Nghị định 55/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
2
download

Nghị định 55/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 55/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 55/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55/2003/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 5 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 55/2003/N -CP NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B CÔNG NGHI P CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th nh t quy nh danh sách các b và cơ quan ngang b c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Theo ngh c a B trư ng B Công nghi p và B trư ng B N i v , NGHN NNH : i u 1. V trí và ch c năng B Công nghi p là cơ quan c a Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công nghi p, bao g m: cơ khí, luy n kim, i n, năng lư ng m i, năng lư ng tái t o, d u khí, khai thác khoáng s n, hóa ch t (bao g m c hóa dư c), v t li u n công nghi p, công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c phNm và công nghi p ch bi n khác trong ph m vi c nư c; qu n lý nhà nư c các d ch v công và th c hi n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n B Công nghi p th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh t i Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các d án lu t, pháp l nh và các d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B . 2. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch phát tri n t ng th , quy ho ch vùng, lãnh th , quy ho ch ngành, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm
  2. v các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B và các chương trình, d án quan tr ng c a B . 3. Ban hành các quy t nh, ch th , thông tư thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 4. Ch o, hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t thu c ph m vi qu n lý c a B ; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v công nghi p. 5. Ch trì thNm nh, thNm nh ho c phê duy t các d án u tư trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. 6. Qu n lý, ch o, ki m tra và ch u trách nhi m vi c t ch c th c hi n v an toàn k thu t công nghi p, bao g m: ăng ký, ki m nh an toàn các thi t b áp l c, thi t b nâng, an toàn i n, an toàn khai thác m và d u khí (tr các thi t b , phương ti n thăm dò và khai thác d u khí trên bi n), an toàn hóa ch t, v t li u n công nghi p và môi trư ng công nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 7. Th ng nh t qu n lý vi c c p, i u ch nh, thu h i, gia h n gi y phép ho t ng i n l c, gi y phép s n xu t các s n phNm thu c lá i u, gi y phép kinh doanh, s d ng v t li u n công nghi p và các gi y phép khác theo quy nh c a pháp lu t. 8. V cơ khí và luy n kim: a) Ch trì, ph i h p v i các b , ngành có liên quan trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n cơ ch , chính sách h tr phát tri n ngành cơ khí, ngành luy n kim và phát tri n các s n phNm cơ khí, cơ khí - i n t tr ng i m; b) Ch o và ki m tra vi c t ch c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n ngành cơ khí, ngành luy n kim, phát tri n các s n phNm cơ khí, cơ khí - i n t tr ng i m, các s n phNm có hàm lư ng công ngh cao, k t h p c a k thu t cơ khí, t ng hóa, i n t công nghi p; c) Hư ng d n, theo dõi, t ng h p tình hình phát tri n và th trư ng tiêu th s n phNm cơ khí, luy n kim. 9. V i n, năng lư ng m i, năng lư ng tái t o: a) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành quy nh v b o v hành lang an toàn lư i i n cao áp và các công trình i n l c; ban hành theo thNm quy n tiêu chuNn an toàn i n trong qu n lý v n hành trang thi t b i n, các quy trình, quy ph m, qu n lý, v n hành và i u h th ng i n; b) Trình Th tư ng Chính ph phê duy t giá bán i n cho các i tư ng tiêu dùng; hư ng d n và ki m tra th c hi n các tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t, ơn giá d toán xây d ng chuyên ngành i n; c) Công b danh m c các công trình i n l c s xây d ng trong quy ho ch phát tri n i n l c kêu g i u tư và qu n lý vi c th c hi n;
  3. d) Phê duy t quy ho ch phát tri n i n l c c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; theo dõi, t ng h p vi c t ch c th c hi n và i u ch nh khi c n thi t; ) T ch c, ch o, theo dõi vi c th c hi n chính sách năng lư ng qu c gia, phát tri n i n nguyên t , các d ng năng lư ng m i, năng lư ng tái t o. 10. V d u khí: a) Xây d ng, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các chính sách khuy n khích tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí; b) Trình Th tư ng Chính ph quy t nh l a ch n nhà th u và i tác ký k t h p ng tìm ki m, thăm dò, xây d ng, khai thác và các ho t ng d u khí khác theo quy nh c a pháp lu t; c) Ch trì trong vi c thanh tra, ki m tra, giám sát các ho t ng d u khí; d) T ng h p, theo dõi, báo cáo tình hình phát tri n và k t qu tìm ki m, thăm dò, khai thác, tiêu th d u khí trong nư c và xu t khNu ) Quy t nh các v n khác thu c thNm quy n qu n lý nhà nư c v ho t ng d u khí theo phân công c a Chính ph . 11. V khai thác khoáng s n: a) Ch trì, ph i h p v i các b , ngành có liên quan xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch, k ho ch khai thác khoáng s n trên cơ s tr lư ng khoáng s n ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; theo dõi, ch o, ki m tra, t ng h p, báo cáo v khai thác khoáng s n theo quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t; b) Hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các bi n pháp b o m an toàn và b o v môi trư ng trong ho t ng khai thác khoáng s n theo quy nh c a pháp lu t. 12. V hóa ch t và v t li u n công nghi p: a) Ch trì, ph i h p v i các b , ngành có liên quan xây d ng, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n chính sách h tr phát tri n công nghi p hóa ch t, v t li u n công nghi p; b) Theo dõi, ch o, hư ng d n, ki m tra, t ng h p tình hình phát tri n công nghi p hóa ch t; c) Công b danh m c các lo i v t li u n công nghi p ư c s d ng; ki m tra, theo dõi vi c th c hi n các quy nh v s n xu t, nh p khNu, cung ng, s d ng v t li u n công nghi p. 13. V công nghi p tiêu dùng, th c phNm và ch bi n khác: a) Ch trì, ph i h p v i các b , ngành có liên quan xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch, k ho ch phát tri n các ngành công nghi p tiêu dùng, th c
  4. phNm và ch bi n khác; ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c phê duy t; b) Qu n lý các ngành: d t - may, da - gi y, gi y, sành s , th y tinh, nh a, rư u, bia, nư c gi i khát, bánh k o, s a, d u th c v t, thu c lá, ch bi n b t và tinh b t; c) Theo dõi, t ng h p, báo cáo tình hình phát tri n và vi c th c hi n các tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, an toàn v sinh, môi trư ng lao ng trong công nghi p tiêu dùng, th c phNm, ch bi n khác trong ph m vi c nư c theo quy nh c a pháp lu t. 14. V phát tri n công nghi p a phương: a) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n cơ ch , chính sách phát tri n công nghi p a phương; b) Phê duy t ho c thông qua và t ng h p quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm v phát tri n công nghi p c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c t ch c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t; c) Theo dõi, t ng h p, báo cáo nh kỳ tình hình phát tri n công nghi p a phương và k t qu các ho t ng khuy n công. 15. V qu n lý công nghi p trong khu công nghi p, khu ch xu t: Ch o phát tri n các ngành công nghi p trong các khu công nghi p, khu ch xu t theo chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n công nghi p vùng và lãnh th ã ư c phê duy t. 16. Th c hi n h p tác qu c t trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. 17. T ch c và ch o th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c k thu t, công ngh trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B . 18. Quy t nh các ch trương, bi n pháp c th và ch o vi c th c hi n cơ ch ho t ng c a các t ch c d ch v công trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p thu c B . 19. Th c hi n nhi m v , quy n h n c th thu c quy n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B , k c T ng công ty D u khí Vi t Nam và T ng công ty i n t và Tin h c Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. 20. Qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng c a h i và t ch c phi Chính ph trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. 21. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý vi ph m pháp lu t theo quy nh c a pháp lu t.
  5. 22. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a B theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 23. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; ch o th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a B ; ào t o, b i dư ng, xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c thNm quy n; quy nh ch c danh, tiêu chuNn c p b c k thu t, nghi p v trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B . 24. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c c a B a) Các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c: 1. V Cơ khí, Luy n kim và Hóa ch t; 2. V Năng lư ng và D u khí; 3. V Công nghi p tiêu dùng và th c phNm; 4. V K ho ch; 5. V Tài chính - K toán; 6. V Khoa h c, Công ngh ; 7. V H p tác qu c t ; 8. V Pháp ch ; 9. V T ch c cán b ; 10. C c Công nghi p a phương; 11. C c K thu t an toàn công nghi p; 12. Thanh tra; 13. Văn phòng. b) Các t ch c s nghi p thu c B : 1. Vi n Nghiên c u chi n lư c, chính sách công nghi p; 2. Vi n Nghiên c u Cơ khí;
  6. 3. Vi n Nghiên c u M và Luy n kim; 4. Vi n Nghiên c u i n t - Tin h c - T ng hóa; 5. Vi n Công nghi p th c phNm; 6. Vi n Nghiên c u D u th c v t - Tinh d u - Hương li u - M phNm; 7. Trung tâm Tin h c; 8. Báo Công nghi p Vi t Nam; 9. T p chí Công nghi p. B trư ng B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B trư ng B N i v xây d ng phương án s p x p các vi n nghiên c u, các trư ng cao ng, trung h c chuyên nghi p, ào t o ngh và các t ch c s nghi p khác hi n có trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo, thay th Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Công nghi p, Quy t nh s 378/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy C c Ki m tra, giám sát k thu t an toàn công nghi p và các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành B trư ng B Công nghi p, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản