Nghị định 70/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
38
lượt xem
3
download

Nghị định 70/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 70/2003/NĐ-CP về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 70/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 70/2003/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 70/2003/N -CP NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 QUY NNH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C THU S N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh B o v và phát tri n ngu n l i thu s n ngày 25 tháng 4 năm 1989; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Thu s n, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu s n, hình th c x ph t, m c ph t, thNm quy n x ph t, th t c x ph t và các bi n pháp kh c ph c h u qu . 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu s n là nh ng hành vi vi ph m các quy nh qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c thu s n do t ch c, cá nhân th c hi n m t cách c ý ho c vô ý mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Ngh nh này ph i b x lý vi ph m hành chính. 3. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu s n quy nh t i Ngh nh này bao g m: a) Vi ph m các quy nh v b o v ngu n l i thu s n; b) Vi ph m các quy nh v khai thác thu s n và qu n lý tàu cá; c) Vi ph m các quy nh v nuôi tr ng thu s n; d) Vi ph m các quy nh v ch bi n th y s n;
 2. ) Vi ph m các quy nh v các ngành ngh d ch v thu s n và nhãn hàng hoá thu s n. i u 2. i tư ng b x ph t 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu s n u b x ph t theo các quy nh t i Ngh nh này, tr trư ng h p các i u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác. Riêng vi c x ph t i v i ngư i và phương ti n nu c ngoài có hành vi xâm ph m các vùng bi n c a Vi t Nam nh m nghiên c u, thăm dò, khai thác h i s n, ho c có hành vi vi ph m các quy nh v qu n lý ho t ng ngh cá trong các vùng bi n c a Vi t Nam ư c th c hi n theo quy nh t i i m , kho n 2 i u 14 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. 2. Vi c x ph t ngư i chưa thành niên vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu s n th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 7 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 3. Nguyên t c x ph t Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu s n ư c áp d ng theo các quy nh t i i u 3 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 4. Tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng Các tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng áp d ng trong vi c x ph t vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i Chương II Ngh nh này ư c th c hi n theo quy nh t i i u 8 và i u 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 5. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu s n là 01 năm, k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n; riêng i v i các vi ph m hành chính liên quan các lĩnh v c b o v môi trư ng s ng c a các loài thu s n, xu t nh p khNu hàng hoá thu s n, s n xu t ho c bán hàng gi thì th i hi u là 02 năm. N u quá các th i h n nói trên thì không x ph t nhưng v n áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh t i Ngh nh này. 2. Ngư i có thNm quy n x ph t n u có l i trong vi c quá th i hi u x ph t vi ph m hành chính thì b x lý theo quy nh t i i u 121 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 6. Th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính, n u qua m t năm, k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m thì ư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính.
 3. i u 7. Các hình th c x ph t vi ph m hành chính và các bi n pháp kh c ph c h u qu . 1. i v i m i hành vi vi ph m hành chính, t ch c, cá nhân vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) C nh cáo. b) Ph t ti n. 2. Ngoài hình th c x ph t chính, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, t ch c, cá nhân vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu s n còn có th b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau ây: a) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh có th i h n ho c không th i h n; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính . 3. Ngoài các hình th c x ph t chính, x ph t b sung quy nh t i kho n 1, kho n 2 c a i u này, t ch c, cá nhân vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu sau ây: a) Bu c khôi ph c l i nguyên tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra; b) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh do vi ph m gây ra; c) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t hàng hoá, v t phNm, phương ti n; d) Bu c tiêu hu v t phNm, v t nuôi, cây tr ng gây h i n s c kho con ngư i, gây h i n ng, th c v t thu s n và gây ô nhi m môi trư ng. Cá nhân, t ch c vi ph m ph i ch u m i chi phí cho vi c th c hi n các bi n pháp nói trên. Chương 2: CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C THU S N, HÌNH TH C X PH T VÀ M C X PH T M C A: VI PH M CÁC QUY NNH V B O V NGU N L I THU S N i u 8. Vi ph m các quy nh v b o v môi trư ng c a các loài thu s n.
 4. 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi x , th i d u m , hoá ch t c, các loài th c v t có c t ho c các ch t th i khác gây ô nhi m môi trư ng c a các loài thu s n. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi phá d ho c xây d ng các công trình n i, công trình ng m các vùng nư c làm thay i nơi cư trú, sinh trư ng, sinh s n c a các loài thu s n mà không có gi y phép c a cơ quan có thNm quy n ho c không theo úng quy nh ghi trong gi y phép . 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi phá các r n á ng m, r n san hô, r ng ng p m n, bãi th c v t ng m, tr trư ng h p b t kh kháng ph i neo u tàu cá. 4. X ph t i v i hành vi vi ph m quy ch các khu b o t n liên quan n lĩnh v c thu s n ư c th c hi n theo Ngh nh s 26/CP ngày 26 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v môi trư ng. 5. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu :. a) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng iv i hành vi quy nh t i kho n 1 i u này; b) Bu c khôi ph c l i nguyên tr ng ban u i v i hành vi quy nh t i kho n 2 i u này; c) T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m (tr tàu cá) i v i hành vi quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u này. i u 9. Vi ph m các quy nh v b o v các loài thu s n 1. M c ph t i v i hành vi khai thác thu s n n u kh i lư ng các loài thu s n có kích thư c nh hơn kích thư c cho phép khai thác vư t quá m c ư c phép khai thác l n như sau: a) Ph t ti n t 500.000 ng n dư i 1.500.000 ng n u kh i lư ng vư t quá m c cho phép khai thác l n dư i 100 kg; b) Ph t ti n t 1.500.000 ng n dư i 3.000.000 ng n u kh i lư ng vư t quá m c cho phép khai thác l n t 100 kg n dư i 500 kg; c) Ph t ti n t 3.000.000 ng n dư i 5.000.000 ng n u kh i lư ng vư t quá m c cho phép khai thác l n t 500 kg n dư i 1.000 kg d) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng n u kh i lư ng vư t quá m c cho phép khai thác l n trên 1.000 kg. 2. M c ph t i v i hành vi khai thác thu s n t i khu v c c m khai thác ho c trong th i gian c m khai thác như sau:
 5. a) Ph t ti n t 1.000.000 ng n dư i 3.000.000 ng n u kh i lư ng thu s n dư i 100 kg; b) Ph t ti n t 3.000.000 ng n dư i 5.000.000 ng n u kh i lư ng thu s n t 100 kg n dư i 500 kg; c) Ph t ti n t 5.000.000 ng n dư i 10.000.000 ng n u kh i lư ng thu s n t 500 kg n dư i 1.000 kg d) Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng n u kh i lư ng thu s n trên 1.000 kg. 3. M c ph t i v i hành vi khai thác các loài thu s n trong danh m c c m khai thác theo quy nh c a pháp lu t như sau: a) Ph t ti n t 5.000.000 ng n dư i 8.000.000 ng n u kh i lư ng thu s n dư i 50 kg; b) Ph t ti n t 8.000.000 ng n dư i 12.000.000 ng n u kh i lư ng thu s n t 50 kg n dư i 100 kg; c) Ph t ti n t 12.000.000 ng n dư i 15.000.000 ng n u kh i lư ng thu s n t 100 kg n dư i 300 kg; d) Ph t ti n t 15.000.000 ng n dư i 20.000.000 ng n u kh i lư ng thu s n t 300 kg n dư i 500 kg; ) Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng n u kh i lư ng thu s n trên 500 kg. 4. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu s thu s n ã khai thác trái phép và bu c th s thu s n còn s ng tr l i môi trư ng s ng c a chúng i v i hành vi quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u này. b) T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m (tr tàu cá) và tư c quy n s d ng gi y phép 6 tháng i v i hành vi quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u này trong trư ng h p gây h u qu nghiêm tr ng. M C B: VI PH M CÁC QUY NNH V KHAI THÁC THU S N VÀ QU N LÝ TÀU CÁ i u 10. Vi ph m các quy nh v khai thác thu s n 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i hành vi t các lo i ngư c khai thác thu s n không úng quy nh ho c không ư c phép.
 6. 2. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng èn chi u sáng khai thác thu s n mà t ng công su t èn vư t quá quy nh ho c kho ng cách gi a i m t các c m èn chi u sáng v i các ngư c khác không úng quy nh c a B Thu s n; b) S d ng lư i có kích thư c m t lư i nh hơn quy nh khai thác thu s n; c) S d ng công c kích i n xách tay khai thác thu s n; d) S d ng gi y phép khai thác thu s n quá h n; ) Không có S nh t ký khai thác thu s n, không ghi chép nh t ký khai thác thu s n ho c không th c hi n ch báo cáo khai thác thu s n theo quy nh c a B Thu s n. 3. Ph t ti n t 200.000 ng n 400.000 ng i v i hành vi ho t ng sai n i dung ghi trong gi y phép khai thác thu s n. 4. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.500.000 ng i v i hành vi khai thác thu s n không có gi y phép ( i v i các ngh khai thác quy nh ph i có gi y phép). 5. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng gi y phép gi ho c gi y phép b tNy xoá, s a ch a; b) Tàu thuy n s d ng kích i n khai thác thu s n. 6. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi dùng hoá ch t c ho c th c v t có c t khai thác thu s n. 7. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 7.000.000 ng i v i hành vi dùng ch t n khai thác thu s n. 8. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c ph i t l i ngư c theo úng quy nh i v i hành vi quy nh t i kho n 1 i u này; b) T ch thu s bóng èn tương ng công su t vư t quá m c quy nh i v i hành vi quy nh t i i m a kho n 2 i u này; c) T ch thu lư i có kích thư c m t lư i nh hơn quy nh i v i hành vi quy nh t i i m b kho n 2 i u này; d) T ch thu thu s n ã khai thác i v i hành vi quy nh t i kho n 1, các i m b, c , d kho n 2, kho n 3, kho n 4, kho n 5, kho n 7 i u này;
 7. ) T ch thu các gi y t gi , gi y t b tNy xoá, s a ch a i v i hành vi quy nh t i i m d kho n 2, i m a kho n 5 i u này; e) Bu c tiêu hu b ph n kích i n i v i hành vi quy nh t i i m c kho n 2, i m b kho n 5 i u này; g) Bu c tiêu hu thu s n ã khai thác và các lo i hoá ch t c, th c v t có ct i v i hành vi quy nh t i kho n 6 i u này. i u 11. Vi ph m quy nh v qu n lý tàu cá 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i hành vi: a) Không th c hi n quy nh c a B Thu s n v i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm trên tàu cá; b) Không trang b y ho c không b o m ch t lư ng các trang thi t b v b o m an toàn cho ngư i và phương ti n theo quy nh; c) Ngư i hành ngh khai thác thu s n khi i trên tàu, thuy n mà không có gi y t theo quy nh; d) Không vi t s ăng ký ã ư c c p ho c vi t s ăng ký trên tàu cá không úng quy nh ho c s ăng ký m ; e) Không có S danh b thuy n viên i v i lo i tàu quy nh ph i có S danh b thuy n viên. 2. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không th c hi n ho c th c hi n không y các quy nh khi i u khi n tàu, thuy n ra, vào lu ng l ch ho c khi neo u t i các c ng, b n u; b) Không th c hi n ho c th c hi n không y các quy nh v trang b tín hi u và s d ng tín hi u khi tàu, thuy n ang khai thác thu s n ho c ang hành trình. 3. Ph t ti n t 300.000 ng n 700.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ngư i i u khi n tàu, thuy n, v n hành máy tàu không có b ng c p chuyên môn theo quy nh; b) S d ng tàu cá mà S ch ng nh n kh năng ho t ng tàu cá ã quá h n s d ng ho c b tNy xoá, s a ch a. 4. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.500.000 ng i v i hành vi s d ng tàu thuy n chưa ăng ký, ăng ki m vào ho t ng ngh cá. 5. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi s d ng gi y t gi v ăng ký, ăng ki m tàu cá.
 8. 6. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i ch phương ti n c i hoán tàu cá mà không có h sơ thi t k ư c cơ quan có thNm quy n xét duy t ( i v i c , lo i tàu cá B Thu s n quy nh ph i có thi t k ). 7. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i ch phương ti n óng m i tàu cá mà không có h sơ thi t k ư c cơ quan có thNm quy n xét duy t ( i v i c , lo i tàu cá B Thu s n quy nh ph i có thi t k ). 8. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu các lo i gi y t gi , gi y t b xoá, s a ch a, quá h n s d ng iv i hành vi quy nh t i i m b kho n 3, kho n 5 i u này; b) Bu c th c hi n các quy nh c a B Thu s n i v i các hành vi t i kho n 1, i m b kho n 2; các quy nh v c i hoán, óng m i tàu cá theo quy nh c a B Thu s n i v i hành vi quy nh t i kho n 6, kho n 7 i u này. M C C: VI PH M CÁC QUY NNH V NUÔI TR NG THU S N i u 12. Vi ph m các quy nh v s n xu t, bán gi ng thu s n 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.500.000 ng i v i cơ s s n xu t, cơ s bán gi ng có m t trong các hành vi sau ây: a) Không b o m tiêu chuNn v sinh thú y và b o v môi trư ng i v i ao, b , các trang thi t b dùng trong s n xu t, h th ng c p nư c, h th ng x lý nư c th i theo quy nh c a B Thu s n; b) Không có cán b qu n lý ho c công nhân k thu t có trình chuyên môn theo quy nh c a B Thu s n; c) Không công b ch t lư ng gi ng; d) Bán gi ng không b o m tiêu chuNn ch t lư ng như ã công b ho c không t tiêu chuNn c a B Thu s n ban hành; ) Không th c hi n ki m d ch gi ng trư c khi bán; 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) V n chuy n gi ng thu s n không có gi y ch ng nh n ki m d ch ho c vư t quá s lư ng gi ng ghi trong gi y ch ng nh n ki m d ch. b) S d ng các lo i th c ăn, hoá ch t, kháng sinh, thu c thú y thu s n thu c danh m c h n ch s d ng không theo quy nh c a B Thu s n ho c trong danh m c c m.
 9. 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi s d ng gi y ch ng nh n ki m d ch gi m o ho c s a ch a, tNy xóa. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 7.000.000 ng i v i hành vi: a) S n xu t, bán, v n chuy n gi ng thu s n không có tên trong danh m c ư c phép s d ng thông thư ng do B Thu s n quy nh; b) S n xu t, bán, v n chuy n gi ng thu s n trong danh m c c m do B Thu s n quy nh. 5. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi: a) Nh p khNu vào Vi t Nam gi ng thu s n ngoài danh m c gi ng thu s n ư c s d ng thông thư ng (n u không ư c B Thu s n ch p thu n) ho c trong danh m c c m do B Thu s n quy nh; b) Xu t khNu gi ng thu s n thu c danh m c c m xu t khNu (n u không ư c B Thu s n ch p thu n). 6. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n các quy nh v v sinh thú y, b o v môi trư ng, b o m ch t lư ng i v i hành vi t i kho n 1 i u này; b) Bu c th c hi n ki m d ch i v i hành vi t i i m kho n 1, i m a kho n 2 i u này; c) Bu c tiêu hu các lo i th c ăn nuôi thu s n, hoá ch t, thu c thú y thu s n trong danh m c c m i v i các hành vi quy nh t i i m b kho n 2 i u này; d) Bu c tiêu hu gi ng thu s n i v i hành vi t i kho n 4 i u này; ) T ch thu gi ng thu s n và bu c tiêu hu i v i loài thu s n c m s d ng iv i hành vi quy nh t i i m a kho n 5 i u này; e) T ch thu gi ng thu s n và bu c th s thu s n còn s ng tr l i môi trư ng s ng c a chúng i v i hành vi t i i m b kho n 5 i u này. i u 13. Vi ph m các quy nh v nuôi tr ng thu s n 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không th c hi n quy nh c a B Thu s n v qu n lý môi trư ng vùng nuôi t p trung; b) Không th c hi n quy nh c a B Thu s n v ki m tra và công nh n cơ s s n xu t, kinh doanh thu s n t tiêu chuNn m b o v sinh an toàn th c phNm;
 10. c) S d ng các lo i th c ăn, hoá ch t, thu c thú y thu s n thu c danh m c s d ng h n ch không theo quy nh c a B Thu s n; d) Không th c hi n quy nh c a B Thu s n v ki m soát dư lư ng các ch t ch i trong ng v t và s n phNm ng v t thu s n nuôi. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi s d ng các lo i th c ăn nuôi thu s n, hoá ch t, kháng sinh, thu c thú y thu s n trong danh m c c m s d ng. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n các quy nh v qu n lý vùng nuôi tr ng thu s n i v i hành vi t i kho n 1 i u này; b) Bu c tiêu hu các lo i th c ăn nuôi thu s n, hoá ch t, thu c thú y thu s n trong danh m c c m s d ng i v i các hành vi quy nh t i kho n 2 i u này. i u 14. Vi ph m quy nh v phòng ng a d ch b nh cho thu s n 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.500.000 ng i v i hành vi không th c hi n các bi n pháp phòng ng a d ch b nh b t bu c theo quy nh c a B Thu s n. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh thu s n khi có quy t nh công b d ch; b) ưa thu s n ra kh i nơi có d ch b nh thu s n khi chưa có quy t nh bãi b quy t nh công b d ch; c) , th i các lo i thu c, hoá ch t ho c th c ăn nuôi thu s n quá h n s d ng ho c b c m s d ng; xác, nư c r a các loài thu s n ã nhi m b nh vào các vùng nư c t nhiên, vùng nư c nuôi thu s n; d) X nư c ho c các ch t th i chưa ư c x lý ho c x lý chưa t tiêu chuNn quy nh vào các vùng nư c nuôi thu s n. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 7.000.000 ng i v i hành vi không ch p hành các quy nh v ki m d ch khi nh p khNu, t m nh p tái xu t ho c quá c nh các loài thu s n qua lãnh th Vi t Nam. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n các bi n pháp phòng ng a d ch b nh i v i hành vi quy nh t i kho n 1; i m a, i m c, i m d kho n 2 i u này; b) Bu c tiêu hu s thu s n ã nhi m b nh i v i hành vi quy nh t i i m b kho n 2 i u này.
 11. c) Bu c th c hi n các quy nh v ki m d ch các loài thu s n i v i hành vi quy nh t i kho n 3 i u này. M C D: VI PH M CÁC QUY NNH V CH BI N THU S N i u 15. Vi ph m các quy nh v ch bi n thu s n 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.500.000 ng i v i cơ s ch bi n thu s n quy mô nh , s n xu t ch y u b ng phương pháp th công có m t trong các hành vi sau ây: a) Không th c hi n ho c th c hi n không y quy nh c a B Thu s n và B Y t v i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm ; b) Không th c hi n quy nh c a B Thu s n v ki m tra và công nh n cơ s s n xu t, kinh doanh thu s n t tiêu chuNn m b o v sinh an toàn th c phNm. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i các cơ s ch bi n thu s n có m t trong các hành vi sau ây: a) Không công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hoá theo quy nh i v i cơ s b t bu c ph i công b ch t lư ng; b) Không b o m ch t lư ng hàng hoá theo tiêu chuNn như cơ s ã công b ; c) Ch bi n các loài thu s n khai thác trong th i gian c m khai thác. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 7.000.000 ng i v i cơ s ch bi n thu s n theo phương th c công nghi p có m t trong các hành vi sau ây: a) Không th c hi n quy nh c a B Thu s n v ki m tra và công nh n cơ s s n xu t, kinh doanh thu s n t tiêu chuNn m b o v sinh an toàn th c phNm; b) Không có cán b k thu t ho c nhân viên k thu t có trình theo quy nh c a B Thu s n; c) Không áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo quy nh c a B Thu s n. 4. Ph t ti n t 8.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i hành vi ch bi n các loài thu s n trong danh m c c m khai thác. 5. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng ph gia, hoá ch t, ch t tNy r a kh trùng b c m; b) S d ng ph gia, hoá ch t, ch t tNy r a kh trùng không có tên trong danh m c ư c phép s d ng do B Thu s n quy nh;
 12. c) Ch bi n thu s n có ch a t p ch t; d) Ch bi n thu s n có xu t x vùng c m thu ho ch; ) Ch bi n thu s n có c t t nhiên gây nguy h i t i s c kho con ngư i. 6. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n các quy nh v v sinh an toàn th c phNm, b o m ch t lư ng i v i hành vi t i kho n 1, i m a, b kho n 2 và kho n 3 i u này; b) Bu c tiêu hu các ph gia, hoá ch t, ch t tNy r a kh trùng i v i hành vi quy nh t i i m a, b kho n 5 i u này; c) T ch thu thu s n i v i hành vi quy nh t i i m c kho n 2; kho n 4; i m c kho n 5 i u này. ) Bu c tiêu hu thu s n i v i hành vi quy nh t i i m d và i m kho n 5 i u này. M C : VI PH M CÁC QUY NNH V CÁC NGÀNH NGH DNCH V THU S N VÀ NHÃN HÀNG HOÁ THU S N i u 16. Vi ph m các quy nh v s n xu t, bán các lo i hoá ch t, thu c thú y thu s n, th c ăn nuôi thu s n. 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 400.000 ng i v i ngư i qu n lý, ngư i ph trách k thu t và ngư i tr c ti p bán hàng c a cơ s s n xu t, bán thu c thú y thu s n không có Gi y ch ng ch hành ngh do cơ quan có thNm quy n c p. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi: a) S n xu t thu c thú y thu s n khác v i lo i ã ăng ký s n xu t; b) Cơ s s n xu t thu c thú y thu s n không có Gi y ch ng nh n ăng ký s n xu t thu c thú y do cơ quan có thNm quy n c p; c) Cơ s bán thu c thú y thu s n, th c ăn nuôi thu s n không có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh thu c thú y thu s n, th c ăn nuôi thu s n do cơ quan có thNm quy n c p; d) S d ng gi y t gi ho c s a ch a Gi y ch ng nh n ăng ký s n xu t thu c thú y thu s n, Gi y ch ng nh n i u ki n mua bán thu c thú y thu s n, th c ăn nuôi thu s n; Gi y ch ng ch hành ngh s n xu t, kinh doanh thu c thú y thu s n. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 7.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:
 13. a) Cơ s s n xu t, bán các lo i hoá ch t, thu c thú y thu s n, th c ăn nuôi thu s n không công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hoá theo quy nh; b) Cơ s s n xu t, bán các lo i hoá ch t, thu c thú y thu s n, th c ăn nuôi thu s n không b o m ch t lư ng hàng hoá theo tiêu chuNn ã công b ; c) Cơ s bán các lo i hoá ch t, thu c thú y thu s n, th c ăn nuôi thu s n quá h n s d ng . 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi s n xu t, bán ph gia, hoá ch t, th c ăn nuôi thu s n, thu c thú y thu s n sau ây: a) Không có tên trong danh m c ư c phép s d ng thông thư ng theo quy nh c a B Thu s n; b) Có thành ph n là ch t b c m s d ng theo quy nh c a B Thu s n. 5. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu các lo i gi y t gi , s a ch a, tNy xoá i v i hành vi t i i m d kho n 2 i u này; b) T ch thu hàng hoá i v i hành vi quy nh t i kho n 2, i m a, b kho n 3 i u này; b) Bu c tiêu hu hàng hoá i v i hành vi quy nh t i i m c kho n 3, kho n 4 i u này. i u 17. Vi ph m các quy nh v d ch v thú y thu s n 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 400.000 ng i v i ngư i hành ngh d ch v thú y thu s n không có Gi y ch ng ch hành ngh do cơ quan có thNm quy n c p; 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi s d ng Gi y ch ng ch hành ngh gi ho c s a ch a, tNy xoá. 3. Hình th c x ph t b sung: T ch thu các lo i gi y t gi ho c b s a ch a, tNy xoá i v i hành vi t i kho n 2 i u này. i u 18. Vi ph m các quy nh v thu gom, b o qu n và v n chuy n thu s n tươi s ng ho c ã ch bi n 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.500.000 ng i v i hành vi thu gom, b o qu n và v n chuy n thu s n tươi s ng ho c ã ch bi n không th c hi n theo quy nh c a B Thu s n v i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi:
 14. a) Thu gom, b o qu n, v n chuy n các loài thu s n khai thác trong th i gian c m khai thác, ho c khai thác b ng ch t n , xung i n. b) Thu gom, b o qu n, v n chuy n, tiêu th thu s n có xu t x t vùng c m thu ho ch. 3. Ph t ti n t 8.000.000 ng n 12.000.000 ng i v i hành vi thu gom, b o qu n, v n chuy n các loài thu s n trong danh m c c m khai thác. 4. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng ph gia, hoá ch t, ch t tNy r a kh trùng b c m b o qu n thu s n; b) S d ng ph gia, hoá ch t, ch t tNy r a kh trùng không có tên trong danh m c ư c phép s d ng b o qu n thu s n; c) ưa t p ch t vào thu s n nguyên li u ch bi n; d) Thu gom, b o qu n, v n chuy n, tiêu th thu s n ho c s n phNm thu s n có c t t nhiên gây nguy h i t i s c kho con ngư i. 5. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu thu s n và bu c th s thu s n còn s ng tr l i môi trư ng s ng c a chúng i v i hành vi quy nh t i kho n 2 và kho n 3 và i m c kho n 4 i u này; b) Bu c tiêu hu các ph gia, hoá ch t, ch t tNy r a kh trùng i v i hành vi quy nh t i i m a, b kho n 4 i u này; c) Bu c tiêu hu thu s n i v i hành vi quy nh t i i m d kho n 4 i u này. i u 19. Vi ph m các quy nh v s n xu t, tiêu th trang thi t b c u sinh 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi: a) S n xu t trang thi t b c u sinh không m b o ch t lư ng theo tiêu chuNn ã công b ; b) Bán các trang thi t b c u sinh chưa ư c ăng ki m. 2. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu : a) T ch thu hàng hoá i v i hành vi quy nh t i i m a kho n 1 i u này; b) Bu c th c hi n ăng ki m i v i hành vi quy nh t i i m b kho n 1 i u này. i u 20. Vi ph m các quy nh v ho t ng c ng cá
 15. 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 400.000 ng i v i hành vi v t, rác ho c các v t khác t tàu cá xu ng vùng nư c u t u ho c c u c ng. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i c ng cá không th c hi n các quy nh c a B Thu s n v ki m tra và công nh n c ng cá t tiêu chuNn m b o v sinh an toàn th c phNm. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu i v i các hành vi quy nh t i kho n 1 i u này; b) Bu c th c hi n các bi n pháp m b o v sinh an toàn th c phNm c a c ng cá i v i hành vi quy nh t i kho n 2 i u này. i u 21. Vi ph m các quy nh v nhãn hàng hoá thu s n Vi c x lý các hành vi vi ph m hành chính v nhãn hàng hoá trong lĩnh v c thu s n ư c th c hi n theo Ngh nh c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i. Chương 3: TH M QUY N, TH T C X PH T, THI HÀNH QUY T NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C THU S N i u 22. ThNm quy n c a U ban nhân dân các c p Ch t ch U ban nhân dân các c p có quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu s n theo quy nh t i các i u 28, i u 29 và i u 30 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 23. ThNm quy n c a cơ quan Thanh tra chuyên ngành Thu s n 1. Thanh tra viên chuyên ngành Thu s n các c p ang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 200.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 2.000.000 ng; d) áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i các i m a, b và d kho n 3 i u 7 c a Ngh nh này. 2. Chánh Thanh tra chuyên ngành Thu s n c a S Thu s n (ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n) có quy n: a) Ph t c nh cáo;
 16. b) Ph t ti n n 20.000.000 ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh thu c thNm quy n; d) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; ) áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i các i m a, b và d kho n 3 i u 7 c a Ngh nh này. 3. Chánh Thanh tra chuyên ngành Thu s n c a B Thu s n có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 30.000.000 ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép,ch ng ch hành ngh thu c thNm quy n; d) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; ) áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i các i m a, b và d kho n 3 i u 7 c a Ngh nh này. i u 24. ThNm quy n c a cơ quan Công an nhân dân, B i Biên phòng, C nh sát bi n, H i quan, cơ quan Thu , Qu n lý th trư ng, Giám c C ng v hàng h i, Giám c C ng v thu n i a Ngư i có thNm quy n c a các cơ quan: Công an nhân dân, C nh sát bi n, B i Biên phòng, H i quan, Qu n lý th trư ng, cơ quan Thu , Giám c C ng v hàng h i, Giám c C ng v thu n i a quy nh t i i u 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 và 39 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ư c quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu s n theo Ngh nh này i v i các hành vi vi ph m hành chính liên quan n lĩnh v c ngành mình qu n lý. 2. Nguyên t c xác nh thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu s n th c hi n theo quy nh t i i u 42 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i u 25. Th t c x ph t vi ph m hành chính 1. Khi x ph t vi ph m hành chính, ngư i có thNm quy n x ph t ph i th c hi n theo úng th t c ư c quy nh t i u 53 n i u 63 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. i v i tang v t vi ph m hành chính b t ch thu d gây cháy n như thu c n , kíp n , dây cháy ch m..., ngư i có thNm quy n x ph t ph i làm th t c chuy n giao nhanh nh t cho cơ quan Công an ho c cơ quan quân s a phương qu n lý theo quy nh c a Chính ph v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr . Khi chuy n giao ph i l p biên b n có ch ký c a ngư i có thNm quy n x ph t và i di n bên nh n; biên b n ư c l p thành ít nh t hai b n. i u 26. Chuy n quy t nh x ph t vi ph m hành chính thi hành
 17. 1. Trong trư ng h p cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m hành chính m t a phương nhưng l i cư trú, ho c có tr s a phương khác mà không có i u ki n ch p hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính t i nơi b x ph t, thì quy t nh x ph t ư c chuy n n cơ quan có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính cùng c p nơi cá nhân cư trú, nơi t ch c có tr s thi hành. Trư ng h p nơi cá nhân cư trú, nơi t ch c óng tr s không có cơ quan có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính cùng c p thì quy t nh x ph t ư c chuy n n U ban nhân dân c p huy n t ch c thi hành. H sơ x ph t vi ph m hành chính do cơ quan ký quy t nh x lý vi ph m lưu gi . 2. Cơ quan nh n ư c quy t nh x ph t vi ph m hành chính chuy n n có trách nhi m giao quy t nh x ph t và t ch c vi c thi hành cho cá nhân, t ch c b x ph t theo quy nh t i i u 64 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và thông báo k t qu cho cơ quan chuy n quy t nh bi t. 3. Vi c chuy n quy t nh x ph t vi ph m hành chính áp d ng thu ti n n p ph t. Các hình th c x ph t b sung, các bi n pháp kh c ph c h u qu (n u có) ph i ư c th c hi n ngay t i nơi vi ph m. Trư ng h p i tư ng không t nguy n ch p hành ho c không có i u ki n ch p hành các bi n pháp kh c ph c h u qu (n u có) thì các chi phí cho vi c th c hi n ó ư c ghi rõ vào quy t nh x ph t chuy n quy t nh x ph t. i u 27. Áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và b o m vi c x ph t vi ph m hành chính. 1. Các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và b o m vi c x ph t vi ph m hành chính và vi c áp d ng các bi n pháp ó ư c quy nh t i i u 43 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. ThNm quy n, trình t , th t c áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và m b o vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu s n ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 44,45,46,47,48,49 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 28. X lý vi ph m i v i ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính Vi c x lý vi ph m i v i ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu s n tuân theo quy nh t i i u 121 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 29. Khi u n i, t cáo Quy n khi u n i c a t ch c, cá nhân v quy t nh x ph t vi ph m hành chính, quy t nh áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và b o m vi c x lý vi ph m hành chính; quy n t cáo c a m i công dân v hành vi trái pháp lu t trong x lý vi ph m hành chính; thNm quy n, th t c, th i h n gi i quy t khi u n i, t cáo ư c th c hi n theo quy nh t i i u 118 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Chương 4:
 18. I U KHO N THI HÀNH i u 30. Hi u l c c a Ngh nh 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo . 2. Ngh nh này thay th Ngh nh s 48/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph quy nh x ph t hành chính trong lĩnh v c b o v ngu n l i thu s n. 3. Các quy nh khác v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu s n trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 31. Trách nhi m hư ng d n và thi hành Ngh nh B trư ng B Thu s n có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Ngh nh này. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản