Nghị định 64/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Chia sẻ: dongson

Nghị định 64/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 64/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định

 

 1. N GH Þ  § Þ NH  CñA CHÝNH PHñ Sè 64/2005/N§­CP ngµy 16 th¸ng 5 n¨m 2005  Quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp CHÝNH  PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12 n¨m   2001; C¨n  cø Ph¸p  lÖnh Xö  lý  vi ph¹m  hµnh  chÝnh  ngµy  02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp, NGH Þ  § Þ NH: Ch¬ng I NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ   ®Þnh   nµy   quy   ®Þnh   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh,  thÈm quyÒn, thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh   vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ   c«ng   nghiÖp   lµ   hµnh   vi   cè   ý   hoÆc   v«   ý  vi   ph¹m  c¸c  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt trong lÜnh vùc qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  vËt  liÖu næ c«ng nghiÖp mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m, theo quy  ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy   ph¶i   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh, bao gåm: 1. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ giÊy phÐp kinh doanh, giÊy   phÐp sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 2.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   nghiªn   cøu,   thö   nghiÖm,  s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 3. Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  b¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp. 4.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   vËn   chuyÓn   vËt   liÖu   næ  c«ng nghiÖp. 5.  Vi ph¹m  c¸c quy  ®Þnh vÒ   kinh doanh  vµ   cung øng,  xuÊt khÈu, nhËp khÈu vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
 2. 2 6. Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  sö  dông vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp. 7. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn cña ngêi cã liªn  quan tíi c¸c ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 8. Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  vµnh  ®ai an toµn khu vùc  cã ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 9. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ khu vùc cã   ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 10.   C¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp nÕu cã liªn quan ®Õn lÜnh  vùc kh¸c sÏ  bÞ  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh xö  ph¹t hµnh chÝnh  cña ChÝnh phñ trong lÜnh vùc ®ã. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ ®Þnh nµy. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ   ®Þnh nµy trong ph¹m vi l∙nh thæ,  vïng  ®Æc quyÒn kinh tÕ  vµ  thÒm lôc  ®Þa cña níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam; trõ  trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ  mµ  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam lµ  thµnh viªn  cã quy ®Þnh kh¸c. 3. Ngêi cha thµnh niªn cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh   trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp bÞ xö ph¹t  theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   7   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh. §i Ò u  3.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong NghÞ   ®Þnh nµy, c¸c tõ  ng÷  díi  ®©y  ®îc hiÓu nh  sau: 1. "VËt liÖu næ c«ng nghiÖp" bao gåm thuèc næ vµ  c¸c  phô  kiÖn næ (kÝp, d©y,  ®¹n chuyªn dïng…) dïng trong s¶n  xuÊt,   ®µo  t¹o,  nghiªn  cøu  khoa  häc vµ  c¸c  môc   ®Ých  d©n  dông kh¸c. 2.   "S¶n   xuÊt   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp"   lµ   qu¸   tr×nh  chÕ t¹o ra thuèc næ, phô kiÖn næ. 3. "Sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp” lµ  qu¸ tr×nh  ® a  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp ra dïng trong thùc tÕ nh»m ®¹t ®­ îc môc  ®Ých nhÊt  ®Þnh trong c¸c ho¹t  ®éng kinh tÕ  (khai  th¸c má, x©y dùng,  ®iÒu tra c¬  b¶n,  ®µo t¹o, nghiªn cøu 
 3. 3 khoa   häc...),   theo   mét   quy   tr×nh   c«ng   nghÖ   ®∙   ®îc   x¸c  ®Þnh. 4. “Kinh doanh, cung øng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp” lµ  qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n, vËn chuyÓn vËt liÖu   næ c«ng nghiÖp. 5.   “B¶o   qu¶n   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp”   lµ   qu¸   tr×nh  cÊt gi÷  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  t¹i kho hoÆc trong  qu¸  tr×nh vËn chuyÓn. 6.   “Nghiªn   cøu   chÕ   thö   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp”   lµ  qu¸   tr×nh   chÕ   t¹o   ra   s¶n   phÈm   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp  míi. Nghiªn cøu chÕ  thö  cã  thÓ  bao gåm toµn bé  qu¸ tr×nh  t¹o   ra   s¶n   phÈm   hoÆc   chØ   mét   trong   nh÷ng   bíc   cña   qu¸  tr×nh   ®Ó   x¸c   ®Þnh  thµnh   phÇn,  quy  tr×nh   c«ng   nghÖ,   d©y   chuyÒn thiÕt bÞ... 7. “DÞch vô  næ m×n” lµ  viÖc sö  dông vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp  nh»m thùc hiÖn  hîp   ®ång  næ m×n  gi÷a  bªn cã  chøc  n¨ng lµm dÞch vô næ m×n víi bªn cã nhu cÇu næ m×n ®Ó thùc  hiÖn mét môc ®Ých nhÊt ®Þnh. 8. “Thö  nghiÖm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp” lµ  qu¸ tr×nh  sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp t¹i hiÖn trêng thö næ hîp  lÖ  nh»m x¸c  ®Þnh tÝnh  n¨ng  kü  thuËt,  chÊt  lîng  vµ   ®iÒu  kiÖn sö dông cña vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 9.   “Ho¹t   ®éng  vËt   liÖu   næ  c«ng   nghiÖp”   lµ  viÖc   thùc   hiÖn mét, mét sè hoÆc toµn bé c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu chÕ  thö, thö nghiÖm, s¶n xuÊt, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn, cung øng,   dÞch vô næ m×n vµ sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.     §i Ò u   4.   Nguyªn   t¾c   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 1.  TÊt c¶ c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  ph¶i  ®îc ph¸t  hiÖn  kÞp thêi vµ  ph¶i bÞ   ®×nh chØ ngay. ViÖc xö  ph¹t ph¶i  ®îc  tiÕn hµnh nhanh chãng, c«ng minh, triÖt  ®Ó; mäi hËu qu¶  do vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp g©y ra ph¶i  ®îc kh¾c phôc theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. 2.   ViÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   ph¶i   do   ngêi   cã   thÈm  quyÒn quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng III cña NghÞ   ®Þnh nµy thùc hiÖn   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæ  chøc,  c¸ nh©n  chØ bÞ  xö   ph¹t vi  ph¹m hµnh  chÝnh  trong   lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   khi   cã  hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng II cña NghÞ   ®Þnh  nµy. 3. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n   lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp chØ bÞ  xö  ph¹t mét lÇn. Mét 
 4. 4 ngêi   thùc   hiÖn   nhiÒu   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong  lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp th×  bÞ  xö  ph¹t  vÒ   tõng   hµnh   vi   vi   ph¹m;   nÕu   c¸c   h×nh   thøc   xö   ph¹t   lµ  ph¹t   tiÒn   th×   ph¶i   ®îc   céng   l¹i   thµnh   møc   ph¹t   chung.  NhiÒu ngêi cïng thùc hiÖn mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  trong  lÜnh  vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  th×  mçi  ngêi vi ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t. 4.   ViÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   ph¶i   c¨n   cø   vµo   tÝnh  chÊt, møc  ®é  vi ph¹m, nh©n th©n vµ  nh÷ng t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ,   t×nh  tiÕt   t¨ng   nÆng   ®Ó   quyÕt   ®Þnh   h×nh   thøc,  biÖn   ph¸p xö ph¹t thÝch hîp. C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt   t¨ng nÆng  ®îc ¸p dông theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8, §iÒu 9  cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ §iÒu 6 cña NghÞ   ®Þnh sè 134/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 quy ®Þnh   chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m   hµnh chÝnh n¨m 2002. 5.   Kh«ng   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp trong c¸c tr êng hîp thuéc  t×nh thÕ  cÊp thiÕt, phßng vÖ  chÝnh  ®¸ng, sù  kiÖn bÊt ngê  hoÆc vi ph¹m hµnh chÝnh trong khi  ®ang m¾c bÖnh t©m thÇn  hoÆc c¸c bÖnh  kh¸c  lµm mÊt kh¶ n¨ng nhËn thøc  hoÆc  kh¶  n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh. §i Ò u   5.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 1. Thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   lµ   mét   n¨m   kÓ   tõ  ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu  næ c«ng nghiÖp  ®îc thùc hiÖn; nÕu qu¸ thêi h¹n trªn th×  kh«ng xö  ph¹t nh ng vÉn bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ® îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 NghÞ   ®Þnh nµy  ®Ó  kh¾c phôc hËu  qu¶   do   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt  liÖu næ c«ng nghiÖp g©y ra. 2. §èi víi c¸ nh©n  ®∙ bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc  ®∙ cã   quyÕt  ®Þnh  ®a vô  ¸n ra xÐt xö  theo thñ  tôc tè  tông h×nh  sù  nhng sau  ®ã  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh  chØ vô ¸n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn mµ hµnh vi vi ph¹m cã  dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc qu¶n lý  vËt  liÖu næ c«ng nghiÖp th×  bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh. Trong tr ­ êng hîp nµy, thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ  ba  th¸ng   kÓ   tõ   ngµy   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   nhËn   ®îc  quyÕt ®Þnh ®×nh chØ vµ hå s¬ vô vi ph¹m. 3. Trong thêi h¹n ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2  §iÒu nµy nÕu c¸ nh©n, tæ chøc l¹i thùc hiÖn vi ph¹m hµnh  chÝnh míi trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  hoÆc cè  t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë  viÖc xö  ph¹t th×  kh«ng 
 5. 5 ¸p dông thêi hiÖu quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu  nµy. Thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  ®îc tÝnh l¹i kÓ  tõ  thêi  ®iÓm thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh míi hoÆc thêi ®iÓm chÊm   døt hµnh vi trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t. 4.   Thêi   hiÖu   ®îc   quy   ®Þnh   theo   th¸ng   hoÆc   theo   n¨m  th×   kho¶ng   thêi   gian   ®ã   ®îc   tÝnh   theo   th¸ng,   n¨m   d¬ng  lÞch, bao gåm c¶ ngµy nghØ theo quy  ®Þnh cña Bé  luËt Lao  ®éng.  §i Ò u   6.  Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh 1.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong  lÜnh  vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  nÕu qua  mét   n¨m,   kÓ   tõ   ngµy   chÊp   hµnh   xong   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t  hoÆc tõ ngµy hÕt thêi hiÖu thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ  kh«ng thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m th×   ®îc coi lµ  cha bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ hµnh vi ®ã.     2. Thêi h¹n  ®îc coi lµ  cha bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh  ®îc  tÝnh theo  n¨m  d¬ng lÞch,  bao  gåm  c¶ ngµy  nghØ  theo quy  ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng. §i Ò u   7.   C¸c h×nh thøc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 1. H×nh thøc xö ph¹t chÝnh, bao gåm:  a)   C¶nh   c¸o:   ¸p   dông   ®èi   víi   c¸   nh©n,   tæ   chøc   vi  ph¹m   hµnh   chÝnh   nhá,   lÇn   ®Çu,   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ  hoÆc  ®èi víi mäi vi ph¹m hµnh chÝnh do ng êi cha thµnh  niªn tõ   ®ñ  14 tuæi  ®Õn díi 16 tuæi thùc hiÖn. C¶nh c¸o  ®îc quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n; b) Ph¹t tiÒn: c¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m ®Ó  quyÕt ®Þnh møc ph¹t tiÒn trong khung ph¹t tiÒn ®∙ ® îc quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy  ®èi víi tõng hµnh vi vi ph¹m. Møc  ph¹t cô  thÓ   ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   lµ   møc   trung  b×nh cña khung ph¹t tiÒn  ®èi víi hµnh vi  ®ã; nÕu vi ph¹m  cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  th×  møc ph¹t cã  thÓ  gi¶m thÊp h¬n  nhng   kh«ng   ®îc   gi¶m   qu¸   møc   tèi   thiÓu   cña   khung   ph¹t   tiÒn; nÕu vi ph¹m cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng th×  møc ph¹t cã  thÓ  t¨ng cao h¬n nhng kh«ng  ®îc t¨ng qu¸ møc tèi  ®a cña  khung ph¹t tiÒn. 2. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung, bao gåm:  a) Tíc quyÒn sö  dông cã  thêi h¹n hoÆc kh«ng thêi h¹n  giÊy phÐp ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
 6. 6 b)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp. 3.  Ngoµi  c¸c h×nh  thøc  xö  ph¹t  chÝnh  vµ  xö  ph¹t  bæ  sung quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy, c¸ nh©n,  tæ   chøc   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt  liÖu næ c«ng nghiÖp cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc nhiÒu  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau ®©y: a) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr êng do vi  ph¹m hµnh chÝnh g©y ra; b) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc buéc th¸o dì c«ng tr×nh  x©y dùng tr¸i phÐp; c)  Buéc  ®a ra khái  l∙nh  thæ ViÖt  Nam hoÆc  buéc  t¸i  xuÊt   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   20   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi  ph¹m hµnh chÝnh; d) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng kh«ng an toµn do vi ph¹m   hµnh chÝnh g©y ra; ®) Buéc di chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp dù tr÷ quèc   gia do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®Õn kho,  ®Þa  ®iÓm theo  quy ®Þnh. Ch¬ng II C¸C HµNH VI VI PH¹M HµNH CHÝNH TRONG LÜNH VùC  qu¶n lý VËT LIÖU Næ C¤NG NGHIÖP,  H×NH THøC Vµ MøC Xö PH¹T §i Ò u   8.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  giÊy phÐp kinh doanh,   giÊy phÐp sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp   1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi: a) Kh«ng khai b¸o viÖc mÊt giÊy phÐp trong thêi h¹n   ba   ngµy   lµm   viÖc   hoÆc   kh«ng   lu   gi÷   giÊy   phÐp,   b¶n   sao  giÊy phÐp hîp lÖ t¹i trô së ®iÒu hµnh; b)   Kh«ng   ®¨ng   ký,   th«ng   b¸o   theo   quy   ®Þnh   khi   tiÕn  hµnh hoÆc chÊm døt c¸c ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; c) Kh«ng b¸o c¸o theo quy  ®Þnh hoÆc b¸o c¸o sai lÖch  vÒ   t×nh   h×nh   ho¹t   ®éng   cã   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   vËt  liÖu næ c«ng nghiÖp.  2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi sö  dông giÊy phÐp kinh  doanh, giÊy phÐp sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  ®∙ hÕt  h¹n hoÆc ph¶i cÊp ®æi l¹i theo quy ®Þnh nhng kh«ng qu¸ 30 
 7. 7 ngµy kÓ  tõ  ngµy giÊy phÐp hÕt h¹n  ®Ó  kinh doanh, sö  dông  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 3. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  mét trong c¸c hµnh vi cho mîn,  cho thuª, ®i mîn, ®i thuª giÊy phÐp kinh doanh, giÊy phÐp   sö   dông   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp;   uû   quyÒn   vµ   nhËn   uû  quyÒn thùc hiÖn c¸c ho¹t  ®éng vÒ  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  quy   ®Þnh   trong   giÊy   phÐp   kinh  doanh,   giÊy  phÐp   sö  dông   vËt liÖu næ c«ng nghiÖp khi  ®èi tîng uû  quyÒn hoÆc nhËn  uû quyÒn cha ®îc cÊp phÐp. 4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   tÈy  xo¸, söa ch÷a c¸c néi dung quy  ®Þnh trong giÊy phÐp kinh  doanh, giÊy phÐp sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 5. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc cã hµnh vi lîi dông giÊy phÐp sö dông vËt   liÖu næ c«ng nghiÖp  ®Ó  kinh doanh, cung øng vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp. 6. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tíc quyÒn sö  dông giÊy  phÐp cã thêi h¹n ®Õn 6 th¸ng ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i   kho¶n 3; 1 n¨m  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu   nµy. Tíc quyÒn sö  dông kh«ng thêi h¹n giÊy phÐp sö  dông  vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 5 §iÒu nµy.  §i Ò u   9.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ nghiªn cøu, thö nghiÖm  vµ s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 1. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   Sö   dông   c¸c   lo¹i   thiÕt   bÞ   s¶n   xuÊt   vËt   liÖu   næ  c«ng nghiÖp cha  ®îc nghiÖm thu, cho phÐp  ®a vµo sö  dông  theo quy ®Þnh; b) Söa ch÷a lµm thay  ®æi thiÕt bÞ  s¶n xuÊt vËt liÖu  næ c«ng nghiÖp sai víi thiÕt kÕ  cña nhµ  chÕ  t¹o khi cha  ®îc phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn;  c) Thay ®æi quy tr×nh s¶n xuÊt, mÆt b»ng bè trÝ thiÕt   bÞ   c«ng   nghÖ   hoÆc   thay   ®æi   c¸c   th«ng   sè   c«ng   nghÖ   s¶n  xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp khi cha ®îc phÐp cña c¬ quan  cã thÈm quyÒn; d) S¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vît qu¸ 5% c«ng  suÊt  ®Þnh møc cña thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ   ®∙  ®îc  phª duyÖt cho phÐp; ®)   §Ó   nguyªn   liÖu   hoÆc   s¶n   phÈm   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp tån ®äng qu¸ møc quy ®Þnh t¹i khu vùc s¶n xuÊt;
 8. 8 e) §ãng gãi vËt liÖu næ c«ng nghiÖp sai quy c¸ch ®¨ng   ký; g)  HÖ  thèng  sæ s¸ch,  biÓu  mÉu sö   dông cho  c«ng  t¸c  kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng   cã hoÆc kh«ng ®óng theo quy ®Þnh.     2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau  ®©y: a) Nghiªn cøu, chÕ  thö  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng  theo ®óng néi dung, ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong ®Ò ¸n nghiªn   cøu ®∙ ®îc phª duyÖt; b) §a c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vµo ho¹t  ®éng khi cha tæ chøc nghiÖm thu vµ cha ®îc c¬ quan nhµ n­ íc cã  thÈm quyÒn x¸c nhËn  ®ñ   ®iÒu kiÖn cho phÐp s¶n xuÊt  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;  c)  Tæ  chøc  s¶n  xuÊt  vËt  liÖu   næ c«ng   nghiÖp  khi  ch a  kh¾c phôc, bæ sung c¸c yªu cÇu cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm  quyÒn vÒ ®iÒu kiÖn cho phÐp s¶n xuÊt; d) Thay ®æi thiÕt kÕ vÒ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, mÆt b»ng   hoÆc nhµ xëng s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng khi  cha  ®îc c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn phª duyÖt  cho phÐp; ®)   Kh«ng   cã   hoÆc   ®Ó   h  háng   néi   quy,   quy   tr×nh   s¶n  xuÊt, quy tr×nh vËn hµnh thiÕt bÞ t¹i c¸c vÞ trÝ s¶n xuÊt  theo quy ®Þnh;  e) HÖ  thèng thu l«i, tiÕp  ®Þa kh«ng  ®¹t c¸c yªu cÇu  theo quy ®Þnh; g)   Kh«ng   cã   biÖn   ph¸p   che   ch¾n   b¶o   vÖ   gi÷a   c¸c   bé  phËn,   c«ng   ®o¹n   nguy   hiÓm   cña   d©y   chuyÒn   s¶n   xuÊt   vËt  liÖu næ c«ng nghiÖp; h) Kh«ng kÞp thêi söa ch÷a, kh¾c phôc c¸c h  háng cña  thiÕt  bÞ  s¶n xuÊt,  thiÕt bÞ  phô  trî, c¸c hÖ  thèng   ®iÖn  nhng vÉn tiÕn hµnh s¶n xuÊt;   i)   C¾t   bá   hoÆc   lµm   h  háng   c¸c   thiÕt   bÞ,   c¬   cÊu   an  toµn trang bÞ kÌm theo thiÕt bÞ s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp;  k) §Ó  ngêi lao  ®éng vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh an toµn vÒ  phßng ch¸y, phßng næ t¹i khu vùc s¶n xuÊt.  3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau  ®©y: a) S¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng n»m trong   danh môc vËt liÖu næ c«ng nghiÖp do c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn quy ®Þnh;
 9. 9 b)   Sö   dông   nguyªn   liÖu   s¶n   xuÊt   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp kÐm phÈm chÊt hoÆc nguyªn liÖu kh«ng râ nguån gèc; c) Kh«ng thùc hiÖn kiÓm tra chÊt lîng nguyªn liÖu tr­ íc khi ®a vµo s¶n xuÊt; d) Thay  ®æi thµnh phÇn, chñng lo¹i nguyªn liÖu hoÆc  s¶n xuÊt kh«ng ®óng lo¹i s¶n phÈm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp   ®∙ ®¨ng ký vµ ®îc phÐp ®a vµo s¶n xuÊt, sö dông; ®)   NghiÖm   thu,   thö   nghiÖm   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   kh«ng   ®óng   quy   ®Þnh   hoÆc   cè   t×nh   lµm   sai   lÖch   kÕt   qu¶  nghiÖm thu, thö nghiÖm; e)   Kh«ng   thùc   hiÖn   hoÆc   kh«ng   duy   tr×   thêng   xuyªn  viÖc kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau  ®©y: a)   Tæ   chøc   nghiªn   cøu,   chÕ   thö   vËt   liÖu   næ   c«ng  nghiÖp   khi   cha   ®îc   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   cho  phÐp, giao nhiÖm vô; b) Söa ch÷a, thay  ®æi kÕt cÊu, cÊu tróc bé  phËn x©y  dùng nhµ  xëng vi ph¹m c¸c yªu cÇu vÒ  che ch¾n b¶o vÖ  bªn   trong nhµ xëng hoÆc vi ph¹m c¸c yªu cÇu vÒ lèi tho¸t n¹n,  kh¶ n¨ng chÞu lùc, chÞu löa cña c«ng tr×nh, vi ph¹m c¸c  tiªu chuÈn vÖ sinh m«i trêng lao ®éng;    c) Thay  ®æi mÆt b»ng bè  trÝ  c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt,  kho chøa vµ b∙i thö næ vi ph¹m c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kho¶ng c¸ch  an toµn trong néi bé khu vùc s¶n xuÊt; d) Më réng mÆt b»ng khu vùc s¶n xuÊt vi ph¹m c¸c ®iÒu  kiÖn vÒ kho¶ng c¸ch an toµn ®èi víi c«ng tr×nh vµ khu d©n  c l©n cËn; ®) Kh«ng cã ô  che ch¾n b¶o vÖ  bªn ngoµi hoÆc kÕt cÊu  ô  che ch¾n b¶o vÖ bªn ngoµi kh«ng ®¹t yªu cÇu khi cha ®¶m b¶o  kho¶ng c¸ch an toµn theo quy ®Þnh; e) Kh«ng kÞp thêi söa ch÷a, kh¾c phôc c¸c h  háng vÒ  nhµ  xëng s¶n xuÊt, kho chøa vËt liÖu næ c«ng nghiÖp lµm  ¶nh hëng   ®Õn  c¸c   ®iÒu  kiÖn an toµn trong  s¶n  xuÊt,  b¶o  qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 5.  H×nh thøc  xö  ph¹t  bæ sung:  tÞch  thu  tang vËt  vi  ph¹m   ®èi   víi   c¸c   hµnh  vi   quy   ®Þnh  t¹i   ®iÓm   a,  b,   d,   ®  kho¶n 3 §iÒu nµy. 6. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c: a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm b, c, d, ® kho¶n 1; ®iÓm i kho¶n 2; ®iÓm b, c, d  kho¶n 4 §iÒu nµy;
 10. 10 b) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng kh«ng an toµn do vi ph¹m   hµnh   chÝnh   ®èi   víi   c¸c   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   e,   g  kho¶n 2; ®iÓm ® kho¶n 4 §iÒu nµy.  §i Ò u   10.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  b¶o qu¶n vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  300.000  ®ång  ®Õn   500.000 ®ång ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi kh«ng bè  trÝ  buång riªng hoÆc kh«ng trang bÞ  ph¬ng tiÖn cÊp ph¸t  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp t¹i kho tiªu thô.  2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Thùc hiÖn kh«ng  ®óng chÕ   ®é  thèng kª b¸o c¸o, thñ  tôc xuÊt nhËp kho vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; b) Kh«ng thùc hiÖn chÕ   ®é  kiÓm tra sæ s¸ch thèng kª,  b¸o c¸o xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; c)   Kh«ng   thiÕt   lËp   c¸c   biÓn   b¸o,   ký   hiÖu   c¶nh   b¸o  nguy   hiÓm   t¹i   c¸c   khu   vùc   b¶o   qu¶n   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp theo quy ®Þnh;  d)   Cho   tæ   chøc,   c¸   nh©n   kh¸c   göi   vËt   liÖu   næ   c«ng  nghiÖp   hoÆc   thuª   kho   chøa  vËt  liÖu   næ  c«ng   nghiÖp  nh ng  kh«ng cã hîp ®ång hoÆc v¨n b¶n hîp lÖ. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)  B¶o qu¶n  vËt liÖu  næ c«ng  nghiÖp  vît  qu¸ quy  m«  b¶o qu¶n cña kho theo quy ®Þnh; b)   B¶o   qu¶n   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   thuéc   c¸c   nhãm  kh¸c nhau trong cïng mét kh«ng gian kho khi cha cã ®ñ c¸c  ®iÒu kiÖn an toµn theo quy ®Þnh; c) Kh«ng thùc hiÖn ®óng quy tr×nh s¾p xÕp, ®¶o chuyÓn   vËt liÖu næ c«ng nghiÖp trong kho chøa theo quy ®Þnh; d) Kh«ng thùc hiÖn c«ng t¸c niªm phong, kho¸ cöa kho  theo quy ®Þnh.  4. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   TËp   kÕt,   xÕp   dì   hoÆc   b¶o   qu¶n   vËt   liÖu   næ   c«ng  nghiÖp t¹i ®Þa ®iÓm cha ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn  cho phÐp; b) B¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp t¹i kho cha  ®îc  c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  thÈm duyÖt  thiÕt  kÕ  hoÆc 
 11. 11 cha   tæ   chøc   nghiÖm   thu   vµ   ®îc   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm  quyÒn chÊp thuËn; c)   Trang   bÞ   thiÕu   hoÆc   kh«ng   söa   ch÷a   kÞp   thêi   hÖ  thèng th«ng tin liªn l¹c theo quy ®Þnh; d) Kh«ng x©y dùng hoÆc kh«ng söa ch÷a kÞp thêi hµng   rµo kho b¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; ®)   Kh«ng   duy   tr×,   söa   ch÷a   kÞp   thêi   c¸c   tr¹m   canh  g¸c, b¶o vÖ kho;   e)  Kh«ng  söa ch÷a  kÞp thêi  c¸c  h  háng  cña hÖ   thèng  cung cÊp ®iÖn, hÖ thèng chiÕu s¸ng; g) Kh«ng söa ch÷a kÞp thêi c¸c h háng cña kÕt cÊu kho,  ô che ch¾n b¶o vÖ; h)   Kh«ng   söa   ch÷a   hoÆc   kh«ng   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   kiÓm  tra, ®o kiÓm ®Þnh kú hÖ thèng thu l«i tiÕp ®Þa chèng sÐt; i)  Kh«ng  thùc hiÖn  c«ng  t¸c xö   lý  vËt liÖu  næ c«ng  nghiÖp qu¸ h¹n, vËt liÖu næ c«ng nghiÖp mÊt phÈm chÊt. k)  Dù  tr÷  hµng  vËt  liÖu næ  c«ng nghiÖp   dù  tr÷  quèc  gia kh«ng ®óng lo¹i kho, ®Þa ®iÓm theo quy ®Þnh; l) §Ó hµng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp dù tr÷ quèc gia bÞ  h háng vît qu¸ ®Þnh møc mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng; m) Vi ph¹m chÕ ®é b¶o mËt vÒ dù tr÷ quèc gia. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi më  réng, c¶i t¹o khu   vùc kho b¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vi ph¹m c¸c yªu  cÇu vÒ  kho¶ng c¸ch an toµn, vi ph¹m c¸c yªu cÇu an toµn  vÒ  phßng ch¸y, phßng næ, phßng chèng lôt b∙o, lèi tho¸t   n¹n.  6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau  ®©y: a) Më  réng mÆt b»ng khu vùc kho b¶o qu¶n vËt liÖu næ   c«ng nghiÖp vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ kho¶ng c¸ch an toµn cho  c«ng tr×nh, khu vùc d©n c l©n cËn; b) Kh«ng x©y dùng ô b¶o vÖ che ch¾n hoÆc ô b¶o vÖ che   ch¾n kh«ng   ®¹t quy c¸ch khi cha  ®¶m  b¶o  kho¶ng  c¸ch  an  toµn theo quy ®Þnh.    7. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi  ®Ó  mÊt vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp t¹i kho b¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 8. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tÞch thu tang vËt, ph ­ ¬ng tiÖn vi ph¹m  ®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d   kho¶n 2 §iÒu nµy.
 12. 12 9. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c: a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 5, 6 §iÒu nµy; b) Buéc di chuyÓn hµng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp dù tr÷   ®Õn kho,  ®Þa  ®iÓm theo quy  ®Þnh  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m  t¹i ®iÓm k kho¶n 4 §iÒu nµy. §i Ò u   11.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  vËn chuyÓn vËt liÖu  næ c«ng nghiÖp 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  300.000  ®ång  ®Õn   500.000  ®ång  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  mét trong nh÷ng  hµnh vi:   a) Cã  sù  thay  ®æi  ®iÒu kiÖn an toµn cña ph¬ng tiÖn  vËn   chuyÓn   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   nhng   kh«ng   kÞp   thêi  khai b¸o theo quy ®Þnh; b) Kh«ng cã biÓn b¸o x¸c ®Þnh giíi h¹n khu vùc bèc dì  theo quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi: a) Kh«ng cã  biÓn b¸o, ký  hiÖu vËn chuyÓn vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp theo quy ®Þnh; b) Lµm h háng, nhµu n¸t giÊy phÐp vËn chuyÓn vËt liÖu   næ c«ng nghiÖp; c) Kh«ng bãc gì c¸c lo¹i biÓn b¸o, ký hiÖu vËn chuyÓn   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   g¾n   trªn   ph¬ng  tiÖn   vËn   chuyÓn  khi   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   ®∙   ®îc   bèc   xÕp   khái   ph¬ng  tiÖn vËn chuyÓn; d) Tr¶ giÊy phÐp vËn chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp   nhng kh«ng  thÓ  hiÖn  ®Çy  ®ñ  néi dung khai b¸o,  x¸c  nhËn  theo quy ®Þnh. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi: a)   Kh«ng   cã   hoÆc   thiÕu   nh©n   viªn   ¸p   t¶i   theo   quy   ®Þnh; b) Nh©n viªn ¸p t¶i vµ ngêi ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn cha  ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh; c) §iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y qu¸ tèc  ®é  quy  ®Þnh trong giÊy phÐp vËn chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 4. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi:
 13. 13 a)   VËn   chuyÓn   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   cïng   víi   c¸c  lo¹i hµng ho¸ kh«ng ®îc phÐp vËn chuyÓn theo quy ®Þnh; b)   Chë   ngêi   kh«ng   cã   nhiÖm   vô   trªn   ph¬ng   tiÖn   vËn  chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; c) Kh«ng tæ chøc b¶o vÖ canh g¸c khi tiÕn hµnh bèc dì  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi: a) VËn chuyÓn khèi lîng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vît  qu¸ møc quy ®Þnh trong giÊy phÐp; b) VËn chuyÓn kh«ng  ®óng chñng lo¹i vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp quy ®Þnh trong giÊy phÐp vËn chuyÓn; c) VËn chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp thuéc c¸c nhãm  kh«ng ®îc phÐp cïng vËn chuyÓn theo quy ®Þnh trªn mét ph ­ ¬ng tiÖn vËn chuyÓn; d) VËn chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp trªn c¸c ph¬ng  tiÖn cha ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi: a)   VËn   chuyÓn   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   kh«ng   ®óng   tuyÕn ®êng quy ®Þnh trong giÊy phÐp vËn chuyÓn; b)   Dõng   ®ç   ph¬ng   tiÖn   vËn   chuyÓn   vËt   liÖu   næ   c«ng  nghiÖp ë nh÷ng n¬i kh«ng ®îc phÐp theo quy ®Þnh; c)   Bèc   xÕp,   chuyÓn   hµng   ®ang   trªn   ®êng   vËn   chuyÓn  sang ph¬ng tiÖn kh¸c khi cha  ®îc sù  cho phÐp cña c¬  quan  qu¶n lý cã thÈm quyÒn; d) Bèc dì  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp t¹i  ®Þa  ®iÓm kh«ng  b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh. 7. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n lµm mÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 8. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi vËn chuyÓn vËt liÖu  næ c«ng nghiÖp kh«ng cã  giÊy phÐp vËn chuyÓn vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp theo quy ®Þnh. 9. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: a) TÞch thu phÇn tang vËt vi ph¹m vît qu¸ khèi lîng  cho phÐp vËn chuyÓn  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm a kho¶n 5; tÞch thu tang vËt vi ph¹m ®èi víi c¸c   hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 5, kho¶n 8 §iÒu   nµy;
 14. 14 b) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn  cã  thêi h¹n   ®Õn 01 n¨m  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh   t¹i ®iÓm a kho¶n 5, kho¶n 7, kho¶n 8 §iÒu nµy. 10.  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c: buéc kh¾c phôc t×nh  tr¹ng   kh«ng   an   toµn   do   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®èi   víi   c¸c  hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 4; c,d kho¶n 5. §i Ò u   12.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  kinh doanh, cung øng  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp   1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)  B¸n vËt  liÖu næ  c«ng nghiÖp   cho tæ chøc  cã  giÊy  phÐp sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp khi cha ký  kÕt hîp  ®ång hoÆc cha ®iÒu chØnh hîp ®ång theo quy ®Þnh;  b)  Tõ  chèi  mua l¹i  vËt liÖu  næ c«ng  nghiÖp  sö  dông  kh«ng hÕt cña bªn mua mµ  kh«ng cã  lý  do chÝnh  ®¸ng theo  quy ®Þnh; c) Cã  giÊy phÐp sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp nhng  kh«ng ký kÕt hîp ®ång khi mua vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; d)   Kh«ng   b¸n   l¹i   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   sö   dông   kh«ng hÕt cho tæ chøc kinh doanh vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  hîp ph¸p; ®) Ký  kÕt hîp  ®ång hoÆc b¸n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  cho tæ chøc sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cã  giÊy phÐp  sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  ®∙ hÕt h¹n hoÆc ph¶i cÊp  ®æi l¹i giÊy phÐp theo quy ®Þnh nhng kh«ng qu¸ 30 ngµy kÓ  tõ ngµy giÊy phÐp sö dông hÕt h¹n. 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) B¸n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng n»m trong danh   môc   ®îc   phÐp   sö   dông   do   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn  c«ng bè hµng n¨m; b) XuÊt, nhËp vËt liÖu næ c«ng nghiÖp dù tr÷ quèc gia   kh«ng  ®óng chñng lo¹i, khèi lîng, quy c¸ch vµ  chÊt lîng  theo quy ®Þnh trong kÕ ho¹ch dù tr÷ quèc gia.    3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Sö  dông  ®¬n vÞ  trùc thuéc kh«ng cã  tªn trong giÊy  phÐp kinh doanh  ®Ó  kinh doanh, cung øng vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp; b) Ký  kÕt hîp  ®ång hoÆc b¸n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  cho tæ chøc sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®∙ bÞ c¬ quan   qu¶n lý  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh tíc quyÒn sö  dông   giÊy   phÐp   hoÆc   ®∙   bÞ   ®×nh   chØ,   t¹m   ®×nh   chØ   ho¹t  ®éng sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 
 15. 15 c) Mua vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cña tæ chøc, c¸ nh©n  kh«ng ®îc phÐp kinh doanh vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; d) Cho vay, cho mîn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau  ®©y: a)   XuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   kh«ng   ®óng   c¸c   chØ   tiªu   kü  thuËt cña thiÕt bÞ  s¶n xuÊt, thö  nghiÖm vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp quy ®Þnh trong giÊy phÐp; b) XuÊt khÈu, nhËp khÈu vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng   ®óng   chñng   lo¹i,   chÊt   lîng,   sè   lîng   vËt   liÖu   næ   c«ng  nghiÖp quy  ®Þnh trong hîp  ®ång  ®∙  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cho phÐp xuÊt, nhËp khÈu.   5. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi t  vÊn sai, cung cÊp  th«ng   tin   sai   trong   c¸c   ho¹t   ®éng   t  vÊn   lËp   dù   ¸n   s¶n  xuÊt vËt liÖu  næ c«ng  nghiÖp,  lËp  ph¬ng  ¸n thiÕt  kÕ  næ  m×n nhng cha tíi møc g©y hËu qu¶ nghiªm träng. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau  ®©y: a) XuÊt khÈu, nhËp khÈu vËt liÖu næ c«ng nghiÖp khi   cha ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp xuÊt, nhËp  khÈu; b) Ký  kÕt hîp  ®ång hoÆc b¸n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  cho tæ chøc sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng cã giÊy  phÐp sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 7. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tÞch thu tang vËt, ph ­ ¬ng tiÖn vi ph¹m ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i   ®iÓm   a   kho¶n   1;   ®iÓm   a   kho¶n   2;   ®iÓm   b,   c,   d  kho¶n   3;  ®iÓm b kho¶n 6 §iÒu nµy. 8.  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c: buéc  ®a ra khái l∙nh  thæ ViÖt Nam hoÆc buéc t¸i xuÊt tang vËt do hµnh vi vi  ph¹m vÒ  nhËp khÈu nªu t¹i kho¶n 4;  ®iÓm a kho¶n 6 §iÒu  nµy   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   20   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m  hµnh chÝnh. §i Ò u   13.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  sö  dông vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  300.000  ®ång  ®Õn   500.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  hµnh  vi kh«ng  lËp   thiÕt   kÕ   næ   m×n,   lËp   thiÕt   kÕ   næ   m×n   cã   néi   dung   kh«ng ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh. 
 16. 16 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng cã thiÕt kÕ næ m×n hoÆc thiÕt kÕ næ m×n cha ®­ îc phª duyÖt  ®èi víi c«ng t¸c næ m×n cã  yªu cÇu cÇn phª   duyÖt thiÕt kÕ næ m×n theo quy ®Þnh;  b)   Sö   dông   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   kh«ng   n»m   trong  danh môc vËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®îc phÐp sö dông; c) Sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp qu¸ h¹n nh ng kh«ng  thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh vÒ  kiÓm tra bæ sung chÊt lîng vËt  liÖu næ c«ng nghiÖp hÕt h¹n sö dông; d)   Kh«ng   tæ   chøc   kiÓm   tra,   lËp   biªn   b¶n   kÕt   qu¶  khoan, n¹p m×n tríc khi khëi næ; ®) Kh«ng tæ chøc kiÓm tra, lËp biªn b¶n khi kÕt thóc  næ m×n.  3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng kiÓm tra chÊt lîng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  theo quy ®Þnh  tríc khi sö dông;  b) Sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kÐm phÈm chÊt; c) Kh«ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ b¶o qu¶n vËt liÖu   næ c«ng nghiÖp t¹i n¬i næ m×n;   d)   Kh«ng   quy   ®Þnh   giíi   h¹n   vïng   nguy   hiÓm   tríc   khi  tiÕn hµnh næ m×n; ®) Kh«ng lËp tr¹m g¸c b¶o vÖ  hoÆc kh«ng cã  ký  hiÖu,  biÓn b¸o nguy hiÓm t¹i ranh giíi vïng nguy hiÓm. 4. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi: a) Më réng tr¸i phÐp khu vùc sö dông vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp   vi  ph¹m   kho¶ng  c¸ch   an  toµn   cho   c«ng   tr×nh,   khu   vùc d©n c l©n cËn; b) Kh«ng thùc hiÖn  ®óng tr×nh tù  tÝn hiÖu b¸o lÖnh vµ   b¸o yªn khi næ m×n; c) Kh«ng thùc hiÖn  ®óng c¸c yªu cÇu an toµn quy  ®Þnh   trong thiÕt kÕ næ m×n; d) Kh«ng thùc hiÖn  ®óng tr×nh tù, biÖn ph¸p tiªu huû  m×n   ®∙   ®a   ra   sö   dông   nhng   kh«ng   næ   hoÆc   næ   kh«ng   hoµn  toµn theo quy ®Þnh. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc cã mét trong c¸c hµnh vi:  a) Sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vi ph¹m hµnh lang  b¶o   vÖ   c«ng   tr×nh  giao   th«ng,  c«ng   tr×nh   thuû  lîi,   c«ng  tr×nh ®êng èng vËn chuyÓn dÇu khÝ; vi ph¹m c¸c khu di tÝch  
 17. 17 lÞch sö  v¨n ho¸ hoÆc c¸c c«ng tr×nh  quèc gia quan träng   kh¸c; b)   Thay   ®æi   chñng   lo¹i,   sè   lîng   vËt   liÖu   næ   c«ng  nghiÖp hoÆc ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn næ quy ®Þnh trong thiÕt   kÕ næ m×n ®∙ ®îc ngêi cã tr¸ch nhiÖm ký duyÖt; c) Thay  ®æi thêi  ®iÓm næ m×n  ®∙ tho¶ thuËn theo quy  ®Þnh.  6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi lîi dông viÖc næ m×n   ®Ó bít xÐn, lÊy c¾p vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 7. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: a) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m  ®èi víi c¸c  hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b, c kho¶n 2;  ®iÓm b  kho¶n 3 §iÒu nµy; b)  Tíc quyÒn  sö  dông  giÊy  phÐp  sö  dông  vËt liÖu  næ  c«ng nghiÖp cã  thêi h¹n  ®Õn 06 th¸ng  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   kho¶n   4,   ®iÓm   a   kho¶n   5   §iÒu   nµy;   tíc  quyÒn sö  dông giÊy phÐp sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  kh«ng thêi h¹n  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu  nµy.  8.  ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   kh¸c:   buéc   kh«i   phôc   l¹i  t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c¸c hµnh vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 4 §iÒu nµy.  §i Ò u   14.   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   ®iÒu   kiÖn   cña   ngêi  lµm c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau  ®©y:   a)  Sö  dông  c¸n bé  l∙nh   ®¹o  c«ng t¸c  kinh  doanh,  sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cha  ®ñ  tiªu chuÈn theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh; b) Sö  dông ngêi lao  ®éng kh«ng cã  chuyªn m«n phï  hîp   theo quy ®Þnh; c) Sö  dông ngêi lao  ®éng cha  ®îc huÊn luyÖn,  ®µo t¹o  vÒ  quy tr×nh kü  thuËt  an toµn  trong  s¶n xuÊt,  sö  dông,  b¶o qu¶n, vËn chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vµ  kü  thuËt  an toµn phßng chèng ch¸y næ theo quy ®Þnh; d) Kh«ng tæ chøc huÊn luyÖn  ®Þnh kú, huÊn luyÖn l¹i   theo quy ®Þnh ®èi víi c¸c ®èi tîng cã liªn quan trùc tiÕp  ®Õn c«ng t¸c tiÕp nhËn, s¶n xuÊt, sö  dông, b¶o qu¶n, vËn  chuyÓn, thö nghiÖm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.   
 18. 18 § i Ò u   15.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  vµnh  ®ai an toµn khu  vùc cã ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   50.000   ®ång   ®Õn  150.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  mét trong  c¸c  hµnh vi sau ®©y: a) Tù   ý  ra vµo, tô  häp trong ph¹m vi vïng nguy hiÓm  hoÆc vµnh ®ai an toµn; b) Ch¨n th¶ sóc vËt hoÆc trång hoa mÇu trong ph¹m vi  vµnh ®ai an toµn. 2. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   500.000  ®ång  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  c¸c hµnh vi  ®èt  löa hoÆc th¶i chÊt ch¸y, r¸c, chÊt ¨n mßn, chÊt  ®éc vµo  khu vùc vµnh ®ai an toµn.  3. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi xª dÞch cét mèc vµnh  ®ai   an   toµn   hoÆc   tù   ý   di   chuyÓn   c¸c   lo¹i   biÓn   b¸o   ký   hiÖu  vïng nguy hiÓm. 4. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:  a)   Kh«ng   cã   kho¶ng   c¸ch   ng¨n   ch¸y   hoÆc   kh«ng   dän,   ph¸t quang c©y dÔ ch¸y trong khu vùc vµnh ®ai an toµn; b) Ph¸ ho¹i hoÆc lµm h  háng hµng rµo b¶o vÖ,  ô  che  ch¾n   an   toµn   khu   vùc   kho   b¶o   qu¶n   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp. 5. Ph¹t tiÒn tõ  3.000.000  ®ång  ®Õn 5.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi lÊn chiÕm ®Êt x©y dùng c«ng  tr×nh trong ph¹m vi vµnh ®ai an toµn. 6. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tÞch thu tang vËt, ph ­ ¬ng tiÖn vi ph¹m  ®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b   kho¶n 1; ®iÓm b kho¶n 4 §iÒu nµy. 7.   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   kh¸c:   buéc   th¸o   dì   c«ng   tr×nh x©y dùng  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu  nµy. §i Ò u   16.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  c«ng t¸c b¶o vÖ  khu  vùc cã ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 1   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   300.000   ®ång   ®Õn  500.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  mét trong  c¸c  hµnh vi sau ®©y: a) Tù   ý  cho ngêi kh«ng cã  nhiÖm vô  ra vµo trong khu  vùc ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; b) Kh«ng thùc hiÖn chÕ   ®é  giao nhËn khi bµn giao ca  trùc;
 19. 19 c) Bá trùc hoÆc kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é canh g¸c, tuÇn   tra trong ca trùc; d)   Kh«ng   b¸o   c¸o   kÞp   thêi   c¸c   t×nh   huèng   bÊt   th êng  trong ca trùc. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng x©y dùng néi quy, chÕ ®é b¶o vÖ canh g¸c khu  vùc ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; b) Kh«ng thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra viÖc canh g¸c,   b¶o vÖ khu vùc ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp theo quy  ®Þnh.  3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau  ®©y: a)  Kh«ng  biªn chÕ   ®ñ  lùc  lîng  b¶o vÖ   canh g¸c  theo  quy ®Þnh; b) X©y dùng, trang bÞ thiÕu hoÆc kh«ng ®óng, kh«ng ®ñ   theo quy ®Þnh c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn, c«ng tr×nh b¶o vÖ canh  g¸c khu vùc ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.   Ch¬ng III T H È M   Q U Y Ò N   V µ   T H ñ   T ô C   X ö   P H ¹ T   V I     P H ¹ M   H µ N H   C H Ý N H  TRONG LÜNH VùC qu¶n lý VËT LIÖU Næ C¤NG NGHIÖP   §i Ò u  17.  ThÈm quyÒn xö ph¹t cña Chñ tÞch Uû ban nh©n  d©n c¸c cÊp Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n  d©n  c¸c  cÊp  cã  thÈm  quyÒn   xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu  næ c«ng nghiÖp thuéc ph¹m vi qu¶n lý  x¶y ra t¹i  ®Þa ph ­ ¬ng, cô thÓ nh sau: 1. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ cã  quyÒn xö  ph¹t  ®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13; kho¶n  1, 2 §iÒu 15; kho¶n 1 §iÒu 16 gåm: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000 ®ång; c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m trong lÜnh  vùc   qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   cã   gi¸   trÞ   ®Õn   500.000 ®ång; d) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  do vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp g©y ra.
 20. 20 2.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   quËn,   huyÖn,   thÞ   x∙,   thµnh phè thuéc tØnh cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m trong lÜnh  vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; d) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  do vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp g©y ra; ®)   Buéc   th¸o   dì   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   tr¸i   phÐp   hoÆc  sai phÐp vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt trong  lÜnh  vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 3.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc Trung ¬ng cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 50.000.000 ®ång; c) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp ho¹t  ®éng vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung ¬ng cÊp; d) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m trong lÜnh  vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; ®) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  do vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp g©y ra; e)   Buéc   th¸o   dì   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   tr¸i   phÐp   hoÆc  sai phÐp vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt trong  lÜnh  vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; g) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng kh«ng an toµn do vi ph¹m   hµnh chÝnh g©y ra; h) Buéc di chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp dù tr÷ quèc   gia do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®Õn kho,  ®Þa  ®iÓm theo  quy ®Þnh; i)  Buéc  ®a ra khái  l∙nh  thæ ViÖt  Nam hoÆc  buéc  t¸i  xuÊt   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   20   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi  ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   18.   ThÈm quyÒn xö  ph¹t cña thanh tra chuyªn   ngµnh c«ng  nghiÖp Thanh tra chuyªn ngµnh thuéc Bé  C«ng nghiÖp cã  thÈm  quyÒn   xö   ph¹t   hµnh   chÝnh   ®èi   víi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m  trong   ph¹m   vi   c¶   níc.   Thanh   tra   chuyªn   ngµnh   thuéc   Së  C«ng nghiÖp tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cã  thÈm 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản