Nghị định 53-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
160
lượt xem
6
download

Nghị định 53-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 53-CP của Chính phủ về việc quy định các biện pháp xử lý đối với cán bộ, viên chức Nhà nước và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma tuý, cờ bạc và say rượu bê tha

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 53-CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  53­C P  N G µ Y  28­6­1994 Q U Y   Þ N H C P ® C¸ C  BI Ö N   H¸ P  X ö  L ý  ® è I V íI P  C¸ N  B é , VIªN C H ø C N H µ  N í C V µ   H ÷ N G  N G êI C ã  H µ N H  VI LIªN Q U A N  ® Õ N N M ¹ I D © M ,  M A  T U ý , C ê  B ¹ C   µ  S A Y  R î U Bª T H A V CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ö   ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng 11  cø  l X ph     h ch ng 30    n¨m   1989; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  éi vô  µ  é  ëng  é    ®Ò ngh c B tr B N   v B tr B T ph¸p, NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1 M¹i d© m,    ý,cê  ¹c,say  îu bª  lµ c¸c tÖ  ¹n    éi,tr¸ víi®¹o    ma tu   b   r   tha      n x∙ h       i ® øc, thuÇn    phong  ü   ôcd©n  éc,¶nh  ëng  ÊtxÊu  n   i sèng  ËtchÊt, m t  t  h r  ®Õ ®ê   v    v¨n ho¸ cña  ©n  ©n  µ  Ëttù,trÞan    éi.    nh d v tr       x∙h ViÖc  ö  ýc¸c hµnh    ¹i d© m,    ý,cê  ¹c,say  îu bª  ph¶ic¨n x l    vim   ma tu   b   r   tha     cø  µo  Ýnh  Êt,møc  ,  µn  vt ch   ®é ho c¶nh    ¹m      ông    Ön  viph ®Ó ¸p d c¸c bi ph¸p  ö  x lýthÝch  îp.   h §i Ò u 2 C¸c  ¬  c quan  µ   ícphèihîp víi Æt   Ën Tæ   èc  Öt Nam,  éi Liªn Nh n        M tr   qu Vi   H    hiÖp  ô  ÷  Öt Nam,  Ph n Vi   Tæng     µn    ng  Öt Nam,  éi N«ng  ©n   Liªndo lao ®é Vi   H  d ViÖtNam,  µn    §o thanh    éng  niªnC s¶n  å   Ý   H Ch Minh  µ    chøc    éikh¸c v c¸ctæ  x∙h     tuyªn truyÒn, gi¸odôc,®Êu          tranh phßng, chèng  Ö  ¹n  ¹i d© m,    ý,cê      tn m  ma tu   b¹c vµ    say îubª tha. r   §i Ò u 3 1­ Ph¶ixö  ¹thµnh  Ýnh  µ  ö  ýkû  Ëtnghiªm  ¾c  i víi     ph   ch v x l   lu   kh ®è   : ­ Gi¸m  c    ®è kh¸ch s¹n,chñ     kh¸ch s¹n,nhµ  µng,qu¸n trähoÆc     ¬  ë     h      c¸cc s kh¸c ®Ó   µnh    ¹i d© m,    ý,®¸nh  ¹c,say  îu bª    h vim   ma tu   b  r   tha  x¶y  trong c¬  ra    quan  ¬  ë  m ×nh  c s do  qu¶n  ý; l ­ Ng êicã  µnh       h vimua   © m,  ïng  Êt ma   ý,®¸nh  ¹c,say  îu bª    d d ch   tu   b  r   tha lµc¸n bé,viªnchøc  µ   ícë  Êt kú  ¬ng  Þ  µo;      Nh n   b   c vn ­ Ng êi cã  µnh       h vidung  óng,bao  t   che    ¹t®éng  ¹i d© m,    ý, c¸c ho   m  ma tu   ®¸nh  ¹c,say îubª tha; b  r   ­Ng êit¸ ph¹m  Ò   µnh    ¹id© m,    ý,®¸nh  ¹c,say îubª tha.     i vh vim   ma tu   b  r  
  2. 2 2­  êitæ  Ng   chøc,m«i  í m¹i d© m,  chøc  ïng  Êt ma   ý,ngêis¶n    gi     i tæ  d ch   tu     xuÊt,tµng  ÷,mua    Ën    tr   b¸n,v chuyÓn    Ðp    Êt ma   ý,ngêitæ  tr¸ph i c¸c ch   tu     chøc  ®¸nh  ¹c,g¸  ¹c,ngêi ®¸nh  ¹c,th×  b b    b  ph¶i bÞ       truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù.   h s  Ng êis¶n  Êt,tµng  ÷,   xu   tr  mua    Ën  b¸n,v chuyÓn    Ðp    Êt ma   ý,n Õu   tr¸ph i c¸cch   tu   cha  n   ®Õ møc  Þ    b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù  × ph¶ixö  ýhµnh  Ýnh  µ    h s th     l  ch v kû  Ët. lu CH ¬NG   II Hµ NH   VI  ¹ M  µ   × NH   VI  PH VH THøC   ö   ý XL §i Ò u 4 1­ Ng êicã  µnh       h vimua  © m   µc¸n bé,viªnchøc  µ   íc: d l        Nh n a) B Þ   ¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n     ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  µ    v th«ng  vÒ   b¸o  c¬ quan,tæ    chøc  ¬ingêi®ã   µm  Öc    ö  ýkû  Ëtb»ng  ×nh  n    l vi ®Ó x l   lu   h thøc c¶nh    c¸o,h¹ bËc ¬ng     l hoÆc  c¸ch chøc.   b)  Õ u   iph¹m  ×  Þ   ¹t tiÒn  õ  N t¸  th b ph   t 1.500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ®ång  µ  v th«ng  b¸o  Ò   ¬  v c quan, tæ    chøc  ¬i ngêi ®ã   µm  Öc    ö  ýkû  n    l vi ®Ó x l   luËtb»ng  ×nh    h thøc buéc    Öc.   th«ivi 2­ Ng êicã  µnh       h vimua  © m   d kh«ng ph¶ilµc¸n bé,viªnchøc  µ   ícth×          Nh n     tuú theo  Ýnh  Êt,møc   ,  µn  t ch   ®é ho c¶nh  ô  Ó  µ   Þ   ¹ttiÒn  õ 50.000  c th m b ph   t  ®ång  n   ®Õ 100.000  ng  ®å trong tr ng  îp  i ¹m  ×  ¹ttiÒn  õ 1.000.000   ê h t¸  ph th ph   t    ®ång  n   ®Õ 2.000.000 ®ång; trong m äi  êng  îp viph¹m  u         tr h    ®Ò ph¶ith«ng      b¸o vÒ   cho  û   U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên n¬ingêi®ã     ó®Ó     ôc. nh d x∙,ph   tr       c tr   gi¸od 3­ Ng êicã  µnh      © m   µc¸n bé,viªnchøc  µ   íc:    h vib¸n d l        Nh n a) B Þ   ¹tc¶nh    µ    ph   c¸o v th«ng  vÒ   ¬  b¸o  c quan,tæ   chøc  ¬ingêi®ã   µm  n   l viÖc    ö  ýkû  Ëtb»ng  ×nh  ®Ó x l   lu   h thøc c¶nh    ¹ bËc ¬ng    c¸o,h   l hoÆc  c¸ch chøc.   b) N Õ u   i ¹m  × bÞ  ¹tc¶nh    µ    t¸ ph th   ph     c¸o v th«ng  vÒ   ¬  b¸o  c quan,tæ    chøc  n¬ingêi®ã   µm  Öc    ö  ýkû  Ëtb»ng  ×nh      l vi ®Ó x l   lu   h thøc buéc    Öc.   th«ivi 4­ Ng êicã  µnh    d© m      h vib¸n  kh«ng  ph¶ilµc¸n bé,viªnchøc  µ   ícth×          Nh n     tuú theo  Ýnh  Êt,møc  ,  µn    t ch   ®é ho c¶nh  ô  Ó  µ   Þ  ¹tc¶nh    µ  c th m b ph   c¸o v th«ng  b¸o  Ò   v cho  û   U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên n¬i ngêi ®ã     ó®Ó     nh d x∙,ph   tr       c tr   gi¸o dôc. §èivíi êi®∙  îcx¸c®Þnh  µb¸n  © m   êng     ng   ®     l  d th xuyªn,ngoµiviÖc  Þ  ¹t     b ph   cßn  ph¶i® a  µo    v trung t©m    ôc  ÷a  Önh  µ    ng.   gi¸od ch b v lao®é 5­  Öc  ö  ýngêi viph¹m  µ ngêi cha  µnh    îc ¸p  ông  Vi x l      l    th niªn®   d theo    quy ®Þnh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ¹thµnh  Ýnh. Cã   Ó  a  êi viph¹m  µ ti §i 29  l X ph   ch   th ® ng     l  ngêi cha  µnh    µo  êng    th niªnv tr phæ   th«ng c«ng n«ng nghiÖp      ôc  µ  ®Ó gi¸od v d¹y nghÒ.   §i Ò u 5 1­ Ng êidïng ma   ýlµc¸n bé,viªnchøc  µ   íc:       tu           Nh n a) B Þ   ¹ttiÒn tõ 50.000  ng  n     ph      ®å ®Õ 200.000  ng  µ  ®å v th«ng  vÒ   ¬  b¸o  c quan, tæ    chøc  ¬i ngêi ®ã   µm  Öc    ö  ýkû  Ëtb»ng  ×nh  n    l vi ®Ó x l   lu   h thøc c¶nh  c¸o,h¹ bËc ¬ng     l hoÆc  c¸ch chøc.  
  3. 3 b)  Õ u   i ¹m  ×  Þ   ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   N t¸ ph th b ph   t  ®å ®Õ 300.000  ng  ®å vµ th«ng  b¸o  Ò   ¬  v c quan, tæ    chøc  ¬i ngêi ®ã   µm  Öc    ö  ý kû  Ët n    l vi ®Ó x l   lu   b»ng  ×nh  h thøc buéc    Öc.   th«ivi 2­ Ng êidïng ma   ýkh«ng        tu   ph¶ilµc¸n bé,viªnchøc  µ   ícth× tuú theo          Nh n         tÝnh  Êt,møc  ,  µn  ch   ®é ho c¶nh  ô  Ó  µ   Þ  ¹tc¶nh    c th m b ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ ph      100.000  ng  n   ®å ®Õ 300.000  ng  µ  ®å v th«ng  vÒ   b¸o  cho  û   U ban  ©n  ©n    nh d x∙, phêng,thÞ  Ên n¬ingêi®ã     ó®Ó     ôc  µ    nh  Õt.   tr       c tr   gi¸od v gia®× bi §èivíi êinghiÖn    ý,ngoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn th× tuú tõng  ¹  i    ng   ma tu     b ph       lo i   ®è t ng cßn  Þ   éc    î  b bu cainghiªnt¹  µ  ã  ù   i nh c s b¶o    ña    nh  l∙nhc gia ®× hoÆc   ¹    tic¸c Trung  ©m  tÕ  ña  µ   íc. t Y  c Nh n 3­  êis¶n  Êt,tµng  ÷,mua     Ën  Ng   xu   tr   b¸n,v chuyÓn    Ðp    Êt ma   tr¸ ph i c¸c ch   tuý  µ   a  n   m ch ®Õ møc   truy cøu    tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù  ×  Þ   ¹t tiÒn  õ   h s th b ph   t  1.000.000 ®ång  n     ®Õ 10.000.000 ®ång; tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m         ti     ph¶ibÞ    tÞch    i víi   é,viªnchøc  µ   ícth× th«ng  vÒ   ¬  thu;®è     b     c¸n Nh n     b¸o  c quan,tæ    chøc  n¬ingêi®ã   µm  Öc    ö  ýkû  Ëtb»ng  ×nh      l vi ®Ó x l   lu   h thøc  éc    Öc;nh÷ng  bu th«ivi   ngêikh«ng    ph¶ilµ c¸n bé, viªnchøc  µ   ícth×           Nh n   th«ng  b¸o  Ò   û   v U ban  ©n nh d©n    êng,thÞ  Ên n¬ingêi®ã     ó®Ó     ôc. x∙,ph   tr       c tr   gi¸od §i Ò u 6 C¸n  é, viªn chøc  µ   íc ®¸nh  ¹c  µ   a  n   b    Nh n   b m ch ®Õ møc   truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù: h s a) B Þ   ¹ttiÒn tõ 20.000  ng  n     ph      ®å ®Õ 200.000  ng  µ  ®å v th«ng  vÒ   ¬  b¸o  c quan, tæ    chøc  ¬i ngêi ®ã   µm  Öc    ö  ýkû  Ëtb»ng  ×nh  n    l vi ®Ó x l   lu   h thøc c¶nh  c¸o,h¹ bËc ¬ng     l hoÆc  c¸ch chøc.   b)  Õ u   i ¹m  ×  Þ   ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   N t¸ ph th b ph   t  ®å ®Õ 300.000  ng  ®å vµ th«ng  b¸o  Ò   ¬  v c quan, tæ    chøc  ¬i ngêi ®ã   µm  Öc    ö  ý kû  Ët n    l vi ®Ó x l   lu   b»ng  ×nh  h thøc buéc    Öc.   th«ivi §i Ò u 7 C¸n  é,viªnchøc  µ   ícsay  îu bª    Êt nh©n  b    Nh n   r   tha (m   c¸ch ë  ¬ilµm  Öc,  n   vi   nhµ  µng,qu¸n ¨n,g©y  ¹i®Õ n   Ëttùc«ng  éng): h      h  tr     c a) B Þ   ¹ttiÒn tõ 20.000  ng  n     ph      ®å ®Õ 100.000  ng  µ  ®å v th«ng  vÒ   ¬  b¸o  c quan, tæ    chøc  ¬i ngêi ®ã   µm  Öc    ö  ýkû  Ëtb»ng  ×nh  n    l vi ®Ó x l   lu   h thøc c¶nh  c¸o,h¹ bËc ¬ng     l hoÆc  c¸ch chøc.   b)  Õ u   i ¹m  ×  Þ   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   N t¸ ph th b ph   t  ®å ®Õ 200.000  ng  ®å vµ th«ng  b¸o  Ò   ¬  v c quan, tæ    chøc  ¬i ngêi ®ã   µm  Öc    ö  ý kû  Ët n    l vi ®Ó x l   lu   b»ng  ×nh  h thøc buéc    Öc.   th«ivi C¸n  é, chiÕn  Ü   ©n  i,c«ng  m µ   b  s qu ®é   an  say  îu bª    r   tha ph¶ibÞ   û  Ët   k lu   nÆng  ¬n  víi ÷ng  êikh¸cviph¹m. h so    nh ng      §i Ò u 8 1­ Thñ  ëng  ùctiÕp cña  ÷ng  êicã  µnh      ¹m  ãit¹  Òu      tr tr     nh ng   h viviph n   i §i 4, §iÒu    Òu    Òu  cña  5, §i 6, §i 7  NghÞ   nh  µy  µ   ®Þ n m bao  che hoÆc  kh«ng  Þp  k
  4. 4 thêixö  ýkû  Ëtngêi viph¹m  ×  Þ   ö  ýlû luËtb»ng  ×nh    l   lu      th b x l       h thøc c¶nh    c¸o hoÆc  c¸ch chøc    hoÆc   éc    Öc. bu th«ivi 2­  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên  µ  ÷ng  êi cã  nh d x∙,ph   tr v nh ng   nhiÖ m   ô  ùc tiÕp  u   v tr   ®Ê tranh  phßng, chèng    µnh    ¹i d© m,    ý,   c¸c h vi m   ma tu   ®¸nh  ¹c,m µ   b   dung  óng,bao  t   che hoÆc  kh«ng  ö  ýkÞp  êi®Ó   x l  th   cho  ÷ng  nh hµnh    µy  vin x¶y      a   µn  m × nh  ra trªn®Þ b do  qu¶n  ý,th×  Þ   ö  ýkû  Ëtb»ng  l   b x l   lu   h×nh thøc c¶nh    ¹tc¸ch chøc    c¸o ho     hoÆc   éc    Öc. bu th«ivi 3­ Gi¸m  c  ®è kh¸ch  ¹n,chñ  s  kh¸ch  ¹n,nhµ  s  kh¸ch,nhµ  µng, vò  êng,   h   tr   qu¸n trä, µ     nh nghØ  hoÆc     ¬  ë  c¸cc s kh¸cm µ     chøa  ¹id© m   m  hoÆc   m«i  í m¹i gi     i d© m   hoÆc   chøc  ïng  Êt ma   ý hoÆc   ¸nh  ¹c th×  Þ   ö  ýtheo  Òu  tæ  d ch   tu   ® b   b x l  §i 200,§iÒu    202,§iÒu    203  é  Ët h×nh  ù. B Lu   s Trêng  îp do  Õu  h   thi tr¸chnhiÖ m     µnh    ¹i d© m,    ý,®¸nh  ¹c    ®Ó h vim   ma tu   b x¶y    ra trong c¬  ë  m ×nh    s do  qu¶n  ýth×  Þ   ¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n   l   b ph        ®Õ 10.000.000 ®ång  µ    v cßn  Þ: b ­  ö   ý kû  Ëtb»ng  ×nh  X l   lu   h thøc c¶nh c¸o hoÆc  c¸ch chøc hoÆc   éc  bu th«iviÖc,n Õu  µc¬  ë  èc      l   s qu doanh. ­TícgiÊy phÐp       kinh doanh,n Õu  µc¬  ë  µiquèc      l   s ngo   doanh. CH ¬NG   I II TH È M   QUY Ò N,  ñ   ôC  ö   ý TH T XL §i Ò u 9 ThÈ m   Òn  Õt ®Þnh  ö  ¹thµnh  Ýnh  îcquy  nh    quy quy   x ph   ch ®  ®Þ nh sau: 1­ ChiÕn  Ü    s c¶nh    ©n  ©n  éc c¸c lùcl ng c¶nh    s¸tnh d thu      î   s¸tqu¶n  ýhµnh  l  chÝnh  Ò   Ëttù x∙héi,c¶nh    v tr         s¸tkinh tÕ,c¶nh    ×nh  ù,c¶nh    iÒu       s¸th s  s¸t® tra, c¶nh    ¬  ng  îcph¹tc¶nh    ¹ttiÒn ®Õ n   s¸tc ®é ®     c¸o,ph     20.000  ng. ®å 2­  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên;Trëng  nh d x∙,ph   tr   C«ng  ph­ an  êng;§éitr ng,§éiphã  éic¶nh       ë     §  s¸tqu¶n  ýhµnh  Ýnh  Ò   Ëttùx∙héi, l  ch v tr         c¶nh  s¸tkinh  Õ, c¶nh    ×nh  ù, c¶nh    iÒu      t  s¸th s  s¸t® tra,c¶nh    ¬  ng  îc ph¹t s¸tc ®é ®    c¶nh    ¹ttiÒn ®Õ n   c¸o,ph     50.000  ng. ®å 3­ Trëng    phßng,Phã  ëng    Tr phßng  c¶nh    s¸tqu¶n  ýhµnh  Ýnh  Ò   Ët l  ch v tr   tù x∙héi,c¶nh         s¸tkinh tÕ,c¶nh    ×nh  ù,c¶nh    iÒu    Êp     s¸th s  s¸t® trac tØnh;Thñ    tr ng, Phã  ñ  ëng  n  Þ  ë  Th tr ®¬ v c¶nh    ¬  ng  õ cÊp  i®éi  ëlªn;Trëng  s¸tc ®é t  ®¹   tr     C«ng  huyÖn   µ  ã   ëng  an  v Ph Tr C«ng  huyÖn  µ  Êp  ¬ng  ¬ng; Trëng  an  vc t ®   ®ån, Phã  ëng  n      tr ®å biªnphßng;ChØ     huy  ëng,Phã  tr   ChØ   huy  ëng  Óu khu  tr ti   biªnphßng;ChØ       huy  ëng,Phã  tr   chØ  huy  ëng  é   i biªnphßng  Êp  tr B ®é     c tØnh;   ChØ   huy  ëng, Phã   tr   ChØ  huy  ëng  tr H¶i  oµn  ® biªn phßng; ChØ       huy  ëng  tr Tr¹m  öa  Èu, ® îc ph¹tc¶nh    ¹ttiÒn  n   c kh       c¸o,ph   ®Õ 200.000  ng  µ  íc giÊy ®å v t    phÐp  kinh doanh,tÞch        thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m.    ti     4­  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Ön  µ  Êp ¬ng  ¬ng  îc ¸p  ông  nh d huy vc t ® ® d c¸c h×nh thøc xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh  chÝnh: c¶nh c¸o, ¹t Òn ®Õ n    ph  ti 2.000.000  ng, t c giÊy  Ðp  ®å  í   ph kinh doanh, tÞch  tang  Ët,ph¬ng  Ön        thu  v  ti vi ph¹m. 5­ Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ­   ph tr     ¬® îc ¸p  ông    ×nh   d c¸c h thøc  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh: c¶nh  x ph     h ch   c¸o,ph¹ttiÒn       ®Õ n  10.000.000  ng, t c giÊy  Ðp  ®å  í   ph kinh doanh, tÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  v 
  5. 5 tiÖn    ¹m, ra  Õt  nh  a  µo  viph   quy ®Þ ® v Trung  ©m   ÷a  Önh, cainghiÖn, lao t ch b       ®éng  µ  a  µo  êng  v ® v tr phæ  th«ng c«ng n«ng nghiÖp  i  íingêi cha  µnh  ®è v     th niªn. §i Ò u 10 ThÈ m   Òn  Õt ®Þnh  ö  ýkû  Ët® îcquy  nh    quy quy   x l   lu     ®Þ nh sau: Thñ  ëng  ¬  tr c quan,tæ    chøc  ã  Òn  Õt  nh    µnh  û  Ëtc¸n c quy quy ®Þ thih k lu     bé, viªn chøc  éc  ¬     thu c quan, tæ    chøc  ×nh   m theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   hiÖn  µnh  Ò   ö  ýkû  Ëtc¸n bé,viªnchøc. h v x l   lu         §i Ò u 11 Thñ  ôcxö  ¹tc¸cviph¹m  µnh  Ýnh  t   ph       h ch quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy  ­ ®Þ t  i ®Þ n® îc ¸p  ông   d theo quy  nh   ¹  ¬ng  Ph¸p  Önh  ö   ¹t vi ph¹m   µnh  ®Þ t iCh IV  l X ph     h chÝnh, nhng  êi quyÕt  nh   ö  ¹t kh«ng    ng   ®Þ x ph   thu  Òn  ¹t t¹  ç. Bé   µi ti ph   ich   T   chÝnh,Bé  éi vô  íng dÉn  Öc    ép  Òn ph¹t.   N h   vi thu,n ti   Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy    Õt  nh  ö  ¹t, êicã  Èm   th   7    t  ra quy ®Þ x ph   ng   th quyÒn  ö  ¹tph¶isao  öibiªnb¶n  µ  Õt ®Þnh  ö  ¹tcho: x ph     g    v quy   x ph   ­ C¬     quan,tæ    chøc  ¬ingêibÞ   ö  ¹tlµm  Öc    ö  ýkû  Ët, Õu   n    x ph   vi ®Ó x l   lu   n ngêibÞ  ö  ¹tlµc¸n bé,viªnchøc  µ   íc.   x ph           Nh n ­ Uû     ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên n¬ingêibÞ  ö  ¹tc  ó®Ó     nh d x∙,ph   tr       x ph   tr   gi¸o dôc,buéc    cam   Õt  k kh«ng  i ¹m, n Õu  êibÞ   ö  ¹tkh«ng  t¸ ph     ng   x ph   ph¶ilµc¸n bé,        viªnchøc  µ   íc.   Nh n §i Ò u 12 Khi tiÕn  µnh  ö  ¹thµnh  Ýnh  i  íingêi vi ph¹m  Êy  Çn  ¾t    h x ph   ch ®è v      th c b buéc  ÷a  Önh, lao ®éng, cainghiÖn  ch b       hoÆc   a  µo  êng  ® v tr phæ  th«ng c«ng  n«ng nghiÖp  ×  êicã  Èm  Òn  ö  ¹ttrong thêigian 15  µy,kÓ   õ th ng   th quy x ph        ng   t   ngµy    Õt  nh  ö  ¹tph¶ilËp  å  ¬  µ  ra quy ®Þ x ph     h s v chuyÓn  cho  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn    ®Ó chuyÓn  n   û   ®Õ U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng. Quy Õt  nh  Ò   dông  Ön  ®Þ v ¸p  bi ph¸p  ¾t  éc  ÷a  Önh,    b bu ch b cai nghiÖn,   lao ®éng, quyÕt  nh  a  µo  êng      ®Þ ® v tr phæ   th«ng  c«ng  n«ng nghiÖp  u   ®Ò ph¶i   ® îc th«ng    b¸o cho  Ön  Óm     ©n  ©n  ïng  Êp, ® ¬ng  ù  µ    nh  Vi ki s¸tnh d c c  s v gia ®× hä  Õt. bi §i Ò u 13 Ng êi bÞ   ö  ¹t hµnh  Ýnh    x ph   ch hoÆc   Þ   ö  ý kû  Ët theo  ÷ng    b x l   lu   nh quy ®Þnh  ña  c NghÞ   nh  µy  ã  Òn  Õu  ¹i ®Þ n c quy khi n . Thñ   ôc  Õu  ¹i  Èm   t khi n ,th quyÒn    gi¶iquyÕt  Õu  ¹ivÒ   Öc  ö  ¹t khi n   vi x ph   hµnh  Ýnh  µ  Öc  ö  ý kû  Ët theo  ch v vi x l   lu   Ph¸p  Önh  ö   ¹thµnh  Ýnh  µ  l X ph   ch v Ph¸p  Önh  Õu  ¹i, èc¸o cña  l Khi n       t c«ng  ©n. d
  6. 6 C H ¬NG   VI §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u 14 NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u 15 Bé  éi vô,Ban    N   Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ,Bé    b Ch ph   T ph¸p,Bé  µichÝnh,   T    Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Bé   v X∙    Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,Tæng   ôc      v§ t  c Du lÞch trong ph¹m      vichøc n¨ng,nhiÖm   ô  ña  ×nh  ã    vc m c tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d vµ  chøc    µnh  tæ  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  thu   phñ, Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản