Nghị định 77/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
197
lượt xem
10
download

Nghị định 77/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 77/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 77/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  77/CP  g µ y  29 th¸ng 11  m  1996 v Ò  x ö  p h ¹t vi n n¨   p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h  trong l Ü nh v ù c q u ¶ n  lý r õ ng, b ¶ o  v Ö  r õ ng  µ  q u ¶ n  c v lý l © m  s¶n C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt b¶o  Ö   µ    iÓnrõng  µy  th¸ng8  cø    v v ph¸ttr   ng 12    n¨m  1991; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l x l    h ch ng 6    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B N«ng  nghiÖp  µ    iÓnN«ng  v ph¸ttr   th«n,   Ngh Þ   Þ nh ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    µ  i t ng ¸p dông: 1.­Ph viv ®è  î     C¸  ©n, tæ  nh   chøc  trong vµ  µiníccã  µnh    è      ngo     h vic ý hoÆc   ý    ¹m   v«  viph c¸c quy  nh  ña  µ   ícvÒ     ®Þ c Nh n   qu¶n  ýrõng,b¶o  Ö   õng  µ  l    vr v qu¶n  ýl©m    l  s¶n trªn l∙nh thæ  íc Céng  µ    éi chñ     n  ho x∙ h   nghÜa  Öt  Vi Nam,  a  ©y  Öth¹i ch g thi     hoÆc   ∙  ©y  Õth¹i®Õ n   õng,®Êt  õng,l©m  ®g thi     r   r   s¶n,m«i  êng  õng  µ   a    tr r m ch ®Õ n  møc     truycøu tr¸chnhiÖm   ×nh  ù  ×  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    h s th b x ph     h ch theo  NghÞ   nh   µy  µ    ®Þ n v c¸c quy  nh   ®Þ kh¸c cña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tvi   Ch ph v x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  ã  ªnquan. h ch c li   §i Ò u    © m   quy  nh  ¹  Þ   nh  µy  å m: 2.­L s¶n  ®Þ ti Ngh ®Þ ng 1. Gç   õng    ¹  å m   ç  ý  Õ m   µ  ç   r c¸c lo ig g qu hi v g th«ng  êng  th theo quy  nh   ®Þ cña  ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn  µ    Nh n   th quy v c¸cs¶n  È m   Õ   Õn  õgç. ph ch bi t   2.L© m     s¶n kh¸cgå m   ùc vËtrõng    th     (ngoµiKho¶n  §iÒu  µy),®éng  Ët   1  n   v  rõng,lo¹  ý  Õ m   µ   i qu hi v th«ng  êng  th theo quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn  µ  quy v s¶n  È m   Õ   Õn  õc¸clo¹ l©m  ph ch bi t     i   s¶n  . ®ã §i Ò u    3.­Nguyªn  ¾c    ông  t ¸p d møc  ö  ¹t: x ph 1. Trong  êng  îp  êi vi ph¹m  µnh  Ýnh  tr h ng     h ch kh«ng  ã  ×nh  Õtt¨ng ct ti     nÆng,  gi¶m  Ñ   × møc  ¹ttiÒn lµmøc  nh th   ph      trung b×nh  ña    c khung  Òn ph¹t® ­ ti     îcquy  nh    ông  i víihµnh    ;  Õu  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ×    ®Þ ¸p d ®è     vi®ã n ct ti   nh th møc   ph¹ttiÒn cã  Ó      th gi¶m  èng  Êp  ¬n  ng  xu th h nh kh«ng  îcthÊp    ®  qu¸ møc  èi Óu t  thi   cña khung  Òn  ¹tquy  nh  dông  i  íihµnh    ;  Õu  ã  ×nh  Õt ti ph   ®Þ ¸p  ®è v   vi®ã n ct ti  
 2. 2 t¨ng nÆng   ×    th møc   ¹ttiÒn  ã  Ó  ph   c th t¨ng cao  ¬n  ng    h nh kh«ng  îc vîtqua  ®   møc  èi a  ña  t   c khung  Òn ph¹tquy  nh    ông  i víi µnh    . ® ti     ®Þ ¸p d ®è     h vi®ã 2. Nh÷ng  êng  îp viph¹m    tr h    quy  nh  íi®©y   ×  ®Þ d  th kh«ng  éc  ¹m    thu ph vi xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ   ph     h ch m chuyÓn  sang    truycøu tr¸chnhiÖm  ×nh  ù:   h s a.Hµnh      ¹m  µ     viviph m møc    ©y  Öth¹ivîtqu¸ møc    èi®a  éc ®é g thi         ®é t   thu   ph¹m    ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  i víi çi  µnh    vix ph     h ch ®è     mh viquy  nh  ¹ c¸c§iÒu  ®Þ ti     tõ§iÒu  ®Õ n   Òu    ¬ng    ña    4  §i 14,Ch IIc NghÞ   nh  µy. ®Þ n b. Khai th¸c,s¨n  ¾t, vËn      b  chuyÓn, mua, b¸n  i Ðp  ùc  Ët  õng, tr¸ ph   th v r   ®éng  Ët rõng  ý  Õ m   ã    Þ ® Æc   ÖtvÒ   Òu  Æt   v  qu hi c gi¸tr   bi   nhi m theo quy  nh   ®Þ cña  ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy C h ¬ n g  II C¸c h µ n h  vi vi p h ¹ m, h × n h  thøc v µ  m ø c  ® é  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h §i Ò u    rõng    Ðp  µhµnh      õng  íibÊt  ú  ôc  ch  4.­Ph¸  tr¸ph i l  viph¸ r v  km ®Ý g×  µ   m kh«ng  îcc¬  ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy cho  Ðp  ph hoÆc   îcphÐp  ®  nhng  µm  l kh«ng  ng ®ó quy  nh  ®Þ cho  Ðp;  Þ   ö  ¹tkhi g©y  Öth¹ië  ph b x ph     thi     tõng lo¹ rõng  íi    i v  møc    ®é sau  y: ®© 1.Ph¹ttiÒn tõ200.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång:   a.Ph¸  õng    r s¶n  Êt:®Õ n   xu   0,05 ha.    b.Ph¸  õng    r phßng  é:®Õ n   h  0,02 ha.    c.Ph¸  õng  Æc   ông:®Õ n     r ® d   0,01 ha.   2.Ph¹ttiÒn tõtrªn1.000.000 ®ång  n              ®Õ 5.000.000 ®ång:   a.Ph¸  õng    r s¶n  Êt:tõtrªn0,05 ha  n   xu         ®Õ 0,3. b.Ph¸  õng    r phßng  é:tõtrªn0,02 ha  n       h        ®Õ 0,1 ha. c.Ph¸  õng  Æc   ông:Tõ      r ® d   trªn0,01 ha  n     ®Õ 0,05 ha.   3.Ph¹ttiÒn tõtrªn5.000.000 ®ång  n              ®Õ 20.000.000 ®ång:   a.Ph¸  õng    r s¶n  Êt:tõtrªn0,3 ha  n       xu         ®Õ 0,7 ha. b.Ph¸  õng    r phßng  é:tõtrªn0,1 ha  n       h         ®Õ 0,3 ha. c.Ph¸  õng  Æc   ông:Tõ      r ® d   trªn0,05 ha  n       ®Õ 0,2 ha. 4.Ph¹ttiÒn tõtrªn20.000.000 ®ång  n              ®Õ 50.000.000 ®ång:   a.Ph¸  õng    r s¶n  Êt:tõtrªn0,7 ha  n   ha. xu         ®Õ 1  b.Ph¸  õng    r phßng  é:tõtrªn0,3 ha  n     h         ®Õ 0,5 ha. c.Ph¸  õng  Æc   ông:Tõ      ®Õ n       r ® d   trªn0,2 ha  0,3 ha. 5. Ng êiviph¹m       quy  nh  ¹ §iÒu  µy,ngoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn,cßn  Þ   ®Þ ti   n    b ph     b tÞch    ©m  thu l s¶n,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh    ti     d ®Ó viph h ch (sau  y   ®© gäi lµ ph¬ng  Ön    ¹m),buéc  ång l¹ rõng     ti vi ph   tr   i   hoÆc   Þu    Ý   ång  ¹ ch chiph tr li   rõng.
 3. 3 §i Ò u 5. Khai th¸crõng    Ðp  µ hµnh       tr¸ ph i l  vichÆt  ©y  õng,lÊy l©m   cr    s¶n kh«ng  îc c¬  ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy cho  Ðp  ph hoÆc  cho  Ðp  ph nhng  ∙    ¹m    ® viph c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýkhaith¸crõng,qu¶n  ýl©m  l       l  s¶n;bÞ     xö  ¹tkhicã  ét  ph     m trong c¸chµnh       vikhaith¸crõng    Ðp  íi èil ng hoÆc      tr¸ph i v kh  î   gi¸trÞl©m     s¶n    õng lo¹ rõng  ët   i   sau  y: ®© 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ20.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víihµnh      vi mang c«ng  ô  ¬ng  Ön  c ph ti khai th¸cvµo  õng  µ      r m kh«ng  ã  Êy c gi   phÐp  khaith¸cl©m     s¶n  ña  ¬  c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy hoÆc   khaith¸c    tr¸phÐp  µo  õng    i vr s¶n  Êt:gç  xu   th«ng  êng  n   th ®Õ 1m3;  ñi®Õ n   st;l©m    c  2    s¶n kh¸ccã    Þ®Õ n     gi¸tr   100.000  ng  ®å (theo gi¸trÞthÞ  êng  a  ¬ng).       tr ®Þ ph 2.Ph¹ttiÒn trªn200.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è    h vikhai  th¸ctr¸phÐp  µo  õng     i vr s¶n  Êt:gç  xu   th«ng  êng  õ trªn1m3  n   th t    ®Õ 2m3;  ñitõ c   trªn 2    n   st;l©m     st ®Õ 5    s¶n kh¸c cã    Þ tõ      gi¸tr   trªn 100. 000  n     ®Õ 400.000  ®ång. 3.Ph¹ttiÒn tõtrªn1.000.000 ®ång  n              ®Õ 5.000.000 ®ång:   a. Gç     trßn th«ng  êng    õng    th ër s¶n  Êt tõ trªn2m3   n   xu       ®Õ 7m3;    õng  ër phßng  é  n   h ®Õ 5m3;    õng  Æc   ông  n   ër ® d ®Õ 4m3. b.Gç     ý  Õ m:  n     trßnqu hi ®Õ 1m3    ông  (¸pd chung  cho  3  ¹ rõng). c¶  lo i   c.Cñi:tõtrªn5st®Õ n            20st. d.L© m     s¶n  kh¸c:cã    Þtõtrªn400.000  n     gi¸tr       ®Õ 2.000.000 ®ång.   e.Ng êi® îcphÐp       khaith¸crõng    ¹m     viph quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   õng  vr trong  khaith¸crõng     (kh«ng    çng  ©y    ph¸tlu d leo,chÆt cao  èc, kh«ng  än  Ö   g  d v sinh   rõng  sau  khaith¸c. .víi Ön  Ých  n   ha.   .    ) di t ®Õ 5  4.Ph¹ttiÒn tõtrªn5.000.000 ®ång  n              ®Õ 20.000.000 ®ång:   a. Gç     trßn th«ng  êng: ë  õng    th  r s¶n  Êt tõ trªn7m3   n   xu       ®Õ 15m3;    õng  ër phßng  é  õtrªn5m3  n   h t    ®Õ 12m3;    õng  Æc   ông  õtrªn4m3  n   ër ® d t    ®Õ 10m3. b.Gç     ý  Õ m  õtrªn1m3  n     trßnqu hi t    ®Õ 5m3. c.Cñi:tõtrªn20st®Õ n            70st. d. L© m     s¶n kh¸c:cã    Þ tõ trªn2.000.000  n     gi¸tr       ®Õ 8.000.000  ng.    ®å e. Ng êi ® îc phÐp     khaith¸crõng    ¹m     viph quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   õng  vr trong khai     th¸crõng  íi Ön  Ých  õtrªn5  ®Õ n   ha.   v  di t t     ha  15  5.Ph¹ttiÒn tõtrªn20.000.000 ®ång  n              ®Õ 50.000.000 ®ång:   a. Gç     trßn th«ng  êng    õng    th ër s¶n  Êt tõ trªn15m3  n   xu       ®Õ 25m3;    õng  ër phßng  é   õ    h t trªn 12m3   n   ®Õ 20m3;    õng  Æc   ông  õ    ër ® d t trªn 10m3   n   ®Õ 15m3. b.Gç     ý  Õ m:  õtrªn5m3  n     trßnqu hi t    ®Õ 10m3. c.Cñi:tõtrªn70st®Õ n            150st. d.  © m   L s¶n kh¸c:cã    Þ  õ      gi¸ tr t trªn 8.000.000  ng  n   ®å ®Õ 20.000.000  ®ång. e.Ng êi® îcphÐp       khaith¸crõng    ¹m     viph quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   õng  vr trong  khaith¸crõng  íi Ön  Ých  õtrªn15  ®Õ n   ha.    v  di t t     ha  40 
 4. 4 6. Trêng  îp    h khaith¸ctr¸ phÐp  µo  õng  ©y       i vr c cßn non  kh«ng  Ýnh  îc t ®  khèil ng  õng  ©y   î t c b»ng    ×  o   Ön  Þch  Þ   m3 th ® di t b chÆt    µ  ph¸ v chuyÓn  sang  xö  ýtheo  µnh    l  h vi"Ph¸ rõng    Ðp"    tr¸ ph i quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 4  NghÞ   nh   ®Þ nµy; n Õu  µ khaith¸cph©n      l     t¸nkh«ng  Ýnh  îc diÖn  Ých  Þ   t ®  t b chÆt  ph¸,th×    míi®o  ép  è  ©y  Þ    g s c b chÆt    Ýnh  ph¸ t b»ng ster,  quy      µ  ú theo  ¹ gç  ra m3 v tu   lo i   m µ   ö  ¹tnh  x ph   quy  nh  ¹ c¸ckho¶n            Òu  µy. ®Þ t    i 1,2,3,4,5,§i n 7.  êi vi ph¹m  Ng     quy  nh   ¹  Òu  µy, ngoµi viÖc  Þ   ¹t c¶nh    ®Þ t i§i n     b ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn,con  Þ   Þch    ©m  ph     bt thu l s¶n,ph¬ng  Ön    ¹m, t c quyÒn  ö    ti viph  í   s dông  Êy phÐp  gi   khaith¸cl©m     s¶n. §i Ò u 6.­  Ph¸t ®èt  õng    Ðp    µm  ¬ng  Éy  µ hµnh        r tr¸ ph i ®Ó l n r l  vi ph¸t ®èt  õng    µm  ¬ng  i ngoµi vïng  r ®Ó l n r∙ ra    quy  nh;  Þ   ö  ¹tkhig©y  Öt ®Þ b x ph     thi   h¹ië  õng lo¹ rõng  íi  t   i   v  møc    ®é sau  y: ®© 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ20.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng: ®å a.Ph¸t®èt  õng      r s¶n  Êt:®Õ n     xu   0,2 ha. b.Ph¸t®èt  õng      r phßng  é:®Õ n     h  0,1 ha. c.Ph¸t®èt  õng  Æc   ông:®Õ n       r ® d   0,05 ha.   2.Ph¹ttiÒn tõtrªn200.000  ng  n            ®å ®Õ 1.000.000 ®ång:   a.Ph¸t®èt  õng      r s¶n  Êt:tõtrªn0,2 ha  n     xu         ®Õ 0,5 ha. b.Ph¸t®èt  õng      r phßng  é:tõtrªn0,1 ®Õ n       h        0,3 ha. c.Ph¸t®èt  õng  Æc   ông:tõtrªn0,05 ®Õ n   ha.     r ® d        1  3.Ph¹ttiÒn tõtrªn1.000.000 ®ång  n              ®Õ 2.000.000 ®ång:   a.Ph¸t®èt  õng      r s¶n  Êt:tõtrªn0,5 ha  n   ha. xu         ®Õ 1  b.Ph¸t®èt  õng      r phßng  é:tõtrªn0,3 ®Õ n     h        0,5 ha. c.Ph¸t®èt  õng  Æc   ông:tõtrªn0,1 ®Õ n         r ® d        0,3 ha. 4.  êi vi ph¹m  Ng     quy  nh   ¹  Òu  µy, ngoµi viÖc  Þ   ¹t c¶nh    ®Þ t i§i n     b ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn,cßn  Þ   Þch    ©m  ph     bt thu l s¶n,ph¬ng  Ön viph¹m, buéc  ång l¹   ti       tr     i rõng  hoÆc   Þu    Ý  ång l¹rõng. ch chiph tr     i §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   7. Vi ph quy  v phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸yrõng  µhµnh      l  vi vi ph¹m  ÷ng    nh quy  nh   Ò   ®Þ v phßng ch¸y,ch÷a    ch¸y  õng  r hoÆc   ©y  g ch¸y  rõng;bÞ  ö  ¹tkhicã  ét    x ph     m trongc¸chµnh      ¹m     viviph sau  y:®© 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ20.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng: ®å a.§ètlöatrongrõng  ∙  ã        ® c quy  nh  Ê m. ®Þ c b.Mang  Êtnæ,  Êtd Ô     ch   ch   ch¸yvµo  õng  ∙  ã    r ® c quy  nh  Ê m. ®Þ c c.N Ð m,  tµn löavµo  õng  ∙  ã    x¶      r ® c quy  nh  Ê m. ®Þ c 2.  ¹t tiÒn  õ    Ph   t trªn 200.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng    ñ  õng  ®å khi ch r kh«ng  Êp  µnh  y     ch h ®Ç ®ñ c¸c  Ön  bi ph¸p phßng ch¸y,ch÷a    ch¸y theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   3. Ph¹ttiÒn  õ trªn1.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 5.000.000  ng    ©y  ®å khig ch¸y  rõng:
 5. 5 a.Rõng    s¶n  Êt:®Õ n       xu   0,3 ha. b.Rõng    phßng  é:®Õ n     h  0,1 ha. c.Rõng  Æc   ông:®Õ n     ® d   0,05 ha.   4. Ph¹ttiÒn tõ trªn5.000.000 ®ång  n              ®Õ 20.000.000 ®ång    ©y    khig ch¸y  rõng: a.Rõng    s¶n  Êt:tõ0,3 ha  n   ha. xu       ®Õ 1  b.Rõng    phßng  é:tõ0,1 ha  n       h       ®Õ 0,5 ha. c.Rõng  Æc   ông:tõ0,5 ha  n       ® d       ®Õ 0,2 ha. 5.Ph¹ttiÒn tõtrªn20.000.000 ®ång  n              ®Õ 50.000.000 ®ång    ©y    khig ch¸y  rõng: a.Rõng    s¶n  Êt:tõtrªn1  ®Õ n   ha. xu       ha  2  b.Rõng    phßng  é:tõtrªn0,5 ha  n   ha. h         ®Õ 1  c.Rõng  Æc   ông:tõtrªn0,2 ha  n       ® d         ®Õ 0,5 ha. 6.  êi vi ph¹m  Ng     quy  nh   ¹  Òu  µy, ngoµi viÖc  Þ   ¹t c¶nh    ®Þ t i§i n     b ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn,cßn  Þ  éc  ångl¹rõng  ph     b bu tr     i hoÆc   Þu    Ý  ång l¹rõng. ch chiph tr     i §i Ò u  8.­  ph¹m  Vi  quy  nh   Ò   ®Þ v phßng, trõ s©u  Önh  ¹irõng  µ    b h  l  hµnh    ña  ñ  õng  vic ch r kh«ng  Êp  µnh  y      Ön  ch h ®Ç ®ñ c¸c bi ph¸p  Ò   v phßng, trõ    ®Ó   Þch  ©u  Önh  ©y  Öth¹i®Õ n   õng;bÞ  ö  ¹tkhi®Ó   õng  Þ   Öt d s b g thi     r   x ph     r b thi   h¹ivíi    møc    ®é sau  y: ®© 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 20.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng    ®å khi ®Ó   õng  Þ  Öth¹i®Õ n   ha. r b thi     1  2. Ph¹ttiÒn tõ trªn200.000  ng  n            ®å ®Õ 1.000.000 ®ång      õng bÞ    khi®Ó r   thiÖth¹itõtrªn1  ®Õ n   ha.         ha  5  3. Ph¹ttiÒn  õ trªn1.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 5.000.000  ng      õng  ®å khi®Ó r bÞ  Öth¹itõtrªn5  ®Õ n   ha. thi         ha  10  4. Ph¹ttiÒn tõ trªn5.000.000  ng  n            ®å ®Õ 10.000.000 ®ång      õng    khi®Ó r bÞ  Öth¹itõtrªn10  ®Õ n   ha. thi         ha  20  5.  êi vi ph¹m  Ng     quy  nh   ¹  Òu  µy, ngoµi viÖc  Þ   ¹t c¶nh    ®Þ t i§i n     b ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn cßn  Þ  éc  ¾c  ôc  Ëu  ph     b bu kh ph h qu¶  s©u  Önh  ©y  do  b g ra. §i Ò u    9.­Ch¨n      Ðp    óc  µo  õng  µhµnh    th¶ tr¸ ph i gia s v r l  vich¨n th¶ gia     sóc  µo  v khu  õng  r non  íi trång,míi dÆ m   ©y  m     c non, rõng    khoanh nu«i,rõng    ® Æc   ông  ∙  ã  d ® c quy  nh  Ê m   ®Þ c ch¨n th¶ gia sóc,g©y  Öth¹i®Õ n   õng;bÞ         thi     r   xö  ¹tkhi®Ó     óc    ¹ivµo    ¹ rõng  íi ph     gias ph¸ h   c¸clo i   v møc    ®é sau  y: ®© 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ20.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng. ®å a.Rõng    s¶n  Êt:®Õ n       xu   0,3 ha. b.Rõng    phßng  é:®Õ n     h  0,2 ha. c.Rõng  Æc   ông:®Õ n   ha.   ® d   1  2.Ph¹ttiÒn tõtrªn200.000  ng  n            ®å ®Õ 1.000.000 ®ång:  
 6. 6 a.Rõng    s¶n  Êt:tõtrªn0,3 ha  n   ha. xu         ®Õ 1  b.Rõng    phßng  é:tõtrªn0.2 ha  n     h         ®Õ 0,5 ha. c.Rõng  Æc   ông:tõtrªn0,1 ha  n   n       ® d         ®Õ ®Õ 0,3 ha. 3.Ph¹ttiÒn tõtrªn1.000.000 ®ång  n              ®Õ 2.000.000 ®ång:   a.Rõng    s¶n  Êt:tõtrªn1  ®Õ n   ha. xu       ha  2  b.Rõng    phßng  é:tõtrªn0.5 ha  n   ha. h         ®Õ 1  c.Rõng  Æc   ông:tõtrªn0,3 ha  n   n       ® d         ®Õ ®Õ 0,5 ha. 4.  êi vi ph¹m  Ng     quy  nh   ¹  Òu  µy, ngoµi viÖc  Þ   ¹t c¶nh    ®Þ t i§i n     b ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn,cßn  Þ  éc  ångl¹rõng  ph     b bu tr     i hoÆc   Þu    Ý  ång l¹rõng. ch chiph tr     i §i Ò u 10.­S¨n  ¾t    Ðp  ng  Ët rõng  µhµnh      ¾t  ng    b tr¸ph i ®é v  l  vis¨n b ®é vËt rõng,kh«ng  îc c¬      ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy cho  Ðp  ph hoÆc   îc ®  phÐp  ng  ∙    ¹m    nh ® viph c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý®éng  Ëtrõng  µi Ê m,    l  v  (lo  c khu vùc  Ê m,  ïa  Ê m,  ¬ng  c mc ph ph¸p  µ  ¬ng  Ön  Ê m   ö  ông, saichñng  ¹  v ph ti c sd    lo i hoÆc   îtqu¸  è îng  v  s l cho  Ðp);bÞ   ö  ¹tkhi cã  ét  ph   x ph     m trong    µnh      c¸c h vi vi ph¹m  sau  y: ®© 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 500.000  ng: ®å a. S¨n  ¾t  ng  Ët rõng    b ®é v  kh«ng  ã  Êy  Ðp  ña  ¬  c gi ph c c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn. quy b.Sö  ông  ¬ng   d ph ph¸p,ph¬ng  Ön s¨n b ¾t  Ê m   ö  ông.   ti     c sd 2.Ph¹ttiÒn tõtrªn500.000  ng  n            ®å ®Õ 2.000.000 ®ång:   a.S¨n  ¾t  ng  Ëtrõng    ¹m  µo    b ®é v   viph v khu  ùc  Ê m     ¾t. vc s¨n b b.S¨n  ¾t  ng  Ëtrõng    ¹m  µo  ïa  Ê m     ¾t.   b ®é v   viph v m c s¨n b 3.Ph¹ttiÒn tõtrªn2.000.000 ®ång  n              ®Õ 10.000.000 ®ång:   a. S¨n  ¾t  ng  Ët rõng  ý  Õ m       b ®é v   qu hi tr¸quy  nh  ña  i ®Þ c ph¸p luËtm µ   a      ch ®Õ n   møc    truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s b.  µnh      ¹m  H vi vi ph quy  nh   ¹    ®Þ t ic¸c kho¶n  2  Òu  µy  µ  1,  §i n v s¨n  ¾t b ®éng  Ët  õng  vr th«ng  êng  íisè îng  ínm µ   a  n   th v  l l  ch ®Õ møc   truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù. h s 4.  êi vi ph¹m  Ng     quy  nh   ¹  Òu  µy, ngoµi viÖc  Þ   ¹t c¶nh    ®Þ t i§i n     b ph   c¸o hoÆc   Þ   ¹ttiÒn  b ph   cßn  Þ   Þch  ®éng  Ët rõng  ∙    ¾t    Ðp, ph­ bt thu  v  ® s¨n b tr¸ ph i   ¬ng  Ön viph¹m, t cquyÒn  ö  ông  Êy phÐp    ¾t  ng  Ëtrõng. ti      í   sd gi   s¨n b ®é v   §i Ò u 11.­G ©y   Öth¹i®Êt  õng  µ hµnh      ¹m    thi     r l  viviph quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   t  õng    o  íi næ   ×n,  µm  Êt  ípm µ u  ì  ña  t  õng;®µo   v ®Ê r nh ®µ b   m , l m l  m c ®Ê r   ®¾ p  ng¨n  ån  ngu sinh thuû,th¸oníc,x¶  Êt ®éc  ¹ivµo  õng;bÞ   ö  ¹tkhi         ch   h  r   x ph     g©y  Öthai®Õ n     ¹ ®Êt  õng  íi thi     c¸clo i   r v møc    ®é sau  y: ®© 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 20.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng    ®å khi ph¸thiÖn  µnh      ¹m  ng  a  ©y  Öth¹i®Õ n   t  õng.   h viviph nh ch g thi     ®Ê r   2.Ph¹ttiÒn tõtrªn200.000  ng  n            ®å ®Õ 1.000.000 ®ång:   a.§Êt rõng     s¶n  Êt:®Õ n       xu   0,2 ha.
 7. 7 b.§Êt rõng     phßng  é:®Õ n     h  0,1 ha. c.§Êt rõng  Æc   ông:®Õ n      ® d   0,05 ha.   3.Ph¹ttiÒn tõtrªn1.000.000 ®ång  n              ®Õ 5.000.000 ®ång:   a.§Êt rõng     s¶n  Êt:tõtrªn0,2 ha  n   ha. xu         ®Õ 1  b.§Êt rõng     phßng  é:tõtrªn0.1 ha  n     h         ®Õ 0,6 ha. c.§Êt rõng  Æc   ông:tõtrªn0,05 ha  n   n        ® d        ®Õ ®Õ 0,3 ha. 4.Ph¹ttiÒn tõtrªn5.000.000 ®ång  n              ®Õ 10.000.000 ®ång:   a.§Êt rõng     s¶n  Êt:tõtrªn1  ®Õ n   ha. xu       ha  2  b.§Êt rõng     phßng  é:tõtrªn0.6 ha  n     h         ®Õ 1,2 ha. c.§Êt rõng  Æc   ông:tõtrªn0,3 ha  n   n        ® d         ®Õ ®Õ 0,7 ha. 4.  êi vi ph¹m  Ng     quy  nh   ¹  Òu  µy, ngoµi viÖc  Þ   ¹t c¶nh    ®Þ t i§i n     b ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn cßn  Þ  éc  ¾c  ôc  Ëu  ph     b bu kh ph h qu¶  ∙  ©y  ® g ra. §i Ò u 12.  Ën  V chuyÓn, mua, b¸n    Ðp  ©m  tr¸ ph i l s¶n  µ hµnh    Ën  l  viv chuyÓn, mua,  l©m    b¸n  s¶n kh«ng  ã  ån  èc  c ngu g khaith¸c,mua,  hîp ph¸p      b¸n    hoÆc   ¹  ©m  lo il s¶n kh«ng  îcc¬  ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy cho  Ðp  ö  ph s dông; bÞ   ¹tkhicã  µnh      ¹m  íikhèil ng    ph     h viviph v    î hoÆc     Þ l©m  gi¸tr   s¶n    sau ®©y: 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ20.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng: ®å a.Gç     th«ng  êng  n   th ®Õ 1m3  quy  trßn; b.Cñi:®Õ n      2st. c. L© m     s¶n kh¸c:cã    Þ ®Õ n     gi¸tr   100.000  ng  ®å (theo    Þ thÞ  êng  gi¸tr   tr ®Þa  ¬ng). ph 2.Ph¹ttiÒn tõtrªn200.000  ng  n            ®å ®Õ 1.000.000 ®ång:   a.Gç     th«ng  êng:tõtrªn1m3  n   th      ®Õ 3m3  quy  trßn; b.Gç   ý  Õ m:  n         qu hi ®Õ 0,5 m3 quy  trßn c.Cñi:tõtrªn2st®Õ n            6st. d.L© m     s¶n  kh¸c:cã    Þtõtrªn100.000  ng  n     gi¸tr       ®å ®Õ 500.000  ng. ®å   3.Ph¹ttiÒn tõtrªn1.000.000 ®ång  n              ®Õ 5.000.000 ®ång:   a.Gç     th«ng  êng:tõtrªn3m3  n   th      ®Õ 10m3  quy  trßn; b.Gç   ý  Õ m:  õtrªn0,5 m3   n   m3     qu hi t       ®Õ 3  quy  trßn c.Cñi:tõtrªn6st®Õ n            25st. d.L© m     s¶n  kh¸c:cã    Þtõtrªn500.000  ng  n     gi¸tr       ®å ®Õ 2.500.000 ®ång.     4.Ph¹ttiÒn tõtrªn5.000.000 ®ång  n              ®Õ 20.000.000 ®ång:   a.Gç     th«ng  êng  õtrªn10m3  n   th t    ®Õ 25m3  quy  trßn; b.Gç   ý  Õ m:  õtrªn3m3  n     qu hi t    ®Õ 10m3  quy  trßn c.Cñi:tõtrªn25st®Õ n            80st.
 8. 8 d.  © m   L s¶n kh¸c:cã    Þ  õ      gi¸ tr t trªn 2.500.000  ng  n   ®å ®Õ 10.000.000  ®ång.  5.Ph¹ttiÒn tõtrªn20.000.000 ®ång  n              ®Õ 50.000.000 ®ång:   a.Gç     th«ng  êng:tõtrªn25m3  n   th      ®Õ 40m3  quy  trßn; b.Gç   ý  Õ m:  õtrªn10m3  n     qu hi t    ®Õ 15m3  quy  trßn c.Cñi:tõtrªn80st®Õ n            200st. d.  © m   L s¶n kh¸c:cã    Þ tõ trªn10.000.000  ng  n     gi¸tr       ®å ®Õ 30.000.000  ®ång. 6.Ph¹ttiÒn tõtrªn50.000.000 ®ång  n              ®Õ 100.000.000 ®ång:   a.Gç     th«ng  êng:tõtrªn40m3  n   th      ®Õ 70m3  quy  trßn; b.Gç   ý  Õ m:  õtrªn15m3  n     qu hi t    ®Õ 25m3  quy  trßn c. L© m     s¶n kh¸c:cã    Þ tõ trªn30.000.000  ng  n     gi¸tr       ®å ®Õ 50.000.000  ®ång. 7.  êi vi ph¹m  Ng     quy  nh   ¹  Òu  µy, ngoµi viÖc  Þ   ¹t c¶nh    ®Þ t i§i n     b ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn,cßn  Þ   Þch    ©m  ph     bt thu l s¶n,ph¬ng  Ön    ¹m, t cquyÒn  ö    ti viph  í   s dông  Êy phÐp  Ën  gi   v chuyÓn  ©m  l s¶n. 8.  êng  îp  êi vËn  Tr h ng   chuyÓn  ©m   l s¶n    ¹m  ñ  ôc  Êy  ê  Ën  vi ph th t gi t v chuyÓn  ©m  l s¶n theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtnhng  ©m  lu   l s¶n  ã  ån  èc  c ngu g khai th¸c, mua, b¸n hîp ph¸p th× bÞ  ph¹t Òn tõ 2.000.000 ®ång  ®Õ n    ti 10.000.000 ®ång.   §i Ò u 13.­ Vi  ¹m    ph quy  nh  ®Þ qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   Õ   Õn  ç  µ  l  n   ch bi g v l©m  s¶n: 1. Ph¹t tiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi ho¹t®éng  Õ   Õn  ç  µ  ©m    ch bi g v l s¶n  kh«ng  ã  Êy phÐp  Õ   Õn  ç  µ  ©m   c gi   ch bi g v l s¶n  ña  ¬  c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Êp. Nh n   th quy c 2. Trêng  îp kiÓm    ç  µ  ©m    h  trag v l s¶n  a  µo  Õ   Õn  ® v ch bi kh«ng  ã  ån  c ngu gèc  khaith¸c,     mua,  hîp ph¸p th× xö  ýtheo §iÒu  cña  b¸n        l    12  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3. Ng êiviph¹m       quy  nh  ¹ §iÒu  µy,ngoµiviÖc  Þ   ¹ttiÒn,cßn  Þ   ®Þ ti   n    b ph     b ®×nh chØ  ¹t®éng, tÞch    ©m  ho     thu l s¶n,ph¬ng  Ön viph¹m.   ti     §i Ò u 14.­Vi ph¹m  ñ tôctr×nh kiÓm  ©m  lµhµnh      ¹m  ñ     th       l s¶n    viviph th tôc tr×nh  Óm   ©m     ki l s¶n    Ën  khi v chuyÓn qua    ¹t,Tr¹m  óc  Óm   ©m   c¸c H   ph ki l s¶n  hoÆc   kh«ng  ×nh  Óm     Ëp,  Êt l©m   tr ki khi nh xu   s¶n trong  ¹t®éng  Õ   ho   ch biÕn  ç  µ  ©m  g v l s¶n;bÞ  ö  ¹tkhicã  ét    x ph     m trong c¸chµnh      ¹m     viviph sau  y: ®© 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 500.000  ng  i ®å ®è   víi µnh    Ën   h viv chuyÓn  ©m  l s¶n  kh«ng  ×nh kiÓm  ©m  tr   l s¶n  ¹ ®Þa  iÓ m     t  i ® quy ®Þnh. 2. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vivi ph¹m  ñ tôctr×nh kiÓm    Ëp,xuÊtl©m  th       khinh     s¶n. 3.  êng  îp  Óm     ç  µ  ©m   Tr h ki tra g v l s¶n kh«ng  ã  ån  èc  c ngu g khai th¸c,     mua,    îp ph¸p th× xö  ýtheo §iÒu  cña  b¸n h       l    22  NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 9. 9 C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n  v µ  th ñ t ô c x ö  p h ¹t  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü n h  v ù c q u ¶ n  l ý r õ ng, b ¶ o  v Ö  r õ n g v µ  q u ¶ n  l ý l © m  s ¶ n M ô c  I T h È m  q u y Ò n  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h §i Ò u 15.­ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ña  ©n      quy x ph     h ch c nh viªn vµ  ñ  ëng  ¬  Th tr c quan  Ó m   ©m    Êp: Ki l c¸cc 1. Nh ©n     Ó m   ©m  ang    µnh    viªnKi l ® thih c«ng  ô  ã  Òn  ¹tc¶nh    v c quy ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn ®Õ n   ph     100.000  ng; t¹m  ÷ l©m  ®å   gi   s¶n    Ðp, ph¬ng  Ön vi tr¸ph i   ti     ph¹m, ®Ó         ñ tr ng  ùctiÕp xö  ý.   b¸o c¸o lªnth   ë tr    l 2.Tr¹m  ëng  ¹m kiÓm  ©m,  éitr ng  éikiÓm  ©m  ¬  ng  ã  Òn    tr tr   l §  ë §   l c ®é c quy ph¹t c¶nh    c¸o hoÆc   ¹t tiÒn  n   ph   ®Õ 1.000.000  ng;  Þch  ®å t thu  ©m   l s¶n    tr¸i phÐp  quy  nh  ®Þ trong khung  ö  ¹tthuéc thÈm  Òn, tÞch    ¬ng  Ön   x ph     quy   thu ph ti   viph¹m  ã    Þ ®Õ n     c gi¸tr   10.000.000  ng. Trêng  îp buéc  êi viph¹m  ång ®å   h  ng     tr   l¹ rõng  i   hoÆc   Þu    Ý   ång l¹ rõng  ×  ch chiph tr   i   th ph¶ib¸o  lªnthñ  ëng  Êp    c¸o    tr c trªntrùctiÕp xö  ý.     l 3. H¹t tr ng  ¹t kiÓm   ©m,  ¹t tr ng  ¹t phóc  Óm   ©m     ë H   l H  ë H   ki l s¶n  ã  Òn  c quy ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn ®Õ n   ph     2.000.000 ®ång; ®Ò   Þ  ¬      ngh c quan  µ   ­Nh n íc cã  Èm   Òn  håi giÊy  Ðp;  Þch  l©m    th quy thu    ph t thu  s¶n    Ðp  tr¸ ph i quy  nh   ®Þ trongkhung  ö  ¹tthuéc thÈm  Òn, tÞch    ¬ng  Ön viph¹m  ã    Þ   x ph     quy   thu ph ti     c gi¸tr   ®Õ n  20.000.000  ng; buéc  êi viph¹m  ång l¹ rõng  ®å   ng     tr     i hoÆc   Þu    Ý  ch chiph trångl¹rõng.    i 4. Chi côc  ëng    ôc  Ó m   ©m  ã  Òn  ¹tc¶nh  hoÆc   ¹t    tr Chi c Ki l c quy ph   c¸o  ph   tiÒn ®Õ n     5.000.000 ®ång; t cquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  éc thÈm  Òn,    í   sd gi ph thu   quy   n Õu  îtthÈm   Òn  ×    Þ   ¬  v  quy th ®Ò ngh c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  håi Nh n   th quy thu    giÊy  Ðp;  Þch  l©m  ph t thu  s¶n    Ðp  tr¸ ph i quy  nh  ®Þ trong khung  ö  ¹tthuéc    x ph   thÈm   Òn,  Þch  quy t thu  ¬ng  Ön    ¹m;  éc  êi vi ph¹m  ång l¹ rõng  ph ti vi ph bu ng     tr   i   hoÆc   Þu    Ý  ång l¹rõng. ch chiph tr     i 5.  ôc  ëng  ôc  Ó m   ©m   ã  C tr C Ki l c quyÒn  ¹tc¶nh  ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn ph     ®Õ n  20.000.000  ng;  íc quyÒn   ö  ông  Êy  Ðp  éc  Èm   ®å t  sd gi ph thu th quyÒn,  n Õu  îtthÈm   Òn  ×    Þ   ¬  v  quy th ®Ò ngh c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  håi Nh n   th quy thu    giÊy  Ðp;  Þch  l©m  ph t thu  s¶n    Ðp  tr¸ ph i quy  nh  ®Þ trong khung  ö  ¹tthuéc    x ph   thÈm   Òn,  Þch  quy t thu  ¬ng  Ön    ¹m;  éc  êi vi ph¹m  ång l¹ rõng  ph ti vi ph bu ng     tr   i   hoÆc   Þu    Ý  ång l¹rõng. ch chiph tr     i §i Ò u 16.­ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ña  ñ   Þch    quy x ph     h ch c Ch t Uû   ban  ©n  ©n    Êp: nh d c¸cc 1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên (sau  y   äichung  nh d x∙,ph   tr   ®© g   lµ x∙)cã      quyÒn  ¹tc¶nh  ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  n   ph   ®Õ 200.000  ng;  ¹m  ÷ ®å t gi   l©m  s¶n    Ðp    tr¸ ph i ®Ó b¸o    ¬  c¸o c quan  Ó m   ©m  a   ¬ng  ö  ý,tÞch    Ki l ®Þ ph x l  thu
 10. 10 ph¬ng  Ön viph¹m  ã    Þ ®Õ n   ti     c gi¸tr   500.000  ng, buéc  åith ng  viph¹m  ®å   b   ê do    hµnh  Ýnh  ©y    n   ch g ra ®Õ 500.000®. 2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  nh d huy qu   x∙,th ph thu tØnh  (sau  y   äichung  µ huyÖn)  ã  Òn  ¹tc¶nh    ®© g   l  c quy ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn ph     ®Õ n  10.000.000  ng;  íc quyÒn   ö  ông  Êy  Ðp  éc  Èm   ®å t  sd gi ph thu th quyÒn,  n Õu  îtthÈm   Òn  ×    Þ   ¬  v  quy th ®Ò ngh c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  håi Nh n   th quy thu    giÊy  Ðp;  Þch  l©m  ph t thu  s¶n    Ðp  tr¸ ph i quy  nh  ®Þ trong khung  ö  ¹tthuéc    x ph   thÈm   Òn,  Þch  quy t thu  ¬ng  Ön    ¹m;  éc  êi vi ph¹m  ång l¹ rõng  ph ti vi ph bu ng     tr   i   hoÆc   Þu    Ý  ång l¹rõng. ch chiph tr     i 3. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äi chung  µ tØnh) cã  Òn  ¹tc¶nh  ®© g   l    quy ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  n   ph   ®Õ 100.000.000 ®ång; t cquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  éc thÈm  Òn, n Õu  ît    í   sd gi   thu   quy   v  thÈm  quyÒn  ×    th ®Ò nghÞ   ¬  c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  thu  åi giÊy h    phÐp;  Þch  t thu  ©m   l s¶n  i Ðp,  ¬ng  Ön    ¹m;  éc  êi vi ph¹m  tr¸ ph   ph ti vi ph bu ng     trångl¹rõng    i hoÆc   Þu    Ý  ång l¹rõng. ch chiph tr     i 4.C¬     quan  Ó m   ©m    Êp    a  ¬ng  ã  Ki l c¸cc ë ®Þ ph c tr¸chnhiÖ m  óp Uû       gi   ban nh©n  ©n  ïng  Êp  d c c trong  Öc  vi xem   Ðt,quyÕt  nh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  x  ®Þ x ph     h chÝnh  µ  chøc  ùc hiÖn  Õt ®Þnh  ö  ¹t®ã. v tæ  th   quy   x ph   §i Ò u    û   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh: 17. U quy x ph     h ch Trong  êng  îp  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    tr h ng   th quy x ph     h ch quy ®Þnh  ¹    t i Kho¶n        §iÒu  vµ    c¸c 2, 3, 4, 5  15  c¸c kho¶n      §iÒu  cña  1, 2, 3  16  NghÞ   ®Þnh   µy  û  n u quyÒn  cho  Êp  ã  ×  êi ® îc uû  c ph th ng     quyÒn  ùc  Ön  th hi theo  thÈm  Òn  ña  Êp  ëng. quy c c tr §i Ò u  18.­C¸c  ¬    c quan  chøc n¨ng    nh C¶nh    ©n  ©n, H¶i Quan, s¸tnh d      Thu Õ, Qu¶n  ý thÞ  êng, Thanh    l  tr   tra chuyªn  µnh  ã  ng c tr¸ch nhiÖ m   èi hîp   ph     chÆt  Ïvíi ¬  ch     quan  Ó m   ©m  c Ki l trong viÖc  Óm      ki tra,thanh    tra,ng¨n chÆn       c¸c viph¹m  µnh  Ýnh    h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýrõng,b¶o  Ö   õng  µ  l    vr v qu¶n  ýl©m   l  s¶n;khiph¸thiÖn  µnh      ¹m  ×  Ëp         h viviph th l biªnb¶n, chuyÓn    giao hå  ¬,tang    s  vËtcho  ¬    c quan  Ó m   ©m  ö  ýtheo quy  nh  ña  Ki l x l    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u  19.­  Gi¶i quyÕt  ÷ng  êng  îp  îtthÈm     nh tr h v  quyÒn   ö  ¹t vi x ph     ph¹m  µnh  Ýnh: h ch Trong  êng  îp vô    ¹m  îtkhung  ö  ¹tthuéc thÈm  Òn  ö  ¹t tr h   viph v   x ph     quy x ph   cña  Êp  × nh, th× lËp  å  ¬  µ  cm     h s v chuyÓn  ngay    Êp  ã  Èm  Òn    ö  lªnc c th quy ®Ó x lý;riªngvÒ   ©m     l s¶n    Ðp,  ¬ng  Ön    ¹m  ang  ¹m  ÷ kh«ng  tr¸ ph i ph ti viph ® t gi   ph¶i   chuyÓn  i  µ   Én    ¹ n¬i t¹m  ÷,chê  Õt  nh  ö  ¹tcña  ¬  ® m v ®Ó l i     gi   quy ®Þ x ph   c quan  cã  Èm  Òn. Sau    ã  Õt  nh  ö  ¹t, ¬  th quy   khic quy ®Þ x ph   quan  Óm   ©m  ã  c ki l c tr¸ch   nhiÖ m   ùc hiÖn  th   theo  Õt  nh  ö  ¹t®ã.  quy ®Þ x ph   Nghiªm  Ê m   äi  Öc  ö  ¹t c m vi x ph   kh«ng  ng  Èm  Òn. ®ó th quy M ô c  II T h ñ  t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h
 11. 11 §i Ò u 20.­§×nh    chØ  µnh      ¹m  µnh  Ýnh: h viviph h ch Khiph¸thiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     h viviph h ch quy  nh  ¹ c¸c®iÒu  õ§iÒu  ®Þ t    i t  4  n   Òu  cña  ®Õ §i 14  NghÞ   nh  µy  ®Þ n hoÆc   ÷ng  ¹t®éng  ña    ©n, tæ  nh ho   c c¸ nh   chøc    a  tuy ch ph¶ilµhµnh      ¹m  ng  ã     viviph nh c nguy  ¬  ©y  cg ch¸y rõng,tµn ph¸       rõng,®Êt  õng,g©y  nhiÔ m     r   «  m«i  êng  õng  × ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹t tr r th     th quy x ph   ra  Önh  nh  l ®× chØ  ngay; ®èi  íinh©n    Ó m   ©m   ×    v  viªn Ki l th sau    lÖnh  khi ra  ®×nh  chØ ph¶ib¸o c¸o ngay    Êp    ùctiÕp.     lªnc trªntr   §i Ò u 21.­LËp    viph¹m  µnh  Ýnh:   biªnb¶n    h ch Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tkhiph¸thiÖn  ã  µnh      ¹m    th quy x ph       ch viviph ph¸p  Ëtlu   vÒ  qu¶n  ýrõng,b¶o  Ö   õng,qu¶n  ýl©m  l    vr   l  s¶n ph¶ikÞp  êilËp      th   biªnb¶n    vi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch theo quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 37  Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  l x l    hµnh  Ýnh,trõtr ng  îp xö  ¹ttheo  ñ tôc ®¬n  ch     ê h   ph   th     gi¶n quy  nh  ¹ §iÒu      ®Þ ti   46 cña Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch Sau    Ëp    khil biªn b¶n    ¹m  viph ban  u,  Õu  a    ®Ç n ch ®ñ chøng    êi cã  cø, ng   thÈm  Òn  ö  ¹tph¶itiÕn hµnh  quy x ph       ngay  Öc  iÒu      vi ® tra,x¸c minh  µ  Ëp    v l biªn b¶n    x¸cminh. §i Ò u   p  ông    Ön  22. ¸ d c¸cbi ph¸p ng¨n chÆn:     Trong  êng  îp  Çn  tr hc ng¨n chÆn   Þp  êihµnh      ¹m  µnh  Ýnh  k th   viviph h ch hoÆc     ®Ó b¶o  ¶m   ® cho  Öc  ö  ýviph¹m  ã  Öu  vi x l     c hi qu¶, c¬    quan  Ó m   ©m   Ki l ® îc¸p dông  ét  è  Ön     m s bi ph¸p ng¨n chÆn       sau  y: ®© 1. T¹m  ÷ngêi,kh¸m  êitheo  ñ tôc hµnh  Ýnh,thùc hiÖn    gi     ng   th     ch     theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu    Òu    Òu  cña  t i 39,§i 40,§i 42  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch 2. T¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m    gi   v  ti viph theo  ñ  ôc hµnh  Ýnh, thùc th t   ch     hiÖn  theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 41  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch 3. Khi cã    ®Ó   Ën  nh      c¨n cø  nh ®Þ r»ng trong ph¬ng  Ön  Ën  ,   Ët   ti v t¶i  v   ®å cã  Êt giÊu  ©m  c  l s¶n    Ðp  tr¸ph i theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  43  Ph¸p  Önh  ö  ý l x l  viph¹m  µnh  Ýnh,nh©n    Ó m   ©m  îcgiao nhiÖ m   ô  Óm    Óm     h ch   viªnKi l ®    v ki tra,ki so¸tl©m    s¶n  îcsö  ông  ê  Öu,biÓn  hiÖu,cßihiÖu,®Ìn  hiÖu    ® d c hi   b¸o       b¸o  ®Ó yªu  Çu  êi ®iÒu  Ón    ¬ng  Ön  Ën      êng  é, ® êng  û c ng   khi c¸c ph ti v t¶itrªn ® b  thu   dõng  ¹®Ó   Óm    ©m  l   ki i so¸tl s¶n. 4. Nh ©n     Ó m   ©m  ang    µnh    viªnKi l ® thih c«ng  ô, khiph¸thiÖn  v      qu¶  tang  viph¹m    ph¸p luËtvÒ       qu¶n  ýrõng,b¶o  Ö   õng  µ  l    vr v qu¶n  ýl©m  l  s¶n,® îckiÓm      trahiÖn  êng  õng,hiÖn  êng  ¬i®Ó   ©m    tr r   tr n  l s¶n    Ðp  tr¸ph i theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Trong  êng  îp cÇn  tr h  kh¸m  Ðt n¬icÊt giÊu  x    tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  v  ti     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýrõng,b¶o  Ö   õng  µ  l    vr v qu¶n  ýl©m  l  s¶n,   ph¶i theo  ng    ®ó quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 44  Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  µnh  l x l    h chÝnh.
 12. 12 §i Ò u 23.­Quy Õt  nh  ö  ¹t:   ®Þ x ph Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹t,   th quy x ph   sau      nh  µnh    khix¸c®Þ h vi,møc      ¹m  ®é viph ph¶ic¨n cø  µo    Õu  è quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  cña      v c¸c y t  ®Þ ti  5  3  Ph¸p  Önh  ö  ý l x l  viph¹m  µnh  Ýnh  µ      h ch v c¸c Kho¶n    §iÒu  cña  1, 2  3  NghÞ   nh  µy    ®Þ n ®Ó xem   xÐt,quyÕt ®Þnh  ×nh      h thøc vµ    møc    ö  ¹tthÝch  îp. ®é x ph   h ViÖc  Õt  nh  ö  ¹t¸p dông    ñ tôc theo  quy ®Þ x ph     c¸c th     quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti   48 cña  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch §i Ò u 24.­Thu,nép  Òn ph¹t:     ti   C¸  ©n, tæ  nh   chøc  Þ   ¹ttiÒn ph¶inép  Òn ph¹tt¹ n¬ighitrong quyÕt  b ph       ti     i         ®Þnh  ö  ¹tvµ  îc nhËn      tiÒn  ¹t.TiÒn  ¹tthu  îc ph¶inép  x ph   ®   biªn laithu  ph   ph   ®     vµo  ©n  ng s¸ch Nhµ   ícqua  µi   n  t  kho¶n  ë   ¹ Kho  ¹c Nhµ   íc. m t  i b  n Quy Õt  nh  ¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  ëlªnph¶i® îc göicho  Ön  ®Þ ph   t  ®å tr         Vi kiÓm    ©n  ©n  ïng cÊp. s¸tnh d c  §i Ò u 25. TÞch  tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông      ¹m  µnh    thu  v  ti s d ®Ó viph h chÝnh: Nguyªn  ¾c  ö  ýtÞch    ©m  t x l  thu l s¶n    Ðp, ph¬ng  Ön viph¹m    tr¸ph   i ti     nh sau: 1. TÞch    ©m    thu l s¶n kh«ng  ã  ån  èc  c ngu g khaith¸c,mua,  µn  îp ph¸p,     b h    ® Æc   Öt lµ l©m  bi     s¶n  ý,hiÕ m   µ  ¹  ©m  qu   v lo il s¶n kh«ng  îcc¬  ®   quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn  th quy cho  Ðp  ö  ông. ph s d 2. TÞch      ¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh. Riªng   thu c¸c ph ti     d ®Ó viph h ch     ®èi víi   ¬ng  Ön vËn    îcsö  ông    Ën      ph c¸c ti   t¶i®   d ®Ó v chuyÓn    Ðp  ©m    tr¸ph i l s¶n (kÓ  ph¬ng  Ön  éc  ë  ÷u  µ   íc kh«ng  Þ     ©n,  chøc  Õm   c¶  ti thu s h Nh n   b c¸ nh tæ  chi ®o¹t)th× chØ  Þch       t thu trong nh÷ng  êng  îp hµnh      ¹m  ã  ×nh  Õtt¨ng   tr h  viviph c t ti     nÆng. 3. §èivíitang  Ët viph¹m  µnh  Ýnh  µ hµng    Ët phÈ m   Ô   Þ          v    h ch l  ho¸,v   dbh háng  × ngêira quyÕt  nh  ö  ¹tph¶itiÕn hµnh  Ëp    th      ®Þ x ph       l biªnb¶n  µ  chøc  v tæ  b¸n ngay.TiÒn    îcph¶inép  µo  ©n    thu ®     v ng s¸ch Nhµ   ícqua  µikho¶n  ë   ¹   n  t  m ti   Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 4. Chñ   õng      Ön,b ¾t    r khiph¸thi   qu¶ tang    ©n,  chøc    ¹m  ©y  c¸ nh tæ  viph g thiÖthai ®Õ n   õng     r trong l©m  Ën  ña  × nh    ph cm qu¶n  ýth×  Ëp    l  l biªn b¶n, t¹m    gi÷ l©m    s¶n,ph¬ng  Ön viph¹m  µ    ti     v chuyÓn  å  ¬  h s cho  ¬  c quan  Ó m   ©m  ë  Ki l s t¹    ö  ý.C¬   i®Ó x l   quan  Ó m   ©m  Ki l sau      Õt  nh  ö  ¹tngêiviph¹m  khira quy ®Þ x ph      th×    ¹ l©m  tr¶l   i s¶n  Þch  ® îc cho  ñ  õng,chñ  õng  t thu    ch r   r ph¶ichÞu      c¸c kho¶n  chiphÝ  ùc tÕ    th   trongviÖc  ö  ýcña  ¬    x l  c quan  Ó m   ©m. Ki l Trêng  îp chñ  õng  h  r kh«ng    Ön  îcngêiviph¹m, th× sau    Õt ph¸thi ®         khiquy   ®Þnh  ö  ¹tngêiviph¹m, c¬  x ph        quan  Ó m   ©m  Ki l kh«ng  ph¶itr¶l¹l©m       i s¶n  Þch  t thu  îc cho  ñ  õng  µ   ®  ch r m b¸n  µ  ép  µo  ©n  vn v ng s¸ch theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh.Riªng ®èi víi ©m         l s¶n  ña  õng  ång do    ©n, tæ  cr tr   c¸ nh   chøc  ù bá  èn    t   v ra g©y  ång th×  ¬  tr   c quan  Ó m   ©m    ¹ l©m  Ki l tr¶l i   s¶n  Þch  ® îc cho  ñ  õng, t thu    ch r   nhng  ñ  õng  ch r ph¶ichÞu      c¸c kho¶n    Ý   ùc tÕ  chiph th   trong viÖc  ö  ýcña  ¬    x l  c quan  Ó m   ©m. Ki l
 13. 13 §i Ò u  26.­ Öc    µnh  Õt  nh   ö  ¹t,cìng  Õ     µnh   Vi thih quy ®Þ x ph   ch thih quyÕt  nh   ö  ¹t,thêihiÖu    µnh  Õt  nh   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  ®Þ x ph     thih quy ®Þ x ph     h chÝnh, ¸p dông     theo quy  nh  ¹    Òu      cña  ®Þ t i §i 54, 55, 56  c¸c Ph¸p  Önh  ö  ývi l x l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch §i Ò u  27.­ ö   ý tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông      ¹m  µnh   X l   v  ti s d ®Ó vi ph h chÝnh: §èivíi ©m     l s¶n    Ðp, ph¬ng  Ön viph¹m  Þ  Þch    ¬  tr¸ph i   ti     bt thu,c quan  Ó m   Ki l©m  ã  c tr¸chnhiÖm     b¶o  qu¶n, kh«ng    Êt      áng. Sau  êigian      ®Ó m m¸t,h h   th   10 ngµy  Ó   õ ngµy  êiviph¹m  Ën  Õt  nh  µ   k t  ng     nh quy ®Þ m kh«ng  ã  Õu  ¹i  ×  c khi n , th c¬  quan  Ó m   ©m  èihîp víi ¬  Ki l ph       quan  µichÝnh  a  ¬ng  ö  ýnh  c t  ®Þ ph x l   sau: 1.  èi víigç  µ  ©m   §   vl s¶n  ý  Õ m,  ¬  qu hi c quan  µichÝnh  Ëp  éi ®ång   t  l h  ®Þnh    µ  chøc  ®Êu    gi¸v tæ  b¸n  gi¸cho    i t ng ® îcphÐp  ö  ông  c¸c®è  î     sd theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h 2.  èi víigç, l©m   §     s¶n  ý  Õ m   Ð m   È m   Êt  õ  qu hi k ph ch t 50%   ë lªn;s¶n  tr     phÈ m   Õ   Õn  õ gç  ã  è îng Ýt,ph©n    µ  ç  ch bi t   c s l     t¸nv g th«ng  êng  ×  th th b¸n    cho c¸c®èi t ng ® îcphÐp  ö  ông     î     sd theo gi¸do  û       U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  quy  nh. ®Þ 3. §èi víil©m       s¶n kh¸c (kh«ng  éc    thu kho¶n    1, Kho¶n  §iÒu  µy),b¸n  2  n   theo gi¸thÞ  êng  a  ¬ng.     tr ®Þ ph 4. §èivíi®éng  Ët rõng       v  cßn  èng,tæ  s   chøc    µo  õng  th¶ v r hoÆc   cho  b¸n  c¸ nh©n, tæ      chøc  îcphÐp  ®  kinh doanh,g©y      nu«iph¸ttr Ón,nghiªncøu     i     khoa  häc,phôc  ô    v nhu  Çu      c v¨n ho¸ theo gi¸thÞ  êng  a  ¬ng.     tr ®Þ ph 5.  èi víic¸c  ¬ng  Ön  Þch  §   ph ti t thu  ×  chøc  th tæ  b¸n  u     ®Ê gi¸theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h 6. TiÒn    îctõ b¸n  ©m    thu ®     l s¶n    Ðp, ph¬ng  Ön viph¹m  tr¸ ph i   ti     quy  nh   ®Þ t¹  Òu    Òu  vµ  Òn  ¹tquy  nh  ¹  Òu  cña  i§i 25, §i 27  ti ph   ®Þ ti§i 24  NghÞ   nh  µy  ®Þ n th×  ép  µo  n v Kho  ¹c Nhµ   íc.C¬   b  n   quan  µichÝnh  ã  t  c tr¸chnhiÖ m   Ðt  Öt    x duy vµ        chitr¶®Ó thanh        Ý   ùc tÕ  :chiphÝ  to¸nc¸c chiph th   nh     x¨ng  Çu, bèc  Õp, d   x   vËn  chuyÓn,  b¶o qu¶n tang  Ët,ph¬ng  Ön  Þ   Þch  v  ti b t thu, gi¸m  nh,      ®Þ x¸c minh,xö  ý,       l   tr¶cho  êicã  chi ng   c«ng    Ön,tèc¸o theo quy  nh  ña  ph¸thi         ®Þ c ph¸p  luËthiÖn  µnh.   h C h ¬ n g  IV X ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u 28.­ Xö  ýviph¹m  i  íingêicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m    l    ®è v     th quy x ph     hµnh  Ýnh  µ  êibÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh: ch v ng   x ph     h ch Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ     th quy x ph     h ch m s¸ch nhiÔu,dung      tóng,bao    che,kh«ng  ö  ¹tkÞp  êi    x ph   th ,kh«ng  ng  ®ó møc,  ö  ¹tvîtqu¸ thÈm   x ph       quyÒn, chiÕm  o¹t,sö  ông    Ðp  Òn b¹c,tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m,   ®  d tr¸ph i ti     v  ti       lµm  c¶n  ës¶n  Êt,l th«ng  µng    ©m  tr   xu  u  h ho¸ l s¶n  × tuú theo  Ýnh  Êt,møc   th     t ch   ®é     ¹m  Ï bÞ   ö  ýkû  ËthoÆc   Þ     viph s   x l   lu   b truycøu  tr¸chnhiÖm   ×nh  ù; n Õu     h s  g©y  Öth¹ivËtchÊtth× ph¶ibåith ng  thi              ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Ng êibÞ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Õu  ã  µnh    èng  i ngêithi   x ph     h ch n ch vich ®è      hµnh c«ng  ô, tr× ho∙n,®¸nh  v     th¸o tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m,  èn tr¸nh   v  ti vi ph tr    
 14. 14 viÖc  Êp  µnh  ch h hoÆc   ã  ÷ng  µnh      ¹m  c nh h viviph kh¸cth× tuú theo  Ýnh  Êt,     t ch   møc      ®é vipham,  µiviÖc  ngo   ph¶ichÊp  µnh  Õt  nh  ö  ¹t®∙  ã  Öu    h quy ®Þ x ph   c hi lùc,cßn  Þ   êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tquy  nh  ¹      b ng   th quy x ph   ®Þ ti c¸c kho¶n          2, 3, 4, 5 §iÒu  vµ  15  c¸c  kho¶n  2,  §iÒu  cña  1,  3  16  NghÞ   nh   µy  ¹t tiÒn  õ ®Þ n ph   t  200.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000 ®ång    hoÆc   Þ     b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù,   h s  n Õu  ©y  Öth¹ivËtchÊtth× ph¶ibåith ng  g thi              ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 29.­X Ðt    Õt  Õu  ¹i, èc¸o:   gi¶iquy khi n     t ViÖc    Õt  Õu  ¹i, è c¸o,¸p dông  gi¶iquy khi n         t theo quy  nh  ¹ c¸c ®iÒu  õ ®Þ ti     t  §iÒu  ®Õ n   Òu  Ch ¬ng    ña  87  §i 90  VIIIc Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ  l x l    h ch v Ph¸p  Önh  ñ tôcgi¶i l th       Õt c¸cvô    µnh  Ýnh  µy  th¸ng5  quy     ¸n h ch ng 21    n¨m 1996.  1. Riªng vÒ   Öc  Õu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh        vi khi n   ®Þ x ph     h ch quy ®Þnh  ¹  Òu  Ch ¬ng    ña  ti §i 88  VIIIc Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh, trong l x l    h ch     tr ng  îp  êi khiÕu  ¹ikh«ng  ng    íiquyÕt  nh    Õt  Õu  ¹i ê h ng   n  ®å ýv   ®Þ gi¶iquy khi n   cña  êi®∙    Õt  nh  ö  ¹tth×  êikhiÕu  ¹icã  Òn  Õu  ¹ilªn ng   ra quy ®Þ x ph   ng   n   quy khi n     cÊp    ùctiÕp cña  êi®∙    Õt ®Þnh  ö  ¹t, ô  Ó    trªntr     ng   ra quy   x ph   th nh sau: c a. Nh ©n     Ó m   ©m,  ¹m  ëng  ¹m  Ó m   ©m  ö  ¹tth×  Õu    viªnKi l Tr tr Tr Ki l x ph   khi n¹ilªnH¹ttr ng  ¹tKiÓ m   ©m.      ë H   l b. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    ö  ¹tth×  Õu  ¹ilªnChñ   Þch  û   nh d x∙x ph   khi n     t U ban  ©n  ©n  Ön. nh d huy c. H¹t tr ng  ¹t kiÓm   ©m,  ¹t tr ng  ¹t phóc  Óm   ©m     ë H   l H  ë H   ki l s¶n, §éi tr ng     ë §éikiÓm   ©m  ¬  ng  ö  ¹tth×  Õu  ¹ilªnChi côc  ëng    ôc  Ó m     l c ®é x ph   khi n       tr Chi c Ki l©m. d. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ön, Chi côc  ëng    ôc  Ó m   ©m   nh d huy    tr Chi c Ki l xö  ¹tth× khiÕu  ¹ilªnChñ  Þch  û   ph     n    t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh. e. Côc  ëng  ôc  Ó m   ©m,  ñ   Þch  û     tr C Ki l Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ö  ¹t x ph   th× khiÕu  ¹ilªnBé  ëng  é    n     tr B N«ng nghiÖp  µ    iÓnN«ng  v ph¸ttr   th«n. 2. M äi    ©n,  chøc  ã  Òn  è c¸o  íic¬    c¸ nh tæ  c quy t   v   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  Ò   ÷ng  µnh      ¹m  v nh h viviph ph¸p  Ëtcña  êiviph¹m  µ  êicã  Èm   lu   ng     v ng   th quyÒn. C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 30.­NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý.   ®Þ n c hi l     k t  k NghÞ   nh  µy  ®Þ n thay  Õ  th NghÞ   nh  è  ®Þ s 14/CP  µy  th¸ng 12  ng 5    n¨m   1992  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  ®Þ v x ph     h chÝnh trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ývµ  l   b¶o  Ö   õng. vr
 15. 15 §i Ò u    é  ëng  é   31. B tr B N«ng nghiÖp  µ    iÓn N«ng  v ph¸ttr   th«n  ã  c tr¸ch   nhiÖ m   íng  Én, tæ  h d   chøc    µnh  thih NghÞ   nh  µy, x©y  ùng  µ  ®Þ n  d v ban  µnh  h h Ö   èng  É u   Óu    th m bi ®Ó b¶o  ¶m   ùc  Ön    ñ  ôc ph¸p  ý vÒ   ö  ¹t ® th hi c¸c th t   l   x ph   hµnh  Ýnh  ch trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ý rõng,b¶o  Ö   õng  µ  l    vr v qu¶n  ý l©m     l  s¶n quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. ®Þ t i ®Þ n §i Ò u 32. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung¬ng  Þu      ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản