Nghị định 64/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Chia sẻ: dongson

Nghị định 64/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 64/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định

N GH Þ  § Þ NH 
CñA CHÝNH PHñ Sè 64/2005/N§­CP ngµy 16 th¸ng 5 n¨m 2005 
Quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong 
lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp


CHÝNH  PHñ


C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12 n¨m  
2001;
C¨n  cø Ph¸p  lÖnh Xö  lý  vi ph¹m  hµnh  chÝnh  ngµy  02  
th¸ng 7 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp,


NGH Þ  § Þ NH:


Ch¬ng I
NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG


§i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh
NghÞ   ®Þnh   nµy   quy   ®Þnh   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh, 
thÈm quyÒn, thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  
vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ  
c«ng   nghiÖp   lµ   hµnh   vi   cè   ý   hoÆc   v«   ý  vi   ph¹m  c¸c  quy 
®Þnh cña ph¸p luËt trong lÜnh vùc qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  vËt 
liÖu næ c«ng nghiÖp mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m, theo quy 
®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy   ph¶i   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  
chÝnh, bao gåm:
1. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ giÊy phÐp kinh doanh, giÊy  
phÐp sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
2.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   nghiªn   cøu,   thö   nghiÖm, 
s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
3. Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  b¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng 
nghiÖp.
4.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   vËn   chuyÓn   vËt   liÖu   næ 
c«ng nghiÖp.
5.  Vi ph¹m  c¸c quy  ®Þnh vÒ   kinh doanh  vµ   cung øng, 
xuÊt khÈu, nhËp khÈu vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
2

6. Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  sö  dông vËt liÖu næ c«ng 
nghiÖp.
7. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn cña ngêi cã liªn 
quan tíi c¸c ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
8. Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  vµnh  ®ai an toµn khu vùc 
cã ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
9. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ khu vùc cã  
ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
10.   C¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc 
qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp nÕu cã liªn quan ®Õn lÜnh 
vùc kh¸c sÏ  bÞ  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh xö  ph¹t hµnh chÝnh 
cña ChÝnh phñ trong lÜnh vùc ®ã.


§i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông
1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh 
chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp quy 
®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ ®Þnh nµy.
2. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh 
chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp quy 
®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ   ®Þnh nµy trong ph¹m vi l∙nh thæ, 
vïng  ®Æc quyÒn kinh tÕ  vµ  thÒm lôc  ®Þa cña níc Céng hoµ 
x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam; trõ  trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ 
mµ  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam lµ  thµnh viªn 
cã quy ®Þnh kh¸c.
3. Ngêi cha thµnh niªn cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  
trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp bÞ xö ph¹t 
theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   7   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh 
chÝnh.


§i Ò u  3.  Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong NghÞ   ®Þnh nµy, c¸c tõ  ng÷  díi  ®©y  ®îc hiÓu nh 
sau:
1. "VËt liÖu næ c«ng nghiÖp" bao gåm thuèc næ vµ  c¸c 
phô  kiÖn næ (kÝp, d©y,  ®¹n chuyªn dïng…) dïng trong s¶n 
xuÊt,   ®µo  t¹o,  nghiªn  cøu  khoa  häc vµ  c¸c  môc   ®Ých  d©n 
dông kh¸c.
2.   "S¶n   xuÊt   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp"   lµ   qu¸   tr×nh 
chÕ t¹o ra thuèc næ, phô kiÖn næ.
3. "Sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp” lµ  qu¸ tr×nh  ® a 
vËt liÖu næ c«ng nghiÖp ra dïng trong thùc tÕ nh»m ®¹t ®­
îc môc  ®Ých nhÊt  ®Þnh trong c¸c ho¹t  ®éng kinh tÕ  (khai 
th¸c má, x©y dùng,  ®iÒu tra c¬  b¶n,  ®µo t¹o, nghiªn cøu 
3

khoa   häc...),   theo   mét   quy   tr×nh   c«ng   nghÖ   ®∙   ®îc   x¸c 
®Þnh.
4. “Kinh doanh, cung øng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp” lµ 
qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n, vËn chuyÓn vËt liÖu  
næ c«ng nghiÖp.
5.   “B¶o   qu¶n   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp”   lµ   qu¸   tr×nh 
cÊt gi÷  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  t¹i kho hoÆc trong  qu¸ 
tr×nh vËn chuyÓn.
6.   “Nghiªn   cøu   chÕ   thö   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp”   lµ 
qu¸   tr×nh   chÕ   t¹o   ra   s¶n   phÈm   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp 
míi. Nghiªn cøu chÕ  thö  cã  thÓ  bao gåm toµn bé  qu¸ tr×nh 
t¹o   ra   s¶n   phÈm   hoÆc   chØ   mét   trong   nh÷ng   bíc   cña   qu¸ 
tr×nh   ®Ó   x¸c   ®Þnh  thµnh   phÇn,  quy  tr×nh   c«ng   nghÖ,   d©y  
chuyÒn thiÕt bÞ...
7. “DÞch vô  næ m×n” lµ  viÖc sö  dông vËt liÖu næ c«ng 
nghiÖp  nh»m thùc hiÖn  hîp   ®ång  næ m×n  gi÷a  bªn cã  chøc 
n¨ng lµm dÞch vô næ m×n víi bªn cã nhu cÇu næ m×n ®Ó thùc 
hiÖn mét môc ®Ých nhÊt ®Þnh.
8. “Thö  nghiÖm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp” lµ  qu¸ tr×nh 
sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp t¹i hiÖn trêng thö næ hîp 
lÖ  nh»m x¸c  ®Þnh tÝnh  n¨ng  kü  thuËt,  chÊt  lîng  vµ   ®iÒu 
kiÖn sö dông cña vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
9.   “Ho¹t   ®éng  vËt   liÖu   næ  c«ng   nghiÖp”   lµ  viÖc   thùc  
hiÖn mét, mét sè hoÆc toµn bé c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu chÕ 
thö, thö nghiÖm, s¶n xuÊt, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn, cung øng,  
dÞch vô næ m×n vµ sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.    
§i Ò u   4.   Nguyªn   t¾c   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh 
trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp
1.  TÊt c¶ c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh 
vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  ph¶i  ®îc ph¸t  hiÖn 
kÞp thêi vµ  ph¶i bÞ   ®×nh chØ ngay. ViÖc xö  ph¹t ph¶i  ®îc 
tiÕn hµnh nhanh chãng, c«ng minh, triÖt  ®Ó; mäi hËu qu¶ 
do vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ 
c«ng nghiÖp g©y ra ph¶i  ®îc kh¾c phôc theo quy  ®Þnh cña 
ph¸p luËt.
2.   ViÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc 
qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   ph¶i   do   ngêi   cã   thÈm 
quyÒn quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng III cña NghÞ   ®Þnh nµy thùc hiÖn  
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Tæ  chøc,  c¸ nh©n  chØ bÞ  xö   ph¹t vi  ph¹m hµnh  chÝnh 
trong   lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   khi   cã 
hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng II cña NghÞ   ®Þnh 
nµy.
3. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n  
lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp chØ bÞ  xö  ph¹t mét lÇn. Mét 
4

ngêi   thùc   hiÖn   nhiÒu   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong 
lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp th×  bÞ  xö  ph¹t 
vÒ   tõng   hµnh   vi   vi   ph¹m;   nÕu   c¸c   h×nh   thøc   xö   ph¹t   lµ 
ph¹t   tiÒn   th×   ph¶i   ®îc   céng   l¹i   thµnh   møc   ph¹t   chung. 
NhiÒu ngêi cïng thùc hiÖn mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh 
trong  lÜnh  vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  th×  mçi 
ngêi vi ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t.
4.   ViÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc 
qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   ph¶i   c¨n   cø   vµo   tÝnh 
chÊt, møc  ®é  vi ph¹m, nh©n th©n vµ  nh÷ng t×nh tiÕt gi¶m 
nhÑ,   t×nh  tiÕt   t¨ng   nÆng   ®Ó   quyÕt   ®Þnh   h×nh   thøc,  biÖn  
ph¸p xö ph¹t thÝch hîp. C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt  
t¨ng nÆng  ®îc ¸p dông theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8, §iÒu 9 
cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ §iÒu 6 cña NghÞ  
®Þnh sè 134/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 quy ®Þnh  
chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m  
hµnh chÝnh n¨m 2002.
5.   Kh«ng   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc 
qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp trong c¸c tr êng hîp thuéc 
t×nh thÕ  cÊp thiÕt, phßng vÖ  chÝnh  ®¸ng, sù  kiÖn bÊt ngê 
hoÆc vi ph¹m hµnh chÝnh trong khi  ®ang m¾c bÖnh t©m thÇn 
hoÆc c¸c bÖnh  kh¸c  lµm mÊt kh¶ n¨ng nhËn thøc  hoÆc  kh¶ 
n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh.


