Nghị định 49/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
251
lượt xem
13
download

Nghị định 49/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 49/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 49/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  49/CP N G µ Y  26 T H¸ N G  7 N¨ M  1995 C P Q U Y  ® Þ N H   ö  P H ¹ T H µ N H  C H Ý N H  V Ò   µ N H  VI X H VI P H ¹ M  T R Ë T  T ù  A N   O µ N   A O   H « N G  ® ê N G   é T GI T B V µ  T R Ë T  T ù  A N  T O µ N  GI A O  T H « N G  ® «  T H Þ CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  µy  th¸ng 12  ng 01    n¨m   1991; C¨n  Ph¸p  Önh  ùcl ng C¶nh   nh©n  ©n  Öt Nam   µy  th¸ng  cø  l l  î   s¸t  d Vi   ng 28  01 n¨m 1989  µ  v Ph¸p  Önh  öa  æi  Òu  Ph¸p  Önh  ùc îng C¶nh    ©n   l s® §i 6  l Ll  s¸tnh d©n  ÖtNam   µy  th¸ng7  Vi   ng 6    n¨m 1995; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l x l    h ch ng 06    n¨m  1995; C¨n  §iÒu  Ö  Ëttù an  µn  cø  l tr     to giao  th«ng  êng  é  µ  Ëttù an  µn  ® b v tr     to giao th«ng  «  Þ    ® th ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 36/CP  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph ngµy  th¸ng5  29    n¨m 1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  éi vô,Bé  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B N     tr B Giao th«ng  Ën    V t¶i vµ  é  ëng  é    B tr B T ph¸p; NGH Þ   NH ®Þ CH ¬NG   I: NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1: Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh. t x ph     h ch 1. ViÖc  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  i  íihµnh      ¹m  Ëttù an    x ph     h ch ®è v   vi vi ph tr     toµn giao th«ng  êng  é  µ  Ëttù an  µn  ® b v tr     to giao  th«ng  «   Þ  Uû     ® th do  ban nh©n  ©n    Êp, c¶nh    ©n  ©n  µ  d c¸c c   s¸tnh d v Thanh    tra giao th«ng  Õn  µnh  ti h theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2. C¸,nh©n  chøc  ã  µnh      ¹m  Ëttù an  µn     tæ  ch viviph tr     to giao th«ng  êng    ® bé  µ  Ëttù an  µn  v tr     to giao  th«ng  «   Þ  Þ   ö  ¹t hµnh  Ýnh  ® th b x ph    ch theo    quy ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  µy. t i ®Þ n 3. M äi  µnh    µnh      ¹m  Ëttù an  µn    h vi h vi vi ph tr     to giao  th«ng  êng  é  µ  ® bv trËttù an  µn      to giao  th«ng  «  Þ  ® th ph¶i® îc ph¸thiÖn  Þp  êi      k th ; ph¶ibÞ   nh    ®× chØ ngay.ViÖc  ö  ¹tph¶i® îctiÕn hµnh    x ph        nhanh  ãng,c«ng  ch   minh;m äi  Ëu    h qu¶  hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y  ph¶i® îc kh ¾c  ôc  do  viviph h ch g ra     ph theo  ng  ®ó quy  nh; tæ  ®Þ   chøc,c¸nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y  Öth¹ivËt    ch viviph h ch g thi       chÊtth× ph¶icã       tr¸chnhiÖ m  åith ng    b   ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4.M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch chØ  ö  ýph¹tm ét  Çn. x l    l M ét  êi thùc  Ön  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  Þ   ö  ¹t ng   hi nhi h vi vi ph h ch th b x ph   vÒ   õng  µnh      ¹m. Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tquyÕt  nh  ×nh  t h viviph     th quy x ph   ®Þ h thøc  xö  ¹t®èi  íitõng  µnh      ¹m;  Õu    ×nh  ph   v  h viviph n c¸c h thøc  ö  ¹tlµ ph¹ttiÒn  x ph       th× ® îccéng  ¹thµnh     l i møc  ¹tchung. ph  
 2. 2 NhiÒu  êicïng thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  × m çi ngêi ng       mh viviph h ch th       viph¹m  u   Þ  ö  ¹t.   ®Ò b x ph 5.ViÖc  ö  ¹thµnh  Ýnh    x ph   ch ph¶ic¨n cø  µo  Ýnh  Êt,møc      ¹m,   vt ch   ®é viph   nh©n   ©n  µ  ÷ng  ×nh  Õt gi¶m  Ñ,  ×nh  Õt t¨ng  th v nh t ti   nh t ti   nÆng     ®Ó quyÕt  ®Þnh  ×nh  h thøc  ö  ¹tvµ    Ön  x ph   c¸c bi ph¸p  ö  ýthÝch  îp theo  x l  h  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n 6. Kh«ng  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong c¸ctr ng  îp thuéc t×nh  Õ     ê h     th cÊp  Õt, thi   phßng  Ö   Ýnh  ¸ng,sù  Ön  Êt ngê  v ch ®   ki b   hoÆc     ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch trong khi®ang  ¾ c   Önh  ©m   Çn     m b t th hoÆc     Önh  c¸c b kh¸c lµm  Êt    m kh¶  n¨ng  nhËn  thøc hoÆc     kh¶ n¨ng  iÒu  Ón  µnh    ña  × nh. ® khi h vic m §i Ò u 2: Møc   Òn  ¹tkhixö  ¹thµnh  Ýnh  µ   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  ti ph     ph   ch m ct ti   nh t tiÕtt¨ngnÆng:     1. Khi xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ   ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ×      ph     h ch m ct ti   nh th møc   tiÒn  ¹tcã  Ó  ph   th gi¶m  èng  Êp  ¬n  ng  xu th h nh kh«ng  îc gi¶m  èng  ®  xu qu¸  ét  m nöa møc   Òn  ¹t®èi  íihµnh      ¹m  ∙  îc quy  nh  ¹  ti ph   v  vi vi ph ®®  ®Þ ti NghÞ   nh   ®Þ nµy. 2. Khi xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ   ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×      ph     h ch m ct ti     th møc   tiÒn ph¹tcã  Ó          th t¨nglªncao  ¬n  ng  h nh møc  Òn ph¹ttèi®a  ti       kh«ng  îcvîtqu¸ ®     hailÇn    møc  Òn ph¹t®èi víi µnh      ¹m  ∙  îcquy  nh  ¹ NghÞ   nh   ti         h viviph ® ®   ®Þ ti  ®Þ nµy. 3. T×nh  Õtgi¶m  Ñ,      ti   nh t¨ngnÆng   îc¸p dông  ®    theo  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. x l    h ch §i Ò u 3: Xö  ýviph¹m  i víi êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh: l    ®è     ng   th quy x ph     h ch 1.  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn  ö  ¹t hµnh  Ýnh  x ph   ch ph¶i xö  ¹t®óng  êi,   ph   ng   ®óng    ¹m, ®óng  Èm  Òn, ®óng  viph   th quy   ph¸p  Ët, Õn  Þ  lu   ki ngh ngay  íi   ¬  v  c c¸c quan  ÷u  h quan  ùc hiÖn  th   ngay  ÷ng  Ön  nh bi ph¸p  Çn  Õt®Ó   c thi   b¶o  ¶m   Ët ® tr   tù,an  µn    to giao th«ng  µ    v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng. tr     2.  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  µ   x ph     h ch m s¸ch  Ôu, nhi   dung  óng,bao  t   che,kh«ng  ö  ¹thoÆc   ö  ¹tkh«ng  Þp  êi    x ph   x ph   k th , kh«ng  ng  ®ó møc  ö  ¹tqu¸ quyÒn  ¹n  x ph     h quy  nh  × tuú theo tÝnh  Êtmøc      ¹m   ®Þ th       ch   ®é viph sÏbÞ  ö  ýkû  Ët,   x l   lu   hoÆc   Þ    b truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù;n Õu  ©y  Öth¹i   h s  g thi     vËtchÊtth× ph¶ibåith ng           ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   CH ¬NG   II C¸C  × NH   H THøC   ö   ¹T  µ NH   Ý NH X PH H CH ®èI  íIC¸C  µ NH   VI  ¹ M  Ë T   ù    µ N   V  H VI  PH TR T AN TO GIAO   TH«NG ® êNG   é   µ   Ë T   ù    µ N   B V TR T AN TO GIAO   TH«NG   «  Þ ® TH §i Ò u 4:
 3. 3 Xö   ¹t®èi  íic¸c hµnh    © m   ¹m  ph   v    vi x ph c«ng  ×nh  tr giao th«ng  êng  é  ® b g©y ¶nh  ëng  n   Ëttùan  µn  h ®Õ tr     to giao th«ng  êng  é  µ  Ëttùan  µn    ® b v tr     to giao   th«ng  «  Þ. ® th 1.Ph¹ttiÒn 100.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a. Trång  ©y    c trong ph¹m      vib¶o  Ö   êng  µm  v® l che  Êt tÇm  ×n  ña  khu   nh c ngêi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön giao th«ng.   khi ph ti     b.Ph¬ir¬m  ¹,     r  n«ng  s¶n,thùc phÈ m   µ    kh¸ctrªn® êng  é;     v c¸cthø     b c. S¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô    xu       v kh«ng  îc phÐp  ®  trong khu  ùc  Õn     vb tµu,b Õn    µ  ê.   xe,nh ch 2.Ph¹ttiÒn 500.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸ch×nh       visau  y: ®© a. Dùng    cæng  µo,® Æt,    Ón  ch   treobi qu¶ng    c¸o hoÆc     Ët che  ¾n   c¸c v   ch kh¸c trong ph¹m        vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  ©y  g ¶nh  ëng  n   Ëttù h ®Õ tr     an  µn  to giao th«ng.   b.§ Ó   ËtliÖu x©y  ùng    v    d hoÆc   Êt cø  Ëtg×  b   v   kh¸ctrªn® êng  é  ©y       b g c¶n trëtrËttùan  µn        to giao th«ng.  3. Ph¹ttiÒn 1.000.000 ®ång  i víi µnh    ù ý            ®è     h vit   dichuyÓn  èc  m chØ  í gi i   cña  êng  ® giao th«ng.   4.  ¹t tiÒn  Ph   2.000.000  ng  i  íihµnh    ém  ¾p,  ®å ®è v   vi tr c th¸o dì,lµm       h háng  Êu  Ön,phô  Ön  c ki   ki ¶nh  ëng  n   toµn  h ®Õ an  giao th«ng.   5. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc  ã  µnh        b ph      tæ  ch viquy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  µy  n cßn  éc  bu ph¶ithùc hiÖn      ngay: a.Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n    × ph¶inhæ   á  ©y  ång;    ® a  1,th     b c tr b.  ph¹m  iÓ m   kho¶n  th×  Vi  ® a  2  ph¶i dì  á     b c«ng  ×nh  ©y  ùng    tr x d tr¸i phÐp; c. Vi  ¹m  iÓ m   kho¶n    iÓ m   kho¶n  th×    ph ® b  1, ® b  2  ph¶i thu  än  ¬m  ¹,   dr r  c«ng  s¶n,thùc phÈ m,  Ët liÖu x©y  ùng      v    d hoÆc     Ët kh¸c ®∙      êng  c¸c v     ®Ó trªn® giao th«ng.   d.Vi ph¹m     kho¶n    3,kho¶n  th× ph¶ikh«iphôc  ¹ngth¸  4        tr   i ban  u   ∙  Þ   ®Ç ® b thay ® æi  hµnh      ¹m  ©y    do  viviph g ra. §i Ò u 5: Xö   ¹tc¸ nh©n,  chøc    ¹m  ph     tæ  vi ph quy  nh  Ò     ®Þ v thic«ng, duy    öa    tu,s ch÷a  µ  v qu¶n  ýc«ng  ×nh giao th«ng  êng  é. l  tr     ® b 1.Ph¹ttiÒn 1.000.000 ®èi víi ét             m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a. Kh«ng  ã  Êy  Ðp  ña  ¬    c gi ph c c quan  qu¶n  ýgiao th«ng  êng  é  l    ® b hoÆc   cã  Êy  Ðp  ng  gi ph nh kh«ng  th«ng b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho  ¬  c quan  qu¶n  ýtrùc l    tiÕp c«ng  ×nh  êng  é  µ   Õn  µnh    ¹t®éng    tr ® b m ti h c¸c ho   thic«ng, duy    öa    tu,s ch÷a    c¸c c«ng  ×nh  tr trong  ¹m    ph vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  êng  é  ® b hoÆc   ã  ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   c li   tr     c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é. tr     ® b b. Kh«ng  ôc  åinguyªn tr¹ngc«ng  ×nh giao th«ng,kh«ng    ph h       tr       th«ng    b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho  ¬  c quan  ùctiÕp  tr   qu¶n  ý® êng  é  l  b sau    ∙  µn  µnh  khi® ho th c«ng  ×nh. tr
 4. 4 2.Ph¹ttiÒn 1.500.000 ®ång  i víi ét          ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a. Kh«ng  ¾ m     c hoÆc   ¾ m   c kh«ng    ®ñ theo  quy  nh  ña    Ón    ®Þ c c¸c bi b¸o hiÖu, cäc      ng;    tiªudi ®é kh«ng  Æt   µo  ¾n,  ® r ch kh«ng  Æt   n    µo    ® ®Ì ®á v ban ®ªm   ¹ hai®Ç u   êng  t    i ® ph¶i®×nh    chØ giao th«ng.   b. Kh«ng  ã  Ön    c bi ph¸p xö  ýkÞp  êivµ  Ön    l  th   bi ph¸p híng dÉn      giao th«ng,     ng¨n  õa    ¹n      Ön  ng tain khiph¸thi c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é  Þ     áng  e   tr     ® b b hh ® do¹ an  µn    to giao th«ng;   c.Kh«ng  è  Ýngêihíng dÉn, ®iÒu  Ón    b tr         khi giao th«ng        khithic«ng    ç  ë ch ® êng  Ñp  h ph¶i võa  µm  õa    l v cho  ®i; hoÆc       u   Çu,  èng, ® êng  xe    ë hai ®Ç c c   ngÇ m   ang    ® thic«ng; d. Kh«ng    än    thu d ngay    Ón  hiÖu,rµo  ¾n,  ¬ng  Ön vµ    c¸c bi b¸o    ch ph ti   c¸c vËtliÖu kh¸ckhithi         c«ng  xong. ®.  Ó   Ët liÖu,®Êt, ®¸  ¬ng  Ön    §v      ph ti thic«ng, xe    m¸y  µi ph¹m      ngo   vi thi c«ng  ©y  g c¶n  ëgiao th«ng. tr     3.Ph¹ttiÒn 2.000.000 ®ång  i víi ¬          ®è     quan  ùctiÕp qu¶n  ýc«ng  ×nh c tr     l  tr   giao th«ng    ã  ét    khic m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a. Kh«ng  ùc  Ön    Ön    th hi c¸c bi ph¸p  ¶m   ® b¶o  toµn  an  giao th«ng  ¹    ti c¸c ®Ìo,dèc  µ    o¹n  êng    v c¸c® ® nguy  Ó m; hi b. Kh«ng  chøc  íng  Én    tæ  h d giao th«ng  µ  nh  v ®× chØ  giao th«ng theo  quy  nh  ®Þ giao th«ng    trong mïa  a  ò,b∙o lôthoÆc   ã  ù  è    m l      c s c kh¸cg©y    ¶nh  ­ h ëng  n   toµn  ®Õ an  giao th«ng.   c. Sö   ông  ¬ng  Ön,m¸y   d ph ti   chuyªn  ïng  d kh«ng      Èn  toµn  ®ñ tiªuchu an  ®Ó     thic«ng. 4. NgoµiviÖc  Þ  ¹ttiÒn,c¸nh©n, tæ      b ph        chøc  ã  µnh      ¹m  ¹ §iÒu  ch viviph t i   nµy  ph¶ithùc hiÖn      ngay    Ön  c¸cbi ph¸p ®¶m     b¶o    µn  am to giao th«ng    theo quy    ®Þnh. Tuú theo møc      ¹m, ngêiphô  ®é viph     tr¸ch®¬n  Þ      v thic«ng  ña  µ   íc, c Nh n   c¬ quan  ùc tiÕp  tr   qu¶n  ý c«ng  ×nh  l  tr giao th«ng cßn  Þ   ö  ý kû  Ët,n Õu   b x l   lu   g©y  Ëu  h qu¶  nghiªm  äng th× bÞ    tr     truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s §i Ò u 6: Xö   ¹tc¸ nh©n, tæ  ph       chøc    ¹m  µm    ¹ic«ng  ×nh giao th«ng  êng  viph l h h   tr     ® bé,g©y    ¶nh  ëng  Ëttùan  µn  h tr     to giao th«ng.   1.Ph¹ttiÒn 100.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.Be  ê,t¸t ícqua  Æt   êng    b      n m ® giao th«ng.   b.§Æt    ¹ èng    Æt   êng    c¸clo   i trªnm ® giao th«ng.   2.Ph¹ttiÒn tõ2.000.000 ®ång  i víi ét           ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.Khoan,®µo, xή êng         giao th«ng    Ðp;   tr¸ph i b. Kh«ng  ôc  åi l¹  ÷ng  o¹n  êng  ph h   inh ® ® giao th«ng  îc t¹m  êicho  ®  th   phÐp khoan,®µo, xÎ,b¹tsau    µn  µnh        khiho th c«ng  ×nh. tr c.Lµ m     ¹ihoÆc   Êt    ông  Ö   èng    hh   m t¸cd h th tho¸tníccña     c«ng  ×nh giao tr     th«ng.
 5. 5 d.Tù    ë   êng    ým ® ngang  qua  êng  é,® êng  ã    ©n  ® b  c gi¶iph c¸ch. 3. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc  ã  µnh        b ph      tæ  ch viquy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  µy  n cßn  éc  bu ph¶ithùc hiÖn:     a.  ph¹m  iÒu  kho¶n  th×  Vi  ® b  1,  ph¶i th¸o dì      ngay  êng  ng  Æt     ® è ® tr¸i phÐp; b. Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n       ® a  1, kho¶n  th× ph¶ikh«iphôc  2        ngay  ×nh  ¹ng t tr   ban  u   ∙  Þ  ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  ©y    do    g ra. §i Ò u 7: Xö  ¹tc¸nh©n, tæ  ph       chøc    ¹m  Ëttùqu¶n  ýhÌ,® êng  «  Þ: viph tr     l    ® th 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn 20.000  ng  i víi ét  ph     ®å ®è    m trong c¸chµnh     vi:®¸  ãng, ®¸  Çu, ch¬icÇu   b  c     l«ng hoÆc     ¹t®éng    c¸c ho   kh¸c trªnlßng  êng,    ®   vØa  Ìg©y  h  ¶nh  ëng  Ëttùan  µn  h tr     to giao th«ng.   2.Ph¹ttiÒn 50.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a.LÊn  Õm    chi vØa  Ì,® êng    äp  î, µy    µng  h  ®Ó h ch   b b¸n h ho¸. b. Lµ m       m¸iche    trªnvØa  Ì,® êng  «  Þ,g©y  h  ® th   c¶n  ëgiao th«ng  tr     hoÆc   lµm  Êt  ü   m m quan  µnh  è. th ph c.ChiÕ m   ông    d vØa  Ì,lßng  êng    Æt  Ón  Öu,biÓn  h  ® ®Ó ® bi hi   qu¶ng    c¸o; bu«n  b¸n vÆt, söa  ÷a  ®¹p, ho¹t®éng  Þch  ô  á    ÷ng  ¬i kh«ng    ch xe     d v nh ë nh n  ® îcphÐp;   d.§ Ó   ¬ng  Ön giao th«ng      ph ti     trªnvØa  Ì,lßng ® êng    h    tr¸quy  nh; i ®Þ ®.  ©y  ùng    Ðp  Çu    èng    ¬ng  Ön ®i  õlßng  êng    X d tr¸ph i c lªnxu ®Ó ph ti   t   ® lªn vØa  Ìvµ  õvØa  Ìvµo  µ. h  t  h  nh 3.Ph¹ttiÒn 200.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.ChiÕ m   ông    d vØa  Ìtr¸phÐp  µm  ¬itr«nggi÷xe  p,xe  h    i l n      ®¹   m¸y,«    t«; b. § Ó   Ët liÖu x©y  ùng  µ    ¹  Ët liÖu kh¸c trªnvØa  Ì,lßng  êng    v    d v c¸c lo i     v    h  ® ®«  Þ. th 4.Ph¹ttiÒn 2.000.000 ®ång  i víi ét          ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a. ChiÕ m   ông    d vØa  Ì,lßng  êng  µm  ¬ibu«n  vËt liÖu x©y  ùng, h  ® l n  b¸n      d   lµm  Æt   m b»ng s¶n  Êt,söa  ÷a,röa  «    m¸y,® Æt  ¹p hµng,quÇy  xu   ch   xe  t«,xe    s    hµng,kinh doanh  Þch  ô.     d v b.LÊn  Õm    chi vØa  Ì,lßng ® êng    ©y  ùng  h    ®Ó x d c«ng  ×nh tr¸phÐp. tr     i 5. Ngoµi viÖc  ¹ttiÒn,c¸ nh©n, tæ      ph        chøc  ã  µnh      ¹m  ch viviph quy  nh   ®Þ t¹    iÓ m         ic¸c ® b, c, ® kho¶n    2, kho¶n  §iÒu  µy  ×  4  n th ph¶i th¸o dì ngay       c«ng  tr×nh tr¸ phÐp,     i kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     l i tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m    do    g©y  ra. §i Ò u 8: Xö  ¹tngêi®i  ®¹p    ¹m  ph     xe  viph quy  nh  Ò   Ëttù,an  µn  ®Þ v tr     to giao th«ng.  
 6. 6 1.Ph¹ttiÒn 10.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a.§ixe  p      ®¹ kh«ng  ng  Çn  êng,®i    Ìphè,trong vên  ®ó ph ®   trªnh       hoa,c«ng    viªn. b.Dïng    ï®Ó     «,d   che  ¾ng, m a    i  ®¹p; n   khi® xe  c.Dõng  ë    xe  lßng  êng,chiÒu  êng  ®   ® kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ©y  trë ®Þ g c¶    giao th«ng;   d. Phãng  tõ trong nhµ, trong ngâ,trong hÎm    êng  Ýnh    xe              ra ® ch hoÆc   õ t  ngoµi ® êng  Ýnh  µo  â, hÎm  µ     ch v ng   m kh«ng  quan    µm  s¸tl ¶nh  ëng  n     h ®Õ an toµn  giao th«ng;   ®.    µo  êng  îc chiÒu,® êng  Ê m,  §i v ® ng     c khu  ùc  ã  Ón  v c bi b¸o  Êm",® ­ "c   êng  µnh  d riªngcho  cã  ng  ¬.   xe  ®é c 2.Ph¹ttiÒn 20.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a. Qua  êng, qua  Çu, qua  µ    ®   c  ph qua  o¹n  êng  ® ® nguy  Ó m   µ   hi m kh«ng  tu©n theo  n    Ón      Ýn  Öu  ®Ì b¸o,bi b¸o,c¸c t hi giao th«ng    kh¸c hoÆc   ù    s chØ  Én  d cña  C¶nh   s¸tgiao th«ng,nh©n    íng dÉn      viªnh   giao th«ng;   b.§ihµng     ngang  õ3  trëlªn; ë  è  êiqu¸ quy  nh; t   xe      ch s ng     ®Þ c.§ç,dõng  vîtqu¸ gií h¹n quy  nh  ¹ c¸c® êng     xe          i ®Þ t    i giao nhau    ã  Ýn    khic t hiÖu  n    ®Ì ®á hoÆc   Öu  Önh  õng  cña  hi l d xe  C¶nh   s¸tgiao th«ng;   d.Kh«ng    Öu    b¸o hi b»ng    íckhichuyÓn  íng; taytr     h ®.  thå,xe  p, chë  µng  Xe    ®¹   h ho¸  ång  Ònh  îtqu¸  í  ¹n  c k v  gi ih quy  nh   ®Þ hoÆc     ¹m  viph quy  nh  Ò   êigian,tuyÕn  êng. ®Þ v th     ® 3.Ph¹ttiÒn 50.000  i víi ét        ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a. B¸m  µo  cã  ng  ¬,mang    ång  Ònh, d ¾t  óc  Ët ch¹ytheo;   v xe  ®é c   v¸cc k   s v      ®Ìo    è  êiquy  nh; qu¸ s ng   ®Þ b.Bu«ng          Ðo, ®Èy  kh¸c,vît u, rÏtr c®Ç u   c¬  í ;   th¶ haitay,l«i k   , xe          í  È xe  gi i c.L¹ng    l¸ch, ¸nh  âng,®uæi   ® v   nhau    êng  è. trªn® ph 4.Ph¹ttiÒn 500.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.§ua  ®¹p    Ðp.   xe  tr¸ph i b.G © y     ¹n  åibá  èn.   tain r   tr 5. Ph¹ttiÒn 1.000.000 ®ång  µ  Þch    ®èi víingêi ®ua  ®¹p            vt thu xe        xe  tr¸i phÐp  µ   èng  ¹ ngêi thihµnh  m ch li     c«ng  ô  ng  a  n   v nh ch ®Õ møc     truy cøu tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù. h s 6. Ph¹ttiÒn 2.000.000 ® ßng  i víi   µnh    chøc  ua  ®¹p            ®è     h c¸c vitæ  ® xe  tr¸i phÐp. §i Ò u 9: Xö   ¹tngêi®iÒu  Ón  sóc  Ët kÐo, ngêikÐo, ®Èy  viph¹m  Ët ph     khi xe  v        xe    tr   tù,an  µn    to giao th«ng.   1.Ph¹ttiÒn 30.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a.Kh«ng  i  ng  Çn  êng  µnh    ® ®ó ph ® gi riªngcho  çi lo¹ xe.   m i  
 7. 7 b.§ivµo  êng  Ê m,     ® c khu  ùc  ã  Ón    Êm". v c bi b¸o "c c.Dïng  lµm  Çy  µng   u  ng    êng      xe  qu h ho¸ l ®é trªn® tr¸quy  nh, g©y    i ®Þ   c¶n trëtrËttùan  µn        to giao th«ng.   2.Ph¹ttiÒn 50.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a.§ihµng     ngang  õhaixe  ëlªn; t     tr   b.§ Ó   óc  ËtkÐo  m µ     s v  xe  kh«ng  ã  êi®iÒu  Ón. c ng   khi c.Kh«ng  ã  n  Öu,tÝn  Öu    c ®Ì hi   hi theo quy  nh.   ®Þ d. Qua  êng,qua  Çu, qua  µ, qua  o¹n  êng    ®   c  ph   ® ® nguy  Ó m,  µ   hi m kh«ng  tu©n theo  n    Ón      Ýn  Öu  ®Ì b¸o,bi b¸o,c¸ct hi giao th«ng    kh¸c,hoÆc   ù    s chØ  Én  d cña c¶nh    s¸tGiao  th«ng,cña  ©n    íng dÉn    nh viªnh   giao th«ng.   ®. Kh«ng  ©n  tu theo    c¸c quy  nh  Ò   ©n  ång  ©n  Õn, nguyªn ®Þ v ph lu ph tuy     t¾c  êng  êng. nh ® e.Dõng  vîtqu¸ gií h¹n quy  nh    ã  Ýn  Öu  n  ,    xe         i ®Þ khic t hi ®Ì ®á hoÆc   Öu  hi lÖnh  õng  cña  d xe  C¶nh    s¸tgiao th«ng.   g.§iÒu  Ón  ¬ng  Ön ch¹yc ¾t    khi ph ti     ngang  oµn    oµn  êi; ® xe,® ng h. §iÒu  Ón  kh«ng  ng  êigian    khi xe  ®ó th   cho  Ðp  ph hoÆc     ¹  bÞ   c¸c lo ixe  cÊ m  u  µnh  lh trong ®«  Þ.   th i.  Kh«ng  hiÖu  b¸o  b»ng      taykhichuyÓn  íng. h 3.Ph¹ttiÒn 100.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.X Õ p   µng      vît   íh¹n quy  nh;   h ho¸ trªnxe    gi     qu¸ i ®Þ b.Kh«ng  ùc hiÖn    Ön    th   c¸cbi ph¸p b¶o  ¶m   toµn,b¸o hiÖu  toµn,   ® an     an  c. G © y   Õng  ng  ínt¹      ti ®é l   i khu  ùc  «ng  ©n      Õp,  ì hµng    c¸c v® d c khix d  ho¸ trongthêigian tõ22  ê®Õ n   giês¸ng.        gi   5    4.Ph¹ttiÒn 500.000  ng  i víi µnh    ua  sóc  Ëttr¸phÐp.       ®å ®è     h vi® xe  v   i 5. Ph¹ttiÒn      1.000.000  ng  µ  Þch  ®å vt thu  vµ  óc  Ët ®èi  íihµnh    xe  s v   v  vi ®ua  sóc  Ët m µ   èng  êithihµnh  xe  v   ch ng     c«ng  ô  ng  a  n   v nh ch ®Õ møc      truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s §i Ò u 10: Xö   ¹tngêi ®iÒu  Ón  xÝch    ®¹p      ¹m  Ëttù an  µn  ph     khi xe  l«,xe  l«iviph tr     to giao th«ng.   1.Ph¹ttiÒn 30.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a.Xe  ë  êikh«ng    ch ng   b¶o  ¶m     Èn  ® tiªuchu quy  nh; ®Þ b. Xe  ë    ngêilín;   êingåitrªnthµnh    ë  µng    ång    ch qu¸ 2     ®Ó ng      xe;ch h ho¸ c kÒnh    Òu  µi,chiÒu  qu¸ chi d   cao,chiÒu  éng    r cho  Ðp. ph 2. Ph¹ttiÒn      50.000  ng  µ  Þch    ®èi  íihµnh    iÒu  Ón    ®å vt thu xe  v  vi® khi xe kh«ng  ã  ¨ng  ý, xe  c® k   kh«ng  ¾n   Ón  è  Õu     a   ¬ng  ã  g bi s n ë ®Þ ph c quy  nh   ®Þ ph¶i®¨ng  ý  µ  ã  Ón  è,g ¾n  Ón  è    k v c bi s   bi s gi¶. 3.Ph¹ttiÒn 500.000  ng  i víi µnh    ua  xÝch    ®¹p  ;       ®å ®è     h vi® xe  l«,xe  l«i
 8. 8 4. Ph¹ttiÒn 1.000.000 ®ång  µ  Þch    ®èi víi µnh    ua  xÝch          vt thu xe     h vi® xe  l«,xe  p    µ   èng  êi thihµnh    ®¹ l«im ch ng     c«ng  ô  ng  a  n   v nh ch ®Õ møc       truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 5. Trong  êng  îp ngêi®iÒu  Ón  xÝch    ®¹p    ã  µnh        tr h    khi xe  l«,xe  l«ic h vivi ph¹m quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti   8  NghÞ   nh  µy  × bÞ  ö  ¹ttheo  ®Þ n th   x ph   quy  nh   ®Þ cña  Òu  . §i ®ã §i Ò u 11: Xö   ¹tngêi®iÒu  Ón  m¸y,m«     m¸y  , Ých    ph     khi xe    t«,xe  l«i x   l«m¸y    ¹m  viph trËttùan  µn      to giao th«ng.   1.Ph¹ttiÒn 50.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a. Kh«ng  i  ng  Çn  êng, ®i      ® ®ó ph ®   trªnvØa  Ì,®i  µo  h   v khu  ùc  Ê m,  ­ vc ® ¬ng  ã  Ón    Ê m; c bi b¸o c b.Dïng    ï®Ó     «,d   che  ¾ng, m a    iÒu  Ón  m¸y    n   khi® khi xe  m« t«; c.§ç  dõng  ë    xe  xe  lßng ® êng,chç  Ê m   , cÊ m   õng.     c ®ç   d d. Ng êi®iÒu  Ón  m¸y,m«     ë    è  êiquy  nh      khi xe    t« ch qu¸ s ng   ®Þ hoÆc   ë  ch hµng      Ët cång  Ònh, ®i  m¸y,m«     m¸y  , Ých    ho¸,®å v   k   xe    t«,xe  l«i x   l«m¸y  µng  h ngang  õ2  trëlªn. t   xe    ®.  êi®iÒu  Ón      m¸y,xe  Ng   khi m« t«,xe    m¸y    Ých    l«i x , l«m¸y  íi tuæi. d  16  e. Kh«ng  hiÖu    êng      b¸o  xin® khichuyÓn  íng hoÆc   h  qua  ç  Êt tÇm   ch khu   nh×n; dïng  n    ®Ì pha  õ 19  n   giê s¸ng  t   ®Õ 5    trong thµnh  è, thÞ    Þ  Ên;   ph   x∙,th tr   dïng      i g©y  Êt  cßi inh á   m yªn  Ünh  t ban  ªm   õ 22  ê ®Õ n   giê s¸ng  ® t   gi   5    hoÆc   nh÷ng  ¬icÊ m   ïng cßi. n  d  2.Ph¹ttiÒn 100.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a. §iÒu  Ón  vîtqu¸ tèc ®é     khi xe        quy  nh;  i  µo  êng  îc chiÒu;®i  ®Þ ®v ® ng     vµo  êng  Ê m;  ® c khu  ùc  Ê m; vc b.     Kh«ng  êng  êng  nh ® cho  u    xe  tiªnhoÆc   kh¸c ®∙  ã    n, tÝn  xe    c cßi,®Ì   hiÖu    ît xinv . c.Qua  êng,qua  Çu, phµ  o¹n  êng    ®   c  ® ® nguy  Ó m   µ   hi m kh«ng  ©n  tu theo  ®Ìn b¸o,biÓn    b¸o,c¸c tÝn  Öu     hi giao  th«ng hoÆc   ù  s chØ   Én  ña  d c C¶nh    s¸t giao th«ng,nh©n    íng dÉn      viªnh   giao th«ng.   d. Dïng  m«     m¸y, xe    xe  t«,xe    m¸y  , xÝch    l«i xe    l«m¸y, kÐo, ®Èy,      b¸m    xe kh¸choÆc   ¾t  óc  Ët,kÐo    Ët.   dsv  ®å v ®.  ö  ông  thiÕt®Ìn,cßi,phanh  Sd xe       hoÆc   ã  ÷ng  ®ã   ng  c nh thø  nh kh«ng  cã  Öu  ùc,sö  ông    ïng  hi l   d cßid cho  u  ,   «    ö  ông  Ón  è  Þ   xe  tiªn  xe  t«;s d cßi bi s b m ê. e.  Òu  Ón  m¸y, m«     m¸y  , Ých    §i khi xe    t«,xe  l«i x l« m¸y, kh«ng  ã  Êy    c gi phÐp    theo quy  nh; cho  îngiÊy phÐp    l¸xe  i   ®Þ   m    l¸xe; i g. Kh«ng  Êp  µnh  ù  Óm    Óm     ña    ch h s ki tra,ki so¸tc c¶nh    s¸tgiao th«ng      khi cã    ¹m; viph h. Kh«ng  µm  ñ tôc chuyÓn  æi  Òn  ë  ÷u  hoÆc     l th     ® quy s h xe  chuyÓn  ïng v  theo quy  nh.   ®Þ
 9. 9 3.Ph¹ttiÒn 200.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.§iÒu  Ón  ch¹ytèc®é     khi xe      cao  õtrong nhµ,ngâ,hÎm    êng  Ýnh, t        ra ® ch   vµ  îcl¹ ; ng   i b. §iÒu  Ón  cha  ã  ¨ng  ý,xe    khi xe  c® k   kh«ng  ã  Ón  è  c bi s hoÆc   ¾n   Ón  g bi sè  gi¶. 4.Ph¹ttiÒn 500.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a. Bu«ng        iÒu  Ón    îtÈu;  ö  ông  kh«ng  ã  é  hai tay khi ® khi xe, v   sd xe  cb phËn gi¶m  thanh;dïng ch©n  èng  Ñt xuèng      ch qu   lßng ® êng    ®ang  ¹y;   khixe  ch b. §iÒu  Ón  trong  ×nh  ¹ng dïng  îu,bia hoÆc   Êt kÝch  Ých    khi xe  t tr   r   ch   th kh¸cqu¸ nång       ®é quy  nh; ®Þ c.Sau    ©y    ¹n m µ     khig tai   kh«ng  ÷nguyªn dÊu  Õt  Ön  êng. n gi     v hi tr 5.Ph¹ttiÒn 1.000.000 ®ång  i víi ét          ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a.L¹ng    l¸ch, ¸nh  âng,®uæi   ® v   nhau    êng  trªn® giao th«ng;   b. Sö   ông     d tr¸ quy  nh  m«     ã  i ®Þ xe  t« c dung  Ých    t xilanh  õ 175  t  cm3  ë tr   lªn. c.Thay  æi  Æc   Ýnh  ña    ® ® t c xe; d.G © y     ¹n  åich¹ytrèn;   tain r    6.Ph¹ttiÒn 2.000.000 ®ång  i víi ét          ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a. L¹ng    l¸ch, ¸nh  âng,®uæi   ® v   nhau  ©y    ¹n  ng  a  n   g tain nh ch ®Õ møc    truy cøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s b. L¹ng    l¸ch,®¸nh  âng,®uæi    v   nhau  µ   m kh«ng  Êp  µnh  Önh  õng    ch h l d xe cña  êithi µnh  ng     h c«ng  ô. v 7.NgoµiviÖc  ¹ttiÒn,ngêi®iÒu  Ón  m¸y,m«     m¸y    Ých      ph       khi xe    t«,xe  l«i x , l«m¸y  ã  µnh      ¹m    ch viviph quy  nh  ¹ §iÒu  µy  ®Þ t  i n cßn  éc  bu ph¶ithùc hiÖn:     a. Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n    iÓ m     iÓ m   kho¶n    ×  Þ   íc giÊy    ® b  4, ® a, ® d  5, th b t     phÐp    trong 60  µy. l¸xe  i   ng b. Vi ph¹m     kho¶n  th× bÞ ícgiÊy phÐp      Õu  i ¹m  × bÞ  Þch  6    t     l¸ xe,n i t¸ ph th   t   thu xe;   c.Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n    × ph¶ibåith ng  Öth¹i    ® a  6,th       ê thi   . §i Ò u 12: Xö   ¹tngêi®ua  m¸y,®ua        Ðp, ngêitæ  ph     xe    m« t« tr¸ph i     chøc,ngêikÝch      ®éng  ua  tr¸phÐp. ® xe    i 1.Ph¹ttiÒn 100.000  ng  i víi êikÝch  ng  ua  tr¸phÐp.       ®å ®è     ng   ®é ® xe   i 2. Ph¹ttiÒn 300.000  ng  i víingêikÝch  ng  ua  tr¸ phÐp  µ         ®å ®è       ®é ® xe    i m cã  µnh    h vic¶n  ëngêithi µnh  tr      h c«ng  ô. v 3.Ph¹ttiÒn 5.000.000 ®ång  i víi êi®ua  tr¸phÐp.         ®è     ng   xe   i 4.Ph¹ttiÒn 20.000.000 ®ång  i víi ét          ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a. §ua  tr¸ phÐp  µ   èng  ¹ ngêi thihµnh    xe    i m ch li      c«ng  ô  ng  a  n   v nh ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s
 10. 10 b.T¸iph¹m  ua  tr¸phÐp.    ® xe   i 5.Ph¹ttiÒn 50.000.000 ®ång  i víi êitæ          ®è     ng   chøc  ua  tr¸phÐp. ® xe   i 6. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn ngêi®ua  m¸y, m«       Ðp  ã  µnh        b ph       xe    t« tr¸ ph i ch vi viph¹m    quy  nh  ¹  ét  ®Þ ti m trong c¸c ®iÓ m   ña     c kho¶n  §iÒu  µy  ×  4  n th cßn  Þ  b tÞch    thu xe. §i Ò u 13: Xö  ¹tngêi®iÒu  Ón  «      ¹m  Ëttùan  µn  ph     khi xe  t«viph tr     to giao th«ng.   1.Ph¹ttiÒn 200.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a. §iÒu  Ón    ¹  «      khi c¸c lo ixe  t« kh«ng  i  ng  Çn  êng, tuyÕn  êng  ® ®ó ph ®   ® thêigian quy  nh.     ®Þ b.§ç    õng      xe,d xe,tr¸nhxe,vît   ïxe,quay  u     Ïph¶ihoÆc   Ïtr¸       l    xe, i ®Ç xe,r    r    i kh«ng  ng  ®ó quy  nh. ®Þ c.Dïng    ¬itrong thµnh  è,thÞ    Þ  Ên hoÆc   ïng      ¬icã    cßih     ph   x∙,th tr   d cßië n   biÓn b¸o  Ê m   ïng    ïng    c d cßi,d cßi ban  ªm   õ 22  ê  n   giê  ® t   gi ®Õ 5  s¸ng trong  thµnh  è, thÞ    Þ  Ên;dïng  n  ph   x∙,th tr   ®Ì pha  õ 19  ê ®Õ n   giê s¸ng    ã    t   gi   5    khic xe ®èi diÖn;   d. BiÓn  è  bÞ   ê,  Þ     s xe  m b che  Êp  l hoÆc  kh«ng    Ón  è  theo    ®ñ bi s xe  quy ®Þnh; g ¾n  Ón  è    bi s kh«ng  ng  Þ  Ýquy  nh; ®ó v tr   ®Þ ®.  Òu  Ón  thiÕu    n  Õu  §i khi xe  cßi,®Ì chi s¸ng,®Ìn  Ýn  Öu, cÇn  ¹tníc   t hi   g    m a,kÝnh  ¾n  ã.   ch gi 2.Ph¹ttiÒn 500.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.§iÒu  Ón  ®i  µo  êng  îcchiÒu,®i  µo  êng  Ê m   i víi õng    khi xe  v ® ng    v ® c ®è     t lo¹ xe.   i b. §iÒu  Ón  ch¹y qu¸ tèc ®é     khi xe        quy  nh;  iÒu  Ón  tèc ®é     ®Þ ® khi xe    cao tõtrong ngâ,hÎm,® êng  ô    êng  Ýnh          ph ra ® ch hoÆc   îcl¹ ; ng   i c. Kh«ng  êng  êng    nh ® cho  kh¸c khicã  Ýn  Öu    îthoÆc   xe      t hi xin v   kh«ng  nhêng  êng  ® cho  ®i    êng  Ýnh; xe  trªn® ch d. Qua   êng, qua  Çu,    ®   c qua  µ, qua    o¹n  ph   c¸c ® nguy  Ó m   µ   hi m kh«ng  tu©n theo  n    Ón      Ýn  Öu  ®Ì b¸o,bi b¸o,c¸c t hi giao th«ng    hoÆc   ù  s chØ  Én  ña  d c c¶nh    ña  ©n    íng dÉn  s¸t, c nh viªnh   giao th«ng.   ®.  Òu  Ón  chë  t, c¸t,vËt  Öu  §i khi xe  ®Ê     li hoÆc  c¸c  ¹  µng  lo ih ho¸ kh¸c  kh«ng  ã  ông  ô  cd c che  ñ  ph hoÆc   kh«ng  ã  Ön  c bi ph¸p ®¶m     b¶o  toµn; an  e.Kh«ng  ë  êibÞ    ¹n ®i  Êp    ch ng   tai   c cøu    i  n khi® qua  ÷ng  ¬icã    ¹n; nh n   tai n g.  Òu  Ón  kh«ng  ã  §i khi xe  c phanh, xe  i    ® ban  ªm   ® kh«ng  ã    n  c ®ñ ®Ì chiÕu  s¸ng theo quy  nh.     ®Þ 3.Ph¹ttiÒn 1.000.000 ®ång  i víi ét          ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a.Kh«ng  êng  êng    nh ® cho  u  xe  tiªn; b.  ïng  ®Èy,  Ðo  kh¸c,kÐo  ¬    ¬  ãc  D xe  k xe    s mi, r mo kh«ng  ng    ®ó quy ®Þnh.
 11. 11 c. Chë   µng    h ho¸,®å   Ët cång  Ònh,    v  k qu¸  Òu  chi cao, chiÒu  µi,chiÒu    d  réng  cho  Ðp. ph d.  ë     Ch tre,nøa,  ¾t, thÐp  s  hoÆc  c¸c  Ët  Öu  v li kh¸c  Ðo      êng  k lªtrªn ® hoÆc   kh«ng  ã  Ön  c bi ph¸p b¶o  ¶m   toµn.   ® an  ®.  êi®iÒu  Ón  kh«ng  ng  Ng   khi xe  ®ó tuæiquy  nh.   ®Þ e. Kh«ng  Êp  µnh  ch h hoÆc  ng¨n c¶n  ù  Óm     Óm   s ki tra,ki so¸t,sù    chØ   dÉn  ña  c C¶nh   s¸thoÆc   êihíng dÉn  ng     giao th«ng      ¹m;   khiviph g.Cho  în,cho    Êy phÐp      m  thuªgi   l¸xe. i 4.Ph¹ttiÒn 2.000.000 ®ång  i víi ét          ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a.  Òu  Ón  trong  ×nh  ¹ng dïng  îu,bia,hoÆc   §i khi xe  t tr   r    c¸c  Êt  Ých  ch k thÝch kh¸cqu¸ nång       ®é quy  nh. ®Þ b. Ng êi tËp    m µ       l¸ xe  kh«ng  ã  Êy  Ðp  Ëp  ikh«ng  ã  î i c gi ph t l¸  ; c tr    åi gi¸ong   bªn  ¹nh;xe  c   kh«ng  ã  Ón  Ëp  i c bi t l¸ theo    quy  nh;  ®Þ kh«ng trang bÞ     thªm  é b phËn  phanh  ô  µ  ¬ng  ph v g ph¶n  Ëu; xe  ¹y trªn® êng  h   ch     giao th«ng    c«ng  éng  c mµ   kh«ng  îcphÐp, xe  ¹ysaituyÕn  êng  ¹m    ®    ch     ® ph viquy  nh; ®Þ c.Xe  ë  µng      Ëtvîtqu¸ träng t¶i   ch h ho¸,®å v          cho  Ðp. ph 5. Ph¹ttiÒn 2.000.000 ®ång  íi ngêi®iÒu  Ón  t«viph¹m  µ   èng          v      khi «      m ch ngêi thihµnh     c«ng  ô    Þ   ö  ýnhng  a  n   v khib x l   ch ®Õ møc     truycøu tr¸chnhiÖ m     h×nh  ù. s 6.Ph¹ttiÒn 2.000.000 ®ång  i víi ét          ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a.Ng êi®iÒu  Ón  kh«ng  ã  Êy phÐp    hoÆc   Êy l¸ xe      khi xe  c gi   l¸xe  i gi     kh«ng  i phï hîp víilo¹  ®ang  iÒu  Ón,kh«ng  ã  Êy  Ðp u  µnh       i xe  ® khi   c gi ph lh hoÆc   Êy gi   phÐp  ∙  Õt  êih¹n;xe  ® h th     kh«ng  ¨ng  ý  îp  Ö, kh«ng  ® kh l  chuyÓn  ïng  v hoÆc   kh«ng  ã  Êy phÐp  ¹t®éng  ña  theo quy  nh. c gi   ho   c xe    ®Þ b. TÈy    öa  ÷a  Êy    xo¸,s ch gi chøng  Ën  ¨ng  ý,giÊy  Ðp u  µnh  µ  nh ® k  ph lh v c¸clo¹ giÊy phÐp     i   kh¸c. c. G ¾ n   Ón  è    ö  ông  Êy  Ðp      Êy  Ðp u  µnh, giÊy   bi s gi¶,s d gi ph l¸ xe,gi ph i lh     chøng  Ën  ë  ÷u  nh s h gi¶. 7.Ph¹ttiÒn 5.000.000 ®ång  i víi ét          ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a. G © y     ¹n  åich¹y trèn nhng  a  n     tain r       ch ®Õ møc     truy cøu tr¸ch nhiÖ m     h×nh  ù; s b. M în hoÆc      thuª tæng  µnh, linhkiÖn  ña  kh¸c ®Ó   èn tr¸nh sù    th    c xe    tr     kiÓm    ña  ¬  trac c quan  ã  Èm  Òn. c th quy 8. Ph¹t tiÒn      10.000.000  i  íihµnh    ë    Êt ®éc  ¹i,chÊt d Ô   ®è v   vi ch c¸c ch   h    g©y  ch¸y,næ     kh«ng  theo quy  nh    ®Þ hoÆc   , dõng  nµy    ç  «ng  êi. ®ç   xe  ë ch ® ng 9.Ph¹t20.000.000 ®ång  i víi êi®ua  «      Ðp.       ®è     ng   xe  t«tr¸ph i Trong  êng  îp ®ua  «      Ðp  µ   èng  ¹ngêithihµnh  tr h  xe  t«tr¸ph i m ch l  i    c«ng  ô  v nhng  a  n   ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s hoÆc   i ¹m  ua  t« tr¸ t¸ ph ®   «     i phÐp  × ph¹t50.000.000 ®ång, tÞch    vµ ícgiÊy phÐp    th         thu xe  t     l¸xe. i 10.NgoµiviÖc  Þ  ¹ttiÒn,ngêi®iÒu  Ón  «    ã  µnh      ¹m       b ph       khi xe  t«c h viviph quy  nh  ¹ §iÒu  µy  ®Þ t  i n cßn  éc  bu ph¶i:
 12. 12 a. Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n       ® a  4, kho¶n    7, kho¶n    ×  Þ   íc giÊy  Ðp    8, th b t   ph l¸i xe  trongthêih¹n 90  µy.       ng b. Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n  ph¶ih¹       ® c  4    t¶ingay  µ  Þu  äi    Ý   h¹ v ch m chiph do    t¶i; c.Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n    × ph¶ibåith ng  Öth¹i    ® a  7,th       ê thi   . §i Ò u 14: Xö   ¹tngêi ®iÒu  Ón  «    ë  ph     khi xe  t« ch kh¸ch    ¹m  Ëttù tù an  µn  vi ph tr       to giao th«ng.   1.Ph¹ttiÒn 200.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.§ Ó   µnh   h kh¸ch ngåitrªnxe    èng  µ        khixu ph hoÆc     µ; lªnph b. §ãn, tr¶kh¸ch    ®ang  ¹y,kh«ng  ng  Õn,       khixe  ch   ®ó b kh«ng  ng  ¬i ®ó n  quy  nh; ®Þ c. Kh«ng  ng  öa    èng    chuyÓn    ®ã c lªn xu khi xe  b¸nh hoÆc     ®ang  khi xe  ch¹y; 2.Ph¹ttiÒn 500.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.§ Ó   ÷ng  êitrªnxe  u,    nh ng     ® b¸m    öa    åitrªnthµnh    ãc  ë c xe,ng     xe,n xe. b. Sang    kh¸ch,nhîng    kh¸ch  äc  êng  d® cho  kh¸c m µ   xe    kh«ng  îc hµnh  ®  kh¸ch ®ång  .   ý c.X Õ p   µng    Öch  äng t©m    h ho¸ l tr   xe; d.Chë  êivît   è    ng     s quy  nh  qu¸ ®Þ cho  õng lo¹ xe  õxe  ýt). t     (tr   bu i e.  ¹t tiÒn  Ph   1.000.000  ng  i  íihµnh    ïng  t¶ichë  êi m µ   ®å ®è v   vi d xe    ng   kh«ng  îcphÐp  ®  hoÆc     saiquy  nh. ®Þ 4. Ph¹ttiÒn 2.000.000 ®ång  i víi   µnh    ë    Êt ®éc  ¹i            ®è     h c¸c vich c¸cch   h, c¸c chÊtd Ô   ©y    g ch¸ynæ.   5. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,ngêi®iÒu  Ón  «    ë      b ph       khi xe  t« ch kh¸ch cã  µnh   h viviph¹m       c¸cquy  nh  ¹ §iÒu  µy  ®Þ t i n cßn  Þ  éc  b bu ph¶i: a. Vi ph¹m  iÓ m     iÓ m        ® a, ® c,kho¶n    1, kho¶n    2, kho¶n  vµ  3  kho¶n    ×  4, th ph¶i thùc  Ön    hi ngay    Ön  c¸c bi ph¸p    ¾c  ôc  ®Ó kh ph b¶o  ¶m   toµn  ® an  giao  th«ng. b.Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n       ® d  2,kho¶n    3,kho¶n    × cßn  Þ ícgiÊy phÐp  4,th   b t    l¸xe    trongthêih¹n  ngµy. i     90  6. Ng êi®iÒu  Ón  «    ë      khi xe  t« ch kh¸ch viph¹m       c¸c quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 13 cña  NghÞ   nh  µy  × xö  ¹ttheo quy  nh  ña  iÒu  . ®Þ n th   ph     ®Þ c® ®ã §i Ò u 15: Xö   ¹tngêi®iÒu  Ón  lam, xe  ph     khi xe    c«ng  n«ng, xe    b«ng sen  µ    ¹ v c¸c lo i   xe  ã    Èn  ü  Ëtt ng  ùviph¹m  Ëttùan  µn  c tiªuchu k thu  ¬ t     tr     to giao th«ng.   1. Ph¹t100.000  ng  i  íingêi ®iÒu  Ón  lam  ã  ét      ®å ®è v     khi xe  c m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®©
 13. 13 a.§ Ó   µnh   h kh¸ch ngåibªn  ¹nh l¸xe;     c    i b.Kh«ng  ã  Õ   åicho  µnh    c gh ng   h kh¸ch; c.§ Ó   êikh¸c®u,    ng     b¸m  xe; d.X Õ p   µng      ãc    h ho¸ trªnn xe; ®. Kh«ng    n  Õu  ®ñ ®Ì chi s¸ng,®Ìn    phanh  µ    ¹  n  Ýn  Öu  v c¸c lo i®Ì t hi kh¸c  theo quy  nh.   ®Þ 2.  ¹t tiÒn  Ph   500.000  ng  i  íingêi ®iÒu  Ón  c«ng  ®å ®è v     khi xe  n«ng, xe    b«ng sen  µ  ÷ng  ¹  cã    Èn  ü  Ët t ng  ù cã  ét  v nh lo ixe  tiªuchu k thu   ¬ t   m trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a.Chë  êi:   ng b. Kh«ng  ã    n,cßi,phanh    c ®ñ ®Ì     hoÆc   ã  ÷ng  ®ã   ng  c nh thø  nh kh«ng  ã  c hiÖu  ùc. l 3. Ng êi®iÒu  Ón  lam,xe      khi xe    c«ng  n«ng,xe    b«ng sen  µ  ÷ng  ¹ xe  v nh lo i   cã    Èn  ü  Ët t ng  ù cã  µnh    tiªuchu k thu  ¬ t   h viquy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu    ®Þ ti §i 13  §i 14 cña NghÞ   nh  µy  × bÞ  ö  ¹ttheo c¸cquy  nh  ¹ ®iÒu  . ®Þ n th   x ph      ®Þ t i ®ã §i Ò u 16: Xö  ¹tngêi®iÒu  Ón  b¸nh  Ých,xe    ph     khi xe  x   qu¸ khæ,      äng viph¹m  qu¸ t¶itr     trËttùan  µn      to giao th«ng.   1.Ph¹ttiÒn 5.000.000 ®ång  i víi ét          ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a. §iÒu  Ón  ch¹y trªn® êng    khi xe     giao th«ng,qua  Çu  µ       c m kh«ng  ã  Êy  c gi phÐp hoÆc   Êy phÐp  ∙    ¹n. gi   ® qu¸ h b.Kh«ng  i  ng  Õn  êng,ph¹m        ® ®ó tuy ®   vighitrong giÊy phÐp;     c. Chë     äng t¶icho  Ðp; chuyÓn  , ¹      qu¸ tr     ph   t¶i  t¶ihoÆc   ã  µnh    h ch vikh¸c  nh»m   èntr¸nhsù  Óm    ängt¶i µng    ña  êicã  Èm  Òn. tr     ki tratr     h ho¸ c ng   th quy 2. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,ngêi®iÒu  Ón  b¸nh  Ých,xe        b ph       khi xe  x   qu¸ khæ,  qu¸  äng      ¹m  iÓ m   ®iÓ m   §iÒu  µy  ×  Þ   íc giÊy  Ðp  i   tr t¶ivi ph ® a  b  n th b t   ph l¸ xe trong thêih¹n  ngµy; bÞ   éc     90    bu ph¶i h¹      t¶ingay, dì phÇn     qu¸ khæ;  äi    m chi phÝ    ph¸tsinh vµ  ¬ng  Ön ®Ó   ¹ t¶i  ì phÇn  µng        ph ti   h  ,  d h ho¸ qu¸ khæ   chñ    do  xe vµ  êil¸chÞu. ng    i 3. Ng êi ®iÒu  Ón  b¸nh  Ých, xe        khi xe  x   qu¸ khæ,    äng t¶icã  µnh    qu¸ tr     h vi quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  ®Þ t  i 13  §i 14  NghÞ   nh  µy  × bÞ  ö  ¹ttheo quy  ®Þ n th   x ph     ®Þnh  ¹ c¸c§iÒu  . t    i ®ã §i Ò u 17: Xö  ¹tviph¹m    Èn  ü  Ëtan  µn  ña  «  ph     tiªuchu k thu   to c xe  t«. 1.Ph¹ttiÒn 500.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.§iÒu  Ón  cã  èpkh«ng  ng  Ých  ì,tiªuchuÈn  ü  Ët;   khi xe  l   ®ó k c    k thu b.H Ö   èng    th chuyÓn  íng kh«ng  ¶m   h  ® b¶o    Èn  ü  Ët. tiªuchu k thu 2. Ph¹t tiÒn      1.000.000  ng  i  íihµnh    µm  ®å ®è v   vi l thay  æi  ×nh  ® h d¸ng,   kÝch th c, í  khung vá xe hoÆc  h Ö  thèng phanh, h Ö  thèng truyÒn ®éng,  chuyÓn  ng  ®é kh«ng  ¶m   ® b¶o    Èn  ü  Ët. tiªuchu k thu
 14. 14 3.Ph¹ttiÒn 3.000.000 ®ång  i víi µnh            ®è    h vithay ® æi    tæng  µnh,khung  th   m¸y hoÆc  thay ® æi  Æc   Ýnh  ña  m µ     ® t c xe  kh«ng  îc phÐp  ña  ¬  ®  c c quan  ã  c thÈm  Òn. quy 4.Ph¹ttiÒn 5.000.000 ®ång  i víi µnh    ö  ông  «    ã  Ö   èng          ®è     h vis d xe  t«c h th ®iÒu  Ón  ph¶i. khi bªn  5. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,ngêi cã  µnh        b ph      h viquy  nh  ¹  Òu  µy  ×  ®Þ ti §i n th cßn  éc  bu ph¶ithùc hiÖn:     a. Vi ph¹m     kho¶n    ×  Þ  íc giÊy  Ðp    trong thêih¹n  3, th b t   ph l¸ xe  i    180  µy  ng vµ ícgiÊy phÐp u  µnh  t    lh xe; b.Vi ph¹m     kho¶n  th× bÞ  Þch    4    t thu xe. §i Ò u 18: Xö   ¹tc¸ nh©n, tæ  ph       chøc  ã  µnh    ©y  nhiÔ m   ch vig «  m«i  êng  tr trong giao     th«ng  êng  é  µ  ® b v giao th«ng  «  Þ.   ® th 1.Ph¹ttiÒn 100.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.Lµ m   æ   Çu  ên,bïn lÇy trªnm Æt   êng    ®d nh         ® giao th«ng.   b. Ng êi ®iÒu  Ón  do  óc  Ët kÐo      khi xe  s v   kh«ng  ùc hiÖn    Ön  th   c¸c bi ph¸p  b¶o  Ö   ÷g×n  Ö   v gi   v sinh. c. Ng êi kÐo    y        xe, ®È xe, mang    µ     t, c¸t,r¸choÆc     Êt v¸c m ®Ó ®Ê       c¸c ch   ph Õ     th¶ikh¸cr¬iv∙i   êng      trªn® giao th«ng;   d.§ Ó   óc  Ëtphãng  Õ       s v  u trªnvØa  Ì,lßng ® êng  h    giao th«ng  «  Þ.   ® th ®.  ãng  Õ     Ph u trªnvØa  Ì,lßng ® êng  h    giao th«ng  «  Þ.   ® th e. Vøt    óc  Ët,r¸choÆc     Êt phÕ       x¸c s v     c¸c ch   th¶ikh¸c ra    lßng  êng  ® giao  th«ng,ra vØa  Ì,lßng ® êng     h    giao th«ng  «  Þ.   ® th g. §iÒu  Ón  bÞ   Èn    khi xe  b (xe b¸nh  Ých, xe  t«,xe  x   «    lam, xe    b«ng    sen hoÆc     ¹ xe  ã  ü  Ëtt ng  ù)®i  µo  µnh  è  «  Þ. c¸clo i c k thu  ¬ t   v th   ph ® th 2. Ph¹ttiÒn      500.000  ng  i  íingêi ®iÒu  Ón  «    lam, xe  ®å ®è v     khi xe  t«,xe    b«ng sen  µ    ¹  cã    Èn  ü  Ëtt ng  ù cã  ét  v c¸c lo ixe  tiªuchu k thu  ¬ t   m trong c¸c hµnh     visau  y:   ®© a. Th¶i khãi qu¸  í  ¹n      gi ih cho  Ðp,    ôi,mïi h«i thèig©y  ¹ivµo  ph th¶ib         h  kh«ng  Ý,g©y  Õng ån    kh   ti   qu¸ quy  nh. ®Þ b.Th¶idÇu  ì,ho¸ chÊt®éc  ¹ixuèng  êng      m      h  ® giao th«ng;   c. § Ó   t, c¸t,r¸c hoÆc     ®Ê       c¸c  Êt  Õ     ch ph th¶ikh¸c  ¬iv∙ira  êng  r    ® giao  th«ng. 3. Ngoµi viÖc  ¹ttiÒn,c¸ nh©n, tæ      ph        chøc  ã  µnh    ch viquy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i nµy  cßn  ph¶ithùc hiÖn    Ön      c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  viph¹m  ©y  do    g ra. §i Ò u 19: Xö   ¹tc¸ nh©n, tæ  ph       chøc  ã    ¹m  c viph kh¸c vÒ   Ëttù an  µn    tr     to giao th«ng    ® êng  é  µ  Ëttùan  µn  b v tr     to giao th«ng  «  Þ.   ® th
 15. 15 1. Ph¹tc¶nh  hoÆc   ¹ttiÒn      c¸o  ph   20.000  ng  i  íingêi ®i  é  ®å ®è v     b kh«ng  ®óng  Çn  êng  ph ® hoÆc  kh«ng  ©n  tu theo  n  ®Ì b¸o, biÓn    b¸o, c¸c tÝn  Öu     hi giao th«ng kh¸c hoÆc   ù    s chØ   Én  ña  d c c¶nh   s¸tgiao th«ng,nh©n    íng   viªnh   dÉn giao th«ng.   2.Ph¹ttiÒn 50.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a.§ Ó   ©u,bß,ngùa,hoÆc     óc  ¹yr«ng    êng    tr       gias ch   trªn® giao th«ng;   b. C ìitr©u,bß, lõa ngùa         hoÆc     óc  gia s kh¸c ®i    trong thµnh  è, thÞ      ph   x∙ vµ  ÷ng  ¬icã  nh n   quy  nh  Ê m. ®Þ c 3.Ph¹ttiÒn 100.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a. N Ð m   ¹ch,®Êt  ¸, c¸thoÆc   Êt cø  ét  Ët g×    g   ®   b   m v   kh¸c vµo  êi hoÆc     ng   ph¬ng  Ön giao th«ng; ti     b. Kh«ng  Æt    ® b¸o  Öu  ¹m  êi  hi t th , kh«ng  Þp  êib¸o  k th   cho  Ýnh  Òn   ch quy ®Þa   ¬ng, ®¬n  Þ  ùctiÕp  ph   v tr   qu¶n  ýgiao  l  th«ng,hoÆc     c¶nh    s¸tgiao th«ng  n¬i gÇn  Êt      nh khiph¸thiÖn    c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  êng  é  ® b kh«ng  ¶m     ® b¶o an  µn. to 4.Ph¹ttiÒn 200.000  ng  i víi µnh    ¸nh        ®å ®è     h vi® nhau hoÆc   óigiôcngêi x      kh¸c  ¸nh  ® nhau  ©y  Êt  Ët tù    êng  è,    g m tr   trªn ® ph trªn c¸c  ¬ng  Ön  ph ti giao  th«ng,lµm    ¶nh  ëng  í trËttù,an  µn  h t       to giao th«ng  êng  é  µ  Ëttù an  µn  i   ® b v tr     to giao th«ng  «  Þ.   ® th 5.Ph¹ttiÒn 500.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.§Æt,r¶ibµn       ch«ng  hoÆc     Ëts ¾t  än  c¸cv   nh kh¸ctrªn® êng     giao th«ng;   b.Tù      ý c¨ng d©y,® Æt      bariengang  êng  ©y    ® g c¶n  ëgiao th«ng; tr     c. Kh«ng  è  Ý ph¬ng  Ön  µ    b tr   ti v kh«ng  ã  Ön  c bi ph¸p phßng  õa    ¹n  ng tain khichÆt  µnh,h¹ c©y    c    ven  êng  ® giao th«ng;   d. Lîidông    ¹n     tain giao th«ng    Õm  o¹ttµis¶n  ña  êikh¸cnhng    ®Ó chi ®    c ng     cha  n   ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s ®.  ïng  ñ ®o¹n  ¹ora tai ¹n gi¶®Ó   ßi  åith ng. D th   t         ® b  ê n 6. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc  ã  µnh        b ph      tæ  ch viquy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  µy  × cßn  éc  n th   bu ph¶i: a.Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n    × ph¶ith¸odìngay  Ëtc¶n     ® b  5,th        v  giao th«ng.   b. Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n    iÓ m     iÓ m     iÓ m   kho¶n    × ph¶i    ® b  3, ® a,® c,® d  5,th     thùc hiÖn  Ön    bi ph¸p b¶o  ¶m   toµn    ® an  giao th«ng.   CH ¬NG   I II TH È M   QUY Ò N   ö   ¹T  µ NH   Ý NHV Ò   PH¹M   Ë T   ù    µ N   X PH H CH VI  TR T AN TO GIAO   TH«NG   êNG   é   µ   Ë T   ù    µ N   ® B V TR T AN TO GIAO   TH«NG   «  Þ ® TH §i Ò u 20: Ph ©n  nh  Èm  Òn  ö  ¹thµnh  Ýnh. ®Þ th quy x ph   ch 1. Uû     ban  ©n  ©n    Êp  ã  Èm  Òn  ö  ¹t®èi víi     ¹m  nh d c¸c c c th quy x ph       viph c¸c vÒ   Ëttù,an  µn  tr     to giao th«ng  êng  é  µ  Ëttù an  µn    ® b v tr     to giao th«ng  «  Þ  ® th trongph¹m      viqu¶n  ýcña  a  ¬ng  × nh. l  ®Þ ph m
 16. 16 2. Thanh    tra giao th«ng  êng  é   ã  Èm   ® b c th quyÒn  ö  ¹t ®èi  íic¸c x ph   v    hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ c¸c§iÒu      vµ  cña  ®Þ t    i 5,6,7  16  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3. Lùc îng c¶nh    ©n  ©n  ã  Èm  Òn  ö  ¹t®èi víitÊtc¶      l  s¸tnh d c th quy x ph         c¸c hµnh    © m   ¹m  Ëttù,an  µn  vix ph tr     to giao th«ng  êng  é  µ  Ëttù an  µn    ® b v tr     to giao  th«ng  «  Þ  îcquy  nh  ® th ®   ®Þ trong NghÞ   nh  µy.   ®Þ n 4. Trêng  îp viph¹m  µnh  Ýnh  éc thÈm  Òn  ö  ¹tcña  Òu    h    h ch thu   quy x ph   nhi c¬  quan  × viÖc  ö  ¹tdo  ¬  th   x ph   c quan  ô lý®© u     ùc hiÖn. th     tiªnth   §i Ò u 21: ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña  û   quy x ph   U ban  ©n  ©n    Êp. nh d c¸cc 1.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên cã  Òn: nh d x∙,ph   tr   quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c.TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  ã    Þ®Õ n      ti     c gi¸tr   500.000  ng; ®å d.Buéc  åith ng  Öth¹i®Õ n     b   ê thi     500.000  ng; ®å ®.  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  viph¹m  µnh  do    h chÝnh  ©y  g ra. 2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn,  Þ    µnh  è  éc  nh d qu   th x∙,th ph thu tØnh  ã  Òn: c quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o. b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c.TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m;    ti     d. Buéc    kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   Þ     l i tr   ®Ç b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  ©y    éc    ìc«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp. g ra;bu th¸od   tr   d tr¸ph i ®.  éc  åith ng  Öth¹i®Õ n   Bu b   ê thi     1.000.000 ®ång;   e. Buéc  ùc hiÖn    Ön    th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  viph¹m  µnh  do    h chÝnh  ©y  g ra. 3.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c quyÒn: a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         100.000.000 ®ång.   c.TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m;    ti     d. Buéc    kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   Þ     l i tr   ®Ç b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  ©y    éc    ìc«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp. g ra;bu th¸od   tr   d tr¸ph i ®.  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  viph¹m  µnh  do    h chÝnh  ©y  g ra. e.Buéc  åith ng  Öth¹i®Õ n     b   ê thi     1.000.000 ®ång.   §i Ò u 22:
 17. 17 ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña  quy x ph   C¶nh    ©n  ©n. s¸tnh d 1.ChiÕn  Ü    s c¶nh    ©n  ©n  ang    µnh  s¸tnh d ® thih c«ng  ô  ã  Òn: v c quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         100.000  ng; ®å 2.Thñ  ëng  ùctiÕp cña  Õn  Ü    tr tr     chi s C¶nh    ©n  ©n  ã  Òn: s¸tnh d c quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng. ®å c.Buéc  åith ng  Öth¹i®Õ n     b   ê thi     500.000  ng. ®å 3. Trëng    c«ng  x∙,phêng, thÞ  Ên ® îc¸p dông    ×nh  an      tr       c¸c h thøc  ö  ¹t x ph   hµnh  Ýnh, ¸p  ông    Ön  ch  d c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  îc quy  nh   ¹ ®  ®Þ t  i kho¶n  §iÒu  cña  1  21  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 4. Trëng    c«ng  cÊp  Ön,  Ën,  Þ    µnh  è  éc  an  huy qu th x∙,th ph thu tØnh  ã  c quyÒn: a) Ph¹tc¶nh        c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         2.000.000 ®ång;   c.TícgiÊy phÐp      Êy phÐp u  µnh       l¸xe,gi   i lh xe. d.TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m;    ti     ®.  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     li t tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y    éc    ìc¸cc«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp. ch g ra;bu th¸od     tr   d tr¸ph i e.Buéc  ùc hiÖn    Ön    th   c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc    ¹ng«  Ô m    ph tinhtr   nhi m«i  êng  tr sèng,l©y lan,dÞch  Önh  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y      b do    h ch g ra; g. Buéc båi th ng thiÖt ¹i  vi ph¹m  hµnh chÝnh  g©y  ra ®Õ n   ê  h  do 1.000.000 ®ång.   5. Trëng    phßng  c¶nh    s¸tgiao th«ng  Ëttù cÊp    tr     tØnh,Thñ  ëng  n  Þ    tr ®¬ v ® Æc   Ö m,  n  Þ  nhi ®¬ v C¶nh    ¬  ng  Êp  i®éi  µ  ¬ng  ¬ng  ëlªncã  s¸tc ®é c ®¹   vt ® tr     quyÒn  ö  ¹tnh  ëng  x ph   tr c«ng  cÊp  Ön. an  huy 6.Côc  ëng  ôc    tr C c¶nh    s¸tgiao th«ng  Ëttùcã  Òn:   tr     quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c. ¸p  ông    ×nh   d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung, biÖn    ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  cña  ®Þ t i 4,§i 22  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 7.Gi¸m  c    ®è c«ng    Êp  ¸n c tØnh  ã  Òn: c quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c. ¸p  ông    ×nh   d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung, biÖn    ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  cña  ®Þ t i 4,§i 22  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 23: ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña  quy x ph   thanh    tragiao th«ng.  
 18. 18 1.Thanh        traviªngiao th«ng  éc Ban  µ  éigiao th«ng  ã  Òn:   thu   v§    c quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c.TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  ã    Þ®Õ n      ti     c gi¸tr   500.000  ng; ®å d.  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     li t tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y      ìc«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp; ch g ra;th¸od   tr   d tr¸ph i ®. Buéc båi th ng thiÖt ¹i ê  h  do vi ¹m  hµnh chÝnh g©y  ra ®Õ n    ph 1.000.000 ®ång.   e.Buéc  ùc hiÖn    Ön    th   c¸cbi ph¸p ®Ó     b¶o  ¶m   toµn  ® an  giao th«ng.   2. Trëng    ban thanh    tragiao th«ng  éc  ë,  thu S Khu qu¶n  ý® êng  é; ®éi l  b    tr ng  ë thanh    tragiao th«ng  Ën, huyÖn,  Þ    ©n  qu   th x∙,Ph khu qu¶n  ý® êng  é  l  b cã  Òn. quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång  i víi   ¹m    ®è     ph quy  nh  vi ®Þ trong NghÞ     ®Þnh  µy. n c. ¸p  ông    ×nh   d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung, biÖn    ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  îcquy  nh  ¹ kho¶n    Òu  cña  ®  ®Þ t i 1,§i 23  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 24: Thu  ép  Òn ph¹t. n ti   C¸  ©n, tæ  nh   chøc    ¹m  µnh  Ýnh  Ò   Ëttù,an  µn  viph h ch v tr     to giao th«ng  ­   ® êng  é  µ  Ëttù an  µn  b v tr     to giao th«ng  «  Þ  Þ   ¹ttiÒn th× ph¶inép  Òn t¹   ® th b ph        ti     i n¬i quy  nh.  Õ u   èn tr¸nh hoÆc     ®Þ N tr     kh«ng  ép  ng  êigian    ©y  a  n ®ó th   ®Ó d d kÐo  µith× bÞ  ìng chÕ     µnh  d    c   thih hoÆc   Þ  ¹tbæ   b ph   sung  theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Nghiªm  Ê m   êixö  ¹tthu tiÒn ph¹tt¹ chç. c ng   ph          i §i Ò u 25: Tr×nh  ù,thñ tôcxö  ¹t. t       ph Tr×nh  ù,thñ tôcxö  ¹tph¶itu©n  t       ph     theo    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö  l x lýviph¹m  µnh  Ýnh.    h ch §i Ò u 26: C ìng chÕ     µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.   thih quy   x ph     h ch 1.  nh©n,  chøc  Þ   ö  ¹t vi ph¹m   µnh  Ýnh  µ   C¸  tæ  b x ph     h ch m kh«ng  ùt  nguyÖn  Êp  µnh  Õt  nh  ö  ¹tth×  Þ   ìng  Õ     µnh  ch h quy ®Þ x ph   bc ch thih b»ng    c¸c biÖn  ph¸p sau  y:   ®© a. KhÊu  õm ét  Çn ¬ng    tr   ph l hoÆc   ét  Çn  nhËp, khÊu  õtiÒn  õ m ph thu    tr   t  tµikho¶n  ©n  µng.   ng h b.Kª    µi   biªnt   s¶n  ã    Þt ng  c gi¸tr  ¬ øng  íi è  Òn ph¹t®Ó   ®Êu  v   ti     b¸n  s gi¸.
 19. 19 c. ¸p  ông    Ön   d c¸c bi ph¸p  ìng  Õ   c ch kh¸c ®Ó     µnh    thih quyÕt  nh   ö  ®Þ x ph¹t. 2.Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tcã  Òn    Õt ®Þnh  ìng chÕ   µ  ã      th quy x ph   quy ra quy   c  vc nhiÖ m  ô  chøc  Öc  ìng chÕ. v tæ  vi c   3.Lùc îng C¶nh    ©n  ©n  ã    l  s¸tnh d c tr¸chnhiÖm    µnh  Õt ®Þnh  ìng   thih quy   c  chÕ   ña  û   c U ban  ©n  ©n  ïng cÊp  µ  èihîp víi ¬  nh d c  v ph       quan  µ   íckh¸c tæ  c Nh n     chøc    µnh  Õt ®Þnh  ìng chÕ   ña    ¬  thih quy   c  c c¸cc quan      îcyªu cÇu. ®ã khi®     §i Ò u 27: KhiÕu  ¹i  èc¸o. n , t 1. C¸  ©n,  chøc  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh    nh tæ  b x ph   ch hoÆc   êi ®¹i diÖn  îp ng     h  ph¸p cña  ä  ã  Òn  Õu  ¹i®èi víi   h c quy khi n       Õt ®Þnh  ö  ¹ttheo quy  nh  ¹  quy   x ph     ®Þ ti §iÒu  cña  88  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch 2. C«ng  ©n  ã  Òn  è c¸o nh÷ng    ¹m  µnh  Ýnh  ña    ©n,    d c quy t    viph h ch c c¸ nh tæ chøc  µ  ÷ng    ¹m  ña  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹thµnh  Ýnh  íi v nh viph c ng   th quy x ph   ch v  c¸cc¬    quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy CH ¬NG   IV §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u 28: NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng 08  ®Þ n c hi l     k t  01    n¨m 1995;  c¸cquy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy  ®Þ n thay thÕ      c¸cquy  nh  ña  Ýnh  ñ  ∙  ®Þ c Ch ph ® ban  µnh  íc®©y  Ò   ö  ¹thµnh  Ýnh  h tr   v x ph   ch tronglÜnh  ùc  Ëttù,an  µn    v tr     to giao  th«ng  êng  é  µ  Ëttùan  µn  ® b v tr     to giao th«ng  «  Þ.   ® th §i Ò u 29: Bé   ëng  é   éi  ô, Bé   ëng  é   tr B N v   tr B Giao th«ng  Ën  , é   ëng  é   µi v t¶i  tr B BT  chÝnh trong ph¹m      vichøc n¨ng  Ö m   ô  ña  ×nh  ã  nhi vc m c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn    h  chitiÕtvµ  chøc    µnh      tæ  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 30: C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản