Nghị định 79-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
98
lượt xem
2
download

Nghị định 79-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 79-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 79-CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  79­C P  N G µ Y  6­11­1993 C P Q U Y   Þ N H  C HI  Õ T  T HI H µ N H   U Ë T  X U Ê T  B ¶ N ® TI L CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; C¨n  LuËt XuÊt b¶n  µy  th¸ng7  cø      ng 7    n¨m 1993; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u  .Ho¹t®éng  Êt b¶n  ®Þnh  ¹i Ët XuÊt  1    xu   quy  t  Lu   b¶n  å m     Ünh  g c¸cl vùc  s¶n  Êt,in,ph¸thµnh. xu       XuÊt b¶n  È m   å m     ¹  ×nh: s¸ch,tµiliÖu,tranh  ph g c¸c lo ih        ¶nh, ¸p  Ých,   ph   catal«,tê  êi,tê  Êp,  Þch, b¶n  ,    t b¶n  ¹c,cê, truyÒn  n,  Èu   r g l   ®å ¸tl¸  , nh     ®¬ kh hiÖu, c©u  i, cuèn  , b¨ng  m   µnh, ®Ü a   m   µnh, b¨ng  ×nh, ®Ü a     ®è   th   © th   © th   h   h×nh thay s¸ch hoÆc   Ìm      k theo s¸ch.   §i Ò u    µ   íckh«ng  Óm   Öt    È m   íckhixuÊt b¶n, trõtr 2. Nh n   ki duy t¸cph tr          ­ êng  îp néidung    È m   ã  Êu  Öu    ¹m  Òu  LuËt XuÊt  h   t¸cph c d hi viph §i 22    b¶n. Bé   ëng  é   tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Þu  tinch tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  Öc  Óm     th   vi ki duyÖt vµ  Õt ®Þnh  Ön    quy   bi ph¸p xö  ý.  l §i Ò u 3.  gi¶ nãit¹i Ët  Êt  T¸c        Lu Xu b¶n  µ c¸ nh©n,  chøc  l    tæ  s¸ng  ¹ora t   t¸cphÈ m   Ò   Ýnh  Þ,kinh  Õ, v¨n    v ch tr   t  ho¸,x∙ héi,khoa  äc, c«ng       h  nghÖ,    v¨n häc,nghÖ   Ët® îcphæ     íi ×nh    thu     biªnd   h thøc xuÊtb¶n  È m       ph b»ng    Ó  ¹   c¸cth lo i : s¸ng    ãng    t¸c,ph t¸c,chuyÓn  Ó, biªn so¹n, tuyÓn  än, nghiªn cøu, dÞch  th       ch       thuËt. T¸c gi¶cã  Òn      quy phæ   Õn    È m   bi t¸cph th«ng  qua  µ  Êtb¶n,® øng    nh xu     tªn xuÊt b¶n  È m;  ëng  Ën  ót theo  îp  ng  íinhµ  Êt b¶n; cho  êi   ph h nhu b  h ®å v  xu     ng   kh¸csö  ông,söa  ÷a,chó  Ých,dÞch,chuyÓn  Ó,®Ó   õa  Õ     È m    d   ch   th     th   th k t¸cph cña  × nh  µ  ëng    Òn  m vh c¸cquy kh¸ctheo quy  nh  Ò   Òn        ®Þ v quy t¸cgi¶. Nhµ   ícb¶o  é  Òn    n  h quy t¸cgi¶. T¸c    ã  Òn  Õu  ¹ivíi ¬  gi¶c quy khi n     quan  c qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn, l  n   th quy   khëikiÖn  ícToµ      Òn      Þ    ¹m.   tr   ¸n khiquy t¸cgi¶b viph T¸c gi¶chÞu     tr¸chnhiÖm  Ò   éidung    È m   ña  ×nh  ícph¸p luËt.   vn  t¸cph cm tr      