§i Ò u   5.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong 
lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp
1. Thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  
vùc   qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   lµ   mét   n¨m   kÓ   tõ 
ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu 
næ c«ng nghiÖp  ®îc thùc hiÖn; nÕu qu¸ thêi h¹n trªn th× 
kh«ng xö  ph¹t nh ng vÉn bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ® îc quy 
®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 NghÞ   ®Þnh nµy  ®Ó  kh¾c phôc hËu 
qu¶   do   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt 
liÖu næ c«ng nghiÖp g©y ra.
2. §èi víi c¸ nh©n  ®∙ bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc  ®∙ cã  
quyÕt  ®Þnh  ®a vô  ¸n ra xÐt xö  theo thñ  tôc tè  tông h×nh 
sù  nhng sau  ®ã  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh 
chØ vô ¸n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn mµ hµnh vi vi ph¹m cã 
dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc qu¶n lý  vËt 
liÖu næ c«ng nghiÖp th×  bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh. Trong tr ­
êng hîp nµy, thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ  ba 
th¸ng   kÓ   tõ   ngµy   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   nhËn   ®îc 
quyÕt ®Þnh ®×nh chØ vµ hå s¬ vô vi ph¹m.
3. Trong thêi h¹n ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 
§iÒu nµy nÕu c¸ nh©n, tæ chøc l¹i thùc hiÖn vi ph¹m hµnh 
chÝnh míi trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 
hoÆc cè  t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë  viÖc xö  ph¹t th×  kh«ng 
5

¸p dông thêi hiÖu quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu 
nµy. Thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc 
qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  ®îc tÝnh l¹i kÓ  tõ  thêi 
®iÓm thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh míi hoÆc thêi ®iÓm chÊm  
døt hµnh vi trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t.
4.   Thêi   hiÖu   ®îc   quy   ®Þnh   theo   th¸ng   hoÆc   theo   n¨m 
th×   kho¶ng   thêi   gian   ®ã   ®îc   tÝnh   theo   th¸ng,   n¨m   d¬ng 
lÞch, bao gåm c¶ ngµy nghØ theo quy  ®Þnh cña Bé  luËt Lao 
®éng. 


§i Ò u   6.  Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m 
hµnh chÝnh
1.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh 
trong  lÜnh  vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  nÕu qua 
mét   n¨m,   kÓ   tõ   ngµy   chÊp   hµnh   xong   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t 
hoÆc tõ ngµy hÕt thêi hiÖu thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ 
kh«ng thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m th×   ®îc coi lµ  cha bÞ  xö 
ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ hµnh vi ®ã.    
2. Thêi h¹n  ®îc coi lµ  cha bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh  ®îc 
tÝnh theo  n¨m  d¬ng lÞch,  bao  gåm  c¶ ngµy  nghØ  theo quy 
®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng.


§i Ò u   7.   C¸c h×nh thøc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 
trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp
1. H×nh thøc xö ph¹t chÝnh, bao gåm: 
a)   C¶nh   c¸o:   ¸p   dông   ®èi   víi   c¸   nh©n,   tæ   chøc   vi 
ph¹m   hµnh   chÝnh   nhá,   lÇn   ®Çu,   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ 
hoÆc  ®èi víi mäi vi ph¹m hµnh chÝnh do ng êi cha thµnh 
niªn tõ   ®ñ  14 tuæi  ®Õn díi 16 tuæi thùc hiÖn. C¶nh c¸o 
®îc quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n;
b) Ph¹t tiÒn: c¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m ®Ó 
quyÕt ®Þnh møc ph¹t tiÒn trong khung ph¹t tiÒn ®∙ ® îc quy 
®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy  ®èi víi tõng hµnh vi vi ph¹m. Møc 
ph¹t cô  thÓ   ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong 
lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   lµ   møc   trung 
b×nh cña khung ph¹t tiÒn  ®èi víi hµnh vi  ®ã; nÕu vi ph¹m 
cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  th×  møc ph¹t cã  thÓ  gi¶m thÊp h¬n 
nhng   kh«ng   ®îc   gi¶m   qu¸   møc   tèi   thiÓu   cña   khung   ph¹t  
tiÒn; nÕu vi ph¹m cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng th×  møc ph¹t cã 
thÓ  t¨ng cao h¬n nhng kh«ng  ®îc t¨ng qu¸ møc tèi  ®a cña 
khung ph¹t tiÒn.
2. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung, bao gåm: 
a) Tíc quyÒn sö  dông cã  thêi h¹n hoÆc kh«ng thêi h¹n 
giÊy phÐp ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
6

b)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi 
ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng 
nghiÖp.
3.  Ngoµi  c¸c h×nh  thøc  xö  ph¹t  chÝnh  vµ  xö  ph¹t  bæ 
sung quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy, c¸ nh©n, 
tæ   chøc   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt 
liÖu næ c«ng nghiÖp cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc nhiÒu 
biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau ®©y:
a) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr êng do vi 
ph¹m hµnh chÝnh g©y ra;
b) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi 
do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc buéc th¸o dì c«ng tr×nh 
x©y dùng tr¸i phÐp;
c)  Buéc  ®a ra khái  l∙nh  thæ ViÖt  Nam hoÆc  buéc  t¸i 
xuÊt   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   20   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi 
ph¹m hµnh chÝnh;
d) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng kh«ng an toµn do vi ph¹m  
hµnh chÝnh g©y ra;
®) Buéc di chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp dù tr÷ quèc  
gia do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®Õn kho,  ®Þa  ®iÓm theo 
quy ®Þnh.


Ch¬ng II
C¸C HµNH VI VI PH¹M HµNH CHÝNH TRONG LÜNH VùC 
qu¶n lý VËT LIÖU Næ C¤NG NGHIÖP, 
H×NH THøC Vµ MøC Xö PH¹T


§i Ò u   8.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  giÊy phÐp kinh doanh,  
giÊy phÐp sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  
1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi:
a) Kh«ng khai b¸o viÖc mÊt giÊy phÐp trong thêi h¹n  
ba   ngµy   lµm   viÖc   hoÆc   kh«ng   lu   gi÷   giÊy   phÐp,   b¶n   sao 
giÊy phÐp hîp lÖ t¹i trô së ®iÒu hµnh;
b)   Kh«ng   ®¨ng   ký,   th«ng   b¸o   theo   quy   ®Þnh   khi   tiÕn 
hµnh hoÆc chÊm døt c¸c ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
c) Kh«ng b¸o c¸o theo quy  ®Þnh hoÆc b¸o c¸o sai lÖch 
vÒ   t×nh   h×nh   ho¹t   ®éng   cã   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   vËt 
liÖu næ c«ng nghiÖp. 
2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi sö  dông giÊy phÐp kinh 
doanh, giÊy phÐp sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  ®∙ hÕt 
h¹n hoÆc ph¶i cÊp ®æi l¹i theo quy ®Þnh nhng kh«ng qu¸ 30 
7

ngµy kÓ  tõ  ngµy giÊy phÐp hÕt h¹n  ®Ó  kinh doanh, sö  dông 
vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
3. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  mét trong c¸c hµnh vi cho mîn, 
cho thuª, ®i mîn, ®i thuª giÊy phÐp kinh doanh, giÊy phÐp  
sö   dông   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp;   uû   quyÒn   vµ   nhËn   uû 
quyÒn thùc hiÖn c¸c ho¹t  ®éng vÒ  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 
quy   ®Þnh   trong   giÊy   phÐp   kinh  doanh,   giÊy  phÐp   sö  dông  
vËt liÖu næ c«ng nghiÖp khi  ®èi tîng uû  quyÒn hoÆc nhËn 
uû quyÒn cha ®îc cÊp phÐp.
4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång 
®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   tÈy 
xo¸, söa ch÷a c¸c néi dung quy  ®Þnh trong giÊy phÐp kinh 
doanh, giÊy phÐp sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
5. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång  
®èi víi tæ chøc cã hµnh vi lîi dông giÊy phÐp sö dông vËt  
liÖu næ c«ng nghiÖp  ®Ó  kinh doanh, cung øng vËt liÖu næ 
c«ng nghiÖp.
6. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tíc quyÒn sö  dông giÊy 
phÐp cã thêi h¹n ®Õn 6 th¸ng ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i  
kho¶n 3; 1 n¨m  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu  
nµy. Tíc quyÒn sö  dông kh«ng thêi h¹n giÊy phÐp sö  dông 
vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i 
kho¶n 5 §iÒu nµy. 


§i Ò u   9.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ nghiªn cøu, thö nghiÖm 
vµ s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp
1. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:
a)   Sö   dông   c¸c   lo¹i   thiÕt   bÞ   s¶n   xuÊt   vËt   liÖu   næ 
c«ng nghiÖp cha  ®îc nghiÖm thu, cho phÐp  ®a vµo sö  dông 
theo quy ®Þnh;
b) Söa ch÷a lµm thay  ®æi thiÕt bÞ  s¶n xuÊt vËt liÖu 
næ c«ng nghiÖp sai víi thiÕt kÕ  cña nhµ  chÕ  t¹o khi cha 
®îc phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; 
c) Thay ®æi quy tr×nh s¶n xuÊt, mÆt b»ng bè trÝ thiÕt  
bÞ   c«ng   nghÖ   hoÆc   thay   ®æi   c¸c   th«ng   sè   c«ng   nghÖ   s¶n 
xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp khi cha ®îc phÐp cña c¬ quan 
cã thÈm quyÒn;
d) S¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vît qu¸ 5% c«ng 
suÊt  ®Þnh møc cña thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ   ®∙  ®îc 
phª duyÖt cho phÐp;
®)   §Ó   nguyªn   liÖu   hoÆc   s¶n   phÈm   vËt   liÖu   næ   c«ng  
nghiÖp tån ®äng qu¸ møc quy ®Þnh t¹i khu vùc s¶n xuÊt;
8

e) §ãng gãi vËt liÖu næ c«ng nghiÖp sai quy c¸ch ®¨ng  
ký;
g)  HÖ  thèng  sæ s¸ch,  biÓu  mÉu sö   dông cho  c«ng  t¸c 
kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng  
cã hoÆc kh«ng ®óng theo quy ®Þnh.    
2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång 
®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau 
®©y:
a) Nghiªn cøu, chÕ  thö  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng 
theo ®óng néi dung, ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong ®Ò ¸n nghiªn  
cøu ®∙ ®îc phª duyÖt;
b) §a c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vµo ho¹t 
®éng khi cha tæ chøc nghiÖm thu vµ cha ®îc c¬ quan nhµ n­
íc cã  thÈm quyÒn x¸c nhËn  ®ñ   ®iÒu kiÖn cho phÐp s¶n xuÊt 
vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; 
c)  Tæ  chøc  s¶n  xuÊt  vËt  liÖu   næ c«ng   nghiÖp  khi  ch a 
kh¾c phôc, bæ sung c¸c yªu cÇu cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm 
quyÒn vÒ ®iÒu kiÖn cho phÐp s¶n xuÊt;
d) Thay ®æi thiÕt kÕ vÒ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, mÆt b»ng  
hoÆc nhµ xëng s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng khi 
cha  ®îc c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn phª duyÖt 
cho phÐp;
®)   Kh«ng   cã   hoÆc   ®Ó   h  háng   néi   quy,   quy   tr×nh   s¶n 
xuÊt, quy tr×nh vËn hµnh thiÕt bÞ t¹i c¸c vÞ trÝ s¶n xuÊt 
theo quy ®Þnh; 
e) HÖ  thèng thu l«i, tiÕp  ®Þa kh«ng  ®¹t c¸c yªu cÇu 
theo quy ®Þnh;
g)   Kh«ng   cã   biÖn   ph¸p   che   ch¾n   b¶o   vÖ   gi÷a   c¸c   bé 
phËn,   c«ng   ®o¹n   nguy   hiÓm   cña   d©y   chuyÒn   s¶n   xuÊt   vËt 
liÖu næ c«ng nghiÖp;
h) Kh«ng kÞp thêi söa ch÷a, kh¾c phôc c¸c h  háng cña 
thiÕt  bÞ  s¶n xuÊt,  thiÕt bÞ  phô  trî, c¸c hÖ  thèng   ®iÖn 
nhng vÉn tiÕn hµnh s¶n xuÊt;  
i)   C¾t   bá   hoÆc   lµm   h  háng   c¸c   thiÕt   bÞ,   c¬   cÊu   an 
toµn trang bÞ kÌm theo thiÕt bÞ s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng 
nghiÖp; 
k) §Ó  ngêi lao  ®éng vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh an toµn vÒ 
phßng ch¸y, phßng næ t¹i khu vùc s¶n xuÊt. 
3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång  
®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau 
®©y:
a) S¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng n»m trong  
danh môc vËt liÖu næ c«ng nghiÖp do c¬  quan nhµ  níc cã 
thÈm quyÒn quy ®Þnh;
9

b)   Sö   dông   nguyªn   liÖu   s¶n   xuÊt   vËt   liÖu   næ   c«ng  
nghiÖp kÐm phÈm chÊt hoÆc nguyªn liÖu kh«ng râ nguån gèc;
c) Kh«ng thùc hiÖn kiÓm tra chÊt lîng nguyªn liÖu tr­
íc khi ®a vµo s¶n xuÊt;
d) Thay  ®æi thµnh phÇn, chñng lo¹i nguyªn liÖu hoÆc 
s¶n xuÊt kh«ng ®óng lo¹i s¶n phÈm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  
®∙ ®¨ng ký vµ ®îc phÐp ®a vµo s¶n xuÊt, sö dông;
®)   NghiÖm   thu,   thö   nghiÖm   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp  
kh«ng   ®óng   quy   ®Þnh   hoÆc   cè   t×nh   lµm   sai   lÖch   kÕt   qu¶ 
nghiÖm thu, thö nghiÖm;
e)   Kh«ng   thùc   hiÖn   hoÆc   kh«ng   duy   tr×   thêng   xuyªn 
viÖc kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
4. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång  
®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau 
®©y:
a)   Tæ   chøc   nghiªn   cøu,   chÕ   thö   vËt   liÖu   næ   c«ng 
nghiÖp   khi   cha   ®îc   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   cho 
phÐp, giao nhiÖm vô;
b) Söa ch÷a, thay  ®æi kÕt cÊu, cÊu tróc bé  phËn x©y 
dùng nhµ  xëng vi ph¹m c¸c yªu cÇu vÒ  che ch¾n b¶o vÖ  bªn  
trong nhµ xëng hoÆc vi ph¹m c¸c yªu cÇu vÒ lèi tho¸t n¹n, 
kh¶ n¨ng chÞu lùc, chÞu löa cña c«ng tr×nh, vi ph¹m c¸c 
tiªu chuÈn vÖ sinh m«i trêng lao ®éng;   
c) Thay  ®æi mÆt b»ng bè  trÝ  c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt, 
kho chøa vµ b∙i thö næ vi ph¹m c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kho¶ng c¸ch 
an toµn trong néi bé khu vùc s¶n xuÊt;
d) Më réng mÆt b»ng khu vùc s¶n xuÊt vi ph¹m c¸c ®iÒu 
kiÖn vÒ kho¶ng c¸ch an toµn ®èi víi c«ng tr×nh vµ khu d©n 
c l©n cËn;
®) Kh«ng cã ô  che ch¾n b¶o vÖ  bªn ngoµi hoÆc kÕt cÊu  ô 
che ch¾n b¶o vÖ bªn ngoµi kh«ng ®¹t yªu cÇu khi cha ®¶m b¶o 
kho¶ng c¸ch an toµn theo quy ®Þnh;
e) Kh«ng kÞp thêi söa ch÷a, kh¾c phôc c¸c h  háng vÒ 
nhµ  xëng s¶n xuÊt, kho chøa vËt liÖu næ c«ng nghiÖp lµm 
¶nh hëng   ®Õn  c¸c   ®iÒu  kiÖn an toµn trong  s¶n  xuÊt,  b¶o 
qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
5.  H×nh thøc  xö  ph¹t  bæ sung:  tÞch  thu  tang vËt  vi 
ph¹m   ®èi   víi   c¸c   hµnh  vi   quy   ®Þnh  t¹i   ®iÓm   a,  b,   d,   ® 
kho¶n 3 §iÒu nµy.
6. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c:
a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay 
®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh 
t¹i ®iÓm b, c, d, ® kho¶n 1; ®iÓm i kho¶n 2; ®iÓm b, c, d 
kho¶n 4 §iÒu nµy;
10

b) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng kh«ng an toµn do vi ph¹m  
hµnh   chÝnh   ®èi   víi   c¸c   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   e,   g 
kho¶n 2; ®iÓm ® kho¶n 4 §iÒu nµy. 


§i Ò u   10.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  b¶o qu¶n vËt liÖu næ 
c«ng nghiÖp
1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  300.000  ®ång  ®Õn  
500.000 ®ång ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi kh«ng bè 
trÝ  buång riªng hoÆc kh«ng trang bÞ  ph¬ng tiÖn cÊp ph¸t 
vËt liÖu næ c«ng nghiÖp t¹i kho tiªu thô. 


2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:
a) Thùc hiÖn kh«ng  ®óng chÕ   ®é  thèng kª b¸o c¸o, thñ 
tôc xuÊt nhËp kho vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
b) Kh«ng thùc hiÖn chÕ   ®é  kiÓm tra sæ s¸ch thèng kª, 
b¸o c¸o xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
c)   Kh«ng   thiÕt   lËp   c¸c   biÓn   b¸o,   ký   hiÖu   c¶nh   b¸o 
nguy   hiÓm   t¹i   c¸c   khu   vùc   b¶o   qu¶n   vËt   liÖu   næ   c«ng  
nghiÖp theo quy ®Þnh; 
d)   Cho   tæ   chøc,   c¸   nh©n   kh¸c   göi   vËt   liÖu   næ   c«ng 
nghiÖp   hoÆc   thuª   kho   chøa  vËt  liÖu   næ  c«ng   nghiÖp  nh ng 
kh«ng cã hîp ®ång hoÆc v¨n b¶n hîp lÖ.
3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:
a)  B¶o qu¶n  vËt liÖu  næ c«ng  nghiÖp  vît  qu¸ quy  m« 
b¶o qu¶n cña kho theo quy ®Þnh;
b)   B¶o   qu¶n   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   thuéc   c¸c   nhãm 
kh¸c nhau trong cïng mét kh«ng gian kho khi cha cã ®ñ c¸c 
®iÒu kiÖn an toµn theo quy ®Þnh;
c) Kh«ng thùc hiÖn ®óng quy tr×nh s¾p xÕp, ®¶o chuyÓn  
vËt liÖu næ c«ng nghiÖp trong kho chøa theo quy ®Þnh;
d) Kh«ng thùc hiÖn c«ng t¸c niªm phong, kho¸ cöa kho 
theo quy ®Þnh. 
4. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:
a)   TËp   kÕt,   xÕp   dì   hoÆc   b¶o   qu¶n   vËt   liÖu   næ   c«ng 
nghiÖp t¹i ®Þa ®iÓm cha ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn 
cho phÐp;
b) B¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp t¹i kho cha  ®îc 
c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  thÈm duyÖt  thiÕt  kÕ  hoÆc 
11

cha   tæ   chøc   nghiÖm   thu   vµ   ®îc   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm 
quyÒn chÊp thuËn;
c)   Trang   bÞ   thiÕu   hoÆc   kh«ng   söa   ch÷a   kÞp   thêi   hÖ 
thèng th«ng tin liªn l¹c theo quy ®Þnh;
d) Kh«ng x©y dùng hoÆc kh«ng söa ch÷a kÞp thêi hµng  
rµo kho b¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
®)   Kh«ng   duy   tr×,   söa   ch÷a   kÞp   thêi   c¸c   tr¹m   canh 
g¸c, b¶o vÖ kho;  
e)  Kh«ng  söa ch÷a  kÞp thêi  c¸c  h  háng  cña hÖ   thèng 
cung cÊp ®iÖn, hÖ thèng chiÕu s¸ng;
g) Kh«ng söa ch÷a kÞp thêi c¸c h háng cña kÕt cÊu kho, 
ô che ch¾n b¶o vÖ;
h)   Kh«ng   söa   ch÷a   hoÆc   kh«ng   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   kiÓm 
tra, ®o kiÓm ®Þnh kú hÖ thèng thu l«i tiÕp ®Þa chèng sÐt;
i)  Kh«ng  thùc hiÖn  c«ng  t¸c xö   lý  vËt liÖu  næ c«ng 
nghiÖp qu¸ h¹n, vËt liÖu næ c«ng nghiÖp mÊt phÈm chÊt.
k)  Dù  tr÷  hµng  vËt  liÖu næ  c«ng nghiÖp   dù  tr÷  quèc 
gia kh«ng ®óng lo¹i kho, ®Þa ®iÓm theo quy ®Þnh;
l) §Ó hµng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp dù tr÷ quèc gia bÞ 
h háng vît qu¸ ®Þnh møc mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng;
m) Vi ph¹m chÕ ®é b¶o mËt vÒ dù tr÷ quèc gia.
5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång 
®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi më  réng, c¶i t¹o khu  
vùc kho b¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vi ph¹m c¸c yªu 
cÇu vÒ  kho¶ng c¸ch an toµn, vi ph¹m c¸c yªu cÇu an toµn 
vÒ  phßng ch¸y, phßng næ, phßng chèng lôt b∙o, lèi tho¸t  
n¹n. 
6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång  
®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau 
®©y:
a) Më  réng mÆt b»ng khu vùc kho b¶o qu¶n vËt liÖu næ  
c«ng nghiÖp vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ kho¶ng c¸ch an toµn cho 
c«ng tr×nh, khu vùc d©n c l©n cËn;
b) Kh«ng x©y dùng ô b¶o vÖ che ch¾n hoÆc ô b¶o vÖ che  
ch¾n kh«ng   ®¹t quy c¸ch khi cha  ®¶m  b¶o  kho¶ng  c¸ch  an 
toµn theo quy ®Þnh.   
7. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång  
®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi  ®Ó  mÊt vËt liÖu næ 
c«ng nghiÖp t¹i kho b¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
8. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tÞch thu tang vËt, ph ­
¬ng tiÖn vi ph¹m  ®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d  
kho¶n 2 §iÒu nµy.
12

9. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c:
a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay 
®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh 
t¹i kho¶n 5, 6 §iÒu nµy;
b) Buéc di chuyÓn hµng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp dù tr÷  
®Õn kho,  ®Þa  ®iÓm theo quy  ®Þnh  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m 
t¹i ®iÓm k kho¶n 4 §iÒu nµy.


§i Ò u   11.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  vËn chuyÓn vËt liÖu 
næ c«ng nghiÖp
1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  300.000  ®ång  ®Õn  
500.000  ®ång  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  mét trong nh÷ng 
hµnh vi:
  a) Cã  sù  thay  ®æi  ®iÒu kiÖn an toµn cña ph¬ng tiÖn 
vËn   chuyÓn   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   nhng   kh«ng   kÞp   thêi 
khai b¸o theo quy ®Þnh;
b) Kh«ng cã biÓn b¸o x¸c ®Þnh giíi h¹n khu vùc bèc dì 
theo quy ®Þnh.
2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi:
a) Kh«ng cã  biÓn b¸o, ký  hiÖu vËn chuyÓn vËt liÖu næ 
c«ng nghiÖp theo quy ®Þnh;
b) Lµm h háng, nhµu n¸t giÊy phÐp vËn chuyÓn vËt liÖu  
næ c«ng nghiÖp;
c) Kh«ng bãc gì c¸c lo¹i biÓn b¸o, ký hiÖu vËn chuyÓn  
vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   g¾n   trªn   ph¬ng  tiÖn   vËn   chuyÓn 
khi   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   ®∙   ®îc   bèc   xÕp   khái   ph¬ng 
tiÖn vËn chuyÓn;
d) Tr¶ giÊy phÐp vËn chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  
nhng kh«ng  thÓ  hiÖn  ®Çy  ®ñ  néi dung khai b¸o,  x¸c  nhËn 
theo quy ®Þnh.
3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi:
a)   Kh«ng   cã   hoÆc   thiÕu   nh©n   viªn   ¸p   t¶i   theo   quy  
®Þnh;
b) Nh©n viªn ¸p t¶i vµ ngêi ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn cha 
®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh;
c) §iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y qu¸ tèc  ®é  quy 
®Þnh trong giÊy phÐp vËn chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
4. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi:
13

a)   VËn   chuyÓn   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   cïng   víi   c¸c 
lo¹i hµng ho¸ kh«ng ®îc phÐp vËn chuyÓn theo quy ®Þnh;
b)   Chë   ngêi   kh«ng   cã   nhiÖm   vô   trªn   ph¬ng   tiÖn   vËn 
chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
c) Kh«ng tæ chøc b¶o vÖ canh g¸c khi tiÕn hµnh bèc dì 
vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång 
®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi:
a) VËn chuyÓn khèi lîng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vît 
qu¸ møc quy ®Þnh trong giÊy phÐp;
b) VËn chuyÓn kh«ng  ®óng chñng lo¹i vËt liÖu næ c«ng 
nghiÖp quy ®Þnh trong giÊy phÐp vËn chuyÓn;
c) VËn chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp thuéc c¸c nhãm 
kh«ng ®îc phÐp cïng vËn chuyÓn theo quy ®Þnh trªn mét ph ­
¬ng tiÖn vËn chuyÓn;
d) VËn chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp trªn c¸c ph¬ng 
tiÖn cha ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh.
6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång  
®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi:
a)   VËn   chuyÓn   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   kh«ng   ®óng  
tuyÕn ®êng quy ®Þnh trong giÊy phÐp vËn chuyÓn;
b)   Dõng   ®ç   ph¬ng   tiÖn   vËn   chuyÓn   vËt   liÖu   næ   c«ng 
nghiÖp ë nh÷ng n¬i kh«ng ®îc phÐp theo quy ®Þnh;
c)   Bèc   xÕp,   chuyÓn   hµng   ®ang   trªn   ®êng   vËn   chuyÓn 
sang ph¬ng tiÖn kh¸c khi cha  ®îc sù  cho phÐp cña c¬  quan 
qu¶n lý cã thÈm quyÒn;
d) Bèc dì  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp t¹i  ®Þa  ®iÓm kh«ng 
b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh.
7. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång  
®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n lµm mÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
8. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång  
®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi vËn chuyÓn vËt liÖu 
næ c«ng nghiÖp kh«ng cã  giÊy phÐp vËn chuyÓn vËt liÖu næ 
c«ng nghiÖp theo quy ®Þnh.
9. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung:
a) TÞch thu phÇn tang vËt vi ph¹m vît qu¸ khèi lîng 
cho phÐp vËn chuyÓn  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh 
t¹i ®iÓm a kho¶n 5; tÞch thu tang vËt vi ph¹m ®èi víi c¸c  
hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 5, kho¶n 8 §iÒu  
nµy;
14

b) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn 
cã  thêi h¹n   ®Õn 01 n¨m  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  
t¹i ®iÓm a kho¶n 5, kho¶n 7, kho¶n 8 §iÒu nµy.
10.  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c: buéc kh¾c phôc t×nh 
tr¹ng   kh«ng   an   toµn   do   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®èi   víi   c¸c 
hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 4; c,d kho¶n 5.
§i Ò u   12.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  kinh doanh, cung øng 
vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  
1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi 
víi tæ chøc cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:
a)  B¸n vËt  liÖu næ  c«ng nghiÖp   cho tæ chøc  cã  giÊy 
phÐp sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp khi cha ký  kÕt hîp 
®ång hoÆc cha ®iÒu chØnh hîp ®ång theo quy ®Þnh; 
b)  Tõ  chèi  mua l¹i  vËt liÖu  næ c«ng  nghiÖp  sö  dông 
kh«ng hÕt cña bªn mua mµ  kh«ng cã  lý  do chÝnh  ®¸ng theo 
quy ®Þnh;
c) Cã  giÊy phÐp sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp nhng 
kh«ng ký kÕt hîp ®ång khi mua vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
d)   Kh«ng   b¸n   l¹i   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   sö   dông  
kh«ng hÕt cho tæ chøc kinh doanh vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 
hîp ph¸p;
®) Ký  kÕt hîp  ®ång hoÆc b¸n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 
cho tæ chøc sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cã  giÊy phÐp 
sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  ®∙ hÕt h¹n hoÆc ph¶i cÊp 
®æi l¹i giÊy phÐp theo quy ®Þnh nhng kh«ng qu¸ 30 ngµy kÓ 
tõ ngµy giÊy phÐp sö dông hÕt h¹n.
2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:
a) B¸n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng n»m trong danh  
môc   ®îc   phÐp   sö   dông   do   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn 
c«ng bè hµng n¨m;
b) XuÊt, nhËp vËt liÖu næ c«ng nghiÖp dù tr÷ quèc gia  
kh«ng  ®óng chñng lo¹i, khèi lîng, quy c¸ch vµ  chÊt lîng 
theo quy ®Þnh trong kÕ ho¹ch dù tr÷ quèc gia.   
3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång 
®èi víi tæ chøc cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:
a) Sö  dông  ®¬n vÞ  trùc thuéc kh«ng cã  tªn trong giÊy 
phÐp kinh doanh  ®Ó  kinh doanh, cung øng vËt liÖu næ c«ng 
nghiÖp;
b) Ký  kÕt hîp  ®ång hoÆc b¸n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 
cho tæ chøc sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®∙ bÞ c¬ quan  
qu¶n lý  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh tíc quyÒn sö 
dông   giÊy   phÐp   hoÆc   ®∙   bÞ   ®×nh   chØ,   t¹m   ®×nh   chØ   ho¹t 
®éng sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 
15

c) Mua vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cña tæ chøc, c¸ nh©n 
kh«ng ®îc phÐp kinh doanh vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
d) Cho vay, cho mîn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
4. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång  
®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau 
®©y:
a)   XuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   kh«ng   ®óng   c¸c   chØ   tiªu   kü 
thuËt cña thiÕt bÞ  s¶n xuÊt, thö  nghiÖm vËt liÖu næ c«ng 
nghiÖp quy ®Þnh trong giÊy phÐp;
b) XuÊt khÈu, nhËp khÈu vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng  
®óng   chñng   lo¹i,   chÊt   lîng,   sè   lîng   vËt   liÖu   næ   c«ng 
nghiÖp quy  ®Þnh trong hîp  ®ång  ®∙  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã 
thÈm quyÒn cho phÐp xuÊt, nhËp khÈu.  
5. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång  
®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi t  vÊn sai, cung cÊp 
th«ng   tin   sai   trong   c¸c   ho¹t   ®éng   t  vÊn   lËp   dù   ¸n   s¶n 
xuÊt vËt liÖu  næ c«ng  nghiÖp,  lËp  ph¬ng  ¸n thiÕt  kÕ  næ 
m×n nhng cha tíi møc g©y hËu qu¶ nghiªm träng.
6. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång  
®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau 
®©y:
a) XuÊt khÈu, nhËp khÈu vËt liÖu næ c«ng nghiÖp khi  
cha ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp xuÊt, nhËp 
khÈu;
b) Ký  kÕt hîp  ®ång hoÆc b¸n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 
cho tæ chøc sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng cã giÊy 
phÐp sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
7. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tÞch thu tang vËt, ph ­
¬ng tiÖn vi ph¹m ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i  
®iÓm   a   kho¶n   1;   ®iÓm   a   kho¶n   2;   ®iÓm   b,   c,   d  kho¶n   3; 
®iÓm b kho¶n 6 §iÒu nµy.
8.  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c: buéc  ®a ra khái l∙nh 
thæ ViÖt Nam hoÆc buéc t¸i xuÊt tang vËt do hµnh vi vi 
ph¹m vÒ  nhËp khÈu nªu t¹i kho¶n 4;  ®iÓm a kho¶n 6 §iÒu 
nµy   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   20   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m 
hµnh chÝnh.


§i Ò u   13.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  sö  dông vËt liÖu næ 
c«ng nghiÖp
1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  300.000  ®ång  ®Õn  
500.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  hµnh  vi kh«ng 
lËp   thiÕt   kÕ   næ   m×n,   lËp   thiÕt   kÕ   næ   m×n   cã   néi   dung  
kh«ng ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh. 
16

2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:
a) Kh«ng cã thiÕt kÕ næ m×n hoÆc thiÕt kÕ næ m×n cha ®­
îc phª duyÖt  ®èi víi c«ng t¸c næ m×n cã  yªu cÇu cÇn phª  
duyÖt thiÕt kÕ næ m×n theo quy ®Þnh; 
b)   Sö   dông   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   kh«ng   n»m   trong 
danh môc vËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®îc phÐp sö dông;
c) Sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp qu¸ h¹n nh ng kh«ng 
thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh vÒ  kiÓm tra bæ sung chÊt lîng vËt 
liÖu næ c«ng nghiÖp hÕt h¹n sö dông;
d)   Kh«ng   tæ   chøc   kiÓm   tra,   lËp   biªn   b¶n   kÕt   qu¶ 
khoan, n¹p m×n tríc khi khëi næ;
®) Kh«ng tæ chøc kiÓm tra, lËp biªn b¶n khi kÕt thóc 
næ m×n. 
3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:
a) Kh«ng kiÓm tra chÊt lîng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 
theo quy ®Þnh  tríc khi sö dông; 
b) Sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kÐm phÈm chÊt;
c) Kh«ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ b¶o qu¶n vËt liÖu  
næ c«ng nghiÖp t¹i n¬i næ m×n;  
d)   Kh«ng   quy   ®Þnh   giíi   h¹n   vïng   nguy   hiÓm   tríc   khi 
tiÕn hµnh næ m×n;
®) Kh«ng lËp tr¹m g¸c b¶o vÖ  hoÆc kh«ng cã  ký  hiÖu, 
biÓn b¸o nguy hiÓm t¹i ranh giíi vïng nguy hiÓm.
4. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi:
a) Më réng tr¸i phÐp khu vùc sö dông vËt liÖu næ c«ng 
nghiÖp   vi  ph¹m   kho¶ng  c¸ch   an  toµn   cho   c«ng   tr×nh,   khu  
vùc d©n c l©n cËn;
b) Kh«ng thùc hiÖn  ®óng tr×nh tù  tÝn hiÖu b¸o lÖnh vµ  
b¸o yªn khi næ m×n;
c) Kh«ng thùc hiÖn  ®óng c¸c yªu cÇu an toµn quy  ®Þnh  
trong thiÕt kÕ næ m×n;
d) Kh«ng thùc hiÖn  ®óng tr×nh tù, biÖn ph¸p tiªu huû 
m×n   ®∙   ®a   ra   sö   dông   nhng   kh«ng   næ   hoÆc   næ   kh«ng   hoµn 
toµn theo quy ®Þnh.
5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång 
®èi víi tæ chøc cã mét trong c¸c hµnh vi: 
a) Sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vi ph¹m hµnh lang 
b¶o   vÖ   c«ng   tr×nh  giao   th«ng,  c«ng   tr×nh   thuû  lîi,   c«ng 
tr×nh ®êng èng vËn chuyÓn dÇu khÝ; vi ph¹m c¸c khu di tÝch  
17

lÞch sö  v¨n ho¸ hoÆc c¸c c«ng tr×nh  quèc gia quan träng  
kh¸c;
b)   Thay   ®æi   chñng   lo¹i,   sè   lîng   vËt   liÖu   næ   c«ng 
nghiÖp hoÆc ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn næ quy ®Þnh trong thiÕt  
kÕ næ m×n ®∙ ®îc ngêi cã tr¸ch nhiÖm ký duyÖt;
c) Thay  ®æi thêi  ®iÓm næ m×n  ®∙ tho¶ thuËn theo quy 
®Þnh. 
6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång  
®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi lîi dông viÖc næ m×n  
®Ó bít xÐn, lÊy c¾p vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
7. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung:
a) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m  ®èi víi c¸c 
hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b, c kho¶n 2;  ®iÓm b 
kho¶n 3 §iÒu nµy;
b)  Tíc quyÒn  sö  dông  giÊy  phÐp  sö  dông  vËt liÖu  næ 
c«ng nghiÖp cã  thêi h¹n  ®Õn 06 th¸ng  ®èi víi hµnh vi quy 
®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   kho¶n   4,   ®iÓm   a   kho¶n   5   §iÒu   nµy;   tíc 
quyÒn sö  dông giÊy phÐp sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 
kh«ng thêi h¹n  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 
nµy. 
8.  ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   kh¸c:   buéc   kh«i   phôc   l¹i 
t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh 
®èi víi c¸c hµnh vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 4 §iÒu nµy. 


§i Ò u   14.   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   ®iÒu   kiÖn   cña   ngêi 
lµm c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 
1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi 
víi   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau 
®©y:  
a)  Sö  dông  c¸n bé  l∙nh   ®¹o  c«ng t¸c  kinh  doanh,  sö 
dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cha  ®ñ  tiªu chuÈn theo quy 
®Þnh hiÖn hµnh;
b) Sö  dông ngêi lao  ®éng kh«ng cã  chuyªn m«n phï  hîp  
theo quy ®Þnh;
c) Sö  dông ngêi lao  ®éng cha  ®îc huÊn luyÖn,  ®µo t¹o 
vÒ  quy tr×nh kü  thuËt  an toµn  trong  s¶n xuÊt,  sö  dông, 
b¶o qu¶n, vËn chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vµ  kü  thuËt 
an toµn phßng chèng ch¸y næ theo quy ®Þnh;
d) Kh«ng tæ chøc huÊn luyÖn  ®Þnh kú, huÊn luyÖn l¹i  
theo quy ®Þnh ®èi víi c¸c ®èi tîng cã liªn quan trùc tiÕp 
®Õn c«ng t¸c tiÕp nhËn, s¶n xuÊt, sö  dông, b¶o qu¶n, vËn 
chuyÓn, thö nghiÖm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.   
18


§ i Ò u   15.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  vµnh  ®ai an toµn khu 
vùc cã ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 
1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   50.000   ®ång   ®Õn 
150.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  mét trong  c¸c 
hµnh vi sau ®©y:
a) Tù   ý  ra vµo, tô  häp trong ph¹m vi vïng nguy hiÓm 
hoÆc vµnh ®ai an toµn;
b) Ch¨n th¶ sóc vËt hoÆc trång hoa mÇu trong ph¹m vi 
vµnh ®ai an toµn.
2. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn  
500.000  ®ång  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  c¸c hµnh vi  ®èt 
löa hoÆc th¶i chÊt ch¸y, r¸c, chÊt ¨n mßn, chÊt  ®éc vµo 
khu vùc vµnh ®ai an toµn. 
3. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi xª dÞch cét mèc vµnh  ®ai  
an   toµn   hoÆc   tù   ý   di   chuyÓn   c¸c   lo¹i   biÓn   b¸o   ký   hiÖu 
vïng nguy hiÓm.
4. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: 
a)   Kh«ng   cã   kho¶ng   c¸ch   ng¨n   ch¸y   hoÆc   kh«ng   dän,  
ph¸t quang c©y dÔ ch¸y trong khu vùc vµnh ®ai an toµn;
b) Ph¸ ho¹i hoÆc lµm h  háng hµng rµo b¶o vÖ,  ô  che 
ch¾n   an   toµn   khu   vùc   kho   b¶o   qu¶n   vËt   liÖu   næ   c«ng  
nghiÖp.
5. Ph¹t tiÒn tõ  3.000.000  ®ång  ®Õn 5.000.000  ®ång  ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi lÊn chiÕm ®Êt x©y dùng c«ng 
tr×nh trong ph¹m vi vµnh ®ai an toµn.
6. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tÞch thu tang vËt, ph ­
¬ng tiÖn vi ph¹m  ®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b  
kho¶n 1; ®iÓm b kho¶n 4 §iÒu nµy.
7.   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   kh¸c:   buéc   th¸o   dì   c«ng  
tr×nh x©y dùng  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 
nµy.


§i Ò u   16.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  c«ng t¸c b¶o vÖ  khu 
vùc cã ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp
1   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   300.000   ®ång   ®Õn 
500.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  mét trong  c¸c 
hµnh vi sau ®©y:
a) Tù   ý  cho ngêi kh«ng cã  nhiÖm vô  ra vµo trong khu 
vùc ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
b) Kh«ng thùc hiÖn chÕ   ®é  giao nhËn khi bµn giao ca 
trùc;
19

c) Bá trùc hoÆc kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é canh g¸c, tuÇn  
tra trong ca trùc;
d)   Kh«ng   b¸o   c¸o   kÞp   thêi   c¸c   t×nh   huèng   bÊt   th êng 
trong ca trùc.
2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi 
víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:
a) Kh«ng x©y dùng néi quy, chÕ ®é b¶o vÖ canh g¸c khu 
vùc ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
b) Kh«ng thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra viÖc canh g¸c,  
b¶o vÖ khu vùc ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp theo quy 
®Þnh. 
3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång 
®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau 
®©y:
a)  Kh«ng  biªn chÕ   ®ñ  lùc  lîng  b¶o vÖ   canh g¸c  theo 
quy ®Þnh;
b) X©y dùng, trang bÞ thiÕu hoÆc kh«ng ®óng, kh«ng ®ñ  
theo quy ®Þnh c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn, c«ng tr×nh b¶o vÖ canh 
g¸c khu vùc ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.  


Ch¬ng III
T H È M   Q U Y Ò N   V µ   T H ñ   T ô C   X ö   P H ¹ T   V I     P H ¹ M   H µ N H   C H Ý N H 
TRONG LÜNH VùC qu¶n lý VËT LIÖU Næ C¤NG NGHIÖP
 
§i Ò u  17.  ThÈm quyÒn xö ph¹t cña Chñ tÞch Uû ban nh©n 
d©n c¸c cÊp
Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n  d©n  c¸c  cÊp  cã  thÈm  quyÒn   xö 
ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu 
næ c«ng nghiÖp thuéc ph¹m vi qu¶n lý  x¶y ra t¹i  ®Þa ph ­
¬ng, cô thÓ nh sau:
1. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ cã  quyÒn xö  ph¹t 
®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13; kho¶n 
1, 2 §iÒu 15; kho¶n 1 §iÒu 16 gåm:
a) Ph¹t c¶nh c¸o;
b) Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000 ®ång;
c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m trong lÜnh 
vùc   qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   cã   gi¸   trÞ   ®Õn  
500.000 ®ång;
d) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi 
do vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ 
c«ng nghiÖp g©y ra.
20

2.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   quËn,   huyÖn,   thÞ   x∙,  
thµnh phè thuéc tØnh cã quyÒn:
a) Ph¹t c¶nh c¸o;
b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång;
c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m trong lÜnh 
vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
d) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi 
do vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ 
c«ng nghiÖp g©y ra;
®)   Buéc   th¸o   dì   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   tr¸i   phÐp   hoÆc 
sai phÐp vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt trong  lÜnh 
vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
3.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  
thuéc Trung ¬ng cã quyÒn:
a) Ph¹t c¶nh c¸o;
b) Ph¹t tiÒn ®Õn 50.000.000 ®ång;
c) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp ho¹t  ®éng vËt liÖu næ 
c«ng nghiÖp do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc  
Trung ¬ng cÊp;
d) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m trong lÜnh 
vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
®) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi 
do vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ 
c«ng nghiÖp g©y ra;
e)   Buéc   th¸o   dì   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   tr¸i   phÐp   hoÆc 
sai phÐp vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt trong  lÜnh 
vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
g) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng kh«ng an toµn do vi ph¹m  
hµnh chÝnh g©y ra;
h) Buéc di chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp dù tr÷ quèc  
gia do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®Õn kho,  ®Þa  ®iÓm theo 
quy ®Þnh;
i)  Buéc  ®a ra khái  l∙nh  thæ ViÖt  Nam hoÆc  buéc  t¸i 
xuÊt   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   20   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi 
ph¹m hµnh chÝnh.
§i Ò u   18.   ThÈm quyÒn xö  ph¹t cña thanh tra chuyªn  
ngµnh c«ng  nghiÖp
Thanh tra chuyªn ngµnh thuéc Bé  C«ng nghiÖp cã  thÈm 
quyÒn   xö   ph¹t   hµnh   chÝnh   ®èi   víi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m 
trong   ph¹m   vi   c¶   níc.   Thanh   tra   chuyªn   ngµnh   thuéc   Së 
C«ng nghiÖp tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cã  thÈm 
21

quyÒn xö ph¹t hµnh chÝnh ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh 
chÝnh trong ®Þa ph¬ng thuéc ph¹m vi qu¶n lý. 
ThÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc 
qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   cña   thanh   tra   chuyªn  
ngµnh ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau:
1. Thanh tra viªn chuyªn ngµnh thuéc Bé  C«ng nghiÖp,  
Së C«ng nghiÖp cã quyÒn:
a) Ph¹t c¶nh c¸o;
b) Ph¹t tiÒn ®Õn 200.000 ®ång;
c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m cã  gi¸ trÞ 
®Õn 2.000.000 ®ång;
d) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi 
do vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ 
c«ng nghiÖp g©y ra;
®) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng kh«ng an toµn do vi ph¹m  
hµnh chÝnh g©y ra.
2. Ch¸nh Thanh tra Së C«ng nghiÖp cã quyÒn:
a) Ph¹t c¶nh c¸o;
b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång;
c)  Tíc quyÒn  sö  dông  giÊy  phÐp  sö  dông  vËt liÖu  næ 
c«ng nghiÖp thuéc thÈm quyÒn;
d) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m;
®) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi 
do hµnh vi vi ph¹m g©y ra;
e) Buéc th¸o dì  c«ng tr×nh x©y dùng tr¸i phÐp hoÆc  
sai phÐp vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt trong lÜnh 
vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
g) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng kh«ng an toµn do hµnh vi  
vi ph¹m g©y ra.
3. Ch¸nh Thanh tra Bé C«ng nghiÖp cã quyÒn:
a) Ph¹t c¶nh c¸o;
b) Ph¹t tiÒn ®Õn 50.000.000 ®ång;
c) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp ho¹t  ®éng vËt liÖu næ 
c«ng nghiÖp  do Bé  C«ng  nghiÖp  vµ  Uû  ban nh©n d©n tØnh, 
thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cÊp;
d) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m;
®) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi 
do hµnh vi vi ph¹m g©y ra;
22

e)   Buéc   th¸o   dì   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   tr¸i   phÐp   hoÆc 
sai phÐp vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt trong  lÜnh 
vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
g) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng kh«ng an toµn do hµnh vi  
vi ph¹m g©y ra;
h) Buéc di chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp dù tr÷ quèc  
gia do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®Õn kho,  ®Þa  ®iÓm theo 
quy ®Þnh;
i)  Buéc  ®a ra khái  l∙nh  thæ ViÖt  Nam hoÆc  buéc  t¸i 
xuÊt   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   20   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi 
ph¹m hµnh chÝnh.
§i Ò u  19.  ThÈm quyÒn xö ph¹t cña c¸c lùc lîng kh¸c
Ngoµi nh÷ng ngêi quy  ®Þnh t¹i §iÒu 17 vµ  §iÒu 18 cña 
NghÞ   ®Þnh nµy, nh÷ng ngêi cã  thÈm quyÒn thuéc c¸c lùc l­
îng c«ng an, h¶i quan, qu©n ®éi khi ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi 
vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ 
c«ng nghiÖp quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh nµy thuéc thÈm quyÒn  
vµ ®Þa bµn qu¶n lý cña m×nh th× cã quyÒn xö ph¹t theo quy  
®Þnh t¹i c¸c §iÒu 31, 32, 33, 34 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi 
ph¹m hµnh chÝnh.


§i Ò u   20.   Uû   quyÒn   vµ   nguyªn   t¾c   ph©n   ®Þnh   thÈm 
quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý 
vËt liÖu næ c«ng nghiÖp
1. Uû quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  
qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh 
t¹i §iÒu 41 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.
2.   Nguyªn   t¾c   x¸c   ®Þnh   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m 
hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  
®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 42 cña Ph¸p lÖnh Xö lý  
vi ph¹m hµnh chÝnh.


§i Ò u   21.  Thñ  tôc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong 
lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp
1.   Thñ   tôc,   tr×nh   tù   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh 
trong   lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   thùc 
hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh  
chÝnh   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP   ngµy   14   th¸ng   11 
n¨m   2003   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi   hµnh   mét   sè   ®iÒu   cña  
Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002.
2.  C¸c tµi  liÖu liªn  quan   ®Õn viÖc  xö  ph¹t  vi ph¹m 
hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  
ph¶i lu gi÷   ®Çy  ®ñ  t¹i c¬  quan xö  ph¹t. Biªn b¶n vi ph¹m  
hµnh   chÝnh   ®îc   lËp   theo   mÉu   quy   ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   sè 
23

134/2003/N§­CP   ngµy   14   th¸ng   11   n¨m   2003   quy   ®Þnh   chi 
tiÕt   thi   hµnh   mét   sè   ®iÒu   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m 
hµnh chÝnh  n¨m 2002.
3. Trong trêng hîp viÖc xö  lý  vi ph¹m cÇn cã   ý  kiÕn 
®¸nh   gi¸   cña   c¬   quan   chuyªn   m«n   vÒ   vËt   liÖu   næ   c«ng  
nghiÖp,   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   ph¶i   göi   hå   s¬, 
chøng   cø   vi   ph¹m   vµ   v¨n   b¶n   yªu   cÇu   ®¸nh   gi¸   cho   c¬  
quan qu¶n lý  nhµ  n íc vÒ  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp hoÆc Së 
C«ng nghiÖp. Trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ  tõ  khi nhËn  ® îc 
v¨n b¶n yªu cÇu vµ  hå  s¬, c¬  quan  ® îc yªu cÇu ph¶i cã   ý 
kiÕn  ®¸nh gi¸, kÕt luËn b»ng v¨n b¶n göi ng êi cã  thÈm 
quyÒn xö ph¹t vi ph¹m.    
4. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  ph¹t tiÒn ph¶i nép tiÒn ph¹t 
®óng thêi h¹n vµ  t¹i n¬i ghi trong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  
trõ  trêng hîp  ®∙ nép tiÒn ph¹t t¹i chç    theo quy  ®Þnh  
t¹i §iÒu 54 vµ  §iÒu 58 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh 
chÝnh  vµ   ®îc  nhËn  biªn  lai  thu  tiÒn  ph¹t.  ViÖc  thu vµ 
sö  dông tiÒn ph¹t  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh 
trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  do Bé  Tµi 
chÝnh híng dÉn theo quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh.
5. Thñ  tôc tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp ho¹t  ®éng vËt 
liÖu næ c«ng nghiÖp ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu  
59 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.
6. Khi ¸p dông h×nh thøc tÞch thu tang vËt, ph ¬ng tiÖn 
vi ph¹m, ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c 
quy  ®Þnh t¹i §iÒu 60, §iÒu 61 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m 
hµnh chÝnh vµ  §iÒu 32 NghÞ   ®Þnh sè  134/2003/N§­CP ngµy 14  
th¸ng 11 n¨m 2003 quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu  
cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. 


§i Ò u   22.  ChÊp hµnh  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vµ  cìng chÕ 
thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  
vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp
1.  C¸  nh©n,  tæ  chøc  bÞ   xö  ph¹t   vi  ph¹m   hµnh  chÝnh  
trong   lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   theo 
NghÞ   ®Þnh nµy ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö 
ph¹t trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc giao quyÕt 
®Þnh xö  ph¹t, trõ  tr êng hîp ph¸p luËt cã  quy  ®Þnh kh¸c. 
NÕu   c¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   xö   ph¹t   kh«ng   tù   nguyÖn   chÊp 
hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t th×  bÞ  cìng chÕ  thi hµnh quyÕt 
®Þnh xö  ph¹t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 66 cña Ph¸p lÖnh Xö 
lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  c¸c quy  ®Þnh vÒ  c ìng chÕ  thi 
hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   cña   ph¸p 
luËt.
2.   Khi   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   cìng   chÕ   thi   hµnh 
quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc 
24

qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp,   c¬   quan   vµ   ng êi   cã 
thÈm   quyÒn   ph¶i   tu©n   thñ   tr×nh   tù,   thñ   tôc   cìng   chÕ 
theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 66 vµ  §iÒu 67 cña Ph¸p lÖnh Xö  
lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  c¸c quy  ®Þnh vÒ  c ìng chÕ  thi 
hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   cña   ph¸p 
luËt.  


Ch¬ng IV
GI¶I QUYÕT KHIÕU N¹I, Tè C¸O Vµ Xö Lý VI PH¹M


§i Ò u   23.   KhiÕu   n¹i,   tè   c¸o   vµ   gi¶i   quyÕt   khiÕu 
n¹i, tè c¸o ®èi víi quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 
trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp
1.  C¸  nh©n,  tæ  chøc  bÞ   xö  ph¹t   vi  ph¹m   hµnh  chÝnh  
trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp hoÆc ng ­
êi   ®¹i   diÖn   hîp   ph¸p   cña   hä   cã   quyÒn   khiÕu   n¹i,   khëi 
kiÖn vÒ  viÖc xö  ph¹t  ®èi víi hä  theo quy  ®Þnh cña ph¸p 
luËt.
2. Mäi c«ng d©n cã quyÒn tè c¸o víi c¬ quan nhµ níc cã 
thÈm quyÒn vÒ nh÷ng vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n 
lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cña c¸ nh©n, tæ chøc vµ  tè  c¸o 
hµnh vi vi ph¹m cña ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh 
chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
3.   ThÈm   quyÒn,   thñ   tôc,   tr×nh   tù,   thêi   h¹n   gi¶i 
quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o, khëi kiÖn hµnh chÝnh thùc hiÖn 
theo   c¸c   quy   ®Þnh   cña   LuËt   KhiÕu   n¹i,   tè   c¸o   vµ   Ph¸p 
lÖnh Thñ  tôc gi¶i quyÕt c¸c vô  ¸n hµnh chÝnh (söa  ®æi) 
ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 1999. 


§i Ò u   24.  Xö  lý  vi ph¹m  ®èi víi ngêi cã  thÈm quyÒn 
xö  ph¹t vµ  ngêi bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh 
vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp
1.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  
trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp mµ cã hµnh 
vi s¸ch nhiÔu hoÆc bao che cho ngêi cã  hµnh vi vi ph¹m; 
kh«ng xö lý hoÆc xö lý kh«ng kÞp thêi, kh«ng ®óng møc, xö 
lý vît thÈm quyÒn quy ®Þnh; chiÕm ®o¹t, sö dông tr¸i phÐp  
tiÒn, tang vËt, ph¬ng tiÖn cã  liªn quan  ®Õn vi ph¹m th× 
tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  lý  kû  luËt 
hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× 
ph¶i båi thêng.
2. Ngêi bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  
qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cã hµnh vi chèng l¹i ngêi 
thi   hµnh   c«ng   vô,   tr×   ho∙n,   trèn   tr¸nh   viÖc   chÊp   hµnh 
25

quyÕt ®Þnh xö ph¹t hoÆc cã nh÷ng hµnh vi vi ph¹m kh¸c th× 
tuú   theo   tÝnh   chÊt,   møc   ®é   vi   ph¹m   sÏ   bÞ   xö   ph¹t   theo 
nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt t¬ng øng vÒ  xö  ph¹t vi 
ph¹m hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nÕu  
g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng.


Ch¬ng V
§IÒU KHO¶N THI HµNH


§i Ò u  25.  HiÖu lùc thi hµnh
NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ 
ngµy ®¨ng C«ng b¸o.


§i Ò u  26.  Tæ chøc thùc hiÖn
1.   Bé   C«ng   nghiÖp   cã   tr¸ch   nhiÖm   phèi   hîp   víi   c¸c 
Bé, ngµnh liªn quan híng dÉn thi hµnh NghÞ  ®Þnh nµy.
2.   C¸c   Bé   trëng,   Thñ   trëng   c¬   quan   ngang   Bé,   Thñ 
trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n 
tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   chÞu   tr¸ch   nhiÖm 
thi hµnh NghÞ  ®Þnh nµy.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản