Nghị định 60/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
99
lượt xem
2
download

Nghị định 60/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 60/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 60/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60/2003/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 6 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 60/2003/N -CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2003 QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH LU T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c v l p d toán, ch p hành, k toán, ki m toán và quy t toán Ngân sách nhà nư c. Vi c qu n lý, s d ng ngân sách và tài s n c a Nhà nư c i v i m t s lĩnh v c qu c phòng, an ninh; cơ ch tài chính - ngân sách c thù i v i th ô Hà N i, thành ph H Chí Minh ư c th c hi n theo quy nh riêng c a Chính ph . i u 2. Thu ngân sách nhà nư c g m: 1. Thu do các t ch c, cá nhân n p theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph n n p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t t các kho n phí, l phí. 3. Các kho n thu t ho t ng kinh t c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t, g m: a) Ti n thu h i v n c a Nhà nư c t i các cơ s kinh t ; b) Thu h i ti n cho vay c a Nhà nư c (c g c và lãi); c) Thu nh p t v n góp c a Nhà nư c vào các cơ s kinh t , k c thu t l i nhu n sau khi th c hi n nghĩa v v thu c a các t ch c kinh t có s tham gia góp v n c a Nhà nư c theo quy nh c a Chính ph .
 2. 4. Ph n n p ngân sách theo quy nh c a pháp lu t t các ho t ng s nghi p. 5. Ti n s d ng t; thu t hoa l i công s n và t công ích. 6. Ti n cho thuê t, thuê m t nư c. 7. Huy ng t các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. 8. Các kho n óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 9. Thu t huy ng v n u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng theo quy nh t i Kho n 3 i u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 10. Ph n n p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t t ti n bán ho c cho thuê tài s n thu c s h u nhà nư c. 11. Các kho n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph các nư c, các t ch c, cá nhân ngoài nư c cho Chính ph Vi t Nam, các t ch c nhà nư c thu c a phương theo quy nh t i i u 50 c a Ngh nh này. 12. Thu t Qu d tr tài chính theo quy nh t i i u 58 c a Ngh nh này. 13. Thu k t dư ngân sách theo quy nh t i i u 69 c a Ngh nh này. 14. Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t, g m: a) Các kho n di s n nhà nư c ư c hư ng; b) Ph n n p ngân sách theo quy nh c a pháp lu t t các kho n ph t, t ch thu; c) Thu h i d tr nhà nư c; d) Thu chênh l ch giá, ph thu; ) Thu b sung t ngân sách c p trên; e) Thu chuy n ngu n ngân sách t ngân sách năm trư c chuy n sang; g) Các kho n thu khác. i u 3. Chi ngân sách nhà nư c g m: 1. Chi u tư phát tri n v : a) u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i không có kh năng thu h i v n; b) u tư và h tr cho các doanh nghi p, các t ch c kinh t , các t ch c tài chính c a Nhà nư c; góp v n c ph n, liên doanh vào các doanh nghi p thu c lĩnh v c c n thi t có s tham gia c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t;
 3. c) Chi b sung d tr nhà nư c; d) Chi u tư phát tri n thu c các Chương trình m c tiêu qu c gia, d án nhà nư c; ) Các kho n chi u tư phát tri n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Chi thư ng xuyên v : a) Các ho t ng s nghi p giáo d c, ào t o, y t , xã h i, văn hoá thông tin văn h c ngh thu t, th d c th thao, khoa h c và công ngh , các s nghi p xã h i khác; b) Các ho t ng s nghi p kinh t ; c) Qu c phòng, an ninh và tr t t an toàn xã h i; d) Ho t ng c a các cơ quan nhà nư c; ) Ho t ng c a ng C ng s n Vi t Nam; e) Ho t ng c a U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, Liên oàn Lao ng Vi t Nam, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam; g) Tr giá theo chính sách c a Nhà nư c; h) Ph n chi thư ng xuyên thu c các Chương trình m c tiêu qu c gia, d án Nhà nư c; i) H tr Qu B o hi m xã h i; k) Tr c p cho các i tư ng chính sách xã h i; l) H tr cho các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p; m) Các kho n chi thư ng xuyên khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Chi tr n g c và lãi các kho n ti n do Chính ph vay. 4. Chi vi n tr c a ngân sách trung ương cho các Chính ph và t ch c ngoài nư c. 5. Chi cho vay c a ngân sách trung ương. 6. Chi tr g c và lãi các kho n huy ng u tư xây d ng k t c u h t ng theo quy nh t i Kho n 3 i u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 7. Chi b sung Qu d tr tài chính theo quy nh t i i u 58 c a Ngh nh này. 8. Chi b sung ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i. 9. Chi chuy n ngu n ngân sách t ngân sách năm trư c sang ngân sách năm sau.
 4. i u 4. 1. B i chi ngân sách nhà nư c là b i chi ngân sách trung ương ư c xác nh b ng chênh l ch thi u gi a t ng s chi ngân sách trung ương và t ng s thu ngân sách trung ương c a năm ngân sách. Ngân sách a phương ư c cân i v i t ng s chi không vư t quá t ng s thu theo quy nh t i Kho n 3 i u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. Ngu n bù p b i chi ngân sách nhà nư c g m: a) Các kho n vay trong nư c t phát hành trái phi u Chính ph và t các ngu n tài chính khác; b) Các kho n Chính ph vay ngoài nư c ư c ưa vào cân i ngân sách. i u 5. 1. Ngân sách nhà nư c g m ngân sách trung ương và ngân sách a phương. Ngân sách a phương bao g m ngân sách c a ơn v hành chính các c p có H i ng nhân dân và U ban nhân dân theo quy nh c a Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân, theo quy nh hi n hành, bao g m: a) Ngân sách t nh, thành ph tr c thu c trung ương (g i chung là ngân sách t nh), bao g m ngân sách c p t nh và ngân sách c a các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; b) Ngân sách huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là ngân sách huy n), bao g m ngân sách c p huy n và ngân sách các xã, phư ng, th tr n; c) Ngân sách các xã, phư ng, th tr n (g i chung là ngân sách c p xã); 2. Quan h gi a ngân sách các c p th c hi n theo các nguyên t c sau: a) Th c hi n phân chia theo t l ph n trăm (%) i v i các kho n thu phân chia gi a ngân sách các c p và b sung cân i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i b o m công b ng và phát tri n cân i gi a các vùng, các a phương. S b sung t ngân sách c p trên là kho n thu c a ngân sách c p dư i; b) T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu và s b sung cân i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i quy nh t i i m a Kho n 2 i u này, ư c n nh t 3 n 5 năm (g i chung là th i kỳ n nh ngân sách). Chính ph trình Qu c h i quy t nh th i kỳ n nh ngân sách gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương. U ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh th i kỳ n nh ngân sách gi a các c p a phương; c) Nhi m v chi thu c ngân sách c p nào do ngân sách c p ó b o m; Trư ng h p c n ban hành chính sách, ch m i làm tăng chi ngân sách sau khi d toán ã ư c c p có thNm quy n quy t nh thì ph i có gi i pháp b o m ngu n tài chính phù h p v i kh năng cân i c a ngân sách t ng c p;
 5. d) Trong th i kỳ n nh ngân sách, các a phương ư c s d ng ngu n tăng thu ngân sách hàng năm (ph n ngân sách a phương ư c hư ng) chi cho các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn; sau m i th i kỳ n nh ngân sách, ph i tăng kh năng t cân i, phát tri n ngân sách a phương, th c hi n gi m d n s b sung t ngân sách c p trên ( i v i a phương nh n b sung t ngân sách c p trên) ho c tăng t l ph n trăm (%) i u ti t s thu n p v ngân sách c p trên ( i v i nh ng a phương có i u ti t v ngân sách c p trên); ) Trư ng h p cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên y quy n cho cơ quan qu n lý nhà nư c c p dư i th c hi n nhi m v chi c a mình, thì ph i chuy n kinh phí t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i th c hi n nhi m v ó; e) Ngoài vi c b sung ngu n thu và y quy n th c hi n nhi m v chi quy nh t i các i m a, b và Kho n 2 i u này, không ư c dùng ngân sách c a c p này chi cho nhi m v c a c p khác, tr các trư ng h p quy nh t i i m g Kho n 2 i u này. g) U ban nhân dân các c p ư c s d ng ngân sách c p mình h tr cho các ơn v do c p trên qu n lý óng trên a bàn trong các trư ng h p: - Khi x y ra thiên tai và các trư ng h p c p thi t khác mà a phương c n khNn trương huy ng l c lư ng b o m n nh tình hình kinh t - xã h i; - Các ơn v do c p trên qu n lý khi th c hi n ch c năng c a mình, k t h p th c hi n m t s nhi m v theo yêu c u c a c p dư i. i u 6. Phân c p qu n lý ngân sách nhà nư c ph i b o m nguyên t c: 1. Phù h p v i phân c p qu n lý kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a Nhà nư c và năng l c qu n lý c a m i c p trên a bàn; 2. Ngân sách trung ương và ngân sách a phương ư c phân nh ngu n thu, nhi m v chi c th : a) Ngân sách trung ương gi vai trò ch o, b o m th c hi n các nhi m v chi n lư c, quan tr ng c a qu c gia như: các d án u tư phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i có tác ng n c nư c ho c nhi u a phương, các chương trình, d án qu c gia, các chính sách xã h i quan tr ng, i u ph i ho t ng kinh t vĩ mô c a t nư c, b o m qu c phòng, an ninh, i ngo i và h tr nh ng a phương chưa cân i ư c thu, chi ngân sách; b) Ngân sách a phương ư c phân c p ngu n thu b o m ch ng th c hi n nh ng nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh và tr t t an toàn xã h i trong ph m vi qu n lý; 3. Vi c phân c p ngu n thu, nhi m v chi gi a ngân sách các c p chính quy n a phương do H i ng nhân dân c p t nh quy t nh, th i gian th c hi n phân c p này ph i phù h p v i th i kỳ n nh ngân sách a phương; c p xã ư c tăng cư ng ngu n thu, phương ti n và cán b qu n lý tài chính - ngân sách qu n lý t t, có hi u qu các ngu n l c tài chính trên a bàn ư c phân c p;
 6. 4. K t thúc m i kỳ n nh ngân sách, căn c vào kh năng ngu n thu và nhi m v chi c a t ng c p, theo thNm quy n quy nh t i các i u 15, 16 và 25 c a Lu t Ngân sách nhà nư c, Qu c h i, H i ng nhân dân i u ch nh m c b sung cân i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i; U ban Thư ng v Qu c h i, H i ng nhân dân c p t nh quy t nh vi c i u ch nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p. i u 7.D toán ngân sách trung ương và ngân sách các c p chính quy n a phương ư c b trí kho n d phòng t 2% n 5% t ng s chi c a ngân sách m i c p chi phòng ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n, nhi m v quan tr ng v qu c phòng, an ninh, nhi m v c p bách khác phát sinh ngoài d toán trong năm ngân sách. ThNm quy n quy t nh s d ng d phòng ngân sách như sau: 1. i v i d phòng ngân sách trung ương, B trư ng B Tài chính ư c quy t nh m c chi không quá 1 t ng i v i m i nhi m v phát sinh, nh kỳ hàng quý t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph , i v i các kho n chi trên 1 t ng, B K ho ch và u tư ch trì th ng nh t v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh cho các kho n chi u tư xây d ng cơ b n, b sung d tr nhà nư c, h tr tín d ng nhà nư c, chi góp v n c ph n, liên doanh; B Tài chính ch trì th ng nh t v i B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh cho các kho n chi còn l i. i v i vi c s d ng d phòng ngân sách trung ương th c hi n nh ng chính sách, ch m i ã ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh, giao B trư ng B Tài chính t ch c th c hi n, báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. Chính ph báo cáo U ban Thư ng v Qu c h i tình hình s d ng d phòng ngân sách trung ương hàng quý và báo cáo Qu c h i t i kỳ h p g n nh t. 2. i v i d phòng ngân sách các c p chính quy n a phương, cơ quan tài chính trình U ban nhân dân quy t nh. U ban nhân dân báo cáo Thư ng tr c H i ng nhân dân tình hình s d ng d phòng ngân sách a phương hàng quý và báo cáo H i ng nhân dân t i kỳ h p g n nh t. i v i c p xã, U ban nhân dân báo cáo Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân tình hình s d ng d phòng ngân sách xã hàng quý và báo cáo H i ng nhân dân trong kỳ h p g n nh t. i u 8. 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương, U ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, ra nh ng bi n pháp c n thi t nh m b o m hoàn thành t t nhi m v thu, chi ngân sách ư c giao; ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v s d ng ngân sách có trách nhi m t ch c th c hi n các bi n pháp ch ng tham nhũng, lãng phí; th c hành ti t ki m trong ph m vi ư c phân công qu n lý; t ch c b máy qu n lý tài chính - ngân sách theo úng quy nh, b o m tiêu chuNn trình , năng l c, phNm ch t cán b qu n lý ngân sách ch t ch , có hi u qu .
 7. 2. Các t ch c, cá nhân có trách nhi m t ch c th c hi n t t d toán thu, chi ngân sách ư c giao, n p y , úng h n các kho n thu , phí, l phí và các kho n ph i n p vào ngân sách theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý, s d ng các kho n v n, kinh phí do Nhà nư c c p theo úng m c ích, úng ch , ti t ki m và có hi u qu . 3. Ngoài cơ quan giao d toán ngân sách, không m t t ch c, cá nhân nào ư c thay i nhi m v ngân sách ã ư c giao. 4. Cơ quan tài chính các c p, trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, có trách nhi m ôn c, ki m tra các t ch c, cá nhân có nghĩa v n p ngân sách n p y , úng th i h n các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c; c p úng ch , tiêu chuNn, k p th i theo ti n th c hi n các kho n chi trong ph m vi d toán. 5. Nghiêm c m t ch c, cá nhân t t ra ch , tiêu chuNn thu, chi ngân sách nhà nư c trái quy nh c a pháp lu t. 6. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, các a phương, ơn v ch u trách nhi m t ch c th c hi n d toán chi ngân sách trong ph m vi ư c giao. Nghiêm c m các trư ng h p sau ây: a) S d ng ngân sách cho vay tr c ti p, tr trư ng h p dùng ngu n vay c a ngân sách trung ương cho các doanh nghi p vay l i theo quy nh c a Chính ph ; b) Vay ho c chi m d ng v n c a các t ch c, cá nhân trái quy nh c a pháp lu t; c) S d ng ngân sách không úng ch , chính sách, sai m c tiêu do c p có thNm quy n quy nh. i u 9. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, Ch t ch U ban nhân dân các c p t ch c th c hi n úng nhi m v , quy n h n ư c giao trong lĩnh v c tài chính - ngân sách và ch u trách nhi m v nh ng sai ph m c a các t ch c, ơn v , cá nhân thu c ph m vi qu n lý trong vi c th c hi n nhi m v qu n lý, s d ng, quy t toán tài chính - ngân sách, tài s n nhà nư c. i u 10. ThNm quy n quy t nh nh m c phân b và ch , tiêu chuNn, nh m c chi tiêu ngân sách ư c quy nh như sau: 1. Th tư ng Chính ph quy t nh nh m c phân b ngân sách làm căn c xây d ng d toán, phân b ngân sách cho các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các cơ quan khác Trung ương, các a phương; trư c khi ban hành, Th tư ng Chính ph báo cáo U ban Thư ng v Qu c h i cho ý ki n b ng văn b n. 2. Căn c vào nh m c phân b ngân sách do Th tư ng Chính ph ban hành, kh năng tài chính - ngân sách và c i m tình hình a phương, H i ng nhân dân c p t nh quy t nh nh m c phân b ngân sách làm căn c xây d ng d toán và phân b ngân sách a phương. 3. Căn c vào các ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c, Qu c h i, Chính ph quy t nh nh ng ch chi ngân sách quan tr ng, ph m vi nh hư ng r ng, liên
 8. quan n vi c th c hi n nhi m v kinh t - xã h i c a c nư c như: ch ti n lương, tr c p xã h i, ch i v i ngư i có công v i cách m ng, t tr ng chi ngân sách th c hi n nhi m v giáo d c ào t o, khoa h c công ngh trong t ng chi ngân sách nhà nư c; trư c khi ban hành, Chính ph báo cáo U ban Thư ng v Qu c h i cho ý ki n b ng văn b n. 4. Chính ph giao Th tư ng Chính ph quy t nh các ch , tiêu chuNn, nh m c chi tiêu th c hi n th ng nh t trong c nư c. i v i m t s ch , tiêu chuNn, nh m c chi tiêu phù h p c i m c a a phương, Th tư ng Chính ph quy nh khung và giao H i ng nhân dân c p t nh quy t nh c th . 5. Chính ph giao B trư ng B Tài chính quy t nh ch , tiêu chuNn, nh m c chi ngân sách i v i các ngành, lĩnh v c sau khi th ng nh t v i các B qu n lý ngành, lĩnh v c; trư ng h p không th ng nh t, B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét, cho ý ki n trư c khi quy t nh. 6. Ngoài các ch , tiêu chuNn, nh m c chi tiêu do Chính ph , Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính ban hành, i v i m t s nhi m v chi có tính ch t c thù a phương th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, b o m tr t t an toàn xã h i trên a bàn, trên cơ s ngu n ngân sách a phương b o m, H i ng nhân dân c p t nh ư c quy t nh ch chi ngân sách, phù h p v i c i m th c t a phương. Riêng nh ng ch chi có tính ch t ti n lương, ti n công, ph c p, trư c khi quy t nh ph i có ý ki n c a các B qu n lý ngành, lĩnh v c. U ban nhân dân c p t nh báo cáo B Tài chính vi c ban hành các ch chi ngân sách a phương t ng h p và giám sát vi c th c hi n; 7. Căn c vào yêu c u, n i dung và hi u qu công vi c, trong ph m vi ngu n tài chính ư c s d ng, Th trư ng ơn v s nghi p có thu ư c quy t nh các m c chi qu n lý, chi nghi p v phù h p v i yêu c u th c t và kh năng tài chính c a ơn v theo quy nh c a Chính ph v ch tài chính i v i các ơn v s nghi p có thu sau khi có ý ki n c a cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên; các ch này ph i g i cơ quan tài chính cùng c p và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch ph i h p và giám sát th c hi n. Trư ng h p các m c chi ó không phù h p v i quy nh c a Chính ph thì cơ quan Tài chính có ý ki n i u ch nh cho phù h p. i u 11. 1. Các t ch c, cá nhân có nhi m v thu, n p và s d ng ngân sách nhà nư c ph i t ch c h ch toán k toán, báo cáo và quy t toán theo úng ch k toán nhà nư c; quy t toán y , k p th i và trung th c các kho n thu, chi phát sinh; s d ng hoá ơn, ch ng t thu, chi theo quy nh c a B trư ng B Tài chính. 2. Nghiêm c m các c p chính quy n, t ch c và cá nhân t gi l i ngu n thu c a ngân sách nhà nư c ho c dùng ngu n ngân sách nhà nư c c p l p qu ngoài ngân sách trái quy nh c a pháp lu t. i u 12 .
 9. 1. Chính quy n các c p, các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, t ch c chính tr - xã h i, các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i và t ch c xã h i - ngh nghi p ư c ngân sách nhà nư c h tr ph i th c hi n công khai: d toán ngân sách ư c c p có thNm quy n giao; quy t toán ngân sách ư c c p có thNm quy n duy t; k t qu ki m toán ngân sách do cơ quan ki m toán công b theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các cơ quan thu, cơ quan Tài chính, cơ quan kho b c ph i niêm y t quy trình, th t c thu n p, mi n, gi m các kho n thu ngân sách nhà nư c, c p phát và thanh toán ngân sách t i nơi giao d ch. 3. Giao Th tư ng Chính ph quy nh chi ti t ch công khai trong lĩnh v c ngân sách. i u 13. B Tài chính, B K ho ch và u tư, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan khác a phương có trách nhi m báo cáo và cung c p các tài li u liên quan n thu, chi ngân sách cho U ban Kinh t và Ngân sách, H i ng Dân t c và các U ban khác c a Qu c h i, H i ng nhân dân và các Ban c a H i ng nhân dân theo úng Quy ch l p, thNm tra, trình Qu c h i quy t nh d toán ngân sách nhà nư c, phương án phân b ngân sách trung ương và phê chuNn t ng quy t toán ngân sách nhà nư c do U ban Thư ng v Qu c h i ban hành và Quy ch xem xét, quy t nh d toán và phân b ngân sách a phương, phê chuNn quy t toán ngân sách a phương do Chính ph ban hành. i u 14. 1. Thu, chi ngân sách nhà nư c ư c h ch toán b ng ng Vi t Nam. 2. i v i các kho n thu c a ngân sách nhà nư c t i các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài, ph i n p vào qu ngân sách theo quy nh c a B Tài chính. 3. Trư ng h p thu ngân sách nhà nư c b ng hi n v t và ngày công lao ng, ph i quy i thành ti n theo giá th trư ng t i a phương ph n ánh vào ngân sách nhà nư c. 4. i v i các nhu c u chi ngân sách nhà nư c b ng ngo i t , ph i l p d toán, c p phát b ng ng Vi t Nam các ơn v mua ngo i t c a Ngân hàng, tr m t s trư ng h p ư c chi b ng ngo i t theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . i u 15. Giao B trư ng B Tài chính căn c vào quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các quy nh c a Ngh nh này quy nh c th vi c qu n lý thu, chi ngân sách c p xã; giao U ban nhân dân a phương b trí cán b ã ư c ào t o qu n lý ngân sách xã; ng th i, thư ng xuyên t ch c ào t o, b i dư ng cán b xã b o m năng l c qu n lý ngân sách theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. i u 16 1. Ngân sách nhà nư c b o m cân i kinh phí ho t ng c a ng C ng s n Vi t Nam và các t ch c chính tr - xã h i theo nguyên t c ngân sách nhà nư c c p chênh
 10. l ch gi a d toán chi ư c duy t theo ch , tiêu chuNn, nh m c do c p có thNm quy n quy nh và các ngu n thu c a các t ch c nêu trên theo ch quy nh ( oàn phí, công oàn phí, h i phí; các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t). 2. Các t ch c ư c ngân sách nhà nư c b o m cân i kinh phí ho t ng ph i l p d toán, th c hi n d toán và quy t toán theo úng ch quy nh. i u 17. Các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p t b o m kinh phí ho t ng. Trư ng h p các t ch c trên có ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c thì ư c ngân sách nhà nư c h tr ; giao Th tư ng Chính ph quy nh chi ti t vi c h tr c a ngân sách nhà nư c i v i các t ch c trên. i u 18. 1. Kinh phí ho t ng c a ng C ng s n Vi t Nam và t ng t ch c chính tr - xã h i quy nh t i Kho n 1 i u 16 Ngh nh này ư c b trí trong d toán các c p ngân sách trình Qu c h i, H i ng nhân dân quy t nh. 2. T ng s kinh phí h tr cho các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p ư c t ng h p trong d toán c a các c p ngân sách. Sau khi d toán ngân sách ư c Qu c h i, H i ng nhân dân quy t nh, Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân giao m c h tr c th cho t ng t ch c. i u 19. M i tài s n ư c u tư t ngu n ngân sách, ngu n óng góp c a nhân ân, t ai và các tài s n khác thu c s h u c a Nhà nư c ph i ư c qu n lý ch t ch , s d ng úng m c ích theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: PHÂN C P QU N LÝ NGÂN SÁCH VÀ M I QUAN H GI A NGÂN SÁCH CÁC C P i u 20. Ngu n thu c a ngân sách trung ương g m: 1. Các kho n thu ngân sách trung ương hư ng 100%: a) Thu giá tr gia tăng hàng hoá nh p khNu; b) Thu xu t khNu, thu nh p khNu; c) Thu tiêu th c bi t hàng hoá nh p khNu; d) Thu thu nh p doanh nghi p c a các ơn v h ch toán toàn ngành (B trư ng B Tài chính công b c th các ơn v h ch toán toàn ngành); ) Các kho n thu và thu khác t các ho t ng thăm dò, khai thác d u khí, ti n thuê m t t, m t nư c;
 11. e) Ti n thu h i v n c a ngân sách trung ương t i các cơ s kinh t , thu h i ti n cho vay c a ngân sách trung ương (c g c và lãi), thu t Qu d tr tài chính c a Trung ương, thu nh p t v n góp c a ngân sách trung ương; g) Vi n tr không hoàn l i c a Chính ph các nư c, các t ch c khác, các cá nhân nư c ngoài cho Chính ph Vi t Nam; h) Ph n n p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t t các kho n phí và l phí do các cơ quan, ơn v thu c trung ương t ch c thu, không k phí xăng, d u và l phí trư c b ; i) Ph n n p ngân sách theo quy nh c a pháp lu t t các kho n thu s nghi p c a các ơn v do các cơ quan trung ương tr c ti p qu n lý; k) Chênh l ch thu l n hơn chi c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; l) Thu k t dư ngân sách trung ương; m) Thu chuy n ngu n ngân sách t ngân sách trung ương năm trư c chuy n sang; n) Các kho n ph t, t ch thu và thu khác c a ngân sách trung ương theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương: a) Thu giá tr gia tăng, không k thu giá tr gia tăng hàng hoá nh p khNu quy nh t i i m a Kho n 1 i u này và thu giá tr gia tăng thu t ho t ng x s ki n thi t; b) Thu thu nh p doanh nghi p, không k thu thu nh p doanh nghi p c a các ơn v h ch toán toàn ngành quy nh t i i m d Kho n 1 i u này và thu thu nh p doanh nghi p thu t ho t ng x s ki n thi t; c) Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao, không k thu quy nh t i i m Kho n 1 i u này; d) Thu tiêu th c bi t thu t hàng hoá, d ch v trong nư c không k thu tiêu th c bi t thu t ho t ng x s ki n thi t; ) Phí xăng, d u. i u 21. Nhi m v chi c a ngân sách trung ương g m: 1. Chi u tư phát tri n v : a) u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i không có kh năng thu h i v n do trung ương qu n lý;
 12. b) u tư và h tr cho các doanh nghi p, các t ch c kinh t , góp v n c ph n, liên doanh vào các doanh nghi p thu c các lĩnh v c c n thi t có s tham gia c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; c) Chi h tr tài chính, b sung v n, h tr và thư ng xu t khNu cho các doanh nghi p, t ch c kinh t theo quy nh c a pháp lu t; d) Ph n chi u tư phát tri n trong các chương trình m c tiêu qu c gia, d án nhà nư c do các cơ quan trung ương th c hi n; ) Chi h tr các t ch c tài chính c a Nhà nư c do Trung ương qu n lý; e) Chi b sung d tr nhà nư c; g) Các kho n chi u tư phát tri n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Chi thư ng xuyên v : a) Các ho t ng s nghi p giáo d c, ào t o, d y ngh , y t , xã h i, văn hóa thông tin văn h c ngh thu t, th d c th thao, khoa h c và công ngh , môi trư ng, các s nghi p khác do các cơ quan trung ương qu n lý: Các trư ng ph thông dân t c n i trú; ào t o sau i h c, i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, ào t o ngh và các hình th c ào t o, b i dư ng khác; Phòng b nh, ch a b nh và các ho t ng s nghi p y t khác; Các cơ s thương binh, ngư i có công v i cách m ng, tr i xã h i, phòng ch ng các t n n xã h i và các ho t ng xã h i khác; B o t n, b o tàng, thư vi n, trùng tu di tích l ch s ã ư c x p h ng, các ho t ng sáng t o văn h c, ngh thu t và các ho t ng văn hóa khác; Phát thanh, truy n hình và các ho t ng thông tin khác; B i dư ng, hu n luy n hu n luy n viên, v n ng viên các i tuy n qu c gia; các gi i thi u qu c gia và qu c t ; qu n lý các cơ s thi u th d c, th thao và các ho t ng th d c, th thao khác; Nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ; Các s nghi p khác. b) Các ho t ng s nghi p kinh t do các cơ quan trung ương qu n lý: S nghi p giao thông: duy tu, b o dư ng, s a ch a c u ư ng, các công trình giao thông khác, l p bi n báo và các bi n pháp b o m an toàn giao thông trên các tuy n ư ng;
 13. S nghi p nông nghi p, th y l i, ngư nghi p và lâm nghi p: b o dư ng, s a ch a các tuy n ê, các công trình th y l i, các tr m tr i nông nghi p, ngư nghi p, lâm nghi p; công tác khuy n lâm, khuy n nông, khuy n ngư; công tác khoanh nuôi, b o v , phòng ch ng cháy r ng, b o v ngu n l i th y s n; i u tra cơ b n; o c a gi i hành chính; ov b n ; o c biên gi i, c m m c biên gi i; o c, l p b n và lưu tr h sơ a chính; nh canh, nh cư và kinh t m i; Các ho t ng s nghi p môi trư ng; Các s nghi p kinh t khác. c) Các nhi m v v qu c phòng, an ninh, tr t t an toàn xã h i do ngân sách trung ương b o m theo quy nh c a Chính ph ; d) Ho t ng c a Qu c h i, Ch t ch nư c, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , h th ng Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân; ) Ho t ng c a cơ quan trung ương c a ng C ng s n Vi t Nam; e) Ho t ng c a các cơ quan trung ương c a U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; Liên oàn Lao ng Vi t Nam; H i C u chi n binh Vi t Nam; H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; H i Nông dân Vi t Nam; oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; g) Tr giá theo chính sách c a Nhà nư c; h) Ph n chi thư ng xuyên trong các chương trình qu c gia, d án nhà nư c do các cơ quan trung ương th c hi n; i) Th c hi n ch i v i ngư i v hưu, m t s c theo quy nh c a B Lu t Lao ng cho các i tư ng thu c ngân sách trung ương b o m; h tr Qu B o hi m xã h i theo quy nh c a Chính ph ; k) Th c hi n các chính sách i v i thương binh, b nh binh, li t s , thân nhân li t sĩ, gia ình có công v i cách m ng và các i tư ng chính sách xã h i khác; l) H tr cho các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p thu c Trung ương theo quy nh t i i u 17 c a Ngh nh này; m) Các kho n chi thư ng xuyên khác theo quy nh c a pháp lu t.
 14. 3. Tr n g c và lãi các kho n ti n do Chính ph vay. 4. Chi vi n tr cho các Chính ph và t ch c nư c ngoài. 5. Chi cho vay theo quy nh c a pháp lu t. 6. B sung Qu d tr tài chính c a Trung ương. 7. B sung cho ngân sách a phương. 8. Chi chuy n ngu n t ngân sách trung ương năm trư c sang ngân sách trung ương năm sau. i u 22. Ngu n thu c a ngân sách a phương g m: 1. Các kho n thu ngân sách a phương hư ng 100%: a) Thu nhà, t; b) Thu tài nguyên; không k thu tài nguyên thu t ho t ng d u, khí; c) Thu môn bài; d) Thu chuy n quy n s d ng t; ) Thu s d ng t nông nghi p; e) Ti n s d ng t; g) Ti n cho thuê t, thuê m t nư c không k ti n thuê m t nư c thu t ho t ng d u khí; h) Ti n n bù thi t h i t; i) Ti n cho thuê và bán nhà thu c s h u nhà nư c; k) L phí trư c b ; l) Thu t ho t ng x s ki n thi t; m) Thu nh p t v n góp c a ngân sách a phương, ti n thu h i v n c a ngân sách a phương t i các cơ s kinh t , thu t Qu d tr tài chính c a c p t nh theo quy nh t i i u 58 c a Ngh nh này; n) Vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho a phương theo quy nh c a pháp lu t; o) Ph n n p ngân sách theo quy nh c a pháp lu t t các kho n phí, l phí do các cơ quan, ơn v thu c a phương t ch c thu, không k phí xăng, d u và l phí trư c b ;
 15. p) Thu t qu t công ích và thu hoa l i công s n khác; q) Ph n n p ngân sách theo quy nh c a pháp lu t t các kho n thu s nghi p c a các ơn v do a phương qu n lý; r) Huy ng t các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t; s) óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; t) Thu t huy ng u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng theo quy nh t i Kho n 3 i u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c; u) Thu k t dư ngân sách a phương; v) Các kho n ph t, t ch thu và thu khác c a ngân sách a phương theo quy nh c a pháp lu t; x) Thu b sung t ngân sách c p trên; y) Thu chuy n ngu n t ngân sách a phương năm trư c sang ngân sách a phương năm sau. 2. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương theo quy nh t i Kho n 2 i u 20 c a c a Ngh nh này. i u 23. H i ng nhân dân c p t nh quy t nh phân c p ngu n thu cho ngân sách các c p chính quy n a phương theo các nguyên t c quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này, ng th i ph i b o m các yêu c u sau: 1. G n v i nhi m v và kh năng qu n lý c a t ng c p, h n ch vi c b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i; khuy n khích các c p tăng cư ng qu n lý thu, ch ng th t thu; h n ch phân chia các ngu n thu có quy mô nh cho nhi u c p. 2. Ngân sách xã, th tr n ư c hư ng t i thi u 70% i v i các kho n thu sau: a) Thu chuy n quy n s d ng t; b) Thu nhà, t; c) Thu môn bài thu t cá nhân, h kinh doanh; d) Thu s d ng t nông nghi p thu t h gia ình; ) L phí trư c b nhà, t. 3. Ngân sách th xã, thành ph thu c t nh ư c hư ng t i thi u 50% kho n thu l phí trư c b , không k l phí trư c b nhà, t. i u 24. Nhi m v chi c a ngân sách a phương g m:
 16. 1. Chi u tư phát tri n v : a) u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i không có kh năng thu h i v n do a phương qu n lý; b) u tư và h tr cho các doanh nghi p, các t ch c kinh t , các t ch c tài chính c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; c) Ph n chi u tư phát tri n trong các chương trình qu c gia do các cơ quan a phương th c hi n; d) Các kho n chi u tư phát tri n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Chi thư ng xuyên v : a) Các ho t ng s nghi p giáo d c, ào t o, d y ngh , y t , xã h i, văn hóa thông tin văn h c ngh thu t, th d c th thao, khoa h c và công ngh , môi trư ng, các s nghi p khác do a phương qu n lý: Giáo d c ph thông, b túc văn hóa, nhà tr , m u giáo, ph thông dân t c n i trú và các ho t ng giáo d c khác; i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, ào t o ngh , ào t o ng n h n và các hình th c ào t o b i dư ng khác; Phòng b nh, ch a b nh và các ho t ng y t khác; Các tr i xã h i, c u t xã h i, c u ói, phòng ch ng các t n n xã h i và các ho t ng xã h i khác; B o t n, b o tàng, thư vi n, bi u di n ngh thu t và ho t ng văn hóa khác; Phát thanh, truy n hình và các ho t ng thông tin khác; B i dư ng, hu n luy n hu n luy n viên, v n ng viên các i tuy n c p t nh; các gi i thi u c p t nh; qu n lý các cơ s thi u th d c, th thao và các ho t ng th d c, th thao khác; Nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh ; Các s nghi p khác do a phương qu n lý. b) Các ho t ng s nghi p kinh t do a phương qu n lý: S nghi p giao thông: duy tu, b o dư ng và s a ch a c u ư ng và các công trình giao thông khác; l p bi n báo và các bi n pháp b o m an toàn giao thông trên các tuy n ư ng; S nghi p nông nghi p, th y l i, ngư nghi p, diêm nghi p và lâm nghi p: duy tu, b o dư ng các tuy n ê, các công trình th y l i, các tr m tr i nông nghi p, lâm nghi p,
 17. ngư nghi p; công tác khuy n lâm, khuy n nông, khuy n ngư; chi khoanh nuôi, b o v , phòng ch ng cháy r ng, b o v ngu n l i th y s n; S nghi p th chính: duy tu, b o dư ng h th ng èn chi u sáng, v a hè, h th ng c p thoát nư c, giao thông n i th , công viên và các s nghi p th chính khác; o c, l p b n và lưu tr h sơ a chính và các ho t ng s nghi p a chính khác; i u tra cơ b n; Các ho t ng s nghi p v môi trư ng; Các s nghi p kinh t khác. c) Các nhi m v v qu c phòng, an ninh, tr t t an toàn xã h i do ngân sách a phương th c hi n theo quy nh c a Chính ph ; d) Ho t ng c a các cơ quan nhà nư c, cơ quan ng C ng s n Vi t Nam a phương; ) Ho t ng c a các cơ quan a phương c a U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; e) H tr cho các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p a phương theo quy nh c a pháp lu t; g) Th c hi n các chính sách xã h i i v i các i tư ng do a phương qu n lý; h) Ph n chi thư ng xuyên trong các chương trình qu c gia do các cơ quan a phương th c hi n; i) Tr giá theo chính sách c a Nhà nư c; k) Các kho n chi thư ng xuyên khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Chi tr g c, lãi ti n huy ng cho u tư theo quy nh t i Kho n 3 i u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 4. Chi b sung Qu d tr tài chính c a c p t nh. 5. Chi b sung cho ngân sách c p dư i. 6. Chi chuy n ngu n ngân sách a phương năm trư c sang ngân sách a phương năm sau. 7. Các nhi m v chi quy nh t i i m b Kho n 1 và các Kho n 3 và 4 i u này, ch quy nh cho ngân sách c p t nh, không áp d ng cho ngân sách c p huy n và ngân sách c p xã.
 18. i u 25. H i ng nhân dân c p t nh quy t nh phân c p nhi m v chi cho ngân sách các c p chính quy n a phương theo các nguyên t c quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này, ng th i ph i b o m các yêu c u sau: 1. Phù h p v i phân c p qu n lý kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh i v i t ng lĩnh v c và c i m kinh t , a lý, dân cư t ng vùng và trình , năng l c c a i ngũ cán b , b o m hi u qu ; 2. Ph i phân c p nhi m v chi u tư xây d ng các trư ng ph thông qu c l p các c p, i n chi u sáng, c p thoát nư c, giao thông ô th , v sinh ô th và các công trình phúc l i công c ng khác cho th xã, thành ph thu c t nh; i u 26. Vi c huy ng v n u tư xây d ng công trình k t c u h t ng thu c ph m vi ngân sách c p t nh quy nh t i Kho n 3 i u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c ư c th c hi n như sau: 1. Khi có nhu c u huy ng v n u tư, U ban nhân dân c p t nh l p phương án trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh, n i dung phương án ph i nêu rõ: a) K ho ch u tư 5 năm thu c ngu n ngân sách c p t nh b o m ã ư cH i ng nhân dân c p t nh phê duy t; b) D án u tư ngh huy ng v n thu c danh m c u tư trong k ho ch u tư 5 năm ã ư c H i ng nhân dân quy t nh; c) Quy t nh u tư c a c p có thNm quy n v d án u tư ngh huy ng v n; d) Hi u qu kinh t - xã h i c a d án; ) T ng s v n u tư c n huy ng và d ki n ngu n b o m tr n c a ngân sách c p t nh; e) Hình th c huy ng v n; kh i lư ng huy ng; lãi su t huy ng và phương án tr n khi n h n; g) Dư n v n huy ng t i th i i m trình phương án và dư n n u ư c duy t phương án b o m không vư t quá 30% v n u tư xây d ng cơ b n trong nư c hàng năm c a ngân sách c p t nh, không k v n u tư b sung theo m c tiêu không có tính ch t n nh thư ng xuyên t ngân sách trung ương cho ngân sách c p t nh; h) Cân i ngân sách c p t nh năm báo cáo và kh năng tr n c a ngân sách các năm ti p theo; i) Các tài li u khác nh m thuy t minh rõ phương án huy ng. 2. Sau khi phương án huy ng v n ư c H i ng nhân dân quy t nh, U ban nhân dân c p t nh báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính theo dõi, giám sát vi c th c hi n và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph .
 19. 3. Vi c huy ng v n c a a phương ư c th c hi n theo các hình th c phát hành trái phi u u tư theo quy nh c a Chính ph v phát hành trái phi u Chính ph và huy ng t các ngu n tài chính h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ngu n v n huy ng ư c h ch toán thu ngân sách c p t nh chi cho m c tiêu ã nh và ph i b trí trong cân i c a ngân sách c p t nh ch ng tr h t n khi n h n. i u 27. 1. H i ng nhân dân c p t nh quy t nh m t s ch thu phí và các kho n óng góp c a nhân dân theo quy nh c a pháp lu t. 2. U ban nhân dân c p t nh l p phương án huy ng và s d ng ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân theo quy nh c a pháp lu t, báo cáo H i ng nhân dân xem xét, quy t nh. 3. Khi có nhu c u huy ng s óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng c a xã, th tr n, th xã, thành ph thu c t nh, U ban nhân dân l p phương án báo cáo H i ng nhân dân cùng c p quy t nh. 4. Ngu n thu t các kho n huy ng óng góp t nguy n ư c h ch toán thu ngân sách a phương, ư c qu n lý công khai, có ki m tra, ki m soát và b o m s d ng úng m c ích, úng Quy ch dân ch cơ s và hư ng d n c a B Tài chính. i u 28. 1. Căn c vào ngh quy t c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c năm u th i kỳ n nh ngân sách, theo thNm quy n quy nh t i i u 16 c a Lu t Ngân sách nhà nư c, U ban Thư ng v Qu c h i quy t nh c th t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách trung ương v i ngân sách t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Căn c vào t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu do U ban Thư ng v Qu c h i quy t nh cho t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ngu n thu phân chia gi a ngân sách các c p chính quy n a phương, H i ng nhân dân c p t nh quy t nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách c p t nh v i ngân sách c p huy n và ngân sách c p xã, gi a ngân sách c p huy n v i ngân sách c p xã, b o m nguyên t c: a) i v i các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương, khi phân chia l i cho ngân sách các c p chính quy n a phương thì t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu không ư c vư t quá t l do U ban Thư ng v Qu c h i quy t nh cho t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; b) B o m t l ph n trăm (%) phân chia t i thi u i v i m t s kho n thu cho ngân sách xã, th tr n và ngân sách th xã, thành ph thu c t nh theo các quy nh t i Kho n 2 và Kho n 3 i u 23 c a Ngh nh này.
 20. 3. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu ư c áp d ng chung i v i t t c các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương. i v i các kho n thu phân chia gi a các c p chính quy n a phương do H i ng nhân dân c p t nh quy t nh c th . 4. T l ph n trăm (%) phân chia i v i các kho n thu phân chia và s b sung cân i ngân sách ư c xác nh theo nguyên t c sau: a) T l ph n trăm (%) phân chia i v i các kho n thu phân chia và s b sung cân i ư c xác nh trên cơ s tính toán các ngu n thu, nhi m v chi c a ngân sách t ng c p theo các tiêu chí v dân s , i u ki n t nhiên, i u ki n kinh t - xã h i c a t ng vùng; chú ý t i vùng sâu, vùng xa, vùng căn c cách m ng, vùng dân t c thi u s và vùng có khó khăn khác; b) T l ph n trăm (%) phân chia ngu n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương ư c xác nh nh m b o m ngu n thu cho ngân sách a phương cân i v i nhu c u chi theo nhi m v ư c giao. i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương sau khi ã th c hi n l i 100% các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương cho a phương mà nhi m v chi v n l n hơn ngu n thu ngân sách a phương ư c hư ng, thì ngân sách trung ương s th c hi n b sung cân i cho ngân sách a phương tương ng v i s chêch l ch gi a ngu n thu và nhi m v chi. 5. Tùy theo i u ki n th c t a phương, H i ng nhân dân c p t nh có th v a phân c p ngu n thu i u ti t, v a th c hi n b sung cân i cho các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. i u 29. 1. Chính ph trình Qu c h i quy t nh m c b sung t ngân sách trung ương cho ngân sách t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. U ban nhân dân trình H i ng nhân dân quy t nh m c b sung t ngân sách c p mình cho ngân sách c p dư i tr c ti p. 2. B sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i g m: a) B sung cân i thu, chi ngân sách nh m b o m cho chính quy n c p dư i cân i ngu n ngân sách th c hi n nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh ư c giao; b) B sung có m c tiêu nh m h tr ngân sách c p dư i th c hi n các nhi m v sau: H tr th c hi n các chính sách, ch m i do c p trên ban hành chưa ư c b trí trong d toán ngân sách c a năm u th i kỳ n nh ngân sách, m c h tr c th ư c xác nh trên cơ s kh năng cân i c a ngân sách các c p có liên quan; H tr th c hi n các chương trình, d án qu c gia giao các cơ quan a phương th c hi n; m c h tr c th th c hi n theo d toán chi ư c c p có thNm quy n giao;
Đồng bộ tài khoản