Nghị định 48/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
159
lượt xem
4
download

Nghị định 48/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 48/CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 48/CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H   C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  48/CP N G µ Y  17 T H¸ N G  7 N¨ M  1995 C P V Ò  T æ  C H ø C  V µ  H O ¹ T  ® é N G   I Ö N  ¶ N H ® CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch Ph ng 30    n¨m  1992; § Ó   ñng  è  µ  ©y  ùng  ét  Òn  iÖn  c cvx d mn ® ¶nh  Öt Nam   ©n  éc,hiÖn  Vi   d t  ®¹i vµ  ©n    ë   éng    nh v¨n,m r giao u  èc  Õ  Ò   iÖn  l qu t v ® ¶nh, ®¸p    øng nhu  Çu   c sinhho¹tv¨n ho¸ vµ    Çn  ña  ©n  ©n;         tinhth c nh d X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin, NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1: §iÖn ¶nh  µlo¹  ×nh  Ö   Ëttæng  îp g ¾n   Òn víi ¬ng  l  i h ngh thu   h  li    ph thøc    s¶n xuÊtc«ng    nghiÖp.Ho¹t®éng  iÖn      ® ¶nh nh»m     ôc  Ýnh  Þ,tt ng,t×nh  gi¸od ch tr   ë   c¶m,  ©ng  n cao  ©n  Ý vµ  ×nh    Èm   ü,  ãp  Çn  ¸p  d tr   tr ®é th m g ph ® øng  nhu  Çu  c chÝnh  ¸ng  ® sinhho¹tv¨n ho¸ vµ    Çn  ña  ©n  ©n.         tinhth c nh d Ho¹t ®éng  iÖn    ® ¶nh  bao  å m     Ünh  ùc  ñ  Õu:  g c¸c l v ch y s¶n  Êt  xu phim,   phæ   Õn  bi phim  (ph¸thµnh    phim  µ  Õu  v chi phim),xuÊt,nhËp  Èu      kh phim.Ho¹t     ®éng  iÖn  ® ¶nh  kh«ng  mang   Ýnh  Êt  t ch kinh  doanh  n   Çn; c¸c  ®¬ thu   doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   trong  Ünh  ùc    µ lo¹  l v trªnl   i doanh nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  Ých. Phim quy  nh  ®Þ trong nghÞ  nh  µy  µt¸cphÈ m   iÖn    ®Þ n l    ® ¶nh  îcghitrªn ®     c¸c  ¹  Ët  Öu, ® îc phæ   Õn  lo iv li     bi th«ng  qua c¸c  ¬  ë  Õu  c s chi phim,  c¸c  i  ®µ truyÒn  ×nh  µ  ¹ng íi h vm l  video. §i Ò u    µ   ícthèng  Êt qu¶n  ýho¹t®éng  iÖn  2.­Nh n   nh   l    ® ¶nh  trong c¶  íc   n  b»ng  ph¸p luËttheo nguyªn t¾c:        1. Ph ©n  Ötchøc    bi   n¨ng  qu¶n  ýNhµ   íccña  é, Uû   l  n  B   ban  ©n   ©n    Nh d c¸c cÊp  íichøc  v  n¨ng  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt kinh doanh, sù  xu       nghiÖp  ña    ¬  ë  c c¸c c s ®iÖn  ¶nh; 2. §¶m     b¶o  Òn  ×nh  ng,  Òn  ñ  ng  quy b ®¼ quy ch ®é s¸ng  ¹ovµ  Òn    t   quy t¸c gi¶ cña    chøc,c¸ nh©n    c¸c tæ     tham    ¹t®éng  iÖn  gia ho   ® ¶nh,quyÒn  ëng  ô   h th   t¸cphÈ m   iÖn    ® ¶nh  ña  äi  c m c«ng  ©n; d 3. Phim  éc  äi  Ó  ¹     thu m th lo i s¶n  Êt trong níc hoÆc   Ëp  õ níc ngoµi , xu      nh t      ®Ò u  ph¶i ® îc Bé       V¨n  ho¸    ­ Th«ng    Ðt  Öt  µ  Êp  Êy  Ðp  íi ® îc tinx duy v c gi ph m    phæ   Õn  bi trong níchoÆc   ícngoµi.    n  Nghiªm  Ê m   c s¶n  Êt,nhËp  Èu  µ  xu   kh v phæ   Õn    bi c¸c phim  ã  éi dung  cn  sau: ­ Chèng  ¹ Nhµ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam;    l  i n  ho x∙h   ngh Vi   Ph¸  ¹ikhèi ho     ®oµn  Õt  µn  ©n; k to d ­ Tuyªn    truyÒn  ¹o  ùc,chiÕn  bl  tranh x© m  îc,g©y  Ën  ïgi÷a    ©n    l  h th   c¸c d técvµ  ©n  ©n    íc;TruyÒn    ëng        nh d c¸cn   b¸ tt v¨n ho¸ ph¶n  ng, lèi èng  © m     ®é     s d «
  2. 2 ®åi  þ,c¸c hµnh    éi¸c,tÖ  ¹n    éi,mª  Ýn  Þ   oan,  tru     vi t     n x∙ h   t d ® ph¸  ¹ithuÇn  ho   phong  ü   ôcvµ  m t   m«i  êng  tr sinhth¸i  ; ­ TiÕt lébÝ   Ët  ña       m c §¶ng,Nhµ   íc,bÝ   Ët  ©n  ù,an    N m qu s   ninh,kinh tÕ,      ®èi ngo¹i  Ý  Ët  i t  µ  Ý  Ët    , m ®ê  ,v b m kh¸cdo  b   ph¸p luËtquy  nh;    ®Þ ­ Xuyªn  ¹clÞch  ö,phñ  Ën  µnh  ùu c¸ch m¹ng, xóc  ¹m  Ü   ©n,    t  s  nh th t      ph v nh anh  ïng  ©n  éc,vu  èng,xóc  ¹m  tÝn  ña  chøc,danh  ù  µ  ©n   h d t   kh   ph uy  c tæ    d v nh phÈ m   ña    ©n. c c¸nh §i Ò u 3.­ µ   íc thùc  Ön  Ýnh   Nh n   hi ch s¸ch sau  y   i  íiho¹t®éng  ®© ®è v     ®iÖn  ¶nh: 1. Nhµ   íc® Æt  µng,u  ∙ivÒ   Õ, cho    n  h   ®   thu   vay  èn  íi   Êt thÊp,trî   v v i l∙xu      gi¸ cho  s¸ng t¸ckÞch     b¶n,s¶n  Êtvµ    xu   phæ   Õn    ¹ phim:tµiliÖu,khoa  äc, bi c¸clo i        h  ho¹th×nh,phim  Õu        thi nhi,phim    gi¸okhoa,phim    tuyªntruyÒn  Ýnh    ch s¸ch cña    §¶ng, Nhµ   íc,m ét  è    N  s phim  truyÖn, c¸c ho¹t®éng  iÖn       ® ¶nh    ïng  ói,h¶i ëv n   ®¶o...vµ    phim  Ó  th nghiÖm;  îgi¸m ét  Çn  i  íiviÖc  Ëp  Èu  Tr     ph ®è v   nh kh phim  cho  Õu    µ  ét  è  thi nhiv m s phim  ña  ícngoµicã    Þ cao  Ò   ëng  µ  Ö   c n    gi¸tr   v tt v ngh thuËt; Nhµ   íccÊp  ét  Çn  èn u  ng  n  m ph v l ®é cho    ¬  ë  c¸cc s s¶n  Êt phim,c¸cc¬  xu      së  Êt,nhËp  Èu  xu   kh phim, ph¸thµnh      phim  µ  Õu  v chi phim  µ doanh  l  nghiÖp  Nhµ   íc. n Bé   V¨n  ho¸  Th«ng    µ  é   µi chÝnh  ­  tinv B T   ban  µnh  h quy  Õ   Ò   Æt   ch v ® hµng,u  ∙ivÒ   Õ,cho    ®   thu   vay  èn  î   µ  Êp  èn u  ng  v tr  v c v l ®é cho    ¬  ë  ãi gi¸ c¸cc s n   trªn. 2.§Çu   ã  ôc    ã  äng®iÓ m     tc m tiªu, tr   c cho  Öc  vi nghiªncøu  ýluËn,®µo  ¹o   l    t  c¸n  é, x©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt ­ kü  Ët,øng  ông  b  d csv      th   d khoa  äc, c«ng  h  nghÖ   hiÖn  i®èi  íic¸c c¬  ë  iÖn  ®¹   v    s ® ¶nh  ña  µ   íc trªnc¸c lÜnh  ùc  c Nh n       v s¶n  Êt,xu   phæ   Õn  µ  bi v b¶o  qu¶n      È m   iÖn  c¸ct¸cph ® ¶nh; 3. Cñng  è  µ    êng    ¬  ë  iÖn    c v t¨ng c c¸c c s ® ¶nh  µ doanh  l  nghiÖp  µ   íc Nh n   thµnh  ét  Ö   èng  ªnth«ng  ÷a s¶n  Êt vµ    ô,trªnc¬  ë    ÷ vai m h th li   gi   xu   tiªuth     s ®ã gi     trß®Þnh  íng trong ho¹t®éng  iÖn    h     ® ¶nh,®ång  êithùc hiÖn    éiho¸ ho¹t   th     x∙h       ®éng  iÖn  ® ¶nh; 4. KhuyÕn  Ých  Öc  Êt khÈu, phæ   Õn  ÷ng    È m   ã    Þ   kh vi xu     bi nh t¸cph c gi¸tr   cña  iÖn  ® ¶nh  Öt Nam   níc ngoµi vµ  ë   éng  Vi   ra     mr giao u  èc  Õ  Ò   iÖn  l qu t v ® ¶nh; 5.TiÕp  ôcbæ     t   sung,söa  æi  Ýnh    ® ch s¸ch ®èi víi   Ö   Ü  iÖn          ngh s ® c¸c ¶nh chuyªn  nghiÖp: xÕp ¬ng  ¬    l c b¶n  theo  ×nh  ,  Êt îng  èng  Õn, chø  tr ®é ch l c hi   kh«ng  theo  © m   th niªn,quy  nh  ô  Ó  Õ     ëng  µ  ô  Êp    ®Þ c th ch ®é th v ph c cho  Ö   ngh sü  ú theo  Õt  tu   k qu¶  tham    µo    È m   iÖn  gia v t¸cph ® ¶nh.Ban      Tæ chøc    ­ C¸n  é  b ChÝnh  ñ  µ  é  ph v b V¨n      ho¸ ­Th«ng    ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  tintr   t  ph ban  µnh    h c¸c quy  nh  ãië  ®Þ n   trªn. CH ¬NG   II    Tæ CHøC   IÖ N   ® ¶NH §i Ò u      4.­Tæ chøc  iÖn  bao  å m: ® ¶nh  g a) C¸c  ¬  ë  iÖn  cs® ¶nh  ù  s nghiÖp, hoÆc     doanh nghiÖp  éc    ¬  thu c¸c c quan  µ   ícTrung  ng  µ  Nh N   ¬ v tØnh,Thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;   ph tr     ¬ b) C¸c  ¬  ë  iÖn    cs® ¶nh  ù  s nghiÖp,hoÆc     doanh nghiÖp  ña    chøc  c c¸ctæ  x∙héië      Trung  ng  µ  ¬ v tØnh,Thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;   ph tr     ¬
  3. 3 c) C¸c  ¬  ë  iÖn    cs® ¶nh  µ doanh  l  nghiÖp  éc    µnh  Çn  thu c¸c th ph kinh tÕ    kh¸c  ¹t ®éng  ho   trong  Ünh  ùc  Êt  Èu  l v xu kh phim, ph¸t hµnh    phim  µ  Õu  v chi phim. §i Ò u    c¬  ë  iÖn  thuéc Bé, ngµnh,Trung  ng  5.­C¸c  s ® ¶nh       ¬ bao  å m: g a) C¸c    h∙ng s¶n  Êtphim;   xu   b) c¸ctrung t©m  ü  Ët®iÖn       k thu   ¶nh; c)C«ng    Êt,nhËp  Èu  µ    µnh    tyxu   kh v ph¸th phim  ÖtNam Vi   d) C¸c    c«ng    Êt,nhËp  Èu  µ  tyxu   kh v cung øng  Ëtt®iÖn  v    ¶nh; e) C¸c  ¬  ë    c s nghiªncøu,®µo  ¹ovµ u  ÷®iÖn      t   l tr   ¶nh. §iÒu    6.­C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ    µnh  ty xu nh kh v ph¸th phim  Öt Nam   éc  Vi   thu Bé  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  ét  è  ¹pchiÕu  tinc m s r   phim    a   ¬ng. TØnh,  µnh  ë ®Þ ph   th phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng  ã  ¬ c c«ng    ty Ph¸thµnh    phim  µ  Õu  ãng  v Chi b (doanh  nghiÖp),hoÆc     trung t©m     Ph¸thµnh    phim  µ  Õu  ãng  ù  v Chi b (s nghiÖp).C¸c    c«ng   ty hoÆc  trung  ©m   µy  ã  t n c c¸c  ¹p,®éi  Õu  r  chi phim  kinh doanh, sù    nghiÖp  µ    öa  µng    µ  v c¸cc h b¸n v cho    thuªb¨ng  ×nh. h Huy Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  qu   x∙,th ph thu tØnh  kh«ng  µnh  Ëp  th l C«ng    ty (hoÆc  Trung  ©m)  t Ph¸thµnh    phim  µ  Õu  ãng. v Chi b §i Ò u 7.­  C¸c  ¬  c quan  µ   íc,tæ  Nh N   chøc kinh  Õ, tæ  t   chøc    éi,c¸ x∙ h     nh©n   èn   µnh  Ëp  ¬  ë  iÖn  mu th l cs® ¶nh ph¶i cã      ®ñ c¸c  iÒu  Ön  µ    ® ki v tiªu chuÈn  Bé  do  V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinquy  nh. ®Þ CH ¬NG   I II HO¹T  NG   IÖ N   ®é ® ¶NH Mô C   1 VÒ   S¶N   Ê T   XU PHIM §i Ò u 8.­ 1.  ¬   ë  C s s¶n  Êt xu phim  chØ   îc ho¹t®éng  ®    sau    îc Bé   khi ®   V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tincho  Ðp  µnh  Ëp  µ  µn  µnh    ñ tôc kh¸c theo  ph th l v ho th c¸c th       quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt;   2. C¬   ë    s s¶n  Êt phim  îc quyÒn  xu   ®  huy  ng  èn  ña  ¬  ®é v c c quan, ®oµn     thÓ, tæ    chøc  kinh tÕ, tæ      chøc    éi,c¸ nh©n    x∙ h     ®Ó s¶n  Êt phim. ViÖc    xu     huy ®éng  èn  v ph¶itu©n    theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h §i Ò u    9.­ C¬  quan  µ   íc,tæ  Nh N   chøc  kinh tÕ, tæ      chøc    éikhicã  x∙ h     nhu  Çu    c s¶n xuÊt phim      ®Ó phæ   Õn  éng  i   ¹m    níc,® îc xÐt  Êp  Êy  Ðp  bi r r∙ trªnph vic¶      c gi ph lµm phim  Êt thêin Õu  ã      iÒu  Ön  nh     c ®ñ c¸c® ki quy  nh  ®Þ sau: 1.Cã   Þch   k b¶n  ña  é  c b phim    xins¶n  Êt; xu 2. Cã   oµn  µm   ® l phim  å m     g c¸c chøc  danh  Ýnh: ®¹o  Ôn,quay  ch   di   phim,  ho¹ sÜ, thu thanh  ã      c chøng  chØ  µnh  Ò; h ngh 3.Cã   Õ   ¹ch s¶n  Êtvµ    k ho   xu   phæ   Õn  é  bi b phim  . ®ã §iÒu    ¬   10.­C quan,tæ    chøc  øng      µnh  Ëp c¬  ë  ® tªnxinth l   s s¶n  Êtphim  xu   hoÆc     Ðp  xin ph s¶n  Êt phim  Êt thêilµ c¬  xu   nh       quan  ñ  ch qu¶n  ña  ¬  ë    c c s s¶n xuÊtphim.  
  4. 4 Thñ   ëng  ¬  tr c quan  ñ  ch qu¶n  µ  v gi¸m  c  ¬  ë  ®è s s s¶n  Êt  xu phim  ph¶i   chÞu  tr¸chnhiÖ m  Ò   éidung,chÊtl ng cña    vn     î   phim  c¬  ë  ×nh  do  s m s¶n  Êt. xu §i Ò u 11.­ ¬   ë  iÖn   C s ® ¶nh  èn   îp    µm  mu h t¸cl phim  hoÆc  cung  Êp  c dÞch  ô  µm  v l phim  íi chøc  èc  Õ,tæ  v tæ  qu t   chøc  hoÆc     ©n  ícngoµiph¶i c¸nh n      ® îcBé    V¨n    ho¸ Th«ng    tincho  Ðp. ph §i Ò u 12.­§¹o  Ôn, quay    di   phim, ho¹  Ü     s thu thanh tham    gia s¶n  Êt xu   phim  ph¶i® îcBé           v¨n ho¸ ­Th«ng    Êp  tinc chøng  chØ  µnh  Ò. h ngh §i Ò u 13.­ 1.C¬   ë  ã    s c phim  îccÊp  Êy phÐp  ®  gi   phæ   Õn  bi ph¶inép  ét    m b¶n  phim ­l u  Óu  chi cho  é       B v¨n ho¸ ­Th«ng  tin; 2. C¬   ë    s s¶n  Êt ph¶i nép u  ÷ vËt  Öu  èc  xu     l tr   li g phim  Nhµ   íc ® Æt   do  n  hµng, hoÆc   î     tr  cho  Ön  Ö   Ëtvµ u  ÷®iÖn  gi¸ vi ngh thu   l tr   ¶nh  éc Bé       thu   v¨n ho¸ Th«ng    é       tin. v¨n ho¸ ­Th«ng    ã  B tinc quy  Õ   ch cho  Öc u  ÷nh÷ng  vi l tr   phim  kh¸c.  Hµng  n¨m  µ   íc cÊp  Nh n   kinh  Ý   ph mua   phim  ã    Þ cña  Öt Nam   µ  íc c gi¸tr   Vi   vn  ngoµi®Ó  u  ÷,   l tr   nh»m   ôc  ô  ph v nhu  Çu  c nghiªncøu,®µo  ¹ovµ      t   s¸ng    iÖn  t¸c® ¶nh. ViÖn  Ngh Ö   Ëtvµ u  ÷®iÖn  thu   l tr   ¶nh  ã  c tr¸chnhiÖ m    b¶o  qu¶n  Ët liÖu l v    ­ u  ÷vµ  o  ¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  Öc  tr   ®µ t   ki thu l   i vi khaith¸csö  ông.    d   Mô C   2 V Ò   ÊT   Ë P   È U   XU NH KH PHIM §i Ò u 14.­C¬   ë    s s¶n  Êt phim  îc quyÒn  Êt khÈu  xu   ®  xu   hoÆc   û    u th¸c xuÊt khÈu    phim  m × nh  do  s¶n  Êt ®∙  îc Bé   xu   ®   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tincho  Ðp  ph xuÊtkhÈu.   §i Ò u 15.­ViÖc  Ëp  Èu    nh kh phim    ®Ó kinh doanh  íi Êt kú  ×nh    d    h b thøc  nµo  u   FAFIM  ÖtNam   éc Bé       ®Ò do  Vi   thu   v¨n ho¸ ­Th«ng    ¶m   Öm.  tin® nhi ViÖc  Ëp  Èu  nh kh phim      ãng    µi truyÒn  ×nh  Öt Nam     ®Ó ph¸ts trªn§   h Vi   do §µitruyÒn  ×nh  Öt Nam   ¶m   Ö m,  ã  ù  èihîp víi é          h Vi   ® nhi c s ph       v¨n ho¸ ­ Th«ng  B tin. ViÖc  Ëp  Èu  nh kh phim   u  ÷vµ  ®Ó l tr   nghiªncøu  îc thùc hiÖn    ®    theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   Êt,nhËp  Èu      È m.     xu   kh v¨n ho¸ ph Mô C   3 V Ò   æ   Õ N  PH BI PHIM (Ph¸thµnh    phim  µ  Õu  v chi phim) §i Ò u 16.­ 1. C¬   ë    s s¶n  Êt phim  îcquyÒn  ù ph¸thµnh, b¸n,hoÆc   û      xu   ®  t       u th¸ccho c¬  ë  s ph¸thµnh    phim ph¸thµnh    s¶n  È m   ña  × nh  n     ¬  ë  Õu  ph cm ®Õ c¸c c s chi phim  µ  ¹ng íi vm l  video. C¬   ë  s s¶n  Êt phim  èn  ù ph¸p  µnh  xu   mu t  h phim  ph¶i®¨ng  ý    k kinh doanh    ph¸p hµnh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;  
  5. 5 2. C¬   ë    s s¶n  Êt phim, c¬  ë  xu     s ph¸thµnh    phim  ã  ¨ng  ý  c® k kinh doanh    ph¸thµnh  îc m ë         ®  c¸c chi nh¸nh, ®¹i lý,cöa  µng         h ®Ó ph¸thµnh    s¶n  È m   ph thuéc së  ÷u  ña  ×nh      a  ¬ng.  h cm ë c¸c®Þ ph C¸c  i lý,cöa  µng  ®¹     h b¸n  µ  v cho  thuª b¨ng  ×nh  ¹t ®éng    h ho   theo    quy ®Þnh  ña  é       c B v¨n ho¸ ­Th«ng    tin. §i Ò u 17.­ViÖc    chuyÓn    È m   iÖn  t¸cph ® ¶nh  îclµm  ®  b»ng  ¹ vËt liÖu lo i       nµy, sang  ¹  Ët liÖu kh¸c vµ    ©n    lo i   v     in nh b¶n    ®Ó kinh doanh, ph¶i thùc  Ön        hi theo ph¸p luËtvÒ   Òn          quy t¸cgi¶. §i Ò u 18.­ Nhµ   íc cÊp  n  100%   kinh  Ý   ¹t®éng  Õu  ph ho   chi phim    Òn  ói,vïng ë mi n    d©n  éc thiÓu  è, vïng  t  s  n«ng th«n  Îo  h l¸nh,h¶i®¶o;  Êp      C 50%  kinh phÝ   ¹t   ho   ®éng  Õu  chi phim      ïng n«ng  ë c¸cv   th«n kh¸c.   §i Ò u 19.­C¬   ë  xuÊtphim,c¬  ë    µnh    s s¶n      s ph¸th phim  îcquyÒn  ©y  ®  x dùng  ¹p®Ó   r   phæ   Õn  bi phim. Nhµ   íc khuyÕn  Ých  äi  µnh  Çn  n  kh m th ph kinh tÕ  Ó  cña  íc ngoµi)   (k c¶  n    li   ªndoanh, li   Õt  íic¸c c¬  ë  iÖn    ªnk v     s ® ¶nh      ¹o,x©y  ùng, qu¶n  ýr¹p ®Ó c¶it   d   l    chiÕu phim,hoÆc   ùbá  èn  ©y  ùng,qu¶n  ýr¹pchiÕu    t  v x d   l    phim. §i Ò u 20.­ 1. C¬   ë  Õu    s chi phim  ph¶i cã  Êy  Ðp  c¬    gi ph do  quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  Êp  íi® îcho¹t®éng; c m      2.  äi  ¹t®éng  Õu  M ho   chi phim, b¨ng  ×nh  ã    h c b¸n  Ð   v thu  Òn,ph¶i sö  ti     dông  Р ngµnh  µichÝnh    µnh  èng  Êt trongc¶  íc. v do  T  ph¸th th nh    n §i Ò u 21.­C¸c  ¬  ë  Õu    c s chi phim  ph¶iu    Õu  ÷ng    tiªnchi nh phim  Nhµ   do  níc® Æt  µng  µ  î   h v tr  gi¸. Mô C   4 PH æ   Õ N  BI PHIM  TRªN  Ö   è NG   H TH TRUY Ò N   × NH H §i Ò u 22.­ 1. H Ö   èng    th truyÒn  ×nh  µ m ét  h l  trong nh÷ng  ¬ng  Ön  ñ  Õu      ph ti ch y tiªu thô vµ    phæ   Õn  éng      bi r r∙ c¸cphim  ña  µnh  Ön  i c ng §i ¶nh. C¸c  µitruyÒn  ×nh  §  h trong c¶  ícph¶iu      n    tiªnphæ   Õn    ãng  bi trªns truyÒn  h×nh    c¸cphim  Nhµ   íc® Æt  µng  µ  î do  n  h v tr  gi¸. C¬   ë  s s¶n  Êt phim, c¬  ë    µnh  xu     s ph¸th phim  ã  c tr¸chnhiÖ m   Ën  Æt     nh ® hµng    ®Ó cung  Êp  c cho  i ®µ truyÒn  ×nh  ÷ng  h nh phim  Nhµ   íc ® Æt  µng  do  n  h vµ  î . tr gi¸. . 2.Bé  µichÝnh    T  quy  nh  Öc    Òn b¶n  Òn  i víi ®Þ vi tr¶ti   quy ®è     phim  îcph¸t ®    trªnsãng    truyÒn  ×nh. h ViÖc    ãng  ph¸ts phim   trªntruyÒn  ×nh  îcthùc hiÖn  h ®    sau  th¸ng,kÓ   õ 9    t  ngµy  phim  îcph¸thµnh  ®    vßng  u     ¹ng íi Õu  ®Ç trªnm l chi phim,trõtr ng  îp c¸c    ê h     bªn  ã  c tho¶ thuËn    kh¸c. C¸c  i  ®µ truyÒn  ×nh  h ph¶i tu©n  ñ    th c¸c  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   lu   quyÒn      i víi   È m   iÖn  t¸cgi¶®è     pht¸c ® ¶nh. §i Ò u 23.­
  6. 6 1. C¸c  i  ®µ truyÒn  ×nh  h trong  níc ph¶i n©ng  Çn  lÖ  c¶      d tØ  ph¸tsãng    phim  truyÖn  Öt  Vi Nam;  Õn   § n¨m 1998  phim truyÖn  Öt Nam   t Ýt  Êt Vi   ®¹   nh   50%   tæng  êil ng ph¸tsãng  th  î     phim truyÖn; 2. Bé     v¨n  ho¸    ­ Th«ng    µ  i  tinv ®µ truyÒn  ×nh  Öt Nam   h Vi   quy  nh  ô  ®Þ c thÓ  Ò   v quan  Ö   èi hîp  ÷a  Ön  h ph   gi §i ¶nh  µ  v TruyÒn  ×nh  h trong  Öc  vi cung  cÊp, hîp    Æt  µng, sö  ông  µ    t¸c,® h  d v b¶o  ¶m   Òn      i  íic¸c phim  ® quy t¸cgi¶ ®è v     ph¸tsãng      trªntruyÒn  ×nh. h CH ¬NG   IV. QU¶N   ý  µ   íC  µ   ÖN  L NH N V §I ¶NH §i Ò u 24.­ChÝnh  ñ  èng  Êt qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   chøc  µ  ¹t   ph th nh   l  n   tæ  v ho   ®éng  iÖn  ® ¶nh  trong c¶  íc.  n Bé  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µc¬  tinl   quan  ña  Ýnh  ñ  ùc hiÖn  Öc  èng  c Ch ph th   vi th nhÊt  qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   chøc  µ  ¹t®éng  iÖn  l  n   tæ  v ho   ® ¶nh  trong  níc,cã  c¶    nhiÖ m  ô  µ  Òn  ¹n: v v quy h 1. X ©y  ùng    d quy  ¹ch,kÕ   ¹ch ph¸ttr Ón sù  ho   ho     i   nghiÖp  Ön  §i ¶nh  µih¹n  d  vµ  µng  h n¨m; Qu¶n  ýviÖc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch ho¹t®éng  iÖn    l  th   k ho     ® ¶nh  µ  ¬ng  v ch tr×nh quèc    ñng  è  µ    iÓn®iÖn    giac c v ph¸ttr   ¶nh  ÖtNam;  ©y  ùng  Õ   ¹ch  Vi   X d k ho ®µo  ¹o, åidìng c¸n bé  µ  Ö   ü  iÖn  t   b     v ngh s ® ¶nh. 2. X ©y  ùng  ù    Ët,Ph¸p  Önh  µ        d d ¸n Lu   l v c¸cv¨n b¶n  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph trong  lÜnh  ùc  ¹t®éng  iÖn  v ho   ® ¶nh; ban  µnh    h Quy Õt  nh,  ®Þ Th«ng ,ChØ   Þ  Ò   t  th v tæ chøc  µ  ¹t®éng  iÖn  v ho   ® ¶nh. 3.  ïng  C c¸c  µnh  ªnquan  ng li   quyÕt  nh   Öc  ®Þ vi cho  chøc, c¸  ©n   tæ    nh trong níc li       ªndoanh, li   Õt,hîp    µ  Þch  ô  íiníc ngoµitrong lÜnh  ùc    ªnk   t¸cv d v v        v ho¹t®éng  iÖn    ® ¶nh. 4.  Êp,  C thu  åi giÊy  Ðp  µnh  Ëp  h  ph th l c¸c  ¬  ë  c s s¶n  Êt xu phim, xuÊt,     nhËp  Èu  kh phim  trongc¶  ícvµ    ¬  ë    µnh      n   c¸cc s ph¸th ë Trung  ng; ¬ X Ðt  Êp  Êy  Ðp  µm  c gi ph l phim  Êt thêitheo  nh     quy  nh  ¹  iÒu  nghÞ  ®Þ ti ® 9  ®Þnh  µy; n X Ðt  Êp  Êy phÐp  ÊtkhÈu  µ  Ëp  Èu  c gi   xu   v nh kh phim  theo quy  nh  ¹ c¸c ®Þ t    i §iÒu  vµ  NghÞ   nh  µy; 14  15  ®Þ n Quy Õt  nh    åi,tÞch    Ê m  u  µnh,tiªuhuû  ÷ng  ®Þ thu h   thu,c lh    nh phim  ã  éi cn  dung  Êu  îcquy  nh  ¹ §iÒu  cña  x ®  ®Þ t  i 2  NghÞ   nh  µy; ®Þ n §×nh  chØ  ¹t®éng  ña    ¬  ë  iÖn  ho   c c¸c c s ® ¶nh  ã    ¹m  c viph ph¸p  Ët® îclu     quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 2  NghÞ   nh  µy; ®Þ n 5. Thanh    Óm     Öc  ùc hiÖn  ¬ng  íng,nhiÖ m   ô  ¹t®éng    tra,ki travi th   ph h   v ho   ®iÖn  ¶nh  µ    v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   ¹t®éng  iÖn  lu   ho   ® ¶nh; thihµnh     c¸c biÖn    ph¸p    ®Ó ng¨n  chÆn   ÷ng  ¹t®éng  iÖn  nh ho   ® ¶nh    tr¸ph¸p  Ët; i lu   Khen  th ng  µ  ö  ýviph¹m  ë v x l    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 25.­Uû     ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ thùc hiÖn  Öc    vi qu¶n  ýNhµ   ícho¹t®éng  iÖn  l  n    ® ¶nh    a  ¬ng,cã  Ö m   ë ®Þ ph   nhi vô  µ  Òn  ¹n: v quy h 1. X ©y  ùng    d quy  ¹ch,kÕ   ¹ch ph¸ttr Ón sù  ho   ho     i   nghiÖp  iÖn  ® ¶nh    a   ë ®Þ ph¬ng; 2. C Êp,    åigiÊy phÐp  µnh  Ëp    ¬  ë    µnh    thu h     th l c¸c c s ph¸th phim  µ  Õu  v chi phim  ña  a  ¬ng; c ®Þ ph 3. H íng  Én, thanh    Óm       ¹t®éng  iÖn    d  tra,ki trac¸c ho   ® ¶nh    a   µn  trªn®Þ b l∙nhthæ; t¹m  nh      ®× chØ  Öc  ùc hiÖn  Êy  Ðp  Bé         vi th   gi ph do  v¨n ho¸ ­ Th«ng    tin
  7. 7 cÊp, n Õu    Ön  Êy  ã    ¹m  µ    ph¸thi th c viph v b¸o    c¸o ngay    é         ®Ó B v¨n ho¸ ­ Th«ng  tinxö  ý;tÞch      åi,cÊ m  u  µnh    l  thu,thu h   lh hoÆc   Õt  nh    û  quy ®Þ tiªuhu phim  ãi n  t¹ §iÒu  cña    i 2  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 26.­Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  å  ¬    µnh    th   30    t  nh h s xin th lËp  ¬  ë  iÖn  cs® ¶nh, c¬    quan  qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   iÖn  l  n  ® ¶nh  ã  Èm   Òn  c th quy ph¶i tr¶ lêi  Õ u     ; N kh«ng cho  Ðp  µnh  Ëp  ph th l ph¶i nãi râ  ý do. Tæ       l    chøc, c¸    nh©n  Þ  õ chèikh«ng  b t    cho  Ðp  µnh  Ëp c¬  ë  iÖn  ph th l  s® ¶nh,cã  Òn  Õu    quy khi n¹itheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 27.­Bé     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ©y  ùng  Ö   èng  chøc  tinx d h th tæ  thanh  trachuyªn ngµnh  Ò   ¹t®éng  iÖn      v ho   ® ¶nh  trongc¶  íc.  n NhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña  chøc  v  h c tæ  thanh    tra chuyªn  µnh  Ò   iÖn  ng v® ¶nh  îcquy  nh  ®  ®Þ theo ph¸p luËtvÒ         thanh  tra. Néi dung    thanh    trabao  å m: g 1.Thanh    Öc    travi qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   ¹t®éng  iÖn  l  n   ho   ® ¶nh; 2. thanh    ¹t®éng    traho   s¶n  Êt phim,xuÊt,nhËp  Èu  xu       kh phim, ph¸thµnh     phim  µ  Õu  v chi phim  ña    ¬  ë  iÖn  c c¸cc s ® ¶nh trong c¶  íc;  n 3. Thanh    Öc  ùc  Ön  tra vi th hi c¸c  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët,c¸c  Ýnh  lu   ch s¸ch,chÕ     ña  µ   íc®èi víi ¹t®éng  iÖn    ®é c Nh n         ho ® ¶nh. §i Ò u 28.­Tæ     chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng     ho   trong lÜnh  ùc  iÖn    v® ¶nh, cã    tr¸chnhiÖm   ¸p    ® øng  cÇu  ña  oµn  yªu  c® thanh    tra,thanh        traviªnkhithanh   tra c¬  ë  × nh; cã  Òn  Õu  ¹ivíi ¬  sm   quy khi n     quan  c thanh    trachuyªn ngµnh  Ò   iÖn    v® ¶nh,hoÆc   ¬    c quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   iÖn  l  n  ® ¶nh  Êp  c trªn, i víi ÷ng  Õt       ®è nh k luËn  µ  ö  ýcña  oµn  v x l  ® thanh    tra,hoÆc   thanh    traviªn. Tæ  chøc,c¸nh©n  ã  Òn  Õu  ¹i, è c¸o víi ¬     c quy khi n         quan  t c qu¶n  ýNhµ   ­ l  n ícvÒ   iÖn   ® ¶nh, hoÆc   ¬    c quan  thanh    trachuyªn ngµnh  Ò   iÖn    v® ¶nh  ÷ng  nh viph¹m    ph¸p luËtcña  chøc,c¸nh©n     tæ     trong ho¹t®éng  iÖn     ® ¶nh. C¬  quan  Ën  îckhiÕu  ¹i  è c¸o cã  nh ®   n ,     tr¸chnhiÖ m   t   xem   Ðt,gi¶iquyÕt  x   theo quy  nh    ®Þ ph¸p luËt.   CH ¬NG   V KHEN   ëNG   µ   ö   ý  PH¹ M TH V X L VI  §i Ò u 29.­Tæ     chøc,c¸ nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trong ho¹t®éng  iÖn       ® ¶nh ® îckhen  ëng    th theo quy  nh    ®Þ chung  ña  µ   íc. c Nh n   Nhµ   íctÆng    ëng  å   Ý   n  gi¶ith H Ch Minh  µ    ëng  µ   íccho      v gi¶ith Nh n   c¸c t¸c gi¶vµ    È m   iÖn    t¸cph ® ¶nh  ã    Þcao  Ò   ëng  µ  Ö   Ët. c gi¸tr   v tt v ngh thu Bé  V¨n ho¸    ­ Th«ng    èi hîp  íiHéi  iÖn  tinph   v  ® ¶nh  Öt Nam   Vi   quy  nh   ®Þ c¸ctiªuchuÈn,chÕ          ®é khen  ëng  i víi   chøc,c¸nh©n  ã  µnh  Ých  th ®è     tæ  c¸c    c th t trong c¸c ho¹t®éng       s¶n  Êt phim, xuÊt khÈu  xu       phim, ph¸thµnh  µ     v phæ   Õn  bi phim. §i Ò u 30.­Tæ     chøc, c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m       ch viviph c¸c quy  nh  ®Þ trong  ho¹t®éng    s¶n  Êt phim, phæ   Õn  xu     bi phim  µ  Êt,nhËp  Èu  v xu   kh phim  ph¶ibÞ    ®×nh chØ   ngay c¸c  µnh      ¹m  µ  ú  h vi vi ph v tu theo  møc     Þ   ö  ý hµnh  ®é b x l   chÝnh,truycøu     tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s
  8. 8 §i Ò u 31.­ È m   Òn  µ  ñ  ôc  ö  ý c¸c vi ph¹m   Th quy v th t x l       ph¶i thùc  Ön    hi theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh, vÒ   åi th ng  lu   x l     h ch   b  ê thiÖth¹i, Ò       tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù. v   h s CH ¬NG   VI §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u 32.­ 1.C¨n  vµo    cø  NghÞ   nh  µy,Bé  ®Þ n   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinquy  ¹ch l¹ toµn  ho     i bé    ¬  ë  iÖn  c¸c c s ® ¶nh,trong ®ã   ã    ilý,cöa  µng  vµ      c c¸c ®¹     h b¸n  cho   thuªb¨ng  h×nh trongc¶  íc.  n Bé  V¨n  ho¸  Th«ng    û   ­  tin,U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  chøc  ¨ng  ý  µ  µnh  Ëp  ¹ c¸c c¬  ë  iÖn  ¬ tæ  ® k v th l l    s ® i ¶nh  éc thu   thÈm  Òn; quy 2. Bé          v¨n ho¸ ­ Th«ng    tinquy  nh  ®Þ tr¸chnhiÖm   ña    c C«ng    Êt,nhËp  tyxu   khÈu  µ    µnh  v ph¸th phim  Öt Nam   i víiho¹t®éng  Õu  Vi   ®è       chi phim  trong c¶  íc   n  vµ  i víi   ¬  ë  ®è     c s s¶n  Êtphim. c¸c xu   §i Ò u 33.­ é    B V¨n  ho¸  Th«ng    èi hîp  íic¸c Bé,  µnh  ã  ªn ­  tinph   v    Ng c li   quan    ra th«ng   íng dÉn    Õtthùc hiÖn  th   chiti     NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 34.­NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy    ®Þ n c hi l   t   ban  µnh. Nh÷ng  h   quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b
Đồng bộ tài khoản