Nghị định 75/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
48
lượt xem
2
download

Nghị định 75/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 75/2000/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 75/2000/N -CP Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 75/2000/N -CP NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2000 V CÔNG CH NG, CH NG TH C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995; áp ng nhu c u ngày càng tăng c a cá nhân, t ch c v công ch ng, ch ng th c, góp ph n ph c v s phát tri n kinh t , xã h i c a t nư c, ng th i tăng cư ng qu n lý nhà nư c i v i ho t ng công ch ng, ch ng th c, ti p t c c i cách th t c hành chính trong lĩnh v c công ch ng, ch ng th c; Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng i u ch nh c a Ngh nh Ngh nh này quy nh v ph m vi công ch ng, ch ng th c, nguyên t c ho t ng, th t c, trình t th c hi n vi c công ch ng, ch ng th c, t ch c Phòng Công ch ng và công tác ch ng th c c aU ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i làU ban nhân dân c p huy n) vàU ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i làU ban nhân dân c p xã). B ng ho t ng công ch ng, ch ng th c c a mình, các cơ quan nhà nư c có thNm quy n công ch ng, ch ng th c góp ph n b o m an toàn pháp lý trong quan h dân s , kinh t , thương m i và quan h xã h i khác, phòng ng a vi ph m pháp lu t, tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa. i u 2. Công ch ng, ch ng th c 1. Công ch ng là vi c Phòng Công ch ng ch ng nh n tính xác th c c a h p ng ư c giao k t ho c giao d ch khác ư c xác l p trong quan h dân s , kinh t , thương m i và quan h xã h i khác (sau ây g i là h p ng, giao d ch) và th c hi n các vi c khác theo quy nh c a Ngh nh này.
 2. 2. Ch ng th c là vi cU ban nhân dân c p huy n, c p xã xác nh n sao y gi y t , h p ng, giao d ch và ch ký c a cá nhân trong các gi y t ph c v cho vi c th c hi n các giao d ch c a h theo quy nh c a Ngh nh này. i u 3. Ph m vi công ch ng, ch ng th c h p ng, giao d ch H p ng, giao d ch quy nh t i i u 2 c a Ngh nh này ư c công ch ng, ch ng th c trong các trư ng h p sau ây: 1. H p ng, giao d ch mà pháp lu t quy nh ph i công ch ng, ch ng th c; 2. H p ng, giao d ch mà pháp lu t không quy nh ph i công ch ng, ch ng th c, nhưng cá nhân, t ch c t nguy n yêu c u. i u 4. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n công ch ng, ch ng th c 1. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n công ch ng, ch ng th c trong nư c bao g m: a) Phòng Công ch ng; b) U ban nhân dân c p huy n; c) U ban nhân dân c p xã. 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n công ch ng ngoài nư c là Cơ quan i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài (sau ây g i là Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài). i u 5. Ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c Ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c bao g m: 1. Công ch ng viên c a Phòng Công ch ng; 2. Ngư i ư cU ban nhân dân c p huy n, c p xã giao th c hi n vi c ch ng th c theo quy nh c a Ngh nh này; 3. Viên ch c lãnh s c a Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. i u 6. Nguyên t c th c hi n công ch ng, ch ng th c 1. Vi c công ch ng, ch ng th c ph i tuân theo các quy nh c a Ngh nh này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. 2. Khi th c hi n công ch ng, ch ng th c, ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c ph i khách quan, trung th c và ph i ch u trách nhi m v vi c công ch ng, ch ng th c c a mình; trong trư ng h p bi t ho c ph i bi t vi c công ch ng, ch ng th c ho c n i dung công ch ng, ch ng th c là trái pháp lu t, o c xã h i, thì không ư c th c hi n công ch ng, ch ng th c.
 3. 3. Ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c ph i gi bí m t v n i dung công ch ng, ch ng th c và nh ng thông tin có liên quan n vi c công ch ng, ch ng th c, tr trư ng h p quy nh t i kho n 4 i u 62 c a Ngh nh này. i u 7. Ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c 1. Ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c có th là cá nhân, t ch c c a Vi t Nam và nư c ngoài. Trong trư ng h p ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c là cá nhân, thì ph i có năng l c hành vi dân s phù h p theo quy nh c a pháp lu t; n u là t ch c, thì ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c ph i là ngư i i di n theo pháp lu t ho c theoU quy n c a t ch c ó. 2. Ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c có quy n yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n công ch ng, ch ng th c th c hi n yêu c u công ch ng, ch ng th c h p pháp c a mình; trong trư ng h p b t ch i, thì có quy n khi u n i theo quy nh t i Chương IX c a Ngh nh này. 3. Ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c ph i xu t trình các gi y t c n thi t liên quan n vi c công ch ng, ch ng th c và ph i ch u trách nhi m v tính h p pháp c a gi y t ó; trong trư ng h p yêu c u công ch ng, ch ng th c h p ng, giao d ch, thì ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c còn ph i b o m s trung th c c a mình trong vi c giao k t h p ng, xác l p giao d ch, không ư c l a d i. i u 8. Ngư i làm ch ng 1. Trong trư ng h p pháp lu t quy nh vi c công ch ng, ch ng th c ph i có ngư i làm ch ng ho c trong trư ng h p pháp lu t không quy nh ph i có ngư i làm ch ng, nhưng ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c không c, không nghe, không ký ho c không i m ch ư c, thì ph i có ngư i làm ch ng. Ngư i làm ch ng do ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c ch nh; n u h không ch nh ư c ho c trong trư ng h p khNn c p, thì ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c ch nh ngư i làm ch ng. 2. Ngư i làm ch ng ph i có các i u ki n sau ây: a) T 18 tu i tr lên, không ph i là ngư i b m t ho c h n ch năng l c hành vi dân s ; b) Không có quy n, l i ích ho c nghĩa v v tài s n liên quan n vi c công ch ng, ch ng th c. i u 9. a i m công ch ng, ch ng th c 1. Vi c công ch ng, ch ng th c ư c th c hi n t i tr s c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n công ch ng, ch ng th c, tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 50 c a Ngh nh này ho c pháp lu t có quy nh khác.
 4. 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n công ch ng, ch ng th c ph i b trí nơi ti p ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c thu n l i, văn minh, l ch s , b o m tr t t và dân ch . 3. T i tr s c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n công ch ng, ch ng th c ph i niêm y t l ch làm vi c, quy ch ti p dân, thNm quy n, th t c, trình t công ch ng, ch ng th c và l phí công ch ng, ch ng th c. i u 10. Th i i m công ch ng, ch ng th c Th i i m công ch ng, ch ng th c là th i i m ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c ký vào văn b n công ch ng ho c văn b n ch ng th c. i u 11. Ký, i m ch trong vi c th c hi n công ch ng, ch ng th c 1. Vi c ký, i m ch c a ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c ph i ư c th c hi n trư c m t ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. 2. Vi c ký, i m ch c a ngư i làm ch ng ph i ư c th c hi n trư c m t ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c và ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c. i u 12. Ngôn ng s d ng trong ho t ng công ch ng, ch ng th c Ngôn ng s d ng trong ho t ng công ch ng, ch ng th c là ti ng Vi t, tr trư ng h p quy nh t i kho n 4 i u 25 và i u 49 c a Ngh nh này ho c trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. Ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c không thông th o ti ng Vi t, thì ph i có ngư i phiên d ch. i u 13. N i dung l i ch ng 1. N i dung l i ch ng ph i rõ ràng, ch t ch , th hi n rõ m c trách nhi m c a ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c i v i vi c công ch ng, ch ng th c. 2. B Tư pháp hư ng d n m u n i dung l i ch ng i v i các vi c công ch ng, ch ng th c thông d ng. i u 14. Giá tr c a văn b n công ch ng, văn b n ch ng th c 1. H p ng, giao d ch, b n sao gi y t , ch ký c a cá nhân trong các gi y t ph c v cho vi c th c hi n các giao d ch và b n d ch gi y t ã ư c Phòng Công ch ng ch ng nh n theo quy nh t i Ngh nh này g i là văn b n công ch ng. H p ng, giao d ch, b n sao gi y t và ch ký c a cá nhân trong các gi y t ph c v cho vi c th c hi n các giao d ch ã ư cU ban nhân dân c p huy n, c p xã ch ng th c theo quy nh t i Ngh nh này g i là văn b n ch ng th c.
 5. 2. Văn b n công ch ng, văn b n ch ng th c có giá tr ch ng c , tr trư ng h p ư c th c hi n không úng thNm quy n ho c không tuân theo quy nh t i Ngh nh này ho c b Toà án tuyên b là vô hi u. 3. H p ng ã ư c công ch ng, ch ng th c có giá tr thi hành i v i các bên giao k t; trong trư ng h p bên có nghĩa v không th c hi n nghĩa v c a mình, thì bên kia có quy n yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. 4. M t vi c công ch ng ho c ch ng th c mà Ngh nh này quy nh cùng thu c thNm quy n c a các cơ quan khác nhau, thì văn b n công ch ng ho c văn b n ch ng th c ư c th c hi n t i b t kỳ cơ quan có thNm quy n nào trong s các cơ quan ó u có giá tr ngang nhau. i u 15. áp d ng i u ư c qu c t Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh v công ch ng và ch ng th c khác v i quy nh c a Ngh nh này, thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 16. L phí công ch ng, ch ng th c và chi phí khác 1. Ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c ph i n p l phí công ch ng, ch ng th c, khi yêu c u công ch ng, ch ng th c ã ư c th c hi n. M c l phí, vi c mi n, gi m và ch qu n lý, s d ng l phí công ch ng, ch ng th c do B Tài chính và B Tư pháp quy nh. 2. Trong trư ng h p theo yêu c u c a ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c, cơ quan th c hi n công ch ng, ch ng th c th c hi n c vi c so n th o h p ng, giao d ch, d ch, hi u ính, ánh máy, sao ch p và các vi c khác có liên quan, thì h còn ph i n p chi phí th c hi n các vi c ó. M c chi phí, ch qu n lý, s d ng chi phí này do B Tài chính và B Tư pháp quy nh. Chương 2: QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG CH NG, CH NG TH C i u 17. Nhi m v , quy n h n c a B Tư pháp trong vi c qu n lý nhà nư c v công ch ng , ch ng th c B Tư pháp giúp Chính ph th c hi n qu n lý th ng nh t v công ch ng, ch ng th c trong ph m vi c nư c, có nhi m v , quy n h n sau ây: 1. So n th o, trình cơ quan có thNm quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v công ch ng, ch ng th c; ban hành theo thNm quy n văn b n hư ng d n thi hành văn b n quy ph m pháp lu t ó; 2. Hư ng d n, ch o v t ch c và ho t ng công ch ng, ch ng th c;
 6. 3. B i dư ng nghi p v công ch ng, ch ng th c; 4. Ban hành và hư ng d n vi c s d ng th ng nh t các s công ch ng, s ch ng th c; quy nh và hư ng d n vi c s d ng m u h p ng, giao d ch, m u n i dung l i ch ng; 5. Ki m tra, thanh tra v t ch c và ho t ng công ch ng, ch ng th c theo thNm quy n; 6. Gi i quy t khi u n i, t cáo v công ch ng, ch ng th c theo thNm quy n; 7. Hàng năm t ng h p tình hình và th ng kê s li u v công ch ng, ch ng th c báo cáo Chính ph ; 8. Th c hi n h p tác qu c t v công ch ng, ch ng th c; 9. ào t o ngh công ch ng; b nhi m, mi n nhi m công ch ng viên; c p Th công ch ng viên; phát hành niên giám công ch ng viên; tri n khai vi c áp d ng công ngh thông tin trong ho t ng công ch ng. i u 18. Nhi m v , quy n h n c a B Ngo i giao trong vi c qu n lý nhà nư c v công ch ng B Ngo i giao th c hi n qu n lý nhà nư c v công ch ng c a Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài, có nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Ph i h p v i B Tư pháp trong vi c ch o, hư ng d n, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n công ch ng c a Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t v công ch ng; t ch c b i dư ng nghi p v công ch ng cho viên ch c lãnh s c a Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài; 2. Gi i quy t khi u n i, t cáo v công ch ng theo thNm quy n; 3. T ng h p tình hình và th ng kê s li u v công ch ng c a Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài g i B Tư pháp theo nh kỳ 6 tháng và hàng năm. i u 19. Nhi m v , quy n h n c aU ban nhân dân c p t nh trong vi c qu n lý nhà nư c v công ch ng, ch ng th c 1. U ban nhân dân c p t nh th c hi n qu n lý nhà nư c v công ch ng, ch ng th c trong a phương mình, có nhi m v , quy n h n sau ây: a) Ch o ho t ng công ch ng, ch ng th c; b) Gi i quy t khi u n i, t cáo v công ch ng, ch ng th c theo thNm quy n; c) B i dư ng nghi p v cho ngư i th c hi n ch ng th c c aU ban nhân dân c p huy n, c p xã; hư ng d n và ki m tra, thanh tra ho t ng c a Phòng Công ch ng vàU ban nhân dân c p huy n, c p xã;
 7. d) Quy t nh thành l p, gi i th Phòng Công ch ng; quy t nh thNm quy n a h t cho t ng Phòng Công ch ng; b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng Công ch ng; nh biên ch cho t ng Phòng Công ch ng; b o m tr s làm vi c, phương ti n, cơ s v t ch t c n thi t khác cho ho t ng c a Phòng Công ch ng; ) T ng h p tình hình và th ng kê s li u v công ch ng, ch ng th c trong a phương g i B Tư pháp theo nh kỳ 6 tháng và hàng năm. 2. S Tư pháp giúpU ban nhân dân c p t nh th c hi n các nhi m v , quy n h n quy nh t i kho n 1 i u này. i u 20. Nhi m v , quy n h n c aU ban nhân dân c p huy n trong vi c qu n lý nhà nư c v ch ng th c 1. U ban nhân dân c p huy n th c hi n qu n lý nhà nư c v ch ng th c trong a phương mình, có nhi m v , quy n h n sau ây: a) Hư ng d n, ch o ho t ng ch ng th c c a Phòng Tư pháp vàU ban nhân dân c p xã; b) Ki m tra, thanh tra ho t ng ch ng th c c a Phòng Tư pháp vàU ban nhân dân c p xã; c) Gi i quy t khi u n i, t cáo v ch ng th c theo thNm quy n; d) T ng h p tình hình và th ng kê s li u v ch ng th c báo cáo S Tư pháp theo nh kỳ 6 tháng và hàng năm. 2. Phòng Tư pháp giúpU ban nhân dân c p huy n th c hi n các nhi m v , quy n h n quy nh t i kho n 1 i u này. Chương 3: TH M QUY N CÔNG CH NG, CH NG TH C i u 21. ThNm quy n công ch ng c a Phòng Công ch ng 1. Các vi c sau ây ch thu c thNm quy n c a Phòng Công ch ng: a) Công ch ng h p ng, giao d ch có y u t nư c ngoài; b) Công ch ng h p ng, giao d ch liên quan n b t ng s n thu c thNm quy n a h t c a Phòng Công ch ng theo quy nh t i kho n 1 i u 23 c a Ngh nh này; c) Công ch ng h p ng, giao d ch liên quan n ng s n có giá tr t 50 tri u ng tr lên; d) Công ch ng b n d ch gi y t t ti ng nư c ngoài sang ti ng Vi t ho c ngư c l i;
 8. ) Công ch ng ch ký c a ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài trong các gi y t ph c v cho vi c th c hi n các giao d ch trong nư c và nư c ngoài, ch ký c a công dân Vi t Nam trong các gi y t ph c v cho vi c th c hi n các giao d ch nư c ngoài; e) Nh n lưu gi di chúc; g) Các vi c khác do pháp lu t quy nh. 2. Phòng Công ch ng ư c công ch ng các vi c thu c thNm quy n ch ng th c c aU ban nhân dân c p huy n quy nh t i i u 22 c a Ngh nh này, tr h p ng, giao d ch liên quan n b t ng s n thu c thNm quy n a h t c aU ban nhân dân c p huy n quy nh t i kho n 2 i u 23 c a Ngh nh này. Phòng Công ch ng ư c công ch ng t t c các vi c thu c thNm quy n ch ng th c c aU ban nhân dân c p xã quy nh t i i u 24 c a Ngh nh này. i u 22. ThNm quy n ch ng th c c aU ban nhân dân c p huy n 1. U ban nhân dân c p huy n có thNm quy n th c hi n các vi c sau ây: a) Ch ng th c b n sao gi y t , văn b ng, ch ng ch b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài; b) Ch ng th c ch ký c a công dân Vi t Nam trong các gi y t ph c v cho vi c th c hi n các giao d ch dân s trong nư c; c) Ch ng th c h p ng, giao d ch liên quan n b t ng s n theo thNm quy n a h t quy nh t i kho n 2 i u 23 c a Ngh nh này; d) Ch ng th c h p ng, giao d ch liên quan n ng s n có giá tr dư i 50 tri u ng; ) Ch ng th c văn b n tho thu n phân chia di s n, văn b n khai nh n di s n; e) Các vi c khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n u quy n cho Trư ng phòng Tư pháp th c hi n các vi c ch ng th c quy nh t i kho n 1 i u này. Trư ng phòng Tư pháp ph i ăng ký ch ký t i S Tư pháp. M i Phòng Tư pháp ph i có cán b Tư pháp chuyên trách giúp Trư ng phòng Tư pháp th c hi n vi c ch ng th c; cán b Tư pháp chuyên trách ph i có b ng c nhân Lu t và ã ư c b i dư ng nghi p v ch ng th c. i u 23. ThNm quy n a h t c a Phòng Công ch ng và U ban nhân dân c p huy n trong vi c công ch ng, ch ng th c h p ng, giao d ch liên quan n b t ng s n 1. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thNm quy n a h t công ch ng h p ng, giao d ch liên quan n b t ng s n trong a phương mình cho t ng Phòng Công ch ng. " a h t" là m t ho c m t s qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh.
 9. 2. U ban nhân dân huy n, qu n, th xã ch ng th c h p ng, giao d ch liên quan n b t ng s n trong ph m vi a h t c a huy n, qu n, th xã mình mà không thu c thNm quy n a h t c a Phòng Công ch ng quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Vi c công ch ng, ch ng th c di chúc, văn b n t ch i nh n di s n liên quan nb t ng s n không ph i tuân theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. i u 24. ThNm quy n ch ng th c c aU ban nhân dân c p xã 1. U ban nhân dân c p xã có thNm quy n th c hi n các vi c sau ây: a) Ch ng th c ch ký c a công dân Vi t Nam trong các gi y t ph c v cho vi c th c hi n các giao d ch dân s trong nư c; b) Ch ng th c di chúc, văn b n t ch i nh n di s n; c) Các vi c khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch t ch ho c Phó Ch t chU ban nhân dân c p xã ph trách Tư pháp th c hi n vi c ch ng th c quy nh t i kho n 1 i u này và ph i ăng ký ch ký t i S Tư pháp. Cán b Tư pháp c p xã giúp Ch t ch ho c Phó Ch t chU ban nhân dân c p xã th c hi n vi c ch ng th c; cán b Tư pháp c p xã ph i có tiêu chuNn theo quy nh t i i u 13 c a Ngh nh s 83/1998/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 1998 c a Chính ph v ăng ký h t ch và ư c b i dư ng v nghi p v ch ng th c. i u 25. ThNm quy n công ch ng c a Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài 1. Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có thNm quy n công ch ng các vi c quy nh t i i u 21 c a Ngh nh này và các vi c khác theo quy nh c a Pháp l nh Lãnh s , tr vi c giao k t h p ng mua bán, t ng cho, trao i, th ch p b t ng s n t i Vi t Nam. 2. các nư c ho c a bàn có nhi u yêu c u công ch ng, B Ngo i giao có trách nhi m c viên ch c lãnh s có b ng c nhân Lu t và ã qua b i dư ng nghi p v công ch ng chuyên trách th c hi n vi c công ch ng t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và thông báo cho B Tư pháp. 3. Văn b n công ch ng do Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài th c hi n có giá tr như văn b n công ch ng, văn b n ch ng th c trong nư c. 4. Vi c công ch ng do Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài th c hi n s d ng nư c ngoài thì văn b n công ch ng có th ư c l p b ng ngôn ng khác. Chương 4: PHÒNG CÔNG CH NG, CÔNG CH NG VIÊN i u 26. Phòng Công ch ng
 10. 1. Phòng Công ch ng t dư i s qu n lý c a Giám c S Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có tr s riêng, tài kho n riêng và con d u theo quy nh c a pháp lu t v con d u. t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi u yêu c u công ch ng, thì thành l p m t s Phòng Công ch ng và ư c ánh s l n lư t theo th t . 2. Phòng Công ch ng có Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng, công ch ng viên, chuyên viên và các nhân viên khác. Phòng Công ch ng ph i có ít nh t 3 công ch ng viên. Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng Công ch ng ph i là công ch ng viên. i u 27. Thành l p Phòng Công ch ng 1. áp ng nhu c u công ch ng t i a phương, Giám c S Tư pháp l p án thành l p Phòng Công ch ng m i, báo cáo Ch t chU ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh. án ph i nêu rõ: lý do thành l p Phòng Công ch ng; thNm quy n a h t c a Phòng Công ch ng trong vi c công ch ng h p ng, giao d ch liên quan n b t ng s n; t ch c, biên ch , nhân s c a Phòng; d ki n công ch ng viên, Trư ng phòng Công ch ng; a i m t tr s , cơ s v t ch t, phương ti n làm vi c cho ho t ng c a Phòng Công ch ng. Vi c thành l p Phòng Công ch ng ư c th c hi n sau khi có ý ki n ch p thu n c a B trư ng B Tư pháp. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngàyU ban nhân dân c p t nh ra quy t nh thành l p Phòng Công ch ng, S Tư pháp ph i ăng báo a phương trong 3 s liên ti p v các n i dung ch y u sau ây: a) Ngày ra quy t nh thành l p và ngày b t u ho t ng c a Phòng Công ch ng; b) Tên, a ch tr s c a Phòng Công ch ng; c) ThNm quy n công ch ng c a Phòng Công ch ng. i u 28. Trư ng phòng Công ch ng 1. Trư ng phòng Công ch ng i u hành và ch u trách nhi m v m i ho t ng c a Phòng, có nhi m v , quy n h n sau ây: a) L p và ch o th c hi n k ho ch công tác c a Phòng, i u hành công vi c hàng ngày c a Phòng, phân công nhi m v cho các công ch ng viên và các nhân viên khác; b) Là ch tài kho n c a Phòng Công ch ng; i di n cho Phòng trong quan h v i các cơ quan, t ch c khác; c) Hư ng d n, ki m tra ho t ng nghi p v c a công ch ng viên; d) ngh Giám c S Tư pháp v vi c b nhi m, i u ng, bi t phái, mi n nhi m công ch ng viên, t m ình ch vi c th c hi n công ch ng c a công ch ng viên; ) ngh biên ch , tuy n d ng; e) Gi i quy t khi u n i, t cáo theo thNm quy n;
 11. g) Báo cáo công tác c a Phòng cho B Tư pháp,U ban nhân dân c p t nh và Giám c S Tư pháp theo nh kỳ 6 tháng, hàng năm. Phó Trư ng phòng Công ch ng là ngư i giúp vi c Trư ng phòng trong vi c i u hành ho t ng c a Phòng, thay m t Trư ng phòng khi Trư ng phòng v ng m t. 2. Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng Công ch ng do Ch t chU ban nhân dân c p t nh b nhi m, mi n nhi m và cách ch c theo ngh c a Giám c S Tư pháp, sau khi có ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a B trư ng B Tư pháp; Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng Công ch ng ph i có th i gian làm công ch ng viên t 2 năm tr lên. Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng Công ch ng th c hi n các vi c công ch ng v i tư cách công ch ng viên và không ư c kiêm nhi m ch c v qu n lý khác. i u 29. Công ch ng viên 1. Công ch ng viên là công ch c do B trư ng B Tư pháp b nhi m; công ch ng viên ph i ho t ng chuyên trách, không ư c kiêm nhi m công vi c khác. 2. Công ch ng viên ư c hư ng ch lương tương x ng v i trách nhi m ngh nghi p c a mình. Chính ph quy nh ch lương i v i công ch ng viên. i u 30. i u ki n, tiêu chuNn b nhi m công ch ng viên 1. Ngư i có các i u ki n, tiêu chuNn sau ây ư c xem xét, b nhi m làm công ch ng viên: a) Là công dân Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam; b) Có b ng c nhân Lu t và ch ng ch t t nghi p khoá ào t o ngh công ch ng; c) Có phNm ch t o c t t; d) Có th i gian công tác pháp lu t liên t c t 5 năm tr lên, k t khi có b ng c nhân Lu t; i v i nh ng ngư i ã có th i gian công tác pháp lu t liên t c t 5 năm tr lên trư c khi có b ng c nhân Lu t, thì th i gian công tác pháp lu t sau khi có b ng c nhân Lu t ít nh t là 2 năm liên t c. 2. Nh ng ngư i sau ây không ư c b nhi m làm công ch ng viên: a) B m t ho c h n ch năng l c hành vi dân s ; b) ang b truy c u trách nhi m hình s ; chưa ư c xoá án; c) ang b qu n ch hành chính. i u 31. Th t c b nhi m công ch ng viên
 12. 1. Căn c nhu c u công tác và i u ki n, tiêu chuNn b nhi m công ch ng viên quy nh t i i u 30 c a Ngh nh này, Giám c S Tư pháp ngh B trư ng B Tư pháp b nhi m công ch ng viên. 2. H sơ ngh b nhi m công ch ng viên bao g m: a) Văn b n ngh c a Giám c S Tư pháp theo m u quy nh; b) Văn b n ngh c a Trư ng phòng Công ch ng; c) B n sao b ng c nhân Lu t và b n sao ch ng ch t t nghi p khoá ào t o ngh công ch ng; d) Sơ y u lý l ch có dán nh theo m u quy nh cho cán b , công ch c; ) Gi y ch ng nh n s c kho do cơ s y t c p t nh tr lên c p; e) 2 nh màu c 3 x 4cm. 3. Ngư i ư c b nhi m làm công ch ng viên ư c c p Th công ch ng viên s d ng trong khi làm nhi m v . i u 32. Bi t phái công ch ng viên 1. Vi c bi t phái công ch ng viên ư c th c hi n trong các trư ng h p sau ây: a) Do nhu c u c a Phòng Công ch ng khác không có 3 công ch ng viên theo quy nh; b) Do nhu c u ph i tăng cư ng nghi p v công ch ng cho Phòng Công ch ng mà công ch ng viên ư c bi t phái n; c) gi i quy t tình tr ng quá t i v yêu c u công ch ng t i Phòng Công ch ng mà công ch ng viên ư c bi t phái n vào nh ng th i i m nh t nh. 2. Vi c bi t phái công ch ng viên ch ư c th c hi n trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và th i h n không quá 3 năm. 3. Vi c bi t phái công ch ng viên t Phòng Công ch ng này sang Phòng Công ch ng khác do Giám c S Tư pháp quy t nh theo ngh c a các Trư ng phòng Công ch ng có liên quan và quy t nh ó ư c g i choU ban nhân dân c p t nh và B Tư pháp. i u 33. i u ng công ch ng viên 1. Vi c i u ng công ch ng viên ư c th c hi n trong các trư ng h p sau ây: a) Theo nhu c u ho t ng nghi p v ho c nhu c u c n công ch ng viên b nhi m Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng c a Phòng Công ch ng khác;
 13. b) Theo nguy n v ng c a công ch ng viên. 2. Vi c i u ng công ch ng viên t Phòng Công ch ng này sang Phòng Công ch ng khác trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương do Giám c S Tư pháp quy t nh theo ngh c a các Trư ng phòng Công ch ng có liên quan và quy t nh ó ư c g i choU ban nhân dân c p t nh và B Tư pháp. 3. Vi c i u ng công ch ng viên t Phòng Công ch ng c a t nh này sang Phòng Công ch ng c a t nh khác do Ch t chU ban nhân dân các t nh có liên quan quy t nh theo ngh c a các Giám c S Tư pháp có liên quan và quy t nh ó ư c g i cho B Tư pháp. 4. Khi i u ng công ch ng viên, không ph i làm th t c mi n nhi m và b nhi m l i. i u 34. T m ình ch vi c th c hi n công ch ng c a công ch ng viên 1. Vi c t m ình ch th c hi n công ch ng c a công ch ng viên ư c th c hi n trong các trư ng h p sau ây: a) Có quy t nh kh i t b can; b) Có d u hi u rõ ràng b m t ho c h n ch năng l c hành vi dân s ; c) Có hành vi vi ph m ang b cơ quan có thNm quy n xem xét k lu t b ng m t trong các hình th c k lu t quy nh t i i m c kho n 1 i u 35 c a Ngh nh này. 2. Vi c t m ình ch th c hi n công ch ng c a công ch ng viên do Giám c S Tư pháp quy t nh theo ngh c a Trư ng phòng Công ch ng. Vi c t m ình ch th c hi n công ch ng c a Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng Công ch ng do Ch t chU ban nhân dân c p t nh quy t nh theo ngh c a Giám c S Tư pháp. 3. Quy t nh t m ình ch vi c th c hi n công ch ng ư c hu b khi không còn căn c quy nh t i kho n 1 i u này. 4. Quy t nh t m ình ch và quy t nh hu b quy t nh ó ư c g i cho B Tư pháp. i u 35. Mi n nhi m công ch ng viên 1. Vi c mi n nhi m công ch ng viên ư c th c hi n trong các trư ng h p sau ây: a) Do yêu c u chuy n làm công tác khác; b) Theo nguy n v ng c a công ch ng viên; c) B c nh cáo n l n th hai, b k lu t bu c thôi vi c ho c chuy n công tác khác; b m t trong các trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 30 c a Ngh nh này.
 14. 2. H sơ ngh mi n nhi m công ch ng viên trong các trư ng h p quy nh t i i m a và i m b kho n 1 i u này g m có: ơn xin mi n nhi m c a công ch ng viên và văn b n ngh c a Giám c S Tư pháp kèm theo ngh c a Trư ng phòng Công ch ng. H sơ ngh mi n nhi m công ch ng viên trong trư ng h p quy nh t i i m c kho n 1 i u này g m có: văn b n ngh c a Giám c S Tư pháp kèm theo ngh c a Trư ng phòng Công ch ng, tr trư ng h p mi n nhi m chính Trư ng phòng Công ch ng, và các gi y t liên quan làm căn c cho vi c ngh mi n nhi m. i u 36. Gi i th Phòng Công ch ng 1. Trong trư ng h p nhu c u công ch ng gi m trong th i gian 2 năm liên ti p ho c không có s lư ng công ch ng viên theo quy nh trong th i gian 1 năm, Giám c S Tư pháp l p án gi i th Phòng Công ch ng báo cáo Ch t chU ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh. án ph i ghi rõ: lý do gi i th , phương án b trí nhân s sau khi gi i th , vi c thanh, quy t toán, gi i quy t h u qu và x lý tài s n. Vi c gi i th Phòng Công ch ng ư c th c hi n sau khi có ý ki n ch p thu n c a B trư ng B Tư pháp. 2. Ngay sau khi có quy t nh gi i th Phòng Công ch ng, S Tư pháp ph i ăng báo a phương trong 3 s liên ti p v vi c gi i th Phòng Công ch ng. Chương 5: NHI M V , QUY N H N C A NGƯ I TH C HI N CÔNG CH NG, CH NG TH C i u 37. Nhi m v c a ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c Ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c có nhi m v sau ây: 1. Th c hi n vi c công ch ng, ch ng th c thu c thNm quy n công ch ng, ch ng th c c a cơ quan mình; 2. Ti p nh n, ki m tra các gi y t do ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c xu t trình; hư ng d n th t c, trình t th c hi n công ch ng, ch ng th c cho ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c, n u c n thi t; 3. Gi i thích cho ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c hi u rõ quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a h , ý nghĩa và h u qu pháp lý c a vi c công ch ng, ch ng th c; 4. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a Ngh nh này. i u 38. Quy n h n c a ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c Ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c có quy n h n sau ây: 1. Yêu c u ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c xu t trình các gi y t c n thi t cho vi c th c hi n công ch ng, ch ng th c;
 15. 2. ngh cơ quan nhà nư c, t ch c có liên quan cung c p thông tin c n thi t cho vi c th c hi n công ch ng, ch ng th c; cơ quan nhà nư c, t ch c nh n ư c ngh có trách nhi m k p th i cung c p các thông tin ó; 3. Yêu c u cơ quan chuyên môn giám nh ho c tư v n khi th y c n thi t; chi phí giám nh gi y t do ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c tr khi có k t lu n giám nh gi y t ó là gi m o; 4. L p biên b n t m gi gi y t có d u hi u gi m o; ph i h p v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong vi c x lý các trư ng h p s d ng gi y t gi m o, có nh ng bi n pháp i v i nh ng trư ng h p ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c có hành vi vi ph m pháp lu t; 5. T ch i công ch ng, ch ng th c trong các trư ng h p sau ây: a) Nh ng trư ng h p quy nh t i i u 39 c a Ngh nh này; b) Vi c không thu c thNm quy n công ch ng, ch ng th c c a cơ quan mình; c) Có văn b n yêu c u t m d ng vi c công ch ng ho c ch ng th c c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; d) Vi c liên quan n yêu c u công ch ng, ch ng th c ang có tranh ch p; ) Các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p t ch i, ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c ph i gi i thích rõ lý do cho ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c; n u vi c công ch ng, ch ng th c không thu c thNm quy n c a cơ quan mình, thì hư ng d n h n cơ quan khác có thNm quy n. i u 39. Trư ng h p không ư c th c hi n công ch ng, ch ng th c Ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c không ư c th c hi n công ch ng, ch ng th c trong các trư ng h p sau ây: 1. Bi t ho c ph i bi t yêu c u công ch ng, ch ng th c ho c n i dung công ch ng, ch ng th c trái pháp lu t, o c xã h i; 2. Vi c công ch ng, ch ng th c liên quan n tài s n, l i ích c a b n thân mình ho c nh ng ngư i thân thích là v ho c ch ng; cha, m , cha, m v ho c cha, m ch ng, cha, m nuôi; con , con nuôi, con dâu, con r ; ông bà n i, ông bà ngo i; anh ch em ru t, anh ch em v ho c ch ng, anh ch em nuôi; cháu là con c a con trai, con gái, con nuôi. Chương 6: CÔNG CH NG, CH NG TH C H P NG, GIAO DNCH i u 40. Ph m vi áp d ng
 16. 1. Các quy nh v công ch ng, ch ng th c h p ng t i M c I c a Chương này ư c áp d ng i v i vi c công ch ng, ch ng th c t t c các h p ng, giao d ch ư c công ch ng, ch ng th c theo quy nh c a Ngh nh này. 2. Trong trư ng h p có quy nh khác nhau gi a M c I và M c II c a Chương này, thì áp d ng quy nh c a M c II. M C I: NH NG QUY NNH CHUNG i u 41. Th t c và th i h n công ch ng, ch ng th c h p ng ã ư c so n th o s n 1. Ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c ghi Phi u yêu c u công ch ng, ch ng th c theo m u quy nh, xu t trình gi y t tuỳ thân và gi y t c n thi t th c hi n vi c công ch ng, ch ng th c. Trong trư ng h p h p ng liên quan n tài s n mà pháp lu t quy nh ph i ăng ký quy n s h u, quy n s d ng, thì ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c ph i có y gi y t ch ng minh quy n s h u, quy n s d ng i v i tài s n ó, tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 50 c a Ngh nh này. Cơ quan nhà nư c có thN m quy n công ch ng, ch ng th c ti p nh n, ki m tra gi y t mà ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c xu t trình, n u h p l và y thì th lý, ghi vào s và trong trư ng h p yêu c u công ch ng, ch ng th c không th th c hi n ư c ngay trong ngày, thì ghi phi u h n cho ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c. 2. Th i h n công ch ng, ch ng th c không quá 3 ngày làm vi c i v i h p ng ơn gi n, không quá 10 ngày làm vi c i v i h p ng ph c t p, không quá 30 ngày làm vi c i v i h p ng c bi t ph c t p, k t khi th lý. 3. Ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c xác nh năng l c hành vi dân s c a ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c và xét th y n i dung h p ng ã ư c so n th o s n không trái pháp lu t, o c xã h i, thì th c hi n công ch ng, ch ng th c. Trong trư ng h p n i dung h p ng trái pháp lu t, o c xã h i ho c ư c so n th o không t yêu c u, thì h p ng ph i ư c s a i, b sung; n u ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c không ng ý v i vi c s a i, b sung ó, thì không công ch ng, ch ng th c. 4. Trong trư ng h p h p ng ư c s a i, b sung theo quy nh t i o n 2 kho n 3 i u này, thì trư c khi ký, ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c ph i t cl i h p ng ho c ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c c cho h nghe. N u h ng ý toàn b n i dung ghi trong h p ng, thì ký t t vào t ng trang c a h p ng, tr trang cu i ph i ký y ; sau ó ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c ch ng nh n ho c ch ng th c và ký t t vào t ng trang c a h p ng, tr trang cu i ph i ký y và óng d u vào h p ng. i u 42. Công ch ng, ch ng th c h p ng do ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c so n th o theo ngh c a ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c ho c theo m u
 17. 1. Ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c có th ngh ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c so n th o h p ng. Ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c tuyên b n i dung c a h p ng trư c ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c. Ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c ph i ghi chép l i y n i dung mà ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c ã tuyên b ; n u n i dung tuyên b không trái pháp lu t, o c xã h i, thì so n th o h p ng. 2. H p ng dân s thông d ng và các h p ng ph bi n trong lĩnh v c kinh t , thương m i ph i ư c l p theo m u quy nh, khi công ch ng, ch ng th c. B Tư pháp quy nh và hư ng d n vi c s d ng các m u h p ng. 3. Kho n 1, kho n 2 và kho n 4 i u 41 c a Ngh nh này cũng ư c áp d ng tương t trong trư ng h p h p ng do ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c so n th o ho c theo m u. i u 43. N i dung công ch ng, ch ng th c L i ch ng c a ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c ph i ghi rõ: th i i m giao k t h p ng, a i m công ch ng, ch ng th c, năng l c hành vi dân s , ch ký c a các bên và n i dung tho thu n c a các bên, tr trư ng h p quy nh t i i u 49 c a Ngh nh này. i u 44. Công ch ng, ch ng th c vi c s a i, b sung, hu b h p ng 1. i v i h p ng ã ư c công ch ng, ch ng th c, thì vi c s a i, b sung m t ph n ho c toàn b h p ng ó cũng ph i ư c công ch ng, ch ng th c và vi c công ch ng, ch ng th c ó có th ư c th c hi n t i b t kỳ cơ quan nhà nư c có thN m quy n công ch ng, ch ng th c nào, tr trư ng h p quy nh t i i u 23 c a Ngh nh này. 2. Quy nh này cũng ư c áp d ng i v i vi c hu b h p ng, n u các bên giao k t yêu c u công ch ng, ch ng th c vi c hu b h p ng ó. i u 45. S a l i k thu t Theo yêu c u c a các bên giao k t h p ng, ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c ư c s a các l i k thu t trong h p ng ã ư c công ch ng, ch ng th c mà chưa ư c th c hi n, v i i u ki n vi c s a ó không nh hư ng n quy n và nghĩa v c a các bên giao k t. Vi c s a l i k thu t ư c th c hi n b ng cách ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c ghi bên l , ký và óng d u vào ch s a ó. M C II: NH NG QUY NNH RIÊNG V CÔNG CH NG, CH NG TH C M T S H P NG, GIAO DNCH i u 46. Công ch ng, ch ng th c h p ng mua bán nhà thu c s h u chung ho c ang cho thuê
 18. 1. i v i vi c yêu c u công ch ng, ch ng th c h p ng mua bán nhà thu c s h u chung, thì ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c còn ph i n p văn b n ng ý c a ch s h u chung khác, trong trư ng h p nhà thu c s h u chung h p nh t ho c trong trư ng h p mua bán m t ph n nhà thu c s h u chung theo ph n thì n p văn b n khư c t mua c a ch s h u chung khác ho c gi y t ch ng minh v vi c h t th i h n do pháp lu t quy nh, k t ngày ch s h u chung nh n ư c thông báo bán và các i u ki n bán, mà không có ch s h u chung nào mua. 2. Trong trư ng h p công ch ng, ch ng th c h p ng mua bán nhà ang cho thuê, thì ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c còn ph i n p văn b n khư c t mua c a bên thuê ho c gi y t ch ng minh v vi c h t th i h n do pháp lu t quy nh, k t ngày bên thuê nh n ư c thông báo bán và các i u ki n bán, mà bên thuê không tr l i. 3. Quy nh t i kho n 1 i u này cũng ư c áp d ng i v i vi c mua bán nhà s d ng vào m c ích khác và công trình xây d ng khác. i u 47. Công ch ng, ch ng th c h p ng th ch p tài s n H p ng th ch p tài s n ã ư c công ch ng, ch ng th c mà tài s n th ch p ó ti p t c ư c em th ch p b o m th c hi n nghĩa v khác, thì các h p ng th ch p ti p theo ph i ư c công ch ng, ch ng th c t i cơ quan ã th c hi n vi c công ch ng, ch ng th c l n u. i u 48. Công ch ng, ch ng th c h p ng u quy n, gi y u quy n 1. Vi cU quy n có thù lao, có nghĩa v b i thư ng c a bên ư c u quy n ho c chuy n quy n s h u, quy n s d ng b t ng s n ph i ư c l p thành h p ng. Trong trư ng h p bên u quy n và bên ư c u quy n không th cùng n m t cơ quan nhà nư c có thN m quy n công ch ng, ch ng th c, thì bênU quy n yêu c u cơ quan nhà nư c có thN m quy n công ch ng, ch ng th c nơi thư ng trú ho c t m trú có th i h n c a h công ch ng, ch ng th c h p ngU quy n; bên ư c u quy n yêu c u cơ quan nhà nư c có thN m quy n công ch ng, ch ng th c nơi h thư ng trú ho c t m trú có th i h n công ch ng, ch ng th c ti p vào b n g c h p ngU quy n này, hoàn t t th t c công ch ng, ch ng th c h p ng u quy n. 2. Vi c u quy n không thu c trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này, thì không ph i l p thành h p ngU quy n mà có th ư c l p thành gi yU quy n và ch c n ngư iU quy n ký vào gi yU quy n. i u 49. Công ch ng h p ng ư c l p b ng ti ng nư c ngoài 1. H p ng ư c l p ng th i b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài, thì vi c công ch ng văn b n h p ng b ng ti ng Vi t tuân theo quy nh chung v công ch ng h p ng. Riêng vi c công ch ng văn b n h p ng b ng ti ng nư c ngoài, thì công ch ng viên có th không công ch ng n i dung tho thu n c a các bên; i u này ph i ư c ghi rõ trong l i ch ng.
 19. Ngư i yêu c u công ch ng ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, phù h p c a văn b n h p ng b ng ti ng nư c ngoài v i văn b n h p ng b ng ti ng Vi t. 2. H p ng ch ư c l p b ng ti ng nư c ngoài, thì ph i có b n d ch kèm theo; vi c công ch ng h p ng tuân theo quy nh t i o n 2 kho n 1 i u này. i u 50. Công ch ng, ch ng th c di chúc 1. Ngư i l p di chúc ph i t mình yêu c u vi c công ch ng, ch ng th c di chúc; không công ch ng, ch ng th c di chúc thông qua ngư i khác. 2. Trong trư ng h p tính m ng b cái ch t e do do b nh t t ho c nguyên nhân khác mà ngư i l p di chúc không th n tr s c a cơ quan nhà nư c có thN m quy n công ch ng, ch ng th c, thì vi c công ch ng, ch ng th c di chúc ư c th c hi n t i ch ho c nơi có m t c a ngư i l p di chúc. i v i vi c l p di chúc mà tính m ng b cái ch t e do , thì không nh t thi t ph i xu t trình gi y t theo quy nh t i kho n 1 i u 41 c a Ngh nh này. 3. Ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c ph i xác nh v tr ng thái tinh th n c a ngư i l p di chúc. N u nghi ng ngư i l p di chúc b b nh tâm th n ho c m c các b nh khác mà không th nh n th c và làm ch ư c hành vi c a mình ho c xét th y vi c l p di chúc có d u hi u b l a d i, e d a ho c cư ng ép, thì ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c không công ch ng, ch ng th c di chúc ó. 4. Vi c công ch ng, ch ng th c di chúc liên quan n b t ng s n có th ư c th c hi n t i b t kỳ cơ quan nhà nư c có thN m quy n công ch ng, ch ng th c nào. 5. Vi c s a i, b sung, thay th , hu b m t ph n ho c toàn b di chúc có th ư c công ch ng, ch ng th c t i b t kỳ cơ quan nhà nư c có thN m quy n công ch ng, ch ng th c nào. i u 51. Nh n lưu gi di chúc 1. Ngư i l p di chúc có th yêu c u Phòng Công ch ng nh n lưu gi di chúc c a mình. Khi nh n lưu gi di chúc, công ch ng viên ph i niêm phong b n di chúc trư c m t ngư i l p di chúc, ghi gi y nh n lưu gi và giao cho ngư i l p di chúc. i v i di chúc ã ư c Phòng Công ch ng nh n lưu gi thì v nguyên t c vi c s a i, b sung, thay th , hu b di chúc ó ph i ư c th c hi n t i Phòng Công ch ng ang lưu gi di chúc; trong trư ng h p c bi t vì lý do khách quan, thì có th ư c th c hi n t i Phòng Công ch ng khác ho c cơ quan khác có thN m quy n công ch ng, ch ng th c; Phòng Công ch ng ho c cơ quan này ph i g i m t b n chính cho Phòng Công ch ng ang lưu gi di chúc l n u. 2. Vi c công b di chúc lưu gi t i Phòng Công ch ng ư c th c hi n theo quy nh c a B lu t Dân s , khi công ch ng viên bi t ư c vi c ch t c a ngư i l p di chúc ho c khi có yêu c u c a ngư i có liên quan n n i dung di chúc. Vi c công b di chúc ph i ư c l p thành biên b n.
 20. i u 52. Công ch ng, ch ng th c văn b n tho thu n phân chia di s n 1. Nh ng ngư i ư c hư ng di s n th a k theo pháp lu t ho c theo di chúc mà trong di chúc không xác nh rõ ph n di s n ư c hư ng c a t ng ngư i, thì h có quy n yêu c u công ch ng, ch ng th c văn b n tho thu n phân chia di s n, khi không có tranh ch p. Trong văn b n tho thu n phân chia di s n, ngư i ư c hư ng di s n có th như ng toàn b quy n hư ng di s n c a mình cho ngư i th a k khác. 2. Nh ng ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c ph i xu t trình di chúc và gi y t ch ng minh quy n s h u, quy n s d ng tài s n c a ngư i l i di s n i v i tài s n mà pháp lu t quy nh ph i ăng ký quy n s h u, quy n s d ng. Ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c còn ph i xu t trình gi y t ch ng minh quan h gi a ngư i l i di s n và ngư i ư c hư ng di s n theo quy nh c a pháp lu t v th a k , có s cam oan và ch u trách nhi m v vi c không b sót ngư i th a k theo pháp lu t, tr trư ng h p không th bi t có ngư i khác ư c hư ng th a k theo pháp lu t. 3. Ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c ph i ki m tra kh ng nh ngư i l i di s n úng là ngư i có quy n s h u, quy n s d ng i v i di s n ó và nh ng ngư i yêu c u công ch ng, ch ng th c úng là ngư i ư c hư ng di s n; n u th y chưa rõ ho c nghi ng thì ph i t mình xác minh ho c yêu c u cơ quan, t ch c khác xác minh. Ngư i th c hi n công ch ng, ch ng th c ph i niêm y t tho thu n phân chia di s n ó t i nơi thư ng trú ho c t m trú có th i h n ho c nơi có b t ng s n c a ngư i l i di s n trong th i h n 30 ngày. 4. Văn b n tho thu n phân chia di s n ã ư c công ch ng, ch ng th c là căn c cơ quan nhà nư c có thN m quy n ăng ký vi c th c hi n chuy n quy n s h u, quy n s d ng tài s n cho ngư i ư c hư ng di s n. i u 53. Công ch ng, ch ng th c văn b n khai nh n di s n 1. Ngư i duy nh t ư c hư ng di s n theo pháp lu t c a ngư i l i di s n có quy n yêu c u công ch ng, ch ng th c văn b n khai nh n di s n. 2. Các quy nh t i kho n 2, kho n 3 và kho n 4 i u 52 c a Ngh nh này ư c áp d ng tương t i v i vi c th c hi n công ch ng, ch ng th c văn b n khai nh n di s n. i u 54. Công ch ng, ch ng th c văn b n t ch i nh n di s n 1. Ngư i ư c hư ng di s n theo di chúc ho c theo pháp lu t có th yêu c u công ch ng, ch ng th c văn b n t ch i nh n di s n, trong ó có cam k t vi c t ch i nh n di s n không nh m tr n tránh vi c th c hi n nghĩa v tài s n c a mình i v i ngư i khác . 2. Vi c công ch ng, ch ng th c văn b n t ch i nh n di s n ư c th c hi n t i b t kỳ cơ quan nhà nư c có thN m quy n công ch ng, ch ng th c nào.
Đồng bộ tài khoản