Nghị định 48/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
42
lượt xem
2
download

Nghị định 48/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 48/2000/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 48/2000/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48/2000/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 48/2000/N -CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2000 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T D U KHÍ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t D u khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t D u khí ngày 09 tháng 6 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành Lu t D u khí ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa IX thông qua ngày 06 tháng 7 năm 1993 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t D u khí ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa X thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000 (sau ây g i chung là Lu t D u khí). i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i các ho t ng tìm ki m thăm dò, phát tri n m , khai thác d u khí, k c x lý, thu gom, tàng tr , v n chuy n d u khí trong khu v c khai thác cho t i i m giao nh n và các ho t ng d ch v d u khí trong ph m vi t li n, h i o, n i thu , lãnh h i, vùng c quy n kinh t , th m l c a c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, cũng như trên các công trình, phương ti n, thi t b ph c v ho t ng d u khí theo quy nh t i i u 47 Lu t D u khí. i u 3. i tư ng ư c ti n hành ho t ng d u khí Các t ch c, cá nhân ư c ti n hành ho t ng d u khí bao g m: 1. T ng công ty D u khí Vi t Nam;
 2. 2. Doanh nghi p Nhà nư c khác ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c; 3. Doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p; 4. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; 5. T ch c, cá nhân nư c ngoài u tư tr c ti p vào Vi t Nam; 6. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư v Vi t Nam. T ch c, cá nhân quy nh t i các kho n 2, 3, 4, 5 và 6 i u này ư c ti n hành ho t ng d u khí trên cơ s h p ng d u khí ký k t v i T ng công ty D u khí Vi t Nam. Trong trư ng h p t ti n hành ho t ng d u khí, T ng công ty D u khí Vi t Nam ph i l p án trình Th tư ng Chính ph phê duy t và ph i tuân th các quy nh c a Lu t D u khí, Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, Ngh nh này, cũng như các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. i u 4. nh nghĩa Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Công trình c nh" là công trình ư c xây d ng, l p tc nh và s d ng ph c v ho t ng d u khí. 2. "Di n tích h p ng" là di n tích ư c xác nh trên cơ s các lô tìm ki m thăm dò theo th a thu n trong h p ng d u khí ho c di n tích còn l i sau khi hoàn tr di n tích. 3. " i m giao nh n" là i m ư c tho thu n trong h p ng d u khí mà ó d u khí ư c chuy n giao quy n s h u cho các bên tham gia h p ng d u khí. 4. "H p ng giao d ch sòng ph ng" là h p ng giao d ch gi a ngư i mua và ngư i bán trong quan h th trư ng, không bao g m các h p ng mua bán gi a n i b c a m t công ty, gi a các Chính ph , gi a các t ch c thu c Chính ph , ho c b t c giao d ch, trao i nào b nh hư ng b i nh ng quan h thương m i không bình thư ng. 5. "Khí ng hành" là hydrocarbon th khí ư c tách ra trong quá trình khai thác và x lý d u thô. 6. "Phát tri n m " là quá trình chuNn b và u tư xây d ng công trình, khoan khai thác, l p t thi t b ưa m vào khai thác d u khí k t khi m ó ư c tuyên b phát hi n có giá tr thương m i. 7. "S n lư ng d u khí th c" là s n lư ng d u khí khai thác và gi ư c t di n tích h p ng, ư c o t i i m giao nh n. Chương 2: HO T NG D U KHÍ
 3. i u 5. án và chương trình công tác 1. T ch c, cá nhân khi ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i l p án t ng th , án chi ti t i v i các ho t ng này, trình cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí xem xét, ch p thu n. Th i h n xem xét, ch p thu n không quá sáu mươi ngày (60 ngày) i v i án t ng th và không quá ba mươi ngày (30 ngày) i v i các án chi ti t k t ngày nh n ư c án. 2. T ch c, cá nhân khi ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i l p chương trình công tác năm tương ng theo t ng giai o n phù h p v i các cam k t trong h p ng d u khí v th i h n, n i dung công vi c, tài chính và g i T ng công ty D u khí Vi t Nam tho thu n th c hi n. i u 6. Các tiêu chuNn ư c áp d ng T ch c, cá nhân khi ti n hành ho t ng d u khí ph i áp d ng các tiêu chuNn Vi t Nam v an toàn, môi trư ng, k thu t và công ngh có liên quan. Trong trư ng h p chưa có tiêu chuNn Vi t Nam, t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng d u khí ư c áp d ng các tiêu chuNn trong các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là m t bên tham gia ho c ký k t. Vi c áp d ng các tiêu chuNn khác ph i ư c phép c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. i u 7. Các tài li u v môi trư ng và an toàn T ch c, cá nhân trư c khi ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i xây d ng và trình cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n các tài li u sau: Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; Chương trình qu n lý an toàn và ánh giá m c r i ro kèm theo các bi n pháp h n ch s c và thi t h i; K ho ch ng c u khNn c p các s c bao g m c các bi n pháp k thu t và vi c s d ng các phương ti n, thi t b kh c ph c s c . i u 8. Các yêu c u v b o v môi trư ng và an toàn T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i th c hi n các công vi c có liên quan n b o v môi trư ng và an toàn sau: 1. L p vùng an toàn và duy trì tín hi u an toàn cho các công trình d u khí và máy móc thi t b theo quy nh t i i u 11 Ngh nh này; 2. Tri n khai các bi n pháp b o m an toàn theo chương trình qu n lý an toàn ã ư c phê duy t;
