Nghị định 71/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: thienthan

Nghị định 71/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 71/2005/NĐ-CP của Chính phủ

n ghÞ ®Þnh
cña chÝnh phñ Sè 71/2005/N§-CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2005
VÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®Æc thï


ChÝnh phñ


C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng,


N ghÞ ®Þnh:

Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung


§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng ®èi víi c¸c
c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc, c«ng tr×nh x©y dùng theo lÖnh khÈn cÊp vµ
c«ng tr×nh t¹m (sau ®©y gäi lµ c«ng tr×nh ®Æc thï).
2. ViÖc qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®Æc thï ph¶i tu©n thñ c¸c
quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan t¹i NghÞ
®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ.


§iÒu 2. C¸c lo¹i c«ng tr×nh ®Æc thï
1. C«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc lµ c«ng tr×nh x©y dùng thuéc c¸c lÜnh
vùc quèc phßng, an ninh, kinh tÕ, khoa häc, c«ng nghÖ vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c
thuéc danh môc bÝ mËt nhµ níc, ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt
®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ bÝ mËt nhµ níc.
2. C«ng tr×nh x©y dùng theo lÖnh khÈn cÊp lµ c«ng tr×nh ph¶i ®îc x©y
dùng vµ hoµn thµnh kÞp thêi, ®Ó phßng, chèng thiªn tai vµ ®Þch häa, ng¨n
chÆn vµ h¹n chÕ thiÖt h¹i, ®¸p øng yªu cÇu cña lÖnh khÈn cÊp do ng êi cã
thÈm quyÒn ban hµnh theo ph¸p luËt vÒ t×nh tr¹ng khÈn cÊp, t×nh huèng
khÈn cÊp vµ ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan ®Õn yªu cÇu khÈn cÊp.
3. C«ng tr×nh t¹m bao gåm:
a) C«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh chÝnh lµ c«ng tr×nh cña
chñ ®Çu t, nhµ thÇu x©y dùng trªn mÆt b»ng c«ng tr êng x©y dùng, gåm: nhµ
v¨n phßng lµm viÖc, nhµ ë cho c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i c«ng tr êng, kho tµng,
nhµ s¶n xuÊt t¹i chç phôc vô thi c«ng x©y dùng, c¸c c«ng tr×nh dÉn dßng thi
2


c«ng, ®êng thi c«ng, c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ c¸c c«ng tr×nh dÞch vô
kh¸c phôc vô ho¹t ®éng cña c«ng trêng x©y dùng;
b) C«ng tr×nh, nhµ ë riªng lÎ ®îc x©y dùng theo giÊy phÐp x©y dùng t¹m
trong khu vùc ®· cã quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®îc duyÖt nhng cha thùc
hiÖn gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng.


§iÒu 3. Hµnh vi bÞ nghiªm cÊm
Nghiªm cÊm viÖc ¸p dông c¬ chÕ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh
®Æc thï ®èi víi c«ng tr×nh kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn lµ c«ng tr×nh ®Æc thï ® îc
quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy. Ngêi vi ph¹m bÞ xö lý theo quy ®Þnh
cña ph¸p luËt.


Ch¬ng II
c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc


§iÒu 4. Quy ho¹ch x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc
1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý vµ chØ ®¹o viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch,
quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi quèc gia, ®Þa ph¬ng, ngµnh g¾n víi viÖc
x©y dùng, b¶o vÖ c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc.
2. Quy ho¹ch x©y dùng c«ng tr×nh quèc phßng vµ khu qu©n sù do Bé
Quèc phßng lËp vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt theo quy ®Þnh t¹i
Ph¸p lÖnh B¶o vÖ c«ng tr×nh quèc phßng vµ khu qu©n sù.
3. Quy ho¹ch x©y dùng c«ng tr×nh an ninh vµ khu vùc an ninh do Bé
C«ng an lËp vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt theo quy ®Þnh t¹i Ph¸p
lÖnh vÒ lùc lîng an ninh nh©n d©n.
4. C¸c ngµnh cã h×nh thµnh m¹ng líi c¸c c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc
thuéc ngµnh trong ph¹m vi c¶ níc vµ c¸c ®Þa ph¬ng (cÊp tØnh) cã h×nh
thµnh hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc, cÇn lËp quy ho¹ch x©y dùng
c¸c c«ng tr×nh bÝ mËt, phèi hîp víi Bé C«ng an thÈm ®Þnh ®é mËt tr íc khi
tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ®Ó ®Þnh híng ®Çu t vµ ph¸t triÓn dù ¸n
theo kÕ ho¹ch. Trêng hîp chØ ®Çu t c¸c c«ng tr×nh riªng lÎ, kh«ng cã tÝnh hÖ
thèng, m¹ng líi th× kh«ng cÇn lËp quy ho¹ch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh bÝ mËt
nhµ níc.


§iÒu 5. LËp B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc vµ
xin phÐp ®Çu t
1. C¨n cø danh môc bÝ mËt nhµ níc ®îc cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh,
Bé trëng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, ngêi cã tr¸ch nhiÖm hoÆc
ngêi ®îc uû quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc
tæ chøc lËp B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, tr×nh Thñ t íng ChÝnh phñ
xem xÐt cho phÐp ®Çu t dù ¸n vµ quyÕt ®Þnh ngêi qu¶n lý, thùc hiÖn x©y
dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc.
3


§èi víi c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc kh«ng thuéc c¸c danh môc bÝ mËt
nhµ níc ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh th× ph¶i cã ý kiÕn thÈm ®Þnh
cña Bé C«ng an vÒ ®é mËt tríc khi tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt cho
phÐp ®Çu t. Riªng ®èi víi c«ng tr×nh bÝ mËt quèc phßng th× thÈm quyÒn
lËp b¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ cho phÐp ®Çu t ®îc thùc hiÖn theo
ph©n cÊp t¹i Ph¸p lÖnh vÒ b¶o vÖ c«ng tr×nh quèc phßng vµ khu qu©n sù.
2. Néi dung B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ngoµi c¸c néi dung ® îc
quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005 cña
ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cßn ph¶i cã c¸c néi
dung sau:
a) Møc ®é bÝ mËt cña c«ng tr×nh.
b) §Ò xuÊt ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh bÝ
mËt nhµ níc phï hîp víi LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng cña
chñ ®Çu t vµ mét sè chøc n¨ng cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc ®îc quy ®Þnh t¹i
NghÞ ®Þnh nµy.
c) C¬ chÕ kiÓm so¸t nhµ níc theo yªu cÇu bÝ mËt cña c«ng tr×nh.


§iÒu 6. LËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt vµ ®iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t x©y
dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc
1. LËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc:
a) Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc thuéc lÜnh vùc
quèc phßng, an ninh ®îc lËp phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng quèc phßng, an
ninh ®· ®îc duyÖt.
b) Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ n íc thuéc lÜnh vùc kh¸c
cña c¸c ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ®îc lËp phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng c«ng
tr×nh bÝ mËt (nÕu cã) hoÆc quy ho¹ch x©y dùng cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng.
Trêng hîp cha cã quy ho¹ch ®îc duyÖt ph¶i gi¶i tr×nh râ trong B¸o c¸o ®Çu t
x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt cho phÐp ®Çu t.
c) Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc ®îc m· ho¸ tªn dù ¸n
vµ c¸c th«ng tin ph¶i gi÷ bÝ mËt vµ ® îc gi¶i mËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt
vÒ bÝ mËt nhµ níc.
2. Ngêi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng
tr×nh bÝ mËt lµ chñ ®Çu t, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc lËp, thÈm ®Þnh, phª
duyÖt vµ ®iÒu chØnh dù ¸n phï hîp víi néi dung ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho
phÐp ®Çu t, bao gåm c¶ thiÕt kÕ c¬ së c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ n íc. Trêng
hîp cÇn thiÕt ®îc huy ®éng tæ chøc vµ c¸ nh©n kh¸c tham gia thùc hiÖn mét
sè c«ng viÖc lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n, nhng ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu b¶o mËt
nhµ níc.


§iÒu 7. Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh
1. Ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÝ
mËt c¨n cø vµo tÝnh chÊt vµ quy m« c«ng tr×nh ®Ó quyÕt ®Þnh sè bíc thiÕt
kÕ c«ng tr×nh, tù tæ chøc viÖc kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thÈm ®Þnh, phª duyÖt
thiÕt kÕ vµ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.
4


2. Hå s¬ kh¶o s¸t, thiÕt kÕ ®îc ®¸nh m· sè trªn b¸o c¸o kh¶o s¸t vµ trªn
b¶n vÏ thiÕt kÕ.


§iÒu 8. Yªu cÇu ®èi víi c«ng trêng x©y dùng
1. T¹i c«ng trêng x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc kh«ng yªu cÇu
ph¶i cã biÓn b¸o nh quy ®Þnh ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c.
2. Nh÷ng ngêi tham gia x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã nh©n th©n phï hîp
víi tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc ®¶m nhËn vµ chÞu sù kiÓm so¸t khi ra, vµo c«ng tr -
êng.
3. Ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc
ph¶i x©y dùng Quy chÕ ®Ó b¶o vÖ c«ng trêng theo chÕ ®é bÝ mËt trong
suèt thêi gian thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.


§iÒu 9. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh
1. Tuú theo tÝnh chÊt, quy m« vµ møc ®é mËt cña dù ¸n, ng êi ®îc giao
qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n ®¸p øng
®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh ®Ó qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n.
2. Ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn dù ¸n ®îc chØ ®Þnh c¸c tæ chøc, c¸
nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc vµ tÝn nhiÖm ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc
liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt vµ ph¶i chÞu tr¸ch
nhiÖm vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh cña m×nh.
3. Nh÷ng néi dung vÒ qu¶n lý chÊt lîng x©y dùng c«ng tr×nh ®îc thùc
hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 12 n¨m
2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. ViÖc gi¸m
s¸t, nghiÖm thu chÊt lîng x©y dùng do ngêi ®îc giao qu¶n lý tæ chøc thùc
hiÖn, kh«ng tæ chøc héi ®ång nghiÖm thu nhµ níc.
Trêng hîp x¶y ra sù cè trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n th× ngêi ®îc giao
qu¶n lý ph¶i trùc tiÕp gi¶i quyÕt, xö lý hoÆc b¸o c¸o ngêi cã thÈm quyÒn ®îc
quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy ®Ó xö lý. Tr×nh tù gi¶i
quyÕt vµ h×nh thøc xö lý sù cè c«ng tr×nh thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ
®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ
qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng.
4. Sau khi nghiÖm thu c«ng tr×nh hoµn thµnh ®Ó ® a vµo sö dông, ngêi
®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc cã tr¸ch
nhiÖm:
a) B¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc hoµn thµnh c«ng tr×nh.
b) Lu tr÷, qu¶n lý, khai th¸c hå s¬ tµi liÖu dù ¸n, c«ng tr×nh theo quy
®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc.
c) Thùc hiÖn vËn hµnh, b¶o hµnh, b¶o tr× theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ
theo nh÷ng nguyªn t¾c vÒ b¶o vÖ c«ng tr×nh bÝ mËt.
5. Ngêi ®îc giao qu¶n lý thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc
chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Thñ tíng ChÝnh phñ, ngêi cã thÈm quyÒn ®îc quy
®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.
5


6. ViÖc kiÓm tra, thanh tra ®èi víi c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ n íc ®îc thùc
hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ.


§iÒu 10. Qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh
1. ViÖc qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc thùc hiÖn
theo nh÷ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07 th¸ng 02
n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.
2. Trêng hîp Nhµ níc cha cã quy ®Þnh vÒ ®¬n gi¸ ®èi víi nh÷ng c«ng
viÖc thuéc c«ng tr×nh ®Æc thï th× ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn dù ¸n ®îc
tæ chøc x©y dùng ®¬n gi¸ tr×nh Bé tr ëng hoÆc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n
cÊp tØnh qu¶n lý trùc tiÕp xem xÐt phª duyÖt. Ngêi phª duyÖt ®¬n gi¸ ph¶i
chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh.
3. ViÖc qu¶n lý, thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh
bÝ mËt nhµ níc thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh.


Ch¬ng III
c«ng tr×nh theo lÖnh khÈn cÊp


§iÒu 11. Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc x©y dùng c«ng
tr×nh theo lÖnh khÈn cÊp
1. Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc x©y dùng c«ng tr×nh theo
lÖnh khÈn cÊp lµ ngêi cã thÈm quyÒn ban bè t×nh tr¹ng khÈn cÊp, quyÕt
®Þnh t×nh huèng khÈn cÊp, quyÕt ®Þnh biÖn ph¸p khÈn cÊp ® îc quy ®Þnh
t¹i Ph¸p lÖnh T×nh tr¹ng khÈn cÊp, Ph¸p lÖnh §ª ®iÒu, Ph¸p lÖnh Phßng,
chèng lôt b·o vµ c¸c ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan.
2. Néi dung quyÕt ®Þnh x©y dùng c«ng tr×nh khÈn cÊp gåm: x¸c ®Þnh
ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh khÈn cÊp; nhiÖm vô
x©y dùng c«ng tr×nh; c¸c yªu cÇu ®èi víi c«ng tr×nh; nguån lùc ®îc huy ®éng;
nguyªn t¾c thanh to¸n vµ ®Òn bï phï hîp víi ph¸p luËt vÒ t×nh tr¹ng khÈn cÊp
vµ t×nh huèng khÈn cÊp.


§iÒu 12. Ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh theo
lÖnh khÈn cÊp
1. Ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh theo lÖnh khÈn
cÊp lµ ngêi ®øng ®Çu c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh phï hîp víi c«ng tr×nh
x©y dùng theo lÖnh khÈn cÊp.
2. Ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh khÈn cÊp ® îc
quyÒn quyÕt ®Þnh toµn bé c¸c c«ng viÖc trong ho¹t ®éng x©y dùng ®Ó tæ
chøc thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng
quyÕt ®Þnh cña m×nh.
6


§ iÒu 13. X©y dùng c«ng tr×nh
1. Khi x©y dùng c«ng tr×nh theo lÖnh khÈn cÊp ph¶i ¸p dông thiÕt kÕ
®iÓn h×nh, thiÕt kÕ mÉu, c«ng tr×nh ®îc l¾p ghÐp theo cÊu kiÖn vµ m«
®un ®îc chÕ t¹o s½n hoÆc vËt liÖu s½n cã. Tr êng hîp kh«ng cã s½n hoÆc
kh«ng thÓ ¸p dông ®îc th× cho phÐp võa thiÕt kÕ võa thi c«ng.
2. §Þa ®iÓm vµ ®Êt ®ai ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh khÈn cÊp do Uû ban
nh©n d©n cÊp tØnh n¬i cã yªu cÇu khÈn cÊp quyÕt ®Þnh.
3. Ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh ®îc tæ chøc
thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng: thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ; gi¸m s¸t thi c«ng;
nghiÖm thu c«ng tr×nh; trùc tiÕp qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tiÕn ®é vµ
chÊt lîng c«ng tr×nh.
4. Tuú theo tÝnh chÊt, c«ng n¨ng vµ kh¶ n¨ng sö dông mµ c«ng tr×nh ® -
îc ®a vµo sö dông ngay khi hoµn thµnh tõng phÇn, tõng h¹ng môc hay toµn
bé c«ng tr×nh. C«ng tr×nh hoµn thµnh ph¶i ®îc chuyÓn giao cho bªn qu¶n lý
sö dông.
5. Trêng hîp c«ng tr×nh x©y dùng theo lÖnh khÈn cÊp ®ång thêi lµ c«ng
tr×nh bÝ mËt nhµ níc th× viÖc x©y dùng c«ng tr×nh ®îc qu¶n lý, thùc hiÖn
theo quy ®Þnh t¹i Ch¬ng nµy vµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ bÝ mËt theo quy
®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ ®Þnh nµy.


§iÒu 14. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau thêi h¹n khÈn cÊp
Sau khi hÕt thêi h¹n khÈn cÊp, ngêi ®îc giao x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i
thùc hiÖn c¸c viÖc sau:
1. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ l¹i chÊt lîng c«ng tr×nh ®· ®îc x©y dùng vµ thùc
hiÖn b¶o hµnh c«ng tr×nh.
2. Phôc håi hå s¬ hoµn c«ng c«ng tr×nh vµ lu tr÷ hå s¬, tµi liÖu theo quy
®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng.
3. QuyÕt to¸n c«ng tr×nh theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh.
4. Bµn giao c«ng tr×nh cho bªn qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh.
5. §Ò xuÊt ph¬ng ¸n xö lý, tiÕp tôc x©y dùng hoµn thiÖn c«ng tr×nh
nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng phï hîp víi tiªu chuÈn x©y dùng. Ph¬ng ¸n xö lý hoµn
thiÖn c«ng tr×nh ph¶i tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh theo tr×nh tù,
thñ tôc vµ néi dung ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07
th¸ng 02 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng
tr×nh.
6. Ngêi qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh ph¶i lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý sö dông
c«ng tr×nh hoÆc ph¸ dì c«ng tr×nh hoµn tr¶ l¹i mÆt b»ng nÕu c«ng tr×nh x©y
dùng theo lÖnh khÈn cÊp kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng. Tríc khi ph¸
dì c«ng tr×nh, ngêi ®îc giao qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh ph¶i b¸o c¸o ngêi cã
thÈm quyÒn vÒ gi¶i ph¸p, chi phÝ ph¸ dì vµ gi¶i ph¸p thu håi vËt liÖu.
7


§ iÒu 15. Qu¶n lý vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh
ViÖc qu¶n lý, thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh
khÈn cÊp thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh phï hîp víi c¸c nguån
vèn.


Ch¬ng IV
c«ng tr×nh t¹m


Môc 1
C«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng x©y dùng
c«ng tr×nh chÝnh§iÒu 16. S¬ ®å tæng mÆt b»ng c«ng trêng x©y dùng
1. S¬ ®å tæng mÆt b»ng c«ng trêng x©y dùng lµ b¶n vÏ bè trÝ c«ng
tr×nh chÝnh, c¸c h¹ng môc phô trî vµ c¸c c«ng tr×nh t¹m ®Ó phôc vô x©y
dùng c«ng tr×nh chÝnh.
2. S¬ ®å tæng mÆt b»ng c«ng trêng x©y dùng do chñ ®Çu t lËp khi lËp
dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc do nhµ thÇu x©y dùng lËp nhng ph¶i
®îc chñ ®Çu t phª duyÖt.
Trêng hîp s¬ ®å tæng mÆt b»ng bao gåm c¶ phÇn n»m ngoµi ranh giíi
khu ®Êt cña dù ¸n ®îc giao th× s¬ ®å tæng mÆt b»ng c«ng trêng x©y dùng
ph¶i ®îc c¬ quan qu¶n lý cã thÈm quyÒn cña ®Þa ph ¬ng vÒ quy ho¹ch x©y
dùng vµ ®Êt ®ai chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n víi c¸c néi dung sau:
- ChÊp thuËn s¬ ®å mÆt b»ng c«ng trêng x©y dùng.
- Nguyªn t¾c giao ®Êt vµ sö dông ®Êt t¹m ngoµi ®Þa giíi cña dù ¸n.
- C¸c nguån h¹ tÇng kü thuËt ®îc sö dông cho c«ng trêng x©y dùng.
- C¸c yªu cÇu vÒ m«i trêng, an toµn, an ninh.
3. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng nÕu ph¸t sinh c«ng tr×nh t¹m n»m ngoµi
ranh giíi khu ®Êt cña dù ¸n ®· ®îc giao th× chñ ®Çu t ph¶i xin bæ sung yªu
cÇu vÒ sö dông ®Êt t¹m vµ ph¶i ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn chÊp thuËn
theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.
4. Trêng hîp x©y dùng c«ng tr×nh theo tuyÕn mµ phÇn c«ng tr×nh t¹m
n»m r¶i r¸c däc tuyÕn vµ ngoµi ®Þa giíi dù ¸n th× chØ cÇn lËp yªu cÇu vÒ sö
dông ®Êt vµ xin phÐp t¹m sö dông ®Êt víi c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Þa ph-
¬ng cã c«ng tr×nh ®i qua mµ kh«ng ph¶i lËp s¬ ®å tæng mÆt b»ng c«ng tr -
êng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 §iÒu nµy.
5. C¸c c«ng tr×nh t¹m ®· ®îc thÓ hiÖn trong s¬ ®å tæng mÆt b»ng c«ng
trêng x©y dùng hoÆc trªn khu ®Êt ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn tho¶ thuËn
t¹m sö dông ®Êt th× ®îc tiÕn hµnh x©y dùng khi cã thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng
mµ kh«ng ph¶i xin giÊy phÐp x©y dùng. ThiÕt kÕ c«ng tr×nh t¹m ph¶i b¶o
®¶m an toµn bÒn v÷ng, phßng, chèng ch¸y, næ vµ vÖ sinh m«i trêng phï hîp
víi c«ng n¨ng vµ thêi h¹n sö dông c«ng tr×nh t¹m.
8§ iÒu 17. C«ng tr×nh t¹m cña chñ ®Çu t
1. C«ng tr×nh t¹m cña chñ ®Çu t ph¶i ®îc x¸c ®Þnh trong dù ¸n ®Çu t
x©y dùng c«ng tr×nh vµ ph¶i lËp thiÕt kÕ c¬ së theo quy ®Þnh.
2. Chi phÝ x©y dùng vµ dì bá (nÕu cã) c«ng tr×nh t¹m ® îc tÝnh vµo chi
phÝ trong tæng møc ®Çu t cña dù ¸n theo quy ®Þnh.


§iÒu 18. C«ng tr×nh t¹m cña nhµ thÇu
1. C«ng tr×nh t¹m cña nhµ thÇu do nhµ thÇu x¸c ®Þnh theo gi¶i ph¸p tæ
chøc vµ thùc hiÖn thi c«ng cña m×nh trªn c«ng trêng, phï hîp víi s¬ ®å tæng
mÆt b»ng c«ng trêng x©y dùng hoÆc yªu cÇu phôc vô x©y dùng theo tuyÕn.
2. Tuú theo thêi h¹n sö dông, nhµ thÇu quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän quy
m« c«ng tr×nh cho phï hîp. ViÖc thiÕt kÕ ® îc thùc hiÖn mét bíc lµ thiÕt kÕ
b¶n vÏ thi c«ng.
3. Chi phÝ x©y dùng vµ dì bá (nÕu cã) c«ng tr×nh t¹m ®îc tÝnh trong gi¸
gãi thÇu x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh.


Môc 2
C«ng tr×nh t¹m kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch
x©y dùng ®îc duyÖt


§iÒu 19. ViÖc cÊp giÊy phÐp x©y dùng t¹m
Khi x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ ë riªng lÎ kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch x©y
dùng ®· ®îc duyÖt vµ c«ng bè nhng cha thùc hiÖn gi¶i phãng mÆt b»ng th×
chñ ®Çu t ph¶i xin giÊy phÐp x©y dùng t¹m theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè
16/2005/N§-CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n
®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.


§iÒu 20. Yªu cÇu ®èi víi viÖc x©y dùng c«ng tr×nh t¹m
1. C«ng tr×nh x©y dùng t¹m chØ ®îc tån t¹i cã thêi h¹n theo thêi h¹n ®îc
ghi trong giÊy phÐp x©y dùng t¹m. Khi hÕt thêi h¹n ®îc tån t¹i, chñ c«ng tr×nh
ph¶i tù dì bá. Trêng hîp kh«ng tù gi¸c dì bá, c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®îc phÐp
cìng chÕ dì bá; chñ c«ng tr×nh ph¶i chÞu mäi chi phÝ cho viÖc thi hµnh c ìng
chÕ ph¸ dì c«ng tr×nh.
2. Tuú thuéc vµo thêi h¹n ®îc phÐp tån t¹i cña c«ng tr×nh, chñ ®Çu t x¸c
®Þnh quy m« x©y dùng c«ng tr×nh cho phï hîp.
3. §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng ph¶i lµ nhµ ë riªng lÎ th× kh«ng yªu
cÇu ph¶i lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh mµ chØ cÇn lËp B¸o c¸o kinh
tÕ kü thuËt ®Ó thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt theo quy ®Þnh.
9

Ch¬ng V
§iÒu kho¶n thi hµnh


§iÒu 21. HiÖu lùc thi hµnh
NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.


§ iÒu 22. Tæ chøc thùc hiÖn
C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc
ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung
¬ng, ngêi ®øng ®Çu c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi vµ c¸c tæ chøc
cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản