Nghị định 59/CP của Chính phủ

Chia sẻ: hoanglinh

Nghị định 59/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 59/CP của Chính phủ

qu h  
v¨n 
phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
sdl       LAWDATA
NGH Þ   NH
®Þ
Cñ A   Ý NH   ñ   è 
CH PH S 59/CP  µ Y   TH¸NG   N¨M  
NG 3  10  1996 BAN   µ NH  
H QUY   Õ  
CH
QU¶N   ý  µI CH Ý NH   µ   ¹CH  
LT  VH TO¸N KINH  DOAN H   I  íI
®è V  
DOANH   NGHI Ö P   µ   íC
NH N


CH Ý NH   ñ
PH


C¨n  LuËt tæ 
cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9 
Ch ph ng 30    n¨m 
1992;
C¨n  LuËt doanh 
cø    nghiÖp  µ   ícngµy  th¸ng4 
Nh n   20    n¨m 
1995
Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh,
®Ò ngh c B tr BT 

NGH Þ   NH:
®Þ§iÒu   
1.­Ban  µnh  Ìm 
h k theo 
NghÞ   nh  µy 
®Þ n b¶n "Quy  Õ  
ch Qu¶n  ýtµi
l   
chÝnh  µ  ¹ch   
vh to¸nkinh doanh  i víi
  ®è     doanh 
nghiÖp  µ   íc",   ùc hiÖn 
Nh n   ®Ó th  
thèng  Êt trongc¶  íc.
nh    n
§iÒu    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  ý.Riªng  Öc 
2.­Ngh ®Þ n c hi l     t  k  vi
ph©n  èilînhuËn 
ph    i quy  nh  ¹ Ch ¬ng  Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùcthihµnh 
®Þ t 
i IV  ch n c hi l    
tõngµy  th¸ng01 
  01    n¨m 1997.
C¸c quy  nh  íc ®©y   Ò  
®Þ tr   v qu¶n  ý tµichÝnh  µ  ¹ch 
l    vh to¸n kinh 
  doanh 
®èi  íidoanh 
v  nghiÖp  µ   íc (nªu t¹  ô  ôc kÌm 
Nh n     iph l   theo  µ   
v c¸c v¨n b¶n  ªn
li  
quan kh¸c)tr¸víi
   i NghÞ   nh  µy  u     á.
®Þ n ®Ò b∙i b
§iÒu    é   ëng  é   µi chÝnh  Þu 
3.­B tr B T   ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én, kiÓm    
  h d   tra
viÖc  ùc hiÖn 
th   b¶n 
Quy  Õ  
ch ban  µnh  Ìm 
h k theo NghÞ   inh  µy.
  ® n
§iÒu   Bé   ëng,  ñ   ëng  ¬ 
4.­ tr Th tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬ 
B Th tr c quan 
thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û  
Ch ph   t U ban  ©n  ©n 
nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc 
  ph tr  
Trung  ng;Héi ®ång 
¬   qu¶n  Þ,Tæng 
tr   gi¸m  c, Gi¸m  c 
®è   ®è doanh  nghiÖp  µ  
Nh
nícho¹t®éng 
   kinh doanh  Þu 
  ch tr¸chnhiÖ m    µnh 
  thih NghÞ   nh  µy.
®Þ nQUY   Õ
CH
QU¶N   ý  µI CH Ý NH   µ   ¹CH  
LT  VH TO¸N KINH 
DOANH   I  íIDOANH  
®è V   NGHI Ö P   µ  
NH
N íC
(Ban  µnh  Ìm 
h k theo NghÞ   nh  è 
  ®Þ s 59/CP  µy  th¸ng10 
ng 3    n¨m 
1996
  ña  Ýnh  ñ)
c Ch ph


CH ¬NG  
I

NH ÷ NG  
QUY   NH  
®Þ CHUN G
2


§iÒu   Quy  Õ   µy  dông 
1.­ ch n ¸p  cho doanh nghiÖp  µ   íc ho¹t®éng 
Nh n    
kinh doanh,bao  å m: 
    g Tæng  c«ng    
ty,doanh 
nghiÖp  µnh   
th viªntæng c«ng   
ty,
doanh  nghiÖp  c  Ëp kh¸c(d i y  äit¾tlµdoanh 
®é l     í ®© g       nghiÖp  µ   íc).
Nh n
Ngoµi c¸c quy  nh  ña 
   ®Þ c Quy  Õ   µy, Tæng  
ch n   c«ng    µ   íc vµ   
ty Nh n   c¸c
doanh  nghiÖp  µnh   
th viªntæng c«ng   
ty cßn  îc ¸p  ông   
® d c¸c quy  nh 
®Þ trong 
Quy  Õ   µichÝnh 
ch t   Tæng  c«ng    Héi  ng 
ty do  ®å qu¶n  Þ tæng 
tr   c«ng     
ty ban
hµnh,sau    îcBé  µichÝnh 
  khi®   T   th«ng  qua  ïhîp víi Ët doanh 
ph       Lu   nghiÖp  µ  
Nh
níc,víi
   Quy  Õ   µy  µ 
ch n v Quy  Õ   µichÝnh  É u  
ch t   m tæng  c«ng    µ   íc.
tyNh n
§iÒu   
2.­Trong 
Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu   
ch n       d  ®© ®   nh sau:
1. "Vèn 
  ph¸p  nh  ña 
®Þ c doanh nghiÖp  µ   íc"lµ sè  èn  èithiÓu 
Nh n     v t   ph¶i
 
cã    µnh  Ëp 
®Ó th l doanh nghiÖp  µ   íc do 
Nh n   ph¸p  Ëtquy  nh  i  íitõng 
lu   ®Þ ®è v  
ngµnh  Ò.
ngh
2."Vèn  iÒu  Ö  ña 
  ® l c doanh 
nghiÖp  µ   íc"lµsè  èn   
Nh n     v ghitrong ®iÒu  Ö 
  l
doanh 
nghiÖp  µ   íc.
Nh n
3. "Vèn 
  huy  ng  ña 
®é c doanh  nghiÖp  µ   íc"lµ sè  èn 
Nh n     v doanh  nghiÖp 
Nhµ   íc huy  ng  íic¸c h×nh 
n  ®é d    thøc:ph¸thµnh    Õu; nhËn  èn  ãp  ªn
   tr¸ phi  
i v g li  
kÕt;vay  ña    chøc,c¸ nh©n 
  c c¸c tæ     trong vµ  µiníc vµ    ×nh 
  ngo     c¸c h thøc kh¸c 
theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt®Ó   ôc  ô  ¹t®éng 
    ph v ho   kinhdoanh.
 
4. "Tµis¶n  ña 
    c doanh  nghiÖp  µ   íc"bao  å m   µis¶n  è  nh  ÷u 
Nh n   g t  c ®Þ h
h×nh; tµis¶n  è  nh   h×nh; tµis¶n u  ng   nguyªn 
   c ®Þ v«     l ®é nh nhiªn vËt  Öu,
  li  
hµng    èn 
ho¸,v b»ng  Òn,c¸ckho¶n 
ti     ph¶ithu,c¸ckho¶n  u    µichÝnh  ¾n  
     ®Ç tt   ng
h¹n,®Ç u    µichÝnh  µih¹n vµ    Ý  ©y  ùng  ¬ 
  tt   d     chiph x d c b¶n  ë 
d dang.
5."§Çu     µidoanh 
  tra ngo   nghiÖp  µ   íc"lµviÖc 
Nh n     doanh 
nghiÖp  µ   íc
Nh n  
dïng  µis¶n, tiÒn  èn  ña  ×nh   
t    vcm ®Ó mua     Õu, gãp  èn  ªndoanh  µ 
cæ phi   v li   v
c¸c h×nh 
  thøc ®Ç u   
  tkh¸c theo 
  quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p  Ëtnh»m   ôc  ch   
lu   m ®Ý t¨ng
thu nhËp 
  cho doanh  nghiÖp hoÆc   ùc hiÖn  Ö m  ô  µ   ícgiao.
th   nhi v Nh n  

CH ¬NG  
II

QU¶N   ý  µ   ö   ô NG   è N,  µI S¶N
LVSD V T 


§iÒu   
3.­Doanh nghiÖp  µ   ícmíithµnh  Ëp  îc c¬ 
Nh n     l ®   quan  µ   íccã 
Nh n  
thÈm  quyÒn  u    toµn  é 
®Ç t b hoÆc   ét  Çn  èn  Òu  Ö 
m ph v §i l ban  u,  ng 
®Ç nh
kh«ng  Êp  ¬n 
th h tæng møc   èn 
v ph¸p  nh  ña    µnh 
®Þ c c¸c ng nghÒ   µ  
m doanh 
nghiÖp   
®ã kinhdoanh.
 
§iÒu   
4.­Trong    ×nh kinhdoanh,khicÇn  Õt, µ   íccã  Ó   
qu¸ tr        thi  
Nh n   th xem
xÐt ®Ç u     
  tbæ sung  èn 
v cho  doanh nghiÖp    ùc hiÖn  Öm   ô  µ   íc
®Ó th   nhi v Nh n  
giao bæ  
  sung.
Khi cã  ù 
  s thay ® æi  èn  iÒu  Ö, doanh 
  v® l  nghiÖp  µ   íc ph¶ic«ng  è 
Nh n     b
c«ng khaisè  èn  iÒu  Ö  íitheo  íng dÉn  ña  é   µi chÝnh. §èivíitr ng 
 v® lm  h  c BT       ê
hîp vèn  iÒu  Ö  Êp  ¬n 
  ® l th h tæng  møc  èn 
v ph¸p ®Þnh  ña    µnh  Ò   µ  
  c c¸cng ngh m
doanh  nghiÖp   
®ã kinh doanh,  ×  ¬ 
th c quan  ã  Èm  
c th quyÒn   quyÕt  nh  
®Þ
thµnh  Ëp 
l doanh  nghiÖp   
®ã ph¶i:cÊp   
  bæ sung  èn  iÒu  Ö 
v ® l cho  doanh 
nghiÖp  hoÆc  gi¶m  µnh 
ng nghÒ  cho  doanh nghiÖp  hoÆc  Quy Õt  nh   
®Þ ph¸
s¶n doanh nghiÖp   
®ã theo LuËt ph¸ s¶n 
     doanh  nghiÖp.
3

Ngoµi sè  èn  iÒu  Ö 
 v® l ban  u, 
®Ç doanh  nghiÖp  ph¶i tù huy  ng  èn 
   ®é v
®Ó   ph¸ttr Ón 
  i kinh  doanh  µ  ù  Þu 
v t ch tr¸ch nhiÖm   Ò   Öc 
  v vi huy  ng  èn.
®é v 
Doanh  nghiÖp  µ   íc cã  Üa  ô  Ën, qu¶n  ývµ  ö  ông  ã  Öu   
Nh n   ngh v nh   l  s d c hi qu¶
vèn  µ    ån  ùc Nhµ   íc giao,kh«ng  õng  ©ng 
v c¸c ngu l   n    ng n cao  Öu 
hi qu¶  kinh 
doanh, b¶o  µn  µ    iÓn vèn.Doanh 
  to v ph¸ttr     nghiÖp  Þu 
ch tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n 
  hh
vÒ   ©n  ù  i  íic¸c ho¹t®éng 
d s ®è v       kinh doanh  íc ph¸p  Ëttrong ph¹m    èn 
  tr   lu     viv
cña doanh  nghiÖp,trong ®ã   ã  Çn  èn  µ   ícgiao.
    c ph v Nh n  
§iÒu  .­Nhµ  ícthùc hiÖn  Öc    èn  éc së  ÷u  µ  íccho   
5    n    vi giao v thu   h Nh n   c¸c
doanh  nghiÖp  c  Ëp  íithµnh  Ëp 
®é l m   l hoÆc   µnh  Ëp  ¹ trªnc¬  ë  nhËp 
th l l     s s¸p 
i
hoÆc     õc¸cdoanh 
t¸cht     nghiÖp kh¸c,c¸cTæng 
   c«ng    µnh  Ëp theo 
tyth l  Quy Õt 
®Þnh   è 
s 90/TTg  µ 
v Quy Õt  nh   è 
®Þ s 91/TTg  µy 
ng 07/3/1994  ña  ñ   íng
c Th t  
ChÝnh  ñ.
ph
Vèn  µ   ícgiao cho 
Nh n     Tæng 
c«ng   
tybao  å m   vèn  ña    µnh   
g c¶  c c¸c th viªn
tæng 
c«ng 
ty.
§iÒu   
6.­Doanh 
nghiÖp  ã 
c tr¸chnhiÖ m:
 
1­  ë     Õ  
M sæ k to¸n,theo  âi chÝnh    µn  é  µis¶n, tiÒn  èn 
  d  x¸c to b t     v doanh 
nghiÖp  qu¶n  ývµ  ö  ông 
l  s d theo  ng 
®ó quy  nh  ña  Õ     ¹ch 
®Þ c ch ®é h to¸n kÕ  
 
to¸n,thèng  Õ   Ön  µnh, ph¶n 
  k hi h   ¸nh  Þp  êit×nh  ×nh  ö  ông, biÕn  ng 
k th   h sd   ®é
tµis¶n,vèn.
   
2­  êng 
Th xuyªn  Óm     i  Õu  ×nh  ×nh 
ki tra,®è chi t h c«ng  î,x¸c ®Þnh   µ 
n    v
ph©n  ¹   
lo ic¸c kho¶n  î tån  ng,  ©n  Ých 
n  ®ä ph t kh¶ n¨ng thu  åi ®Ó   ã  Ön 
h  c bi
ph¸p xö  ýthÝch  îp.
  l  h
§iÒu    Öc 
7.­Vi giao  èn 
v cho  doanh nghiÖp  µ   íc ® îc thùc hiÖn 
Nh n       theo 
quy  nh  ña  Ët 
®Þ c Lu doanh  nghiÖp  µ   íc vµ   
Nh n   c¸c quy  nh 
®Þ kh¸c cña 
  ph¸p 
luËthiÖn  µnh.Khigiao,nhËn  èn 
  h      v ph¶i®¶m  
  b¶o:
1. §¸nh      nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n 
  gi¸,x¸c ®Þ li      
  theo  Æt  
m b»ng    Þ  êng  ¹
gi¸th tr t i
thêi®iÓ m  
  giao vèn;
 
2. §èivíidoanh 
     nghiÖp  c  Ëp  µnh  Ëp  ¹ trªnc¬  ë    Ëp 
®é l th l l     s s¸p nh hoÆc  
i
t¸chtõ doanh 
   nghiÖp kh¸c,tr ckhigiao vèn 
  í      ph¶ix¸c ®Þnh  µ  ö  ýdøt ®iÓ m  
   v x l   
c¸ctån t¹ vÒ   µichÝnh;
     t 
i
3.  Öc 
Vi giao  èn 
v ph¶i tiÕn  µnh  Ë m   Êt  ngµy 
  h ch nh 60  sau   
khi doanh 
nghiÖp  îccÊp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý 
®  gi   nh ® k kinhdoanh.
 
4.C¬  
  quan  µichÝnh  µ   íclµngêigiao vèn;
t  Nh n        
5. Chñ  Þch  éi ®ång 
  t H  qu¶n  Þvµ 
tr   Tæng  gi¸m  c 
®è hoÆc  
Gi¸m  c  ®èi
®è (  
víidoanh 
  nghiÖp  ã  éi  ng 
c H ®å qu¶n  Þ),Gi¸m  c  ®èi víidoanh 
tr   ®è (     nghiÖp 
®éc  Ëp kh«ng  ã  éi ®ång 
l  cH  qu¶n  Þ)lµngêiký  Ën  èn;
tr       nh v
6.Riªng ®èi víi  
        Tæng 
c¸c c«ng    µnh  Ëp theo Quy Õt  nh  è 
tyth l    ®Þ s 90/TTg 
vµ Quy Õt  nh  è 
®Þ s 91/TTg  µy 
ng 07/3/1994 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  × viÖc 
  Th t   ph th  
giao  Ën  èn 
nh v ph¶i cã  ù 
  s chøng  Õn  ña  ñ  ëng  ¬ 
ki c th tr c quan  quyÕt  nh  
®Þ
thµnh  Ëp doanh 
l  nghiÖp.
Ch Ë m   Êt 30  µy 
nh   ng sau    Ën  èn  µ   ícgiao,Tæng 
khinh v Nh n     c«ng   
typh¶i 
giao  ¹  èn 
li v cho    c¸c doanh nghiÖp  µnh 
th viªn.Trong 
  vßng  ngµy 
15  sau   
khi
giao  ¹ vèn 
li  cho   
c¸c doanh nghiÖp  µnh 
th viªn,Tæng  
  c«ng   
ty ph¶i th«ng   
  b¸o
kÕt qu¶  giao vèn 
  cho  ¬ 
c quan  µichÝnh  µ   ícvµ  ñ  ëng  ¬ 
t  Nh n   Th tr c quan  Õt
quy  
®Þnh  µnh  Ëp doanh 
th l  nghiÖp.
4§iÒu   
8.­Doanh 
nghiÖp  µ   íc® îcquyÒn  ö  ông  èn  µ    ü  ña 
Nh n     sd v v c¸cqu c
m × nh    ôc  ô 
®Ó ph v kinh doanh 
  theo nguyªn  ¾c  Öu 
t hi qu¶, b¶o  µn  µ 
  to v ph¸t  
tr Ón vèn.Trêng  îp sö  ông    ån  èn,quü 
i    h  d c¸c ngu v   kh¸c víim ôc  ch  ö  ông 
   ®Ý sd
®∙  quy  nh 
®Þ cho    ån  èn, quü    × 
c¸c ngu v   ®ã th ph¶itheo 
  nguyªn  ¾c  ã  µn 
t c ho
tr¶.ViÖc  ö  ông  èn,quü    u    ©y  ùng 
  sd v  ®Ó ®Ç t x d ph¶ichÊp  µnh  y     
  h ®Ç ®ñ c¸c
quy  nh  ña  µ   ícvÒ  
®Þ c Nh n   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng.
l  tv x d
§iÒu   Doanh 
9.­ nghiÖp  µ   íc ® îc quyÒn 
Nh n     thay  æi  ¬  Êu  èn, tµi
® cc v   
s¶n  ôc  ô 
ph v cho  Öc    iÓnkinhdoanh.
vi ph¸ttr    
Trong   
c¸c Tæng   c«ng    µ   íc,Tæng  
ty Nh n   gi¸m  c  ùc hiÖn  Öc  iÒu 
®è th   vi ®
®éng  µis¶n  ÷a 
t  gi c¸c  doanh  nghiÖp  µnh 
th viªn theo  ¬ng  ®∙  îc Héi
  ph ¸n  ®    
®ång qu¶n  Þ phª  Öt.Trong 
tr   duy   vßng  ngµy 
10  sau    iÒu  ng  µis¶n,
khi® ®é t   
Tæng  c«ng   
ty ph¶i th«ng 
  b¸o  Õt 
k qu¶  iÒu  ng  µis¶n 
® ®é t  cho  ¬ 
c quan  µi

chÝnh  µ   ícvµ  ñ  ëng  ¬ 
Nh n   Th tr c quan Quy Õt  nh  µnh  Ëp doanh 
®Þ th l  nghiÖp.
§iÒu  .­
10 
1. Doanh 
  nghiÖp  µ   íc® îcquyÒn  ö  ông  èn,tµis¶n  éc quyÒn 
Nh n     sd v    thu  
qu¶n  ýcña 
l  doanh nghiÖp    u    ngoµidoanh 
®Ó ®Ç tra    nghiÖp.ViÖc  u     
  ®Ç tra
ngoµidoanh 
  nghiÖp  ã  ªnquan  n   t  ai ph¶itu©n 
c li   ®Õ ®Ê ®     theo 
quy  nh  ña 
®Þ c
ph¸p luËtvÒ   t  ai.
    ®Ê ®
ViÖc  u    ra  µi doanh 
®Ç t ngo   nghiÖp ph¶i tu©n  ñ 
  th c¸c quy  nh   ña 
®Þ c
ph¸p  Ëtvµ 
lu   b¶o  ¶m  
® nguyªn  ¾c  ã  Öu 
t c hi qu¶, b¶o  µn  µ 
  to v ph¸ttr Ón ® îc
 i    
vèn,t¨ngthu nhËp  µ 
     v kh«ng  µm 
l ¶nh  ëng  n   Ö m   ô 
h ®Õ nhi v kinh doanh  Ýnh 
  ch
cña doanh nghiÖp  îcNhµ   ícgiao.
®  n 
2.  éi  ng 
H ®å qu¶n  Þ  ®èi víidoanh 
tr (     nghiÖp  ã  éi  ng 
c H ®å qu¶n  Þ),
tr  
Gi¸m  c  ®èivíi
®è (     doanh  nghiÖp  c  Ëp kh«ng  ã  éi ®ång 
®é l   cH  qu¶n  Þ)Quy Õt 
tr  
®Þnh  ¬ng    ªndoanh 
ph ¸n li   trong níc.Trêng  îp c¸c doanh 
   h   nghiÖp  µ   ícsö 
Nh n  
dông  èn  µ  µis¶n  µ   íc ®Ó   ãp  èn  ªndoanh  íic¸c chñ  u    níc
v v t  Nh n   g v li   v    ®Ç t  
ngoµi th×  éi  ng 
  H ®å qu¶n  Þ (®èivíidoanh 
tr      nghiÖp  ã  éi  ng 
c H ®å qu¶n  Þ),
tr  
Gi¸m  c  ®èivíidoanh 
®è (     nghiÖp  c  Ëp 
®é l kh«ng  ã  éi ®ång 
cH  qu¶n  Þ)tr×nh
tr    
Thñ   ëng  ¬ 
tr c quan  Quy Õt  nh   µnh  Ëp 
®Þ th l phª  duyÖt  ù  li  
d ¸n  ªndoanh    ®ã
hoÆc   ù quyÕt  nh  Õu  îc thñ  ëng  ¬ 
t  ®Þ n ®   tr c quan  Quy Õt  nh  µnh  Ëp  û 
®Þ th lu
quyÒn  b»ng  b¶n. Trong 
v¨n    vßng  ngµy 
15  sau    ñ  ëng  ¬ 
khiTh tr c quan  Õt 
quy
®Þnh   µnh  Ëp doanh 
th l nghiÖp phª  duyÖt  ù   li  
d ¸n  ªn doanh  hoÆc   doanh 
nghiÖp  ù quyÕt  nh, doanh 
t  ®Þ   nghiÖp  ph¶ib¸o    ¬ 
  c¸o c quan  µichÝnh  µ   ­
t  Nh n
ícb»ng   
  v¨n b¶n.
Riªng doanh nghiÖp  c  Ëp 
®é l kh«ng  ã  éi  ng 
c H ®å qu¶n  Þ khisö  ông 
tr     d
vèn,tµis¶n  ña  µ   íc®Ó   ãp  èn  ªndoanh  íi   ñ  ë  ÷u   ©n, tËp 
   c Nh n   g v li   v   ch s h tnh
c¸c  
thÓ ph¶icã  Ën 
  lu chøng    ×nh vÒ   ù    ªndoanh  îcc¬ 
gi¶itr   d ¸n li   ®   quan  µichÝnh 

cã  Èm   Òn 
th quy xem   Ðt,thÈm   nh  µ 
x  ®Þ v ph¶i® îc Thñ  ëng  ¬ 
   tr c quan  Õt
quy  
®Þnh  µnh  Ëp doanh 
th l  nghiÖp  Èn 
chu y.
3­ Doanh 
  nghiÖp  µ   íckh«ng  îcphÐp  u    µo   
Nh n   ®  ®Ç tv c¸c doanh  nghiÖp 
kh«ng  éc  ë  ÷u  µ   íc m µ   êi qu¶n  ý®iÒu  µnh 
thu s h Nh n   ng   l  h hoÆc   êi së  ÷u 
ng   h
chÝnh  µ vî,chång, bè, m Ñ, 
l       con  ña  ñ   Þch  éi  ng 
c Ch t H ®å qu¶n  Þ,Tæng  
tr  
Gi¸m  c,Gi¸m  c 
®è   ®è doanh  nghiÖp  µ   íc®ã.
Nh n  
4. Héi  ng 
  ®å qu¶n  Þ,Tæng  
tr   Gi¸m  c 
®è hoÆc   Gi¸m  c  ®èivíidoanh 
®è (    
nghiÖp  ã  éi  ng 
c H ®å qu¶n  Þ) Gi¸m  c  ®èi víidoanh 
tr   ®è (     nghiÖp  c  Ëp 
®é l
kh«ng  ã  éi ®ång 
cH  qu¶n  Þ)cã 
tr   tr¸chnhiÖ m   ö  êi®¹idiÖn 
  c ng     tham   
gia qu¶n 
5

lý,gi¸m    Óm     Öc  ö  ông  èn  ãp  µo 
  s¸t,ki tra vi s d v g v doanh  nghiÖp  kh¸c;chÞu 
 
tr¸ch nhiÖm   Ò   Öu 
  v hi qu¶  ö  ông, b¶o  µn  µ 
sd   to v ph¸ttr Ón  èn  ãp, thu  î
 i v g   l i
nhuËn  õphÇn  èn  ãp.
t  vg
5. Trêng  îp mua    Õu 
  h  cæ phi ph¶itu©n 
  theo   
c¸c quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p  Ët
lu  
hiÖn  µnh.
h
§iÒu   Ngoµi  è  èn  µ   íc ®Çu   , doanh 
11.­ s v Nh n   t  nghiÖp  µ   íc ® îc
Nh n    
quyÒn  huy  ng  èn  íic¸c h×nh 
®é v d    thøc:ph¸thµnh    Õu, vay  èn, nhËn 
    tr¸ phi  
i v 
vèn  ãp  ªnkÕt  µ    ×nh 
g li   v c¸c h thøc kh¸c.ViÖc 
  huy  ng  èn 
®é v ph¶i tu©n 
  theo 
c¸c quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p  Ët,kh«ng  îc lµm 
lu   ®  thay ® æi  ×nh 
  h thøc  ë  ÷u  ña 
sh c
doanh  nghiÖp  µ 
v tæng  møc    îvèn 
dn  huy  ng 
®é kh«ng  îcvîtqu¸ vèn  iÒu  Ö 
®     ® l
cña  doanh  nghiÖp  ¹  êi®iÓ m  
t ith   c«ng  è  Çn  Êt,trõ tr ng  îp  Ët   
bg nh     ê h Lu hay
Ph¸p  Önh  ã 
l c quy  nh 
®Þ kh¸c.Trêng  îp 
  h ph¸thµnh    Õu   
  cæ phi ®Ó huy  ng 
®é
vèn ph¶itu©n 
  theo c¸cquy  nh  ña 
   ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.
   h
§iÒu   
12.­Trong   
c¸cTæng  c«ng   
ty,Tæng  Gi¸m  c 
®è theo  û  Òn  ña 
u quy c
Héi  ng 
®å qu¶n  Þ,Quy Õt  nh   Öc 
tr   ®Þ vi huy  ng  è  Êu 
®é s kh hao  µis¶n  è 
t  c
®Þnh,  ü  ña   
qu c c¸c doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch 
th viªnh to¸n ®éc  Ëp    ôc  ô 
  l ®Ó ph v
nhu  Çu  u    Ëp 
c ®Ç tt trung cña 
  Tæng  c«ng   
tytheo  ×nh 
h thøc vay,tr¶víi   Êt
       il∙su  
néibé.
 
§èivíi ét  è  êng  îp ® Æc   ï® îcquy  nh 
   m s tr h  th    ®Þ trong §iÒu  Ö  chøc  µ 
  l tæ  v
ho¹t®éng  ô  Ó  ña 
  c th c Tæng  c«ng    × Tæng 
tyth   c«ng    îchuy  ng  è  Êu 
ty®   ®é s kh
hao  µis¶n  è  nh  õsè  Êu 
t  c ®Þ (tr   kh hao  ña  ÷ng  µis¶n  è  nh  ×nh  µnh 
c nh t  c ®Þ h th
tõ nguån  èn 
  v vay  a    Õt  î)cña   
ch tr¶h n   c¸c doanh nghiÖp  µnh    ¹ch   
th viªnh to¸n
®éc  Ëp theo nguyªn t¾c   
l      ghit¨ng,gi¶m  èn.
  v
§iÒu   
13.­Doanh 
nghiÖp  µ   íccã 
Nh n   tr¸chnhiÖm  
  b¶o  µn  èn  µ   íc
to v Nh n  
giao theo c¸cquy  nh  íi y:
     ®Þ d  ®©
1.Thùc  Ön  ng  Õ    
  hi ®ó ch ®é qu¶n  ý, ö  ông  èn,tµis¶n 
l  ds v    theo quy  nh  
  ®Þ
cña  µ   íc;
Nh n
2.Mua 
  b¶o  Ó m   µis¶n 
hi t  theo quy  nh;
  ®Þ
3.§îch¹ch to¸nvµo    Ý 
      chiph kinhdoanh   
  c¸ckho¶n  ù 
d phßng 
sau  y:
®©
a)  ù  
D phßng  gi¶m    µng  ån 
gi¸h t kho: lµ kho¶n 
   gi¶m    Ët t   µng   
gi¸v   , h ho¸
tån kho  ù  Õn  Ïx¶y   
  d ki s   ra trong kú 
  kinhdoanh  Õp theo.
  ti  
b)  ù  
D phßng  gi¶m     
gi¸c¸c kho¶n  ph¶i thu  ã  ßi: lµ phÇn    Þ dù 
  kh ®     gi¸tr  
kiÕn  Þ  
b tæn  Êtcña   
th   c¸c kho¶n  sÏ x¶y  trong kú 
thu    ra    kinh doanh  Õp 
  ti theo  
do con  îkh«ng  ã 
n  c kh¶  n¨ng thanh to¸n.
c)Dù  
  phßng 
gi¶m      ¹ chøng 
gi¸c¸clo i
  kho¸n trongho¹t®éng  µichÝnh.
     t 
Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc  Ých lËp  µ  ö  ông   
T  h d vi tr   v s d c¸c kho¶n  ù 
d phßng 
nªu  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy.
t  i 3  n
§iÒu  .­
14 
1. Doanh 
  nghiÖp  µ   íc thùc hiÖn  ¸nh    ¹ tµis¶n 
Nh n     ® gi¸l i  
  trong c¸c tr ng 
   ê
hîp sau:
 
a) KiÓ m     ¸nh    ¹tµis¶n 
  kª ® gi¸l    
i theo Quy Õt  nh  ña  µ   íc;
  ®Þ c Nh n
b) Thùc  Ön    Çn    a  ¹ng    ×nh 
  hi cæ ph ho¸,® d ho¸ h thøc së  ÷u;
 h
c) Dïng  µis¶n    ªndoanh, gãp  èn    Çn  ®em   ãp  µis¶n  µ 
  t  ®Ó li     v cæ ph ( g t  v
khinhËn  µis¶n).
  t 
6

d)  Òu chØnh    ®Ó   ¶m  b¶o gi¸ trÞ  ùc  Õ tµi s¶n  ña doanh 
§i gi¸ ®   th t   c
nghiÖp.
2. ViÖc  Óm     ¸nh    ¹ tµis¶n 
  ki kª,® gi¸l i  
  ph¶itheo  ng   
  ®ó c¸c quy  nh  ña 
®Þ c
Nhµ   íc.C¸c 
n  kho¶n  chªnh  Öch   
l t¨ng hoÆc  gi¶m    Þ do  ¸nh    ¹ tµis¶n 
gi¸tr   ® gi¸l    
i
® îch¹ch to¸nt¨nghoÆc  
      gi¶m  èn  µ   íct¹ doanh 
v Nh n     i nghiÖp.
§iÒu   
15.­Tæn   Êttµis¶n  ña 
th     c doanh 
nghiÖp  µ   íclµsù  Êt     
Nh n     m m¸t,h
háng  µm 
l gi¶m    Þ tµis¶n  ña 
gi¸tr     c doanh nghiÖp  c¸c nguyªn  ©n 
do    nh kh¸ch 
quan,chñ 
  quan  ©y 
g ra.
Doanh nghiÖp ph¶ix¸c dÞnh  â 
   r nguyªn  ©n  ©y 
nh g tæn  Êttµis¶n, gi¸
th       
trÞtæn  Êtvµ  ã  ¬ng    ö  ýcô  Ó.
  th   c ph ¸n x l   th
1. §èivíi ÷ng 
     nh tæn  Êtdo 
th   nguyªn nh©n  ñ 
  ch quan,doanh 
  nghiÖp  ph¶i 
x¸c®Þnh 
  møc    ©y  Öth¹icña  õng ® ¬ng  ù    éc  n   ïthiÖth¹i.
®é g thi     t  s ®Ó bu ®Ò b    
2. §èi víinh÷ng 
     tæn  Êt do 
th   nguyªn  ©n 
nh kh¸ch quan, Héi  ng 
  ®å qu¶n 
trÞ (®èi víidoanh 
     nghiÖp  ã  éi  ng 
c H ®å qu¶n  Þ),Gi¸m  c  ®èi víidoanh 
tr   ®è (    
nghiÖp  c  Ëp 
®é l kh«ng  ã  éi ®ång 
cH  qu¶n  Þ), Ëp ph¬ng    ö  ýtµis¶n   
tr    
l ¸n x l     tæn
thÊttr×nh c¬ 
    quan  µichÝnh. C¬  
t    quan  µichÝnh  ã 
t  c tr¸chnhiÖm     æi  íi
  trao ® v 
Thñ  ëng  ¬ 
tr c quan  Quy Õt  nh  µnh  Ëp 
®Þ th l doanh  nghiÖp   
®Ó Quy Õt  nh  
®Þ
hoÆc       ñ íng ChÝnh  ñ 
b¸o c¸o Th t   ph Quy Õt  nh.
®Þ
Doanh  nghiÖp  îcsö  ông  ü  ù 
® d qu d phßng  µichÝnh    ï ®¾ p   ÷ng 
t  ®Ó b   nh
thiÖth¹ivÒ  
    tæn  Êttµi
th     s¶n  µ  
m doanh  nghiÖp 
ph¶ichÞu 
  sau    ∙  ö  ý.
khi® x l
§iÒu  .­Doanh 
16    nghiÖp  µ   ícthùc hiÖn  Ých khÊu 
Nh n     tr   hao  µis¶n  è 
t  c
®Þnh  theo nguyªn  ¾c 
t møc   Ých  Êu 
tr kh hao  ph¶i b¶o  ¶m   ï ®¾ p   hao 
  ® b  c¶ 
mßn   h×nh  µ 
v«  v hao mßn   ÷u  ×nh  ña  µis¶n.Bé  µichÝnh 
hh c t    T  ban  µnh  Õ  
h ch
®é   Êu 
kh hao  µis¶n  è  nh 
t  c ®Þ theo  íng khuyÕn  Ých  Êu 
h  kh kh hao  nhanh   
®Ó
c¸c doanh 
  nghiÖp  ã  iÒu  Ön  Ön  iho¸ vµ 
c® ki hi ®¹     nhanh  ãng  æi  íi c«ng 
ch ® m 
nghÖ.
Doanh nghiÖp  îcsö  ông  è  Êu 
® d s kh hao  µis¶n  è  nh    i u  ,
t  c ®Þ ®Ó t¸ ®Ç t 
thay  Õ  æi  íi tµis¶n  è  nh  µ  ö  ông 
th ® m   c ®Þ vsd cho   
c¸c yªu  Çu 
c kinh doanh 
 
kh¸ctheo quy  nh  ña  µ   íc.
    ®Þ c Nh n
§iÒu  .­
17 
1. Doanh 
  nghiÖp  µ   íc® îcquyÒn 
Nh n     cho thuª,thÕ  Êp,cÇ m   è    µi
  ch   c c¸ct  
s¶n  éc  Òn 
thu quy qu¶n  ý cña 
l  doanh nghiÖp theo nguyªn  ¾c  ã  Öu 
t c hi qu¶,  
b¶o  µn  µ    iÓnvèn  µ 
to v ph¸ttr   v b¶o  ¶m     ñ tôctheo 
® c¸cth     quy  nh  ña  µ   ­
®Þ c Nh n
íc.
2. ViÖc  ö  ông  µis¶n   
  sd t  ®Ó cho 
thuª,thÕ  Êp, cÇ m   è 
  ch   c ph¶itu©n 
  theo 
dóng   
c¸cquy  nh  ña  é  Ëtd©n  ù  µ   
®Þ c B lu   s v c¸cquy  nh 
®Þ kh¸ccña  µ   íc.
  Nh n
3. §èivíi ÷ng  µis¶n  ña  µ   ícdo 
     nh t  c Nh n   doanh  nghiÖp  qu¶n  ýlµtoµn  é 
l    b
hoÆc   Çn  ñ  Õu  ña  ©y 
ph ch y cd chuyÒn c«ng nghÖ   Ýnh, nh÷ng  µis¶n  ã 
ch   t  c
gi¸trÞ líntheo 
    quy  nh   ña  é   µi chÝnh, khi doanh 
®Þ c BT     nghiÖp  èn    
mu cho
thuª,thÕ  Êp, cÇ m   è 
  ch   c ph¶i® îc Thñ  ëng  ¬ 
   tr c quan  Quy Õt  nh  µnh  Ëp 
®Þ th l
doanh nghiÖp  xem   Ðt,Quy Õt  nh 
x  ®Þ sau    ã  ù  Èm  nh  ña  ¬ 
khic s th ®Þ c c quan 
tµichÝnh  ã  Èm  Òn.
  c th quy
§iÒu  .­
18 
1. Doanh nghiÖp  îc chñ  ng  îng 
®  ®é nh b¸n  µis¶n   
t  ®Ó thu  åi vèn  ö 
h  s
dông cho  ôc  ch 
m ®Ý kinh doanh  ã  Öu 
  c hi qu¶  ¬n. §èi víinh÷ng  µis¶n   
h      t  quy
7

® Þnh  ¹ 
ti kho¶n  §iÒu  trong Quy  Õ   µy  Õu  îng b¸n 
3  17    ch n n nh   cho  chøc  µ 
tæ  v
c¸nh©n  ícngoµiph¶i® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ 
  n       t  ph cho  Ðp.
ph
2.Khinhîng b¸n  µis¶n,doanh 
     t    nghiÖp 
ph¶i®Þnh    µis¶n  µ  chøc 
  gi¸t   v tæ 
®Êu   
gi¸theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt.
 
3. Kho¶n 
  chªnh  Öch  ÷a sè  Òn thu ® îcdo  îng b¸n  µis¶n  íi   Þ
l gi   ti       nh   t   v   tr  
gi¸
cßn  ¹ cña  µis¶n  îng 
li  t  nh b¸n  µ    Ý   îng 
v chiph nh b¸n  µis¶n  îc h¹ch    µo 
t  ®  to¸n v
kÕt 
qu¶  kinh doanh  ña 
  c doanh  nghiÖp.
§iÒu  .­
19 
1. Doanh 
  nghiÖp  îc thanh  ýnh÷ng  µis¶n  Ð m,  Êt  È m   Êt,l¹c
®  l  t  k m ph ch    
hËu  ü  Ëtkh«ng  Ó  ö  ông  îc;tµis¶n    áng 
k thu   th s d ®    hh kh«ng  ã 
c kh¶ n¨ng  ôc 
ph
håi.§èi víinh÷ng  µis¶n 
     t  quy  nh  ¹ 
®Þ tikho¶n  §iÒu  trong Quy  Õ   µy,
3  17    ch n  
khi thanh  ý tµi s¶n, doanh 
  l      nghiÖp  ph¶i ® îc c¬ 
    quan  µichÝnh  ã  Èm  
t  c th
quyÒn  µ  ñ  ëng  ¬ 
v Th tr c quan  Quy Õt  nh  µnh  Ëp doanh 
®Þ th l  nghiÖp 
cho  Ðp 
ph
b»ng   
v¨n b¶n.
2. Khi thanh  ýtµis¶n 
   l    doanh nghiÖp ph¶ithµnh  Ëp  éi ®ång 
  lH  thanh  ý,

tr ng  îp b¸n  µis¶n 
ê h  t  thanh  ýph¶itæ 
l    chøc  u    
®Ê gi¸theo  quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p 
luËt.
3. Kho¶n 
  chªnh  Öch  ÷a    Þ thu  îc do 
l gi gi¸tr   ®   thanh  ý tµis¶n  íigi¸trÞ
l    v     
cßn  ¹ cña  µis¶n 
l  i t  thanh  ývµ    Ý 
l   chiph thanh  ý® îch¹ch to¸nvµo  Õt 
l       k qu¶  kinh 
doanh  ña 
c doanh  nghiÖp.

CH ¬NG   I
II

DOANH  
THU, 
CHI  Ý   µ   Õ T  
PH V K QU¶  
KINH 
DOANH


§iÒu  .­Doanh  tõ ho¹t®éng   
20    thu      kinh doanh  µ toµn  é  Òn 
l  b ti b¸n   
s¶n
phÈ m,  µng   
h ho¸,cung  øng  Þch  ô    Þ  êng 
d v trªnth tr sau    ∙  õ®i   
khi® tr   c¸c kho¶n 
chiÕtkhÊu  hµng,gi¶m    µng    µng  bÞ    ¹ (nÕu  ã 
  b¸n    gi¸h b¸n,h b¸n  tr¶l  i c chøng  õ

hîp lÖ);thu tõ phÇn  î   ña  µ   íckhithùc hiÖn  Öc 
       tr  c Nh n    
gi¸   vi cung  Êp    µng 
c c¸c h
ho¸ vµ  Þch  ô 
 d v theo yªu cÇu  ña  µ   íc.
   c Nh n
C¸c s¶n  È m,  µng    Þch  ô  em  
ph h ho¸,d v® tÆng, biÕu,cho 
    hoÆc     ïng 
tiªud
ngay trong néibé 
    doanh  nghiÖp  òng 
c ph¶i® îch¹ch to¸n®Ó     nh 
       x¸c®Þ doanh 
thu.
Thêi®iÓ m       nh 
  ®Ó x¸c®Þ doanh    µkhingêimua  ∙  Êp  Ën 
thu l       ® ch nh thanh 
to¸n,
 kh«ng  ô  éc tiÒn ®∙    îchay  a.
ph thu     thu ®   ch
§iÒu   
21.­Doanh    õc¸cho¹t®éng    å m:
thu t       kh¸cg
C¸c kho¶n  thu  õ ho¹t®éng  u     ngoµi doanh 
t    ®Ç t ra    nghiÖp, thu  õ ho¹t
  t   
®éng  mua  tÝn  Õu,tr¸phiÕu,cæ   Õu;thu tõ cho    µis¶n;thu tõ
b¸n  phi     i   phi       thuªt       
ho¹t®éng  ªndoanh,gãp  èn    Çn; thu tõ ho¹t®éng  ªnkÕt;thu l∙tiÒn 
  li     v cæ ph        li        i
göi;l∙tiÒn cho 
   i  vay;c¸c kho¶n    Òn ph¹t, î ®∙   
   thu ti       xo¸ nay    åi® îc,thu do 
n thu h     
hoµn  Ëp   
nh c¸c kho¶n  ù d phßng  ∙  Ých n¨m  ícnhng 
® tr   tr   kh«ng  ö  ông  µ   
sd v c¸c
kho¶n   
thu kh¸c.
§iÒu  .­Khi doanh 
22      nghiÖp  ùc hiÖn  Ö m   ô 
th   nhi v s¶n  Êt hoÆc  
xu   cung 
øng  Þch  ô  èc 
d v qu phßng, an 
  ninh,phßng  èng 
  ch thiªntai 
  ,hoÆc  cung  Êp 
c
s¶n  È m   Þch  ô 
ph d v theo chÝnh 
  s¸ch gi¸cña  µ   ícm µ    
   Nh n   thu kh«ng    ﮾ p  
®ñ b  
8

chi phÝ  
  s¶n  Êt c¸c s¶n  È m,  Þch  ô  µy, doanh 
xu     ph d vn   nghiÖp  îc hëng   
®  c¸c
chÕ     î Êp,trî  
®é tr c     hoÆc   Õ     ®∙ikh¸ccña  µ   íc.
gi¸ ch ®é u      Nh n
1.Khithùc hiÖn    Öm  ô   
     c¸cnhi v trªnph¶ib¶o  ¶m       iÒu  Ön 
  ® ®ñ c¸c® ki sau:
a) §îcNhµ   ícgiao nhiÖ m  ô  Ýnh  ñ 
   n    v (Ch ph Quy Õt  nh 
®Þ hoÆc   û  Òn 
u quy
cho  é   ëng  é  
B tr B qu¶n  ý ngµnh 
l  kinh  Õ    ü  Ët hoÆc   ñ   Þch  û    
t ­ k thu   Ch t U ban
nh©n  ©n 
d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng 
  ph tr     ¬ Quy Õt  nh 
®Þ sau    èng 
khith
nhÊt víi é  ëng  é  µichÝnh);
    tr
B BT 
b) Thùc  Ön  ng    iÒu  Ön  Ò   êigian,sè îng chÊtl ng,gi¸c¶.
  hi ®ó c¸c® ki v th    l   î    
2. Bé   µi chÝnh 
  T  quy  nh  ô  Ó 
®Þ c th quy  Õ   Êp     
ch c ph¸tc¸c kho¶n  î Êp,
tr c 
trî   õng©n 
  t 
gi¸ s¸ch Nhµ   íc.
  n
§iÒu  .­Doanh 
23    nghiÖp 
ph¶ih¹ch to¸n®Çy     
     ®ñ c¸ckho¶n    Ý   
chiph ph¸t
sinhtrong n¨m  µi Ýnh.
    t  ch
1.Chi phÝ 
   kinh doanh  ña 
  c doanh 
nghiÖp  å m:
g
a) Chi phÝ 
   nguyªn liÖu,vËt liÖu:lµgi¸trÞ cña  µn  é 
            to b nguyªn liÖu,vËt
    
liÖu doanh 
  nghiÖp  ö  ông  µo  ¹t®éng 
sd v ho   kinhdoanh;
 
b)    Ý  
Chi ph nhiªnliÖu,®éng  ùc:lµ gi¸trÞ cña  µn  é 
    l        to b nhiªnliÖu,®éng 
   
lùcdoanh 
  nghiÖp  ∙  ö  ông  µo  ¹t®éng 
®sd v ho   kinhdoanh;
 
c) TiÒn ¬ng: lµtoµn  é  Òn l ng,tiÒn c«ng,chiphÝ  ã  Ýnh  Êt tiÒn
  l    b ti  ¬        ct ch    
l ng 
¬ doanh  nghiÖp  ph¶itr¶;
 
d) C¸c 
  kho¶n  Ých nép 
tr   theo quy  nh  ña  µ   ícnh:b¶o  Ó m     éi,
  ®Þ c Nh n     hi x∙h  
b¶o  Ó m   tÕ,kinh phÝ 
hi y      c«ng  oµn;
®
®)  Êu 
Kh hao  µis¶n  è  nh:  µ  è  Êu 
t  c ®Þ L s kh hao  µis¶n  è  nh  Ých
t  c ®Þ tr  
theo quy  nh  i víi µn  é  µis¶n  è  nh  ña 
  ®Þ ®è    to b t   c ®Þ c doanh  nghiÖp;
e) Chi phÝ  Þch  ô 
   d v mua  µi:Lµ      Ý   
ngo   c¸c chiph tr¶cho  chøc,c¸ nh©n  
tæ    
ngoµidoanh 
  nghiÖp  Ò     Þch  ô  îc thùc hiÖn 
v c¸c d v®    theo yªu  Çu  ña 
c c doanh 
nghiÖp    Ën 
nh v chuyÓn,  iÖn, níc,®iÖn  ¹i söa  ÷a  µis¶n  è  nh,   
®    tho ,  ch t   c ®Þ t
vÊn, kiÓm  
  to¸n,qu¶ng   
  c¸o,b¶o  Ó m   µis¶n, ®¹i lý,m«i  í   û    Êt ­
hi t       gi iu th¸cxu    
,
nhËp  Èu  µ    Þch  ô 
kh v c¸cd v kh¸c;
g) Chi  Ý  
ph kh¸c b»ng  Òn 
  ti bao  å m:  Õ 
g thu m«n   µi,thuÕ  ö  ông  t 
b  sd ®Ê
hoÆc   Òn thuª®Êt,thuÕ  µinguyªn,thuÕ  µ  t;chitiÕp t©n,kh¸nh  Õt,
ti       t    nh ®Ê         ti  
giao dÞch,®èi ngo¹i   
     ; b¶o  é    ng; chitr¶l∙  Òn vay  èn 
chi h lao ®é       iti  , v kinh doanh;
   
kho¶n  Ých  ép  ×nh  µnh  ån    Ý  
tr nh th ngu chiph qu¶n  ýcho  Êp 
l  c trªn;phÝ   Öp 
  hi
héingµnh  Ò   µ  
  ngh m doanh  nghiÖp  µthµnh   
l  viªntham    µ      Ý 
giav c¸cchiph kh¸c;
h) C¸c kho¶n   
chi kh¸c doanh 
  nghiÖp  îc phÐp  Ýnh  µo    Ý  
®  t v chi ph kinh 
doanh:
­ C¸c kho¶n  ù 
d phßng gi¶m    Ých  Ëp 
gi¸tr l theo quy  nh   ¹ 
®Þ t iKho¶n   
3
§iÒu  Quy  Õ   µy;
13  ch n
­ TrîcÊp    Öc 
   th«ivi cho  êilao ®éng 
ng     theo quy  nh  ¹ 
®Þ tiNghÞ   nh  è 
®Þ s
198/CP  µy 
ng 31/12/1994  ña  Ýnh  ñ 
c Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng  Én   
®Þ chiti   h d thi
hµnh  ét  è  Òu  ña  é  Ëtlao®éng  Ò   îp ®ång    ng.
m s §i c B lu     vh  lao®é
2.C¸c    Ý  ¹t®éng 
  chiph ho   kh¸ccña 
  doanh 
nghiÖp 
bao  å m:
g
C¸c kho¶n    Ý  
chiph cho  Öc 
vi mua   b¸n    Õu, tÝn  Õu, cæ   Õu;
tr¸ phi  
i phi   phi  
chiphÝ 
  cho thuªtµis¶n;chiphÝ 
      cho  ¹t®éng  ªndoanh,li   Õt,gãp  èn 
ho   li     ªnk   v
9

c æ   Çn; chiphÝ 
ph    cho  Öc    åic¸c kho¶n  î ®∙      Ý      Òn 
vi thu h     n   xo¸,chiph ®Ó thu ti
ph¹tvµ   
  c¸ckho¶n    Ý 
chiph kh¸c.
§iÒu   Doanh 
24:­ nghiÖp kh«ng  îc h¹ch 
®  to¸n vµo    Ý   ¹t®éng 
  chi ph ho  
kinhdoanh,chiphÝ  ¹t®éng 
     ho   kh¸cc¸ckho¶n   
   chisau:
1.C¸c 
  kho¶n  çdo  ªndoanh,li   Õt,lçtõc¸cho¹t®éng  u   
l   li     ªnk           ®Ç tkh¸c;
2. C¸c 
  kho¶n  Öth¹i® îc ChÝnh  ñ  îcÊp 
thi       ph tr  hoÆc   îc bªn  ©y  Öt
®  g thi  
h¹i,  
  c«ng   
c¸c tyb¶o  Ó m   åidìng.
hi b 
3.Chi phÝ  i 
   ® c«ng    ícngoµivît nh 
t¸cn      ®Þ møc    Nhµ   ícquy  nh;
chido  n  ®Þ
4. C¸c 
  kho¶n    éc néidung    ña  ån 
chithu     chic ngu kinh phÝ  ù 
  s nghiÖp,quü 
 
phóc  î  ü 
l iqu khen  ëng;
, th
5.C¸c 
  kho¶n    î Êp  ã 
chitr 
c kh kh¨n th ng 
  ê xuyªn,®ét  Êt;
  xu
6. C¸c 
  kho¶n    ëng  :Thëng 
chith nh   n¨ng  Êt,th ng 
su   ë s¸ng  Õn,th ng  Õt
ki   ë ti  
kiÖm,  ëng    ua  
th thi® (c¸c kho¶n  ëng  µy  Êy 
  th n l trong  ü   Òn  ëng  ña 
qu ti th c
doanh nghiÖp);
7.Chi vÒ     a  Õu  ã);
    ¨n tr (n c
8. Chi  ng  é  a   ¬ng, ®oµn  Ó, tæ 
  ñ h ®Þ ph   th   chøc    éi,c¬ 
x∙ h   quan  kh¸c;9.
  
Chi  u   x©y  ùng  ¬ 
®Ç t d c b¶n, chi mua   ¾ m   µis¶n  è  nh,   
   s t  c ®Þ c¸c kho¶n   
chi
®Ç u   
tkh¸c;
10. Chi cho 
   chuyªn gia phôc  ô 
   v c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬ 
tr   d c b¶n  hoÆc    
c¸c
c«ng  ×nh nghiªncøu 
tr     khoa  äc,®µo  ¹othuéc nguån 
h  t    kinh phÝ 
  kh¸c®µi thä;
  
11.C¸c 
  kho¶n    éc c¸cnguån 
chithu     kinhphÝ 
  kh¸c®µi thä.
  
§iÒu    ®Þnh    µnh  phÈ m   µ  Þch  ô.
25:­X¸c  gi¸th s¶n  vd v
1.Gi¸thµnh 
   s¶n  Êtcña 
xu   s¶n  È m   µ  Þch  ô  å m:
ph vd vg
a) Chi phÝ  Ët ttrùctiÕp:lµchiphÝ 
   v           nguyªn liÖu,nhiªnliÖu,vËt liÖu sö 
          
dông  ùctiÕp t¹ora s¶n  È m,  Þch  ô;
tr        ph d v
b) Chi  Ý   ©n  
ph nh c«ng  ùc tiÕp 
tr   bao  å m:  Òn ¬ng,  Òn 
g ti l ti c«ng, c¸c
  
kho¶n  Ých  ép  ña 
tr n c c«ng  ©n  ùc tiÕp  ¹o ra 
nh tr   t   s¶n  È m   µ  Þch  ô  µ  
ph vd vm
doanh nghiÖp 
ph¶inép 
  theo quy  nh.
  ®Þ
c) Chi phÝ 
   s¶n  Êt chung:lµc¸cchiphÝ  ö  ông 
xu          sd chung  cho  ¹t®éng 
ho  
s¶n  Êt,chÕ   Õn  ña  ©n  ëng  é  Ën 
xu   bi c ph x (b ph kinh doanh) trùctiÕp t¹ora s¶n 
         
phÈ m   µ  Þch  ô  :chiphÝ   Ët liÖu,c«ng  ô    ng  á, khÊu 
vd v nh     v    c lao ®é nh   hao  µi

s¶n  è  nh  éc  ©n  ëng  é  Ën 
c ®Þ thu ph x (b ph kinh doanh);tiÒn ¬ng, c¸c kho¶n 
  l   
trÝch  ép 
n theo  quy  nh  ña  ©n    ©n  ëng  é  Ën 
®Þ c nh viªn ph x (b ph kinh doanh), 
chiphÝ   Þch  ô 
  d v mua   µi,chiphÝ  
ngo     kh¸c b»ng  Òn 
  ti ph¸tsinh ë  ©n  ëng 
    ph x
(bé phËn 
  kinhdoanh).
 
2.Gi¸thµnh  µn  é 
   to b s¶n  È m,  Þch  ô  ∙    ô gå m:
ph d v ® tiªuth  
a) Gi¸thµnh 
   s¶n  Êtcña 
xu   s¶n  È m,  Þch  ô  ∙    ô;
ph d v ® tiªuth
b) Chi phÝ    µng:lµtoµn  é      Ý  ªnquan  íviÖc    ô s¶n 
   b¸n h    b c¸cchiph li   t 
i tiªuth  
phÈ m,  Þch  ô,bao  å m   chiphÝ 
d v  g c¶    b¶o  µnh 
h s¶n  È m;
ph
c) Chi phÝ 
   qu¶n  ýdoanh 
l  nghiÖp:lµc¸c chiphÝ   
       chicho  é 
b m¸y 
qu¶n  ý

vµ  iÒu  µnh 
® h doanh nghiÖp, c¸c chi phÝ   ã  ªnquan  n   ¹t®éng 
    c li   ®Õ ho   kinh 
doanh  ña 
c doanh  nghiÖp  : chi phÝ  
nh     c«ng  ô    ng  á, khÊu 
c lao ®é nh   hao  µi

10

s¶n  è  nh  ôc  ô  é 
c ®Þ ph v b m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh 
l  ® h doanh  nghiÖp;tiÒn l ng,
   ¬  
c¸c kho¶n  Ých nép 
  tr   theo 
quy  nh  ña  é 
®Þ c b m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh 
l  ® h doanh 
nghiÖp; chi phÝ   Þch  ô 
   d v mua   ngoµi;chi phÝ  
   kh¸c  b»ng  Òn 
ti ph¸t sinh   
  ë
doanh  nghiÖp      Ý   Õp  ©n,kh¸nh  Õt,
nh chiph ti t   ti   giao  Þch, kho¶n  î Êp   
d   tr c th«i
viÖc  cho  êi 
ng lao  ng  
®é theo quy  nh   ¹ NghÞ   nh   è 
®Þ ti ®Þ s 198/CP  µy ng
31/12/1994  ña  Ýnh  ñ 
c Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è 
®Þ chiti   h d thih ms
®iÒu  ña  é   Ëtlao ®éng; c¸c kho¶n  ù 
c B lu        d phßng  gi¶m    Ých lËp 
gi¸tr   theo    quy
®Þnh   ¹ 
t ikho¶n  §iÒu  quy  Õ   µy; kho¶n  Ých  ép    ×nh  µnh 
3  13  ch n   tr n ®Ó h th
nguån    Ý 
chiph qu¶n  ýcho  Êp    µ   
l  c trªnv c¸ckho¶n    Ý 
chiph kh¸c.
§iÒu  .­Doanh 
26    nghiÖp ph¶i x©y  ùng  µ  chøc  ùc  Ön  nh  
  d v tæ  th hi ®Þ
møc  kinh tÕ    ü  Ët(nh  nh 
  ­ k thu   ®Þ møc    
tiªuhao nguyªn,nhiªnvËt liÖu,®Þnh  
      
møc     ng,  nh 
lao ®é ®Þ møc    
c¸c kho¶n    Ý     Õp) phï hîp  íitæ 
chi ph gi¸n ti     v   chøc 
kinh doanh  µ  Æc   iÓ m  
v® ® kinh  Õ  kü  Ët,møc    
t ­  thu   ®é trang  Õt bÞ   ña 
thi   c
doanh  nghiÖp    ¬  ë 
trªnc s b¶o  ¶m   ÕtkiÖm  ¹ gi¸thµnh,n©ng 
® ti   h      cao n¨ng  Êt
su  
lao®éng  µ  Êtl ng s¶n  È m.
  v ch  î   ph
§iÒu 
27.­
1. Doanh  nghiÖp  ù  ©y  ùng  nh  
tx d ®Þ møc  lao  ng 
®é cho  nh©n,  é 
c¸  b
phËn  µ  nh 
v ®Þ møc tæng  îp theo híng dÉn  ña  é    ng   ¬ng 
h      c B lao®é ­Th binh vµ 
 
x∙héi.C¸c 
   Tæng  c«ng    µ   ícvµ   
tyNh n   c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc®éc  Ëp  îc
Nh n   l® 
xÕp  ¹ng 
h doanh  nghiÖp  Æc   Öt ph¶i®¨ng  ý  Þnh 
® bi     kd møc     ng  íiBé  
lao ®é v 
lao ®éng    ¬ng 
  ­ Th binh vµ    éi,c¸c doanh 
  x∙h     nghiÖp  µ  íccßn  ¹ ph¶i®¨ng 
nh n   l i  
ký  nh 
®Þ møc    ng  íiThñ  ëng  ¬ 
lao ®é v  tr c quan Quy Õt  nh  µnh  Ëp 
®Þ th l doanh 
nghiÖp.
2. Trªn c¬  ë  nh 
    s ®Þ møc     ng  ∙  ¨ng  ý  µ  Õ     Òn ¬ng   
lao ®é ®® k v ch ®é ti l do
Nhµ   íc quy  nh, 
n  ®Þ doanh nghiÖp  ©y  ùng  n    Òn ¬ng    n  Þ 
x d ®¬ gi¸ti l trªn®¬ v
s¶n  È m  
ph hoÆc   ¹t ®éng   Þch  ô  ×nh  ¬  
ho   d v tr c quan  ã  Èm  quyÒn    
c th phª
duyÖt.
§Þnh  ú,c¸c c¬ 
k     quan  ã  Èm  Òn  Õn hµnh  Óm     ¹ ®Þnh 
c th quy ti   ki tral  
i møc  
lao ®éng,  n    Òn ¬ng  ña 
  ®¬ gi¸ti l c doanh  nghiÖp  ï hîp  íitèc ®é  
ph   v     t¨ng n¨ng 
 
suÊtlao®éng  µ    Ëp  Õn l ng  ùc hiÖn    iÒu 
   v thu nh ti  ¬ th   ®Ó ® chØnh  cho  ïhîp.
ph  
3. Tæng  ü  Òn l ng  ùc hiÖn  ña 
  qu ti  ¬ th   c c«ng  ©n   
nh viªnchøc trong doanh 
 
nghiÖp  (bao  å m   Héi ®ång 
g c¶    qu¶n  Þ,Ban  Óm     Õu  ã),ph¶ic¨n cø 
tr   ki so¸tn c    
vµo  n    Òn l ng  µ  Õt 
®¬ gi¸ti  ¬ v k qu¶  kinhdoanh  ña 
  c doanh  nghiÖp  èil ng s¶n 
(kh  î  
phÈ m  hoÆc   ¹t®éng  Þch  ô  ùc  Ön).Trêng  îp 
ho   d v th hi   h doanh  nghiÖp  gÆp  
khã kh¨n trongho¹t®éng 
     kinhdoanh,th× vÉn 
     ph¶ib¶o  ¶m  
  ® møc ¬ng  ¬   
l c b¶n
tèi Óu cho 
 thi   c«ng  ©n, viªnchøc 
nh    trong doanh 
  nghiÖp.
Nghiªm  Ê m   ö  ông  ü ¬ng     
c sd qu l ®Ó chicho    ôc  ch 
c¸cm ®Ý kh¸c.
§iÒu 
28.­
1.C¸c 
  kho¶n    Õp kh¸ch,héihäp,giao dÞch,®èi ngo¹idoanh 
chiti               nghiÖp 
tù  ©y  ùng  nh  
x d ®Þ møc    
chi tiªu.Riªng 
  kho¶n   
chi giao  Þch  i  íidoanh 
d ®è v  
nghiÖp  ã  éi  ng 
c H ®å qu¶n  Þ,Héi  ng 
tr   ®å qu¶n  Þ Quy Õt  nh 
tr   ®Þ møc     ô 
chi c
thÓ; ®èi  íic¸c doanh 
  v    nghiÖp  c  Ëp 
®é l kh«ng  ã  éi  ng 
c H ®å qu¶n  Þ,Gi¸m 
tr  
®èc  doanh  nghiÖp ph¶i tho¶  Ën  íic¬ 
  thu v   quan  µichÝnh  µ  íc b»ng   
t  nh n   v¨n
b¶n  íc khithùc hiÖn. C¸c 
tr         kho¶n    µy 
chin ph¶icã 
  chøng  õ hîp  Ö,ph¶ig ¾n  
t  l    
víi Õt 
 k qu¶  kinh doanh  µ 
  v kh«ng  îcvîtqu¸ møc  èng  Õ   èi®a, 
®     kh ch t   theo  ûlÖ 

%   Ýnh   
t trªndoanh    ütiÕn tõng phÇn   
thu lu       nh sau:
11

Doanh    n   tû ®ång 
thu ®Õ 5    møc    ùc tÕ 
chith   kh«ng      è 
qu¸ 5% s doanh   
thu
thùc tÕ;
 
Ph Çn doanh      tû®Õ n   tû®ång  îcchithªm 
thu trªn5    10    ®   kh«ng      è 
qu¸ 2% s
doanh     
thu t¨ngthªm;
Ph Çn doanh      tû ®Õ n   tû ®ång  îcchithªm 
thu trªn10    50    ®   kh«ng     
qu¸ 1%
sè 
doanh     
thu t¨ngthªm;
Ph Çn  doanh thu    tû  n  
trªn 50  ®Õ 100  û ®ång  îc chi thªm 
t  ®   kh«ng   
qu¸
0,5%  è 
s doanh     
thu t¨ngthªm;
Ph Çn doanh thu   
trªn100  û ®Õ n  
t  500  û ®ång  îc chithªm 
t  ®   kh«ng   
qu¸
0,2%  è 
s doanh     
thu t¨ngthªm;
Ph Çn  doanh thu   
trªn 500  û  ng  îc chi thªm 
t ®å ®   kh«ng qu¸ 0,1%   è 
s
doanh     
thu t¨ngthªm;
2. C¸c 
  kho¶n   
chib¶o  é    ng, huÊn  Ön, båi dìng  ©ng 
h lao ®é   luy     n cao   
tay
nghÒ  
doanh  nghiÖp 
ph¶ic¨n cø  µo  Õ   ,  nh 
    v ch ®é ®Þ møc   
chitheo quy  nh.
  ®Þ
3. C¸c 
  doanh  nghiÖp  µnh   
th viªnTæng  c«ng    ùc hiÖn  Öc  Ých nép 
tyth   vi tr  
®Ó   ×nh  µnh  ån    Ý  
h th ngu chiph qu¶n  ýcña 
l  Tæng  c«ng   
ty theo  Quy Õt  nh  
®Þ
cña Tæng  gi¸m  c    ¬  ë  ¬ng    Héi ®ång 
®è trªnc s ph ¸n do    qu¶n  Þ Tæng 
tr   c«ng   
ty
phª duyÖt. N Õ u  
  Tæng  c«ng     
ty chi kh«ng  Õt  îc chuyÓn 
h ®  sang  n¨m  sau,
 
phÇn      îch¹ch to¸nbæ  
chiqu¸ ®       sung  µo    Ý 
v chiph kinhdoanh 
  trong n¨m.
 
§iÒu  .­C¸c    Ý   Þch  ô, mua   µidoanh 
29    chiph d v  ngo   nghiÖp ph¶icã  ù 
 d
to¸n hîp  ng 
  ®å kinh  Õ, nghiÖm  
t  thu  µ 
v thanh  ý hîp  ng,    theo   
l  ®å gi¸c¶  quy
®Þnh  ña  µ   íc (®èivíic¸c dÞch  ô  Nhµ   íc ®Þnh   
c Nh n        v do  n  gi¸)hoÆc  theo   
gi¸
thÞ  êng  µ 
tr v ph¶icã    n, chøng  õhîp ph¸p.
  ho¸ ®¬   t   
ViÖc  ïng h×nh 
d  thøc hoa  ång 
  h m«i  íph¶ic¨n cø  µo  Öu 
gi  
i     v hi qu¶  Kinh  Õ 
t
do  Öc 
vi m«i  í mang  ¹ 
gi  
i l iGi¸m  c 
. ®è doanh  nghiÖp Quy Õt  nh  µ  Þu 
®Þ v ch tr¸ch  
nhiÖ m   Ò    
v c¸c kho¶n    Ý   µy. Hoa  ång 
chiph n   h m«i  í kh«ng  îc ¸p  ông   
gi i
  ® d cho
c¸c ®èi îng  µ ®¹i lýcña 
  t l      doanh nghiÖp, c¸c kh¸ch  µng  îc chØ   nh,   
   h ®  ®Þ c¸c
chøc  danh  qu¶n  ýtrong doanh 
l    nghiÖp,nh÷ng  ©n    µm  Ö m   ô 
  nh viªnl nhi v cung 
øng  Ëtt    ô s¶n  È m.
v  ,tiªuth   ph
§iÒu  .­ îinhuËn  ùc  Ön 
30   L   th hi trong n¨m  µ kÕt 
l  qu¶ kinh doanh  ña 
c
doanh nghiÖp,bao  å m   înhuËn  ¹t®éng 
  g l  i ho   kinh doanh  µ  înhuËn    ¹t
  v l  i c¸c ho  
®éng kh¸c.
1. LîinhuËn  ¹t®éng 
   ho   kinh doanh:lµkho¶n 
     chªnh  Öch  ÷a doanh   
l gi   thu
cña  ¹t®éng 
ho   kinh doanh  õdi gi¸thµnh  µn  é  ña 
  tr       to b c s¶n  È m,  µng 
ph h ho¸, 
dÞch  ô  ∙    ô vµ  Õ 
v ® tiªuth   thu theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt(trõthuÕ  îtøc).
    l i
2. LîinhuËn    ¹t®éng 
   c¸c ho   kh¸c:lµ kho¶n 
   chªnh  Öch  ÷a thu  Ëp  õ
l gi   nh t 
c¸c ho¹t®éng 
   kh¸c trõ®i    Ý  ña  ¹t®éng 
    chiph c ho   kh¸c vµ  Õ 
  thu theo  quy  nh  
®Þ
cña ph¸p luËt(trõthuÕ  îtøc).
    l 
i
§iÒu  .­C¸c 
31    doanh 
nghiÖp  µ   íc®éc  Ëp ® îctù chñ  Ò   µichÝnh,
Nh n   l      v t   
tù chÞu 
  tr¸chnhiÖ m   Ò   ¹t®éng 
  v ho   kinh doanh,lÊy thu bï chib¶o  ¶m   ã  i
           ® c l∙ ,
tùchÞu 
  tr¸chnhiÖ m  Ò    
  v c¸ckho¶n  ilçtrong kinhdoanh.
l∙   
,    
12

C H ¬NG  
IV

PH © N   èI  îINHU Ë N
PH L  


§iÒu  .­LîinhuËn  ùc hiÖn 
32      th   trong n¨m  ña 
  c doanh nghiÖp  îcph©n 
® 
phèitheo thø  ùsau:
    t 
1.Nép  Õ  îtøc theo luËt®Þnh;
  thu l    
i   
2.Nép  Òn thu vÒ   ö  ông  èn  ©n 
  ti     s d v ng s¸ch Nhµ   íc;
  n
3.Trõ   
  c¸ckho¶n  Òn ph¹tviph¹m  û  Ëtthu nép  ©n 
ti       k lu     ng s¸ch,tiÒn ph¹tvi
      
ph¹m  µnh  Ýnh, ph¹tviph¹m  îp ®ång, ph¹tnî qu¸ h¹n,c¸c kho¶n    Ý  
h ch      h             chiph
hîp lÖ  a  îctrõkhix¸c®Þnh  Õ  îtøc ph¶inép;
  ch ®         thu l    
i  
4.Trõ   
  c¸ckho¶n  çcha  îctrõvµo  înhuËn  ícthuÕ  îtøc;
l  ®   l  i tr   l  i
5.§èivíi
     doanh nghiÖp  µ   íckinh doanh 
Nh n     trong m ét  è  µnh  Æc   ï
  s ng ® th 
mµ  ph¸p  Ëtquy  nh 
lu   ®Þ ph¶itrÝch lËp    ü  Æc   Öttõ lînhuËn  ×   
    c¸c qu ® bi       i th sau
khi nép   
  c¸c kho¶n        trªn®©y, 
1, 2, 3, 4    doanh nghiÖp  Ých  Ëp    ü   
tr l c¸c qu ®ã
theo tûlÖ  ∙  îcNhµ   ícquy  nh.
   ® ®   n  ®Þ
6.  Çn   î nhuËn 
Ph l i sau    õ c¸c kho¶n      4  µ  (nÕu  ã) cña 
khi tr     1, 2, 3,  v 5  c 
®iÒu  µy  îcdoanh 
n ®  nghiÖp  Ých lËp c¸cquü 
tr       theo tûlÖ   
    nh sau:
a) Quü   u      iÓn:møc  Ých tèi Óu 50%;
  ®Ç tph¸ttr   tr     thi  
b)  ü   ù 
Qu d phßng  µichÝnh  Ých 10%,  è    ña  ü  µy  èi®a  
t  tr   s d c qu n t   kh«ng 
vîtqu¸ 25%   èn  iÒu  Ö;
   v® l
c) Quü   ù 
  d phßng  Ò   îcÊp  Êt  Öc  µm: trÝch 
v tr  m vi l   5%, møc   èi®a   ña 
t  c
quü 
kh«ng  ît   th¸ngl ng  ùc hiÖn.
v   6 
qu¸  ¬ th  
d)  Çn  î nhuËn 
Ph l 
i cßn  ¹ sau    Ých      ü 
li  khitr ®ñ c¸c qu trªn,doanh 
  nghiÖp 
trÝch quü  óc  îvµ  ü 
  ph l   qu khen  ëng 
i th theo quy  nh:
  ®Þ
­ TrÝch  èi®a 
  t   kh«ng    th¸ng l ng  ùc tÕ  Õu  û suÊt lînhuËn   
qu¸ 3   ¬ th   n t     i trªn
vèn 
n¨m  nay 
kh«ng  Êp  ¬n  ûsuÊtlînhuËn    èn 
th h t     i trªnv n¨m  íc.
tr
­ TrÝch  èi®a 
  t   kh«ng    th¸ng l ng  ùc tÕ  Õu  û suÊt lînhuËn   
qu¸ 2   ¬ th   n t     i trªn
vèn 
n¨m  nay  Êp  ¬n  ûsuÊtlînhuËn    èn 
th h t     i trªnv n¨m  íc.
tr
Trong  tæng  è  î nhuËn  îctrÝch lËp  µo    ü 
s l  i ®    v haiqu khen  ëng  µ  óc 
th v ph
lî   éi  ng 
iH ®å
, qu¶n  Þ (®èi víidoanh 
tr      nghiÖp  ã  éi  ng 
c H ®å qu¶n  Þ),Tæng  
tr  
gi¸m  c, Gi¸m  c  ®èivíidoanh 
®è   ®è (     nghiÖp  c  Ëp 
®é l kh«ng  ã  éi ®ång 
cH  qu¶n 
trÞ)sau   
  khitham  kh¶o    Õn 
ý ki c«ng  oµn 
® doanh nghiÖp,Quy Õt  nh  û lÖ 
  ®Þ t 
ph©n  chiavµo  çi quü 
  m  cho  ïhîp.
ph  
N Õ u   î nhuËn  Ých  µo  quü 
li  tr v 2  khen  ëng  µ  óc  î m µ  
th v ph l i   cßn   th×
d  
phÇn cßn  ¹® îcchuyÓn  µn  é  µo  ü  u      iÓn.
l   
i to b v qu ®Ç tph¸ttr
§iÒu    ôc  ch  ö  ông    ü:
33.­M ®Ý s d c¸cqu
1. Quü   u      iÓn:dïng    u      iÓn kinh doanh  Ó  tr
  ®Ç tph¸ttr   ®Ó ®Ç tph¸ttr     (k c¶  ­
êng  îp li  
h   ªndoanh,gãp  èn    Çn, mua    Õu 
  v cæ ph   cæ phi theo  quy  nh    iÒu 
®Þ ë®
10  ña 
c Quy  Õ   µy);® æi  íi m¸y  ãc  ÕtbÞ,  ©y 
ch n   m  m thi   d chuyÒn  c«ng nghÖ; 
nghiªncøu    ông  Õn bé 
  ¸p d ti   khoa  äc  ü  Ët;trî óp thªm 
h k thu     gi   cho  Öc  o  ¹o
vi ®µ t  
n©ng  cao  ©y 
t nghÒ   µ  iÒu  Ön  µm  Öc 
v® ki l vi trong doanh 
  nghiÖp; trÝch  ép 
  n
®Ó   ×nh  µnh  ü  u   
h th qu ®Ç tph¸tt Ón,quü 
 ri   nghiªncøu 
  khoa  äc  µ  o  ¹otËp 
h v ®µ t  
13

trung (nÕu  ã) cña 
  c  Tæng c«ng    Õu  µthµnh    ña 
ty(n l   viªnc Tæng 
c«ng   
ty)theo 
tûlÖ  Héi ®ång 
  do    qu¶n  Þtæng 
tr   c«ng   
tyQuy Õt  nh.
®Þ
Trong  êng  îp cÇn  Õt, µ   íccã  Òn  iÒu  ng  ét  Çn  ü 
tr h  thi   Nh n   quy ® ®é m ph qu
®Ç u   
t ph¸ttr Ón cña 
 i   doanh nghiÖp    ö  ông 
®Ó s d cho  ôc  ch  u    
m ®Ý ®Ç t ph¸t
 
tr Óndoanh 
i  nghiÖp  µ  íckh¸c.
nh n  
2. Quü   ù 
  d phßng  µichÝnh: dïng    ï ®¾ p   ÷ng 
t    ®Ó b   nh tæn  Êt,thiÖth¹i
th     
vÒ   µis¶n  µ  
t  m doanh  nghiÖp ph¶ichÞu 
  trong qu¸ tr×nh kinh doanh  µ  Ých
       v tr  
nép    ×nh  µnh  ü  ù 
®Ó h th qu d phßng  µichÝnh  Õu  ã)  ña 
t  (n c c Tæng   c«ng   
ty
(nÕu  µthµnh    ña 
l  viªnc Tæng  c«ng   
ty)theo  û lÖ  Héi ®ång 
t   do    qu¶n  ÞTæng  
tr  
c«ng   
tyQuy Õt  nh.
®Þ
3.Quü   ù 
  d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm:dïng ®Ó    
v tr  c m vi l     chicho  Öc  o  ¹o
vi ®µ t  
c«ng  ©n  
nh viªn do 
  thay  æi  ¬  Êu 
® cc hoÆc  c«ng nghÖ,  o   ¹o nghÒ   ù 
®µ t   d
phßng  cho    ng  ÷  ña 
lao ®é n c doanh  nghiÖp  µ  åi dìng  ©ng 
vb  n cao  ×nh   
tr ®é
nghÒ  nghiÖp  cho  êi lao  ng 
ng   ®é trong doanh nghiÖp, trîcÊp 
   cho  êi lao
ng    
®éng  µm  Öc  êng 
l vi th xuyªn trong doanh 
  nghiÖp nay  Þ   Êt  Öc  µm 
bm vi l theo 
quy  nh   ¹ 
®Þ t iNghÞ   nh   è 
®Þ s 72/CP  µy 
ng 31/10/1995  ña  Ýnh  ñ   
c Ch ph quy
®Þnh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   Ëtlao ®éng  Ò  
chi ti   h d thih m s® c B lu     v
viÖc  µm; trÝch nép    ×nh  µnh  ü  ù 
l    ®Ó h th qu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm 
v tr  cm vi l
(nÕu  ã) cña 
c  Tæng  c«ng    Õu  µthµnh    ña 
ty(n l   viªnc Tæng  c«ng   
ty)theo  û lÖ 

do  éi ®ång 
H  qu¶n  ÞTæng 
tr   c«ng    Õt ®Þnh.
tyquy  
4.Quü  
  khen  ëng  ïng ®Ó:
th d 
a)  ëng  èi n¨m  
Th cu   hoÆc   êng  ú 
th k cho  c¸n  é  
b c«ng  ©n  
nh viªn trong
   
doanh  nghiÖp. Møc   ëng  Héi  ng 
  th do  ®å qu¶n  Þ (®èi víidoanh 
tr      nghiÖp  ã 
c
Héi  ng 
®å qu¶n  Þ)quyÕt  nh 
tr   ®Þ theo    Þ   ña 
®Ò ngh c Tæng   Gi¸m  c 
®è hoÆc  
Gi¸m  c  µ 
®è v c«ng  oµn 
® doanh nghiÖp    ¬  ë 
trªn c s n¨ng  Êt su lao  ng  µ 
®é v
thµnh  Ých 
t c«ng    ña  çi 
t¸c c m c¸n  é  
b c«ng  ©n  
nh viªn trong 
  doanh  nghiÖp.  
Nh÷ng  doanh  nghiÖp  c  Ëp 
®é l kh«ng  ã  éi ®ång 
cH  qu¶n  Þ th×  Gi¸m  c  
tr   do  ®è
doanh  nghiÖp  Õt  nh 
quy ®Þ sau   
khitham kh¶o    Õn  ña 
ý ki c c«ng  oµn ® doanh 
nghiÖp.
b)  ëng  t  Êt cho  ÷ng    ©n,  Ëp  Ó 
Th ®é xu   nh c¸ nh t th trong doanh 
  nghiÖp  ã 
c
s¸ng  Õn    Õn  ü  Ët,mang  ¹ hiÖu 
ki c¶iti k thu   li  qu¶ trong kinh doanh. Møc   ëng 
      th
do  éi  ng 
H ®å qu¶n  Þ ((®èivíidoanh 
tr      nghiÖp  ã  éi  ng 
c H ®å qu¶n  Þ),Gi¸m 
tr  
®èc  ®èi víidoanh 
(    nghiÖp  c  Ëp 
®é l kh«ng  ã  éi  ng 
c H ®å qu¶n  Þ) quyÕt 
tr  
®Þnh.
c) Thëng 
  cho  ÷ng    ©n  µ  n  Þ  µi doanh 
nh c¸ nh v ®¬ v ngo   nghiÖp  ã 
c quan 
h Ö   îp  ng 
h ®å kinh tÕ  ∙  µn  µnh  ètnh÷ng  iÒu  Ön  ña  îp  ng, cã 
  ® ho th t  ® ki c h ®å  
®ãng  ãp  Òu 
g nhi cho  ¹t®éng 
ho   kinh doanh  ña 
  c doanh  nghiÖp.Møc  ëng   
  th do
Héi  ng 
®å qu¶n  Þ (®èivíidoanh 
tr      nghiÖp  ã  éi  ng 
c H ®å qu¶n  Þ),Gi¸m  c 
tr   ®è
(®èivíi
   doanh nghiÖp  c  Ëp kh«ng  ã  éi ®ång 
®é l   cH  qu¶n  Þ)quyÕt ®Þnh.
tr    
d)  Ých  ép    ×nh  µnh  ü 
Tr n ®Ó h th qu khen  ëng  Ëp 
th t trung  Õu  ã) cña 
(n c 
Tæng c«ng   
tytheo tûlÖ  Héi ®ång 
    do    qu¶n  ÞTæng 
tr   c«ng    Õt ®Þnh.
tyquy  
5.Quü   óc  îdïng ®Ó:
  ph l   i  
a)  Çu  x©y  ùng 
§ t d hoÆc   öa  ÷a   
s ch c¸c c«ng  ×nh  óc  î cña 
tr ph l  i doanh 
nghiÖp.
b) Chi cho    ¹t®éng  óc  îc«ng  éng  ña  Ëp  Ó 
   c¸cho   ph l  
i c c t th c«ng  ©n   
nh viªn
doanh 
nghiÖp,phóc  îx∙héi.
  l   
i
14

c) G ãp  ét  Çn  èn    u    ©y  ùng   
  m ph v ®Ó ®Ç tx d c¸cc«ng  ×nh phóc  îchung 
tr   l  i
trongngµnh,hoÆc   íi   n  Þ 
    v   ®¬ v kh¸ctheo hîp ®ång.
c¸c     
d) TrÝch  ép    ×nh  µnh  ü  óc  îtËp 
  n ®Ó h th qu ph l  i trung (nÕu  ã) cña 
  c  Tæng  
c«ng   
tytheo tûlÖ  Héi ®ång 
    do    qu¶n  ÞTæng 
tr   c«ng    Õt ®Þnh.
tyquy  
®)  Ngoµira Héi ®ång 
     qu¶n  Þ(®èivíi
tr     doanh nghiÖp  ã  éi ®ång 
cH  qu¶n 
trÞ),Gi¸m  c  ®èivíidoanh 
  ®è (     nghiÖp  c  Ëp 
®é l kh«ng  ã  éi ®ång 
cH  qu¶n  Þ)
tr  
vµ c«ng  oµn 
® doanh  nghiÖp  ã  Ó  ö  ông  ét  Çn  ü  óc  î ®Ó   î
c th s d m ph qu ph l   i tr 
cÊp  ã 
kh kh¨n ®ét  Êt cho  ÷ng  êilao®éng  Ó   nh÷ng  êng  îp vÒ   ­
  xu   nh ng     k c¶  tr h  h
u, vÒ   Êt 
  m søc,l©m  µo  µn 
  v ho c¶nh  ã  kh kh¨n,kh«ng  ¬in¬ng  ùa,hoÆc   µm 
  n  t  l
c«ng    õthiÖn x∙héi.
t¸ct     
ViÖc  ö  ông  ü  óc  î do  éi ®ång 
sd qu ph l   H  
i qu¶n  Þ (®èivíidoanh 
tr      nghiÖp 
cã  éi  ng 
H ®å qu¶n  Þ),Gi¸m  c  ®èi víidoanh 
tr   ®è (     nghiÖp  c  Ëp 
®é l kh«ng  ã c
Héi  ng 
®å qu¶n  Þ)quyÕt  nh 
tr   ®Þ sau   
khi tham kh¶o    Õn  ña 
ý ki c c«ng  oµn 
®
doanh nghiÖp.
§iÒu   
34.­C¸c Tæng   c«ng    µ  íc trÝch lËp  µ  ö  ông    ü  Ëp 
ty nh n     vsd c¸c qu t
trung cña 
  Tæng  c«ng   
tytheo quy  nh  ¹ §iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña 
®Þ t 
i l tæ  v ho   c
Tæng   c«ng    ∙  îcphª  Èn  µ 
ty® ®   chu v theo  Quy  Õ   µichÝnh  ña 
ch t   c Tæng  c«ng 
tydo  éi ®ång 
 H  qu¶n  ÞTæng 
tr   c«ng   
tyban  µnh 
h sau    îcBé   ëng  é  µi
khi®   tr BT 
chÝnh  th«ng qua.


CH ¬NG  
V

CH Õ     Õ  
®é K TO¸N, THè NG   Vµ   Ó M  
  Kª  KI TO¸N


§iÒu  .­C¸c 
35    doanh nghiÖp  µ  íc ph¶itæ 
nh n     chøc  ùc hiÖn 
th   c«ng   
t¸c
kÕ  
to¸n,thèng   
  kª theo  ng   
®ó c¸c quy  nh  ¹ c¸c v¨n b¶n  Ön  µnh  ña  µ  
®Þ ti    
  hi h c Nh
níc:
+    Ðp  y   
Ghi ch ®Ç ®ñ chøng  õban  u;
t  ®Ç
+  Ëp  Ët sæ  
C nh   s¸ch kÕ  
  to¸n;
+  Õ    
K to¸nph¶iph¶n  ®Çy  , 
  ¸nh  ®ñ trung thùc,chÝnh   
    x¸c,kh¸ch quan.
 
§iÒu    Õt  ócn¨m  µichÝnh,doanh 
36.­K th   t    nghiÖp  µ  ícph¶i:
nh n  
+  Ëp  ng  êih¹n    c¸o tµichÝnh  µ 
L ®ó th   c¸c b¸o      v b¸o    èng   
c¸o th kª theo   
quy
®Þnh   Ön  µnh. Doanh 
hi h   nghiÖp  ù  chøc  Óm  
t tæ  ki to¸n néi bé  
    b¸o  c¸o  µi

chÝnh  ña  ×nh  
cm hoÆc  thuª kiÓm  
  to¸n ®éc  Ëp  Õu   Êy  Çn  Õt.Gi¸m 
  ln th c thi  
®èc  doanh nghiÖp  µ  éi ®ång 
vH  qu¶n  Þ doanh 
tr   nghiÖp  Õu  ã) ph¶ichÞu 
(n c    
tr¸chnhiÖ m  Ò   Ýnh  Ýnh    Ýnh 
  vt ch x¸c,t trungthùc cña    c¸o nµy.
    c¸cb¸o   
+  C«ng  è 
b c«ng  khai kÕt 
  qu¶ kinh doanh, tµis¶n, vèn, c«ng  î  ña 
       nc
doanh nghiÖp.Bé  µichÝnh  íng dÉn   
  T  h  c¸cdoanh nghiÖp  ùc hiÖn 
th   c«ng khai 
c¸csè  Öu vµ  c¸o tµichÝnh.
  li   b¸o     
+  öi  ng  êih¹n    c¸o tµichÝnh  µ  c¸o thèng   
G ®ó th   c¸cb¸o      v b¸o    kª cho    ¬ 
c¸cc
quan  ã  Èm  Òn 
c th quy theo quy  nh  Ön  µnh.
  ®Þ hi h
+  Þu   ù 
Ch s thanh    Óm     Óm  
tra,ki tra,ki so¸tcña  ¬ 
  c quan  µichÝnh  ã 
t  c
thÈm  Òn  i víi       µichÝnh  doanh 
quy ®è     b¸o c¸o t  
c¸c do  nghiÖp  Ëp.
l
15

N¨m   µichÝnh  ¾t  u   õ ngµy  th¸ng 1  µ  Õt  óc  µo  µy   
t  b ®Ç t   01    v k th v ng 31
th¸ng12 
  n¨m  ¬ng  Þch.
d l
§iÒu    ho¹t®éng 
37.­C¸c    Kinh  Õ   
t ph¸tsinh ® îcph¶n  b»ng  ång  Öt
   ¸nh  § Vi  
Nam,  Õu  ã   
n c ph¸tsinh b»ng  ¹itÖ 
  ngo   ph¶iquy  æi    ång  Öt Nam  
  ® ra § Vi   theo  û

gi¸chÝnh 
  thøc  Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam  
do  h Nh n     c«ng  è  ¹  êi®iÓ m    
b ti  th ph¸t
sinhnghiÖp  ô.
  v


CH ¬NG  
VI

TR¸CH NHIÖ M   ñ A   éI  NG  
C H ®å QU¶N   Þ, 
TR TæN G   GI¸M  C, 
®è GI¸M  C   µ  
®è V
C¸C  ¬  
C QUAN  QU¶N   ý  µ   íC 
L NH N TRON G   Ö C VI QU¶N   ý  µI CH Ý NH  
LT  DOANH  
NGHI Ö P   µ   íC
NH N


§iÒu  .­Tr¸chnhiÖm  ña  éi ®ång 
38      c H  qu¶n  Þdoanh 
tr   nghiÖp  µ  íc:
nh n
1. Héi ®ång 
   qu¶n  Þ thùc hiÖn 
tr     chøc n¨ng  qu¶n  ýdoanh 
l  nghiÖp,trong
   
ph¹m    Èm  Òn  ña  × nh  ã 
vith quy cm c tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn,kiÓm    
  tæ  th     tra,
gi¸m      ¹t®éng  µichÝnh  ña 
s¸tc¸cho   t  c doanh  nghiÖp.
2. NhËn  èn,®Êt  ai,tµinguyªn vµ    ån  ùckh¸c do  µ   ícgiao
  v  ®      c¸c ngu l     Nh n    
cho 
doanh  nghiÖp.
3. Tr×nh  ñ  ëng  ¬ 
  Th tr c quan  Õt  nh  µnh  Ëp 
quy ®Þ th l doanh  nghiÖp   
c¸c
ph¬ng    ªndoanh  íi   ñ  u    ícngoµi®Ó  
¸n li   v   ch ®Ç tn  
c¸c   xem  Ðt Quy Õt  nh.
x  ®Þ
4. Phª  Öt  ¬ng    ö  ông,b¶o  µn,ph¸ttr Ónvèn  µ  ¬ng    ö 
  duy ph ¸n s d   to     i   v ph ¸n s
dông  înhuËn 
l i sau    ép   
khin c¸ckho¶n  cho  ©n 
ng s¸ch theo 
  quy  nh  Tæng  
®Þ do 
Gi¸m  c 
®è hoÆc   Gi¸m  c    Þ; 
®è ®Ò ngh th«ng  qua  Õt 
quy to¸n tµichÝnh  µng 
   h
n¨m  ña 
c doanh  nghiÖp  µnh 
th viªn;thùc hiÖn  Öc 
    vi c«ng  è b c«ng khaic¸c b¸o 
  
c¸o  µichÝnh  µng 
t  h n¨m theo quy  nh; 
®Þ th«ng qua  Õ   ¹ch  µichÝnh  µi
k ho t  d 
h¹n  µ  Õ   ¹ch  µichÝnh  µng 
v k ho t  h n¨m  Tæng  
do  Gi¸m  c 
®è hoÆc   Gi¸m  c 
®è
tr×nh.
5. Quy Õt  nh  ¬ng  huy  ng  èn  ôc  ô  ¹t®éng 
  ®Þ ph ¸n  ®é v ph v ho   kinh doanh 
 
nhng 
kh«ng  µm 
l thay ® æi  ×nh 
  h thøc së  ÷u  ña 
  h c doanh  nghiÖp.
6. KiÓ m    
  tra,gi¸m   
s¸tTæng Gi¸m  c, Gi¸m  c, c¸c ®¬n  Þ  µnh   
®è   ®è     v th viªn
trong viÖc  ö  ông, b¶o  µn  µ    iÓn vèn, thùc hiÖn    Üa  ô  i 
  sd   to v ph¸ttr       c¸c ngh v ®è
víi µ   íc,c¸cm ôc    µ   ícgiao cho 
 Nh n     tiªuNh n     doanh nghiÖp.
Thùc  Ön   
hi c¸ctr¸chnhiÖm 
  kh¸ctheo quy  nh  ña  µ   íc.
    ®Þ c Nh n
§iÒu  .­Tr¸ch nhiÖm   ña 
39      c Tæng  Gi¸m  c, Gi¸m  c 
®è   ®è doanh nghiÖp 
nhµ  íc:
n
1. Lµ  idiÖn 
  ®¹   ph¸p  ©n  ña 
nh c doanh nghiÖp  ã  Òn  iÒu  µnh   
c quy ® h cao
nhÊt trong doanh 
    nghiÖp  µ  Þu 
v ch tr¸chnhiÖ m  ícHéi ®ång 
  tr     qu¶n  Þ,Thñ  ­
tr   tr
ëng  ¬ 
c quan  quyÕt  nh   µnh  Ëp 
®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  íc ph¸p  Ët trong
v tr   lu    
viÖc  iÒu  µnh  ¹t®éng  ña 
® h ho   c doanh nghiÖp.
2. Cïng  ñ   Þch  éi  ng 
  Ch t H ®å qu¶n  Þ ký  Ën  èn, ®Êt  ai,tµinguyªn 
tr   nh v  ®   
vµ    ån  ùckh¸c®Ó  
c¸cngu l     qu¶n  ý, ö  ông 
l  d
s theo ®óng  ôc    Ö m   ô  îc
  m tiªu,nhi v® 
Nhµ   ícgiao.

16

3.  Þu  
Ch tr¸ch nhiÖ m   iÒu  µnh  Öc  ö  ông  èn 
  ® h vi s d v trong  kinh doanh 
theo  ¬ng  sö  ông, b¶o  µn,ph¸ttr Ón vèn  îcHéi ®ång 
ph ¸n  d   to     i   ®   qu¶n  Þ (®èi
tr    
víic¸c doanh 
   nghiÖp  ã  éi  ng 
c H ®å qu¶n  Þ)th«ng 
tr   qua; thùc hiÖn  ¬ng   
    ph ¸n
ph©n  èilînhuËn 
ph    i sau    ép   
khin c¸ckho¶n  cho  ©n 
ng s¸ch theo quy  nh.
    ®Þ
4.  Þu  
Ch tr¸ch nhiÖn  íc nhµ   íc vÒ   Öc 
  tr   n  vi huy  ng  µ  ö  ông   
®é vsd c¸c
nguån  èn  µo  ¹t®éng 
v v ho   kinh doanh; cö  êi thùc hiÖn  Öc 
    ng     vi qu¶n  ýphÇn 

vèn  u  , li  
®Ç t  ªndoanh, li   Õt  íic¸c doanh 
  ªnk v     nghiÖp kh¸c;chÞu 
  tr¸chnhiÖm  
 
vËtchÊt®èi víi ÷ng  Öth¹ido  çi ñ 
       nh thi     l   ch quan  ©y   
g ra cho  doanh 
nghiÖp.
5. X ©y  ùng    nh 
  d c¸c ®Þ møc     Ý   ï hîp  íi®iÒu  Ön 
chi ph ph   v  ki kinh doanh 
cña 
doanh  nghiÖp 
theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt.
 
6.Ch Þu 
  tr¸chnhiÖ m  Ò   è  Öu b¸o c¸o tµichÝnh,sè  Öu quyÕt to¸nvµ 
  v s li           li     
c¸cth«ng    µichÝnh 
  tint   kh¸c.
7. X ©y  ùng  Õ   ¹ch  µichÝnh  µi h¹n  µ  Õ   ¹ch  µichÝnh  µng 
  d k ho t  d  v k ho t  h
n¨m  ï hîp víikÕ   ¹ch 
ph       ho kinh doanh  ×nh Héi ®ång 
  tr     qu¶n  Þ th«ng 
tr   qua  ®èi

víi
 doanh  nghiÖp  ã  éi ®ång 
cH  qu¶n  Þ)vµ  ¨ng  ý  íi ¬ 
tr   ® k v   quan  µichÝnh  µ 
c t  nh
níc.
Thùc  Ön   
hi c¸ctr¸chnhiÖm 
  kh¸ctheo quy  nh  ña  µ  íc.
    ®Þ c nh n
§iÒu  .­Bé  µichÝnh  ã 
40    T   c chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   µichÝnh,kÕ  
l  n   t   
to¸n;thùc  Ön   
  hi c¸c chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n 
  v v quy h theo  quy  nh  ña 
®Þ c
ChÝnh  ñ.
ph
Bé  µichÝnh  ã 
T  c tr¸chnhiÖ m   èihîp víi   é 
  ph       B qu¶n  ýngµnh 
c¸c l  Kinh  Õ   

kü  Ët,Uû  
thu   ban  ©n  ©n 
nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng 
  ph tr       trong viÖc 
 
qu¶n  ýtµichÝnh 
l    doanh  nghiÖp  µ  íc.
nh n
17P Hô   ôC
L
DANH   ô C  
M C¸C 
V¨N 
B¶N   ñ A   Ý NH   ñ   Õ T   Ö U   ù C  
C CH PH H HI L THI  µ NH  
H
(KÌm 
theo NghÞ   nh  è 
  ®Þ s 59/CP  µy 
ng 3/10/1996 cña  Ýnh  ñ)
  Ch ph


1. Quy Õt  nh  è 
  ®Þ s 217/H§BT  µy 
ng 14/11/1987  ña  éi  ng  é  ëng 
c H ®å b tr
vÒ   ét  è  Ýnh 
m s ch s¸ch  æi  íi c¬  Õ   ¹ch 
® m   ch h to¸n kinh 
  doanh trong    Ý 
c¸c x
nghiÖp  èc 
qu doanh.
2.Quy Õt  nh  è 
  ®Þ s 144/H§BT  µy 
ng 10/5/1990 cña  éi ®ång  é  ëng  Ò  
  H  b tr v
chÊn 
chØnh  qu¶n  ýtµichÝnh  Ý 
l    x nghiÖp  èc 
qu doanh.
3. Quy Õt  nh  è 
  ®Þ s 315/H§BT  µy 
ng 1/9/1990  ña  éi ®ång  é  ëng  Ò  
c H  b tr v
chÊn chØnh  µ  chøc  ¹ s¶n  Êt kinh doanh 
v tæ  li
  xu     trong khu  ùc 
  v Kinh  Õ  èc 
t qu
doanh.
4. ChØ   Þ  è 
  th s 408/CT  µy 
ng 20/11/1990  ña  ñ   Þch  éi ®ång  é  ­
c Ch t H  b tr
ëng  Ò   Õp tôc chÊn 
v ti     chØnh c«ng    µivô  Õ     µ  ¹ch   
t¸ct   k to¸nv h to¸nKinh  Õ  ña 
tc
c¸cxÝ 
  nghiÖp  èc 
qu doanh.
5. Quy Õt  nh  è 
  ®Þ s 332/H§BT  µy 
ng 23/10/1991  ña  éi  ng  é  ëng 
c H ®å b tr
vÒ  
b¶o  µn  µ    iÓnvèn 
to v ph¸ttr   kinhdoanh  i víi  
  ®è     doanh 
c¸c nghiÖp  µ  íc.
nh n
6. Quy Õt  nh  è 
  ®Þ s 378/H§BT  µy 
ng 16/11/1991  ña  éi  ng  é  ëng 
c H ®å b tr
vÒ   ÷ng  Ön 
nh bi ph¸p gi¶i
    Õt vèn u  ng  ña   
quy   l ®é c c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íc.
nh n
7. Quy Õt  nh  è 
  ®Þ s 179/TTg  µy 
ng 22/12/1992  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ 
c Th t Ch ph
vÒ   Öc 
vi qu¶n  ývµ  ö  ông  èn  Êu 
l  s d v kh hao  ¬ 
c b¶n.
8. NghÞ   nh  è 
  ®Þ s 50/H§BT  µy 
ng 22/3/1988  ña  éi ®ång  é  ëng   
c H  b tr ban
hµnh  iÒu  Ö  Ý 
® l x nghiÖp c«ng 
nghiÖp  èc 
qu doanh.
9. NghÞ   nh  è 
  ®Þ s 27/H§BT  µy 
ng 22/3/1989  ña  éi ®ång  é  ëng   
c H  b tr ban
hµnh  iÒu  Ö  ªnhiÖp  Ý 
® l li   x nghiÖp  èc 
qu doanh.
10. Quy Õt  nh  è 
  ®Þ s 202/H§BT  Ò   Òn ¬ng 
v ti l c«ng  ©n,   
nh viªnchøc   
s¶n
xuÊt,kinhdoanh 
    khu  ùc  èc 
v qu doanh  µ v c«ng    îp doanh.
tyh  
11. Quy Õt  nh  è 
  ®Þ s 195/H§BT  µy 
ng 2/12/1989  ña  éi  ng  é  ëng 
c H ®å b tr
vÒ   Öc 
vi ban  µnh  ÷ng 
h nh quy  nh   
®Þ bæ sung 
Quy Õt  nh  è 
®Þ s 217/H§BT  µy 
ng
14/11/1987 cña  éi ®ång  é  ëng.
  H  b tr
12.C¸c   
  v¨n b¶n 
kh¸ccña  Ýnh  ñ  ∙ 
  Ch ph ® ban  µnh  ªnquan  n   ¬  Õ  
h li   ®Õ c ch
qu¶n  ýtµichÝnh  µ  ¹ch to¸nkinh doanh  i víi
l    vh       ®è     doanh 
nghiÖp  µ  íctr¸víi
nh n      i
NghÞ   nh  µy.
®Þ n
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản