Nghị định 74/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: lawttnh2

Nghị định 74/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về Cơ quan quản lý thi hành án dân sự, Cơ quan thi hành án dân sự và Công chức làm công tác thi hành án dân sự do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 74/2009/NĐ-CP

CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
------- c l p – T do – H nh phúc
-------------------
S : 74/2009/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2009




NGHN NNH

QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T
THI HÀNH ÁN DÂN S V CƠ QUAN QU N LÝ THI HÀNH ÁN DÂN S , CƠ
QUAN THI HÀNH ÁN DÂN S VÀ CÔNG CH C LÀM CÔNG TÁC THI HÀNH
ÁN DÂN S

CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Lu t Thi hành án dân s ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp,

NGHN NNH:

Chương 1.

NH NG QUY NNH CHUNG

i u 1. Ph m vi i u ch nh

Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi hành
án dân s bao g m:

1. H th ng t ch c cơ quan qu n lý thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s ;

2. Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p, Ch p hành viên cao c p (sau ây
g i chung là Ch p hành viên); ThNm tra viên thi hành án, ThNm tra viên chính thi
hành án, ThNm tra viên cao c p thi hành án (sau ây g i chung là ThNm tra viên thi
hành án); Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s .

Vi c b nhi m t ng ch Ch p hành viên c p huy n, Ch p hành viên c p t nh, Ch p
hành viên quân khu sang ng ch Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p và
Ch p hành viên cao c p.

3. Vi c tuy n ch n, b nhi m Ch p hành viên không qua thi tuy n.

4. Th , công c h tr , trang ph c, phù hi u, c p hi u và ch i v i Ch p hành
viên, ThNm tra viên và công ch c làm công tác thi hành án dân s .

i u 2. H th ng t ch c thi hành án dân s
H th ng t ch c thi hành án dân s (tr h th ng t ch c thi hành án trong quân i
quy nh t i i u 8 Ngh nh này) ư c t ch c và qu n lý t p trung, th ng nh t,
g m có:

1. Trung ương: T ng c c Thi hành án dân s là cơ quan qu n lý thi hành án dân s
tr c thu c B Tư pháp;

2. c p t nh: C c Thi hành án dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây
g i chung là C c Thi hành án dân s t nh) là cơ quan thi hành án dân s tr c thu c
T ng c c Thi hành án dân s ;

3. c p huy n: Chi c c Thi hành án dân s huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh
(sau ây g i chung là Chi c c Thi hành án dân s huy n) là cơ quan thi hành án dân
s huy n tr c thu c C c Thi hành án dân s t nh.

C c Thi hành án dân s t nh và Chi c c Thi hành án dân s huy n sau ây g i chung
là cơ quan thi hành án dân s a phương.

T ng c c Thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s a phương có tư cách pháp
nhân, con d u hình Qu c huy, tr s và tài kho n riêng.

i u 3. V trí, ch c năng c a T ng c c Thi hành án dân s

T ng c c Thi hành án dân s là cơ quan tr c thu c B Tư pháp, th c hi n ch c năng
tham mưu, giúp B trư ng B Tư pháp qu n lý nhà nư c v công tác thi hành án dân
s trong ph m vi c nư c; th c hi n qu n lý chuyên ngành v thi hành án dân s theo
quy nh c a pháp lu t.

i u 4. Nhi m v , quy n h n c a T ng c c Thi hành án dân s

1. Trình B trư ng B Tư pháp trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét,
quy t nh:

a) D án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c
h i; d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph v thi hành án dân s ;

b) Chi n lư c, chương trình qu c gia, án, d án, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm
năm, hàng năm, d th o quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph , d th o báo cáo
Qu c h i, báo cáo Chính ph v thi hành án dân s .

2. Trình B trư ng B Tư pháp quy t nh ho c ban hành:

a) Thông tư, quy t nh, ch th v thi hành án dân s ;

b) Thành l p, gi i th cơ quan thi hành án dân s a phương;

c) B nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c Phó T ng c c trư ng
T ng c c Thi hành án dân s , V trư ng và tương ương, Phó V trư ng và tương
ương thu c T ng c c Thi hành án dân s , Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi
hành án dân s a phương; b nhi m, mi n nhi m Ch p hành viên, ThNm tra viên thi
hành án;

d) Quy nh v quy trình, th t c, tiêu chuNn, nh m c, bi u m u, gi y t v thi hành
án dân s ;

) Quy nh v th ng kê thi hành án dân s .

3. T ch c th c hi n văn b n pháp lu t, chi n lư c, chương trình qu c gia, quy ho ch,
k ho ch, án, d án v thi hành án dân s sau khi ư c phê duy t, ban hành.

4. Ban hành theo thNm quy n các văn b n ch o, hư ng d n chuyên môn, nghi p v
v thi hành án dân s , văn b n cá bi t, văn b n quy ph m n i b theo quy nh c a
pháp lu t.

5. T ch c ki m tra:

a) Vi c th c hi n trình t , th t c và áp d ng pháp lu t trong ho t ng thi hành án
dân s ;

b) Ch th ng kê và báo cáo v thi hành án dân s ;

c) Vi c thu, chi ti n, giao, nh n tài s n trong thi hành án dân s ; vi c thu n p các
kho n phí, l phí và chi phí t ch c cư ng ch thi hành án;

d) Các ho t ng khác liên quan n công tác thi hành án dân s theo quy nh c a
pháp lu t.

6. Gi i quy t khi u n i v thi hành án thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t
v thi hành án dân s .

7. Theo dõi tình hình thi hành pháp lu t trong lĩnh v c thi hành án dân s .

8. Th c hi n phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c trong h th ng cơ quan thi hành án
dân s theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a B trư ng B Tư pháp.

9. Th c hi n k ho ch, chương trình, án, d án h p tác qu c t v thi hành án dân
s theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a B trư ng B Tư pháp; ánh giá k t
qu v h p tác qu c t trong công tác thi hành án dân s .

10. Tuyên truy n, giáo d c, v n ng t ch c và cá nhân th c hi n nghiêm b n án và
quy t nh dân s c a Tòa án có hi u l c pháp lu t.

11. Ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n thanh tra v thi hành án dân s và
x lý hành vi không ch p hành án theo quy nh c a pháp lu t.

12. Giúp B trư ng B Tư pháp ph i h p v i B trư ng B Qu c phòng qu n lý nhà
nư c v thi hành án dân s trong quân i.
13. Nghiên c u, qu n lý, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh thông tin và hi n i
hóa cơ s v t ch t, k thu t trong ho t ng c a các cơ quan thi hành án dân s .

14. Th ng kê và xây d ng cơ s d li u v thi hành án dân s .

15. Qu n lý t ch c, biên ch , cán b , công ch c c a các cơ quan thi hành án dân s
theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Tư pháp.

16. Quy t nh thành l p, t ch c l i, gi i th các phòng chuyên môn thu c C c Thi
hành án dân s t nh; quy t nh b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c,
cách ch c Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng chuyên môn thu c C c Thi hành án dân
s t nh.

17. B nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c i v i m t s ch c
v và b nhi m, nâng ng ch, chuy n ng ch i v i m t s ch c danh quy nh t i
i m b, i m c kho n 2 i u này theo phân c p c a B trư ng B Tư pháp.

18. T ch c b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho Ch p hành viên, ThNm tra viên,
cán b , công ch c c a các cơ quan thi hành án dân s a phương theo quy nh c a
pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Tư pháp.

19. Qu n lý, th c hi n phân b kinh phí, b o m cơ s v t ch t – k thu t, phương
ti n ho t ng c a các cơ quan thi hành án dân s a phương theo quy nh c a pháp
lu t và phân c p c a B trư ng B Tư pháp.

20. Qu n lý kho n thu phí do cơ quan thi hành án dân s a phương n p cho T ng
c c Thi hành án dân s th c hi n vi c i u hòa phí thi hành án và s d ng theo
quy nh c a pháp lu t.

21. Th c hi n nhi m v c i cách hành chính, c i cách tư pháp theo m c tiêu và n i
dung chương trình c i cách hành chính, c i cách tư pháp ư c c p có thNm quy n phê
duy t.

22. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Tư pháp giao.

i u 5. Cơ c u t ch c, cán b c a T ng c c Thi hành án dân s

1. T ng c c Thi hành án dân s có cơ c u t ch c g m các ơn v sau ây:

a) Văn phòng;

b) V Qu n lý, ch o nghi p v thi hành b n án, quy t nh dân s , kinh t , lao
ng, hôn nhân gia ình, phá s n, tr ng tài thương m i (g i t t là V nghi p v 1);

c) V Qu n lý, ch o nghi p v thi hành ph n dân s , ti n, tài s n, v t ch ng trong
b n án, quy t nh hình s , hành chính và quy t nh x lý v vi c c nh tranh có liên
quan n tài s n (g i t t là V Nghi p v 2);

d) V Gi i quy t khi u n i, t cáo;
) V T ch c cán b ;

e) V K ho ch – Tài chính;

g) Trung tâm D li u, Thông tin và Th ng kê thi hành án dân s .

2. T ng C c Thi hành án dân s có cơ c u cán b , công ch c sau ây:

a) T ng C c trư ng, không quá 03 Phó T ng c c trư ng; V trư ng và tương ương,
Phó V trư ng và tương ương;

b) ThNm tra viên, ThNm tra viên chính, ThNm tra viên cao c p thi hành án và công
ch c khác.

T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s quy nh ch c năng, nhi m v , quy n
h n, s lư ng, cơ c u cán b , t ch c và biên ch c a các t ch c giúp vi c T ng C c
trư ng.

3. T ng C c trư ng và các Phó T ng c c trư ng do B trư ng B Tư pháp b nhi m,
mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. T ng c c trư ng T ng c c Thi
hành án dân s ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tư pháp và trư c pháp lu t v
toàn b ho t ng c a T ng c c Thi hành án dân s . Phó T ng c c trư ng T ng c c
Thi hành án dân s ch u trách nhi m trư c T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án
dân s và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách.

i u 6. V trí, ch c năng và cơ c u t ch c, cán b c a C c Thi hành án dân s
t nh

1. C c Thi hành án dân s t nh là cơ quan tr c thu c T ng c c Thi hành án dân s ,
th c hi n ch c năng thi hành án dân s , có nhi m v giúp T ng C c trư ng T ng c c
Thi hành án dân s qu n lý m t s m t công tác t ch c, cán b c a cơ quan thi hành
án dân s a phương và th c hi n các nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a
pháp lu t.

2. C c Thi hành án dân s t nh có các phòng chuyên môn tr c thu c.

3. C c Thi hành án dân s t nh có C c trư ng ng th i là Th trư ng cơ quan thi
hành án dân s ; Phó C c trư ng ng th i là Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân
s ; Ch p hành viên sơ c p; Ch p hành viên trung c p; Ch p hành viên cao c p; ThNm
tra viên thi hành án; ThNm tra viên chính thi hành án; có th có ThNm tra viên cao c p
thi hành án; Thư ký thi hành án và công ch c khác.

4. C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh ch u trách nhi m trư c T ng C c trư ng
T ng c c Thi hành án dân s và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a C c Thi
hành án dân s t nh. Phó C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh ch u trách nhi m
trư c C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác
ư c phân công ph trách.

5. C c Thi hành án dân s t nh ch u s ch o c a y ban nhân dân c p t nh theo quy
nh t i i u 173 Lu t Thi hành án dân s , có trách nhi m báo cáo v i y ban nhân
dân cùng c p v ch trương, bi n pháp tăng cư ng công tác thi hành án dân s trên
a bàn và th c hi n báo cáo công tác thi hành án dân s trư c H i ng nhân dân
cùng c p theo quy nh c a pháp lu t.

i u 7. V trí, ch c năng và cơ c u t ch c, cán b c a Chi c c Thi hành án dân
s huy n

1. Chi c c Thi hành án dân s huy n là cơ quan tr c thu c C c Thi hành án dân s
t nh, th c hi n ch c năng thi hành án dân s và th c hi n các nhi m v , quy n h n
khác theo quy nh c a pháp lu t.

2. Chi c c Thi hành án dân s huy n có Chi c c trư ng ng th i là Th trư ng cơ
quan thi hành án dân s , Phó Chi c c trư ng ng th i là Phó Th trư ng cơ quan thi
hành án dân s , Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p, ThNm tra viên thi
hành án, Thư ký thi hành án và công ch c khác.

3. Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s huy n ch u trách nhi m trư c C c
trư ng C c Thi hành án dân s t nh và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Chi
c c Thi hành án dân s huy n. Phó Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s huy n
ch u trách nhi m trư c Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s huy n và trư c
pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách.

4. Chi c c Thi hành án dân s huy n ch u s ch o c a y ban nhân dân c p huy n
theo quy nh t i i u 174 Lu t Thi hành án dân s , có trách nhi m báo cáo v i y
ban nhân dân cùng c p v ch trương, bi n pháp tăng cư ng công tác thi hành án dân
s trên a bàn và th c hi n báo cáo công tác thi hành án dân s trư c H i ng nhân
dân cùng c p theo quy nh c a pháp lu t.

i u 8. H th ng t ch c thi hành án trong quân i

H th ng t ch c thi hành án trong quân i g m có:

1. B Qu c phòng: C c Thi hành án B Qu c phòng là cơ quan qu n lý thi hành án
tr c thu c B Qu c phòng;

2. quân khu và tương ương: Phòng Thi hành án quân khu và tương ương (sau ây
g i chung là Phòng Thi hành án c p quân khu) là cơ quan thi hành án tr c thu c quân
khu.

C c Thi hành án B Qu c phòng, Phòng Thi hành án c p quân khu có tư cách pháp
nhân, con d u hình Qu c huy, tr s và tài kho n riêng.

i u 9. V trí, ch c năng c a C c Thi hành án B Qu c phòng

C c Thi hành án B Qu c phòng là cơ quan tr c thu c B Qu c phòng, th c hi n
ch c năng tham mưu, giúp B trư ng B Qu c phòng qu n lý nhà nư c v công tác
thi hành án trong quân i.

i u 10. Nhi m v , quy n h n c a C c Thi hành án B Qu c phòng
1. Trình B trư ng B Qu c phòng ph i h p v i B trư ng B Tư pháp trình
Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh:

a) D án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, y ban thư ng v Qu c
h i; d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph v thi hành án trong quân i;

b) Chi n lư c, chương trình qu c gia, án, d án, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm
năm, d th o quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph , d th o báo cáo Qu c h i,
báo cáo Chính ph v công tác thi hành án trong quân i.

2. Trình B trư ng B Qu c phòng quy t nh ho c ban hành:

a) Thông tư, quy t nh, ch th v thi hành án trong quân i;

b) Thành l p, sáp nh p, gi i th các Phòng Thi hành án c p quân khu; trình B trư ng
B Qu c phòng ngh B trư ng B Tư pháp b nhi m, mi n nhi m, cách ch c
Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p, Ch p hành viên cao c p; b nhi m,
mi n nhi m ThNm tra viên, ThNm tra viên chính, ThNm tra viên cao c p thi hành án
trong quân i;

c) B nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c Th trư ng, Phó Th
trư ng cơ quan thi hành án c p quân khu;

d) Ch báo cáo v thi hành án dân s trong quân i; tiêu chuNn, nh m c bi u
m u, gi y t v thi hành án trong quân i.

3. T ch c b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho Ch p hành viên, ThNm tra viên, cán
b , nhân viên làm công tác thi hành án dân s trong quân i theo quy nh c a pháp
lu t và phân c p c a B trư ng B Qu c phòng.

4. T ch c th c hi n văn b n pháp lu t, chi n lư c, chương trình qu c gia, quy ho ch,
k ho ch, án, d án v thi hành án trong quân i sau khi ư c ban hành, phê
duy t.

5. Ban hành theo thNm quy n các văn b n ch o, hư ng d n chuyên môn, nghi p v
v thi hành án, văn b n cá bi t, văn b n quy ph m n i b theo quy nh c a pháp lu t.

6. T ch c ki m tra:

a) Vi c th c hi n trình t , th t c và áp d ng pháp lu t trong ho t ng thi hành án
trong quân i;

b) Ch th ng kê và báo cáo v thi hành án trong quân i;

c) Vi c thu, chi ti n, giao, nh n tài s n trong thi hành án, vi c thu n p các kho n phí,
l phí và chi phí t ch c cư ng ch thi hành án;

d) Các ho t ng khác liên quan n thi hành án trong quân i theo quy nh c a
pháp lu t.
7. Gi i quy t khi u n i, t cáo v thi hành án thu c thNm quy n theo quy nh c a
pháp lu t v thi hành án dân s .

8. Th c hi n phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c trong h th ng các cơ quan thi hành
án quân i theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a B trư ng B Qu c
phòng.

9. Th c hi n k ho ch, chương trình, án, d án h p tác qu c t v thi hành án trong
quân i theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a B trư ng B Qu c phòng;
ánh giá k t qu v h p tác qu c t trong lĩnh v c thi hành án trong quân i.

10. Tuyên truy n, giáo d c, v n ng t ch c, cá nhân th c hi n nghiêm b n án, quy t
nh c a Tòa án có hi u l c pháp lu t.

11. Ph i h p th c hi n:

a) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a quân khu và tương ương trong vi c qu n
lý Ch p hành viên, ThNm tra viên và cán b làm công tác thi hành án trong quân i;

b) Giúp B trư ng B Qu c phòng ph i h p v i B trư ng B Tư pháp qu n lý nhà
nư c v thi hành án dân s trong quân i;

c) Thanh tra v thi hành án trong quân i;

d) Ph i h p v i cơ quan chuyên môn thu c B Tư pháp trong vi c ào t o, hư ng
d n, ch o nghi p v , th c hi n ch chính sách, khen thư ng, k lu t i v i
Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án và cán b , nhân viên làm công tác thi hành
án trong quân i;

) X lý theo quy nh c a pháp lu t i v i các hành vi không ch p hành án.

12. Nghiên c u, qu n lý, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh thông tin và hi n i
hóa cơ s v t ch t, k thu t trong ho t ng c a h th ng cơ quan thi hành án trong
quân i.

13. Th c hi n công tác th ng kê, thông tin và xây d ng cơ s d li u v thi hành án
trong quân i.

14. Qu n lý, th c hi n phân b kinh phí, b o m cơ s v t ch t – k thu t, phương
ti n ho t ng thi hành án trong quân i theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a
B trư ng B Qu c phòng.

15. Qu n lý kho n thu phí do cơ quan thi hành án quân khu n p cho C c Thi hành án
thu c B Qu c phòng th c hi n vi c i u hòa phí thi hành án và s d ng theo quy
nh c a pháp lu t.

16. Th c hi n nhi m v c i cách hành chính, c i cách tư pháp theo m c tiêu và n i
dung chương trình c i cách hành chính, c i cách tư pháp ư c c p có thNm quy n phê
duy t.
17. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Qu c phòng giao.

i u 11. Cơ c u t ch c, cán b c a C c Thi hành án B Qu c phòng

1. C c Thi hành án B Qu c phòng có cơ c u t ch c g m các ơn v sau ây:

a) Phòng K ho ch t ng h p;

b) Phòng Qu n lý, ch o nghi p v ;

c) Phòng Ki m tra, gi i quy t khi u n i t cáo;

d) Phòng T ch c cán b ngành;

) Phòng Hành chính, v t tư;

e) Ban Khoa h c và Công ngh thông tin;

g) Ban Tài chính.

2. C c Thi hành án B Qu c phòng có cơ c u cán b sau ây:

a) C c trư ng, không quá 03 Phó C c trư ng; Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng;
Trư ng ban.

b) ThNm tra viên, ThNm tra viên chính, ThNm tra viên cao c p thi hành án và cán b ,
nhân viên làm công tác thi hành án.

3. C c trư ng và các Phó C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng do B
trư ng B Qu c phòng b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh
c a pháp lu t.

4. C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng ch u trách nhi m trư c B
trư ng B Qu c phòng và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a C c Thi hành án.
Phó C c trư ng ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v lĩnh v c
công tác ư c phân công ph trách.

i u 12. V trí, ch c năng và cơ c u t ch c, cán b c a Phòng Thi hành án c p
quân khu

1. Phòng Thi hành án c p quân khu là cơ quan tr c thu c Quân khu và tương ương,
th c hi n ch c năng thi hành án dân s và các nhi m v , quy n h n khác theo quy
nh c a pháp lu t.

2. Phòng Thi hành án c p quân khu có Ban Hành chính, t ng h p tr c thu c.

3. Th trư ng cơ quan thi hành án ng th i là Trư ng phòng Phòng Thi hành án c p
quân khu, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án ng th i là Phó Trư ng phòng,
Trư ng ban, Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p, Ch p hành viên cao
c p, ThNm tra viên, ThNm tra viên chính thi hành án, Thư ký và cán b , nhân viên làm
công tác thi hành án.

4. Th trư ng cơ quan thi hành án c p quân khu ch u trách nhi m trư c Tư l nh, C c
trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng và trư c pháp lu t v toàn b ho t
ng thi hành án dân s trong ph m vi ư c phân công. Phó Th trư ng cơ quan thi
hành án c p quân khu ch u trách nhi m trư c Th trư ng cơ quan thi hành án c p
quân khu và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách.

i u 13. Trách nhi m c a y ban nhân dân và các t ch c có liên quan trong thi
hành án dân s

1. Trong ph m vi quy n h n do pháp lu t quy nh, y ban nhân dân các c p có trách
nhi m ph i h p ch o và t o i u ki n cho cơ quan thi hành án dân s trên a bàn
th c thi chính sách, pháp lu t v thi hành án dân s ; ch o các cơ quan ch c năng có
liên quan ph i h p v i cơ quan thi hành án dân s th c hi n t t vi c qu n lý ho t
ng thi hành án dân s trên a bàn.

y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, y ban nhân dân huy n,
qu n, th xã, thành ph thu c t nh thành l p Ban Ch o thi hành án dân s tham
mưu cho Ch t ch y ban nhân dân cùng c p ch o vi c t ch c cư ng ch thi hành
các v án l n, ph c t p, có nh hư ng v an ninh, chính tr , tr t t an toàn xã h i a
phương theo ngh c a Th trư ng cơ quan thi hành án dân s cùng c p. Thành
ph n Ban Ch o thi hành án dân s g m:

a) Trư ng Ban Ch o là Ch t ch ho c 01 Phó Ch t ch y ban nhân dân;

b) Phó Trư ng Ban Ch o là Th trư ng cơ quan thi hành án dân s cùng c p;

c) Các y viên g m: i di n lãnh o cơ quan Tư pháp, Công an, Tài chính, Tài
nguyên và Môi trư ng, m i i di n lãnh o cơ quan Tòa án nhân dân và M t tr n
T qu c cùng c p.

phù h p v i i u ki n c a t ng a phương, trong trư ng h p c n thi t Ch t ch
y ban nhân dân c p t nh, c p huy n có th m i i di n các cơ quan liên quan khác
làm y viên Ban Ch o thi hành án dân s .

B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, B Công an, B Tài chính,
B Tài nguyên và Môi trư ng, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam
hư ng d n ho t ng c a Ban Ch o thi hành án dân s .

2. Cơ quan thi hành án dân s a phương có trách nhi m ph i h p v i các t ch c,
cá nhân tên a bàn th c thi pháp lu t thi hành án dân s , gi i quy t khi u n i, t cáo
c a t ch c, công dân i v i vi c làm sai trái c a cán b , công ch c thu c thNm
quy n qu n lý theo quy nh c a pháp lu t.

Chương 2.

CH P HÀNH VIÊN, TH M TRA VIÊN, TH TRƯ NG, PHÓ TH
TRƯ NG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN S
M C 1. TRÌNH T , TH T C THI TUY N, B NHI M, MI N NHI M,
CÁCH CH C, I U NG, BI T PHÁI CH P HÀNH VIÊN

i u 14. B nhi m và thi tuy n Ch p hành viên

1. Vi c b nhi m vào ng ch Ch p hành viên ph i qua kỳ thi tuy n, tr trư ng h p quy
nh t i i u 48 Ngh nh này.

2. B Tư pháp t ch c thi tuy n Ch p hành viên các cơ quan thi hành án dân s a
phương; B Qu c phòng ph i h p v i B Tư pháp t ch c thi tuy n Ch p hành viên
Phòng Thi hành án c p quân khu. N i dung và hình th c thi tuy n Ch p hành viên
th c hi n theo quy nh c a B trư ng B Tư pháp.

3. B trư ng B Tư pháp ban hành tiêu chuNn ng ch Ch p hành viên sơ c p, ng ch
Ch p hành viên trung c p và ng ch Ch p hành viên cao c p sau khi th ng nh t v i B
trư ng B N i v .

i u 15. i u ki n tham d thi tuy n Ch p hành viên

1. Có tiêu chuNn c a ng ch Ch p hành viên quy nh t i i u 18 Lu t Thi hành án
dân s .

2. Không thu c trư ng h p ang b truy c u trách nhi m hình s ho c áng b xem
xét x lý k lu t nhưng chưa có k t lu n và quy t nh cu i cùng c a cơ quan, t ch c
có thNm quy n.

i u 16. Xác nh tiêu chu n và b nhi m Ch p hành viên trong m t s trư ng
h p c bi t

1. Trư ng h p i u ng cán b , công ch c t cơ quan khác sang cơ quan thi hành án
b nhi m Th trư ng ho c Phó Th trư ng cơ quan thi hành án, n u có i u
ki n, tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 7 i u 18 Lu t Thi hành án dân s thì có th
ư c b nhi m làm Ch p hành viên trung c p ho c cao c p mà không ph i qua thi
tuy n.

2. Trong trư ng h p do nhu c u cán b c a cơ quan thi hành án, ngư i có tiêu
chuNn quy nh t i kho n 1 i u 18 Lu t Thi hành án dân s tuy chưa làm Ch p hành
viên sơ c p ho c ã làm Ch p hành viên sơ c p trong th i gian chưa 05 năm nhưng
có th i gian làm công tác pháp lu t t 10 năm tr lên, có năng l c thi hành nh ng v
vi c thu c thNm quy n c a cơ quan thi hành án dân s có th ư c thi tuy n Ch p
hành viên trung c p.

3. Trong trư ng h p do nhu c u cán b c a cơ quan thi hành án, ngư i có tiêu
chuNn quy nh t i kho n 1 i u 18 Lu t Thi hành án dân s , tuy chưa làm Ch p hành
viên trung c p nhưng có th i gian làm công tác pháp lu t t 15 năm tr lên, có năng
l c thi hành nh ng v vi c thu c thNm quy n c a cơ quan thi hành án dân s t nh có
th ư c thi tuy n Ch p hành viên cao c p.

i u 17. Sơ tuy n và c ngư i tham d thi tuy n Ch p hành viên
1. Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s huy n c ngư i c a ơn v mình tham
d thi tuy n Ch p hành viên; Trư ng Phòng Thi hành án c p quân khu c ngư i c a
ơn v mình tham d thi tuy n Ch p hành viên.

2. C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh c ngư i tham d thi tuy n Ch p hành
viên i v i các trư ng h p sau ây:

a) Công ch c thu c C c Thi hành án dân s t nh;

b) Công ch c thu c Chi c c Thi hành án dân s huy n nhưng ư c ngh tham d
thi tuy n Ch p hành viên C c Thi hành án dân s t nh ho c tham d thi tuy n Ch p
hành viên c a Chi c c Thi hành án dân s huy n khác trong ph m vi a bàn t nh.

3. T p th lãnh o C c Thi hành án dân s t nh ( i v i Cơ quan thi hành án dân s
a phương) ho c t p th lãnh o C c Thi hành án thu c B Qu c phòng ( i v i
Phòng Thi hành án c p quân khu) th c hi n sơ tuy n i v i nh ng ngư i ư c
ngh tham d thi tuy n Ch p hành viên.

4. B Tư pháp quy nh i u ki n, vi c sơ tuy n, h sơ thi tuy n i v i ngư i không
ph i là cán b , công ch c tham gia thi tuy n Ch p hành viên và trư ng h p công ch c
t các cơ quan thi hành án dân s t nh này tham gia thi tuy n vào ng ch Ch p hành
viên cơ quan thi hành án dân s t nh khác.

i u 18. H sơ ngh tham d thi tuy n Ch p hành viên

1. ơn tham d thi tuy n c a ngư i d thi

2. Sơ y u lý l ch theo m u do B N i v ban hành, có dán nh (4 x 6cm), có xác nh n
c a cơ quan qu n lý cán b ; i v i ngư i ư c ngh b nhi m Ch p hành viên c a
Phòng Thi hành án c p quân khu thì sơ y u lý l ch th c hi n theo m u do B Qu c
phòng quy nh.

3. B n kê khai tài s n.

4. B n sao các văn b ng, ch ng ch .

5. B n nh n xét, ánh giá c a Th trư ng cơ quan, ơn v , t ch c c a ngư i ư c
ngh tham d thi tuy n Ch p hành viên v quá trình công tác, năng l c chuyên môn
nghi p v , phNm ch t chính tr và o c, l i s ng c a ngư i ó.

6. Văn b n ngh c a C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh ( i v i cơ quan thi
hành án dân s a phương) ho c C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng
( i v i Phòng Thi hành án c p quân khu).

i u 19. Ti p nh n và ki m tra h sơ thi tuy n Ch p hành viên

1. T ng c c Thi hành án dân s ti p nh n và xét h sơ d thi; thông báo danh sách
nh ng ngư i i u ki n và tiêu chuNn d thi i v i vi c thi tuy n Ch p hành viên
c a các cơ quan thi hành án dân s a phương.
2. C c Thi hành án B Qu c phòng ti p nh n và xét h sơ d thi; thông báo danh sách
nh ng ngư i i u ki n và tiêu chuNn d thi i v i vi c thi tuy n Ch p hành viên
c a Phòng Thi hành án c p quân khu.

i u 20. Thành l p H i ng thi tuy n Ch p hành viên

1. B trư ng B Tư pháp quy t nh thành l p H i ng thi tuy n Ch p hành viên.

2. H i ng thi tuy n Ch p hành viên g m có:

a) H i ng thi tuy n Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương;

Danh sách ngư i tham gia H i ng thi tuy n Ch p hành viên cơ quan thi hành án
dân s a phương do B trư ng B Tư pháp c theo ngh c a T ng C c trư ng
T ng c c Thi hành án dân s ;

b) H i ng thi tuy n Ch p hành viên Phòng Thi hành án c p quân khu;

Danh sách ngư i tham gia H i ng thi tuy n Ch p hành viên Phòng Thi hành án c p
quân khu do B trư ng B Qu c phòng c theo ngh c a C c trư ng C c Thi hành
án B Qu c phòng.

i u 21. nhi m v , quy n h n c a H i ng thi tuy n Ch p hành viên

H i ng thi tuy n Ch p hành viên giúp B trư ng B Tư pháp t ch c thi tuy n
Ch p hành viên và có nhi m v , quy n h n sau ây:

1. Thông báo k ho ch thi tuy n vào ng ch Ch p hành viên; th l , quy ch thi; môn
thi, hình th c thi, th i gian thi, a i m thi.

2. T ch c vi c ra thi; thành l p Ban coi thi, Ban ch m thi.

3. Ch o và t ch c thi; báo cáo k t qu thi lên cơ quan có thNm quy n xem xét
và ra quy t nh công nh n k t qu kỳ thi.

4. Gi i quy t khi u n i, t cáo c a ngư i d thi.

i u 22. B nhi m Ch p hành viên

Căn c k t qu kỳ thi, H i ng thi tuy n Ch p hành viên g i k t qu kỳ thi v T ng
c c Thi hành án dân s t ng h p báo cáo B trư ng B Tư pháp xem xét, quy t
nh b nhi m Ch p hành viên theo quy nh.

i u 23. Trình t , th t c mi n nhi m Ch p hành viên

1. C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh chuNn b h sơ ngh mi n nhi m Ch p
hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương; C c trư ng C c Thi hành án B
Qu c phòng chuNn b h sơ ngh mi n nhi m Ch p hành viên Phòng Thi hành án
c p quân khu.
2. H sơ ngh mi n nhi m Ch p hành viên g m có:

a) ơn xin mi n nhi m Ch p hành viên (n u có), trong ó nêu rõ lý do c a vi c xin
mi n nhi m Ch p hành viên;

b) Các tài li u ch ng minh lý do xin mi n nhi m Ch p hành viên: gi y ch ng nh n
s c kh e do b nh vi n a khoa huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh tr lên c p
(còn trong th i h n 6 tháng), gi y ch ng nh n hoàn c nh gia ình khó khăn ho c các
gi y t phù h p khác (n u có);

c) Văn b n ngh mi n nhi m Ch p hành viên c a C c trư ng C c Thi hành án dân
s t nh i v i Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương ho c C c
trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng i v i Ch p hành viên Phòng Thi
hành án c p quân khu.

i u 24. Cách ch c ch c danh Ch p hành viên

Ch p hành viên có th b cách ch c ch c danh Ch p hành viên khi thu c m t trong
các trư ng h p sau ây:

1. Vi ph m quy nh c a pháp lu t trong quá trình t ch c thi hành án chưa n m c
b bu c thôi vi c ho c truy c u trách nhi m hình s nhưng xét th y c n ph i áp d ng
hình th c k lu t cách ch c ch c danh Ch p hành viên.

2. Vi ph m nghiêm tr ng quy nh t i i u 21 Lu t Thi hành án dân s mà xét th y
c n thi t ph i áp d ng hình th c k lu t cách ch c ch c danh Ch p hành viên.

Trình t , th t c xét ngh B trư ng B Tư pháp quy t nh cách ch c ch c danh
Ch p hành viên th c hi n theo quy nh hi n hành v k lu t i v i cán b , công
ch c.

i u 25. i u ng, luân chuy n, bi t phái Ch p hành viên

1. B trư ng B Tư pháp quy t nh i u ng, luân chuy n, bi t phái Ch p hành
viên hi n ang gi các ch c v C c trư ng, Phó C c trư ng C c Thi hành án dân s
t nh t t nh này n t nh khác.

2. T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s quy t nh i u ng, luân chuy n,
bi t phái Ch p hành viên các cơ quan thi hành án dân s a phương t t nh này n
t nh khác.

3. B trư ng B Qu c phòng quy nh vi c i u ng, luân chuy n, bi t phái Ch p
hành viên, Th trư ng cơ quan thi hành án quân i t Phòng Thi hành án quân khu
này n Phòng Thi hành án quân khu khác.

M C 2. NHI M V , QUY N H N, TRÁCH NHI M, B NHI M, I U
NG, LUÂN CHUY N, BI T PHÁI TH M TRA VIÊN THI HÀNH ÁN

i u 26. Th m tra viên thi hành án
1. ThNm tra viên thi hành án là công ch c, có nhi m v giúp Th trư ng cơ quan qu n
lý thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s và cơ quan thi hành án trong quân
i th c hi n nhi m v thNm tra thi hành án và các nhi m v khác theo quy nh c a
pháp lu t và ư c B trư ng B Tư pháp b nhi m ThNm tra viên thi hành án, ThNm
tra viên chính thi hành án và ThNm tra viên cao c p thi hành án.

2. ThNm tra viên thi hành án trong quân i là sĩ quan và quân nhân chuyên nghi p
trong Quân i nhân dân Vi t Nam.

i u 27. Nhi m v , quy n h n c a Th m tra viên thi hành án

1. Th c hi n vi c thNm tra, ki m tra nh ng v vi c thi hành án ã và ang thi hành;
thNm tra xác minh các v vi c có ơn thư khi u n i theo s ch o c a Th trư ng cơ
quan qu n lý thi hành án dân s và cơ quan thi hành án dân s .

Trong trư ng h p thNm tra, ki m tra mà phát hi n có sai sót ph i tham mưu cho c p
có thNm quy n t m d ng vi c th c hi n quy t nh sai sót ó kh c ph c, s a ch a
và ch u trách nhi m v nh ng ki n ngh c a mình.

2. L p k ho ch, t ch c th c hi n ho c ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan
xác minh, ki m tra và xu t bi n pháp gi i quy t theo nhi m v ư c phân công.

3. Tham mưu cho Th trư ng cơ quan tr l i kháng ngh , ki n ngh c a Vi n Ki m sát
nhân dân theo thNm quy n.

4. Th c hi n các nhi m v khác do Th trư ng cơ quan giao.

i u 28. Trách nhi m c a Th m tra viên thi hành án

1. ThNm tra viên thi hành án ph i gương m u trong vi c ch p hành pháp lu t, không
ng ng ph n u, rèn luy n, gi v ng tiêu chuNn ThNm tra viên thi hành án.

2. Khi ti n hành thNm tra, ki m tra, ThNm tra viên thi hành án ph i tuân th các quy
nh c a pháp lu t, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c Th trư ng cơ quan v
vi c th c hi n nhi m v ư c giao.

3. ThNm tra viên thi hành án không ư c làm nh ng vi c sau ây:

a) Vi c mà pháp lu t v cán b , công ch c và pháp lu t liên quan khác quy nh
không ư c làm;

b) Thông ng v i i tư ng thNm tra và nh ng ngư i có liên quan trong vi c thNm
tra, ki m tra;

c) ThNm tra, ki m tra khi không có quy t nh phân công c a ngư i có thNm quy n;

d) Can thi p trái pháp lu t vào vi c thNm tra, ki m tra ho c l i d ng nh hư ng c a
mình tác ng n ngư i có trách nhi m khi có ngư i ó th c hi n nhi m v thNm
tra, ki m tra;
) L i d ng ch c v , quy n h n thNm tra, ki m tra th c hi n hành vi trái pháp lu t;
sách nhi u, gây khó khăn, phi n hà cho i tư ng ki m tra, thNm tra; bao che cho i
tư ng thNm tra, ki m tra và nh ng ngư i liên quan;

e) Ti t l , cung c p thông tin, tài li u thNm tra, ki m tra cho nh ng ngư i không có
trách nhi m khi chưa có k t lu n.

4. ThNm tra viên thi hành án không ư c tham gia thNm tra, ki m tra trong trư ng h p
liên quan tr c ti p n quy n l i, nghĩa v c a nh ng ngư i sau ây:

a) V , ch ng, con , con nuôi;

b) Cha , m , cha nuôi, m nuôi, ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i, bác, chú,
c u, cô, dì và anh, ch , em ru t c a ThNm tra viên thi hành án, c a v ho c ch ng c a
ThNm tra viên thi hành án;

c) Cháu ru t mà ThNm tra viên thi hành án là ông, bà, bác, chú, c u, cô, dì.

i u 29. B nhi m, nâng ng ch, chuy n ng ch Th m tra viên thi hành án

1. Vi c b nhi m, nâng ng ch, chuy n ng ch ThNm tra viên thi hành án th c hi n theo
quy nh c a Lu t Thi hành án dân s và quy nh c a pháp lu t v cán b , công
ch c.

2. B Tư pháp t ch c thi nâng ng ch t ThNm tra viên thi hành án lên ng ch ThNm
tra viên chính thi hành án; ph i h p v i B N i v t ch c thi nâng ng ch t ThNm tra
viên chính thi hành án lên ng ch ThNm tra viên cao c p thi hành án.

N i dung và hình th c thi nâng ng ch ThNm tra viên thi hành án B trư ng B Tư
pháp quy nh.

3. B Qu c phòng t ch c H i ng xét, duy t, ngh B trư ng B Tư pháp b
nhi m ThNm tra viên thi hành án trong quân i.

4. Hàng năm, cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c căn c vào cơ c u ng ch
công ch c, xây d ng k ho ch, ch tiêu thi nâng ng ch g i B Tư pháp quy t nh
k ho ch, ch tiêu và t ch c thi theo quy nh.

i u 30. i u ng, luân chuy n, bi t phái Th m tra viên thi hành án

1. T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s quy t nh i u ng, luân chuy n,
bi t phái ThNm tra viên thi hành án các cơ quan thi hành án dân s a phương t t nh
này n t nh khác.

2. B trư ng B Qu c phòng quy nh vi c i u ng, luân chuy n, bi t phái ThNm
tra viên thi hành án trong quân i.

M C 3. TIÊU CHU N, TRÌNH T , TH T C B NHI M, B NHI M L I,
MI N NHI M, T CH C, CÁCH CH C TH TRƯ NG, PHÓ TH
TRƯ NG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
i u 31. Tiêu chu n Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s

1. Chi C c trư ng, Phó Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s ph i có các tiêu
chuNn sau ây:

a) Là Ch p hành viên sơ c p tr lên;

b) Có phNm ch t chính tr , o c, l i s ng trong s ch, ý th c t ch c k lu t, tinh
th n trách nhi m trong công tác;

c) Có kinh nghi m th c ti n v thi hành án dân s ;

d) Có năng l c i u hành và t ch c th c hi n các nhi m v c a Chi c c Thi hành án
dân s .

2. C c trư ng, Phó C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh ph i có các tiêu chuNn
sau ây:

a) Là Ch p hành viên trung c p tr lên;

b) Có phNm ch t chính tr , o c, l i s ng trong s ch, ý th c t ch c k lu t, tinh
th n trách nhi m trong công tác.

c) Có kinh nghi m th c ti n v thi hành án dân s ;

d) Có năng l c i u hành và t ch c th c hi n các nhi m v c a C c Thi hành án dân
s t nh.

3. Tiêu chuNn Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án c p quân khu do B
trư ng B Qu c phòng quy nh.

i u 32. Trình t , th t c b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, t ch c, cách
ch c Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s

1. Vi c b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, t ch c, cách ch c Th trư ng, Phó Th
trư ng cơ quan thi hành án dân s a phương th c hi n theo quy nh c a Lu t Thi
hành án dân s , quy nh c a pháp lu t hi n hành v b nhi m, b nhi m l i, t ch c,
mi n nhi m cán b , công ch c lãnh o và các quy nh sau ây:

a) T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s ch trì, ph i h p v i cơ quan có
thNm quy n v qu n lý cán b c p t nh th c hi n quy trình, hoàn t t h sơ trình B
trư ng B Tư pháp quy t nh b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách
ch c C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh;

b) C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh ch trì, ph i h p v i cơ quan chuyên môn
có thNm quy n v qu n lý cán b c p t nh th c hi n quy trình, hoàn t t h sơ ngh
B trư ng B Tư pháp b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c
Phó C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh;
c) ThNm quy n b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c Chi c c
trư ng, Phó Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s huy n do B trư ng B Tư
pháp quy nh.

2. H sơ b nhi m, b nhi m l i ch c v Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi
hành án dân s a phương g m có:

a) Sơ y u lý l ch (theo m u c a B N i v );

b) B n t ki m i m (theo m u c a B Tư pháp);

c) B n kê khai tài s n, thu nh p;

d) B n sao các văn b ng, ch ng ch ;

) Biên b n và k t qu l y phi u tín nhi m c a công ch c;

e) Ý ki n b ng văn b n c a Ch t ch y ban nhân dân ho c c a cơ quan có thNm
quy n cùng c p;

g) Gi y khám s c kh e do b nh vi n a khoa huy n, qu n, th xã, thành ph thu c
t nh tr lên c p (còn trong th i h n 6 tháng);

h) B n nh n xét ánh giá năng l c chuyên môn, nghi p v , phNm ch t chính tr , o
c l i s ng c a Th trư ng ơn v i v i ngư i ư c ngh b nhi m ch c v ;

i) Văn b n ngh b nhi m c a Th trư ng cơ quan thi hành án dân s a phương
i v i trư ng h p ngh b nhi m Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s a
phương;

k) T trình c a T ng c c trư ng T ng c c Thi hành án dân s i v i vi c ngh b
nhi m C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh; T trình c a C c trư ng C c Thi
hành án dân s t nh i v i vi c ngh b nhi m Phó C c trư ng C c Thi hành án
dân s t nh và Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s huy n; t trình c a Chi c c
trư ng i v i vi c ngh b nhi m Phó Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s
huy n;

l) Tài li u khác liên quan (n u có).

3. H sơ cách ch c Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s th c hi n
theo quy nh v k lu t cán b , công ch c.

4. Vi c b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c Th trư ng, Phó
Th trư ng cơ quan thi hành án c p quân khu do B trư ng B Qu c phòng quy t
nh theo ngh c a C c trư ng C c Thi hành án B Qu c phòng.

B trư ng B Qu c phòng quy nh c th th t c b nhi m, b nhi m l i, mi n
nhi m, cho t ch c, cách ch c Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án c p
quân khu.
5. T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s giúp B trư ng B Tư pháp ph i
h p v i cơ quan có thNm quy n qu n lý cán b c p t nh trong công tác quy ho ch,
ào t o, b i dư ng, luân chuy n, b trí, i u ng, b nhi m, khen thư ng, k lu t và
chính sách i v i Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s t nh.

C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh giúp T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án
dân s ph i h p v i cơ quan có thNm quy n qu n lý cán b c p huy n trong công
tác quy ho ch, ào t o, b i dư ng, luân chuy n, b trí, i u ng, b nhi m, khen
thư ng, k lu t và chính sách i v i Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành
án dân s huy n.

i u 33. Th i h n gi ch c v Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án
dân s

Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ư c b nhi m có th i h n.

Th i h n c th v b nhi m, b nhi m l i i v i Th trư ng, Phó Th trư ng cơ
quan thi hành án dân s th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.

Chương 3.

TH , CÔNG C H TR , TRANG PH C, PHÙ HI U, C P HI U VÀ CH
I V I CH P HÀNH VIÊN, TH M TRA VIÊN, CÔNG CH C LÀM
CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN S

i u 34. Th Ch p hành viên, Th m tra viên thi hành án

1. Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án ư c c p th s d ng trong khi thi
hành nhi m v ; khi thay i ch c v ho c ch c danh ư c i th khác phù h p v i
ch c v , ch c danh m i; khi thôi gi ch c v ph i tr l i th ; n u Ch p hành viên,
ThNm tra viên thi hành án làm m t th ph i báo cáo ngay cho cơ quan công an g n
nh t và cơ quan thi hành án nơi ngư i ó công tác bi t.

2. Th Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án do B Tư pháp c p.

3. M u th , vi c c p phát, thay i và thu h i th Ch p hành viên, ThNm tra viên thi
hành án do B trư ng B Tư pháp quy nh.

i u 35. i tư ng và lo i công c h tr ư c trang b , s d ng trong thi hành
án dân s

1. C c Thi hành án dân s t nh, Chi c c Thi hành án dân s huy n, Phòng Thi hành án
c p quân khu ư c trang b công c h tr c p cho Ch p hành viên s d ng theo
quy nh c a pháp lu t.

2. Các lo i công c h tr ư c trang b , s d ng trong thi hành án dân s g m có:

a) Các lo i roi cao su, roi i n, g y i n, găng tay i n;

b) Súng b n hơi cay, gây mê;
c) Bình x t hơi cay, gây mê;

d) Súng b n n nh a, n cao su;

) Các lo i công c h tr khác theo quy nh c a pháp lu t.

3. Nguyên t c s d ng công c h tr thi hành án

a) Ch ư c s d ng công c h tr thi hành án ã ăng ký và có gi y phép s d ng
do cơ quan Công an, Quân i có thNm quy n c p;

b) Khi mang công c h tr theo ngư i ho c khi s d ng công c h tr ph i có Gi y
phép s d ng. N u m t gi y phép s d ng ph i báo ngay cho cơ quan Công an nơi
g n nh t và cơ quan ã c p Gi y phép s d ng.

c) Ch ư c s d ng công c h tr thi hành án khi làm nhi m v phòng v do b
t n công, e d a tính m ng, s c kh e c a Ch p hành viên, cán b thi hành án ho c
ngư i khác tham gia vào vi c thi hành án;

d) Vi c s d ng công c h tr thi hành án ph i b o m an toàn, úng m c ích,
úng quy trình k thu t.

4. Nghiêm c m mang công c h tr thi hành án v nhà riêng ho c mang theo ngư i
khi không làm nhi m v , s d ng công c h tr thi hành án không úng m c ích.

5. Không ư c t ý mua, bán, trao i, cho thuê, cho mư n, i u chuy n, bi u, t ng
ho c cho ngư i không có thNm quy n s d ng công c h tr thi hành án.

i u 36. L p k ho ch và trang b công c h tr thi hành án

1. Căn c quy nh t i kho n 2 i u 35 Ngh nh này, hàng năm, C c trư ng C c
Thi hành án dân s t nh l p k ho ch trang b công c h tr cho cơ quan thi hành án
dân s a phương thu c quy n qu n lý trình T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án
dân s xem xét, quy t nh. i v i Phòng Thi hành án c p quân khu, do C c Thi
hành án B Qu c phòng báo cáo B trư ng B Qu c phòng xem xét, quy t nh.

T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s quy t nh s lư ng, ch ng lo i công
c h tr trang b cho cơ quan thi hành án dân s trong ph m vi toàn qu c; B Qu c
phòng quy t nh s lư ng, ch ng lo i công c h tr trang b cho Phòng Thi hành án
c p quân khu. Cơ quan có thNm quy n thu c T ng c c C nh sát B Công an c p Gi y
phép mang công c h tr theo ngh c a T ng c c Thi hành án dân s ( i v i cơ
quan thi hành án dân s a phương), cơ quan có thNm quy n trong quân i c p Gi y
phép mang công c h tr theo ngh c a C c Thi hành án B Qu c phòng ( i v i
Phòng Thi hành án c p quân khu).

2. T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s giao công c h tr cho các cơ quan
thi hành án dân s a phương; C c trư ng C c Thi hành án B Qu c phòng giao
công c h tr cho Phòng Thi hành án c p quân khu.
Th trư ng cơ quan thi hành án dân s giao công c h tr cho Ch p hành viên s
d ng khi thi hành công v . Khi giao công c h tr ph i l p danh sách, có phi u giao
nh n c a Th trư ng cơ quan thi hành án dân s cho ngư i s d ng.

i u 37. Qu n lý công c h tr thi hành án

1. C p Gi y phép s d ng công c h tr thi hành án:

a) Gi y phép s d ng công c h tr thi hành án do cơ quan Công an t nh, thành ph
tr c thu c Trung ương c p theo ngh c a Th trư ng cơ quan thi hành án dân s
cùng c p;

Vi c c p Gi y phép s d ng công c h tr thi hành án trong quân i th c hi n theo
quy nh c a B Qu c phòng.

b) H sơ xin c p m i Gi y phép s d ng công c h tr thi hành án g m: quy t nh
c a T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s ho c C c trư ng C c Thi hành án
B Qu c phòng v trang b công c h tr thi hành án; công văn ngh c p Gi y
phép s d ng công c h tr c a cơ quan thi hành án dân s ; b n sao Gi y phép mua
công c h tr c a cơ quan có thNm quy n thu c T ng c c C nh sát B Công an c p
cho C c Thi hành án dân s t nh và c a cơ quan có thNm quy n trong quân i c p
cho Phòng Thi hành án c p quân khu; gi y gi i thi u c a cơ quan thi hành án dân s
cho ngư i ư c giao nhi m v làm th t c c p Gi y phép s d ng công c h tr thi
hành án;

c) H sơ xin c p l i Gi y phép s d ng công c h tr thi hành án g m: công văn
ngh c p l i Gi y phép s d ng công c h tr c a cơ quan thi hành án dân s ; gi y
gi i thi u c a cơ quan thi hành án dân s cho ngư i ư c giao nhi m v làm th t c
c p Gi y phép s d ng công c h tr thi hành án;

d) Cơ quan thi hành án dân s n p l i Gi y phép s d ng công c h tr thi hành án
ã h t th i h n cho cơ quan Công an nơi c p.

2. B o qu n công c h tr thi hành án:

a) Th trư ng cơ quan thi hành án dân s có trách nhi m qu n lý và c cán b b o
qu n công c h tr thi hành án. Công c h tr thi hành án ph i ư c b o qu n t i tr
s cơ quan thi hành án dân s và l p s theo dõi riêng;

b) Ch p hành viên s d ng công c h tr thi hành án sau m i l n công tác ph i giao
l i cho Th trư ng cơ quan thi hành án dân s b o qu n chung; hàng tháng ph i
ki m kê, b o dư ng công c h tr thi hành án;

c) Trong trư ng h p b m t ho c hư h ng công c h tr thi hành án, Th trư ng cơ
quan thi hành án dân s l p biên b n và báo ngay cho cơ quan Công an nơi g n nh t,
cơ quan Công an ã ăng ký, c p Gi y phép s d ng công c h tr , cơ quan qu n lý
thi hành án c p trên bi t, sau ó làm th t c i ho c c p l i công c h tr thi hành
án.
Ngư i m t ho c hư h ng công c h tr thi hành án ph i b i thư ng và tùy theo
m c l i còn b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách
nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.

i u 38. i u chuy n công c h tr thi hành án

1. T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s quy t nh i u chuy n công c h
tr thi hành án i v i các cơ quan thi hành án dân s a phương.

C c trư ng C c Thi hành án B Qu c phòng quy t nh i u chuy n công c h tr
thi hành án i v i Phòng Thi hành án c p quân khu.

2. C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh quy t nh i u chuy n công c h tr thi
hành án thu c a phương mình qu n lý.

i u 39. Thanh lý, tiêu h y công c h tr thi hành án

1. Hàng năm, cơ quan thi hành án dân s ph i ki m tra, phân lo i ch t lư ng t ng lo i
công c h tr ư c trang b . Trư ng h p công c h tr không còn kh năng s a
ch a, khôi ph c thì C c Thi hành án dân s t nh ho c Trư ng Phòng Thi hành án c p
quân khu ph i có văn b n ngh T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s
ho c C c trư ng C c Thi hành án B Qu c phòng cho thanh lý, tiêu h y.

2. T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s ho c C c trư ng C c Thi hành án
B Qu c phòng quy t nh thành l p H i ng thanh lý, tiêu h y công c h tr thi
hành án. Thành ph n H i ng thanh lý, tiêu h y công c h tr g m:

a) C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh là Ch t ch H i ng i v i công c h
tr thu c cơ quan thi hành án dân s a phương; Trư ng Phòng Thi hành án c p quân
khu là Ch t ch H i ng i v i công c h tr thu c Phòng Thi hành án c p quân
khu;

b) i di n cơ quan Công an, cơ quan Tài chính t nh, thành ph tr c thu c Trung
ương và i di n cơ quan thi hành án dân s huy n ư c trang b công c h tr là
thành viên (n u thanh lý, tiêu h y công c h tr ã trang b cho Chi c c Thi hành án
dân s huy n).

Các thành viên H i ng thanh lý, tiêu h y công c h tr thi hành án i v i công c
h tr thu c Phòng Thi hành án c p quân khu th c hi n theo quy nh c a B Qu c
phòng;

c) Vi c tiêu h y ph i làm công c h tr thi hành án bi n d ng hoàn toàn, không còn
kh năng khôi ph c s d ng, b o m an toàn, không gây ô nhi m môi trư ng. Khi
tiêu h y ph i l p biên b n, có ch ký c a các thành viên H i ng thanh lý, tiêu h y
công c h tr thi hành án.

i u 40. Lương và ph c p c a Ch p hành viên, Th m tra viên thi hành án, công
ch c làm công tác thi hành án dân s .
1. Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án, Thư ký thi hành án và công ch c làm
công tác thi hành án dân s ư c hư ng thang b c lương, ph c p trách nhi m theo
ngh và ch ưu ãi khác.

2. Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p, Ch p hành viên cao c p ư c
x p lương công ch c lo i A1, A2 (nhóm 1) và A3 (nhóm 1) b ng lương chuyên môn
nghi p v i v i cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c. Thư ký thi hành án
t t nghi p i h c x p lương công ch c lo i A1 b ng lương chuyên môn nghi p v
i v i cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c; t t nghi p trung h c chuyên
nghi p x p lương công ch c lo i B b ng lương chuyên môn nghi p v i v i cán b ,
công ch c trong các cơ quan nhà nư c.

B trư ng B N i v ban hành mã s ng ch Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên
trung c p, Ch p hành viên cao c p và Thư ký thi hành án.

3. Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án và cán b , nhân viên làm công tác thi
hành án dân s trong quân i ư c hư ng ch ph c p trách nhi m theo ngh và
ch ưu ãi khác.

i u 41. i tư ng ư c c p phù hi u, c p hi u thi hành án dân s

1. Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án, công ch c làm công tác thi hành án
thu c cơ quan thi hành án dân s a phương; ThNm tra viên thi hành án, công ch c
c a T ng c c Thi hành án dân s thu c B Tư pháp ư c c p phù hi u, c p hi u
thi hành nhi m v .

2. Phù hi u, c p hi u c a Ch p hành viên, các ch c danh khác c a cơ quan qu n lý,
cơ quan thi hành án trong quân i th c hi n theo quy nh c a B Qu c phòng.

i u 42. Phù hi u, c p hi u thi hành án dân s

1. Phù hi u thi hành án dân s trên mũ: có hình tròn b ng kim lo i, phía ngoài hình
tròn có cành tùng kép bao quanh, chính gi a có ngôi sao vàng năm cánh n i n m
trung tâm hình tròn, xung quanh hai bên có bông lúa vàng, phía dư i ngôi sao là bánh
xe răng cưa màu vàng. Bên ngoài phù hi u trên ph n cành tùng kép có hàng ch “THI
HÀNH ÁN” màu .

2. C p hi u thi hành án dân s g m: c p hi u trên c u vai áo và c p hi u trên ve áo.

a) C p hi u trên c u vai áo: b ng v i màu xanh m, xung quanh có vi n màu
boóc- ô. Trên n n c p hi u, ph n u là m t kh i hình tròn có d p n i ngôi sao 5
cánh gi a, 2 cành tùng bao quanh, ph n gi a c p hi u có các ngôi sao hình kh i
b ng kim lo i màu vàng ho c tr ng b c, ph n cu i c p hi u có 2 cành tùng x p chéo
nhau ho c các g ch ngang b ng kim lo i màu vàng ho c tr ng b c phân bi t i
v i t ng ch c v lãnh o ho c ch c danh công ch c;

b) C p hi u trên ve áo g m các lo i;

- Cành tùng ơn b ng kim lo i;
- C p hi u b ng v i, hình bình hành, n n màu xanh m, gi a có hình thanh ki m lá
ch n và xung quanh có vi n b ng kim lo i màu vàng, màu tr ng b c ho c không có
vi n kim lo i.

Vi c s d ng lo i c p hi u trên ve áo ư c áp d ng tùy theo t ng ch c v ; ch c danh
công ch c.

i u 43. C p hi u lãnh o T ng c c Thi hành án dân s , lãnh o cơ quan thi
hành án dân s a phương

1. C p hi u c a lãnh o T ng c c Thi hành án dân s :

a) C p hi u trên c u vai áo c a T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s có 2
ngôi sao hình kh i màu vàng x p theo chi u d c gi a, ph n cu i c p hi u là 2 cành
tùng màu vàng x p chéo nhau; c p hi u trên ve áo là cành tùng ơn màu vàng.

b) C p hi u trên c u vai áo và trên ve áo c a Phó T ng c c trư ng T ng c c Thi hành
án dân s th c hi n như c p hi u quy nh t i i m a kho n 1 i u này, nhưng gi a
c p hi u trên c u vai có 1 ngôi sao.

2. C p hi u c a lãnh o C c Thi hành án dân s t nh:

a) C p hi u trên c u vai áo c a C c trư ng, Phó C c trư ng C c Thi hành án dân s
t nh là c p hi u c a ng ch Ch p hành viên mà ngư i ó ang gi ;

b) C p hi u trên ve áo c a C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh là cành tùng ơn
màu vàng; c p hi u trên ve áo c a Phó C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh là
cành tùng ơn màu tr ng b c.

3. C p hi u c a lãnh o Chi c c Thi hành án dân s huy n:

a) C p hi u trên c u vai áo c a Chi c c trư ng, Phó Chi c c trư ng Chi c c Thi hành
án dân s huy n là c p hi u c a ng ch Ch p hành viên mà ngư i ó ang gi ;

b) C p hi u trên ve áo c a Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s huy n b ng v i,
hình bình hành, n n màu xanh m, gi a có hình thanh ki m lá ch n, xung quanh có
vi n b ng kim lo i màu vàng; c p hi u trên ve áo c a Phó Chi c c trư ng Chi c c Thi
hành án dân s huy n b ng v i, hình bình hành, n n màu xanh m, gi a có hình
thanh ki m lá ch n, xung quanh có vi n b ng kim lo i màu tr ng b c.

i u 44. C p hi u lãnh o ơn v thu c T ng c c Thi hành án dân s và lãnh
o ơn v thu c C c Thi hành án dân s t nh

1. C p hi u c a lãnh o các ơn v thu c T ng c c Thi hành án dân s :

a) C p hi u trên c u vai áo c a ngư i ng u ơn v thu c T ng c c Thi hành án
dân s có 4 ngôi sao hình kh i b ng kim lo i màu vàng x p theo v trí 2 sao n m
ngang, 2 sao n m d c c p hi u, ph n cu i c p hi u là 2 g ch b ng kim lo i màu vàng
n m song song v i nhau theo chi u ngang; c p hi u trên ve áo là c p hi u b ng v i,
hình bình hành, n n màu xanh m, gi a có hình thanh ki m lá ch n và xung quanh
có vi n b ng kim lo i màu vàng;

b) C p hi u trên c u vai áo và trên ve áo c p phó c a ngư i ng u ơn v thu c
T ng c c Thi hành án dân s th c hi n c p hi u quy nh t i i m a kho n 1 i u này
nhưng gi a c p hi u trên c u vai áo có 3 ngôi sao x p theo v trí 2 sao n m ngang
và 1 sao n m d c câp hi u.

2. C p hi u c a lãnh o ơn v thu c C c Thi hành án dân s :

a) C p hi u trên c u vai áo c a ngư i ng u ơn v và c p phó c a ngư i ng u
ơn v thu c C c Thi hành án dân s là c p hi u c a ng ch ch c danh công ch c mà
ngư i ó ang gi ;

b) C p hi u trên ve áo c a ngư i ng u ơn v thu c C c Thi hành án dân s b ng
v i, hình bình hành, n n màu xanh m, gi a có hìn thanh ki m lá ch n và xung
quanh có vi n b ng kim lo i màu vàng;

c) C p hi u trên ve áo c a c p phó c a ngư i ng u ơn v thu c C c Thi hành án
dân s b ng v i, hình bình hành, n n màu xanh m, gi a có hình thanh ki m lá
ch n và xung quanh có vi n b ng kim lo i màu tr ng b c.

i u 45. C p hi u các ng ch công ch c thu c T ng c c Thi hành án dân s và cơ
quan thi hành án dân s a phương

1. C p hi u c a Ch p hành viên

a) C p hi u trên c u vai áo c a Ch p hành viên cao c p có 2 ư ng ch b ng s i màu
xanh nh t n m theo chi u d c gi a c p hi u, trên n n c p hi u có 4 ngôi sao hình
kh i b ng kim lo i màu tr ng b c x p theo v trí 2 sao n m ngang, 2 sao n m d c c p
hi u, ph n cu i c p hi u là 1 g ch b ng kim lo i màu tr ng b c n m ngang; c p hi u
trên ve áo là c p hi u b ng v i, hình bình hành, nèn màu xanh m, gi a có hình
thanh ki m lá ch n b ng kim lo i màu tr ng b c;

b) C p hi u trên c u vai áo và trên ve áo c a Ch p hành viên trung c p th c hi n như
c p hi u quy nh t i i m a kho n 1 i u này, gi a c p hi u trên c u vai áo có 3
ngôi sao x p theo v trí 2 sao n m ngang và 1 sao n m d c c p hi u;

c) C p hi u trên c u vai áo và trên ve áo c a Ch p hành viên sơ c p th c hi n như c p
hi u quy nh t i i m a kho n 1 i u này, nhưng gi a c p hi u trên c u vai áo có 2
sao n m d c c p hi u.

2. C p hi u c a ThNm tra viên thi hành án và công ch c khác:

a) C p hi u trên c u vai áo c a ThNm tra viên cao c p có 4 ngôi sao hình kh i b ng
kim lo i màu tr ng b c x p theo v trí 2 sao n m ngang, 2 sao n m d c c p hi u, ph n
cu i c p hi u là g ch kim lo i n m ngang; C p hi u trên ve áo là c p hi u b ng v i,
hình bình hành, n n màu xanh m, gi a có hình thanh ki m lá ch n b ng kim lo i
màu tr ng b c;
b) C p hi u trên c u vai áo, c p hi u trên ve áo c a ThNm tra viên chính thi hành án
th c hi n như c p hi u quy nh t i i m a kho n 2 i u này, nhưng gi a c p hi u
trên c u vai áo có 3 ngôi x p theo v trí 2 sao n m ngang và 1 sao n m d c c p hi u;

c) C p hi u trên c u vai áo, c p hi u trên ve áo c a ThNm tra viên thi hành án th c
hi n như c p hi u quy nh t i i m a kho n 2 i u này, nhưng gi a c p hi u trên
c u vai áo có 2 ngôi sao n m d c c p hi u;

d) C p hi u trên c u vai áo, c p hi u trên ve áo c a công ch c khác thu c T ng c c
Thi hành án dân s và các cơ quan thi hành án dân s a phương th c hi n như c p
hi u quy nh t i i m a kho n 2 i u này, nhưng gi a c p hi u trên c u vai áo có
1 ngôi sao n m gi a c p hi u.

i u 46. Trang ph c c a Ch p hành viên, Th m tra viên thi hành án, công ch c
làm công tác thi hành án dân s

1. Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án, công ch c làm công tác thi hành án
thu c các cơ quan thi hành án dân s a phương, cơ quan thi hành án trong quân i;
ThNm tra viên thi hành án, công ch c c a T ng c c Thi hành án dân s thu c B Tư
pháp, C c Thi hành án B Qu c phòng ư c c p trang ph c, phù hi u, c p hi u
ph c v thi hành nhi m v .

2. Các lo i trang ph c c p cho công ch c làm công tác thi hành án nêu t i kho n 1
i u này g m có: qu n áo thu ông: áo khoác ngoài mùa ông; áo ch ng rét mùa
ông; qu n áo xuân hè m c ngoài; áo sơ mi dài tay; gi y da; th t lưng da; dép da; t t
chân; caravat; áo mưa; mũ kêpi; mũ b o hi m thi hành án; c p da ng tài li u.

3. B trư ng B Tư pháp quy nh m u, màu s c, nguyên t c s d ng trang ph c
Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án, công ch c các cơ quan thi hành án dân s
a phương, T ng c c Thi hành án dân s thu c B Tư pháp áp d ng th ng nh t
trong ph m vi toàn qu c.

4. Vi c c p, s d ng trang ph c c a Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án, cán
b , nhân viên Phòng Thi hành án c p quân khu, C c Thi hành án thu c B Qu c
phòng do B trư ng B Qu c phòng quy nh.

i u 47. Niên h n, c p phát, s d ng trang ph c, phù hi u, c p hi u thi hành án
dân s

1. Niên h n trang ph c

a) Qu n áo thu ông m c ngoài: 01 b 03 năm;

b) Áo khoác ngoài mùa ông: 01 cái 03 năm;

c) Áo ch ng rét mùa ông: 01 cái 03 năm, c p cho công ch c thu c các ơn v t
Th a Thiên Hu tr ra phía B c và các ơn v vùng Tây Nguyên;

d) Qu n áo xuân hè m c ngoài: 02 b 02 năm;
) Áo sơ mi dài tay: 01 cái 01 năm;

e) Gi y da: 01 ôi 01 năm

g) Th t lưng da: 01 cái 01 năm;

h) Dép da: 01 ôi 01 năm;

i) T t chân: 02 ôi 01 năm;

k) Caravat: 02 cái 02 năm;

l) Áo mưa: 01 cái 01 năm;

m) Mũ kêpi: 01 cái 02 năm;

n) Mũ b o hi m thi hành án: 01 cái 02 năm;

0) C p da ng tài li u: 01 cái 02 năm.

2. C p phát và s d ng trang ph c:

a) Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án, công ch c làm công tác thi hành án
ư c c p trang ph c theo niên h n quy nh t i kho n 1 i u này. i v i qu n áo
thu ông, qu n áo xuân hè l n u ư c c p 02 b ; áo sơ mi dài tay l n u c p 02
cái;

b) Trư ng h p trang ph c b m t ho c hư h ng có lý do chính áng thì ư c c p ho c
i l i.

3. Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án, công ch c ư c c p phù hi u, c p hi u
s d ng trong niên h n ba năm m t b , l n u ư c c p 02 b . H t niên h n ư c
i và c p phù hi u, c p hi u m i. Khi có s thay i ch c v , ch c danh ho c trư ng
h p phù hi u, c p hi u b m t, b hư h ng thì ư c i ho c c p l i phù hi u, c p hi u
m i. Khi chuy n công tác khác, Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án, công
ch c có trách nhi m n p l i phù hi u, c p hi u cho Th trư ng cơ quan thi hành án
nơi mình công tác.

Chương IV

I U KHO N CHUY N TI P VÀ I U KHO N THI HÀNH

M c 1: I U KHO N CHUY N TI P

i u 48. Tuy n ch n và b nhi m Ch p hành viên trong trư ng h p không qua
thi tuy n

1. Ch tuy n ch n, b nhi m Ch p hành viên không qua thi tuy n ư c áp d ng
khi có các i u ki n sau ây:
a) Cơ quan thi hành án dân s c p huy n, không ph i là ơn v th ph c a t nh, có h
s ph c p khu v c t 0,3 tr lên, thu c vùng sâu, vùng xa, h i o;

b) Ngư i ư c tuy n ch n b nhi m Ch p hành viên có ơn cam k t tình nguy n
công tác t i cơ quan thi hành án dân s nêu t i kho n 1 i u này t 05 năm tr lên;

c) Th i gian áp d ng quy nh trên k t ngày 01 tháng 7 năm 2009 n h t ngày 30
tháng 6 năm 2014.

Vi c b nhi m, mi n nhi m Ch p hành viên i v i các trư ng h p quy nh t i i u
này do B trư ng B Tư pháp quy t nh theo ngh c a H i ng tuy n ch n Ch p
hành viên.

2. Căn c kho n 1 i u này, B trư ng B Tư pháp trình Th tư ng Chính ph quy t
nh danh sách các cơ quan thi hành án dân s ư c tuy n ch n và b nhi m Ch p
hành viên trong trư ng h p không qua thi tuy n.

i u 49. H i ng tuy n ch n Ch p hành viên

1. H i ng tuy n ch n Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương ư c
thành l p c p t nh.

2. H i ng tuy n ch n Ch p hành viên làm vi c theo ch t p th . Quy t nh c a
H i ng tuy n ch n Ch p hành viên ph i ư c quá n a t ng s thành viên bi u
quy t tán thành.

3. B trư ng B Tư pháp quy nh Quy ch ho t ng c a H i ng tuy n ch n Ch p
hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương.

i u 50. Thành ph n, nhi m v , quy n h n c a H i ng tuy n ch n Ch p hành
viên cơ quan thi hành án dân s a phương

1. Thành ph n c a H i ng tuy n ch n Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s
a phương g m có:

a) Ch t ch H i ng: Ch t ch ho c 01 Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph
tr c thu c Trung ương;

b) Phó Ch t ch H i ng: C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh, thành ph tr c
thu c Trung ương;

c) y viên: i di n lãnh o S N i v , i di n lãnh o S Tư pháp, i di n
thư ng tr c Ban Ch p hành H i Lu t gia t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.

Trư ng Phòng T ch c cán b thu c C c Thi hành án dân s t nh làm thư lý giúp vi c
H i ng;

Danh sách y viên H i ng tuy n ch n Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s
a phương do B trư ng B Tư pháp quy t nh theo nghi Ch t ch y ban nhân
dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.
2. H i ng tuy n ch n Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương có
nhi m v , quy n h n sau ây:

a) Tuy n ch n ngư i tiêu chuNn theo quy nh t i i u 18 Lu t Thi hành án dân s
và c a Ngh nh này làm Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p, Ch p
hành viên cao c p và ngh B trư ng B Tư pháp b nhi m;

b) Xem xét và ngh B trư ng B Tư pháp mi n nhi m Ch p hành viên cơ quan thi
hành án dân s a phương i v i nh ng trư ng h p quy nh t i i u 19 Lu t Thi
hành án dân s .

i u 51. B nhi m t ng ch Ch p hành viên huy n, Ch p hành viên t nh, Ch p
hành viên quân khu sang ng ch Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung
c p và Ch p hành viên cao c p

1. B Tư pháp th c hi n vi c rà soát, ánh giá i ngũ Ch p hành viên hi n có c a cơ
quan thi hành án dân s xem xét, b nhi m t ng ch Ch p hành viên c p huy n,
Ch p hành viên c p t nh sang ng ch Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p
và Ch p hành viên cao c p.

B Qu c phòng th c hi n vi c rà soát, ánh giá i ngũ Ch p hành viên hi n có c a
cơ quan thi hành án quân khu xem xét, b nhi m t ng ch Ch p hành viên c p
quân khu sang ng ch Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p và Ch p hành
viên cao c p.

2. K t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành, các trư ng h p ã ư c b nhi m
vào ng ch Ch p hành viên huy n, Ch p hành viên c p t nh, Ch p hành viên c p quân
khu theo quy nh c a Pháp l nh Thi hành án dân s năm 2004, ph i ư c xem xét
b nhi m vào ng ch Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p ho c Ch p
hành viên cao c p. Trư ng h p vì lý do khách quan mà sau ngày Ngh nh này có
hi u l c thi hành, các cơ quan ch c năng v n chưa xem xét b nhi m l i theo quy
nh c a Lu t Thi hành án dân s thì Ch p hành viên ti p t c làm nhi m v cũ cho
n khi có quy t nh m i c a cơ quan có thNm quy n nhưng th i gian ch m nh t là
ngày 30 tháng 6 năm 2010.

K t ngày 01 tháng 7 năm 2010, các trư ng h p chưa ư c xem xét b nhi m vào
ng ch Ch p hành viên theo quy nh c a Lu t Thi hành án dân s thì ph i chuy n
sang làm nhi m v khác, tr trư ng h p c bi t do B trư ng B Tư pháp quy t
nh.

3. Vi c áp d ng tiêu chuNn Ch p hành viên thu c các trư ng h p quy nh t i kho n 1
i u này th c hi n như sau:

a) Các trư ng h p ư c xem xét b nhi m t ng ch Ch p hành viên c p huy n,
Ch p hành viên c p t nh, Ch p hành viên c p quân khu sang ng ch Ch p hành viên sơ
c p, Ch p hành viên trung c p và Ch p hành viên cao c p ph i có tiêu chuNn phù h p
v i ng ch tương ng ư c quy nh t i i u 18 Lu t Thi hành án dân s , nhưng
không nh t thi t ph i có ch ng ch ào t o v nghi p v thi hành án;
b) i v i trư ng h p Ch p hành viên thu c di n n tiêu chuNn theo quy nh t i
i m b kho n 2 i u 26 Ngh nh s 50/2005/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 c a
Chính ph ti p t c ư c b nhi m vào ng ch Ch p hành viên tương ng theo quy
nh c a Lu t Thi hành án dân s . N u n ngày 30 tháng 6 năm 2010 Ch p hành
viên v n không có trình C nhân lu t thì coi là không tiêu chuNn và ph i chuy n
sang làm nhi m v khác.

i u 52. i u ki n b nhi m t ng ch Ch p hành viên c p huy n, ng ch Ch p
hành viên c p t nh, ng ch Ch p hành viên c p quân khu sang ng ch Ch p hành
viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p và Ch p hành viên cao c p

1. Các trư ng h p ã ư c b nhi m Ch p hành viên c p huy n n u áp ng i u
ki n làm Ch p hành viên sơ c p thì ư c xem xét b nhi m vào ng ch Ch p
hành viên sơ c p.

2. Các trư ng h p ã ư c b nhi m Ch p hành viên c p t nh n u áp ng i u
ki n làm Ch p hành viên trung c p thì ư c xem xét b nhi m vào ng ch Ch p
hành viên trung c p.

3. i v i các trư ng h p trư c ây ã là Ch p hành viên c p t nh nhưng do yêu c u
v t ch c cán b ã ư c i u ng và b nhi m làm Ch p hành viên c p huy n nay
n u áp ng i u ki n làm Ch p hành viên trung c p thì ư c xem xét b
nhi m vào ng ch Ch p hành viên trung c p.

4. i v i nh ng ngư i ang ng ch Ch p hành viên c p huy n có i u ki n, tiêu
chuNn b nhi m Ch p hành viên trung c p thì có th xem xét b nhi m vào ng ch
Ch p hành viên trung c p khi có các i u ki n sau ây:

a) Là Th trư ng ho c Phó Th trư ng cơ quan Thi hành án dân s huy n;

b) t h s lương t 4,32 tr lên;

c) ơn v có nhu c u b trí làm Ch p hành viên trung c p;

d) i v i nh ng ngư i không thu c i m a kho n này nhưng ã b c lương cu i
cùng c a ng ch Ch p hành viên c p huy n.

5. i v i nh ng ngư i ang ng ch Ch p hành viên c p t nh có i u ki n, tiêu
chuNn b nhi m Ch p hành viên cao c p thì có th xem xét b nhi m vào ng ch
Ch p hành viên cao c p khi có các i u ki n sau ây:

a) Là Th trư ng ho c Phó Th trư ng cơ quan Thi hành án dân s t nh;

b) t h s lương t 6,10 tr lên;

c) ơn v có nhu c u b trí làm Ch p hành viên cao c p;

6. i v i vi c b nhi m Ch p hành viên c p quân khu sang Ch p hành viên sơ c p,
Ch p hành viên trung c p và Ch p hành viên cao c p th c hi n theo quy nh c a B
Tư pháp và B Qu c phòng.
i u 53. B nhi m l i Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s

1. B Tư pháp th c hi n rà soát, ánh giá i v i Th trư ng, Phó Th trư ng cơ
quan thi hành án dân s xem xét, b nhi m l i theo quy nh c a Lu t Thi hành án
dân s và c a Ngh nh này.

2. Các trư ng h p ang là Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s mà
chưa h t nhi m kỳ b nhi m thì ư c xem xét và b nhi m làm Th trư ng, Phó Th
trư ng cơ quan thi hành án dân s . Th i h n xem xét, b nhi m l i cho l n ti p
theo tính t ngày có quy t nh b nhi m (cũ) cho n khi tính năm năm.

3. Ngư i ư c b nhi m l i làm Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân
s nêu t i kho n 2 và kho n 3 i u này ph i áp ng tiêu chuNn c a Th trư ng,
Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s quy nh t i Ngh nh này.

Trư ng h p Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s v n còn trong
nhi m kỳ, nhưng do năng l c h n ch ho c vì lý do khác mà không th m ương
nhi m v Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s thì T ng C c
trư ng T ng c c Thi hành án dân s tham mưu trình B trư ng B Tư pháp b nhi m
ngư i có i u ki n thay th .

M c 2: I U KHO N THI HÀNH

i u 54. Hi u l c thi hành

1. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 11 năm 2009.

Ngh nh này thay th Ngh nh s 50/2005/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 c a
Chính ph v cơ quan qu n lý thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s và cán
b , công ch c làm công tác thi hành án dân s . Bãi b các quy nh trư c ây trái v i
quy nh t i Ngh nh này.

2. S a i kho n 14 i u 3 Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008
c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư
pháp như sau: “C c Thi hành án dân s ư c i là T ng c c Thi hành án dân s ”.

i u 55. Trách nhi m hư ng d n và thi hành

1. B trư ng B Tư pháp, B trư ng B Qu c phòng trong ph m vi nhi m v , quy n
h n c a mình ch u trách nhi m quy nh chi ti t, hư ng d n thi hành các i u, kho n
ư c giao trong Ngh nh; hư ng d n nh ng n i dung c n thi t khác c a Ngh nh
này áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c.

2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính
ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách
nhi m thi hành Ngh nh này./.


TM. CHÍNH PH
TH TƯ NG
Nơi nh n:
- Ban Bí thư Trung ương ng;
- Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
- Các B , cơ quan ngang B , các cơ quan thu c CP;
- VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng;
- H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
- Văn phòng Ch t ch nư c;
Nguy n T n Dũng
- H i ng Dân t c và y ban c a Qu c h i;
- Văn phòng Qu c h i;
- Tòa án nhân dân t i cao;
- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
- Ki m toán Nhà nư c;
- y ban Giám sát tài chính Qu c gia;
- Ngân hành Chính sách xã h i;
- Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;
- UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam;
- Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
- VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c
thu c, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (10b).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản