Nghị định 78/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
140
lượt xem
14
download

Nghị định 78/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 78/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 78/2009/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 09 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T QU C TNCH VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Qu c t ch Vi t Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành các i u 13, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 34 và hư ng d n thi hành m t s i u khác c a Lu t Qu c t ch Vi t Nam. i u 2. H p pháp hóa lãnh s , ch ng th c và d ch sang ti ng Vi t các gi y t trong h sơ qu c t ch 1. Gi y t có trong h sơ xin nh p, xin tr l i, xin thôi qu c t ch Vi t Nam và trong vi c gi i quy t các vi c khác v qu c t ch Vi t Nam do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p ph i ư c h p pháp hóa lãnh s , tr trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác. 2. Gi y t b ng ti ng nư c ngoài có trong các h sơ quy nh t i kho n 1 i u này ph i ư c d ch sang ti ng Vi t và ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 3. Thông báo k t qu gi i quy t các vi c v qu c t ch Khi thông báo cho ngư i xin nh p, xin tr l i, xin thôi qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i i u 41 Lu t Qu c t ch Vi t Nam, B Tư pháp có trách nhi m ng th i thông báo cho y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là y ban nhân dân c p t nh), n u ngư i xin nh p, xin tr l i, xin thôi qu c t ch Vi t Nam n p h sơ trong nư c.
 2. Trong trư ng h p ngư i xin tr l i, xin thôi qu c t ch Vi t Nam n p h sơ t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài thì vi c thông báo k t qu gi i quy t cho ngư i xin tr l i, xin thôi qu c t ch Vi t Nam ư c th c hi n thông qua B Ngo i giao. i u 4. L phí gi i quy t các vi c v qu c t ch 1. Ngư i xin nh p, xin tr l i, xin thôi qu c t ch Vi t Nam, ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam ph i n p l phí tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u này. M c thu và ch thu, n p, qu n lý, s d ng l phí do B trư ng B Tài chính quy nh. 2. Nh ng ngư i sau ây ư c mi n l phí xin nh p, xin tr l i qu c t ch Vi t Nam: a) Ngư i có công lao c bi t óng góp cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xin nh p, xin tr l i qu c t ch Vi t Nam; b) Ngư i thu c chuNn nghèo theo quy nh c a pháp lu t. c) Ngư i không qu c t ch xin nh p qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i i u 22 Lu t Qu c t ch Vi t Nam. 3. Cơ quan ti p nh n h sơ xin nh p, xin tr l i qu c t ch Vi t Nam căn c vào quy nh c a B Tài chính quy t nh vi c mi n l phí cho t ng trư ng h p c th . Chương 2. QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I UV NH P, TR L I, THÔI VÀ ĂNG KÝ GI QU C TNCH VI T NAM M C 1. NH P QU C TNCH VI T NAM i u 5. M t s i u ki n ư c nh p qu c t ch Vi t Nam Các i m c, d và kho n 1 i u 19 Lu t Qu c t ch Vi t Nam ư c quy nh như sau: 1. Bi t ti ng Vi t hòa nh p vào c ng ng Vi t Nam c a ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam ư c ánh giá trên cơ s kh năng giao ti p b ng ti ng Vi t v i công dân Vi t Nam trong cu c s ng, phù h p v i môi trư ng s ng và làm vi c c a ngư i ó. 2. Ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 19 Lu t Qu c t ch Vi t Nam ph i là ngư i ang thư ng trú t i Vi t Nam và ư c cơ quan công an có thNm quy n c a Vi t Nam c p th thư ng trú. Th i gian thư ng trú t i Vi t Nam c a ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam ư c tính t ngày ngư i ó ư c c p th thư ng trú.
 3. 3. Kh năng b o m cu c s ng t i Vi t Nam c a ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam ư c ch ng minh b ng tài s n, ngu n thu nh p h p pháp c a ngư i ó ho c s b o lãnh c a t ch c, cá nhân t i Vi t Nam. i u 6. Nh ng trư ng h p ư c mi n m t s i u ki n ư c nh p qu c t ch Vi t Nam Các i m b và c kho n 2 i u 19 Lu t Qu c t ch Vi t Nam ư c quy nh như sau: 1. Ngư i có công lao c bi t óng góp cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam ph i là ngư i ư c t ng thư ng Huân chương, Huy chương, danh hi u cao quý khác c a Nhà nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa, Chính ph Cách m ng lâm th i C ng hòa mi n Nam Vi t Nam, Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ho c ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n c a Vi t Nam xác nh n v công lao c bi t ó. 2. Ngư i mà vi c nh p qu c t ch Vi t Nam c a h có l i cho Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i là ngư i có tài năng trong các lĩnh v c khoa h c, kinh t , văn hóa, xã h i, ngh thu t, th thao, ư c cơ quan, t ch c nơi ngư i ó làm vi c ch ng nh n và cơ quan qu n lý nhà nư c c p b ho c y ban nhân dân c p t nh xác nh n vi c nh p qu c t ch c a h s óng góp cho s phát tri n trong các lĩnh v c nói trên c a Vi t Nam. i u 7. M t s gi y t trong h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam 1. Các gi y t quy nh t i i m b, , e và g kho n 1 i u 20 Lu t Qu c t ch Vi t Nam ư c quy nh như sau: a) Gi y t khác có giá tr thay th Gi y khai sinh, H chi u c a ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam là nh ng gi y t có giá tr ch ng minh qu c t ch nư c ngoài c a ngư i ó. b) Gi y t ch ng minh trình ti ng Vi t c a ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam là m t trong các gi y t sau ây: b n sao b ng t t nghi p sau i h c, i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, trung h c ph thông ho c trung h c cơ s c a Vi t Nam; b n sao văn b ng ho c ch ng ch ch ng nh n trình ti ng Vi t do cơ s ào t o ti ng Vi t c a Vi t Nam c p. Trong trư ng h p ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam khai báo bi t ti ng Vi t hòa nh p theo quy nh t i kho n 1 i u 5 c a Ngh nh này, nhưng không có m t trong các gi y t nêu trên, thì S Tư pháp t ch c ph ng v n tr c ti p ki m tra trình ti ng Vi t c a ngư i ó theo hư ng d n c a B Tư pháp. K t qu ph ng v n ph i ư c l p thành văn b n; ngư i tr c ti p ph ng v n căn c vào tiêu chuNn quy nh t i kho n 1 i u 5 c a Ngh nh này xu t ý ki n và ch u trách nhi m v ý ki n xu t c a mình; c) B n sao Gi y khai sinh c a ngư i con chưa thành niên cùng nh p qu c t ch Vi t Nam theo cha m ho c gi y t khác ch ng minh quan h cha con, m con. Trư ng h p ch cha ho c m nh p qu c t ch Vi t Nam mà con chưa thành niên sinh s ng cùng ngư i ó nh p qu c t ch Vi t Nam theo cha ho c m thì còn ph i n p văn b n th a thu n c a cha m v vi c nh p qu c t ch Vi t Nam cho con;
 4. d) B n sao Th thư ng trú; ) Gi y t ch ng minh b o m cu c s ng Vi t Nam c a ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam g m m t trong các gi y t sau: gi y t ch ng minh quy n s h u tài s n; gi y xác nh n m c lương ho c thu nh p do cơ quan, t ch c nơi ngư i ó làm vi c c p; gi y xác nh n c a cơ quan thu v thu nh p ch u thu ; gi y t ch ng minh ư c s b o lãnh c a t ch c, cá nhân t i Vi t Nam; gi y xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là y ban nhân dân c p xã) nơi thư ng trú c a ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam v kh năng b o m cu c s ng t i Vi t Nam c a ngư i ó. 2. Ngư i ư c mi n m t s i u ki n ư c nh p qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i kho n 2 i u 19 Lu t Qu c t ch Vi t Nam thì n p gi y t ch ng minh i u ki n ư c mi n, c th là: a) Ngư i có v ho c ch ng là công dân Vi t Nam ph i n p b n sao Gi y ch ng nh n k t hôn ch ng minh quan h hôn nhân; b) Ngư i là cha , m ho c con c a công dân Vi t Nam ph i n p b n sao Gi y khai sinh ho c gi y t h p l khác ch ng minh quan h cha con, m con; c) Ngư i có công lao c bi t óng góp cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam ph i n p b n sao Huân chương, Huy chương, gi y ch ng nh n danh hi u cao quý khác ho c gi y xác nh n c a cơ quan, t ch c có thNm quy n c a Vi t Nam; d) Ngư i mà vi c nh p qu c t ch Vi t Nam c a h có l i cho Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i n p gi y ch ng nh n c a cơ quan, t ch c nơi ngư i ó làm vi c, ư c cơ quan qu n lý nhà nư c c p b ho c y ban nhân dân c p t nh xác nh n v vi c nh p qu c t ch Vi t Nam c a h s óng góp cho s phát tri n c a m t trong các lĩnh v c nói t i kho n 2 i u 6 Ngh nh này. 3. H sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam ph i l p thành 3 b , ư c lưu tr t i Văn phòng Ch t ch nư c, B Tư pháp và cơ quan ti p nh n h sơ. i u 8. Gi i quy t vi c nh p qu c t ch Vi t Nam theo quy nh c a i u 22 Lu t Qu c t ch Vi t Nam 1. Ngư i không qu c t ch, không có y các gi y t v nhân thân, ã cư trú n nh trên lãnh th Vi t Nam t ngày 01 tháng 7 năm 1989 tr v trư c (sau ây g i là ngư i không qu c t ch) có nguy n v ng ư c nh p qu c t ch Vi t Nam thì làm h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam g m ơn xin nh p qu c t ch Vi t Nam và B n khai lý l ch theo m u do B Tư pháp quy nh. 2. Trình t , th t c gi i quy t h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam c a ngư i không qu c t ch quy nh t i kho n 1 i u này ư c th c hi n như sau: a) y ban nhân dân c p t nh ch o S Tư pháp ph i h p v i cơ quan Công an c p t nh, S Ngo i v (n u có) và y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i là y ban nhân dân c p huy n) hư ng d n y ban nhân dân c p xã
 5. t ch c vi c rà soát, l p danh sách, h tr làm h sơ, xác minh v nhân thân c a ngư i xin nh p qu c t ch Vi t Nam. y ban nhân dân c p huy n xem xét danh sách và h sơ xin nh p qu c t ch và ngh S Tư pháp gi i quy t vi c cho nh p qu c t ch Vi t Nam. S Tư pháp ph i h p v i cơ quan Công an c p t nh, S Ngo i v thNm nh, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân c p t nh; b) Ch t ch y ban nhân dân c p t nh xem xét, k t lu n và xu t v vi c xin nh p qu c t ch Vi t Nam c a nh ng ngư i trong danh sách và g i B Tư pháp; c) Căn c vào danh sách và h sơ do y ban nhân dân c p t nh xu t, B trư ng B Tư pháp th a y quy n Th tư ng Chính ph ký t trình kèm theo danh sách và h sơ trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. Trong trư ng h p c n thi t, B Tư pháp trao i v i B Công an, B Ngo i giao trư c khi trình Ch t ch nư c. 3. Th i h n n p h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i i u này n h t ngày 31 tháng 12 năm 2012. H t th i h n này, nh ng ngư i nói t i kho n 1 i u này mà chưa n p h sơ, n u có nguy n v ng nh p qu c t ch Vi t Nam, thì vi c nh p qu c t ch Vi t Nam c a h ư c gi i quy t theo quy nh t i các i u 19, 20 và 21 Lu t Qu c t ch Vi t Nam. 4. B Tư pháp có trách nhi m ph i h p v i B Công an, B Ngo i giao hư ng d n y ban nhân dân c p t nh trong vi c xây d ng k ho ch rà soát, l p danh sách và h tr vi c gi i quy t h sơ xin nh p qu c t ch Vi t Nam cho nh ng ngư i quy nh t i kho n 1 i u này. M C 2. TR L I QU C TNCH VI T NAM i u 9. M t s i u ki n ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam Các i u ki n quy nh t i i m c, d và kho n 1 i u 23 Lu t Qu c t ch Vi t Nam ư c quy nh như sau: 1. Ngư i có công lao c bi t óng góp cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam và ngư i mà vi c tr l i qu c t ch Vi t Nam c a h có l i cho nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ư c áp d ng theo quy nh t i các kho n 1 và 2 i u 6 c a Ngh nh này. 2. Ngư i th c hi n u tư t i Vi t Nam ph i có d án u tư ã ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p gi y t ch ng nh n vi c u tư ó. i u 10. M t s gi y t trong h sơ xin tr l i qu c t ch Vi t Nam 1. Các gi y t quy nh t i các i m và e kho n 1 i u 24 Lu t Qu c t ch Vi t Nam bao g m: a) Các gi y t ch ng minh ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam ã t ng có qu c t ch Vi t Nam là m t trong các gi y t sau ây: b n sao Gi y khai sinh; b n sao Quy t
 6. nh cho thôi qu c t ch Vi t Nam ho c Gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam; gi y t khác có ghi qu c t ch Vi t Nam ho c có giá tr ch ng minh qu c t ch Vi t Nam trư c ây c a ngư i ó; b) Gi y t ch ng minh i u ki n tr l i qu c t ch Vi t Nam là m t trong các gi y t quy nh t i các i m a, b, c và d kho n 2 i u 7 c a Ngh nh này ho c gi y t ch ng minh ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam ang làm th t c xin h i hương v Vi t Nam ho c b n sao gi y t ch ng nh n vi c u tư t i Vi t Nam. 2. Con chưa thành niên cùng tr l i qu c t ch Vi t Nam theo cha m thì ph i n p b n sao Gi y khai sinh c a ngư i con ho c gi y t khác ch ng minh quan h cha con, m con. Trư ng h p ch cha ho c m tr l i qu c t ch Vi t Nam mà con chưa thành niên s ng cùng ngư i ó cùng tr l i qu c t ch Vi t Nam theo cha ho c m thì ph i n p văn b n th a thu n c a cha m v vi c tr l i qu c t ch Vi t Nam c a con. 3. H sơ xin tr l i qu c t ch Vi t Nam ph i l p thành 3 b , ư c lưu tr t i Văn phòng Ch t ch nư c, B Tư pháp và cơ quan ti p nh n h sơ. i u 11. Xác minh h sơ xin tr l i qu c t ch Vi t Nam 1. Trong trư ng h p c n thi t ph i xác minh thêm v nhân thân c a ngư i xin tr l i qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i kho n 3 i u 25 Lu t Qu c t ch Vi t Nam thì B Tư pháp có văn b n nêu rõ nh ng n i dung c th ngh B Công an xác minh. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a B Tư pháp, B Công an có trách nhi m xác minh và tr l i k t qu b ng văn b n cho B Tư pháp. M C 3. THÔI QU C TNCH VI T NAM i u 12. Trư ng h p chưa ư c thôi qu c t ch Vi t Nam Ngư i ang n thu i v i Nhà nư c ho c ang có nghĩa v tài s n i v i cơ quan, t ch c ho c cá nhân Vi t Nam theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 27 Lu t Qu c t ch Vi t Nam mà cơ quan thu ho c cơ quan, t ch c, cá nhân là ch n có văn b n yêu c u chưa cho ngư i ó thôi qu c t ch Vi t Nam thì cơ quan ti p nh n h sơ không gi i quy t vi c cho thôi qu c t ch Vi t Nam. i u 13. M t s gi y t trong h sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam Các gi y t quy nh t i các i m và g kho n 1 i u 28 c a Lu t Qu c t ch Vi t Nam ư c quy nh như sau: 1. Gi y t xác nh n vi c ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam ang làm th t c nh p qu c t ch nư c ngoài là gi y t do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài xác nh n ho c b o m cho ngư i ó ư c nh p qu c t ch nư c ngoài, tr trư ng h p pháp lu t nư c ó không quy nh v vi c c p gi y này. Trư ng h p ngư i ó xin thôi qu c t ch Vi t Nam ã có qu c t ch nư c ngoài thì n p b n sao H chi u ho c gi y t tùy thân khác do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p ch ng minh ngư i ó ang có qu c t ch nư c ngoài.
 7. 2. Gi y xác nh n quy nh t i i m g kho n 1 i u 28 Lu t Qu c t ch Vi t Nam do th trư ng cơ quan, ơn v nơi ã ra quy t nh cho ngh hưu, cho thôi vi c, mi n nhi m, cách ch c, gi i ngũ ho c ph c viên căn c vào quy ch c a ngành xác nh n vi c thôi qu c t ch Vi t Nam c a ngư i ó không nh hư ng n vi c b o v bí m t qu c gia ho c không trái v i quy nh c a ngành ó. 3. H sơ xin thôi qu c t ch Vi t Nam ph i l p thành 3 b , ư c lưu tr t i Văn phòng Ch t ch nư c, B Tư pháp và cơ quan ti p nh n h sơ. i u 14. Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c thông báo v trư ng h p chưa ư c thôi, không ư c thôi qu c t ch Vi t Nam Trong th i h n 60 ngày, k t ngày S Tư pháp ăng t i thông tin v ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i kho n 2 i u 29 Lu t Qu c t ch Vi t Nam, cơ quan Công an, Cơ quan Thi hành án dân s , cơ quan thu ho c cơ quan, t ch c, cá nhân khác, n u phát hi n th y ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam thu c trư ng h p chưa ư c thôi ho c không ư c thôi qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i các kho n 2, 3 và 4 i u 27 Lu t Qu c t ch Vi t Nam, thì ph i k p th i thông báo cho S Tư pháp nơi ã ăng t i thông tin ó. i u 15. Xác minh v nhân thân c a ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam 1. Trư ng h p ngư i xin thôi qu c t ch Vi t Nam không thu c di n ư c mi n th t c xác minh v nhân thân theo quy nh t i i u 30 Lu t Qu c t ch Vi t Nam thì B Tư pháp có văn b n ngh B Công an xác minh. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a B Tư pháp, B Công an có trách nhi m xác minh và tr l i k t qu b ng văn b n cho B Tư pháp. M C 4. TƯ C QU C TNCH VI T NAM, H Y B QUY T NNH CHO NH P QU C TNCH VI T NAM i u 16. H sơ ki n ngh tư c qu c t ch Vi t Nam 1. Trong trư ng h p y ban nhân dân c p t nh ho c Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài ki n ngh tư c qu c t ch Vi t Nam i v i ngư i có hành vi quy nh t i kho n 1 i u 31 Lu t Qu c t ch Vi t Nam thì h sơ g m có: a) Văn b n ki n ngh c a y ban nhân dân c p t nh ho c Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài v vi c tư c qu c t ch Vi t Nam; b) Các tài li u xác minh, k t lu n c a các cơ quan có thNm quy n v hành vi vi ph m c a ngư i b ngh tư c qu c t ch Vi t Nam; c) ơn, thư t cáo ngư i b ngh tư c qu c t ch Vi t Nam (n u có). 2. Trong trư ng h p Tòa án ã xét x b cáo có hành vi quy nh kho n 1 i u 31 Lu t Qu c t ch Vi t Nam ki n ngh tư c qu c t ch Vi t Nam i v i ngư i ó thì h sơ g m có:
 8. a) Văn b n ki n ngh c a Tòa án v vi c tư c qu c t ch Vi t Nam. b) B n án ã có hi u l c pháp lu t và các tài li u có liên quan. i u 17. H sơ ki n ngh h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam 1. Trong trư ng h p y ban nhân dân c p t nh ki n ngh h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i ngư i có hành vi quy nh t i kho n 1 i u 33 Lu t Qu c t ch Vi t Nam thì h sơ g m có: a) Văn b n c a y ban nhân dân c p t nh ki n ngh h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam; b) Các tài li u xác minh, k t lu n c a các cơ quan có thNm quy n v hành vi vi ph m c a ngư i b ngh h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam; c) ơn, thư t cáo ngư i b ngh h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam (n u có). 2. Trong trư ng h p Tòa án ã xét x b cáo có hành vi quy nh t i kho n 1 i u 33 Lu t Qu c t ch Vi t Nam ki n ngh h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i ngư i ó thì h sơ g m có: a) Văn b n ki n ngh c a Tòa án v vi c tư c qu c t ch Vi t Nam; b) B n án ã có hi u l c pháp lu t và các tài li u có liên quan. M C 5. ĂNG KÝ GI QU C TNCH VI T NAM, THÔNG BÁO CÓ QU C TNCH NƯ C NGOÀI i u 18. ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam 1. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài chưa m t qu c t ch Vi t Nam theo pháp lu t Vi t Nam trư c ngày 01 tháng 7 năm 2009 mà không có H chi u Vi t Nam còn giá tr s d ng, n u có nguy n v ng gi qu c t ch Vi t Nam thì ph i ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam. 2. Vi c ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam ư c th c hi n n h t ngày 01 tháng 7 năm 2014. H t th i h n này, ngư i nói t i kho n 1 i u này không ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam thì m t qu c t ch Vi t Nam; n u mu n có qu c t ch Vi t Nam thì ph i làm th t c xin tr l i qu c t ch Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Cơ quan th c hi n vi c ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam 1. Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có thNm quy n th c hi n vi c ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam là Cơ quan i di n Vi t Nam thư ng trú ho c kiêm nhi m t i nư c nơi ngư i ăng ký gi qu c t ch ang có qu c t ch ho c ang thư ng trú. 2. Trư ng h p Vi t Nam chưa có quan h ngo i giao ho c chưa có Cơ quan i di n thư ng trú ho c kiêm nhi m t i nư c mà ngư i ăng ký gi qu c t ch ang thư ng trú
 9. thì vi c ăng ký gi qu c t ch ư c th c hi n t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c th ba theo s y quy n c a B Ngo i giao. i u 20. Trình t , th t c ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam 1. Ngư i ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam n p T khai theo m u và b n sao gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam c a ngư i ó cho cơ quan có thNm quy n ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam theo quy nh t i i u 19 c a Ngh nh này (sau ây g i là Cơ quan ăng ký). 2. Khi ti p nh n T khai ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam, Cơ quan ăng ký ghi vào S ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam và c p cho ngư i ăng ký gi y xác nh n v vi c ngư i ó ã ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam. 3. Trư ng h p ngư i ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam có gi y t ch ng minh rõ ngư i ó ang có qu c t ch Vi t Nam thì Cơ quan ăng ký ghi vào S ăng ký gi qu c t ch là ngư i ó có qu c t ch Vi t Nam. Trư ng h p ngư i ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam không có gi y t ch ng minh có qu c t ch Vi t Nam ho c gi y t ch ng minh không rõ thì Cơ quan ăng ký ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan ti n hành xác minh theo hư ng d n c a B Tư pháp, B Ngo i giao và B Công an xác nh ngư i ó có qu c t ch Vi t Nam hay không. K t qu xác minh cũng ư c ghi vào S ăng ký gi qu c t ch. i u 21. Thông báo có qu c t ch nư c ngoài 1. K t ngày 01 tháng 7 năm 2009, công dân Vi t Nam vì lý do nào ó mà có qu c t ch nư c ngoài và chưa m t qu c t ch Vi t Nam, thì v n có qu c t ch Vi t Nam. 2. Trong th i h n 02 năm, k t ngày có qu c t ch nư c ngoài, ngư i quy nh t i kho n 1 i u này ho c cha m , ngư i giám h c a ngư i ó, n u ngoài nư c ph i thông báo cho Cơ quan i di n Vi t Nam có thNm quy n theo quy nh t i i u 19 c a Ngh nh này; n u trong nư c ph i thông báo cho S Tư pháp nơi ngư i ó cư trú vi c h có qu c t ch nư c ngoài, kèm theo b n sao gi y t ch ng minh có qu c t ch nư c ngoài. 3. Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài, S Tư pháp có trách nhi m ghi vào S qu c t ch khi công dân Vi t Nam thông báo có qu c t ch nư c ngoài. Chương 3. GHI VÀO S H TNCH CÁC VI C V QU C TNCH i u 22. Ghi qu c t ch Vi t Nam c a tr em khi sinh ra có cha m là ngư i không qu c t ch Vi c ghi qu c t ch Vi t Nam c a tr em khi sinh ra theo quy nh t i i u 17 Lu t Qu c t ch Vi t Nam ư c th c hi n thông qua ăng ký khai sinh. Khi ăng ký khai sinh, cơ quan ăng ký h t ch ghi qu c t ch Vi t Nam c a tr em ó vào S ăng ký khai sinh và Gi y khai sinh.
 10. i u 23. Ghi vào S h t ch các vi c h t ch c a ngư i ư c nh p, ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam Ngư i ư c nh p qu c t ch Vi t Nam, ngư i ư c tr l i qu c t ch Vi t Nam v nư c cư trú có các gi y t h t ch do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p ph i làm th t c ghi vào S h t ch t i S Tư pháp nơi ngư i ó cư trú theo quy nh c a pháp lu t v h t ch. Trong trư ng h p ngư i ó xin c p các gi y t v h t ch có liên quan thì S Tư pháp ghi qu c t ch Vi t Nam c a ngư i ó trong các gi y t xin c p. i u 24. Ghi qu c t ch trong các gi y t v h t ch i v i công dân Vi t Nam ng th i có qu c t ch nư c ngoài Công dân Vi t Nam ng th i có qu c t ch nư c ngoài khi ăng ký h t ch trư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam thì qu c t ch Vi t Nam và qu c t ch nư c ngoài c a ngư i ó u ư c ghi trong gi y t h t ch. i u 25. Ghi chú vào S h t ch vi c thôi qu c t ch Vi t Nam 1. S Tư pháp có trách nhi m thông báo cho cơ quan qu n lý h t ch nơi lưu tr S ăng ký khai sinh có tên c a ngư i ã thôi qu c t ch ghi chú vi c thay i qu c t ch c a ngư i ó trong S ăng ký khai sinh. 2. Trong trư ng h p ngư i ư c thôi qu c t ch Vi t Nam trư c ây ăng ký khai sinh t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài thì cơ quan này ghi chú vi c thay i qu c t ch c a ngư i ã thôi qu c t ch Vi t Nam vào S ăng ký khai sinh. Chương 4. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN TRONG QU N LÝ NHÀ NƯ C V QU C TNCH i u 26. Trách nhi m c a B Tư pháp B Tư pháp giúp Chính ph th c hi n th ng nh t qu n lý nhà nư c v qu c t ch trên ph m vi c nư c và có trách nhi m sau ây: 1. So n th o, trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu c t ch; 2. T ch c, hư ng d n và ch o y ban nhân dân c p t nh trong vi c tri n khai th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu c t ch; 3. Ph i h p v i B Ngo i giao trong vi c t ch c, hư ng d n và ch o Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu c t ch; 4. T ng h p tình hình và th ng kê các vi c ã gi i quy t v qu c t ch, hàng năm báo cáo Chính ph ; 5. Tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t v qu c t ch;
 11. 6. Ban hành và qu n lý th ng nh t các m u gi y t , s sách v qu c t ch Vi t Nam; 7. Thanh tra, ki m tra và gi i quy t theo thNm quy n các khi u n i, t cáo liên quan n v n gi i quy t các vi c v qu c t ch Vi t Nam; 8. ThNm tra h sơ và ph i h p v i B Công an trong vi c xác minh các h sơ v qu c t ch theo quy nh c a pháp lu t; 9. B trư ng B Tư pháp th a y quy n Th tư ng Chính ph ký T trình trình Ch t ch nư c v vi c cho nh p, cho tr l i, cho thôi qu c t ch Vi t Nam; 10. Ch trì và ph i h p v i B Ngo i giao, B Công an trong vi c àm phán, ký k t các i u ư c qu c t v qu c t ch; 11. Xây d ng và ch o xây d ng cơ s d li u i n t v qu c t ch Vi t Nam trong ph m vi c nư c; 12. H t th i h n gi i quy t quy nh t i i u 8 và i u 18 c a Ngh nh này, ch o y ban nhân dân c p t nh t ng k t vi c gi i quy t nh p qu c t ch Vi t Nam cho ngư i không qu c t ch; ph i h p v i B Ngo i giao ch o Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài t ng k t vi c ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam báo cáo Chính ph ; i u 27. Trách nhi m c a B Ngo i giao B Ngo i giao ph i h p v i B Tư pháp th c hi n qu n lý nhà nư c v qu c t ch i v i công dân Vi t Nam nư c ngoài, có trách nhi m sau ây: 1. Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp trong vi c t ch c, hư ng d n và ch o Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu c t ch. 2. Ph i h p v i B Tư pháp trong vi c ki m tra, thanh tra công tác qu c t ch t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. 3. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v qu c t ch cho công dân Vi t Nam nư c ngoài. 4. T ng h p tình hình và s li u th ng kê các vi c ã gi i quy t v qu c t ch t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài, h ng năm thông báo cho B Tư pháp. 5. Ph i h p v i B Tư pháp trong vi c àm phán, ký k t i u ư c qu c t v qu c t ch. 6. ăng t i trên Trang thông tin i n t c a B Ngo i giao v i tư ng, th i h n, cơ quan có thNm quy n và trình t , th t c th c hi n vi c ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam n h t ngày 01 tháng 7 năm 2014; ch trì, ph i h p v i B Tư pháp và B Công an hư ng d n c th vi c ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam khi có vư ng m c.
 12. 7. H t th i h n gi i quy t quy nh t i i u 18 c a Ngh nh này, ch o Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài t ng k t vi c ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam thông báo cho B Tư pháp. i u 28. Trách nhi m c a B Công an 1. B Công an ph i h p v i B Tư pháp trong quá trình gi i quy t các vi c v qu c t ch, có trách nhi m thNm tra, xác minh ho c hư ng d n, ch o cơ quan công an a phương trong vi c xác minh v nhân thân c a ngư i xin nh p, xin tr l i, xin thôi qu c t ch Vi t Nam ho c i v i nh ng ngư i b ngh tư c qu c t ch Vi t Nam ho c b ngh h y b quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam. 2. Ph i h p v i B Tư pháp trong vi c àm phán, ký k t i u ư c qu c t v qu c t ch. i u 29. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p t nh y ban nhân dân c p t nh th c hi n qu n lý nhà nư c v qu c t ch trong ph m vi a phương, có trách nhi m sau ây: 1. Xem xét, xu t ý ki n v các trư ng h p xin nh p, xin tr l i, xin thôi qu c t ch Vi t Nam, tư c qu c t ch Vi t Nam và h y b quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam. 2. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v qu c t ch. 3. T ng h p tình hình, th ng kê các vi c ã gi i quy t v qu c t ch, h ng năm báo cáo B Tư pháp. 4. Gi i quy t khi u n i, t cáo theo thNm quy n. 5. H t th i h n gi i quy t quy nh t i i u 8 c a Ngh nh này, t ng k t vi c gi i quy t nh p qu c t ch Vi t Nam cho ngư i không qu c t ch báo cáo B Tư pháp. i u 30. Trách nhi m c a Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài th c hi n qu n lý nhà nư c v qu c t ch Vi t Nam trong ph m vi a bàn ph trách, có trách nhi m sau ây: 1. Xem xét, xu t ý ki n v các trư ng h p xin thôi, xin tr l i qu c t ch Vi t Nam, tư c qu c t ch Vi t Nam. 2. ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam cho ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và thông báo k t qu cho ngư i ăng ký. 3. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v qu c t ch cho công dân Vi t Nam nư c ngoài. 4. T ng h p tình hình, th ng kê các vi c ã gi i quy t v qu c t ch t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài, h ng năm báo cáo B Ngo i giao.
 13. 5. Gi i quy t khi u n i, t cáo v qu c t ch theo thNm quy n. 6. ăng t i trình t , th t c và th i h n ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam trên Trang thông tin i n t c a Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài n h t ngày 01 tháng 7 năm 2014. 7. H t th i h n gi i quy t quy nh t i i u 18 c a Ngh nh này, t ng k t vi c ăng ký gi qu c t ch Vi t Nam báo cáo B Ngo i giao và B Tư pháp. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 31. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 10 tháng 11 năm 2009 và thay th Ngh nh s 104/1998/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Qu c t ch Vi t Nam và Ngh nh s 55/2000/N -CP ngày 11 tháng 10 năm 2000 c a Chính ph s a i m t s i u c a Ngh nh s 104/1998/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Qu c t ch Vi t Nam. i u 32. Trách nhi m thi hành Trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình, B Tư pháp, B Ngo i giao và B Công an quy nh chi ti t thi hành các i u kho n ư c giao và hư ng d n nh ng n i dung c n thi t khác c a Ngh nh này áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c v qu c t ch. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo;
 14. - Lưu: Văn thư, PL (5b).
Đồng bộ tài khoản