh  ch th phÈ m  ¬ng  ùc,thùc phÈ m,    ¹ nícuèng  µ îu. l th     c¸clo     i vr b. Nguyªn  Öu    li s¶n  Êt,phô    ùc  È m   µ  íc dïng    xu   gia th ph vn  ®Ó s¶n  Êt xu   thµnh  È m  ¬ng  ùc,thùc phÈ m,  ícuèng,r uvµ  èc hótkh«ng  ph l th     n    î   thu     b¶o  ¶m   ® c¸ctiªuchuÈn  Ö      v sinh.
 2. 2 c.Kh«ng  ã  Êy chøng  Ën  toµn  Ö     c gi   nh an  v sinh thùc phÈ m       hoÆc   Êy ®∙  gi   h Õt  ¹n  ng  h nh kh«ng    Êy  íi®èi  íic¬  ë  xin gi m   v   s s¶n  Êt vµ  xu   kinh doanh  µnh    th phÈ m  ¬ng  ùc,thùc phÈ m,  ícuèng,r uvµ  èc hót. l th     n   î   thu   d.S¶n  Êt,kinhdoanh  µnh  È m  ¬ng  ùc,thùc phÈ m,  ícuèng,r u   xu     th ph l th     n   î   vµ  èc hótph¶ibao  ãis ½n  ng  thu       g  nh kh«ng  ã  c nh∙n hoÆc     nh∙n saiquy  nh.    ®Þ e.S¶n  Êt,kinhdoanh  µnh  È m  ¬ng  ùc,thùc phÈ m,  ícuèng,r u   xu     th ph l th     n   î   vµ  èc hótkh«ng  ã  ¨ng  ý  toµn  Ö   thu     c® k an  v sinh thùc phÈ m.     g. B¸n  Îra  Þ  êng    ¹    l  th tr c¸c lo in«ng s¶n  ã   îng ho¸ chÊt trõs©u, ph©n  c dl          bãn    äc  îtqu¸ gií h¹n cho  Ðp. ho¸ h v         i ph h.Kinh    doanh  ùc phÈ m,    ¹ nícuèng,r uvµ  èc hótqu¸ h¹n dïng  th   c¸clo     i  î   thu         hoÆc   kh«ng b¶o  ¶m     Èn  Ö   ® tiªuchu v sinh. 2. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. Sö  ông  êng    äc,phÈ m   µ u   µ    ô     d ® ho¸ h   m v c¸c ph gia kh¸c sö  ông   d trong  s¶n  Êt,chÕ   Õn ¬ng  ùc,thùc phÈ m,    ¹  íc uèng, r u vµ  èc  ót xu   bi l th     c¸c lo i   n   î   thu h   ngoµidanh  ôc  é  tÕ    m B Y  cho  Ðp. ph b. V Ën    chuyÓn  íim ôc  ch    ô hoÆc   v  ®Ý tiªuth   kinh doanh    ¹  Þtgia   c¸c lo ith     sóc,giacÇ m   Þ  Önh     bb truyÒn  Ôm. nhi c.S¶n  Êtdông  ô  ïng    xu   cd cho  Öc    èng,c¸clo¹ bao  ×    ng  ãi vi ¨n u   i   b ®Ó ®ã g   thµnh  È m  ¬ng  ùc,thùc phÈ m,    ¹  íc uèng, r u vµ  èc  ót tõ c¸c ph l th     c¸c lo i   n   î   thu h       nguyªn  Öu,phô  li   gia  íi kh«ng  ã  Êy  m  c gi chøng  Ën  Óm   nh ki nghiÖm   ña  ¬  cc quan  tÕ  ã  Èm  Òn. y  c th quy d. S¶n  Êt,chÕ   Õn  µnh  È m  ¬ng  ùc,thùc  È m,    ¹  íc   xu   bi th ph l th   ph c¸c lo in   uèng,r uvµ  èc hótkh«ng   î   thu     b¶o  ¶m     Èn  Ö   ® tiªuchu v sinh. e. B¸n    bu«n  thÞ  êng    ¹  ra  tr c¸c lo in«ng s¶n  ã   îng  c d l ho¸  Êt trõ s©u, ch       ph©n  ãn    äc  îtqu¸ gií h¹n cho  Ðp. b ho¸ h v         i ph 4.Tiªuhuû    Ët phÈ m      c¸cv   quy  nh  ¹ ®iÓ m     kho¶n  vµ  iÓ m       ®Þ t  i g,h  2  ® a,b, d,e    kho¶n  cña  Òu  µy. 3  §i n §iÒu      ¹m    ®Þnh  Ö     Ò   íc: 2.­Vi ph c¸cquy  v sinhv n 1. C¶nh    c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 20.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 50.000  ng  i  íi ®å ®è v   hµnh    r¸c,x¶  ícth¶i, ¾ m   vix¶    n    t giÆt  µ    µnh    v c¸c h vikh¸c lµm  nhiÔ m   ån    «  ngu nícdïng cho      sinhho¹tcña  ©n  ©n.    nh d 2. Ph¹ttiÒn      500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vikh«ng  thùc hiÖn    quy  nh  Ò   Ðt  ®Þ v x nghiÖm  theo  âi chÊt l ng  íc cña  µ  d   î n   nh m¸y, xÝ    nghiÖp cung  Êp  ícs¹ch. c n  3. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 8.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a.C¸c  ¬    c quan,tæ    chøc,c¬  ë    s s¶n  Êt,kinhdoanh    Êtth¶ig©y    xu     ®Ó ch     « nhiÔ m  ån  ícdïng cho  ngu n     sinh ho¹tcña  ©n  ©n.    nh d b. C¸c  µ   nh m¸y,  Ý   x nghiÖp cung  Êp  íc s¹ch  c n  kh«ng b¶o  ¶m     ® tiªu chuÈn  Ö   v sinh.
 3. 3 4. Buéc    ph¶i thùc  Ön    Ön    hi c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  i  íic¸c ®è v     hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  iÓ m     ®Þ t  i 1  ® a,kho¶n  cña  Òu  µy. 3  §i n §iÒu      ¹m    ®Þnh  Ò   Ö       ng: 3.Vi ph c¸cquy  v v sinh lao®é 1. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a. Kh«ng  chøc    tæ  kh¸m søc  Î tr c khi tuyÓn  ông, kh«ng  chøc  kho   í     d   tæ  kh¸m søc  Î ®Þnh  ú  µ  kho   k v kh¸m    Ön  Önh  Ò   ph¸thi b ngh nghiÖp  cho  êi lao ng     ®éng  hoÆc  kh«ng  chøc  iÒu  Þ  tæ  ® tr cho  êi lao  ng  Þ   Önh   ng   ®é bb nghÒ   nghiÖp. b. Kh«ng  Ëp hå  ¬  Ö     l   s v sinh xÝ   nghiÖp,hå  ¬    s kh¸m  søc  Î,hå  ¬  kho   s khai  b¸o  Önh  b nghÒ  nghiÖp  µ  ¨ng  ý  Óm     Ö   v® k ki tra v sinh lao  ng  µng  ®é h n¨m  hoÆc  theo ®Þnh  ú.   k c. Kh«ng  ã  ¬ng  Ön  ü  Ët,y  Õ, ph¬ng  tæ    c ph ti k thu   t   ¸n  chøc  Êp  c cøu    ®Ó b¶o  ¶m   Êp  ® c cøu    ÷ng  ¬icã    Õu  è nguy  Ó m,  c  ¹id Ô   ©y    ë nh n   c¸c y t  hi ®é h   g tai n¹n lao®éng.    d. Kh«ng  ã  Ön    c bi ph¸p  ö  ïng,khö  c    ÷ng  ¬i cã  Õu  è g©y   kh tr   ®é ë nh n  y t  nhiÔ m  c, nhiÔ m  ïng. ®é   tr 2. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 4.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. Kh«ng  ã  Ön    c bi ph¸p  µ  ÕtbÞ  ö  ý®Ó   ¬i®éc, khÝ  c, khãibôi, v thi   x l   h    ®é      nícth¶inhiÔ m   c, chÊt th¶ic«ng     ®é      nghiÖp  µ    Õu  è ®éc  ¹ikh¸c vîttiªu v c¸c y t  h       chuÈn cho  Ðp. ph b. Kh«ng    b¶o  ¶m     ® c¸c quy  nh   Ö   ®Þ v sinh  ®éng  Ò   Öt ®é,    lao  v nhi   ®é È m, ¸nh s¸ng  µ  Õng  n, ®é   v ti å   rung,bôi,h¬i,khÝ  c  µ    Õu  è ®éc  ¹i     ®é v c¸c y t  h  kh¸c. 3. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. Sö   ông    Êt phãng  ¹ hay   d c¸cch   x  X­quang  kh«ng  è  Ýë  ¬iriªngbiÖt b tr   n       hoÆc  kh«ng  ùc hiÖn  ng    th   ®ó c¸c quy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  bøc  ¹ hoÆc   x  kh«ng  xö  ýchÊtth¶itheo quy  nh. l       ®Þ b. Kh«ng  b¶o  ¶m   ® c¸c quy  nh   Ö   ®Þ v sinh lao  ng  Ò   ãng  ¹  µ  ®é v ph xv ®iÖn  õtr ng. t ê 4. §×nh    chØ  µ  éc  ùc hiÖn    Ön  v bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  i ®è   víi   µnh      ¹m   h c¸c viviph quy  nh  ¹ kho¶n    cña  Òu  µy. ®Þ t i 2,3  §i n §iÒu      ¹m    ®Þnh  Ò   Ö     4.­Vi ph c¸cquy  v v sinhtrong x©y  ùng:   d 1. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íiviÖc  ©y  ®å ®è v   x dùng,    ¹o hoÆc   a  µo  ö  ông  c¶i t   ®v sd c¸c c«ng  ×nh  tr kh«ng b¶o  ¶m     ® tiªu chuÈn  Ö   v sinh. 2. Buéc  ùc hiÖn    Ön    th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  i víihµnh      ¹m    kh ph ®è     viviph quy ®Þnh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy. t i 1  §i n
 4. 4 §iÒu      ¹m    ®Þnh    Ò   Ö   5.­Vi ph c¸cquy  kh¸cv v sinh: 1. Ph¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n       t  ®å ®Õ 200.000  ng  i  íic¸c c¸ nh©n    ®å ®è v       vi ph¹m  quy  nh  Ò   ®Þ v phßng  µ  èng  Þch  Önh. v ch d b 2. Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íic¸c hµnh      ®å ®è v     vivi ph¹m    c¸c quy  nh  Ò   Ö   ®Þ v v sinh hoµn    c¶nh      ¬  ë c¸c c quan, b Önh  Ön,tr ng    vi   ê häc,nhµ  Î µ    ¬ic«ng  éng    tr  c¸cn   v c kh¸c. 3. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íic¬  ®å ®è v   quan, tæ    chøc    ¹m  viph quy  nh  Ò   ®Þ v phßng  µ  èng  Þch  Önh. v ch d b 4. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è     h vis¶n xuÊt,kinh doanh    ¹    ïng  äc  Ëp,®å   ¬icho  Î   ©y      c¸c lo i d ®å h t   ch   tr  g em ¶nh  ëng  h xÊu  n   ®Õ søc  Îcña  äc  kho   h sinh vµ  Î     tr  hoÆc   em s¶n  Êt,kinh doanh    ¹  xu     c¸c lo i ®å   ¬itrÎ   éc  ch     thu danh  ôc  Ê m   em m c s¶n  Êt,kinh doanh. 5. Buéc    û  xu        tiªuhu c¸cvËtphÈ m     ¹m       viph c¸cquy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy. ®Þ t  i 4  §i n   §iÒu   Vi  ¹m   quy ®Þnh   Ò   6.­ ph c¸c  v kinh doanh  µ  ö  ông  vsd c¸c    s¶n phÈ m   thay thÕ  ÷a  Ñ:   sm 1. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. Th«ng      tin,qu¶ng c¸o nh»m  khuyÕn  Ých    µ  Ñ   ã  ÷a, ®ang  kh c¸c b m c s   cho  con  ó  ö  ông    bsd c¸cs¶n  È m   ph thay thÕ  ÷a  Ñ.   sm b. Th«ng      tin,qu¶ng      ù  ËtviÖc  ö  ông    c¸o sais th   sd c¸cs¶n  È m   ph thay thÕ    s÷a  Ñ. m c. TÆng     cho    µ  Ñ   íisinh con  ã  ÷a  c¸c b m m     c s hoÆc     µnh    c¸c th viªntrong  gia ®×nh  ä    ¹  µng  É u     h c¸c lo ih m s¶n  È m   ph nh»m  khuyÕn  Ých  Öc  ö  ông  kh vi s d c¸cs¶n  È m         ph ®ã ®Ó thay thÕ  ÷a  Ñ.   sm d. T Æng   µ    qu hoÆc   µitrî íi äi  ×nh  t    dm h thøc  cho    é  tÕ      Önh  c¸n b y  ë c¸c b viÖn,nhµ  é    h sinh hoÆc     ¬  ë  tÕ    c¸c c s y  kh¸c nh»m     qu¶ng    c¸o s¶n  È m   ph thay  thÕ  ÷a  Ñ. sm 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 5.000.000  ng  n   ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íiviÖc    ®å ®è v   vi ph¹m    c¸cquy  nh  Ò   Êtl ng vµ  ®Þ v ch  î   nh∙n hiÖu    s¶n  È m   ph thay thÕ  ÷a  Ñ.    sm 3. Buéc    û  i víi     tiªuhu ®è     s¶n  È m   c¸c ph thay thÕ  ÷a  Ñ     s m kh«ng b¶o  ¶m   ® chÊtl ng.  î §iÒu      ¹m    ®Þnh  Ò   Óm  Þch  tÕ    í : 7.­Vi ph c¸cquy  v ki d y  biªngi i 1. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. Kh«ng  ùc hiÖn    Ön    th   c¸c bi ph¸p  èng  éttrªnc¸c ph¬ng  Ön  Ën  ch chu       ti v t¶i Ón      ¬ng  Ön ®ã    bi khic¸cph ti   neo    ¹ c¶ng. ®ç t   i b.Sö  ông  Êy chøng  Ën  Ò   Ötchuét, Êy miÔn  Ötchuétkh«ng   d gi   nh v di    gi   di     ®óng quy  nh. ®Þ c.C¸c    khoang  ë  êi,khoang    µng    ¬ng  Ön vËn    ch ng   ®Ó h trªnph ti   t¶ikh«ng  ®¶m   b¶o  Ö   v sinh  µ  ¬ng  Ön  Ën    v ph ti v t¶ikh«ng trang  Þ     b ®ñ ho¸  Êt  Öt ch di   trïng, Ötc«n  ïngvµ  Ötchuét.  di   tr   di  
 5. 5 d.Söa  æi    ® hoÆc     ¹o  Êy chøng  Ën  Óm  Þch  tÕ. gi¶m gi   nh ki d y  e.  Êt, nhËp  Èu  Êt  Xu   kh ch th¶i    Ët  ò, ph¬ng  Ön  ∙  ö  ông  µ   ,®å v c   ti ® s d m kh«ng khaib¸o  íic¬    v   quan  Óm  Þch  tÕ,kh«ng  ö  ýy  Õ,kh«ng  ã  Êy  ki d y    x l  t   c gi chøng  Ën  Óm  Þch  ña  ¬  nh ki d c c quan  Óm  Þch  tÕ. ki d y  g.Ph¬ng  Ön vËn    Ëp    ti   t¶inh c¶nh  kh«ng    Ýn  Öu    Óm  Þch. b¸o t hi xinki d 2. Ph¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 9.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. Che  Êu  Ön  ¹ngvÖ     d hi tr   sinh dÞch  Ô  Önh    tb ph¶ikiÓm  Þch    d hoÆc     xo¸ bá  Ön  êng  Önh  Þch. hi tr b d b. V Ën    chuyÓn    µi,hµi cèt,c¸c s¶n  È m   Æc   Öt nh    ïng,c¸c thih         ph ® bi   vitr     s¶n  È m   ph sinh häc,c¸c m«,    ¬       c¸c c quan hoÆc   ét  é  Ën  ña  ¬  Ó    m b ph c c th con ngêi,m¸u  µ    µnh  Çn  ña    v c¸c th ph c m¸u  qua biªn gií  a  îc c¬   i ch ®   quan  Óm   ki dÞch  tÕ  Óm     µ  Êp  Êy  y  ki tra v c gi chøng  Ën  Óm   Þch. 3.  ¹t tiÒn  õ nh ki d   Ph   t  10.000.000  ng  n   ®å ®Õ 30.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    µnh      c¸c h vi sau ®©y: a.Chñ  ¬ng  Ön vËn      ph ti   t¶ikh«ng  khaib¸o    theo  quy  nh  Ò   Óm  Þch  ®Þ v ki d y  Õ  íic¬  t v   quan  Óm   Þch  tÕ    Õn  µnh  Óm   Þch  tÕ  íckhixuÊt ki d y  ®Ó ti h ki d y  tr       c¶nh hoÆc   Ëp  nh c¶nh. b. §èi t ng     î ph¶i kiÓm   Þch  tÕ  õ chèi kiÓm   Þch  tÕ    d y  t     d y  hoÆc  kh«ng  thùc hiÖn      Çu  ña    é  Óm  Þch  tÕ.   c¸cyªu c c c¸n b ki d y  c. Th¸o  íc d»n  µu,vøt bá    Êt th¶icã  Ç m   Önh  µ    Õu  è   n  t     r¸c,ch     m b v c¸c y t  ®éc  ¹itr ckhic¬  h   í     quan  Óm  Þch  tÕ    µnh    Ön  ki d y  thih c¸cbi ph¸p xö  ývÒ   tÕ.   l   y  M ô C   ­Hµ NH   VI  ¹M   µ NH   Ý NH   Ò   B   VI  PH H CH V KH¸M   Ö NH,  ÷ A   Ö NH;  B CH B H× NH   THøC   µ   V MøC   ¹T PH §iÒu   Vi  ¹m    8.­ ph c¸c quy  nh  Ò   ö  ông  Êy  ®Þ vsd gi chøng  Ën      nh ®ñ tiªu chuÈn  µ  iÒu  Ön  µnh  Ëp  ¬  ë  v® ki th l c s kh¸m  Önh,  ÷a  Önh  b ch b (sau  y   äi ®© g   t¾tlµgiÊy chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  µnh  Ò):      nh ®ñ tiªuchu v ® ki h ngh 1.Ph¹ttiÒn tõ200.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong      c¸c hµnh    visau  y: ®© a. C¬   ë  µnh  Ò     sh ngh kh«ng  ng  a   ®ó ®Þ chØ    ghi trong giÊy    chøng  Ën  nh ®ñ     Èn  µ  iÒu  Ön  µnh  Ò,  tiªuchu v ® ki h ngh kh«ng  ã  Ón  Öu  c bi hi theo quy  nh.   ®Þ b.Kh«ng    b¶o  ¶m     iÒu  Ön,thiÕtbÞ  ü  Ëttheo quy  nh. ® ®ñ ® ki     k thu     ®Þ c. Kh«ng  ùc  Ön  Öc  ë       th hi vi m sæ s¸ch  èng    th kª, kh«ng u    ®¬n   l sæ kª  thuèc,sæ   èc ®éc,thuèc híng thÇn.   thu         2. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000 ®ång  n            ®Õ 12.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. Hµnh  Ò       ngh qu¸ kh¶  n¨ng chuyªn m«n,    kh«ng  ng  ®ó theo  ¹m    îc ph vi®   quy  nh  ®Þ tronggiÊy chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  µnh  Ò.     nh ®ñ tiªuchu v ® ki h ngh b. Cho  êi kh¸c sö  ông    ng    d b»ng b¸c  Ü,  Êy  s gi chøng  Ën  nh chuyªn m«n,  giÊy chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  µnh  Ò.   nh ®ñ tiªuchu v ® ki h ngh
 6. 6 3. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kh¸m  Önh, ch÷a  Önh, kª ®¬n  èc m µ   b   b    thu   kh«ng  ã  Êy  c gi chøng  Ën      nh ®ñ tiªu chuÈn  µ  iÒu  Ön  µnh  Ò   ña  ¬  v® ki h ngh c c quan  tÕ  ã  Èm  Òn  Êp. y  c th quy c 4. §×nh    chØ   µnh    h viquy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  íc quyÒn  ö  ông  Êy 3  t   sd gi   chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  µnh  nh ®ñ tiªuchu v® ki h nghÒ   i  íic¸c hµnh      ®è v     vi vi ph¹m quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy. ®Þ t i 2  §i n §iÒu      ¹m    ®Þnh  Ò   9.­Vi ph c¸cquy  v chuyªn m«n  ü  Ëty  Õ:   k thu   t 1.Ph¹ttiÒn tõ500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong      c¸c hµnh    visau  y: ®© a. Kª  n  èc kh«ng  ng  Önh  ng  a  ©y  Ëu    ®¬ thu   ®ó b nh ch g h qu¶  nghiªm  äng tr   ®Õ n   søc  Îvµ  Ýnh  ¹ng  êib Önh. kho   t m ng   b. Kh«ng  ùc hiÖn  ng    th   ®ó quy  Õ   khuÈn  µ    Èn  ch v«  v s¸tkhu trong ch© m     cøu, tiªm,chÝch, phÉu  Ët vµ    ñ  Ët kh¸c trong        thu   c¸c th thu     kh¸m  Önh,  ÷a  b ch b Önh. 2. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 8.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a.Kh«ng  ùc hiÖn  ng      th   ®ó c¸cquy  Õ,  iÒu  Ö  Ò   ch ® l v chuyªn m«n  ü  Ët   k thu   y  Õ. t b.Võa    n, võa  thuèc ngoµic¬  è  Êp    kª ®¬   b¸n      s c cøu  õkh¸m  Önh, ch÷a  (tr   b   b Önh b»ng  häc    y  cæ truyÒn  ©n  éc). d t c. Sö   ông  ÕtbÞ   tÕ   d thi   y  kh«ng  t chÊt îng  ®¹   l trong kh¸m  Önh,  ÷a  b ch b Önh. 3. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 15.000.000 ®ång  i víi µnh    ö    ®è     h vis dông    ¬ng  c¸c ph ph¸p  kh¸m  Önh,  ÷a  Önh,    ÕtbÞ,  îc phÈ m   b ch b c¸c thi   d  kh«ng  hoÆc   a  îcphÐp  ña  é  tÕ. ch ®   c B Y  TícquyÒn  ö  ông  Êy    sd gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  µnh  nh ®ñ tiªuchu v ® ki h nghÒ   i víi   µnh      ¹m  ®è     h c¸c viviph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy. ®Þ t i 3  §i n §iÒu      ¹m    ®Þnh    Ò   10.­Vi ph c¸cquy  kh¸cv kh¸m  Önh, ch÷a  Önh: b   b 1. Ph¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a.Kh«ng    tham      ¹t®éng  tÕ  Ò   giac¸cho   y  v ch¨m  ãc  s søc  Îban  u   µ  kho   ®Ç v tuyªn truyÒn  íng  Én  ©n  ©n     h d nh d b¶o  Ö   v søc  Î,phßng  Önh  µ  ÷a  kho   b v ch b Önh theo yªu cÇu  ña  ¬     c c quan  qu¶n  ýy  Õ  a  ¬ng. l   t ®Þ ph b. Kh«ng  Êp  µnh  Õ     c¸o ®Þnh  ú  íi ¬    ch h ch ®é b¸o    k v   quan  tÕ  ùctiÕp  c y  tr   qu¶n  ývÒ   ¹t®éng  l   ho   chuyªn m«n,  ü  Ëtcña  ¬  ë.   k thu   cs c.Khi ph¸thiÖn  êibÞ   ¾ c     Önh  ©y      ng   m c¸c b l truyÒn qua  êng  ® sinh dôc,     b Önh AIDS, b Önh    nghiÖn    ým µ   ma tu   kh«ng  c¸o víi ¬  b¸o      quan  tÕ  a  ­ c y  ®Þ ph ¬ng. d. Kh«ng  ùc  Ön    Ön    th hi c¸c bi ph¸p  qu¶n  ý theo  l  quy  nh  i  íingêi ®Þ ®è v     b Önh  ¾ c     Önh  m c¸cb truyÒn  Ô m  nhi nguy  Ó m. hi
 7. 7 2. Ph¹t Òn  õ 500.000  ng   n    ti t ®è ®Õ 3.000.000 ®ång  ®èi víihµnh vi     kh«ng  b¸o  víic¸c c¬  ë  tÕ  ña  µ   íc khiph¸thiÖn    Önh  c¸o      s y  c Nh n       c¸c b truyÒn  nhiÔ m  ph¶ikiÓm   Þch, b Önh  ¹  Ôm   c  µng  ¹t     d   l, nhi ®é h lo  ®Ó nhanh  ãng    ch gi¶i quyÕt hËu    qu¶. 3. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. Qu¶ng  c¸o kh«ng  ng  íikh¶  ®ó v  n¨ng chuyªn m«n   µ  ¹m    µnh  v ph vi h nghÒ   îc quy  nh   ®  ®Þ trong  Êy  gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  nh ®ñ tiªuchu v® ki hµnh  Ò. ngh b. Kh«ng  Êp  µnh  Önh    ch h l huy  ng  ña  ¬  ®é c c quan  tÕ  ã  Èm  Òn  y  c th quy khicã    thiªntai dÞch  Önh  ra.  ,   b x¶y  §iÒu   Vi  ¹m    11.­ ph c¸c quy  nh  Ò     Èn  µ  iÒu  Ön  i  íi ®Þ v tiªuchu v® ki ®è v   hµnh  Ò   ngh xoa  ãp: b 1. Ph¹t tiÒn  õ 50.000  ng  n       t  ®å ®Õ 200.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a.Kh«ng  ã  Ón  Öu      c bi hi ë phßng  xoa  ãp. b b. Nh ©n    µnh  Ò     viªnh ngh kh«ng  mang  trang phôc,kh«ng  eo  Ón  Öu      ® bi hi ®óng quy  nh. ®Þ 2. Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a.Giêng    xoa  ãp  b kh«ng  b¶o  ¶m     Èn  ® tiªuchu theo quy  nh.   ®Þ b.Kh«ng  Æt    ® chu«ng  Êp  c cøu. c. Kh«ng  ¶m     ® b¶o ¸nh s¸ng,vÖ     sinh theo    quy  nh  ®Þ trong phßng      xoa bãp. d. Kh«ng    b¶o  ¶m   Ön  Ých,kh«ng  ã  ® di t   c v¸ch ng¨n    theo  quy  nh  ®Þ trong  phßng  xoa  ãp. b 3. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a.Kh«ng  ã  ñthuèc cÊp    c t    cøu  theo quy  nh.   ®Þ b. H Ö   èng  öa  vµo  ña      th c ra  c c¸c phßng xoa  ãp  b kh«ng b¶o  ¶m   ® theo  quy  nh. ®Þ c. Nh ©n       viªnxoa  ãp  b kh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó quy  nh  ®Þ chuyªn m«n   ü    k thuËttheo quy  nh.     ®Þ d.Nh ©n      viªnxoa  ãp  b kh«ng  µnh  Ò   ng  ¬iquy  nh. h ngh ®ó n   ®Þ 4.H×nh    thøc ph¹tbæ       sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh¸c:   a.  éc  ùc  Ön  Bu th hi c¸c  Ön bi ph¸p  ¾c  ôc  i  íic¸c  µnh      kh ph ®è v   h vi quy ®Þnh  ¹ kho¶n    vµ  iÓ m     kho¶n  cña  Òu  µy. t i 1,2  ® a,b  3  §i n b.TícquyÒn  ö  ông  Êy chøng     sd gi   chØ chuyªn m«n  ü  Ëtxoa  ãp  i   k thu   b ®è   víi   µnh      ¹m   h c¸c viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy. ®Þ t i c  3  §i n
 8. 8 §iÒu      ¹m    ®Þnh  Ò   hiÓm   tÕ: 12.­Vi ph c¸cquy  v b¶o  y  1. Ph¹ttiÒn tõ 50.000  ng  n          ®å ®Õ 200.000  ng  i víi µnh    ö  ông  ®å ®è     h vis d thÎb¶o  Ó m   tÕ  ña  êi kh¸c hoÆc   öa  ÷a  Îb¶o  Ó m   tÕ. 2. Ph¹t   hi y  c ng     s ch th   hi y        tiÒn tõ 500.000  ng  n      ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c hµnh         visau ®©y: a. Lîidông     chøc  ô,quyÒn  ¹n    ö  ông  Îb¶o  Ó m   tÕ  ×  îÝch  v  h ®Ó s d th  hi y  v l   i c¸nh©n.   b.Chñ  ö  ông    ng    sd lao®é kh«ng  mua  hoÆc   gian lËn trong hå  ¬       s mua  Î th   b¶o  Ó m   tÕ  ¾t  éc  hi y  b bu cho  êilao®éng. ng     3. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi gian  èi trong  Öc  Ëp  d  vi l chøng  õ vµ  t   thanh to¸n chi phÝ        sai quy  nh  ©y  ®Þ g thiÖth¹icho  ü     qu b¶o  Ó m   tÕ  ng  a  n   hi y  nh ch ®Õ møc     truy cøu tr¸ch nhiÖ m     h×nh  ù. s §iÒu      ¹m    ®Þnh  Ò   13.­Vi ph c¸cquy  v phßng,chèng  Ô m    nhi HIV/AIDS: 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víi ét   m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a. BÞ   Ô m     nhi HIV/AIDS  ng  nh kh«ng  ù gi¸ckhaib¸o  t      trong tê khaikiÓm        dÞch  tÕ    Ëp  y  khinh c¶nh  µo  ÖtNam. v Vi   b. Kh«ng th«ng b¸o ngay cho  î hoÆc   ång  Õt khi biÕt m × nh   Þ   v  ch bi       b nhiÔ m HIV/AIDS. 2. Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 800.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a. TiÕtlébÝ  Ët  Ò   Öc  Ðt nghiÖm   µ  Õt        m v vi x   v k qu¶  Ðt nghiÖm   x  cho  êi ng   kh¸ckhikh«ng  îcphÐp  ng  a  ©y  Ëu     ®  nh ch g h qu¶  nghiªm  äng. tr b. Vi ph¹m       c¸c quy  nh  Ò   ÷ bÝ   Ët    ®Þ v gi   m tªn,tuæi,®Þa     chØ,  ×nh    h ¶nh cña  êibÞ  Ô m  ng   nhi HIV/AIDS.Nh ng  a  ©y  Ëu    ch g h qu¶  nghiªm  äng. tr c.§a        ¬ng  Ön th«ng    ichóng  Ò       tintrªnc¸c ph ti   tin®¹   v tªn,tuæi,®Þa     chØ,  h×nh  ¶nh  ña  êibÞ  Ô m  c ng   nhi HIV/AIDS  µ   m kh«ng  îcsù  ng    ña  êi®ã   ®   ®å ý c ng   hoÆc   ©n  ©n  êibÞ  Ô m  th nh ng   nhi HIV/AIDS trongtr ng  îp ngêi®ã   ∙  Õt.  ê h     ® ch d.Tõ  èiviÖc    ch   kh¸m  Önh, ch÷a  Önh  b   b cho  êibÞ  Ô m  ng   nhi HIV/AIDS.e.    Ng êibÞ  Ô m    nhi HIV/AIDS  è  ×nh  µm    ct l c¸cc«ng  Öc  vi kh«ng  îcphÐp  µm. ®  l g.  êi  ö  ông  Ng s d lao  ng   ®é kh«ng chuyÓn   êi  Þ   Ô m   ng b nhi HIV/AIDS  ®ang  µm  l c«ng  Öc  éc  vi thu danh  ôc   êi bÞ   Ô m   m ng   nhi HIV/AIDS kh«ng  îc ®  phÐp  µm  l sang  µm  Öc  l vi kh¸c. 3.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vi vi ph¹m    c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v truyÒn m¸u, vÒ   khuÈn,s¸tkhuÈn  µ      v«     v c¸cquy  nh   ®Þ kh¸cvÒ     chuyªn m«n  ö  ýnhiÔ m    x l  HIV/AIDS.
 9. 9 M ô C   Hµ NH   VI  ¹ M   µ NH   Ý NH   Ò   îC; C­  VI  PH H CH VD  H× NH  THøC   µ   V MøC   ¹T PH §iÒu   Vi  ¹m  quy  nh   Ò     Èn  µ  iÒu  Ön  µnh  14.­ ph c¸c  ®Þ v tiªuchu v® ki h nghÒ   îc: d 1. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a. Kinh    doanh  èc kh«ng  ã  Êy  thu   c gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  nh ®ñ tiªuchu v ® kiÖn  µnh  Ëp c¬  ë  µnh  Ò   îc(sau ®©y  äit¾tlµgiÊy chøng  Ën    th l  sh ngh d     g        nh ®ñ tiªuchuÈn  µ  iÒu  Ön  µnh  Ò   îc).   v® ki h ngh d b. Cho  êikh¸c sö  ông  Êy chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön    ng    d gi   nh ®ñ tiªuchu v ® ki hµnh  Ò   îc,b»ng  ngh d   hoÆc   chøng  chØ  chuyªn m«n.   c.Ng êib¸n  èc kh«ng  ttiªuchuÈn      thu   ®¹     theo quy  nh  ña  é  tÕ.   ®Þ c B Y  d. Trang  Þ   ¬  ë  Ët chÊt,kü  Ëtcho  Öc    bcsv    thu   vi s¶n  Êt vµ  xu   kinh doanh    thuèc kh«ng  ng    ®ó theo quy  nh  ña  é  tÕ.   ®Þ c B Y  e.Chñ  µ  èc v ¾ng  Æt     µ  èc m ë   öa.   nh thu   m khinh thu   c g.Nhµ   èc b¸n bu«n.   thu     2.  íc quyÒn  ö  ông  Êy  T  sd gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  nh ®ñ tiªuchu v® ki hµnh  Ò   îc®èi víic¸c hµnh      ¹m  ngh d         viviph quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  cña  ®Þ ti® b  1  §iÒu  µy. n §iÒu      ¹m  ®Þnh  Ò   xuÊtthuèc. 15.­Vi ph quy  v s¶n    1. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. S¶n  Êt thuèc    xu   kh«ng  ã  Êy  c gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  nh ®ñ tiªuchu v® kiÖn  µnh  Ò   îc. h ngh d b. S¶n  Êt thuèc  ïng    xu   d cho  óc  Ët gièng  íithuèc  ïng  s v  v  d cho  êi,nh∙n ng     thuèc kh«ng    ÷  ïngcho  óc  Ët".   inch "d   sv 2. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 15.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. S¶n  Êt  èc  xu thu kh«ng  ng  ®ó quy  ×nh  tr hoÆc  kh«ng  ã  å  ¬  c h s theo  dâi. b.S¶n  Êtthuèc kh«ng  ng    xu     ®ó c«ng  thøc ®∙  îcduyÖt.  ®  c. S¶n  Êt  èc    xu thu kh«ng  ã  è  ¨ng  ý  ña  ¬  cs® kc c quan  tÕ  ã  Èm   y  c th quyÒn.  d. S¶n  Êt thuèc  «ng  îc b»ng  îc liÖu kh«ng  t tiªuchuÈn  Êt l   xu   ® d  d    ®¹     ch  ­ îng. 3.Ph¹ttiÒn tõ20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a.S¶n  Êtthuèc kÐ m   È m   Êt(kh«ng  ttiªuchuÈn  Êtl ng).   xu     ph ch   ®¹     ch  î b.S¶n  Êtthuèc t©n  îcb»ng    xu     d  nguyªn liÖu cha  îckiÓm     ®  nghiÖm.
 10. 10 4.  íc quyÒn  ö  ông  Êy  T  sd gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  nh ®ñ tiªuchu v® ki hµnh  Ò   îc®èi víi   µnh      ¹m  ngh d       h c¸c viviph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy. ®Þ t i 3  §i n   5. Buéc    û  èc ®èi víi µnh      ¹m    tiªuhu thu       h viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m         ®Þ ti   b, c,d vµ  kho¶n  kho¶n  cña  Òu  µy. 2  3  §i n §iÒu      ¹m    16.Vi ph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o qu¶n  èc vµ  thu   nguyªn liÖu lµm     thuèc: Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n          ®Õ 4.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a. Kh«ng  ¸p    ® øng    cÇu  ü  Ëtb¶o  c¸c yªu  k thu   qu¶n    ®Ó b¶o  ¶m   toµn  ® an  chÊtl ng cña  èc vµ   î   thu   nguyªn liÖu lµm  èc.    thu b.Kh«ng  ã  å  ¬  ü  Ëtvµ      c h s k thu   sæ s¸ch ghichÐp  Êtthuèc,nhËp  èc    xu     thu   vµ  nguyªn liÖu lµm  èc ®óng     thu   quy  nh. ®Þ §iÒu      ¹m    ®Þnh  Ò     17.­Vi ph c¸cquy  v kinh doanh,xuÊt khÈu, nhËp  Èu        kh thuèc vµ    nguyªn liÖu lµm  èc:    thu 1. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a.B¸n  Ç m   èc nhng  a  ©y  Ëu    nh thu   ch g h qu¶  nghiªm  äng. tr b.B¸n    ¹ thuèc chØ  îcb¸n    c¸clo i     ®   theo  n  ña    Ü  µ   ®¬ c b¸c s m kh«ng  ã  n   c ®¬ hoÆc   kh«ng  theo ®¬n.   2. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. Kinh    doanh  nguyªn liÖu s¶n  Êt thuèc t©n  îckh«ng  ã  Êy     xu     d  c gi chøng  nhËn      Èn  µ  iÒu  Ön  µnh  Ò   îc. ®ñ tiªuchu v ® ki h ngh d b. Kinh    doanh  èc  thu kh«ng  â  ån  èc  r ngu g s¶n  Êt,kh«ng  xu   cßn nguyªn  bao  ×  Êtxø. b xu   c.Kinh    doanh  èc ngoµidanh  ôc  ∙  îcBé   tÕ  thu     m ® ®   Y  cho  Ðp u  µnh, ph lh   thuèc kh«ng  ã  è  ¨ng  ý.   cs® k 3. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. Kinh    doanh  èc  Ð m   È m   Êt (kh«ng  t tiªuchuÈn  Êt l ng) thu k ph ch   ®¹     ch  î   hoÆc   èc qu¸ h¹n  ïng. thu     d b.  Ëp   Èu  èc,hoÆc   Nh kh thu   nguyªn  Öu  µm  èc  li l thu kh«ng cßn nguyªn  bao  ×  Êtxø. b xu   4.Ph¹ttiÒn tõ20.000.000 ®ång  n            ®Õ 60.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a.  Êt  Èu,  Ëp  Èu  èc  Xu kh nh kh thu hoÆc  nguyªn  Öu  µm  èc  li l thu ngoµi   danh  ôc  é  tÕ  m B Y  quy  nh. ®Þ b. NhËp   Èu  èc    kh thu hoÆc   nguyªn  Öu  µm  èc  ∙  Þ   íc s¶n  Êt li l thu ® b n   xu   c«ng  è  Ê m  u  µnh    Þ  êng. bc lh trªnth tr
 11. 11 5.  éc    û  èc  i  íihµnh      ¹m  Bu tiªuhu thu ®è v   vi vi ph quy  nh   ¹  iÓ m     ®Þ t i® b, kho¶n  cña  Òu  µy. 4  §i n 6. TÞch    thu  èc,nguyªn  Öu  µm  èc  i  íihµnh      ¹m    thu   li l thu ®è v   vi vi ph quy ®Þnh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy. t i 3  §i n 7.  íc quyÒn  ö  ông  Êy  T  sd gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  nh ®ñ tiªuchu v® ki hµnh  Ò   îc ®èi  íihµnh      ¹m  ngh d   v  viviph quy  nh  ¹  iÓ m     kho¶n  cña  ®Þ ti ® a, b  4  §iÒu  µy  Õu  ã  ×nh  Õtt¨ngnÆng. nn ct ti     §iÒu   Vi  ¹m   quy ®Þnh   Ò   èc  c,  èc  ©y  18.­ ph c¸c  v thu ®é thu g nghiÖn,   thuèc híng thÇn,thuèc phãng  ¹:         x 1. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 8.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vikª ®¬n  µ  ö  ông  èc ®éc, thuèc g©y  vsd thu       nghiÖn,thuèc híng thÇn,thuèc phãng            x¹kh«ng  ng    ®ó quy  nh  ña  é  tÕ  ng  a  ©y  Ëu  ®Þ c B Y  nh ch g h qu¶  nghiªm  äng. tr 2. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íic¸c hµnh  ®å ®è v     vi s¶n  Êt,pha  Õ,    xu   ch b¶o  qu¶n, kinh doanh  èc  c, thuèc  ©y      thu ®é   g nghiÖn,   thuèc híng thÇn,thuèc phãng  ¹kh«ng  ng          x  ®ó quy  nh  ña  é  tÕ. ®Þ c B Y  3.  íc quyÒn  ö  ông  Êy  T  sd gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  nh ®ñ tiªuchu v® ki hµnh  Ò   îc ®èi  íic¸c hµnh      ¹m  ngh d   v    viviph quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  vµ  1  kho¶n    2 cña  Òu  µy. §i n 4.  èi víic¸c hµnh      ¹m    §     vi vi ph c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  thuèc  c,  èc  ©y  ®é thu g nghiÖn, thuèc  íng  Çn  Õu   ã      Õu  è cÊu    h th n c ®ñ c¸c y t  thµnh  éiph¹m  × chuyÓn  å  ¬,tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  t  th   hs  v  ti     sang  ¬  c quan  ®iÒu    Ó     trad truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s §iÒu      ¹m    19.­Vi ph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v th«ng    tin,qu¶ng    èc vµ  c¸o thu   nh∙n  thuèc: 1. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 8.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a.Th«ng      tin,qu¶ng    c¸o kh«ng  ng  íi Ýnh  ®ó v   t n¨ng,t¸cdông  ña  èc.    c thu b. Th«ng      tinqu¶ng    Ò   èc kh«ng  ã  Êy  Ðp  ña  ¬  c¸o v thu   c gi ph c c quan  tÕ  y  cã  Èm  Òn. th quy c. Sö   ông   d nh∙n  èc  thu kh«ng  îc c¬  ®   quan  tÕ  ã  Èm   Òn  Öt  y  c th quy duy hoÆc     innh∙n thuèc kh«ng  ng  É u   ∙  îcduyÖt.     ®ó m ®®   d. M¹o    nh∙n cña  ét    m thø  èc  thu kh¸c ®ang u  µnh    Þ  êng  ∙  îc   lh trªnth tr ®®  ®¨ng  ý. k e. Kh«ng      innh∙n thuèc b»ng  Õng  Öt ®èi víi èc s¶n  Êt trong níc     ti Vi       thu   xu      hoÆc   kh«ng      µ  a  intªnv ®Þ chØ  ña  µ  c nh s¶n  Êt. xu g.Kh«ng    êih¹n  ïng thuèc.   inth   d   2.  Þch  T thu nh∙n  èc, thuèc  ¹o  thu   m nh∙n  i  íihµnh      ¹m    ®è v   vi vi ph quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m       kho¶n  cña  Òu  µy; t i c,d,e  1  §i n 3.  íc quyÒn  ö  ông  Êy  T  sd gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  nh ®ñ tiªuchu v® ki hµnh nghÒ   îc ®èi  íic¸c hµnh      ¹m  d  v    viviph quy  nh  ¹  iÓ m     kho¶n    ®Þ ti® a, b  1 cña  Òu  µy  Õu  ã  ×nh  Õtt¨ngnÆng. §i n n ct ti    
 12. 12 §iÒu    µnh    xuÊt,bu«n    èc gi¶: 20.­H vis¶n    b¸n thu   Khiph¸thiÖn  µnh       h vis¶n  Êt,bu«n  thuèc gi¶,ngêicã  Èm  Òn  xu   b¸n       th quy xö  ý ph¶i lËp  l    biªn b¶n, t¹m      thu  ÷  gi tang  Ët  µ  ¬ng  Ön    ¹m,  Êy v v ph ti vi ph gi   chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  µnh  nh ®ñ tiªuchu v® ki h nghÒ   îc,giÊy  Ðp  µnh  d  ph th lËp  µ  Êy  Ðp  v gi ph kinh doanh,sau        ®ã chuyÓn  å  ¬  µ  h s v tang  Ët,ph¬ng  Ön v  ti   vi ph¹m    sang  ¬  c quan  iÒu        ® tra ®Ó truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   §iÒu      ¹m    ®Þnh  Ò   ü   È m: 21.­Vi ph c¸cquy  v m ph 1. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a. Kinh    doanh  µ  v s¶n  Êt m ü   È m   xu   ph kh«ng  ã  Êy chøng  Ën      c gi   nh ®ñ tiªu chuÈn  µ  iÒu  Ön  µnh  v® ki h nghÒ   c¬  do  quan  tÕ  ã  Èm   y  c th quyÒn  Êp. b. c    Trang  Þ  ¬  ë  ËtchÊtkh«ng  ng    bcsv    ®ó c¸cquy  nh  ña  é  tÕ. ®Þ c B Y  c.M¹o    nh∙n hoÆc     kh«ng  ¨ng  ý  ® k nh∙n hiÖu  ü   È m.   m ph d.  ö   ông  Sd nh∙n  ü   È m   m ph kh«ng  îc c¬  ®   quan  tÕ  ã  Èm   y  c th quyÒn  duyÖt hoÆc       innh∙n kh«ng  ng  É u   ∙  îcduyÖt.   ®ó m ®®   e. Kh«ng        ghi trªnnh∙n  ü   È m   µy  m ph ng s¶n  Êt hoÆc   ¹n  ïng  µ    xu   hd v c¸c th«ng    Ò   ü   È m:  µnh  Çn,  tinv m ph th ph c¸ch  ö  ông, c¸ch  sd   b¶o qu¶n theo    quy ®Þnh  ña  é  tÕ. c B Y  2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è    h vis¶n xuÊt,kinh doanh    ¹  µ      c¸c lo i phßng, kem   ¸nh  x   ® r¨ng,phÊn    r«m  µ    ïng    v ®å d c¸ nh©n kh«ng  b¶o  ¶m     Èn  Ö   ® tiªuchu v sinh. 3. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 8.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. S¶n  Êt m ü   È m     xu   ph kh«ng  ã  è  ¨ng  ý  ña  ¬  cs® k c c quan  tÕ  ã  Èm   y  c th quyÒn  Êp. c b.S¶n  Êtm ü   È m     xu   ph b»ng  nguyªn liÖu cha  îckiÓm     ®  nghiÖm. c.S¶n  Êtm ü   È m     xu   ph kh«ng  ng  ®ó c«ng  thøc ®∙  îcduyÖt.  ®  d. Kh«ng  ¸p    ® øng    cÇu  ü  Ët®Ó   c¸c yªu  k thu   b¶o  ¶m   toµn  Êt l ng ® an  ch  î   m ü   È m. ph e. Kinh    doanh  ü   È m   m ph kh«ng  â  ån  èc  r ngu g s¶n  Êt,kh«ng  t tiªu xu   ®¹     chuÈn  Êt l ng,qu¸  ¹n  ïng  ch  î   hd hoÆc   ü   È m   ∙  Þ   íc s¶n  Êt c«ng  è  m ph ®bn  xu   b cÊ m  u  µnh    Þ  êng. lh trªnth tr 4. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 15.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a.S¶n  Êtm ü   È m     xu   ph kh«ng  ttiªuchuÈn  Êtl ng. ®¹     ch  î b. Nh Ëp  Èu  ü   È m     kh m ph hoÆc   nguyªn liÖu s¶n  Êt m ü   È m   ∙  Þ  ­    xu   ph ®bn ícs¶n  Êtc«ng  è  Ê m  u  µnh    Þ  êng.   xu   bc lh trªnth tr c. Nh Ëp   Èu,    kh kinh doanh  ü   È m   m ph kh«ng cßn nguyªn  Ñn  v bao  ×  b xuÊtxø.  
 13. 13 5. Buéc    û  ü   È m   i víi µnh      ¹m    tiªuhu m ph ®è    h viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti  b, c,d,e      kho¶n    2,kho¶n  vµ  iÓ m     kho¶n  cña  Òu  µy. 3  ® a,b  4  §i n CH ¬NG   II TH È M   QUY Ò N   ö   ¹T  PH¹ M  µ NH   Ý NH X PH VI  H CH §iÒu    È m   Òn  ö  ¹tcña  22.­Th quy x ph   Thanh    µ   ícvÒ   tÕ: traNh n   y  1.Thanh      Ò   Ö     traviªnv v sinh,kh¸m  Önh, ch÷a  Önh  µ  îctrong khithi   b   b vd       hµnh  c«ng  ô  v trong  ¹m    ph vi chøc n¨ng  ña  ×nh   ã  Òn  ¹tc¶nh    cm c quy ph   c¸o, ph¹ttiÒn ®Õ n       200.000  ng, tÞch    ®å   thu tang  Ët,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông    v  ti     d ®Ó viph¹m  µnh  Ýnh  ã    Þ ®Õ n     h ch c gi¸tr   500.000  ng  µ  dông    Ön  ®å v ¸p  c¸c bi ph¸p  xö  ýkh¸cquy  nh  ¹ c¸c®iÓ m       kho¶n  §iÒu  cña  l    ®Þ ti     a, b,d  3  11  Ph¸p  Önh  ö  ý l x l  viph¹m  µnh  Ýnh  õbiÖn    h ch tr   ph¸p buéc  åith ng  Öth¹i   b   ê thi   . 2.Ch¸nh    thanh    ë  tÕ  ã  Òn  ¹ttiÒn ®Õ n   traS Y  c quy ph     10.000.000 ®ång, t    ­ ícquyÒn  ö  ông  Êy    sd gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  µnh  Ò   nh ®ñ tiªuchu v ® ki h ngh theo  Èm  Òn; ra quyÕt  nh  nh  th quy    ®Þ ®× chØ  µnh      ¹m  µ    Þ  ¬  h viviph v ®Ò ngh c quan  ã  Èm  Òn ícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  µnh  Ëp  c th quy t  sd gi ph th l doanh  nghiÖp,   c«ng    Êy  ty,gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  íivèn    d  ph¸p  nh  µ    ông  ®Þ v ¸p d c¸c biÖn    ph¸p  ö  ýkh¸c theo  x l    quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  vµ  2  kho¶n  §iÒu  cña  3  11  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch 3. Ch¸nh    thanh    é  tÕ  ã  Òn  ¹ttiÒn ®Õ n   traB y  c quy ph     20.000.000 ®ång, t    ­ ícquyÒn  ö  ông  Êy    sd gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  µnh  Ò   nh ®ñ tiªuchu v ® ki h ngh theo  Èm  Òn; ra quyÕt  nh  nh  th quy    ®Þ ®× chØ  µnh      ¹m  µ    Þ  ¬  h viviph v ®Ò ngh c quan  ã  Èm  Òn ícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  µnh  Ëp  c th quy t  sd gi ph th l doanh  nghiÖp,   c«ng    Êy  ty,gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  íivèn    d  ph¸p  nh  µ    ông  ®Þ v ¸p d c¸c  ×nh  h thøc  ö  ¹t bæ   x ph   sung  µ  v c¸c  Ön  bi ph¸p  ö  ý kh¸c  x l  quy  nh   ¹ ®Þ ti   kho¶n  vµ  2  kho¶n  §iÒu  cña  3  11  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch §iÒu   ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña  ñ   Þch  û   23.­ quy x ph   Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp: 1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên cã  Òn  nh d x∙,ph   tr   quy c¶nh    c¸o, ph¹ttiÒn  n     ®Õ 200.000  ng, tÞch  ®å   thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông      v  ti s d ®Ó vi ph¹m  µnh  Ýnh  ã    Þ®Õ n   h ch c gi¸tr   500.000  ng, buéc  åith ng  Öth¹ido    ®å   b   ê thi     vi ph¹m  µnh  Ýnh  ©y  ®Õ n   h ch g ra  500.000  ng,  nh  ®å ®× chØ   ¹t®éng  ©y    ho   g « nhiÔ m  m«i  êng  èng,l©y    Þch  Önh, tiªuhuû  ÷ng  Ët phÈ m   c  ¹i tr s   lan d b    nh v  ®é h   g©y ¶nh  ëng  h cho søc  Îcon  êi. kho   ng 2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  nh d huy qu   x∙,th ph thu tØnh  ã  Òn  c quy c¶nh    ¹ttiÒn  n   c¸o,ph   ®Õ 10.000.000 ®ång, quyÕt  nh  Öc      ®Þ vi ¸p dông    ×nh    c¸c h thøc  ¹tbæ   ph   sung,c¸c biÖn     ph¸p quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  2  kho¶n  §iÒu  cña  3  11  Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  õ tr ng  îp íc l x l    h ch tr   ê h t   quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  c¬  sd gi ph do  quan  µ  íccÊp    Êp  ×  ñ   Þch  û   nh n   trªnc th Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  Ön    Õt  nh  nh  nh d c huy ra quy ®Þ ®× chØ  µnh      ¹m  µ    h viviph v ®Ò nghÞ  ¬  c quan  µ   íccÊp  ã  Èm  Òn    åigiÊy phÐp. Nh n   c th quy thu h     3.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c quyÒn c¶nh    ¹ttiÒn ®Õ n   c¸o,ph     100.000.000 ®ång, ¸p dông    ×nh       c¸c h thøc xö   
 14. 14 ph¹tbæ     sung, c¸c biÖn     ph¸p quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  vµ  2  kho¶n  §iÒu  cña  3  11  Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  õ tr ng  îp  íc quyÒn  ö  ông  Êy l x l    h ch tr   ê h t   sd gi   phÐp  c¬  do  quan  µ   íccÊp    Êp, th×  ñ   Þch  û   Nh n   trªnc   Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    Õt  nh  nh  ra quy ®Þ ®× chØ  µnh      ¹m  µ    Þ  ¬  h viviph v ®Ò ngh c quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn    åigiÊy phÐp. th quy thu h     §iÒu    È m   Òn  ö  ¹tcña    ¬  24.­Th quy x ph   c¸cc quan  kh¸c: 1.Ngoµinh÷ng  êiquy  nh  ¹ ®iÒu    cña      ng   ®Þ t i 22,23  NghÞ   µy,nh÷ng  ­ n  ng êi cã  Èm  Òn  ö  ¹ttheo    th quy x ph   quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  l x l    h chÝnh  µ     Ön    µnh      ¹m  µnh  Ýnh  m ph¸thi c¸c h viviph h ch quy  nh  ®Þ trong NghÞ     ®Þnh  µy  éc  Ünh  ùc  µ  a   µn  n thu l v v ®Þ b qu¶n  ý cña  × nh  ×  ã  Òn  ö  l  m th c quy x ph¹tnh    ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó c¸c quy  nh  ¹    Òu      cña  ®Þ t i §i 46, 47, 48  c¸c Ph¸p  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. x l    h ch 2. Trong  êng  îp    ¹m  µnh  Ýnh  éc  Èm   tr h vi ph h ch thu th quyÒn  ö  ý cña  x l  nhiÒu  ¬  c quan  × viÖc  ö  ýdo  ¬  th   x l   c quan  ô lý®Ç u     ùc hiÖn. th     tiªnth   CH ¬NG   I II THñ   ôC,  T NGUYªN   ¾ C   µ   ÖN  T V BI PH¸P  ö   ¹T X PH §iÒu    25.­C¶nh  c¸o: 1. C¶nh  ® îc ¸p  ông  i  íic¸ nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh    c¸o    d ®è v     tæ  viph h ch nhá,lÇn  u,  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ.   ®Ç c t ti   nh 2. ViÖc  Õt  nh  ö  ¹tc¶nh  ® îc thùc hiÖn    quy ®Þ x ph   c¸o      b»ng  v¨n b¶n, khi    xÐt thÊy  Çn  Õt, ¬    c thi   quan  ã  Èm  Òn  ö  ¹tth«ng    Õt ®Þnh  ö  c c th quy x ph   b¸o quy   x ph¹t®Õ n   Ýnh  Òn  a  ¬ng    ch quy ®Þ ph hoÆc   ¬  c quan,tæ    chøc,n¬ingêiviph¹m        c  óhoÆc   tr   c«ng t¸c. §iÒu    ñ  ôc,biÖn  26.­Th t   ph¸p ph¸ttr Ón:    i 1. Khi ph¸thiÖn    ¹m  µnh  Ýnh, ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶i     viph h ch     th quy x ph     kÞp  êilËp    th   biªnb¶n,trõtr ng  îp xö  ýtheo  ñ tôc ®¬n      ê h   l  th     gi¶n.Néi dung       biªn b¶n  µ  ñ tôc lËp    v th     biªnb¶n  theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 47  Ph¸p  Önh  ö  ývi l x l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch 2.Trong  êih¹n 15  µy,kÓ   õngµy  Ëp biªnb¶n,ngêicã  Èm  Òn    th     ng   t   l        th quy xö  ¹tph¶ira  Õt  nh  ö  ¹tvµ    â  ph     quy ®Þ x ph   ghi r cho  ¬  c quan  êi viph¹m  Õt ng     bi   ®iÒu  kho¶n, tªn v¨n     b¶n ph¸p  Ëtm µ   ä  ∙    ¹m,  lu   h ® vi ph møc     ®é tr¸chnhiÖ m,    h×nh  thøc  ö  ¹t¸p  ông  i  íihµnh    ña  ä  x ph   d ®è v   vic h theo  quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 48 cña Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch Bé   tÕ  Y  quy  nh  èng  Êt m É u     ®Þ th nh   biªnb¶n, m É u   Õt  nh  ö  ¹t   quy ®Þ x ph   phïhîp víi õng lÜnh  ùc       t  v qu¶n  ývÒ   tÕ. l   y  Bé   µi chÝnh  T  quy  nh  èng  Êt m É u     , ®Þ th nh   biªnlai ph¸thµnh  µ     v qu¶n  ý l  biªnlai   Òn ph¹t.     ti   thu
 15. 15 3.  nh©n,  chøc  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  C¸  tæ  ch vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   tÕ  Þ   ¹ttiÒn  u   l  n   y  b ph   ®Ò ph¶inép  Òn  ¹tt¹  ¬ighitrong   ti ph   i     n   quyÕt ®Þnh  ö  ¹tvµ  îcnhËn        Òn ph¹t. êira quyÕt ®Þnh  ö    x ph   ®   biªnlai ti   thu   Ng       x ph¹tkh«ng  îcthu tiÒn ph¹ttrùctiÕp t¹ chç.   ®          i 4.Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õngµy  îcgiao quyÕt ®Þnh  ö  ¹tm µ       th   5  k t  ®      x ph   tæ chøc  hoÆc   nh©n  Þ   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  è  ×nh  c¸  b x ph     h ch ct kh«ng  Êp  ch hµnh  Õt ®Þnh  ö  ¹tth× bÞ  ìng chÕ   Êp  µnh  quy   x ph     c   ch h theo quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t i 55  ña  c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch C¸c  ¬  c quan, tæ    chøc  hoÆc   i diÖn  îp  ®¹   h ph¸p  ña  êi bÞ   ö  ¹tcã  c ng   x ph   tr¸chnhiÖ m   Êp  µnh    ch h nghiªm chØnh    Ön  c¸c bi ph¸p  ìng  Õ   ña  ¬  c ch c c quan  ®∙    Õt ®Þnh  ö  ¹t. ra quy   x ph §iÒu    ícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  µ    åigiÊy  Ðp: 27.­T   sd gi ph v thu h   ph 1. GiÊy  Ðp  µnh  Ëp    ph th l doanh nghiÖp,giÊy    chøng  Ën      Èn  nh ®ñ tiªuchu vµ  iÒu  Ön  µnh  Ò,  Êy  Ðp  ® ki h ngh gi ph kinh doanh  c¸c c¬    do    quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  Êp  quy c cho    ©n  c¸ nh hoÆc   chøc    ¹t®éng  tæ  ®Ó ho   kinh doanh  u     ®Ò cã  Ó  Þ ícquyÒn  ö  ông  Õu    ¹m    th b t   sd n viph c¸cquy  nh  ã  ªnquan  ùctiÕp  ®Þ c li   tr   ®Õ n   Öc  ö  ông  Êy phÐp  . vi s d gi   ®ã 2. Ch¸nh    thanh    µ  íc chuyªn  µnh  Ò   tÕ  tra nh n   ng v y  (thanh    Ö   tra v sinh,   kh¸m  Önh,  ÷a  Önh,  µ  îc)cã  b ch b v d   quyÒn  íc quyÒn  ö  ông  Êy  t  sd gi chøng  nhËn      Èn  µ  iÒu  Ön  µnh  ®ñ tiªuchu v® ki h nghÒ   µ    Þ     ¬  v ®Ò ngh c¸c c quan  ã  c thÈm  Òn  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp,giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  quy c gi   th l    nh ® k kinhdoanh.   a. §èi víic¸c viph¹m  Ðt  Êy  Én  ã  Ó           x th v c th cho  Õp  ôc hµnh  Ò   îc ti t   ngh ®   th× íc quyÒn  ö  ông  Êy  t  sd gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  µnh  nh ®ñ tiªuchu v® ki h nghÒ   ã  êih¹n. c th   b. §èi víic¸c vi ph¹m           nghiªm  äng,xÐt  Êy  tr   th kh«ng  Ó  Õp  ôc hµnh  th ti t   nghÒ   îc th×  íc quyÒn  ö  ông  Êy  ®  t  sd gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  nh ®ñ tiªuchu v® kiÖn  µnh  Ò   h ngh kh«ng  êih¹n. th   c.KiÕn  Þ  íic¸c c¬    ngh v     quan  ã  Èm  Òn  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp, c th quy c gi ph th l  giÊy phÐp    kinhdoanh    ph¶ithu håitrong c¸ctr ng  îp sau:        ê h   ­GiÊy  Ðp  îccÊp    ph ®   kh«ng  ng  Èm  Òn. ®ó th quy ­GiÊy  Ðp  ã  éidung    íi   ph c n   tr¸v   i quy  nh  ®Þ ph¸p luËt.   §iÒu    ñ  ôc¸p dông    Ön  28.­Th t     c¸cbi ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸c: 1. C¬     quan  µ   íc,ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tquy  nh  ¹  Òu    Nh n     th quy x ph   ®Þ ti§i 22, 23, 24  ña    c NghÞ   nh   µy    ®Þ n khi quyÕt  nh   dông  ®Þ ¸p  c¸c  Ön  bi ph¸p  µnh  h chÝnh kh¸cph¶ic¨n cø  µo        v quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvµ      møc    Öth¹ithùc  ®é thi     tÕ  hµnh      ¹m  µnh  Ýnh    ©y  do  viviph h ch ®ã g ra. 2. Trêng  îp  Ët phÈ m   ã  Ó  ©y  ¹icho    h v  c th g h  søc  Î con  êi bÞ   éc  kho   ng   bu tiªuhuû  µ c¸c lo¹  ùc  È m   Çn    l    i th ph c ph¶i tiªuhuû     ngay, khi thihµnh      ph¶i lËp    biªnb¶n  ã  ÷  ý  ña  êibÞ   ¹t, êira quyÕt  nh  ö  ¹tvµ  êilµm    c ch k c ng   ph   ng     ®Þ x ph   ng   chøng. Trêng  îp  Ët phÈ m   ã  Ó  ©y  ¹icho    h v  c th g h  søc  Î con  êi bÞ   éc  kho   ng   bu tiªuhuy  ng  a  Çn    û    nh ch c tiªuhu ngay  ×  th ph¶iniªm    phong  tang  Ët vµ  µnh  v   th lËp héi®ång  ö  ý®Ó   û  á.    x l   hu b
 16. 16 §iÒu    29.­Nguyªn  ¾c    ông    ×nh  t ¸p d c¸ch thøc xö  ¹t:   ph 1. Ngoµi h×nh      thøc  ö  ¹tchÝnh  µ c¶nh  x ph   l  c¸o hoÆc   ¹ttiÒn,cã  Ó  ph     th kÌm theo    ×nh  c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  dông  ÷ng  Ön  v ¸p  nh bi ph¸p  µnh  h chÝnh  kh¸c theo quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 11  Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  µnh  l x l    h chÝnh. 2.  ×nh  H thøc  ö  ¹thµnh  Ýnh  ã  Ó  îc ¸p  ông  c  Ëp, h×nh  x ph   ch c th ®   d ®é l   thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Öc    ông    Ön  v vi ¸p d c¸c bi ph¸p  µnh  Ýnh  h ch kh¸c kh«ng    thÓ    ông  c  Ëp m µ   ¸p d ®é l   chØ  îc¸p dông  Ìm  ®    k theo h×nh    thøc xö  ¹tchÝnh.   ph   3. Khi xö  ¹tb»ng  ×nh      ph   h thøc  ¹ttiÒn,møc   Òn  ¹tcô  Ó  i  íi ph     ti ph   th ®è v   m ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  µmøc  h viviph h ch l  trung b×nh  ña    c khung  Òn  ¹tquy  ti ph   ®Þnh  i  íihµnh    ;  Õ u     ¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ×  ®è v   vi®ã N viph c t ti   nh th møc   Òn  ti ph¹tcã  Ó    th gi¶m  èng  Êp  ¬n  ng  xu th h nh kh«ng  îcgi¶m    ®  qu¸ møc  èithiÓu  ña  t  c khung  Òn  ¹t;N Õ u     ¹m  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ti ph   vi ph ct ti     th møc   Òn  ¹tcã  ti ph   thÓ      t¨nglªncao  ¬n  ng  h nh kh«ng  îcvîtqu¸ møc  èi a  ña  ®     t   c khung  Òn ph¹t. ® ti   4. Tæ     chøc  Þ   ö  ¹tph¶ichÊp  µnh  Õt  nh  ö  ¹t,®ång  êi b x ph     h quy ®Þ x ph   th   tiÕn  µnh    nh  çi ña  êithuéc tæ  h x¸c ®Þ l  c ng     chøc  ña  × nh  ùctiÕp g©y      cm tr     ra vi ph¹m   µnh  Ýnh  h ch trong      µnh  khi thih c«ng  ô  îc giao    v®  ®Ó truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m  û  Ëtvµ    åith ng  Öth¹itheo quy  nh  ña  k lu   ®Ó b   ê thi       ®Þ c ph¸p luËt.   CH ¬NG   IV KHEN   ëNG,  ö  ý  PH¹M,  Õ U   ¹IVµ   è  TH X L VI  KHI N   T C¸O §iÒu    30.­Khen  ëng: th Tæ  chøc, c¸ nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trong  Öc  vi cung  Êp  c th«ng      tin,ph¸t hiÖn,ng¨n chÆn,  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   tÕ  îckhen  ëng      x l    h ch v y  ®   th theo chÕ     ®é   chung  ña  µ   íc. c Nh n §iÒu    ö  ýviph¹m: 31.X l     Tæ  chøc  µ    ©n  ã  Èm   Òn  ö  ¹tm µ     ¹m  ×  ú  v c¸ nh c th quy x ph   vi ph th tu theo  tÝnh  Êt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ý kû  Ët hoÆc     ch   ®é vi ph s   x l   lu   truy cøu tr¸ch nhiÖ m     h×nh  ù,n Õu  ©y  Öth¹icho    ©n, tæ  s  g thi     c¸nh   chøc  × ph¶ibåith ng. th      ê §iÒu    32.­Xem   Ðt l¹c¸cquyÕt  nh  ö  ¹tkhicã  Õu  ¹i: x      i ®Þ x ph     khi n 1. Ch¸nh    thanh    ë  tÕ  tras y  xem   Ðt l¹ quyÕt  nh  ö  ¹tcña  x    i ®Þ x ph   thanh    tra viªny  Õ  Êp  ë    chøc  µ    ©n  Þ  ö  ¹tcã  Õu  ¹i.   t c s khitæ  v c¸nh b x ph   khi n   2. Ch¸nh    thanh    é   tÕ  traB Y  xem   Ðt  ¹ quyÕt  nh  ö  ¹tcña  x li   ®Þ x ph   Ch¸nh  thanh    ë, thanh      tÕ  Êp  é    chøc  µ    ©n  Þ  ö  ¹tcã  traS   traviªny  c B khitæ  v c¸nh b x ph   khiÕu  ¹i. n §iÒu    ñ  ôcgi¶iquyÕt  Õu  ¹ivµ  èc¸o: 33.­Th t     khi n   t  
 17. 17 1.C¸  ©n, tæ    nh   chøc  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  b x ph     h ch hoÆc   êi®¹idiÖn  ng     hîp ph¸p  ña  ä  ã  Òn  Õu  ¹ivíi êira quyÕt  nh  ö  ¹ttrong thêi   c h c quy khi n     ng     ®Þ x ph      h¹n 10  µy.   ng 2. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îckhiÕu  ¹i, êira quyÕt   th   15  k t  nh ®   n  ng       ®Þnh   ö  ¹t cã  x ph   tr¸ch nhiÖ m       gi¶iquyÕt  µ    êib»ng  v tr¶ l   v¨n b¶n cho  êi ng   khiÕu  ¹i. n Trong  êng  îp  tr h kh«ng  ng    íiquyÕt  nh    Õt    ×  êi ®å ýv   ®Þ gi¶iquy ®ã th ng   khiÕu  ¹icã  Òn  Õu  ¹ilªncÊp    ùctiÕp cña  êira quyÕt ®Þnh  ö  n   quy khi n     trªntr     ng       x ph¹t®ã     trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc quyÕt  nh    Õt    3  k t  nh ®  ®Þ gi¶iquy   khiÕu  ¹i. n Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc khiÕu  ¹i,thñ  ëng  ¬  th   20    t  nh ®  n  tr c quan  Êp    ùctiÕp cña  êi®∙    Õt ®Þnh  ö  ¹tcã  c trªntr     ng   ra quy   x ph   tr¸chnhiÖm      gi¶i quyÕt vµ    êi   tr¶l   b»ng    v¨n b¶n  cho  êicã  Õu  ¹i. ng   khi n KhiÕu  ¹i®èi  íigi¶iquyÕt  Õu  ¹icña  ñ   Þch  û   n  v    khi n   Ch t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Ch¸nh    ph tr     ¬  thanh    é   tÕ  traB Y  ph¶igöicho     Bé  ëng  é  tÕ. tr B Y  Trong  êih¹n 30  µy  Ó   õngµy  Ën  îckhiÕu  ¹i  é  ëng  é  tÕ  th     ng k t   nh ®   n , tr B B Y  cã tr¸chnhiÖ m     xem   Ðt,kÕt  Ën  µ    êib»ng    x  lu v tr¶l   v¨n b¶n cho  êikhiÕu  ¹i. ng   n  Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc tr¶lêi ngêi ra  Õt  nh    th   7    t  nh ®  ,     quy ®Þ gi¶i quyÕt khiÕu  ¹iph¶ithùc hiÖn  Õt ®Þnh  ña  é  ëng  é  tÕ.   n      quy   c B tr B Y  Trong  êng  îp chñ  Þch  û   tr h  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ¬ kh«ng  ng    íi Õt  Ën  ña  é   ëng  é   tÕ  × Chñ   Þch  û   ®å ýv   k lu c B tr B Y  th   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã  Òn  Õu  ¹ilªn   ph tr     ¬ c quy khi n     Tæng  Thanh    µ   íc.Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ nhËn  îckhiÕu  ¹i, traNh n   th   45    t  ®  n  Tæng  thanh    µ   ícxem   Ðt vµ  Õt  nh  Ò   Õu  ¹i. traNh n   x   quy ®Þ v khi n   Quy Õt  nh   ®Þ cña Tæng  thanh    µ   íclµquyÕt ®Þnh  èicïng. traNh n       cu   3. ViÖc  Õu  ¹ixö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    khi n   ph     h ch kh«ng  µm  nh  l ®× chØ    thi hµnh  Õt ®Þnh  ö  ¹t. quy   x ph 4. Trong  êng  îp  êi gi¶iquyÕt  Õu  ¹ira  Õt  nh    tr h ng     khi n   quy ®Þ thay  æi  ® h×nh thøc,møc   ,  Ön    ®é bi ph¸p  ö  ¹t,huû  Õt  nh  ö  ¹tth×  ã  Ó  x ph   quy ®Þ x ph   c th quyÕt  nh  Öc  åi th ng, båi hoµn  Öth¹itrùc tiÕp  Õu  ã) theo    ®Þ vi b   ê     thi       (n c  quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   Trong  êng  îp ngêikhiÕu  ¹ikh«ng  ng    Ò   Õt  nh  åith ng, tr h    n  ®å ý v quy ®Þ b  ê   båihoµn  × hä  ã  Ó    Çu  µ ¸n gi¶i   th   c th yªu c to       Õt theo thñ tôctètông d©n  ù. quy            s CH ¬NG   5 §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §iÒu    ¹m      ông  Þ   nh: 34.­Ph vi¸p d Ngh ®Þ NghÞ   nh  dông  ®Þ ¸p  cho  Êtc¶    ©n,  chøc, kÓ   c¸ nh©n,    t   c¸ nh tæ    c¶    tæ chøc  ícngoµi,   n    doanh  c¸c nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµit¹ ViÖtNam. c v ®Ç tn      i   §iÒu    Öu  ùcph¸p  ý 35.­Hi l   l
 18. 18 NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  ý  µ  ®Þ n c hi l     k v thay thÕ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 341/ H§BT   µy  th¸ng 9  ng 22    n¨m 1992  ña  éi ®ång  é   ëng  c H  B tr (nay  µ ChÝnh  ñ) l  ph   ban  µnh  h Quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  tÕ.   v y  §iÒu    36.­Tr¸chnhiÖm  íng dÉn    µnh  Þ   nh:   h  thih Ngh ®Þ 1. Bé   ëng  é     Õ  Þu    tr B Y t ch tr¸chnhiÖm   íng  Én    µnh    h d thih NghÞ   nh   ®Þ nµy. 2. Bé   ëng  é   µi chÝnh  µ  é   ëng  é     Õ  Þu    tr BT  v B tr B Y t ch tr¸chnhiÖm   íng   h  dÉn  µ  v qu¶n  ýviÖc  ö  ông  Òn ph¹t®èi víi   µnh      ¹m  µnh  Ýnh  l  sd ti         h c¸c viviph h ch tronglÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   tÕ. l  n   y  §iÒu   C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  37.­ B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û  ph   t u ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản