Nghị định 70/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
109
lượt xem
5
download

Nghị định 70/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 70/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 70/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  70/2003/N§­C P  n g µ y   17 th¸ng 6 n¨ m   2003  Q u y   Þ n h  v Ò  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h   ® c trong l Ü nh v ù c thu û  s¶n C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l B¶o  Ö   µ  v v ph¸ttriÓn nguån  î thuû      l i s¶n  µy    ng 25 th¸ng 4    n¨m 1989; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 02    n¨m  2002; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  û  ®Ò ngh c B tr B Thu s¶n, Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh     1. NghÞ   nh  µy    ®Þ n quy  nh    µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ®Þ c¸c h viviph h ch trong lÜnh    vùc  û  thu s¶n,h×nh    thøc xö  ¹t    ph , møc  ¹t  Èm  Òn  ö  ¹t  ñ tôcxö  ¹t ph ,th quy x ph ,     ph   th vµ    Ön  c¸cbi ph¸p kh¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶. 2.  ph¹m  µnh  Ýnh  Vi  h ch trong  Ünh  ùc  û  l v thu s¶n  µ nh÷ng  µnh      l  h vi vi ph¹m    c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ýnhµ  íc trong lÜnh  ùc  û  l  n    v thu s¶n  tæ  do  chøc, c¸    nh©n  ùc hiÖn  ét  th   m c¸ch cè      ý hoÆc   ý  µ   v«  m kh«ng  ph¶ilµtéiph¹m  µ       v theo  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ  l X l    h ch v NghÞ   nh  µy  ®Þ n ph¶i   bÞ  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. x l    h ch 3.  ph¹m  µnh  Ýnh  Vi  h ch trong  Ünh  ùc  û  l v thu s¶n quy  nh   ¹iNgh Þ   ®Þ t  ®Þ nh  µy  n bao  å m: g a) Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n; v ngu l   i   b) Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v khaith¸cthuû s¶n  µ       v qu¶n  ýtµu c¸; l    c)Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò  nu«itrång thuû s¶n; ®Þ v        d) Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   Õ   Õn  ñy s¶n; ®Þ v ch bi th   ®)    ¹m    Vi ph c¸c quy  nh  Ò     µnh  Ò   Þch  ô  û    µ  ®Þ v c¸c ng ngh d v thu s¶n v nh∙n  hµng    û s¶n. ho¸ thu   §i Ò u    èit ng bÞ  ö  ¹t 2. §  î   x ph 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  Öt Nam   µ tæ     Vi   v   chøc,c¸ nh©n  ícngoµicã  µnh     n   h viviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  û    v thu s¶n  u   Þ   ö  ¹ttheo      ®Ò b x ph   c¸c quy
 2. 2 ® Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  µy, trõtr ng  îp    Òu  c quèc  Õ  ã  ªnquan  µ   ®Þ n     ê h c¸c §i í   t c li   m ViÖtNam   ý  Õt    k k hoÆc     Ëp  ã  gianh c quy  nh  ®Þ kh¸c. Riªng viÖc  ö  ¹t®èi víi êivµ  ¬ng  Ön nuícngoµicã  µnh    © m     x ph       ng   ph ti      h vix ph¹m    ïng  Ón  ña  Öt Nam   c¸c v bi c Vi   nh»m  nghiªn cøu, th¨m      dß, khai th¸ch¶i      s¶n, hoÆc   ã  µnh      ¹m      ch viviph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýho¹t®éng  Ò     l    ngh c¸ trong c¸c vïng  Ón  ña  Öt Nam   îc thùc hiÖn     bi c Vi   ®    theo quy  nh  ¹  iÓ m   ,  ®Þ ti® ® kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ    2  14  l X l    h ch v c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  luËtkh¸ccã  ªnquan.     li   2. ViÖc  ö  ¹tngêicha  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    x ph     th niªnviph h ch trong lÜnh  ùc    v thuû s¶n  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  1  7  Ph¸p  Önh  ö   ývi l X l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch §i Ò u    3. Nguyªn  ¾c  ö  ¹t t x ph Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  t x ph     h ch trong lÜnh  ùc  û    v thu s¶n  îc¸p ®    dông  theo c¸cquy  nh  ¹ §iÒu  cña     ®Þ t i 3  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §i Ò u    ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  Õtt¨ngnÆng 4. T ti   nh t ti     C¸c  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  Õtt¨ng nÆng     ông  t ti   nh t ti     ¸p d trong viÖc  ö  ¹t   x ph   viph¹m  µnh  Ýnh  i  íic¸c hµnh      ¹m    h ch ®è v     viviph quy  nh  ¹  ¬ng    ®Þ ti Ch IINghÞ   ®Þnh  µy  îc thùc hiÖn  n ®    theo quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  cña  ®Þ ti§i 8  §i 9  Ph¸p  Önh  l Xö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l    h ch §i Ò u    êihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh 5. Th   x ph     h ch 1. ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong lÜnh  ùc  û    v thu s¶n  µ 01  l  n¨m, kÓ   õ ngµy    ¹m  µnh  Ýnh  îcthùc hiÖn;riªng®èi  íic¸c viph¹m    t  viph h ch ®        v     hµnh  Ýnh  ªnquan    Ünh  ùc  ch li   c¸c l v b¶o  Ö   v m«i  êng  èng  ña    µithuû  tr s c c¸c lo   s¶n,xuÊtnhËp  Èu  µng    û s¶n,s¶n  ÊthoÆc   hµng    × thêi     kh h ho¸ thu     xu   b¸n  gi¶th     hiÖu  µ02  l   n¨m. N Õu  qu¸    êih¹n  ãi trªnth×  c¸c th   n    kh«ng  ö  ¹tnhng  Én  dông    x ph   v ¸p  c¸c biÖn  ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  îcquy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. ®  ®Þ t i ®Þ n 2. Ng êi cã  Èm  Òn  ö  ¹tn Õu  ã  çi     th quy x ph   c l  trong viÖc      êihiÖu    ®Ó qu¸ th   xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  × bÞ  ö  ýtheo quy  nh  ¹ §iÒu  ph     h ch th   x l     ®Þ t i 121  ña  c Ph¸p  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. X l    h ch §i Ò u    êih¹n  îccoilµcha  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh. 6. Th   ®       b x ph     h ch Tæ   chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh, n Õu     b x ph     h ch   qua  ét  m n¨m,  kÓ   õ ngµy  Êp  µnh  t  ch h xong  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   õ ngµy  Õt  êihiÖu  quy ®Þ x ph   t  h th   thihµnh  Õt ®Þnh  ö  ¹tm µ     quy   x ph   kh«ng    ¹m  × ® îccoinh  a  Þ  ö  ¹t t¸ ph th       ch b x ph   i viph¹m  µnh  Ýnh.   h ch
 3. 3 §i Ò u    h×nh  7. C¸c  thøc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ    Ön  x ph     h ch v c¸c bi ph¸p  kh ¾c  ôc  Ëu  ph h qu¶.   1. §èi víim çi  hµnh      ¹m  µnh  Ýnh, tæ         vi vi ph h ch   chøc, c¸ nh©n    ¹m      viph ph¶ichÞu  ét    m trong c¸ch×nh     thøc xö  ¹tchÝnh    ph   sau  y: ®© a) C¶nh    c¸o. b) Ph¹ttiÒn.     2. Ngoµih×nh      thøc xö  ¹tchÝnh,tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m,   ph      t ch   ®é viph   tæ chøc,c¸nh©n    ¹m  µnh  Ýnh     viph h ch trong lÜnh  ùc  û s¶n    v thu   cßn  ã  Ó  Þ   c th b ¸p dông  ét    m hoÆc     ×nh  c¸ch thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  sau  y: ®© a)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp,  T  sd gi ph chøng chØ   µnh  h nghÒ   ã  êih¹n  c th   hoÆc   kh«ng  êih¹n; th   b) TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh     ti     d ®Ó viph h ch . 3.  µi c¸c h×nh  Ngo     thøc  ö  ¹tchÝnh, xö  ¹t bæ   x ph     ph   sung quy  nh   ¹ ®Þ t i kho¶n    1, kho¶n    ña  Òu  µy,tæ  2  c §i n   chøc,c¸ nh©n    ¹m  µnh  Ýnh       viph h ch cßn cã  Ó  Þ    ông  ét  th b ¸p d m hoÆc   Òu  Ön  nhi bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  sau  y: ®© a)  éc  Bu kh«iphôc  ¹ nguyªn  ¹ngban  u   ∙  Þ     l i tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m    do    hµnh  Ýnh  ©y  ch g ra; b)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ôm   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng,l©y landÞch  Önh  viph¹m  ©y      b do    g ra; c) Buéc  a    áil∙nhthæ  Öt Nam     ® ra kh     Vi   hoÆc   éc  i Êt hµng    Ët bu t¸ xu     ho¸,v   phÈ m,  ¬ng  Ön; ph ti d)  éc    û  Ët phÈ m,  Ët nu«i,c©y  ång g©y  ¹i®Õ n   Bu tiªuhu v   v    tr   h  søc  Î kho   con  êi,g©y  ¹i®Õ n   ng, thùc vËtthuû s¶n  µ  ©y  nhiÔ m  ng   h  ®é        v g «  m«i  êng. tr C¸  ©n, tæ  nh   chøc    ¹m  viph ph¶ichÞu  äi    Ý    m chiph cho  Öc  ùc hiÖn    vi th   c¸c biÖn  ph¸p nãitrªn.    C h ¬ n g  II C¸c h µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh v ù c  thu û s ¶ n, h × n h  thøc x ö  p h ¹t µ  m ø c  x ö  p h ¹t  v M ô c  A Vi p h ¹ m  c¸c q u y  ® Þ n h  v Ò   b¶ o  v Ö  n g u å n   îi l  thu û  s¶ n §i Ò u 8.    ¹m    ®Þnh  Ò   Vi ph c¸c quy  v b¶o  Ö   v m«i  êng  ña    µithuû  tr c c¸c lo   s¶n. 1. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 3.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è     h vix¶, th¶idÇu  ì,ho¸ chÊt®éc, c¸cloµithùc vËtcã  c  èhoÆc     Êtth¶ikh¸c   m              ®é t   c¸cch       g©y  nhiÔm  «  m«i  êng  ña    µithuû s¶n. tr c c¸clo     2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 4.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è     h viph¸ dì hoÆc   ©y  ùng      x d c¸c c«ng  ×nh næi,c«ng  ×nh  Ç m       ïng  íc lµm  tr     tr ng ë c¸c v n  thay  æi  ¬i c  ó,sinh  ëng, sinh s¶n  ña    µithuû  ® n   tr   tr     c c¸c lo   s¶n  µ   m kh«ng  ã  c
 4. 4 giÊy  Ðp  ña  ¬  ph c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy hoÆc  kh«ng theo  ng  ®ó quy  nh   ®Þ ghitrong giÊy phÐp        . 3. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è     h viph¸ c¸c r¹n ®¸  Ç m,  ¹n san    õng  Ëp  Æ n,    ùc  Ët ngÇ m,  õ tr ng      ng r  h«, r ng m b∙ith v   tr   ê hîp bÊt kh¶     kh¸ng ph¶ineo  u  µu c¸.     ®Ë t   4.Xö  ¹t®èi víi µnh      ¹m    ph       h viviph quy  Õ     ch c¸ckhu  b¶o  ån li   t   ªnquan  n   ®Õ lÜnh  ùc  û  v thu s¶n  îcthùc hiÖn  ®    theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 5.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶:. a)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ôm   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng  i víi µnh    ®è     h viquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t  i 1  n b) Buéc    kh«iphôc  ¹ nguyªn tr¹ngban  u   i víihµnh      l i     ®Ç ®è     viquy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy; 2  n c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  õtµu c¸)®èi víi µnh      v  ti     (tr           h viquy ®Þnh  ¹ kho¶n    t i 2,kho¶n  §iÒu  µy. 3  n §i Ò u      ¹m    ®Þnh  Ò   vÖ     µithuû  9. Vi ph c¸cquy  v b¶o  c¸clo   s¶n 1. Møc  ¹t®èi víi µnh      ph       h vikhaith¸cthuû     s¶n  Õu  èil ng c¸cloµithuû n kh  î         s¶n  ã  Ých  ícnhá  ¬n  Ých  íccho  Ðp  ck th   hk th   ph khaith¸cvîtqu¸          møc  îcphÐp  ®  khaith¸clÉn nh        sau: a) Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n   íi1.500.000 ®ång  Õu  èil ng vît        ®å ®Õ d     n kh  î     qu¸ møc    cho  Ðp  ph khaith¸clÉn díi        100  kg; b) Ph¹ttiÒn tõ1.500.000 ®ång  n   íi          ®Õ d   3.000.000 ®ång  Õu  èil ng v­   n kh  î   îtqu¸      møc  cho  Ðp  ph khaith¸clÉn tõ100  ®Õ n   íi        kg  d  500 kg; c) Ph¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n   íi5.000.000  ng  Õu  èil ng     t  ®å ®Õ d   ®å n kh  î   vîtqu¸      møc  cho  Ðp  ph khaith¸clÉn tõ500  ®Õ n   íi        kg  d 1.000 kg  d) Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  Õu  èil ng   ît   n kh  î  v   qu¸    møc  cho  Ðp  ph khaith¸clÉn trªn1.000       kg. 2. Møc   ¹t®èi  íihµnh      ph   v  vikhaith¸cthuû     s¶n  ¹  ti khu  ùc  Ê m   vc khaith¸c    hoÆc   trongthêigian cÊ m        khaith¸cnh      sau: a)  ¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n   íi3.000.000  ng  Õu  èil ng Ph   t  ®å ®Õ d   ®å n kh  î   thuû s¶n  íi   d  100  kg; b)  ¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n   íi5.000.000  ng  Õu  èil ng Ph   t  ®å ®Õ d   ®å n kh  î   thuû s¶n  õ100  ®Õ n   íi   t  kg  d  500 kg; c) Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n   íi10.000.000 ®ång  Õu  èil ng          ®Õ d     n kh  î   thuû s¶n  õ500  ®Õ n   íi   t  kg  d 1.000 kg  d)  ¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 15.000.000  ng  Õu   èi l ng ®å n kh  î   thuû s¶n      trªn1.000  kg. 3.     Møc   ¹t®èi  íihµnh    ph   v  vikhaith¸cc¸c loµithuû        s¶n trong danh  ôc     m cÊ m   khaith¸ctheo quy  nh  ña       ®Þ c ph¸p luËtnh      sau:
 5. 5 a)  ¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n   íi8.000.000  ng  Õu  èil ng Ph   t  ®å ®Õ d   ®å n kh  î   thuû s¶n  íi kg;   d  50  b) Ph¹ttiÒn tõ 8.000.000 ®ång  n   íi          ®Õ d   12.000.000 ®ång  Õu  èil ng   n kh  î   thuû s¶n  õ50  ®Õ n   íi   t   kg  d  100 kg; c)Ph¹ttiÒn tõ12.000.000 ®ång  n   íi          ®Õ d   15.000.000 ®ång  Õu  èil ng   n kh  î   thuû s¶n  õ100  ®Õ n   íi   t  kg  d  300    kg; d) Ph¹ttiÒn tõ15.000.000 ®ång  n   íi          ®Õ d   20.000.000 ®ång  Õu  èil ng   n kh  î   thuû s¶n  õ300  ®Õ n   íi   t  kg  d 500 kg; ®)  ¹ttiÒn  õ 20.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 30.000.000  ng  Õu  èil ng ®å n kh  î   thuû s¶n      trªn500  kg. 4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a)  Þch    è  û  T thu s thu s¶n  ∙  ® khaith¸ctr¸ phÐp  µ  éc    è  û         i v bu th¶ s thu s¶n cßn  èng  ël¹ m«i  êng  èng  ña  óng  i víi µnh    s tr     i tr s c ch ®è    h viquy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  1,kho¶n      2,kho¶n  §iÒu  µy. 3  n b)  Þch  T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  õtµu    µ  íc quyÒn  ö  v  ti vi ph (tr   c¸)v t   s dông  Êy  Ðp  th¸ng ®èi víihµnh    quy  nh  ¹  gi ph 6       vi  ®Þ ti kho¶n    2, kho¶n  §iÒu  3  nµy  trong tr ng  îp g©y  Ëu   ê h   h qu¶  nghiªm  äng. tr M ô c  B Vi p h ¹ m  c¸c  u y  ® Þ n h   Ò  khai th¸c thu û  s¶n  q v v µ  q u ¶ n  lý t µ u c¸ §i Ò u      ¹m    ®Þnh  Ò       û  10. Vi ph c¸cquy  v khaith¸cthu s¶n 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 100.000  ng  i ®å ®è   víihµnh    Æt     ¹    ô      vi® c¸c lo i c ®Ó khaith¸cthuû  ng    s¶n kh«ng  ng  ®ó quy  nh   ®Þ hoÆc  kh«ng  îcphÐp. ®  2. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 300.000  ng  ®å ®èi víi ét     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a)  ö   ông  n  Õu  Sd ®Ì chi s¸ng    ®Ó khaith¸cthuû     s¶n  µ   m tæng  c«ng  Êt su   ®Ìn  îtqu¸ quy  nh  v    ®Þ hoÆc   kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓ m   Æt    ô m   n  Õu      ® c¸c c ®Ì chi s¸ng víi     ô      ng c kh¸ckh«ng  ng  c¸c   ®ó quy  nh  ña  é  û  ®Þ c B Thu s¶n; b)Sö  ông í  ã  Ých  ícm ¾t í  á  ¬n  ®Þnh        ûs¶n;  d li k c th   li nh h quy  ®Ó khaith¸cthu   c)Sö  ông   d c«ng  ô  Ých  iÖn  ck ® x¸ch tay®Ó       khaith¸cthuû s¶n;      d) Sö  ông  Êy phÐp   d gi   khaith¸cthuû s¶n    ¹n;      qu¸ h   ®) Kh«ng  ã    Ët  ý  c Sæ nh k khai th¸c thuû     s¶n, kh«ng    Ðp  Ët  ý    ghi ch nh k khaith¸cthuû     s¶n hoÆc  kh«ng  ùc hiÖn  Õ     th   ch ®é b¸o    c¸o khaith¸cthuû       s¶n theo quy  nh  ña  é  û    ®Þ c B Thu s¶n. 3. Ph¹t tiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 400.000  ng  i  íihµnh    ¹t ®å ®è v   vi ho   ®éng    éidung    sain   ghitrong giÊy phÐp      khaith¸cthuû s¶n.      4. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.500.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vikhai   th¸cthuû    s¶n kh«ng  ã  Êy  Ðp  ®èivíic¸c nghÒ   c gi ph (      khaith¸cquy  nh     ®Þ ph¶i   cã  Êy phÐp). gi  
 6. 6 5. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Sö  ông  Êy phÐp     d gi   gi¶hoÆc   Êy phÐp  Þ  Èy xo¸,söa  ÷a; gi   bt    ch b) Tµu    thuyÒn  ö  ông  Ých  iÖn    sd k ® ®Ó khaith¸cthuû s¶n.         6.  ¹t tiÒn  õ   Ph   t 2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 4.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi dïng ho¸ chÊt®éc       hoÆc   ùc vËtcã  c  è®Ó   th     ®é t   khaith¸cthuû s¶n.      7. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 7.000.000  ng  ®èi  íi  µnh    ®å   v  h vi dïng chÊtnæ         ®Ó khaith¸cthuû s¶n.        8.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a)  éc  Bu ph¶i ® Æt   ¹   cô    li ng theo  ng  ®ó quy  nh   i  íihµnh      ®Þ ®è v   vi quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; t i 1  n b) TÞch    è  ãng  n ¬ng    thu s b ®Ì t øng c«ng  Êt vîtqu¸ møc  su       quy  nh  i ®Þ ®è   víi µnh     h viquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t i a  2  n c) TÞch    thu íicã  Ých  íc m ¾t íinhá  ¬n  l  k th   l  h quy  nh  i  íihµnh    ®Þ ®è v   vi quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t  i b  2  n  d)  Þch    û  T thu thu s¶n  ∙  ® khaith¸c®èi  íihµnh       v  viquy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1, c¸c®iÓ m     ,d    b,c   kho¶n    2,kho¶n    3,kho¶n    4,kho¶n    5,kho¶n    Òu  µy; 7 §i n ®)  Þch      Êy  ê gi¶,giÊy tê bÞ  Èy xo¸,söa  ÷a  i víi µnh    T thu c¸c gi t        t     ch ®è    h vi quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t  i d  2,® a  5  n e) Buéc    û  é  Ën  Ých  iÖn  i víihµnh      tiªuhu b ph k ® ®è     viquy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ ti  c  kho¶n    iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy;  2,® b  5  n  g) Buéc    û  û    tiªuhu thu s¶n  ∙  ® khaith¸cvµ    ¹    Êt ®éc, thùc vËt     c¸c lo iho¸ ch        cã  c  è®èi víi µnh    ®é t       h viquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t  i 6  n  §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   11. Vi ph quy  v qu¶n  ýtµu c¸ l    1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 100.000  ng  i ®å ®è   víi hµnh     vi: a) Kh«ng  ùc hiÖn    th   quy  nh  ña  é  û  ®Þ c B Thu s¶n  Ò   iÒu  Ön  ¶m     v® ki ® b¶o vÖ   sinhan  µn  ùc phÈ m     µu c¸;   to th   trªnt   b) Kh«ng trang bÞ   y     hoÆc     ®Ç ®ñ   kh«ng b¶o  ¶m   Êt l ng    ® ch  î c¸c trang  thiÕtbÞ  Ò     v b¶o  ¶m   toµn  ® an  cho  êivµ  ¬ng  Ön theo quy  nh; ng   ph ti     ®Þ c) Ng êihµnh  Ò       ngh khaith¸cthuû     s¶n    i    µu,thuyÒn  µ   khi® trªnt   m kh«ng  cã    Êy têtheo quy  nh; ®ñ gi       ®Þ d) Kh«ng  Õtsè  ¨ng  ý  ∙  îc cÊp  vi   ® k®®  hoÆc   Õtsè  ¨ng  ý    µu    vi   ® k trªnt c¸ kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ®Þ hoÆc     è  ¨ng  ý  ê; ®Ó s ® km e) Kh«ng  ã    c Sæ danh  ¹  b thuyÒn    i  íilo¹  µu  viªn®è v   it quy  nh  ®Þ ph¶icã    Sæ   danh  ¹ thuyÒn  b  viªn. 2. Ph¹ttiÒn  tõ 100.000  ng  n          ®å ®Õ 300.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh   sau  y:     vi  ®©     a) Kh«ng  ùc  Ön  th hi hoÆc   ùc  Ön  th hi kh«ng  y       ®Ç ®ñ c¸c quy  nh    ®Þ khi ®iÒu  Ón  µu,thuyÒn    µo  ång  ¹ch hoÆc     khi t   ra,v lu l  khi neo  u   ¹    ®Ë t i c¸c c¶ng,  b Õn  u; ®Ë
 7. 7 b) Kh«ng  ùc  Ön  th hi hoÆc   ùc  Ön  th hi kh«ng  y       ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v trang bÞ   Ýn  Öu  µ  ö  ông  Ýn  Öu    µu,thuyÒn  ang    t hi v s d t hi khit   ® khaith¸cthuû     s¶n hoÆc   ang  µnh  ×nh. ® h tr 3. Ph¹ttiÒn  õ 300.000  ng  n       t  ®å ®Õ 700.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Ng êi®iÒu  Ón  µu,thuyÒn, vËn  µnh      khi t     h m¸y  µu  t kh«ng  ã  c b»ng  Êp  c chuyªn m«n    theo quy  nh;   ®Þ b) Sö   ông  µu c¸ m µ      d t     Sæ chøng  Ën  nh kh¶  n¨ng  ¹t®éng  µu c¸ ®∙    ho   t     qu¸ h¹n sö  ông   d hoÆc   Þ  Èy xo¸,söa  ÷a. bt    ch 4. Ph¹t tiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.500.000  ng  i  íihµnh    ö  ®å ®è v   vi s dông  µu thuyÒn  a ®¨ng  ý,®¨ng  Óm  µo  ¹t®éng  Ò   t  ch   k  ki v ho   ngh c¸. 5. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000  ng  n          ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íihµnh    ö  ®å ®è v   vis dông  Êy têgi¶vÒ   ¨ng  ý,®¨ng  Óm  µu c¸. gi       ® k  ki t  6. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víichñ  ¬ng    ®è     ph tiÖn c¶iho¸n  µu c¸ m µ      t     kh«ng  ã  å  ¬  ÕtkÕ   îcc¬  c h s thi   ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy xÐt duyÖt (®èivíi ì,lo¹ tµu c¸Bé  û            i     Thu s¶n  c   quy  nh  ®Þ ph¶icã  ÕtkÕ).   thi   7. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000  ng  n          ®å ®Õ 4.000.000 ®ång  i víichñ  ¬ng    ®è     ph tiÖn  ng  íi tµu  m µ   ®ã m  c¸  kh«ng  ã  å   ¬  Õt kÕ   îc c¬  c h s thi   ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn  Ðt  Öt  ®èivíicì,lo¹  µu    é   û  x duy (       i t c¸ B Thu s¶n  quy  nh  ®Þ ph¶icã  Õt   thi   kÕ). 8.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a)  Þch  T thu    ¹  Êy  ê gi¶,giÊy  ê bÞ     öa  ÷a, qu¸  ¹n  ö  c¸c lo igi t     t   xo¸,s ch   hs dông  i víi µnh    ®è     h viquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    ®Þ t  i b  3,kho¶n  §iÒu  µy; 5  n b) Buéc  ùc hiÖn      th   c¸c quy  nh  ña  é   û  ®Þ c B Thu s¶n  i víic¸c hµnh    ¹ ®è       vit i   kho¶n    iÓ m   kho¶n      1, ® b  2; c¸c quy  nh  Ò     ®Þ v c¶iho¸n,®ãng  íi tµu      m  c¸ theo  quy  nh  ña  é   û  ®Þ c B Thu s¶n  i  íihµnh    ®è v   vi quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    6, kho¶n    7 §iÒu  µy. n M ô c  C Vi p h ¹ m  c¸c q u y  ® Þ n h  v Ò   n u «i  å ng thu û  s¶n tr §i Ò u      ¹m    ®Þnh  Ò   xuÊt,b¸n  èng thuû  12. Vi ph c¸cquy  v s¶n    gi   s¶n 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 1.500.000  ng  i  íic¬  ë    ®å ®è v   s s¶n xuÊt,c¬  ë    èng cã  ét    s b¸n gi   m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a)    Kh«ng  b¶o  ¶m     Èn  Ö   ® tiªuchu v sinh thó y  µ      v b¶o  Ö   v m«i  êng  i víi tr ®è     ao, b Ó,      c¸c trang thiÕtbÞ   ïng     d trong s¶n  Êt,h Ö   èng  Êp  íc,h Ö   èng    xu   th c n   th xö  ýnícth¶itheo quy  nh  ña  é  û  l        ®Þ c B Thu s¶n;   b)  Kh«ng  ã  c c¸n  é   b qu¶n  ý hoÆc   l  c«ng  ©n   ü  Ët cã  ×nh    nh k thu   tr ®é chuyªn m«n theo quy  nh  ña  é  û        ®Þ c B Thu s¶n; c)Kh«ng c«ng  è  Êtl ng gièng;     b ch  î   d) B¸n  èng  gi kh«ng b¶o  ¶m     Èn  Êt l ng    ∙  ® tiªuchu ch  î nh ® c«ng  è  b hoÆc   kh«ng  ttiªuchuÈn  ña  é  û  ®¹     c B Thu s¶n  ban  µnh; h ®)  Kh«ng  ùc hiÖn  Óm  Þch  èng tr ckhib¸n; th   ki d gi   í    
 8. 8 2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 4.000.000 ®ång ®èi víi  ét         m trong   c¸chµnh      visau  y: ®© a)  Ën  V chuyÓn  èng  û  gi thu s¶n  kh«ng  ã  Êy  c gi chøng  Ën  Óm   Þch  nh ki d hoÆc   îtqu¸ sè îng gièng    v    l   ghitronggiÊy chøng  Ën  Óm  Þch.     nh ki d b)  ö   ông    ¹  Sd c¸c lo ithøc    ¨n,ho¸  Êt,kh¸ng  ch   sinh,thuèc  ó  thuû      th y  s¶n thuéc danh  ôc  ¹n  Õ   ö  ông  kh«ng  m h ch s d   theo quy  nh  ña  é   û    ®Þ c B Thu s¶n hoÆc  trong danh  ôc  Ê m.     m c 3. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi  µnh    ö    ®è    h vis dông  Êy chøng  Ën  Óm  Þch    ¹o  gi   nh ki d gi¶m hoÆc   öa  ÷a,tÈy xãa. s ch     4.Ph¹ttiÒn tõ5.000.000 ®ång  n            ®Õ 7.000.000 ®ång  i víi µnh    ®è     h vi: a) S¶n  Êt,b¸n,vËn  xu     chuyÓn  èng  û  gi thu s¶n kh«ng  ã    c tªn trong danh    m ôc  îcphÐp  ö  ông  ®  sd th«ng  êng  Bé  û  th do  Thu s¶n  quy  nh; ®Þ b) S¶n  Êt,b¸n,vËn  xu     chuyÓn  èng  û  gi thu s¶n trong danh  ôc  Ê m       m c do Bé  û  Thu s¶n quy  nh. ®Þ 5.Ph¹ttiÒn tõ20.000.000 ®ång  n            ®Õ 30.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh    vi: a) Nh Ëp  Èu  µo  ÖtNam   èng  û s¶n  µidanh  ôc  èng  û    kh v Vi   gi thu   ngo   m gi thu s¶n  îc sö  ông  ®  d th«ng  êng  Õu  th (n kh«ng  îc Bé   ®   Thuû  s¶n  Êp  Ën) ch thu   hoÆc   trongdanh  ôc  Ê m   Bé  û    m c do  Thu s¶n  quy  nh; ®Þ b)  Êt  Èu  èng  û  Xu kh gi thu s¶n  éc  thu danh  ôc   Ê m   Êt  Èu  Õu  m c xu kh (n kh«ng  îcBé  û  ®   Thu s¶n  Êp  Ën). ch thu 6.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a)  éc  ùc  Ön    Bu th hi c¸c quy  nh  Ò   Ö   ®Þ v v sinh  ó    th y, b¶o  Ö   v m«i  êng, tr   b¶o  ¶m   Êtl ng ®èi víi µnh    ¹ kho¶n  §iÒu  µy; ® ch  î       h vit  i 1  n  b) Buéc  ùc hiÖn  Óm  Þch  i víi µnh    ¹ ®iÓ m       th   ki d ®è     h vit i  ® kho¶n    iÓ m   1, ® a  kho¶n  §iÒu  µy; 2  n c)Buéc    û    ¹ thøc ¨n nu«ithuû s¶n,ho¸ chÊt,thuèc thó y  û    tiªuhu c¸clo i                  thu s¶n trong danh  ôc  Ê m   i  íic¸c hµnh    m c ®è v     vi quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    ®Þ ti ® b  2 §iÒu  µy; n d) Buéc    û  èng thuû s¶n  i víi µnh    ¹ kho¶n  §iÒu  µy;   tiªuhu gi     ®è     h vit  i 4  n  ®)  Þch  gièng  û  T thu  thu s¶n  µ  éc    û  i  íiloµithuû  v bu tiªuhu ®è v     s¶n  Ê m   c sö  ông  i víi µnh    d ®è    h viquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t i a  5  n e) TÞch    èng  û    thu gi thu s¶n  µ  éc    è  û  v bu th¶ s thu s¶n  cßn  èng  ël¹ m«i  s tr     i tr ng  èng  ña  óng  i víi µnh    ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy. ês c ch ®è    h vit  i b  5  n §i Ò u      ¹m    ®Þnh  Ò  nu«itrångthuû  13. Vi ph c¸cquy  v      s¶n 1. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.500.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh   sau  y: vi  ®© a) Kh«ng  ùc hiÖn  th   quy  nh  ña  é   û  ®Þ c B Thu s¶n  Ò   v qu¶n  ým«i  êng  l  tr vïng nu«itËp      trung;   
 9. 9 b) Kh«ng  ùc  Ön  th hi quy  nh  ña  é   û  ®Þ c B Thu s¶n  Ò   Óm     µ  v ki tra v c«ng  nhËn  ¬  ë  c s s¶n  Êt,kinh doanh  û  xu     thu s¶n  t tiªuchuÈn  ¶m   ®¹     ® b¶o  Ö   v sinh  an  µn  ùc phÈ m; to th   c) Sö   ông    ¹   d c¸c lo ithøc    ¨n,ho¸  Êt,thuèc  ó  thuû  ch   th y  s¶n  éc  thu danh  m ôc  ö  ông  ¹n chÕ   sd h  kh«ng theo quy  nh  ña  é  û    ®Þ c B Thu s¶n;    d) Kh«ng  ùc hiÖn  th   quy  nh  ña  é  û  ®Þ c B Thu s¶n  Ò   Óm     îng c¸c v ki so¸td l     chÊt®éc  ¹itrong ®éng  Ëtvµ    h    v   s¶n  È m   ng  Ëtthuû s¶n  ph ®é v     nu«i. 2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000  ng  n          ®å ®Õ 4.000.000  ng  i  íihµnh    ö  ®å ®è v   vis dông    ¹ thøc ¨n nu«ithuû s¶n,ho¸ chÊt,  c¸clo  i            kh¸ng sinh,thuèc thó y  û s¶n          thu   trongdanh  ôc  Ê m   ö  ông.   m c sd 3.BiÖn    ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a)  éc  ùc  Ön    Bu th hi c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý vïng  l  nu«i trång  û      thu s¶n ®èi víi µnh    ¹ kho¶n  §iÒu  µy;    h vit  i 1  n b) Buéc    û    ¹ thøc ¨n nu«ithuû s¶n,ho¸ chÊt,thuèc thó y  û    tiªuhu c¸clo i                   thu s¶n trong danh  ôc  Ê m   ö  ông  i  íic¸c hµnh      m c sd ®è v     viquy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    2 §iÒu  µy. n §i Ò u 14. ph¹m   Vi  quy  nh   Ò   ®Þ v phßng  õa  Þch  Önh  ng d b cho  û  thu s¶n 1. Ph¹t Òn  õ 500.000  ng   n    ti t ®å ®Õ 1.500.000 ®ång  ®èi víihµnh vi     kh«ng  ùc  Ön    Ön  th hi c¸c bi ph¸p  phßng  õa  Þch  Önh  ¾t  éc  ng d b b bu theo    quy ®Þnh  ña  é  û  c B Thu s¶n. 2. Ph¹ttiÒn tõ          2.000.000 ®ång  n     ®Õ 4.000.000 ®ång ®èi víi ét         m trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Kh«ng  ùc hiÖn    Ön    th   c¸cbi ph¸p phßng  èng  Þch  Önh  û s¶n      ch d b thu   khi cã  Õt ®Þnh  quy   c«ng  è  Þch; bd b)  a  û  § thu s¶n  khái n¬i cã  Þch  Önh  û  ra    d b thu s¶n    a  ã  khi ch c quyÕt  ®Þnh    á  Õt ®Þnh  b∙i quy   b c«ng  è  Þch; bd c) §æ,      ¹  èc,ho¸ chÊt hoÆc     th¶ic¸c lo ithu       thøc  nu«ithuû  ¨n    s¶n    ¹n  qu¸ h sö  ông  d hoÆc   Þ  Ê m   ö  ông;x¸c,nícröa    µithuû s¶n  ∙  Ôm  Önh  bc sd       c¸clo     ® nhi b vµo    ïng níctùnhiªn, ïng nícnu«ithuû s¶n; c¸cv         v       d)  níc hoÆc   X¶    c¸c  Êt    a  îc xö  ý hoÆc   ö  ý cha  t tiªu ch th¶ich ®   l   x l  ®¹     chuÈn  quy  nh  µo    ïng nícnu«ithuû s¶n. ®Þ v c¸cv         3.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 5.000.000  ng  n   ®å ®Õ 7.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kh«ng  Êp  µnh    ch h c¸c quy  nh  Ò   Óm   Þch    Ëp  Èu, t¹m  Ëp    ®Þ v ki d khinh kh   nh t¸i xuÊthoÆc       qu¸ c¶nh    µithuû s¶n  c¸clo     qua    l∙nhthæ  ÖtNam. Vi   4.BiÖn    ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a) Buéc  ùc hiÖn    Ön    th   c¸c bi ph¸p phßng  õa  Þch  Önh  i víi µnh      ng d b ®è     h vi quy  nh  ¹ kho¶n    iÓ m     iÓ m     iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t  i 1;® a,® c,® d  2  n b)  éc    û  è  û  Bu tiªuhu s thu s¶n  ∙  Ô m   Önh  i  íihµnh    ® nhi b ®è v   viquy  nh   ®Þ t¹ ®iÓ m       i b kho¶n  §iÒu  µy. 2  n c) Buéc  ùc hiÖn      th   c¸c quy  nh  Ò   Óm  Þch    µithuû  ®Þ v ki d c¸c lo   s¶n  i víi ®è     hµnh    viquy  nh  ¹   ®Þ t  kho¶n  §iÒu  µy. i 3  n
 10. 10 M ô c  D Vi p h ¹ m  c¸c q u y  ® Þ n h  v Ò  c h Õ  bi Õ n  thu û  s¶n §i Ò u      ¹m    ®Þnh  Ò   Õ   Õn  û  15. Vi ph c¸cquy  v ch bi thu s¶n 1. Ph¹t tiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.500.000  ng  i  íic¬  ë  Õ   ®å ®è v   s ch biÕn  û  thu s¶n  quy    á, s¶n  Êt chñ  Õu  m« nh   xu   y b»ng  ¬ng  ph ph¸p  ñ c«ng  ã  th   c m ét  trong c¸chµnh       visau  y: ®© a) Kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  y     ®Ç ®ñ quy  nh  ña  é  ®Þ cB Thuû  s¶n  µ  é  tÕ  Ò   iÒu  Ön  ¶m   v B Y  v ® ki ® b¶o  Ö   v sinh an  µn  ùc phÈ m     to th   ; b) Kh«ng  ùc  Ön  th hi quy  nh  ña  é   û  ®Þ c B Thu s¶n  Ò   Óm     µ  v ki tra v c«ng  nhËn  ¬  ë  c s s¶n  Êt,kinh doanh  û  xu     thu s¶n  t tiªuchuÈn  ¶m   ®¹     ® b¶o  Ö   v sinh  an  µn  ùc phÈ m. to th   2. Ph¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íic¸c c¬  ë  ®å ®è v     s chÕ   Õn  û s¶n  ã  ét  bi thu   c m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a) Kh«ng    c«ng  è  tiªuchuÈn  Êt l ng hµng    b    ch  î   ho¸ theo quy  nh  i víi ®Þ ®è     c¬  ë  ¾t  éc  s b bu ph¶ic«ng  è  Êtl ng;   b ch  î b) Kh«ng    b¶o  ¶m   Êtl ng hµng    ® ch  î   ho¸ theo tiªuchuÈn nh  ¬  ë  ∙       c s ® c«ng  bè; c)Ch Õ   Õn    µithuû s¶n    bi c¸clo     khaith¸ctrong thêigian cÊ m           khaith¸c.   3. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 7.000.000  ng  i  íic¬  ë  Õ   ®å ®è v   s ch biÕn  û  thu s¶n theo  ¬ng  ph thøc c«ng nghiÖp  ã  ét  c m trong    µnh      c¸c h vi sau ®©y: a) Kh«ng  ùc  Ön  th hi quy  nh  ña  é   û  ®Þ c B Thu s¶n  Ò   Óm     µ  v ki tra v c«ng  nhËn  c¬  ë    s s¶n  Êt,kinh doanh  û  xu     thu s¶n  t tiªuchuÈn  ¶m   ®¹     ® b¶o  Ö   v sinh  an  µn  ùc phÈ m; to th   b) Kh«ng  ã    é  ü  ËthoÆc   ©n    ü  Ëtcã  ×nh ®é     c c¸n b k thu   nh viªnk thu   tr   theo  quy  nh  ña  é  û  ®Þ c B Thu s¶n; c) Kh«ng  dông  Ö   èng  ¸p  h th qu¶n  ý chÊt îng  l  l theo quy  nh   ña  é  ®Þ cB Thuû  s¶n. 4. Ph¹t tiÒn  õ 8.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 12.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi chÕ   Õn    µithuû s¶n  bi c¸clo     trong danh  ôc  Ê m     m c khaith¸c.   5.Ph¹ttiÒn tõ15.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Sö  ông  ô      Êt,chÊttÈy röa  ö  ïngbÞ  Ê m;  d ph gia,ho¸ ch       kh tr   c b) Sö   ông  ô      Êt,chÊt tÈy  öa  ö  ïngkh«ng  ã     d ph gia,ho¸ ch     r kh tr   c tªntrong  danh  ôc  îcphÐp  ö  ông  Bé  û  m ®  sd do  Thu s¶n  quy  nh; ®Þ c)Ch Õ   Õn  û s¶n  ã    bi thu   c chøa  ¹pchÊt; t  d) Ch Õ   Õn  û s¶n  ã  Êtxø    ïng cÊ m     ¹ch;   bi thu   c xu   ë v   thu ho ®)  Õ   Õn  û s¶n  ã  c  ètùnhiªng©y  Ch bi thu   c ®é t       nguy  ¹i ísøc  Îcon  êi. h     kho   ng ti 6.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶:
 11. 11 a)  éc  ùc  Ön    Bu th hi c¸c quy  nh  Ò   Ö   ®Þ v v sinh  toµn  ùc  È m,    an  th ph b¶o ®¶m   Êtl ng ®èi víi µnh    ¹ kho¶n    iÓ m     kho¶n  vµ  ch  î       h vit i  1,® a,b  2  kho¶n  §iÒu  3  nµy; b)  éc    û    ô    Bu tiªuhu c¸c ph gia,ho¸  Êt,chÊt  Èy  öa  ö  ïng ®èi  íi ch   t r kh tr   v  hµnh    viquy  nh  ¹ ®iÓ m     kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t  i a,b  5  n c)  Þch  T thu  û  thu s¶n  i  íihµnh    ®è v   vi quy  nh   ¹  iÓ m   kho¶n    ®Þ t i® c  2; kho¶n   ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy. 4;  c  5  n  ®)  éc    û  û  Bu tiªuhu thu s¶n  i víi µnh    ®è     h viquy  nh  ¹ ®iÓ m   vµ  iÓ m   ®Þ ti   d  ® ®  kho¶n  §iÒu  µy. 5  n M ô c  § Vi p h ¹ m  c¸c q u y  ® Þ n h  v Ò  c¸c n g µ n h  n g h Ò  d Þ c h  v ô   thu û   n v µ  n h∙n  µ n g  h o¸ thu û  s¶n s¶  h §i Ò u 16. Vi  ¹m      ph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v s¶n  Êt,b¸n    ¹  xu   c¸c lo iho¸  Êt, ch   thuèc thó y  û s¶n,thøc ¨n nu«ithuû s¶n.     thu                ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   1. Ph   t  ®å ®Õ 400.000  ng  i  íingêi qu¶n  ý, ®å ®è v     l  ngêi phô    tr¸chkü  Ët vµ  êi trùc tiÕp    thu   ng     b¸n  µng  ña  ¬  ë  h c c s s¶n  Êt,b¸n  xu   thuèc thó y  û s¶n      thu   kh«ng  ã  Êy  c Gi chøng  chØ  µnh  Ò   c¬  h ngh do  quan  ã  Èm   c th quyÒn  Êp. c 2.Ph¹ttiÒn tõ1.000.000 ®ång  n            ®Õ 3.000.000 ®ång ®èi víi µnh           h vi: a) S¶n  Êtthuèc thó y  û s¶n    xu       thu   kh¸cvíi ¹ ®∙  ¨ng  ý     i ® lo   k s¶n  Êt; xu b)  ¬   ë  C s s¶n  Êt  èc  ó  thuû  xu thu th y  s¶n kh«ng  ã  Êy  c Gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k s¶n  Êtthuèc thó y  c¬  xu       do  quan  ã  Èm  Òn  Êp; c th quy c  c) C¬   ë  thuèc thó y  û    s b¸n      thu s¶n,thøc      ¨n nu«ithuû    s¶n kh«ng  ã  Êy  c Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh  èc thó y  û s¶n,thøc ¨n nu«ithuû    thu     thu          s¶n  c¬  do  quan  ã  Èm  Òn  Êp; c th quy c d)  ö   ông  Êy  ê gi¶ hoÆc   öa  ÷a  Êy  Sd gi t     s ch Gi chøng  Ën  ¨ng  ý    nh ® k s¶n xuÊt thuèc  ó  thuû    th y  s¶n, GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki mua   b¸n  èc  thu thó y  û    thu s¶n,thøc      ¨n nu«ithuû    s¶n;GiÊy    chøng chØ  µnh  Ò   h ngh s¶n  Êt, xu   kinhdoanh  èc thó y  û s¶n.   thu     thu   3. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 7.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a)  ¬   ë  C s s¶n  Êt,b¸n    ¹  xu   c¸c lo iho¸  Êt,thuèc  ó  thuû  ch   th y  s¶n, thøc      ¨n nu«ithuû s¶n kh«ng        c«ng  è    Èn  Êtl ng hµng    b tiªuchu ch  î   ho¸ theo quy  nh;   ®Þ b)  ¬   ë  C s s¶n  Êt,b¸n    ¹  xu   c¸c lo iho¸  Êt,thuèc  ó  thuû  ch   th y  s¶n, thøc      ¨n nu«ithuû s¶n      kh«ng  b¶o  ¶m   Êtl ng hµng    ® ch  î   ho¸ theo tiªuchuÈn  ∙     ® c«ng  è; b  c) C¬   ë    s b¸n    ¹  c¸c lo iho¸  Êt,thuèc  ó  thuû  ch   th y  s¶n, thøc  nu«i thuû    ¨n    s¶n    ¹n sö  ông  qu¸ h   d . 4. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n            ®Õ 15.000.000 ®ång  i víi ét    ®è    m trong   c¸c hµnh      vis¶n  Êt,b¸n  ô      Êt,thøc    xu   ph gia,ho¸ ch   ¨n nu«ithuû    s¶n,thuèc thó y       thuû s¶n    sau  y: ®© a) Kh«ng  ã    c tªn trong danh  ôc   îc phÐp  ö  ông  m ®  sd th«ng  êng  th theo  quy  nh  ña  é  û  ®Þ c B Thu s¶n;
 12. 12 b)   ã   µnh  Çn  µchÊtbÞ  Ê m   ö  ông   C th ph l    c sd theo quy  nh  ña  é  û    ®Þ c B Thu s¶n. 5.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a)  Þch  T thu c¸c  ¹  Êy  ê    öa  ÷a, tÈy  lo igi t gi¶,s ch   xo¸  i  íihµnh    ¹  ®è v   vi t i ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy; d  2  n b)  Þch  hµng  T thu  ho¸  i  íihµnh    ®è v   viquy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    iÓ m       2, ® a, b kho¶n  §iÒu  µy; 3  n b) Buéc    û  µng    i víi µnh      tiªuhu h ho¸ ®è     h viquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    ®Þ ti   c  3, kho¶n  §iÒu  µy. 4  n §i Ò u      ¹m    ®Þnh  Ò   Þch  ô  ó y  û  17. Vi ph c¸cquy  vd v th   thu s¶n  1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 200.000  ng  n   ®å ®Õ 400.000  ng   i  íingêi hµnh  ®å ®è v     nghÒ   Þch  ô  ó  thuû  d v th y  s¶n kh«ng  ã  Êy  c Gi chøng  chØ   µnh  h nghÒ   c¬  do  quan  ã  Èm  Òn  Êp; c th quy c   2. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000  ng  n          ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íihµnh    ö  ®å ®è v   vis dông  Êy  Gi chøng  chØ  µnh  Ò     h ngh gi¶hoÆc   öa  ÷a,tÈy xo¸. s ch     3.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: TÞch      ¹  Êy  ê gi¶ hoÆc   Þ   öa  ÷a,tÈy    i  íihµnh    thu c¸c lo igi t     b s ch   xo¸ ®è v   vi t¹ kho¶n  §iÒu  µy.    i 2  n  §i Ò u  18. Vi  ¹m   ph c¸c quy ®Þnh   Ò   v thu gom, b¶o qu¶n vµ  Ën  v chuyÓn  û s¶n ¬isèng  thu   t  hoÆc   ∙  Õ   Õn ® ch bi 1. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.500.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vithu gom,  b¶o qu¶n  µ  Ën  v v chuyÓn  û  thu s¶n ¬i sèng  t  hoÆc   ∙  Õ   Õn  ® ch bi kh«ng  thùc hiÖn    theo quy  nh  ña  é   û  ®Þ c B Thu s¶n  Ò   iÒu  Ön  ¶m   v® ki ® b¶o  Ö   v sinh   an  µn  ùc phÈ m. to th   2. Ph¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh    vi: a) Thu    gom, b¶o qu¶n,vËn    chuyÓn    µithuû  c¸clo   s¶n khaith¸ctrong thêi       gian cÊ m     khaith¸c,    hoÆc   khaith¸cb»ng  Êtnæ,     ch   xung  iÖn. ® b) Thu    gom,  b¶o  qu¶n,vËn    chuyÓn, tiªuthô thuû      s¶n  ã  Êt xø  õ vïng c xu   t     cÊ m     ¹ch. thu ho 3. Ph¹t tiÒn  õ 8.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 12.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi thu gom, b¶o  qu¶n, vËn    chuyÓn    µithuû  c¸c lo   s¶n trong danh  ôc  Ê m     m c khai   th¸c. 4.Ph¹ttiÒn tõ15.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau  y:  ®© a)  ö   ông  ô    Sd ph gia,ho¸  Êt,chÊt tÈy  öa  ö  ïngbÞ   Ê m       ch     r kh tr   c ®Ó b¶o qu¶n thuû s¶n;     b) Sö   ông  ô      Êt,chÊt tÈy  öa  ö  ïngkh«ng  ã     d ph gia,ho¸ ch     r kh tr   c tªntrong  danh  ôc  îcphÐp  ö  ông    m ®  sd ®Ó b¶o qu¶n thuû s¶n;       c)§a  ¹pchÊtvµo  û s¶n    t    thu   nguyªn liÖu chÕ   Õn;    bi  
 13. 13 d) Thu gom, b¶o qu¶n, vËn    chuyÓn, tiªuthô  û      thu s¶n  hoÆc  s¶n  È m   ph thuû s¶n  ã  c  ètùnhiªng©y    c ®é t       nguy  ¹itísøc  Îcon  êi. h   i kho   ng 5.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶:   a) TÞch    û    thu thu s¶n  µ  éc    è  û  v bu th¶ s thu s¶n  cßn  èng  ël¹ m«i  êng  s tr     i tr sèng  ña  óng  i víihµnh    quy  nh  ¹  c ch ®è     vi  ®Þ ti kho¶n  vµ  2  kho¶n  vµ  iÓ m     3  ® c kho¶n    Òu  µy; 4 §i n b)  éc    û  Bu tiªuhu c¸c  ô    ph gia,ho¸  Êt,chÊt  Èy  öa  ö  ïng ®èi  íi ch   t r kh tr   v  hµnh    viquy  nh  ¹ ®iÓ m     kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t  i a,b  4  n c) Buéc    û  û    tiªuhu thu s¶n  i  íihµnh    ®è v   viquy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    ®Þ ti ® d  4 §iÒu  µy. n §i Ò u      ¹m    19. Vi ph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v s¶n  Êt,tiªuthô trang thiÕtbÞ   xu           cøu  sinh  1.Ph¹ttiÒn tõ2.000.000 ®ång  n            ®Õ 4.000.000 ®ång  i víi µnh    ®è     h vi: a) S¶n  Êt trang thiÕtbÞ   xu       cøu sinh kh«ng  ¶m     ® b¶o  Êt l ng  ch  î theo    tiªu chuÈn  ∙  ® c«ng  è; b b) B¸n      c¸ctrang thiÕtbÞ      cøu  sinhcha  îc®¨ng  Óm.   ®  ki 2.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a)  Þch    µng    i  íihµnh    T thu h ho¸ ®è v   viquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  ®Þ ti  a  1  nµy; b)  éc  ùc  Ön  ¨ng  Óm   i  íihµnh    Bu th hi ® ki ®è v   vi quy  nh   ¹  iÓ m     ®Þ t i® b kho¶n  §iÒu  µy. 1  n §i Ò u      ¹m    ®Þnh  Ò   ¹t®éng  20. Vi ph c¸cquy  v ho   c¶ng  c¸ 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 200.000  ng  n   ®å ®Õ 400.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vi vøt, ®æ     r¸choÆc       Ët kh¸c tõ tµu    èng  ïng  íc ®Ëu   Çu  c¸c ®å v      c¸ xu v n  t hoÆc   Çu  c c¶ng. 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íic¶ng    ®å ®è v   c¸ kh«ng  thùc hiÖn        c¸c quy  nh  ña  é   û  ®Þ c B Thu s¶n  Ò   Óm    µ  v ki trav c«ng  Ën  nh c¶ng    ttiªuchuÈn  ¶m   c¸®¹     ® b¶o  Ö   v sinhan  µn  ùc phÈ m.   to th   3.BiÖn    ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a) Buéc  ùc hiÖn    Ön    th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  i víi   µnh    ®è     h c¸c vi quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t  i 1  n b)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¶m   ® b¶o  Ö   v sinh an  µn  ùc phÈ m     to th   cña  c¶ng    i víi hµnh    c¸®è       viquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 2  n §i Ò u      ¹m    ®Þnh  Ò  nh∙n hµng    û  21. Vi ph c¸cquy  v    ho¸ thu s¶n ViÖc  ö  ýc¸chµnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   x l    viviph h ch v nh∙n hµng      ho¸ trong lÜnh    vùc  û  thu s¶n  ® îc thùc hiÖn       theo NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph quy  nh  Ò   ®Þ v xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch tronglÜnh  ùc  ¬ng  ¹i.   v th m
 14. 14 C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n, th ñ t ô c x ö  p h ¹t,  thi µ n h    h q u y Õ t ® Þ n h  x ö  p h ¹t vi  p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong  l Ü nh v ù c  thu û s ¶ n §i Ò u    È m   Òn cña  û   22. Th quy   U ban  ©n  ©n    Êp nh d c¸cc Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n    Êp  ã  nh d c¸c c c quyÒn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  x ph     h chÝnh trong  Ünh  ùc  û  l v thu s¶n  theo quy  nh  ¹    Òu    Òu  vµ  ®Þ ti c¸c §i 28, §i 29  §iÒu    ña  30 c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §i Ò u    È m   Òn  cña  ¬  23. Th quy   c quan Thanh    trachuyªn ngµnh  û    Thu s¶n 1. Thanh        tra viªnchuyªn  µnh  û  ng Thu s¶n    Êp  ang    µnh  c¸c c ® thih c«ng  vô  ã  Òn: c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch cã    Þ®Õ n   gi¸tr   2.000.000 ®ång;   d) ¸p dông    Ön     c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶ quy  nh  ¹    iÓ m     ®Þ ti ® c¸c a, b  µ  kho¶n  §iÒu  cña  v d  3  7  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2.Ch¸nh    Thanh    trachuyªn ngµnh Thuû      s¶n  ña  ë  û  c S Thu s¶n  (hoÆc  ë   S N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n cã    qu¶n  ýthuû s¶n)cã  Òn: l      quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c) Tíc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp,     sd gi ph chøng chØ   µnh  h nghÒ   éc  Èm   thu th quyÒn; d) TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti     d ®Ó viph h ch ®)    ông    Ön  ¸p d c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶ quy  nh  ¹ c¸c ®iÓ m     ®Þ ti     a, b  µ  kho¶n  §iÒu  cña  v d  3  7  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3. Ch¸nh Thanh     tra chuyªn  µnh  ng Thuû  s¶n   ña  é   c B Thuû  s¶n  ã  c quyÒn: a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         30.000.000 ®ång;   c)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp,chøng  T  sd gi ph chØ   µnh  h nghÒ   éc  Èm   thu th quyÒn; d) TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti     d ®Ó viph h ch ®)    ông    Ön  ¸p d c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶ quy  nh  ¹ c¸c ®iÓ m     ®Þ ti     a, b  µ  kho¶n  §iÒu  cña  v d  3  7  NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 15. 15 §i Ò u    È m   Òn  ña  ¬  24. Th quy c c quan C«ng  nh©n  ©n, Bé  i Biªn an  d   ®é     phßng,C¶nh    Ón,H¶i quan,c¬    s¸tbi       quan  Õ,  Thu Qu¶n  ýthÞ  êng,Gi¸m  c  l   tr   ®è C¶ng  ô  µng    vh h¶i,Gi¸m  c  ®è C¶ng  ô  û néi®Þa v thu     Ng êi cã  È m     th quy Òn  ña    ¬  c c¸c c quan: C«ng  nh ©n  ©n,    an  d C¶nh    s¸t biÓn, Bé   i    ®é Biªn  phßng,  H¶i quan, Qu¶n   ý thÞ  êng,  ¬  l  tr c quan  Thu Õ,  Gi¸m  c  ®è C¶ng  ô  µng    vh h¶i,Gi¸m  c  ®è C¶ng  ô  û  éi®Þ a   v thu n   quy  nh  ¹i ®Þ t  §iÒu              vµ  cña  31, 32, 33, 34, 36, 37, 38  39  Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  µnh  l X l    h chÝnh  îc quy Òn   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  ®  x ph     h ch trong  Ünh  ùc  û    l v thu s¶n theo  Ngh Þ   nh   µy  i  íic¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    ®Þ n ®è v   h vi vi ph h ch liªnquan  ®Õ n   Ünh  ùc  µnh  × nh  l v ng m qu¶n  ý. l  2. Nguyªn  ¾c    nh  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t x¸c ®Þ th quy x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  û  v thu s¶n  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 42  Ph¸p  Önh  ö   ý l X l  viph¹m  µnh  Ýnh   h ch §i Ò u    ñ  ôcxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  25. Th t   ph     h ch   1. Khi xö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh, ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶i     ph     h ch     th quy x ph     thùc hiÖn    theo ®óng  ñ tôc® îcquy  nh  õ§iÒu  ®Õ n   Òu  cña    th       ®Þ t  53  §i 63  Ph¸p  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. X l    h ch 2.  èivíitang  Ët viph¹m  µnh  Ýnh  Þ   Þch  dÔ   ©y  §   v    h ch bt thu  g ch¸y næ       nh thuèc næ,  Ýp    k næ,  ©y  d ch¸ychË m... ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ilµm  ñ     ,   th quy x ph     th   tôc chuyÓn    giao nhanh  Êt  nh cho  ¬  c quan  C«ng  hoÆc   ¬  an  c quan  ©n  ù  qu s ®Þa  ¬ng    ph ®Ó qu¶n  ýtheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   l    ®Þ c Ch ph v qu¶n  ývò  Ý,vËt l   kh     l Öunæ   µ  i   v c«ng  ô  ç  îKhichuyÓn  c h tr     . giao ph¶ilËp biªnb¶n  ã  ÷  ý  ña  ­       c ch k c ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tvµ  idiÖn  nhËn;biªnb¶n  îclËp thµnh  t nhÊt   th quy x ph   ®¹   bªn     ®   Ý    haib¶n.   §i Ò u 26. ChuyÓn  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh        quy ®Þ x ph     h ch ®Ó thi hµnh 1. Trong  êng  îp    ©n,  chøc  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh      tr h c¸ nh tæ  ch viviph h ch ë m ét  a  ¬ng  ng  ¹c  ó, ®Þ ph nh l   tr   i hoÆc   ã  ôsë    a  ¬ng  c tr   ë ®Þ ph kh¸cm µ     kh«ng  ã  c ®iÒu  Ön  Êp  µnh  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ¹  ¬ibÞ   ö  ki ch h quy ®Þ x ph     h ch ti   x n ph¹t,th×  Õt  nh  ö  ¹t® îc chuyÓn  n   ¬    quy ®Þ x ph     ®Õ c quan  ã  Èm   Òn  ö  c th quy x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ïng cÊp  ¬ic¸nh©n    ó, ¬itæ     h ch c  n    c tr     chøc  ã  ôsë    n c tr   ®Ó thihµnh. Trêng  îp  ¬i c¸ nh©n    ó,n¬i tæ      h n    c tr     chøc  ng  ôsë  ®ã tr   kh«ng  ã  ¬  cc quan  ã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ïng  Êp  ×  Õt  nh   c th quy x ph     h ch c c th quy ®Þ xö  ¹t® îcchuyÓn  n   û   ph     ®Õ U ban  ©n  ©n  Êp  Ön    chøc    µnh. nh d c huy ®Ó tæ  thih   Hå   ¬  ö ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c¬  s x      h ch do  quan  ý  Õt ®Þnh  ö  ýviph¹m ­ k quy   x l    l u  ÷. gi 2. C¬     quan  Ën  îcquyÕt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  nh ®   ®Þ x ph     h ch chuyÓn  ®Õ n   ã  c tr¸chnhiÖ m     giao  Õt  nh  ö  ¹tvµ  chøc  Öc    µnh    quy ®Þ x ph   tæ  vi thih cho c¸ nh©n,  chøc  Þ   ö  ¹ttheo    tæ  b x ph   quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 64  Ph¸p  Önh  ö   ý l X l  viph¹m  µnh  Ýnh  µ    h ch v th«ng  kÕt  b¸o  qu¶ cho  ¬  c quan chuyÓn  Õt  nh   quy ®Þ biÕt. 3. ViÖc    chuyÓn  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  dông    quy ®Þ x ph     h ch ¸p  ®Ó thu tiÒn  ép  ¹t.   n ph   C¸c  ×nh  h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung,c¸c biÖn     ph¸p  ¾c  ôc  kh ph hËu  qu¶  Õu  ã) ph¶i® îcthùc hiÖn  (n c        ngay  ¹  ¬iviph¹m. Trêng  îp ®èi t ng ti     n   h    î  
 16. 16 kh«ng  ù nguyÖn  Êp  µnh  t  ch h hoÆc  kh«ng  ã  iÒu  Ön  Êp  µnh    Ön  c® ki ch h c¸c bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  Õu  ã)th× c¸cchiphÝ  (n c         cho  Öc  ùc hiÖn    îc vi th   ®ã ®   ghirâ vµo  Õt ®Þnh  ö  ¹t®Ó      quy   x ph   chuyÓn  Õt ®Þnh  ö  ¹t. quy   x ph   §i Ò u    p  ông    Ön  27. ¸ d c¸c bi ph¸p ng¨n chÆn     ¹m  µnh  Ýnh  µ  viph h ch v b¶o  ¶m   Öc  ö ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh. ® vi x       h ch 1. C¸c  Ön    bi ph¸p  ng¨n chÆn     ¹m  µnh  Ýnh  µ  viph h ch v b¶o  ¶m   Öc  ö  ® vi x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ  Öc    ông    Ön     h ch v vi ¸p d c¸c bi ph¸p    îcquy  nh  ¹ ®ã ®   ®Þ ti  §iÒu  cña  43  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch 2. ThÈ m   Òn,  ×nh  ù,thñ  ôc ¸p  ông    Ön    quy tr t  t d c¸c bi ph¸p  ng¨n chÆn     vi ph¹m  µnh  Ýnh  µ  ¶m   h ch v® b¶o  Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  vi x ph     h ch trong lÜnh    vùc  û  thu s¶n  îcthùc hiÖn  ®    theo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu  ®Þ ti     44,45,46,47,48,49cña    Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §i Ò u 28. ö   ý vi ph¹m  i  íingêi cã  Èm   Òn  ö  ý vi ph¹m   X l     ®è v     th quy x l    hµnh  Ýnh ch ViÖc  ö  ýviph¹m  i víi êicã  Èm  Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  x l    ®è     ng   th quy x l    h ch trong lÜnh  ùc  û    v thu s¶n  ©n  tu theo  quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 121  ña  c Ph¸p  Önh  ö   l X lýviph¹m  µnh  Ýnh.    h ch §i Ò u   KhiÕu  ¹i, èc¸o   29.   n      t Quy Òn  Õu  ¹icña  chøc,c¸ nh©n  Ò   Õt  nh  ö  ¹tviph¹m   khi n   tæ     v quy ®Þ x ph     hµnh  Ýnh,quyÕt ®Þnh    ông    Ön  ch     ¸p d c¸cbi ph¸p ng¨n chÆn   µ      v b¶o  ¶m   Öc  ® vi xö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh; quyÒn  è c¸o  ña  äi  l    h ch   t  c m c«ng  ©n  Ò   µnh      d vh vi tr¸i ph¸p  Ëttrong xö  ýviph¹m  µnh  Ýnh; thÈm  Òn, thñ tôc,thêih¹n    lu     l    h ch   quy      gi¶i quyÕt  Õu  ¹i, è c¸o  îc thùc hiÖn  khi n    t ®    theo quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 118  ña  c Ph¸p  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. X l    h ch C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùccña  Þ   nh 30. Hi l   Ngh ®Þ 1. NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy, kÓ   õ  µy  ¨ng  ®Þ n c hi l   15    t ng ® C«ng  b¸o .     2. NghÞ   nh  µy    ®Þ n thay thÕ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 48/CP  µy  th¸ng 8    ng 12    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh  ®Þ x ph   ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   v nguån  îthuû s¶n. l i     3. C¸c    quy  nh  ®Þ kh¸c vÒ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v thuû s¶n    íi   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á.  ®Þ n ®Ò b∙i   b
 17. 17 §i Ò u    31. Tr¸chnhiÖm  íng dÉn  µ    µnh  Þ   nh   h  v thih Ngh ®Þ   é   ëng  é   û  B tr B Thu s¶n  ã  c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn, kiÓm    Öc    µnh    h    travi thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n Bé  ëng    é, Thñ  ëng    ¬  tr c¸cB   tr c¸cc quan ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  thu   phñ,Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản