Nghị định 50/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
60
lượt xem
5
download

Nghị định 50/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 50/2002/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 50/2002/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  50/2002/N§­C P  n g µ y  25 th¸ng  n¨ m  2002 c 4  V Ò   ö  p h ¹t vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   x p h trong  Ü nh v ù c  u  l Þ ch l d ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 06    n¨m  1995; C¨n  Ph¸p  Önh  lÞch sè  cø  l Du    11/1999/PL­ UBTVQH10   µy  th¸ng 02   ng 08    n¨m  1999; Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  lÞch, c Du  Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g q uy ® Þ n h  chung §i Ò u    ¹m     iÒu  1. Ph vi® chØnh 1. Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  lÞch  µ nh÷ng  µnh    ña      v du  l  h vic c¸ nh©n, tæ    chøc  ý  v«  hoÆc   è      ¹m    c ý viph c¸c quy  nh  ña  µ   íctrong ho¹t ®Þ c Nh n      ®éng  lÞch nhng  a  n   du    ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 2. Vi  ¹m  µnh  Ýnh    ph h ch trong  Ünh  ùc  lÞch  l v du  quy  nh  ®Þ trong NghÞ   ®Þnh  µy  n bao  å m:  g C¸c  µnh      ¹m  h viviph quy  nh  ®Þ qu¶n  ýnhµ  íctrong ho¹t l  n     ®éng  ña  íng  Én    lÞch;ho¹t®éng  ch d viªn du      kinh doanh  ÷ hµnh; ho¹t®éng  l      kinh doanh  ¬  ë u  ódu  Þch;c¸c ho¹t®éng  © m   ¹i®Õ n     c s l tr   l      x h  c¶nh  quan, m«i    tr ng,trËttù,trÞ an  ¹ c¸c khu,®iÓ m   lÞch  µ  ÷ng  µnh      ¹m  ê         ti       du  v nh h viviph kh¸c   tronglÜnh  ùc  lÞch.   v du  §i Ò u  .§èit ng  dông 2    î ¸p  1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     ch viviph h ch trong lÜnh  ùc      v du lÞch  u   Þ   ö  ¹ttheo  ®Ò b x ph   quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c quy  nh   ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtvÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ã  ªnquan.     x ph     h ch c li   2.    Tæ chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi cã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     n   h vi vi ph h ch trong  lÜnh  ùc  lÞch trªnl∙nhthæ  Öt Nam   × bÞ  ö  ¹tnh  i víi chøc,c¸ v du      Vi   th   x ph   ®è     tæ     nh©n  ÖtNam,  õtr ng  îp ®iÒu  cquèc  Õ  µ   ÖtNam   ý  Õt  Vi   tr   ê h   í  t m Vi   k k hoÆc     gia nhËp  ã  c quy  nh  ®Þ kh¸c. 3.Ng êicha  µnh    ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh      th niªnc h viviph h ch trong lÜnh  ùc      v du lÞch  Þ   ö  ¹ttheo  b x ph   quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  vµ  Òu  Ph¸p  ®Þ ti® a  1  5  §i 6  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. X l    h ch  
 2. 2 §i Ò u 3.Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  t x ph     h ch trong  Ünh  ùc    l v du   lÞch 1. ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc  lÞch ph¶ido  êi   v du      ng   cã  Èm  Òn  Õn hµnh  th quy ti   theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2. M äi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch trong lÜnh  ùc  lÞch ph¶i® îcph¸t   v du        hiÖn  Þp  êi  ö  ý vi ph¹m  k th ,x l     theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh   µy  µ  ®Þ nv ph¶ibÞ  nh    ®× chØ ngay.ViÖc  ö  ¹tph¶i® îctiÕn hµnh    x ph        nhanh  ãng,c«ng  ch   minh  theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   3. M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch trong lÜnh  ùc  lÞch    v du  chØ  Þ   ö  bx ph¹tm ét  Çn.M ét  êi thùc hiÖn  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  Þ     l  ng     nhi h viviph h ch th b xö  ¹tvÒ   õng  µnh      ¹m.  Òu  êi cïng  ùc  Ön  ét  µnh      ph   t h vi vi ph Nhi ng   th hi m h vi vi ph¹m  µnh  Ýnh  × m çi ngêiviph¹m  u   Þ  ö  ¹t. h ch th        ®Ò b x ph 4.ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch ph¶ic¨n cø  µo  Ýnh  Êt,møc        vt ch   ®é vi ph¹m,  ©n  ©n  µ  ÷ng  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,    nh th v nh t ti   nh t¨ng nÆng   quy  nh  ¹    ®Þ tic¸c §iÒu  vµ  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh    Õt  nh  ×nh  7  §i 8  l X l    h ch ®Ó quy ®Þ h thøc  ö  ¹t  x ph ,møc  ö  ¹tvµ    Ön  x ph   c¸c bi ph¸p  kh¸c phï hîp víi        quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 5. QuyÕt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ®Þ x ph     h ch trong lÜnh  ùc  lÞch    v du  ph¶i   lËp  µnh  b¶n, c¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  Þ   ö  ¹t®Ò u   th v¨n     viviph h ch b x ph   ph¶ilËp    thµnh  å  ¬  µ u  ÷ ®Çy    ¹ c¬  h s v l gi   ®ñ t i quan  ö  ¹ttrong thêih¹n    x ph       theo  ph¸p  Ët lu   quy  nh. ®Þ 6. Kh«ng  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong c¸ctr ng  îp thuéc t×nh  Õ     ê h     th cÊp  Õt, thi   phßng  Ö   Ýnh  ¸ng,sù  Ön  Êt ngê  v ch ®   ki b   hoÆc     ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch trong khi®ang  ¾ c   Önh  ©m   Çn     m b t th hoÆc     Önh  c¸c b kh¸c lµm  Êt    m kh¶  n¨ng  nhËn  thøc hoÆc     kh¶ n¨ng  iÒu  Ón  µnh  ® khi h vi. §i Ò u 4.  êi  Öu  ö  ¹tvi ph¹m   µnh  Ýnh  Th hi x ph     h ch trong  Ünh  ùc    l v du lÞch Thêi hiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc  lÞch  dông    v du  ¸p  theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 9  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §i Ò u 5.  p  ông  h×nh  ¸d c¸c  thøc  ö  ¹thµnh  Ýnh  µ  Ön  x ph   ch v bi ph¸p  kh¸c  1. Khixö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      ph     h ch trong lÜnh  ùc  lÞch,ngêicã  Èm     v du      th quyÒn  ö  ¹tchØ  îc ¸p  ông    ×nh  x ph   ® d c¸c h thøc  ö  ¹tvµ    Ön  x ph   c¸c bi ph¸p  kh¸c  quy  nh  ®Þ trong NghÞ   nh  µy  µ      ®Þ n v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  ËtvÒ   ö  lu   x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh.    h ch 2.C¸c  ×nh    h thøc xö  ¹tchÝnh:   ph   a)  ¹tc¶nh    dông  i  íinh÷ng    ¹m  á, lÇn  u,  ã  ×nh  Ph   c¸o:¸p  ®è v   viph nh   ®Ç c t tiÕtgi¶m  Ñ;   nh
 3. 3 b)  ¹t tiÒn: C¨n  vµo  Ýnh  Êt, møc       ¹m,  ×nh  Õt t¨ng Ph     cø  t ch   ®é vi ph t ti     nÆng, gi¶m  Ñ     Õt  nh  nh ®Ó quy ®Þ møc  ¹ttiÒn trong khung  ¹t®∙  îcquy  ph       ph   ®   ®Þnh. Vi ph¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   × cã  Ó  ¹tthÊp  ¬n,nhng    ct ti   nh th   th ph   h  kh«ng  ­ ® îcdíi    møc  Êp  Êt cña  th nh   khung  ¹ttiÒn ®∙  îcph¸p luËtquy  nh. ph    ®     ®Þ Vi  ¹m  ã  Òu  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ã  Ó  ¹t®Õ n   ph c nhi t ti     th c th ph   møc     cao nhÊt cña    khung  ¹ttiÒn ®∙  îcph¸p luËtquy  nh. ph    ®     ®Þ 3. Tuú    theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m, tæ  t ch   ®é viph   chøc,c¸ nh©n  ã  µnh         ch vivi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong  Ünh  ùc  lÞch  l v du  cßn  Þ   ö  ¹tb»ng  ét  b x ph   m hoÆc   nhiÒu  ×nh  h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  sau  y: ®© a) Thu  åigiÊy  Ðp  h  ph kinh doanh  ÷hµnh  èc  Õ,thÎhíng dÉn        l  qu t       viªndu lÞch; b) TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh.    ti     d ®Ó viph h ch 4. Ngoµic¸ch×nh       thøc xö  ¹tquy  nh  ¹ kho¶n      ph   ®Þ ti   2, kho¶n  §iÒu  µy, 3  n  tæ chøc,c¸ nh©n    ¹m  µnh  Ýnh     viph h ch trong lÜnh  ùc  lÞch    v du  cßn  ã  Ó  Þ   c th b ¸p dông  ét    m hoÆc     Ön  c¸cbi ph¸p quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö    ®Þ ti  3  11  l X lýviph¹m  µnh  Ýnh.    h ch 5. C¸c  ×nh    h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c ® îc ¸p  ông  Ìm    d k theo h×nh    thøc xö  ¹tchÝnh.   ph   6. Khi tiÕn  µnh  ö  ¹t,n Õu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  éc  Èm      h x ph   h viviph h ch thu th quyÒn  ö  ¹tcña  ¬  x ph   c quan  chøc n¨ng kh¸c th×  êixö  ¹tph¶ilËp        ng   ph     biªnb¶n viph¹m  µ    v chuyÓn  cho  ¬  c quan chøc  n¨ng  ã  Èm  Òn    ö  ý. c th quy ®Ó x l C h ¬ n g  II H µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü n h v ù c d u  l Þ ch,  h × nh thøc v µ  m ø c  p h ¹t §i Ò u 6.  ph¹m  quy  nh   Ò   ¹t®éng  ña  íng  Én      Vi  c¸c  ®Þ v ho   ch d viªn du lÞch 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 200.000  ng  ®å ®èi víi ét     m trongc¸chµnh       visau: a) Kh«ng  íng  Én  y     h d ®Ç ®ñ cho  kh¸ch du  Þch  Öc  ©n  ñ   l vi tu th ph¸p  Ët lu   vµ    c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  Ëtkh¸c cã  ªnquan  Ò     ó,®i  ¹   ñ tôc h¶iquan, lu     li   v c tr   l ith       ,   néiquy    phßng  õa    ¹n,néiquy  ¬i®Õ n   ng tai n   n  tham  quan  lÞch; du  b) Kh«ng  ùc hiÖn  y    Õ       Ët ký  ¬ng  ×nh du  Þch;   th   ®Ç ®ñ ch ®é ghinh   ch tr   l c)Kh«ng  eo  Îhíng dÉn      íng dÉn    ® th    viªnkhih   kh¸ch du  Þch;  l   d) Kh«ng    cung  Êp  y    c ®Ç ®ñ th«ng    Ò   ¬ng  ×nh du  Þch cho  tinv ch tr   l   kh¸ch  du  Þch bao  å m   quyÒn  µ  Üa  ô  ña  l  g c¶  v ngh v c kh¸ch du  Þch;  l ®) Kh«ng  íng  Én  y     h d ®Ç ®ñ cho kh¸ch du  Þch  Ò   Ön   l v bi ph¸p b¶o  ¶m   ® an  µn,tÝnh  ¹ng,tµis¶n  ña  to   m    c kh¸ch.
 4. 4 2. Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau: a) H íng dÉn      kh¸ch du  Þch  µ ngêinícngoµim µ    l l       kh«ng  ã  îp ®ång    ch  lao ®éng  íi v  doanh  nghiÖp  ã  c chøc  n¨ng kinh doanh  ÷hµnh;   l  b) Lµ m     Öch  éidung  Îhíng dÉn    lÞch;   sail n  th    viªndu  c)Cho  êikh¸cthuª, înthÎhíng dÉn    lÞch.   ng          m   viªndu  3.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h vi: a) Cã   ÷ng  µnh    êi ãikh«ng  ï hîp víithuÇn    nh h vi,l     n ph       phong  ü   ôc,g©y  mt  ¶nh  ëng  Êu  íh×nh  h x t  i ¶nh,b¶n  ¾c    ãa  ÖtNam;   s v¨n h Vi   b)  a  § kh¸ch  lÞch  n   ÷ng  du  ®Õ nh khu  ùc  v kh«ng  îc tí  ®  i tham quan, du    lÞch trõtr ng  îp ® îcphÐp  ña  ¬     ê h     c c quan  µ  íccã  Èm  Òn; nh n   th quy c) Tù      ý thay ® æi  ¬ng  ×nh du  Þch ®∙    ch tr   l   th«ng  cho b¸o  kh¸ch m µ     kh«ng  cã  ù  ng    ña  s ®å ý c kh¸ch vµ  ña    c doanh  nghiÖp  chøc  ¬ng  ×nh; tæ  ch tr d) T¹o  í®Ó     Òn cña    c   thu ti   kh¸ch du  Þch kh«ng  ng  íi  l  ®ó v   quy  nh; ®Þ ®)  ù    ¾t  T ý c gi¶m      Èn,dÞch  ô  ña  c¸ctiªuchu   v c kh¸ch du  Þch;  l e)  ã   i   ©n  Öt ®èi  ö  µm  C th¸  ph ®é bi   x l cho kh¸ch du  Þch  ã   l c ph¶n øng, bÊt    b×nh. 4. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    ­ ®å ®è v   vih íng dÉn    kh¸ch du  Þch m µ     l   kh«ng  ã  Îhíng dÉn    lÞch. c th    viªndu  5.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung:  H íng  Én    lÞch  ã  Ó  Þ   d viªn du  c th b thu  åi thÎhíng  Én    lÞch  ã  h   d viªn du  c thêih¹n    hoÆc  kh«ng  ã  êih¹n  i  íim ét  c th   ®è v   trong    µnh    c¸c h viquy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m       kho¶n  hoÆc   ¹ ®iÓ m           ,  kho¶n  §iÒu  µy. a,b,c  2  t i a,b,c,d,® e  3  n §i Ò u    ph¹m  quy  nh   Ò   7. Vi  c¸c  ®Þ v kinh  doanh  ÷hµnh  l  1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víi ét     m trongnh÷ng  µnh      h visau: a) Kh«ng    th«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n  Ò   êi®iÓ m   ¾t  u   ¹t®éng  v th   b ®Ç ho   kinh  doanh  ÷hµnh  l  cho  ¬  c quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   lÞch cÊp  l  n   du    tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  ¬idoanh      ¬ n  nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh  ® tr   ch trong thêih¹n  15       ngµy,kÓ   õngµy    t  doanh nghiÖp  Ýnh  ch thøc ®i  µo  ¹t®éng;   v ho   b) Kh«ng    th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  Ò   Öc  v vi thay ® æi    gi¸m  c, trôsë  µ  ®è     v viÖc  ¹m  õng  t ng hoÆc   Ê m     ¹t®éng  ch døt ho   kinh doanh    cho  ¬  c quan qu¶n  ý l  nhµ  íc vÒ   lÞch  Êp  n   du  c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬i doanh  ¬ n  nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh  ® tr   ch trong thêih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy     15    t  doanh nghiÖp  thay  æi  ® gi¸m  c,  ô së  ®è tr   hay  ¹m  õng  t ng hay  Ê m   ch døt  ¹t ®éng  ho   kinh  doanh;   c) Kh«ng th«ng  b¸o b»ng v¨n b¶n  Ò   Öc  æi    a   v vi ® tªn ®Þ chØ   ña    c chi nh¸nh,v¨n phßng  idiÖn     ®¹   cho  ¬  c quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   lÞch cÊp  l  n   du    tØnh,   thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ¬i doanh  ¬ n  nghiÖp  Æt   ôsë  Ýnh  µ  ¬  ® tr   ch vc
 5. 5 quan qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   lÞch  Êp  l  n   du  c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ n¬i® Æt      chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn     ®¹   trong thêih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy        15    t  chi nh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  æi       ®¹   ® tªnhay chuyÓn  í®Þa  iÓ m   íi; t i ® m  d) Kh«ng  th«ng b¸o  b»ng v¨n b¶n  Ò   Öc  µnh  Ëp    v vi th l chi nh¸nh, v¨n    phßng  idiÖn  ®¹   cho  ¬  c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   lÞch cÊp  l  n   du    tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc    Trung  ng  ¬i doanh  ¬ n  nghiÖp  Æt   ôsë  Ýnh  ® tr   ch trong thêih¹n       15 ngµy, kÓ   õ  µy      t ng chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn  Ýnh  ®¹   ch thøc  i  µo  ¹t ®v ho   ®éng; ®) Kh«ng cung  Êp  y     c ®Ç ®ñ th«ng    Ò   ¬ng  ×nh du  Þch  í kh¸ch tinv ch tr   l t i   du  Þch; l e) Kh«ng  íng  Én  h d cho kh¸ch  lÞch  Ò   Öc  ©n  ñ  du  v vi tu th ph¸p  ËtViÖt lu     Nam,   c¸cquy  nh  ña  µ   ícvÒ   ninh vµ  Ëttù,an  µn    éi;vÒ     ®Þ c Nh n   an    tr     to x∙h   b¶o vÖ  m«i  êng, b¶o  Ö   µinguyªn  lÞch,b¶n  ¾c  tr   v t  du    s v¨n ho¸  µ  Çn  v thu phong  m ü   ôccña  ©n  écViÖtNam; t  d t    g) Kh«ng  ã    Ön    c c¸cbi ph¸p b¶o  ¶m   toµn  Ò     ® an  v søc  Î,tÝnh  ¹ng,tµi kho   m    s¶n  ña  c kh¸ch du  Þch;  l h) Kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng  Õ    u  ÷hå  ¬, ®ó ch ®é l tr   s   tµiliÖu,chÕ             ®é b¸o c¸o theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   i) µ m   Êt  Êy phÐp     L m gi   kinh doanh  ÷hµnh  èc  Õ  µ   l  qu t m kh«ng th«ng  víi b¸o    c¬  quan  Êp  Ðp  c ph trongthêi ¹n 07  µy,kÓ   õngµy  Êt  Êy phÐp.       ng   t   h m gi     2. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a) Thùc  Ön    hi kh«ng  ng  ¬ng  ×nh du  Þch ®∙  ®ó ch tr   l   cam   Õt;k b) Kh«ng    cung  Êp  y      Þch  ô  c ®Ç ®ñ c¸cd v cho  kh¸ch du  Þch ®óng  è îng  l  sl   vµ  Êtl ng ®∙  ch  î   qu¶ng  c¸o; c) Sö   ông  ¬ng  iÖn  Ën   d ph t v chuyÓn kh«ng theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt; d) §a    kh¸ch du  Þch tínghØ  ¹ c¸cc¬  ë u  ódu  Þch kh«ng  ã  ¨ng  ý    l    i t     s l tr   l   i c® k kinhdoanh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;     ®)  ö   ông  íng  Én    lÞch  Sd h d viªndu  kh«ng  ã  Îhíng  Én      íng c th   d viªn®Ó h   dÉn  kh¸ch du  Þch lµngêinícngoµi;   l       e) Kh«ng    qu¶n  ýkh¸ch vµo  ÖtNam   lÞch kÓ   õkhinhËp  l    Vi   du    t    c¶nh  n   ®Õ khixuÊtc¶nh;     g) Kh«ng    qu¶n  ýkh¸ch tõ ViÖt Nam     ícngoµidu  Þch kÓ   õ khixuÊt l       ra n     l   t      c¶nh  n     Ëp  ®Õ khinh c¶nh; h) Kinh doanh  ÷ hµnh  èc  Õ  µ   l  qu t m kh«ng  ã    õ 3  íng  Én      c ®ñ t   h d viªndu lÞch ® îccÊp  Îtrëlªn.    th    3. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh    h visau: a) Kinh    doanh  ÷hµnh  µ   l  m kh«ng  µnh  Ëp doanh  th l  nghiÖp;
 6. 6 b) Kh«ng  ã    c chøc  n¨ng kinh doanh  ÷hµnh  µ   ¹t®éng    l  m ho   kinh doanh  ÷   l  hµnh; c) Cho   chøc, c¸  ©n   tæ    nh kh¸c  ö  ông   c¸ch  sd t ph¸p  ©n,    nh tªn doanh  nghiÖp  ña  ×nh    ¹t®éng  cm ®Ó ho   kinhdoanh  ÷hµnh;   l  d)  th«ng  §∙  b¸o  ¹m  õng  t ng hoÆc   Ê m   ch døt  ¹t ®éng  ho   kinh doanh  ÷ l  hµnh  µ   Én  Õp tôckinh doanh  ÷hµnh; m v ti       l  ®)    Þ    åigiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  §∙b thu h     nh ® k kinh doanh,bÞ  éc      bu ph¶igi¶i    thÓ  µ   Én  Õp tôcho¹t®éng  m v ti       kinhdoanh  ÷hµnh;   l    e)  ¹t ®éng  Ho   kinh doanh kh«ng  ng  éi dung    ®ó n  ghi trong  Êy  Ðp, gi ph   giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý    nh ® k kinh doanh;   g) Kh«ng    b¶o  ¶m     è  Òn ký  òy  ® ®ñ s ti   q theo quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  ®Þ ti   4  §i 6 NghÞ   nh  è  ®Þ s 27/2001/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 05    n¨m 2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   kinhdoanh  ÷hµnh,híng dÉn  lÞch;   l      du  h) Kinh    doanh  ÷hµnh  èc  Õ  µ   l  qu t m kh«ng  ã  Êy phÐp    c gi   kinh doanh  ÷hµnh  l  quèc  Õ  t hoÆc   ö  ông  Êy phÐp    sd gi   kinhdoanh  ÷hµnh  èc  Õ  ña  l  qu t c doanh  nghiÖp  kh¸c; i) µ m     Öch  éidung  Êy phÐp   L sail n  gi   kinhdoanh  ÷hµnh  èc  Õ;   l  qu t k)Cho  êikh¸cthuª, îngiÊy phÐp    ng        m   kinh doanh  ÷hµnh  èc  Õ;   l  qu t l)  Kh«ng  qu¶n  ýchinh¸nh,V¨n  l      phßng  idiÖn    ®Þnh  ña  ®¹   theoquy  c ph¸pluËt  . 4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung:  Thu  åigiÊy  Ðp  h  ph kinh doanh  ÷hµnh  èc  Õ  ã  êih¹n    l  qu t c th   hoÆc   kh«ng  cã  êih¹n  i  íim ét  th   ®è v   trong    µnh    c¸c h vi quy  nh   ¹  iÓ m     kho¶n    ®Þ t i® e, g  2, hoÆc   iÓ m       ,    kho¶n  §iÒu  µy. ® c,d,® i,k  3  n  5. §èivíi µnh      ¹m         h viviph c¸cquy  nh  Ò   Öc  µnh  Ëp,ho¹t®éng  ña  ®Þ v vi th l   c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña       ®¹   c doanh  nghiÖp,th ng  ©n  ícngoµit¹ ViÖt   ¬ nh n      i   Nam  trong lÜnh  ùc  lÞch,xö  ¹ttheo    v du    ph   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   2  1  ®Þnh  è  s 01/2002/N§­   µy  th¸ng 01  CP ng 03    n¨m  2002  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, c Ch ph s ®   bæ  sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 01/CP  µy  th¸ng 01  ng 03    n¨m  1996  cña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ch ph v x ph     h ch tronglÜnh  ùc  ¬ng  ¹i.   v th m §i Ò u 8. Vi  ¹m   ph c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v kinh doanh   ¬   ë  u  ó    c s l tr du lÞch 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víi ét     m trongnh÷ng  µnh      h visau: a) Kh«ng    th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  Ò   êi®iÓ m   ¾t  u   ¹t®éng, t¹m  v th   b ®Ç ho     ngõng  hoÆc   Ê m   ch døt  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ¬  ë u  ó du  Þch  c s l tr   l cho  ¬  c quan qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   lÞch  Êp  l  n   du  c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ trong thêih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ýnh     15    t  ch thøc  i  µo  ¹t®éng, t¹m  õng  ® v ho     ng hoÆc   Ê m     ¹t®éng  ch døtho   kinhdoanh  ¬  ë u  ódu  Þch;   c s l tr   l b) Kh«ng  µm  ñ tôc ®¨ng  ý  íi ¬    l th     k v   quan  c qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   lÞch cã  l  n   du    thÈm  Òn    ©n  ¹   Õp  ¹ng  ¬  ë u  ódu  Þch  quy ®Ó ph lo ix , h c s l tr   l sau  th¸ng,kÓ   õ 6    t  khichÝnh    thøc ®i  µo  ¹t®éng;   v ho  
 7. 7 c) Kh«ng  ¾n   Ón  ¹   ¹ng    ¬  ë u  ódu  Þch  ∙  îc ph©n  ¹     g bi lo i h , khic s l tr   l ®®  lo i, xÕp  ¹ng  h hoÆc   ¾n   Ón  ¹   ¹ng  g bi lo i h , kh«ng  ng  ®ó theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËt; d)  µ m   Êt  Õt  nh  L m quy ®Þ c«ng  Ën  ¹   ¹ng  ¬  ë u  ódu  Þch  µ   nh lo i h , c s l tr   l m kh«ng th«ng  b¸o  íic¬  v   quan  quyÕt  nh   ra  ®Þ c«ng  Ën  nh trong  êih¹n    th   07 ngµy,kÓ   õngµy  Êt  Õt ®Þnh;   t  m quy   ®)  Kh«ng  ã    Ön    c c¸c bi ph¸p b¶o  ¶m   toµn  Ò   ® an  v søc  Î,tÝnh  ¹ng, kho   m   tµis¶n  ña    c kh¸ch l tró;  u  e) Kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng  Õ    u  ÷hå  ¬, ®ó ch ®é l tr   s   tµiliÖu  Ò   ¹t®éng    v ho   kinh doanh, chÕ         ®é b¸o  theo  c¸o  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt; g) Kh«ng  ùc hiÖn  ng    th   ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v c«ng  è  éiquy  ¹ c¬  ë u  ódu  bn  t i s l tr     lÞch; h) Kh«ng  ùc hiÖn    th   qu¶n  ýkh¸ch l trótheo quy  nh  ña  l   u      ®Þ c ph¸p luËt.   2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 200.000  ng  n   ®å ®Õ 500.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vi cho thuª hoÆc     cho  în quyÕt  nh   m  ®Þ c«ng  Ën  ¹   ¹ng  ¬  ë u  ó du  Þch nh lo i h , c s l tr   l   hoÆc   ö  ông  Õt  nh  sd quy ®Þ c«ng  Ën  ¹   ¹ng  ¬  ë u  ódu  Þch ® îccÊp  nh lo ih , c s l tr   l     cho  ¬  ë u  ódu  Þch nµy  ö  ông  c s l tr   l   sd cho  ¬  ë u  ódu  Þch kh¸c. c s l tr   l   3. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a) Kh«ng  ã  c chøc n¨ng kinh doanh  ¬  ë u  ódu  Þch  µ     c s l tr   l m kinh doanh    c¬  ë u  ódu  Þch; s l tr   l b)Kh«ng  ùchiÖn  ng  ®Þnh  ña    th   ®ó quy  c ph¸p luËtvÒ   Æt    ¬  ë u  ódu    ® tªnc s l tr   lÞch; c)§∙th«ng    ¹m  õng     b¸o t ng hoÆc   Ê m     ¹t®éng  ch døt ho   kinh doanh  ¬  ë ­   csl u  ódu  Þch m µ   Én  Õp tôckinhdoanh  ¬  ë u  ódu  Þch; tr   l   v ti       c s l tr   l d) Kh«ng th«ng b¸o  íic¬  v   quan  ã  Èm   Òn  íc khikinh doanh  ¹ c th quy tr       lo   i hµng  ãa, dÞch  ô  ã  iÒu  Ön    ông  i  íic¬  ë u  ó ®∙  îc c«ng  h  vc® ki (¸p d ®è v   s l tr   ®   nhËn  ¹ng  õ1  n   sao). h t   ®Õ 5  4. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh    h visau:  a) Kh«ng  duy  × c¸c ®iÒu  Ön  Ò   ¬  ë  Ët chÊt,trang thiÕtbÞ     tr     ki v c s v         quy ®Þnh  cho  ¹   ¹ng  ¬  ë u  ódu  Þch ®∙  îcc¬  lo ih , c s l tr   l   ®   quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     l  n   du lÞch cã  Èm  Òn    th quy c«ng  Ën; nh b) Kinh doanh  ¹  µng  ãa, dÞch  ô  ã  iÒu  Ön  µ   lo ih h  vc® ki m kh«ng  ã  Êy c gi   phÐp theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët(¸pdông  i víi ¬  ë u  ócha  îcc«ng  lu     ®è     s l tr   c ®  nhËn  ¹ng  õ1  n   sao); h t   ®Õ 5  c) Kh«ng    b¶o  ¶m     iÒu  Ön  ® c¸c ® ki theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëttrong qu¸ lu      tr×nhkinhdoanh  ¹hµng    Þch  ô  ã  iÒu  Ön     lo   i ho¸,d vc® ki trongc¬  ë u  ódu  Þch;   s l tr   l d)  ö   ông  êi kh«ng  ã    iÒu  Ön,ti   Èn  Sd ng   c ®ñ ® ki   ªuchu theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®Ó   µnh  Ò   Þch  ô  lu   h ngh d v kinh doanh  ã  iÒu  Ön  ¹ c¬  ë u  ódu    c® ki t i s l tr     lÞch;
 8. 8 ®)  èivíi µnh    §   h viqu¶ng      íi ¹   ¹ng  ña  ¬  ë u  ódu  Þch ®∙  îc c¸o saiv   ih lo , c c s l tr   l   ®   c«ng  Ën  ×  Þ   ö  ¹ttheo  nh th b x ph   quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh  è  ®Þ s 31/2001/N§­   CP ngµy  th¸ng 6  26    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch tronglÜnh  ùc         v v¨n ho¸ ­th«ng tin. §i Ò u    ph¹m  quy  nh   Ò   9. Vi  c¸c  ®Þ v qu¶n  ýkhu, ®iÓ m   lÞch l    du  1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ20.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víi ét   m trongc¸chµnh       visau: B¸n  µng    Þch  ô  ¹ khu,®iÓ m   lÞch m µ   h ho¸,d v t  i   du    kh«ng  îcc¬  ®   quan  µ  nh níccã  Èm  Òn    th quy cho  Ðp. ph 2.Ph¹ iÒntõ500.000®ång  n    t    t   ®Õ 5.000.000®ång  ivímét rongc¸chµnh      ®è   i t       visau: a) Sö  ông,khaith¸ctr¸phÐp  µinguyªn du  Þch nh»m   ôc  ch  Õm    d        i t   l  m ®Ý ki lîhoÆc       i ®Ó phæ   Õn  tÝn  Þ  oan; bi mª  d ® b) X ©y  ùng    d c«ng  ×nh hoÆc   ã    µnh    o  íi tu söa  µm  tr   c c¸ch vi®µ x     , l ¶nh  ­ h ëng  n   ü   ®Õ m quan,c¶nh    quan  m«i  êng  ¹ khu,®iÓ m   lÞch; tr t  i   du  c)Lµ m     áng,biÕn  ¹ng  µinguyªn du  Þch.   hh   d t   l 3. §èivíihµnh    µnh  Ò   tÝn  Þ   oan  ¹       vih ngh mª  d® ti khu,®iÓ m   lÞch,xö    du    ph¹ttheo    quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 31/2001/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 26    n¨m   2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch trong lÜnh  ùc    ãa     v v¨n h ­ th«ng    i víi µnh    Ìo kÐo, ®eo  tin;     ®è h vich     b¸m, Ðp    kh¸ch du  Þch mua  µng  ãa   l  h h dÞch  ô,xö  ¹ttheo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  v   ph     ®Þ t  i ®Þ s 49/CP  µy  th¸ng8    ng 15    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ninh,   v an    trËttù;®èi víi µnh    Ên  Õm  t  ai thuéc quy  ¹ch cña        h vil chi ®Ê ®     ho   khu,®iÓ m       du lÞch,xö  ¹ttheo    ph   quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 04/CP  µy  th¸ng 01    ng 10    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ý, l  sö  ông  t  ai. d ®Ê ® §i Ò u 10. Xö   ¹t vi ph¹m   i  íic¸c  µnh      ph     ®è v   h vi c¶n  ë nh © n   tr   viªn,   c¬ quan  µ   íc thihµnh  Ö m   ô  Ó m     ö  ý vi ph¹m   µnh  Ýnh   nh n     nhi v ki tra,x l     h ch trong  Ünh  ùc  lÞch l v du  1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víi ét     m trongnh÷ng  µnh      h visau: a) Kh«ng  Êt tr×nh hoÆc   Êt tr×nh kh«ng  y      Êy  ê cã  ªn   xu     xu     ®Ç ®ñ c¸c gi t   li   quan  n   Öc  Óm    ö  ýviph¹m; ®Õ vi ki tra, l     x b) Kh«ng khai b¸o    hoÆc  khai b¸o    kh«ng  ng,  ®ó kh«ng  y     Ò   éi ®Ç ®ñ v n   dung  ªnquan  n   Öc  Óm  li   ®Õ vi ki tra. 2. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:   a) C¶n  ë viÖc  Óm     Óm   tr   ki tra,ki so¸tcña  ©n    nh viªn,c¬    quan  µ  íc nh n   ®ang    µnh  thih c«ng  ô; v b)Cè     r×ho∙nhoÆc  rènt ¸   Öc  i µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹    ¹m  µnh    ýt     t   r nhvi th  h quy   x ph tviph h chÝnh;
 9. 9 c)TÈu      t¸ntang vËtviph¹m  ang  Þ  Óm         ® b ki trahoÆc   ¹m  ÷; t gi d)  è   ×nh  ¾ng  Æt     Ct v m ®Ó c¶n  ë viÖc  Õn  µnh  Óm     ña  ©n   tr   ti h ki tra c nh viªn, ¬    quan  µ  íc. c nh n C h ¬ n g  III th È m  q u y Ò n, th ñ t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h   trong l Ü n h v ù c d u  l Þ ch §i Ò u 11. ThÈ m   Òn   ö   ¹t vi  ¹m   µnh  Ýnh   quy x ph   ph h ch trong  Ünh  l   vùc  lÞch  ña  du  c Thanh    trachuyªn  µnh  lÞch ng du  1.Thanh        traviªnchuyªnngµnh  lÞch®ang  i µnh    du    th h c«ng  ô  ã  Òn: v c quy   a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c) ¸p  ông    ×nh   d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  kh¸c quy    ®Þnh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  t i c  1  34  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch 2.Ch¸nh    Thanh    trachuyªn ngµnh  lÞch cÊp  ë  ã  Òn:   du    S c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c)Thu  åithÎhíngdÉn    lÞch cã  êi ¹n hoÆc     h     viªndu    th     h kh«ng  ã  êi ¹n; c th   h d)  dông    ×nh  ¸p  c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  kh¸c quy    ®Þnh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  t i c  2  34  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch 3.Ch¸nh    Thanh    trachuyªn ngµnh    Tæng  ôc  lÞch cã  Òn: c Du    quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c)Thu  åithÎhíngdÉn    lÞch cã  êi ¹n hoÆc     h     viªndu    th     h kh«ng  ã  êi ¹n; c th   h d) KiÕn  Þ    ngh Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  lÞch thu håigiÊy phÐp  c Du        kinh  doanh  ÷hµnh  èc  Õ; l  qu t ®)  dông    ×nh  ¸p  c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  kh¸c quy    ®Þnh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  t i c  3  34  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §i Ò u 12. ThÈ m   Òn   ö   ¹t vi  ¹m   µnh  Ýnh   ña  quy x ph   ph h ch c Thanh     trachuyªn  µnh  lÞch    ng du  trong  lÜnh  ùc  c¸c  v kh¸c  ã    c liªnquan Thanh    trachuyªn  µnh  lÞch  ã  Èm   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  ng du  c th quy x ph     h chÝnh  i víi   µnh      ¹m  ªnquan  n   ¹t®éng  lÞch  ®è     h c¸c viviph li   ®Õ ho   du  theo  ph¸p  luËtxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ph     h ch quy  nh  ¹  ®Þ tiPh¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  l X l    h chÝnh  µ  v NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 10. 10 §i Ò u 13. ThÈ m   Òn   ö   ¹t vi  ¹m   µnh  Ýnh     quy x ph   ph h ch trong  Ünh  l vùc  lÞch  ña  ñ   Þch  û   du  c Ch t U ban  © n   ©n   cÊp nh d c¸c  1.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên cã  Òn    ông    nh d x∙,ph   tr   quy ¸p d c¸c h×nh  thøc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 26  Ph¸p  Önh  l Xö   ýviph¹m  µnh  Ýnh    ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  l    h ch ®Ó x l     h ch trong lÜnh  ùc      v du lÞch. 2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn,  Þ    µnh  è  éc  nh d qu   th x∙,th ph thu tØnh  ã  Òn    ông    ×nh  c quy ¸p d c¸c h thøc xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ph     h ch quy  nh   ®Þ t¹  Òu  cña  i§i 27  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh    ö  ýviph¹m  µnh  l X l    h ch ®Ó x l     h chÝnh trong lÜnh  ùc  lÞch.   v du  3.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c quyÒn    ông    ×nh  ¸p d c¸c h thøc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 28  ña  c Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh    ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  l X l    h ch ®Ó x l     h ch tronglÜnh  ùc  lÞch.   v du  §i Ò u 14. ThÈ m   Òn   ö   ¹t vi  ¹m   µnh  Ýnh     quy x ph   ph h ch trong  Ünh  l vùc  lÞch  ña  ¬  du  c c quan  c¶nh    © n   © n,  s¸tnh d qu¶n  ýthÞ  êng  µ  c¬  l  tr v c¸c  quan  thanh    µ  ícchuyªn  µnh  tranh n   ng kh¸c Ng êicã  Èm  Òn  ña    ¬    th quy c c¸cc quan  c¶nh    ©n  ©n, qu¶n  ýthÞ  ­ s¸tnh d   l   tr êng, c¸c c¬      quan  thanh    µ  íc chuyªn  µnh  tranh n   ng kh¸c ® îc quyÒn  ö  ¹tvi    x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc  lÞch theo quy  nh  ¹ §iÒu    Òu      v du      ®Þ t i 29,§i 33, §iÒu  cña  34  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  l X l    h ch trong ph¹m    Èm  Òn     vith quy cña  × nh  ªnquan  n   ¹t®éng  lÞch. m li   ®Õ ho   du  §i Ò u    ñ   ôc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  15. Th t x ph     h ch trong  Ünh  ùc    l v du lÞch Thñ  ôc xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  t   ph     h ch trong lÜnh  ùc  lÞch    v du  ph¶itu©n    theo quy  nh   ¹  Òu    Òu    Òu    Òu    Òu    Òu    ®Þ t i§i 45, §i 46, §i 47, §i 48, §i 49, §i 50, §iÒu    Òu    Òu    Òu    Òu  cña  51, §i 52, §i 53, §i 54, §i 55  Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  l X l    hµnh  Ýnh. ch §i Ò u 16. Thêi  Öu    µnh  Õt  nh   ö  ¹t vi ph¹m   µnh     hi thih quy ®Þ x ph     h chÝnh trong  Ünh  ùc  lÞch l v du  ThêihiÖu    µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    thih quy   x ph     h ch tronglÜnh  ùc    v du  Þch  dông  l ¸p  theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  56  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  l X l    h chÝnh.
 11. 11 §i Ò u 17. ö   ý  ph¹m   i  íing êi  ã  È m   Òn   ö   ¹t vi  X l vi  ®è v   c th quy x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong  Ünh  ùc  lÞch l v du  ViÖc  ö  ý vi ph¹m  i  íingêi cã  Èm   x l    ®è v     th quyÒn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  x ph     h chÝnh trong ho¹t®éng  lÞch     du  ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 91  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §i Ò u    Õu  ¹i, è c¸o 18. Khi n     t 1. C«ng  ©n  ã  Òn  è c¸o  íic¬    d c quy t  v   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ò   nh n   th quy v nh÷ng    ¹m  µnh  Ýnh  ña  chøc,c¸ nh©n  viph h ch c tæ     trong lÜnh  ùc  lÞch quy    v du    ®Þnh   ¹  t iNghÞ   nh   µy  ®Þ n hoÆc   è  t c¸o  ÷ng    ¹m   ña  êi cã  Èm   nh vi ph c ng   th quyÒn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong  Ünh  ùc  lÞch  l v du  theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o.     khi n     t 2.C¸  ©n, tæ    nh   chøc  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  b x ph     h ch hoÆc   êi®¹idiÖn  ng     hîp ph¸p cña  ä  ã  Òn  Õu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      h c quy khi n   ®Þ x ph     h ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o.     khi n     t 3. Tr×nh  ù,thñ  ôc khiÕu  ¹i  è c¸o  µ  Èm   Òn    Õt  Õu    t  t  n ,t   v th quy gi¶iquy khi n¹i, è c¸o vÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh        x ph     t h ch trong lÜnh  ùc  lÞch ® îc¸p dông    v du       theo quy  nh  ña  Ët KhiÕu  ¹i, è c¸o ngµy  th¸ng 12  ®Þ c Lu   n      t 02    n¨m  1998  µ    v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o kh¸ccã  ªnquan.     khi n       t   li   C h ¬ n g  IV ® i Ò u  kho¶n thi µ n h  h §i Ò u  .HiÖu  ùc  ña  Þ   nh 19   l c Ngh ®Þ NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. ®Þ n c hi l   15    t  k §i Ò u    20. Tr¸ch  Ö m     µnh  Þ   nh nhi thih Ngh ®Þ C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản