Nghị định 57/CP của Chính phủ quy định

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
192
lượt xem
5
download

Nghị định 57/CP của Chính phủ quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 57/CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 57/CP của Chính phủ quy định

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  57/CP  g µ y  31 th¸ng 5 n¨ m  1997  u y  ® Þ n h n q v Ò  x ö   h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh  ù c ® o  l n g p v ê v µ   h Ê t l ng h µ n g  h o¸ c î C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  l ng  µy  th¸ng7  cø  l §o ê ng 06    n¨m  1990; C¨n  Ph¸p  Önh  Êt îng  µng    µy  th¸ng 12  cø  l Ch l h ho¸ ng 27    n¨m  1990; C¨n    cø  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  l x l    h ch ng 06    n¨m  1995; X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng; tr Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. ­  Þ   nh  µy  Ngh ®Þ n quy  nh  µnh      ¹m  µnh  Ýnh, ®Þ h viviph h ch   ®èi t ng bÞ  ö  ¹thµnh  Ýnh,h×nh   î   x ph   ch   thøc xö  ¹t, Èm  Òn  µ  ñ tôcxö    ph   th quy v th     ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh; quy  nh  Ò   Õu  ¹i  è c¸o vµ    Õt  Õu     h ch   ®Þ v khi n ,     gi¶iquy khi t n¹i, èc¸o vÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh        x ph     t h ch trong lÜnh  ùc  o êng  µ  Êtl ng   v®l v ch  î   hµng  ho¸. §i Ò u  ­  ¹m    µ  i t ng ¸p dông: 2.  Ph viv ®è  î     1. Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  o êng  µ  Êt l ng hµng    µ   v®l v ch  î   ho¸ l   nh÷ng  µnh      ¹m    h viviph c¸cquy  nh  ®Þ qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   o êng  µ  Êt l ng l  n  ® l v ch  î   hµng    tæ  ho¸ do  chøc,c¸ nh©n  ùc hiÖn  ét     th   m c¸ch cè      ý hoÆc   ý  µ   a  í v«  m ch t   i møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 2. M äi  chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    tæ     ch viviph h ch trong lÜnh  ùc    v ®o êng  µ  Êtl ng hµng    u   Þ  ö  ¹ttheo nghÞ  nh  µy.Tæ   l v ch  î   ho¸ ®Ò b x ph     ®Þ n   chøc  vµ    ©n  ícngoµicã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  c¸ nh n   h viviph h ch trong lÜnh  ùc  o êng    v®l vµ  Êt l ng hµng        ch  î   ho¸ trªnl∙nhthæ  Öt Nam   òng  Þ   ö  ¹ttheo  Vi   c b x ph   quy  nh   ®Þ cña NghÞ   nh  µy, trõtr ng  îp  ã  iÒu  c Quèc  Õ  µ   Öt nam   ý  Õt  ®Þ n    ê h c ® í  t m Vi   kk hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u  ­  Öc    ông    ×nh  3.  Vi ¸p d c¸c h thøc xö  ¹tvµ  Ön    ph   bi ph¸p kh¸c quy    ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  µy    t  i ®Þ n nh sau: a)  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tchØ   îc ¸p  ông  ÷ng  ×nh  Ng   th quy x ph   ® d nh h thøc  ö  x ph¹tvµ    Ön    c¸cbi ph¸p kh¸c®∙  îcph¸p luËtquy  nh:    ®     ®Þ
 2. 2 b)  ¹tc¶nh    dông  i  íinh÷ng    ¹m  á, lÇn  u,  ã  ×nh  Ph   c¸o:¸p  ®è v   viph nh   ®Ç c t tiÕtgi¶m  Ñ;   nh c) Ph¹ttiÒn:C¨n  vµo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ  ©n  ©n  ña        cø  t ch   ®é viph v nh th c ngêiviph¹m    Õt  nh     ®Ó quy ®Þ møc  ¹ttiÒn trong khung  ¹ttiÒn ®∙  îcquy  ph       ph     d  ®Þnh. Vi ph¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   × cã  Ó  ¹tthÊp  ¬n,nhng    ct ti   nh th   th ph   h  kh«ng  ­ ® îcdíi    møc  Êp  Êt cña  th nh   khung  ¹ttiÒn ®∙  îcquy  nh. ph     d  ®Þ Vi ph¹m  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ã  Ó  ¹t®Õ n     ct ti     th c th ph   møc  cao  Êt cña  nh   khung  ¹ttiÒn ®∙  îcquy  nh. ph    ®  ®Þ d) Tuú    theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  µ  ©n  ©n  ña  êiviph¹m, t ch   ®é viph v nh th c ng       tæ chøc    ©n    ¹m  µnh  Ýnh  c¸ nh viph h ch cßn  Þ    ông  ét  b ¸p d m hoÆc   Òu  ×nh  nhi h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  ét  v m hoÆc   Òu  nhi trong c¸cbiÖn     ph¸p sau  y:   ®© ­ TícquyÒn  ö  ông  ã  êih¹n hoÆc      sd c th     kh«ng  êih¹n    ¹ giÊy phÐp, th   c¸clo i       giÊy  chøng  Ën,    ¹  Êy  ê kh¸c do  ¬  nh c¸c lo igi t     c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy cÊp  trong lÜnh  ùc  o  êng  µ  Êt l ng  µng        Ön  Êy  Ðp    v®l v ch  î h ho¸.Khi ph¸thi gi ph ® îccÊp    kh«ng  ng  Èm  Òn  ®ó th quy hoÆc   Êy phÐp  ã  éidung    gi   cn  tr¸ph¸p  Ët i lu   th×  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶itiÕn  µnh    åingay,®ång  êiph¶i ng   th quy x ph     h thu h     th     b¸o cho  ¬    c quan  µ  íccã  Èm  Òn  Õt. nh n   th quy bi ­ TÞch  tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông    ©y  viph¹m  µnh    thu  v  ti ®   d ®Ó g ra    h chÝnh trong ph¹m      viph¸p luËtquy  nh     ®Þ cho  Ðp. ph ­ T¹m   êi®×nh    th   chØ   ¹t®éng  ho   kinh doanh  Õu  Ðt  Êy  ã  Ó  ©y     n x th c th g hËu  qu¶  Ò   toµn,vÖ   v an    sinh,m«i  êng  µ    tr v kinh tÕ; t¹m  êi®×nh     th   chØ  Öc  vi s¶n  Êt,söa  ÷a, kiÓm   nh  ¬ng  Ön  o  êng    ¹m  xu   ch   ®Þ ph ti ® l viph Ph¸p  Önh  Ò   l v ®o êng; ®×nh  l   chØ  Öc  ö  ông  vi s d hoÆc   a  µo u  ® v l th«ng  ¬ng  Ön ®o êng  ph ti   l kh«ng  îp  h ph¸p  µ  µng    vh ho¸ bao  ãis ½n  g  theo  nh îng  ®Þ l kh«ng  t yªu  Çu  ®¹   c vÒ   o êng. ®l ­ Buéc  ùc hiÖn    Ön    th   c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ô m     ph t tr   nhi m«i  êng  tr sèng,l©y landÞch  Önh  hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y      b do  viviph h ch g ra. ­Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    b   ê thi     viph h ch g ra. ­Buéc    û  ËtphÈ m   ©y  ¹icho    tiªuhu v   g h  søc  Îcon  êi. kho   ng e) Nguyªn  ¾c  åith ng  Öth¹i   t b   ê thi   : ViÖc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  Ò   o êng  µ  Êt l ng b   ê thi     viph h ch v®l v ch  î   hµng    ©y    îctiÕn thµnh  ho¸ g ra ®     theo nguyªn t¾c      tho¶ thuËn  ÷a bªn  ã  µnh    gi   c h vig©y    Öth¹ivµ  bÞ  Öth¹i  èivíi ÷ng  Öth¹ivÒ   Ët chÊt do      ra thi     bªn  thi   .     § nh thi     v     vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   o  êng  µ  Êt l ng  µng  h ch v®l v ch  î h ho¸  ©y  cã    Þ ®Õ n   g ra  gi¸tr   1.000.000 ®ång  µ     m kh«ng  ù tho¶ thuËn  îcth× ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹t t    ®     th quy x ph   quyÕt  nh  ®Þ møc  åith ng,nh÷ng  Öth¹icã    Þ tõ trªn1.000.000 ®ång  b  ê   thi     gi¸tr         ® îcgi¶i     Õt theo thñ tôctètông d©n  ù. quy            s §i Ò u    êihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  i  íic¸chµnh      4.­Th   x ph     h ch ®è v     vivi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch quy  nh  ¹  ®Þ t iNghÞ   nh  µy  µ m ét  ®Þ n l  n¨m  Ó   õ  µy    k t ng vi ph¹m  µnh  Ýnh  îc thùc hiÖn; thêih¹n    îc tÝnh  µ hai n¨m  i  íivi h ch ®       trªn®   l    ®è v     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc    v s¶n  Êt vµ  xu   bu«n  hµng    b¸n  gi¶,kinh doanh    hµng ho¸  Êt khÈu, nhËp  Èu  éc  xu     kh thu danh  ôc  m ph¶ikiÓm     µ   íc vÒ     traNh n   chÊt l ng.Trong  êih¹n    Õu    ©n,  chøc  ã    ¹m  µnh  Ýnh   î   th   trªnn c¸ nh tæ  c viph h ch
 3. 3 míihoÆc   è  ×nh  èntr¸nh,c¶n  ëviÖc  ö  ¹tth× kh«ng    ông  êihiÖu    ct tr     tr   x ph     ¸p d th   nãitrªn.   Thêih¹n  îccoilµcha  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µm ét    ®      b x ph     h ch l  n¨m  Ó   õ k t  ngµy    ©n, tæ  c¸ nh   chøc    µnh  thih xong  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   õ ngµy  Õt  quy ®Þ x ph   t  h hiÖu  ùcthi µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹tm µ   l   h quy   x ph   kh«ng    ¹m. t¸ ph i §i Ò u    êng  îp c¸chµnh      ¹m  5.­Tr h   viviph Ph¸p  ËtvÒ   o êng  µ  Êt lu   ® l v ch   l ng  µng    ã  Êu  Öu  Êu  µnh  éiph¹m  µ  ã  îh ho¸ c d hi c th t  v c kh¶  n¨ng  ©y  Ëu    g h qu¶ nghiªm  äng vÒ   Ýnh  ¹ng, vÖ   tr   t m   sinh,an  µn    to m«i  êng, tµis¶n  ña  µ   íc tr    c Nh n   vµ  ña  ©n  ©n  ×  ¬  c nh d th c quan  ô lýph¶ichuyÓn  å  ¬  th       h s sang  ¬  c quan  iÒu  ® trah×nh  ù    ö  ýtheo quy  nh  ña  é  Ëth×nh  ù.   s ®Ó x l     ®Þ c B lu   s C h ¬ n g  II H µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü n h v ù c ® o  lê n g  v µ  c h Ê t lî ng h µ n g  h o¸ ­ h × n h  thøc v µ  m ø c  x ö  p h ¹t M ô c  1 C¸c h µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h trong l Ü n h v ù c ® o  lê n g, h × n h  thøc v µ  m ø c  x ö  p h ¹t §i Ò u 6.­Vi  ¹m    ph quy  nh  Ò   o  êng  ®Þ v®l trong viÖc    s¶n  Êt ph¬ng  xu   tiÖn ®o  éc diÖn    thu   ph¶ikiÓm  nh  µ   ícth× bÞ  ö  ¹tnh    ®Þ Nh n     x ph   sau: 1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 500.000  ng  i víi ®å ®è     m ét  trong c¸chµnh     vi: a) S¶n  Êt ph¬ng  Ön  o     a  îc cÊp  Êy  xu   ti ® khi ch ®   g chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k s¶n  Êtt¹ c¬  xu     quan  i qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   o êng; l  n  ® l b)  ö   ông  Êy  Sd gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k s¶n  Êt ph¬ng  Ön  o   ∙  Õt  xu   ti ® ® h thêih¹n cã    Þ;     gi¸tr c)S¶n  Êtph¬ng  Ön ®o    a  îcduyÖt m É u.   xu   ti   khich ®     2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh  vi: a) BÞ   éc    bu ph¶i®¨ng  ý  Öt m É u     k duy   hoÆc   ¨ng  ý  ® k s¶n  Êtph¬ng  Ön xu   ti   ®o  trong m ét  êih¹n nhÊt ®Þnh  µ   Õt  êih¹n ®ã   Én  a  ¨ng  ý;   th       m h th     v ch ® k b) Kh«ng  ùc hiÖn  Öc  Óm   nh  th   vi ki ®Þ ban  u   ¬ng  Ön  o     Êt ®Ç ph ti ® khixu   hµng  hoÆc   íckhi® a  µo  ö  ông; tr     v s d c)Cho  îngiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý    m    nh ® k s¶n  Êtph¬ng  Ön ®o. xu   ti   3. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è     h vis¶n xuÊt  ¬ng  Ön  o   ph ti ® kh«ng  t yªu  Çu  Ò   o  êng  Õt qu¶  Óm   nh   ®¹   c v®l (k   ki ®Þ kh«ng  tyªu cÇu). ®¹    
 4. 4 4. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh    vi: a) S¶n  Êt ph¬ng  Ön  o   ng  xu   ti ® nh kh«ng    ¾c  ng    ghi kh ®ó c¸c quy  nh   ®Þ vÒ   n  Þ  o êng  îp ph¸p; ®¬ v ® l h  b) Ph¬ng  Ön  o  ña  Ýnh  ¬  ë    ti ® c ch c s s¶n  Êt ® îcuû  Òn  Óm   nh   xu     quy ki ®Þ kh«ng  tc¸cchØ    ü  Ët®∙  ¨ng  ý. ®¹     tiªuk thu   ® k 5.C¸c  ×nh    h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh¸c®èi víi   µnh         h c¸c viviph¹m  Òu  µy:    §i n a) Vi ph¹m     Kho¶n  vµ  Ó m   Kho¶n  cña  Òu  µy  Þ   éc  ¹m  êi 1  §i a  2  §i n b bu t th   ®×nh chØ  s¶n  Êtcho  n     µn  xu   ®Õ khiho chØnh  ñ tôc®¨ng  ý  th     k s¶n  Êt; xu b) Vi ph¹m  Ó m   Kho¶n  cña  Òu  µy  éc     §i b  2  §i n bu ph¶i®×nh    chØ u  l th«ng  cho  n     ùc hiÖn  ®Õ khith   xong  Öc  Óm  nh  vi ki ®Þ ban  u; ®Ç c) Vi ph¹m     Kho¶n    Ó m   Kho¶n  cña  Òu  µy  éc  3, §i b  4  §i n bu ph¶isöa  ÷a,   ch   hiÖu chØnh  ÷ng  ¬ng  Ön  o   ∙  nh ph ti ® ® s¶n  Êt cho  ng  íic¸c chØ    ü  xu   ®ó v    tiªuk thuËt®∙  ¨ng  ý;  ® k d) Vi ph¹m  Ó m   Kho¶n  cña  Òu  µy  éc     §i a  4  §i n bu ph¶itÞch      thu hoÆc   û  hu bá  ÷ng  ¬ng  Ön ®o    ¾c  nh ph ti   ghikh kh«ng  ng    ®ó c¸c quy  nh  Ò   n  Þ  o   ®Þ v ®¬ v ® l ng  îp ph¸p. ê h  §i Ò u      ¹m  7.­Vi ph quy  nh  Ò   o  ¬ng  ®Þ v®l trong viÖc  öa  ÷a  ¬ng    s ch ph tiÖn ®o  éc diÖn    thu   ph¶ikiÓm  nh  µ   ícth× bÞ  ö  ¹tnh    ®Þ Nh n     x ph   sau: 1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 500.000  ng  i víi ®å ®è     m ét  trong c¸chµnh     vi: a)  öa  ÷a  ÷ng  ¬ng  Ön  o   S ch nh ph ti ® kh«ng  ng  íinéidung  ¨ng  ý  ¹ ®ó v    ® k t  i c¬  quan qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   o êng; l  n  ® l b) Kh«ng  ùc hiÖn  Öc  Óm  nh    th   vi ki ®Þ ban  u. ®Ç 2. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    öa  ®å ®è v   vis ch÷a  ¬ng  Ön ®o  ng  ph ti   nh kh«ng  ¨ng  ý  ¹ c¬  ® k t   quan  i qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   o ­ l  n  ®l êng. 3. C¸c  ×nh    h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  kh¸c ®èi víihµnh         vi viph¹m  Òu  µy:   §i n a)  ph¹m  Ó m   Kho¶n  cña  Òu  µy  éc  Vi  §i b  1  §i n bu ph¶i thùc  Ön  Öc    hi vi kiÓm  nh  ®Þ ban  u; ®Ç b)  ph¹m  Vi  Kho¶n  cña  Òu  µy  Þ   éc  nh  2  §i n b bu ®× chØ   ¹t®éng  öa  ho   s ch÷a cho  íkhihoµn  µnh  ñ tôc®¨ng  ý  ¹ c¬  t    i th th     k t   quan  i qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   o   l  n  ® l ng. ê §i Ò u 8.­Vi  ¹m    ph quy  nh  Ò   o  êng  ®Þ v®l trong viÖc    bu«n b¸n  ¬ng  ph tiÖn ®o  éc diÖn    thu   ph¶ikiÓm  nh  µ   ícth× bÞ  ¹tnh    ®Þ Nh n     ph   sau:   1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 100.000  n   ph      ®Õ 500.000  ng  i víi ét  ®å ®è     m trongc¸chµnh     vi: a) Bu«n    ¬ng  Ön ®o  a  îcduyÖt m É u;   b¸n ph ti   ch ®    
 5. 5 b) Bu«n    ¬ng  Ön ®o  a  ¨ng  ý    b¸n ph ti   ch ® k s¶n  Êt; xu c)Bu«n    ¬ng  Ön ®o  a  Óm  nh    b¸n ph ti   ch ki ®Þ ban  u. ®Ç 2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vibu«n  b¸n ph¬ng  Ön ®o    ti   kh«ng  tyªu cÇu  Ò   o êng. ®¹     v®l 3. Ph¹t tiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi nhËp  Èu  ¬ng  Ön  o   µ   kh ph ti ® m kh«ng    Ðp  ¬  xin ph c quan  qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n  ®o êng  ã  Èm  Òn. l c th quy 4.C¸c  ×nh    h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh¸c®èi víi   µnh         h c¸c viviph¹m  ¹ §iÒu  µy:    t i n a) BÞ   éc    bu ph¶ibåith ng  hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y      ê do  viviph h ch g ra; b)  ph¹m  Ó m     Kho¶n  cña  Òu  µy  éc  Vi  §i b, c  1  §i n bu ph¶ithùc hiÖn  Öc      vi ®¨ng  ý  k s¶n  Êtvµ  Óm  nh  xu   ki ®Þ ban  u; ®Ç c) Vi  ¹m    ph Kho¶n  cña  Òu  µy  éc  2  §i n bu ph¶i ®×nh    chØ  b¸n    ¬ng  c¸c ph tiÖn ®o    kh«ng  tyªu cÇu  Ò   o êng; ®¹     v®l d)    ¹m  Vi ph Kho¶n  cña  Òu  µy  éc  3  §i n bu ph¶i®×nh    chØ  Ëp  Èu    nh kh cho ®Õ n     µn  µnh  khiho th xong  ñ tôcxinphÐp. th       §i Ò u 9.­ Vi  ¹m    ph quy  nh  Ò   o  êng  ®Þ v®l trong viÖc  ö  ông  ¬ng    sd ph tiÖn ®o  éc diÖn    thu   ph¶ikiÓm  nh  µ   ícth× bÞ  ö  ¹tnh    ®Þ Nh n     x ph   sau: 1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 500.000  ng  i víi ®å ®è     m ét  trong c¸chµnh     vi: a)  ö   ông  ¬ng  Ön  o   Sd ph ti ® kh«ng  ã giÊy  c chøng nhËn  Óm   nh   ki ®Þ hoÆc   Êu  Óm  nh  Þ  ê   d ki ®Þ b m hoÆc   tem  Þ  b r¸ch,n¸t;   b) Sö  ông   d chøng  chØ  Óm  nh  ∙  Õt  êih¹n cã    Þ; ki ®Þ ® h th     gi¸tr c) Vi  ¹m  Ðp  o   ng  a  ©y  Öth¹ihoÆc   ©y  Öth¹ikh«ng    ph ph ® nh ch g thi     g thi     línvÒ   µis¶n.   t  2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh  vi: a) Sö  ông  ¬ng  Ön ®o  a  îckiÓm  nh;  d ph ti   ch ®   ®Þ b) Cã   ù    s gian lËn trongviÖc  ö  ông         sd c¸cchøng  chØ  Óm  nh. ki ®Þ 3. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh    vi: a)  Þ   éc  B bu ph¶i kiÓm   nh  ¬ng  Ön  o     ®Þ ph ti ® trong  êih¹n  Êt  nh   th   nh ®Þ m µ   Õt  êih¹n ®ã   Én  h th     v kh«ng  ùc hiÖn; th   b) Ph¬ng  Ön ®o    ti   kh«ng  tyªu cÇu  Ò   o êng. ®¹     v®l 4. Ph¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi gian lËn khithùc hiÖn    Ðp  o.       c¸cph ® 5.C¸c  ×nh    h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh¸c®èi víi   µnh         h c¸c viviph¹m  ¹ §iÒu  µy:    t i n a) Buéc  åith ng  Öth¹ido  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y      b   ê thi     h viviph h ch g ra;
 6. 6 b) Vi ph¹m  Ó m   Kho¶n  cña  Òu  µy  éc     §i a  2  §i n bu ph¶i®×nh    chØ  ö  ông  sd vµ  ùc hiÖn  Öc  Óm  nh  i víi   ¬ng  Ön ®o  ; th   vi ki ®Þ ®è     ph c¸c ti   ®ã c) Vi ph¹m  Ó m   Kho¶n  cña  Òu  µy  éc     §i b  3  §i n bu ph¶i®×nh    chØ  ö  ông  sd ®Ó   öa  ÷a,hiÖu  s ch   chØnh  µ  Óm  nh  ¹®èi víi ¬ng  Ön ®o  ; v ki ®Þ l      i ph ti   ®ã d)  ph¹m  Vi  Kho¶n  cña  Òu  µy  éc  4  §i n bu ph¶i®×nh    chØ   ö  ông  µ íc sd v t  quyÒn  ö  ông  sd chøng chØ   Óm   nh  n   th¸ng ®èi  íiph¬ng  Ön  o   ki ®Þ ®Õ 6    v  ti ® ®ã. §i Ò u 10.­Vi  ¹m    ph quy  nh  Ò   o  êng  ®Þ v®l trong viÖc    s¶n  Êt hµng  xu   ho¸ bao  ãis ½n    g  theo ®Þnh îng th× bÞ  ö  ¹tnh    l     x ph   sau: 1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 500.000  ng  i víi ®å ®è     hµnh    vikh«ng    nh îng trªnbao  ãitheo quy  nh. ghi®Þ l   g    ®Þ 2. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vis¶n xuÊthµng    bao  ãis ½n  g  kh«ng    nh îng. ®ñ ®Þ l 3.  ¹t tõ  Ph   2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vi gi¶ m¹o, gian  Ën  l trong    ghi nh∙n hoÆc   ng  ãi g©y  Ç m   Én  Ò   nh  îng ®ã g  nh l v ®Þ l  thùc cña  µng        h ho¸ trªnbao  ãi. g 4. C¸c  ×nh    h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  kh¸c ®èi víihµnh         vi viph¹m  ¹ §iÒu  µy:   t i n a) Båith ng  Öth¹ido  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y      ê thi     h viviph h ch g ra; b)  ph¹m  Vi  Kho¶n    cña  Òu  µy  éc  2, 3  §i n bu ph¶it¹m  êi®×nh    th   chØ    s¶n xuÊtvµ  ng  ãil¹®óng  nh îng.   ®ã g     i ®Þ l §i Ò u 11.­Vi  ¹m    ph quy  nh  Ò   o êng  ®Þ v®l trong viÖc    bu«n b¸n  µng  h ho¸ bao  ãis ½n  ®îcs¶n  Êt,bao  ãitheo quy      g  (  xu   g    m« c«ng  nghiÖp)theo ®Þnh       l ng th× bÞ  ö  ¹tnh  î     x ph   sau: 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víihµnh      vi bu«n b¸n  µng  h ho¸ kh«ng    nh  îng    ghi ®Þ l trªn bao  ãi theo    g  quy ®Þnh. 2. Ph¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vibu«n  b¸n hµng    bao  ãis ½n  g  kh«ng    nh îng. ®ñ ®Þ l 3. C¸c  ×nh    h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  kh¸c ®èi víihµnh         vi viph¹m  Òu  µy:   §i n Vi  ¹m  ph Kho¶n  cña  Òu  µy  éc  nh  2  §i n bu ®× chØ  u  l th«ng  µ  éc    v bu ¸p dông  Ön  bi ph¸p kh ¾c  ôc.   ph M ô c  2 C¸c h µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh v ù c c h Ê t lî ng h µ n g  h o¸, × n h  thøc  h v µ  m ø c  x ö  p h ¹t
 7. 7 §i Ò u 12.­Vi ph¹m       c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v c«ng  è    Èn  Êt l ng vµ  b tiªuchu ch  î   ®¨ng  ý  Êt îng  µng  k ch l h ho¸ trong  Öc  vi s¶n  Êt  µng  xu h ho¸  éc  thu danh  ôc   m ph¶i®¨ng  ý  Êt l ng    k ch  î hoÆc   Êt l ng  ù nguyÖn  ¨ng  ý  ×  Þ   ö  ¹tnh  ch  î t   ® k th b x ph   sau: 1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 500.000  ng  i víi ®å ®è     m ét  trong c¸chµnh     vi: a) Sö  ông   d b¶ng  ¨ng  ý  Êtl ng hµng    ∙  Õt  êih¹n  Öu  ùc; ® k ch  î   ho¸ ® h th   hi l b)  µng  H ho¸  ã  ÷ng  c nh thay  æi  víinéi dông  ∙  ¨ng  ý  µ   ® so      ®® k m kh«ng  th«ng    Þp  êicho  ¬  b¸o k th   c quan qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êtl ng hµng  l  n   ch  î   ho¸. 2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh  vi: a) S¶n  Êt hµng    µ     xu   ho¸ m kh«ng  ã    Èn  Ò   Êt l ng hoÆc   éc c tiªuchu v ch  î   thu   danh  ôc  m ph¶i®¨ng  ý  Êtl ng m µ     k ch  î   kh«ng  ¨ng  ý  Êtl ng; ® k ch  î b) B Þ   éc    bu ph¶i®¨ng  ý  Êt l ng trong thêih¹n  Êt ®Þnh  µ   Õt  êi   k ch  î       nh   m h th   h¹n ®ã   Én  a  ¨ng  ý;   v ch ® k c) S¶n  Êt hµng    ã  Êt l ng thùc tÕ  Êp  ¬n    xu   ho¸ c ch  î     th h møc  Êt l ng ®∙  ù ch  î   t   nguyÖn  ¨ng  ý. ® k 3. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è     h vis¶n xuÊthµng    ã  Êtl ng thùc tÕ  Êp  ¬n    ho¸ c ch  î     th h møc  Êtl ng ®¨ng  ý. ch  î   k 4. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi s¶n  Êt hµng    éc diÖn    Èn  Öt nam   ¾t  éc    ông  ã  Êt xu   ho¸ thu   tiªuchu Vi   b bu ¸p d c ch   l ng thùc tÕ  Êp  ¬n  î    th h møc  Êtl ng ®∙  ¨ng  ý. ch  î   ® k 5. C¸c  ×nh    h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c ®èi víic¸c hµnh           vi viph¹m  ¹ §iÒu  µy:   t i n a) Vi ph¹m  Ó m     Kho¶n  cña  Òu  µy     §i a,b  2  §i n cßn  éc  bu ph¶i®¨ng  ý  Êt   k ch   l ng; î b) Vi ph¹m  Ó m   Kho¶n  vµ     §i c  2  Kho¶n  cña  Òu  µy  3  §i n cßn  éc  bu ph¶it¹m    thêi®×nh    chØ  Êtxëng  µ  éc  xu   v bu ph¶it¸ chÕ     µng    ¹m;    i l«h viph c) Vi ph¹m     Kho¶n  cña  Òu  µy  Þ   éc  4  §i n b bu ph¶ibåith ng  hµnh          ê do  vivi ph¹m  ©y    éc  i Õ   g ra,bu t¸  ch hoÆc     û  µng    ã  Êt l ng  Ð m   ã    tiªuhu h ho¸ c ch  î k c kh¶ n¨ng  ©y  Öth¹icho  g thi     søc  Îcon  êi,g©y  nhiÔ m   kho   ng   «  m«i  êng,buéc  ¾c  tr   kh phôc  ×nh  ¹ng«  Ôm   t tr   nhi m«i  êng,l©y landÞch  tr     bªnh  hµnh      ¹m  ©y  do  viviph g ra. §i Ò u 13.­ ph¹m     Vi  c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v chøng  Ën  îp  Èn  nh h chu trong  viÖc  s¶n  Êthµng    × bÞ  ö  ¹tnh  xu   ho¸ th   x ph   sau: 1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 500.000  ng  i víi ®å ®è     hµnh    vis¶n  Êt hµng    éc danh  ôc  xu   ho¸ thu   m chøng  Ën  îp chuÈn  ¾t  éc  nh h   b bu vµ  ∙  îc chøng  Ën  îp  Èn  ng  Êy  ®®  nh h chu nh gi chøng  Ën  îp  Èn  ∙  Õt  nh h chu ® h thêih¹n cã    Þ.     gi¸tr 2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh  vi:
 8. 8 a) S¶n  Êthµng    éc danh  ôc    xu   ho¸ thu   m ph¶ichøng  Ën  îp chuÈn  ng    nh h   nh kh«ng  ¨ng  ý  ® k chøng  Ën  îp chuÈn; nh h   b) Kh«ng  ¨ng  ý  ® k chøng  Ën  îp chuÈn  ng  ¹n    éc  nh h  ®ó h khibu ph¶i®¨ng    ký  chøng  Ën  îp chuÈn  nh h   trong thêigian nhÊt ®Þnh;        c) S¶n  Êt  µng  xu h ho¸ chøng  Ën  îp  Èn  ù  nh h chu t nguyÖn  µ   ã  m c møc   chÊtl ng thùc tÕ  Êp  ¬n   î     th h møc  Êtl ng ®∙  îcchøng  Ën; ch  î   ®   nh d) S¶n  Êt hµng    a  îcchøng  Ën  îp chuÈn  µ   ng  Êu      xu   ho¸ ch ®   nh h   m ®ã d hay d¸n tem  îp chuÈn    h  hoÆc   qu¶ng    µ®∙  îcchøng  Ën  îp chuÈn. c¸o l   ®   nh h   3. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi s¶n  Êt hµng    éc diÖn    Èn  Öt nam   ¾t  éc    xu   ho¸ thu   tiªuchu Vi   b bu ¸p dung  ã  Êt c ch   l ng thùc tÕ  Êp  ¬n  î    th h møc  Êtl ng ®∙  îcchøng  Ën. ch  î   ®   nh 4.C¸c  ×nh    h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh¸c®èi víi   µnh         h c¸c viviph¹m  ¹ §iÒu  µy:    t i n a)  ph¹m  Ó m   b  Vi  §i a,  Kho¶n  cña  Òu  µy  ×  éc  2  §i n th bu ph¶i ®¨ng  ý    k chøng  Ën  îp chuÈn  nh h   trongthêih¹n  Êt ®Þnh;     nh   b)    ¹m  Ó m   Kho¶n  cña  Òu  µy  Vi ph §i c  2  §i n ph¶it¹m  êi®×nh    th   chØ  Êt xu   xëng  µ    Õ     µng    ¹m; v t¸ ch l«h i viph c) Vi ph¹m     Kho¶n  cña  Òu  µy  Þ   éc  3  §i n b bu ph¶ibåith ng  hµnh          ê do  vivi ph¹m  ©y  ®Õ n   g ra  1.000.000  ng; buéc  i Õ   ®å   t¸ ch hoÆc     û  µng    ã  tiªuhu h ho¸ c chÊt l ng kÐ m   ã   î   c kh¶  n¨ng  ©y  Öth¹icho  g thi     søc  Îcon  êi,g©y  nhiÔ m   kho   ng   «  m«i  êng, l©y    Þch  Önh  hµnh      ¹m  ©y    Þ   íc quyÒn  ö  tr   lan d b do  vi vi ph g ra,b t   s dông  Êy  gi chøng  Ën  îp  Èn  n   th¸ng vµ  ¹m  êi®×nh  nh h chu ®Õ s¸u    t th   chØ     s¶n xuÊtc¸chµng       ho¸ trªn. §i Ò u 14.­Vi  ¹m  Ò   Êt l ng  µng      ph v ch  î h ho¸ trong bu«n    b¸n  ×  Þ   ö  th b x ph¹tnh    sau: 1. Ph¹ttiÒn  õ 20.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh  vi: a) Bu«n    b¸n  µng    éc danh  ôc  h ho¸ thu   m ph¶i®¨ng  ý  Êt l ng nhng  a    k ch  î   ch ®¨ng  ý; k b) Bu«n b¸n  µng  h ho¸  éc  thu danh  ôc   m ph¶i chøng  Ën  ï  îp      nh ph h tiªu chuÈn  ng  a  ã  Êy chøng  Ën  ïhîp tiªuchuÈn  ÖtNam. nh ch c gi   nh ph       Vi   2. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh    vi: a) Bu«n b¸n  µng  h ho¸  ã  Êt l ng  ùc  Õ  Êp  ¬n  c ch  î th t th h møc   Êt l ng  ∙  ch  î ® ®¨ng  ý; k b) Bu«n    µng    ∙    êih¹n  ö  ông.   b¸n h ho¸ ® qu¸ th   s d 3. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kinh doanh  µng    ã      h ho¸ c c¸cchØ    Êtl ng thùc tÕ  Êp  ¬n  tiªuch  î     th h møc  Êtl ng ch  î   ®∙  ¨ng  ý  ® k hoÆc   ∙  îc chøng  Ën  ï hîp  íitiªuchuÈn  Öt Nam   µ    ®®  nh ph   v    Vi   v vi ph¹m    c¸cquy  nh  Ò   toµn,vÖ   ®Þ v an    sinh,b¶o  Ö     v m«i  êng  tr 4.C¸c  ×nh    h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh¸c®èi víi   µnh         h c¸c viviph¹m  Òu  µy:    §i n
 9. 9 a) Vi ph¹m     Kho¶n  cña  Òu  µy  × sÏbÞ  ¹m  nh  3  §i n th     t ®× chØ u  l th«ng;b) Vi     ph¹m Kho¶n  cña  Òu  µy  Þ   éc  4  §i n b bu ph¶ibåith ng  hµnh      ¹m  µnh      ê do  viviph h chÝnh  ©y    éc  i Õ   g ra;bu t¸ ch hoÆc     û  µng    ã  Êt l ng kÐ m   ã      tiªuhu h ho¸ c ch  î   c kh¶ n¨ng  ©y  Öth¹icho  g thi     søc  Î con  êi,g©y  nhiÔ m   kho   ng   «  m«i  êng, l©y    tr   lan dÞch  Önh  hµnh      ¹m  ©y  b do  viviph g ra. §i Ò u 15.­Vi ph¹m     trong viÖc    s¶n  Êt,bu«n  hµng    ng  a  xu   b¸n  gi¶ nh ch tímøc      i truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù  × bÞ  ö  ¹tnh    h s th   x ph   sau: 1. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh    vi: a) S¶n  Êthµng      xu   ho¸ mang  nh∙n hiÖu  µng    èng  Öt    h ho¸ gi h hoÆc  ¬ng  ù t t  víinh∙n  Öu  µng    hi h ho¸  ña  ¬  ë  c c s kh¸c  ∙  îc b¶o  é  ®d  h quyÒn  ë  ÷u  sh c«ng  nghiÖp  µ   a  îcchñ  m ch ®   nh∙n hiÖu  µng    ng  ;   h ho¸ ®å ý b) S¶n  Êt  µng  xu h ho¸  ã  c nh∙n s¶n  È m   èng  Öt  ph gi h hoÆc   ¬ng  ù  íi t t v  nh∙n s¶n  È m   ña  ¬  ë    ph c c s kh¸c®∙  ¨ng  ý  Êtl ng;  ® k ch  î c) S¶n  Êt hµng    ã    Þ sö  ông    xu   ho¸ c gi¸tr   d kh«ng  ng  íi ®ó v   ån  èc,b¶n  ngu g   chÊt tù nhiªn,tªngäivµ           c«ng  ông  ña  ã  ng  d c n nh kh«ng  ©y  c  ¹i®Õ n     g ®é h   con ngêi,«  Ô m    nhi m«i  êng. tr 2. Ph¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi s¶n  Êt hµng    ã    Þ sö  ông  xu   ho¸ c gi¸tr   d kh«ng  ng  íinguån  èc,b¶n  Êt tù ®ó v  g  ch     nhiªn,tªn gäi vµ        c«ng  ông  ña  ã, g©y  c  ¹i®Õ n   d c n  ®é h   søc  Î con  êi,«  kho   ng   nhiÔ m m«i  êng,¶nh  ëng  n   tÝn  èc  tr   h ®Õ uy  qu gia. 3. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh    vi: a) Bu«n    µng      b¸n h ho¸ mang  nh∙n hiÖu  µng    èng h Öt    h ho¸ gi   hoÆc  ¬ng  ù t t  víinh∙n  Öu  µng    hi h ho¸  ña  ¬  ë  c c s kh¸c ®∙  îc b¶o  é   ®  h quyÒn  ë  ÷u  s h c«ng  nghiÖp  µ   a  îcchñ  m ch ®   nh∙n hiÖu  µng    ng  ;   h ho¸ ®å ý b) Bu«n b¸n  µng  h ho¸  ã  c nh∙n s¶n  È m   èng  Öt  ph gi h hoÆc   ¬ng  ù  íi t t v  nh∙n s¶n  È m   ña  ¬  ë    ph c c s kh¸c®∙  ¨ng  ý  Êtl ng.  ® k ch  î c) Bu«n  hµng    ã    Þsö  ông    b¸n  ho¸ c gi¸tr   d kh«ng  ng  íi ®ó v   ån  èc,b¶n  ngu g   chÊt tù nhiªn,tªngäivµ           c«ng  ông  ña  ã  ng  d c n nh kh«ng  ©y  c  ¹i®Õ n     g ®é h   con ngêi,«  Ô m    nhi m«i  êng. tr 4. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi bu«n  hµng    ã    Þ sö  ông  b¸n  ho¸ c gi¸tr   d kh«ng  ng  íi ®ó v   ån  èc,b¶n  Êt tù ngu g   ch     nhiªn,tªn gäi vµ        c«ng  ông  ña  ã, g©y  c  ¹i®Õ n   d c n  ®é h   søc  Î con  êi,«  kho   ng   nhiÔ m m«i  êng,¶nh  ëng  n   tÝn  èc  tr   h ®Õ uy  Qu gia. 5.C¸c  ×nh    h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh¸c®èi víi   µnh         h c¸c viviph¹m  Òu  µy:    §i n a) Buéc  åith ng  Öth¹ido  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ©y    b   ê thi     h viviph h ch g ra; b)  Þch  T thu  ¬ng  Ön  ph ti s¶n  Êt,bu«n  xu   b¸n  µ  µn  é  µng  v to b h ho¸  ªn li   quan  n   ô    ¹m; ®Õ v viph c) Vi ph¹m     Kho¶n    cña  Òu  µy  Þ   éc    û  µng    ©y  ¹i 2, 4  §i n b bu tiªuhu h ho¸ g h  cho søc  Îcon  êi,buéc  ùc hiÖn    Ön  kho   ng   th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  kh ph t tr   nhiÔ m m«i  êng,l©y landÞch  Önh  hµnh      ¹m  ©y  tr     b do  viviph g ra.
 10. 10 §i Ò u 16.­Vi ph¹m    ®Þnh  Óm    µ  ícvÒ   Êtl ng hµng     c¸cquy  ki traNh n   ch  î   ho¸  Êt nhËp  Èu  xu   kh trong viÖc    kinh doanh  µng    Êt nhËp  Èu  éc    h ho¸ xu   kh thu danh  ôc  m ph¶ikiÓm    µ   ícvÒ   Êtl ng th× bÞ  ö  ¹tnh    traNh n   ch  î     x ph   sau: 1. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh  vi: a) Kh«ng  ¨ng  ý  Óm     µ   íc vÒ   Êt l ng    ® k ki tra Nh n   ch  î khi kinh doanh  µng    h ho¸ xuÊtnhËp  Èu  éc danh  ôc  Óm    µ   ícvÒ   Êtl ng;     kh thu   m ki traNh n   ch  î b) Kh«ng  n   ¨ng  ý  ng  ¹n    Þ   éc  ®Õ ® k ®ó h khi b bu ph¶i ®¨ng  ý  Óm       k ki tra Nhµ   ícvÒ   Êtl ng trongthêih¹n  n   ch  î       quy  nh. ®Þ 2.  ¹t tõ  Ph   2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kinh  doanh  µng    Êt nhËp  Èu  ã  Êt l ng thùc tÕ  Êp  ¬n  h ho¸ xu   kh c ch  î     th h møc  Êt l ng ch  î   theo  quy  nh  ña  µ   ícnhng  a    ¹m    ®Þ c Nh n   ch viph c¸c quy  nh  ¾t  éc  Ò     ®Þ b bu v an toµn,vÖ     sinh,b¶o  Ö     v m«i  êng. tr 3. Ph¹ttõ 5.000.000  ng  n        ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau: a)  µng  H ho¸  ã  Êt l ng  Ð m,    ¹m    c ch  î k viph c¸c quy  nh  ¾t  éc  Ò     ®Þ b bu v an toµn,vÖ     sinh,b¶o  Ö     v m«i  êng; tr b) Cè   ×nh  èn tr¸nhviÖc  Óm     µ   ícvÒ   Êt l ng hµng    Êt  t tr     ki traNh n   ch  î   ho¸ xu   nhËp  Èu. kh 4.C¸c  ×nh    h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh¸c®èi víi   µnh         h c¸c viviph¹m  Òu  µy:    §i n a) Vi ph¹m     Kho¶n  cña  Òu  µy  éc  1  §i n bu ph¶i®¨ng  ý  Öc  Óm    µ     k vi ki traNh níc vÒ   Êt l ng    ch  î trong thêih¹n  Êt ®Þnh,  ¹m  êibÞ   nh     nh   t th   ®× chØ  Êt nhËp  xu   khÈu cho  n     µn  µnh  ñ tôc®¨ng  ý; ®Õ khiho th th     k b)    ¹m  Vi ph Kho¶n  cña  Òu  µy  2  §i n ph¶it¹m  nh    ®× chØ  Êt nhËp  Èu  xu   kh vµ  ph¶it¸ chÕ     µng    ¹m;   i l«h viph c) Vi  ¹m  Ó m   Kho¶n  cña  Òu  µy    ph §i a  3  §i n cßn  éc  åi th ng  Öth¹i bu b   ê thi     do    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    ¹m  êi®×nh  viph h ch g ra;t th   chØ  Êt,nhËp  Èu,l th«ng  xu   kh  u  hµng        Þ  êng;buéc  i Õ   ho¸ ®ã trªnth tr   t¸ ch hoÆc     û  Õu  µng      ©y    tiªuhu n h ho¸ ®ã g h¹icho    søc  Îcon  êi,g©y  nhiÔ m  kho   ng   «  m«i  êng. tr C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n  v µ  th ñ t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h trong l Ü nh v ù c ® o  lê n g  v µ  c h Ê t lî ng h µ n g  h o¸ §i Ò u  17.­ È m   Òn  ö  ¹t cña   Th quy x ph   thanh    tra chuyªn  µnh  ng Tiªu  chuÈn   l ng   Êt îng hµng  ­§o ê ­Ch l   ho¸: 1. Thanh        tra viªnchuyªn  µnh  ng Tiªu chuÈn    l ng    Êt îng  µng    ­ §o ê ­ Ch l h ho¸ ®ang    µnh    thih c«ng  ô  ã  Òn: v c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å
 11. 11 c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch cã    Þ®Õ n   gi¸tr   500.000  ng; ®å d)  éc  Bu kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   Þ     l i tr   ®Ç b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  ©y  g ra; e)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ôm   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng  èng,l©y landÞch  Önh  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y  s     b do    h ch g ra; g) Buéc    û  ËtphÈ m   ©y  ¹icho    tiªuhu v   g h  søc  Îcon  êi. kho   ng 2. Ch¸nh  thanh    tra chuyªn  µnh, Thñ   ëng  ¬  ng   tr c quan  ùc  Ön  th hi chøc  n¨ng thanh    trachuyªn ngµnh    Tiªu chuÈn    l ng    Êt îng  µng    Êp    ­ §o ê ­ Ch l h ho¸ c tØnh quy  nh  ¹  ®Þ t iPh¸p  Önh  l ng  µ  l §o ê v Ph¸p  Önh  Êt îng  µng  l Ch l h ho¸  ã  c quyÒn: a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c)TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti     d ®Ó viph h ch d) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  éc thÈm  Òn;    sd gi   thu   quy e)  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     li t tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y  ch g ra; g)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ôm   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng  èng,laylandÞch  s     bªnh  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y  do    h ch g ra; h) Buéc    û  ËtphÈ m   ©y  ¹icho    tiªuhu v   g h  søc  Îcon  êi; kho   ng i) éc båi th ng thiÖt ¹i  vi ph¹m  hµnh  chÝnh  g©y  ra ®Õ n    Bu ê  h  do 1.000.000 ®ång.   3. Ch¸nh    thanh    tra chuyªn  µnh  é   ng B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  ­ tr êng, Ch¸nh    thanh    trachuyªn ngµnh    Tæng   ôc  c Tiªu chuÈn  l ng  Êt îng   §o ê Ch l   thuéc Bé    Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ã  Òn: tr c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c)TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti     d ®Ó viph h ch d) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  éc thÈm  Òn;    sd gi   thu   quy e)  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     li t tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y  ch g ra; g)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ôm   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng  èng,l©y landÞch  Önh  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y  s     b do    h ch g ra; h) Buéc    û  ËtphÈ m   ©y  ¹icho    tiªuhu v   g h  søc  Îcon  êi; kho   ng i) éc båi th ng thiÖt ¹i  vi ph¹m  hµnh  chÝnh  g©y  ra ®Õ n    Bu ê  h  do 1.000.000 ®ång.   §i Ò u 18.­ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v ®o êng  µ  Êt l ng hµng    ña  û   l v ch  î   ho¸ c U ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c theo  quy  nh   ®Þ t¹ c¸c§iÒu      Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.    i 26,27,28  l x l    h ch
 12. 12 §i Ò u 19.­ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v ®o  êng  µ  Êt l ng  µng    ña    ¬  l v ch  î h ho¸ c c¸c c quan  C¶nh      s¸t,H¶i quan, Qu¶n  ý   l  thÞ  êng  µ    ¬  tr v c¸c c quan  thanh    trachuyªn ngµnh    kh¸c theo    quy  nh  ¹    ®Þ tic¸c §iÒu        Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. 29,30,33,34  l x l    h ch §i Ò u 20.­Uû   Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh:   quy x l     h ch Trong  êng  îp  ÷ng  êi cã  Èm   Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  tr h nh ng   th quy x l    h ch quy  nh  ¹    ®Þ t i Kho¶n    §iÒu  cña  c¸c 2, 3  17  NghÞ   nh  µy  µ  ¹    Òu    ®Þ n v t i §i 26, c¸c 27, 28; c¸c Kho¶n    5,  vµ  §iÒu          3, 4,  6  7  29; c¸c kho¶n  vµ  §iÒu      2  3  30; c¸c Kho¶n    vµ  §iÒu      2, 3  4  33; c¸c Kho¶n  vµ  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m   2  3  34  l x l    hµnh  Ýnh  ¾ng  Æt   ch v m hoÆc   îc sù  û  ®   u quyÒn  ña  ä, th×  Êp  ã  ña  c h  c ph c nh÷ng  êi®ã   ã  Èm  Òn  ö  ýtheo thÈm  Òn  ña  ä. ng   c th quy x l     quy c h §i Ò u  21.­  Nguyªn  ¾c  ©n   nh   Èm   t ph ®Þ th quyÒn   ö  ¹t vi ph¹m   x ph     hµnh  Ýnh: ch 1. Uû     ban  ©n  ©n    Êp  ã  Èm  Òn  ö  ¹tc¸c viph¹m  µnh  nh d c¸c c c th quy x ph       h chÝnh trong c¸c lÜnh  ùc  o êng  µ  Êt l ng hµng    éc ®èi t ng qu¶n     v®l v ch  î   ho¸ thu    î   lýë  a  ¬ng  ×nh.   ®Þ ph m 2. C¸c  ¬    c quan thanh    tra chuyªn  µnh  ã  Èm   Òn  ö  ¹tc¸c vi ng c th quy x ph       ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc  o êng  µ  Êt l ng hµng    éc  i ­   v®l v ch  î   ho¸ thu ®è t îng qu¶n  ýcña  ×nh.   l  m 3.Trong  êng  îp viph¹m  µnh  Ýnh    tr h    h ch tronglÜnh  ùc  o êng  µ  Êtl   v®l v ch  ­ îng hµng    éc  Èm  Òn  ö  ¹tcña  Òu  ¬    ho¸ thu th quy x ph   nhi c quan  ×  Öc  ö  ¹t th vi x ph   do  ¬  c quan  ô lý®Ç u     ùc hiÖn. th     tiªnth   §i Ò u 22.­Thñ  ôc xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t   ph     h ch trong lÜnh  ùc  o  ­   v®l êng  µ  Êtl ng hµng    v ch  î   ho¸ theo c¸c§iÒu                         45,46,47,48,49,50,51,52,54,55, 56  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch C h ¬ n g  IV K hi Õ u  n ¹i, è c¸o v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  t §i Ò u 23.­KhiÕu  ¹i, èc¸o vµ    Õt  Õu  ¹i, èc¸o trong lÜnh    n       gi¶iquy khi n       t t   vùc  o êng,chÊtl ng hµng  ®l    î   ho¸ 1. C«ng  ©n  ã  Òn  è c¸o  íic¬    d c quy t  v   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Ò   Nh n   th quy v nh÷ng    ¹m  µnh  Ýnh  ña  chøc, c¸ nh©n  µ  è c¸o  µnh      ¹m   viph h ch c tæ     v t  h viviph cña  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ng   th quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc  o êng    v®l vµ  Êtl ng hµng  ch  î   ho¸. 2.    Tæ chøc, c¸  ©n  Þ   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh    nh b x ph     h ch hoÆc   êi ®¹i ng     diÖn  îp  h ph¸p  ña  ä  ã  Òn  Õu  ¹ivíingêi ®∙  quyÕt  nh  ö  ¹t c h c quy khi n       ra  ®Þ x ph   trong thêih¹n  êi ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc quyÕt  nh.     m    t  nh ®  ®Þ Trong  êng  îp tr h  tæ  chøc, c¸ nh©n  Õu  ¹ikh«ng  ng    íiquyÕt  nh    Õt  Õu     khi n   ®å ýv   ®Þ gi¶iquy khi n¹ith×  ä  ã    h c quyÒn  Õu  ¹ilªn cÊp    ùc tiÕp  ña  êi ®∙  quyÕt  khi n     trªn tr   c ng   ra  ®Þnh   ®ã hoÆc   ëikiÖn  ô    µnh  Ýnh  ¹ toµ ¸n cã  Èm  Òn. kh   v ¸n h ch t       th i quy
 13. 13 3. Thñ  ôc,tr×nh tù,thêih¹n,thÈm  Òn  Õu  ¹ivµ    Õt  Õu    t         quy khi n   gi¶iquy khi n¹ithùc  Ön    hi theo  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ      §i 88  l x l    h ch v c¸c quy ®Þnh  trongPh¸p  Önh  ñ  ôcgi¶i   l Th t     Õt c¸cvô    µnh  Ýnh. quy     ¸n h ch 4.Gi¶iquyÕt tèc¸o:       ­ Tè    Ò   µnh        c¸o v h vitr¸ph¸p  Ëtcña  êicã  Èm  Òn  ö  ýviph¹m  i lu   ng   th quy x l    hµnh  Ýnh  cÊp    ùctiÕp cña  êi®ã   ch do  trªntr     ng   xem   Ðt,gi¶i x     Õt.quy ­ KhinhËn  îctè c¸o,ngêicã  Èm  Òn    Õt     ®        th quy gi¶iquy ph¶ixem   Ðt,gi¶i   x   quyÕt  Þp  êivµ    êib»ng    k th   tr¶l   v¨n b¶n trong thêih¹n  (mêil¨m)ngµy,n Õu      15       lµtr ng  îp phøc  ¹pth× trong thêih¹n  (ba  ¬i)ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  ­  ê h   t        30  m     t  nh ® îctèc¸o.    §i Ò u 24.­Xö   ý vi ph¹m  i  íingêi cã  Èm   Òn  ö  ý vi ph¹m    l    ®è v     th quy x l    hµnh  Ýnh: ch Ng êi cã  Èm   Òn  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  µ     th quy x l    h ch m s¸ch  Ôu, dung  nhi   tóng,bao    che,kh«ng  ö  ýhoÆc   ö  ýkh«ng  Þp  êi,   x l  x l  k th   kh«ng  ng  ®ó møc,  ö  x lývîtqu¸ thÈm  Òn       quy quy  nh  ×  ú  ®Þ th tu theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  Ï t ch   ®é viph s   bÞ   ö  ýkû  ËthoÆc     x l   lu   truy cøu tr¸chnhiÖm   ×nh  ù; n Õu  ©y  Öth¹ivËt   h s  g thi       chÊtth× ph¶ibåith ng         ê theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Ët. lu §i Ò u 25.­Xö  ýviph¹m  i víi êibÞ  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh:   l    ®è     ng   x l     h ch Ng êibÞ   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  Õu  ã  µnh    èng  êithihµnh    x l    h ch n ch vich ng     c«ng  ô,tr×ho∙n,trèn tr¸nhviÖc  Êp  µnh  v        ch h hoÆc   ã  ÷ng  µnh      ¹m  c nh h viviph kh¸c th× tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ÏbÞ   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh      t ch   ®é viph s   x l     h ch hoÆc   Þ     b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù;n Õu  ©y  Öth¹ivËt chÊt th×    h s  g thi         ph¶i  båith ng    ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 26.­NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc sau  th¸ng kÓ   õ ngµy  ý.   ®Þ n c hi l   1    t  k  Nh÷ng  quy  nh  Ò   Óm     ö  ýviÖc  ®Þ v ki trax l   s¶n  Êt,bu«n  xu   b¸n  µng    h gi¶ trong  NghÞ   nh  è  ®Þ s 140/H§BT  µy  th¸ng 4  ng 25    n¨m 1991  ña  éi ®ång  é   ëng; c H  B tr   nh÷ng  quy  nh   Ò   ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x l    h ch trong  Ünh  ùc  o  êng  µ  l v®l v chÊt îng  µng  lh ho¸ trong NghÞ   nh   è  ®Þ s 327/H§BT  µy  th¸ng  n¨m  ng 19  10  1991  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 115/H§BT  µy  th¸ng 4  ng 13    n¨m  1991  ña  éi ®ång  c H  Bé  ëng,®Ò u   Þ    á. tr   b b∙i b §i Ò u 27.­C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản