Nghị định 73-CP của Chính phủ

Chia sẻ: ngoctrang

Nghị định 73-CP của Chính phủ về quy định chi tiết việc phân hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 73-CP của Chính phủ

v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
NGHÞ ®ÞNH
CñA CHÝNH PHñ Sè 73-CP NGµY 25-10-1993 QUY ®ÞNH CHI TIÕT
VIÖC PH©N H¹NG ®ÊT TÝNH THUÕ Sö DôNG ®ÊT N«NG NGHIÖP.


CHÝNH PHñ


C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992;
C¨n cø LuËt ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®îc Quèc héi níc Céng
hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ IX th«ng qua ngµy 10 th¸ng 7 n¨m 1993;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Bé trëng Bé N«ng nghiÖp
vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm vµ Tæng côc trëng Tæng côc Qu¶n lý ruéng
®Êt,

NGHÞ ®ÞNH:§iÒu 1. - C¨n cø ®Ó ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ sö dông ®Êt n«ng
nghiÖp lµ c¸c yÕu tè chÊt ®Êt, vÞ trÝ, ®Þa h×nh, ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi
tiÕt vµ ®iÒu kiÖn tíi tiªu. Tiªu chuÈn cña tõng yÕu tè ®îc x¸c ®Þnh nh sau :
1. YÕu tè chÊt ®Êt lµ ®é ph× cña ®Êt thÝch hîp víi tõng lo¹i c©y trång;
®èi víi ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû s¶n cßn bao gåm ®é muèi vµ nguån
dinh dìng cña níc.
2. YÕu tè vÞ trÝ cña ®Êt lµ kho¶ng c¸ch so víi n¬i c tró cña ngêi sö
dông ®Êt, kho¶ng c¸ch so víi thÞ trêng tiªu thô n«ng s¶n phÈm theo tõng tr-
êng hîp cô thÓ.
3. YÕu tè ®Þa h×nh cña ®Êt lµ ®é b»ng ph¼ng, ®é dèc, ®é tròng
hoÆc ngËp óng cña m¶nh ®Êt.
4. YÕu tè ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt lµ nhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m
vµ c¸c th¸ng trong n¨m; lîng ma trung b×nh hµng n¨m vµ c¸c th¸ng trong n¨m;
sè th¸ng kh« h¹n trong n¨m; tÇn suÊt xuÊt hiÖn lò, b·o, s¬ng muèi, giã kh«
nãng trong n¨m vµ tõng th¸ng; ®é Èm ¶nh hëng ®Õn sinh trëng cña c©y
trång.
5. YÕu tè ®iÒu kiÖn tíi tiªu ®èi víi ®Êt trång c©y hµng n¨m lµ møc ®é tíi
tiªu chñ ®éng; ®èi víi ®Êt trång c©y l©u n¨m lµ møc ®é gÇn, xa nguån níc
hoÆc kh«ng cã nguån níc vµ ®iÒu kiÖn tho¸t níc.
Tiªu chuÈn cô thÓ cña tõng yÕu tè ®Ó ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ ®èi víi
c¸c lo¹i c©y trång chÝnh ®îc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy.


§iÒu 2 .- ViÖc ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c c©y trång chÝnh
®îc qui ®Þnh nh sau:
1. §èi víi ®Êt trång c©y hµng n¨m th× ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ theo
®Êt trång lóa; dùa vµo tiªu chuÈn cña 5 yÕu tè qui ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña NghÞ
®Þnh nµy cã tham kh¶o n¨ng suÊt b×nh qu©n ®¹t ®îc trong ®iÒu kiÖn canh
t¸c b×nh thêng cña 5 n¨m (1986-1990).
2

§èi víi ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû s¶n n»m trong vïng ®Êt trång
c©y hµng n¨m, th× thùc hiÖn ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ nh ®Êt trång c©y
hµng n¨m.
§èi víi ®Êt cã mÆt níc mÆn, lî chuyªn dïng vµo nu«i trång thuû s¶n ph¶i
c¨n cø vµo chÊt ®Êt, khÝ hËu thêi tiÕt, vÞ trÝ, ®Þa h×nh vµ ®iÒu kiÖn cÊp
tho¸t níc, cã tham kh¶o n¨ng suÊt b×nh qu©n ®¹t ®îc trong ®iÒu kiÖn canh
t¸c b×nh thêng cña n¨m (1986-1990) hoÆc cña c¸c n¨m gÇn nhÊt.
2. §èi víi ®Êt trång cá dïng vµo ch¨n nu«i th× ph©n h¹ng ®Êt theo ®Êt
trång c©y hµng n¨m.
3. §èi víi ®Êt trång c©y l©u n¨m (trõ ®Êt trång c¸c lo¹i c©y l©u n¨m thu
ho¹ch mét lÇn nh gç, tre, nøa, song, m©y...) th× dùa vµo tiªu chuÈn cña c¸c
yÕu tè ®Ó ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ.
Riªng ®èi víi ®Êt trång c¸c lo¹i c©y l©u n¨m thu ho¹ch mét lÇn th× kh«ng
ph©n h¹ng ®Êt, khi cã thu ho¹ch sÏ thùc hiÖn viÖc thu thuÕ 4% gi¸ trÞ s¶n l-
îng khai th¸c.


§iÒu 3.- C¨n cø tiªu chuÈn h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ, Bé Tµi chÝnh thèng
nhÊt víi Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm, Tæng côc Qu¶n lý
ruéng ®Êt, x¸c ®Þnh tiªu chuÈn h¹ng ®Êt ®Õn huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh
phè thuéc tØnh lµm c¬ së cho viÖc ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ cña tõng ®Þa
ph¬ng.


§iÒu 4.- C¨n cø vµo tiªu chuÈn h¹ng ®Êt, thùc tÕ ®Êt ®ai vµ kÕt qu¶
s¶n xuÊt ë ®Þa ph¬ng. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -
¬ng chØ ®¹o, híng dÉn viÖc ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ ë ®Þa ph¬ng.


§iÒu 5.- Theo sù chØ ®¹o cña Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ
x·, thµnh phè thuéc tØnh, Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn tiÕn hµnh
ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ.
Héi ®ång t vÊn thuÕ x· gióp Uû ban nh©n d©n x· ph©n h¹ng ®Êt ë x·.
Tríc khi b¸o c¸o lªn Uû ban nh©n d©n cÊp trªn vÒ kÕt qu¶ ph©n h¹ng
®Êt tÝnh thuÕ, Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn ph¶i niªm yÕt c«ng khai
kÕt qu¶ ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ cña x· trong thêi h¹n 20 ngµy ®Ó nh©n
d©n tham gia ý kiÕn, kÞp thêi cã ®iÒu chØnh cÇn thiÕt vµ hé nép thuÕ x¸c
nhËn h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ cña m×nh.


§iÒu 6.- Chi côc thuÕ gióp Uû ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·,
thµnh phè thuéc tØnh chØ ®¹o, híng dÉn c¸c x·, phêng, thÞ trÊn ph©n h¹ng
®Êt tÝnh thuÕ, kiÓm tra xem xÐt vµ tæng hîp kÕt qu¶ ph©n h¹ng ®Êt cña
®Þa ph¬ng m×nh, b¸o c¸o Côc thuÕ ®Ó tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh
phè trùc thuéc Trung ¬ng.


§iÒu 7.- Côc thuÕ gióp Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc
Trung ¬ng kiÓm tra vµ xÐt duyÖt tæng hîp kÕt qu¶ ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ
3

cña ®Þa ph¬ng, b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª
chuÈn.
H¹ng ®Êt tÝnh thuÕ sau khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª chuÈn lµ c¨n
cø tÝnh thuÕ, lËp sæ thuÕ.
H¹ng ®Êt tÝnh thuÕ ®îc æn ®Þnh 10 n¨m.
Trong thêi h¹n æn ®Þnh h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ, ®èi víi vïng Nhµ níc cã
®Çu t lín vÒ giao th«ng, thuû lîi, c¶i t¹o ®Êt vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®em l¹i
hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n møc b×nh qu©n cña thêi kú 5 n¨m (1986-1990),
th× Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®iÒu chØnh
h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª chuÈn.
§iÒu 8.- NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 25 th¸ng 10
n¨m 1993.
Nh÷ng quy ®Þnh vÒ ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ tríc ®©y ®Òu b·i bá.
Bé trëng Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn chi tiÕt viÖc thi hµnh
NghÞ ®Þnh nµy.


§iÒu 9.- Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan
thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc
Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh nghÞ ®Þnh nµy.


TIªU CHUÈN TõNG YÕU Tè ®Ó PH©N H¹NG ®ÊT TÝNH THUÕ
CñA C¸C C©Y TRåNG CHÝNH
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 73-CP ngµy 25-10-1993 cña ChÝnh
phñ).

1. §èi víi ®Êt trång lóa


Sè TT Tiªu chuÈn c¸c yÕu tè §iÓm
I. ChÊt ®Êt
1 §Êt cã ®é ph× cao 10
2 §Êt cã ®é ph× trung b×nh 7
3 §Êt cã ®é ph× thÊp 5
4 §Êt cã ®é ph× qu¸ thÊp, ph¶i c¶i t¹o nhiÒu míi s¶n 2
xuÊt ®îc
II. VÞ trÝ
1 C¸ch n¬i c tró cña hé sö dông ®Êt díi 3km 7
2 C¸ch n¬i c tró cña hé sö dông ®Êt tõ 3km ®Õn díi 5
5km
3 C¸ch n¬i c tró cña hé sö dông ®Êt tõ 5km ®Õn 8km 3
4 C¸ch n¬i c tró cña hé sö dông ®Êt trªn 8km 1
4III. §Þa h×nh
1 §Þa h×nh b»ng ph¼ng, vµn 8
2 §Þa h×nh b»ng ph¼ng, vµn cao 6
3 §Þa h×nh vµn thÊp 4
4 §Þa h×nh cao, tròng 2
IV. §iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt
1 ThuËn lîi víi viÖc trång lóa, kh«ng cã h¹n chÕ g× 0
2 T¬ng ®èi thuËn lîi víi viÖc trång lóa, cã mét ®iÒu
kiÖn h¹n chÕ 7
3 T¬ng ®èi thuËn lîi víi viÖc trång lóa cã,hai ®Õn ba 5
®iÒu kiÖn h¹n chÕ
4 Kh«ng thuËn lîi cho viÖc trång lóa, cã Ýt nhÊt 4 2
®iÒu kiÖn h¹n chÕ: b·o, lò, s¬ng muèi, giã Lµo
V. §iÒu kiÖn tíi tiªu
1 Tíi tiªu chñ ®éng trªn 70% thêi gian cÇn tíi tiªu 10
2 Tíi tiªu chñ ®éng tõ 50% ®Õn 70% thêi gian cÇn tíi 7
tiªu
3 Tíi tiªu chñ ®éng díi 50% thêi gian cÇn tíi tiªu 5
4 Dùa vµo níc trêi, bÞ óng ngËp, kh« h¹n 2


Tæng hîp ®iÓm cña c¸c yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ cña
®Êt trång lóa chia lµm 6 h¹ng nh sau:


H¹ng ®Êt Tæng sè ®iÓm cña 5 yÕu tè
I Tõ 39 ®iÓm trë lªn vµ trong 4 yÕu tè: chÊt ®Êt, khÝ hËu, thêi
tiÕt, ®iÒu kiÖn tíi tiªu, ®Þa h×nh kh«ng cã yÕu tè nµo xÊu
II Tõ 33 ®Õn 38 ®iÓm
III Tõ 27 ®Õn 32 ®iÓm
IV Tõ 21 ®Õn 26 ®iÓm
V Tõ 15 ®Õn 20 ®iÓm
VI Díi 15 ®iÓm


N¨ng suÊt lóa dïng ®Ó tham kh¶o khi ph©n h¹ng ®Êt


H¹ng Tæng sè ®iÓm Sè vô N¨ng suÊt b×nh qu©n mét vô (kg
®Êt cña yÕu tè s¶n xuÊt thãc/ha)
5


chÝnh
trong n¨m
Ruéng2 vô trë Ruéng 1 vô
lªn
I Tõ 39 ®iÓm trë lªn 1 ®Õn 2 Trªn 3000kg Trªn 5500kg

II Tõ 33 ®Õn 38 ®iÓm Tõ 2500 - 3000kg Tõ 4500 - 5500kg
III 1 ®Õn 2
Tõ 27 ®Õn 32 ®iÓm Tõ 2000 - 2500kg Tõ 3500 - 4500kg

IV Tõ 21 ®Õn 26 ®iÓm Díi 2000kg Tõ 2700 - 3500kg
1 ®Õn 2
V Tõ 15 ®Õn 20 ®iÓm vô - Tõ 2000 - 2700kg
VI Díi 15 ®iÓm 1 ®Õn 2 - Díi 2000kg

1 vô
1 vô


2. §èi víi ®Êt cã mÆt níc mÆn, lî nu«i trång thuû s¶n


Sè thø tù Tiªu chuÈn c¸c yÕu tè ®iÓm Thang
I. ChÊt ®Êt
1 §Êt cã ®é ph× cao 10
2 §Êt cã ®é ph× trung b×nh 7
3 §Êt cã ®é ph× thÊp 5
4 §Êt cã ®é ph× qu¸ thÊp, ph¶i c¶i t¹o l©u dµi míi 2
trång ®îc
II. VÞ trÝ
1 C¸ch ®« thÞ díi 20km 7
2 C¸ch ®« thÞ tõ 20km ®Õn díi 50km 5
3 C¸ch ®« thÞ tõ 50km ®Õn 80km 3
4 C¸ch ®« thÞ trªn 80km 1
III. §Þa h×nh
1 B»ng ph¼ng, ®é ngËp níc cao, c«ng tr×nh ®îc 8
b¶o vÖ an toµn
2 B»ng ph¼ng, ®é ngËp níc t¬ng ®èi cao, c«ng 6
tr×nh ®îc b¶o vÖ an toµn ³
3 T¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®é ngËp níc trung b×nh, 4
®é an toµn cña c«ng tr×nh bÞ h¹n chÕ ³
4 B·i cao, ®é ngËp níc thÊp, ®é an toµn c«ng tr×nh 2
kÐm
IV. §iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt
6


1 ThuËn lîi nhÊt cho viÖc nu«i trång thuû s¶n 10
2 ThuËn lîi cho viÖc nu«i trång thuû s¶n 7
3 T¬ng ®èi thuËn lîi cho viÖc nu«i trång thuû s¶n 5
4 Kh«ng thuËn lîi cho viÖc nu«i trång thuû s¶n 2
V. §iÒu kiÖn tíi tiªu
1 §é muèi quanh n¨m æn ®Þnh, giµu nguån dinh d- 10
ìng vµ nguån thøc ¨n cho c¸c ®èi tîng nu«i trång
(®é ph× cao)
2 §é muèi biÕn ®éng, t¬ng ®èi giµu nguån dinh d- 7
ìng vµ thøc cho c¸c ®èi tîng nu«i trång (®é ph×
kh¸)
3 §é muèi biÕn ®éng theo mïa nhng biªn ®é kh«ng 5
lín (®é ph× trung b×nh)
4 §é muèi kh«ng æn ®Þnh, biÕn ®éng rÊt lín theo 2
mïa (®é ph× qu¸ thÊp)


(*) Sè ®iÓm cña tõng h¹ng ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû s¶n còng t-
¬ng tù nh sè ®iÓm quy ®Þnh cho tõng h¹ng ®Êt trång lóa.


3. §èi víi ®Êt trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m


Sè TT Tiªu chuÈn c¸c yÕu tè Thang
®iÓm
I. ChÊt ®Êt
1 §Êt cã ®é ph× cao 10
2 §Êt cã ®é ph× trung b×nh 8
3 §Êt cã ®é ph× qu¸ thÊp, ph¶i c¶i t¹o míi s¶n 6
xuÊt ®îc
II. VÞ trÝ
1 C¸ch ®« thÞ díi 30 km 6
2 C¸ch ®« thÞ tõ 30 ®Õn 80 km 4
3 C¸ch ®« thÞ trªn 80 km 2
III. §Þa h×nh
1 §é dèc tõ 0-8 ®é 8
2 §é dèc tõ 8-15 ®é 6
3 §é dèc trªn 15-25 ®é 4
IV. §iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt
1 ThuËn lîi cho viÖc trång c©y c«ng nghiÖp 10
72 T¬ng ®èi phï hîp cho viÖc trång c©y c«ng 8
nghiÖp
3 Ýt thuËn lîi cho viÖc trång c©y c«ng nghiÖp 6
V. §iÒu kiÖn tíi tiªu (chÕ ®é níc)
1 Kh¶ n¨ng tíi, tiªu níc tèt 10
2 Kh¶ n¨ng tíi, tiªu níc trung b×nh 8
3 Kh¶ n¨ng tíi, tiªu níc kÐm 6


4. §Êt trång c©y ¨n qu¶ l©u n¨m


Sè TT Tiªu chuÈn c¸c yÕu tè Thang ®iÓm
I. ChÊt ®Êt
1 §Êt cã ®é ph× cao 10
2 §Êt cã ®é ph× trung b×nh 8
3 §Êt cã ®é ph× thÊp, ph¶i c¶i t¹o míi s¶n xuÊt 6
®îc
II. VÞ trÝ
1 C¸ch ®« thÞ díi 30 km 6
2 C¸ch ®« thÞ tõ 30 ®Õn 80 km 4
3 C¸ch ®« thÞ trªn 80 km 2
III. §Þa h×nh
1 §é dèc tõ 0-8 ®é 8
2 §é dèc tõ 8-15 ®é 6
3 §é dèc tõ 15-20 ®é vµ trªn 20 ®é 4
IV. §iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt
1 ThuËn lîi cho viÖc trång c©y ¨n qu¶ 10
2 T¬ng ®èi thuËn lîi cho viÖc trång c©y ¨n qu¶ 8
3 Ýt thuËn lîi cho viÖc trång c©y ¨n qu¶ 6
V. §iÒu kiÖn tíi tiªu (chÕ ®é níc)
1 Kh¶ n¨ng tiªu níc tèt; nguy c¬ ngËp óng 10
kh«ng cã; gÇn nguån níc tíi
2 Kh¶ n¨ng tíi tiªu níc trung b×nh; nguy c¬ ngËp 8
óng kh«ng cã; t¬ng ®èi gÇn nguån níc tíi
3 Kh¶ n¨ng tiªu níc kÐm; cã nguy c¬ ngËp óng; 6
xa nguån níc tíi
8

Top Download Thuế-Phí-Lệ Phí-Kinh Phí

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản