Nghị định 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
713
lượt xem
48
download

Nghị định 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định

 1. N ghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 49/2005/N§-CP ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2005 Quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt Gi¸o dôc ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 1998; C¨n cø Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc (lÜnh vùc d¹y nghÒ kh«ng thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña NghÞ ®Þnh nµy), h×nh thøc xö ph¹t, møc ph¹t, thÈm quyÒn xö ph¹t, thñ tôc xö ph¹t vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶. 2. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc lµ nh÷ng hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh qu¶n lý nhµ níc trong lÜnh vùc gi¸o dôc do c¸ nh©n, tæ chøc thùc hiÖn mét c¸ch cè ý hoÆc v« ý mµ kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m vµ theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ NghÞ ®Þnh nµy ph¶i bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ gi¸o dôc ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c nghÞ ®Þnh kh¸c cña ChÝnh phñ (sau ®©y gäi lµ c¸c nghÞ ®Þnh cã liªn quan) th× ¸p dông c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c nghÞ ®Þnh ®ã. §iÒu 2. §èi tîng ¸p dông 1. C¸ nh©n, tæ chøc ViÖt Nam cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc ®Òu bÞ xö ph¹t theo c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c nghÞ ®Þnh cã liªn quan. 2. C¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc t¹i ViÖt Nam ®Òu bÞ xö ph¹t nh c¸ nh©n, tæ chøc ViÖt Nam theo c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c nghÞ ®Þnh cã liªn quan, trõ tr -
 2. 2 êng hîp c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c. 3. C¸ nh©n lµ ngêi cha thµnh niªn cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc th× bÞ xö lý theo c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 3 §iÒu 7 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §iÒu 3. Nguyªn t¾c xö ph¹t 1. Mäi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc ph¶i ®îc ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ ph¶i bÞ ®×nh chØ ngay. ViÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc ph¶i ® îc tiÕn hµnh nhanh chãng, c«ng minh, triÖt ®Ó; mäi hËu qu¶ do hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ph¶i ®îc kh¾c phôc theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C¸ nh©n, tæ chøc chØ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc khi cã hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c nghÞ ®Þnh kh¸c cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cã liªn quan. 3. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc chØ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh mét lÇn. Mét ngêi, mét tæ chøc thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc th× bÞ xö ph¹t vÒ tõng hµnh vi vi ph¹m. NhiÒu ngêi, nhiÒu tæ chøc cïng thùc hiÖn mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc th× mçi ngêi, mçi tæ chøc vi ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t. 4. ViÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc ph¶i c¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m, nh©n th©n ng êi vi ph¹m vµ nh÷ng t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng ®Ó quyÕt ®Þnh h×nh thøc, biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. 5. Kh«ng xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc trong c¸c trêng hîp thuéc t×nh thÕ cÊp thiÕt, phßng vÖ chÝnh ®¸ng, sù kiÖn bÊt ngê hoÆc vi ph¹m hµnh chÝnh cña c¸ nh©n m¾c bÖnh t©m thÇn hoÆc c¸c bÖnh kh¸c ®· lµm mÊt kh¶ n¨ng nhËn thøc hoÆc kh¶ n¨ng tù ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh. § iÒu 4. T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng ¸p dông trong viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 vµ §iÒu 9 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §iÒu 5. Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1. Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc lµ mét n¨m, kÓ tõ ngµy hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc thùc hiÖn; ®èi víi c¸c vi
 3. 3 ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc cã liªn quan ®Õn tµi chÝnh, së h÷u trÝ tuÖ, x©y dùng, m«i trêng, nhµ ë, ®Êt ®ai, xuÊt b¶n, xuÊt khÈu, nhËp khÈu, xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh hoÆc vi ph¹m hµnh chÝnh lµ hµnh vi bu«n lËu, s¶n xuÊt, bu«n b¸n hµng gi¶ th× thêi hiÖu lµ hai n¨m; nÕu qu¸ thêi h¹n nãi trªn th× kh«ng xö ph¹t, nhng vÉn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. §èi víi c¸ nh©n bÞ khëi tè, truy tè hoÆc cã quyÕt ®Þnh ®a vô ¸n ra xÐt xö theo thñ tôc tè tông h×nh sù nhng sau ®ã cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra hoÆc ®×nh chØ vô ¸n mµ hµnh vi vi ph¹m cã dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc th× bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh; trong thêi h¹n ba ngµy, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra, ®×nh chØ vô ¸n ngêi ®· ra quyÕt ®Þnh ph¶i göi quyÕt ®Þnh cho ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t; trong trêng hîp nµy, thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ba th¸ng, kÓ tõ ngµy ngêi cã thÈm quyÒn nhËn ®îc quyÕt ®Þnh ®×nh chØ vµ hå s¬ vô vi ph¹m. 3. Trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy nÕu c¸ nh©n, tæ chøc cã vi ph¹m hµnh chÝnh míi trong lÜnh vùc gi¸o dôc hoÆc cè t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t th× kh«ng ¸p dông thêi hiÖu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy. Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ® îc tÝnh l¹i kÓ tõ thêi ®iÓm thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh míi hoÆc kÓ tõ thêi ®iÓm chÊm døt hµnh vi cè t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t. § iÒu 6. Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh C¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc nÕu qua mét n¨m, kÓ tõ ngµy chÊp hµnh xong quyÕt ®Þnh xö ph¹t hoÆc tõ ngµy hÕt hiÖu lùc thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ kh«ng t¸i ph¹m th× ® îc coi nh cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc. §iÒu 7. H×nh thøc xö ph¹t vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ 1. §èi víi mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc, c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m ph¶i chÞu mét trong c¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh sau ®©y: a) C¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn. Khi ¸p dông h×nh thøc ph¹t tiÒn, møc tiÒn ph¹t cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh lµ møc trung b×nh cña khung tiÒn ph¹t quy ®Þnh cho hµnh vi ®ã. NÕu hµnh vi vi ph¹m cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh th× møc ph¹t cã thÓ gi¶m xuèng thÊp h¬n møc trung b×nh nhng kh«ng ®îc díi møc tèi thiÓu cña khung tiÒn ph¹t; nÕu hµnh vi vi ph¹m cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh th× møc ph¹t cã thÓ t¨ng lªn cao h¬n møc trung b×nh nhng kh«ng ®îc vît qu¸ møc tèi ®a cña khung tiÒn ph¹t. 2. Tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m, c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc cã thÓ bÞ ¸p dông mét hoÆc c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung sau ®©y:
 4. 4 a) Tíc quyÒn sö dông c¸c quyÕt ®Þnh thµnh lËp, giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ cã thêi h¹n hoÆc kh«ng thêi h¹n ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m nghiªm träng quy ®Þnh sö dông quyÕt ®Þnh, giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ; b) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh; c) Trôc xuÊt nÕu ngêi vi ph¹m lµ ngêi níc ngoµi. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö ph¹t quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy, c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc cßn cã thÓ bÞ ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau ®©y: a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu ®· bÞ thay ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra theo yªu cÇu cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; b) Buéc ®×nh chØ hoÆc chÊm døt ho¹t ®éng gi¶ng d¹y, gi¸o dôc; c) Buéc huû bá kÕt qu¶ c¸c m«n thi hoÆc chÊm l¹i bµi thi; d) Buéc thùc hiÖn gi¶ng d¹y, híng dÉn thùc hµnh, thùc tËp bæ sung ®ñ sè tiÕt, néi dung, ch¬ng tr×nh theo ®óng quy ®Þnh; cung øng tµi liÖu, thiÕt bÞ theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®îc phª duyÖt; ®) Buéc huû bá quyÕt ®Þnh sai, tr¸i víi quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; e) Buéc kh«i phôc quyÒn häc tËp, lîi Ých hîp ph¸p, kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®óng cña ngêi häc, b¶o ®¶m quyÒn cña ngêi ®îc sö dông v¨n b»ng, chøng chØ; g) Buéc hoµn tr¶ ngêi häc sè tiÒn ®· thu vµ chÞu mäi chi phÝ tæ chøc hoµn tr¶ do hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra; h) Buéc thu håi v¨n b»ng, chøng chØ ®· cÊp tr¸i phÐp; i) Buéc ®a ra khái l·nh thæ ViÖt Nam hoÆc buéc t¸i xuÊt c¸c s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu, thiÕt bÞ gi¸o dôc ®· nhËp khÈu tr¸i phÐp do hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. Ch¬ng II c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc, H×nh thøc xö ph¹t vµ møc xö ph¹t § iÒu 8. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ thµnh lËp c¬ së gi¸o dôc vµ tæ chøc ho¹t ®éng gi¸o dôc 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi lµm mÊt quyÕt ®Þnh thµnh lËp, giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ nhng kh«ng tr×nh b¸o víi c¬ quan cã thÈm quyÒn. 2. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi: tÈy xo¸, söa ch÷a, bæ sung néi dung, mua, b¸n, chuyÓn nh îng, thuª, cho thuª, mîn, cho mîn quyÕt ®Þnh thµnh lËp, giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 5. 5 3. Ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi thµnh lËp c¬ së gi¸o dôc tr¸i phÐp theo c¸c møc ph¹t sau ®©y: a) Tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi thµnh lËp c¬ së gi¸o dôc mÇm non, phæ th«ng; b) Tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi thµnh lËp c¬ së ®µo t¹o trung häc chuyªn nghiÖp, trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn, trung t©m ngo¹i ng÷, trung t©m tin häc; c) Tõ 20.000.000 ®ång ®Õn 40.000.000 ®ång ®èi víi c¬ së ®µo t¹o cao ®¼ng; d) Tõ 60.000.000 ®ång ®Õn 100.000.000 ®ång ®èi víi c¬ së ®µo t¹o ®¹i häc, sau ®¹i häc. 4. Ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi më líp ®éc lËp ®Ó gi¶ng d¹y theo c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non, phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp, dù bÞ ®¹i häc, luyÖn thi tuyÓn sinh ®¹i häc, ®µo t¹o cao ®¼ng, ®¹i häc vµ sau ®¹i häc mµ cha ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp hoÆc hµnh vi cho phÐp sai thÈm quyÒn theo møc ph¹t sau ®©y: a) Tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi líp mÇm non; b) Tõ 500.000 ®ång ®Õn 1.000.000 ®ång ®èi víi líp phæ th«ng; c) Tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi víi líp ®µo t¹o trung häc chuyªn nghiÖp, dù bÞ ®¹i häc, luyÖn thi tuyÓn sinh ®¹i häc; d) Tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi líp ®µo t¹o ®¹i häc, sau ®¹i häc. 6. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy: a) TÞch thu tang vËt ®èi víi hµnh vi nãi t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy; b) Buéc tr¶ l¹i cho ngêi häc sè tiÒn ®· thu vµ chÞu mäi chi phÝ tæ chøc hoµn tr¶ ®èi víi hµnh vi nªu t¹i kho¶n 3, kho¶n 4 §iÒu nµy. §iÒu 9. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng cña c¬ së gi¸o dôc 1. Ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi kh«ng chÊp hµnh quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ viÖc ®×nh chØ ho¹t ®éng hoÆc gi¶i thÓ; ho¹t ®éng ngoµi thêi h¹n quy ®Þnh cña giÊy phÐp; tù ngõng ho¹t ®éng khi cha ®îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp g©y thiÖt h¹i cho ngêi häc theo c¸c møc ph¹t sau ®©y: a) Tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi c¬ së gi¸o dôc mÇm non, phæ th«ng; b) Tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi c¬ së ®µo t¹o trung häc chuyªn nghiÖp, trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn, trung t©m ngo¹i ng÷, trung t©m tin häc; c) Tõ 15.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång ®èi víi c¬ së ®µo t¹o cao ®¼ng; d) Tõ 40.000.000 ®ång ®Õn 60.000.000 ®ång ®èi víi c¬ së ®µo t¹o ®¹i häc, sau ®¹i häc.
 6. 6 2. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi ®µo t¹o vµ cÊp chøng chØ tr¸i quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Ph¹t tiÒn tõ 20.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) §µo t¹o vµ cÊp v¨n b»ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n vuît qu¸ thÈm quyÒn ®îc giao; b) §µo t¹o c¸c ngµnh, chuyªn ngµnh ngoµi thÈm quyÒn ®îc giao. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy: a) Buéc tr¶ l¹i cho ngêi häc c¸c kho¶n tiÒn ®· thu vµ chÞu mäi chi phÝ tæ chøc hoµn tr¶ ®èi víi hµnh vi vi ph¹m nªu t¹i kho¶n 1 vµ thu håi v¨n b»ng, chøng chØ ®· cÊp tr¸i phÐp ®èi víi vi ph¹m nªu t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu nµy; b) Buéc kh«i phôc quyÒn häc tËp bÞ mÊt cña ngêi häc do hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy g©y ra theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. §iÒu 10. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ ch¬ng tr×nh, néi dung vµ kÕ ho¹ch gi¸o dôc 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi d¹y kh«ng ®ñ sè tiÕt hoÆc néi dung kiÕn thøc (tÝnh quy thµnh sè tiÕt) m«n häc theo quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn ®èi víi gi¸o dôc phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp, cao ®¼ng, ®¹i häc vµ sau ®¹i häc theo møc ph¹t sau ®©y: a) Ph¹t c¶nh c¸o ®èi víi vi ph¹m díi 5 tiÕt häc mét líp trong mét n¨m häc; b) Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tõ 5 ®Õn 10 tiÕt häc mét líp trong mét n¨m häc; c) Ph¹t tiÒn tõ 500.000 ®ång ®Õn 1.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tõ 11 ®Õn 15 tiÕt häc mçi líp trong mét n¨m häc; d) Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tõ 16 ®Õn 20 tiÕt häc mét líp trong mét n¨m häc; ®) Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tõ 21 tiÕt häc trë lªn mét líp trong mét n¨m häc. 2. Ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi gi¶ng d¹y hoÆc phæ biÕn nh÷ng néi dung kh«ng cã trong ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh ®· quy ®Þnh nh»m môc ®Ých xuyªn t¹c néi dung gi¸o dôc (nhng cha ®Õn møc ph¶i truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù) theo møc ph¹t sau ®©y: a) Tõ 500.000 ®ång ®Õn 1.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m lÇn ®Çu; b) Tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m lÇn thø hai trë lªn. 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy: a) TÞch thu tang vËt ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy; b) Trôc xuÊt nÕu c¸ nh©n vi ph¹m lµ ngêi níc ngoµi ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy;
 7. 7 c) Tíc quyÒn sö dông cã thêi h¹n nÕu vi ph¹m lÇn ®Çu hoÆc kh«ng thêi h¹n nÕu t¸i ph¹m giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy: a) Buéc ®×nh chØ gi¶ng d¹y, ho¹t ®éng gi¸o dôc cña c¸ nh©n vi ph¹m ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy; b) Buéc thùc hiÖn bæ sung sè tiÕt d¹y vµ néi dung cßn thiÕu ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 11. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ ®èi tîng, tiªu chuÈn, chØ tiªu vµ thÈm quyÒn tuyÓn sinh 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 300.000 ®ång ®èi víi hµnh vi khai man hoÆc tiÕp tay cho viÖc khai man hå s¬ tuyÓn sinh ®Ó ®îc tróng tuyÓn. 2. Ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi tuyÓn häc sinh vµo c¸c cÊp, bËc häc phæ th«ng sai ®èi tîng, tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn víi c¸c møc ph¹t sau ®©y: a) Ph¹t tiÒn tõ 300. 000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn sai díi 3 häc sinh; b) Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn sai tõ 3 ®Õn 5 häc sinh; c) Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn sai tõ 6 ®Õn 10 häc sinh; d) Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn sai tõ 11 ®Õn 15 häc sinh; ®) Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10..000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn sai tõ 16 häc sinh trë lªn. 3. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi tuyÓn sinh ®Ó ®µo t¹o trung häc chuyªn nghiÖp vît qu¸ chØ tiªu sè lîng, sai ®èi tîng hoÆc tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn víi c¸c møc ph¹t sau ®©y: a) Ph¹t c¶nh c¸o ®èi víi vi ph¹m tuyÓn vît qu¸ díi 5% chØ tiªu sè lîng tuyÓn sinh ®îc giao; b) Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn vît qu¸ tõ 5% ®Õn díi 10% chØ tiªu sè lîng tuyÓn sinh ®îc giao hoÆc tuyÓn díi 10 ngêi häc kh«ng ®óng ®èi tîng, tiªu chuÈn; c) Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn vît qu¸ tõ 10% ®Õn díi 15% chØ tiªu sè lîng tuyÓn sinh ®îc giao hoÆc tuyÓn tõ 10 ®Õn 20 ngêi häc kh«ng ®óng ®èi tîng, tiªu chuÈn; d) Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn vît qu¸ tõ 15% ®Õn 20% chØ tiªu sè lîng tuyÓn sinh ®îc giao hoÆc tuyÓn tõ 21 ®Õn 30 ngêi häc kh«ng ®óng ®èi tîng, tiªu chuÈn;
 8. 8 ®) Ph¹t tiÒn tõ 6.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn vît qu¸ trªn 20% chØ tiªu sè lîng tuyÓn sinh ®îc giao hoÆc tuyÓn tõ 31 ngêi häc trë lªn kh«ng ®óng ®èi tîng, tiªu chuÈn. 4. Ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi tuyÓn sinh ®Ó ®µo t¹o cao ®¼ng, ®¹i häc vµ sau ®¹i häc vît qu¸ chØ tiªu sè lîng, sai ®èi tîng hoÆc tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn víi c¸c møc ph¹t sau ®©y: a) Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn vît qu¸ díi 5% chØ tiªu sè lîng tuyÓn sinh ®îc giao; b) Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn vît qu¸ tõ 5% ®Õn díi 10% chØ tiªu sè lîng tuyÓn sinh ®îc giao hoÆc tuyÓn díi 10 ngêi häc kh«ng ®óng ®èi tîng, tiªu chuÈn; c) Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn vît qu¸ tõ 10% ®Õn díi 15% chØ tiªu sè lîng tuyÓn sinh ®îc giao hoÆc tuyÓn tõ 10 ®Õn 20 ngêi häc kh«ng ®óng ®èi tîng, tiªu chuÈn; d) Ph¹t tiÒn tõ 20.000.000 ®ång ®Õn 40.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn vît qu¸ tõ 15% ®Õn 20% chØ tiªu sè lîng tuyÓn sinh ®îc giao hoÆc tuyÓn tõ 21 ®Õn 30 ngêi häc kh«ng ®óng ®èi tîng, tiªu chuÈn; ®) Ph¹t tiÒn tõ 40.000.000 ®ång ®Õn 60.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn vît qu¸ trªn 20% chØ tiªu sè l îng tuyÓn sinh ®îc giao hoÆc tuyÓn tõ 31 ngêi häc trë lªn kh«ng ®óng ®èi tîng, tiªu chuÈn. 5. Ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi tuyÓn sinh ®Ó ®µo t¹o vµ cÊp v¨n b»ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n sai thÈm quyÒn ®îc giao víi møc ph¹t sau ®©y: a) Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi th«ng b¸o tuyÓn sinh (b»ng mäi h×nh thøc) khi cha ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp; b) Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi thu nhËn hå s¬, tæ chøc thi hoÆc xÐt tuyÓn, triÖu tËp thÝ sinh khi ch a ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn giao. 6. Ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh cña Nhµ n íc vÒ tuyÓn sinh ®Ó ®µo t¹o ë níc ngoµi hoÆc ë c¬ së gi¸o dôc cã yÕu tè níc ngoµi ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam theo ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp, cao ®¼ng ®¹i häc, sau ®¹i häc víi c¸c møc ph¹t sau: a) Tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn sai tõ 1 ®Õn 5 ngêi häc; b) Tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn sai tõ 6 ®Õn 10 ngêi häc; c) Tõ 20.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn sai tõ 11 ®Õn 15 ngêi häc; d) Tõ 30.000.000 ®ång ®Õn 40.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn sai tõ 16 ®Õn 20 ngêi häc; ®) Tõ 40.000.000 ®ång ®Õn 50.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn sai tõ 21 ®Õn 25 ngêi häc;
 9. 9 e) Tõ 50.000.000 ®ång ®Õn 60.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tuyÓn sai tõ 26 ngêi häc trë lªn. 7. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy: a) TÞch thu tang vËt ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ cã thêi h¹n nÕu vi ph¹m lÇn ®Çu vµ kh«ng thêi h¹n nÕu t¸i ph¹m ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 3, kho¶n 4 vµ kho¶n 6 §iÒu nµy. 8. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy: a) Buéc huû bá c¸c quyÕt ®Þnh sai do hµnh vi quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n 4 vµ kho¶n 5 §iÒu nµy; b) Buéc tr¶ l¹i c¸c kho¶n tiÒn ®· thu cña ngêi häc vµ chÞu mäi chi phÝ cho viÖc tr¶ l¹i ®èi víi hµnh vi nãi t¹i c¸c kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n 4, kho¶n 5 vµ kho¶n 6 §iÒu nµy. §iÒu 12. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ thi tuyÓn sinh vµo c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ thi tèt nghiÖp ®Ó cÊp v¨n b»ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi g©y rèi hoÆc ®e do¹ dïng vò lùc ng¨n c¶n ngêi qu¶n lý thi, coi thi, chÊm thi, phôc vô thi thùc hiÖn nhiÖm vô. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi dïng vò lùc ng¨n c¶n ngêi qu¶n lý thi, coi thi, chÊm thi, phôc vô thi thùc hiÖn nhiÖm vô. 3. Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Thi thay ngêi kh¸c hoÆc thi kÌm ®Ó trî gióp ngêi kh¸c; b) ChuyÓn tµi liÖu, th«ng tin, ®å dïng tr¸i phÐp vµo phßng thi cho thÝ sinh ®ang dù thi; c) Lµm lé bÝ mËt sè ph¸ch bµi thi. 4. Ph¹t tiÒn tõ 6.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi c¸c hµnh vi ®¸nh tr¸o bµi thi hoÆc tiÕp tay cho ngêi kh¸c ®¸nh tr¸o bµi thi cña ngêi dù thi kh«ng ®óng quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 5. Ph¹t tiÒn tõ 1.500.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m quy chÕ thi sau ®©y: a) Ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp bé m¸y, ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸n bé tr¸i víi quy chÕ ¸p dông cho kú thi ®ã; b) Lµm mÊt hoÆc lµm h háng bµi thi ®Õn møc kh«ng thÓ chÊm ®îc bµi thi ®ã; c) ChÊm bµi thi tuyÓn sinh, thi tèt nghiÖp kh«ng ®óng ®¸p ¸n, thang ®iÓm; d) LËp b¶ng ®iÓm sai lÖch víi kÕt qu¶ chÊm cña bµi thi.
 10. 10 6. Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi viÕt thªm hoÆc söa ch÷a néi dung bµi thi cña thÝ sinh tr¸i quy ®Þnh. 7. Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi lµm lé bÝ mËt hoÆc lµm mÊt ®Ò thi (nh ng cha ®Õn møc ph¶i truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù). 8. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy: TÞch thu c¸c tang vËt, ph¬ng tiÖn ®· sö dông thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 3, kho¶n 4, kho¶n 6 vµ kho¶n 7 §iÒu nµy. 9. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy: a) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban ®Çu ®· bÞ thay ®æi do hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 4, ®iÓm d kho¶n 5 vµ kho¶n 6 §iÒu nµy g©y ra; b) Buéc huû bá kÕt qu¶ thi cña ngêi vi ph¹m (nÕu lµ thÝ sinh dù thi) ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 vµ cña thÝ sinh ® îc hëng lîi ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 3, kho¶n 4, kho¶n 6, kho¶n 7 §iÒu nµy; c) Buéc chÊm l¹i bµi thi ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 5 §iÒu nµy. §iÒu 13. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña ngêi häc trong c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp vµ gi¸o dôc ®¹i häc 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ chÊm bµi, ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i kÕt qu¶ häc tËp g©y ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ m«n häc, häc kú, n¨m häc cña ngêi häc theo møc ph¹t sau ®©y: a) Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 200.000 ®ång ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ë gi¸o dôc phæ th«ng; b) Ph¹t tiÒn tõ 300.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ë gi¸o dôc trung häc chuyªn nghiÖp; c) Ph¹t tiÒn tõ 600.000 ®ång ®Õn 1.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ë gi¸o dôc ®¹i häc. 2. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy : Buéc kh«i phôc kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc tËp ®óng thùc tÕ cña ng - êi häc ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 14. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, cÊp ph¸t, sö dông v¨n b»ng, chøng chØ cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm cÊp ph¸t, chøng nhËn b¶n sao hoÆc x¸c nhËn tÝnh hîp ph¸p cña v¨n b»ng, chøng chØ ®· cÊp; b) CÊp v¨n b»ng, chøng chØ cã néi dung sai g©y trë ng¹i cho ng êi sö dông.
 11. 11 2. Ph¹t tiÒn tõ 500.000 ®ång ®Õn 1.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi sö dông v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng lËp hoÆc lËp kh«ng ®Çy ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh lµm c¨n cø ®Ó cÊp ph¸t, qu¶n lý v¨n b»ng, chøng chØ; b) X¸c nhËn sai sù thËt hoÆc lµm sai lÖch hå s¬ dÉn ®Õn viÖc cÊp ph¸t v¨n b»ng, chøng chØ cho ngêi kh«ng ®ñ tiªu chuÈn. 4. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Ra quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh cÊp chøng chØ tr¸i phÐp; b) Huû ho¹i hoÆc lµm sai lÖch hå s¬, tµi liÖu dïng lµm c¨n cø ®Ó cÊp ph¸t hoÆc x¸c nhËn tÝnh hîp ph¸p cña chøng chØ (nhng cha ®Õn møc ph¶i truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù). 5. Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Ra quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh cÊp v¨n b»ng tr¸i phÐp; b) Hñy ho¹i hoÆc lµm sai lÖch hå s¬, tµi liÖu dïng lµm c¨n cø ®Ó cÊp ph¸t hoÆc x¸c nhËn tÝnh hîp ph¸p cña v¨n b»ng (nhng cha ®Õn møc ph¶i truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù). 6. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy: Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ cã thêi h¹n nÕu vi ph¹m lÇn thø hai vµ kh«ng thêi h¹n nÕu tiÕp tôc t¸i ph¹m ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, kho¶n 4 §iÒu nµy. 7. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy: a) Thu håi v¨n b»ng, chøng chØ ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1, kho¶n 2, ®iÓm b kho¶n 3, ®iÓm a kho¶n 4 vµ ®iÓm a kho¶n 5 §iÒu nµy; b) Buéc kh«i phôc quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi sö dông v¨n b»ng, chøng chØ ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 15. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ sö dông nhµ gi¸o 1. Ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi sö dông nhµ gi¸o kh«ng ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh theo møc ph¹t sau: a) Ph¹t c¶nh c¸o ®èi víi hµnh vi sö dông gi¸o viªn mÇm non kh«ng ®ñ tiªu chuÈn; b) Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi sö dông gi¸o viªn phæ th«ng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn;
 12. 12 c) Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi sö dông gi¸o viªn trung häc chuyªn nghiÖp, trung t©m gi¸o dôc th êng xuyªn, trung t©m ngo¹i ng÷, trung t©m tin häc kh«ng ®ñ tiªu chuÈn; d) Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi sö dông gi¶ng viªn cao ®¼ng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn; ®) Ph¹t tiÒn tõ 11.000.000 ®ång ®Õn 15.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi sö dông gi¶ng viªn ®¹i häc, sau ®¹i häc kh«ng ®ñ tiªu chuÈn. 2. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy: Buéc ®×nh chØ ho¹t ®éng gi¶ng d¹y, gi¸o dôc ®èi víi c¸c nhµ gi¸o kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ®ang sö dông nªu trong hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 16. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m tû lÖ gi¸o viªn, gi¶ng viªn c¬ h÷u trong c¸c c¬ së gi¸o dôc Ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ b¶o ®¶m tû lÖ gi¸o viªn, gi¶ng viªn c¬ h÷u trªn tæng sè gi¸o viªn, gi¶ng viªn trong c¬ së gi¸o dôc víi c¸c møc ph¹t sau ®©y: a) Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ë c¸c cÊp, bËc häc phæ th«ng; b) Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ë c¬ së gi¸o dôc trung häc chuyªn nghiÖp, trung t©m gi¸o dôc th êng xuyªn, trung t©m ngo¹i ng÷, trung t©m tin häc; c) Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 15.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ë c¬ së ®µo t¹o cao ®¼ng; d) Ph¹t tiÒn tõ 15.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ë c¬ së ®µo t¹o ®¹i häc, sau ®¹i häc. §iÒu 17. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ qu¶n lý hå s¬ ngêi häc 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi thiÕu tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý ®Ó x¶y ra viÖc söa ch÷a häc b¹, phiÕu ®iÓm hoÆc c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña ngêi häc sai quy ®Þnh, g©y hËu qu¶ víi c¸c møc ph¹t sau ®©y: a) Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 200.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tõ 1 ®Õn 2 trêng hîp ngêi häc; b) Ph¹t tiÒn tõ 300.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m ®èi víi tõ 3 ®Õn 5 trêng hîp ngêi häc; c) Tõ 600.000 ®ång ®Õn 1.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tõ 6 trêng hîp trë lªn. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi kh«ng lËp hoÆc lËp kh«ng ®Çy ®ñ hå s¬ qu¶n lý ng êi häc theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ nhµ trêng. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy:
 13. 13 Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu ®· bÞ thay ®æi do hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy g©y ra. §iÒu 18. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ sö dông s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu gi¸o dôc vµ cung øng, sö dông thiÕt bÞ gi¸o dôc 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi ra quyÕt ®Þnh tr¸i quy ®Þnh ®Ó mua, tiÕp nhËn quµ tÆng, sö dông s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu gi¸o dôc vµ thiÕt bÞ gi¸o dôc kh«ng ®¶m b¶o chÊt l îng, g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn viÖc gi¶ng d¹y, häc tËp. 2. Ph¹t tiÒn tõ 10.000.0000 ®ång ®Õn 15.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi vËn chuyÓn vµ ph¸t hµnh s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu, thiÕt bÞ gi¸o dôc sai kÕ ho¹ch cung øng do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy: a) Buéc ®a ra khái l·nh thæ ViÖt Nam hoÆc buéc t¸i xuÊt c¸c s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu, thiÕt bÞ gi¸o dôc ®· nhËp tr¸i phÐp do hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy g©y ra; b) Buéc kh«i phôc kÕ ho¹ch ban ®Çu ®· bÞ thay ®æi do hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy g©y ra. §iÒu 19. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ häc phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n thu kh¸c tõ ngêi häc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ ®Þnh sè 106/2003/N§-CP ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh vÒ viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc phÝ, lÖ phÝ. § iÒu 20. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ h×nh thøc kû luËt buéc th«i häc 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi quyÕt ®Þnh kû luËt buéc ngêi häc th«i häc sai quy ®Þnh víi c¸c møc ph¹t sau: a) Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tõ 1 ®Õn 2 ngêi häc; b) Ph¹t tiÒn tõ 500.000 ®ång ®Õn 1.000.000 ®ång khi vi ph¹m ®èi víi tõ 3 ®Õn 5 ngêi häc; c) Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tõ 6 ®Õn 10 ngêi häc; d) Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi víi vi ph¹m tõ 11 ngêi häc trë lªn. 2. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy: Buéc huû bá c¸c quyÕt ®Þnh sai tr¸i vµ kh«i phôc quyÒn häc tËp cña ngêi häc ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.
 14. 14 § iÒu 21. Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ phæ cËp gi¸o dôc 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 50.000 ®ång ®Õn 100.000 ®ång ®èi víi hµnh vi c¶n trë viÖc ®i häc cña häc sinh c¸c cÊp, bËc häc phæ cËp. 2. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 200.000 ®ång ®èi víi hµnh vi xói giôc kh«ng ®i häc hoÆc bá häc ®èi víi häc sinh c¸c cÊp, bËc häc phæ cËp. Ch¬ng III ThÈm quyÒn, thñ tôc xö ph¹t §iÒu 22. ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp 1. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x·, ph êng, thÞ trÊn cã quyÒn xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i Ch ¬ng II NghÞ ®Þnh nµy trªn ®Þa bµn vµ thÈm quyÒn qu¶n lý. 2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh cã quyÒn xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 29 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ ®Þnh nµy trªn ®Þa bµn vµ thÈm quyÒn qu¶n lý. 3. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã quyÒn xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ ®Þnh nµy trªn ®Þa bµn vµ thÈm quyÒn qu¶n lý. §iÒu 23. ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña Thanh tra gi¸o dôc 1. Thanh tra viªn gi¸o dôc ®ang thi hµnh c«ng vô cã quyÒn cã quyÒn xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 38 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ ®Þnh nµy. 2. Ch¸nh Thanh tra Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã quyÒn xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 38 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ ®Þnh nµy. 3. Ch¸nh Thanh tra Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cã quyÒn xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 38 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ ®Þnh nµy.
 15. 15 § iÒu 24. Uû quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc Trong trêng hîp ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 vµ kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 23 NghÞ ®Þnh nµy v¾ng mÆt th× viÖc ñy quyÒn thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §iÒu 25. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc 1. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp cã quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc ë ®Þa ph¬ng m×nh theo thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 28, §iÒu 29, §iÒu 30 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. Thanh tra gi¸o dôc cã quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 38 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Trêng hîp hµnh vi vi ph¹m vît qu¸ thÈm quyÒn cña Ch¸nh Thanh tra Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× chuyÓn hå s¬ vi ph¹m ®Ó Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xö lý theo thÈm quyÒn. 3. Trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc thùc hiÖn cïng lóc nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, trong ®ã cã vi ph¹m thuéc lÜnh vùc gi¸o dôc th× thÈm quyÒn xö ph¹t ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 42 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 4. ThÈm quyÒn trôc xuÊt c¸ nh©n lµ ngêi níc ngoµi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 17 NghÞ ®Þnh sè 21/2001/N§-CP ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh NhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, c tró cña ngêi níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 5. Trêng hîp khi xÐt thÊy hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc cã dÊu hiÖu téi ph¹m th× ph¶i chuyÓn ngay hå s¬ cho c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 62 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §iÒu 26. Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc 1. Thñ tôc lËp biªn b¶n, quyÕt ®Þnh xö ph¹t ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 19, 20 vµ 21 NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. ViÖc ph¹t tiÒn vµ nép tiÒn ph¹t ph¶i tu©n theo thñ tôc quy ®Þnh t¹i §iÒu 24 vµ §iÒu 25 NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. Thñ tôc tíc quyÒn sö dông quyÕt ®Þnh thµnh lËp, giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 59 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi
 16. 16 ph¹m hµnh chÝnh vµ §iÒu 11 NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 4. Thñ tôc tÞch thu vµ xö lý tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc thùc hiÖn theo §iÒu 60, §iÒu 61 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ §iÒu 31 NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. § iÒu 27. ChÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc 1. C¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy ® îc giao quyÕt ®Þnh xö ph¹t, trõ trêng hîp ®· ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 65 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. C¸ch tÝnh thêi h¹n ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. C¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc mµ kh«ng tù nguyÖn chÊp hµnh th× bÞ cìng chÕ thi hµnh. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ cìng chÕ thi hµnh ph¶i chÞu mäi chi phÝ cho viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ. Thñ tôc cìng chÕ thi hµnh ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 66 vµ §iÒu 67 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Ch¬ng IV KhiÕu n¹i, tè c¸o vµ xö lý vi ph¹m §iÒu 28. KhiÕu n¹i, tè c¸o vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o 1. C¸ nh©n, tæ chøc hoÆc ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä cã quyÒn khiÕu n¹i ®èi víi quyÕt ®Þnh xö ph¹t cña ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 22, 23 vµ 24 NghÞ ®Þnh nµy. Thñ tôc khiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 118 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. ThÈm quyÒn vµ thêi h¹n khiÕu n¹i, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o. ViÖc khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh kh«ng lµm ®×nh chØ thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc. 2. C¸ nh©n cã quyÒn tè c¸o víi c¸c c¬ quan nhµ n íc cã thÈm quyÒn hµnh vi tr¸i ph¸p luËt trong xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc cña ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t. Thñ tôc khiÕu n¹i, tè c¸o vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 118 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.
 17. 17 § iÒu 29. Xö lý vi ph¹m ®èi víi ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc Ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc mµ s¸ch nhiÔu, dung tóng, bao che, kh«ng xö lý hoÆc xö lý kh«ng kÞp thêi, kh«ng ®óng møc, xö lý vît thÈm quyÒn quy ®Þnh th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 121 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. § iÒu 30. Xö lý vi ph¹m ®èi víi ngêi bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc Ngêi bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc nÕu cã hµnh vi chèng ngêi thi hµnh c«ng vô, tr× ho·n, trèn tr¸nh viÖc chÊp hµnh hoÆc cã hµnh vi vi ph¹m kh¸c th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 122 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 31. HiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá c¸c quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸o dôc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 18/2001/N§-CP ngµy 04 th¸ng 5 n¨m 2001 Quy ®Þnh vÒ lËp vµ ho¹t ®éng c¸c c¬ së v¨n hãa, gi¸o dôc n íc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 32. Tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ thi hµnh Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ tæ chøc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản