Nghị định 53/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Nghị định 53/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 53/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Tân Châu và thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 53/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/2003/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 53/2003/N -CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH THÀNH L P XÃ, PHƯ NG, THN TR N THU C CÁC HUY N THO I SƠN, PHÚ TÂN, TÂN CHÂU VÀ THN XÃ CHÂU C, T NH AN GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh An Giang, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã, phư ng, th tr n thu c các huy n Tho i Sơn, Phú Tân, Tân Châu và th xã Châu c, t nh An Giang như sau: 1. Thành l p phư ng Vĩnh M thu c th xã Châu c trên cơ s 779,6 ha di n tích t nhiên và 14.870 nhân khNu c a xã Vĩnh M . a gi i hành chính phư ng Vĩnh M : ông giáp huy n Châu Phú; Tây giáp phư ng Châu Phú B; Nam giáp xã Vĩnh Châu; B c giáp huy n Phú Tân. Sau khi thành l p phư ng Vĩnh M , xã Vĩnh M còn l i 2.168,4 ha di n tích t nhiên và 3.357 nhân khNu. i tên xã Vĩnh M thành xã Vĩnh Châu. 2. Thành l p th tr n óc Eo thu c huy n Tho i Sơn trên cơ s 989,9 ha di n tích t nhiên và 11.819 nhân khNu c a xã V ng Thê. a gi i hành chính th tr n óc Eo: ông giáp xã V ng ông; Tây giáp t nh Kiên Giang; Nam giáp xã Bình Thành và t nh Kiên Giang; B c giáp xã V ng Thê. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n óc Eo, xã V ng Thê còn l i 3.700,1 ha di n tích t nhiên và 6.558 nhân khNu. 3. Thành l p xã Bình Thành thu c huy n Tho i Sơn trên cơ s 837,3 ha di n tích t nhiên và 498 nhân khNu c a xã V ng Thê, 2.111 ha di n tích t nhiên và 10.489 nhân khNu c a xã Tho i Giang.
  2. Xã Bình Thành có 2.948,3 ha di n tích t nhiên và 10.987 nhân khNu a gi i hành chính xã Bình Thành: ông giáp t nh C n Thơ; Tây giáp th tr n óc Eo và t nh Kiên Giang; Nam giáp t nh Kiên Giang; B c giáp các xã V ng ông, Tho i Giang và th tr n Núi S p. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Bình Thành: Xã V ng Thê còn l i 2.862,8 ha di n tích t nhiên và 6.060 nhân khNu. Xã Tho i Giang còn l i 2.616 ha di n tích t nhiên và 11.279 nhân khNu. 4. Thành l p xã Long Hòa thu c huy n Phú Tân trên cơ s 780 ha di n tích t nhiên và 8.757 nhân khNu c a xã Long Sơn. a gi i hành chính xã Long Hòa: ông giáp t nh ng Tháp; Tây giáp xã Long Sơn; Nam giáp xã Phú Lâm; B c giáp t nh ng Tháp. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Long Hòa, xã Long Sơn còn l i 1.299 ha di n tích t nhiên và 13.006 nhân khNu. 5. Giao 165 ha di n tích t nhiên và 3.484 nhân khNu c a xã Long An thu c huy n Tân Châu v th tr n Tân Châu qu n lý. a gi i hành chính th tr n Tân Châu: ông giáp huy n Phú Tân; Tây giáp xã Long An; Nam giáp xã Long Phú; B c giáp t nh ng Tháp. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính m r ng th tr n Tân Châu: Th tr n Tân Châu có 751 ha di n tích t nhiên và 36.478 nhân khNu. Xã Long An còn l i 1.197 ha di n tích t nhiên và 13.918 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh An Giang, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản