Nghị định 68-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
125
lượt xem
3
download

Nghị định 68-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 68-CP về việc quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 68-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 68-CP Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 68-CP NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 1996 QUY NNH CHI TI T VI C THI HÀNH LU T KHOÁNG S N CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996; Theo ngh c a B trư ng B Công nghi p; NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1.- Ngh nh này quy nh chi ti t vi c thi hành Lu t khoáng s n ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996. i u 2.- Nh ng quy nh c a Ngh nh này ư c áp d ng i v i vi c qu n lý, b o v , i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n và m i ho t ng khoáng s n (kh o sát, thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n) t i Vi t Nam c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài. Chương 2: TH M QUY N QU N LÝ NHÀ NƯ C V KHOÁNG S N i u 3.- 1/ B Công nghi p th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v khoáng s n trong ph m vi c nư c, có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: a) Xây d ng, trình Chính ph ban hành, ban hành theo thNm quy n các văn b n pháp quy v qu n lý, b o v , i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n và ho t ng khoáng s n. b) T ch c xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n trong ph m vi c nư c.
 2. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành h u quan Trung ương, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng, trình Chính ph quy t nh các chi n lư c, quy ho ch, chính sách tài nguyên khoáng s n và phát tri n công nghi p khai thác, ch bi n khoáng s n. c) T ch c thNm nh, xét duy t các án, thăm dò khoáng s n, báo cáo nghiên c u kh thi v khai thác, ch bi n khoáng s n, thi t k m theo quy nh c a Ngh nh này. d) C p, gia h n, thu h i và cho phép tr l i gi y phép ho t ng khoáng s n, cho phép chuy n như ng quy n ho t ng khoáng s n theo quy nh c a Ngh nh này. e) Tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n, ki m tra các ngành, a phương, các t ch c, cá nhân trong vi c thi hành pháp lu t v khoáng s n; t ch c thanh tra chuyên ngành v khoáng s n theo quy nh t i các i u 58, 59 và 60 c a Lu t khoáng s n; ki m tra, thanh tra các ho t ng i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n. g) Gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo v ho t ng khoáng s n theo thNm quy n quy nh t i các i u 57 và 62 c a Lu t khoáng s n. h) Qu n lý các ho t ng h p tác qu c t trong các lĩnh v c i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n và ho t ng khoáng s n. i) ăng ký, theo dõi, ánh giá, t ng h p k t qu i u tra cơ b n v tài nguyên khoáng s n, tình hình ho t ng khoáng s n trong ph m vi c nư c và nh kỳ báo cáo Chính ph . k) Ph i h p v i U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành h u quan trong vi c b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác. 2/ H th ng t ch c, nhi m v và quy n h n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v a ch t và khoáng s n c a B Công nghi p Chính ph có quy nh riêng. i u 4.- 1/ Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph (dư i ây g i chung là B ) theo ch c năng nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Công nghi p trong vi c qu n lý, b o v tài nguyên khoáng s n và ho t ng khoáng s n. 2/ Các B có ch c năng qu n lý Nhà nư c các ngành s n xu t, s d ng và kinh doanh nguyên li u khoáng có trách nhi m: a) Ch ng ph i h p v i B Công nghi p, các B , ngành h u quan Trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng, trình Chính ph quy t nh các chính sách tài nguyên khoáng s n, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n công nghi p khai thác, ch bi n, s d ng và kinh doanh, k c xu t nh p khNu khoáng s n liên quan n ch c năng qu n lý ngành c a B .
 3. b) Ph i h p v i B Công nghi p xây d ng, trình Chính ph ban hành theo thNm quy n các quy nh hư ng d n vi c khai thác, b o v , s d ng tài nguyên khoáng s n liên quan n ch c năng qu n lý ngành c a B . c) Ch o, ki m tra vi c th c hi n các chi n lư c, chính sách, quy ho ch và pháp lu t v khoáng s n i v i ơn v thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B . d) Ph i h p v i B Công nghi p trong vi c th c hi n các nhi m v khác v qu n lý Nhà nư c ho t ng i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n và ho t ng khoáng s n liên quan n ch c năng qu n lý ngành c a B . i u 5.- B K ho ch và u tư, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và B Công nghi p theo ch c năng c a mình, ph i h p và th ng nh t ch o vi c h p tác qu c t trong các lĩnh v c ho t ng khoáng s n. B Công nghi p ch trì vi c ph i h p v i các B , ngành Trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và là cơ quan u m i v qu n lý Nhà nư c các ho t ng khoáng s n c a t ch c, cá nhân u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 6.- H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n t t i B khoa h c Công ngh và Môi trư ng giúp Chính ph trong vi c thNm nh, xét duy t tr lư ng các báo cáo thăm dò khoáng s n (tr khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng) nghiên c u kh thi v khai thác. T ch c và ho t ng c a H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n Chính ph có quy nh riêng. i u 7.- 1/ U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i chung là t nh) theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: a) Ban hành theo thNm quy n các quy nh hư ng d n th c hi n các quy nh c a Chính ph và c a B Công nghi p v qu n lý, b o v tài nguyên khoáng s n và qu n lý các ho t ng khoáng s n a phương. b) Ch ng ph i h p v i B Công nghi p, các B K ho ch và u tư, Xây d ng, Qu c phòng, N i v , Văn hoá - Thông tin, Nông nghi p và phát tri n nông thôn khoanh nh các khu v c c m ho t ng khoáng s n; xây d ng, tham gia xây d ng các quy ho ch phát tri n công nghi p khai thác, ch bi n khoáng s n trên a bàn lãnh th . c) T ch c, ch o th c hi n các bi n pháp b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác a phương, k t h p v i vi c b o v môi trư ng, tài nguyên thiên nhiên khác, b o m an ninh tr t t xã h i, b o v tính m ng và s c kho c a nhân dân, tài s n c a Nhà nư c và công dân. d) T ch c thNm nh, phê duy t các báo cáo nghiên c u kh thi v khai thác, ch bi n khoáng s n, thi t k m theo quy nh c a Ngh nh này. e) C p, gia h n, thu h i gi y phép khai thác khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng và gi y phép khai thác t n thu theo thNm quy n quy nh c a Ngh nh này; tham gia ý ki n v vi c c p các lo i gi y phép khác v ho t ng khoáng s n t i a
 4. phương; trong ph m vi trách nhi m, quy n h n c a mình, gi i quy t các i u ki n liên quan n vi c thuê t, s d ng cơ s h t ng và các i u ki n liên quan khác cho các T ch c, cá nhân ư c phép ho t ng khoáng s n, i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n t i a phương. g) Tuyên truy n, giáo d c và giám sát, ki m tra vi c thi hành pháp lu t v khoáng s n i v i m i t ch c, cá nhân a phương. h) Gi i quy t ho c tham gia gi i quy t nh ng v n tranh ch p v ho t ng khoáng s n và x lý các vi ph m pháp lu t v khoáng s n phát sinh t i a phương theo thNm quy n quy nh t i i u 57 c a Lu t khoáng s n và các quy nh khác c a pháp lu t. 2/ S Công nghi p có nhi m v giúp U ban nhân dân t nh th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v khoáng s n theo quy nh c a Lu t khoáng s n và Ngh nh này. Nhi m v , quy n h n qu n lý Nhà nư c v khoáng s n c a S công nghi p do B trư ng B Công nghi p quy nh. i u 8.- U ban nhân dân các c p qu n, huy n, thành ph thu c t nh, th xã, th tr n, xã (dư i ây g i chung là huy n, xã) theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhiêm: 1/ Th c hi n các bi n pháp b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác a phương, k t h p v i vi c b o v môi trư ng, tài nguyên thiên nhiên khác, b o m an ninh, tr t t xã h i, b o v tính m ng và s c kho c a nhân dân, tài s n c a Nhà nư c và công dân. 2/ Trong ph m vi trách nhi m, quy n h n c a mình gi i quy t các i u ki n liên quan n vi c thuê t, s d ng cơ s h t ng và các i u ki n liên quan khác cho t ch c, cá nhân ư c phép ho t ng khoáng s n, i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n t i a phương theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a U ban nhân dân t nh. 3/ Tuyên truy n, giáo d c và giám sát vi c thi hành pháp lu t v khoáng s n; tham gia gi i quy t nh ng v n tranh ch p v ho t ng khoáng s n và x lý theo thNm quy n các vi ph m pháp lu t v khoáng s n phát sinh t i a phương. i u 9.- ThNm quy n c p, gia h n, thu h i, cho phép tr l i gi y phép ho t ng khoáng s n, cho phép chuy n như ng quy n ho t ng khoáng s n quy nh như sau: 1/ B Công nghi p c p các lo i gi y phép sau ây: - Gi y phép kh o sát khoáng s n; - Gi y phép thăm dò khoáng s n; - Gi y phép khai thác, gi y phép ch bi n khoáng s n các lo i, tr gi y phép khai thác, gi y phép ch bi n khoáng s n thu c thNm quy n c p c a U ban nhân dân t nh quy nh t i kho n 2 i u này; - Gi y phép khai thác, gi y phép ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng i v i khu v c ranh gi i c a hai ho c nhi u t nh ho c trong trư ng h p c p cho t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c liên doanh có bên nư c ngoài.
 5. 2/ U ban nhân dân t nh c p các lo i gi y phép sau ây i v i khu v c thu c trách nhi m qu n lý hành chính c a a phương: - Gi y phép khai thác t n thu khoáng s n các lo i i v i các khu v c ã ư c B Công nghi p khoanh nh theo quy nh t i i u 66 c a Ngh nh này;- Gi y phép khai thác, gi y phép ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng và than bùn cho t ch c, cá nhân trong nư c, tr gi y phép khai thác, gi y phép ch bi n khoáng s n các lo i thu c thNm quy n c p c a B Công nghi p quy nh t i kho n 1 i u này. 3/ Cơ quan có thNm quy n c p lo i gi y phép ho t ng khoáng s n nào thì có quy n gia h n, thu h i, cho phép tr l i lo i gi y phép ó và có quy n cho phép chuy n như ng quy n ho t ng khoáng s n theo lo i gi y phép ó. Chương 3: I U TRA CƠ B N NA CH T V TÀI NGUYÊN KHOÁNG S N i u 10.- i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n bao g m các ho t ng sau ây: 1/ i u tra, phát hi n ti m năng tài nguyên khoáng s n ng th i v i vi c l p b n a ch t khu v c và nghiên c u chuyên v a ch t. 2/ ánh giá ti m năng tài nguyên khoáng s n theo lo i ho c nhóm khoáng s n và i v i các c u trúc a ch t có tri n v ng. i u 11.- Ho t ng i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ư c th c hi n theo quy ho ch, k ho ch Nhà nư c. B Công nghi p trình Chính ph quy ho ch, k ho ch i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n, B Công nghi p và u tư thNm nh và trình Chính ph phê duy t. B Tài chính và B Công nghi p xây d ng Quy ch c p phát, qu n lý, thanh quy t toán v n ngân sách Nhà nư c i v i các ho t ng i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n, trình Chính ph ban hành. i u 12.- Các T ch c i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n có quy n và nghĩa v sau ây: 1/ ăng ký nhi m v , k ho ch ho t ng i u tra cơ b n a ch t theo quy nh c a B Công nghi p. 2/ Ti n hành các ho t ng i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n theo d án ã ư c phê duy t và k ho ch ư c giao. 3/ Th c hi n quy trình, quy ph m, nh m c kinh t - k thu t trong i u tra a ch t do B Công nghi p ban hành.
 6. 4/ B o m s trung th c, y trong vi c thu th p, t ng h p tài li u thông tin v a ch t và khoáng s n; gi gìn bí m t Nhà nư c nh ng thông tin v khoáng s n theo quy nh c a pháp lu t. 5/ B o v môi trư ng, tài nguyên khoáng s n, tài nguyên khác trong khi ti n hành các ho t ng i u tra cơ b n a ch t. 6/ N p báo cáo k t qu i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n vào lưu tr a ch t Nhà nư c và các m u v t a ch t, khoáng s n vào b o tàng a ch t theo quy nh c a B Công nghi p. 7/ ư c Nhà nư c khen thư ng khi có thành tích trong vi c nghiên c u, phát hi n m i v a ch t và tài nguyên khoáng s n. 8/ ư c phép g i m u ra nư c ngoài phân tích, th nghi m theo quy nh c a Chính ph . i u 13.- M i báo cáo k t qu i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n ph i ư c ánh giá, ăng ký và n p vào lưu tr a ch t Nhà nư c theo quy nh c a B Công nghi p. Cơ quan lưu tr a ch t Nhà nư c có trách nhi m gi gìn bí m t Nhà nư c v tài nguyên khoáng s n, t o i u ki n thu n l i cho m i t ch c, cá nhân ư c phép s d ng k t qu i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n và các thông tin, tư li u v khoáng s n theo quy nh c a B Công nghi p. i u 14.- B Công nghi p quy nh chi ti t v n i dung d án i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n; v vi c ăng ký Nhà nư c nhi m v , k ho ch ho t ng i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n, vi c lưu tr a ch t Nhà nư c và b o tàng a ch t, ban hành hư ng d n th c hi n các văn b n pháp quy, các nh m c, ơn giá trong i u tra a ch t cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n. Chương 4: T CH C, CÁ NHÂN HO T NG KHOÁNG S N i u 15.- T ch c, cá nhân ư c phép ho t ng khoáng s n theo quy nh c a Lu t khoáng s n bao g m: 1/ Các T ch c Vi t Nam có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t v Doanh nghi p Nhà nư c, Doanh nghi p tư nhân, Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n, h p tác xã và t ch c kinh t khác mà m c ích thành l p có n i dung ho t ng khoáng s n ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thành l p, cho phép thành l p ăng ký ho c công nh n. 2/ Các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c t ch c liên doanh có bên nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 16.- T ch c, cá nhân nói t i i u 15 c a Ngh nh này mu n ư c c p gi y phép ho t ng khoáng s n ph i có v n u tư (k c v n vay) th c hi n d án.
 7. V n pháp nh c a t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n không ư c ít hơn ba mươi ph n trăm (30%) t ng d toán v n u tư c a d án xin c p gi y phép khai thác khoáng s n. i u 17.- T ch c, cá nhân hành ngh thăm dò khoáng s n ph i có thi t b k thu t và trình chuyên môn theo quy nh c a B Công nghi p. i u 18.- T ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n ch ư c ti n hành các ho t ng khai thác theo quy nh trong gi y phép khi có Giám c i u hành m có trình và năng l c qu n lý v khai thác m ư c công nh n theo quy nh t i i u 36 c a Lu t khoáng s n; trư ng h p khai thác nư c khoáng, nư c nóng thiên nhiên ho c khai thác t n thu B Công nghi p có quy nh phù h p. B trư ng B Công nghi p quy nh tiêu chuNn trình và năng l c c a Giám c i u hành m . Chương 5: KHU V C, DI N TÍCH, TH I H N HO T NG KHOÁNG S N i u 19.- Khu v c c m ho t ng khoáng s n là các khu v c ph i b o v ho c ư c dành riêng cho các m c ích quan tr ng c a Nhà nư c ho c xã h i theo quy nh c a pháp lu t. 1/ Khu v c c m ho t ng khoáng s n bao g m các khu v c: - Có di tích l ch s , văn hoá ã ư c x p h ng, ăng ký; - Vư n r ng qu c gia, r ng phòng h ; khu v c b o t n a ch t; - Dành riêng cho m c ích qu c phòng, an ninh; - Thu c ph m vi b o v ê, kè, b sông, c u, qu c l , tuy n ư ng s t; - Dành riêng cho tôn giáo; - ô th ho c có công trình k t c u h t ng quan tr ng. 2/ Các B Qu c phòng, N i v , Văn hoá - Thông tin, Nông nghi p và phát tri n nông thôn theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân dân t nh xác nh ranh gi i các khu v c c m ho t ng khoáng s n trong ph m vi qu n lý hành chính c a t ng t nh. Ch t ch U ban nhân dân t nh trình Chính ph quy t nh và thông báo b ng văn b n cho B Công nghi p v các khu v c c m ho t ng khoáng s n. 3/ i v i các khu v c t m th i c m ho t ng khoáng s n vì b t kỳ lý do gì theo quy nh c a pháp lu t thì cơ quan Nhà nư c có thNm quy n qu n lý các khu v c ó có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho B Công nghi p và U ban nhân dân t nh.
 8. 4/ Vi c khai thác khoáng s n trong lòng t thu c ph m vi khu v c c m ho t ng khoáng s n mà không s d ng t m t cũng ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n qu n lý các khu v c ó tho thu n b ng văn b n. i u 20.- Khu v c h n ch ho t ng khoáng s n là khu v c mà Nhà nư c có ch trương h n ch dư i m t ho c các hình th c sau ây: - Dành riêng cho m t ho c m t s t ch c nh t nh c a Nhà nư c c quy n ho t ng khoáng s n; - H n ch s n lư ng khai thác; - H n ch xu t khNu s n phNm khai thác; Khu v c h n ch ho t ng khoáng s n do Chính ph quy nh b ng văn b n riêng. i u 21.- Khu v c u th u ho t ng khoáng s n bao g m các khu v c sau ây: - Khu v c có lo i khoáng s n mà Chính ph quy nh ph i u th u thăm dò, khai thác; - Khu v c ho c m khoáng ã ư c thăm dò b ng v n Nhà nư c, nay ư c u th u ho c ch n th u khai thác. i u 22.- 1/ Di n tích khu v c kh o sát ư c c p cho m t gi y phép kh o sát khoáng s n không quá hai nghìn kilômet vuông (2000 km2) khoanh nh theo to ô vuông, không h n ch lo i khoáng s n ư c kh o sát có trong khu v c. Trư ng h p c bi t c n có di n tích l n hơn 2000 km2 B Công nghi p ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trư c khi c p gi y phép. 2/ Gi y phép kh o sát khoáng s n có th ư c c p cho m t s t ch c, cá nhân cùng ho t ng trong m t khu v c. T ch c, cá nhân n p ơn xin thăm dò, khai thác trư c và úng th t c theo quy nh c a pháp lu t thì ư c xem xét trư c. i u 23.- 1/ Th i h n c a m t gi y phép kh o sát khoáng s n không quá mư i hai (12) tháng. 2/ Gi y phép kh o sát khoáng s n i v i khu v c có di n tích t m t trăm kilômét vuông (100 km2) tr lên có th ư c gia h n m t l n không quá mư i hai (12) tháng, v i i u ki n t i th i i m xin gia h n: - Chưa có t ch c, cá nhân nào n p ơn xin thăm dò ó; - T ch c, cá nhân ư c phép kh o sát ã hoàn thành m i nghĩa v theo quy nh trong gi y phép trư c ó; - Gi y phép kh o sát khoáng s n ang còn hi u l c không ít hơn ba mư i ngày;
 9. - T ch c, cá nhân ư c phép kh o sát khoáng s n ph i n p báo cáo k t qu kh o sát cho B Công nghi p làm rõ lý do xin gia h n, chương trình ti p t c kh o sát kèm theo ơn xin gia h n gi y phép. 3/ Gi y phép kh o sát khoáng s n i v i khu v c có di n tích dư i m t trăm kilômet vuông (100 km2) không ư c gia h n. i u 24.- 1/ Di n tích khu v c thăm dò ư c c p c a m t gi y phép thăm dò khoáng s n kim lo i quý, á quý không quá năm mươi kilômet vuông (50km2). Trư ng h p c bi t c n di n tích l n hơn 50 km2 B Công nghi p ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trư c khi c p gi y phép. 2/ Di n tích khu v c thăm dò ư c c p c a m t gi y phép thăm dò than, khoáng s n kim lo i (tr kim lo i quý), các khoáng s n không kim lo i (tr v t li u xây d ng thông thư ng) vùng t li n, có ho c không có m t nư c, không quá m t trăm kilômet vuông (100 km2). Trư ng h p c bi t c n di n tích l n hơn 100 km2 B Công nghi p ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trư c khi c p gi y phép. 3/ Di n tích khu v c thăm dò ư c c p c a m t gi y phép thăm dò khoáng s n các lo i vùng th m l c a không quá hai trăm kilômét vuông (200 km2). Trư ng h p c bi t c n có di n tích l n hơn 200 km2 B Công nghi p ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trư c khi c p gi y phép. 4/ Di n tích khu v c thăm dò ư c c p c a m t gi y phép thăm dò khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng vùng t li n, có ho c không có m t nư c, không quá hai kilômét vuông (2 km2). 5/ Di n tích khu v c thăm dò ư c c p c a m t gi y phép thăm dò nư c khoáng, nư c nóng thiên nhiên không quá m t kilômet vuông (1 km2). 6/ M t t ch c, cá nhân có i u ki n theo quy nh t i các i u 15 và 16 c a Ngh nh này có th ư c c p nhi u gi y phép thăm dò, nhưng không quá năm gi y phép và t ng di n tích thăm dò c a các gi y phép ó không quá năm l n quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5 c a i u này. i u 25.- Th i h n c a m t gi y phép thăm dò khoáng s n, k c th i gian làm báo cáo k t qu thăm dò, báo cáo nghiên c u kh thi v khai thác, ít nh t là sáu (6) tháng, nhi u nh t không quá hai mươi b n (24) tháng, ư c gia h n theo các i u ki n sau ây: 1/ T i th i i m xin gia h n t ch c, cá nhân ư c phép thăm dò ã hoàn thành m i nghĩa v theo quy nh trong gi y phép trư c ó; gi y phép thăm dò ang còn hi u l c không ít hơn ba mươi (30) ngày. 2/ M i l n gia h n ph i tr l i ít nh t ba mươi ph n trăm (30%) di n tích khu v c thăm dò theo gi y phép trư c ó.
 10. 3/ Kèm theo ơn xin gia h n g i n B Công nghi p ph i có báo cáo k t qu thăm dò và chi phí th c t , gi i trình lý do xin gia h n gi y phép, chương trình, k ho ch và chi phí ti p t c thăm dò. 4/ Gi y phép thăm dò khoáng s n quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u 24 c a Ngh nh này ư c gia h n nhi u nh t hai l n, nhưng t ng th i gian gia h n không quá hai mươi b n (24) tháng; trong trư ng h p gi y phép thăm dò ã ư c gia h n, t ng th i gian thăm dò ã b n mươi tám (48) tháng, t ch c, cá nhân ư c phép thăm dò ã th c hi n y ho c vư t kh i lư ng công vi c và chi phí theo án mà v n chưa căn c l p báo cáo nghiên c u kh thi ho c c n thêm th i gian nghiên c u kh thi v khai thác thì gi y phép thăm dò ư c c p l i, n u t ch c, cá nhân ư c phép thăm dò có ơn xin h p l . 5/ Gi y phép thăm dò khoáng s n quy nh t i các kho n 4 và 5 i u 24 c a Ngh nh này ch ư c gia h n m t l n và th i gian gia h n không quá mư i hai (12) tháng. i u 26.- Di n tích khu v c khai thác c a m t gi y phép khoáng s n ư c xác nh trên cơ s báo cáo nghiên c u kh thi v khai thác khoáng s n ã ư c thNm nh và ch p thu n theo quy nh t i i u 44 c a Ngh nh này. i u 27.- Th i h n c a gi y phép khai thác khoáng s n ư c xác nh trên cơ s báo cáo nghiên c u kh thi v khai thác khoáng s n ã ư c thNm nh và ch p thu n theo quy nh t i i u 44 c a Ngh nh này, nhưng không quá ba mươi (30) năm, ư c gia h n theo các i u ki n sau ây: 1/ T i th i i m xin gia h n, t ch c, cá nhân ư c phép khai thác ã hoàn thành m i nghĩa v theo quy nh c a Lu t khoáng s n và các quy nh khác c a pháp lu t. 2/ Gi y phép khai thác ang còn hi u l c không ít hơn ba (3) tháng. 3/ Kèm theo ơn xin gia h n g i n cơ quan có thNm quy n c p gi y phép ph i có báo cáo t ng h p k t qu khai thác n th i i m xin gia h n, di n tích và tr lư ng khoáng s n chưa khai thác c a m , chương trình, k ho ch ti p t c khai thác... 4/ Gi y phép khai thác khoáng s n ư c gia h n nhi u l n trên cơ s k ho ch khai thác ti p t c, ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y phép ch p thu n, nhưng t ng th i gian gia h n không quá hai mươi (20) năm. Chương 6: M TS QUY NNH V TÀI CHÍNH VÀ QUY N TÀI S N i u 28.- L phí gi y phép là l phí c p, gia h n các lo i gi y phép ho t ng khoáng s n. B Tài chính quy nh m c, th t c thu, n p, qu n lý và s d ng các lo i l phí gi y phép. i u 29.-
 11. 1/ L phí c quy n thăm dò ư c tính trên ơn v di n tích khu v c thăm dò và th i h n hi u l c c a gi y phép thăm dò khoáng s n theo quy nh sau ây: Năm th 1: 200.000 ng/km2-năm ho c 20 USD/km2-năm; Năm th 2: 300.000 ng/km2-năm ho c 30 USD/km2-năm; Năm th 3: 400.000 ng/km2-năm ho c 40 USD/km2-năm; Năm th 4 tr i: 500.000 ng/km2-năm ho c 50 USD/km2-năm; 2/ L phí c quy n thăm dò không áp d ng i v i gi y phép thăm dò mà th i h n có hi u l c c a gi y phép, k c th i gian ư c gia h n ít hơn mư i hai (12) tháng và không áp d ng i v i ho t ng thăm dò trong khu v c khai thác c a t ch c, cá nhân ư c phép khai thác. B Tài chính quy nh th t c thu, n p, qu n lý, s d ng l phí c quy n thăm dò. i u 30.- Vi c n p ti n t c c i v i gi y phép thăm dò ư c th c hi n m t l n khi c p gi y phép thăm dò khoáng s n mà gi y phép ó có th i h n hi u l c t sáu (6) tháng tr lên; không áp d ng i v i gi y phép thăm dò có th i h n hi u l c dư i sáu (6) tháng và không áp d ng i v i gi y phép ư c ho t ng b ng v n Nhà nư c u tư tr c ti p. M c ti n t c c b ng hai mươi lăm ph n trăm (25%) giá tr d toán chi phí thăm dò c a năm thăm dò u tiên, ư c xác nh trong án ho c k ho ch thăm dò ã ư c cơ quan c p gi y phép ch p thu n. Sau sáu (6) tháng, k t ngày gi y phép thăm dò khoáng s n có hi u l c, công vi c thăm dò không ư c ti n hành mà gi y phép b ch m d t hi u l c thì ti n t c c ư c n p vào ngân sách Nhà nư c. Sau sáu (6) tháng, k t ngày gi y phép thăm dò khoáng s n có hi u l c, công vi c thăm dò ã ư c ti n hành úng k ho ch thì t ch c, cá nhân ư c phép thăm dò có quy n nh n l i ti n t c c. T ch c, cá nhân ư c phép thăm dò khoáng s n có quy n s d ng hình th c qu t i m t Ngân hàng Vi t Nam ho c Ngân hàng nư c ngoài ư c phép ho t ng t i Vi t Nam thay cho hình th c n p ti n t c c. B Tài chính hư ng d n th t c giao n p, ăng ký, qu n lý ti n t c c ho c ký qu i v i gi y phép thăm dò khoáng s n. i u 31.- M c chi phí thăm dò t i thi u tính b ng ơn v ng Vi t Nam/km2-năm ho c USD/km2-năm là chi phí t i thi u th c hi n các nhi m v thi công k thu t v thăm dò khoáng s n trên m t ơn v di n tích thăm dò m t kilômét vuông (1 km2) trong m t năm (12 tháng k t ngày gi y phép có hi u l c). D toán chi phí c a án thăm dò không ư c th p hơn m c chi phí thăm dò t i thi u. B Công nghi p quy nh m c chi phí thăm dò t i thi u i v i t ng án thăm dò c th khi c p ho c gia h n gi y phép thăm dò khoáng s n. i u 32.- i v i gi y phép thăm dò khoáng s n kim lo i quý, á quý không phân bi t di n tích và gi y phép thăm dò khoáng s n khác có di n tích thăm dò l n t m t trăm kilômet vuông (100 km2) tr lên, th i h n hi u l c c a gi y phép n hai (2) năm (24 tháng k t ngày gi y phép có hi u l c) mà chi phí thăm dò th c t th c
 12. hi n án trong m t th i kỳ hai (2) năm th p hơn chi phí d toán tính theo m c t i thi u do B Công nghi p quy nh thì ph n giá tr chênh l ch ó ph i n p vào ngân sách Nhà nư c, khi gi y phép thăm dò h t h n ho c ư c gia h n. i u 33.- T ch c, cá nhân ư c phép thăm dò ph i th c hi n kh i lư ng công vi c thăm dò và chi phí tương ng theo án, k ho ch thăm dò ã ư c B Công nghi p ch p thu n. Trư ng h p chi phí thăm dò th c t c a năm trư c l n hơn d toán và k ho ch thăm dò trong năm ó thì ph n giá tr chi vư t ư c tính vào chi phí th c t c a năm k sau. i u 34.- 1/ T ch c, cá nhân s d ng s li u thông tin c a Nhà nư c v k t qu kh o sát, thăm dò khoáng s n ph i tr ti n cho Nhà nư c theo phương th c thanh toán g n m t l n ho c tr d n theo s n lư ng khai thác. 2/ T ch c, cá nhân ã hoàn t t vi c tr ti n s d ng thông tin v k t qu kh o sát, thăm dò khoáng s n c a Nhà nư c theo phương th c thanh toán g n m t l n có toàn quy n s d ng, chuy n như ng các thông tin ó cho t ch c, cá nhân khác. 3/ T ch c, cá nhân ư c tr ti n s d ng thông tin v k t qu kh o sát, thăm dò khoáng s n c a Nhà nư c theo phương th c tr d n theo s n lư ng khai thác có quy n s d ng thông tin ó cho ho t ng khoáng s n c a mình nhưng không ư c chuy n như ng, bán ho c ti t l nh ng thông tin ó cho t ch c, cá nhân khác. B Tài chính và B công nghi p hư ng d n phương pháp xác nh giá tr , phương th c, th t c thanh toán ti n s d ng s li u, thông tin v k t qu kh o sát, thăm dò khoáng s n c a Nhà nư c. i u 35.- 1/ T ch c, cá nhân ư c phép ho t ng khoáng s n có quy n s d ng, chuy n như ng nh ng thông tin v k t qu kh o sát, thăm dò khoáng s n do mình u tư toàn b v n kh o sát, thăm dò. 2/ T ch c, cá nhân ư c phép ho t ng khoáng s n s d ng m t ph n ho c toàn b v n u tư c a Nhà nư c kh o sát, thăm dò khoáng s n không có quy n cung c p, chuy n như ng thông tin v k t qu kh o sát, thăm dò khoáng s n cho t ch c, cá nhân khác, tr trư ng h p cung c p nh ng thông tin ó cho các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ho c có trách nhi m qu n lý, s d ng theo quy nh c a pháp lu t. 3/ Sau sáu (6) tháng k t ngày gi y phép thăm dò khoáng s n h t h n mà t ch c, cá nhân ư c phép thăm dò không n p ơn xin gi y phép khai thác ho c sau sáu (6) tháng k t ngày gi y phép khai thác khoáng s n h t h n mà t ch c, cá nhân ư c phép khai thác không n p ơn xin gia h n gi y phép khai thác thì cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ư c cung c p cho t ch c, cá nhân khác nh ng thông tin v khoáng s n có liên quan n các gi y phép ó.
 13. i u 36.- Khi ư c phép chuy n như ng ho c th a k quy n thăm dò ho c quy n khai thác khoáng s n, t ch c, cá nhân ư c phép thăm dò ho c khai thác khoáng s n có quy n chuy n như ng ho c th a k m i tài s n thu c quy n s h u h p pháp c a mình, k c s li u thông tin, m u v t v a ch t và khoáng s n, các công trình và thi t b ã ư c thi công, xây d ng, trang b g n li n v i t m . Khi quy n khai thác khoáng s n ư c phép chuy n như ng thì H p ng thuê t ư c ký l i, không ph i làm th t c chuy n như ng quy n s d ng t. Vi c chuy n như ng tài s n thu c s h u c a Nhà nư c ã giao cho t ch c, cá nhân ư c phép thăm dò ho c khai thác khoáng s n s d ng tuân theo các quy nh c a pháp lu t. i u 37.- Khi gi y phép thăm dò ho c khai thác khoáng s n ch m d t hi u l c thì quy n s h u i v i nh ng tài s n liên quan n ho t ng thăm dò ho c khai thác khoáng s n tuân theo quy nh t i i m b, kho n 2, i u 30 và các i m b và c, kho n 2, i u 40 c a Lu t khoáng s n. B Tài chính và B công nghi p hư ng d n phương pháp xác nh giá tr tài s n chuy n giao và th t c chuy n giao tài s n c a t ch c, cá nhân ư c phép thăm dò, khai thác khoáng s n cho Nhà nư c trong trư ng h p gi y phép ch m d t hi u l c theo quy nh c a Lu t khoáng s n và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 38.- T ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n ph i ký qu t i m t Ngân hàng Vi t Nam ho c Ngân hàng nư c ngoài ư c phép ho t ng t i Vi t Nam m t kho n ti n b o m cho vi c ph c h i môi trư ng và t ai khi k t thúc ho t ng t ng ph n di n tích và khi óng c a m . M c ti n ph i ký qu ph c h i môi trư ng và t ai căn c vào quy trình, ti n khai thác, ph c h i và d toán chi phí ph c h i xác nh trong báo cáo nghiên c u kh thi, thi t k m và báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh và ch p thu n. B Tài chính và B Công nghi p, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh phương pháp xác nh m c và hư ng d n th t c ăng ký, qu n lý, s d ng ti n ký qu ph c h i môi trư ng, t ai trong khai thác khoáng s n. i u 39.- B Tài chính xây d ng, trình Chính ph ban hành ch phân ph i, s d ng các kho n thu c a Nhà nư c trong ho t ng khoáng s n th c hi n chính sách b o h quy n l i c a nhân dân a phương nơi có khoáng s n ư c khai thác, ch bi n theo quy nh t i i u 7 c a Lu t khoáng s n và b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác. i u 40.- i v i nh ng m khoáng có vai trò chi n lư c trong các k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c mà vi c thu hút v n u tư t các ngu n v n khác khó khăn thì doanh nghi p Nhà nư c ư c vay v n tín d ng ưu ãi t ngu n v n Nhà nư c u tư kh o sát, thăm dò khoáng s n; trong trư ng h p c bi t, Th tư ng Chính ph quy t nh vi c c p v n Nhà nư c u tư tr c ti p cho thăm dò. V n Nhà nư c u tư thăm dò khoáng s n ph i ư c thu h i d n khi ưa m vào khai thác,
 14. n u g p r i ro ư c xem xét, mi n gi m thu h i theo ngh c a B Công nghi p, B K ho ch và u tư và B Tài chính. Chương 7: TH M NNH, PHÊ DUY T ÁN, BÁO CÁO TRONG HO T NG KHOÁNG S N i u 41.- T ch c, cá nhân ư c phép ho t ng khoáng s n có quy n t mình th c hi n ho c thuê các t ch c, chuyên gia tư v n v a ch t, khai thác m có tư cách pháp lý l p ho c thNm nh các án, d án, thi t k m , óng c a m trong ho t ng khoáng s n. i u 42.- 1/ B Công nghi p t ch c thNm nh các án kh o sát, thăm dò khoáng s n trư c khi quy t nh c p gi y phép kh o sát, gi y phép thăm dò. 2/ N i dung thNm nh án g m: - V trí, ranh gi i và di n tích; - Cơ s a ch t và các m c tiêu kh o sát, thăm dò ( i tư ng khoáng s n, s lư ng, m c nghiên c u); - K thu t và công ngh ; - Tác ng môi trư ng sinh thái, tài nguyên, công trình và tài s n khác; - Th i h n và ti n ho t ng; - D toán chi phí. 3/ B trư ng B Công nghi p căn c k t qu thNm nh phê duy t các án kh o sát, thăm dò s d ng m t ph n ho c toàn b v n Nhà nư c. 4/ i v i án không s d ng v n Nhà nư c thì n i dung ch p thu n án ư c xác nh trong gi y phép kh o sát, gi y phép thăm dò khoáng s n. i u 43.- 1/ M i báo cáo k t qu thăm dò khoáng s n s d ng m t ph n ho c toàn b v n Nhà nư c u ph i ư c thNm nh và phê duy t trư c khi n p vào lưu tr a ch t Nhà nư c ho c nghiên c u kh thi v khai thác khoáng s n. 2/ Báo cáo k t qu thăm dò khoáng s n không s d ng v n Nhà nư c n u là tài li u nghiên c u kh thi v khai thác khoáng s n cũng ph i ư c thNm nh b i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh t i các kho n 4 và 5 i u này. 3/ Yêu c u và n i dung thNm nh báo cáo thăm dò khoáng s n bao g m:
 15. - tin c y v s lư ng, ch t lư ng khoáng s n k c khoáng s n i kèm; phát hi n thi u sót c a vi c thăm dò d n n b sót tài nguyên khoáng s n; - M c và ch t lư ng c a vi c xác nh các i u ki n a ch t thu văn, a ch t công trình, các i u ki n v k thu t, công ngh liên quan n vi c l a ch n công ngh khai thác, ch bi n, s d ng h p lý tài nguyên khoáng s n; - K t qu thăm dò, hi u qu u tư thăm dò (n u s d ng v n Nhà nư c) so v i m c tiêu c a án ã ư c thNm nh, ch p thu n ho c phê duy t. 4/ B Công nghi p thNm nh và phê duy t các báo cáo thăm dò khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng ư c s d ng nghiên c u kh thi v khai thác. 5/ H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n thNm nh và phê duy t tr lư ng các báo cáo thăm dò ư c s d ng nghiên c u kh thi v khai thác các lo i khoáng s n, tr khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng. i u 44.- 1/ Vi c thNm nh và phê duy t báo cáo nghiên c u kh thi v khai thác khoáng s n thu c các d án u tư trong nư c tuân theo quy nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng do Chính ph ban hành. 2/ Vi c thNm nh báo cáo nghiên c u kh thi v khai thác khoáng s n thu c các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài tuân theo quy nh c a Quy ch hình thành, thNm nh và th c hi n d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài do Chính ph ban hành. i u 45.- 1/ T ch c, cá nhân thNm nh thi t k m ph i là t ch c, cá nhân c l p v l i ích i v i t ch c, cá nhân l p thi t k và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu thNm nh c a mình. 2/ Thi t k m thu c các d án u tư khai thác khoáng s n b ng v n Nhà nư c u ph i ư c thNm nh và phê duy t theo quy nh sau ây: a) Thi t k m d án nhóm A do B trư ng B Công nghi p phê duy t; b) Thi t k m các d án còn l i do Th trư ng cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t. 3/ Thi t k m d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài do B trư ng B Công nghi p thNm nh. 4/ Thi t k m d án u tư c a các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh do cơ quan chuyên môn c a cơ quan có thNm quy n c p gi y phép khai thác khoáng s n thNm nh. 5/ B Công nghi p hư ng d n chi ti t n i dung thi t k , th t c thNm nh và phê duy t thi t k m .
 16. i u 46.- B Công nghi p quy nh ch và n i dung báo cáo nh kỳ trong ho t ng khoáng s n. i u 47.- M i án óng c a m u ph i ư c thNm nh và phê duy t n i dung, yêu c u v m b o an toàn, ph c h i môi trư ng, t ai và các yêu c u khác theo quy nh t i các i m b và d, kho n 2, i u 40 c a Lu t khoáng s n. B Công nghi p ban hành quy nh chi ti t vi c óng c a m . Chương 8: NGUYÊN T C, TH T C C P GI Y PHÉP HO T NG KHOÁNG S N, CHUY N NHƯ NG, TH A K QUY N THĂM DÒ, KHAI THÁC HO C CH BI N KHOÁNG S N i u 48.- Căn c ch y u xét c p gi y phép ho t ng khoáng s n bao g m: 1/ Chi n lư c c a Nhà nư c v phát tri n kinh t - xã h i nói chung, c bi t là chi n lư c phát tri n các ngành công nghi p liên quan n khoáng s n như năng lư ng, luy n kim, v t li u xây d ng, phân khoáng, hoá ch t, giao thông và s n xu t kinh doanh nguyên li u khoáng. 2/ Chính sách c a ng và Nhà nư c v tài nguyên khoáng s n và các chi n lư c, quy ho ch phát tri n công nghi p khai khoáng t ng t nh, vùng, mi n và trên ph m vi c nư c, phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i và chi n lư c phát tri n các ngành công nghi p trong t ng th i kỳ. 3/ Hi u qu kinh t - xã h i c a ho t ng khoáng s n c th , g n li n v i các yêu c u b o m an ninh, qu c phòng, b o v môi trư ng sinh thái, b o v và s d ng h p lý tài nguyên thiên nhiên nói chung, b o v di tích l ch s , văn hoá và các l i ích công c ng khác theo quy nh c a pháp lu t liên quan. 4/ Các i u ki n v tài chính, tư cách pháp lý c a ch ơn (ch u tư) theo quy nh c a pháp lu t và các i u ki n c th khác theo quy nh c a Ngh nh này. i u 49.- Ngoài nh ng căn c ch y u theo quy nh t i i u 48 c a Ngh nh này, vi c c p gi y phép thăm dò khoáng s n ph i có ý ki n b ng văn b n c a U ban nhân dân t nh v di n tích, ranh gi i khu v c thăm dò, trong ó ã lo i tr khu v c c m ho t ng khoáng s n. Trong trư ng h p c bi t, có th ti n hành thăm dò ho c khai thác khoáng s n nh ng khu v c c m ho c t m th i c m ho t ng khoáng s n theo quy nh t i i u 19 c a Ngh nh này thì vi c c p gi y phép thăm dò ó ph i có tho thu n b ng văn b n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n qu n lý i tư ng ph i b o v khu v c ó v ranh gi i khu v c thăm dò và các i u ki n thi công công trình thăm dò có liên quan n yêu c u b o v các i tư ng ó. i u 50.- Vi c c p gi y phép khai thác ho c ch bi n khoáng s n căn c vào văn b n thNm nh và quy t nh phê duy t báo cáo nghiên c u kh thi c a cơ quan có thNm quy n thNm nh theo quy nh t i i u 44.
 17. i u 51.- Trư c khi quy t nh c p gi y phép khai thác khoáng s n, cơ quan ti p nh n ơn, h sơ xin khai thác khoáng s n ph i thu th p ý ki n c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho thuê t, qu n lý các tài nguyên, tài s n khác có liên quan n ho t ng khai thác, n u trư c khi c p gi y phép thăm dò các cơ quan ó ho c U ban nhân dân t nh chưa có văn b n tho thu n. Ch ơn (ch u tư) có trách nhi m tìm hi u tình tr ng t ai ang s d ng, hoa màu, tài s n g n li n v i t ai, ý ki n c a ngư i s d ng t thu c ph m vi xin khai thác khoáng s n và thông báo cho cơ quan ti p nh n ơn xin khai thác khoáng s n. Trong trư ng h p c n thi t, cơ quan ti p nh n ơn xin khai thác khoáng s n có th công b ơn xin khai thác trên các phương ti n thông tin i chúng trư c ngày c p gi y phép khai thác không ít hơn hai mươi lăm (25) ngày thu th p ý ki n, n u có. Các cơ quan ư c h i ý ki n theo thNm quy n c a mình có trách nhi m tr l i cơ quan ti p nh n ơn ho c ch ơn trong th i h n ch m nh t là hai mươi lăm (25) ngày k t khi nh n ư c văn b n h i ý ki n. i u 52.- 1/ Khi nh n ư c ơn, h sơ h p l v vi c xin c p gi y phép u tư khai thác ho c ch bi n khoáng s n b ng v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài thì B K ho ch và u tư có trách nhi m ph i h p v i B Công nghi p xem xét, thu th p ý ki n các cơ quan h u quan, trình Chính ph quy t nh ho c t quy t nh theo thNm quy n sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Công nghi p. 2/ T ch c, cá nhân nư c ngoài ho c t ch c liên doanh có bên nư c ngoài ư c c p gi y phép thăm dò ư c hư ng m t s ưu ãi c a gi y phép u tư như ư c nh p mi n thu vào Vi t Nam các thi t b thăm dò, thi t b văn phòng, thi t b phân tích thí nghi m (n u c n thi t) nh m m c ích th c hi n vi c thăm dò theo d án ã ư c duy t. B k ho ch và u tư quy nh c th các quy n ưu ãi c a t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c t ch c liên doanh có bên nư c ngoài u tư thăm dò khoáng s n sau khi tham kh o ý ki n c a các cơ quan liên quan. 3/ Gi y phép khai thác ho c ch bi n khoáng s n ư c c p cho t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c t ch c liên doanh có bên nư c ngoài cùng v i gi y phép u tư ho c sau khi có gi y phép u tư theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 4/ M t gi y phép u tư c p cho t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c t ch c liên doanh có bên nư c ngoài th c hi n m t d án khai thác khoáng s n có th bao g m c ho t ng thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n. i u 53.- Th i h n thNm nh h sơ xin c p gi y phép ho t ng khoáng s n, k c th i gian thu th p ý ki n c a các cơ quan h u quan, nhi u nh t là sáu mươi (60) ngày k t ngày nh n h sơ h p l c a t ch c, cá nhân trong nư c và nhi u nh t là chín mươi (90) ngày k t ngày nh n h sơ h p l c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c t ch c liên doanh có bên nư c ngoài. Ch m nh t mư i (10) ngày sau th i h n trên, cơ quan có thNm quy n ph i hoàn t t vi c c p gi y phép ho c tr l i ch ơn xin c p gi y phép b ng văn b n.
 18. i u 54.- Sau khi gi y phép ho t ng khoáng s n ã ư c c p theo quy nh c a Ngh nh này, các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n Trung ương và a phương có trách nhi m gi i quy t nhanh chóng các i u ki n liên quan n vi c thuê t, s d ng cơ s h t ng và các i u ki n liên quan khác cho t ch c, cá nhân ư c phép ho t ng khoáng s n. i u 55.- T ch c, cá nhân ư c phép ho t ng khoáng s n có quy n tr l i t ng ph n di n tích ho c tr l i gi y phép ho t ng khoáng s n v i các i u ki n sau ây: 1/ T ch c, cá nhân ư c phép ho t ng khoáng s n ã hoàn thành m i nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t n th i i m xin tr l i gi y phép; ph c h i môi trư ng, t ai, b o m an toàn ph n di n tích xin tr l i. 2/ Trong th i h n không quá ba (3) tháng k t ngày gi y phép thăm dò ư c tr l i, t ch c, cá nhân ư c phép thăm dò ph i th c hi n y nghĩa v theo quy nh t i i m b, kho n 2, i u 30 c a Lu t khoáng s n. Trong th i h n không quá sáu (6) tháng k t ngày gi y phép khai thác ư c tr l i, t ch c, cá nhân ư c phép khai thác ph i th c hi n y nghĩa v theo quy nh t i các i m b, c và d, kho n 2, i u 40 c a Lu t khoáng s n. 3/ ư c cơ quan có thNm quy n c p lo i gi y phép ó cho phép tr l i b ng văn b n. i u 56.- Vi c chuy n như ng quy n thăm dò, khai thác khoáng s n ph i tuân theo các quy nh sau ây: 1/ T ch c, cá nhân ư c phép thăm dò ho c khai thác ch ư c chuy n như ng quy n thăm dò, quy n khai thác cho t ch c, cá nhân khác ti p t c th c hi n quy n và nghĩa v c a mình ã ư c quy nh trong gi y phép và theo quy nh c a pháp lu t. 2/ Tài s n, tài li u và giá tr ư c chuy n như ng cũng như nghĩa v tài chính c a t ch c, cá nhân ư c phép thăm dò ho c khai thác còn chưa hoàn thành, ư c chuy n như ng cùng v i vi c chuy n như ng quy n thăm dò, quy n khai thác khoáng s n ph i ư c ki m kê, ánh giá y , trung th c và xác nh rõ ràng trong h p ng chuy n như ng gi a các bên. 3/ Kèm theo h p ng và ơn xin chuy n như ng quy n thăm dò ho c quy n khai thác, t ch c, cá nhân ư c phép thăm dò ho c khai thác ph i có báo cáo k t qu thăm dò, khai thác n th i i m xin chuy n như ng. 4/ T ch c, cá nhân chuy n như ng quy n thăm dò, quy n khai thác khoáng s n ph i có các i u ki n pháp lý theo quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này. 5/ Trong trư ng h p t ch c, cá nhân nh n chuy n như ng là t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c t ch c liên doanh có bên nư c ngoài thì ph i có gi y phép u tư do B k ho ch và u tư c p theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam.
 19. 6/ Vi c chuy n như ng quy n thăm dò, quy n khai thác c a t ch c, cá nhân ư c phép thăm dò ho c khai thác khoáng s n ph i ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y phép ó cho phép và ph i n p thu theo quy nh c a pháp lu t. i u 57.- Quy n thăm dò, quy n khai thác khoáng s n c a cá nhân ư c phép thăm dò, khai thác ư c th a k trong trư ng h p ngư i th a k tài s n h p pháp c a cá nhân ó có i u ki n theo quy nh t i các i u 15 và 16 c a Ngh nh này. N u ngư i th a k tài s n h p pháp c a cá nhân ư c phép thăm dò, khai thác khoáng s n không i u ki n ti p t c ho t ng theo quy nh trong gi y phép thì có th gi i quy t như sau: 1/ Ngư i th a k h p pháp tài s n c a cá nhân ư c phép thăm dò ho c khai thác có th chuy n như ng quy n thăm dò, quy n khai thác khoáng s n theo gi y phép n u i u ki n th c t phù h p v i các quy nh t i i u 56 c a Ngh nh này. 2/ Gi y phép thăm dò, gi y phép khai thác khoáng s n b thu h i, ngư i th a k tài s n c a cá nhân ư c phép thăm dò khoáng s n có quy n và nghĩa v theo quy nh t i i m b, kho n 2, i u 30 c a Lu t khoáng s n; ngư i th a k h p pháp tài s n c a cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n có quy n và nghĩa v theo quy nh t i các i m b, c, và d, kho n 2, i u 40 c a Lu t khoáng s n. i u 58.- Gi y phép kh o sát khoáng s n b thu h i theo quy nh t i i u 24 c a Lu t khoáng s n. Trong trư ng h p t ch c, cá nhân ư c phép kh o sát vi ph m m t trong các quy nh t i i u 24 c a Lu t khoáng s n thì th i h n cho phép kh c ph c không quá ba mươi (30) ngày, k t ngày cơ quan qu n lý Nhà nư c v khoáng s n c a B công nghi p có văn b n thông báo. i u 59.- Gi y phép thăm dò khoáng s n b thu h i theo quy nh t i i u 29 c a Lu t khoáng s n. Trong trư ng h p t ch c, cá nhân ư c phép thăm dò vi ph m m t trong các quy nh t i i u 27 c a Lu t khoáng s n thì th i h n cho phép kh c ph c không quá sáu mươi (60) ngày, k t ngày cơ quan qu n lý Nhà nư c v khoáng s n c a B Công nghi p có văn b n thông báo. i u 60.- Gi y phép khai thác khoáng s n b thu h i theo quy nh t i i u 39 c a Lu t khoáng s n. Trong trư ng h p t ch c, cá nhân ư c phép khai thác vi ph m m t trong các quy nh t i i u 33 c a Lu t khoáng s n thì th i h n cho phép kh c ph c không quá chín mươi (90) ngày, k t ngày cơ quan qu n lý Nhà nư c v khoáng s n c a B Công nghi p ho c c a S công nghi p có văn b n thông báo theo thNm quy n. i u 61.- 1/ Gi y phép ch bi n khoáng s n ư c c p cho t ch c, cá nhân không ph i là t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n v i các i u ki n sau ây: a) T ch c, cá nhân xin phép ch bi n có i u ki n theo quy nh t i các i u 15 và 16 c a Ngh nh này.
 20. b) Báo cáo nghiên c u kh thi v ch bi n khoáng s n kèm theo ơn xin, có phương án công ngh ư c thNm nh, phê duy t, ch p thu n theo quy nh t i i u 44 c a Ngh nh này. c) Có báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh, phê duy t. 2/ Th i h n c a gi y phép ch bi n khoáng s n căn c theo báo cáo nghiên c u kh thi i v i t ng d án và phù h p v i gi y phép u tư ho c quy t nh u tư. 3/ Gi y phép ch bi n khoáng s n b thu h i khi t ch c, cá nhân ư c phép ch bi n khoáng s n vi ph m m t trong các quy nh v nghĩa v theo quy nh t i i u 45 c a Lu t khoáng s n. 4/ Vi c chuy n như ng, th a k quy n ch bi n khoáng s n tuân theo các quy nh tương ng t i các i u 56 và 57 c a Ngh nh này. i u 62.- Vi c khai thác khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng, trong các trư ng h p sau ây, không ph i xin gi y phép khai thác khoáng s n: 1/ Khai thác khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng trong khuôn kh các d án xây d ng công trình h t ng c a Nhà nư c như xây p, ào kênh thu i n, thu l i, san g t n n ư ng, ào ư ng h m, n o vét sông, h , b n c ng, công trình ng m qu c phòng và các công trình khác c a Nhà nư c có tính ch t tương t , mà không khai thác khoáng s n ngoài di n tích xây d ng, không bán s n phNm khai thác, d án u tư và thi t k xây d ng ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh, phê duy t theo quy nh c a pháp lu t. 2/ Vi c t n thu, chuyên ch và s d ng t b c, á th i c a m ang ho t ng mà s n phNm chính c a m không ph i là khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng. 3/ Khai thác khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng không nh m m c ích kinh doanh trong ph m vi di n tích t ư c Nhà nư c giao cho các t ch c, cá nhân s d ng. i u 63.- Vi c khai thác các lo i t nh m m c ích cung c p v t li u san l p trong xây d ng công trình, ô th ,... ư c phép ho t ng trên cơ s b o m các yêu c u sau ây: - Có tài li u kh o sát a ch t vùng khai thác ch ng minh không có khoáng s n khác có giá tr cao hơn, ư c S công nghi p xác nh n b ng văn b n. - t xin khai thác không ph i là t nông nghi p, t r ng phòng h . - Ho t ng khai thác không gây tác ng x u n môi trư ng sinh thái, c nh quan khu v c, không làm hư h i các công trình công c ng, cơ s h t ng, di tích văn hoá, l ch s . - ư c U ban nhân dân t nh cho phép.
Đồng bộ tài khoản