Nghị định 66/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
109
lượt xem
6
download

Nghị định 66/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 66/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 66/2001/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  66/2001/N§­C P  n g µ y  28 th¸ng  n¨ m  2001 c 9  S ö a  ® æ i,  æ   u n g  m é t s è  ® i Ò u  c ñ a  g h Þ  ® Þ n h   è  04/2000/N§­C P b s N s n g µ y  11 th¸ng 02 n¨ m  2000  Ò  thi µ n h  L u Ë t s ö a ® æ i,  v  h b æ  su n g  m é t  è  ® i Ò u  c ñ a L u Ë t § Ê t ® ai s C h Ý n h  P h ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy  th¸ng7  cø      14    n¨m  1993;LuËt söa  æi,bæ       ®   sung   m ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng 12  s® c Lu       02    n¨m  1998  µ  Ët söa  æi,  v Lu   ® bæ  sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng6  m s® c Lu       29    n¨m 2001; Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh, c § ch ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u  1. Söa  ® æi, bæ  sung mét sè  ®iÒu  cña NghÞ  ®Þnh  sè  04/2000/N§­   µy  th¸ng02  CP ng 11    n¨m  2000  Ò     µnh  Ëtsöa  æi,bæ   v thi h Lu   ®   sung  m ét sè  ®iÒu  cña LuËt §Êt ®ai (sau ®©y  gäi chung lµ NghÞ  ®Þnh  sè  04/2000/N§­ CP)    nh sau: 1.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     1    ®   sung    nh sau: ' iÒu1.Ph¹m    iÒu  '§     vi® chØnh. NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  Öc    µnh  Ët söa  æi,bæ   ®Þ vi thi h Lu   ®   sung  ét  è  ms ®iÒu  ña  Ët  Êt  ai  µy  th¸ng  n¨m  c Lu § ® ng 02  12  1998  µ  Ët  öa  æi,    v Lu s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng 6  m s® c Lu       29    n¨m 2001 (sau  y   äi ®© g   chung  µLuËt §Êt ®ai)' . l     ' 2.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     2    ®   sung    nh sau: ' iÒu2.ThÈ m   Òn  '§     quy giao ®Êt,cho    t.     thuª®Ê ThÈ m   Òn  quy giao ®Êt,cho    t  îcquy  nh        thuª®Ê ®   ®Þ nh sau: 1.  È m   Th quyÒn giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt    ö  ông  µo  ôc   ch    ®Ó s d vm ®Ý kh«ng  ph¶is¶n  Êt n«ng    xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,lµm  èi ® îcthùc hiÖn    mu       theo  quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  Ët §Êt ®ai nh  ®Þ t  i 23  §i 80  Lu       sau: a)ChÝnh  ñ  Õt®Þnh    t    ph quy   giao®Ê trongc¸ctr ng  îpsau  y:     ê h   ®© ­Giao  t  ã    iÒn sö  ông  t    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    ®Ê c thut   d ®Ê ®Ó t   x d c s h  theo  dù  ¸n; ­Giao  t    ö  ông  µo  ôc  ch  èc    ®Ê ®Ó s d vm ®Ý qu phßng,an    ninh. b) Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt  nh     ph tr     ¬ quy ®Þ giao ®Êt,cho    t      thuª®Ê cho    i t ng sau  y: c¸c®è  î   ®© ­Tæ     chøc  ö  ông  t; sd ®Ê ­Hé     nh, c¸nh©n  ö  ông  t  ¹ néithµnh,néithÞ    gia®×     sd ®Ê t     i     x∙;
  2. 2 ­C¬     quan  idiÖn  ¹igiao,c¬  ®¹   ngo     quan    ù,c¬  l∙nhs   quan  idiÖn  ®¹   kh¸ccã    chøc n¨ng  ¹igiao  ña  íc ngoµi t¹  Öt Nam;  ¬  ngo   c n    iVi   c quan  i diÖn      ®¹   c¸c tæ chøc  ña    Öp  èc;c¬  c Liªnhi qu   quan,tæ    chøc  ªnCh Ýnh  ñ,c¬  li   ph   quan  idiÖn  ®¹   cña  chøc  ªnCh Ýnh  ñ  ¹ ViÖtNam; tæ  li   ph t   i   ­    Tæ chøc, c¸  ©n  íc ngoµi vµ  êi ViÖt    nh n    ng   Nam   nh    ë   íc ngoµi ®Þ c n    ®Ç u    µo  ÖtNam. tv Vi   c) Uû     ban  ©n  ©n  Ön, thÞ    µnh  è  éc tØnh  Õt  nh   nh d huy   x∙,th ph thu   quy ®Þ giao ®Êt,cho      thuª®Êt    cho  é    nh, c¸ nh©n,  õtr ng  îp quy  nh  ¹ h gia ®×    tr   ê h   ®Þ t i ®iÓ m   kho¶n  µy. b  n 2. ThÈ m   Òn    quy giao ®Êt,cho    t    ö  ông  µo  ôc  ch        thuª®Ê ®Ó s d vm ®Ý s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp, l©m     nghiÖp, lµm  èi  îc thùc  Ön    mu ®   hi theo quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai nh  24  Lu       sau: a) Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt  nh     ph tr     ¬ quy ®Þ giao ®Êt,cho    t      thuª®Ê cho  chøc  tæ  kinhtÕ  ö  ông  t;   sd ®Ê b) Uû     ban  ©n  ©n  Ön, quËn, thÞ    µnh  è  éc tØnh  Õt  nh d huy     x∙,th ph thu   quy ®Þnh giao ®Êt,cho    t      thuª®Ê cho  é    nh, c¸nh©n; h gia®×     c) Uû     ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên  nh d x∙,ph   tr cho thuª ®Êt  éc  ü  t    thu qu ®Ê c«ng  ch  ña    êng,thÞ  Ên. Ý c x∙,ph   tr 3. Trêng  îp  chøc, hé    nh,    ©n  ö  ông  t  ∙  ã  Õt    h tæ    gia ®× c¸ nh sd ®Ê ® c quy ®Þnh  giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt  íc ngµy  th¸ng 10    tr   01    n¨m 2001  ña  ¬  c c quan  nhµ  íccã  Èm  Òn  µ   ã  iÒu  n   th quy m c® chØnh, bæ     sung  ×  Èm  Òn  iÒu  th th quy ® chØnh, bæ     sung  Õt  nh  quy ®Þ giao ®Êt    cho    t  îcthùc hiÖn  thuª®Ê ®     theo thÈm     quyÒn  giao ®Êt,cho    t      thuª®Ê quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  ®Þ t  i 1  kho¶n  §iÒu  µy' . 2  n' 3.Bæ     sung  Òu  nh   §i 2a  sau: ' iÒu 2a. ThÈ m   Òn  Êp  Ën  Ò   a   iÓ m,  Ön  Ých  t  i '§     quy ch thu v ®Þ ® di t ®Ê ®è   víinh÷ng  ù  ®Ç u       d ¸n  t kh«ng  ö  ông  èn  ©n  sd v ng s¸ch  µ  íc quy  nh  ¹ nh n   ®Þ ti  §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai. 19  Lu     C¬   quan  ã  Èm  Òn  Êp  Ën  Ò   a  iÓ m,  Ön  Ých  t  i c th quy ch thu v ®Þ ® di t ®Ê ®è   víinh÷ng  ù  ®Ç u      d ¸n  tkh«ng  ö  ông  èn  ©n  sd v ng s¸ch nhµ  íc ®Ó   µm        n  l c¨n cø quyÕt  nh  ®Þ giao ®Êt,cho      thuª®Êt  µ c¬    l   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy giao  ®Êt,cho    t    thuª®Ê quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy". ®Þ t i 2  n   4.Kho¶n  vµ    3  kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi, bæ   4  3    ®   sung    nh sau: ' . û  '3  ban  ©n  ©n  U nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Êp  Êy ¬ c gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho    i t ng sau  y: c¸c®è  î   ®© a) Tæ     chøc  trongnícsö  ông  t;   d ®Ê b) Nhµ   ïa,nhµ  ê,th¸nhthÊtt«n gi¸o;   ch   th        c)Tæ     chøc,c¸nh©n  ícngoµisö  ông  t  ¹ ViÖtNam.    n   d ®Ê t  i   4. Uû     ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  nh d huy qu   x∙,th ph thu tØnh  Êp  c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    nh quy s d ®Ê cho    i t ng sau  y: c¸c®è  î   ®© a) Hé     nh, c¸nh©n  ö  ông  t;   gia®×     sd ®Ê b)  éng  ng  ©n   sö  ông  t  ã    C ®å d c d ®Ê c c¸c c«ng  ×nh  : ®×nh,  n,  tr nh   ®Ò miÕu, am,  õ  êng, nhµ  ê  ä  t®   th h hoÆc     c¸c c«ng  ×nh  tr kh¸c phôc  ô  î Ých    v li   c«ng  éng  ña  éng  ng; c cc ®å
  3. 3 c) Ng êiViÖt Nam   nh      ícngoµi® îcphÐp        ®Þ cën      mua  µ    ¾n  Òn víi nh ë g li     quyÒn  ö  ông  t    ¹ ViÖtNam''. sd ®Ê ë t  i   5.§iÓ m   kho¶n  §iÒu  ® îcbæ     c  2  5    sung    nh sau: '   êng  îp tæ  'c)Tr h   chøc  kinh tÕ,hé    nh, c¸ nh©n  Ën      gia ®×    nh chuyÓn  ­ nh îng quyÒn   ö  ông  t  sd ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt    nu«i trång  û    thU s¶n, ®Êt  ©m     l nghiÖp,®Êt  µm  èi,kÌm    l mu   theo chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  îcc¬    m ®Ý sd ®Ê ®   quan  nhµ  íccã  Èm  Òn  n   th quy cho  Ðp  × thêih¹n sö  ông  t  îctÝnh  ph th       d ®Ê ®   theo thêi    h¹n  ña  ù  ® îc c¬  c d ¸n    quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy phª  Öt  duy hoÆc   Êp  ch thuËn  ng  nh kh«ng  qu¸  n¨m.  50  Riªng  êng  îp  é    nh,    ©n  Ën  tr h h gia ®× c¸ nh nh chuyÓn  îng  nh quyÒn   ö  ông  t  sd ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp  îc c¬  ®  quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc  ch  m ®Ý sang  µm  t    l ®Ê ë hoÆc   t  ®Ê chuyªn dïng th× thêih¹n sö  ông  t  µæn   nh  ©u  µi.       d ®Ê l   ®Þ ld §èi víidiÖn  Ých  t     t ®Ê n«ng  nghiÖp  îth¹n  v  møc   ña  é   c h gia  nh    ®× do nhËn  chuyÓn  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai th×  ®Þ ti  22  Lu       thêih¹n    thuª ®Êt  îc thùc hiÖn    ®    theo  îp  ng  h ®å thuª ®Êt  ng    nh kh«ng  qu¸    20 n¨m  i víi t  ®è     ®Ê n«ng  nghiÖp  ångc©y  µng  tr   h n¨m, ®Êt    nu«itrång thUû      s¶n  µ  v 50 n¨m  i víi t  ®è     ®Ê n«ng  nghiÖp  ångc©y  ©u  tr   l n¨m''. 6.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     11    ®   sung    nh sau: ' iÒu11.Qu¶n  ý, ö  ông  t  '§     l  ds ®Ê hoang  ãa,®Êt  a  ö  ông. h  ch s d §èivíi ÷ng    êng,thÞ  Ên cã  Ön  Ých  t  ïng®µo, thïng®Êu,     nh x∙,ph   tr   di t ®Ê th       c¸c ®o¹n    s«ng  ôt,kªnh,r¹ch,®ª, ®Ëp,  êng  c       ® giao th«ng,s©n  ¬i,nhµ      ph   kho,   nhµ  ëng, tr¹ ch¨n nu«ivµ    ¹  t  x    i     c¸c lo i®Ê chuyªn dïng    kh¸c kh«ng  ö  ông, ®Êt    sd   míi båi ven     s«ng, ven  Ón, ®Êt    bi   hoang  ãa, ®Êt  a  ö  ông, th×  û     h  ch s d   U ban nh©n  ©n  Êp    ã  d c x∙ c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýdiÖn  Ých  t      a  µo  ö  l  t ®Ê ®ã ®Ó ® v s dông  theo quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai.   ho   ho   d ®Ê ® ThÈ m   Òn  quy giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt  µy  µo  ôc  ch    nvm ®Ý s¶n  Êt kinh xu     doanh, lµm  µ    ùc hiÖn    nh ë th   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy; thêih¹n  ö  2  n   s dông  t  îcx¸c®Þnh  ®Ê ®     theo dù    u  ,hoÆc  n      t,thuª®Êt' .   ¸n®Ç t  ®¬ xingiao®Ê     ' 7.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     12    ®   sung    nh sau: ' iÒu 12. Quy Òn   ña  chøc  îc Nhµ   íc giao  t  '§     c tæ  ®  n  ®Ê kh«ng    Òn  ö  thu ti s dông  t. ®Ê 1. Tæ     chøc  îcNhµ   ícgiao ®Êt  ®  n    kh«ng    Òn sö  ông  t  îchëng  thu ti   d ®Ê ®   c¸cquyÒn    quy  nh  ¹ c¸ckho¶n          vµ  §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai. ®Þ t    i 1,2,4,5,6  8  73  Lu       §èivíi chøc     tæ  kinhtÕ  ö  ông  t    sd ®Ê quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    Òu  cña  ®Þ t i d  1 §i 7  NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/2000/N§­   µy  th¸ng 02  CP ng 11    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph cßn  ã  Òn  Õ  Êp, b¶o    c quy th ch   l∙nhb»ng  µis¶n  éc  ë  ÷u  ña  × nh  ¾n   t  thu s h c m g liÒn víiquyÒn  ö  ông  t       sd ®Ê ®Ó vay  èn  ¹  chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t v ti tæ  td ®  ho   ®éng  ¹ ViÖtNam. t i   2.  èi víidoanh  §   nghiÖp  µ   íc sö  ông  t  nh n   d ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp, ®Êt    nu«i trång thUû      s¶n, ®Êt  µm  èi  Nhµ   íc giao  íc ngµy      l mu do  n  tr   01 th¸ng 01  n¨m     1999, ngoµi c¸c quyÒn       quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy  1  n cßn  ã  c quyÒn  Õ  Êp  µis¶n  éc  ë  ÷u  ña  ×nh  ¾n   iÒn víiquyÒn  ö  ông  th ch t   thu s h c m g l    sd ®Êt    ¹ tæ  ®ã t   chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ ViÖt Nam     i td ®  ho   ti     ®Ó vay  èn    v s¶n xuÊt,kinhdoanh;gãp  èn       v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t    îp t¸cs¶n  Êt, gi¸tr   sd ®Ê ®Ó h     xu   kinh doanh  íi chøc,c¸ nh©n    v  tæ     trong níc,tæ      chøc,c¸ nh©n  ícngoµi®Ó   Õp    n    ti   tôcsö  ông  µo  ôc  ch   d vm ®Ý s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrångthUû       
  4. 4 s¶n,lµm  èi,m ë   éng    mu   r c«ng nghiÖp  Õ   Õn, dÞch  ô  ch bi   v nh»m     iÓn s¶n  ph¸ttr   xuÊt' . ' 8.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     14    ®   sung    nh sau: ' iÒu14.Quy Òn  ña  é    nh, c¸nh©n  îcNhµ   ícgiao ®Êt  '§     c h gia®×     ®  n    kh«ng  thu tiÒn sö  ông  t.    d ®Ê Hé     nh, c¸nh©n  îcNhµ   ícgiao ®Êt  gia ®×     ®  n    kh«ng    Òn sö  ông  t  thu ti   d ®Ê cã    Òn  c¸c quy quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n          vµ  §iÒu  cña  Ët §Êt  c¸c 1, 2, 4, 5, 6  8  73  Lu   ®ai,cã  Òn    quy chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,cho  ®   nh   thuª,cho    thuª l¹   õa  Õ,    i th k , thÕ  Êp  ch hoÆc   b¶o    l∙nhb»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   t  ai,ngoµira cßn  ã  Òn  ãp  èn  lu   ®Ê ®      c quy g v b»ng    Þ quyÒn  ö  gi¸tr   s dông  t  ®Ê trong thêih¹n  îc giao  t    îp       ®  ®Ê ®Ó h t¸cs¶n  Êt kinh doanh  íitæ  xu     v  chøc, c¸ nh©n     trong níc;tr ng  îp  ãp  èn      ê h g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê ®Ó   îp    h t¸cs¶n  Êt,kinh doanh  íitæ  xu     v   chøc,c¸ nh©n     trong níc m µ   µm      l thay   ® æi  ôc  ch  ö  ông  t  ×  m ®Ý sd ®Ê th ph¶i ® îc c¬      quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 24a  ña  Ët §Êt ®ai  c Lu     cho  Ðp  µ  ph v ph¶inép  Òn    ti chuyÓn   m ôc  ch  ö  ông  t, kh«ng  ®Ý sd ®Ê   ph¶ichuyÓn    sang  thuª®Êt;n Õu      kh«ng  ép  n tiÒn chuyÓn  îng m ôc  ch  ö  ông  t  × ph¶ichuyÓn    nh   ®Ý s d ®Ê th     sang    t' . thuª®Ê ' 9.Kho¶n  §iÒu  söa  æi, bæ     3  16  ®   sung    nh sau: ' . Õ   Êp  '3 Th ch hoÆc   b¶o    l∙nh b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t, tµis¶n  gi¸tr   sd ®Ê     thuéc  ë  ÷u  ña  ×nh  ¾n   Òn víi®Êt    ¹  chøc  Ýn  ông  îc phÐp  sh c m g li     ®ã t itæ  td ®  ho¹t®éng  ¹ ViÖtNam''.   t  i   10.§iÓ m   vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     c  ® e  1  23    ®   sung    nh sau: '   ×nh  Ýnh  ñ  'c)Tr Ch ph giao ®Êt    ©y  ùng    ®Ó x d c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng, tr   s h     thùc hiÖn  ù    u    ïng quü  t    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng;   d ¸n ®Ç td   ®Ê ®Ó t   xd c s h  e)  íng  Én  Öc  Ëp  ù  ®Ç u      H d vi l d ¸n  t trªnkhu  t    ®Ê tr¶cho  µ  u    nh ®Ç t theo  quy  ¹ch ® îcduyÖt vµ  ×nh Ch Ýnh  ñ  ho       tr   ph giao ®Êt    cho  ñ  u  ' . ch ®Ç t ' 11.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     26    ®   sung    nh sau: "§iÒu    é     nh, c¸ nh©n  26. H gia ®×    chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  m ®Ý sd ®Ê n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thUû        s¶n,lµm  èi.   mu Hé  gia  nh,  nh©n   ö  ông  t  ®× c¸  sd ®Ê n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp, nu«i     trång thUû    s¶n,lµm  èi,khi® îcc¬    mu       quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy quy  nh   ®Þ t¹  Òu  i§i 24a  ña  Ët  Êt  ai  c Lu § ® cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc   ch  ö  ông, th×  m ®Ý sd   kh«ng  ph¶ichuyÓn    sang thuª®Êt  ng    nh ph¶inép  Òn chuyÓn  ôc  ch  ö    ti   m ®Ý s dông  t  ®Ê theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët;tr ng  îp  lu   ê h kh«ng  ép  Òn  n ti chuyÓn  m ôc  ch  ö  ông  t  × ph¶ichuyÓn  ®Ý s d ®Ê th     sang    t. thuª®Ê Møc    Òn chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  õ ®Êt  thu ti   m ®Ý sd t  n«ng nghiÖp,®Êt  ©m     l nghiÖp,®Êt    nu«itrång thUû      s¶n,®Êt  µm  èi sang  ôc  ch    l mu   m ®Ý chuyªn dïng    ® îc thùc  Ön    hi theo  quy  nh   ¹  iÓ m   vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t i® a  ® b  1  6  NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­   µy  th¸ng8  CP ng 23    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v thu  Òn  ö  ông  t  i  íitoµn  é  Ön  Ých  t  îc phÐp  ti s d ®Ê ®è v   b di t ®Ê ®   chuyÓn  ôc   m ®Ých". 12. Söa  æi, bæ     ®   sung kho¶n  vµ    2  bæ sung kho¶n  cña  Òu  nh 4  §i 27  sau: "§iÒu      27. Tæ chøc kinh tÕ  ∙  Ën    ® nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t, nh   sd ®Ê   chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t. m ®Ý s d ®Ê
  5. 5 2.    Tæ chøc kinh tÕ  Ën chuyÓn   îng  nh nh quyÒn  sö dông ®Êt n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp, ®Êt    nu«i trång  û    thU s¶n, ®Êt  µm  èi  µ   Òn    l mu m ti nhËn  chuyÓn  îng ®ã   nh   kh«ng  ã  ån  èc  õng©n  c ngu g t   s¸ch nhµ  íc,khi® îcc¬    n    quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  sang  ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý chuyªn dïng th× kh«ng ph¶i  chuyÓn  sang thuª ®Êt nhng ph¶i ép tiÒn  n   chuyÓn  ôc   ch   ö  ông  t  m ®Ý sd ®Ê theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët;tr ng  îp lu   ê h  kh«ng  ép  Òn  n ti chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  ×  m ®Ý sd ®Ê th ph¶ichuyÓn    sang  thuª   ®Êt. êi h¹n  ö  ông  t  îc tÝnh   Th   sd ®Ê ®   theo  êih¹n  ña  ù  ®Ç u    ® îc c¬  th   c d ¸n  t   quan  µ  íccã  Èm  Òn    Öt nhng  nh n   th quy phª duy   kh«ng    n¨m. qu¸ 50  4.Tæ     chøc  kinh tÕ  ∙  îcnhµ  ícgiao ®Êt    ®®   n    kh«ng    Òn sö  ông  t  thu ti   d ®Ê ®Ó   ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, l©m    nghiÖp, nu«i trång       thUû s¶n, lµm  èi,khi® îc Uû     mu       ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  cho  Ðp  ph chuyÓn  sang  ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý kh¸cth× thùc hiÖn       theo quy  nh    ®Þ sau: a)  êng  îp x©y  ùng  µ      Tr h  d nh ë ®Ó b¸n hoÆc  cho thuªth×    ph¶inép  Òn   ti   sö  ông  t  d ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b)Trêng  îps¶n  Êt,   h   xu     kinhdoanh  × ph¶ichuyÓn  th     sang    t  µ  êi ¹n  thuª®Ê v th   h thuª®Êt    theo  êih¹n  ña  ù    u    îcc¬  th   c d ¸n ®Ç t ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn    nh n   th quy phª duyÖt nhng    kh«ng    n¨m, trõtr ng  îp chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  µo  ôc   qu¸ 50     ê h   m ®Ý s d vm ®Ých c«ng  éng  ®Þnh  ¹§iÒu  cña  Þ  nh  è  c quy  t i 4  Ngh ®Þ s 04/2000/N§­ CP". 13.§iÓ m   kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     a  3  30    ®   sung    nh sau: "a)Th Õ   Êp    ch hoÆc  b¶o    l∙nhb»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t    ¹ vµ  gi¸tr   sd ®Ê thuªl   i tµis¶n  éc  ë  ÷u  ña  × nh  ã    t    thu s h c m c trªn®Ê thuª l¹ t¹  chøc  Ýn  ông  îc  ii   tæ  td ®  phÐp  ¹t ®éng t¹  Öt  ho   iVi Nam  ®Ó   vay  èn  v s¶n  Êt,kinh  xu   doanh theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   14.Cô m   õ"®Òn  ïthiÖth¹i  ¹§iÒu  vµ  Òu    ôm  õ"®Òn  ï"t¹§iÒu    t  b    " ti 3  §i 20,c t   b   i 19  ña  Þ   nh  è  c Ngh ®Þ s 04/2000/N§­   îcthayb»ng  ôm  õ"båith ng". CP ®     c t    ê Bæ   sung  ô m   õ  ®iÓm   u  iÖn  v¨n  c t" b® ­  ho¸    µo  x∙"v sau  ô m   õ  c t "c«ng  tr×nh v¨n ho¸"t¹ kho¶n  §iÒu  cña         i 2  4  NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/2000/N§­CP. §i Ò u    2. Tr¸chnhiÖm  ña    c Tæng  ôc  Þa  Ýnh c § ch Tæng   ôc  Þa  Ýnh  íng dÉn  å  ¬, tr×nh tù giao  t;cho  c§ ch h  hs     ®Ê   thuª®Êt;     chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t;chuyÓn  t  m ®Ý s d ®Ê   ®Ê n«ng  nghiÖp  ång lóanícsang  tr       nu«i trång  û    thU s¶n, trång  ©y  ©u    c l n¨m   hoÆc   chuyÓn  t  ®Ê n«ng  nghiÖp  trångc©y  ©u    l n¨m  sang  ång c©y  µng  tr   h n¨m. §i Ò u    3. Tr¸ch nhiÖm   ña    é,  ¬    c c¸c B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Uû   ph   ban  ©n  ©n    Êp  µ  êisö  ông  t nh d c¸cc v ng   d ®Ê C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n    Êp  µ  êi sö  ông  t  Þu  nh d c¸c c v ng   d ®Ê ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 4. Hi l     NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  th¸ng10  ®Þ n c hi l     t  01    n¨m  2001.C¸c    quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b
  6. 6
Đồng bộ tài khoản