Nghị định 66/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
43
lượt xem
1
download

Nghị định 66/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 66/2003/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 và Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 66/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 66/2003/N -CP Há N i, ngày 12 tháng 6 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 66/2003/N -CP NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2003 V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY CH U TH U BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 88/1999/N -CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 VÀ NGHN NNH S 14/2000/N -CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2000 C A CHÍNH PH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph (sau ây vi t t t là Ngh nh 88/CP và Ngh nh 14/CP) như sau: 1. i m c kho n 2 i u 2 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: "c) Các d án s d ng ngu n v n tài tr c a các t ch c qu c t ho c c a nư c ngoài ư c th c hi n trên cơ s n i dung văn b n tho thu n ư c hai bên ký k t (bên tài tr và bên Vi t Nam). Trư ng h p có nh ng n i dung liên quan t i quy nh v u th u trong d th o văn b n tho thu n khác v i Quy ch u th u này thì cơ quan ư c giao trách nhi m àm phán ký k t tho thu n ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trư c khi ký k t. Trư ng h p văn b n tho thu n ã ký có nh ng n i dung liên quan t i quy nh v u th u khác v i Quy ch u th u c a Vi t Nam thì áp d ng theo văn b n tho thu n ã ký. Riêng th t c v trình duy t, thNm nh, phê duy t k ho ch u th u và k t qu l a ch n nhà th u th c hi n theo Quy ch u th u c a Vi t Nam". 2. i u 3 Ngh nh 88/CP ư c s a i kho n 10, kho n 30 và b sung kho n 35 như sau: "10. Nhà th u là t ch c, cá nhân trong nư c ho c nư c ngoài có năng l c pháp lu t dân s , i v i cá nhân còn ph i có năng l c hành vi dân s ký k t và th c hi n h p ng. Năng l c pháp lu t dân s và năng l c hành vi dân s c a nhà th u trong nư c ư c xét theo pháp lu t Vi t Nam, i v i nhà th u nư c ngoài ư c xét theo
 2. pháp lu t c a nư c nơi nhà th u mang qu c t ch. Nhà th u ph i mb os cl pv tài chính c a mình. Nhà th u là nhà xây d ng trong u th u xây l p; là nhà cung c p trong u th u mua s m hàng hóa; là nhà tư v n (có th ch là m t cá nhân) trong u th u tuy n ch n tư v n; là nhà u tư trong u th u l a ch n i tác u tư. Nhà th u có th tham gia d th u c l p (g i là nhà th u c l p) ho c liên danh v i các nhà th u khác (g i là nhà th u liên danh). Trư ng h p liên danh ph i có văn b n tho thu n gi a các thành viên tham gia liên danh v trách nhi m chung và riêng i v i công vi c thu c gói th u và ph i có ngư i ng u c a liên danh. 30. Giá ký h p ng là giá ư c bên m i th u và nhà th u trúng th u tho thu n sau khi thương th o hoàn thi n h p ng ph i phù h p v i giá trúng th u, h sơ m i th u và h sơ d th u. Giá ký h p ng cùng v i các i u kho n c th v thanh toán ư c ghi trong h p ng là cơ s thanh toán v n cho gói th u. 35. Ch d án là t ch c ư c giao trách nhi m tr c ti p qu n lý và th c hi n d án quy nh t i kho n 5 i u 3 Ngh nh 88/CP. i v i d án u tư ch d án là ch u tư". 3. Kho n 1 và kho n 2 i u 4 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: "1. u th u r ng rãi u th u r ng rãi là hình th c u th u không h n ch s lư ng nhà th u tham gia. Bên m i th u ph i thông báo công khai v các i u ki n, th i gian d th u trên các phương ti n thông tin i chúng ho c thông báo trên t thông tin v u th u và trang Web v u th u c a nhà nư c và c a B , ngành a phương t i thi u 10 ngày trư c khi phát hành h sơ m i th u. u th u r ng rãi là hình th c ch y u áp d ng trong u th u. Các hình th c l a ch n nhà th u khác ch ư c áp d ng khi có y căn c và ư c ngư i có thNm quy n ch p thu n trong k ho ch u th u. 2. u th u h n ch u th u h n ch là hình th c u th u mà Bên m i th u m i m t s nhà th u (t i thi u là 5) có kinh nghi m và năng l c tham d . Trong trư ng h p th c t ch có ít hơn 5, Bên m i th u ph i báo cáo ch d án trình ngư i có thNm quy n xem xét, quy t nh. Ch d án quy t nh danh sách nhà th u tham d trên cơ s ánh giá c a Bên m i th u v kinh nghi m và năng l c các nhà th u, song ph i m b o khách quan, công b ng và úng i tư ng. Hình th c này ch ư c xem xét áp d ng khi có m t trong các i u ki n sau: a) Ch có m t s nhà th u có kh năng áp ng ư c yêu c u c a gói th u; b) Do ngu n v n s d ng yêu c u ph i ti n hành u th u h n ch ; c) Do tình hình c th c a gói th u mà vi c u th u h n ch có l i th ".
 3. 4. i m b, i m c và i m d kho n 2 i u 1 Ngh nh 14/CP ư c s a i, b sung như sau: "b) Gói th u có tính ch t nghiên c u th nghi m, bí m t qu c gia do ngư i có thNm quy n quy t nh. c) Gói th u có giá tr dư i 1 t ng i v i mua s m hàng hoá, xây l p; dư i 500 tri u ng i v i tư v n. i v i các gói th u ư c ch nh th u quy nh t i i m này thu c d án quan tr ng qu c gia do Qu c h i quy t nh ch trương u tư và Th tư ng Chính ph quy t nh u tư, Th tư ng Chính ph phân c p cho ch d án ch u trách nhi m quy t nh nhưng ph i m b o theo úng Quy ch u th u. Khi ch nh th u các gói th u quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh 14/CP, ngư i quy t nh ch nh th u ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. Trư ng h p th y không c n thi t ch nh th u thì t ch c u th u theo quy nh. Nghiêm c m vi c tuỳ ti n chia d án thành nhi u gói th u nh ch nh th u. B Tài chính quy nh c th v ch nh th u mua s m thư ng xuyên i v i dùng, v t tư, trang thi t b , phương ti n làm vi c c a cơ quan nhà nư c; dùng, v t tư, trang thi t b , phương ti n làm vi c thông thư ng c a l c lư ng vũ trang. d) Gói th u có tính ch t c bi t khác do yêu c u c a cơ quan tài tr v n, do tính ph c t p v k thu t và công ngh ho c do yêu c u t xu t c a d án. Vi c ch nh th u s do ngư i có thNm quy n xem xét, quy t nh trên cơ s báo cáo thNm nh c a cơ quan thNm nh có liên quan, ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài tr v n và các cơ quan có liên quan khác". 5. i m b kho n 2 i u 6 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: "b) H p ng chìa khoá trao tay là h p ng bao g m toàn b các công vi c thi t k , cung c p thi t b , v t tư và xây l p c a m t gói th u ư c th c hi n thông qua m t nhà th u (vi t t t theo ti ng Anh là EPC). Vi c l a ch n nhà th u th c hi n gói th u EPC thông qua h p ng EPC ph i tuân th theo quy nh t i i u 4 Ngh nh 88/CP và trên cơ s k ho ch u th u ư c duy t. H sơ m i th u ph i bao g m c ba ph n thi t k (E), cung c p thi t b v t tư (P) và xây l p (C). Tiêu chuNn ánh giá i v i gói th u EPC cũng ph i bao g m y c 3 công vi c này, trong ó ph i quy nh m c i m yêu c u t i thi u v m t k thu t i v i t ng công vi c. Nhà th u có h sơ d th u t yêu c u cao v m t k thu t theo tiêu chuNn ánh giá ư c duy t (không th p hơn 90% t ng s i m v m t k thu t) và có giá ánh giá th p nh t s ư c xem xét trúng th u. B K ho ch và u tư hư ng d n quy trình t ch c u th u l a ch n nhà th u th c hi n gói th u EPC.
 4. N i dung h p ng EPC theo hư ng d n c a B Xây d ng như quy nh t i kho n 21 i u 1 Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph . Ch d án có trách nhi m giám sát quá trình th c hi n và nghi m thu bàn giao khi nhà th u hoàn thành toàn b công trình theo h p ng ã ký". 6. i m a kho n 2 i u 7 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: "a) Khi có nh ng kh i lư ng, s lư ng phát sinh do thay i thi t k : N u nh ng phát sinh thu c ph m vi c a h sơ m i th u ã ư c phê duy t thì giá tr ph n kh i lư ng, s lư ng phát sinh ư c tính theo ơn giá c a h p ng g c. N u không thu c ph m vi công vi c c a h sơ m i th u thì tính theo ơn giá do nhà nư c quy nh t i th i i m phê duy t". 7. Kho n 2 i u 9 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: "2. Nhà th u tham d u th u ho c các hình th c l a ch n nhà th u khác quy nh t i i u 4 Ngh nh 88/CP ph i có các i u ki n sau ây: a) c l p v tài chính, có năng l c pháp lu t dân s , i v i cá nhân còn ph i có năng l c hành vi dân s ký k t và th c hi n h p ng. Trong trư ng h p mua s m thi t b ph c t p, nhà th u ph i có gi y phép bán hàng c a nhà s n xu t; b) Ch ư c tham gia m t ơn d th u trong m t gói th u, dù dư i hình th c tham gia c l p hay liên danh; c) Có tên trong h th ng d li u thông tin v nhà th u". 8. Kho n 2 và kho n 8 i u 10 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: "2. Nhà th u nư c ngoài khi tham d u th u qu c t t i Vi t Nam v xây l p, cung c p hàng hoá ph i liên danh v i nhà th u Vi t Nam ho c ph i cam k t s d ng th u ph Vi t Nam, trong ó nêu rõ s phân chia gi a các bên v ph m vi công vi c, kh i lư ng và giá tr tương ng. i v i gói th u tư v n thu c các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c khi có yêu c u ph i s d ng tư v n nư c ngoài thì các t ch c, chuyên gia nư c ngoài tham gia quá trình l a ch n ph i liên danh v i nhà tư v n trong nư c th c hi n (tr trư ng h p ư c Th tư ng Chính ph cho phép không ph i liên danh). 8. Ưu ãi nhà th u trong nư c và hàng hoá s n xu t trong nư c trong các cu c u th u qu c t t ch c t i Vi t Nam thu c các d án nêu t i kho n 2 i u 2 Ngh nh 88/CP như sau: a) i tư ng ưu ãi - Các nhà th u trong nư c có i u ki n tham gia u th u, bao g m: + Doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, Lu t Doanh nghi p nhà nư c ho c h p tác xã ho t ng theo Lu t H p tác xã;
 5. + Doanh nghi p liên doanh ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam có ph n góp v n pháp nh c a bên Vi t Nam trên 50%; Gói th u xây l p ho c tư v n trong ó công vi c do nhà th u trong nư c m nh n có giá tr trên 50%. Gói th u cung c p hàng hoá có t l chi phí s n xu t trong nư c chi m trên 30% giá xu t xư ng. b) N i dung ưu ãi Khi ánh giá các h sơ d th u mà trong ó có nhà th u trong nư c ho c hàng hoá s n xu t trong nư c, vi c xét ưu ãi ư c th c hi n như sau: i v i gói th u tuy n ch n tư v n, khi ánh giá h sơ d th u, nhà th u trong nư c thu c di n ưu ãi ã t i m t i thi u tr lên v m t k thu t, thì i m ánh giá t ng h p ư c c ng thêm 7,5%; i v i gói th u xây l p, khi xác nh giá ánh giá, vi c ưu ãi ư c th c hi n b ng cách c ng thêm 7,5% giá d th u (sau khi s a l i s h c và hi u ch nh sai l ch) vào giá ánh giá c a nhà th u không thu c di n ưu ãi làm cơ s so sánh và x p h ng các h sơ d th u; i v i gói th u mua s m hàng hoá, khi xác nh giá ánh giá c a các h sơ d th u có các lo i hàng hoá không thu c di n ưu ãi ph i c ng thêm vào giá ánh giá m t kho n ti n tương ương v i các lo i thu và phí nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t mà nhà th u nh p khNu không ư c mi n thu ph i tr cho hàng hoá thu c gói th u ho c ph i c ng thêm 15% giá hàng hoá, bao g m cư c phí v n t i và b o hi m n c ng bi n, c ng sông c a Vi t Nam (giá CIF) ho c giá hàng hoá, bao g m cư c phí v n t i và b o hi m t i nơi quy nh (giá CIP) c a hàng hoá ó, n u các lo i thu và phí nh p khNu nêu trên vư t quá 15% (tr các lo i hàng hoá ph i óng thu nh p khNu). Trong trư ng h p i m t ng h p ngang nhau i v i gói th u tư v n, ho c giá ánh giá ngang nhau i v i gói th u xây l p, mua s m hàng hoá thì nhà th u trong nư c ư c ưu ãi x p h ng trên nhà th u nư c ngoài". 9. Kho n 1 và i m b kho n 2 i u 13 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: "1. M th u: Sau khi ti p nh n các h sơ d th u ( niêm phong, n p theo úng yêu c u c a h sơ m i th u và ư c qu n lý theo ch qu n lý h sơ "M t"), vi c m th u ư c ti n hành công khai ngay sau th i i m óng th u theo ngày, gi và a i m ghi trong h sơ m i th u. Thông tin chính nêu trong h sơ d th u c a t ng nhà th u ph i ư c thông báo công khai trong bu i m th u và ghi l i trong biên b n m th u. Biên b n m th u c n bao g m nh ng n i dung ch y u sau ây:
 6. a) Tên gói th u; b) Ngày, gi , a i m m th u; c) Tên và a ch các nhà th u; d) Giá d th u, b o lãnh d th u i v i mua s m hàng hóa ho c xây l p và ti n th c hi n; ) Các n i dung liên quan khác. i di n c a Bên m i th u, i di n các nhà th u ư c m i tham d n u có m t ph i ký vào biên b n m th u. B n g c h sơ d th u sau khi m ph i ư c Bên m i th u ký xác nh n t ng trang b o m nguyên tr ng trư c khi ti n hành ánh giá và qu n lý theo ch qu n lý h sơ "M t". 2.b) S d ng phương pháp giá ánh giá i v i các gói th u mua s m hàng hoá ho c xây l p theo hai bư c sau: - Bư c 1: ánh giá v m t k thu t theo tiêu chuNn ánh giá quy nh trong h sơ m i th u ch n danh sách ng n (danh sách các nhà th u áp ng yêu c u v m t k thu t theo tiêu chuNn ánh giá). H sơ d th u khi có t ng s i m t t m c i m t i thi u tr lên ư c quy nh trong tiêu chuNn ánh giá nhưng theo nguyên t c không ư c quy nh th p hơn 70% t ng s i m v m t k thu t, i v i gói th u có yêu c u k thu t cao, m c i m t i thi u quy nh không th p hơn 90% t ng s i m v m t k thu t ( i v i phương pháp ch m i m) ho c áp ng các yêu c u theo tiêu chí " t", "không t" u ư c coi là áp ng yêu c u v m t k thu t. - Bư c 2: Xác nh giá ánh giá i v i các h sơ d th u thu c danh sách ng n x p h ng". 10. i u 15 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: " i u 15. Trách nhi m c a ngư i có thNm quy n, ch d án và Bên m i th u. 1. Ngư i có thNm quy n có trách nhi m: a) Phê duy t k ho ch u th u c a d án, phê duy t ho c y quy n phê duy t h sơ m i th u, phê duy t k t qu l a ch n nhà th u i v i t t c các gói th u thu c d án trên cơ s báo cáo thNm nh c a cơ quan thNm nh; b) Ch o, ki m tra ch d án, Bên m i th u th c hi n Quy ch u th u. 2. Ch d án có trách nhi m:
 7. a) Trình ngư i có thNm quy n phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u i v i t t c các gói th u thu c d án; b) Ch u trách nhi m v quá trình l a ch n nhà th u theo quy nh c a Quy ch u th u và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các quy t nh c a mình. Trư ng h p ch d án năng l c thì t làm Bên m i th u t ch c u th u, n u không năng l c thì ư c phép s d ng m t t ch c chuyên môn tư cách và năng l c thay mình làm Bên m i th u, nhưng ch d án v n ph i ch u trách nhi m v quá trình l a ch n nhà th u theo quy nh c a Quy ch u th u và tr c ti p ký k t h p ng v i nhà th u trúng th u. c) Quy t nh các n i dung c a quá trình u th u, bao g m: H sơ m i sơ tuy n, tiêu chuNn ánh giá sơ tuy n và k t qu sơ tuy n; Danh sách các nhà th u tham gia u th u h n ch ; Danh sách các nhà th u tham gia u th u tuy n ch n tư v n; Danh sách các nhà th u t yêu c u v m t k thu t và danh sách x p h ng các nhà th u theo i m ánh giá t ng h p v k thu t và tài chính i v i gói th u tư v n; Danh sách các nhà th u t yêu c u v m t k thu t và danh sách x p h ng các nhà th u theo giá ánh giá i v i gói th u mua s m hàng hoá ho c xây l p; Thương th o v i nhà th u ư c ch nh th u và ch u trách nhi m v các n i dung ch nh th u; Quy t nh ch nh th u các gói th u quy nh t i i m c, i m e kho n 2 i u 1 Ngh nh 14/CP; N i dung h p ng. Trư ng h p ch d án ng th i là ngư i có thNm quy n quy t nh d án ho c ng th i là Bên m i th u thì ph i th c hi n y các nhi m v quy nh t i kho n 1 ho c kho n 3 i u này. 3. Bên m i th u có trách nhi m: a) T ch c và th c hi n vi c l a ch n nhà th u, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quá trình l a ch n nhà th u theo pháp lu t v u th u. b) L p và trình duy t k ho ch u th u c a d án quy nh t i i u 8 Ngh nh 88/CP. c) T ch c th c hi n k ho ch u th u ư c duy t theo trình t t ch c u th u quy nh t i các i u 20, 22, 33, 45 và 47 Ngh nh 88/CP, bao g m: Thành l p t chuyên gia ho c thuê tư v n giúp vi c u th u trên cơ s quy t nh c a ch d án;
 8. T ng h p quá trình l a ch n nhà th u và báo cáo k t qu l a ch n nhà th u lên ch d án; Công b trúng th u, thương th o hoàn thi n h p ng; Trình ch d án quy t nh n i dung h p ng ch d án ký k t h p ng". 11. Kho n 1 và kho n 2 i u 16 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: "1. Thành ph n T chuyên gia: Tùy theo tính ch t và m c ph c t p c a gói th u, thành ph n T chuyên gia c n bao g m các chuyên gia v : a) K thu t, công ngh ; b) Tài chính, thương m i; c) Pháp lý và các v n khác (n u c n). Danh sách T chuyên gia do ch d án quy t nh. T trư ng T chuyên gia có trách nhi m i u hành công vi c, t ng h p và chuNn b các báo cáo ánh giá các h sơ d th u ho c tài li u có liên quan khác. 2. Tiêu chuNn i v i thành viên T chuyên gia: a) Am hi u pháp lu t v u th u; b) Có trình chuyên môn liên quan n gói th u; c) Am hi u v các n i dung c th c a gói th u; d) Có kinh nghi m trong công tác qu n lý th c t ho c nghiên c u." 12. i u 29 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: " i u 29. Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u ph i ư c nêu y trong h sơ m i th u, bao g m: 1. Tiêu chuNn v năng l c và kinh nghi m nhà th u: a) Năng l c s n xu t và kinh doanh, cơ s v t ch t k thu t, trình cán b chuyên môn; b) Năng l c tài chính (doanh thu, l i nhu n và các ch tiêu khác);
 9. c) Kinh nghi m th c hi n các h p ng tương t t i Vi t Nam và nư c ngoài; m t s trư ng h p c bi t t o i u ki n cho nhà th u trong nư c phát tri n thì yêu c u v kinh nghi m có th ch là t i thi u nhưng ph i ư c ngư i có thNm quy n xem xét, quy t nh trong h sơ m i th u. Các n i dung quy nh t i kho n này ư c ánh giá theo tiêu chí '' t'', ''không t''. Nhà th u ph i t c 3 n i dung a, b và c kho n này m i ư c xem là năng l c và kinh nghi m tham d th u. 2. Tiêu chuNn v m t k thu t: a) Kh năng áp ng các yêu c u v s lư ng, ch t lư ng và tính năng k thu t hàng hóa nêu trong h sơ m i th u; b) c tính kinh t k thu t c a hàng hóa, tiêu chuNn s n xu t và các n i dung khác (trong h sơ m i th u không ư c yêu c u v thương hi u ho c ngu n g c c th c a hàng hóa); c) Tính h p lý và hi u qu kinh t c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c cung ng hàng hóa; d) Kh năng l p t thi t b và năng l c cán b k thu t; ) Kh năng thích ng v m t a lý; e) Tác ng i v i môi trư ng và bi n pháp gi i quy t; g) Kh năng cung c p tài chính (n u có yêu c u); h) Các n i dung khác v i u ki n thương m i, tài chính, th i gian th c hi n, ào t o chuy n giao công ngh (n u có). S d ng thang i m (100 ho c 1000) ho c tiêu chí " t", "không t" xác nh các n i dung quy nh t i kho n này. Trong tiêu chuNn ánh giá c n quy nh m c yêu c u t i thi u v m t k thu t nhưng không ư c quy nh th p hơn 70% t ng s i m v m t k thu t ( i v i gói th u có yêu c u k thu t cao, m c i m t i thi u quy nh không th p hơn 90% t ng s i m v m t k thu t). Trư ng h p quy nh trong tiêu chuNn ánh giá s d ng tiêu chí " t", "không t" cũng ph i quy nh rõ m c yêu c u t i thi u v m t k thu t. H sơ d th u có t ng s i m t ho c vư t m c i m t i thi u khi áp d ng phương pháp ch m i m ho c áp ng các yêu c u khi áp d ng phương pháp ánh giá theo tiêu chí " t", "không t" thì ư c coi là t yêu c u v m t k thu t. 3. Tiêu chuNn ưa v m t m t b ng xác nh giá ánh giá, bao g m: a) Th i gian s d ng; b) Công su t thi t k ;
 10. c) Tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm; d) Ngu n g c hàng hóa nêu trong h sơ d th u; ) Chi phí v n hành, duy tu, b o dư ng; e) Các i u ki n thương m i, tài chính; g) Ti n cung c p và l p t. 4. Ngoài tiêu chuNn ánh giá quy nh trong h sơ m i th u không ư c b b t, b sung ho c thay i b t kỳ n i dung nào c a tiêu chuNn ánh giá trong quá trình xét th u. 13. i m a kho n 2 i u 30 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: "a) Bư c 1: ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n Vi c ánh giá v m t k thu t ư c căn c theo tiêu chuNn ánh giá quy nh trong h sơ m i th u ch n danh sách ng n. Trong quá trình ánh giá Bên m i th u có quy n yêu c u nhà th u gi i thích v nh ng n i dung chưa rõ, chưa h p lý trong h sơ d th u c a các nhà th u như s lư ng, ơn giá". 14. Kho n 6 i u 35 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: "6. H sơ thi t k k thu t kèm theo b n tiên lư ng và ch d n k thu t. H sơ thi t k k thu t ph i m b o ch t lư ng theo quy nh. Tiên lư ng bóc t thi t k ph i m b o y , chính xác làm cơ s pháp lý cho nhà th u l p giá d th u. Yêu c u v ch t lư ng v t tư cho xây d ng và l p t ph i ư c nêu rõ trong h sơ m i th u làm cơ s cho vi c tính toán, l p ơn giá d th u, phân tích ơn giá d th u m t s h ng m c chính theo yêu c u c a h sơ m i th u. Nghiêm c m vi c nêu yêu c u v thương hi u ho c ngu n g c v t tư trong h sơ m i th u". 15. i u 40 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: " i u 40. Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u ph i ư c nêu y trong h sơ m i th u, bao g m: 1. Tiêu chuNn v kinh nghi m và năng l c c a nhà th u: a) Kinh nghi m ã th c hi n các d án có yêu c u k thu t vùng a lý và hi n trư ng tương t ; b) S lư ng, trình cán b , công nhân k thu t tr c ti p th c hi n d án; c) Năng l c tài chính (doanh thu, l i nhu n và các ch tiêu khác).
 11. Các n i dung quy nh t i kho n này ư c ánh giá theo tiêu chí " t", "không t". Nhà th u ph i t c 3 n i dung a, b và c kho n này m i ư c xem là năng l c và kinh nghi m tham gia d th u. 2. Tiêu chuNn v m t k thu t: a) M c áp ng i v i các yêu c u v k thu t, ch t lư ng v t tư thi t b nêu trong h sơ thi t k ; b) Tính h p lý và kh thi c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c thi công; c) B o m i u ki n v sinh môi trư ng và các i u ki n khác như phòng cháy, an toàn lao ng; d) M c áp ng c a thi t b thi công (s lư ng, ch ng lo i, ch t lư ng và ti n huy ng), nhân l c thi công; ) Các bi n pháp m b o ch t lư ng; e) Kh năng cung c p tài chính (n u có yêu c u); g) Các n i dung v ti n thi công, m c liên danh, liên k t và nh ng n i dung khác có yêu c u trong h sơ m i th u. S d ng thang i m (100 ho c 1.000) ho c tiêu chí " t", "không t" xác nh các n i dung quy nh t i kho n này. Tiêu chuNn ánh giá c n quy nh m c i m t i thi u v m t k thu t nhưng không ư c quy nh th p hơn 70% t ng s i m v m t k thu t ( i v i gói th u có yêu c u k thu t cao, m c i m t i thi u quy nh không th p hơn 90% t ng s i m v m t k thu t) khi s d ng thang i m ánh giá h sơ d th u. Trư ng h p s d ng tiêu chí " t", "không t" cũng ph i quy nh rõ m c yêu c u t i thi u v m t k thu t. H sơ d th u có t ng s i m t ho c vư t m c i m t i thi u i v i phương pháp ch m i m ho c t các yêu c u theo tiêu chí " t", "không t" ư c coi là t yêu c u v m t k thu t. 3. Tiêu chuNn ưa v m t m t b ng xác nh giá ánh giá, bao g m: a) Ch t lư ng v t tư s d ng thi công, l p t; b) Chí phí v n hành, b o dư ng, duy tu công trình; c) Nh ng chi phí phát sinh khác mà ch d án ph i thanh toán ngoài h p ng xây l p (n u có); d) i u ki n h p ng ( c bi t là ti n thanh quy t toán); ) i u ki n tài chính (như th i gian vay, lãi su t vay...); e) Th i gian th c hi n h p ng.
 12. 4. Ngoài tiêu chuNn ánh giá quy nh trong h sơ m i th u không ư c b b t, b sung ho c thay i b t kỳ n i dung nào c a tiêu chuNn ánh giá trong quá trình xét th u". 16. Kho n 2 i u 41 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: "2. ánh giá chi ti t: Vi c ánh giá chi ti t h sơ d th u bao g m hai bư c sau: a) Bư c 1: ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n. Vi c ánh giá v m t k thu t ư c căn c theo tiêu chuNn ánh giá nêu trong h sơ m i th u ch n danh sách ng n. Trong quá trình ánh giá Bên m i th u có quy n yêu c u nhà th u gi i thích v nh ng n i dung chưa rõ, chưa h p lý trong h sơ d th u c a các nhà th u như v kh i lư ng, ơn giá. b) Bư c 2: ánh giá v m t tài chính, thương m i. Ti n hành ánh giá tài chính, thương m i các nhà th u thu c danh sách ng n trên cùng m t m t b ng theo tiêu chuNn ánh giá ư c duy t. Vi c ánh giá v m t tài chính, thương m i nh m xác nh giá ánh giá bao g m các n i dung sau: S a l i; Hi u ch nh các sai l ch; Chuy n i giá d th u sang m t ng ti n chung; ưa v m t m t b ng so sánh; Xác nh giá ánh giá c a các h sơ d th u. Trong quá trình ánh giá, Bên m i th u có quy n yêu c u nhà th u làm rõ v nh ng ơn giá b t h p lý và n u văn b n gi i trình c a nhà th u không rõ, thì ư c coi là sai l ch ưa vào giá ánh giá c a nhà th u ó". 17. i u 50 Ngh nh 88/CP ư c b sung kho n 8, 9, 10 và 11 như sau: "8. Qu n lý h th ng thông tin v u th u. 9. Qu n lý h th ng d li u thông tin v nhà th u. 10. Qu n lý nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam. 11. Th c hi n ki m tra, thanh tra v u th u và vi c th c hi n h p ng". 18. i u 51 Ngh nh 88/CP ư c s a i như sau:
 13. " i u 51. Thông tin v u th u 1. Phương ti n ăng t i thông tin v u th u: Phương ti n ăng t i thông tin v u th u bao g m: a) T thông tin v u th u và trang Web v u th u c a nhà nư c phát hành trên toàn qu c; b) T thông tin v u th u và trang Web v u th u c a các B , ngành, a phương; c) Phương ti n thông tin i chúng khác như báo hàng ngày, ài phát thanh truy n hình Trung ương và a phương. 2. N i dung thông tin c n ăng t i: N i dung ăng t i bao g m: a) K ho ch u th u; b) Thông báo m i sơ tuy n, k t qu sơ tuy n; c) Thông báo m i th u; d) Danh sách nhà th u tham gia u th u h n ch ; ) Danh sách nhà th u tham gia u th u tư v n; e) K t qu l a ch n nhà th u; g) Danh sách cá nhân, t ch c bao g m c nhà th u vi ph m Quy ch u th u; h) Danh sách các nhà th u b c m tham d th u; i) Thông tin v x lý vi ph m Quy ch u th u; k) Văn b n quy ph m pháp lu t v u th u m i ban hành; l) Báo cáo t ng k t công tác u th u; m) Ho t ng u th u c a cơ s ; n) H th ng d li u thông tin v nhà th u. 3. Qu n lý t thông tin v u th u và trang Web v u th u a) Cơ quan qu n lý: - B K ho ch và u tư ch u trách nhi m qu n lý t thông tin v u th u và trang Web v u th u c a nhà nư c trên ph m vi toàn qu c.
 14. - Các B ngành, a phương ch u trách nhi m qu n lý t thông tin v u th u và trang Web v u th u thu c ph m vi do mình qu n lý. b) N i dung thông tin v u th u: N i dung thông tin do B K ho ch và u tư ăng t i, bao g m: Các n i dung quy nh t i i m a, b, c, d, , e kho n 2 i u này i v i các d án quan tr ng qu c gia, các d án nhóm A, nhóm B (không phân bi t ngu n v n) và các d án liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh, c ph n. Các n i dung còn l i quy nh t i i m g, h, i, k, l, m và n kho n 2 i u này i v i t t c các d án do các cơ quan có trách nhi m cung c p thông tin nêu t i i m c kho n này cung c p. i v i các B , ngành, a phương tuỳ theo i u ki n và tình hình th c t c a d án quy t nh các n i dung ăng t i quy nh t i kho n 2 i u này. Thông tin thu c các d án do các B , ngành, a phương ăng t i v n ph i g i cho B K ho ch và u tư ăng t i chung. c) Cơ quan cung c p thông tin. Ch các d án quan tr ng qu c gia, các d án nhóm A, nhóm B (không phân bi t ngu n v n), d án liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh, c ph n có trách nhi m cung c p thông tin cho cơ quan qu n lý t thông tin v u th u và trang Web v u th u các n i dung quy nh t i i m a, b, c, d, , e, g và i kho n 2 i u này thu c d án do mình qu n lý. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m cung c p cho B K ho ch và u tư các n i dung quy nh t i i m g, i, l và m kho n 2 i u này thu c ph m vi do mình qu n lý. Các nhà th u cung c p d li u thông tin c a mình quy nh t i i m n kho n 2 i u này cho B K ho ch và u tư. 4. Các phương ti n thông tin i chúng khác: Các phương ti n thông tin i chúng khác quy nh t i i m c kho n 1 i u này ăng t i thông báo m i th u các d án nhóm C và nh ng thông tin khác''. 19. i u 52 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: " i u 52. Phân c p trách nhi m v u th u 1. Th tư ng Chính ph : a) Phê duy t k ho ch u th u các d án quan tr ng qu c gia do Qu c h i quy t nh ch trương u tư, Th tư ng Chính ph quy t nh u tư (không phân bi t ngu n v n);
 15. b) Phê duy t k t qu u th u các gói th u có giá gói th u t 100 t ng tr lên i v i mua s m hàng hoá ho c xây l p, t 20 t ng tr lên i v i tư v n thu c d án do mình quy t nh u tư. i v i các gói th u còn l i Th tư ng Chính ph u quy n cho B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t và ch u trách nhi m v k t qu u th u; c) Phê duy t các ngh ch nh th u, mua s m tr c ti p, t th c hi n i v i các gói th u quy nh t i kho n 3, 5 và 6 i u 4 Ngh nh 88/CP thu c d án do mình quy t nh u tư, tr các gói th u có giá tr dư i 1 t ng i v i mua s m hàng hoá ho c xây l p, gói th u có giá tr dư i 500 tri u ng i v i tư v n do ch d án ch u trách nhi m quy t nh; i v i các n i dung quy nh t i i m a, b kho n này, Th tư ng Chính ph phê duy t trên cơ s báo cáo thNm nh c a B K ho ch và u tư và ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan có thNm quy n liên quan. i v i n i dung quy nh t i i m c kho n này, Th tư ng Chính ph phê duy t trên cơ s báo cáo thNm nh c a B K ho ch và u tư và ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài tr v n và các cơ quan có thNm quy n liên quan. d) Quy t nh ki m tra và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v u th u. 2. B trư ng B K ho ch và u tư có trách nhi m: a) ThNm nh trình Th tư ng Chính ph xem xét phê duy t v : K ho ch u th u các d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư; K t qu u th u các gói th u thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ; ngh ch nh th u, mua s m tr c ti p, t th c hi n i v i các gói th u quy nh t i kho n 3, 5 và 6 i u 4 Ngh nh 88/CP thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph . b) Phát hành, qu n lý t thông tin v u th u và trang Web v u th u c a nhà nư c, qu n lý h th ng d li u thông tin v nhà th u. c) Ki m tra, thanh tra công tác u th u trên ph m vi toàn qu c. 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a Trung ương ng, cơ quan Trung ương c a t ch c chính tr - xã h i ( ư c xác nh trong Lu t Ngân sách Nhà nư c), Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: a) Có ý ki n b ng văn b n v k ho ch u th u, k t qu l a ch n nhà th u các gói th u c a d án có liên quan do ch d án trình, thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ;
 16. b) Phê duy t h sơ m i th u các gói th u thu c thNm quy n phê duy t k t qu u th u c a Th tư ng Chính ph , phê duy t h sơ m i th u và k t qu u th u các gói th u ư c Th tư ng Chính ph y quy n quy nh t i i m b kho n 1 i u này; c) Phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u t t c các gói th u c a d án s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c thNm quy n quy t nh u tư c a mình. i v i các d án y quy n cho c p dư i quy t nh u tư thì cũng u quy n vi c phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u t t c các gói th u thu c d án, nhưng v n ph i ch u trách nhi m i v i nh ng công vi c u quy n ó; d) Th a thu n b ng văn b n v i ch d án v k ho ch u th u d án và k t qu l a ch n nhà th u các gói th u có giá tr t 1 t ng tr lên i v i tư v n, t 5 t ng tr lên i v i mua s m hàng hoá ho c xây l p (theo k ho ch u th u ư c duy t) thu c các d án liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh ho c c ph n theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 2 Ngh nh 88/CP do mình làm i di n ch s h u theo quy nh c a pháp lu t i v i doanh nghi p nhà nư c tham gia u tư d án, trên cơ s thNm nh c a cơ quan giúp vi c u th u. 4. Ch t ch U ban nhân dân thành ph thu c t nh, qu n, huy n, th xã, th tr n, xã, phư ng có trách nhi m: a) Phê duy t k ho ch u th u các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c thNm quy n quy t nh u tư c a mình; b) Phê duy t h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u t t c các gói th u c a d án thu c thNm quy n quy t nh u tư. 5. H i ng Qu n tr (ho c ngư i ư c H i ng Qu n tr u quy n) c a doanh nghi p liên doanh, công ty c ph n, i di n h p pháp c a các bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh có trách nhi m dư i ây i v i các d án ư c quy nh t i i m b kho n 2 i u 2 Ngh nh 88/CP: a) Phê duy t k ho ch u th u c a d án trên cơ s văn b n th a thu n c a i di n ch s h u theo quy nh c a pháp lu t i v i doanh nghi p nhà nư c tham gia u tư d án. b) Phê duy t k t qu l a ch n nhà th u t t c các gói th u c a d án, riêng i v i các gói th u tư v n có giá tr t 1 t ng tr lên và các gói th u xây l p ho c mua s m hàng hoá có giá t 5 t ng tr lên (theo k ho ch u th u ư c duy t) phê duy t trên cơ s ý ki n tho thu n c a i di n ch s h u theo quy nh c a pháp lu t i v i doanh nghi p nhà nư c tham gia u tư d án; c) Phê duy t h sơ m i th u và quy t nh các n i dung c a quá trình u th u theo quy nh. 6. Ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p có trách nhi m phê duy t k ho ch u th u c a d án, h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u c a t t c các gói th u thu c d án do mình quy t nh u tư, ng th i quy t nh t t c các n i dung c a quá trình u th u theo quy nh''.
 17. 20. i u 53 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: " i u 53. Phân c p phê duy t, thNm nh h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u Căn c theo giá gói th u ư c duy t trong k ho ch u th u i v i các d án quy nh t i các i m a và c kho n 2 i u 2 Ngh nh 88/CP, vi c thNm nh và phê duy t k t qu l a ch n nhà th u ư c th c hi n như sau: 1. i v i d án quan tr ng qu c gia do Qu c h i quy t nh ch trương u tư, do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư: a) Th tư ng Chính ph phê duy t k t qu l a ch n nhà th u trên cơ s báo cáo thNm nh c a B K ho ch và u tư i v i các gói th u thu c thNm quy n phê duy t c a mình theo quy nh. b) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t h sơ m i th u c a các gói th u thu c thNm quy n phê duy t k t qu u th u c a Th tư ng Chính ph , phê duy t h sơ m i th u và k t qu u th u các gói th u ư c Th tư ng Chính ph u quy n theo quy nh, trên cơ s thNm nh c a ơn v giúp vi c liên quan ho c c a S K ho ch và u tư n u thu c a phương. 2. i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c: a) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a Trung ương ng, cơ quan Trung ương c a t ch c chính tr - xã h i ( ư c xác nh trong Lu t Ngân sách Nhà nư c) phê duy t h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u c a t t c các gói th u thu c d án do mình quy t nh u tư trên cơ s thNm nh c a ơn v giúp vi c liên quan. b) Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u c a t t c các gói th u thu c d án do mình quy t nh u tư trên cơ s thNm nh c a S K ho ch và u tư. c) Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, xã, phư ng, th tr n, phê duy t h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u c a t t c các gói th u thu c d án do mình quy t nh u tư trên cơ s thNm nh c a b ph n giúp vi c liên quan. 3. i v i các d án do doanh nghi p quy t nh u tư: Ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p có trách nhi m phê duy t h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u c a t t c các gói th u thu c d án do mình quy t nh u tư trên cơ s thNm nh c a b ph n giúp vi c liên quan". 21. Kho n 5 và kho n 7 i u 55 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: "5. H y u th u và trách nhi m tài chính khi hu th u: a) Hu u th u ư c áp d ng i v i m t trong các trư ng h p sau ây:
 18. Thay i m c tiêu ã ư c nêu trong h sơ m i th u; Có b ng ch ng cho th y Bên m i th u thông ng v i nhà th u t o nên s thi u c nh tranh trong u th u; T t c các h sơ d th u v cơ b n không áp ng ư c yêu c u c a h sơ m i th u; Có b ng ch ng cho th y các nhà th u có s thông ng tiêu c c t o nên s thi u c nh tranh trong u th u, làm nh hư ng n l i ích c a Bên m i th u. Căn c quy t nh c a ngư i có thNm quy n, Bên m i th u có trách nhi m thông báo t i t t c các nhà th u v vi c h y u th u ho c ti n hành u th u l i. b) Trách nhi m tài chính khi hu th u: N u vi c h y th u không ph i l i c a nhà th u thì Bên m i th u ph i có trách nhi m n bù cho các nhà th u nh ng chi phí tham gia d th u. M c n bù ư c tính trên nguyên t c tính úng, tính và theo các nh m c c a Nhà nư c ban hành, bao g m các kho n sau ây: Chi phí mua h sơ m i th u; Chi phí i l i ( mua h sơ m i th u, n p h sơ d th u, kh o sát th c a...); Chi phí l p h sơ d th u; Chi phí khác (văn phòng phNm, kh u hao thi t b ,...). Chi phí n bù khi hu th u n u vì lý do thay i m c tiêu, ph m vi u tư do ngư i có thNm quy n quy t nh thì ư c thanh toán t chi phí c a d án; n u vì các lý do khác do l i c a Bên m i th u gây ra thì các cá nhân có liên quan thu c Bên m i th u ch u trách nhi m thanh toán. 7. Vi c lo i b h sơ d th u ư c áp d ng i v i m t trong các trư ng h p khi h sơ d th u: a) Không áp ng các i u ki n tiên quy t nêu trong h sơ m i th u; b) Không áp ng yêu c u v m t k thu t; c) Nhà th u không ch p nh n l i s h c do Bên m i th u phát hi n và yêu c u s a ho c có l i s h c sai khác quá 15% giá d th u (ch áp d ng i v i gói th u mua s m hàng hoá ho c xây l p); d) Có t ng giá tr các sai l ch vư t quá 10% giá d th u (ch áp d ng i v i gói th u mua s m hàng hoá ho c xây l p); ) Có thông tin kê khai sai s th t''.
 19. 22. B sung i u 57a Ngh nh 88/CP (sau i u 57) như sau: " i u 57a. H th ng d li u thông tin v nhà th u 1. N i dung H th ng d li u thông tin v nhà th u. H th ng d li u thông tin v nhà th u bao g m danh m c các nhà th u tham gia u th u các d án t i Vi t Nam v i nh ng n i dung c th i v i t ng nhà th u như sau: a) Tên nhà th u; b) Năm thành l p; c) Lĩnh v c tham d th u như tư v n, cung c p hàng hoá ho c xây l p; d) T ng tài s n, v n lưu ng hi n có; ) Nh ng n i dung có liên quan khác. 2. Cơ quan qu n lý H th ng d li u thông tin v nhà th u. Cơ quan qu n lý H th ng d li u thông tin v nhà th u trên ph m vi toàn qu c là B K ho ch và u tư. B K ho ch và u tư có trách nhi m ăng t i d li u thông tin v nhà th u trong t thông tin v u th u và trang Web v u th u c a nhà nư c. 3. Trách nhi m cung c p d li u thông tin v nhà th u. Nhà th u có trách nhi m cung c p d li u thông tin v nhà th u cho B K ho ch và u tư theo các n i dung nêu t i kho n 1 i u này. i u ki n tham d th u là nhà th u ph i có tên trong h th ng d li u thông tin v nhà th u ư c ăng trên t thông tin v u th u và trang Web v u th u c a nhà nư c". 23. B sung i u 57b Ngh nh 88/CP như sau: " i u 57b. Qu n lý nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam 1. Nhà th u nư c ngoài mu n tham gia d th u t i Vi t Nam ph i có trách nhi m cung c p d li u thông tin cho cơ quan qu n lý H th ng d li u thông tin v nhà th u quy nh t i kho n 22 i u 1 c a Ngh nh này. 2. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B Công an, B Thương m i, B Tài chính nghiên c u trình Th tư ng Chính ph ban hành quy nh v vi c qu n lý nhà th u nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam và trách nhi m c a ch d án i v i vi c qu n lý nhà th u nư c ngoài sau khi trúng th u ho t ng th c hi n h p ng t i Vi t Nam". 24. Kho n 1 i u 59 Ngh nh 88/CP ư c s a i, b sung như sau: "1. Ki m tra th c hi n công tác u th u ư c th c hi n như sau: a) C p quy t nh ki m tra và th c hi n ki m tra:
 20. Th tư ng Chính ph quy t nh vi c ki m tra công tác u th u c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , các a phương trên ph m vi toàn qu c trong nh ng trư ng h p c n thi t. B K ho ch và u tư th c hi n vi c ki m tra công tác u th u trong ph m vi toàn qu c theo ch c năng và i v i nh ng trư ng h p c th khi có quy t nh c a Th tư ng Chính ph . B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các c p quy t nh và t ch c vi c ki m tra công tác u th u theo Quy ch u th u i v i các ơn v thu c ph m vi qu n lý c a mình và các ơn v có d án do mình c p Gi y phép u tư quy nh t i i m b kho n 2 i u 2 Ngh nh 88/CP. b) Ki m tra nh kỳ: Tuỳ theo tình hình th c hi n công tác u th u c a c p cơ s , ngư i có thNm quy n quy t nh ki m tra nh kỳ theo quý, 6 tháng ho c c năm. Vi c ki m tra nh kỳ t p trung vào nh ng n i dung chính sau ây: Tình hình th c hi n công tác u th u chung c a ơn v ; Tình hình th c hi n công tác u th u c a m t s d án c th : k ho ch u th u ư c duy t; trình t th c hi n u th u, nh ng căn c pháp lý, nh ng lý do th c hi n u th u h n ch , lý do ch nh th u, k t qu trúng th u, giá tr ký h p ng, tình hình th c hi n h p ng. c) Ki m tra t xu t: Vi c ki m tra t xu t ư c th c hi n i v i các gói th u có giá trúng th u quá th p so v i giá gói th u, i v i các gói th u có nh ng vư ng m c ho c khi có yêu c u c a ngư i có thNm quy n. N i dung ki m tra t p trung vào các v n chính sau ây: Th t c pháp lý và các văn b n kèm theo; Trình t th c hi n; th i gian th c hi n các khâu trong quá trình l a ch n nhà th u; K t qu l a ch n nhà th u; Nh ng vư ng m c c th , nh ng th c m c c a cá nhân, t p th Bên m i th u, c a nhà th u (n u có); - Nh ng ki n ngh x lý c a cơ s . d) Trong quá trình ki m tra, n u phát hi n vư ng m c thì báo cáo ngư i có thNm quy n xem xét, gi i quy t, n u phát hi n các hành vi vi ph m pháp lu t v u th u thì báo cáo ngư i có thNm quy n chuy n nhi m v cho thanh tra x lý ho c các cơ quan pháp lu t khác x lý theo thNm quy n. Toàn b quá trình ki m tra ư c báo cáo b ng văn b n lên ngư i có thNm quy n và g i t i cơ quan qu n lý t thông tin v u th u và trang Web v u th u c a nhà nư c ăng t i thông tin".
Đồng bộ tài khoản