Nghị định 61-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

1
2.866
lượt xem
75
download

Nghị định 61-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 61-CP của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 61-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  61­C P  n g µ y  05 th¸ng 7 n¨ m  1994 v Ò  m u a  b¸n  µ  kinh d o a n h  n h µ     v ë C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy  th¸ng7  cø      14    n¨m  1993; C¨n  Ph¸p  Önh  µ    µy  th¸ng3  cø  l nh ë ng 26    n¨m  1991; Theo    Þ  ña  é   ëng  é   ©y  ùng, Bé   ëng  é   µi chÝnh, Tr­ ®Ò ngh c B tr BX d   tr BT    ëng  ban  Ban  Ët    Ýnh  ñ, V gi¸Ch ph Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    µ     1.­Nh ë quy  nh  ®Þ trong NghÞ   nh  µy  µnhµ    éc m äi    ®Þ n l  ë thu   h×nh  thøc së  ÷u.  h §i Ò u 2.­Mua   vµ      b¸n  kinh doanh  µ      nh  nh ë qui®Þ trong NghÞ   nh     ®Þ nµy  bao  å m     ×nh  g c¸ch thøc sau:   1.B¸n  µ    éc së  ÷u  µ   íccho  êi®ang    nh ë thu   h Nh n   ng   thuª; 2.Kinh    doanh  µ  ; nh ë 3.Mua  nhµ      b¸n  ë kh«ng  nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh doanh.   §i Ò u  3.­ Mua  b¸n  µ    µ viÖc  nh ë l   chuyÓn  quyÒn  ë  ÷u  µ    µ  sh nh ë v quyÒn  ö  ông  t    õ bªn  sd ®Ê ë t   b¸n sang bªn mua  th«ng qua  îp  ng  îc ký  h ®å ®  kÕt  b»ng  v¨n b¶n  ÷a  gi bªn  mua   µ  v bªn  b¸n theo  ng  ®ó quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËt. Bªn  ph¶ilµ chñ  ÷u  îp ph¸p  µ    µ  ñ  ö  ông  îp ph¸p  t  . b¸n     h h  nh ë v ch s d h  ®Ê ë   Trong  äi  êng  îp kh¸c,bªn  ph¶icã  Êy  û  Òn  ña  ñ  ë  ÷u  îp m tr h    b¸n    gi u quy c ch s h h   ph¸p  µ    µ  ñ  ö  ông  îp ph¸p  t      îcc¬  nh ë v ch s d h  ®Ê ë ®ã ®   quan  C«ng chøng  µ   Nh nícchøng  ùc.   th §i Ò u    µ   ícquy  nh    Èn  èithiÓu  µ    ©y  ùng  íi, 4.­Nh n   ®Þ gi¸chu t   nh ë x d m  khung    t      gi¸®Ê ë khichuyÓn  Òn  ö  ông,gi¸chuÈn  èithiÓu  quy sd    t  cho    µ  thuªnh ë    µm    qu¶n  ýc¸cho¹t®éng  ®Ó l c¨n cø  l      mua    µ  b¸n v kinh doanh  µ  .   nh ë
  2. 2 C h ¬ n g  II B¸n n h µ  ë  thu é c s ë  h ÷ u  N h µ  n í c c h o  n g ê i ® a n g  thuª §i Ò u    µ   ícthùc hiÖn    µ    éc së  ÷u  µ   íccho  êi 5.­Nh n     b¸n nh ë thu   h Nh n   ng   ®ang  thuªphÇn  Ön  Ých  ang  îcthuª®Ó   êimua   µ    ã  iÒu  Ön    di t ® ®    ng   nh ë c ® ki c¶ithiÖn chç  ,trõc¸clo¹ nhµ        ë      i   ë sau  y: ®© 1. Nhµ     éc    ë thu khu  ùc  v quy  ¹ch  ©y  ùng    ho xd c¸c c«ng  ×nh kh¸c hoÆc   tr     c¶it¹othµnh  µ    íi.    nh ë m 2. Nhµ     chuyªn dïng  ang  è  Ýt¹m  µm  µ      ® b tr   l nh ë (kh¸chs¹n,nhµ     nghØ,  ­ tr êng  äc, b Önh  Ön, trô së  µm  Öc,kho  µng  µ    ¹  µ  h  vi     l vi   t v c¸c lo inh chuyªn  ïng d  kh¸c); 3. BiÖt thù    ¹  ã  Õ   ¹ch  ïng  µm      c¸c lo i k ho c d l c«ng  ù  th hoÆc   ïng  µo    d v c¸c m ôc  ch  ®Ý kh¸c. §i Ò u  6.­ Öc   Vi mua  b¸n  µ   éc  ë  ÷u  µ   íc lµ tù  nh thu s h Nh n     nguyÖn.   Trong  êng  îp  tr h bªn  thuª nhµ    kh«ng mua   ×  îc tiÕp  ôc thuª.N Õ u     é  th ®   t    c¸c h ®ang    ë trong c¸c nhµ       ë quy  nh  ¹    ®Þ t i Kho¶n    vµ    Òu  cña  c¸c 1, 2  3, §i 5  NghÞ   ®Þnh  µy  ã  n c nhu  Çu c mua  × ® îcxÐt cho  th       mua  µ    nh ë kh¸cthuéc së  ÷u  µ       h Nh níc theo    quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy, nhng  ®Þ n  ph¶itr¶l¹ cho  µ   íc diÖn     i   Nh n   tÝch  ang    . ® thuªë §i Ò u 7.­    Gi¸ b¸n  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc cho  êi ®ang  nh ë thu s h Nh n   ng   thuª   gå m     µ      gi¸nh ë khichuyÓn  Òn  ö  ông. quy sd 1. Gi¸nhµ    îcx¸c ®Þnh    vµo    Þ cßn  ¹ cña  µ    µ  Ö   è     ë®     c¨n cø  gi¸tr   l  i nh ë v h s ®iÒu  chØnh    Þsö  ông: gi¸tr   d a)    Þ cßn  ¹ cña  µ    îc x¸c ®Þnh  Gi¸ tr   li  nh ë ®     c¨n  vµo  û lÖ  cø  t   cßn  ¹ cña  li   nhµ  víi   µ    ©y  ùng  íido  û   so    nh ë x d gi¸ m   U ban  ©n  ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ¬ (sau  y   äi chung  µ cÊp  ®© g   l  tØnh) quy  nh    ¬  ë      ®Þ trªnc s gi¸ chuÈn  èithiÓu  µ    ©y  ùng  íido  µ   ícquy  nh. Tû  Ö  µy  îcx¸c t  nh ë x d m   Nh n   ®Þ   ln ®     ®Þnh  cho  õng  Ön  Ých  µ  t di t nh b¸n  ô  Ó    vµo  êih¹n  ∙  ö  ông  µ  c th c¨n cø  th   ®sd v thùc tr¹ngcña  µ  .     nh ®ã Bé   ©y  ùng,Bé   µi chÝnh  µ  X d   T  v Ban  Ët gi¸Ch Ýnh  ñ  íng dÉn  ¬ng  v   ph h   ph ph¸p x¸c®Þnh    Þcßn  ¹cña  µ  .    gi¸tr   l i nh ë b) H Ö   è  iÒu    s® chØnh    Þsö  ông    nh    gi¸tr   d qui®Þ nh sau: ­T Çng  vµ  µ  tÇng    ông  Ö   è    1  nh 1  ¸p d h s 1,2. ­T Çng  ¸p dông  Ö   è      2    h s 1,1. ­T Çng  ¸p dông  Ö   è      3    h s 1,0. ­T Çng  ¸p dông  Ö   è      4    h s 0,9. ­T Çng  ¸p dông  Ö   è    5    h s 0,8. ­T Çng  trëlªn¸p dông  Ö   è    6        h s 0,7.
  3. 3 2. Gi¸ ®Êt       khichuyÓn  Òn  ö  ông  Uû   quy sd do  ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh  qui®Þnh    vµo    c¨n cø  khung    t  Nhµ   ícqui®Þnh  µ    vµo  Þ  Ý gi¸®Ê do  n    v c¨n cø  v tr   cña  t    µ  Çng  µ; ®Ê ë v t nh a) §èivíinhµ    ét  Çng  µ  µ    Òu  Çng  hé    îctÝnh       ëm t v nh ë nhi t 1  ë ®   40%     gi¸ ®Êt      ë khichuyÓn  Òn  ö  ông. quy sd b)  èivíinhµ    Òu  Çng  Òu  é  îc tÝnh  §   ë nhi t nhi h ®   b»ng  10%     t      gi¸®Ê ë khi chuyÓn  Òn  ö  ông  µ  ©n    quy sd v ph bæ cho    Çng  c¸ct theo h Ö   è    nh    s qui®Þ trong  b¶ng  sau  y: ®©   H Ö   è  tÇng s c¸c  Nhµ   TÇng  1 TÇng  2 TÇng  3 TÇng  4 TÇng  5 T Çng    6 trëlªn   2  Çng t 0,7 0,3 3  Çng t 0,7 0,2 0,1 4  Çng t 0,7 0,15 0,1 0,05 5  Çng  ëlªn t tr   0,7 0,15 0,08 0,05 0,02 0,0 §i Ò u 8. 1. Bªn    b¸n  µ Gi¸m  c  l  ®è C«ng    ty kinh doanh  µ  éc  µnh  µ  t    nh thu ng nh ®Ê cÊp tØnh,Chñ   Þch    t hoÆc   ã  ñ   Þch  û   Ph Ch t U ban  ©n  ©n  µnh  è  éc Nh d th ph thu   tØnh, thÞ    Ën, huyÖn  ¬icha  ã    x∙,qu   (n   c C«ng    ty kinh doanh  µ)  Ön  ang    nh hi ® qu¶n  ýnhµ    . l  ë ®ã 2. Nhµ     éc së  ÷u  µ   ícdo    ¬    ë thu   h Nh n   c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp,   lùc l ng vò   î   trang,®oµn  Ó  ©n  ©n,  chøc  Ýnh  Þ,x∙ héi,c¸c doanh    th nh d tæ  ch tr         nghiÖp  µ   íc hiÖn  ang  Nh n   ® qu¶n  ým µ   éc  Ön  îc b¸n  ×  l  thu di ®   th ph¶ilËp  ­   ph ¬ng    ¸n chuyÓn  giao cho  b¸n theo ®óng  ñ tôcdo    bªn      th     ph¸p luËtqui®Þnh.      3. Uû     ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh  ã  c tr¸ch nhiÖm   ×nh  éi  ng  ©n     tr H ®å Nh d©n  ïng cÊp  c  th«ng  qua      nhµ  íckhithùc hiÖn.Riªng ®èi víi µnh  ®Ò ¸n b¸n  tr              th phè  µ   éi  µ  µnh  è  å   Ý   H N v th ph H Ch Minh, sau    îc Héi  ng  ©n   ©n    khi ®   ®å Nh d th«ng qua,®Ò       ¸n ph¶i® îcThñ íng ChÝnh  ñ    Öt.    t  ph phª duy § Ó   óp  û   gi U ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh  ùc  Ön  Öc  th hi vi b¸n  µ  , Chñ   nh ë   tÞch  û   U ban  ©n  ©n  Êp  Nh d c tØnh  Õt  nh  µnh  Ëp Héi ®ång  nhµ    quy ®Þ th l    b¸n  ë do  ®ång  Ý    o  û   1  ch l∙nh®¹ U ban  ©n  ©n  Êp  Nh d c tØnh  µm  ñ  Þch  µ    û   l Ch t v c¸cU viªnlµc¸c®¹idiÖn  ë  µ   t,Së  ©y  ùng,KiÕn  ócs  ëng  Õu  ã),Së         S Nh ®Ê   X d   tr   tr (n c   TµichÝnh    Ët    ë  Þa  Ýnh,Liªn®oµn    ­ V gi¸, § ch S    Lao  ng  Êp  ®é c tØnh,M Æt   Ën   tr   Tæ   èc  Êp  qu c tØnh  µ  b¸n nhµ    nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy. v bªn    qui®Þ t i 1  n Héi  ng  ®å b¸n  µ    ã  nh ë c tr¸chnhiÖ m   Ëp    b¸n  µ      l ®Ò ¸n  nh ë trong ®ã       x¸c ®Þnh  khu  ùc  µ    îcb¸n,lo¹  µ    îcb¸n,kÕ   ¹ch b¸n;X ©y  ùng    v nh ë ®     i nh ë ®     ho     d c¸c b¶ng    ©y  ùng    Õ     chøc  iÓn khaithùc hiÖn  Öc  nhµ    gi¸,xd quich b¸n,tæ  tr       vi b¸n  ë theo    ® îc duyÖt  µ  nh   ú  ®Ò ¸n    v ®Þ k b¸o  c¸o  Õt  k qu¶  ùc  Ön    û     th hi lªn U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh. C¨n  vµo  ×nh  ×nh  ô  Ó  ña  a   ¬ng, Chñ   Þch  û   cø  t h c th c ®Þ ph   t U ban  ©n   Nh d©n  Êp  c tØnh  ã  Ó  Õt  nh  µnh  Ëp    éi  ng  c th quy ®Þ th l c¸c H ®å b¸n  µ    ¹    nh ë t ic¸c
  4. 4 huyÖn,  µnh  è  éc  th ph thu tØnh, thÞ      x∙ kh«ng ph¶ilµ tØnh  þ do  ñ   Þch  û      l   Ch t U ban  ©n  ©n  Êp    µm  ñ  Þch  éi ®ång. Nh d c ®ã l Ch t H  §i Ò u  Ph¬ng  9.  thøc thanh    Òn mua  µ    éc së  ÷u  µ   íc   to¸nti   nh ë thu   h Nh n   ® îcqui®Þnh       nh sau: 1.Thanh      to¸nb»ng  Òn Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam; ti   h Nh n     2.Thêih¹n      thanh   to¸nkh«ng    n¨m. Møc    Çn  u     ý  Õt  îp  qu¸ 10    tr¶l ®Ç khik k h ®ång  kh«ng  íi20%   d  tæng  è  Òn  s ti ph¶i tr¶,sè  Òn      ti cßn  ¹ qui ra  µng  li   v   98%   ®Ó   µm    thanh      Çn  l c¨n cø  to¸nc¸c l sau  µ  çi  v m n¨m  Õp theo  ti   ph¶itr¶kh«ng  íi    d  8%   tæng  è  Òn ph¶itr¶. s ti     N Õ u     Õt  ét  Çn  tr¶h m l ngay    ý  Õt  îp ®ång  ×  îcgi¶m  khik k h   th ®   10%,  Õu   n tr¶trongthêih¹n 1          n¨m  × dîcgi¶m      th     2% gi¸b¸n; 3. Trong  êng  îp ngêi mua   µ  a    Õt  Òn  µ   êih¹n      tr h    nh ch tr¶h ti m th   ghitrong  hîp ®ång  ∙  Õt  óc hoÆc     ® k th   kh«ng  thanh    to¸ntheo    nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  qui®Þ ti  2  nµy, n Õu    kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng  ×  c l   ch ® th bªn b¸n  ã  Òn  n  ¬ng  û  c quy ®¬ ph hu bá  îp ®ång  µ  µn    h  v ho tr¶cho  êimua   è  Òn ®∙  Ën  ng   s ti   nh sau    Êu  õm ét  khikh tr   kho¶n  Òn ph¹tb»ng      Þhîp ®ång. Ng êimua  ti     5% gi¸tr         ph¶itruynép  µn  é  è     to b s tiÒn thuªnhµ  a      îctiÕp tôcthuªnhµ       ch tr¶®Ó ®        ë theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt;   4. Trong  êng  îp  êi mua   µ  a    Õt  Òn  µ   tr h ng   nh ch tr¶ h ti m chuyÓn  i  ¬i ®n  kh¸cth× ngêi®ã   îctiÕp tôctr¶tiÒn mua  µ    îccÊp  Êy chøng  Ën       ®        nh ®Ó ®   gi   nh quyÒn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t  . N Õ u   êi mua   µ  Õt  × s h nh ë v quy sd ®Ê ë   ng   nh ch th   nh÷ng  êi trong  Ön  õa  Õ   îc tiÕp  ôc tr¶ tiÒn  ng   di th k ®   t   mua   µ    îc cÊp  nh ®Ó ®   giÊy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t  .   nh quy s h nh ë v quy s d ®Ê ë Trong  äi  êng  îp  m tr h kh¸c sÏ thùc  Ön     hi theo    nh  ¹  qui ®Þ tiKho¶n  §iÒu  3  nµy. 5. §èi víinhµ      ©y  ùng  ã  ét  Çn  Òn  ãp  ña    ©n,  Ëp       ë khix d c m ph ti g c c¸ nh t thÓ  µ   m kh«ng  ã  ån  èc  õvèn  ©n  c ngu g t   Ng s¸ch Nhµ   ícth× Héi ®ång  nhµ    n      b¸n  ë    vµo  û lÖ  è  Òn ®∙  ãp  víi   Þ quyÕt      ©y  ùng  c¨n cø  t   s ti   g so    tr  gi¸ to¸nkhix d c«ng  tr×nh ®Ó   Ýnh  è  Òn bªn   t s ti   mua  ph¶itiÕp tôctr¶theo gi¸b¸n qui®Þnh  ¹ §iÒu              t  i 7  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    êimua   µ  10. Ng   nh sau      Õt  Òn vµ  µn  Êtthñ tôc nép  khitr¶h ti   ho t       lÖ  Ý  ícb¹ th× ® îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ph tr         gi   nh quy s h nh ë v quy s dông  t  ; N Õ u   ®Ê ë   b¸n  ¹ th×  µ   íc sÏ ®iÒu  ÕtphÇn    Ëp  b¸n  µ  l   Nh n     i ti   thu nh do  nh vµ chuyÓn  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.   §i Ò u 11. TiÒn  ® îc tõ  Öc  nhµ      thu    vi b¸n  ë ph¶i nép  µo  ©n     v Ng s¸ch  Nhµ   íc ®Ó   n  duy  × vµ  tr   ph¸ttr Ón quÜ   µ     i   nh ë theo    ù  vµ  Õ   ¹ch    c¸c d ¸n  k ho do Chñ   Þch  û   t U ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh  ×nh  éi  ng  ©n   ©n  ïng  Êp  tr H ®å Nh d c c th«ng qua,trong®ã   tiªncho    ôc        u    c¸cm tiªusau  y: ®© 1.  ©y   ùng  µ      X d nh ë ®Ó cho thuª hoÆc     b¸n theo    nh   ña  qui ®Þ c NghÞ   ®Þnh  µy  n cho    i t ng cha  ã  µ    c¸c®è  î   c nh ë hoÆc   µ      Ët; nh ë qu¸ ch 2. X ©y  ùng  µ        d nh ë ®Ó b¸n hoÆc  cho thuª®èi  íic¸c hé  ang      v    ® ë trong  c¸cnhµ    nh  ¹ c¸cKho¶n    vµ    Òu  cña    qui®Þ t    i 1,2  3,§i 5  NghÞ   nh  µy; ®Þ n
  5. 5 3. X ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng      d csht c¸c khu  ùc  ∙    ¹ch    ©y  ùng  µ  v ® quiho ®Ó x d nh ë; 4. C¶i t¹oc¸c khu  µ    Êp  thµnh  µ             nh ë c IV  nh ë cao  Çng    t ®Ó b¸n hoÆc     cho thuª; 5.C¶i thiÖn c¸ckhu  µ  µ   iÒu  Ön      Êp;       nh m ® ki ë qu¸ th 6.Thùc  Ön  Ýnh    hi ch s¸ch x∙héivÒ   µ  .       nh ë D ù       Ý  to¸nchiph cho  Öc  ùc hiÖn  nhµ    bªn  lËp,th«ng    vi th   b¸n  ë do  b¸n    qua Héi ®ång    b¸n  µ    ×nh Chñ   Þch  û   nh ë tr   t U ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh phª  Öt  duy vµ  îctrÝch tõnguån  ®     kinh phÝ  b¸n nhµ  .   do    ë Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc    ép  µ  ö  ông  Òn  T  h d vi thu,n v s d ti b¸n  µ    nh ë theo  ®óng      nh  ãit¹ §iÒu  µy. c¸cqui®Þ n    i n C h ¬ n g  III Kinh d o a n h  n h µ  ë §i Ò u    12. Kinh  doanh  µ    ãit¹ NghÞ   nh  µy  µviÖc  ùc hiÖn  nh ë n   i   ®Þ n l  th   m ét,m ét  è    s hoÆc   Êtc¶    ¹t®éng  t   c¸cho   nh»m   ôc  ch  m ®Ý sinh lîsau  y:    i ®© 1.Cho    µ  ;   thuªnh ë 2.Mua  nhµ  ;   b¸n  ë 3.  Ën   Òn  ö  ông  t    ©y  ùng  µ      Nh quy sd ®Ê ®Ó x d nh ë ®Ó b¸n hoÆc     cho thuª;§Çu    x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng    t d csht theo    ¹ch  ©y  ùng  µ       qui ho x d nh ë ®Ó chuyÓn  Òn  ö  ông  t; quy s d ®Ê 4.D Þch  ô    v mua    b¸n,cho    µ  . thuªnh ë §i Ò u  13. C¸c  chøc  tæ  trong  íc,c¸  ©n   µ c«ng  ©n   Öt  n   nh l  d Vi Nam   ®Þnh      Öt Nam   îc phÐp  c ë Vi   ®  kinh doanh  µ    µ    nh ë v ph¶ithùc hiÖn  y         ®Ç ®ñ c¸c qui ®Þnh  Ò   µnh  Ëp,®¨ng  ý     v th l  k kinh  doanh  µ      nh   v c¸c qui ®Þ kh¸c cña    ph¸p luËt.   §i Ò u 14.  C¸c  chøc    ©n  tæ  c¸ nh kinh doanh  µ    nh ë ph¶i tr¶ tiÒn  ö     s dông  t    ®Ê ë hoÆc     Òn  tr¶ti thuª®Êt      ë theo    nh  ña  Ët §Êt ®ai  µ  ö  qui®Þ c Lu     vs dông  t    ng  ôc  ch,  ng    ¹ch  µ  ùc  Ön  y       ñ ®Ê ë ®ó m ®Ý ®ó qui ho v th hi ®Ç ®ñ c¸c th   tôcvÒ   ©y  ùng  ¬   xd c b¶n  theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.   §i Ò u 15. Gi¸ kinh     doanh  µ    å m:    nh ë g Gi¸ b¸n;gi¸cho     thuª;gi¸dÞch     vô trong ho¹t®éng     mua    b¸n,cho  thuª,lµgi¸tho¶ thuËn  ÷a c¸cbªn           gi     ghitrong  hîp ®ång.   Gi¸cho    µ    éc së  ÷u  µ   ícvµ      thuªnh ë thu   h Nh n   gi¸cho    µ    i víi ­ thuªnh ë ®è     ng êi níc ngoµi,ngêi ViÖt Nam   nh      íc ngoµil trót¹  Öt Nam   îc thùc          ®Þ cën    u    i Vi   ®    hiÖn theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.  
  6. 6 §i Ò u    16. C¸c  chøc,c¸ nh©n    tæ     kinh doanh  µ    nh ë ph¶itu©n  ñ      th c¸c qui®Þnh  Ò     v mua     b¸n,cho thuªnhµ      nh  ¹  ¬ng  vµ  ¬ng  cña    ë qui®Þ tich IV  ch V  Ph¸p  Önh  µ   , ®ång  êiph¶ithùc hiÖn  ng  Õ     Õ   l Nh ë   th       ®ó ch ®é k to¸n thèng      kª, thùc hiÖn  y    Üa  ô  ép  Õ  µ    Üa  ô    ®Ç ®ñ ngh v n thu v c¸c ngh v kh¸c víi µ   íctheo    Nh n     qui®Þnh  ña    c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  IV M u a  b¸n n h µ  ë  k h « n g  n h » m  m ô c  ® Ý c h kinh d o a n h §i Ò u    17. Mua   nhµ    b¸n  ë kh«ng nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh doanh  µviÖc    l  chuyÓn  quyÒn  ë  ÷u  µ    µ  s h nh ë v chuyÓn  Òn  ö  ông  t    õ bªn    quy sd ®Ê ë t   b¸n sang  mua  bªn  th«ng qua  îp ®ång  îcký  Õt  h  ®   k b»ng   v¨n b¶n,n Õu  b¸n  µ    bªn  nh kh«ng cßn  nhu  Çu  ö  ông, b¸n  µ  õa  Õ,  c sd   nh th k b¸n  µ  îc biÕu  nh ®   tÆng, cßn    bªn  mua  ã  c nhu  Çu  c mua  µ    ö  ông. nh ®Ó s d §i Ò u 18. C¸c  chøc  tæ  trong  íc,c¸  ©n  µ c«ng  ©n   Öt  n   nh l  d Vi Nam,  ®Þnh      ÖtNam   îcmua    µ    c ë Vi   ®  b¸n nh ë kh«ng nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh doanh.   §i Ò u 19. C¸  ©n  µ ngêi níc ngoµi®Þnh      Öt Nam   îc mua       nh l       c ë Vi   ®  1 nhµ    ña    ë c c¸c doanh  nghiÖp  µ   ícchuyªn kinh doanh  µ    ña  Öt Nam   Nh n       nh ë c Vi   ®Ó     ë cho b¶n  ©n  µ    µnh      nh  ä  ¹  a   ¬ng  îc phÐp  th v c¸c th viªngia ®× h ti ®Þ ph ®  ®Þnh  . c §i Ò u    bªn  20. C¸c  mua  nhµ    ã  b¸n  ë c tr¸chnhiÖ m   ép  Õ  µ  Ö  Ý    n thu v l ph theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.   Gi¸®Ó   Ýnh  Õ  µgi¸ghitrong hîp ®ång, nhng    t thu l            trong m äi  êng  îp gi¸   tr h   ®Ó   Ýnh  Õ  t thu kh«ng  îc thÊp  ¬n  ®  h b¶ng    Chñ   Þch  û   gi¸do  t U ban  ©n   ©n   Nh d cÊp tØnh    nh. qui®Þ C h ¬ n g  V Q u ¶ n  l ý N h µ  n í c c¸c h o ¹t ® é n g  m u a  b¸n   v µ  kinh d o a n h  n h µ  ë §i Ò u    é   ëng  é   ©y  ùng  Þu  21. B tr B X d ch tr¸chnhiÖm   èng  Êt qu¶n    th nh   lýNhµ   ícvÒ   ¹t®éng    n   ho   mua  vµ  b¸n  kinh doanh  µ      nh ë trongph¹m    níc.   vic¶  Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp  Nh d c tØnh  Þu  ch tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn  Öc    th   vi qu¶n  ýNhµ   ícc¸cho¹t®éng  µy  ¹ ®Þa  ¬ng  ×nh. l  n      n t  i ph m
  7. 7 §i Ò u 22. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh c¨n  vµo  cø  khung  gi¸c¸c lo¹  t  ChÝnh  ñ    i ®Ê do  ph ban  µnh  µ  h v b¶ng    Èn  èithiÓu  µ    gi¸chu t  nh ë x©y  ùng  íi (phô  ôc sè  kÌm  d m  l   1  theo NghÞ   nh   µy),b¶ng    Èn  èi ®Þ n   gi¸chu t  thiÓu cho thuªnhµ    ô  ôc sè  kÌm    ë (ph l   2  theo NghÞ   nh  µy) ®Ó   ®Þ n  ban  µnh  h c¸c b¶ng    t        gi¸®Ê ë khichuyÓn  Òn  ö  ông, b¶ng    µ    ©y  ùng  íi quy sd   gi¸nh ë x d m  vµ b¶ng    gi¸cho  thuª nhµ    ¹  a   ¬ng  ×nh.    Chñ   Þch  û       ë t i®Þ ph m Gi¸ do  t U ban Nh ©n   ©n  Êp  d c tØnh  ban  µnh  h trong  äi  êng  îp  m tr h kh«ng  îc vîtkhung    ®   gi¸ hoÆc   Êp  ¬n  th h b¶ng    Èn  èithiÓu  Nhµ   íc ban  µnh. Gi¸ do  ñ  gi¸chu t   do  n  h     Ch tÞch  û   U ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh  ban  µnh  µ c¨n cø    h l     ®Ó qu¶n  ýho¹t®éng  l    mua    µ  b¸n v kinhdoanh  µ    ¹ ®Þa  ¬ng.   nh ë t  i ph Trong  êng  îp    Þ  êng  Õn  ng  õ 20%   ëlªnso  íikhung    tr h gi¸th tr bi ®é t  tr     v   gi¸ hoÆc     Èn  èithiÓu  gi¸chu t  ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   µy  ×  ®Þ n th Liªn Bé     X ©y  ùng    µi chÝnh    Ët    Ýnh  ñ  ã  d ­T   ­ V gi¸Ch ph c tr¸chnhiÖ m   ×nh Ch Ýnh  ñ    tr   ph ®iÒu chØnh    c¸cb¶ng    µy  gi¸n cho  ïhîp. ph   §i Ò u    µ   íc® îcquyÒn  23. Nh n     mua  ícnhµ    Õu  Ðt thÊy  Çn  Õt. tr   ën x  c thi   Trong  êng  îp nµy  µ   íccã  tr h  Nh n   tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  y    Üa  ô  ña    th   ®Ç ®ñ ngh v c bªn  mua  theo qui®Þnh  ña  îp ®ång  ∙  îcký  Õt  íc®ã.    c h  ® ®   k tr   §i Ò u    é  µichÝnh  Þu  24. B T   ch tr¸chnhiÖ m   íng dÉn      h  c¸c kho¶n    µ  thu v thuÕ  ph¶inép  µo  ©n     v Ng s¸ch Nhµ   íc ®èi  íic¸c lo¹  ¹t®éng    n  v    i ho   mua  b¸n  µ  v kinhdoanh  µ  .   nh ë §i Ò u    25. C¸c  é   ©y  ùng,Tµi chÝnh  ã  BX d    c tr¸chnhiÖ m     nh  Ò     qui®Þ v qu¶n  ýho¹t®éng  Þch  ô  l    d v mua    b¸n,cho    µ  . thuªnh ë C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  ý.C¸c    nh   26. Ngh ®Þ n c hi l   t   k  qui®Þ tr c ®©y     íiNghÞ   nh  µy  u     á. M äi  êng  îp    ¹m  ú  í  tr¸ v   i ®Þ n ®Ò b∙ib   tr h viph tu theo  møc     Ï bÞ   ö  ýkû  Ët,xö  ¹thµnh  Ýnh  ®é s   x l   lu   ph   ch hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖ m     h×nh  ù  s theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.   §i Ò u      é  ©y  ùng   µichÝnh   Ët    Ýnh  ñ  èihîp  27. LiªnB X d ­T   ­V gi¸Ch ph ph   víic¸c  ¬    c quan  chøc  n¨ng  ªnquan  íng  Én  µ  Óm     Öc  ùc  Ön  li   h d v ki tra vi th hi NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    é  ëng,Thñ  ëng  ¬  28. B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
  8. 8 P h ô  l ô c s è  1 B¶ng  gi¸ ch u È n  t èi thi Ó u n h µ  ë  x © y  d ù n g  m íi (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  CP   µy  7­   ®Þ s 61­ ng 5­ 1994  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph §¬n  Þ:1000®/m2  ö  ông v  sd S  C¸c  BiÖt  ù  ¹ng) th (h Nhµ   Êp) (c TT khu  ùc v I II III IV I II III IV 1 Thµnh  phè  Hµ   1.10 1.20 1.40 2.00 900 800 550 400 Néi 0 0 0 0 2 Thµnh   phè  1.20 1.50 1.60 2.00 100 900 550 400 HCM 0 0 0 0 0 3 §«  Þ  ¹ II th lo i   1.10 1.20 1.30 2.00 800 700 400 300 0 0 0 0 4 §ång b»ng  ¾c   900 B 1.10 1.20 2.00 800 700 400 300  Bé 0 0 0 5 §ång b»ng Nam   1.10 1.20 1.30 2.00 100 900 450 300  Bé 0 0 0 0 0 6 Trung  du 1.10 1.20 1.30 2.00 900 700 450 300  0 0 0 0 7 MiÒn  ói n 1.10 1.30 1.50 2.00 100 800 400 250 0 0 0 0 0   P h ô  l ô c s è  2: B¶ng  gi¸ c h u È n  tèi thi Ó u c h o  thuª n h µ  ë (§ èi íi n g êi trong n íc trong kinh d o a n h  n h µ   )  v   ë (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  CP   µy  7­   ®Þ s 61­ ng 5­ 1994  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph 1.Gi¸chuÈn:    §V: ®/m2  ö  ông     sd ­th¸ng BiÖt  ù  ¹ng) th (h Nhµ     Êp) ë (c I II III IV I II III IV  4.900 5.500 6.800 7.800 3.600 3.300 2.800 2.100  4  
  9. 9  + ∑  ki) 2. H Ö  sè  ®iÒu  chØnh  gi¸   (1        chuÈn:     i=1 a) H Ö   è  Êp  «  Þ    s c ® th (K1) C Êp  «  Þ ® th I II III IV V  H Ö   è  s TrÞ  è  s K1 +  0,20 +  0,10 0,00 ­0,10   ­0,15   b) H Ö   è  Þ  ÝxÐt theo c¸ckhu  ùc    s v tr        v (K2) Khu  ùc  v Trung  ©m t C Ën  trung t©m   Ven  éi n  HÖ   è s TrÞ  è  s K2 0,00 ­0,10   ­0,20     c)H Ö   è  Çng    st cao  (K3) T Çng  µ  nh I II III IV V V  ëlªn tr     HÖ   è s TrÞ  è  s K3 +  0,25 +  0,05 0,00 ­0,10   ­0,20   ­0,3    d) H Ö   è  iÒu  Ön    s® ki giao th«ng    (K4) §iÒu  Ön  ki giao th«ng  Cã   êng  th« s¬  Cã   êng  t«®Õ n     ® xe    ® «­   ®Õ n   Ën  t ng«inhµ   tËn  ng«inhµ   HÖ   è s TrÞ  è  s K4 0,00 +  0,20  
Đồng bộ tài khoản