Nghị định 69/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: phuocql31

Nghị định 69/2009/NĐ-CP Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ vu tái định cư

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 69/2009/NĐ-CP

 

 1. ChÝnh phñ Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè 69/2009/N§-CP Hµ Néi, ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 2009 NghÞ ®Þnh Quy ®Þnh bæ sung vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt, gi¸ ®Êt, thu håi ®Êt, båi th−êng, hç trî vu t¸i ®Þnh c− ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng, NghÞ ®Þnh ch−¬ng i nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh bæ sung vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; thu håi ®Êt, båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt; gi¸ ®Êt; giao ®Êt, cho thuª ®Êt; cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt vµ gia h¹n sö dông ®Êt. §iÒu 2. §èi t−îng ¸p dông 1. C¬ quan thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êt ®ai vµ c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý ®Êt ®ai. 2. Ng−êi sö dông ®Êt vµ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn viÖc sö dông ®Êt. Ch−¬ng II NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ MôC 1 QUY HO¹CH Sö DôNG §ÊT §iÒu 3. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia 1. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia bao gåm: a) X¸c ®Þnh diÖn tÝch ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp, trong ®ã lµm râ diÖn tÝch ®Êt lóa n−íc, ®Êt rõng phßng hé, ®Êt rõng ®Æc dông, ®Êt khu b¶o tån thiªn nhiªn;
 2. 2 b) X¸c ®Þnh diÖn tÝch ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých phi n«ng nghiÖp, trong ®ã lµm râ diÖn tÝch ®Êt quèc phßng, ®Êt an ninh, ®Êt ®« thÞ, ®Êt ®Ó xö lý, ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i, ®Êt khu c«ng nghiÖp, ®Êt ph¸t triÓn h¹ tÇng cã tÇm quan träng quèc gia, ®Êt di tÝch danh th¾ng; c) X©y dùng b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia; d) Gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch sö dông ®Êt. 2. ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh c¸c chØ tiªu quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia. §iÒu 4. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cña cÊp tØnh 1. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp tØnh bao gåm: a) X¸c ®Þnh cô thÓ diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt trªn ®Þa bµn tØnh ®∙ ®−îc ph©n bæ trong quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia; b) X¸c ®Þnh diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, x∙ héi cña tØnh, bao gåm: ®Êt trång c©y l©u n¨m, ®Êt rõng s¶n xuÊt, ®Êt nu«i trång thñy s¶n tËp trung; ®Êt x©y dùng trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cÊp tØnh; ®Êt ph¸t triÓn h¹ tÇng cÊp tØnh; ®Êt ®Ó xö lý, ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i; ®Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n; ®Êt t«n gi¸o, tÝn ng−ìng; ®Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa do tØnh qu¶n lý; ®Êt di tÝch danh th¾ng, ®Êt khu du lÞch; c) DiÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt chuyÓn môc ®Ých sö dông ph¶i xin phÐp c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña tØnh; d) X¸c ®Þnh diÖn tÝch ®Êt ch−a sö dông ®Ó ®−a vµo sö dông; ®) X©y dùng b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp tØnh; e) Gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch sö dông ®Êt. 2. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh tr×nh ChÝnh phñ xÐt duyÖt c¸c chØ tiªu quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp tØnh. §iÒu 5. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cña cÊp huyÖn 1. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn bao gåm: a) X¸c ®Þnh cô thÓ diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn ®∙ ®−îc ph©n bæ trong quy ho¹ch sö dông ®Êt cña cÊp tØnh; b) X¸c ®Þnh diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, x∙ héi cña cÊp huyÖn, bao gåm: ®Êt nu«i trång thñy s¶n kh«ng tËp trung; ®Êt lµm muèi; ®Êt khu d©n c− n«ng th«n; ®Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cÊp huyÖn; ®Êt ®Ó xö lý, ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i; ®Êt c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh; ®Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng gèm sø; ®Êt ph¸t triÓn h¹ tÇng cÊp huyÖn; ®Êt cã mÆt n−íc chuyªn dïng; ®Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa do huyÖn qu¶n lý; c) DiÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt chuyÓn môc ®Ých sö dông ph¶i xin phÐp c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña huyÖn; d) X¸c ®Þnh diÖn tÝch ®Êt ch−a sö dông ®Ó ®−a vµo sö dông; ®) X©y dùng b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt cña cÊp huyÖn; e) Gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch sö dông ®Êt. 2. Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xÐt duyÖt c¸c chØ tiªu quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn. §iÒu 6. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cña cÊp x· 1. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp x∙ bao gåm:
 3. 3 a) X¸c ®Þnh diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt trªn ®Þa bµn x∙ ®∙ ®−îc ph©n bæ trong quy ho¹ch sö dông ®Êt cña cÊp huyÖn; b) X¸c ®Þnh diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, x∙ héi cña x∙, bao gåm: ®Êt trång lóa n−¬ng, ®Êt trång c©y hµng n¨m cßn l¹i, ®Êt n«ng nghiÖp kh¸c; ®Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cña x∙; ®Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa do x∙ qu¶n lý; ®Êt s«ng suèi; ®Êt ph¸t triÓn h¹ tÇng cña x∙ vµ ®Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c; c) DiÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt chuyÓn môc ®Ých sö dông ph¶i xin phÐp c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña x∙; d) X©y dùng b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp x∙; ®) Gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn quy ho¹ch sö dông ®Êt. 2. Uû ban nh©n d©n x∙ tr×nh Uû ban nh©n d©n huyÖn xÐt duyÖt c¸c chØ tiªu quy ho¹ch sö dông ®Êt cña x∙ kh«ng thuéc khu vùc quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ. Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xÐt duyÖt c¸c chØ tiªu quy ho¹ch sö dông ®Êt cña ph−êng, thÞ trÊn vµ x∙ thuéc khu vùc quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ. §iÒu 7. Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt cña khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ 1. Quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt cña khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ ®−îc thÓ hiÖn trong quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ. 2. Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn néi dung quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 8. Tæ chøc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt 1. Tæ chøc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia a) Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cã tr¸ch nhiÖm ®Ò xuÊt nhu cÇu sö dông ®Êt lóa n−íc, ®Êt rõng ®Æc dông, ®Êt rõng phßng hé, ®Êt khu b¶o tån thiªn nhiªn vµ ph©n bæ ®Õn tõng tØnh, thµnh phè trªn c¬ së quy ho¹ch cña ngµnh; b) Bé Quèc phßng, Bé C«ng an cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh x¸c ®Þnh nhu cÇu sö dông ®Êt vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh trªn ®Þa bµn tØnh, thµnh phè; c) C¸c Bé, ngµnh kh¸c cã tr¸ch nhiÖm ®Ò xuÊt nhu cÇu sö dông ®Êt c¸c c«ng tr×nh cã tÇm quan träng quèc gia ph©n bæ ®Õn tõng tØnh trªn c¬ së chiÕn l−îc, quy ho¹ch ph¸t triÓn cña Bé, ngµnh m×nh; d) Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh x¸c ®Þnh nhu cÇu sö dông ®Êt theo lÜnh vùc cña tõng Bé, ngµnh t¹i ®Þa ph−¬ng; ®) Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng cã tr¸ch nhiÖm lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia trªn c¬ së c©n ®èi nhu cÇu sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c vµ d kho¶n nµy vµ ph©n bæ ®Õn tõng tØnh. 2. Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn viÖc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cÊp tØnh, cÊp huyÖn vµ cÊp x∙. 3. §èi víi c¸c ®Þa ph−¬ng kh«ng cã tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n th× Uû ban nh©n d©n cã tr¸ch nhiÖm lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt tr×nh c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. §iÒu 9. ThÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt
 4. 4 1. Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng tæ chøc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia tr×nh ChÝnh phñ ®Ó tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh chØ tiªu quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia. 2. Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chñ tr× tæ chøc thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh vµ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cÊp tØnh. 3. Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chñ tr× tæ chøc thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn; quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña ph−êng, thÞ trÊn vµ x∙ thuéc khu vùc quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ. 4. Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chñ tr× tæ chøc thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña c¸c x∙ kh«ng thuéc khu vùc ph¸t triÓn ®« thÞ. 5. C¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu nµy cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc héi ®ång thÈm ®Þnh hoÆc lÊy ý kiÕn c¸c tæ chøc, c¸c chuyªn gia, c¸c nhµ khoa häc. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, c¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt tæ chøc kiÓm tra, kh¶o s¸t thùc ®Þa c¸c khu vùc dù kiÕn chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, ®Æc biÖt lµ viÖc chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt lóa n−íc, ®Êt rõng phßng hé, ®Êt rõng ®Æc dông. 6. Néi dung thÈm ®Þnh quy ho¹ch sö dông ®Êt a) C¬ së ph¸p lý, c¬ së khoa häc cña viÖc lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt; b) Møc ®é phï hîp cña c¸c ph−¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt víi chiÕn l−îc, quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x∙ héi, quèc phßng, an ninh cña c¶ n−íc; quy ho¹ch ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh vµ c¸c ®Þa ph−¬ng; c) HiÖu qu¶ kinh tÕ, x∙ héi, m«i tr−êng; d) TÝnh kh¶ thi cña ph−¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt; 7. Néi dung thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch sö dông ®Êt a) Møc ®é phï hîp cña kÕ ho¹ch sö dông ®Êt víi quy ho¹ch sö dông ®Êt; b) Møc ®é phï hîp cña kÕ ho¹ch sö dông ®Êt víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x∙ héi n¨m (05) n¨m vµ hµng n¨m cña Nhµ n−íc; c) TÝnh kh¶ thi cña kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. 8. Tr−êng hîp ®Æc biÖt ph¶i chuyÓn ®Êt lóa n−íc, ®Êt rõng ®Æc dông, ®Êt rõng phßng hé sang sö dông vµo môc ®Ých kh¸c ph¶i b¸o c¸o Bé tr−ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng xem xÐt, tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 9. Kinh phÝ tæ chøc thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh thµnh mét môc riªng trong kinh phÝ lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. §iÒu 10. Thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt 1. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh chØ ®¹o, kiÓm tra Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn, cÊp x∙ x¸c ®Þnh cô thÓ diÖn tÝch, ranh giíi ®Êt lóa n−íc, ®Êt rõng ®Æc dông, ®Êt rõng phßng hé ngoµi thùc ®Þa. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Thñ t−íng ChÝnh phñ trong viÖc b¶o vÖ ®Êt lóa n−íc, ®Êt rõng ®Æc dông, ®Êt rõng phßng hé ®∙ ®−îc x¸c ®Þnh trong quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. 2. Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ trong viÖc kiÓm tra thùc hiÖn c¸c chØ tiªu quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia vµ cÊp tØnh.
 5. 5 MôC 2 GI¸ §ÊT §iÒu 11. X¸c ®Þnh l¹i gi¸ ®Êt trong mét sè tr−êng hîp cô thÓ 1. Khi Nhµ n−íc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt kh«ng th«ng qua h×nh thøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt, cho thuª ®Êt, phª duyÖt ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt vµ tr−êng hîp doanh nghiÖp nhµ n−íc tiÕn hµnh cæ phÇn hãa lùa chän h×nh thøc giao ®Êt mµ gi¸ ®Êt do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thêi ®iÓm quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, thêi ®iÓm tÝnh gi¸ ®Êt vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn hãa ch−a s¸t víi gi¸ chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt thùc tÕ trªn thÞ tr−êng trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø vµo gi¸ chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt thùc tÕ trªn thÞ tr−êng ®Ó x¸c ®Þnh l¹i gi¸ ®Êt cô thÓ cho phï hîp. 2. Gi¸ ®Êt cô thÓ ®−îc x¸c ®Þnh l¹i theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy kh«ng bÞ giíi h¹n bëi c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 123/2007/N§-CP ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 188/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2004 vÒ ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt vµ khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh sè 123/2007/N§-CP). §iÒu 12. §¬n gi¸ thuª ®Êt 1. §¬n gi¸ thuª ®Êt mét n¨m tÝnh b»ng 0,5% ®Õn 2% gi¸ ®Êt theo môc ®Ých sö dông ®Êt thuª do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh. 2. §Êt ë vïng s©u, vïng xa, vïng nói cao, h¶i ®¶o, vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi khã kh¨n, ®Æc biÖt khã kh¨n th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ban hµnh ®¬n gi¸ thuª ®Êt thÊp h¬n ®¬n gi¸ thuª ®Êt theo quy ®Þnh, nh−ng møc gi¸ cho thuª ®Êt thÊp nhÊt b»ng 0,25% gi¸ ®Êt theo môc ®Ých sö dông ®Êt thuª do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh. 3. §¬n gi¸ thuª ®Êt trong tr−êng hîp ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt thuª hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt thuª lµ ®¬n gi¸ tróng ®Êu gi¸. §iÒu 13. TiÒn thuª ®Êt ®èi víi tr−êng hîp tr¶ tiÒn thuª ®Êt mét lÇn cho c¶ thêi gian thuª Ng−êi ®−îc Nhµ n−íc cho thuª ®Êt tr¶ tiÒn thuª ®Êt mét lÇn cho c¶ thêi gian thuª th× sè tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép mét lÇn ®Ó ®−îc sö dông ®Êt trong tr−êng hîp nµy ®−îc tÝnh b»ng víi sè tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép nh− tr−êng hîp giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt cã cïng môc ®Ých sö dông ®Êt vµ cïng thêi h¹n sö dông ®Êt. MôC 3 BåI TH¦êNG, Hç TRî, T¸I §ÞNH C¦ §iÒu 14. Nguyªn t¾c båi th−êng, hç trî 1. Nhµ n−íc thu håi ®Êt cña ng−êi ®ang sö dông cã ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 vµ 11 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP) vµ c¸c §iÒu 44, 45 vµ 46 NghÞ ®Þnh sè 84/2007/N§-CP ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh bæ sung vÒ viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, thu håi ®Êt, thùc hiÖn quyÒn sö dông ®Êt, tr×nh tù, thñ tôc båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ ®Êt ®ai (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh sè 84/2007/N§-CP) th× ®−îc båi th−êng; tr−êng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc båi th−êng th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xem xÐt ®Ó hç trî.
 6. 6 2. Nhµ n−íc thu håi ®Êt cña ng−êi ®ang sö dông vµo môc ®Ých nµo th× ®−îc båi th−êng b»ng viÖc giao ®Êt míi cã cïng môc ®Ých sö dông, nÕu kh«ng cã ®Êt ®Ó båi th−êng th× ®−îc båi th−êng b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt tÝnh theo gi¸ ®Êt t¹i thêi ®iÓm quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt; tr−êng hîp båi th−êng b»ng viÖc giao ®Êt míi hoÆc giao ®Êt ë t¸i ®Þnh c− hoÆc nhµ ë t¸i ®Þnh c−, nÕu cã chªnh lÖch vÒ gi¸ trÞ th× phÇn chªnh lÖch ®ã ®−îc thanh to¸n b»ng tiÒn theo quy ®Þnh sau: a) Tr−êng hîp tiÒn båi th−êng, hç trî lín h¬n tiÒn sö dông ®Êt ë hoÆc tiÒn mua nhµ ë t¹i khu t¸i ®Þnh c− th× ng−êi t¸i ®Þnh c− ®−îc nhËn phÇn chªnh lÖch; b) Tr−êng hîp tiÒn båi th−êng, hç trî nhá h¬n tiÒn sö dông ®Êt ë hoÆc tiÒn mua nhµ ë t¸i ®Þnh c− th× ng−êi t¸i ®Þnh c− ph¶i nép phÇn chªnh lÖch, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 19 NghÞ ®Þnh nµy. 3. Tr−êng hîp ng−êi sö dông ®Êt ®−îc båi th−êng khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt mµ ch−a thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh vÒ ®Êt ®ai ®èi víi Nhµ n−íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ph¶i trõ ®i kho¶n tiÒn ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh vµo sè tiÒn ®−îc båi th−êng, hç trî ®Ó hoµn tr¶ ng©n s¸ch nhµ n−íc. 4. Nhµ n−íc ®iÒu tiÕt mét phÇn lîi Ých tõ viÖc thu håi, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt ®Ó thùc hiÖn c¸c kho¶n hç trî cho ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 15. Chi tr¶ båi th−êng, hç trî vu t¸i ®Þnh c− 1. Tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc; ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi; tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi ®−îc Nhµ n−íc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt, cho thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai nÕu thùc hiÖn øng tr−íc tiÒn båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− vµ kinh phÝ tæ chøc thùc hiÖn båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng theo ph−¬ng ¸n ®∙ ®−îc xÐt duyÖt th× ®−îc ng©n s¸ch nhµ n−íc hoµn tr¶ b»ng h×nh thøc trõ vµo tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc; ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi; tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi ®−îc Nhµ n−íc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt, giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt, cho thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai mµ ®−îc miÔn tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt th× tiÒn båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− vµ kinh phÝ tæ chøc thùc hiÖn båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− theo ph−¬ng ¸n ®∙ phª duyÖt ®−îc tÝnh vµo vèn ®Çu t− cña dù ¸n. §iÒu 16. Båi th−êng ®Êt n«ng nghiÖp 1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt n«ng nghiÖp khi Nhµ n−íc thu håi ®−îc båi th−êng b»ng ®Êt cã cïng môc ®Ých sö dông; nÕu kh«ng cã ®Êt ®Ó båi th−êng th× ®−îc båi th−êng b»ng tiÒn tÝnh theo gi¸ ®Êt cïng môc ®Ých sö dông. 2. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n bÞ thu håi ®Êt n«ng nghiÖp ®ang sö dông v−ît h¹n møc th× viÖc båi th−êng ®−îc thùc hiÖn nh− sau: a) Tr−êng hîp diÖn tÝch ®Êt v−ît h¹n møc do ®−îc thõa kÕ, tÆng cho, nhËn chuyÓn nh−îng tõ ng−êi kh¸c, tù khai hoang theo quy ho¹ch ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt th× ®−îc båi th−êng; b) DiÖn tÝch ®Êt v−ît h¹n møc cña c¸c tr−êng hîp kh«ng thuéc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy th× kh«ng ®−îc båi th−êng vÒ ®Êt, chØ ®−îc båi th−êng chi phÝ ®Çu t− vµo ®Êt cßn l¹i. 3. Tr−êng hîp ®Êt thu håi lµ ®Êt n«ng nghiÖp thuéc quü ®Êt c«ng Ých cña x∙, ph−êng, thÞ trÊn th× kh«ng ®−îc båi th−êng vÒ ®Êt, ng−êi thuª ®Êt c«ng Ých cña x∙, ph−êng, thÞ trÊn ®−îc båi th−êng chi phÝ ®Çu t− vµo ®Êt cßn l¹i. 4. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt do nhËn giao kho¸n ®Êt sö dông vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thñy s¶n (kh«ng bao gåm ®Êt rõng ®Æc dông, rõng phßng
 7. 7 hé) cña c¸c n«ng, l©m tr−êng quèc doanh khi Nhµ n−íc thu håi th× ®−îc båi th−êng chi phÝ ®Çu t− vµo ®Êt cßn l¹i. 5. §Êt n«ng nghiÖp sö dông chung cña n«ng tr−êng, l©m tr−êng quèc doanh khi Nhµ n−íc thu håi th× ®−îc båi th−êng chi phÝ ®Çu t− vµo ®Êt cßn l¹i, nÕu chi phÝ nµy lµ tiÒn kh«ng cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc. §iÒu 17. Hç trî C¸c kho¶n hç trî khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt bao gåm: 1. Hç trî di chuyÓn, hç trî t¸i ®Þnh c− ®èi víi tr−êng hîp thu håi ®Êt ë; 2. Hç trî æn ®Þnh ®êi sèng vµ s¶n xuÊt, hç trî ®µo t¹o chuyÓn ®æi nghÒ vµ t¹o viÖc lµm ®èi víi tr−êng hîp thu håi ®Êt n«ng nghiÖp; 3. Hç trî khi thu håi ®Êt n«ng nghiÖp trong khu d©n c−; ®Êt v−ên, ao kh«ng ®−îc c«ng nhËn lµ ®Êt ë; 4. Hç trî kh¸c. §iÒu 18. Hç trî di chuyÓn 1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt mµ ph¶i di chuyÓn chç ë th× ®−îc hç trî kinh phÝ ®Ó di chuyÓn. 2. Tæ chøc ®−îc Nhµ n−íc giao ®Êt, cho thuª ®Êt hoÆc ®ang sö dông ®Êt hîp ph¸p khi Nhµ n−íc thu håi mµ ph¶i di chuyÓn c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh th× ®−îc hç trî kinh phÝ ®Ó th¸o dì, di chuyÓn vµ l¾p ®Æt. 3. Ng−êi bÞ thu håi ®Êt ë mµ kh«ng cßn chç ë kh¸c th× trong thêi gian chê t¹o lËp chç ë míi (bè trÝ vµo khu t¸i ®Þnh c−) ®−îc bè trÝ vµo nhµ ë t¹m hoÆc hç trî tiÒn thuª nhµ ë. 4. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh møc hç trî cô thÓ quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu nµy. §iÒu 19. Hç trî t¸i ®Þnh c− 1. Nhµ ë, ®Êt ë t¸i ®Þnh c− ®−îc thùc hiÖn theo nhiÒu cÊp nhµ, nhiÒu møc diÖn tÝch kh¸c nhau phï hîp víi møc båi th−êng vµ kh¶ n¨ng chi tr¶ cña ng−êi ®−îc t¸i ®Þnh c−. §èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt ë mµ kh«ng cã chç ë nµo kh¸c th× ®−îc giao ®Êt ë hoÆc nhµ ë t¸i ®Þnh c−. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n nhËn ®Êt ë, nhµ ë t¸i ®Þnh c− mµ sè tiÒn ®−îc båi th−êng, hç trî nhá h¬n gi¸ trÞ mét suÊt t¸i ®Þnh c− tèi thiÓu th× ®−îc hç trî kho¶n chªnh lÖch ®ã; tr−êng hîp kh«ng nhËn ®Êt ë, nhµ ë t¹i khu t¸i ®Þnh c− th× ®−îc nhËn tiÒn t−¬ng ®−¬ng víi kho¶n chªnh lÖch ®ã. 2. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt ë ph¶i di chuyÓn chç ë mµ tù lo chç ë th× ®−îc hç trî mét kho¶n tiÒn b»ng suÊt ®Çu t− h¹ tÇng tÝnh cho mét hé gia ®×nh t¹i khu t¸i ®Þnh c− tËp trung tr−êng hîp ®∙ ®−îc nhËn kho¶n tiÒn hç trî t¸i ®Þnh c− quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ t¹i ®Þa ph−¬ng quy ®Þnh vÒ suÊt t¸i ®Þnh c− tèi thiÓu vµ møc hç trî theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 20. Hç trî æn ®Þnh ®êi sèng vu æn ®Þnh s¶n xuÊt 1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt n«ng nghiÖp (kÓ c¶ ®Êt v−ên, ao vµ ®Êt n«ng nghiÖp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu 21 NghÞ ®Þnh nµy) th× ®−îc hç trî æn ®Þnh ®êi sèng theo quy ®Þnh sau ®©y:
 8. 8 a) Thu håi tõ 30% ®Õn 70% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ®ang sö dông th× ®−îc hç trî æn ®Þnh ®êi sèng trong thêi gian 6 th¸ng nÕu kh«ng ph¶i di chuyÓn chç ë vµ trong thêi gian 12 th¸ng nÕu ph¶i di chuyÓn chç ë; tr−êng hîp ph¶i di chuyÓn ®Õn c¸c ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi khã kh¨n hoÆc cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n th× thêi gian hç trî tèi ®a lµ 24 th¸ng; b) Thu håi trªn 70% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ®ang sö dông th× ®−îc hç trî æn ®Þnh ®êi sèng trong thêi gian 12 th¸ng nÕu kh«ng ph¶i di chuyÓn chç ë vµ trong thêi gian 24 th¸ng nÕu ph¶i di chuyÓn chç ë; tr−êng hîp ph¶i di chuyÓn ®Õn c¸c ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi khã kh¨n hoÆc cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n th× thêi gian hç trî tèi ®a lµ 36 th¸ng; c) Møc hç trî cho mét nh©n khÈu quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a vµ b kho¶n nµy ®−îc tÝnh b»ng tiÒn t−¬ng ®−¬ng 30 kg g¹o trong 01 th¸ng theo thêi gi¸ trung b×nh t¹i thêi ®iÓm hç trî cña ®Þa ph−¬ng. 2. Khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt cña tæ chøc kinh tÕ, hé s¶n xuÊt, kinh doanh cã ®¨ng ký kinh doanh, mµ bÞ ngõng s¶n xuÊt, kinh doanh, th× ®−îc hç trî cao nhÊt b»ng 30% mét n¨m thu nhËp sau thuÕ, theo møc thu nhËp b×nh qu©n cña ba n¨m liÒn kÒ tr−íc ®ã ®−îc c¬ quan thuÕ x¸c nhËn. 3. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt do nhËn giao kho¸n ®Êt sö dông vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thñy s¶n (kh«ng bao gåm ®Êt rõng ®Æc dông, rõng phßng hé) cña c¸c n«ng, l©m tr−êng quèc doanh khi Nhµ n−íc thu håi mµ thuéc ®èi t−îng lµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña n«ng, l©m tr−êng quèc doanh ®ang lµm viÖc hoÆc ®∙ nghØ h−u, nghØ mÊt søc lao ®éng, th«i viÖc ®−îc h−ëng trî cÊp ®ang trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp; hé gia ®×nh, c¸ nh©n nhËn kho¸n ®ang trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ cã nguån sèng chñ yÕu tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× ®−îc hç trî b»ng tiÒn. Møc hç trî cao nhÊt b»ng gi¸ ®Êt båi th−êng tÝnh theo diÖn tÝch ®Êt thùc tÕ thu håi, nh−ng kh«ng v−ît h¹n møc giao ®Êt n«ng nghiÖp t¹i ®Þa ph−¬ng. 4. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®−îc båi th−êng b»ng ®Êt n«ng nghiÖp th× ®−îc hç trî æn ®Þnh s¶n xuÊt, bao gåm: hç trî gièng c©y trång, gièng vËt nu«i cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c¸c dÞch vô khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, dÞch vô b¶o vÖ thùc vËt, thó y, kü thuËt trång trät ch¨n nu«i vµ kü thuËt nghiÖp vô ®èi víi s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô c«ng th−¬ng nghiÖp. 5. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh møc hç trî, thêi gian hç trî, ®Þnh kú chi tr¶ hç trî quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy cho phï hîp víi thùc tÕ t¹i ®Þa ph−¬ng. §iÒu 21. Hç trî ®èi víi ®Êt n«ng nghiÖp trong khu d©n c− vu ®Êt v−ên, ao kh«ng ®−îc c«ng nhËn lu ®Êt ë 1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n khi bÞ thu håi ®Êt v−ên, ao trong cïng thöa ®Êt cã nhµ ë trong khu d©n c− nh−ng kh«ng ®−îc c«ng nhËn lµ ®Êt ë; ®Êt v−ên, ao trong cïng thöa ®Êt cã nhµ ë riªng lÎ; ®Êt v−ên, ao trong cïng thöa ®Êt cã nhµ ë däc kªnh m−¬ng vµ däc tuyÕn ®−êng giao th«ng th× ngoµi viÖc ®−îc båi th−êng theo gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp trång c©y l©u n¨m cßn ®−îc hç trî b»ng 30% - 70% gi¸ ®Êt ë cña thöa ®Êt ®ã; diÖn tÝch ®−îc hç trî kh«ng qu¸ 05 lÇn h¹n møc giao ®Êt ë t¹i ®Þa ph−¬ng. 2. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n khi bÞ thu håi ®Êt n«ng nghiÖp trong ®Þa giíi hµnh chÝnh ph−êng, trong khu d©n c− thuéc thÞ trÊn, khu d©n c− n«ng th«n; thöa ®Êt n«ng nghiÖp tiÕp gi¸p víi ranh giíi ph−êng, ranh giíi khu d©n c− th× ngoµi viÖc ®−îc båi th−êng theo gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp cßn ®−îc hç trî b»ng 20% - 50% gi¸ ®Êt ë trung b×nh cña khu vùc cã ®Êt thu håi theo quy ®Þnh trong B¶ng gi¸ ®Êt cña ®Þa ph−¬ng; diÖn tÝch ®−îc hç trî kh«ng qu¸ 05 lÇn h¹n møc giao ®Êt ë t¹i ®Þa ph−¬ng.
 9. 9 3. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh cô thÓ tû lÖ hç trî, diÖn tÝch ®Êt ®−îc hç trî vµ gi¸ ®Êt ë trung b×nh ®Ó tÝnh hç trî cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i ®Þa ph−¬ng. §iÒu 22. Hç trî chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp vu t¹o viÖc lum 1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt n«ng nghiÖp kh«ng thuéc tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 NghÞ ®Þnh nµy mµ kh«ng cã ®Êt ®Ó båi th−êng th× ngoµi viÖc ®−îc båi th−êng b»ng tiÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 16 NghÞ ®Þnh nµy cßn ®−îc hç trî chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp vµ t¹o viÖc lµm theo mét trong c¸c h×nh thøc b»ng tiÒn hoÆc b»ng ®Êt ë hoÆc nhµ ë hoÆc ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp nh− sau: a) Hç trî b»ng tiÒn tõ 1,5 ®Õn 5 lÇn gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp ®èi víi toµn bé diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp bÞ thu håi; diÖn tÝch ®−îc hç trî kh«ng v−ît qu¸ h¹n møc giao ®Êt n«ng nghiÖp t¹i ®Þa ph−¬ng. b) Hç trî mét lÇn b»ng mét suÊt ®Êt ë hoÆc mét c¨n hé chung c− hoÆc mét suÊt ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp. ViÖc ¸p dông theo h×nh thøc nµy ®−îc thùc hiÖn ®èi víi c¸c ®Þa ph−¬ng cã ®iÒu kiÖn vÒ quü ®Êt ë, quü nhµ ë vµ ng−êi ®−îc hç trî cã nhu cÇu vÒ ®Êt ë hoÆc c¨n hé chung c− hoÆc ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp mµ gi¸ trÞ ®−îc hç trî theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy lín h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ ®Êt ë hoÆc c¨n hé chung c− hoÆc ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp; phÇn gi¸ trÞ chªnh lÖch ®−îc hç trî b»ng tiÒn. 2. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh cô thÓ h×nh thøc hç trî vµ møc hç trî quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy cho phï hîp víi thùc tÕ cña ®Þa ph−¬ng. 3. Tr−êng hîp ng−êi ®−îc hç trî theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy cã nhu cÇu ®−îc ®µo t¹o, häc nghÒ th× ®−îc nhËn vµo c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ vµ ®−îc miÔn häc phÝ ®µo t¹o cho mét khãa häc ®èi víi c¸c ®èi t−îng trong ®é tuæi lao ®éng. Kinh phÝ hç trî chuyÓn ®æi nghÒ cho c¸c ®èi t−îng chuyÓn ®æi nghÒ n»m trong ph−¬ng ¸n ®µo t¹o, chuyÓn ®æi nghÒ vµ ®−îc tÝnh trong tæng kinh phÝ cña dù ¸n ®Çu t− hoÆc ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî t¸i ®Þnh c− ®−îc duyÖt. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh chØ ®¹o lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn ph−¬ng ¸n ®µo t¹o nghÒ, t¹o viÖc lµm cho c¸c ®èi t−îng bÞ thu håi ®Êt n«ng nghiÖp. Ph−¬ng ¸n ®µo t¹o, chuyÓn ®æi nghÒ ®−îc lËp vµ phª duyÖt ®ång thêi víi ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c−. Trong qu¸ tr×nh lËp ph−¬ng ¸n ®µo t¹o, chuyÓn ®æi nghÒ ph¶i lÊy ý kiÕn cña ng−êi bÞ thu håi ®Êt thuéc ®èi t−îng chuyÓn ®æi nghÒ. 4. Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X∙ héi chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh c¬ chÕ, chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ ®µo t¹o nghÒ cho ng−êi bÞ thu håi ®Êt n«ng nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 23. Hç trî kh¸c 1. Ngoµi viÖc hç trî quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 18, 19, 20, 21 vµ 22 NghÞ ®Þnh nµy, c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph−¬ng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh biÖn ph¸p hç trî kh¸c ®Ó b¶o ®¶m cã chç ë, æn ®Þnh ®êi sèng vµ s¶n xuÊt cho ng−êi bÞ thu håi ®Êt; tr−êng hîp ®Æc biÖt tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 2. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã nguån sèng chÝnh tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt n«ng nghiÖp ®ang sö dông mµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc båi th−êng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt vµ §iÒu 44, 45 vµ 46 NghÞ ®Þnh sè 84/2007/N§-CP cña ChÝnh phñ quy ®Þnh bæ sung vÒ cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, thu håi ®Êt, thùc hiÖn quyÒn sö dông ®Êt, tr×nh tù, thñ tôc båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ ®Êt ®ai th× Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt hç trî phï hîp víi thùc tÕ cña ®Þa ph−¬ng.
 10. 10 §iÒu 24. Båi th−êng nhu, c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Êt 1. §èi víi nhµ ë, c«ng tr×nh phôc vô sinh ho¹t cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n, ®−îc båi th−êng b»ng gi¸ trÞ x©y dùng míi cña nhµ, c«ng tr×nh cã tiªu chuÈn kü thuËt t−¬ng ®−¬ng do Bé X©y dùng ban hµnh. Gi¸ trÞ x©y dùng míi cña nhµ, c«ng tr×nh ®−îc tÝnh theo diÖn tÝch x©y dùng cña nhµ, c«ng tr×nh nh©n víi ®¬n gi¸ x©y dùng míi cña nhµ, c«ng tr×nh do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ban hµnh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 2. §èi víi nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c kh«ng thuéc ®èi t−îng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®−îc båi th−êng nh− sau: a) Møc båi th−êng nhµ, c«ng tr×nh b»ng tæng gi¸ trÞ hiÖn cã cña nhµ, c«ng tr×nh bÞ thiÖt h¹i vµ kho¶n tiÒn tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m theo gi¸ trÞ hiÖn cã cña nhµ, c«ng tr×nh; Gi¸ trÞ hiÖn cã cña nhµ, c«ng tr×nh bÞ thiÖt h¹i ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m chÊt l−îng cßn l¹i cña nhµ, c«ng tr×nh ®ã nh©n víi gi¸ trÞ x©y dùng míi cña nhµ, c«ng tr×nh cã tiªu chuÈn kü thuËt t−¬ng ®−¬ng do Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh ban hµnh. Kho¶n tiÒn tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m theo gi¸ trÞ hiÖn cã cña nhµ, c«ng tr×nh do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh, nh−ng møc båi th−êng tèi ®a kh«ng lín h¬n 100% gi¸ trÞ x©y dùng míi cña nhµ, c«ng tr×nh cã tiªu chuÈn kü thuËt t−¬ng ®−¬ng víi nhµ, c«ng tr×nh bÞ thiÖt h¹i. b) §èi víi nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c bÞ ph¸ dì mét phÇn, mµ phÇn cßn l¹i kh«ng cßn sö dông ®−îc th× ®−îc båi th−êng cho toµn bé nhµ, c«ng tr×nh; tr−êng hîp nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c bÞ ph¸ dì mét phÇn, nh−ng vÉn tån t¹i vµ sö dông ®−îc phÇn cßn l¹i th× ®−îc båi th−êng phÇn gi¸ trÞ c«ng tr×nh bÞ ph¸ dì vµ chi phÝ ®Ó söa ch÷a, hoµn thiÖn phÇn cßn l¹i theo tiªu chuÈn kü thuËt t−¬ng ®−¬ng cña nhµ, c«ng tr×nh tr−íc khi bÞ ph¸ dì. 3. §èi víi c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x∙ héi ®ang sö dông th× møc båi th−êng tÝnh b»ng gi¸ trÞ x©y dùng míi cña c«ng tr×nh cã tiªu chuÈn kü thuËt cïng cÊp theo tiªu chuÈn kü thuËt do Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh ban hµnh; nÕu c«ng tr×nh kh«ng cßn sö dông th× kh«ng ®−îc båi th−êng. Trong tr−êng hîp c«ng tr×nh h¹ tÇng thuéc dù ¸n ph¶i di chuyÓn mµ ch−a ®−îc xÕp lo¹i vµo cÊp tiªu chuÈn kü thuËt hoÆc sÏ n©ng cÊp tiªu chuÈn kü thuËt th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh thèng nhÊt víi c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t− hoÆc chñ ®Çu t− dù ¸n ®Ó x¸c ®Þnh cÊp tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó båi th−êng. 4. Tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 4, 6, 7 vµ 10 §iÒu 38 cña LuËt §Êt ®ai th× kh«ng ®−îc båi th−êng. 5. Tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3, 5, 8, 9, 11 vµ 12 §iÒu 38 cña LuËt §Êt ®ai th× viÖc xö lý tµi s¶n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 35 NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP). §iÒu 25. Giao nhiÖm vô båi th−êng, hç trî vu t¸i ®Þnh c− 1. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ë ®Þa ph−¬ng, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh giao viÖc thùc hiÖn båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− cho Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng gåm: a) Héi ®ång båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− cÊp huyÖn; b) Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt. 2. Héi ®ång båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− cÊp huyÖn do l∙nh ®¹o Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn lµm Chñ tÞch Héi ®ång, c¸c thµnh viªn gåm: a) §¹i diÖn c¬ quan Tµi chÝnh;
 11. 11 b) §¹i diÖn c¬ quan Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng; c) §¹i diÖn c¬ quan KÕ ho¹ch vµ §Çu t−; d) Chñ ®Çu t−; ®) §¹i diÖn Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ cã ®Êt bÞ thu håi; e) §¹i diÖn cña nh÷ng hé gia ®×nh bÞ thu håi ®Êt tõ mét ®Õn hai ng−êi; g) Mét sè thµnh viªn kh¸c do Chñ tÞch Héi ®ång quyÕt ®Þnh cho phï hîp víi thùc tÕ ë ®Þa ph−¬ng. 3. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô vÒ båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng: Héi ®ång båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− cÊp huyÖn hoÆc Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt ®−îc thuª doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c dÞch vô vÒ båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng. §iÒu 26. Chi phÝ tæ chøc thùc hiÖn båi th−êng, hç trî vu t¸i ®Þnh c− 1. Tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− cã tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n chi phÝ cho c«ng t¸c nµy cña tõng dù ¸n nh− sau: a) §èi víi c¸c kho¶n chi ®∙ cã ®Þnh møc, tiªu chuÈn, ®¬n gi¸ do c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; b) §èi víi c¸c kho¶n chi ch−a cã ®Þnh møc, tiªu chuÈn, ®¬n gi¸ th× lËp dù to¸n theo thùc tÕ cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng dù ¸n vµ thùc tÕ ë ®Þa ph−¬ng; c) Chi in Ên tµi liÖu, v¨n phßng phÈm, x¨ng xe, hËu cÇn phôc vô vµ c¸c kho¶n phôc vô cho bé m¸y qu¶n lý ®−îc tÝnh theo nhu cÇu thùc tÕ cña tõng dù ¸n. 2. Kinh phÝ ®¶m b¶o cho viÖc tæ chøc thùc hiÖn båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− ®−îc trÝch kh«ng qu¸ 2% tæng sè kinh phÝ båi th−êng, hç trî cña dù ¸n. §èi víi c¸c dù ¸n thùc hiÖn trªn c¸c ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi khã kh¨n hoÆc ®Æc biÖt khã kh¨n, dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng theo tuyÕn th× tæ chøc ®−îc giao thùc hiÖn c«ng t¸c båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− ®−îc lËp dù to¸n kinh phÝ tæ chøc båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− cña dù ¸n theo khèi l−îng c«ng viÖc thùc tÕ, kh«ng khèng chÕ møc trÝch 2%. C¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt ph−¬ng ¸n båi th−êng quyÕt ®Þnh kinh phÝ tæ chøc thùc hiÖn båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− cho tõng dù ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. MôC 4 TR×NH Tù, THñ TôC THU HåI §ÊT, GIAO §ÊT, CHO THU£ §ÊT §iÒu 27. C¨n cø giao ®Êt, cho thuª ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt C¨n cø ®Ó quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt, cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt gåm: 1. Quy ho¹ch sö dông ®Êt, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®∙ ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. Tr−êng hîp ch−a cã quy ho¹ch sö dông ®Êt hoÆc kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®−îc duyÖt th× c¨n cø vµo quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ hoÆc quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c− n«ng th«n ®∙ ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. 2. Nhu cÇu sö dông ®Êt ®−îc thÓ hiÖn trong v¨n b¶n sau:
 12. 12 a) §èi víi c¸c tæ chøc th× nhu cÇu sö dông ®Êt thÓ hiÖn trong dù ¸n ®Çu t− ®∙ ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt hoÆc cÊp giÊy chøng nhËn ®Çu t−; §èi víi c¸c dù ¸n kh«ng ph¶i tr×nh c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt hoÆc kh«ng ph¶i cÊp GiÊy chøng nhËn ®Çu t− th× ph¶i thÓ hiÖn nhu cÇu sö dông ®Êt trong ®¬n xin giao ®Êt, thuª ®Êt vµ cã v¨n b¶n cña Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng thÈm ®Þnh vÒ nhu cÇu sö dông ®Êt. b) §èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n th× nhu cÇu sö dông ®Êt thÓ hiÖn trong ®¬n xin giao ®Êt, thuª ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt vµ ph¶i cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i cã ®Êt vÒ nhu cÇu sö dông ®Êt. Tr−êng hîp hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã nhu cÇu sö dông ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t− th× ph¶i cã v¨n b¶n cña Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng thÈm ®Þnh vÒ nhu cÇu sö dông ®Êt; c) §èi víi céng ®ång d©n c− th× nhu cÇu sö dông ®Êt thÓ hiÖn trong ®¬n xin giao ®Êt vµ ph¶i cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i cã ®Êt vÒ nhu cÇu sö dông ®Êt; d) §èi víi c¬ së t«n gi¸o th× nhu cÇu sö dông ®Êt thÓ hiÖn trong b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh t«n gi¸o. §iÒu 28. ¸p dông thñ tôc thu håi ®Êt, giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®èi víi dù ¸n ®Çu t− 1. Tr×nh tù, thñ tôc thùc hiÖn ®èi víi tr−êng hîp Nhµ n−íc thu håi ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng, ph¸t triÓn kinh tÕ: a) Tr−êng hîp kh«ng thùc hiÖn theo h×nh thøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt, ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt th× tr×nh tù, thñ tôc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 29, 30 vµ 31 NghÞ ®Þnh nµy; b) Tr−êng hîp theo h×nh thøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt, ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt th× thùc hiÖn thu håi ®Êt giao cho Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt thùc hiÖn gi¶i phãng mÆt b»ng vµ tæ chøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt, ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¨n cø vµo v¨n b¶n c«ng nhËn kÕt qu¶ ®Êu gi¸ cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn vµ giÊy x¸c nhËn ®∙ nép ®ñ tiÒn sö dông ®Êt hoÆc tiÒn thuª ®Êt cña ng−êi tróng ®Êu gi¸, c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng lµm thñ tôc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt. C¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn kh«ng ph¶i ra quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt. 2. §èi víi dù ¸n ®Çu t− sö dông ®Êt kh«ng thuéc tr−êng hîp Nhµ n−íc thu håi ®Êt th× kh«ng ph¶i lµm thñ tôc thu håi ®Êt; sau khi ®−îc giíi thiÖu ®Þa ®iÓm, chñ ®Çu t− vµ ng−êi sö dông ®Êt tho¶ thuËn theo h×nh thøc chuyÓn nh−îng, cho thuª, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt vµ lµm thñ tôc chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt ®èi víi tr−êng hîp thay ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt. §iÒu 29. Giíi thiÖu ®Þa ®iÓm vu th«ng b¸o thu håi ®Êt 1. Chñ ®Çu t− hoÆc c¬ quan ®−îc giao nhiÖm vô chuÈn bÞ dù ¸n ®Çu t− nép hå s¬ t¹i c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ vÒ ®Çu t− t¹i ®Þa ph−¬ng. C¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc lÊy ý kiÕn c¸c c¬ quan cã liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t− ®Ó xem xÐt giíi thiÖu ®Þa ®iÓm theo thÈm quyÒn hoÆc tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xem xÐt giíi thiÖu ®Þa ®iÓm. 2. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh th«ng b¸o thu håi ®Êt hoÆc ñy quyÒn cho Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn th«ng b¸o thu håi ®Êt ngay sau khi giíi thiÖu ®Þa ®iÓm ®Çu t−; tr−êng hîp thu håi ®Êt theo quy ho¹ch th× thùc hiÖn th«ng b¸o sau khi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt hoÆc quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ, quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c− n«ng th«n ®∙ ®−îc xÐt duyÖt vµ c«ng bè.
 13. 13 Néi dung th«ng b¸o thu håi ®Êt gåm: lý do thu håi ®Êt, doanh thu vµ vÞ trÝ khu ®Êt thu håi trªn c¬ së hå s¬ ®Þa chÝnh hiÖn cã hoÆc quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®−îc duyÖt vµ dù kiÕn vÒ kÕ ho¹ch di chuyÓn. ViÖc th«ng b¸o thu håi ®Êt ®−îc thùc hiÖn trªn ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cña ®Þa ph−¬ng vµ niªm yÕt t¹i trô së Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i cã ®Êt, t¹i ®Þa ®iÓm sinh ho¹t chung cña khu d©n c− cã ®Êt thu håi. 3. Cho phÐp kh¶o s¸t lËp dù ¸n ®Çu t− a) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cho phÐp chñ ®Çu t− tiÕn hµnh kh¶o s¸t, ®o ®¹c lËp b¶n ®å khu vùc dù ¸n ngay sau khi ®−îc chÊp thuËn chñ tr−¬ng ®Çu t− ®Ó phôc vô viÖc lËp vµ tr×nh duyÖt quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng, thu håi ®Êt vµ lËp ph−¬ng ¸n båi th−êng tæng thÓ, hç trî, t¸i ®Þnh c− vµ chØ ®¹o Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn, cÊp x∙ triÓn khai thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t¹i ®iÓm b, ®iÓm c kho¶n nµy; b) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn cã tr¸ch nhiÖm thµnh lËp Héi ®ång båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− ®Ó lËp ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− vµ ph−¬ng ¸n ®µo t¹o, chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp. §èi víi c¸c ®Þa ph−¬ng ®∙ thµnh lËp Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt th× Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn cã thÓ giao nhiÖm vô lËp ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c−; ph−¬ng ¸n ®µo t¹o, chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp cho Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt; c) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi chñ ®Çu t− phæ biÕn kÕ ho¹ch kh¶o s¸t, ®o ®¹c cho ng−êi sö dông ®Êt trong khu vùc dù ¸n vµ yªu cÇu ng−êi sö dông ®Êt t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chñ ®Çu t− thùc hiÖn viÖc ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ®o ®¹c x¸c ®Þnh diÖn tÝch ®Êt ®Ó lËp dù ¸n ®Çu t−. 4. §èi víi dù ¸n quan träng quèc gia sau khi ®−îc Quèc héi quyÕt ®Þnh chñ tr−¬ng ®Çu t−; dù ¸n nhãm A, dù ¸n x©y dùng hÖ thèng giao th«ng, thñy lîi, ®ª ®iÒu phï hîp víi quy ho¹ch ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt th× kh«ng ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 5. Thêi h¹n ra v¨n b¶n giíi thiÖu ®Þa ®iÓm ®Çu t−; th«ng b¸o thu håi ®Êt; thµnh lËp Héi ®ång båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy kh«ng qu¸ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn hå s¬ vÒ ®Çu t− hîp lÖ. 6. Sau khi ®∙ ®−îc giíi thiÖu ®Þa ®iÓm, chñ ®Çu t− lËp dù ¸n ®Çu t− theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t− vµ x©y dùng; lËp hå s¬ xin giao ®Êt, thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. Néi dung dù ¸n ®Çu t− ph¶i thÓ hiÖn ph−¬ng ¸n tæng thÓ vÒ båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c−. §iÒu 30. LËp ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vu t¸i ®Þnh c− Sau khi dù ¸n ®Çu t− ®−îc xÐt duyÖt hoÆc chÊp thuËn th× Héi ®ång båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− hoÆc Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt cã tr¸ch nhiÖm lËp vµ tr×nh ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP vµ NghÞ ®Þnh sè 17/2006/N§-CP ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu NghÞ ®Þnh h−íng dÉn thi hµnh LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§-CP vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ n−íc thµnh c«ng ty cæ phÇn (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh sè 17/2006/N§-CP) vµ theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. Néi dung ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− gåm: a) Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi bÞ thu håi ®Êt; b) DiÖn tÝch, lo¹i ®Êt, vÞ trÝ, nguån gèc cña ®Êt bÞ thu håi; sè l−îng, khèi l−îng, tû lÖ phÇn tr¨m chÊt l−îng cßn l¹i cña tµi s¶n bÞ thiÖt h¹i;
 14. 14 c) C¸c c¨n cø tÝnh to¸n sè tiÒn båi th−êng, hç trî nh− gi¸ ®Êt tÝnh båi th−êng, gi¸ nhµ, c«ng tr×nh tÝnh båi th−êng, sè nh©n khÈu, sè lao ®éng trong ®é tuæi, sè l−îng ng−êi ®−îc h−ëng trî cÊp x∙ héi; d) Sè tiÒn båi th−êng, hç trî; ®) ViÖc bè trÝ t¸i ®Þnh c−; e) ViÖc di dêi c¸c c«ng tr×nh cña Nhµ n−íc, cña tæ chøc, cña c¬ së t«n gi¸o, cña céng ®ång d©n c−; g) ViÖc di dêi må m¶. 2. LÊy ý kiÕn vÒ ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c−: a) Niªm yÕt c«ng khai ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− t¹i trô së Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ vµ t¹i c¸c ®iÓm sinh ho¹t khu d©n c− n¬i cã ®Êt bÞ thu håi ®Ó ng−êi bÞ thu håi ®Êt vµ nh÷ng ng−êi cã liªn quan tham gia ý kiÕn; b) ViÖc niªm yÕt ph¶i ®−îc lËp thµnh biªn b¶n cã x¸c nhËn cña ®¹i diÖn Uû ban nh©n d©n cÊp x∙, ®¹i diÖn Uû ban MÆt trËn Tæ quèc cÊp x∙, ®¹i diÖn nh÷ng ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi; c) Thêi gian niªm yÕt vµ tiÕp nhËn ý kiÕn ®ãng gãp Ýt nhÊt lµ hai m−¬i (20) ngµy, kÓ tõ ngµy ®−a ra niªm yÕt. 3. Hoµn chØnh ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c−: a) HÕt thêi h¹n niªm yÕt vµ tiÕp nhËn ý kiÕn, Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp ý kiÕn ®ãng gãp b»ng v¨n b¶n, nªu râ sè l−îng ý kiÕn ®ång ý, sè l−îng ý kiÕn kh«ng ®ång ý, sè l−îng ý kiÕn kh¸c ®èi víi ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c−; hoµn chØnh vµ göi ph−¬ng ¸n ®∙ hoµn chØnh kÌm theo b¶n tæng hîp ý kiÕn ®ãng gãp ®Õn c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng ®Ó thÈm ®Þnh; b) Tr−êng hîp cßn nhiÒu ý kiÕn kh«ng t¸n thµnh ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− th× Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng cÇn gi¶i thÝch râ hoÆc xem xÐt, ®iÒu chØnh tr−íc khi chuyÓn c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng thÈm ®Þnh. 4. C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng chñ tr×, phèi hîp víi c¬ quan cã liªn quan thÈm ®Þnh ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− vµ chuÈn bÞ hå s¬ thu håi ®Êt theo quy ®Þnh sau: a) Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chuÈn bÞ hå s¬ thu håi ®Êt tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ra quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ®èi víi tæ chøc, c¬ së t«n gi¸o, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi; b) Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chuÈn bÞ hå s¬ thu håi ®Êt tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ra quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n, céng ®ång d©n c−. §iÒu 31. QuyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, phª duyÖt vu thùc hiÖn ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vu t¸i ®Þnh c−, giao ®Êt, cho thuª ®Êt 1. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 vµ §iÒu 44 cña LuËt §Êt ®ai. Tr−êng hîp thu håi ®Êt vµ giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt thuéc thÈm quyÒn cña mét cÊp th× viÖc thu håi ®Êt vµ giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt ®−îc thùc hiÖn trong cïng mét quyÕt ®Þnh. Tr−êng hîp khu ®Êt thu håi cã c¶ tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt th× Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n, céng ®ång d©n c−; trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 05 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ®èi víi tæ chøc, ng−êi ViÖt
 15. 15 Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi vµ giao ®Êt, cho thuª ®Êt theo dù ¸n cho chñ ®Çu t− trong cïng mét quyÕt ®Þnh. 2. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 05 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt, c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng tr×nh Uû ban nh©n d©n cïng cÊp phª duyÖt vµ c«ng bè c«ng khai ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− theo quy ®Þnh sau: a) Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− ®èi víi tr−êng hîp thu håi ®Êt liªn quan tõ hai quËn, huyÖn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc tØnh trë lªn; b) Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn phª duyÖt ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− ®èi víi tr−êng hîp kh«ng thuéc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy; c) Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba (03) ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®−îc ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− ®∙ ®−îc phª duyÖt, Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ phæ biÕn vµ niªm yÕt c«ng khai quyÕt ®Þnh phª duyÖt ph−¬ng ¸n båi th−êng t¹i trô së Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ vµ ®Þa ®iÓm sinh ho¹t khu d©n c− n¬i cã ®Êt bÞ thu håi; göi quyÕt ®Þnh båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− cho ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi, trong ®ã nªu râ vÒ møc båi th−êng, hç trî, vÒ bè trÝ nhµ hoÆc ®Êt t¸i ®Þnh c− (nÕu cã), thêi gian, ®Þa ®iÓm chi tr¶ tiÒn båi th−êng, hç trî vµ thêi gian bµn giao ®Êt ®∙ bÞ thu håi cho Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng. 3. Héi ®ång båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− hoÆc Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt thùc hiÖn chi tr¶ båi th−êng, hç trî, bè trÝ t¸i ®Þnh c−. 4. Trong thêi h¹n hai m−¬i (20) ngµy, kÓ tõ ngµy Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng thanh to¸n xong tiÒn båi th−êng, hç trî cho ng−êi bÞ thu håi ®Êt theo ph−¬ng ¸n ®∙ ®−îc xÐt duyÖt th× ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi ph¶i bµn giao ®Êt cho Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng. Tr−êng hîp viÖc båi th−êng ®−îc thùc hiÖn theo tiÕn ®é th× chñ ®Çu t− ®−îc nhËn bµn giao phÇn diÖn tÝch mÆt b»ng ®∙ thùc hiÖn xong viÖc båi th−êng, hç trî ®Ó triÓn khai dù ¸n. 5. Tr−êng hîp chñ ®Çu t− vµ nh÷ng ng−êi bÞ thu håi ®Êt ®∙ tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n thèng nhÊt vÒ ph−¬ng ¸n båi th−êng vÒ ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt hoÆc khu ®Êt thu håi kh«ng ph¶i gi¶i phãng mÆt b»ng th× Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt mµ kh«ng ph¶i chê ®Õn hÕt thêi h¹n th«ng b¸o thu håi ®Êt. §iÒu 32. C−ìng chÕ thu håi ®Êt 1. ViÖc c−ìng chÕ thu håi ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 39 cña LuËt §Êt ®ai chØ ®−îc thùc hiÖn khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Thùc hiÖn ®óng tr×nh tù, thñ tôc vÒ thu håi ®Êt, båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 27, 28, 29 vµ 38 NghÞ ®Þnh nµy; b) Qu¸ ba m−¬i (30) ngµy, kÓ tõ thêi ®iÓm ph¶i bµn giao ®Êt quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 29 NghÞ ®Þnh nµy mµ ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi kh«ng bµn giao ®Êt cho Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng; c) Sau khi ®¹i diÖn cña Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng, Uû ban nh©n d©n vµ Uû ban MÆt trËn Tæ quèc cÊp x∙ n¬i cã ®Êt thu håi ®∙ vËn ®éng thuyÕt phôc nh−ng ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi kh«ng chÊp hµnh viÖc bµn giao ®Êt ®∙ bÞ thu håi cho Nhµ n−íc; d) Cã quyÕt ®Þnh c−ìng chÕ cña Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®∙ cã hiÖu lùc thi hµnh;
 16. 16 ®) Ng−êi bÞ c−ìng chÕ ®∙ nhËn ®−îc quyÕt ®Þnh c−ìng chÕ. Tr−êng hîp ng−êi bÞ c−ìng chÕ tõ chèi nhËn quyÕt ®Þnh c−ìng chÕ th× Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ niªm yÕt c«ng khai quyÕt ®Þnh c−ìng chÕ t¹i trô së Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i cã ®Êt thu håi. 2. Sau m−êi l¨m (15) ngµy, kÓ tõ ngµy giao trùc tiÕp quyÕt ®Þnh c−ìng chÕ hoÆc ngµy niªm yÕt c«ng khai quyÕt ®Þnh c−ìng chÕ quy ®Þnh t¹i ®iÓm ® kho¶n 1 §iÒu nµy mµ ng−êi bÞ c−ìng chÕ kh«ng bµn giao ®Êt th× Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn chØ ®¹o, tæ chøc lùc l−îng c−ìng chÕ thu håi ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 33. ViÖc t¸ch néi dung båi th−êng, hç trî vu t¸i ®Þnh c− thunh tiÓu dù ¸n riªng vu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu håi ®Êt, båi th−êng, hç trî vu t¸i ®Þnh c− ®èi víi dù ¸n ®Çu t− thuéc c¸c Bé, ngunh. 1. C¨n cø quy m« thu håi ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t−, c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt dù ¸n ®Çu t− cã thÓ quyÕt ®Þnh t¸ch néi dung båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− thµnh tiÓu dù ¸n riªng vµ tæ chøc thùc hiÖn ®éc lËp. 2. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o tæ chøc thu håi ®Êt, båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− ®èi víi dù ¸n ®Çu t− thuéc diÖn nhµ n−íc thu håi ®Êt cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, TËp ®oµn kinh tÕ, Tæng c«ng ty, ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Trung −¬ng (trong §iÒu nµy gäi lµ Bé, ngµnh). Bé, ngµnh cã dù ¸n ®Çu t− ph¶i phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh vµ Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn; b¶o ®¶m kinh phÝ cho viÖc båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− theo quy ®Þnh. MôC 5 PH¸T TRIÓN QUü §ÊT, CÊP GIÊY CHøNG NHËN QUYÒN Sö DôNG §ÊT, QUYÒN Së H÷U NHu ë Vu TuI S¶N KH¸C G¾N LIÒN VíI §ÊT, Sö DôNG §ÊT C¤NG TR×NH NGÇM Vu GIA H¹N Sö DôNG §ÊT §iÒu 34. Quü ph¸t triÓn ®Êt 1. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ®−îc trÝch tõ 30% ®Õn 50% nguån thu hµng n¨m tõ tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt, tiÒn ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó lËp Quü ph¸t triÓn ®Êt. Quü ph¸t triÓn ®Êt ®−îc sö dông vµo c¸c môc ®Ých sau: a) øng vèn cho Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt ®Ó ph¸t triÓn ®Êt; b) øng vèn ®Ó ®Çu t− t¹o quü ®Êt, quü nhµ t¸i ®Þnh c− theo quy ho¹ch; c) øng vèn ®Ó thùc hiÖn viÖc thu håi ®Êt, båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng theo quy ho¹ch t¹o quü ®Êt phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ, x∙ héi, gi¸o dôc - ®µo t¹o, d¹y nghÒ, y tÕ, v¨n hãa, thÓ dôc thÓ thao, m«i tr−êng vµ c¸c nhu cÇu kh¸c cña ®Þa ph−¬ng; d) Hç trî thùc hiÖn c¸c ®Ò ¸n ®µo t¹o nghÒ, chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp; ®) Hç trî x©y dùng khu t¸i ®Þnh c−; hç trî x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng t¹i ®Þa ph−¬ng cã ®Êt bÞ thu håi; e) Hç trî kho¶n chªnh lÖch cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n vµo khu t¸i ®Þnh c− quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 22 NghÞ ®Þnh nµy. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh viÖc sö dông Quü ph¸t triÓn ®Êt ®Ó hç trî cho c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm d, ® vµ e kho¶n nµy.
 17. 17 2. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ giao chØ tiªu trÝch nguån thu ng©n s¸ch nhµ n−íc tõ ®Êt ®ai cho c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng ®Ó h×nh thµnh Quü ph¸t triÓn ®Êt vµ ban hµnh quy chÕ mÉu vÒ qu¶n lý, sö dông Quü ph¸t triÓn ®Êt theo c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: a) Quü ph¸t triÓn ®Êt lµ tæ chøc tµi chÝnh nhµ n−íc ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c b¶o toµn vèn, bï ®¾p chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn; b) Quü ph¸t triÓn ®Êt cã t− c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng h¹ch to¸n ®éc lËp, cã con dÊu riªng, cã b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n riªng, ®−îc më tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ n−íc vµ c¸c tæ chøc tÝn dông ®Ó ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. c) Quü ph¸t triÓn ®Êt ®−îc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ tæ chøc ho¹t ®éng theo §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quü do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ban hµnh theo quy chÕ mÉu; d) Quü ph¸t triÓn ®Êt ®−îc h−ëng c¸c kho¶n −u ®∙i theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. Bé Tµi chÝnh chñ tr× phèi hîp víi Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn viÖc miÔn c¸c lo¹i thuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ n−íc kh¸c theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 35. Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt 1. Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp ë cÊp tØnh, cÊp huyÖn. 2. Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: a) T¹o quü ®Êt ®Ó ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt; b) T¹o quü ®Êt ®Ó phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ, x∙ héi; c) T¹o quü ®Êt ®Ó phôc vô sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o, d¹y nghÒ, y tÕ, v¨n hãa, thÓ dôc thÓ thao, m«i tr−êng vµ c¸c nhu cÇu kh¸c cña ®Þa ph−¬ng, æn ®Þnh thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n; d) NhËn chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®) Qu¶n lý quü ®Êt ®∙ ®−îc gi¶i phãng mÆt b»ng, quü ®Êt nhËn chuyÓn nh−îng nh−ng ch−a cã dù ¸n ®Çu t− hoÆc ch−a ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt; ®Êt thu håi theo quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vµ 12 §iÒu 38 cña LuËt §Êt ®ai ®èi víi ®Êt thuéc khu vùc ®« thÞ vµ khu vùc cã quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ; e) Tæ chøc thùc hiÖn ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; g) Chñ tr× hoÆc phèi hîp víi Héi ®ång båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng tæ chøc thùc hiÖn båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng; h) DÞch vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng; i) Tæ chøc ph¸t triÓn c¸c khu t¸i ®Þnh c−; k) Tæ chøc thùc hiÖn ®Çu t− x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng trªn quü ®Êt ®∙ ®−îc giao qu¶n lý ®Ó ®Êu gi¸; l) Cung cÊp th«ng tin vÒ gi¸ ®Êt, quü ®Êt cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n theo yªu cÇu; m) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. 3. Nguån vèn cña Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt bao gåm: a) øng vèn tõ Quü ph¸t triÓn ®Êt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 34 cña NghÞ ®Þnh nµy; b) øng vèn tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc; c) C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 18. 18 4. Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chñ tr× phèi hîp víi Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh h−íng dÉn vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ chÕ tµi chÝnh cña Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt. §iÒu 36. CÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhu ë vu tui s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ®èi víi ®Êt do doanh nghiÖp ®ang sö dông lum mÆt b»ng x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh 1. Doanh nghiÖp ®ang sö dông ®Êt lµm mÆt b»ng x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh mµ ch−a ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ph¶i tù rµ so¸t, kª khai viÖc sö dông ®Êt vµ b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng n¬i cã ®Êt. 2. Trªn c¬ së b¸o c¸o cña doanh nghiÖp, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng n¬i cã ®Êt kiÓm tra thùc tÕ vµ quyÕt ®Þnh xö lý, cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ®èi víi tõng tr−êng hîp cô thÓ theo quy ®Þnh sau: a) DiÖn tÝch ®Êt ®∙ ®−îc Nhµ n−íc cho thuª; nhËn chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông hîp ph¸p tõ ng−êi kh¸c hoÆc ®−îc Nhµ n−íc giao cã thu tiÒn sö dông ®Êt mµ tiÒn ®∙ tr¶ cho viÖc nhËn chuyÓn nh−îng hoÆc tiÒn sö dông ®Êt ®∙ nép cho Nhµ n−íc kh«ng cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc, ®ang sö dông ®óng môc ®Ých theo quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt, hîp ®ång thuª ®Êt th× ®−îc tiÕp tôc sö dông, ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt. Tr−êng hîp ®∙ chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, phï hîp víi quy ho¹ch th× ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt tr−íc khi ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt; b) DiÖn tÝch ®Êt ®∙ ®−îc Nhµ n−íc giao kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt, nhËn chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông hîp ph¸p tõ ng−êi kh¸c hoÆc ®−îc Nhµ n−íc giao cã thu tiÒn sö dông ®Êt mµ tiÒn ®∙ tr¶ cho viÖc nhËn chuyÓn nh−îng hoÆc tiÒn sö dông ®Êt ®∙ nép cho Nhµ n−íc cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc, ®ang sö dông ®óng môc ®Ých th× ph¶i chuyÓn sang thuª ®Êt hoÆc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt vµ ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt; c) DiÖn tÝch ®Êt kh«ng sö dông, sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých, diÖn tÝch ®Êt do thiÕu tr¸ch nhiÖm ®Ó bÞ lÊn, bÞ chiÕm, thÊt tho¸t; diÖn tÝch ®Êt ®∙ cho tæ chøc kh¸c, c¸ nh©n thuª hoÆc m−în sö dông, liªn doanh liªn kÕt tr¸i ph¸p luËt th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh thu håi; d) §Êt ë th× bµn giao cho Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ®Ó qu¶n lý; tr−êng hîp ®Êt ë phï hîp víi quy ho¹ch sö dông ®Êt ®∙ ®−îc xÐt duyÖt th× ng−êi sö dông ®Êt ë ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt vµ ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt; ®) DiÖn tÝch ®Êt ®∙ lÊn, chiÕm; bÞ lÊn, bÞ chiÕm; ®ang cã tranh chÊp th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh gi¶i quyÕt døt ®iÓm ®Ó x¸c ®Þnh ng−êi sö dông ®Êt. §iÒu 37. Sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm ViÖc sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm (kh«ng ph¶i lµ phÇn ngÇm cña c«ng tr×nh x©y dùng trªn mÆt ®Êt) theo quy ®Þnh sau: 1. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh cho tæ chøc, c¸ nh©n, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi sö dông ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t−. Ng−êi ®−îc sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm ký hîp ®ång thuª ®Êt víi Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng;
 19. 19 2. §¬n gi¸ thuª ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm kh«ng qu¸ 30% ®¬n gi¸ thuª ®Êt trªn bÒ mÆt cã cïng môc ®Ých sö dông. §¬n gi¸ thuª ®Êt cô thÓ do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i ®Þa ph−¬ng; 3. Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý, sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. §iÒu 38. Tr×nh tù, thñ tôc gia h¹n sö dông ®Êt ®èi víi tæ chøc kinh tÕ, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoui, tæ chøc n−íc ngoui, c¸ nh©n n−íc ngoui sö dông ®Êt; hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt phi n«ng nghiÖp; hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®−îc Nhu n−íc cho thuª ®Êt n«ng nghiÖp 1. Tr−íc khi hÕt h¹n sö dông ®Êt s¸u (06) th¸ng, ng−êi sö dông ®Êt cã nhu cÇu gia h¹n sö dông ®Êt nép ®¬n ®Ò nghÞ gia h¹n sö dông ®Êt t¹i Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng ®èi víi tæ chøc kinh tÕ, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi, tæ chøc n−íc ngoµi, c¸ nh©n n−íc ngoµi; nép t¹i Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n. Tr−êng hîp dù ¸n ®Çu t− cã ®iÒu chØnh quy m« mµ cã thay ®æi thêi h¹n ho¹t ®éng cña dù ¸n th× thêi h¹n sö dông ®Êt ®−îc ®iÒu chØnh theo thêi gian ho¹t ®éng cña dù ¸n ngay sau khi dù ¸n ®Çu t− ®−îc ®¨ng ký ®iÒu chØnh quy m«. 2. ViÖc gia h¹n ®−îc quy ®Þnh nh− sau: a) C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh nhu cÇu sö dông ®Êt. §èi víi tr−êng hîp xin gia h¹n sö dông ®Êt mµ ph¶i lµm thñ tôc ®¨ng ký ®iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t− th× viÖc thÈm ®Þnh nhu cÇu sö dông ®Êt ®−îc thùc hiÖn ®ång thêi víi viÖc thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký ®iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t−. b) V¨n phßng §¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm lµm trÝch sao hå s¬ ®Þa chÝnh, sè liÖu ®Þa chÝnh vµ göi tíi c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh nghÜa vô tµi chÝnh; c) Ng−êi sö dông ®Êt nép GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt, chøng tõ ®∙ thùc hiÖn xong nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi tr−êng hîp ®−îc gia h¹n sö dông ®Êt cho c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng; d) C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng cã tr¸ch nhiÖm chØnh lý thêi h¹n sö dông ®Êt trªn GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ®èi víi tr−êng hîp ®−îc gia h¹n sö dông ®Êt; ®) Thêi gian thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c vµ d kho¶n nµy kh«ng qu¸ hai m−¬i (20) ngµy lµm viÖc (kh«ng kÓ thêi gian ng−êi sö dông ®Êt thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh) kÓ tõ ngµy c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ cho tíi ngµy ng−êi sö dông ®Êt nhËn ®−îc GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt. 3. §èi víi nh÷ng tr−êng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc gia h¹n sö dông ®Êt th× c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng thùc hiÖn viÖc thu håi ®Êt khi hÕt thêi h¹n sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 132 NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP. Ch−¬ng III Tæ CHøC THùC HIÖN §iÒu 39. Xö lý mét sè vÊn ®Ò ph¸t sinh khi ban hunh NghÞ ®Þnh 1. ViÖc lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy ®−îc ¸p dông ®Ó lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt cho giai ®o¹n kÓ tõ n¨m 2011 trë ®i. C¸c tr−êng hîp ®iÒu chØnh quy
 20. 20 ho¹ch sö dông ®Êt giai ®o¹n 2001 - 2010 thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP. §èi víi khu vùc ®« thÞ hiÖn h÷u thuéc quËn, thÞ x∙, thµnh phè, ph−êng, thÞ trÊn ®∙ cã quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt ®−îc xÐt duyÖt mµ trong quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt ®∙ cã néi dung vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt th× sö dông néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt trong quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt ®Ó tæng hîp vµo quy ho¹ch sö dông ®Êt cña cÊp trªn. 2. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ thuª ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 12 NghÞ ®Þnh nµy ®−îc ¸p dông ®èi víi c¸c tr−êng hîp ký hîp ®ång thuª ®Êt tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2010. §èi víi c¸c tr−êng hîp ®∙ ký hîp ®ång thuª ®Êt mµ trong hîp ®ång ®∙ x¸c ®Þnh râ ®¬n gi¸ thuª ®Êt th× trong thêi h¹n æn ®Þnh n¨m (05) n¨m kh«ng x¸c ®Þnh l¹i ®¬n gi¸ thuª ®Êt. 3. §èi víi nh÷ng dù ¸n, h¹ng môc ®∙ chi tr¶ xong båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− tr−íc ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× kh«ng ¸p dông hoÆc kh«ng ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh NghÞ ®Þnh nµy 4. §èi víi nh÷ng dù ¸n, h¹ng môc ®∙ phª duyÖt ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− hoÆc ®ang thùc hiÖn chi tr¶ båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− theo ph−¬ng ¸n ®∙ ®−îc phª duyÖt tr−íc khi NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× thùc hiÖn theo ph−¬ng ¸n ®∙ phª duyÖt, kh«ng ¸p dông hoÆc ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh NghÞ ®Þnh nµy. Tr−êng hîp thùc hiÖn båi th−êng chËm th× gi¸ ®Êt ®Ó thùc hiÖn båi th−êng, hç trî thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP. §iÒu 40. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ gi¸ ®Êt båi th−êng, quyÕt ®Þnh båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− hoÆc quyÕt ®Þnh c−ìng chÕ thu håi ®Êt 1. ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 138 cña LuËt §Êt ®ai, §iÒu 63 vµ §iÒu 64 NghÞ ®Þnh sè 84/2007/N§-CP vµ quy ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i t¹i NghÞ ®Þnh sè 136/2006/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o. 2. Trong khi ch−a cã quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i th× vÉn ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt. Tr−êng hîp c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cã kÕt luËn viÖc thu håi ®Êt lµ tr¸i ph¸p luËt th× ph¶i dõng thùc hiÖn quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt; c¬ quan nhµ n−íc ®∙ ban hµnh quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ph¶i cã quyÕt ®Þnh hñy bá quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ®∙ ban hµnh vµ båi th−êng thiÖt h¹i do quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt g©y ra (nÕu cã). Tr−êng hîp c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cã kÕt luËn viÖc thu håi ®Êt lµ ®óng ph¸p luËt th× ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt. §iÒu 41. §iÒu kho¶n thi hunh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2009. 2. B∙i bá c¸c quy ®Þnh sau: a) §iÒu 10, §iÒu 12, bá néi dung quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt cña khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 14, 30, 52, 125, 126, 127 vµ §iÒu 141 NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP; b) C¸c §iÒu 3, 6, 10, 19 vµ 27, kho¶n 1 §iÒu 28, 32, 36, 39 vµ 48 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP; c) §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 142/2005/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn thuª ®Êt, thuª mÆt n−íc; d) Kho¶n 1 §iÒu 2, kho¶n 4, kho¶n 5 vµ kho¶n 6 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 17/2006/N§-CP ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c nghÞ ®Þnh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản