Nghị định 58/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
87
lượt xem
3
download

Nghị định 58/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 58/2000/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/CP ngày 20/3/1996 và Nghị định số 54/1998/NĐ-CP ngày 21/7/1998 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 58/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2000/N -CP Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2000 NGHN NNH C A CH NH PH S 58/2000/N -CP NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2000 V S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 16/CP NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 1996 VÀ NGHN NNH S 54/1998/N -CP NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 1998 C A CHÍNH PH QUY NNH VI C X PHÁT VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C V H I QUAN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995; Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20 tháng 02 năm 1990; Căn c Pháp l nh v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t ngày 20 tháng 8 năm 1998; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan, NGHN NNH: i u 1. Nay s a i, b sung kho n 2 i u 9b; kho n 5 i u 11; kho n 5, kho n 8 i u 12a; i u 31, 32 Ngh nh s 54/CP ngày 21 tháng 7 năm 1998 và i u 13, 14 c a Ngh nh s 16/CP ngày 20 tháng 3 năm 1996 dư i ây g i t t là N 54 và N 16; 1. B sung i m c và kho n 2 i u 9b N 54 như sau: c) Xu t khNu, nh p khNu hành lý không có gi y phép theo quy nh c a pháp lu t. 2. B sung i m d vào kho n 5 i u 11 N 54 như sau: d) Nh ng hành vi buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá, ngo i h i qua biên gi i có tr giá t 100.000.000 ng tr lên ho c tr n thu v i s ti n t 50.000.000 ng tr lên mà chưa các y u t c u thành t i ph m. 3. S a i, b sung kho n 5 i u 12a N 54: -S a i i m d kho n 5 i u 12a như sau: ) Xu t khNu, nh p khNu hàng hoá, v t phNm gi m o xu t x Vi t Nam ho c nư c ngoài: - B sung i m k vào kho n 5 i u 12a như sau:
  2. k) Hàng hoá nh p khNu theo quy nh ph i có gi y phép trư c khi ký h p ng, n u không xu t trình ư c gi y phép theo quy nh c a pháp lu t i v i hàng hoá v t i c a khNu thì coi là hàng hoá nh p khNu trái phép và ph i b x ph t theo quy nh t i i m g kho n 5 và kho n 7 i u 12a. 4. S a i, b sung kho n 8 i u 12a N 54: S a i, b sung o n u c a kho n 8 i u 12a như sau: i v i nh ng vi ph m quy nh t i i m a, b kho n 3 i u 12a N 54, n u hàng hoá là nguyên li u, v t tư nh p khNu gia công xu t khNu ho c s n xu t xu t khNu thì x ph t theo quy nh t i kho n 1 i u 12c N 54; sau khi thi hành xong Quy t nh x ph t, hàng hoá ư c ti p t c gi i quy t theo úng các quy nh t i các i m a, b, c, d, e kho n 8 i u 12a N 54. B sung i m g vào kho n 8 i u 12a như sau: g) Không x ph t vi ph m hành chính i v i các hành vi: Khai báo h i quan sai, nhưng không có b ng ch ng v s gian l n và tr n tránh vi c th c hi n các quy nh khác c a Nhà nư c v xu t khNu, nh p khNu, ho c không thu c trách nhi m c a ngư i khai h i quan, trư ng h p này, H i quan th c hi n vi c i u ch nh, b sung vào t khai và hoàn t t các th t c khác. Khai báo h i quan sai, nhưng hàng hoá th c nh p ít hơn khai báo; s thu khai báo l n hơn ho c b ng s thu ph i n p mà không có ý nh tr n tránh vi c th c hi n các quy nh khác c a Nhà nư c v su t khNu, nh p khNu. Khai báo sai v i s lư ng hàng hoá, v t phNm quy nh t i i m b kho n 3 i u 12a N 54/CP và i u 13, 14 Ngh nh này có tr giá dư i 10.000.000 ng. 5. S a i, b sung i u 13, 14 N 16: i u 13. Vi ph m quy nh v ngo i h i, vàng khi xu t c nh, nh p c nh, nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 1. Khi xu t c nh: Ph t ti n t 1.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi không khai báo ngo i h i, vàng theo quy nh c a pháp lu t có giá tr tương ương t 10.000.000 ng tr lên. 2. Khi nh p c nh: a) Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi khai kh ng ngo i h i, vàng có giá tr tương ương t 10.000.000 ng Vi t Nam tr lên n dư i 100.000.000 ng Vi t Nam. b) Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi khai kh ng ngo i h i, vàng, có giá tr tương ương t 100.000.000 ng Vi t Nam tr lên.
  3. c) Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi không khai báo ngo i h i, vàng theo quy nh c a pháp lu t có giá tr tương ương t 10.000.000 ng Vi t Nam tr lên. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i các hành vi quy nh t i kho n 1, i m c kho n 2 i u này n u có tình ti t tăng n ng, ho c s lư ng ngo i t không khai báo có giá tri tương ương t 50.000 ng Vi t Nam tr lên mà chưa t i m c truy c u trách nhi m hình s . Sau khi x ph t theo quy nh t i kho n 1, i m c kho n 2, kho n 3 i u này, n u s ngo i t có ngu n g c h p pháp thì ư c tr l i; trư ng h p không có ngu n g c h p pháp thì t ch thu sung công qu . i u 14. Vi ph m quy nh v ti n Vi t Nam khi xu t c nh, nh p c nh. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi không khai báo ti n Vi t Nam khi xu t c nh, nh p c nh theo quy nh c a pháp lu t v i s lư ng t 10.000.000 ng Vi t Nam n 20.000.000 ng Vi t Nam. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi không khai báo ti n Vi t Nam khi xu t c nh, nh p c nh theo quy nh c a pháp lu t v i s lư ng t trên 20.000.000 ng n 100.000.000 ng. Sau khi x ph t theo quy nh t i kho n 1, 2 i u này, n u s ti n có ngu n g c h p pháp thì ư c tr l i; trư ng h p không có ngu n g c h p pháp thì b t ch thu sung công qu . 6. S a i, b sung i u 31, 32 N 54 như sau: i u 31. T ch c, cá nhân b áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính quy nh t i các i u 18, 19, 20, 21, 22 ho c b x ph t vi ph m hành chính v các hành vi quy nh t i N 16, N 54 v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v h i quan thì có quy n khi u n i v i cơ quan, ngư i ã ra quy t nh hành chính ho c cơ quan có ngư i có hành vi hành chính mà ngư i khi u n i có căn c cho r ng quy t nh, hành vi ó là trái pháp lu t, xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a mình. i u 32. Khi nh n ư c khi u n i c a t ch c, cá nhân ho c ngư i i di n h p pháp c a h thì ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ph i căn c vào Lu t Khi u n i, t cáo và các văn b n pháp lu t có liên quan gi i quy t. i u 2. 1, Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy nh t i các i u 31, 32 N 54 và i u 13, 14 N 16 v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v h i quan.
  4. 2. Trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v x ph t vi ph m hành chính thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t . T ng c c trư ng T ng c c H i quan ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản