Nghị định 58-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
2
download

Nghị định 58-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 58-CP về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 58-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58-CP Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 58-CP NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1996 V C P GI Y PHÉP LAO NG CHO NGƯ I NƯ C NGOÀI LÀM VI C T I CÁC DOANH NGHI P, T CH C VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B lu t lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- 1. Ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam ph i có gi y phép lao ng theo quy nh t i kho n 1 i u 133 và kho n 2 i u 184 c a B Lu t Lao ng là ngư i không có qu c t ch Vi t Nam theo Lu t Qu c t ch Vi t Nam. 2. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài vào làm vi c cho các doanh nghi p, t ch c t i Vi t Nam cũng ph i có gi y phép lao ng theo quy nh c a Ngh nh này. i u 2.- Doanh nghi p, t ch c (sau ây g i chung là ngư i s d ng lao ng) ư c s d ng lao ng là ngư i nư c ngoài bao g m nh ng ơn v ư c thành l p theo pháp lu t và có tư cách pháp nhân sau ây: 1. Doanh nghi p Nhà nư c; 2. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, doanh nghi p trong khu ch xu t, khu công nghi p. 3. Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác; 4. ơn v s nghi p ho t ng theo ch h ch toán kinh t ;
  2. 5. Các t ch c kinh doanh, d ch v thu c cơ quan hành chính Nhà nư c, l c lư ng vũ trang, oàn th nhân dân, các t ch c chính tr , xã h i khác. i u 3.- Ngh nh này không áp d ng i v i: 1. Ngư i nư c ngoài làm vi c cho các cơ quan hành chính Nhà nư c, các t ch c chính tr , xã h i c a Vi t Nam, cho cá nhân ngư i Vi t Nam. 2. Ngư i nư c ngoài là thành viên H i ng qu n tr , Giám c (T ng giám c), Phó giám c (Phó t ng giám c) các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; 3. Ngư i nư c ngoài làm vi c cho các cơ quan ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan i di n các t ch c qu c t , t ch c phi Chính ph nư c ngoài, các Văn phòng i di n c a các t ch c kinh t , văn hoá, thông tin, giáo d c và khoa h c c a nư c ngoài t i Vi t Nam; 4. Ngư i nư c ngoài ư c s d ng lao ng quy nh t i i u 2 c a Ngh nh này thuê x lý khó khăn trong nh ng trư ng h p khNn c p; 5. Ngư i nư c ngoài nh cư t i Vi t Nam , h c sinh, sinh viên nư c ngoài ang h c t i Vi t Nam. i u 4.- Ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam ph i tuân theo pháp lu t lao ng Vi t Nam và ư c pháp lu t lao ng Vi t Nam b o v , tr trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. Chương 2: I U KI N VÀ TH T C TUY N, C P GI Y PHÉP CHO NGƯ I NƯ C NGOÀI LÀM VI C T I VI T NAM i u 5.- 1. Ngư i s d ng lao ng ư c tuy n d ng ngư i nư c ngoài làm vi c khi có công vi c òi h i chuyên môn k thu t cao ho c công vi c qu n lý mà lao ng Vi t Nam chưa áp ng ư c, ng th i ph i có k ho ch ào t o ngư i Vi t Nam thay th ngư i nư c ngoài. 2. Th i h n s d ng lao ng là ngư i nư c ngoài t i a không quá 3 năm. i u 6.- Doanh nghi p có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài c n s d ng lao ng là ngư i nư c ngoài ph i gi i trình rõ nhu c u này trong d án u tư và ph i ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y phép u tư ch p thu n khi xét duy t d án. Trong quá trình th c hi n d án, n u c n tuy n thêm lao ng là ngư i nư c ngoài thì ph i gi i trình nhu c u v i cơ quan ã xét duy t d án và ư c cơ quan này ch p thu n b ng văn b n. i u 7.
  3. 1. Doanh nghi p, t ch c trong nư c c n s d ng lao ng là ngư i nư c ngoài ph i làm ơn xin tuy n (trong ó gi i trình rõ nhu c u, ngu n tr lương và d ki n m c lương, k ho ch, th i h n ào t o, b i dư ng ngư i Vi t Nam thay th ) và ư c cơ quan có thNm quy n ch p thu n b ng văn b n theo quy nh sau: i v i T ng công ty Nhà nư c, doanh nghi p Nhà nư c có h i ng qu n tr , ơn ph i ư c s ch p thu n c a Ch t ch H i ng qu n tr ; i v i doanh nghi p Nhà nư c khác, ơn ph i ư c s ch p thu n c a Th trư ng cơ quan ã ra quy t nh thành l p doanh nghi p; i v i doanh nghi p ngoài qu c doanh, các t ch c kinh t t p th , ơn ph i ư c s ch p thu n c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; i v i các ơn v s nghi p ho t ng theo ch h ch toán kinh t , các t ch c kinh doanh, d ch v tr c thu c cơ quan Nhà nư c, l c lư ng vũ trang, các oàn th nhân dân ho c t ch c chính tr xã h i khác, ơn ph i ư c s ch p thu n c a Th trư ng cơ quan, t ch c ã ra quy t nh thành l p. 2. Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c ơn xin tuy n lao ng là ngư i nư c ngoài, cơ quan có thNm quy n ph i tr l i v vi c ch p thu n hay không ch p thu n cho tuy n ngư i nư c ngoài. i u 8. Ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam ph i có các i u ki n sau ây: 1. 18 tu i tr lên; 2. Có trình chuyên môn, tay ngh và s c kho phù h p v i yêu c u công vi c theo quy nh t i i u 5 Ngh nh này; 3. Không có ti n án, ti n s v t i xâm ph m an ninh qu c gia theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, không có ti n án ti n s v t i hình s khác ho c ang b truy c u trách nhi m hình s , ang ch p hành hình ph t, chưa ư c xoá án theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t nư c ngoài. i u 9.- Ngư i nư c ngoài vào làm vi c Vi t Nam ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a B N i v xác nh n i u ki n quy nh t i i m 3 i u 8 c a Ngh nh này. i u 10.- Ngư i s d ng lao ng tuy n d ng ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có i u ki n quy nh t i i u 8 c a Ngh nh này thì ư c ăng ký tr c ti p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i ư c c p gi y phép, không ph i qua các cơ quan có thNm quy n xét duy t như quy nh t i i u 6, i u 7 c a Ngh nh này. i u 11.- 1. Sau khi tuy n và ký k t lao ng, ngư i s d ng lao ng ph i g i ba b h sơ t i B Lao ng Thương binh và Xã h i xin c p gi y phép lao ng. M i b h sơ g m có:
  4. a) Các gi y t c a ngư i s d ng lao ng: ơn xin c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài theo m u do B Lao ng Thương binh và Xã h i quy nh; Văn b n c a cơ quan có thNm quy n cho phép tuy n ngư i nư c ngoài, tr trư ng h p quy nh t i i u 10 Ngh nh này. B n sao gi y phép thành l p và ho t ng c a ngư i s d ng lao ng. b) Các gi y t c a ngư i nư c ngoài g m: ơn xin c p gi y phép lao ng t i Vi t Nam theo m u do B Lao ng Thương binh và Xã h i quy nh; B n sao h p ng lao ng ã ký k t v i ngư i s d ng lao ng; B n sao ch ng ch v trình chuyên môn, tay ngh ; Gi y ch ng nh n s c kho c a cơ quan y t c a Vi t Nam ho c c a nư c mà ngư i ó là công dân, ho c nư c mà ngư i ó cư trú cu i cùng n u là ngư i không có qu c t ch; Sơ y u lý l ch có ch ng nh n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c a nư c mà ngư i ó là công dân, ho c nư c mà ngư i ó cư trú cu i cùng n u là ngư i không có qu c t ch; Ba nh 3 x 4. 2. Các gi y t quy nh t i kho n 1 i u này ư c l p và ch ng nh n nư c ngoài ph i ư c h p pháp hoá lãnh s và d ch ra ti ng Vi t; b n d ch, b n sao ph i ư c cơ quan công ch ng Nhà nư c c a Vi t Nam ch ng nh n. i u 12.- 1. Trong th i h n 45 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l B Lao ng Thương binh và Xã h i ph i ph i h p v i cơ quan h u quan xem xét và tr l i cho ương s . Trong trư ng h p không c p gi y phép ph i nói rõ lý do. 2. Lao ng là ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam v i th i h n t 3 tháng tr lên thì B Lao ng Thương binh và Xã h i c p gi y phép lao ng. B có th u quy n cho S Lao ng Thương binh và Xã h i có i u ki n. 3. Lao ng là ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam v i th i h n dư i 3 tháng thì B Lao ng Thương binh và Xã h i u quy n cho S Lao ng Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y phép. i u 13.- 1. Gi y phép lao ng ư c c p theo th i h n c a h p ng lao ng ã ký k t.
  5. 2. Trư ng h p c n thi t, ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng nư c ngoài có th tho thu n gia h n h p ng ã ký k t nhưng ch ư c gia h n thêm m t l n, th i gian gia h n không dài hơn th i h n c a h p ng lao ng ã ký k t và t ng s th i h n, k c gia h n, không qua 3 năm. Trong trư ng h p này ngư i s d ng lao ng ph i làm ơn xin gia h n gi y phép lao ng, kèm theo b n gi i trình, b n sao h p ng lao ng ã gia h n và gi y phép lao ng ã ư c c p g i cho B Lao ng Thương binh và Xã h i ch m nh t là 30 ngày, trư c ngày h p ng lao ng cũ h t h n. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ, B Lao ng Thương binh và Xã h i ph i tr l i cho ương s v vi c gia h n gi y phép lao ng. 3. Ngư i nư c ngoài làm vi c có th i h n dư i 3 tháng theo quy nh t i kho n 3 i u 12 Ngh nh này u có nhu c u gia h n h p ng lao ng thì cũng tuân theo quy nh t i kho n 2 c a i u này. i u 14. Gi y phép lao ng h t hi u l c trong các trư ng h p sau ây: 1. Gi y phép lao ng h t th i h n; 2. H p ng lao ng ch m d t trư c th i h n; 3. Gi y phép lao ng b cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thu h i do vi ph m pháp lu t Vi t Nam; 4. Doanh nghi p, t ch c s d ng lao ng ch m d t ho t ng do gi i th , phá s n, b cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thu h i gi y phép kinh doanh, gi y phép kinh doanh h t th i h n, ho c ch doanh nghi p rút gi y phép kinh doanh; 5. Hi p nh h p tác lao ng, h p ng u tư h t hi u l c. i u 15.- Ngư i ư c c p gi y phép lao ng ph i n p l phí theo quy nh c a pháp lu t. B Lao ng Thương binh và Xã h i và B Tài chính quy nh m c l phí, vi c thu và s d ng l phí c p gi y phép lao ng. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 16.- T ch c, cá nhân nào có hành vi vi ph m nh ng quy nh c a B Lu t lao ng và Ngh nh này, tuỳ theo m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. B Lao ng Thương binh và Xã h i ban hành và th ng nh t qu n lý gi y phép lao ng. i u 18.- Ngh nh này có hi u l c t ngày ký.
  6. Bãi b quy nh v vi c c p th lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c cho các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo Quy ch lao ng i v i các xí nghi p có v n u tư nư c ngoài ban hành kèm theo Ngh nh 233/H BT ngày 22/6/1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) và các quy nh khác trái v i Ngh nh này. i u 19.- Trong th i h n 6 tháng k t ngày Ngh nh này có hi u l c, ngư i s d ng lao ng và ngư i nư c ngoài ang làm vi c t i Vi t Nam thu c i tư ng áp d ng c a Ngh nh này n u chưa có gi y phép lao ng (tr nh ng ngư i ã ư c c p th lao ng trư c ngày ban hành Ngh nh này mà th lao ng chưa h t th i h n) ph i làm th t c c p gi y phép lao ng theo quy nh c a Ngh nh này. i u 20.- B Lao ng Thương binh và Xã h i ph i h p v i B , ngành liên quan hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 21. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản