Nghị định 61-CP của Chính phủ

Chia sẻ: chanhson

Nghị định 61-CP của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 61-CP của Chính phủ

phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
qu h                 c s d l      
v¨n  LAWDATANgh Þ   Þ nh
®
c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  61­C P  n g µ y  05 th¸ng 7 n¨ m  1994
v Ò  m u a  b¸n  µ  kinh d o a n h  n h µ    
v ë


C h Ý n h  ph ñ


C¨n  LuËt Tæ  
cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9 
Ch ph ng 30    n¨m 
1992;
C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy  th¸ng7 
cø      14    n¨m 
1993;
C¨n  Ph¸p  Önh  µ    µy  th¸ng3 
cø  l nh ë ng 26    n¨m 
1991;
Theo    Þ  ña  é   ëng  é   ©y  ùng, Bé   ëng  é   µi chÝnh, Tr­
®Ò ngh c B tr BX d   tr BT   
ëng 
ban  Ban  Ët    Ýnh  ñ,
V gi¸Ch ph


Ngh Þ   Þ nh:
®

C h ¬ n g  I
N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g


§i Ò u    µ    
1.­Nh ë quy  nh 
®Þ trong NghÞ   nh  µy  µnhµ    éc m äi 
  ®Þ n l  ë thu  
h×nh 
thøc së  ÷u.
 h


§i Ò u 2.­Mua   vµ   
  b¸n  kinh doanh  µ      nh 
nh ë qui®Þ trong NghÞ   nh  
  ®Þ
nµy 
bao  å m     ×nh 
g c¸ch thøc sau:
 
1.B¸n  µ    éc së  ÷u  µ   íccho  êi®ang 
  nh ë thu   h Nh n   ng   thuª;
2.Kinh 
  doanh  µ  ;
nh ë
3.Mua  nhµ   
  b¸n  ë kh«ng 
nh»m   ôc  ch 
m ®Ý kinh doanh.
 


§i Ò u  3.­ Mua  b¸n  µ    µ viÖc 
nh ë l   chuyÓn  quyÒn  ë  ÷u  µ    µ 
sh nh ë v
quyÒn  ö  ông  t    õ bªn 
sd ®Ê ë t   b¸n sang bªn mua  th«ng qua  îp  ng  îc ký 
h ®å ® 
kÕt  b»ng  v¨n b¶n  ÷a 
gi bªn  mua   µ 
v bªn  b¸n theo  ng 
®ó quy  nh   ña 
®Þ c ph¸p 
luËt. Bªn  ph¶ilµ chñ  ÷u  îp ph¸p  µ    µ  ñ  ö  ông  îp ph¸p  t  .
b¸n     h h  nh ë v ch s d h  ®Ê ë  
Trong  äi  êng  îp kh¸c,bªn  ph¶icã  Êy  û  Òn  ña  ñ  ë  ÷u  îp
m tr h    b¸n    gi u quy c ch s h h  
ph¸p  µ    µ  ñ  ö  ông  îp ph¸p  t      îcc¬ 
nh ë v ch s d h  ®Ê ë ®ã ®   quan  C«ng chøng  µ  
Nh
nícchøng  ùc.
  th


§i Ò u    µ   ícquy  nh    Èn  èithiÓu  µ    ©y  ùng  íi,
4.­Nh n   ®Þ gi¸chu t   nh ë x d m 
khung    t     
gi¸®Ê ë khichuyÓn  Òn  ö  ông,gi¸chuÈn  èithiÓu 
quy sd    t  cho    µ 
thuªnh
ë    µm    qu¶n  ýc¸cho¹t®éng 
®Ó l c¨n cø  l      mua    µ 
b¸n v kinh doanh  µ  .
  nh ë
2

C h ¬ n g  II
B¸n n h µ  ë  thu é c s ë  h ÷ u  N h µ  n í c
c h o  n g ê i ® a n g  thuª


§i Ò u    µ   ícthùc hiÖn    µ    éc së  ÷u  µ   íccho  êi
5.­Nh n     b¸n nh ë thu   h Nh n   ng  
®ang  thuªphÇn  Ön  Ých  ang  îcthuª®Ó   êimua   µ    ã  iÒu  Ön 
  di t ® ®    ng   nh ë c ® ki
c¶ithiÖn chç  ,trõc¸clo¹ nhµ   
    ë      i   ë sau  y:
®©
1. Nhµ     éc 
  ë thu khu  ùc 
v quy  ¹ch  ©y  ùng   
ho xd c¸c c«ng  ×nh kh¸c hoÆc  
tr    
c¶it¹othµnh  µ    íi.
   nh ë m
2. Nhµ  
  chuyªn dïng  ang  è  Ýt¹m  µm  µ   
  ® b tr   l nh ë (kh¸chs¹n,nhµ 
   nghØ,  ­
tr
êng  äc, b Önh  Ön, trô së  µm  Öc,kho  µng  µ    ¹  µ 
h  vi     l vi   t v c¸c lo inh chuyªn  ïng

kh¸c);
3. BiÖt thù    ¹  ã  Õ   ¹ch  ïng  µm 
    c¸c lo i k ho
c d l c«ng  ù 
th hoÆc   ïng  µo   
d v c¸c
m ôc  ch 
®Ý kh¸c.


§i Ò u  6.­ Öc 
 Vi mua  b¸n  µ   éc  ë  ÷u  µ   íc lµ tù 
nh thu s h Nh n     nguyÖn.  
Trong  êng  îp 
tr h bªn  thuª nhµ 
  kh«ng mua   ×  îc tiÕp  ôc thuª.N Õ u     é 
th ®   t    c¸c h
®ang   
ë trong c¸c nhµ   
   ë quy  nh  ¹   
®Þ t i Kho¶n    vµ    Òu  cña 
c¸c 1, 2  3, §i 5  NghÞ  
®Þnh  µy  ã 
n c nhu  Çu c mua  × ® îcxÐt cho 
th       mua  µ   
nh ë kh¸cthuéc së  ÷u  µ  
    h Nh
níc theo 
  quy  nh  ña 
®Þ c NghÞ   nh  µy, nhng 
®Þ n  ph¶itr¶l¹ cho  µ   íc diÖn 
   i   Nh n  
tÝch  ang    .
® thuªë


§i Ò u 7.­   
Gi¸ b¸n  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc cho  êi ®ang 
nh ë thu s h Nh n   ng   thuª
 
gå m     µ     
gi¸nh ë khichuyÓn  Òn  ö  ông.
quy sd
1. Gi¸nhµ    îcx¸c ®Þnh    vµo    Þ cßn  ¹ cña  µ    µ  Ö   è 
   ë®     c¨n cø  gi¸tr   l  i nh ë v h s
®iÒu 
chØnh    Þsö  ông:
gi¸tr   d
a)    Þ cßn  ¹ cña  µ    îc x¸c ®Þnh 
Gi¸ tr   li  nh ë ®     c¨n  vµo  û lÖ 
cø  t   cßn  ¹ cña 
li
 
nhµ  víi   µ    ©y  ùng  íido  û  
so    nh ë x d
gi¸ m   U ban  ©n  ©n 
Nh d tØnh,thµnh  è  ùc
  ph tr  
thuéc Trung  ng 
¬ (sau  y   äi chung  µ cÊp 
®© g   l  tØnh) quy  nh    ¬  ë   
  ®Þ trªnc s gi¸
chuÈn  èithiÓu  µ    ©y  ùng  íido  µ   ícquy  nh. Tû  Ö  µy  îcx¸c
t  nh ë x d m   Nh n   ®Þ   ln ®    
®Þnh  cho  õng  Ön  Ých  µ 
t di t nh b¸n  ô  Ó    vµo  êih¹n  ∙  ö  ông  µ 
c th c¨n cø  th   ®sd v
thùc tr¹ngcña  µ  .
    nh ®ã
Bé   ©y  ùng,Bé   µi chÝnh  µ 
X d   T  v Ban  Ët gi¸Ch Ýnh  ñ  íng dÉn  ¬ng 
v   ph h   ph
ph¸p x¸c®Þnh    Þcßn  ¹cña  µ  .
   gi¸tr   l i nh ë
b) H Ö   è  iÒu 
  s® chØnh    Þsö  ông    nh   
gi¸tr   d qui®Þ nh sau:
­T Çng  vµ  µ  tÇng    ông  Ö   è 
  1  nh 1  ¸p d h s 1,2.
­T Çng  ¸p dông  Ö   è   
  2    h s 1,1.
­T Çng  ¸p dông  Ö   è   
  3    h s 1,0.
­T Çng  ¸p dông  Ö   è   
  4    h s 0,9.
­T Çng  ¸p dông  Ö   è 
  5    h s 0,8.
­T Çng  trëlªn¸p dông  Ö   è 
  6        h s 0,7.
3

2. Gi¸ ®Êt   
   khichuyÓn  Òn  ö  ông  Uû  
quy sd do  ban  ©n   ©n  Êp 
Nh d c tØnh 
qui®Þnh    vµo 
  c¨n cø  khung    t  Nhµ   ícqui®Þnh  µ    vµo  Þ  Ý
gi¸®Ê do  n    v c¨n cø  v tr  
cña  t    µ  Çng  µ;
®Ê ë v t nh
a) §èivíinhµ    ét  Çng  µ  µ    Òu  Çng  hé    îctÝnh 
     ëm t v nh ë nhi t 1  ë ®   40%    
gi¸
®Êt     
ë khichuyÓn  Òn  ö  ông.
quy sd
b)  èivíinhµ    Òu  Çng  Òu  é  îc tÝnh 
§   ë nhi t nhi h ®   b»ng  10%     t     
gi¸®Ê ë khi
chuyÓn  Òn  ö  ông  µ  ©n   
quy sd v ph bæ cho    Çng 
c¸ct theo h Ö   è    nh 
  s qui®Þ trong 
b¶ng 
sau  y:
®©


  H Ö   è  tÇng
s c¸c 
Nhµ   TÇng 
1 TÇng 
2 TÇng 
3 TÇng 
4 TÇng 
5 T Çng   
6
trëlªn
 
2  Çng
t 0,7 0,3
3  Çng
t 0,7 0,2 0,1
4  Çng
t 0,7 0,15 0,1 0,05
5  Çng  ëlªn
t tr   0,7 0,15 0,08 0,05 0,02 0,0


§i Ò u 8.
1. Bªn 
  b¸n  µ Gi¸m  c 
l  ®è C«ng   
ty kinh doanh  µ  éc  µnh  µ  t 
  nh thu ng nh ®Ê
cÊp tØnh,Chñ   Þch 
  t hoÆc   ã  ñ   Þch  û  
Ph Ch t U ban  ©n  ©n  µnh  è  éc
Nh d th ph thu  
tØnh, thÞ    Ën, huyÖn  ¬icha  ã 
  x∙,qu   (n   c C«ng    ty kinh doanh  µ)  Ön  ang 
  nh hi ®
qu¶n  ýnhµ    .
l  ë ®ã
2. Nhµ     éc së  ÷u  µ   ícdo    ¬ 
  ë thu   h Nh n   c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù 
h ch s nghiÖp,  
lùc l ng vò 
 î   trang,®oµn  Ó  ©n  ©n,  chøc  Ýnh  Þ,x∙ héi,c¸c doanh 
  th nh d tæ  ch tr        
nghiÖp  µ   íc hiÖn  ang 
Nh n   ® qu¶n  ým µ   éc  Ön  îc b¸n  × 
l  thu di ®   th ph¶ilËp  ­
  ph
¬ng   
¸n chuyÓn  giao cho  b¸n theo ®óng  ñ tôcdo 
  bªn      th     ph¸p luËtqui®Þnh.
    
3. Uû  
  ban  ©n   ©n  Êp 
Nh d c tØnh  ã 
c tr¸ch nhiÖm   ×nh  éi  ng  ©n  
  tr H ®å Nh
d©n  ïng cÊp 
c  th«ng 
qua      nhµ  íckhithùc hiÖn.Riªng ®èi víi µnh 
®Ò ¸n b¸n  tr              th
phè  µ   éi  µ  µnh  è  å   Ý  
H N v th ph H Ch Minh, sau    îc Héi  ng  ©n   ©n 
  khi ®   ®å Nh d
th«ng qua,®Ò    
  ¸n ph¶i® îcThñ íng ChÝnh  ñ    Öt.
   t  ph phª duy
§ Ó   óp  û  
gi U ban  ©n   ©n  Êp 
Nh d c tØnh  ùc  Ön  Öc 
th hi vi b¸n  µ  , Chñ  
nh ë  
tÞch  û  
U ban  ©n  ©n  Êp 
Nh d c tØnh  Õt  nh  µnh  Ëp Héi ®ång  nhµ   
quy ®Þ th l    b¸n  ë
do  ®ång  Ý    o  û  
1  ch l∙nh®¹ U ban  ©n  ©n  Êp 
Nh d c tØnh  µm  ñ  Þch  µ    û  
l Ch t v c¸cU
viªnlµc¸c®¹idiÖn  ë  µ   t,Së  ©y  ùng,KiÕn  ócs  ëng  Õu  ã),Së 
       S Nh ®Ê   X d   tr   tr (n c  
TµichÝnh    Ët    ë  Þa  Ýnh,Liªn®oµn 
  ­ V gi¸, § ch
S    Lao  ng  Êp 
®é c tØnh,M Æt   Ën
  tr  
Tæ   èc  Êp 
qu c tØnh  µ  b¸n nhµ    nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy.
v bªn    qui®Þ t i 1  n
Héi  ng 
®å b¸n  µ    ã 
nh ë c tr¸chnhiÖ m   Ëp    b¸n  µ   
  l ®Ò ¸n  nh ë trong ®ã    
  x¸c
®Þnh  khu  ùc  µ    îcb¸n,lo¹  µ    îcb¸n,kÕ   ¹ch b¸n;X ©y  ùng   
v nh ë ®     i nh ë ®     ho     d c¸c
b¶ng    ©y  ùng    Õ     chøc  iÓn khaithùc hiÖn  Öc  nhµ   
gi¸,xd quich b¸n,tæ  tr       vi b¸n  ë
theo    ® îc duyÖt  µ  nh   ú 
®Ò ¸n    v ®Þ k b¸o  c¸o  Õt 
k qu¶  ùc  Ön    û    
th hi lªn U ban
nh©n  ©n  Êp 
d c tØnh.
C¨n  vµo  ×nh  ×nh  ô  Ó  ña  a   ¬ng, Chñ   Þch  û  
cø  t h c th c ®Þ ph   t U ban  ©n  
Nh
d©n  Êp 
c tØnh  ã  Ó  Õt  nh  µnh  Ëp    éi  ng 
c th quy ®Þ th l c¸c H ®å b¸n  µ    ¹   
nh ë t ic¸c
4

huyÖn,  µnh  è  éc 
th ph thu tØnh, thÞ   
  x∙ kh«ng ph¶ilµ tØnh  þ do  ñ   Þch  û  
   l   Ch t U
ban  ©n  ©n  Êp    µm  ñ  Þch  éi ®ång.
Nh d c ®ã l Ch t H 


§i Ò u  Ph¬ng 
9.  thøc thanh    Òn mua  µ    éc së  ÷u  µ   íc
  to¸nti   nh ë thu   h Nh n  
® îcqui®Þnh   
   nh sau:
1.Thanh   
  to¸nb»ng  Òn Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam;
ti   h Nh n    
2.Thêih¹n 
    thanh   to¸nkh«ng    n¨m. Møc    Çn  u     ý  Õt  îp 
qu¸ 10    tr¶l ®Ç khik k h
®ång  kh«ng  íi20%  
d  tæng  è  Òn 
s ti ph¶i tr¶,sè  Òn 
    ti cßn  ¹ qui ra  µng 
li   v
  98%  
®Ó   µm    thanh      Çn 
l c¨n cø  to¸nc¸c l sau  µ  çi 
v m n¨m  Õp theo 
ti   ph¶itr¶kh«ng  íi
   d 
8%  
tæng  è  Òn ph¶itr¶.
s ti    
N Õ u     Õt  ét  Çn 
tr¶h m l ngay    ý  Õt  îp ®ång  ×  îcgi¶m 
khik k h   th ®   10%,  Õu  
n
tr¶trongthêih¹n 1 
        n¨m  × dîcgi¶m     
th     2% gi¸b¸n;
3. Trong  êng  îp ngêi mua   µ  a    Õt  Òn  µ   êih¹n   
  tr h    nh ch tr¶h ti m th   ghitrong 
hîp ®ång  ∙  Õt  óc hoÆc  
  ® k th   kh«ng  thanh   
to¸ntheo    nh  ¹ Kho¶n  §iÒu 
qui®Þ ti  2 
nµy, n Õu 
  kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng  × 
c l   ch ® th bªn b¸n  ã  Òn  n  ¬ng  û 
c quy ®¬ ph hu
bá  îp ®ång  µ  µn   
h  v ho tr¶cho  êimua   è  Òn ®∙  Ën 
ng   s ti   nh sau    Êu  õm ét 
khikh tr  
kho¶n  Òn ph¹tb»ng      Þhîp ®ång. Ng êimua 
ti     5% gi¸tr         ph¶itruynép  µn  é  è 
   to b s
tiÒn thuªnhµ  a      îctiÕp tôcthuªnhµ   
   ch tr¶®Ó ®        ë theo qui®Þnh  ña 
   c ph¸p luËt;
 
4. Trong  êng  îp  êi mua   µ  a    Õt  Òn  µ  
tr h ng   nh ch tr¶ h ti m chuyÓn  i  ¬i ®n 
kh¸cth× ngêi®ã   îctiÕp tôctr¶tiÒn mua  µ    îccÊp  Êy chøng  Ën 
     ®        nh ®Ó ®   gi   nh
quyÒn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t  . N Õ u   êi mua   µ  Õt  ×
s h nh ë v quy sd ®Ê ë   ng   nh ch th  
nh÷ng  êi trong  Ön  õa  Õ   îc tiÕp  ôc tr¶ tiÒn 
ng   di th k ®   t   mua   µ    îc cÊp 
nh ®Ó ®  
giÊy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t  .
  nh quy s h nh ë v quy s d ®Ê ë
Trong  äi  êng  îp 
m tr h kh¸c sÏ thùc  Ön 
   hi theo    nh  ¹ 
qui ®Þ tiKho¶n  §iÒu 

nµy.
5. §èi víinhµ      ©y  ùng  ã  ét  Çn  Òn  ãp  ña    ©n,  Ëp 
     ë khix d c m ph ti g c c¸ nh t
thÓ  µ  
m kh«ng  ã  ån  èc  õvèn  ©n 
c ngu g t   Ng s¸ch Nhµ   ícth× Héi ®ång  nhµ 
  n      b¸n 
ë    vµo  û lÖ  è  Òn ®∙  ãp  víi   Þ quyÕt      ©y  ùng 
c¨n cø  t   s ti   g so    tr  gi¸ to¸nkhix d c«ng 
tr×nh ®Ó   Ýnh  è  Òn bªn 
 t s ti   mua  ph¶itiÕp tôctr¶theo gi¸b¸n qui®Þnh  ¹ §iÒu 
            t 
i
7  ña 
c NghÞ   nh  µy.
®Þ n


§i Ò u    êimua   µ 
10. Ng   nh sau      Õt  Òn vµ  µn  Êtthñ tôc nép 
khitr¶h ti   ho t      
lÖ  Ý  ícb¹ th× ® îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö 
ph tr         gi   nh quy s h nh ë v quy s
dông  t  ; N Õ u  
®Ê ë   b¸n  ¹ th×  µ   íc sÏ ®iÒu  ÕtphÇn    Ëp  b¸n  µ 
l   Nh n    
i ti   thu nh do  nh
vµ chuyÓn  Òn  ö  ông  t 
quy sd ®Ê theo qui®Þnh  ña 
   c ph¸p luËt.
 


§i Ò u 11. TiÒn  ® îc tõ  Öc  nhµ   
  thu    vi b¸n  ë ph¶i nép  µo  ©n  
  v Ng s¸ch 
Nhµ   íc ®Ó  
n  duy  × vµ 
tr   ph¸ttr Ón quÜ   µ   
 i   nh ë theo    ù  vµ  Õ   ¹ch   
c¸c d ¸n  k ho do
Chñ   Þch  û  
t U ban  ©n   ©n  Êp 
Nh d c tØnh  ×nh  éi  ng  ©n   ©n  ïng  Êp 
tr H ®å Nh d c c
th«ng qua,trong®ã   tiªncho    ôc   
    u    c¸cm tiªusau  y:
®©
1.  ©y   ùng  µ     
X d nh ë ®Ó cho thuª hoÆc  
  b¸n theo    nh   ña 
qui ®Þ c NghÞ  
®Þnh  µy 
n cho    i t ng cha  ã  µ   
c¸c®è  î   c nh ë hoÆc   µ      Ët;
nh ë qu¸ ch
2. X ©y  ùng  µ     
  d nh ë ®Ó b¸n hoÆc  cho thuª®èi  íic¸c hé  ang   
  v    ® ë trong 
c¸cnhµ    nh  ¹ c¸cKho¶n    vµ    Òu  cña 
  qui®Þ t   
i 1,2  3,§i 5  NghÞ   nh  µy;
®Þ n
5

3. X ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng   
  d csht c¸c khu  ùc  ∙    ¹ch    ©y  ùng  µ 
v ® quiho ®Ó x d nh
ë; 4. C¶i t¹oc¸c khu  µ    Êp  thµnh  µ   
         nh ë c IV  nh ë cao  Çng   
t ®Ó b¸n hoÆc    
cho
thuª;
5.C¶i thiÖn c¸ckhu  µ  µ   iÒu  Ön      Êp;
      nh m ® ki ë qu¸ th
6.Thùc  Ön  Ýnh 
  hi ch s¸ch x∙héivÒ   µ  .
      nh ë
D ù       Ý 
to¸nchiph cho  Öc  ùc hiÖn  nhµ    bªn  lËp,th«ng   
vi th   b¸n  ë do  b¸n    qua
Héi ®ång 
  b¸n  µ    ×nh Chñ   Þch  û  
nh ë tr   t U ban  ©n   ©n  Êp 
Nh d c tØnh phª  Öt 
duy
vµ  îctrÝch tõnguån 
®     kinh phÝ  b¸n nhµ  .
  do    ë
Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc    ép  µ  ö  ông  Òn 
T  h d vi thu,n v s d ti b¸n  µ   
nh ë theo 
®óng      nh  ãit¹ §iÒu  µy.
c¸cqui®Þ n    i n


C h ¬ n g  III
Kinh d o a n h  n h µ  ë


§i Ò u   
12. Kinh 
doanh  µ    ãit¹ NghÞ   nh  µy  µviÖc  ùc hiÖn 
nh ë n   i   ®Þ n l  th  
m ét,m ét  è 
  s hoÆc   Êtc¶    ¹t®éng 
t   c¸cho   nh»m   ôc  ch 
m ®Ý sinh lîsau  y:
   i ®©
1.Cho    µ  ;
  thuªnh ë
2.Mua  nhµ  ;
  b¸n  ë
3.  Ën   Òn  ö  ông  t    ©y  ùng  µ     
Nh quy sd ®Ê ®Ó x d nh ë ®Ó b¸n hoÆc    
cho
thuª;§Çu    x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng 
  t d csht theo    ¹ch  ©y  ùng  µ      
qui ho x d nh ë ®Ó
chuyÓn  Òn  ö  ông  t;
quy s d ®Ê
4.D Þch  ô 
  v mua   
b¸n,cho    µ  .
thuªnh ë


§i Ò u  13. C¸c  chøc 
tæ  trong  íc,c¸  ©n   µ c«ng  ©n   Öt 
n   nh l  d Vi Nam  
®Þnh      Öt Nam   îc phÐp 
c ë Vi   ®  kinh doanh  µ    µ 
  nh ë v ph¶ithùc hiÖn  y    
    ®Ç ®ñ
c¸c qui ®Þnh  Ò   µnh  Ëp,®¨ng  ý 
   v th l  k kinh  doanh  µ      nh  
v c¸c qui ®Þ kh¸c cña 
 
ph¸p luËt.
 


§i Ò u 14.  C¸c  chøc    ©n 
tæ  c¸ nh kinh doanh  µ   
nh ë ph¶i tr¶ tiÒn  ö 
   s
dông  t   
®Ê ë hoÆc     Òn 
tr¶ti thuª®Êt   
  ë theo    nh  ña  Ët §Êt ®ai  µ  ö 
qui®Þ c Lu     vs
dông  t    ng  ôc  ch,  ng    ¹ch  µ  ùc  Ön  y       ñ
®Ê ë ®ó m ®Ý ®ó qui ho v th hi ®Ç ®ñ c¸c th  
tôcvÒ   ©y  ùng  ¬ 
 xd c b¶n  theo qui®Þnh  ña 
   c ph¸p luËt.
 


§i Ò u 15. Gi¸ kinh 
   doanh  µ    å m:   
nh ë g Gi¸ b¸n;gi¸cho 
   thuª;gi¸dÞch 
  
vô trong ho¹t®éng 
   mua   
b¸n,cho 
thuª,lµgi¸tho¶ thuËn  ÷a c¸cbªn   
       gi     ghitrong 
hîp ®ång.
 
Gi¸cho    µ    éc së  ÷u  µ   ícvµ   
  thuªnh ë thu   h Nh n   gi¸cho    µ    i víi ­
thuªnh ë ®è     ng
êi níc ngoµi,ngêi ViÖt Nam   nh      íc ngoµil trót¹  Öt Nam   îc thùc
         ®Þ cën    u    i Vi   ®   
hiÖn theo qui®Þnh  ña 
   c ph¸p luËt.
 
6


§i Ò u   
16. C¸c  chøc,c¸ nh©n   
tæ     kinh doanh  µ   
nh ë ph¶itu©n  ñ   
  th c¸c
qui®Þnh  Ò  
  v mua    
b¸n,cho thuªnhµ      nh  ¹  ¬ng  vµ  ¬ng  cña 
  ë qui®Þ tich IV  ch V 
Ph¸p  Önh  µ   , ®ång  êiph¶ithùc hiÖn  ng  Õ     Õ  
l Nh ë   th       ®ó ch ®é k to¸n thèng   
  kª,
thùc hiÖn  y    Üa  ô  ép  Õ  µ    Üa  ô 
  ®Ç ®ñ ngh v n thu v c¸c ngh v kh¸c víi µ   íctheo
   Nh n    
qui®Þnh  ña 
  c ph¸p luËt.
 


C h ¬ n g  IV
M u a  b¸n n h µ  ë  k h « n g  n h » m  m ô c  ® Ý c h
kinh d o a n h


§i Ò u   
17. Mua   nhµ   
b¸n  ë kh«ng nh»m   ôc  ch 
m ®Ý kinh doanh  µviÖc 
  l 
chuyÓn  quyÒn  ë  ÷u  µ    µ 
s h nh ë v chuyÓn  Òn  ö  ông  t    õ bªn   
quy sd ®Ê ë t   b¸n
sang  mua 
bªn  th«ng qua  îp ®ång  îcký  Õt 
h  ®   k b»ng   v¨n b¶n,n Õu  b¸n  µ 
  bªn  nh
kh«ng cßn  nhu  Çu  ö  ông, b¸n  µ  õa  Õ, 
c sd   nh th k b¸n  µ  îc biÕu 
nh ®   tÆng, cßn 
 
bªn 
mua  ã 
c nhu  Çu 
c mua  µ    ö  ông.
nh ®Ó s d


§i Ò u 18. C¸c  chøc 
tæ  trong  íc,c¸  ©n  µ c«ng  ©n   Öt 
n   nh l  d Vi Nam, 
®Þnh      ÖtNam   îcmua    µ   
c ë Vi   ®  b¸n nh ë kh«ng nh»m   ôc  ch 
m ®Ý kinh doanh.
 


§i Ò u 19. C¸  ©n  µ ngêi níc ngoµi®Þnh      Öt Nam   îc mua    
  nh l       c ë Vi   ®  1
nhµ    ña   
ë c c¸c doanh  nghiÖp  µ   ícchuyªn kinh doanh  µ    ña  Öt Nam  
Nh n       nh ë c Vi  
®Ó    
ë cho b¶n  ©n  µ    µnh      nh  ä  ¹  a   ¬ng  îc phÐp 
th v c¸c th viªngia ®× h ti ®Þ ph ® 
®Þnh  .
c


§i Ò u    bªn 
20. C¸c  mua  nhµ    ã 
b¸n  ë c tr¸chnhiÖ m   ép  Õ  µ  Ö  Ý 
  n thu v l ph
theo qui®Þnh  ña 
   c ph¸p luËt.
 
Gi¸®Ó   Ýnh  Õ  µgi¸ghitrong hîp ®ång, nhng 
  t thu l            trong m äi  êng  îp gi¸
  tr h  
®Ó   Ýnh  Õ 
t thu kh«ng  îc thÊp  ¬n 
®  h b¶ng    Chñ   Þch  û  
gi¸do  t U ban  ©n   ©n  
Nh d
cÊp tØnh    nh.
qui®Þ


C h ¬ n g  V
Q u ¶ n  l ý N h µ  n í c c¸c h o ¹t ® é n g  m u a  b¸n
 
v µ  kinh d o a n h  n h µ  ë


§i Ò u    é   ëng  é   ©y  ùng  Þu 
21. B tr B X d ch tr¸chnhiÖm   èng  Êt qu¶n 
  th nh  
lýNhµ   ícvÒ   ¹t®éng 
  n   ho   mua  vµ 
b¸n  kinh doanh  µ   
  nh ë trongph¹m    níc.
  vic¶ 
Chñ  Þch  û  
t U ban  ©n  ©n  Êp 
Nh d c tØnh  Þu 
ch tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn  Öc 
  th   vi
qu¶n  ýNhµ   ícc¸cho¹t®éng  µy  ¹ ®Þa  ¬ng  ×nh.
l  n      n t  i ph m
7


§i Ò u 22. Chñ   Þch  û  
  t U ban  ©n   ©n  Êp 
Nh d c tØnh c¨n  vµo 
cø  khung 
gi¸c¸c lo¹  t  ChÝnh  ñ 
  i ®Ê do  ph ban  µnh  µ 
h v b¶ng    Èn  èithiÓu  µ   
gi¸chu t  nh ë
x©y  ùng  íi (phô  ôc sè  kÌm 
d m  l   1  theo NghÞ   nh   µy),b¶ng    Èn  èi
®Þ n   gi¸chu t 
thiÓu cho thuªnhµ    ô  ôc sè  kÌm 
  ë (ph l   2  theo NghÞ   nh  µy) ®Ó  
®Þ n  ban  µnh 
h
c¸c b¶ng    t     
  gi¸®Ê ë khichuyÓn  Òn  ö  ông, b¶ng    µ    ©y  ùng  íi
quy sd   gi¸nh ë x d m 
vµ b¶ng   
gi¸cho  thuª nhµ    ¹  a   ¬ng  ×nh.    Chñ   Þch  û    
  ë t i®Þ ph m Gi¸ do  t U ban
Nh ©n   ©n  Êp 
d c tØnh  ban  µnh 
h trong  äi  êng  îp 
m tr h kh«ng  îc vîtkhung   
®   gi¸
hoÆc   Êp  ¬n 
th h b¶ng    Èn  èithiÓu  Nhµ   íc ban  µnh. Gi¸ do  ñ 
gi¸chu t   do  n  h     Ch
tÞch  û  
U ban  ©n   ©n  Êp 
Nh d c tØnh  ban  µnh  µ c¨n cø   
h l     ®Ó qu¶n  ýho¹t®éng 
l   
mua    µ 
b¸n v kinhdoanh  µ    ¹ ®Þa  ¬ng.
  nh ë t  i ph
Trong  êng  îp    Þ  êng  Õn  ng  õ 20%   ëlªnso  íikhung   
tr h gi¸th tr bi ®é t  tr     v   gi¸
hoÆc     Èn  èithiÓu 
gi¸chu t  ban  µnh  Ìm 
h k theo NghÞ   nh   µy  × 
®Þ n th Liªn Bé  
 
X ©y  ùng    µi chÝnh    Ët    Ýnh  ñ  ã 
d ­T   ­ V gi¸Ch ph c tr¸chnhiÖ m   ×nh Ch Ýnh  ñ 
  tr   ph
®iÒu chØnh   
c¸cb¶ng    µy 
gi¸n cho  ïhîp.
ph  


§i Ò u    µ   íc® îcquyÒn 
23. Nh n     mua  ícnhµ    Õu  Ðt thÊy  Çn  Õt.
tr   ën x  c thi  
Trong  êng  îp nµy  µ   íccã 
tr h  Nh n   tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  y    Üa  ô  ña 
  th   ®Ç ®ñ ngh v c
bªn 
mua  theo qui®Þnh  ña  îp ®ång  ∙  îcký  Õt  íc®ã.
   c h  ® ®   k tr  


§i Ò u    é  µichÝnh  Þu 
24. B T   ch tr¸chnhiÖ m   íng dÉn   
  h  c¸c kho¶n    µ 
thu v
thuÕ  ph¶inép  µo  ©n  
  v Ng s¸ch Nhµ   íc ®èi  íic¸c lo¹  ¹t®éng 
  n  v    i ho   mua  b¸n  µ 
v
kinhdoanh  µ  .
  nh ë
§i Ò u   
25. C¸c  é   ©y  ùng,Tµi chÝnh  ã 
BX d    c tr¸chnhiÖ m     nh  Ò  
  qui®Þ v
qu¶n  ýho¹t®éng  Þch  ô 
l    d v mua   
b¸n,cho    µ  .
thuªnh ë


C h ¬ n g  VI
§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h
 h


§i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  ý.C¸c    nh  
26. Ngh ®Þ n c hi l   t   k  qui®Þ
tr c ®©y     íiNghÞ   nh  µy  u     á. M äi  êng  îp    ¹m  ú 
í  tr¸ v  
i ®Þ n ®Ò b∙ib   tr h viph tu theo 
møc     Ï bÞ   ö  ýkû  Ët,xö  ¹thµnh  Ýnh 
®é s   x l   lu   ph   ch hoÆc    
truycøu tr¸chnhiÖ m  
 
h×nh  ù 
s theo qui®Þnh  ña 
   c ph¸p luËt.
 


§i Ò u      é  ©y  ùng   µichÝnh   Ët    Ýnh  ñ  èihîp 
27. LiªnB X d ­T   ­V gi¸Ch ph ph  
víic¸c  ¬ 
  c quan  chøc  n¨ng  ªnquan  íng  Én  µ  Óm     Öc  ùc  Ön 
li   h d v ki tra vi th hi
NghÞ   nh  µy.
®Þ n


§i Ò u    é  ëng,Thñ  ëng  ¬ 
28. B tr   tr c quan 
ngang  é, Thñ  ëng  ¬ 
B  tr c quan 
thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û  
Ch ph   t U ban  ©n   ©n 
Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc 
  ph tr  
Trung  ng  Þu 
¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh 
  thih NghÞ   nh  µy.
®Þ n
8

P h ô  l ô c s è  1

B¶ng  gi¸
ch u È n  t èi thi Ó u n h µ  ë  x © y  d ù n g  m íi
(Ban  µnh  Ìm 
h k theo NghÞ   nh  è  CP   µy  7­
  ®Þ s 61­ ng 5­ 1994  ña  Ýnh  ñ)
c Ch ph


§¬n  Þ:1000®/m2  ö  ông
v  sd
S  C¸c  BiÖt  ù  ¹ng)
th (h Nhµ   Êp)
(c
TT khu  ùc
v I II III IV I II III IV
1 Thµnh  phè  Hµ   1.10 1.20 1.40 2.00 900 800 550 400
Néi 0 0 0 0
2 Thµnh   phè  1.20 1.50 1.60 2.00 100 900 550 400
HCM 0 0 0 0 0
3 §«  Þ  ¹ II
th lo i
  1.10 1.20 1.30 2.00 800 700 400 300
0 0 0 0
4 §ång b»ng  ¾c   900
B 1.10 1.20 2.00 800 700 400 300 
Bé 0 0 0
5 §ång b»ng Nam   1.10 1.20 1.30 2.00 100 900 450 300 
Bé 0 0 0 0 0
6 Trung 
du 1.10 1.20 1.30 2.00 900 700 450 300 
0 0 0 0
7 MiÒn  ói
n 1.10 1.30 1.50 2.00 100 800 400 250
0 0 0 0 0
 
P h ô  l ô c s è  2:

B¶ng  gi¸
c h u È n  tèi thi Ó u c h o  thuª n h µ  ë
(§ èi íi n g êi trong n íc trong kinh d o a n h  n h µ   )
 v   ë
(Ban  µnh  Ìm 
h k theo NghÞ   nh  è  CP   µy  7­
  ®Þ s 61­ ng 5­ 1994  ña  Ýnh  ñ)
c Ch ph


1.Gi¸chuÈn:
  
§V: ®/m2  ö  ông  
  sd ­th¸ng
BiÖt  ù  ¹ng)
th (h Nhµ     Êp)
ë (c
I II III IV I II III IV 
4.900 5.500 6.800 7.800 3.600 3.300 2.800 2.100


 4
 
9


 + ∑  ki)
2. H Ö  sè  ®iÒu  chØnh  gi¸
  (1       
chuÈn:
  
 i=1


a) H Ö   è  Êp  «  Þ 
  s c ® th (K1)


C Êp  «  Þ
® th I II III IV V 
H Ö   è 
s
TrÞ  è 
s K1 + 
0,20 + 
0,10 0,00 ­0,10
  ­0,15
 


b) H Ö   è  Þ  ÝxÐt theo c¸ckhu  ùc 
  s v tr        v (K2)


Khu  ùc 
v Trung  ©m
t C Ën 
trung t©m
  Ven  éi

HÖ   è
s
TrÞ  è 
s K2 0,00 ­0,10
  ­0,20
   


c)H Ö   è  Çng 
  st cao 
(K3)


T Çng  µ 
nh I II III IV V V  ëlªn
tr    
HÖ   è
s
TrÞ  è 
s K3 + 
0,25 + 
0,05 0,00 ­0,10
  ­0,20
  ­0,3
  


d) H Ö   è  iÒu  Ön 
  s® ki giao th«ng 
  (K4)


§iÒu  Ön 
ki giao th«ng  Cã   êng  th« s¬  Cã   êng  t«®Õ n  
  ® xe    ® «­  
®Õ n   Ën 
t ng«inhµ
  tËn 
ng«inhµ
 
HÖ   è
s
TrÞ  è 
s K4 0,00 + 
0,20
 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản