Nghị định 47/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
133
lượt xem
8
download

Nghị định 47/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 47/2005/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 47/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. n gh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 47/2005/N§­CP ngµy 08 th¸ng 4 n¨m 2005  VÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc gièng vËt nu«i chÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh Gièng vËt nu«i ngµy 24 th¸ng 3 n¨m   2004; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Bé   trëng   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn n«ng th«n, Bé trëng Bé Thñy s¶n, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi cè   ý hoÆc v«  ý   vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   qu¶n   lý   nhµ   níc  trong lÜnh vùc gièng vËt nu«i mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m  h×nh   sù   vµ   theo   quy   ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy   ph¶i   bÞ   xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng vËt nu«i   quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy bao gåm: a) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  vµ  b¶o tån nguån  gen vËt nu«i; b) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ kh¶o nghiÖm gièng vËt nu«i   míi;  c) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh gièng   vËt nu«i; d)  Vi ph¹m  c¸c quy  ®Þnh vÒ   qu¶n lý   chÊt lîng  gièng  vËt nu«i;  ®) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh qu¶n lý  hµnh chÝnh vÒ  gièng  vËt nu«i. 
 2. 2 3. C¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh kh¸c trong lÜnh vùc   gièng vËt nu«i kh«ng trùc tiÕp quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy   th×   ¸p   dông   theo   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   NghÞ   ®Þnh   kh¸c   cña  ChÝnh  phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc  qu¶n lý nhµ níc cã liªn quan ®Ó xö ph¹t. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông 1. Ngêi tõ ®ñ 14 tuæi ®Õn díi 16 tuæi bÞ xö ph¹t hµnh  chÝnh vÒ  vi ph¹m hµnh chÝnh do cè   ý; ngêi tõ   ®ñ  16 tuæi  trë lªn bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ mäi hµnh vi vi ph¹m hµnh   chÝnh  do m×nh  g©y  ra trong  lÜnh vùc gièng  vËt  nu«i  quy  ®Þnh t¹i ph¸p luËt xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  quy  ®Þnh  t¹i Ch¬ng II cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Tæ chøc bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh vÒ  mäi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc gièng vËt nu«i do m×nh g©y ra. Sau  khi chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t x¸c  ®Þnh c¸ nh©n cã lçi g©y ra vi ph¹m hµnh chÝnh ®Ó x¸c ®Þnh   tr¸ch  nhiÖm  ph¸p lý  cña ngêi  ®ã  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt. 3.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   níc   ngoµi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   thuéc   lÜnh   vùc   gièng   vËt   nu«i   trong   ph¹m   vi   l∙nh   thæ,  vïng  ®Æc quyÒn kinh tÕ  vµ  thÒm lôc  ®Þa cña níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam th×  bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh theo  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy. Trêng hîp  ®iÒu íc quèc tÕ  mµ  ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã  quy  ®Þnh kh¸c th×  thùc  hiÖn theo ®iÒu íc quèc tÕ ®ã. §i Ò u  3.  Nguyªn t¾c xö ph¹t Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  gièng vËt nu«i  ®îc ¸p dông theo c¸c quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3  Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè   134/2003/N§­CP   ngµy   14   th¸ng   11   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ  Quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö  lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. §i Ò u  4.  T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t¨ng nÆng C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng ¸p dông   trong viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi  vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ   ®Þnh nµy  ®îc thùc  hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8 vµ  §iÒu 9 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh.
 3. 3 § i Ò u  5.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc   gièng vËt nu«i lµ  01 n¨m, kÓ  tõ  ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc thùc hiÖn; trong lÜnh vùc xuÊt khÈu, nhËp khÈu gièng   vËt   nu«i   hoÆc   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   lµ   hµnh   vi   s¶n   xuÊt,  bu«n b¸n gièng cÊm, gièng gi¶ th× thêi hiÖu lµ 02 n¨m, kÓ  tõ ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc thùc hiÖn. §i Ò u   6.  Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh Tæ chøc, c¸ nh©n bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, nÕu  qua 01 n¨m, kÓ  tõ  ngµy chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  hoÆc tõ ngµy hÕt thêi hiÖu thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ  kh«ng t¸i ph¹m th× ®îc coi nh cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh. §i Ò u   7.   C¸c h×nh thøc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ 1. §èi víi mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, tæ chøc,  c¸ nh©n vi ph¹m ph¶i chÞu mét trong c¸c h×nh thøc xö ph¹t  chÝnh sau ®©y: a) C¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn. Møc   ph¹t   tiÒn   tèi   ®a   ®èi   víi   mét   hµnh   vi   vi   ph¹m  trong   lÜnh   vùc   gièng   vËt   nu«i   lµ   30.000.000   ®ång   ViÖt  Nam.  2. Ngoµi h×nh thøc xö ph¹t chÝnh, tuú theo tÝnh chÊt,   møc ®é vi ph¹m, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc gièng vËt nu«i cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc  c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung sau:  a)   Tíc   quyÒn   sö   dông   c¸c   giÊy   phÐp,   chøng   chØ   hµnh  nghÒ cã thêi h¹n hoÆc kh«ng thêi h¹n; b) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö ph¹t ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n  1 vµ  kho¶n 2 cña §iÒu nµy, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m hµnh   chÝnh cßn cã thÓ bÞ ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c  phôc hËu qu¶ sau ®©y: a) Buéc tiªu huû nh÷ng gièng vËt nu«i g©y h¹i cho søc   khoΠcon ngêi, g©y « nhiÔm m«i trêng; b)  Buéc  ®a ra khái  l∙nh  thæ ViÖt  Nam hoÆc  buéc  t¸i  xuÊt   gièng   vËt   nu«i   ngoµi   Danh   môc   gièng   vËt   nu«i   ®îc 
 4. 4 phÐp   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh  hoÆc   kh«ng   ®îc   sù   chÊp   thuËn  b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. Tæ  chøc,  c¸ nh©n  vi ph¹m  ph¶i chÞu  mäi  chi phÝ   cho  viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nãi trªn. Ch¬ng II c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  gièng vËt nu«i, H×nh thøc vµ møc xö ph¹t  §i Ò u   8.  Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ b¶o tån  nguån gen vËt nu«i trong c¸c khu b¶o tån 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi   hµnh   vi   khai   th¸c   hoÆc   sö   dông   nguån   gen   vËt   nu«i  trong khu b¶o tån vît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi khai th¸c hoÆc sö dông nguån gen vËt nu«i  trong khu b¶o tån mµ  kh«ng  ®îc phÐp cña c¬  quan cã  thÈm  quyÒn. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi ph¸ ho¹i nguån gen vËt nu«i trong khu b¶o  tån. 4. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶: a) TÞch thu tang vËt vµ  ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy; b) Buéc thùc hiÖn biÖn ph¸p kh¾c phôc vi ph¹m ®èi víi   vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §i Ò u   9.   Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  khai th¸c vµ  b¶o  tån nguån gen vËt nu«i quý hiÕm  1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn   2.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   khai   th¸c   hoÆc   sö   dông  nguån gen vËt nu«i quý hiÕm vît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi   hµnh   vi   khai   th¸c   hoÆc   sö   dông   nguån   gen   quý   hiÕm  kh«ng theo  ®óng chÕ   ®é  vÒ  qu¶n lý, sö  dông c¸c nguån gen  vËt nu«i quý hiÕm. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi ph¸ ho¹i nguån gen vËt nu«i quý hiÕm. 4. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶:
 5. 5 a) TÞch thu tang vËt vµ  ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. b) Buéc thùc hiÖn biÖn ph¸p kh¾c phôc vi ph¹m ®èi víi   vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §i Ò u   10.  Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  trao  ®æi quèc tÕ  nguån gen vËt nu«i quý hiÕm 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  25.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi trao  ®æi quèc tÕ  nguån gen vËt nu«i quý  hiÕm kh«ng  ®óng víi néi dung  ®ång  ý  b»ng v¨n b¶n cña Bé  N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n hoÆc Bé Thuû s¶n. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  25.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi trao  ®æi quèc tÕ  nguån gen quý  hiÕm mµ  kh«ng  ®îc sù   ®ång  ý  b»ng v¨n b¶n cña Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n hoÆc Bé Thuû s¶n. 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: TÞch   thu   tang   vËt   vµ   ph¬ng   tiÖn   ®îc   sö   dông   ®Ó   vi  ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy §i Ò u   11.  Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ kh¶o nghiÖm gièng   vËt nu«i míi 1. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi c¬  së  thùc hiÖn kh¶o nghiÖm gièng vËt nu«i kh«ng cã  ®ñ  c¬  së  vËt chÊt kü  thuËt theo quy  ®Þnh hoÆc kh«ng cã  nh©n viªn kü thuËt ®îc cÊp chøng chØ vÒ kh¶o nghiÖm gièng   vËt nu«i. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång  ®èi   víi   c¬   së   thùc   hiÖn   kh¶o   nghiÖm   gièng   vËt   nu«i   vi  ph¹m mét trong c¸c hµnh vi sau: a)  Cha  ®îc c¬  quan  nhµ   níc cã  thÈm  quyÒn  c«ng  nhËn  kh¶o nghiÖm gièng vËt nu«i mµ ®∙ tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm; b) Kh¶o nghiÖm kh«ng ®óng quy tr×nh quy ®Þnh; c) Kh¶o nghiÖm kh«ng ®óng néi dung quy ®Þnh. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi cha cã kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm gièng vËt nu«i  míi mµ ®∙ ®a ra kinh doanh hoÆc trao ®æi ngoµi thÞ trêng. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ vµ  h×nh thøc xö  ph¹t  bæ sung: a)   Buéc   c¬   së   thùc   hiÖn   kh¶o   nghiÖm   ph¶i   kh¾c   phôc  ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy. b) TÞch thu gièng vµ ph¬ng tiÖn ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy.
 6. 6 § i Ò u   12.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh gièng vËt nu«i 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   500.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi cña tæ chøc, c¸ nh©n thuéc  diÖn ph¶i ®¨ng ký kinh doanh mµ kh«ng cã sæ s¸ch theo dâi  gièng theo quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau: a) C¬  së  nu«i gi÷  gièng thuÇn chñng, cô  kþ, «ng bµ,  h¹t nh©n kh«ng cã  c¸n bé  kü  thuËt chuyªn tr¸ch cã  tr×nh  ®é ®¹i häc ch¨n nu«i thó y hoÆc chuyªn ngµnh thuû s¶n; b) C¬  së  nu«i gi÷  gièng bè  mÑ  kh«ng cã  kü  thuËt viªn  cã chøng chØ chuyªn m«n theo quy ®Þnh. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi s¶n xuÊt, kinh doanh gièng vËt nu«i gi¶. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh gièng vËt nu«i vi ph¹m  mét trong c¸c hµnh vi sau ë khu vùc s¶n xuÊt: a) Thö nghiÖm mÇm bÖnh;  b) Thö nghiÖm thuèc thó y míi; c) Thö nghiÖm thøc ¨n ch¨n nu«i míi. 5. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi s¶n xuÊt, kinh doanh gièng vËt nu«i kh«ng   cã  tªn trong Danh  môc  gièng  vËt nu«i  ®îc phÐp  s¶n  xuÊt  kinh doanh. 6. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ vµ  h×nh thøc xö  ph¹t  bæ sung: a)   Buéc   ph¶i   cã   sæ   s¸ch   theo   dâi   gièng   ®èi   víi   vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i  kho¶n 1 §iÒu nµy; b)   TÞch   thu,   chuyÓn   ®æi   môc   ®Ých   sö   dông   hoÆc   tiªu  hñy gièng ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy; c) Buéc  ®×nh chØ thö  nghiÖm  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm a, b, c kho¶n 4 §iÒu nµy; d)  TÞch thu  thuèc  thó  y míi,  thøc  ¨n ch¨n  nu«i  míi  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b, c kho¶n 4 §iÒu nµy  vµ  c¸c ph¬ng tiÖn sö  dông cho viÖc thö  nghiÖm  ®èi víi vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b, c kho¶n 4 §iÒu nµy;  ®)  Buéc tiªu  huû   mÇm bÖnh   ®èi víi  vi ph¹m  quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm a kho¶n 4 §iÒu nµy;  e)  TÞch thu  gièng  vµ  ph¬ng tiÖn  sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m  hµnh chÝnh ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu nµy.
 7. 7 § i Ò u   13.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh tinh, ph«i, trøng gièng vµ Êu trïng 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   500.000 ®ång ®èi víi hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu  kiÖn vÖ  sinh vµ  v« trïng c¸c thiÕt bÞ, dông cô  trong qu¸  tr×nh khai th¸c vµ xö lý tinh, ph«i. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau: a) S¶n xuÊt tinh tõ  nh÷ng  ®ùc gièng ch a  ®îc kiÓm tra  n¨ng suÊt c¸ thÓ;  b)   Khai   th¸c   tinh,   ph«i,   trøng   gièng   vµ   Êu   trïng   kh«ng ph¶i tõ ®µn gièng thuÇn, ®µn gièng cô kþ, ®µn gièng   h¹t nh©n, ®µn gièng «ng bµ. 3. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau: a) Khai th¸c, kinh doanh tinh, trøng gièng trong khu  vùc ®ang cã dÞch bÖnh nguy hiÓm; b)   Tinh   pha   chÕ,   tinh   ®«ng   l¹nh,   ph«i   ®«ng   l¹nh,   trøng gièng kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng theo quy ®Þnh; c)   Kh«ng   cã   nh©n   viªn   kü   thuËt   ®îc   ®µo   t¹o   vµ   cÊp  chøng chØ vÒ thô tinh nh©n t¹o, cÊy truyÒn ph«i; d) Kh«ng cã  trang thiÕt bÞ, vËt t  chuyªn ngµnh theo  quy   ®Þnh   ®èi   víi   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh ph«i. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ vµ  h×nh thøc xö  ph¹t  bæ sung: a) Buéc thùc hiÖn c¸c  ®iÒu kiÖn vÖ  sinh vµ  v« trïng  ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b)  §×nh chØ  ho¹t  ®éng  ®èi  víi c¸c  vi ph¹m  quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy; c) Buéc tiªu huû  tinh, ph«i, trøng gièng  ®èi víi vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b kho¶n 3 §iÒu nµy.  §i Ò u   14.   Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  xuÊt khÈu gièng  vËt nu«i 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi xuÊt khÈu gièng vËt nu«i kh«ng  ®óng víi 
 8. 8 néi dung  ®ång  ý  b»ng v¨n b¶n cña Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t  triÓn n«ng th«n hoÆc Bé Thñy s¶n. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi xuÊt khÈu  gièng  vËt nu«i cã  trong  Danh  môc gièng vËt nu«i cÊm xuÊt khÈu mµ  kh«ng  ®îc sù   ®ång  ý  b»ng v¨n b¶n cña Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n  hoÆc Bé Thuû s¶n. 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: TÞch thu gièng vËt nu«i  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  §iÒu nµy. §i Ò u   15.   Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  nhËp khÈu gièng  vËt nu«i 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi nhËp khÈu vµo ViÖt Nam gièng vËt nu«i cã  trong   Danh   môc   gièng   vËt   nu«i   ®îc   phÐp   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh nhng kh«ng  ®óng vÒ  chñng lo¹i, sè  lîng, tiªu chuÈn  gièng ®∙ ®¨ng ký nhËp khÈu. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   nhËp   khÈu   vµo   ViÖt   Nam   gièng   vËt   nu«i  kh«ng cã trong Danh môc gièng vËt nu«i ®îc phÐp s¶n xuÊt,  kinh doanh t¹i ViÖt Nam mµ  kh«ng  ®îc sù   ®ång  ý  b»ng v¨n  b¶n cña Bé  N«ng nghiÖp  vµ  Ph¸t  triÓn n«ng  th«n  hoÆc Bé  Thuû s¶n. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ vµ h×nh ph¹t bæ sung: Buéc t¸i xuÊt; giÕt mæ hoÆc tiªu huû  gièng vËt nu«i   ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. §i Ò u   16.  Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ nh∙n, hå s¬ gièng  vËt nu«i 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   1.000.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi kinh doanh gièng vËt nu«i  cã nh∙n hoÆc cã hå s¬ gièng nhng mê kh«ng ®äc ®îc c¸c néi  dung ghi trªn nh∙n hoÆc hå s¬ gièng. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi s¶n xuÊt kinh doanh gièng vËt nu«i mµ  kh«ng  cã  nh∙n, hå  s¬  gièng hoÆc  trªn  nh∙n, hå  s¬  gièng kh«ng  ghi ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt theo quy ®Þnh vÒ ghi nh∙n,  hå s¬ gièng. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi gi¶ m¹o nh∙n, hå  s¬  gièng cña c¸c lo¹i 
 9. 9 gièng  vËt  nu«i   ®ang lu hµnh trªn  thÞ  trêng  ®∙  ®îc  ®¨ng  ký. 4. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶: a)   Buéc   thùc   hiÖn   biÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   vi   ph¹m   vÒ   nh∙n, hå  s¬  gièng khi  ®a gièng ra kinh doanh  ®èi víi vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy; b)   TÞch   thu   nh∙n,   hå   s¬   gièng   ®èi   víi   vi   ph¹m   quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy. §i Ò u   17.   Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶ng c¸o gièng  vËt nu«i 1. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi th«ng tin, qu¶ng c¸o gièng vËt nu«i kh«ng cã  trong   Danh   môc   gièng   vËt   nu«i   ®îc   phÐp   s¶n   xuÊt   kinh  doanh. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau: a) Qu¶ng c¸o sai sù thËt, sai chÊt lîng gièng ®∙ ®¨ng  ký; b) Qu¶ng c¸o cã  néi dung lµm gi¶m uy tÝn, chÊt lîng  gièng cña tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c. §i Ò u   18.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   c«ng   bè   tiªu  chuÈn chÊt lîng gièng vËt nu«i 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn   3.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi s¶n xuÊt gièng vËt nu«i mµ   kh«ng c«ng bè tiªu chuÈn chÊt lîng ®èi víi gièng vËt nu«i  thuéc Danh môc ph¶i c«ng bè tiªu chuÈn chÊt lîng. 2. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc ph¶i c«ng bè tiªu chuÈn chÊt lîng gièng vËt nu«i  ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §i Ò u   19.   Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  c«ng bè  phï  hîp  tiªu chuÈn trong viÖc s¶n xuÊt gièng vËt nu«i 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   500.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi c«ng bè  phï  hîp tiªu chuÈn  kh«ng ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi s¶n xuÊt gièng vËt nu«i cha c«ng bè  phï  hîp  tiªu chuÈn mµ ®∙ ®ãng dÊu hay d¸n tem phï hîp tiªu chuÈn.
 10. 10 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ vµ  h×nh thøc xö  ph¹t  bæ sung: a) Buéc ph¶i c«ng bè phï hîp tiªu chuÈn ®óng thêi h¹n   ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy;  b) §×nh chØ s¶n xuÊt, chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông cña   l« gièng  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy,  trêng hîp kh«ng chuyÓn  ®æi  ®îc môc  ®Ých sö  dông th×  ph¶i  tiªu huû.  §i Ò u   20.   Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  chÊt lîng gièng  vËt nu«i trong kinh doanh  1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh  gièng vËt nu«i  mµ  kh«ng  c«ng bè  tiªu chuÈn chÊt lîng gièng vËt nu«i theo quy ®Þnh. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi kinh doanh  gièng vËt nu«i  cã  chÊt  lîng  thÊp h¬n chÊt lîng ®∙ c«ng bè. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi kinh doanh gièng vËt nu«i g©y h¹i ®Õn søc  khoÎ   con   ngêi,   «   nhiÔm   m«i   trêng,   ¶nh   hëng   ®Õn   uy   tÝn  quèc gia. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ vµ  h×nh thøc xö  ph¹t  bæ sung: a) Buéc ph¶i c«ng bè  tiªu chuÈn chÊt lîng gièng  ®èi  víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b) Buéc chuyÓn  ®æi môc  ®Ých sö  dông l« gièng  ®èi víi  vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy; c)  Buéc tiªu  huû   l« gièng   ®èi víi  vi ph¹m  quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy. §i Ò u   21.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   kiÓm   tra   n¨ng  suÊt gièng 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi ho¹t ®éng kiÓm tra n¨ng suÊt c¸ thÓ ®ùc gièng vi ph¹m  mét trong c¸c hµnh vi sau: a) Kh«ng thùc hiÖn kiÓm tra theo quy tr×nh kü thuËt; b) Kh«ng  ®¸nh gi¸ vµ  kh«ng c«ng bè  n¨ng suÊt c¸ thÓ  ®ùc gièng. 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi   c¸c   c¬   së   nu«i   gi÷   gièng   thuÇn   chñng,   cô   kþ,   h¹t  nh©n,  «ng  bµ  vµ   ®µn nh©n gièng  mµ  kh«ng  thùc hiÖn  viÖc 
 11. 11 kiÓm tra n¨ng  suÊt  c¸ thÓ  hoÆc  n¨ng suÊt quÇn  thÓ  theo  quy ®Þnh. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi c¬ së thùc hiÖn dÞch vô kiÓm tra n¨ng suÊt c¸ thÓ   ®ùc gièng vi ph¹m mét trong c¸c hµnh vi sau: a) C¬  së  vËt chÊt, kü  thuËt c«ng nghÖ  kh«ng phï  hîp  hoÆc kh«ng ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÖ sinh thó y; b) Kh«ng cã nh©n viªn kü thuËt ®îc ®µo t¹o vµ ®îc cÊp  chøng chØ vÒ kiÓm tra n¨ng suÊt c¸ thÓ ®ùc gièng.  4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc vÒ kiÓm tra   n¨ng   suÊt   gièng   theo   quy   ®Þnh   ®èi   víi   c¸c   vi   ph¹m   quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy; b) Buéc thùc hiÖn biÖn ph¸p kh¾c phôc vi ph¹m ®èi víi   vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy. §i Ò u   22.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý   hµnh  chÝnh gièng vËt nu«i 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi söa ch÷a, tÈy xo¸ c¸c lo¹i giÊy  tê sau: a) Chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh gièng vËt nu«i; b) GiÊy chøng chØ chuyªn m«n;  c) C¸c v¨n b¶n cho phÐp, c«ng nhËn cña c¬  quan qu¶n  lý  chuyªn ngµnh vÒ: xuÊt khÈu, nhËp khÈu gièng vËt nu«i;  giÊy tê x¸c nhËn vÒ tiªu chuÈn; giÊy tê vÒ danh môc gièng  vËt nu«i; giÊy tê vÒ kh¶o nghiÖm. 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi cho ngêi kh¸c sö  dông giÊy chøng chØ chuyªn  m«n. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi khai man hå  s¬   ®Ó  xin cÊp c¸c lo¹i giÊy  quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b, c kho¶n 1 §iÒu nµy. 4. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: Thu vµ tíc quyÒn sö dông c¸c lo¹i giÊy ®èi víi c¸c vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. Ch¬ng III ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc gièng vËt nu«i
 12. 12 § i Ò u   23.  ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña  Thanh tra chuyªn ngµnh 1. Thanh tra viªn ®ang thi hµnh c«ng vô cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 200.000 ®ång; b) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn 2.000.000 ®ång; c)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i c¸c  ®iÓm a, b vµ  d kho¶n 3 §iÒu 12 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. 2. Ch¸nh Thanh tra Së  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng  th«n, Së Thuû s¶n ®îc quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; b) Tíc quyÒn sö  dông giÊy chøng chØ hµnh nghÒ, giÊy  chøng nhËn chuyªn m«n thuéc thÈm quyÒn Së  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n, Së Thuû s¶n cÊp; c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh; d)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i c¸c  ®iÓm a, b vµ  d kho¶n 3 §iÒu 12 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. 3. Ch¸nh Thanh tra Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng  th«n, Bé Thuû s¶n ®îc quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 30.000.000 ®ång; b) Tíc quyÒn sö  dông giÊy chøng chØ hµnh nghÒ, giÊy  chøng nhËn chuyªn m«n, giÊy cho phÐp thuéc thÈm quyÒn Bé  N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Thuû s¶n cÊp; c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh; d)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i c¸c  ®iÓm a, b vµ  d kho¶n 3 §iÒu 12 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. §i Ò u   24.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   cña   Chñ   tÞch   Uû   ban  nh©n d©n c¸c cÊp Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp cã  quyÒn xö  ph¹t vi  ph¹m   hµnh  chÝnh   trong  lÜnh   vùc   gièng   vËt   nu«i  theo   quy   ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 28, §iÒu 29 vµ  §iÒu 30 Ph¸p lÖnh Xö  lý   vi ph¹m hµnh chÝnh.
 13. 13 § i Ò u  25.  ThÈm quyÒn xö ph¹t cña c¸c c¬ quan kh¸c  Ngoµi nh÷ng ngêi quy  ®Þnh t¹i §iÒu 23 vµ  §iÒu 24 cña  NghÞ   ®Þnh nµy, nh÷ng ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t theo quy   ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh mµ  ph¸t hiÖn  c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   gièng   vËt   nu«i   liªn  quan   ®Õn   lÜnh   vùc,   ngµnh   m×nh   qu¶n   lý   th×   cã   quyÒn   xö  ph¹t theo thÈm quyÒn ®∙ ®îc quy ®Þnh. §i Ò u   26.  Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng vËt nu«i 1.   Trong   trêng   hîp   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   thuéc   thÈm  quyÒn xö ph¹t cña nhiÒu c¬ quan th× viÖc xö lý do c¬ quan   thô lý ®Çu tiªn thùc hiÖn. 2.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   cña   nh÷ng   ngêi   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu   24   vµ   §iÒu   25   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy   lµ   thÈm   quyÒn   ¸p  dông ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. Trong trêng hîp ph¹t tiÒn, thÈm quyÒn xö  ph¹t  ®îc  x¸c  ®Þnh c¨n cø vµo møc tèi  ®a cña khung ph¹t tiÒn quy  ®Þnh ®èi víi tõng hµnh vi vi ph¹m cô thÓ. 4. Trong trêng hîp ngoµi viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc  xö  ph¹t cßn ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ buéc  ®a  ra khái l∙nh thæ ViÖt Nam hoÆc buéc t¸i xuÊt th× c¬ quan,  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t thô  lý  vô  viÖc ph¶i chuyÓn hå  s¬ vô vi ph¹m hµnh chÝnh cho Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp   tØnh, Côc trëng Côc H¶i quan hoÆc Côc trëng Côc §iÒu tra  chèng   bu«n   lËu   thuéc   Tæng   côc   H¶i   quan   xö   lý   theo   quy  ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 30,  ®iÓm  ®  kho¶n 3,  ®iÓm  ®  kho¶n 4   §iÒu 34 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 5. Trong trêng hîp xö  ph¹t mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh th× thÈm quyÒn xö ph¹t ®îc x¸c  ®Þnh theo nguyªn t¾c sau: a)  NÕu h×nh  thøc,  møc xö   ph¹t  ®îc  quy  ®Þnh   ®èi víi  tõng hµnh  vi  ®Òu thuéc  thÈm quyÒn  cña  ngêi xö  ph¹t  th×  thÈm quyÒn xö ph¹t vÉn thuéc ngêi ®ã; b)  NÕu h×nh  thøc,  møc xö   ph¹t  ®îc  quy  ®Þnh   ®èi víi  mét   trong   c¸c   hµnh   vi   vît   qu¸   thÈm   quyÒn   cña   ngêi   xö  ph¹t, th×  ngêi  ®ã  ph¶i chuyÓn toµn bé  hå  s¬  vô  vi ph¹m  ®Õn cÊp cã thÈm quyÒn xö ph¹t; c) NÕu c¸c hµnh vi thuéc thÈm quyÒn xö ph¹t cña nhiÒu   ngêi thuéc c¸c ngµnh kh¸c nhau, th×  quyÒn xö  ph¹t thuéc   Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t n¬i  x¶y ra vi ph¹m.
 14. 14 § i Ò u  27.  ñy quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Trong trêng hîp nh÷ng ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i §iÒu 23 vµ  §iÒu 24 cña NghÞ  ®Þnh nµy v¾ng mÆt th×  cÊp phã   ®îc uû  quyÒn cã  thÈm quyÒn  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  vµ  ph¶i  chÞu tr¸ch  nhiÖm  vÒ  quyÕt ®Þnh cña m×nh. Ch¬ng IV Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc gièng vËt nu«i §i Ò u  28.  Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1. Thñ tôc, tr×nh tù xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong   lÜnh vùc gièng vËt nu«i thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  53,   54,   55,   56,   57,   58   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh. 2.  Tæ chøc,  c¸ nh©n  bÞ  ph¹t  tiÒn  ph¶i nép  tiÒn  t¹i  n¬i ghi trong quyÕt ®Þnh xö ph¹t vµ ®îc nhËn biªn lai ghi  tiÒn   ph¹t.   T¹i   nh÷ng   vïng  xa   x«i,  hÎo  l¸nh,   trªn   s«ng,   trªn biÓn,  nh÷ng vïng  mµ  viÖc   ®i l¹i gÆp khã  kh¨n  hoÆc  ngoµi giê  hµnh chÝnh th×  c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t cã  thÓ  nép tiÒn cho ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vµ   ®îc nhËn  biªn lai thu tiÒn ph¹t. 3.   Trõ   trêng   hîp   ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   ®Õn  100.000  ®ång th×  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh   chÝnh   ra   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   t¹i   chç   (theo   thñ   tôc   ®¬n  gi¶n), c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh bÞ xö ph¹t ®Òu ph¶i  ®îc lËp thµnh hå  s¬  vµ  lu gi÷   ®Çy  ®ñ  t¹i c¬  quan cã  thÈm  quyÒn xö ph¹t trong thêi h¹n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4. Khi ¸p dông c¸c h×nh thøc tÞch thu tang vËt, ph ¬ng  tiÖn vi ph¹m hµnh  chÝnh,  ngêi cã  thÈm  quyÒn xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh ph¶i thùc hiÖn  ®óng c¸c thñ  tôc quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 60 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh. ViÖc xö  lý  tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh  chÝnh  bÞ  tÞch thu  ph¶i   thùc   hiÖn   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   61   cña   Ph¸p  lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  c¸c §iÒu 31, 32, 33, 34   cña NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003  cña ChÝnh phñ  Quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi pham hµnh chÝnh. 5. Khi ¸p dông h×nh thøc tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp,  giÊy chøng chØ hµnh nghÒ ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i   §iÒu 59 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ §iÒu 11   NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña   ChÝnh phñ  Quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi  ph¹m hµnh chÝnh.
 15. 15 6. ChÕ   ®é  qu¶n lý, sö  dông tiÒn ph¹t thu  ®îc do vi  ph¹m hµnh chÝnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. §i Ò u   29.   Thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vµ  cìng chÕ  thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  theo NghÞ   ®Þnh nµy ph¶i nghiªm chØnh thi hµnh quyÕt  ®Þnh  xö   ph¹t   cña   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   trong   thêi   h¹n   10   ngµy  (theo §iÒu 64 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh, kÓ  tõ  ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh xö ph¹t, trõ trêng hîp Ph¸p lÖnh  Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh cã quy ®Þnh kh¸c). 2.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  kh«ng tù  nguyÖn chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t th×  bÞ  c ìng  chÕ thi hµnh b»ng c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i §iÒu 66 Ph¸p  lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh. Khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  cìng  chÕ,  c¬  quan  vµ  ngêi cã  thÈm  quyÒn ph¶i  tu©n  theo  tr×nh tù, thñ tôc cìng chÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu 67 Ph¸p lÖnh  Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   30.   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   ng¨n   chÆn   vµ   b¶o  ®¶m viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1.   §Ó   ng¨n   chÆn   kÞp   thêi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh vµ b¶o ®¶m viÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc gièng vËt nu«i, ngêi cã thÈm quyÒn cã thÓ ¸p dông c¸c  biÖn ph¸p ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh chÝnh theo §iÒu 43 Ph¸p  lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2.   ThÈm   quyÒn,   tr×nh   tù,   thñ   tôc   ¸p   dông   c¸c   biÖn  ph¸p ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh chÝnh vµ ®¶m b¶o viÖc xö ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng vËt nu«i ® îc thùc  hiÖn theo Quy  ®Þnh t¹i §iÒu 44, 45, 46, 47, 48, 49 Ph¸p  lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Ch¬ng V KhiÕu n¹i, tè c¸o vµ xö lý vi ph¹m §i Ò u  31.  KhiÕu n¹i, tè c¸o 1.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc gièng vËt nu«i hoÆc ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p  cña hä  cã  quyÒn khiÕu n¹i vÒ  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh, quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ   b¶o ®¶m viÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.
 16. 16 2.   C¸   nh©n   cã   quyÒn   tè   c¸o   víi   c¬   quan   nhµ   níc   cã  thÈm quyÒn vÒ  hµnh vi tr¸i ph¸p luËt khi xö  lý  vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gièng vËt nu«i. 3. ThÈm quyÒn, thñ tôc, thêi hiÖu khiÕu n¹i, thêi h¹n   gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o. §i Ò u  32.  Khen thëng 1.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   thµnh   tÝch   trong   ®Êu   tranh   phßng  vµ   chèng   vi  ph¹m   hµnh   chÝnh  trong   lÜnh   vùc   gièng   vËt nu«i  ®îc khen  thëng theo quy  ®Þnh  vÒ  ph¸p  luËt  thi  ®ua khen thëng. 2. Nghiªm cÊm sö dông tiÒn thu ®îc tõ vi ph¹m xö ph¹t  vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   gièng   vËt   nu«i   hoÆc   tõ   b¸n   tang  vËt, ph¬ng tiÖn bÞ tÞch thu ®Ó trÝch thëng. §i Ò u   33.  Xö  lý  vi ph¹m  ®èi víi ngêi cã  thÈm quyÒn  xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1. Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc gièng vËt nu«i mµ  cã  hµnh vi s¸ch nhiÔu, dung tóng,  bao che, kh«ng xö  lý  hoÆc xö  lý  vît thÈm quyÒn quy  ®Þnh,  chiÕm   ®o¹t,  sö  dông tr¸i phÐp  tiÒn  b¹c, lµm c¶n trë  lu  th«ng hµng ho¸ hîp ph¸p g©y thiÖt h¹i cho c¸c tæ chøc, c¸  nh©n th×  tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ  xö  lý  kû  luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt  h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   trong   lÜnh   vùc   gièng   vËt nu«i,  ®Ó  qu¸ thêi hiÖu xö  ph¹t th×  bÞ  xö  lý  theo quy   ®Þnh t¹i §iÒu 121 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  kho¶n 2 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng   11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét  sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. §i Ò u   34.  Xö  lý  vi ph¹m  ®èi víi ngêi bÞ  xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh Ngêi bÞ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh nÕu cã hµnh vi chèng  ngêi thi hµnh c«ng vô, cè  t×nh tr×  ho∙n, trèn tr¸nh viÖc  chÊp hµnh hoÆc cã nh÷ng hµnh vi vi ph¹m kh¸c th× tuú theo  tÝnh   chÊt,   møc   ®é   vi   ph¹m   mµ   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt   h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 17. 17 Ch¬ng VI §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  35.  HiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u  36.  Tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ thi hµnh 1. Bé  trëng Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n,   Bé  trëng Bé  Thuû  s¶n chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh  NghÞ ®Þnh nµy. 2. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tæ  chøc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản