Nghị định 62/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
54
lượt xem
3
download

Nghị định 62/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 62/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu tư theo Hợp đồng xây dựng - kinh doanh- chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh và hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 62/1998/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  62/1998/N§­C P  n g µ y  15  th¸ng  8   n¨ m  1998 ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   Ç u  t theo H î p ® å n g  x © y  d ù n g  ­  ® kinh  o a n h  ­  h u y Ó n  giao,  î p  å n g  x © y  d ù n g  ­ c h u y Ó n  giao ­ kinh  d c H ® d o a n h  v µ   î p  å n g  x © y  d ù n g  ­ c h u y Ó n  giao ¸p d ô n g   h o  ® Ç u  t n íc H ®  c   n g o µ i t¹iVi Ö t N a m   C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖt Nam   îcQuèc  éith«ng  cø    tn    i     ®  h  qua  µy  ng 12  th¸ng11    n¨m  1996; Nh»m   khuyÕn  Ých  u    ©y  ùng,ph¸ttr Ónc¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu   kh ®Ç tx d    i     tr   c h¹ tÇng  ¹ ViÖtNam;   t  i   Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   u    theo ch ®Ç t   Hîp ®ång  x©y  ùng  kinh  d ­  doanh  chuyÓn   ­  giao, Hîp  ng  x©y dùng ­   ®å   chuyÓn  giao ­ kinh doanh  µ  îp  ng  ©y  ùng         v H ®å xd ­ chuyÓn giao ¸p dông       cho ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam. tn     i   §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  2. Ngh ®Þ n c hi l   15  k t  kv thay thÕ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng 11  ng 23    n¨m 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   u    ch ®Ç ttheo  ×nh  h thøc  îp  ng  ©y  ùng    H ®å xd ­ kinh doanh      ­ chuyÓn  giao. §i Ò u 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Õ     ch   ® Ç u  t theo  î p  å n g  x © y  d ù n g  ­ kinh d o a n h  ­ ch uy Ó n  giao, H ® H î p ® å n g   © y  d ù n g   x ­ ch uy Ó n  giao ­  kinh d o a n h  v µ   H î p ® å n g  x © y  d ù n g  ­ c h u y Ó n  giao ¸p d ô n g   h o  ® Ç u  t n íc n g o µ i  ¹i Ö t N a m   c t  Vi s 62 (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  /1998/N§­     ®Þ CP ngµy  th¸ng8 n¨m  15     1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ) C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  Trong  1. Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau: 1. "Hîp ®ång  ©y  ùng        xd ­ kinh doanh      ­ chuyÓn giao"(viÕtt¾ttheo  Õng       ti Anh  µ BOT)  µ v¨n  l  l  b¶n  ý  Õt  ÷a  ¬   k k gi C quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ña  Nh n   th quy c ViÖt Nam   µ  µ   u    ícngoµi®Ó   ©y  ùng    v Nh ®Ç tn     xd c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  (kÓ  m ë   éng,n©ng  Êp,hiÖn  ihãa  c¶  r   c  ®¹   c«ng  ×nh)vµ  tr   kinhdoanh    trong m ét    thêih¹n  Êt ®Þnh      åivèn  u    µ  ã  înhuËn  îp lý;h Õt  êih¹n    nh   ®Ó thu h   ®Ç t v c l   i h   th   kinh doanh  µ   u    ícngoµichuyÓn    Nh ®Ç tn     giao kh«ng  åihoµn    b  c«ng  ×nh ®ã   tr   cho  µ   ícViÖtNam. Nh n     2. "Hîp ®ång  ©y  ùng        xd ­ chuyÓn  giao ­ kinh doanh" (viÕtt¾ttheo  Õng            ti Anh  µ BTO)  µ v¨n  l  l  b¶n  ý  Õt  ÷a  ¬   k k gi C quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ña  Nh n   th quy c ViÖt Nam   µ  µ   u    ícngoµi®Ó   ©y  ùng    v Nh ®Ç tn     xd c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  (kÓ  m ë   éng,n©ng  Êp,hiÖn  ihãa  c¶  r   c  ®¹   c«ng  ×nh); tr   sau    ©y  ùng  khix d xong,  Nhµ   u    níc ngoµi chuyÓn  ®Ç t     giao  c«ng  ×nh    tr ®ã cho  µ   íc ViÖt  Nh n   Nam,  ChÝnh  ñ  ÖtNam   µnh  ph Vi   d cho  µ   u    ícngoµiquyÒn  Nh ®Ç tn     kinh doanh    c«ng  tr×nh ®ã     trong m ét  êih¹n  Êt ®Þnh      åivèn  u    µ  ã  înhuËn    th   nh   ®Ó thu h   ®Ç tv c l   i hîp lý.   3. "Hîp ®ång  ©y  ùng        xd ­ chuyÓn  giao"(viÕtt¾t theo  Õng       ti Anh  µ BT)  l  lµ v¨n    b¶n  ý  Õt  ÷a  ¬   k k gi C quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ña  Öt Nam   µ  Nh n   th quy c Vi   v Nhµ   u    íc ngoµi ®Ó   ©y  ùng  ®Ç t n     x d c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  Ó  m ë   tr kc ht (k c¶  réng,n©ng  Êp, hiÖn  ihãa    c  ®¹   c«ng  ×nh); tr  sau    ©y  ùng  khix d xong,Nhµ   u     ®Ç t níc ngoµi chuyÓn       giao c«ng  ×nh    tr ®ã cho  µ   íc ViÖt Nam,  Ýnh  ñ  Nh n     Ch ph ViÖt Nam   ¹o®iÒu  Ön    t  ki cho  µ   u    íc ngoµi thùc hiÖn  ù  kh¸c ®Ó   Nh ®Ç t n       d ¸n    thu håivèn  u    µ  ã  înhuËn  îp lý.    ®Ç tv c l   i h  4. "Doanh nghiÖp  BOT", "Doanh nghiÖp  BTO", "Doanh  nghiÖp    BT" (sau  y   äi lµ  ®© g   Doanh  nghiÖp BOT)  µ  l Doanh  nghiÖp  ªn doanh  li   hoÆc   Doanh  nghiÖp 100%   èn  u    ícngoµi,® îcthµnh  Ëp  v ®Ç tn      l theo  quy  nh  ña  ®Þ c LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam     ùc hiÖn  îp  ng    tn      i   ®Ó th   H ®å BOT,  BTO, BT. 5. "C¬    quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ý  Õt  îp  ng  Nh n   th quy k k H ®å BOT, BTO,    BT" (sau  y   äi lµ C¬   ®© g     quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn)  µ Bé,  ¬  l  c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,ñy  ph   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  îcThñ    ph tr     ¬ ®  t ng ChÝnh  ñ  í  ph chØ  nh  ý  Õt  µ  ùc hiÖn  îp  ng  ®Þ k k v th   H ®å BOT, BTO,  víi BT    Nhµ   u    ícngoµi. ®Ç tn   6. "Nhµ  u    ícngoµiký  Õt  îp  ng    ®Ç tn     k H ®å BOT, BTO,  BT"  µtæ  l   chøc,c¸    nh©n  ícngoµithùc hiÖn  ù   BOT,  n      d ¸n   BTO,  (sau  y  äilµNhµ   u    ­ BT  ®© g     ®Ç tn
 3. 3 íc ngoµi)vµ  Þu      ch tr¸chnhiÖ m   µn  é  Ò   ÷ng    to b v nh cam   Õt  ña  × nh  kcm trong  Hîp  ng  ®å BOT,  BTO,  BT. 7. “Nhµ  Çu  ô” lµ Nhµ   Çu  Öt Nam     th ph     th Vi   hoÆc   µ   Çu  íc ngoµiký  Nh th n     kÕt  îp ®ång  íi h  v  Doanh  nghiÖp  BOT     ®Ó tham    ùc hiÖn  õng  Çn  ù    gia th   t ph d ¸n BOT,  BTO, BT. 8. "Hîp ®ång  ô"  µ Hîp  ng  ý  Õt  ÷a      ph l   ®å k k gi Doanh  nghiÖp BOT   íic¸c v    Nhµ   Çu  ô    th ph ®Ó tham    ùc hiÖn  õng phÇn  ù    giath   t  d ¸n BOT,  BTO,  BT.  9. "Dù  kh¸c"lµ dù  g ¾n   Òn víidù  BT,  Nhµ   u     íc ngoµi   ¸n      ¸n  li     ¸n  do  ®Ç t n     ® îc phÐp  ùc hiÖn    th   theo  Ët  Çu   íc ngoµi t¹  Öt Nam     håi vèn  Lu § tn    i Vi   ®Ó thu    ®Ç u    µo  tv c«ng  ×nh BT. tr   §i Ò u 2. 1. Ch Ýnh  ñ  Öt Nam     ph Vi   khuyÕn  Ých    chøc,c¸ nh©n  ícngoµi kh c¸c tæ     n    ®Ç u    ttheo  îp  ng  H ®å BOT, BTO,  trong lÜnh  ùc  BT    v giao th«ng,s¶n  Êt vµ      xu   kinh doanh  iÖn, cÊp    ®   tho¸t íc,xö  ýchÊt th¶ivµ    Ünh  ùc      l  n     c¸c l v kh¸c do  ñ ­   Th t íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   ph quy     2. ChÝnh  ñ  Öt Nam     ph Vi   b¶o  é  Òn  ë  ÷u  i víivèn  u    µ    h quy s h ®è     ®Ç t v c¸c quyÒn  îhîp ph¸p  l    i kh¸c cña  chøc,c¸ nh©n  ícngoµi®Ç u      tæ     n    ttheo  îp  ng  H ®å BOT,  BTO,  t¹  Öt Nam;  ng  êit¹o®iÒu  Ön  Ën  î vµ  BT  i Vi   ®å th     ki thu l   quy  nh   i ®Þ thñ tôc®¬n     gi¶n,nhanh  ãng    ch cho  Öc  ùc hiÖn    ù    µy. vi th   c¸cd ¸n n 3.  Ýnh  ñ  Öt  Ch ph Vi Nam   µnh  ®∙i cho  d u    Doanh  nghiÖp BOT   µ  µ   v Nh thÇu  ô  ph theo quy  nh  ¹ Ch ¬ng    ña    ®Þ t  i IIc Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 3. 1. § Ó   ùc  Ön  ù  BOT,    th hi d ¸n  BTO, BT,  µ   u    íc ngoµi thµnh  Ëp Nh ®Ç t n     l  Doanh nghiÖp  BOT. 2. Doanh    nghiÖp BOT   îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  Ó   õ ngµy  îc cÊp  ®  l v ho   k t  ®  GiÊy  Ðp  u  ; chÞu  ph ®Ç t  tr¸chnhiÖm   ùc  Ön      th hi c¸c quy  nh  ¹  Êy  Ðp  ®Þ tiGi ph ®Ç u  ,c¸ccam   Õt  ña  µ   u    ícngoµitheo Hîp  ng  t    k c Nh ®Ç tn       ®å BOT,  BTO, BT. C h ¬ n g  II C¸c u  ® ∙i µ  ® ¶ m  b ¶ o  ® Ç u  t   v §i Ò u 4. 1.Thu Õ   i víi   ®è     Doanh  nghiÖp  BOT   îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: ­ Thu Õ   Êt  Õ   î tøc  su thu l i   b»ng 10%   î nhuËn  li  thu  îc vµ  îc ¸p  ông  ® ® d trongsuètthêih¹n thùc hiÖn  ù            d ¸n. MiÔn  Õ  î tøc trong 4  thu l     i   n¨m  Ó   õ khikinh doanh  ã    µ  k t      c l∙ v gi¶m  i 50%   trong  n¨m  Õp  4  ti theo.Trong  êng  îp  u    vµo  a   µn    tr h ®Ç t ®Þ b khuyÕn  Ých  kh ®Ç u  ,® îcmiÔn  Õ  îtøc trong8  t    thu l     i   n¨m  Ó   õkhikinh doanh  ã  i k t      c l∙  .
 4. 4 Thêi h¹n  Ôn,    mi gi¶m  Õ   îc tÝnh  ªntôc  Ó   õ  thu ®   li   k t n¨m  u     ®Ç tiªnkinh  doanh  ã  i c l∙ . ­ Thu Õ   Êt  Õ   su thu chuyÓn  î nhuËn  níc ngoµi b»ng    î nhuËn  li  ra      5% l i   chuyÓn    ícngoµi. ra n   ­ Ngoµic¸c lo¹  Õ      i thu nªu trªn,  Doanh  nghiÖp  BOT   ph¶inép    ¹  Õ    c¸c lo ithu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      2. C¸c  µ   Çu  ô  íc ngoµi tham    ù  BOT,    Nh th ph n     gia d ¸n  BTO,    ép    BT n c¸c lo¹  Õ  µ  ëng  ®∙i vÒ   Ôn,  ithu v h u    mi gi¶m  Õ  thu theo quy  nh   Ön  µnh    ®Þ hi h ¸p dông  i víi µ   Çu  ícngoµi. ®è     Nh th n   C¸c  µ   Çu  ô  Öt Nam   Nh th ph Vi   tham    ù  BOT,  gia d ¸n  BTO,    ùc hiÖn  BT th   c¸c nghÜa  ô  Õ    v thu theo quy  nh  Ön  µnh    ông  i víiDoanh  ®Þ hi h ¸p d ®è     nghiÖp  ViÖtNam.   §i Ò u 5. 1. Doanh    nghiÖp BOT   µ  µ   Çu  ô  îcmiÔn  Õ  Ëp  Èu    v Nh th ph ®   thu nh kh ®Ó thùc hiÖn  ù      d ¸n BOT,  BTO,  ®èi víi BT    : ­ThiÕtbÞ, m¸y  ãc  Ëp  Èu    ¹otµis¶n  è  nh  Ó  thiÕtbÞ,       m nh kh ®Ó t     c ®Þ (k c¶    m¸y  ãc,  ô  ïng sö  ông  m ph t   d cho  Öc  vi kh¶o    ÕtkÕ,    s¸t,thi   thic«ng, x©y  ùng    d c«ng  ×nh); tr ­  ¬ng  Ön  Ën    Ph ti v t¶ichuyªn  ïng  d n»m  trong  ©y  d chuyÒn c«ng nghÖ   nhËp  Èu    ¹otµis¶n  è  nh  µ  ¬ng  Ön  Ën  kh ®Ó t     c ®Þ v ph ti v chuyÓn  ïng    a  d ®Ó ® ®ãn c«ng  ©n      õ24  ç  åitrëlªn, ¬ng  Ön thñy); nh (« t«t   ch ng       ph ti   ­ Linh kiÖn,chitiÕt, é  Ën  êi, ô  ïng,g¸ l¾p,khu«n  É u,  ô  Ön           ph r   b ph t       m ph ki ®i  Ìm  íi ÕtbÞ, m¸y  ãc, ph¬ng  Ön vËn    k v  thi     m   ti   t¶ichuyªn dïng,ph¬ng  Ön vËn      ti   chuyÓn  nªu    ña  trªnc kho¶n  µy,kÓ   tr ng  îp sö  ông  n   c¶  ê h   d cho  Öc  vi thay thÕ,     b¶o  µnh,b¶o  ìng trong qu¸ tr×nh vËn  µnh  h   d       h c«ng  ×nh; tr ­ Nhiªn liÖu,nguyªn  Öu,vËt   nhËp  Èu    ùc  Ön  ù  BOT,      li   t kh ®Ó th hi d ¸n  BTO, BT,  Ó   nhiªnliÖu,nguyªn liÖu,vËtt®Ó   ôc  ô  k c¶             ph v s¶n  Êt,vËn  µnh  xu   h c«ng  ×nh. tr 2. ViÖc  Ôn  Õ   Ëp  Èu  i  íithiÕtbÞ,    mi thu nh kh ®è v     m¸y  ãc,  ¬ng  Ön m ph ti   vËn    µ  t¶iv nguyªn liÖu,vËt tnªu  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  îc¸p dông         ti  1  §i n ®     cho    c¶ tr ng  îp m ë   éng  ê h  r quy    ù    m« d ¸n,thay thÕ,® æi  íic«ng  Ö.     m  ngh 3. Hµng    Ëp  Èu  ãit¹ kho¶n    cña  Òu  µy    ho¸ nh kh n   i   1,2  §i n kh«ng  îcnhîng ®    b¸n t¹ thÞ  êng  ÖtNam.  êng  îp nhîng b¸n  ¹ thÞ  êng  ÖtNam       tr i Vi   Tr h    t   tr i Vi   ph¶i® ­   îc Bé   ¬ng  ¹i chÊp  Ën  µ    Th m  thu v ph¶i nép  Õ  Ëp  Èu, thuÕ    thu nh kh   doanh    thu hoÆc   Õ    ô ® Æc   Öttheo quy  nh  ña  thu tiªuth   bi     ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      4. Trong  êng  îp thùc hiÖn    ù       tr h    c¸c D ¸n kh¸c kÌm    theo  îp  ng  H ®å BT,  ×  th viÖc  Ëp  Èu  µ  ép  Õ   Ëp  Èu  îc thùc  Ön  nh kh vn thu nh kh ®  hi theo  quy  nh   ¹ ®Þ t  i §iÒu  NghÞ   nh  è  63  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng 02  ng 18    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh     Õtthihµnh  Ët  Çu   níc ngoµi t¹  Öt  ®Þ chi ti     Lu § t     iVi Nam   µ  Òu    v §i 10 NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/1998/N§­   µy  th¸ng 01  CP ng 23    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   ét  è  Ön  m s bi ph¸p khuyÕn  Ých  µ    kh v b¶o  ¶m   ¹t®éng  u    ùctiÕp n­ ® ho   ®Ç ttr     ícngoµit¹ ViÖtNam.      i  
 5. 5 5. C¸c  i  îng  ë  ÷u  ®è t sh c«ng nghiÖp  ang  ® trong  êih¹n  th   b¶o  é,  Ý  hb quyÕt  ü  Ët,quy  ×nh c«ng  Ö,  Þch  ô  ü  Ët®Ó   ùc hiÖn  ù    k thu   tr   ngh d v k thu   th   d ¸n ® îcmiÔn    ¹ thuÕ  ã  ªnquan  n     c¸clo i   c li   ®Õ chuyÓn  giao c«ng  Ö.   ngh §i Ò u 6. 1. ViÖc    chuyÓn  îng vèn  nh   trong Doanh    nghiÖp BOT   îcthùc hiÖn  ®    theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam   µ  Òu  cña  ®Þ ti §i 34  Lu   tn    i Vi   v §i 64  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng 02  ng 18    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chitiÕtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.       h Lu   tn      i   2. ViÖc    chuyÓn  îng vèn  nh   chØ  ã  Öu  ùcsau    ¬   c hi l   khiC quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  quyÒn  Êp  Ën  µ  ¬   ch thu v C quan  Êp  Êy  Ðp  u    chuÈn  Hîp  c Gi ph ®Ç t y  ®ång  chuyÓn  îng vèn. nh   §i Ò u 7. 1. Doanh    nghiÖp BOT   µ    µ   Çu  ô  îcm ë   µikho¶n  ¹itÖ, v c¸c Nh th ph ®   t   ngo     tµikho¶n  Òn  Öt Nam,  µikho¶n  èn    ti Vi   t  v vay  theo  quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   ®Þ ti§i 71  ®Þnh  è  s 12/CP  µy  th¸ng 2  ng 18    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õt ®Þ chiti   thi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   µ       h Lu   tn     i   v c¸cv¨n b¶n  ªnquan  Ò   li   v qu¶n  ýl  ngo¹ihèi.    2. Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     h Nh n     b¶o  ¶m   ® cho  Doanh  nghiÖp BOT   îc ®  chuyÓn  æi  Òn ViÖt Nam     îcdo  ùc hiÖn  ù    ® ti     thu ®   th   d ¸n BOT, BTO,  vµ  ù   BT  D ¸n kh¸c ra tiÒn nícngoµi®Ó   ¸p            ® øng  nhu  Çu  ¹t®éng  c ho   kinh doanh,tr¶vèn       vµ      l∙c¸ckho¶n  i vay,chuyÓn  înhuËn  µ  èn    ícngoµi.   l i v v ra n   Doanh  nghiÖp BOT   îc sö  ông    ® d c¸c kho¶n  nhËp  îp  thu  h ph¸p b»ng  iÒn t  ViÖtNam   thùchiÖn  ù      do    d ¸nBOT,  BTO,  ®Ó   BT  mua  µng  ãa  ÊtkhÈu  h h xu   hoÆc   chÕ   Õn    ùct Õp  Êt khÈu  bi ®Ó tr   i xu   theo quy  nh  ña  é   ¬ng  ¹i nh»m   ¹o ®Þ c B Th m  t  nguån  ¹i Ö  ¸p  ngo   ® øng  t nhu  Çu  ¹t®éng    c ho   kinhdoanh  ña  c Doanh  nghiÖp BOT. §i Ò u 8. 1.Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ù           d ¸n,Doanh  nghiÖp BOT   îccÇ m   è,thÕ  ®  c  chÊp    µis¶n  c¸ct   sau  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam:      a)  Õt bÞ,  µ  ëng, c«ng  ×nh  Õn  óc vµ    Êt  ng  Thi   nh x   tr ki tr   c¸c b ®é s¶n  îc ®  mua  ¾ m,  ©y  ùng  s xd b»ng  èn  u    ña  v ®Ç tc Doanh  nghiÖp  BOT; b) C¸c  µis¶n    t  kh¸cthuéc së  ÷u  ña      h c Doanh  nghiÖp  BOT; c)Gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t      sd ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam;      d) C¸c  Òn  µis¶n  ña    quy t   c Doanh  nghiÖp  BOT. 2. ViÖc  Ç m   è, thÕ  Êp  ña    c c  ch c Doanh  nghiÖp BOT  ph¶i ® îc sù  Êp      ch thuËn  ña  ¬   c C quan  µ   íccã  Èm  Òn  µ  Nh n   th quy v kh«ng  µm  Öth¹i®Õ n   Öc  l thi     vi thùc  Ön  ôc   hi m tiªu,tiÕn    µ  ¹t ®éng  ña  ù   quy  nh     ®é v ho   c d ¸n  ®Þ trong  îp  H ®ång, phïhîp víi        quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.       3.V¨n b¶n  Ç m   è,thÕ  Êp    c c  ch ph¶ilËp theo     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖt      Nam   µ  îcsao  öicho  ¬   v®  g  C quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy
 6. 6 §i Ò u 9. 1. ChÝnh  ñ    ph b¶o  ¶m   ® cho Doanh  nghiÖp  BOT   îc sö  ông  t  ai, ® d ®Ê ®   ® êng giao th«ng  µ    v c¸c c«ng  ×nh phô  î tr   tr c«ng  éng  c kh¸c ®Ó   ùc hiÖn  ù    th   d ¸n BOT,    BTO,  BT.  2. Doanh    nghiÖp  BOT   îcmiÔn  Òn thuª®Êt  ®  ti     trong thêigian thùc hiÖn         dù  ¸n. 3. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬icã  ù      ph tr     ¬ n   d ¸n ®Ç u    ã  t c tr¸chnhiÖ m   chøc  Öc  n   ï,gi¶iphãng  Æt     tæ  vi ®Ò b     m b»ng  µ  µn  v ho thµnh    ñ tôc giao ®Êt  c¸c th       cho Doanh nghiÖp BOT  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtvµ  êih¹n ®∙    th     cam   Õt. k Chi phÝ  n   ï,gi¶i ãng  Æt     ®Ò b     ph m b»ng  Nhµ   u    ícngoµitr¶vµ  ­ do  ®Ç tn     ® îctÝnh  µo    v tæng  èn  u  ,trõtr ng  îp trong Hîp  ng  v ®Ç t    ê h     ®å BOT, BTO,  cã  BT  quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u 10. 1. Doanh    nghiÖp  Öt Nam   Vi   tham    ù  BOT,  gia d ¸n  BTO,      îc C¬   BT khi®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Êp  Ën. Nh n   th quy ch thu 2. Trong  êng  îp cÇn  Õt, ïytheo  Ýnh  Êt dù    Ýnh  ñ  Öt   tr h  thi     t t ch   ¸n,Ch ph Vi   Nam   y  Òn  ñ quy cho  ¬   C quan  µ   íc cã  Èm  Òn  Nh n   th quy thay m Æt   Ýnh  ñ    Ch ph b¶o l∙nh viÖc  ùc  Ön    th hi c¸c cam   Õt  Ò   k v nghÜa   ô  µichÝnh  ña  v t  c doanh  nghiÖp  Öt  Vi Nam   tham  gia  ùc  Ön  ù  ® îc x¸c ®Þnh   th hi d ¸n      trong  îp  ng  H ®å BOT,  BTO,  BT; b¶o      l∙nh c¸c nghÜa  ô  ña  v c doanh  nghiÖp  Öt  Vi Nam   trong  viÖc b¸n nguyªn liÖu,mua       s¶n  È m,  Þch  ô  ñ  Õu    ùc hiÖn  ù    ph d v ch y ®Ó th   d ¸n BOT,  BTO, BT. §i Ò u 11.  Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön  ù    äi  chøc, c¸  ©n   tr th hi d ¸n, m tæ    nh ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi,xuÊt nhËp  Èu, chuyÓn   l       kh   giao c«ng  Ö,    ngh m«i  êng,quan  Ö     ng,   Õ   tr   h lao ®é  k to¸n,thèng    Êt nhËp    kª,xu   c¶nh  µ    v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccã  ªnquan  ña    li   c ph¸p luËtViÖtNam.      C h ¬ n g  III P h ¬ n g  thøc th ù c hi Ö n  d ù  ¸n B O T, B T O, B T §i Ò u 12. 1. C¨n  vµo    cø  quy  ¹ch,®Þnh  íng ph¸ttr Ón kinh tÕ­   éitrong tõng  ho   h    i     x∙h     thêikú, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ñ  × phèi hîp  íic¸c Bé,  µnh  µ  y        K ho v§ t ch tr     v    ng v ñ ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  ¬ tr   t Ch ph phª duyÖt Danh  ôc    ù    u        m c¸cd ¸n ®Ç ttheo Hîp  ng    ®å BOT,  BTO, BT. 2.  ñ   íng  Ýnh  ñ  ã  Ó  Êp  Ën  Th t Ch ph c th ch thu c¸c  ù   BOT,  d ¸n  BTO,    BT ngoµi Danh  ôc   ∙  îc c«ng  è    m ®®  b sau    ã    Õn  ña    é,  µnh  ªn khi c ý ki c c¸c B ng li   quan  µ  y  v ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬idù  Õn    ph tr     ¬ n   ki tr Ónkhaidù  i    ¸n.
 7. 7 3. C¸c  ù    u      d ¸n ®Ç ttheo  îp  ng  H ®å BOT,  BTO,  tr×nh Thñ íng ChÝnh  BT    t  phñ nªu  ¹  tikho¶n  vµ  cña  Òu  µy  1  2  §i n ph¶inªu  â  ù  Çn  Õt, a   iÓ m,    rsc thi   ®Þ ® c«ng  Êt thiÕtkÕ,  èn  u    ù  Õn; kiÕn  Þ   Ò   ¬   su     v ®Ç t d ki   ngh v C quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn, h×nh  quy   thøc lùa chän  µ   u    ícngoµiký  Õt  îp  ng     Nh ®Ç tn     k H ®å BOT,  BTO,  BT. §i Ò u 13. 1. Trªn  ¬  ë    c s Danh  ôc  ù  BOT,  m d ¸n  BTO,    µ  ×nh  BT v h thøc  ùa  än  l ch Nhµ   u    níc ngoµi ký  îp  ng  ®Ç t     H ®å BOT, BTO,    îc phª  Öt,C¬   BT ®   duy   quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn  n   th quy chØ  o  Ëp  ®¹ l B¸o    c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    µm  ¬    ti   thil c së cho  Öc  Ëp  å  ¬    ùa chän  µ   u    ícngoµi.C¬   vi l h s ®Ó l   Nh ®Ç t n     quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn  chøc  Öc  quy tæ  vi xem   Ðt  µ  x v th«ng qua  B¸o    c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    ti   thi. Chi phÝ  Ëp B¸o      l  c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    éc kinh phÝ  ña  ¬     ti   thithu     c C quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn  îcduyÖt  n   th quy ®  theo quy  nh. N Õ u   ù    îcthùc hiÖn, ®Þ   d ¸n ®       chiphÝ   Ëp    l B¸o    c¸o nghiªncøu  Òn    ti kh¶    îch¹ch    µo  èn  u    ña  thi®   to¸nv v ®Ç tc c«ng  ×nh  µ  tr v Doanh  nghiÖp  BOT   ã  c tr¸ch nhiÖ m   µn      ho tr¶ cho  ©n  ng s¸ch  Nhµ   íc. n 2. Nhµ   u    ícngoµilËp B¸o      ®Ç tn      c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    i víi   ù    ti   thi®è     d c¸c ¸n BOT,  BTO,    BT nªu  ¹  ti kho¶n  §iÒu    ×nh  ¬   2  12, tr C quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  xem   Ðt  µ  x v th«ng  qua. Trong  êng  îp    tr h b¸o c¸o  Òn  ti kh¶    îc C¬   thi®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy th«ng qua, Nhµ   u    ícngoµi® îclËp  å  ¬    ®Ç tn       hs tr×nh xincÊp  Êy  Ðp  u  .    Gi ph ®Ç t §i Ò u 14. 1. Thñ  ôc,thÓ    t  thøc  ùa chän  µ   u    íc ngoµi ký  îp  ng  l  Nh ®Ç t n     H ®å BOT,  BTO,  ® îcthùc hiÖn  BT      theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   u   Çu  ña  Öt lu   ®Ê th c Vi   Nam. 2. K Õt    qu¶  ùa chän  µ   u    íc ngoµi ký  îp  ng  l  Nh ®Ç t n     H ®å BOT, BTO,    BT ph¶i® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt.    t  ph phª duy §i Ò u 15. 1. Sau    ã  Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ    khic quy ®Þ c Th t   ph phª  Öt  Õt    duy k qu¶ lùachän  µ   u    ícngoµiký  Õt  îp  ng    Nh ®Ç tn     k H ®å BOT,  BTO, BT,  µ   u    íc Nh ®Ç tn   ngoµi® îc chän     ph¶ilËp    B¸o  nghiªncøu  c¸o    kh¶    öi C¬   thig   quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn. quy   2. C¬     quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ñ  × phèi hîp  íic¸c Bé,  µnh  Nh n   th quy ch tr     v    ng vµ  y  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã  ªnquan    v th ph tr     ¬ c li   tæ chøc  xem   Ðt,th«ng  x  qua B¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶  .Trong  êng  îp  ã    thi  tr h cý kiÕn kh¸c nhau    hoÆc   ã  ÷ng  Ên    îtqu¸  Èm   Òn  ×  ¬   c nh v ®Ò v   th quy th C quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. n   th quy tr   t  ph quy  
 8. 8 §i Ò u 16. 1. C¬     quan  µ   íccã  Èm  Òn  ñ  ×®µ m   Nh n   th quy ch tr   ph¸n,ký  Õt  îp  ng     k H ®å BOT,  BTO,  víi µ   u    ícngoµi®∙  îcchän.§èivíi ÷ng  ù    BT   Nh ®Ç tn    ®       nh d ¸n quan  träng do  Ýnh  ñ  Õt  nh,  ¬     Ch ph quy ®Þ C quan  µ   íccã  Èm  Òn  ã  Nh n   th quy c tr¸ch   nhiÖ m   ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  tr Th t Ch ph th«ng qua    c¸c nguyªn  ¾c  µm  ¬  ë    t l c s cho viÖc  m   ®µ ph¸n ký  Õt  îp  ng    k H ®å BOT,  BTO,  BT. 2. Dù     th¶o Hîp  ng    ®å BOT,  BTO,  sau    îcc¸cbªn  m   BT  khi®     ®µ ph¸n,tho¶     thuËn  µ  ý  ¾t ® îc nép  vkt    cho  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ïng    µiliÖu kh¸c cã  B K ho v§ tc c¸c t       li   ªnquan  n   Öc    Êp  Êy  Ðp  u      chøc  Èm  nh,  ×nh ®Õ vi xinc Gi ph ®Ç t®Ó tæ  th ®Þ tr   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. Hîp  ng  x      ®å BOT,  BTO,  chØ  îc BT  ®  ký  Ýnh  ch thøc sau    îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt.   khi®   t  ph phª duy §i Ò u 17. 1.Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  u    å m:   s xinc Gi ph ®Ç tg ­§¬n    u  ;   xin®Ç t ­Hîp  ng    ®å BOT,  BTO,  ®∙  îcký  ¾t; BT  ®   t ­Hîp  ng  ªndoanh  Õu  µDoanh    ®å li   (n l   nghiÖp  BOT   ªndoanh); li   ­§iÒu  Ö    l Doanh  nghiÖp  BOT; ­B¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶  ; thi ­ Hîp  ng  ∙  îc ký  ¾t hoÆc   áa  Ën  ¬  é  Ò   Öc    ®å ®®  t  th thu s b v vi mua   nguyªn  liÖu,b¸n s¶n  È m   Õu  ã);    ph (n c ­V¨n    b¶n    Ën   x¸cnh tc¸ch ph¸p lývµ  ×nh  ×nh  µi Ýnh  ña  µ  u  .      t h t  ch c nh ®Ç t 2. §èivíidù          ¸n BT,  µiquy  nh  ngo   ®Þ trªn,cÇn  öikÌm    å  ¬  ña  ù     g  c¸c h s c D ¸n kh¸ctheo quy  nh  Ön  µnh.       ®Þ hi h   3.  îp  ng  H ®å BOT, BTO,    µ  îp  ng  BT v H ®å mua  nguyªn  Öu, b¸n    li   s¶n phÈ m   Õu  ã)sau    ý  Ýnh  (n c   khik ch thøc ph¶igöicho  é  Õ   ¹ch vµ  Çu .      B K ho   § t §i Ò u 18. 1.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp  Êy  Ðp  u    K ho   § tc Gi ph ®Ç tcho  ù    d ¸n BOT,  BTO,    BT trong thêih¹n  ngµy,kÓ   õngµy  ñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt dù        15    t  Th t   ph phª duy   ¸n BOT,  BTO,  BT. 2.GiÊy  Ðp  u    å m   ÷ng  éidung  ñ  Õu    ph ®Ç tg nh n  ch y sau: ­C¸c  iÒu  Ön  Ýnh  ña  îp  ng;   ® ki ch c H ®å ­Quy    èn  u  ,m ôc    µ  êih¹n ho¹t®éng  ña  ù    m« v ®Ç t  tiªuv th       c d ¸n; ­ Yªu  Çu  Ò   ÕtkÕ,  ü  Ët,t×nh  ¹ngvµ  iÒu  Ön    c v thi   k thu   tr   ® ki b¶o  ¶m   Ën  ® v hµnh  ×nh  êng  ña  b th c c«ng  ×nh khi® îcchuyÓn  tr       giao cho  µ   ícViÖtNam;   Nh n     ­C¸c  Üa  ô  Ò   Õ,tµi Ýnh;   ngh v v thu     ch ­Quy Òn  ö  ông  t  µ      sd ®Ê v c¸cc«ng  ×nh phô  î tr   tr ; ­C¸c  iÒu  Ön  Ò   ¶m     ® ki v ® b¶o  m«i  êng; tr ­C¸c    nguyªn t¾c    nh, ®iÒu    x¸c®Þ   chØnh    µ    gi¸v c¸ckho¶n    thu kh¸c;
 9. 9 ­Quy  nh  Öc    ®Þ vi chuyÓn  æi  Òn ViÖtNam     Òn nícngoµi; ® ti     ra ti     ­ViÖc  ÊtnhËp  Èu  ÕtbÞ, m¸y  ãc, hµng  ãa;   xu   kh thi     m   h ­ Quy Òn   µ  iÒu  Ön    v® ki kinh doanh    c«ng  ×nh ®èi  íidù  BOT,  tr   v   ¸n  BTO;  viÖc  kinh doanh    ù       c¸cD ¸n kh¸cdo  ùc hiÖn  ù      th   d ¸n BT; ­C¸c    nguyªn t¾c    nh    Þtµi   x¸c®Þ gi¸tr     s¶n    khichuyÓn  giao; ­C¸c    cam  Õt  ña  Ýnh  ñ  µ    ¬   k c Ch ph v c¸cC quan  µ   íccã  ªnquan. Nh n   li   §i Ò u 19. 1. Doanh    nghiÖp BOT   Ëp  ÕtkÕ   ü  Ëttr×nh C¬   l thi   k thu     quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn. quy   C¬   quan  µ   íccã  Èm  Òn  ñ  ×phèihîp víiBé   ©y  ùng,Bé, Nh n   th quy ch tr        X d    ngµnh  µ  y  v ñ ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ªn ¬ c li   quan  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh tr ckhithùc hiÖn. th ®Þ thi   k thu   tr   í       Sau    ÕtkÕ   ü  Ët c«ng  ×nh  îc chÊp  Ën, Doanh  khi thi   k thu   tr ®  thu   nghiÖp  BOT   îcthi ®   c«ng c«ng  ×nh. tr 2.  µ   u    vµ  Nh ®Ç t Doanh nghiÖp BOT   îc quyÒn  än  µ   Çu  ô  ®  ch Nh th ph hoÆc   chøc  u   Çu    ùc  Ön  ù  BOT,  tæ  ®Ê th ®Ó th hi d ¸n  BTO,    µ  ã  BT v c tr¸ch  nhiÖ m      kÕt  b¸o c¸o    qu¶  än  Çu  ch th hoÆc   u  Çu  ®Ê th cho  ¬   C quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn. quy 3. C¸c  µ   Çu  ô    Nh th ph sau    ý  îp  ng  ô  íiDoanh  khik H ®å ph v   nghiÖp BOT   ph¶i®¨ng  ý  ¹t®éng  íi ¬     k ho   v   quan  µ   íccã  Èm  Òn. C Nh n   th quy §i Ò u 20. 1. C¸c    nguyªn t¾c    nh      x¸c ®Þ gi¸,møc    Ý  µ    gi¸,ph v c¸c kho¶n    thu kh¸c cña    c¸cdù      ¸n BOT, BTO  ph¶i® îcquy  nh     ®Þ trong Hîp  ng    ®å BOT,  BTO. 2. ViÖc      Ý   µ      t¨ng gi¸,ph v c¸c kho¶n    thu kh¸c ph¶i® îc tháa  Ën  µ         thu v quy ®Þnh trong Hîp  ng    ®å BOT,  BTO.    iÒu  Khi ® chØnh    Ý  µ    gi¸,ph v c¸c kho¶n    thu, ph¶ith«ng    íc30  µy    b¸o tr   ng cho  ¬   C quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy ViÖc  iÒu  ® chØnh    Ý   µ    gi¸,ph v c¸c kho¶n  thu  µi ph¹m    ∙  îc dù  ngo   vi ® ®   kiÕn  µ  áa  Ën  íc trong Hîp  ng  v th thu tr     ®å ph¶i ® îc C¬       quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  Êp  Ën  íckhithùc hiÖn. ch thu tr       §i Ò u 21. 1.  êi h¹n  ña  îp  ng  Th   c H ®å BOT, BTO, BT,  êih¹n  th   chuyÓn giao c«ng  tr×nh BOT,    BTO,  vµ  êih¹n  BT  th   kinh doanh    c«ng  ×nh   tr  BTO,  c¸cbªn  áa  do    th thuËn  µ  îcx¸c ®Þnh  â trong GiÊy  Ðp  u    ï hîp ph¸p  ËtvÒ   u    v®    r    ph ®Ç tph     lu   ®Ç t nícngoµit¹ ViÖtNam.      i   2. H Õt thêi ¹n kinh doanh c«ng tr×nh BOT, Nhµ  ®Ç u  t íc ngoµi  h  n   chuyÓn  giao kh«ng  åihoµn    b  c«ng  ×nh cho  µ   ícViÖt Nam.  èivíic«ng  tr   Nh n     §   tr×nh BTO,  BT, sau    ©y  ùng  khi x d xong, Nhµ   u   níc ngoµi chuyÓn    ®Ç t     giao  c«ng  ×nh  tr cho  µ   íc ViÖt Nam   Nh n     theo    iÒu  Ön  c¸c ® ki quy  nh  ®Þ trong  îp  H ®ång  BTO, BT.
 10. 10 3. C¬     quan  µ   íccã  Èm  Òn  Õp  Ën  Nh n   th quy ti nh chuyÓn giao c«ng  ×nh   tr   BOT, BTO,  theo quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  BT    ®Þ t i 22  §i 23  Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 22.  Khi chuyÓn    giao c«ng  ×nh  tr cho  µ   íc ViÖt  Nh n   Nam,  ¬   C quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn   µ  v Doanh  nghiÖp  BOT  ph¶i ®èi  Õu  íi   chi v   nh÷ng  iÒu  ® kho¶n  ∙  ® quy  nh  ®Þ trong GiÊy  Ðp  u    µ  îp  ng    ph ®Ç t v H ®å BOT,  BTO, BT.  å   ¬  µn  H s b giao c«ng  ×nh gå m     éidung  Ýnh    tr   c¸cn   ch sau  y: ®© ­T×nh  ¹ngcña    tr   c«ng  ×nh khichuyÓn  tr     giao; ­ Danh  ôc    µis¶n  îcchuyÓn    m c¸c t   ®  giao,kÓ   nh÷ng  µiliÖu li     c¶  t     ªnquan  ®Õ n  kh¶o    ÕtkÕ,  ©y  ùng, l¾p  Æt,  Ën  µnh, b¶o  ìng,qu¶n  ý s¸t,thi   x d   ® v h   d   l  c«ng  ×nh; tr ­V¨n    b¶n  gi¸m  nh    Þ,chÊtl ng c«ng  ×nh ® îcchuyÓn  ®Þ gi¸tr    î   tr     giao; ­ Tr¸chnhiÖ m  ña        c c¸cBªn  i víi Öc  Ën  µnh  Õp tôcc«ng  ×nh ® îc ®è     vi v h ti     tr     chuyÓn giao; ­ Thêi h¹n, ®iÒu  kiÖn b¶o dìng,    b¶o hµnh c«ng tr×nh sau khi ® îc    chuyÓn giao; ­ C¸c  îp  ng  µ  iÒu  Ön  Çn  Õtkh¸c®Ó     H ®å v ® ki c thi     duy  ×, Ën  µnh  tr  vh c«ng  tr×nh sau    îcchuyÓn    khi®   giao. §i Ò u  23. Tríc khi chuyÓn       giao c«ng  ×nh  tr BOT, BTO,  BT, Doanh  nghiÖp BOT   ph¶i tiÕn  µnh  Öc    h vi b¶o  ìng,söa  ÷a  µ  ùc  Ön      d   ch v th hi c¸c t¸c nghiÖp  Çn  Õt®Ó   c thi   chuyÓn  giao c«ng  ×nh nh  ∙    tr   ® tho¶ thuËn    trong Hîp  ng    ®å BOT, BTO,    BT. C¬  quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy chØ   Ën  µn  nh b giao c«ng  ×nh  tr theo  nh÷ng  iÒu  Ön  ∙  ® ki ® quy  nh  ®Þ trong Hîp  ng    ®å BOT,  BTO,  vµ  Êy  Ðp  BT  Gi ph §Çu . t C h ¬ n g  IV H î p ® å n g  B O T, B T O, B T  v µ  H î p ® å n g  p h ô    §i Ò u 24. 1.Hîp  ng    ®å BOT,  BTO,  ph¶icã  ÷ng  éidung  ñ  Õu  BT    nh n  ch y sau: ­Quèc  Þch,®Þa    t   chØ,  idiÖn  ã  Èm  Òn  ña    ®¹   c th quy c c¸cBªn  tham    ý  giak kÕt  îp  ng; H ®å ­M ôc    µ  ¹m    ¹t®éng;   tiªuv ph viho   ­Vèn  u  ,tiÕn ®é   ùc hiÖn;   ®Ç t    th   ­ C«ng  Êt,c«ng  su   nghÖ   µ  v trang  Õt bÞ,  thi   yªu  Çu  Õt kÕ   µ    c thi   v tiªu chuÈn  ü  Ëtc«ng  ×nh;tiªuchuÈn  Êt l ng vµ  k thu   tr    ch  î   gi¸m    Óm     Êt l s¸t,ki trach  ­ îng c«ng  ×nh;   tr ­C¸c    quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   v m«i  êng; tr
 11. 11 ­ §iÒu  Ön  Ò   ö  ông  t, c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng, c«ng  ×nh   ki v s d ®Ê   tr kc ht   tr   phô  î Çn  Õtcho  ©y  ùng  Ën  µnh; tr c thi   xd vh ­ TiÕn    ©y  ùng    ®é x d c«ng  ×nh,thêih¹n  ¹t®éng  ña  tr    ho   c Doanh nghiÖp  BOT   µ  êi®iÓ m   v th   chuyÓn  giao c«ng  ×nh;   tr ­ Quy Òn  µ  Üa  ô  ña      v ngh v c c¸cBªn  µ    v c¸ccam   Õt  k b¶o l∙nh,  chiasÎrñiro       cña    c¸cBªn; ­Nh÷ng    quy  nh  Ò     Ý  µ    ®Þ v gi¸,ph v c¸ckho¶n  thu; ­Ngh Üa  ô    v duy  ×ho¹t®éng  ×nh  êng  ña    tr     b th c c¸cc«ng  ×nh; tr ­ T  Ên, gi¸m  nh  ÕtkÕ,  ÕtbÞ, thic«ng,nghiÖm     Ën  µnh,  v   ®Þ thi   thi         thu,v h   b¶o  ìng; d ­  Òu  Ön  ü  Ët,t×nh  ¹ng ho¹t ®éng,  Êt îng  §i ki k thu   tr     ch l c«ng  ×nh    tr khi chuyÓn  giao.C¸c    nguyªn t¾c    nh    Þc«ng  ×nh vµ  ×nh tù chuyÓn    x¸c®Þ gi¸tr   tr   tr     giao c«ng  ×nh;   tr ­ HiÖu  ùc Hîp  ng  µ    êng  îp  Ê m     îp  ng  íc thêih¹n,   l  ®å v c¸c tr h ch døt H ®å tr       nh÷ng quy  nh  Ò   ®Þ v chuyÓn  îng Hîp  ng; nh   ®å ­ C¬     quan  µ  ¬ng  v ph thøc    Õt  gi¶iquy tranh chÊp  ÷a      gi c¸c Bªn  ý  Õt  îp  kk H ®ång,viÖc ph©n    ñi   ÷aDoanh      chiar   gi   ro nghiÖp  BOT   í  ¬  v i quan  ña  Ýnh  ñ; c c Ch ph ­ Xö   ýc¸c viph¹m  c¸c bªn  ©y    Én  n     l      do    g ra d ®Õ kh«ng  ùc hiÖn  îcc¸c th   ®   ®iÒu  kho¶n  ña  îp  ng; c H ®å ­C¸c  êng  îp bÊt kh¶    tr h    kh¸ng vµ    nguyªn t¾c  ö  ý;   xl ­C¸c    quy  nh  Ò   Öc  ç  î  ®Þ v vi h tr  cam   Õt  ña  ¬  , k c c quan  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph ­§iÒu  Ön    ùc hiÖn  ù      ki ®Ó th   d ¸n kh¸c®èi víi îp  ng       H ®å BT. 2. § Ó   ùc  Ön  ù  BOT,    th hi d ¸n  BTO, BT, Doanh  nghiÖp  BOT   îc ký  Õt  ® k nh÷ng  îp  ng  Ò   ö  ông  t, x©y  ùng, l¾p  Æt   H ®å vsd ®Ê   d   ® m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  m thi   dÞch  ô   vÊn,  vt gi¸m  nh,  ®Þ mua  nguyªn  Öu,b¸n  li   s¶n  È m,  Þch  ô  ñ  ph d v ch yÕu, cung  Êp  Þch  ô  ü  Ët,vay  èn, cÇ m   è, thÕ  Êp  µis¶n  µ    cd v k thu   v  c  ch t   v c¸c Hîp  ng  ®å kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      3. Trong  êng  îp    tr h ph¸p  ËtViÖt Nam   a  ã  lu     ch c quy  nh  iÒu  ®Þ ® chØnh  c¸c quan  Ö   ªnquan  n   u      h li   ®Õ ®Ç t theo  îp  ng  H ®å BOT,  BTO,  th×      BT  c¸c Bªn cã  Ó  áa  Ën  th th thu trong  îp  ng  Öc  dông  H ®å vi ¸p  ph¸p  Ët níc ngoµi,nhng  lu       nh÷ng    Ën    tho¶thu ®ã kh«ng  îctr   í    ®Þnh  ña  ®   ¸v i quy  i c¸c c ph¸pluËtViÖtNam.     §i Ò u 25. 1. C¸c    tranh  Êp  ch ph¸tsinh  ÷a  ¬     gi C quan  µ   íc cã  Èm   Òn  íi Nh n   th quy v  Nhµ   u    íc ngoµitrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  îp  ng  ®Ç tn            H ®å BOT,  BTO,  tr c BT  í   h Õt ph¶i ® îc gi¶iquyÕt      th«ng  qua  ¬ng îng,hßa  th l  gi¶i  Õ u   ô  .N v tranh  Êp  ch kh«ng   gi¶iquyÕt  îc b»ng  ¬ng îng,hßa  ®  th l  gi¶i    ,c¸c Bªn  ã  Ó    c th gi¶iquyÕt  tranh chÊp  ¹  ét  éi  ng  äng tµido      ti m H ®å tr     c¸c Bªn  áa  Ën  µnh  Ëp.Thñ  th thu th l  tôc träng tµivµ        ph¸p  Ët¸p dông      Õt  lu     ®Ó gi¶iquy tranh chÊp  c¸c Bªn    do    tranh  chÊp  áa thuËn  th   trongHîp  ng.   ®å 2. C¸c    tranh chÊp      ph¸tsinh gi÷a c¸c Bªn       trong Doanh    nghiÖp  BOT  trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön  îp  ng  îc gi¶iquyÕt  tr th hi H ®å ®    theo  kho¶n  §iÒu  1  102  ña  c
 12. 12 NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng 12  ng 18    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chitiÕtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.      h Lu   tn      i   3. C¸c    tranh chÊp      ph¸tsinh gi÷a Doanh      nghiÖp BOT   íic¸c tæ  v     chøc,c¸    nh©n  íc ngoµi trong  n    qu¸  ×nh  ùc  Ön  îp  ng  íc h Õt  tr th hi H ®å tr   ph¶i ® îc gi¶i     quyÕt th«ng qua  ¬ng îng  µ  th l v hßa  gi¶i  .Trong  êng  îp    tr h c¸c Bªn  tranh chÊp    kh«ng  ¬ng îng,hßa    îc víinhau  ×  ã  Ó  áa  Ën  a  ô  th l  gi¶i®     th c th th thu ® v tranh   chÊp      Õt  ¹ tæ  ra gi¶iquy t i chøc  äng  µiViÖt Nam     Tr t    hoÆc   ét  éi ®ång  äng m H  tr   tµido      c¸c Bªn  áa  Ën  µnh  Ëp  th thu th l hoÆc   äng  µi® îc thµnh  Ëp  µ  ¹t Tr t    l v ho   ®éng    ícthø    ë n   ba. C¸c tranh chÊp    ph¸tsinh gi÷a      Doanh  nghiÖp BOT   íic¸c tæ  v     chøc  kinh  tÕ  ÖtNam   Vi   trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  îp  ng  îcgi¶i        H ®å ®     Õt  quy theo  kho¶n    2 §iÒu 102  ña  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng 02  ng 18    n¨m  1997  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh    Õtthi µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam. ®Þ chiti     h Lu   tn      i   4. ViÖc    µnh    Õt  nh  ña  äng  µitu©n    thih c¸c quy ®Þ c Tr t  theo    c¸c quy  nh   ®Þ cña ph¸p  ËtViÖt Nam   µ  iÒu  cquèc  Õ  µ   éng    lu     v® í  tm C hßa    éichñ  Üa  x∙h   ngh ViÖtNam   ý  Õt    k k hoÆc  tham  gia. C h ¬ n g  V Q u y Ò n  h ¹ n v µ  tr¸ch n hi Ö m  c ñ a C ¬  q u a n  N h µ  n í c  c ã  th È m  q u y Ò n §i Ò u    Òn  ¹n  ña  ¬   26. Quy h c C quan  µ  íccã  Èm  Òn: Nh n   th quy ­ X¸c  nh      ®Þ c¸c chØ  i     Õ,kü  Ëtcña  ù    ñ  ×tæ  t ªukinh t   thu   d ¸n;ch tr   chøc  Öc  vi xem  Ðt,th«ng qua  c¸onghiªncøu  iÒnkh¶    c¸onghiªncøu  thi x    B¸o      t   thiB¸o    ,   kh¶  ; ­ §µ m     ph¸n,tháa  Ën  µ  Õt  nh  éidung  îp  ng    thu v quy ®Þ n  H ®å BOT, BTO,  BT; ­ Chñ  ×  èihîp ví  é  ©y  ùng,Bé, ngµnh  µ  y    tr  ph     i X B d    v ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ xem   Ðt,thÈm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët c«ng  x  ®Þ thi   k thu   tr×nh; ­ Tæ     chøc  Öc  vi gi¸m      s¸tthic«ng  µ  v tham    gia nghiÖm     Êt l ng c«ng  thu ch  î   tr×nh trongqu¸ tr×nh x©y  ùng;        d ­ Th«ng    qua    îp  ng  c¸c H ®å mua   nguyªn liÖu vµ      b¸n  s¶n  È m,  Þch  ô  ph d v chñ  Õu   ý  Õt  ÷a  y k k gi Doanh  nghiÖp  BOT   µ  v c¸c  chøc  tæ  kinh  Õ  t chuyªn   ngµnh  Öt Nam   Vi   trong tr ng  îp c¸c Hîp  ng    Çn  ã  ù   ê h     ®å trªnc c s b¶o   l∙nhnªu  ¹ t i kho¶n  §iÒu  cña  2  10  Quy  Õ   µy; ch n ­ Gi¸m        s¸tc¸c Bªn  ùc hiÖn    Üa  ô  ∙  th   c¸c ngh v ® cam   Õt  k trong Hîp  ng     ®å BOT,  BTO,  vµ    îp  ng  ô; BT  c¸cH ®å ph ­TiÕp  Ën  Öc    nh vi chuyÓn  giao c«ng  ×nh theo quy  nh.   tr     ®Þ §i Ò u    27. Tr¸chnhiÖm  ña  ¬     c C quan  µ   íccã  Èm  Òn: Nh n   th quy ­  ç   îNhµ   u    níc ngoµi trong  Öc  Ëp  µ  ùc  Ön  ù  BOT,  H tr  ®Ç t     vi l v th hi d ¸n  BTO, BT;
 13. 13 ­ Hç   î   tr  Doanh  nghiÖp  BOT   µn  µnh    ñ tôcchuÈn  Þ  u  ,x©y  ho th c¸cth     b ®Ç t  dùng  µ  v kinh doanh  Õu  ã) theo  ng  îp  ng    (n c   ®ó H ®å BOT,  BTO,  vµ    îp  BT  c¸c H ®ång  ô; ph ­ Chñ   × hoÆc   èi hîp  íic¸c c¬    tr   ph   v     quan  kh¸c cña  µ   íc xem   Ðt  µ    Nh n   xv gi¶iquyÕt    cÇu  îp ph¸p  ña    c¸c yªu  h  c Doanh  nghiÖp BOT  trong qu¸ tr×nh thùc        hiÖn  ù    d ¸n BOT,  BTO, BT; ­Thùc  Ön    Üa  ô    hi c¸cngh v cam  Õt  k trong Hîp  ng    ®å BOT,  BTO,  BT. ­ Thùc  Ön    Ö m   ô    hi c¸c nhi v kh¸c li     ªnquan  n   ®Õ qu¶n  ý®iÒu  µnh  ¹t l  h ho   ®éng  ña    ù    c c¸cd ¸n BOT,  BTO,  theo quy  nh  ña  BT    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 28. C¸c    Ý   ªnquan  n   Öc  ùc  Ön  Òn  ¹n  µ    chi ph li   ®Õ vi th hi quy hv tr¸chnhiÖ m   ña  ¬     c C quan  µ   íccã thÈm  Òn  Nh n     quy nªu  ¹  Òu  vµ  cña  ti §i 26  27  Quy  Õ   µy  îc trÝch  õ ng©n  ch n ®   t  s¸ch  µ   íc trªnc¬  ë    Þ   ña  ¬   Nh n     s ®Ò ngh c C quan  µ   íccã  Èm  Òn  µ  é  µichÝnh. Nh n   th quy v B T   C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h   h §i Ò u 29. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ  µ  ñ   Þch  y  thu Ch ph v Ch t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  Þu      ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy  Õ   µy. ch n
Đồng bộ tài khoản