Nghị định 73/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
165
lượt xem
25
download

Nghị định 73/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 73/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 73/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 73/2009/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 09 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH CÔNG AN XÃ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Công an, NGHN NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Công an xã v : khung s lư ng Phó trư ng Công an xã và Công an viên; tiêu chuNn tuy n ch n, ào t o, hu n luy n, trang ph c, phù hi u, Gi y ch ng nh n Công an xã; ch , chính sách và i u ki n v t ch t b o m cho ho t ng c a Công an xã. i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i Công an xã và các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan n ho t ng c a Công an xã trên toàn lãnh th Vi t Nam. i u 3. Xã tr ng i m, ph c t p v an ninh, tr t t và khung s lư ng Phó trư ng Công an xã và Công an viên 1. Xã tr ng i m, ph c t p v an ninh, tr t t là xã có v trí quan tr ng v chính tr , kinh t , văn hóa – xã h i, an ninh – qu c phòng ho c nơi có tình hình an ninh chính tr thư ng xuyên có di n bi n ph c t p. Vi c xác nh xã tr ng i m, ph c t p v an ninh, tr t t do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) ngh , B trư ng B Công an xem xét, quy t nh. Hàng năm, các a phương rà soát, ngh i u ch nh, b sung xã tr ng i m, ph c t p v an ninh, tr t t . 2. Khung s lư ng Phó trư ng Công an xã và Công an viên ư c quy nh như sau: a) M i xã ư c b trí 01 Phó trư ng Công an xã; xã tr ng i m, ph c t p v an ninh, tr t t , xã lo i 1 và xã lo i 2 ư c b trí không quá 02 Phó Trư ng Công an xã;
  2. b) M i thôn, xóm, làng, p, b n, buôn, phum, sóc và ơn v dân cư tương ương ư c b trí 01 Công an viên. i v i thôn, xóm, làng, p, b n, buôn, phum, sóc và ơn v dân cư tương ương thu c xã tr ng i m, ph c t p v an ninh, tr t t , xã lo i 1 và xã lo i 2 ư c b trí không quá 02 Công an viên; c) Tr s ho c nơi làm vi c c a Công an xã ư c b trí không quá 03 Công an viên làm nhi m v thư ng tr c 24/24 gi hàng ngày. i u 4. Tiêu chu n tuy n ch n vào Công an xã 1. Công dân Vi t Nam t 18 tu i tr lên, có các tiêu chuNn dư i ây thì ư c xem xét, tuy n ch n vào Công an xã nơi mình cư trú: a) Lý l ch rõ ràng, phNm ch t o c t t, không có ti n án, ti n s ; b n thân và gia ình ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. Trư ng Công an xã ph i là ng viên ng C ng s n Vi t Nam; b) s c kh e th c hi n nhi m v Công an xã ( ư c cơ s y t c p huy n tr lên ch ng nh n); c) Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã ph i là ngư i ã h c xong chương trình trung h c ph thông tr lên (có b ng t t nghi p ho c có gi y ch ng nh n ã h c h t chương trình trung h c ph thông do cơ quan có thNm quy n c p); Công an viên ph i là ngư i ã t t nghi p t trung h c cơ s tr lên; i v i mi n núi, vùng sâu, vùng xa không có i tư ng tuy n ch n có tiêu chuNn h c v n theo quy nh t i i m này thì trình h c v n c a Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên có th th p hơn nhưng cũng ph i là ngư i ã h c xong chương trình ti u h c tr lên; d) Có kh năng th c hi n nhi m v và có ơn t nguy n tham gia Công an xã. 2. y ban nhân dân c p huy n, y ban nhân dân c p xã ph i có quy ho ch, k ho ch tuy n ch n, b trí, s d ng Công an xã, b o m n nh, lâu dài, áp ng yêu c u b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i a bàn cơ s ; ưu tiên tuy n ch n chi n sĩ ph c v có th i h n trong Công an nhân dân ã hoàn thành nghĩa v tr v a phương tham gia l c lư ng Công an xã. Vi c tuy n ch n ngư i tham gia Công an xã ph i b o m dân ch , công khai, minh b ch, theo úng tiêu chuNn quy nh t i Ngh nh này và hư ng d n c a B Công an. Trư ng Công an c p huy n, Trư ng Công an xã có trách nhi m tham mưu, giúp Ch t ch y ban nhân dân cùng c p trong vi c quy ho ch, tuy n ch n, b trí, s d ng Công an xã. i u 5. ào t o, hu n luy n, b i dư ng Công an xã 1. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã ư c ào t o, b i dư ng, hu n luy n t i Trung tâm hu n luy n và b i dư ng nghi p v c a Công an c p t nh ho c các trư ng Trung h c C nh sát nhân dân, Trung h c An ninh nhân dân.
  3. 2. B trư ng B Công an quy nh c th th i gian, chương trình, n i dung ào t o Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã. i u 6. Trang ph c, phù hi u, Gi y ch ng nh n Công an xã 1. Trang ph c và niên h n s d ng trang ph c c a Công an xã ư c quy nh như sau: STT Tên trang ph c ơn v tính S lư ng Niên h n (năm) 1 Mũ m m cái 1 2 2 Mũ c ng cái 1 3 3 Mũ b o hi m cái 1 5 4 Qu n, áo thu ông b 1 2 5 Áo sơ mi cái 2 2 6 Qu n, áo xuân hè b 1 1 7 Dây lưng nh cái 1 3 8 Gi y da ôi 1 2 9 Bít t t ôi 2 1 10 Áo m cái 1 3 11 Ca ra vát cái 1 2 12 Qu n, áo i mưa b 1 3 Qu n, áo thu ông và áo m ư c trang b cho các a phương t Th a Thiên Hu tr ra phía B c và 5 t nh Tây Nguyên; các a phương còn l i ư c trang b qu n, áo xuân hè. 2. Màu trang ph c: - Qu n, áo, mũ, bít t t màu c úa; - Dây lưng nh màu nâu, khóa màu vàng; - Gi y da màu en. 3. Ki u trang ph c a) Áo thu ông: - Áo m c trong may ki u sơ mi dài tay, c ng (có th t ca ra vát); - Áo m c ngoài may ki u veston dài tay, thân áo trư c có 4 túi may p ngoài, cúc áo b ng nh a cùng màu v i. Trên tay trái c a áo có g n phù hi u Công an xã. b) Áo xuân hè may ki u bludong dài tay, c ng; thân áo trư c có 2 túi ng c may p ngoài, cúc áo b ng nh a cùng màu v i. Trên tay trái áo có g n phù hi u Công an xã
  4. (hình lá ch n cao 90 mm, r ng 70 mm, n n màu xanh l c, ư ng vi n xung quanh phù hi u màu vàng, trên n n phù hi u có hàng ch Công an xã); c) Qu n may theo ki u qu n âu; d) Mũ m m, phía trên có g n phù hi u Công an xã (hình lá ch n, trên n n bi u tư ng gi a có hình thanh ki m và ngôi sao năm cánh màu vàng, dư i bi u tư ng là hình n a bánh xe và có hình cu n thư màu vàng, trên n n cu n thư có ch “Công an xã” màu ). 4. Trang ph c, phù hi u và Gi y ch ng nh n c a Công an xã ph i ư c qu n lý ch t ch theo úng ch quy nh và ch ư c s d ng khi thi hành công v . Nghiêm c m vi c cho mư n, cho thuê, mua, bán trái phép trang ph c, phù hi u Công an xã. 5. B trư ng B Công an quy nh c th và hư ng d n chi ti t m u trang ph c, phù hi u, Gi y ch ng nh n Công an xã; quy nh vi c c p, i, thu h i và x lý vi ph m i v i trư ng h p làm m t Gi y ch ng nh n Công an xã. i u 7. Ch , chính sách i v i Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên 1. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên ư c hư ng ch lương, ph c p theo quy nh c a Chính ph v ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n. 2. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên th c hi n b o hi m xã h i và b o hi m y t theo quy nh c a Lu t B o hi m xã h i, Lu t B o hi m y t . B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Công an hư ng d n vi c th c hi n b o hi m xã h i và b o hi m y t i v i Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên theo quy nh c a Lu t B o hi m xã h i, Lu t B o hi m y t . 3. Trư ng Công an xã có th i gian ph c v liên t c t 60 tháng tr lên ư c hư ng ph c p thâm niên m i năm b ng 1% lương và ph c p hi n hư ng; có th i gian công tác liên t c t 15 năm tr lên n u ngh vi c vì lý do chính áng mà chưa i u ki n ngh hưu thì ư c hư ng tr c p m t l n, c m i năm công tác ư c tính b ng 1,5 tháng m c bình quân ti n lương và ph c p óng b o hi m hi n hư ng. Ph c p thâm niên ư c chi tr hàng tháng cùng kỳ lương và dùng óng, hư ng ch b o hi m xã h i và b o hi m y t . 4. Phó trư ng Công an xã và Công an viên có th i gian công tác liên t c t 15 năm tr lên n u ngh vi c vì lý do chính áng thì ư c hư ng tr c p m t l n, c m i năm công tác ư c tính b ng 1,5 tháng m c bình quân ph c p hi n hư ng; khi ư c c i t p trung ào t o, hu n luy n, b i dư ng chính tr , pháp lu t, nghi p v ư c hư ng ch b i dư ng b ng m c ti n ăn cơ b n c a chi n s ph c v có th i h n cho Công an nhân dân; khi i công tác ư c hư ng ch như i v i công ch c c p xã.
  5. 5. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên khi làm nhi m v thư ng tr c s n sàng chi n u t i nh ng nơi thu c a bàn tr ng i m, ph c t p v an ninh, tr t t ư c hư ng tr c p m i ngày b ng 0,05 l n c a lương t i thi u chung. Trư ng h p làm nhi m v cách xa nơi cư trú, không có i u ki n i, v hàng ngày thì ư c cơ quan ã ra quy t nh huy ng b trí nơi ngh , h tr phương ti n, chi phí i l i ho c thanh toán ti n tàu xe m t l n i, v . 6. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên b m au trong th i gian công tác ư c khám, ch a b nh t i các cơ s y t và ư c h tr thanh toán ti n khám, ch a b nh t ngu n ngân sách a phương, m c h tr c th do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh. 7. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên b tai n n trong làm nhi m v , trong khi t p trung ào t o, hu n luy n, b i dư ng chính tr , pháp lu t, nghi p v ho c trên ư ng i làm nhi m v , trên ư ng i, v nơi t p trung hu n luy n, b i dư ng chính tr , pháp lu t, nghi p v theo quy t nh tri u t p c a c p có thNm quy n thì ư c hư ng các ch như sau: a) ư c thanh toán chi phí y t trong quá trình sơ c u, c p c u n khi i u tr n nh thương t t, xu t vi n; b) Sau khi i u tr , ư c y ban nhân dân xã gi i thi u i giám nh kh năng lao ng t i H i ng giám nh y khoa theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p ngư i có tham gia b o hi m xã h i thì th c hi n tr c p m t l n ho c hàng tháng theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i. Trư ng h p ngư i chưa tham gia b o hi m xã h i b suy gi m kh năng lao ng t 5% tr lên thì ư c hư ng ch tr c p m t l n, m c tr c p do B Công an và B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n c th ; c) Ngư i b tai n n làm khi m khuy t m t hay nhi u b ph n cơ th ho c ch c năng, bi u hi n dư i nh ng d ng t t khác nhau, làm suy gi m kh năng ho t ng, khi n cho lao ng, h c t p g p nhi u khó khăn thì ư c hư ng các ch ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t i v i ngư i tàn t t; d) Trư ng h p b ch t, k c ch t trong th i gian i u tr l n u, n u ngư i b ch t có tham gia b o hi m xã h i thì th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i; trư ng h p ngư i b ch chưa tham gia b o hi m xã h i thì ngư i ch u trách nhi m mai táng ư c nh n ti n mai táng b ng 08 (tám) tháng lương t i thi u và gia ình c a ngư i ó ư c tr c p m t l n b ng 05 (năm) tháng lương t i thi u. 8. Trư ng Công an xã, Phó trư ng Công an xã và Công an viên b thương, hy sinh trong khi làm nhi m v ho c vì lý do thi hành công v , ư c hư ng các ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t v ưu ãi ngư i có công v i cách m ng. 9. Kinh phí chi tr các ch b tai n n do ngân sách a phương chi tr . iv i ngư i có tham gia b o hi m xã h i thì do qu b o hi m xã h i chi tr . i u 8. B o m kinh phí và cơ s v t ch t ph c v ho t ng c a Công an xã
  6. 1. Ngu n kinh phí b o m cho ho t ng c a Công an xã g m ngân sách trung ương và ngân sách a phương. 2. Nhà nư c b o m kinh phí và cơ s v t ch t ph c v ho t ng, ào t o, hu n luy n, b i dư ng, th c hi n ch , chính sách và các i u ki n c n thi t khác cho Công an xã. 3. Chi ngân sách nhà nư c b o m cho ho t ng c a Công an xã ư c th c hi n như sau: a) Nhi m v chi c a B Công an: - B o m công tác ào t o, hu n luy n, b i dư ng v chính tr , pháp lu t, nghi p v cho l c lư ng Công an xã do B Công an t ch c và b o m ch b i dư ng cho Phó trư ng Công an xã và Công an viên khi ư c c i h c t p t i các khóa ào t o, hu n luy n, b i dư ng ó; - S n xu t, mua s m, s a ch a vũ khí, công c h tr , trang thi t b , m u trang ph c, phù hi u, Gi y ch ng nh n Công an xã; - Chi t ng k t, khen thư ng trong công tác xây d ng l c lư ng Công an xã do B Công an t ch c; - Các kho n chi khác cho Công an xã theo quy nh c a pháp lu t thu c trách nhi m c a B Công an. b) Nhi m v chi c a a phương: - Chi tr ti n lương, ph c p và óng, n p b o hi m xã h i, b o hi m y t . - Th c hi n các ch , chính sách: b i dư ng, tr c p, m au, thai s n, tai n n, b thương, b hy sinh ho c t tr n; - Chi cho công tác ào t o, hu n luy n, b i dư ng chính tr , pháp lu t, nghi p v do a phương t ch c và b o m ch b i dư ng cho Phó trư ng Công an xã và Công an viên khi ư c c i h c t p t i các t ào t o, hu n luy n, b i dư ng ó; - Mua s m trang ph c, phù hi u và in, c p Gi y ch ng nh n Công an xã theo m u quy nh c a B Công an; - Chi sơ k t, t ng k t và khen thư ng ơn v , t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác xây d ng l c lư ng Công an xã do a phương t ch c; - Các kho n chi khác cho Công an xã theo quy nh c a pháp lu t thu c trách nhi m c a a phương. i v i m t s nhi m v chi n u ã th c hi n ch b o hi m xã h i, b o hi m y t thì do cơ quan b o hi m xã h i chi tr , ngân sách nhà nư c không th c hi n nhi m v chi này;
  7. c) Vi c l p d toán, ch p hành và quy t toán ngân sách b o m cho ho t ng c a Công an xã ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n. 4. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan b o m kinh phí th c hi n Pháp l nh Công an xã và Ngh nh này theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. i u 9. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 25 tháng 10 năm 2009 và thay th Ngh nh s 40/1999/N -CP ngày 23 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v Công an xã. 2. B trư ng B Công an ch u trách nhi m quy nh c th và hư ng d n chi ti t thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản