Nghị định 78/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
154
lượt xem
3
download

Nghị định 78/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 78/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 78/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  78/CP  g µ y  29 th¸ng 11  m  1996 v Ò  x ö  p h ¹t vi n n¨   p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh v ù c b ¶ o  v Ö v µ  ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l x l    h ch ng 6    n¨m  1995; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l b¶o  Ö   µ  Óm   Þch  ùc vËt ngµy  th¸ng 2  v v ki d th     15    n¨m   1993; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B N«ng  nghiÖp  µ    iÓnN«ng  v ph¸ttr   th«n;   Ngh Þ   Þ nh ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m      ông  i  íic¸c viph¹m  µnh  Ýnh  1.­Ph vi¸p d ®è v       h ch trong lÜnh    vùc  b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËtdo    ©n, tæ  v v ki d th     c¸nh   chøc  ©y    ét  g ra m c¸ch cè     ý hoÆc   ý  ng  a  ímøc    v«  nh ch t   i truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s bao  å m: g 1­ Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   èng  Þch  ©y  ¹itµinguyªn thùc vËt. ®Þ v ch d g h        2­ Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   Óm  Þch  ùc vËt. ®Þ v ki d th   3­  ph¹m    Vi  c¸c quy  nh  Ò   ö  ïng vËt thÓ  éc  Ön  Óm   Þch  ®Þ v kh tr     thu di ki d thùc vËtxuÊtkhÈu   Ëp  Èu  µ       ,nh kh v b¶o  qu¶n trong kho.   4­ Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýthuèc b¶o  Ö   ùc vËt. l    v th   §i Ò u    èit ng ¸p dông  å m: 2.­§  î     g 1. Tæ     chøc,c¸nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     ch viviph h ch trong lÜnh  ùc      v b¶o vÖ   µ  Óm  Þch  ùc vËt®Ò u   Þ  ö  ¹ttheo NghÞ   nh  µy. v ki d th     b x ph     ®Þ n 2. Tæ     chøc,c¸ nh©n  ícngoµin Õu    ¹m  µnh  Ýnh     n    viph h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt ®Ò u   v v ki d th     ph¶ixö  ¹ttheo    ph   NghÞ   nh  µy,trõtr ®Þ n    ­ êng  îp  Òu  c quèc  Õ  µ   Öt Nam   ý  Õt  h §i í   t m Vi   k k hoÆc   tham    ã  gia,c quy  nh   ®Þ kh¸c. §i Ò u    3.­Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  t x ph     h ch trong lÜnh  ùc      v b¶o vÖ   µ  Óm  Þch  ùc vËt: v ki d th   1. ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  vv kiÓm   Þch  ùc  Ët  ùc  Ön  d th v th hi theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iPh¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  l X l   
 2. 2 hµnh  Ýnh  îcquy  nh  ô  Ó  ¹ §iÒu      cña  ch ®  ®Þ c th t i  11,12,13  NghÞ   nh  µy.2. ®Þ n    M äi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  h viviph h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm   Þch  ùc v v ki d th   vËt ph¶i® îcph¸thiÖn  Þp  êivµ        k th   ph¶ibÞ  nh    ®× chØ ngay,viÖc  ö  ¹tph¶i   x ph     ® îctiÕn hµnh      nhanh  ãng,c«ng  ch   minh.M äi  Ëu    h qu¶  viph¹m  µnh  Ýnh  do    h ch g©y  ph¶i® îc kh ¾c  ôc  ra     ph theo  ng  ®ó ph¸p  Ët.Tæ   lu   chøc,c¸ nh©n    ¹m      viph hµnh  Ýnh  ©y  thiÖth¹ivËt chÊt th×  ch g ra         ph¶ibåith ng      ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   3. M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h vi vi ph h ch chØ   ö  ¹tm ét  Çn;m ét  êi cã  x ph   l  ng   nhiÒu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  Þ   ö  ¹tvÒ   õng  µnh      ¹m. h viviph h ch th b x ph   t h viviph   NhiÒu  êi cïng  ùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  çi  êi vi ng   th   mh viviph h ch th m ng     ph¹m  u   Þ  ö  ¹t. ®Ò b x ph 4. ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch ph¶ic¨n cø  µo  Ýnh  Êt møc      vt ch   ®é viph¹m  µ  ÷ng  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  Õtt¨ngnÆng     v nh t ti   nh t ti     quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti  7  µ  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng 7  v §i 8  l X l    h ch ng 6    n¨m 1995  ®Ó   Õt  nh  ×nh  quy ®Þ h thøc  ö  ¹t,møc   ö  ¹tvµ    Ön  x ph   x ph   c¸c bi ph¸p  ö  ýphï x l    hîp víiquy  nh  ¹     ®Þ ti NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c NghÞ   nh,  ®Þ Quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ChÝnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh. ph v x ph     h ch 5. Kh«ng  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong tr ng  îp ngêiviph¹m  ang   ê h      ® m ¾ c   Önh   ©m   Çn  b t th hoÆc  c¸c  Önh   b kh¸c  µm  Êt  l m kh¶  n¨ng  Ën  nh thøc  hoÆc   iÒu  Ón  µnh    µ  ® khi h viv trong c¸c tr ng  îp t×nh  Õ  Êp  Õt, ù  Ön     ê h   th c thi   ki s bÊt ngê.   §i Ò u 4.­ Thêi hiÖu  ö  ¹tvµ  êih¹n  îc coilµ cha  Þ   ö  ¹tvi     x ph   th   ®      b x ph     ph¹m  µnh  Ýnh: h ch Thêi hiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ  êih¹n  îc coilµ cha  Þ   ö    x ph     h ch v th   ®      bx ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ùc hiÖn     h ch th   theo    Òu  vµ  Ph¸p  Önh  ö   ývi c¸c §i 9  10  l X l    ph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  h ch ng 6    n¨m 1995. §i Ò u    h×nh  5.­C¸c  thøc xö  ¹t:   ph Khithùc hiÖn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch theo NghÞ   nh  µy,ngêicã    ®Þ n    thÈm   Òn  ö  ¹tchØ  îc ¸p  ông  ÷ng  ×nh  quy x ph   ® d nh h thøc  ö  ¹tvµ    Ön  x ph   c¸c bi ph¸p xö  ýkh¸c®∙  îcph¸p luËtquy  nh  ô  Ó      l   ®     ®Þ c th nh sau:1­ Ph¹tc¶nh           c¸o,¸p dông  i víi ÷ng    ¹m  á,lÇn  u,  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ. ®è     nh viph nh   ®Ç c t ti   nh 2­ Ph¹ttiÒn c¨n cø  µo  Ýnh  Êt,møc      ¹m    Õt ®Þnh.       vt ch   ®é viph ®Ó quy   Møc   Òn  ¹tcô  Ó  i  íim ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  µ møc   ti ph   th ®è v   h vi vi ph h ch l  trungb×nh    trong khung  ¹ttiÒn ®∙  îcquy  nh  ña    ph    ®  ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n Møc  Òn ph¹tviph¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ã  Ó  Êp  ¬n  ti       ct ti   nh c th th h møc  Òn  ti ph¹ttrung b×nh  ng      nh kh«ng  îcdíi ®   møc  Êp  Êt cña  th nh   khung  ¹ttiÒn ®∙  îc ph    ®  quy  nh.  ®Þ Møc   Òn  ¹tviph¹m  ã  Òu  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ã  Ó    ti ph     c nhi t ti     c th t¨ng lªncao  ¬n    h møc  Òn ph¹ttrung b×nh  ng  ti       nh kh«ng  îcvîtqu¸ møc  èi®a  ña  ®     t  c khung  Òn ph¹t®∙  îcquy  nh  ti     ®   ®Þ trong NghÞ   nh  µy.   ®Þ n 3­  ú  Tu theo  Ýnh  Êt møc       ¹m  µ   chøc, c¸ nh©n    ¹m  t ch   ®é vi ph m tæ     vi ph hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm   Þch  ùc vËt cßn  Þ   dông  v v ki d th     b ¸p  m ét  hoÆc   Òu  ×nh  nhi h thøc ph¹tbæ       sung  sau:
 3. 3 a)  íc quyÒn  ö  ông    ¹  Êy  Ðp  µnh  T  sd c¸c lo igi ph h nghÒ   Þch  ô  d v b¶o  Ö   v thùc vËt,khö  ïng,    tr   kinh doanh  èc b¶o  Ö   ùc vËt,giÊy chøng  Ën  Óm     thu   v th       nh ki dÞch  ùc vËt; th   b) Niªm    phong,tÞch    µng      thu h ho¸,tang  Ët,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông    v  ti     d ®Ó g©y      ¹m; ra viph c) Buéc båi th ng thiÖt ¹i  vi ph¹m  hµnh chÝnh  g©y  ra ®Õ n   ê  h  do 1.000.000 ®;   d) Tiªu huû    hoÆc     ¹  ¬i xuÊt  ®èi  íivËt  Ó  éc  Ön  Óm   tr¶ l i   n xø  v  th thu di ki dÞch  ùc vËt,ph¬ng  Ön  Þ   Ôm   i îng  Óm   Þch  ùc vËt cña  Öt th     ti b nhi ®è t ki d th     Vi   Nam   µ   ÷ng  i t ng nµy  m nh ®è  î   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  bao  ©y    Öt® îct¹ ViÖt v tiªudi     i     Nam; ®)    û  Tiªuhu hoÆc     ¹ n¬ixuÊt xø  i víi ÷ng  ¹ thuèc b¶o  Ö   ùc tr¶l     i   ®è     nh lo i     v th   vËtcÊ m   ö  ông  ¹ ViÖtNam.   sd t  i   Tæ  chøc,c¸ nh©n    ¹m  Þ   ö  ¹ttheo    iÓ m          viph b x ph   c¸c ® d, ® kho¶n  cña  3  §iÒu  µy  n ph¶ithùc hiÖn      theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  Þu  äi    Ý  lu   ch m chiph cho  Öc  vi niªm  phong, tÞch      û, tr¶vÒ   ¬ixuÊt xø  ÷ng  µng      thu,tiªuhu     n     nh h ho¸, ph¬ng  Ön viph¹m. ti     C h ¬ n g  II H × n h  thøc x ö  p h ¹t µ  m ø c  p h ¹t  v  c¸c h µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h   trong l Ü nh v ù c b ¶ o  v Ö , ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t §i Ò u 6.­H×nh    thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc   ¹t®èi  íihµnh      ¹m    ph   v  viviph c¸c quy  nh  Ò   èng  Þch  ©y  ¹itµi ®Þ v ch d g h    nguyªn thùc vËtvïng ®ang  ã  Þch:        cd Ph¹t c¶nh    c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ  ph   t 200.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  ®å ®èi víihµnh    a  µo  ïng hoÆc      vi® v v   mang    áivïng dÞch    ¹  µinguyªn ra kh     c¸c lo i   t   thùc vËt nhiÔ m      sinh vËt g©y  ¹inguy  Ó m   ∙  îc c«ng  è  µ dÞch  ¹ivïng    h  hi ®®  b l  h    ®ã   ng  a  îcxö  ý. nh ch ®   l §i Ò u 7.­H×nh    thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc   ¹t®èi  íihµnh      ¹m    ph   v  viviph c¸c quy  nh  Ò   Óm  Þch  ùc vËt: ®Þ v ki d th   1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ200.000  n   ph      ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi   ®è     m ét  trong c¸chµnh      ¹m     viviph sau: a) Kh«ng  ã  Êy    c gi chøng  Ën  Óm  Þch  ùc vËt cña      ôc    nh ki d th     c¸c Chi c b¶o vÖ   ùc  Ët  th v hoÆc   ¬  c quan  Óm   Þch  ùc  Ët    ¬i xuÊt  ki d th v ë n   ph¸tkhi ® a  µi    t  nguyªn thùc vËt thuéc diÖn  Óm  Þch  ùc vËt tõ tØnh  ã  Þch         ki d th       cd sang tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ph tr     ¬ kh¸c. b) Vøt  á    µinguyªn thùc vËt bÞ  Ôm   i t ng kiÓm  Þch  ùc vËt   b c¸ct         nhi ®è  î   d th     g©y  ©y lanra c¸cvïng kh¸c; l          2. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng, ®èi  íim ét  ®å   v  trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau:
 4. 4 a) Kh«ng  µm  ñ tôctheo    l th     quy  nh  Ò   ®Þ v khaib¸o  Óm  Þch  ùc vËt tr   ki d th     ­ íckhinhËp  Èu,xuÊtkhÈu,vËn     kh       chuyÓn    qu¸ c¶nh  µi t  nguyªn thùc vËt;     b)  Ën  V chuyÓn  µ  èc  ì tµinguyªn  ùc vËt bÞ   Ô m   i  îng  Óm   v b d    th     nhi ®è t ki dÞch  ùc vËtkh«ng  ng  íi ¬iquy  nh. th     ®ó v    n ®Þ 3. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång, ®èi víi ét         m trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau: a) Kh«ng  Êp  µnh    ch h c¸c quy  nh  Ò   Õ     ö  ý®èi  íivËt thÓ  Þ   ®Þ v ch ®é x l   v    b nhiÔ m  i t ng kiÓm  Þch  ùc vËtcña  ÖtNam; ®è  î   d th     Vi   b)  Ën  V chuyÓn, l th«ng  µinguyªn  ùc vËt ®∙  ã  Õt  Ën  Þ   Ô m    u  t  th     c k lu b nhi ®èi îng  Óm   Þch  ùc vËt víikhèil ng  ínm µ   t ki d th        î l   kh«ng  ùc hiÖn  ng    th   ®ó quy ®Þnh  ña  ¬  c c quan  Óm  Þch  ùc vËtcã  Èm  Òn; ki d th     th quy c)  Ën   V chuyÓn qu¸ c¶nh  µinguyªn  ùc  Ët  t  th v kh«ng  îc phÐp  ña  ¬  ®  cc quan  Óm   Þch  ùc  Ët  ã  Èm   Òn  ña  Öt Nam,  ki d th v c th quy c Vi   kh«ng  ùc  Ön  th hi ®Çy       Ön  ®ñ c¸c bi ph¸p  ng¨n chÆn  sinh vËt g©y  ¹itheo     h  quy  nh  ña  Öt ®Þ c Vi   Nam  hoÆc  kh«ng  ã  Êy chøng  Ën  Óm  Þch  ùc vËt do  ¬  c gi   nh ki d th     c quan  Óm   ki dÞch  ùc vËtn¬ixuÊtxø  Êp; th        c d) Cã   µnh    èntr¸nhviÖc  Óm    Óm  Þch  µinguyªn thùc vËt;  h vitr     ki tra,ki d t      ®) Kh«ng  Êp  µnh    Ön  ch h c¸c bi ph¸p khoanh  ïng,bao  ©y, tiªudiÖt æ   v   v     dÞch sinh vËt g©y  ¹ithuéc  i îng  Óm   Þch  ùc vËt theo  Önh  ∙     h  ®è t ki d th     l ® c«ng  bè; e)  a  µo    § v l∙nh thæ  Öt Nam   Ët thÓ  éc  Ön  Óm   Þch  ùc  Ët Vi   v  thu di ki d th v   mµ  kh«ng  ã  Êy  c gi chøng  Ën  Óm   Þch  ùc vËt cña  ícxuÊt c¶nh  nh ki d th     n    hoÆc   cha qua  Óm  Þch  ¹ cöa  Èu; ki d t  i kh 4­  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 10.000.000  ng   n   ®å ®Õ 30.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongc¸chµnh      ¹m     viviph sau: a) Kh«ng  Êp  µnh    Ön    ch h c¸c bi ph¸p  ö  ývËt thÓ  éc diÖn  Óm  Þch  x l    thu   ki d thùc vËtkhixuÊt,nhËp  Èu  c¬        kh do  quan  Óm  Þch  ùc vËtquy  nh; ki d th     ®Þ b)  ñ   Ët  Ó  éc  Ön  Óm   Þch  ùc  Ët  Ch v th thu di ki d th v khai man,  Êu  Õ m     gi di hoÆc   ¸nh    Ët thÓ  éc  Ön  Óm   Þch  ùc  Ët trong qu¸  ×nh  ¬  ® tr¸ov   thu di ki d th v     tr c quan  Óm   Þch  ùc vËt tiÕn  µnh  Óm   Þch  ùc vËt cho  ÷ng    µng  ki d th     h ki d th     nh l« h xuÊt khÈu, nhËp  Èu; ® a      kh   thªm  hoÆc   thay  Õ  µng  th h ho¸  ∙  îc cÊp  Êy ®®  gi   chøng  Ën  Óm  Þch  ùc vËtb»ng  µng    a  îckiÓm  Þch; nh ki d th     h ho¸ ch ®   d 5­ Ph¹ttiÒn tõ 20.000.000®ång  n          ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau: a) §a  õ nícngoµivµo  Öt Nam   i t ng kiÓm   Þch  ùc vËt cßn  èng    t      Vi   ®è  î   d th     s thuéc danh  ôc  i t ng kiÓm  Þch  ùc vËtcña  ÖtNam   µ   a  îcphÐp    m ®è  î   d th     Vi   m ch ®   cña  é  ëng  é  B tr B N«ng  nghiÖp  µ    iÓnN«ng  v ph¸ttr   th«n. b)      é  Óm   Þch  ùc vËt ph¸thiÖn  ät  Khi c¸n b ki d th       m T.G  trong kho  µ   ñ    m ch vËt thÓ    kh«ng  ö  ýhoÆc   a  ã    Ën  ña  ¬  x l  ch c x¸c nh c c quan  Óm  Þch  ùc vËt ki d th     cã  Èm  Òn  µ®∙  õdiÖttr Öt®Ó   ¹ m ät  µy. th quy l   tr     i   lo  i n 6­  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 25.000.000  ng   n   ®å ®Õ 80.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongc¸chµnh      ¹m     viviph sau: a) Trong    ×nh vËn    qu¸ tr   chuyÓn  Ët thÓ  éc diÖn  Óm  Þch  ùc vËt, v  thu   ki d th     c¸n bé  Óm   Þch  ùc vËt ph¸thiÖn  Ët thÓ  Þ   Ôm   ät    ki d th       v  b nhi m T.G  µ   ñ  Ët m ch v  
 5. 5 thÓ kh«ng  ö  ýtr Öt®Ó   x l  i   theo  íng dÉn  µ  a  îcc¬  h  v ch ®   quan  Óm   Þch  ùc ki d th   vËtcã  Èm  Òn    Ën  µ®∙  õdiÖttr Öt   ¹ m ät  µy;   th quy x¸cnh l   tr     i   lo i ®Ó   n b)    Khi ph¸thiÖn  i  îng  Óm   Þch  ùc  Ët kh¸c ®∙  îc c«ng  è  ô    ®è t ki d th v    ®  bc thÓ,tõng  ¬i,tõng  êigian trong qu¸ tr×nh s¶n  Êt,chÕ   Õn,b¶o    n  th          xu   bi   qu¶n  µ  v vËn  chuyÓn  µ   m kh«ng  ö  ý hoÆc   ∙  îc híng  Én  µ   x l  ®®  d m kh«ng  ö  ý ®óng  x l  theo  íng dÉn  ña  ¬  h  c c quan  Óm   Þch  ùc vËt cã  Èm  Òn    Ën  µ ki d th     th quy x¸c nh l  ®∙  ö  ýtr Öt   ¹ ®èi t ng kiÓm  Þch  ùc vËtnµy. x l   i   lo i  î   ®Ó   d th     §i Ò u 8.­H×nh    thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc   ¹t®èi  íihµnh      ¹m    ph   v  viviph c¸c quy  nh  Ò   ö  ïng: ®Þ v kh tr 1. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i,víihµnh      ®å ®è     vivi ph¹m kh«ng  ã  Êy  Ðp  µnh  Ò   Ò   ö  ïngvËt thÓ  éc diÖn  Óm   c gi ph h ngh v kh tr     thu   ki dÞch  ùc vËt xuÊt khÈu, nhËp  Èu  µ  th         kh v b¶o qu¶n  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ýNhµ   l  nícvÒ     b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËtcã  Èm  Òn  Êp. v v ki d th     th quy c 2. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau: a)  ö   ông    ¹  èc  ö  ïngthuéc  Sd c¸c lo ithu kh tr   danh  ôc  èc  m thu b¶o  Ö   ùc v th   vËtcÊ m   ö  ông    ÖtNam;   sd ë Vi   b)  ö   ông    ¹  èc  ö  ïng sai quy  nh,  ©y  Sd c¸c lo ithu kh tr     ®Þ g ¶nh  ëng  Êu  h x ®Õ n   Êt l ng vËt thÓ  îckhö  ïnghoÆc   µm  nhiÔm   ch  î     ®  tr   l «  m«i  êng, ¶nh  ëng  tr   h xÊu  i víi ®è     søc  Îcon  êivµ  kho   ng   sinhvËt.   3.Tæ     chøc,c¸nh©n    ¹m     viph quy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  ®Þ t i 2  §i n cßn  Þ   b t c quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  µnh  í  sd gi ph h nghÒ   µ  éc  ùc  Ön    Ön  v bu th hi c¸c bi ph¸p   kh ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ô m  ph t tr   nhi m«i  êng. tr §i Ò u 9.­H×nh    thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc   ¹t®èi  íihµnh      ¹m    ph   v  viviph c¸c quy  nh  Ò   èc b¶o  Ö   ùc vËt: ®Þ v thu   v th   1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víi ét     m trongc¸chµnh      ¹m     viviph sau: a) Kh«ng  ¶m     ® b¶o  cÇu  ü  Ëtan  µn  Ò   Ën  yªu  k thu   to v v chuyÓn, b¶o    qu¶n  thuèc vµ    nguyªn liÖu lµm  èc cña  ¬ng  Ön vËn     thu   ph ti   chuyÓn, kho  µng;   t b) B¶o qu¶n, vËn    chuyÓn, bu«n  b¸n  èc  µ  thu v nguyªn  Öu  µm  èc li l thu   chung  íi êi,giasóc,l ng  ùc,thùc phÈ m; v  ng      ¬ th     c)Bu«n    èc vµ    b¸n thu   nguyªn liÖu lµm  èc kh«ng  ã  Êy phÐp.    thu   c gi   d) N Õ u     ¹m    t¸ ph hoÆc     ¹m  Òu  Çn    iÓ m     kho¶n  §iÒu  µy  i viph nhi l ë ® b,c  1  n cã  Ó  Þ  ¹t®Õ n   th b ph   5.000.000 ®ång.   2. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau: a) S¶n  Êt,gia c«ng  èc  xu     thu kh«ng  ng  ®ó quy  nh  îc ghi trong giÊy ®Þ ®       phÐp; b) C¸  ©n  µm  Þch  ô  µ   ö  ông  èc b¶o  Ö   ùc vËt kh«ng  ¶m     nh ld vm sd thu   v th     ® b¶o  ng  ü  Ëtvµ  êigian c¸ch lyg©y  é  c  ®ó k thu   th        ng ®é cho  êi,gia sóc  µ  µm  ng     vl «  Ô m  nhi m«i  êng; tr c)Kh¶o    nghiÖ m  èc míikh«ng  ng  a  iÓ m   ∙  thu     ®ó ®Þ ® ® cho  Ðp; ph
 6. 6 d) Bu«n    èc kh«ng  ã    b¸n thu   c nh∙n hoÆc     nh∙n kh«ng  ng    ®ó quy  nh. ®Þ 3. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau: a) S¶n  Êt,giac«ng  èc kh«ng  ã  Êy phÐp.   xu     thu   c gi   b) Kh¶o    nghiÖ m  èc míikh«ng  ã  Êy phÐp. thu     c gi   c)Bu«n    èc kh«ng  ttiªuchuÈn  Êtl ng,thuèc qu¸ h¹n dïng.   b¸n thu   ®¹     ch  î       d) Bu«n  b¸n  èc  µidanh  ôc  èc  thu ngo   m thu b¶o  Ö   ùc vËt ® îcphÐp  ö  v th       s dông  ¹ ViÖtNam. t  i   4.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 30.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau: a)  Ëp  èc hoÆc   Nh thu   nguyªn liÖu lµm  èc      thu trong Danh  ôc  èc b¶o    m thu   vÖ   ùc vËtcÊ m   ö  ông  ¹ ViÖtNam. th     sd t  i   b) S¶n  Êt,gia c«ng  èc kh«ng  ng    Èn  ü  Ëtnh  ∙  ¨ng    xu     thu   ®ó tiªuchu k thu   ® ® ký  µ      v ghitrªnbao  ãi. g c)Bu«n    èc cÊ m,  èc gi¶.   b¸n thu   thu   d)    Tæ chøc, c¸ nh©n  µm  Þch  ô  µ   ö  ông  èc     ld vm sd thu b¶o  Ö   ùc vËt v th     kh«ng  ã  c trong Danh  ôc  èc    m thu b¶o  Ö   ùc vËt ® îc phÐp  ö  ông  ¹  Öt v th       sd ti Vi   Nam,  ö  ông  èc trong Danh  ôc  èc b¶o  Ö   ùc vËt cÊ m   ö  ông  ¹  sd thu     m thu   v th     sd ti ViÖtNam.   5.Ph¹ttiÒn tõ25.000.000 ®ång  n            ®Õ 80.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau: a) S¶n  Êt,gia c«ng  èc trong danh  ôc  èc b¶o  Ö   ùc vËt cÊ m     xu     thu     m thu   v th     sö  ông  ¹ ViÖtNam; d t i   b) S¶n  Êt,gia c«ng  èc    ng  a  n   xu     thu gi¶ nh ch ®Õ møc   Þ     b truy cøu tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù; h s c) Bu«n    b¸n  èc  Ê m,  èc    íikhèi l ng  ín,cè      ¹m  Òu  thu c thu gi¶ v    î l   ý vi ph nhi lÇn. 6. Buéc  åith ng  Öth¹i®èi  íitæ    b   ê thi     v   chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m      ch viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy. ®Þ t  i b  2,® d  4  §i n 7.  éc    û  Bu tiªuhu hoÆc     ¹  ¬i xuÊt  ®èi  íihµnh      ¹m    tr¶ l i   n xø  v  vi vi ph quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy. t i a  4  §i n 8. Niªm    phong,tÞch    èc vµ  ¬ng  Ön s¶n  Êt ®èi víi µnh        thu thu   ph ti   xu       h vivi ph¹m quy  nh   ¹  iÓ m   c  ®Þ t i® a,  kho¶n  ®iÓ m   c  3,  b,  kho¶n  ®iÓ m   b,    4,  a,  c kho¶n  cña  Òu  µy. 5  §i n 9. TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  µnh  Ò   i víi µnh      ¹m       sd gi   h ngh ®è     h viviph quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m     kho¶n    Õu  ã  ×nh  Õtt¨ngnÆng,  iÓ m       kho¶n  ti   a, b  2,n ct ti     ® a,b, c  4,®iÓ m       kho¶n  cña  Òu  µy.   a,b,c  5  §i n
 7. 7 §i Ò u 10.­H×nh    thøc xö  ¹tvµ    ph   møc  ¹t®èi víi µnh      ¹m    ph       h viviph quy ®Þnh  qu¶n  ý hµnh  Ýnh  Ò   l  ch v b¶o  Ö   ùc  Ët,kiÓm   Þch  ùc  Ët,thuèc  v th v   d th v   b¶o  Ö   ùc vËt: v th   1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víi ét     m trongc¸chµnh      ¹m     viviph sau: a)  öa  ÷a,tÈy    Êy  Ðp  µnh  Ò   S ch   xo¸ gi ph h ngh b¶o  Ö   ùc vËt,khö  ïng, v th     tr   bu«n b¸n  èc  thu b¶o  Ö   ùc vËt,giÊy  Ðp  Ëp  Èu  µng  ùc vËt,giÊy  v th     ph nh kh h th     chøng  Ën  Óm   Þch  ùc  Ët,kiÓm   nh ki d th v   nghiÖm   Êt l ng,d îng  èc    ch  î   l thu b¶o vÖ   ùc vËt; th   b) Ng¨n c¶n  µ  v kh«ng  Êp  µnh    ch h c¸c yªu  Çu  ña  c c c¸n  é b b¶o  Ö   ùc v th   vËt,kiÓm  Þch  ùc vËt,thanh      d th     trachuyªn ngµnh    b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc v v ki d th   vËtkhithi µnh  Ö m  ô.     h nhi v 2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh      ¹m  viviph sau: a)  µ m     Êy  Ðp  µnh  Ò   L gi¶ gi ph h ngh b¶o  Ö   ùc vËt,khö  ïng,bu«n    v th     tr   b¸n thuèc  b¶o  Ö   ùc  Ët,giÊy  Ðp  Ëp  Èu  µng  ùc  Ët,giÊy  v th v   ph nh kh h th v   chøng  nhËn  Óm   Þch  ùc vËt,kiÓm   ki d th     nghiÖ m   Êt l ng,d îng thuèc b¶o  Ö   ùc ch  î   l     v th   vËt; b) Cho  êikh¸csö  ông  Êy phÐp, giÊy chøng  Ën    µnh  Ò;   ng    d gi       nh ®Ó h ngh c)§e  ¹ hoÆc   ïng vò  ùcchèng  ¹ c¸n bé  Óm  Þch  ùc vËt,b¶o  Ö     do   d   l  l     ki i d th     v thùc  Ët,thanh    v  tra chuyªn  µnh  ng b¶o  Ö   µ  Óm   Þch  ùc  Ët  ang    v v ki d th v ® thi hµnh  Ö m  ô  µ   a  n   nhi v m ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 3. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau: a) Söa  ÷a  å  ¬      Êp  Êy phÐp, giÊy ®¨ng  ý  Ò     ch h s ®Ó xinc gi       k v b¶o  Ö   ùc v th   vËt,kiÓm  Þch  ùc vËt,khö  ïngvµ  èc b¶o  Ö   ùc vËt;   d th     tr   thu   v th   b) Th«ng      tin,qu¶ng    c¸o kh«ng  ng  íi Ýnh  ®ó v   t n¨ng,t¸cdông  ña  èc ®∙     c thu   ® îc®¨ng  ý    ÖtNam;   k ë Vi   c) Lu  µnh  èc  ã   h thu c nh∙n  Öu  hi kh«ng  îc cÊp  ã  Èm   Òn  Öt ®  c th quy duy   hoÆc   nh∙n thuèc inkh«ng  ng  É u   îcduyÖt;      ®ó m ®  d)  öa  ÷a, lµm    ¹o  S ch   gi¶ m nh∙n thuèc  ña    c thø  èc  thu kh¸c ®ang u  µnh    lh trªnthÞ  êng  ∙  îc®¨ng  ý.   tr ®®   k 4. TÞch  nh∙n thuèc  i  íihµnh      ¹m    thu    ®è v   viviph quy  nh  ¹  iÓ m       ®Þ ti ® c, d kho¶n  cña  Òu  µy. 3  §i n 5. TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  µnh  Ò   i víi µnh      ¹m       sd gi   h ngh ®è     h viviph quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy. t i b  2,® b  3  §i n C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü n h v ù c b ¶ o  v Ö  v µ  ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t
 8. 8 §i Ò u 11.­ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ña    quy x ph     h ch c thanh    tra chuyªn ngµnh    b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt: v v ki d th   1. Thanh        traviªnb¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt trong khithihµnh  v v ki d th         c«ng  vô  ã  Òn  ¹tc¶nh    ¹ttiÒn  n   c quy ph   c¸o,ph   ®Õ 200.000  ng, tÞch    ®å   thu tang  Ët, v  ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  ã    Þ  n   ti ®   d ®Ó vi ph h ch c gi¸tr ®Õ 500.000  ®ång  µ    ông    Ön  v ¸p d c¸c bi ph¸p  ö  ýkh¸c quy  nh  ¹  iÓ m       kho¶n    x l    ®Þ ti® a, b, d  3 §iÒu  cña  11  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  l X l    h ch ng 6    n¨m  1995. 2. Ch¸nh    thanh    ña  tra c Chi  ôc  c b¶o  Ö   ùc  Ët  v th v tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  îcquyÒn  ¹ttiÒn ®Õ n     ¬ ®  ph     10.000.000 ®ång  µ    Ön    v c¸cbi ph¸p  xö  ýkh¸cghitrong§iÒu  cña  l       5  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3. Ch¸nh    thanh    ôc  tra C b¶o  Ö   ùc  Ët  ã  Òn  ¹ttiÒn  n     v th v c quy ph   ®Õ 20. 000.000  ng  îc ¸p  ông  Êt c¶  ®å ® d t   c¸c  ×nh  h thøc  ¹t theo  ph   quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 12.­ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña  ñ   Þch  û     quy x h  Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp: 1. Chñ   Þch  û      t U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên cã  Òn  ¹tc¶nh  nh d x∙,ph   tr   quy ph   c¸o,ph¹ttiÒn ®Õ n        200.000  ng, tÞch    ®å   thu tang  Ët,ph¬ng  Ön sö  ông    v  ti   d ®Ó viph¹m  µnh  Ýnh  ã    Þ®Õ n     h ch c gi¸tr   500.000  ng, buéc  åith ng  viph¹m  ®å   b   ê do    hµnh  Ýnh  ©y    ch g ra 500.000  ng, ®×nh  ®å   chØ  ¹t®éng  ©y  nhiÔ m   ho   g «  m«i  ­ tr êng  èng,tiªuhuû  ÷ng  Ët phÈ m   c  ¹ig©y  s    nh v  ®é h   ¶nh  ëng  h cho søc  Î cña  kho   con  êi. ng 2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  nh d huy qu   x∙,th ph thu tØnh  ã  Òn  ¹tc¶nh    ¹ttiÒn  n   c quy ph   c¸o,ph   ®Õ 10.000.000  ng, quyÕt  nh   ®å   ®Þ viÖc    ông    ×nh  ¸p d c¸ch thøc ph¹tbæ       sung,c¸cbiÖn     ph¸p quy  nh  ¹ kho¶n      ®Þ t i 2 vµ kho¶n  §iÒu  cña  3  11  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh,trõtr ng  îp t c l X l    h ch     ê h  í   quyÒn  ö  ông  Êy phÐp  c¬  sd gi   do  quan  µ   íccÊp    Êp  × Chñ   Þch  û   Nh n   trªnc th   t U ban  ©n  ©n  Êp  Ön    Õt  nh  nh  nh d c huy ra quy ®Þ ®× chØ  µnh      ¹m  µ    h viviph v ®Ò nghÞ  ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn    åigiÊy phÐp. Nh n   th quy thu h     3.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c quyÒn  ¹t c¶nh  ph   c¸o, ph¹ttiÒn  n       ®Õ 100.000.000  ng,  dông  ®å ¸p  c¸c  ×nh  h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung, c¸c biÖn     ph¸p quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  2  kho¶n  §iÒu  3  11  ña  c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh, trõtr ng  îp t cquyÒn  ö  ông  l x l    h ch     ê h  í   sd giÊy phÐp  c¬    do  quan  µ   íccÊp    Êp,th× Chñ   Þch  û   Nh n   trªnc     t U ban  ©n  ©n   nh d cÊp tØnh  quyÕt  nh  nh  ra  ®Þ ®× chØ   µnh      ¹m  µ    Þ   ¬  h vi vi ph v ®Ò ngh c quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn    åigiÊy phÐp. n   th quy thu h     §i Ò u 13.­ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña    ¬    quy x ph   c¸cc quan  kh¸c: 1. Ngoµi nh÷ng  êi quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  cña      ng   ®Þ ti§i 11  §i 12  NghÞ   nh   ®Þ nµy,nh÷ng  êicã  Èm  Òn  ö  ¹ttheo    ng   th quy x ph   quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö   ý l X l  viph¹m  µnh  Ýnh  µ     Ön    µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h ch m ph¸thi c¸c h viviph h ch quy  nh   ®Þ trong NghÞ   nh  µy  éc  Ünh  ùc  µ  a   µn    ®Þ n thu l v v ®Þ b qu¶n  ýcña  × nh  ×  ã  l  m th c quyÒn  ö  ¹tnhng  x ph   ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó c¸cquy  nh  ¹ c¸c§iÒu        ®Þ ti     46,47,48 cña Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch 2. Trong  êng  îp    ¹m  µnh  Ýnh  éc  Èm   tr h vi ph h ch thu th quyÒn  ö  ý cña  x l  nhiÒu  ¬  c quan  × viÖc  ö  ýdo  ¬  th   x l   c quan  ô lý®Ç u     ùc hiÖn. th     tiªnth  
 9. 9 C h ¬ n g  IV T h ñ  t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü n h v ù c b ¶ o  v Ö   th ù c v Ë t v µ  ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t §i Ò u 14.­Thñ  ôcxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh:   t   ph     h ch 1­ Thñ  ôc,tr×nh tù xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t      ph     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   v vµ  Óm   Þch  ùc vËt thùc hiÖn  ki d th       theo quy  nh  ¹  Òu            ®Þ ti§i 45, 46, 47, 48, 49 cña Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  l X l    h ch ng 06    n¨m 1995. 2. Tæ     chøc, c¸ nh©n  Þ   ¹ttiÒn     b ph   ph¶inép  Òn  ¹  ¬i ghi trong quyÕt    ti t i     n   ®Þnh  ö  ¹tvµ  îcnhËn        Òn ph¹t, Õu  x ph   ®   biªnlai ti   ghi  n kh«ng  ã        Òn c biªnlai ti   thu ph¹tth×  êibÞ   ¹tcã  Òn    ng   ph   quy kh«ng  ép  ¹t, êicã  Èm  Òn  ö  ¹t n ph   ng   th quy x ph   hµnh  Ýnh  ch ph¶ichØ  â cho  chøc,c¸ nh©n    ¹m  Õt®iÒu, kho¶n,tªn   r  tæ     viph bi        v¨n b¶n,ph¸p luËtm µ   ä    ¹m.         h viph 3. Trõ  êng  îp  ¹t®¬n    tr h ph   gi¶n,c¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  Þ   ö     viviph h ch bx ph¹t®Ò u     ph¶i ® îc lËp  µnh  å  ¬  µ u  ÷ ®Çy     ¹  ¬     th h s v l gi   ®ñ t ic quan  ã  Èm   c th quyÒn  ¹ttrong thêih¹n theo quy  nh  Ön  µnh. ph         ®Þ hi h 4.Khi¸p dông    ×nh       c¸ch thøc tÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m, ngêi v  ti         cã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ithùc hiÖn  ng    ñ tôcquy  nh  ¹ §iÒu    th quy x ph       ®ó c¸cth     ®Þ ti  51 cña Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.Hµng    l X l    h ch   ho¸,tang vËt,ph¬ng  Ön cña     ti   c¸c vô    ¹m  µnh  Ýnh  Þ   Þch    îc chuyÓn    vi ph h ch bt thu,®   giao cho  ¬  c quan  µi t  chÝnh  ïng  Êp    chøc  c c ®Ó tæ  b¸n  u     ®Ê gi¸theo  quy  nh.  Òn  ® îc nép  ®Þ Ti thu    vµo  Kho  ¹c  µ   íc theo  b Nh n   quy  nh.  êng  îp  µng  ®Þ Tr hh ho¸,tang  Ët,ph¬ng    v  tiÖn cña  êibÞ   ö  ¹tsau    ö  ýviph¹m  µ   Þ     û    ng   x ph   khix l     m b tiªuhu hoÆc   Þ     ¹ b tr¶l i   n¬ixuÊtxø  × ngêiviph¹m      th      ph¶ithùc hiÖn      theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   5. Ch Õ       ®é qu¶n  ý,sö  ông  Òn  ¹tthu  îc do    ¹m  µnh  Ýnh  l  d ti ph   ®   viph h ch thùc hiÖn    theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n §i Ò u 15.­Thñ  ôct cquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  µnh  Ò   îcthùc   t  í   sd gi ph h ngh ®     hiÖn theo  Òu  cña  §i 50  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng 7  l X l    h ch ng 06    n¨m 1995. §i Ò u 16.­Thihµnh  Õt  nh  ö  ¹tvµ  ìng chÕ     µnh  Õt     Quy ®Þ x ph   c   thih quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc v v ki d th   vËt: 1. Tæ     chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     b x ph     h ch theo NghÞ   nh   ®Þ nµy ph¶i nghiªm    chØnh    µnh  Õt  nh  ö  ¹tcña  ¬  thih quy ®Þ x ph   c quan, ngêi cã      thÈm  quyÒn  ö  ¹t trong  êih¹n  x ph   th   quy  nh.  Õ u   ®Þ N kh«ng    µnh  thih quyÕt  ®Þnh  ö  ¹tth×  Þ   ìng chÕ     µnh  x ph   b c   thih theo quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ®Þ ti§i 55  l Xö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  l    h ch ng 6    n¨m  1995. 2. Khi ¸p  ông    Ön    d c¸c bi ph¸p  ìng  Õ     µnh  Õt  nh  ö  ¹tvi c ch thih quy ®Þ x ph     ph¹m  µnh  Ýnh, c¬  h ch   quan  µ  êi cã  Èm  Òn  v ng   th quy ph¶itu©n    theo  ×nh tù, tr     thñ tôccìng chÕ        theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 10. 10 §i Ò u 17.­ ¸ dông    Ön    p  c¸c bi ph¸p ng¨n chÆn     ¹m  µnh  Ýnh  vi ph h ch tronglÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt: v v ki d th   1. § Ó     ng¨n  chÆn   Þp  êic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  µ  ¶m     k th     viviph h ch v® b¶o viÖc  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  x l    h ch trong c«ng      t¸cb¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt, v v ki d th     nh÷ng  êivµ  ¬  ng   c quan  ã  Èm  Òn  îc¸p dông    Ön  c th quy ®    c¸cbi ph¸p ng¨n chÆn       viph¹m  µnh  Ýnh    h ch theo  Òu  cña  §i 38  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  l X l    h ch ngµy  th¸ng7  6    n¨m 1995. 2. ThÈ m   Òn,  ×nh  ù,thñ  ôc ¸p  ông    Ön    quy tr t  t d c¸c bi ph¸p  ng¨n  chÆn     vi ph¹m  µnh  Ýnh  µ  ¶m   h ch v® b¶o  Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  vi x ph     h ch trong lÜnh    vùc b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt ® îcthùc hiÖn  v v ki d th         theo  quy  nh  ¹    Òu  ®Þ t i §i c¸c 39, 40, 41, 42, 43, 44  ña            c Ph¸p  Önh  Ò   ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy    l v X l    h ch ng 6 th¸ng7    n¨m  1995. C h ¬ n g  V K hi Õ u  n ¹i, è c¸o v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  t §i Ò u 18.­KhiÕu  ¹i, è c¸o quyÕt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    n      t ®Þ x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt vµ    Õt  Õu  ¹i, è c¸o v v ki d th     gi¶iquy khi n       t ® îcquy  nh      ®Þ nh sau: 1. C«ng  ©n  ã  Òn  è c¸o  íic¬    d c quy t  v   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Ò   Nh n   th quy v nh÷ng  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ña  chøc,c¸ nh©n  µ  è c¸o hµnh      h viviph h ch c tæ     v t    vivi ph¹m  ña  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  c ng   th quy x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt. v v ki d th   2. Tæ     chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh, bÞ     ông    Ön     b x ph   ch   ¸p d c¸c bi ph¸p  ng¨n chÆn   µnh  Ýnh    h ch hoÆc   êi®¹idiÖn  îp ph¸p cña  ä  ã  Òn  Õu  ng     h    h c quy khi n¹i, èc¸o vÒ   Öc  ö  ¹thoÆc     ông    Ön        vi x ph   t ¸p d c¸cbi ph¸p ng¨n chÆn   i víi ä.     ®è    h 3.Thñ  ôc,tr×nh tù,thêih¹n,thÈm  Òn  Õu  ¹i, èc¸o vµ    Õt    t         quy khi n       gi¶i t quy khiÕu  ¹i  è c¸o  ùc  Ön  n ,t   th hi theo  quy  nh  ¹    Òu      cña  ®Þ tic¸c §i 87, 88, 90  Ph¸p  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  X l    h ch ng 6    n¨m  1995.   §i Ò u 19.­ Öc  ö  ý vi ph¹m  i  íingêi cã  Èm   Òn  ö  ¹t  Vi x l     ®è v     th quy x ph   hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt: v v ki d th   Ng êi cã  Èm   Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh    th quy x l    h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   v vµ  Óm   Þch  ùc  Ët  µ   ã  µnh    ki d th v m c h vi s¸ch  Ôu, dung  óng, bao  nhi   t   che    vi ph¹m, kh«ng  ö  ýhoÆc   ö  ýkh«ng  Þp  êi    x l  x l  k th , kh«ng  ng  ®ó møc,  kh«ng  ng  ®ó thÈm  Òn, chiÕm  o¹t,sö  ông    Ðp  Òn b¹c,hµng    quy   ®  d tr¸ph i ti     ho¸,tang  Ët,ph­ v  ¬ng  Ön viph¹m, lµm  ti       c¶n  ël th«ng  µng    îp ph¸p g©y  Öth¹icho    tr  u  h ho¸ h     thi     c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  ×  ú     th tu theo  møc   ,  Ýnh  Êt viph¹m  Ï bÞ   ö  ýhµnh  ®é t ch     s   x l  chÝnh  hoÆc     truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù, n Õu   ©y  Öth¹ivÒ   Ët chÊt   h s  g thi     v     ph¶ibåith ng      ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 11. 11 C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý  µ    Õ    20. Ngh ®Þ n c hi l   t   k v thay th cho quy  nh  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v b¶o  Ö   µ  Óm   v v ki dÞch  ùc  Ët ban  µnh  Ìm  th v   h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 92/CP  µy  th¸ng 11  ng 27    n¨m 1993  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Bé   ëng  é   tr B N«ng  nghiÖp  µ    iÓn N«ng  v ph¸ttr   th«n  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   ­   h íng dÉn    µnh    thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 21.­C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản