Nghị định 51/CP của Chính phủ

Chia sẻ: hoanglinh

Nghị định 51/CP của Chính phủ về việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động tại doanh nghiệp không được đình công

Nội dung Text: Nghị định 51/CP của Chính phủ

qu h  
v¨n 
phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
sdl       LAWDATA
NGH Þ   NH
®Þ
C ñ A   Ý NH   ñ   è 
CH PH S 51/CP  µ Y   TH¸NG   N¨M  
NG 29  8  1996  Ò   Ö C  
V VI GI¶IQUY Õ T  
 
YªU  Ç U   ñ A   Ë P   Ó  
C C T TH LAO   NG   ¹IDOAN H  
®é T  NGHI Ö P  
KH«NG   îC  NH  
® ®× C«NG


CH Ý NH   ñ
PH


C¨n  LuËt Tæ  
cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9 
Ch ph ng 30    n¨m 
1992;
C¨n  Bé  ËtLao  ng  µy  th¸ng6 
cø  lu   ®é ng 23    n¨m 
1994;
Theo    Þ  ña  é  ëng  é 
®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ    éi,
  X∙ h


NGH Þ   NH:
®Þ§iÒu   
1.­Doanh nghiÖp kh«ng  îc ®×nh 
®  c«ng theo quy  nh  ¹  Òu 
®Þ ti §i
174  ña  é  Ëtlao®éng 
c B lu     bao  å m:
g
1. Doanh 
  nghiÖp  ôc  ô 
ph v c«ng  éng  ã    ng  ín®Õ n  
c c t¸c®é l  sinh  ¹të 
ho  
thµnh  è,khu 
ph   c«ng 
nghiÖp  ín;
l
2. Doanh 
  nghiÖp s¶n  Êt hoÆc  
xu   cung 
øng  ét  è 
m s s¶n  È m   ÕtyÕu  
ph thi  
®èi víin Òn 
   kinh tÕ  µ  i sèng  ©n  ©n  îcNhµ   ícgiao nhiÖ m   ô  µ  î
  v ®ê   nh d ®  n    v v tr 
gióp khicÇn  Õt;
   thi
3. Doanh 
  nghiÖp s¶n  Êt nh÷ng 
xu   s¶n  È m   ùctiÕp  ôc  ô  ninh,
ph tr   ph v an   
quèc 
phßng  éc Bé  éi vô,Bé  èc 
thu   N     Qu phßng  qu¶n  ý.
l


§iÒu   Ban hµnh  Ìm theo  Þ   nh  nµy Danh m ôc  c¸c doanh 
2.­ k Ngh ®Þ
nghiÖp 
kh«ng  îc®×nh 
®  c«ng.


§iÒu    µng 
3.­H n¨m  µo  u 
v ®µ th¸ng 1, Bé   ëng,Thñ  ëng  ¬ 
    tr   tr c quan qu¶n 
lýngµnh,Chñ   Þch  û  
    t U ban  ©n  ©n 
nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng 
  ph tr     ¬
göi kiÕn 
  nghÞ   iÒu 
® chØnh  Danh  ôc    
m c¸c doanh nghiÖp  kh«ng  îc ®×nh 
® 
c«ng  Õu  ã)    é  
(n c ®Ó B Lao  ng  Th¬ng 
®é ­  binh  µ  héi tæng  îp  ×nh
v X∙    h tr  
ChÝnh  ñ 
ph xem   Ðt quyÕt ®Þnh.
x   


§iÒu   Së  
4.­ Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh  µ  héi ph¶i th ng 
v X∙      ê xuyªn  Óm  
ki
tra,thanh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn 
  trat h th   ph¸p  Ëtlao ®éng  ña   
lu     c c¸c doanh  nghiÖp 
kh«ng  îc ®×nh 
®  c«ng; chñ  × phèi hîp  íic¸c c¬ 
  tr     v     quan  qu¶n  ýNhµ   íc h÷u 
l  n 
quan, c¬ 
  quan  qu¶n  ý cÊp    ña 
l  trªn c doanh  nghiÖp  Õu  ã), C«ng  oµn 
(n c  ®
ngµnh, Liªn ®oµn 
    Lao  ng  a   ¬ng  nh  ú  th¸ng m ét  Çn  chøc 
®é ®Þ ph ®Þ k 6    l tæ 
nghe    Õn  ña  idiÖn  Ëp  Ó    ng  µ  êi sö  ông    ng     
ý ki c ®¹   t th lao ®é v ng   d lao ®é ë c¸c
doanh  nghiÖp  µy    Þp  êigi¶iquyÕt  ÷ng 
n ®Ó k th     nh yªu  Çu  Ýnh  ¸ng  ña 
c ch ® c
tËp  Ó    ng.
th lao®é
Trong  êng  îp Së  
tr h   Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh vµ  héinhËn  îcyªu  Çu 
  X∙    ®  c
ph¶igi¶iquyÕt  îtqu¸ thÈm  Òn 
   v    quy hoÆc  
kh«ng    Õt  îcth× trong thêi
gi¶iquy ®       
2

h¹n  ngµy, ph¶i b¸o 
ba      c¸o  íiUû  
v   ban  ©n  ©n 
nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc
  ph tr    
Trung  ng,Bé 
¬   Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ    éi, ¬ 
  X∙ h   quan 
c qu¶n  ýNhµ   ích÷u 
l  n 
quan  µ  ¬ 
v c quan qu¶n  ýcÊp    Õu  ã)®Ó   èihîp gi¶i
l  trªn(n c   ph       Õt. quy


§iÒu    ¹idoanh 
5.­T   nghiÖp  kh«ng  îc®×nh 
®  c«ng,khicã  ÷ng    Çu 
    nh yªu c
cña  Ëp  Ó    ng  ßi  áigi¶iquyÕt,Ban  Êp  µnh 
t th lao ®é ® h      Ch h C«ng  oµn  ¬  ë 
® cs
t¹ doanh 
 
i nghiÖp  ph¶il¾ng 
  nghe    Õn,nguyÖn  äng  ña  Ëp  Ó    ng,
ý ki   v c t th lao®é  
bµn  ¹c  íingêi sö  ông    ng    ×m 
b v   d lao ®é ®Ó t c¸ch    Õt;n Õu 
gi¶iquy   kh«ng   
gi¶i
quyÕt  îc th× 
®  trong thêih¹n  ngµy 
   ba  Ban  Êp  µnh 
Ch h C«ng  oµn 
® ph¶i kÞp 
 
thêib¸o    íi
  c¸o v     oµn    ng  Êp 
Liªn® lao ®é c tØnh,ngêisö  ông    ng 
   d lao ®é ph¶ib¸o  
c¸o víi ë  
    Lao  ng    ¬ng 
S ®é ­ Th binh vµ  héivµ  ¬ 
  X∙    c quan  qu¶n  ýcÊp    Õu 
l  trªn(n
cã)®Ó   èihîp gi¶i
  ph       Õt. quy  


§iÒu   Khi  Èy ra 
6.­ x tranh  Êp 
ch lao  ng  Ëp  Ó   ¹ 
®é t th t idoanh nghiÖp 
kh«ng  îc ®×nh 
®  c«ng, Héi  ng  µ      ng    ¬  ë 
  ®å ho gi¶ilao ®é ë c s ph¶i tiÕn  µnh 
  h
hoµ   
gi¶ingay    Ën  îc®¬n  cÇu  µ 
khinh ®   yªu  ho gi¶i  Õ u   éi ®ång  µ     
.
N H  ho gi¶ilao
®éng    ¬  ë  µ   
ë c s ho gi¶ikh«ng  µnh  ×  çi 
th th m bªn  hoÆc   haibªn 
c¶    tranh chÊp 
 
cã  Òn    Çu  éi ®ång  ängtµi   ng  Êp 
quy yªu c H   tr     ®é c tØnh    Õt.
lao gi¶iquy  
Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îcyªu cÇu, Héi ®ång  äng tµi
th   7    t  nh ®        tr    
lao  ng  Êp 
®é c tØnh ph¶i tiÕn  µnh  µ     µ   
  h ho gi¶iv gi¶iquyÕt  tranh  Êp   
ch lao
®éng  Ëp  Ó.
t th
Trêng  îp  ét 
h m bªn  hoÆc   hai bªn 
c¶    kh«ng  ng    íiquyÕt  nh  ña 
®å ýv   ®Þ c
Héi  ng  äng  µilao ®éng  Êp 
®å tr t    c tØnh  ×  ã  Òn 
th c quy yªu  Çu  µ  nh©n  
c To ¸n 
d©n  Êp 
c tØnh    Õt.
gi¶iquy


§iÒu    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý.
7.­Ngh ®Þ n c hi l     k t  k


§iÒu    Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬ 
8.­C¸c  tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬ 
B  tr c quan 
thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û  
Ch ph   t U ban  ©n  ©n 
nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc 
  ph tr  
Trung  ng  µ   
¬ v c¸c doanh  nghiÖp kh«ng  îc ®×nh 
®  c«ng  Þu 
ch tr¸chnhiÖm    
  thi
hµnh NghÞ   nh  µy.
®Þ nDANH   ô C
M
C¸C 
DOAN H  
NGHI Ö P  
KH«NG   îC  NH  
® ®× C«NG
(Ban  µnh  Ìm 
h k theo NghÞ   nh  è 
  ®Þ s 51/CP  µy  th¸ng8 
ng 29    n¨m 
1996)


I.C¸C 
  DOANH  
NGHI Ö P  
S¶N  Ê T, 
XU CUNG   øNG, 
TRUY Ò N     IÖ N  
T¶I® THUé C  
TæN G  C«NG   ®IÖ N   ùC  ÖT 
TY  L VI NAM:
1. C¸c  µ 
  nh m¸y  Öt®iÖn: Ph¶  ¹i,
nhi     L  U«ng  Ý, 
B Ninh  ×nh, Thñ 
B   §øc,Trµ 
 
Nãc,Bµ  Þa.
 R
3

2. C¸c  µ 
  nh m¸y  û  iÖn: Hoµ   ×nh, Th¸c Bµ, V Ünh  ¬n, Th¸c M ¬,   
thu ®   B      S    §a
Nhim.
3.C¸c 
  C«ng    iÖn  ùc:I, , I
ty® l      .
II II
4.C¸c 
  C«ng    iÖn  ùcthµnh  è:Hµ   éi,Hå   Ý  
ty® l  ph   N   Ch Minh.
5.C¸c 
  C«ng   
tytruyÒn    iÖn:I,II II  
t¶i®     , IIV.
 ,
6.Trung  ©m  iÒu    Ö   èng  iÖn  èc 
  t ® ®é h th ® qu gia.
7.C«ng   
  tyth«ng    Ôn 
tinvi th«ng  iÖn  ùc.
® l


II 
.
C¸C 
DOANH  
NGHI Ö P   Þ CH   ô   U   Ý NH   ÔN 
D V B CH VI TH«NG  
THU é C  
TæN G  
C«NG   B U   Ý NH   ÔN 
TY  CH VI TH«NG   ÖT 
VI NAM:
1.C«ng    Ôn 
  tyvi th«ng  èc  Õ.
qu t
2.C«ng    Ôn 
  tyvi th«ng  ªntØnh.
li  
3.C«ng    u  Ýnh  ªntØnh  µ  èc  Õ.
  tyb ch li   v qu t
4.C«ng      µnh    Ý 
  typh¸th b¸o ch Trung  ng.
¬
5.C«ng    iÖn    µ 
  ty® to¸nv truyÒn  è  Öu.
s li
6.B u  iÖn   
 ® c¸ctØnh  µ    µnh  è  ùcthuéc Trung  ng.
v c¸cth ph tr     ¬
7.Côc  u  iÖn 
  B® Trung  ng.   
¬  8.C«ng   
tyth«ng      ng.
tindi®é  


II  
IC¸C 
. DOANH  
NGHI Ö P   Ë N  
V CHUY Ó N   µ NH  
H KH¸CH,  µ NG  
H HO¸ 
THUé C  
LIªN  ÖP  êNG   ¾ T   ÖT 
HI ® S VI NAM:
1.C¸c  Ý 
  x nghiÖp  u  
®Ç m¸y  µ   µo,Hµ   éi,Vinh,§µ  ½ ng,  µiGßn.
HL  N   N S 
2.C¸c  Ý 
  x nghiÖp    Hµ   éi,Vinh,§µ  ½ ng,  µiGßn
toa xe  N    N S 
3.C¸c  Ý 
  x nghiÖp  Ën  ông    kh¸ch,toa xe  µng  µ   éi,SµiGßn.
vd toa xe    h HN  
4. C¸c  Ý  
x nghiÖp th«ng    Ýn  Öu  êng  ¾t  ¾c  
tin t hi ® sB Giang, Hµ   éi,
  N 
Vinh,§µ  ½ ng,  µnh  è  å   Ý  
 N th ph H Ch Minh.
5.C¸c  Ý 
  x nghiÖp 
qu¶n  ý® êng  ¾t.
l  s
6.C¸c  µ  thuéc c¸ctuyÕn  êng  ¾t.
  nh ga     ® s


IV.C¸C 
  DOANH  
NGHI Ö P   Þ CH   ô   © N   µ NG  
D V NG H THU é C  
NG µ NH   © N   µ NG
NG H
­C¸c 
  doanh 
nghiÖp    Ëp  Òn vµ    Êy têcã    Þnh  Òn.
ind ti   c¸cgi     gi¸tr   ti
4

V. 
C¸C 
DOANH  
NGHI Ö P  
GIAO  
TH«NG   C«NG   Ý NH   «  Þ  
CH ® TH THUé C    
C¸C
THµ NH   è
PH

Hµ   éi, Hå   Ý  
N  Ch Minh, H¶i 
  Phßng,  Th¸i Nguyªn, ViÖt  ×, H¹ 
    Tr   Long,  
Thanh Ho¸,Nam   Þnh, Vinh,Hu Õ,  µ  ½ ng, 
  §     §N Quy  ¬n, Nha 
Nh   Trang,§µ  ¹t,
  L 
Bu«n    ét,C Ç n   ¬,BiªnHoµ, Vòng  µu.
Ma Thu   Th       T
1.C¸c 
  c«ng    Êp 
tyc tho¸t íc.
 n
2.C¸c 
  c«ng    Ö  
tyv sinhm«i  êng.
  tr
3.C¸c 
  c«ng    Õu 
tychi s¸ng ®«  Þ.
  th
4. C¸c  n  Þ 
  ®¬ v qu¶n  ýb Õn  µ  ¬ng  Ön vîts«ng  éc Côc 
l  v ph ti     thu   qu¶n  ý® ­

êng  é.
b
5.C«ng    ôc  ô 
  typh v mai t¸ng.


VI.C¸C 
  DOANH  
NGHI Ö P   Ë N     Ó N  µ  
V T¶IBI V B¶O   ¶M   µ NG    
® H H¶I THUé C  
TæN G  
C«NG   Hµ NG     ÖT 
TY  H¶I VI NAM.
1.C¸c 
  doanh 
nghiÖp  Ën    Ón.
v t¶i bi
2.C¸c 
  doanh 
nghiÖp 
c¶ng  Ón.
bi  
3.C¸c 
  doanh 
nghiÖp 
hoa   
tiªu.
4.B¶o  ¶m   toµn  µng   
  ® an  h h¶i.
5.C«ng   
  tyth«ng    iÖn  öhµng    ÖtNam.
tin® t  h¶iVi  
6.XÝ  
  nghiÖp  ªnhîp trôcvítcøu  é.
li         h


VII.
 C¸C 
DOANH   NGHI Ö P   Ë N     µ NG  
V T¶IH KH«NG   µ  
V B¶O   ¶M   µ NG  
® H
KH«NG  THUé C  
TæN G   C«NG   Hµ NG  
TY  KH«NG   ÖT 
VI NAM.
1.C«ng    Þch  ô  µng 
  tyd vh kh«ng  ©n 
s bay  éi Bµi(NASCO).
N  
2.C«ng    Þch  ô  µng 
  tyd vh kh«ng  ©n 
s bay  ©n  ¬n  Êt 
T S Nh (SASCO)
3.C«ng    Þch  ô  µng 
  tyd vh kh«ng  ©n 
s bay  µ  ½ ng 
§N (MASCO).
4.XÝ  
  nghiÖp  öa  ÷a 
s ch m¸y  bay 
A75, A76.
 
5.C«ng   
  tycung 
øng 
x¨ng dÇu  µng 
  h kh«ng.
6.C«ng   
  tycung 
øng  Þch  ô  µng 
d vh kh«ng.
7.H∙ng  µng 
  h kh«ng  èc    ÖtNam  
qu giaVi   (VIETNAM  
AIRLINES).


VIII C¸C 
 
. DOANH  NGHI Ö P   × M   Õ M, 
T KI TH¨M Dß, KHAI 
TH¸C, V Ë N  
  CHUY Ó N, 
CH Õ   ÕN,  Þ CH   ô  Ç U   Ý  
BI D VD KH THU é C  TæN G  
C«NG   D Ç U   Ý
TY  KH
VIÖT NAM.
1.C«ng   
  tyth¨m  khaith¸cdÇu  Ý.
dß     kh
2.C«ng    Õ   Õn  µ 
  tych bi v kinhdoanh 
  s¶n  Ç m   Çu, s¶n  È m   Ý.
ph d   ph kh
3.C«ng    ÕtkÕ   µ  ©y  ùng  Çu  Ý.
  tythi   v x d d kh
5

4.C«ng    Þch  ô  ü  ËtdÇu  Ý,dÞch  ô  lÞch dÇu  Ý.
  tyd v k thu   kh   v du    kh
5.C«ng   
  tydung  Þch 
d khoan  µ    È m   Çu  Ý.
v ho¸ ph d kh
6.C«ng    ¬ng  ¹idÇu  Ý.
  tyth m  kh
7.C«ng   
  tygi¸m      îp ®ång 
s¸tc¸ch   chias¶n  È m.
  ph
8.Trung  ©m  o  ¹ovµ 
  t ®µ t   cung 
øng  ©n  ùcdÇu  Ý.
nh l  kh
9.Trung  ©m  toµn  µ 
  t an  v m«i  êng  Çu  Ý.
tr d kh
10.Trung  ©m 
  t th«ng     Öu dÇu  Ý.
tintli   kh
11. X Ý  
  nghiÖp  ªndoanh  Öt X« 
li   Vi   Petro vµ     
  c¸c Liªn doanh ADF, ODV, 
DMC.


IX.C¸C 
  DOANH  
NGHI Ö P  
CUNG  
øNG,  Þ CH   ô  
D V X¨NG   Ç U  
D THUé C  
TæN G  
C«NG   X¨NG   Ç U   ÖT 
TY  D VI NAM.
1. C¸c 
  c«ng   
tyx¨ng  Çu, c«ng    Ët ttæng  îp ®ãng  ¹ c¸ctØnh,thµnh 
d   tyv    h  t   
i  
phè  ùcthuéc Trung  ng.
tr     ¬
2.C«ng    Ën   
  tyv t¶i x¨ng dÇu  êng  û I.
  ® thu  
3.C«ng    Ën   
  tyv t¶i x¨ng dÇu 
  VITACO.


X. 
C¸C 
DOANH  
NGHI Ö P    
AN NINH  è C  
QU PHßNG
C¸c 
doanh 
nghiÖp 
s¶n  Êt nh÷ng 
xu   s¶n  È m   ùctiÕp phôc  ô  ninh,
ph tr     v an   
quèc 
phßng  éc Bé  èc 
thu   Qu phßng,Bé  éi vô.
  N 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản