Nghị định 74/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
160
lượt xem
16
download

Nghị định 74/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 74/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 74/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  74/2003/N§­C P  n g µ y   26 th¸ng 6 n¨ m  2003  Q u y  ® Þ n h  x ö   h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h   p trong l Ü nh v ù c ® i Ö n   ù c l C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 02    n¨m  2002; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B C«ng  nghiÖp,   Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh Vi ph¹m  µnh  Ýnh    h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùclµhµnh    è      v® l    vic ý hoÆc   ý  v«  viph¹m      c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ýnhµ  íc trong lÜnh  ùc  ¹t l  n    v ho   ®éng  iÖn  ùcvµ  ö  ông  iÖn  µ   ® l  sd ® m kh«ng  ph¶ilµtéi ¹m  µ       ph v theo quy  nh     ®Þ cña  ph¸p luËtph¶ibÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh,bao  å m:      x ph     h ch   g 1.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   Êy phÐp  ¹t®éng  iÖn  ùc. ®Þ v gi   ho   ® l 2. Vi  ¹m      ph c¸c quy  nh  Ò   ©y  ùng, s¶n  Êt,truyÒn    µ  ©n  ®Þ vx d   xu   t¶iv ph phèi®iÖn.   3.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v cung  øng  iÖn. ® 4.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ö  ông  iÖn. ®Þ vsd ® 5. Vi ph¹m       c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   toµn  v an  c«ng  ×nh ®iÖn  µ  µnh  tr   vh lang b¶o  Ö   toµn íi iÖn.   v an  l ® §i Ò u    èit ng ¸p dông 2. §  î     1.  nh©n,  chøc  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  C¸  tæ  ch vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  l v ®iÖn  ùcquy  nh  ¹ Ch ¬ng    l  ®Þ t i IINghÞ   nh  µy. ®Þ n 2.  nh©n,  chøc  íc ngoµi cã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  C¸  tæ  n   h vi vi ph h ch trong  lÜnh  ùc  iÖn  ùctrong ph¹m      v® l    vil∙nhthæ, vïng ® Æc   Òn      quy kinh tÕ  µ  Ò m     v th lôc ®Þa   ña  ícCéng    c n  hßa    éichñ  Üa  Öt Nam,  õtr ng  îp §iÒu  c x∙h   ngh Vi   tr   ê h   í  quèc  Õ  µ   µ   ícCéng  t m Nh n   hßa    éichñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt  x∙h   ngh Vi   k k hoÆc     gia nhËp  ã  c quy  nh  ®Þ kh¸c.
 2. 2 3. Ng êi cha  µnh    ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh      th niªn c h viviph h ch trong lÜnh  ùc    v ®iÖn  ùc bÞ   ö  ¹ttheo  l   x ph   quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  ®Þ ti §i 7  l X l    h chÝnh. §i Ò u    3. Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  t x ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn    v® lùc   1.ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùcph¶ido  ­   v® l    ng êicã  Èm  Òn    th quy quy  nh  ¹ Ch ¬ng  I ña  ®Þ t i II  c NghÞ   nh  µy  ùc hiÖn  ®Þ n th   theo  ®óng quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2. M äi    ¹m  µnh  Ýnh    viph h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùc ph¶i® îc ph¸thiÖn    v® l      kÞp  êivµ  th   ph¶ibÞ   nh    ®× chØ  ngay.ViÖc  ö  ¹tph¶i® îctiÕn  µnh    x ph      h nhanh  chãng,c«ng    minh,tr Öt®Ó;  äi  Ëu   i  mh qu¶  viph¹m  µnh  Ýnh  do    h ch trong lÜnh    vùc  iÖn  ùcg©y    ® l  ra ph¶i® îckh ¾c  ôc     ph theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   3. M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùcchØ  Þ   ö    v® l  bx ph¹tm ét  Çn. M ét  êi thùc  Ön  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    l  ng   hi nhi h vi vi ph h ch trong  lÜnh  ùc  iÖn  ùc th×  Þ   ö  ¹tvÒ   õng  µnh      ¹m.  Òu  êi cïng v® l   b x ph   t h viviph Nhi ng     thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    mh viviph h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùc th×  çi    v® l  m ngêiviph¹m  u   Þ  ö  ¹t.    ®Ò b x ph 4. ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùcph¶ic¨n cø    v® l     vµo  Ýnh  Êt,møc       ¹m,  ©n  ©n  µ  ÷ng  ×nh  Õtgi¶m  Ñ, t ch   ®é vi ph nh th v nh t ti   nh   t×nh  Õtt¨ngnÆng     Õt  nh  ×nh  ti     ®Ó quy ®Þ h thøc,biÖn    ph¸p  ö  ¹tthÝch  îp. x ph   h  T×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  Õtt¨ng nÆng   dông  ti   nh t ti     ¸p  theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 8, §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. 9  l X l    h ch 5. Kh«ng  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùctrong c¸c   v® l     tr ng  îp  éc  ×nh  Õ  Êp  Õt,phßng  Ö   Ýnh  ¸ng, sù  Ön  Êt  ê  ê h thu t th c thi   v ch ®   ki b ng hoÆc     ¹m  µnh  Ýnh  vi ph h ch trong    ang  ¾ c   Önh  ©m   Çn  khi ® m b t th hoÆc     c¸c b Önh kh¸c lµm  Êt    m kh¶ n¨ng  Ën  nh thøc  hoÆc  kh¶  n¨ng  iÒu  Ón  µnh    ® khi h vi cña  × nh. m §i Ò u    êihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  4. Th   x ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn    v® lùc vµ  êih¹n  îc coilµ cha  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    th   ®      b x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v ®iÖn  ùc l 1. Thêi hiÖu  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong  Ünh  ùc  iÖn  ùc lµ l v® l    m ét n¨m  Ó   õ ngµy    ¹m  µnh  Ýnh  k t  vi ph h ch trong  Ünh  ùc  iÖn  ùc ® îc thùc l v® l      hiÖn; n Õu    êih¹n    ×    qu¸ th   trªnth kh«ng  ö  ¹tnhng  Én  Þ   dông    Ön  x ph   v b ¸p  c¸c bi ph¸p  îc quy  nh  ¹  ®  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy    ¾c  ôc  Ëu  3  5  ®Þ n ®Ó kh ph h qu¶  viph¹m  µnh  Ýnh  do    h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùcg©y    v® l  ra. 2.§èivíi   ©n  Þ  ëitè,truytèhoÆc   ∙  ã  Õt ®Þnh  a  ô            nh c¸ b kh         ® c quy   ® v ¸n ra xÐt  ö  x theo  ñ  ôc tè tông  ×nh  ù  ng  th t     h s nh sau    ã  Õt  nh  nh  ®ã c quy ®Þ ®× chØ   ®iÒu    trahoÆc   nh  ®× chØ   ô  cña  ¬  v ¸n  c quan  ã  Èm   Òn  µ   µnh      c th quy mh vivi ph¹m  ã  Êu  Öu    ¹m  µnh  Ýnh  cd hi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  iÖn  ùc th×  Þ   ö  l v® l  bx ph¹thµnh  Ýnh; trong tr ng  îp  µy  êihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ch     ê h n th   x ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùc lµ ba    v® l     th¸ng kÓ   õ ngµy  êi cã  Èm  Òn  ö  ¹t   t  ng   th quy x ph   nhËn  îcquyÕt ®Þnh  nh  ®    ®× chØ  µ  å  ¬  ô    ¹m. v h s v viph 3. Trong  êih¹n  îcquy  nh  ¹ kho¶n  vµ    th   ®   ®Þ ti  1  kho¶n  §iÒu  µy  Õu    2  nn c¸ nh©n, tæ    chøc  ¹ thùc hiÖn    ¹m  µnh  Ýnh  íitrong lÜnh  ùc  iÖn  ùc l i   viph h ch m    v® l  hoÆc   è  ×nh  èntr¸nh, ct tr    c¶n  ëviÖc  ö  ¹tth× kh«ng    ông  êihiÖu    tr   x ph     ¸p d th   quy
 3. 3 ® Þnh  ¹ kho¶n  vµ  t i 1  kho¶n  §iÒu  µy.ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  2  n    x ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùc® îctÝnh  ¹ kÓ   õ thêi®iÓ m   ùc hiÖn    ¹m  µnh    v® l    l  t    i th   viph h chÝnh  íihoÆc   êi®iÓ m   Ê m     µnh    èntr¸nh, m  th   ch døth vitr     c¶n  ëviÖc  ö  ¹t. tr   x ph 4.  nh©n,  chøc  Þ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  C¸  tæ  b x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v ®iÖn  ùc,n Õu    ét  l  qu¸ m n¨m  Ó   õ ngµy  Êp  µnh  k t  ch h xong  Õt  nh  ö  ¹t quy ®Þ x ph   hoÆc   Ó   õ ngµy  Õt  êihiÖu    µnh  Õt  nh  ö  ¹tm µ   k t  h th   thih quy ®Þ x ph   kh«ng    t¸i ph¹m  × ® îccoinh  a  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  th       ch b x ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn    v® lùc. §i Ò u 5. C¸c  ×nh  h thøc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v ®iÖn  ùc l 1.H×nh    thøc xö  ¹tchÝnh:®èi víi çi viph¹m  µnh  Ýnh    ph            m h ch trong lÜnh    vùc  iÖn  ùc,c¸nh©n, tæ  ® l      chøc    ¹m  viph ph¶ichÞu  ét    m trong c¸ch×nh     thøc xö    ph¹tchÝnh    sau  y: ®© a) C¶nh      ông  i víi   ©n, tæ    c¸o:¸p d ®è     nh c¸   chøc    ¹m  µnh  Ýnh  á, viph h ch nh   lÇn  u,  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ®Ç c t ti   nh hoÆc   i víi äi    ¹m  µnh  Ýnh  ng­ ®è     m viph h ch do  êi cha  µnh    th niªn tõ    tuæi ®Õ n   íi16    ®ñ 14    d   tuæi thùc  Ön. C¶nh    hi   c¸o  îc ®  quyÕt ®Þnh    b»ng    v¨n b¶n; b)  ¹t tiÒn:c¨n  vµo  Ýnh  Êt,møc       ¹m    Õt  nh   Ph     cø  t ch   ®é vi ph ®Ó quy ®Þ møc  ¹ttiÒn trong khung  ¹ttiÒn ®∙  îcquy  nh  ¹  ph       ph    ®  ®Þ ti NghÞ   nh  µy  i ®Þ n ®è   víitõng  µnh      ¹m.    h viviph Møc   ¹tcô  Ó  i  íim ét  µnh      ¹m  µnh  ph   th ®è v   h viviph h chÝnh  trong lÜnh  ùc  iÖn  ùclµmøc    v® l    trung b×nh  ña    c khung  ¹ttiÒn ®èi víi ph        hµnh    ;  Õu     ¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ×  vi ®ã n vi ph ct ti   nh th møc   ¹tcã  Ó  ph   th gi¶m  thÊp  ¬n  ng  h nh kh«ng  îcgi¶m    ®  qu¸ møc  èithiÓu  ña  t  c khung  ¹ttiÒn;n Õu    ph     vi ph¹m  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ct ti     th møc   ¹tcã  Ó  ph   th t¨ng cao  ¬n  ng    h nh kh«ng  ® îct¨ngqu¸ møc  èi a  ña      t   c khung  ¹ttiÒn. ® ph   2. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung: tïytheo  Ýnh  Êt,møc       ¹m,       t ch   ®é viph c¸ nh©n, tæ    chøc    ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùccßn  ã  Ó  Þ      v® l  c th b ¸p dông  ét  m hoÆc     ×nh  c¸ch thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  sau  y: ®© a) TícquyÒn  ö  ông  ã  êih¹n giÊy phÐp  ¹t®éng  iÖn  ùc;    sd c th       ho   ® l b)  Þch    T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch tronglÜnh  ùc  iÖn  ùc.   v® l 3. Ngoµi c¸c h×nh       thøc  ö  ¹tchÝnh  µ  ö  ¹tbæ   x ph   v x ph   sung  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  1  kho¶n  §iÒu  µy, c¸ nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh  2  n    tæ  viph h ch trong  lÜnh  ùc  iÖn  ùc cßn  ã  Ó  Þ   éc  v® l  c th b bu kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh  Ýnh    do    h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùcg©y      v® l  ra hoÆc   éc  bu th¸odìc«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp.    tr   d tr¸ph i C h ¬ n g  II c¸c h µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh v ù c  ® i Ö n  l ù c, h × n h  thøc x ö  p h ¹t µ  m ø c  x ö  p h ¹t    v
 4. 4 §i Ò u      ¹m    ®Þnh  Ò   Êy phÐp  ¹t®éng  iÖn  ùc 6. Vi ph c¸cquy  v gi   ho   ® l 1.Ph¹ttiÒn tõ2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi µnh    ö    ®è     h vis dông  Êy phÐp  ¹t®éng  iÖn  ùc®∙  Õt  êih¹n  ö  ông. gi   ho   ® l   h th   s d 2. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Cho    thuª,  cho  înhoÆc   m  thuª, îngiÊy phÐp  ¹t®éng  iÖn  ùc;    m   ho   ® l b) Tù  öa  æi  éidung     s® n  ghitronggiÊy phÐp  ¹t®éng  iÖn  ùc.     ho   ® l 3.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Ho¹t®éng  iÖn  ùcm µ       ® l   kh«ng  ã  Êy phÐp  ¹t®éng  iÖn  ùc; c gi   ho   ® l b)  ¹t ®éng  iÖn  ùc khi ®∙  Þ   ¬  Ho   ® l     b c quan  ã  Èm   Òn  nh  c th quy ®× chØ   hoÆc  ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  ¹t®éng  iÖn  ùc. t  sd gi   ho   ® l 4. Tïy theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m,    ©n,  chøc    ¹m       t ch   ®é viph c¸ nh tæ  viph cßn bÞ  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ¹t®éng  iÖn  ùc tõ s¸u  t  sd gi ph ho   ® l   th¸ng ®Õ n   ét    m n¨m  i víi êng  îp viph¹m  ®è     tr h    quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t  i 2  n §i Ò u      ¹m    7. Vi ph c¸c quy  nh  Ò   ©y  ùng,s¶n  Êt,truyÒn    µ  ®Þ vx d   xu   t¶iv ph©n  èi®iÖn  ph   1. Ph¹ttiÒn tõ 300.000  ng  n          ®å ®Õ 700.000  ng  i víim ét  ®å ®è     trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a)  Æt  ©y, tØa  ©y  Ch c  c hoÆc     ì c«ng  ×nh kh«ng  ng  ph¸ d   tr   ®ó quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtkhix©y  ùng,vËn  µnh,söa  ÷a íi iÖn;      d   h   ch l   ® b) Kh«ng    kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ña      t tr   ®Ç c c¸c c«ng  ×nh cã  ªnquan  tr   li   ®∙  Þ  b thay ® æi  viÖc      do  thic«ng,söa  ÷a      ch c¸cc«ng  ×nh ®iÖn  ©y  tr   g nªn. 2. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  ¶m   toµn  i víi êi,tµis¶n  ® an  ®è     ng     trong  khic¶it¹o, ©ng  Êp,söa  ÷a,x©y  ¾p      n c  ch   l c«ng  ×nh ®iÖn; tr   b)  ph¹m  Vi  quy  ×nh,quy  ¹m  tr   ph trong s¶n  Êt,truyÒn  , ©n  èi xu   t¶i ph ph   ®iÖn  ©y  Êt  toµn  g m an  cho  êihoÆc   ©y  Öth¹i®Õ n   µis¶n. ng   g thi     t  3. Ph¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 7.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a)  ù     ¾p  Æt   Ö   èng  êng  ©y,  ¹m  iÖn  ôc  ô  ôc   ch  T ýl ® h th ® d tr ® ph v m ®Ý ph©n  èi®iÖn  µiph¹m    îcc¬  ph   ngo   vi®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp; ph b) Vi ph¹m       c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   u      iÓn®iÖn  ùc;     ®Ç tph¸ttr   l c) C¶n  ë tæ  tr   chøc, c¸  ©n  ùc  Ön  Ö m   ô  öa  ÷a, thic«ng    nh th hi nhi v s ch     c«ng  ×nh ®iÖn. tr   4. Ph¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi thùc hiÖn  Öc    vi s¶n  Êt,truyÒn  , ©n  èi®iÖn    a  îcc¬  xu   t¶i ph ph   khich ®   quan  ã  c thÈm  quyÒn  Óm       Ën    iÒu  Ön  ki tra,x¸c nh ®ñ ® ki s¶n  Êt,truyÒn  ,ph©n   xu   t¶i  phèi®iÖn.  
 5. 5 5. Ngoµi c¸c h×nh       thøc  ö  ¹tchÝnh  i víihµnh      ¹m  x ph   ®è     viviph quy  nh   ®Þ t¹  Òu  µy,c¸ nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh  i§i n     tæ  viph h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùc   v® l  cßn  ã  Ó  Þ  éc  c th b bu kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ    t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m    do    c¸cquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t i b  1  ® a  3  n §i Ò u      ¹m    ®Þnh  Ò   8. Vi ph c¸cquy  v cung  øng  iÖn ® 1. Ph¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n          ®å ®Õ 300.000  ng  i víim ét  ®å ®è     trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a)  Ó m     chøc, c¸  ©n   ö  ông  iÖn  ng  Ki tra tæ    nh sd ® nh kh«ng mang   Î th  nghiÖp  ô  v hoÆc   kh«ng  ã  Õt  nh  Óm     ña  ¬  c quy ®Þ ki trac c quan, ®¬n  Þ    v qu¶n  lýl i iÖn;  í  ® b) §ãng,c ¾t  iÖn      ® kh«ng  ng  éidung  ∙  ®ó n   ® th«ng  b¸o. 2. Ph¹ttiÒn  õ 300.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng  Ëp      l biªnb¶n nghiÖm     µn  thu b giao cho    bªn  ö  ông  iÖn  sd ® theo  quy  nh  ®Þ sau    ¾p  Æt,  khil ® thay thÕ,söa  ÷a      ch hoÆc   chØnh  nh  Ö   èng  ®Þ h th ®o  m   iÖn; ®Õ ® b) Kh«ng  ö  êi ®i  Óm     c ng   ki trac«ng  ¬ sau  t  n¨m  µy  Ó   õ khibªn    ng k t     b¸n ®iÖn  Ën  îcyªu cÇu  ña  mua  iÖn  Ò   Öc  Óm    nh ®     c bªn  ® v vi ki trac«ng  ¬; t c) Kh«ng    th«ng b¸o  µ  v niªm  Õt  y c«ng  khait¹    a   iÓ m     i ®Þ ® c¸c giao  Þch  d mua  b¸n  iÖn    ® c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Òn, nghÜa  ô  ña      lu   quy   v c c¸c bªn mua,  ®iÖn, vÒ   iÒu  Ön  ý  îp ®ång  b¸n   ® ki k h   mua  ®iÖn, vÒ     iÖn  µ  Ò   b¸n    gi¸® vv tr×nh tù,thñ tôcngõng  Êp  iÖn;       c® d) Kh«ng  ý  îp  ng  k h ®å mua   b¸n  iÖn  ® sau  êi ngµy  Ó   õ khibªn  m  k t    mua   ®iÖn  sinh ho¹t®∙      b¶o  ¶m     iÒu  Ön  ® c¸c ® ki theo  quy  nh  µ  áa  Ën  Ò   ®Þ v th thu v c¸c®iÒu    kho¶n  trongdù    th¶o hîp ®ång.    3. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng  ã  Õu  c phi c«ng   t¸choÆc   Õu  phi giao  Ö m   ô  µ  ÎnghiÖp  nhi v v th   vô  µ   ùý  ùc hiÖn  ét  m t   th   m trong c¸cc«ng  Öc:söa  ÷a,®Êu  èithiÕtbÞ, ® ­    vi   ch   n     êng  ©y,  ¹m  iÖn  ña  µnh  iÖn  d tr ® c ng ® hoÆc   ña  chøc, c¸ nh©n  ö  ông  c tæ     sd ®iÖn;th¸o, ¾p,hiÖu      l  chØnh  c«ng  ¬trªnl i iÖn; t    í  ® b) Kh«ng  Õn hµnh  ö  ýsù  è    ti   x l   c sau    êkÓ   õkhinhËn  îcth«ng    haigi   t     ®  b¸o cña  mua  iÖn  Ò   ù  è íi iÖn  bªn    iÖn  bªn  ® v s c l  ® do  b¸n ® qu¶n  ý; l c) C¶n  ëngêithihµnh    tr      c«ng  ô  n   Óm     v ®Õ ki tra,thanh    Öc  travi mua     b¸n ®iÖn. 4. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a)  ù     ö  ông  T ýs d c«ng  ×nh  iÖn  ña  tr ® c bªn mua     Êp  iÖn  ®Ó c ® cho    tæ chøc,c¸nh©n  ö  ông  iÖn     sd ® kh¸c; b) C ¾t  iÖn  ña  chøc,c¸nh©n    ® c tæ     kh«ng  éc diÖn  thu   quy  nh  ®Þ ph¶ih¹n    chÕ   ö  ông    Õu ®iÖn, trõtr ng  îp cã  sd khithi       ê h   nguy  ¬  ©y  ù  è  c g s c nghiªm  äng tr   m Êt  toµn  an  cho  êi,thiÕtbÞ. ng    
 6. 6 5. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Kh«ng  ý  îp ®ång    kh  kinh tÕ    mua    iÖn  b¸n ® sau  êingµy  Ó   õkhibªn  m  k t    mua   iÖn  ∙  ® ® b¶o  ¶m     iÒu  Ön  ® c¸c ® ki theo quy  nh  µ  áa  Ën  Ò     ®Þ v th thu v c¸c ®iÒu kho¶n trong dù    th¶o hîp ®ång;    b)  ¾t  iÖn  µ   C ® m kh«ng th«ng b¸o theo quy  nh  Ò   ×nh  ù,thñ  ôc ®Þ v tr t  t  ngõng  Êp  iÖn. c® 6. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a)  ×  Tr ho∙n viÖc  öa  ÷a íi®iÖn    s ch l   sau    ã  ù  è  µ   khic s c m kh«ng  ã  ýdo  c l  chÝnh  ¸ng; ® b)  ö   ông  ÕtbÞ   o   m   iÖn  a  îc c¬  Sd thi   ® ®Õ ® ch ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy kiÓm   nh  µ  ®Þ v niªm  phong theo quy  nh  ®Þ hoÆc   è    ö  ông  Ö   èng  o   c ýs d h th ® ®Õ m   iÖn  ã    è  îtqu¸ quy  nh. ® c sais v     ®Þ 7.Ph¹ttiÒn tõ15.000.000 ®ång  n            ®Õ 30.000.000 ®ång  i víi µnh    î   ®è     h vil  i dông  Ò   ngh nghiÖp   ®Ó s¸ch nhiÔu    chøc,c¸ nh©n  ö  ông  iÖn    c¸ctæ     sd ® nh»m   m ôc  ch  ô  î . ®Ý v l i §i Ò u  Vi ph¹m    ®Þnh  Ò   ö  ông  iÖn 9.    c¸cquy  v sd ® 1. Ph¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n       t  ®å ®Õ 300.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vic¶n trëngêicã  Èm  Òn  Óm    Öc  ö  ông  iÖn.     th quy ki travi s d ® 2. Ph¹ttiÒn  õ 300.000  ng  n       t  ®å ®Õ 700.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Tù    ng, c ¾t,söa  ÷a,thay thÕ    ÕtbÞ   iÖn  µ    ý ®ã     ch     c¸c thi   ® v c«ng  ×nh tr   ®iÖn  ña  b¸n ®iÖn; c bªn    b)  ù      T ý di chuyÓn hoÆc   µm    Öch  Ö   èng  o   m   iÖn  Ó    l sail h th ® ®Õ ® (k c¶ c¸c niªm    phong  µ  ¬    u   ©y),thiÕtbÞ   iÖn  µ  v s ®å ®Ê d    ® v c«ng  ×nh ®iÖn  ña  tr   c bªn  ®iÖn; b¸n  c)V«    ©y  ù  è  Ö   èng  iÖn  ña  b¸n ®iÖn;   ý g s c h th ® c bªn    d)  ïng    ÕtbÞ   ©y  Ôu  µm    ¹i,   Öch  ÕtbÞ   D c¸c thi   g nhi l h h   l sai thi   truyÒn  è  s liÖu,®o êng,b¶o  Ö   ña  Ö   èng  iÖn.  l   v c h th ® 3. Ph¹ttiÒn  i  íihµnh    ém  ¾p  iÖn  íim äi  ×nh      ®è v   vitr c ® d  h thøc    ôc  ®Ó ph vô  cho sinhho¹t,   ïng:    d tiªu a)  ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 400.000  ng  i  íihµnh    ém  ®å ®è v   vi tr c ¾p  iÖn  íi è îng díi ® v  l     s 100  kWh; b)  ¹ttiÒn  õ 300.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 700.000  ng  i  íihµnh    ém  ®å ®è v   vi tr c ¾p  iÖn  íi è îng tõ100  ® v  l    s kWh   n   íi ®Õ d   200  kWh. c)  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi trém  ¾p  iÖn  íi è îng tõ200  c ® v  l    s kWh   n   íi ®Õ d   300  kWh; d)  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi trém  ¾p  iÖn  íi è îng tõ300  c ® v  l    s kWh   n   íi ®Õ d   400  kWh;
 7. 7 ®)  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 3.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi trém  ¾p  iÖn  íi è îng tõ400  c ® v  l    s kWh   n   íi ®Õ d   500  kWh. 4. Ph¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Tù    ng  iÖn  ïng khic«ng  ×nh sö  ông  iÖn  ña  mua  iÖn    ý ®ã ® d    tr   d ® c bªn  ® cha nghiÖ m    µn  thu b giao hoÆc     ang    khi® trong thêigian bÞ   õng  Êp  iÖn       ng c® do    ¹m    viph c¸cquy  nh  Ò   ö  ông  iÖn; ®Þ vsd ® b)  ö   ông  Sd thªm  ån  iÖn  ngu ® kh¸c khicha  îc phÐp  ña     ®  c bªn  b¸n  iÖn  ® ngoµinguån  ∙  îccho  Ðp  ö  ông    ®®  ph sd trong tr ng  îp sö  ông  iÖn       ê h   d ® ®Ó s¶n xuÊt,kinhdoanh,dÞch  ô;       v c) Tù       ý b¸n  iÖn  ® cho  chøc, c¸ nh©n  tæ     kh¸c khikh«ng  îc sù  ng       ®   ®å ý cña  b¸n  iÖn; bªn  ® d)  ö   ông  iÖn    ¸nh    Éy  ét,chèng  ém, b¶o  Ö   µis¶n, Sd ® ®Ó ® c¸,b chu   tr   v t    hoa  µu   m hoÆc     µnh    c¸c h vikh¸c viph¹m     quy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  trong sö  ông   d ®iÖn. 5. Ph¹ttiÒn  i  íihµnh    ém  ¾p  iÖn  íim äi  ×nh      ®è v   vitr c ® d  h thøc    ôc  ®Ó ph vô    ôc  ch  c¸cm ®Ý kh¸cngoµiquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy:     ®Þ t i 3  n a)  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 5.000.000  ng  n   ®å ®Õ 7.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi trém  ¾p  iÖn  íi è îng díi c ® v  l     s 100 kWh; b)  ¹t tiÒn  õ 7.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi trém  ¾p  iÖn  íi è îng tõ100  c ® v  l    s kWh   n   íi ®Õ d   200  kWh; c) Ph¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi trém  ¾p  iÖn  íi è îng tõ200  c ® v  l    s kWh   n   íi ®Õ d   300  kWh; d)  ¹ttiÒn  õ 15.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi trém  ¾p  iÖn  íi è îng tõ300  c ® v  l    s kWh   n   íi ®Õ d   400  kWh; ®)  ¹ttiÒn  õ 20.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 30.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi trém  ¾p  iÖn  íi è îng tõ400  c ® v  l    s kWh   n   íi ®Õ d   500  kWh. 6. Tïy theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m,    ©n,  chøc    ¹m       t ch   ®é viph c¸ nh tæ  viph cßn bÞ  Þch    t thu tang vËt,ph¬ng  Ön dïng ®Ó     ¹m  i víi µnh      ¹m       ti     viph ®è     h viviph quy ®Þnh  ¹ kho¶n    t i 2,kho¶n  vµ  3  kho¶n  §iÒu  µy. 5  n 7.Ngoµic¸ch×nh       thøc xö  ¹tchÝnh  µ  ö  ¹tbæ     ph   v x ph   sung  i víi µnh    ®è     h vi viph¹m    quy  nh  ¹  Òu  µy, c¸ nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh  ®Þ ti §i n     tæ  viph h ch trong  lÜnh  ùc  iÖn  ùc cßn  ã  Ó  Þ   éc  v® l  c th b bu kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m    do    quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ t  i 2,kho¶n    3,kho¶n  vµ  4  kho¶n  §iÒu  5  nµy. §i Ò u      ¹m  10. Vi ph quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   toµn  v an  c«ng  ×nh ®iÖn  µ  tr   v hµnh  lang b¶o  Ö   toµn íi iÖn   v an  l ® 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 150.000  ng  ®å ®èi víi µnh       h vikh«ng  ã  Ö m  ô  µ   Ìolªncét®iÖn,vµo  ¹m ®iÖn. c nhi v m tr         tr   2. Ph¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n       t  ®å ®Õ 300.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®©
 8. 8 a) Th¶  Òu,bãng    di   bay,ch¬im¸y      bay  ã  iÒu  Ón  õ xa  c® khi t   hoÆc     Ët c¸c v   bay kh¸c trong ph¹m        vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh ®iÖn  tr   hoÆc   µnh  h lang b¶o  Ö     v an toµn íidiÖn;buéc    óc,ph¬ng  Ön,dông  ô  µo  ét®iÖn, t ng  µo  ¹m l    gia s   ti   cv c   ê r tr   ®iÖn; b)  ¾p   Æt   L ® ¨ngten,d©y  ¬i,biÓn  ép, ®Ìn    ph   h  qu¶ng c¸o hoÆc     Ët c¸c v   dông kh¸c trong ph¹m        vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh ®iÖn, trong hµnh  tr       lang b¶o  Ö       v an toµn íi®iÖn  l  hoÆc   ¹    Þ  Ý m µ     Þ   æ,  ¬ig©y  Êt  toµn  t i v tr   khib ® c¸c r  m an  cho  ­ ® êng  ©y  d hoÆc     é  Ën  c¸c b ph kh¸c cña    c«ng  ×nh  iÖn,  e   äa  Ýnh  ¹ng  tr ® ®d t m con  êi; ng c) Ch Æt  ©y, trång c©y, tØa  µnh    c      c kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ®Þ trong ph¹m      vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh ®iÖn  tr   hoÆc   tronghµnh    lang b¶o  Ö   toµn íi iÖn;   v an  l ® d)  Æt  ©y, tØa  µnh  µi ph¹m    Ch c  c ngo   vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  iÖn  tr ® hoÆc   ngoµi hµnh    lang b¶o  Ö   toµn íi®iÖn  ng  v an  l  nh kh«ng  ã  Ön  c bi ph¸p  toµn  an  ®Ó   ©y  qu Öt  µo  êng  ©y  c va  v® d hoÆc     é  Ën  c¸cb ph kh¸ccña   c«ng  ×nh ®iÖn. tr   3. Ph¹ttiÒn tõ 300.000  ng  n          ®å ®Õ 700.000  ng  i víi µnh      ¹m   ®å ®è     h viviph an  µn  Òn  ãng, t ng  µo  ¹m ®iÖn, cét®iÖn  to n m  ê r tr      hoÆc     Õt  Êu,bé  Ën  c¸ck c   ph kh¸ccña    c«ng  ×nh ®iÖn. tr   4. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Kh«ng  Æt  Ö   èng  Ón    n  Ýn  Öu,chØ  Én    ® h th bi b¸o,®Ì t hi   d khu  ùc  v nguy  hiÓ m   ¹  Þ  Ý c«ng  ×nh  iÖn  t i tr   v tr ® theo quy  nh  ®Þ hoÆc  kh«ng  Æt   ét m èc   ® c  hoÆc   Êu  Öu  äc  d hi d theo ® êng    Ç m     c¸p ng trong®Êt;   b)  Õ p,  X chøa    Êt d Ô   c¸c ch   ch¸y,næ   µi ph¹m      ngo   vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh tr   ®iÖn hoÆc   µi hµnh  ngo   lang b¶o  Ö   toµn íi®iÖn    ¹m  v an  l  viph quy  nh  Ò   ®Þ v an  µn  to ch¸y,næ,  ©y    g ¶nh  ëng  n   toµn  ña  h ®Õ an  c c«ng  ×nh ®iÖn; tr   c)  µ m   Òu, qu¸n, nhµ  öa  L l    c hoÆc  c¸c c«ng  ×nh  tr kh¸c  ©y  g ¶nh  ëng  h ®Õ n   Öc  vi tho¸tníc,che  ¾n   öa     ch c th«ng  ã, g©y  gi   c¶n  ë ® êng  µo  ¹m tr   v tr   ®iÖn. 5. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 4.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a)  Õ p,  X chøa    Êt  Ô   c¸c ch d ch¸y,næ     trong  ¹m    ph vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh tr   ®iÖn  hoÆc   trong hµnh    lang b¶o  Ö   toµn íi iÖn;   v an  l ® b)  èt rõng,®èt  ¬ng, rÉy  §    n   hoÆc   t    Êt kh¸c viph¹m  ®è c¸c ch      quy  nh   ®Þ vÒ   b¶o  Ö   toµn  v an  c«ng  ×nh ®iÖn  µ  µnh  tr   vh lang b¶o  Ö   toµn íi iÖn;   v an  l ® c) Lîidông  é  Ën, kÕt  Êu     b ph   c c«ng  ×nh ®iÖn  µo  ôc  ch  tr   vm ®Ý kh¸c khi    cha  îcphÐp  ña  n  Þ  ®  c ®¬ v qu¶n  ýc«ng  ×nh ®iÖn  ã  Èm  Òn; l  tr   c th quy d) Sö   ông  ÷ng  ông  ô,ph¬ng  Ön cã     d nh d c  ti   ®é cao    ¹m  viph kho¶ng  c¸ch  an  µn  to theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö   toµn íi iÖn  v an  l ® cao  ¸p; ®)  Th¸o  ì,tÈy  ãa, che  ¾n   ©y    ¹ic¸c biÓn  Ê m,  Ón  d  x  ch g hh     c bi b¸o,tÝn    hiÖu  toµn  iÖn    ét®iÖn, trong ph¹m    an  ® ëc       vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh ®iÖn  tr   hoÆc   hµnh lang b¶o  Ö   toµn íi iÖn,tr¹m ®iÖn,nhµ    v an  l  ®      m¸y  iÖn; ® e)  © y     ¹icét ®iÖn, d©y  iÖn, sø  G hh       ®   c¸ch  iÖn, d©y  èng  Ðt,d©y  ®   ch s  tiÕp  t, c¸p  iÖn  µ    é  Ën,  Õt  Êu  ®Ê   ® v c¸c b ph kc kh¸c cña    c«ng  ×nh  iÖn  ã  tr ® c ®iÖn    íi kV. ¸p d  1 
 9. 9 6.Ph¹ttiÒn tõ3.000.000 ®ång  n            ®Õ 6.000.000 ®ång  i víi µnh    ©y    ®è    h vig h  ¹icét ®iÖn, d©y  iÖn, sø  h      ®   c¸ch  iÖn, d©y  èng  Ðt,d©y  Õp  t, c¸p ®   ch s  ti ®Ê     ®iÖn  µ    é  Ën, kÕt  Êu  v c¸c b ph   c kh¸c cña    c«ng  ×nh ®iÖn  ã  iÖn    õ 1    tr   c® ¸p t   kV ®Õ n   110 kV. 7.Ph¹ttiÒn tõ4.000.000 ®ång  n            ®Õ 8.000.000 ®ång  i víi µnh    ©y    ®è     h vig h  ¹icét ®iÖn, d©y  iÖn, sø  h      ®   c¸ch ®iÖn, d©y  èng  Ðt,d©y  Õp  t,d©y      ch s  ti ®Ê   nÐo, c¸p ®iÖn  µ    é  Ën, kÕt  Êu     v c¸cb ph   c kh¸ccña    c«ng  ×nh ®iÖn  ã  iÖn    tr   c® ¸p trªn110    kV. 8. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) X ©y  íi,n©ng  Êp,c¶it¹onhµ  ,lµm  Òu,qu¸n hoÆc       m  c     ë  l    c¸cc«ng  ×nh tr   kh¸cviph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   toµn  v an  c«ng  ×nh ®iÖn  µ  µnh  tr   vh lang  b¶o  Ö   toµn íi iÖn  v an  l ® cao ¸p; b) Kh«ng    b¶o  ¶m     iÒu  Ön  Ò   toµn  i víinhµ  , c«ng  ×nh ® c¸c ® ki v an  ®è     ë  tr   x©y  ùng  îp ph¸p  îc®Ó   ¹ trong hµnh  d h  ®  l i   lang b¶o  Ö   toµn íi iÖn    v an  l ® cao    ¸p theo quy  nh;   ®Þ c) Thi c«ng  c«ng  ×nh  tr trong lßng  t  ®Ê hoÆc   ¹o  Ðt  n v lßng  s«ng, hå    thuéc  µnh  h lang b¶o  Ö   toµn  êng  v an  ® c¸p  iÖn  Ç m     a  ã  ù  áa  ® ng khi ch c s th thuËn  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ýc«ng  ×nh ®iÖn; l  tr   d) X¶  Êt th¶i  ícth¶icã  Êt lµm      ch   ,     ch   n ¨n mßn  trong hµnh    lang b¶o  Ö       v an toµn  êng    iÖn  Ç m; ® c¸p ® ng ®)    ×n     ¹m  Næ m viph quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   toµn  v an  c«ng  ×nh ®iÖn  µ  tr   v hµnh  lang b¶o  Ö   toµn íi iÖn;   v an  l ® e) Kh«ng  ¶m   ® b¶o kho¶ng c¸ch  toµn  an  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   khithiÕtkÕ,  ©y  ùng,söa  ÷a      xd   ch c«ng  ×nh ®iÖn; tr   g)  ö   ông  iÖn  µm  ¬ng  Ön  Sd ® l ph ti b¶o  Ö   ùc tiÕp  v tr   kh«ng  ng    ®ó quy ®Þnh  ∙  îcc¬  ® ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp. ph 9. Ph¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi ®µo  è,®ãng  äc,th¶ neo  Çu  h  c   t hoÆc     µnh    c¸ch vikh¸cviph¹m  µnh     h lang b¶o    vÖ   êng    iÖn  Ç m   ∙  Æt  Ón  hoÆc   ã  Êu  Öu    Öu. ® c¸p ® ng ®® bi b¸o  c d hi b¸o hi 10. Ph¹ttiÒn tõ 20.000.000 ®ång  n            ®Õ 30.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vi x©y  ùng  Õn  d b c¶ng, lµm  µ  µ      nh v c¸c c«ng  ×nh  tr kh¸c trong  ¹m      ph vi b¶o  Ö   v nhµ m¸y  iÖn  ® hoÆc   µnh  h lang b¶o  Ö   êng  v® c¸p  Ç m   ∙  Æt   Ón    ng ®® bi b¸o hoÆc   ã  Êu  Öu    Öu. c d hi b¸o hi 11. Tïy theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m, c¸ nh©n, tæ     t ch   ®é viph       chøc    ¹m    viph cßn bÞ   Þch  t thu  tang  Ët,ph¬ng  Ön  ïng      ¹m  i  íic¸c hµnh      v  ti d ®Ó vi ph ®è v     vi quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n    2, kho¶n    iÓ m   kho¶n    iÓ m     iÓ m   vµ  iÓ m     3, ® b  4, ® a, ® d  ® e kho¶n    5,kho¶n    6,kho¶n    iÓ m   kho¶n    7,® c  8,kho¶n  vµ  9  kho¶n  §iÒu  µy. 10  n 12. Ngoµic¸c h×nh       thøc  ö  ¹tchÝnh  µ  ö  ¹tbæ   x ph   v x ph   sung  i víi µnh  ®è     h viviph¹m     quy  nh  ¹ §iÒu  µy,c¸nh©n, tæ  ®Þ t i n      chøc    ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch trong  lÜnh  ùc  iÖn  ùccßn  ã  Ó  Þ    ông  Ön  v® l  c th b ¸p d bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶    sau ®©y: a)  éc  Bu th¸o dì    c«ng  ×nh  ©y  ùng  i Ðp   i  íivi ph¹m  µnh  tr x d tr¸ ph   ®è v     h chÝnh trong lÜnh  ùc  iÖn  ùcquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    iÓ m   kho¶n    v® l  ®Þ ti  b  2, ® c  4,®iÓ m   kho¶n    iÓ m   vµ  iÓ m   kho¶n  vµ    c  5,® a  ® e  8  kho¶n  §iÒu  µy; 10  n
 10. 10 b)  éc  Bu kh«iphôc  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay  æi  viph¹m    ® do    c¸c quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    ®Þ ti   c  2,kho¶n    iÓ m   kho¶n    iÓ m     iÓ m     µ  3, ® c  4,® c,® ®v ®iÓ m   kho¶n    e  5,kho¶n    6,kho¶n  vµ  7  kho¶n  §iÒu  µy. 10  n C h ¬ n g  III th È m  q u y Ò n  v µ  th ñ t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh  v ù c ® i Ö n  l ù c §i Ò u 11. ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña  ñ   Þch  y    quy x ph   Ch t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n    Êp  ã  Èm   Òn  ö  ¹tviph¹m   nh d c¸c c c th quy x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùcx¶y    ¹ ®Þa  ¬ng  éc ph¹m      v® l  ra t   i ph thu   viqu¶n  lý, ô  Ó      th nh sau: c 1.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp    ã  Òn: nh d c x∙c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         500.000  ng; ®å c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch tronglÜnh  ùc  iÖn  ùccã    Þ®Õ n     v® l   gi¸tr   500.000  ng; ®å d) Buéc    kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  trong lÜnh  ùc  iÖn  ùcg©y    v® l  ra. 2.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ã  Òn: nh d c huy c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch tronglÜnh  ùc  iÖn  ùc;   v® l d) Buéc    kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  trong lÜnh  ùc  iÖn  ùcg©y    v® l  ra; ®)  éc    ì c«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp  Bu th¸o d   tr   d tr¸ ph i hoÆc     Ðp    ¹m   saiph viph c¸cquy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËttrong lÜnh  ùc  ¹t®éng  iÖn  ùc.      v ho   ® l 3.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  Òn: c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         30.000.000 ®ång;   c) Tíc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ¹t®éng  iÖn  ùc do  û      sd Gi ph ho   ® l   U ban  ©n  nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Êp;   ph tr     ¬c d)  Þch    T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch tronglÜnh  ùc  iÖn  ùc;   v® l ®)  éc  Bu kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  trong lÜnh  ùc  iÖn  ùcg©y    v® l  ra; e)  éc  Bu th¸o dì c«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp     tr   d tr¸ ph i hoÆc     Ðp    ¹m   saiph viph c¸cquy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËttrong lÜnh  ùc  ¹t®éng  iÖn  ùc.      v ho   ® l
 11. 11 §i Ò u    È m   Òn  ö  ¹tcña  12. Th quy x ph   Thanh    Ön  ùc tra§i l Thanh    Ön  ùcBé  tra§i l   C«ng  nghiÖp  ã  Èm  Òn  ö  ¹thµnh  Ýnh  c th quy x ph   ch ®èi víi   µnh      ¹m  µnh  Ýnh     hc¸c viviph h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùctrong ph¹m      v® l    vi c¶  íc.Thanh    Ön  ùcthuéc Së  n  tra§i l     C«ng  nghiÖp tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ã  Èm   Òn  ö  ¹thµnh  Ýnh  i  íic¸c hµnh      ¹m   ¬ c th quy x ph   ch ®è v     vi vi ph hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùc x¶y  trong ®Þa   ¬ng  éc  ¹m      v® l  ra    ph thu ph vi qu¶n  ý.ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  l  quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùc   v® l  cña Thanh    Ön  ùc® îcquy  nh  ô  Ó    tra§i l     ®Þ c th nh sau: 1.Thanh      Ön  ùc®ang    µnh    traviªn§i l   thih c«ng  ô  ã  Òn: v c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch tronglÜnh  ùc  iÖn  ùccã    Þ®Õ n     v® l   gi¸tr   2.000.000 ®ång;   d) Buéc    kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  trong lÜnh  ùc  iÖn  ùcg©y    v® l  ra. 2.Ch¸nh    Thanh    Ön  ùcSë  tra§i l   C«ng  nghiÖp  ã  Òn: c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch tronglÜnh  ùc  iÖn  ùc;   v® l d) Buéc    kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  trong lÜnh  ùc  iÖn  ùcg©y    v® l  ra; ®)  éc    ì c«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp  Bu th¸o d   tr   d tr¸ ph i hoÆc     Ðp    ¹m   saiph viph c¸cquy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËttrong lÜnh  ùc  ¹t®éng  iÖn  ùc.      v ho   ® l 3.Ch¸nh    Thanh    Ön  ùcBé  tra§i l   C«ng  nghiÖp  ã  Òn: c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         30.000.000 ®ång;   c)  íc quyÒn   ö  ông  Êy  Ðp   ¹t ®éng   iÖn  ùc do  é  C«ng  T  sd Gi ph ho   ® l B nghiÖp  µ  y  v ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Êp;   ph tr     ¬c d)  Þch    T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch tronglÜnh  ùc  iÖn  ùc;   v® l ®)  éc  Bu kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m  µnh    do    h chÝnh  trong lÜnh  ùc  iÖn  ùcg©y    v® l  ra; e)  éc  Bu th¸o dì c«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp     tr   d tr¸ ph i hoÆc     Ðp    ¹m   saiph viph c¸cquy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËttrong lÜnh  ùc  ¹t®éng  iÖn  ùc.      v ho   ® l
 12. 12 §i Ò u    È m   Òn  ö  ¹tcña    ùcl ng kh¸c 13. Th quy x ph   c¸cl  î   Ngoµi nh÷ng  êi quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  cña    ng   ®Þ ti §i 11  §i 12  NghÞ   nh   ®Þ nµy, nh÷ng  êi cã  Èm   Òn    ng   th quy sau  y     ®© khiph¸thiÖn    µnh      ¹m    c¸c h viviph hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùc quy  nh    v® l  ®Þ trong NghÞ   nh  µy  éc   ®Þ n thu   lÜnh  ùc  µ  a  µn  v v ®Þ b qu¶n  ýcña  × nh  × cã  Òn  ö  ¹t, ô  Ó    l  m th   quy x ph   th nh sau: c 1. ChiÕn  Ü   s c¶nh    ©n   ©n   ang    µnh  Öm   ô  ã  Èm   s¸t nh d ® thih nhi v c th quyÒn  ö  ¹tc¸cviph¹m  µnh  Ýnh  x ph       h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùcquy  nh  ¹ :   v® l  ®Þ ti a) §iÓ m   kho¶n  §iÒu    a  1  7; b) §iÓ m   kho¶n  §iÒu    c  3  8; c)Kho¶n      1,kho¶n  vµ  3  kho¶n  §iÒu  5  9; d) Kho¶n   1, kho¶n    2, kho¶n    iÓ m   vµ  iÓ m   kho¶n    iÓ m     3, ® b  ® c  4, ® a, ®iÓ m     iÓ m     iÓ m     µ  iÓ m   kho¶n    b, ® c,® ®v ® e  5, kho¶n    6, kho¶n    iÓ m     µ  7, ® ®v ®iÓ m   kho¶n    g  8,kho¶n  vµ  9  kho¶n  §iÒu  10  10. 2. Thanh    ©y  ùng  ã  Èm  Òn  ö  ¹tc¸c viph¹m  µnh  Ýnh    trax d c th quy x ph       h ch tronglÜnh  ùc  iÖn  ùcquy  nh  ¹ :   v® l  ®Þ ti a) §iÓ m   kho¶n  §iÒu    a  2  7; b) Kho¶n    iÓ m   vµ  iÓ m   kho¶n  vµ    3,® a  ® c  8  kho¶n  §iÒu  10  10. 3. Thanh    tra m«i  êng  ã  Èm   tr c th quyÒn   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch tronglÜnh  ùc  iÖn  ùcquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu    v® l  ®Þ t i d  8  10. §i Ò u    û   Òn  µ  14. U quy v nguyªn  ¾c  ©n  nh  Èm  Òn  ö  ¹t t ph ®Þ th quy x ph   viph¹m  µnh  Ýnh    h ch tronglÜnh  ùc  iÖn  ùc   v® l 1. Uû   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùc ¸p    v® l  dông  theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 41  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch 2. Nguyªn  ¾c    nh  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t x¸c ®Þ th quy x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  iÖn  ùc ¸p  ông  v® l  d theo  Òu  cña  §i 42  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  l X l    h chÝnh. §i Ò u 15. Thñ  ôc xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t   ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn    v® lùc 1. Thñ  ôc,tr×nh tù xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t      ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn    v® lùcthùc hiÖn      theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch 2. C¸c  µiliÖu  ªnquan  n   Öc  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  t  li   ®Õ vi x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  iÖn  ùc ph¶il gi÷ ®Çy     ¹  ¬  v® l   u    ®ñ t i quan  ö  ¹t.Biªn b¶n    ¹m   c x ph     viph hµnh  Ýnh  îclËp theo  É u   ch ®   m quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy,trõtr ng  îp xö  ®Þ ti  ®Þ n    ê h   lýtheo  ñ  ôc ®¬n    th t   gi¶n quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 54  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  l X l    hµnh  Ýnh. ch 3. C¸  ©n, tæ    nh   chøc  Þ  ¹ttiÒn ph¶inép  Òn ph¹t®óng  êih¹n  µ  ¹ b ph       ti     th   v t i   n¬i ghi trong quyÕt  nh  ö  ¹ttrõtr ng  îp  ∙  ép  Òn  ¹tt¹  ç       ®Þ x ph     ê h ® n ti ph   i ch theo  quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  ®Þ ti  54  §i 58  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ  l X l    h ch v ® îcnhËn        Òn  ¹t. Öc    Ën  Òn  ¹tph¶isö  ông        biªnlaithu ti ph   Vi thu nh ti ph    d biªnlai do  é  µichÝnh    µnh  BT  ph¸th theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h
 13. 13 Bé  µichÝnh  ñ  ×, èihîp víi é  T  ch tr   ph       C«ng  B nghiÖp  íng dÉn  Öc    µ  h  vi thu v sö  ông  Òn ph¹t®èi víi   µnh      ¹m  µnh  Ýnh  d ti         h c¸c viviph h ch trong lÜnh  ùc  iÖn    v® lùc. 4. Thñ  ôc t c quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ¹t®éng  iÖn  ùc ph¶ithùc   t  í   sd Gi ph ho   ® l      hiÖn  theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 59  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch Khi ¸p  ông  ×nh   d h thøc  Þch  t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m,  êi cã  v  ti viph ng   thÈm   Òn  ö  ¹tph¶ithùc hiÖn  ng  quy x ph       ®ó quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu    ®Þ ti §i 60  §i 61 cña  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §i Ò u  16. Êp  hµnh quyÕt ®Þnh  xö ph¹t vµ cìng chÕ  thihµnh   Ch     quyÕt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùc   v® l 1. C¸  ©n,  chøc  Þ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    nh tæ  b x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v ®iÖn  ùctheo NghÞ   nh  µy  l    ®Þ n ph¶inghiªm    chØnh  Êp  µnh  Õt ®Þnh  ö  ch h quy   x ph¹ttrong thêih¹n  êingµy,kÓ   õ ngµy  îcgiao quyÕt  nh  ö  ¹t, õtr      m    t  ®    ®Þ x ph     ­ tr êng  îp ph¸p luËtcã  h      quy  nh  ®Þ kh¸c.N Õ u     ©n, tæ    c¸nh   chøc  Þ  ö  ¹tkh«ng  b x ph   tù nguyÖn  Êp  µnh  Õt  nh   ö  ¹tth×  Þ   ìng  Õ     µnh  ch h quy ®Þ x ph   bc ch thih theo  §iÒu  cña  66  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch 2. Khi ¸p  ông    Ön    d c¸c bi ph¸p  ìng  Õ     µnh  Õt  nh  ö  ¹tvi c ch thih quy ®Þ x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùc,c¬    v® l   quan  µ  êicã  Èm  Òn  v ng   th quy ph¶itu©n  ñ tr×nh tù,thñ tôccìng chÕ     th           theo quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu      ®Þ t  i 66  §i 67 cña Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch C h ¬ n g  IV gi¶i u y Õ t k hi Õ u  n ¹i, è c¸o v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  q  t §i Ò u  17. KhiÕu  ¹i,tè  n   c¸o  µ    v gi¶iquyÕt  Õu  ¹i,tè  khi n   c¸o  i  íi ®è v   quyÕt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùc   v® l  1. C¸  ©n,  chøc  Þ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    nh tæ  b x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v ®iÖn  ùchoÆc   êi®¹idiÖn  îp ph¸p cña  ä  ã  Òn  Õu  Þ, khëikiÖn  l  ng     h    h c quy khi na     vÒ   Öc  ö  ¹t®èi víi ä  vi x ph       theo quy  nh  ña  h   ®Þ c ph¸p luËt.   2.M äi    c«ng  ©n  ã  Òn  èc¸o víi ¬  d c quy t       quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò   c nh n   th quy v nh÷ng    ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùccña    ©n, tæ    v® l  c¸ nh   chøc  µ  v tè c¸o hµnh      ¹m  ña  êi cã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     viviph c ng   th quy x ph     h ch tronglÜnh  ùc  iÖn  ùc.   v® l 3. ThÈ m   Òn,  ñ  ôc,tr×nh  ù,thêih¹n    Õt  Õu  ¹i  è c¸o,   quy th t   t    gi¶iquy khi n ,     t khëikiÖn  µnh  Ýnh  ùc  Ön    h ch th hi theo   c¸c quy  nh  ña  Ët  Õu  ¹i,tè ®Þ c Lu Khi n     c¸o vµ    Ph¸p  Önh  ñ tôc gi¶iquyÕt    ô    µnh  Ýnh  öa  æi) ngµy    l th       c¸c v ¸n h ch (s ®   05 th¸ng01    n¨m  1999.
 14. 14 §i Ò u 18. Xö   ýviph¹m  i  íingêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tvµ  êi   l    ®è v     th quy x ph   ng   bÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch tronglÜnh  ùc  iÖn  ùc   v® l 1. Ng êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh      th quy x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v ®iÖn  ùcm µ   ã  µnh    l  ch vis¸ch nhiÔu,dung  óng,bao      t   che    ¹m, kh«ng  ö  ý viph   x l  hoÆc   ö  ý kh«ng  Þp  êi,kh«ng  ng  x l  k th   ®ó møc,  ö  ý vîtthÈm   x l    quyÒn     quy ®Þnh,  Õm   o¹t,sö  ông    Ðp  Òn,tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  × chi ®  d tr¸ ph i ti   v  ti viph th   tïytheo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ýkû  ËthoÆc       t ch   ®é viph s   x l   lu   truy cøu tr¸ch   nhiÖ m   ×nh  ù, n Õu   ©y  thiÖth¹ivËt chÊt th×  h s  g ra         ph¶i båi th ng      ê theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   2.Ng êibÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùccã  µnh    v® l  h vichèng  ¹ ngêithihµnh    l i    c«ng  ô, tr×ho∙n,trèn tr¸nhviÖc  Êp  µnh  Õt  v        ch h quy ®Þnh  ö  ¹thoÆc   ã  ÷ng  µnh      ¹m  x ph   c nh h vi vi ph kh¸c th×  ïytheo  Ýnh  Êt,   t  t ch   møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®é viph s   x ph     h ch theo quy  nh  ña  Ýnh   ®Þ c Ch phñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ninh  Ëttù hoÆc   Þ     v an  tr     b truycøu    tr¸chnhiÖm   ×nh  ù, n Õu  ©y  thiÖth¹ivËt chÊt th×    h s  g ra         ph¶ibåith    ­ êng theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  V ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 19. Hi l     NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ¨ng  15    t  ® C«ng    b¸o.C¸c quy  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùc   v® l  tr c®©y    íi í  tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u      20. Tæ chøc  ùchiÖn th   C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n  
 15. 15 céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:        /Q§XP .. .  µy.. th¸ng..  . .ng ,   . .n¨m... . .   Q u y Õ t ® Þ n h  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h   trong l Ü n h v ù c ® i Ö n  l ù c (Ph¹tc¶nh    c¸o) .. . ............................................. . . ............................................. C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 02    n¨m  2002; C¨n  NghÞ   nh  è.. / ./N§­ P   µy.. th¸ng..n¨m... ña  Ýnh  ñ   cø  ®Þ s . . . C ng .     .   c Ch ph quy  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch tronglÜnh  ùc  iÖn  ùc;   v® l C¨n  biªn b¶n    ¹m  µnh  Ýnh  cø    viph h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùc sè.. /BB   v® l  .  ngµy..   .th¸ng..n¨m... µ    å  ¬  µi Öu cã  ªnquan; .   .   c¸ch s t     li   v li X Ðt  Ýnh  Êtvµ  t ch   møc      ¹m, ®é viph Q uy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    1. 1.   Ph¹t   chÝnh:   ph¹t   c¶nh   c¸o   ®èi  víi . . ..........................   . ........................... .. §Þa  chØ:.. . ................................................. . . ................................................. §∙viph¹m:.. . ..............................................    . . ............................................. .. . ....................................................... . . ....................................................... . 2.   Ph¹t   bæ   sung:.. . ...........................................   . . .......................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. 3.  p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   kh ¾c   phôc   hËu  ¸ qu¶:. . ..................... . . .................... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ...
 16. 16 §i Ò u  2. Tæ  chøc hoÆc  c¸ nh©n... . . cã  tr¸ch . ...  nhiÖ m  thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Ng êixö  ¹t   ph N¬i nhËn:   Ghi râ hä    Êp  Ëc,chøc  ô      tªn, cb  v ­Tæ     chøc,(c¸nh©n)        Þ   ö  ¹t(®Ó     µnh),  b x ph   thih ng êira    quy Õt  nh   ý    ng  Êu  Õu   ®Þ k tªn,®ã d (n cã) ­Lu:      céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:        /Q§XP .. .  µy.. th¸ng..  . .ng ,   . .n¨m... . . Q u y Õ t ® Þ n h  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h   trong l Ü n h v ù c ® i Ö n  l ù c (Ph¹ttiÒn)   .. . ............................................. . . ............................................. C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 02    n¨m  2002; C¨n  NghÞ   nh  è.. . ../ C P   µy..   cø  ®Þ s . / .. N§­ ng . th¸ng..  . .n¨m... cña  Ýnh   .   . Ch phñ  quy  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùc;   v® l C¨n  biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  cø    viph h ch trong lÜnh  ùc  iÖn  ùc sè.. .     v® l  . /BB ngµy      th¸ng..n¨m...vµ    å  ¬  µiliÖu cã  ªnquan;   .   c¸ch s t     li   . X Ðt  Ýnh  Êtvµ  t ch   møc      ¹m, ®é viph Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. 1. Ph¹t Ýnh: ph¹t Òn .. . ...................... ng  (viÕt  ch  ti . . .....................®å     b»ng  ÷): ch   .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. §èi   víi   tæ   chøc   (hoÆc   c¸  nh©n):. . .................................. . . ................................. §Þa   chØ   (hoÆc   n¬i   th ng  ê tró): . . ..................................   . .................................. .. §∙   vi   ph¹m:.. . ................................................. . . ................................................
 17. 17 .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. 2.   Ph¹t   bæ   sung:.. . .............................................   . . ............................................ .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. 3.  p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   kh ¾c   phôc   hËu  ¸ qu¶:. . ....................... . . ...................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . . .. §i Ò u 2.  1.    Tæ chøc hoÆc   nh©n... . ........... ã  c¸  . . ..........c tr¸ch nhiÖ m   ép  è      n s tiÒn trªnvµo     Kho  ¹c Nhµ   íctheo tµi b  n     kho¶n  è.. tr cngµy s . í    2. Qu¸  êih¹n    µ     th   trªnm kh«ng  ùc hiÖn  ×  Þ   ìng chÔ     µnh  th   th b c   thih theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u      3. Tæ chøc  hoÆc     ©n... . . ã  c¸ nh . . . tr¸chnhiÖm     µnh   c   thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n Ng êixö  ¹t   ph N¬i nhËn:   ­Tæ     chøc    ©n)  (c¸nh Ghi râ hä    Êp  Ëc,chøc  ô      tªn,cb  v     bÞ  xö  ph¹t ®Ó  thi ng êira    quy Õt  nh   ý    ng  Êu  Õu   ®Þ k tªn,®ã d (n  (   cã) hµnh), ­Kho  ¹c (®Ó     Òn),   b  thu ti ­Lu:     
 18. 18 céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:        /BB .. .  µy.. th¸ng..  . .ng ,   . .n¨m... . . biªn b ¶ n V Ò  h µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h   trong l Ü n h v ù c ® i Ö n  l ù c Håi.. . .. ê.. . .  µy.. . .. . . .gi . . .ng   . .. . ..  th¸ng.. .  ... n¨m... . ... . . .. T¹i.. . ...................................................   . . ................................................... I. ¹idiÖn  ¬     § c quan.. . ....gå m   ã: . . ...  .. c 1.Hä   µ  . . ...................    v tªn: . ....................Chøc  ô:. . ............... .. v . . .............. 2.Hä   µ  . . ...................    v tªn: . ....................Chøc  ô:.. . .............. .. v   . . ............. II Lùc îng phèihîp (nÕu  ã):   . l     c 1.Hä   µ  . . ...................    v tªn: . ....................Chøc  ô:.. . .............. .. v   . . .............. 2.Hä   µ  . . ...................    v tªn: . ....................Chøc  ô:.. . .............. .. v   . . .............. II   êilµm  INg   . chøng  Õu  ã): (n c 1.   Hä   vµ   tªn: . .....................   . . .................... §Þa  chØ:  . . ............... .. . ............... 2.   Hä   vµ   tªn: . .....................   . . .................... §Þa  chØ:  . . ............... .. . ............... IV.C¸  ©n, tæ    nh   chøc  êi®¹idiÖn)viph¹m: (ng        Hä  vµ  tªn: . ........... Thêng  tró t¹  (hoÆc  ®Þa  chØ  c¬  . . ........... . i quan):.. . ...   . . ... Hä  vµ  tªn: . ........... Thêng  tró t¹  (hoÆc  ®Þa  chØ  c¬  . . ........... . i quan):.. . ...   . . ... V.  Ëp    L biªnb¶n  Ò   ÷ng  µnh      ¹m  v nh h viviph sau: .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ...
 19. 19 .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... VI.ý  Õn  ña  êi®¹idiÖn  ¬    ki c ng     c quan  chøc  n¨ng: .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ... Biªn b¶n  µy  îclËp  µnh  b¶n,c¬    n ®   th 03    quan  chøc  n¨ng  ÷ 02  gi   b¶n,ngêi     viph¹m    (hoÆc  idiÖn)gi÷01  ®¹       b¶n. Biªnb¶n  Ëp xong  ∙  c    l  ® ®ä cho  äi  êinghe  µ  Êt trÝký  m ng   v nh     tªn. Ng êilµm    chøng Ng êiviph¹m     Lùc îng phèihîp l    Ng êilËp    (hoÆc  êi®¹i ng     biªnb¶n   (nÕu  ã) c (nÕu  ã) c diÖn)
 20. 20 céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:        /BB .. .  µy.. th¸ng..  . .ng ,   . .n¨m... . . biªn b ¶ n V Ò  t Þ ch thu  tang v Ë t, p h ¬ n g  ti Ö n ® îc s ö   ô n g  ® Ó     d vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh  ù c ® i Ö n  l ù c v Håi.. . . ê.. . .  µy.. . . . ..  gi . . .ng .. . . . th¸ng.. .n¨m... . .. . . . . .. T¹i.. . ....................................................   . . ................................................... I. ¹idiÖn  ¬     § c quan  . . ...  å m   ã: .. . ....g .. c 1.Hä   µ  . . ...................    v tªn: . ....................Chøc  ô:. . ............... .. v . . .............. 2.Hä   µ  . . ...................    v tªn: . ....................Chøc  ô:.. . .............. .. v   . . ............. II Lùc îng phèihîp (nÕu  ã):   . l     c 1.Hä   µ  . . ...................    v tªn: . ....................Chøc  ô:. . ............... .. v . . .............. 2.Hä   µ  . . ...................    v tªn: . ....................Chøc  ô:.. . .............. .. v   . . ............. II   êilµm  INg   . chøng  Õu  ã): (n c 1.   Hä   vµ   tªn: . .....................   . . .................... §Þa  chØ:  . . ............... .. . ............... 2.   Hä   vµ   tªn: . .....................   . . .................... §Þa  chØ:  . . ............... .. . ............... IV.C¸  ©n, tæ    nh   chøc  êi®¹idiÖn)viph¹m: (ng        Hä  vµ  tªn: . ........... Thêng  tró t¹  (hoÆc  ®Þa  chØ  c¬  . . ........... . i quan):.. . ...   . . ... Hä  vµ  tªn: . ........... Thêng  tró t¹  (hoÆc  ®Þa  chØ  c¬  . . ........... . i quan):.. . ...   . . ... V.  Ëp    L biªnb¶n  Ò   ÷ng  µnh      ¹m  v nh h viviph sau: .. . ....................................................... . . ....................................................... .. .. . ....................................................... . . ....................................................... ..
Đồng bộ tài khoản