 4. 3. Th c hi n chương trình quan tr c các thay i v môi trư ng, th c hi n k ho ch b o v môi trư ng và các bi n pháp ngăn ng a ô nhi m và kh c ph c h u qu do s c ô nhi m môi trư ng gây ra theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng; 4. H n ch t i m c th p nh t nh ng tác ng làm nh hư ng ho c ưa n h u qu x u cho môi trư ng như ô nhi m t, nư c, r ng, không khí, gây h i cho h th c v t và ng v t, làm m t cân b ng sinh thái ho c làm nh hư ng x u t i môi trư ng dân sinh; 5. C p nh t s li u và hoàn thi n báo cáo ánh giá r i ro, báo cáo vi c th c hi n k ho ch ng c u khNn c p; 6. Ghi chép y các s c , tai n n x y ra; 7. Thông báo khNn c p và áp d ng ngay các bi n pháp kh c ph c trong trư ng h p b tai n n ho c s c ; 8. Áp d ng các bi n pháp b o m an toàn lao ng. i u 9. Trách nhi m khi x y ra s c T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng d u khí ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v thi t h i i v i ngư i, tài s n và môi trư ng, k c vi c làm s ch và khôi ph c hi n tr ng môi trư ng do tác h i tr c ti p hay gián ti p c a ho t ng d u khí gây ra. i u 10. Các yêu c u v b o t n tài nguyên T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i tuân th các quy nh v b o t n tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên d u khí và khai thác d u khí v i h s thu h i d u khí t i ưu phù h p v i thông l trong công nghi p d u khí qu c t . i u 11. Vùng an toàn d u khí Kho ng cách vùng an toàn cho các công trình khoan, khai thác trên bi n là năm trăm mét (500 mét) tr ra tính t rìa ngoài cùng c a các công trình ho c t v trí th neo i v i các phương ti n n i, tr trư ng h p c bi t do Th tư ng Chính ph quy t nh. Trong ph m vi hai h i lý (2 h i lý) tính t rìa ngoài cùng c a công trình, các phương ti n, tàu thuy n không ư c th neo. Trong ph m vi vùng an toàn, ngư i không có trách nhi m không ư c phép xâm nh p, tr trư ng h p c bi t do Th tư ng Chính ph quy t nh. Vùng an toàn xung quanh các công trình ph c v tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí trên t li n do cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí quy nh, tuỳ thu c vào i u ki n a lý, xã h i c a nơi ti n hành ho t ng d u khí. i u 12. Các quy nh trong khi khoan Trong khi ti n hành khoan, t ch c, cá nhân ph i th c hi n các quy nh sau ây:
 5. 1. Khoan theo thi t k ho c thi t k có thay i ã ư c duy t; 2. Không ư c khoan ra ngoài di n tích h p ng d u khí; 3. Lưu gi toàn b tài li u và m u v t thu ư c trong quá trình khoan và n p cho T ng công ty D u khí Vi t Nam; 4. Thông báo k p th i cho T ng công ty D u khí Vi t Nam các tài nguyên khác phát hi n ư c trong khi khoan. T ch c, cá nhân ti n hành khoan còn ph i tuân th các quy nh khác trong các quy ch hi n hành. i u 13. Quy nh v khai thác d u khí T ch c, cá nhân ti n hành khai thác d u khí ph i tuân th các quy nh v khai thác tài nguyên d u khí hi n hành, th c hi n úng n i dung k ho ch t ng th và k ho ch phát tri n m d u khí ã ư c phê duy t; ph i áp d ng các bi n pháp k thu t và thi t b tiên ti n nh m thu h i d u khí t i ưu nhưng không gây tác h i n lòng t, môi trư ng sinh thái và an toàn m . d Quy n s d ng thi t b và phương ti n Chính ph Vi t Nam có quy n s d ng các thi t b , phương ti n ph c v ho t ng d u khí, k c ư ng ng, kho ch a do t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng d u khí ang qu n lý và s d ng, v i i u ki n không gây c n tr cho ho t ng d u khí và không làm tăng thêm chi phí cho Nhà th u. i u 15. Nghĩa v tháo d công trình T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i l p chương trình, k ho ch, d toán chi phí cho vi c tháo d các công trình c nh ph c v ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí, trình cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí phê duy t. Chi phí cho vi c tháo d ư c tính vào chi phí d u khí ư c thu h i. Theo yêu c u c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí, t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí có th không tháo d ho c ch tháo d m t ph n công trình c nh nói trên. i u 16. B o hi m d u khí T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng d u khí ph i mua b o hi m phù h p quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và thông l qu c t trong công nghi p d u khí, c bi t là b o hi m các công trình ph c v ho t ng d u khí, b o hi m ô nhi m môi trư ng, b o hi m tính m ng con ngư i, b o hi m tài s n và trách nhi m dân s bên th ba. Khuy n khích vi c mua b o hi m t i các công ty b o hi m Vi t Nam. i u 17. Trách nhi m báo cáo c a T ng công ty D u khí Vi t Nam
 6. T ng công ty D u khí Vi t Nam ph i g i cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí nh ng văn b n sau: 1. Các phương án, k ho ch ho t ng d u khí hàng năm và dài h n; 2. Báo cáo t ng h p v vi c th c hi n và k t qu ho t ng d u khí hàng quý và hàng năm; 3. Báo cáo tình hình th c hi n các d án kinh t , k thu t v ho t ng d u khí; 4. Báo cáo các s ki n quan tr ng, s c liên quan n ho t ng d u khí; 5. Các báo cáo khác theo yêu c u c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí. Th i h n và n i dung t ng lo i văn b n do cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí quy nh. d Cung c p thông tin Nhà th u ph i cung c p y các thông tin, s li u, báo cáo v ho t ng d u khí theo quy nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí. Các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n có th yêu c u Nhà th u cung c p thông tin, báo cáo khi c n thi t, phù h p v i ch c năng qu n lý Nhà nư c. i u 19. B o m t thông tin Các báo cáo và thông tin ph i ư c gi bí m t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng d u khí ư c s d ng và ph i lưu gi t i Vi t Nam các tài li u g c, m u v t và báo cáo; ư c phép t m xu t và tái nh p các tài li u, m u v t ó theo quy nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. Chương 3: H P NG D U KHÍ i u 20. Hình th c h p ng d u khí H p ng d u khí ư c ký k t dư i các hình th c sau: H p ng chia s n phNm; H p ng i u hành chung; H p ng liên doanh. Ngoài các hình th c h p ng trên ây, T ng công ty D u khí Vi t Nam và i tác có th tho thu n l a ch n các hình th c h p ng khác.
 7. i u 21. Ngư i i u hành Vi c c ho c thuê Ngư i i u hành ư c tho thu n trong h p ng d u khí ho c b ng m t văn b n riêng. Ph m vi ho t ng i u hành ư c u quy n do các bên tham gia h p ng tho thu n trong h p ng d u khí ho c văn b n v c ho c thuê Ngư i i u hành. Ngư i i u hành ư c i di n cho các bên tham gia h p ng d u khí ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò, khai thác d u khí và th c hi n quy n, nghĩa v trong ph m vi ư c y quy n theo tho thu n v c ho c thuê Ngư i i u hành và tuân th các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. i u 22. Công ty i u hành chung Công ty i u hành chung ư c thành l p i di n cho các bên tham gia h p ng d u khí ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò khai thác d u khí và th c hi n quy n, nghĩa v trong ph m vi ư c u quy n theo tho thu n v i u hành chung và tuân th các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. Công ty i u hành chung có con d u, ư c m tài kho n, ư c tuy n d ng lao ng, ư c ký các h p ng kinh t và ti n hành các ho t ng khác theo u quy n. B K ho ch và u tư quy nh v t ch c và ho t ng c a Công ty i u hành chung. i u 23. u th u các lô Cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí t ch c u th u các lô theo quy nh v u th u các lô tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí do Chính ph Vi t Nam ban hành. Trong trư ng h p ch có m t i tác tham gia u th u ho c trong trư ng h p c bi t khác, Th tư ng Chính ph quy t nh vi c ch nh th u theo ngh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí. i u 24. Giai o n tìm ki m thăm dò Giai o n tìm ki m thăm dò quy nh t i i u 17 Lu t D u khí có th ư c chia thành các giai o n nh . Th i h n c a các giai o n nh do các bên tham gia h p ng d u khí th a thu n. i u 25. Kéo dài th i h n c a giai o n tìm ki m thăm dò Trong trư ng h p giai o n tìm ki m thăm dò h t h n mà Nhà th u v n chưa hoàn thành chương trình công tác, th i h n c a giai o n tìm ki m thăm dò có th ư c kéo dài theo quy nh t i i u 17 Lu t D u khí. Nhà th u và T ng công ty D u khí Vi t Nam ph i có văn b n nêu rõ lý do xin kéo dài th i h n c a giai o n tìm ki m thăm dò, trình B K ho ch và u tư xem xét phê duy t trư c khi k t thúc giai o n tìm ki m thăm dò.
 8. i u 26. Gi l i di n tích phát hi n khí Phát hi n khí có kh năng thương m i theo quy nh t i i u 17 Lu t D u khí là phát hi n khí mà qua thNm lư ng và ánh giá sơ b c a Nhà th u, vi c u tư khai thác m ó có hi u qu . Nhà th u và T ng công ty D u khí Vi t Nam ph i có văn b n nêu rõ lý do và ngh th i h n gi l i di n tích phát hi n khí trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. N u th i gian gi l i di n tích phát hi n khí ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép kéo dài t i năm năm (5 năm) mà Nhà th u v n chưa tìm ư c th trư ng tiêu th khí thì Th tư ng Chính ph có th cho phép kéo dài thêm hai năm (2 năm) ti p theo theo ngh c a Nhà th u và T ng công ty D u khí Vi t Nam. Trư ng h p Nhà th u c tình trì hoãn ho c thi u thi n chí trong vi c tho thu n v h p ng mua bán khí, vi c cho phép gi l i di n tích phát hi n khí có th b ình ch ho c không ư c xem xét cho kéo dài. i u 27. T m d ng vi c th c hi n m t s quy n và nghĩa v trong h p ng d u khí 1. T m d ng trong trư ng h p b t kh kháng. Các bên tham gia h p ng d u khí có th tho thu n phương th c t m d ng vi c th c hi n m t s quy n và nghĩa v trong h p ng d u khí trong trư ng h p b t kh kháng theo quy nh t i i u 17 Lu t D u khí. S ki n b t kh kháng do các bên tham gia h p ng d u khí tho thu n trong h p ng d u khí. Trong trư ng h p s ki n b t kh kháng ch m d t, nhưng h u qu c a s ki n b t kh kháng chưa kh c ph c xong, vi c ti p t c t m d ng th c hi n m t s quy n và nghĩa v trong h p ng d u khí do Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. T m d ng trong trư ng h p c bi t. Trư ng h p c bi t ư c t m d ng vi c th c hi n m t s quy n và nghĩa v trong h p ng d u khí theo quy nh t i i u 17 Lu t D u khí là các trư ng h p vì lý do qu c phòng, an ninh ho c các lý do c bi t khác. Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh t ng trư ng h p c th theo ngh c a Nhà th u và T ng công ty D u khí Vi t Nam. i u 28. Hoàn tr di n tích tìm ki m thăm dò Nhà th u ph i hoàn tr di n tích tìm ki m thăm dò theo quy nh sau: 1. Không ít hơn 20% di n tích h p ng ban u vào cu i m i giai o n nh c a giai o n tìm ki m thăm dò. 2. Toàn b di n tích h p ng còn l i sau khi k t thúc giai o n tìm ki m thăm dò tr các di n tích ang thNm lư ng, di n tích phát tri n m , khai thác d u khí và di n tích ư c gi l i theo quy nh t i i u 17 Lu t D u khí.
 9. Nhà th u có th t nguy n hoàn tr di n tích vào b t kỳ lúc nào trong giai o n tìm ki m thăm dò. Các vùng ã t nguy n hoàn tr ư c tr kh i nghĩa v hoàn tr di n tích. Vi c t nguy n hoàn tr di n tích không làm gi m các nghĩa v ã cam k t trong h p ng d u khí. Di n tích hoàn tr ph i t o thành các d ng hình h c ơn gi n. Các công trình c nh ph i ư c tháo d kh i di n tích hoàn tr theo quy nh t i i u 15 Ngh nh này. i u 29. Cam k t công vi c Nhà th u và T ng công ty D u khí Vi t Nam ph i th a thu n chương trình công vi c trong giai o n tìm ki m thăm dò v i các cam k t t i thi u v kh i lư ng kh o sát a v t lý, kh i lư ng gi ng khoan, các nghiên c u t ng h p khác, các cam k t v ào t o, tuy n d ng, chuy n giao công ngh . Ư c tính chi phí cho cam k t công vi c t i thi u nói trên ư c coi là cam k t tài chính t i thi u. Nhà th u ư c coi là hoàn thành cam k t tài chính t i thi u khi các cam k t công vi c t i thi u ã hoàn thành. Trong trư ng h p Nhà th u xin ch m d t h p ng d u khí, nhưng chưa hoàn thành các cam k t công vi c t i thi u thì ph i hoàn tr cho T ng công ty D u khí Vi t Nam m t kho n ti n tương ng v i kh i lư ng công vi c ã cam k t th c hi n nhưng chưa hoàn thành tính theo cam k t tài chính t i thi u. i u 30. Khai thác s m Trong giai o n tìm ki m thăm dò, n u Nhà th u ti n hành khai thác s m t i các khu v c thu c di n tích h p ng d u khí thì ph i trình cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí phê duy t k ho ch khai thác s m theo quy nh c a Lu t D u khí và Ngh nh này. i u 31. Các công vi c sau khi phát hi n d u khí Sau khi phát hi n d u khí, Nhà th u ph i thông báo k p th i và báo cáo các k t qu nghiên c u, ánh giá và các tài li u có liên quan cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí và T ng công ty D u khí Vi t Nam. Nhà th u và T ng công ty D u khí Vi t Nam ph i tho thu n trong h p ng d u khí các i u kho n v căn c xác nh m có giá tr thương m i, th i h n trình chương trình thNm lư ng m , k ho ch i cương và k ho ch phát tri n m . Nhà th u ph i thông báo k t qu thNm lư ng cho T ng công ty D u khí Vi t Nam. N u k t qu thNm lư ng cho th y m có giá tr thương m i, Nhà th u ư c tuyên b phát hi n thương m i. Nhà th u và T ng công ty D u khí Vi t Nam ph i g i cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí báo cáo tr lư ng, k ho ch phát tri n m trình Th tư ng Chính ph phê duy t.
 10. Sau khi k ho ch phát tri n m ư c phê duy t, n u Nhà th u không ti n hành phát tri n m và khai thác d u khí theo th i h n ã quy nh trong văn b n phê duy t thì cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí ư c quy n thu h i m . i u 32. S d ng d u khí cho ho t ng khai thác Trong quá trình khai thác d u khí, Nhà th u có th s d ng d u khí khai thác ư c t di n tích h p ng cho các ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác theo nh m c phù h p v i thông l trong công nghi p d u khí qu c t . i u 33. Báo cáo nh kỳ Trong quá trình khai thác d u khí, Nhà th u ph i n p báo cáo nh kỳ v s n lư ng khai thác, thành ph n, t tr ng d u khí khai thác ư c c a t ng m , t ng i tư ng khai thác cho T ng công ty D u khí Vi t Nam. Báo cáo trên ph i bao g m c thông tin v kh i lư ng d u khí s d ng ph c v tìm ki m thăm dò và khai thác, kh i lư ng d u khí hao h t ho c b tb . i u 34. S d ng khí ng hành Nhà th u có th s d ng khí ng hành khai thác ư c trong di n tích h p ng làm nhiên li u ph c v cho ho t ng d u khí t i m ho c bơm tr l i m . Khí ng hành ch ư c t b khi ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí cho phép. Chính ph Vi t Nam có quy n s d ng không ph i tr ti n khí ng hành mà Nhà th u có ý nh t b n u vi c này không gây c n tr cho ho t ng c a Nhà th u. Trong trư ng h p ó, Nhà th u ph i t o i u ki n công vi c trên ư c th c hi n thu n l i. i u 35. M d u khí vư t ra ngoài di n tích h p ng Trong trư ng h p m d u khí vư t ra ngoài di n tích h p ng d u khí sang di n tích lô chưa u th u ho c chưa ch nh th u thì T ng công ty D u khí Vi t Nam và Nhà th u l p d án h p tác khai thác toàn b m ó trình Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 36. H p nh t m Trong trư ng h p m d u khí c a di n tích h p ng d u khí vư t sang di n tích lô ã u th u, ch nh th u ho c ã ký k t h p ng d u khí thì các bên liên quan th a thu n l p d án khai thác chung toàn b m ó trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Chương 4: QUY N VÀ NGHĨA V C A T CH C, CÁ NHÂN TI N HÀNH HO T NG D U KHÍ
 11. i u 37. Quy n ký k t h p ng ph c v ho t ng d u khí T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ư c quy n ký k t h p ng mua bán hàng hoá, h p ng d ch v d u khí v i Nhà th u ph ho c v i các t ch c, cá nhân khác ph c v ho t ng d u khí. Nhà th u và Nhà th u ph ph i ưu tiên mua hàng hoá do Vi t Nam s n xu t và cung c p; ưu tiên ký k t h p ng d ch v v i t ch c, cá nhân Vi t Nam trên nguyên t c b o m tính c nh tranh v giá c và ch t lư ng. i u 38. Ch i v i ngư i lao ng Nhà th u ph i có n i quy lao ng, thang b ng lương, ch tr thư ng, ph c p và các ch khác i v i ngư i lao ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v lao ng, có tính n thông l ư c áp d ng trong công nghi p d u khí qu c t ; ph i có bi u biên ch , k ho ch tuy n d ng lao ng và k ho ch ào t o hàng năm. i u 39. Tuy n d ng và ký k t h p ng lao ng T ch c, cá nhân nư c ngoài ti n hành ho t ng d u khí ph i ưu tiên s d ng lao ng là ngư i Vi t Nam và ư c tuy n d ng ngư i nư c ngoài làm nh ng công vi c mà ngư i Vi t Nam chưa th m nh n, nhưng ph i có kinh phí, chương trình ào t o ngư i Vi t Nam s m thay th ngư i nư c ngoài. Vi c tuy n d ng ngư i lao ng ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v lao ng. T ch c, cá nhân nư c ngoài ti n hành ho t ng d u khí ư c tr c ti p tuy n ch n và ký k t h p ng lao ng v i ngư i có gi y phép lao ng. i u 40. Quy n m tài kho n và mua ngo i t 1. Nhà th u là t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c m tài kho n t i Vi t Nam và nư c ngoài. Khi m tài kho n t i nư c ngoài, Nhà th u ph i ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 2. Sau khi ã hoàn thành các nghĩa v thu theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, Nhà th u là t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c chuy n ra nư c ngoài ho c ư c gi l i nư c ngoài thu nh p t vi c bán d u khí thu c ph n thu h i chi phí, l i nhu n và các thu nh p h p pháp khác thu ư c trong quá trình ho t ng d u khí. 3. Nhà th u là t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c mua ngo i t t i ngân hàng thương m i ho c t ch c tín d ng ư c phép kinh doanh ngo i t t i Vi t Nam áp ng cho các nhu c u giao d ch vãng lai hay các giao d ch ư c phép khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v qu n lý ngo i h i. i u 41. B o m cân i ngo i t 1. D án quan tr ng ư c b o m cân i ngo i t là d án khai thác d u khí c a Nhà th u là t ch c, cá nhân nư c ngoài, có bán toàn b ho c m t ph n d u khí t i th
 12. trư ng Vi t Nam ph c v cho các d án c bi t quan tr ng u tư theo chương trình c a Chính ph Vi t Nam và d án có bán d u khí theo yêu c u c a Chính ph Vi t Nam theo quy nh t i kho n 9 i u 30 Lu t D u khí. 2. S ngo i t ư c Chính ph Vi t Nam b o m cân i theo quy nh t i kho n 1 i u này là s ngo i t thi u h t sau khi Nhà th u là t ch c, cá nhân nư c ngoài ã mua t i các ngân hàng thương m i và các t ch c tín d ng ư c phép kinh doanh ngo i t t i Vi t Nam nhưng không vư t quá s ti n ng Vi t Nam mà Nhà th u thu ư c t vi c bán d u khí t i th trư ng Vi t Nam. 3. Vi c chuy n i ng Vi t Nam sang lo i ngo i t t do chuy n i ư c, ư c th c hi n theo t giá mua bán c a các ngân hàng thương m i công b t i th i i m chuy n i. i u 42. Nghĩa v bán d u thô t i th trư ng Vi t Nam Trong trư ng h p khNn c p, theo yêu c u c a Chính ph Vi t Nam, Nhà th u có nghĩa v bán m t ph n d u thô thu c quy n s h u c a mình t i th trư ng Vi t Nam. Ph n d u thô do Chính ph Vi t Nam yêu c u i v i t ng Nhà th u bán t i th trư ng Vi t Nam ư c xác nh theo t l ph n trăm (%) gi a s d u thô thu c s h u c a Nhà th u ó và t ng s d u thô thu c s h u c a t t c các Nhà th u khai thác d u khí t i Vi t Nam. Giá bán d u thô theo yêu c u c a Chính ph Vi t Nam là giá bán theo giá c nh tranh qu c t . i u 43. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p liên doanh Trong trư ng h p h p ng d u khí ư c ký k t dư i hình th c h p ng liên doanh thì doanh nghi p liên doanh ư c hư ng quy n và th c hi n nghĩa v ã tho thu n trong h p ng liên doanh, các quy n và nghĩa v c a Nhà th u ư c quy nh t i Chương này và các quy nh tương ng c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Chương 5: CÁC QUY NNH V THU , TÀI CHÍNH i u 44. Thu tài nguyên i v i d u thô T ch c, cá nhân ti n hành khai thác d u thô ph i n p thu tài nguyên. Thu tài nguyên i v i d u thô ư c xác nh trên cơ s lũy ti n t ng ph n c a t ng s n lư ng d u thô th c, khai thác trong m i kỳ n p thu tính theo s n lư ng d u thô bình quân m i ngày khai thác ư c c a toàn b di n tích h p ng d u khí. Bi u thu tài nguyên i v i d u thô ư c quy nh như sau: S n lư ng khai thác D án khuy n D án khác khích u tư
 13. n 20.000 thùng/ngày 4% 6% Trên 20.000 thùng n 50.000 thùng/ngày 6% 8% Trên 50.000 thùng n 75.000 thùng/ngày 8% 10% Trên 75.000 thùng n 100.000 thùng/ngày 10% 15% Trên 100.000 thùng n 150.000 thùng/ngày 15% 20% Trên 150.000 thùng/ngày 20% 25% i u 45. Thu tài nguyên i v i khí thiên nhiên T ch c, cá nhân ti n hành khai thác khí thiên nhiên ph i n p thu tài nguyên. Thu tài nguyên i v i khí thiên nhiên ư c xác nh trên cơ s lũy ti n t ng ph n c a t ng s n lư ng khí th c, khai thác trong m i kỳ n p thu tính theo s n lư ng khí bình quân m i ngày khai thác ư c c a toàn b di n tích h p ng d u khí. Bi u thu tài nguyên i v i khí thiên nhiên ư c quy nh như sau: S n lư ng khai thác D án khuy n D án khác khích u tư n 5 tri u m3/ngày 0% 0% Trên 5 tri u m3 n 10 tri u m3/ngày 3% 5% Trên 10 tri u m3/ngày 6% 10% i u 46. Giá tính thu tài nguyên Giá tính thu tài nguyên i v i d u thô là giá bình quân gia quy n c a d u thô ư c bán t i i m giao nh n theo h p ng giao d ch sòng ph ng trong kỳ n p thu . Giá tính thu tài nguyên i v i khí thiên nhiên là giá bán theo h p ng giao d ch sòng ph ng t i i m giao nh n trong kỳ n p thu . Trong trư ng h p d u khí ư c bán không theo h p ng giao d ch sòng ph ng thì giá tính thu tài nguyên do B Tài chính xác nh d a trên giá th trư ng có xét n ch t lư ng d u khí, a i m và các y u t liên quan khác. i u 47. Phương th c n p thu tài nguyên Thu tài nguyên ư c n p b ng d u khí ho c b ng ti n, ho c m t ph n b ng ti n và m t ph n b ng d u khí tùy theo s l a ch n c a cơ quan thu . Cơ quan thu thông báo cho t ch c, cá nhân ti n hành khai thác d u khí trư c 6 tháng v vi c n p thu tài nguyên b ng ti n hay b ng d u khí. Thu tài nguyên ư c t m n p hàng tháng và quy t toán theo quý.
 14. N u thu tài nguyên ư c thu b ng d u khí thì a i m n p thu là i m giao nh n. Trong trư ng h p cơ quan thu yêu c u n p thu tài nguyên t i a i m khác thì i tư ng n p thu ư c tr chi phí v n t i và các chi phí tr c ti p khác phát sinh do thay i a i m n p thu vào ph n thu tài nguyên ph i n p. i u 48. Thu thu nh p doanh nghi p T ch c, cá nhân ti n hành tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i n p thu thu nh p doanh nghi p. Căn c tính thu thu nh p doanh nghi p là t ng thu nh p ch u thu trong kỳ n p thu và thu su t quy nh t i i u 33 Lu t D u khí. T ng thu nh p ch u thu bao g m thu nh p t ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí và thu nh p khác. Thu nh p t ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí b ng doanh thu tr các chi phí liên quan n ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí trong kỳ n p thu theo quy nh t i i u 49 và i u 50 Ngh nh này. Thu nh p khác bao g m: 1. Chênh l ch v mua bán ch ng khoán; 2. Thu nh p v quy n s h u, quy n s d ng tài s n; 3. Thu nh p t chuy n như ng; 4. Thu nh p t ti n g i, cho vay v n; 5. Chênh l ch do bán ngo i t ; 6. Thu các kho n thu khó òi ã xoá s k toán, nay òi ư c; 7. Thu các kho n n ph i tr không xác nh ư c ch n ; 8. Thu nh p t các kho n doanh thu khác liên quan n ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí sau khi tr các kho n chi phí t o ra các kho n thu nh p ó; 9. Các kho n thu nh p khác. i u 49. Doanh thu Doanh thu xác nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p t ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí là toàn b giá tr d u khí ư c bán theo h p ng giao d ch sòng ph ng. Trong trư ng h p d u khí ư c bán không theo h p ng giao d ch sòng ph ng thì doanh thu xác nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p ư c xác nh b ng
 15. cách l y kh i lư ng d u khí ư c bán nhân v i giá do B Tài chính xác nh theo quy nh t i i u 46 Ngh nh này. i u 50. Chi phí ư c tr xác nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p Chi phí ư c tr xác nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p bao g m: 1. Chi phí ư c phép thu h i theo tho thu n t i h p ng d u khí; 2. Thu tài nguyên; 3. Thu xu t khNu; 4. Ti n hoa h ng d u khí tho thu n trong h p ng d u khí; 5. Các kho n óng góp tài tr vì m c ích xã h i, t thi n. i u 51. Các chi phí không ư c tính vào chi phí ư c thu h i Các chi phí không ư c tính vào chi phí ư c thu h i bao g m: 1. Các chi phí phát sinh trư c khi h p ng d u khí có hi u l c, tr trư ng h p ã ư c th a thu n trong h p ng d u khí ho c ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n ch p nh n; 2. Các lo i hoa h ng d u khí và các cam k t khác ã th a thu n không thu h i trong h p ng d u khí; 3. Lãi vay i v i s ti n u tư cho tìm ki m thăm dò, phát tri n m và khai thác d u khí; 4. Ti n n p ph t, ti n b i thư ng thi t h i và các t n th t do l i c a t ch c, cá nhân ó gây ra; 5. Ti n n p thu tài nguyên, thu xu t khNu, thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p t i Vi t Nam và nư c ngoài và thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài; 6. Nh ng thi t h i ã ư c b o hi m n bù; 7. Các kho n góp tài tr vì m c ích xã h i, t thi n; 8. Nh ng chi phí không h p lý, h p l không th ch ng minh ư c trong ki m toán, quy t toán thu và thanh tra. i u 52. Mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p T ch c, cá nhân ti n hành tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí t i các d án khuy n khích u tư d u khí ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong m t năm u k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m năm mươi ph n trăm (50%) s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong m t năm ti p theo.
 16. Th tư ng Chính ph quy t nh các trư ng h p c th ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong hai năm u k t khi có thu nh p ch u thu và ư c gi m năm mươi ph n trăm (50%) s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong hai năm ti p theo. i u 53. Phương th c n p thu thu nh p doanh nghi p Thu thu nh p doanh nghi p ư c thu b ng ti n và ư c t m n p hàng quý, quy t toán theo năm. i u 54. Mi n thu nh p khNu 1. Hàng hoá dư i ây do t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí tr c ti p nh p khNu hay u thác nh p khNu ư c mi n thu nh p khNu: Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng c n thi t cho ho t ng d u khí, phương ti n v n chuy n dùng ưa ón công nhân (ô tô t 24 ch ng i tr lên, phương ti n thu ), k c linh ki n, chi ti t, b ph n r i, ph tùng gá l p, thay th , khuôn m u, ph ki n i kèm v i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng, phương ti n v n chuy n nêu trên; V t tư c n thi t cho ho t ng d u khí mà trong nư c chưa s n xu t ư c; Trang thi t b y t và thu c c p c u s d ng trên các giàn khoan và công trình n i khi ư c B Y t ch p thu n; Hàng t m nh p tái xu t ph c v cho ho t ng d u khí; Trang thi t b văn phòng ph c v cho ho t ng d u khí. 2. Hàng hoá quy nh t i kho n 1 i u này do Nhà th u ph và t ch c, cá nhân khác nh p khNu cung c p cho t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí thông qua h p ng d ch v d u khí ho c h p ng cung c p hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu. i u 55. Thu giá tr gia tăng 1. Hàng hoá dư i ây do t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí tr c ti p nh p khNu hay u thác nh p khNu không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng: Thi t b , máy móc, ph tùng thay th , phương ti n v n t i chuyên dùng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n thi t cho ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí. Trong trư ng h p nh p khNu dây chuy n thi t b , máy móc ng b không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng, nhưng trong dây chuy n ng b có thi t b , máy móc trong nư c ã s n xu t ư c thì không tính thu giá tr gia tăng cho c dây chuy n thi t b , máy móc ng b ó;
 17. V t tư nh p khNu thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n thi t cho ho t ng tìm ki m thăm dò, phát tri n m ; Hàng t m nh p tái xu t ph c v cho ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí. 2. Hàng hoá quy nh t i kho n 1 i u này do Nhà th u ph và t ch c, cá nhân khác nh p khNu cung c p cho t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí thông qua h p ng d ch v d u khí ho c h p ng cung c p hàng hoá không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng. i u 56. Truy n p thu Hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu theo quy nh t i i u 54 ho c không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u 55 Ngh nh này, n u: 1. Chuy n như ng t i Vi t Nam không nh m m c ích ph c v ho t ng d u khí thì ph i ư c phép c a B Thương m i và ph i truy n p thu nh p khNu và n p các lo i thu khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Chuy n như ng t i Vi t Nam nh m m c ích ph c v ho t ng d u khí thì ph i ư c phép c a B Thương m i và ư c mi n truy n p thu nh p khNu nhưng ph i n p các lo i thu khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Chuy n quy n s h u các v t tư, thi t b cho T ng công ty D u khí Vi t Nam theo th a thu n trong h p ng d u khí thì Nhà th u ư c mi n truy n p thu nh p khNu và các lo i thu khác, nhưng T ng công ty D u khí Vi t Nam ph i n p các lo i thu , phí có liên quan n chuy n quy n s h u tài s n và n p ti n thu s d ng v n i v i s v n là giá tr tài s n nh n t Nhà th u. i u 57. Xác nh danh m c thi t b , máy móc, v t tư ã s n xu t ư c trong nư c B K ho ch và u tư ban hành danh m c thi t b máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng, v t tư trong nư c ã s n xu t ư c làm cơ s cho vi c mi n thu nh p khNu theo quy nh t i i u 54 và xác nh hàng hoá không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u 55 Ngh nh này. i u 58. Mi n Thu xu t khNu 1. Hàng t m nh p khNu ho c hàng hoá nh p khNu nhưng không s d ng h t ư c mi n thu xu t khNu khi tái xu t. 2. Ph n d u khí thu c thu tài nguyên c a Nhà nư c khi xu t khNu không thu c di n ch u thu xu t khNu. i u 59. Thu thu nh p doanh nghi p do chuy n như ng ph n v n tham gia h p ng d u khí 1. Nhà th u là t ch c, cá nhân nư c ngoài ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i n p thu thu nh p doanh nghi p i v i thu nh p phát sinh do
 18. chuy n như ng ph n v n tham gia h p ng d u khí theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. T ch c, cá nhân Vi t Nam ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i n p thu thu nh p doanh nghi p i v i thu nh p phát sinh do chuy n như ng ph n v n tham gia h p ng d u khí theo quy nh c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. i u 60. Thu i v i Nhà th u ph Nhà th u ph và t ch c, cá nhân khác ký k t h p ng cung c p hàng hoá, d ch v v i t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i n p các lo i thu theo quy nh c a pháp lu t thu hi n hành tr trư ng h p nh p khNu hàng hoá quy nh t i i u 54 và i u 55 Ngh nh này. i u 61. Năm tính thu Năm tính thu i v i t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí có th ngh B Tài chính cho áp d ng năm tài chính 12 tháng c a mình tính và n p thu thu nh p doanh nghi p. i u 62. ăng ký ch k toán T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i ăng ký ch k toán áp d ng v i B Tài chính và ch u s ki m tra c a cơ quan tài chính. i u 63. Báo cáo tài chính T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí ph i g i báo cáo tài chính hàng năm n cơ quan c p gi y phép u tư, cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí, B Tài chính và T ng c c Th ng kê trong vòng 3 tháng k t ngày k t thúc năm tài chính. Trư c khi g i cho các cơ quan nói trên, báo cáo tài chính hàng năm ph i ư c ki m toán b i m t công ty ki m toán c l p c a Vi t Nam ho c công ty ki m toán c l p khác ư c phép ho t ng t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v ki m toán. Chương 6: QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG D U KHÍ i u 64. ThNm quy n qu n lý Nhà nư c v ho t ng d u khí c a Chính ph , Th tư ng Chính ph
 19. 1. Chính ph th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ho t ng d u khí. Chính ph th c hi n các nhi m v và quy n h n sau: Ban hành các văn b n pháp quy v qu n lý các ho t ng d u khí; Quy t nh chi n lư c, chính sách, quy ho ch phát tri n ngành d u khí; Quy t nh vi c h p tác ho t ng d u khí t i các vùng ch ng l n v i nư c ngoài; Quy t nh phương án h p tác qu c t v tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí; Xem xét, quy t nh các v n khác theo thNm quy n. 2. Th tư ng Chính ph th c hi n các nhi m v và quy n h n sau: Ban hành danh m c các lô; phân nh và i u ch nh gi i h n các lô; Thay m t Chính ph chuNn y h p ng d u khí; Thay m t Chính ph xem xét, quy t nh vi c chuy n như ng quy n và nghĩa v c a h p ng d u khí; Xem xét, quy t nh vi c ch nh th u ch n i tác ký k t h p ng d u khí; Xem xét, quy t nh các v n khác theo thNm quy n. i u 65. ThNm quy n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí Cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ho t ng d u khí theo quy nh c a Chính ph ; có nhi m v , quy n h n sau: 1. So n th o, trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v d u khí; 2. So n th o, trình Chính ph phê duy t chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành d u khí; 3. So n th o, trình Chính ph phê duy t k ho ch phát tri n và d án u tư d u khí quan tr ng; 4. Trình Chính ph các chính sách v khuy n khích tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí; 5. Trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c ch nh th u ch n i tác ký k t h p ng d u khí; 6. Ki m tra, thanh tra và giám sát các ho t ng d u khí; 7. Quy t nh các v n khác thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c v ho t ng d u khí.
 20. i u 66. ThNm quy n qu n lý Nhà nư c v d u khí c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân c p t nh 1. B K ho ch và u tư thNm nh, trình Th tư ng Chính ph phê duy t k t qu u th u các lô tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí; ch trì thNm nh, c p gi y phép u tư và i u ch nh gi y phép u tư i v i d án u tư d u khí theo quy nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c cho phép chuy n như ng quy n và nghĩa v c a h p ng d u khí; báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình c p gi y phép u tư trong lĩnh v c d u khí t i Vi t Nam; th c hi n các nhi m v khác theo u quy n c a Th tư ng Chính ph . 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh trong ph m vi thNm quy n c a mình, có trách nhi m gi i quy t ho c ph i h p v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí, B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan gi i quy t các v n v t ai, s d ng h p lý các ngu n nư c, nh t là các vùng nuôi tr ng thu s n, vùng b o t n sinh v t bi n, vùng dành cho ngh mát, ho t ng du l ch và các v n khác liên quan n vi c th c hi n các ho t ng d u khí. Chương 7: THANH TRA CÁC HO T NG D U KHÍ i u 67. Thanh tra chuyên ngành Thanh tra ho t ng d u khí là thanh tra chuyên ngành nh m b o m vi c ch p hành Lu t D u khí và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n ho t ng d u khí. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v d u khí t ch c th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành d u khí và ra quy t nh thanh tra ho t ng d u khí. Quy t nh thanh tra bao g m các n i dung ch y u sau: Thành ph n oàn thanh tra; i tư ng thanh tra; N i dung thanh tra; a i m thanh tra; Th i h n thanh tra; Nh ng yêu c u iv i i tư ng ch u s thanh tra. i u 68. Quy n h n và trách nhi m c a oàn thanh tra 1. oàn thanh tra có các quy n sau: ư c mang theo phương ti n k thu t c n thi t ph c v cho ho t ng thanh tra.
Đồng bộ tài khoản