  2. 2 §i Ò u 4.  µ   íc b¶o  ¶m   Òn  Nh n   ® quy s¸ng  ¹o,phæ   Õn    È m   µ  ­ t  bi t¸cph vh ëng  ô xuÊtb¶n  È m   ña  th     ph c c«ng  ©n, tæ  d   chøc  b»ng    Ýnh  c¸cch s¸ch: 1. C Êp   ©n    ng s¸ch    îgi¸,® Æt   µng  i  íic¸c t¸cphÈ m   ã    Þ ®Ó tr    h ®è v       c gi¸tr   vÒ   ýluËn  Ýnh  Þ,v¨n häc    Ö   Ët,khoa  äc  l  ch tr     ­ ngh thu   h c«ng  Ö,  ngh nghiªncøu    khoa  äc; truyÒn  èng  h  th c¸ch  ¹ng; ®èi  íixuÊt b¶n  È m   ôc  ô    ©n   m   v    ph ph v c¸c d téc thiÓu  è, thiÕu    ùc l ng  ò    s  nhi,l  î v trang,vïng  ói,h¶i ®¶o,  ïng  x«i hÎo   n   v xa      l¸nhvµ  ÷ng  Êtb¶n  È m     nh xu   ph quan  äng phôc  ô  Ö m  ô  i ngo¹i tr   v nhi v ®è   . 2. C Êp   ét  Çn  èn u  ng    m ph v l ®é theo  Õ     ch ®é quy  nh  ï hîp  íi® Æc   ®Þ ph   v   ®iÓ m   ¹t®éng  ña    Ünh  ùc  Êtb¶n,in,ph¸thµnh. ho   c c¸cl v xu        3. ¸ dông  ícphÝ   ®∙i®èi víivËn   p  c  u        chuyÓn  Êt b¶n  È m   n   Òn   xu   ph ®Õ mi nói,   ¶o, vïng xa    Îo l¸nhvµ  ôc  ô  Ö m  ô  i ngo¹i  ® h¶i     x«ih     ph v nhi v ®è   . 4. §Çu     t theo quy  ¹ch    ho ®Ó t¨ng cêng  ¬  ë  Ët chÊt,øng  ông    csv    d khoa  häc   ­c«ng  Ö   Ön  i®èi víi   Ünh  ùc  Êtb¶n,invµ    µnh. ngh hi ®¹       l c¸c v xu       ph¸th 5.§Çu   ©n    tng s¸ch ®Ó     kh«iphôc  µ  ©ng  Êp  Ö   èng    Ön  µ   ­   vn c h th th vi Nh n íc,bæ     sung  èn  v s¸ch cho    Ön.   thvi 6.C Êp  ©n    ng s¸ch ®Ó     mua b¶n  th¶o c¸ct¸cphÈ m   ã    Þnhng  a  ­     c gi¸tr   ch ® îcphæ   Õn.   bi 7.  Khen  ëng    Çn  µ  Ët  Êt  i  íic¸c    th tinh th v v ch ®è v   t¸c gi¶  ña  Êt    c xu b¶n ph¶m   ã    Þcao. c gi¸tr   Bé  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ïng víi û   tinc     ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc,Bé  µichÝnh, U K ho   n  T    Ng ©n   µng  µ   íc,Bé   h Nh n   Giao  th«ng  Ën  , v t¶i Tæng  ôc  u  iÖn, Ban  Ët      c B®   V gi¸ ChÝnh  ñ, c¸c Bé,  µnh  ÷u  ph     ng h quan  ã c tr¸ch nhiÖ m   ô  Ó    c th ho¸  Öc  ùc vi th   hiÖn    Ýnh  c¸c ch s¸ch    ¹  Òu  µy  µ  a  µo  Õ   ¹ch  ©n  ghi t i§i n v ® v k ho ng s¸ch  µng  h n¨m. CH ¬NG   II Tæ   CHøC   µ   ¹T  NG   Ê T   V HO ®é XU B¶N Mô C     ÊT   I.XU B¶N §i Ò u  ViÖc  µnh  Ëp  µ  Êt b¶n,c¬  ë  xuÊt b¨ng  m   5.  th l nh xu     s s¶n    © thanh,   ®Ü a   m   µnh,b¨ng  ×nh, ®Ü a   ×nh  íi®©y   äi chung  µ nhµ  Êt b¶n) © th   h   h (d   g  l  xu     ph¶iphïhîp víi        quy  ¹ch,kÕ   ¹ch ph¸ttr Ónsù  ho   ho     i   nghiÖp  Êtb¶n. xu   Muèn  µnh  Ëp  µ  Êt b¶n, ngêi ® øng  u   ¬  th l nh xu       ®Ç c quan  ñ  ch qu¶n ph¶i   cã  å  ¬  öiBé  h s g   V¨n    ho¸ ­Th«ng    å   ¬  å m   ã: tin. s g H c 1.§¬n    µnh  Ëp nhµ  Êtb¶n,cÇn    â:   xinth l  xu     ghir ­Tªn  ¬    c quan  ñ  ch qu¶n; ­ Tªn  êi® øng  u   ¬    ng   ®Ç c quan  ñ  ch qu¶n  hoÆc   êi® îcuû  Òn  ng     quy thay  m Æt   ¬  c quan  ñ  ch qu¶n chØ  o  µ  ®¹ v qu¶n  ýtrùctiÕp nhµ  Êtb¶n; l      xu   ­Tªn  µ  Êtb¶n;   nh xu   ­ T«n    chØ,  ôc  ch,  i îng  ôc  ô, ph¹m    m ®Ý ®è t ph v   vi ph¸thµnh  ï hîp  íi   ph   v  chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô  ña  ¬    v c c quan  ñ ch qu¶n;
  3. 3 ­Trô  ë  ña  µ  Êtb¶n;   s c nh xu   ­Vèn  µ  ån  èn  ña  µ  Êtb¶n  îcc¬    v ngu v c nh xu   ®   quan  µi Ýnh    Ën. t  ch x¸cnh 2. Danh    s¸ch Gi¸m  c, Tæng    Ëp  Ìm    ®è   biªnt k theo  ýlÞch  µ  l  v ¶nh, sè îng  l  biªntËp    viªn. §èi víic¸c tæ        chøc, c¬    quan  µ   íc thuéc  Nh n   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng    µnh  Ëp  µ  Êt b¶n,ph¶icã  ¬ xin th l nh xu       thªm    Õn  ng    ý ki ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  ñ  Þch  û   c Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ §i Ò u  ­ Bé  ho¸ ­ Th«ng    ã  6.   V¨n      tinc tr¸chnhiÖ m   èihîp víi   éi v¨n   ph       H     c¸c häc,nghÖ   Ët,khoa  äc  ü  Ët,c¬    thu   h k thu   quan  ÷u  h quan  quy  nh    ¹    ®Þ c¸c lo it¸c phÈ m   Çn  Èm  nh  éidung  c th ®Þ n  trong c¸ct¸cphÈ m   ícc¸ch m¹ng      tr     Th¸ng  T¸m,  trongvïng bÞ  ¹m  Õm  ò  µ      t chi c v s¸ch dÞch  ña  ícngoµi.   c n  Muèn  Êt b¶n, t¸  xu    i b¶n      È m   ∙  c¸c t¸cph ® quy  nh  Çn  Èm   nh  éi ®Þ c th ®Þ n  dung, nhµ  Êt b¶n, c¬    xu     quan  ñ  ch qu¶n  ph¶i cã    v¨n  b¶n    Þ   Ìm  ®Ò ngh k theo  b¶n  th¶o göiBé      V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinxem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x      §i Ò u 7. 1. Bé     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tintham kh¶o    Õn  ña    chøc      ùa ý ki c c¸ctæ  t«n gi¸ol   chän  µ  v quy  nh  ét  è  µ  Êt b¶n  ®Þ m s nh xu   trung  ng  µ  a   ¬ng    µ   éi, ¬ v ®Þ ph ëH N   thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh  µ  Òn  v mi Trung  ã  Öm   ô  Êt b¶n  c nhi v xu   kinh bæn   µ    v c¸ct¸cphÈ m       ña    chøc      ét     t«n gi¸oc c¸ctæ  t«n gi¸om c¸ch thuËn  Ön.   ti 2.  Öc  Êt  Vi xu b¶n    È m   ña  t¸c ph c c¸c  chøc  éc  tæ  thu trung  ng,  ¬ tØnh,   thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ kh«ng  ã  µ  Êt  c nh xu b¶n  nhµ  Êt    do  xu b¶n Trung  ng  ¬ hoÆc   a  ¬ng  ã    ®Þ ph c t«n chØ  ôc  ch ¬ng  m ®Ý t øng  ¶m   Ö m. ® nhi 3. ViÖc  Êt b¶n  µiliÖu,c«ng  ×nh nghiªncøu, gi¸otr×nh l hµnh  éi   xu   t    tr         u  n  bé  ña    chøc, c¬  c c¸c tæ    quan  µ   íc,tr ng  ihäc, trung häc  µ  ¹y nghÒ   Nh n   ê ®¹       vd  do    µ  Êt  c¸c nh Xu b¶n  Trung  ng  µ  a   ¬ng  ã  ¬ v ®Þ ph c t«n  chØ   ôc  ch  ¬ng  m ®Ý t øng  ¶m   Öm. ® nhi Trêng  îp  µ   Êt  h nh xu b¶n  kh«ng  ¶m   Ö m   îc,m µ   ® nhi ®  c¸c  µiliÖu    t  ®ã kh«ng  nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh doanh, Bé       V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tinxem   Ðt  µ    x v c¸c giÊy  Ðp  Êt b¶n  ph xu   hoÆc   ë   S V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tinxem   Ðt,cÊp  Êy  Ðp  x  gi ph xuÊtb¶n  Õu  µtµi Öu cña  a  ¬ng).   (n l       li ®Þ ph 4. Së    V¨n      ho¸ ­ Th«ng    îccÊp  Êy phÐp  Êt b¶n    µiliÖu kh«ng  tin®   gi   xu   c¸ct     nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh doanh  éc ®Þa  ¬ng    thu   ph bao  å m   µiliÖu tuyªntruyÒn  g t      cæ   ng,  íng  Én    µnh    ®é h d thih c¸c ChØ   Þ, NghÞ   Õt,híng  Én  ü  Ët th   quy   d k thu   s¶n  Êt,phßng  èng  xu   ch thiªntai  Þch  Önh;  í thiÖu   , d b gi i   s¶n  È m,  íng  Én  ph h d sö  ông  µng    û  Õu  éinghÞ, héith¶o. d h ho¸;k y h     5. ViÖc    ©n    in,nh b¶n      ¬ng  c¸o,dù  c¸c®Ò c b¸o    th¶o b¸o    µiliÖu híng   c¸o;t       dÉn  ïng  d cho    éc  éith¶o,héinghÞ; th«ng  c¸c cu h        b¸o khoa  äc,tãm  ¾t luËn  h  t  ¸n  Õn  Ü,  ã  Õn  Ü     ti s ph ti s ®Ó b¶o  Ö   v kh«ng ph¶ixin phÐp,    a       khi® in ph¶icã    ®ñ     ñ tôcquy  nh  ¹ §iÒu  cña  c¸cth     ®Þ t i 20  NghÞ   nh  µy. ®Þ n Ng êi® øng  u   ¬    ®Ç c quan  ñ  ×héinghÞ, héith¶o,ngêi® øng  u     ch tr            ®Ç tæ chøc b¶o  Ö   Ën    v lu ¸n ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   éidung,ph¹m    tr   lu   n     vil hµnh,®èi t ng sö  ông.  u     î   d
  4. 4 §i Ò u  Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õkhinhËn  îcb¶n  8.  th   30  k t    ®  th¶o,nhµ  Êt   xu   b¶n ph¶itr¶lêi     cho      Öc  Êt b¶n,t¸ b¶n,ph¶iký  îp ®ång  íi     t¸cgi¶.Vi xu      i    h  v   gi¶. t¸c Hîp  ng  Êt b¶n  ®å xu   ph¶ighirâ  êigian  Êt b¶n, sè      th   xu     b¶n    Òn  î  in,quy l itr¸ch ,   nhiÖ m  ña      µ  µ  Êtb¶n;thêigian ® îcgi÷quyÒn  Êtb¶n  ña  µ  c t¸cgi¶v nh xu          xu   c nh xuÊtb¶n.   §i Ò u  ChË m   Êt 30  µy  Ó   õkhinhËn  îckÕ   ¹ch  Êtb¶n  ∙  9.  nh   ng k t     ®   ho xu   ® ® îcc¬    quan  ñ  ch qu¶n    Öt,Bé  phª duy   V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinxem  Ðt vµ  Êp  Êy x   c gi   chÊp  Ën  ¨ng  ý  Õ   ¹ch xuÊtb¶n. nh ® k k ho     Nghiªm  Ê m   Öc  c vi chuyÓn  îng giÊy chÊp  Ën  ¨ng  ý  Õ   ¹ch xuÊt nh     nh ® k k ho     b¶n  hoÆc   Êy phÐp  Êtb¶n  íi Êt kú  ×nh  gi   xu   d    h b thøc nµo.   §i Ò u 10. §èi víiviÖc  Êt       xu b¶n  õng    È m,  µ  Êt b¶n  ã  Ó  t t¸cph nh xu   c th huy  ng  èn  ña    chøc,c¸ nh©n  ®é v c c¸c tæ     trong níc®Ó       µnh  Êt b¶n     in,ph¸th xu   phÈ m  th«ng qua  îp ®ång  µ  h  v ph¶i® îc ghirâ        trong kÕ   ¹ch  Êt b¶n  ¨ng    ho xu   ® ký  íi ¬  v   quan  c qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êtb¶n  ã  Èm  Òn. l  n   xu   c th quy §i Ò u    Öc  îp t¸cvíi ícngoµivÒ   Êtb¶n,in,ph¸thµnh  îctiÕn 11. VI h         n   xu        ®    hµnh    ¬  ë  trªn c s c¸c  iÒu   c quèc  Õ  µ   Ýnh  ñ  Öt  ® í  t m Ch ph Vi Nam   ý  Õt  íi k k v  ChÝnh  ñ  ph c¸c  íc hoÆc   n  c¸c  chøc    Ýnh  ñ. Tæ   tæ  phi Ch ph   chøc  èc  Õ  qu t hoÆc   îc Ch Ýnh  ñ  Öt Nam   û  Òn  ®  ph Vi   u quy cho  ¬  c quan  ã  Èm   Òn  ý  c th quy k kÕt. H×nh  thøc hîp t¸cxuÊtb¶n,in,              µnh  ph¸th bao  å m: g ­ Hîp    ÷a nhµ  Êtb¶n    t¸cgi   xu   trong nícvíi µ  Êtb¶n  ícngoµi®Ó   Êt      nh xu   n    xu   b¶n,int¸cphÈ m   ña  çi bªn;      c m  ­ Hîp    íi   chøc  èc  Õ,tæ    t¸cv   tæ  c¸c qu t   chøc    Ýnh  ñ      µ    phiCh ph ®Ó inv ph¸t hµnh  Êt b¶n  È m   ÖtNam     ícngoµi,xuÊt b¶n  È m   ícngoµit¹ ViÖt xu   ph Vi   ën       ph n   i     Nam; ­Hîp    Ò         t¸cv ingiac«ng  cho  ícngoµi; n  ­ Tæ     chøc  iÓn l∙m  Êt b¶n  È m   Öt Nam     íc ngoµivµ  Êt b¶n  tr   xu   ph Vi   ën     xu   phÈ m   ícngoµit¹ ViÖtNam. n    i   K Õ   ¹ch hîp t¸cvíi ícngoµivÒ   Êtb¶n,in,ph¸thµnh  ho           n   xu        ph¶i® îcBé        V¨n ho¸ ­Th«ng       tincho  Ðp. ph §i Ò u    Êt  phÈ m     Êy ph¶ighi: 12. Xu b¶n  trªngi     1.§èivíi      s¸ch ph¶ighi:     B×a          1:T¸c gi¶,tªns¸ch,nhµ  Êtb¶n.   xu   Trang    1: Tªn        t¸cgi¶,tªn s¸ch;tªn ngêi dÞch, ngêi hiÖu  nh  Õu  µ          ®Ý (n l  s¸ch dÞch);sè  tùcña  Çn        thø    l t¸ b¶n,nhµ  Êtb¶n,n¨m  Êtb¶n. i   xu     xu   §èivíi Êtb¶n  È m  u  µnh  éibé     xu   ph lh n   ph¶ighirâ "l hµnh  éibé".       u  n 
  5. 5 §èivíi    s¸ch dÞch    trang 2    ph¶ighi:Tªn     nguyªn b¶n,t¸cgi¶,nhµ  Êt b¶n         xu   nícngoµi,     n¨m  Êtb¶n; xu   N Õ u   Þch  õ  d t ng«n  ÷  ng kh¸c  íing«n  ÷  v  ng nguyªn b¶n ph¶i ghi râ        tªn ng«n  ÷  ,  µ  Êtb¶n,n¨m  Êtb¶n. ng ®ã nh xu     xu   Trang  èis¸ch:Tªn  êichÞu  cu     ng   tr¸chnhiÖ m   Êt b¶n, ngêi biªntËp  éi   xu        n  dung,ngêibiªntËp  ü  Ët,ngêibiªntËp  ü   Ët,ngêitr×nh bµy  ×a,ngêi       k thu       m thu       b    minh  ¹,ngêi söa  ÷a  ho     ch b¶n    è îng    è  Êy  Êp  Ën  ¨ng  ý  Õ   in,s l in,s gi ch nh ® kk ho¹ch  Êt  xu b¶n  hoÆc   è  Êy  Ðp  Êt  s gi ph xu b¶n; c¬  ë    Õ     s in,ch b¶n, ngµy      in xong,ngµy  ép u  Óu.   n l chi B×a      lÎ m∙  è  ©n  ¹   ã  Ó  í thiÖu        È m,  µ  4:Gi¸b¸n    s ph ; lo ic th gi   ; i t¸cgi¶,t¸cph nh xuÊtb¶n.   ViÖc  ×nh bµy  ×a  µ  tr   b v minh  ¹ ph¶iphïhîp víi éidung    È m. ho            n t¸cph 2.  èi víic¸c  Êt  §   xu b¶n  È m   ê  êiph¶i ghi:tªn t¸c gi¶,tªn xuÊt    ph tr           b¶n phÈ m,  µ  Êt b¶n  nh xu   hoÆc   chøc  îcphÐp  Êt b¶n, sè  tæ  ®  xu     b¶n    ¬iin,sè  in,n     giÊy chÊp  Ën  ¨ng  ý  Õ   ¹ch xuÊtb¶n    nh ® k k ho     hoÆc   è  Êy phÐp  Êtb¶n,gi¸ s gi   xu      b¸n lÎ  . 3. §èivíixuÊt b¶n  È m   µ b¨ng  m   µnh,®Ü a   m          ph l  © th   © thanh,b¨ng  ×nh,   h   ®Ü a   ×nh  h ph¶ighitrªnnh∙n b¨ng,®Ü a:    Êt b¶n  È m,  µ  Êtb¶n,tªn         tªnxu   ph nh xu      ch¬ng  ×nh  èc; tªn ngêi chÞu  tr g      tr¸ch nhiÖm   Êt b¶n, ngêi biªn tËp  ¬ng    xu         ch tr×nh,sè  Êy  Êp  Ën  ¨ng  ý  Õ   ¹ch  Êt    gi ch nh ® k k ho xu b¶n, sè    b¶n    µy    in,ng in xong,ngµy  ép u  Óu,gi¸b¸n lÎ m∙  è  ©n  ¹     n l chi         s ph , lo i. §i Ò u    u  Óu  Êtb¶n  È m: 13. L chi xu   ph 1. Trong  êih¹n    µy  Ó   õ khiin xong, c¬  ë    ña    th   haing k t         s in c trung  ng  µ  ¬v ®Þa  ¬ng  ph ph¶inép u  Óu  b¶n    l chi 1  cho  é  B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    b¶n  tin,1  cho  ë   S V¨n     ho¸ ­Th«ng    ë  ¹ . tins t i 2. Trong  êih¹n    th   b¶y  µy  íc khiph¸thµnh  Êt b¶n  È m,  µ  Êt ng tr       xu   ph nh xu   b¶n, tæ    chøc  îc phÐp  Êt b¶n  ®  xu   ph¶inép u  Óu  b¶n    l chi 3  cho  é   B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tintheo  ¬ng  ph thøc chuyÓn    ph¸tnhanh, 4    b¶n  cho    Ön  èc    Th vi Qu gia (nh÷ng  Êtb¶n  È m     íi xu   ph ind  300  b¶n chØ  ép  b¶n); n 1  §èivíic¸c nhµ  Êt b¶n  a   ¬ng, c¸c tæ       xu   ®Þ ph     chøc,c¬    quan  µ   íccña  Nh n   ®Þa  ¬ng  îcphÐp  Êtb¶n,ngoµiviÖc  ép  ph ®  xu       n cho  é  B V¨n     ho¸ ­Th«ng    µ  tinv thviÖn,cßn      ph¶inép    cho  ë  S V¨n     ho¸ ­Th«ng    b¶n. tin2  3.Trong  êih¹n 7  µy  íckhiph¸thµnh,c¬    th     ng tr         quan  Ëp  Èu  Êtb¶n  nh kh xu   phÈ m     ®Ó ph¸thµnh    ph¶inép u  Óu  b¶n    l chi 1  cho  é   B V¨n  ho¸    ­ Th«ng      tin;1 b¶n cho  ë  S V¨n     ho¸ ­Th«ng    ¬inhËp  Èu  Êtb¶n  È m. tinn   kh xu   ph Bé   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Þu  tinch tr¸chnhiÖm   Ën u  Óu  µ  Óm    Þp    nh l chi v ki trak thêinéidung  Êtb¶n  È m      xu   ph trong c¶  íc;  n Së   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Þu  tinch tr¸chnhiÖm   Ën u  Óu  µ  Óm    Þp    nh l chi v ki trak thêinéidung  Êt b¶n  È m   ña  µ  Êt b¶n, cña    chøc  éc  a      xu   ph c nh xu     c¸c tæ  thu ®Þ ph¬ng  µ    Êtb¶n  È m     ¹ ®Þa  ¬ng. v c¸cxu   ph int   i ph
  6. 6 §i Ò u  14. Trªn xuÊt b¶n phÈ m  nép l u chiÓu ph¶i ®ãng  dÊu  "L     u chiÓu",dÊu  ña  ¬    c c quan  µ  ÷  ý  ña  êicã  Èm  Òn  Ìm  v ch k c ng   th quy k theo  ê khai t    do  é  B V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinquy  nh. ®Þ Mô C     2.IN §i Ò u  .C¬   ë    ©n  15   s in,nh b¶n  ®Þnh  ¹i Ët XuÊt  quy  t Lu   b¶n  bao  å m:    g in typ«,èpxÐt,in lâm  èng  ng),in l i(inlôa),in flªx«,in laze,in kh ¾c  ç, in      ( ®å    í             g    roneo, chÕ     b¶n, ®óc  ÷, s ¾p   ÷, ph©n   µ u,  ng  Ðn,  p   ò;    ch   ch   m ®ã x Ð nh kinh   doanh  Êt nhËp  Èu  Ët tthiÕtbÞ   µnh    xu   kh v      ng in;s¶n  Êt vµ  öa  ÷a  ¬  Ý  xu   s ch c kh ngµnh    in,s¶n  Êt vËt liÖu in,d¹y nghÒ       xu           in;insang  b¨ng  m   © thanh,®Ü a   m     © thanh, b¨ng  ×nh, ®Ü a   ×nh; photocoppy, sau  y   äi chung  µ c¬  ë      h   h     ®© g   l   s in, nh©n  b¶n. §i Ò u  .Muèn  µnh  Ëp  ¬  ë    ©n  16   th l c s in,nh b¶n  µdoanh  l  nghiÖp  µ   ­ Nh n íc,ngêi® øng  u   ¬      ®Ç c quan  ñ  ch qu¶n  ph¶icã  å  ¬    µnh  Ëp  öiBé       h s xinth l g   V¨n ho¸ ­Th«ng    å   ¬  å m   ã:    tin. s g H c 1.§¬n    µnh  Ëp trong ®ã     â:   xinth l    ghir ­Tªn  ¬    c quan    Þ  µnh  Ëp; ®Ò ngh th l ­Tªn  äi, ôsë  ña    g     c doanh  tr nghiÖp  in; ­Vèn  µ  ån  èn,cã    v ngu v   chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  µichÝnh; t  ­M ôc  ch, ngµnh  Ò     ®Ý   ngh kinh doanh.   2. LuËn    chøng kinh  Õ    ü  Ët vÒ   µnh  Ëp  t ­ k thu   th l doanh  nghiÖp    Ìm  in,k theo v¨n b¶n    Öt luËn     phª duy   chøng kinhtÕ   ü  Ëtcña  ¬    ­k thu   c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn; quy 3.§ Ò       ¸n kinhdoanh  µ  ù    v d th¶o §iÒu  Ö  chøc  ña    l tæ  c doanh  nghiÖp  in; 4. Danh    s¸ch Gi¸m  c, Phã   ®è   Gi¸m  c, kÕ   ®è   to¸n tr ng  Ìm    ë k theo  ýlÞch l    vµ  ¶nh. §i Ò u    ¬   ë    ©n  17. C s in,nh b¶n  ña  ¬  c c quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc kinh tÕ,    x∙ héi kh«ng     ph¶i lµ doanh     nghiÖp    µ   íc chØ   îc in,nh©n  in Nh n   ®   b¶n    µi c¸c t   liÖu phôc  ô  éibé.ViÖc  µnh  Ëp c¬  ë    ©n    vn    th l   s in,nh b¶n  ãit¹ §iÒu  µy  Bé   n    i n do  V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinquy  nh. ®Þ §i Ò u  18. C¤ng   ©n   Öt  d Vi Nam     tuæi, muèn   ¹t ®éng   ®ñ 18    ho   kinh  doanh    Ò   p  ò,inroneo,photocoppy,inl i   ôa)thñ c«ng,inkh ¾c  c¸cngh Ð nh          í  l     (in    gç, ®ãng  Ðn,  Ët t ngµnh      x v    in,s¶n  Êt vµ  öa  ÷a  ¬  Ý  µnh      xu   s ch c kh ng in,s¶n xuÊt vËt liÖu in;d¹y nghÒ     ©n          in,nh b¶n ph¶i® îc Së       V¨n      ho¸ ­ Th«ng      tincho phÐp  theo  iÒu  Ön  µ  ® ki v quy  Õ   ¹t®éng  Bé   ch ho   do  V¨n  ho¸    ­ Th«ng      tinquy ®Þnh. C¬   ë    ©n  s in,nh b¶n  ña    ©n,  Ëp  Ó  c c¸ nh t th kinh doanh    Ò   ãitrªn   c¸c ngh n     kh«ng  îc in,nh©n  ®   b¶n tem, nh∙n    s¶n  È m,    Êy  ê cã    Þ nh  Òn, ph c¸c gi t   gi¸tr   ti   thu tiÒn,thanh    Òn  Ðc,tÝn  Õu,vÐ   íc,ho¸ ®¬n,            to¸nti (s   phi   c     biªnlaithu chi. .  .),
  7. 7 c¸c lo¹  Êy tê qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ña  chøc,c¬   i gi     l    c tæ    quan  µ   íc,c¸c xuÊt Nh n       b¶n  È m     ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy. ph ghit   i 1  ®Þ n §i Ò u 19. C¬   ë    ©n    s in,nh b¶n chØ   îc in,nh©n  ®   b¶n  Êt b¶n  È m   xu   ph theo quy  nh    ®Þ sau  y: ®© 1.  èi víixuÊt  §   b¶n  È m,  ph nh∙n b¨ng  m   © thanh, b¨ng  ×nh, ®Ü a   m     h   © thanh,®Ü a   ×nh  ña    µ  Êt b¶n    h c c¸c nh xu   ph¶icã  Êy  Êp  Ën  ¨ng  ý  Õ     gi ch nh ® kk ho¹ch xuÊtb¶n  ña  é      c B V¨n     ho¸ ­Th«ng tin. 2. §èivíitµiliÖu xuÊt b¶n            kh«ng nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh doanh; tµiliÖu,        c«ng  ×nh  tr nghiªn cøu, gi¸o tr×nh u  µnh  éi bé  ña    chøc, c¬       lh n   c c¸c tæ    quan  Nhµ   ícthuéc Trung  ng  n    ¬ ph¶icã  Êy phÐp  Êt b¶n  Bé     gi   xu   do  V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tincÊp.   3. §èivíitµiliÖu xuÊt b¶n            kh«ng nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh doanh, tµiliÖu,        c«ng  ×nh  tr nghiªn cøu, gi¸o tr×nh u  µnh  éi bé  ña    chøc, c¬       lh n   c c¸c tæ    quan  Nhµ   ícë    n   c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ ph¶icã  Êy  Ðp  Êt   gi ph xu   b¶n  Së  do  V¨n     ho¸ ­Th«ng    Êp. tinc §i Ò u 20. ViÖc    ©n    in,nh b¶n    c¸c s¶n  È m   ph kh¸c ® îc thùc  Ön     hi theo  quy  nh  ®Þ sau  y: ®© 1. §èi víib¸o,t¹pchÝ, tËp            san  nh  ú  ®Þ k ph¶icã  Êy  Ðp  ña  é       gi ph c B V¨n ho¸ ­Th«ng    Êttr×nh m ét  Çn     tin(xu     l b¶n  èc  µ u  g v l b¶n sao  ¹ nhµ  t  i in). 2. §èi víinh∙n       s¶n  È m   µ  ph v bao  ×  b ph¶i cã  Êy  ¨ng  ý    gi ® k kinh  doanh  theo  µnh  µng, giÊy  í thiÖu  ña  ¬  ë  ng h   gi i   c c s s¶n  Êt ® øng      xu   tªn trªnnh∙n    s¶n phÈ m   hoÆc   bao  ×.B¶n  É u   a    b  m ® inph¶icã  Êu  µ  ÷  ý  ña  êicã     d v ch k c ng   tc¸ch   ph¸p nh©n  øng        ® tªnxinin. Ngoµira,nh÷ng  n  È m   íi y     Ê ph d  ®© cßn  ph¶itu©n    theo c¸cquy  nh:    ®Þ ­  èi víinh∙n  §   s¶n  È m,  µng  ph h ho¸  éc  thu danh  ôc  ¾t  éc  ¨ng  ý  m b bu ® k chÊt l ng theo   î   quy  nh  ña  é   ®Þ c B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr ph¶icã    sè  ¨ng  ý  Êt l ng  c¬  ® k ch  î do  quan  Tiªu chuÈn    l ng    Êt îng  ã  Èm     ­ §o ê ­ Ch l c th quyÒn  Êp;sè  ¨ng  ý  µy  c  ® k n ph¶i® îcintrªnnh∙n s¶n  È m.          ph ­ §èi víinh∙n s¶n  È m,  µng         ph h ho¸  éc  thu danh  ôc  ¾t  éc  ã  m b bu c chøng  nhËn  ï hîp    Èn  Öt Nam   ph   tiªuchu Vi   (TCVN)  ph¶i® îc Tæng   ôc     c Tiªu chuÈn      ­ §o êng   Êt îng cÊp  Êy chøng  Ën  ïhîp tiªuchuÈn  ÖtNam. l ­Ch l   gi   nh ph       Vi   ­§èivíi      nh∙n s¶n  È m   µho¸ dîchay  èc ch÷a  Önh    ph l      thu   b cßn ph¶icã  Êy   gi   cho  Ðp  ph s¶n  Êt do  é   tÕ  xu   B Y  hoÆc   ë   tÕ  Êp  S Y  c theo  Èm  Òn  îcBé  th quy ®  Y  Õ  ©n  Êp. t ph c ­ §èivíic¸c tµiliÖu ghit¹  iÓ m     Òu  NghÞ   nh  µy,c¸c lo¹  Êy            i ® 3, §i 7  ®Þ n  i gi   tê cã    Þ nh  Òn,cã    Þ thu tiÒn,thanh    µ    ¹  Êy  ê qu¶n  ý   gi¸tr   ti   gi¸tr       to¸nv c¸c lo igi t   l  chuyªn  µnh  ña  chøc, c¬  ng c tæ    quan  µ   íc,ph¶i cã  Êy  Æt     ña    Nh n     gi ® in c tæ chøc, c¬    quan  µ   íc cã  Èm   Òn.  Nh n   th quy B¶n  É u   a    m ® in ph¶icã  Êu  µ  ÷   d v ch ký  ña  êi ® øng  u   ¬  c ng   ®Ç c quan. Ph¶i cã  îp  ng  ÷a c¬  ë    íingêi ® îc     h ®å gi   s in v      uû  Òn  ý  îp ®ång  Æt    quy kh  ® in.ChØ   ÷ng  nh doanh  nghiÖp    µ   íc® îcBé  inNh n     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinhoÆc   ë   S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinchØ  nh  íi® îcinnh÷ng  ®Þ m      lo¹ giÊy tênãitrªn.   i     
  8. 8 §i Ò u 21. ViÖc  Êt khÈu, nhËp  Èu  ÕtbÞ   µnh      xu     kh thi   ng in ph¶i® îc Bé     V¨n     ho¸ ­Th«ng    tincho  Ðp. ph Mô C   3 PH¸T  µ NH   Ê T   H XU B¶N  È M PH §i Ò u    èn  µnh  Ëp  chøc    µnh  µ   íc,ngêi® øng  u   22. Mu th l tæ  ph¸th Nh n     ®Ç c¬ quan  ñ  ch qu¶n  ph¶icã  å  ¬    µnh  Ëp  öiBé     h s xinth l g   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    å   tin.H s¬  å m   ã: g c 1.§¬n    µnh  Ëp ph¶ighirâ:   xinth l     ­Tªn  ¬    c quan  ñ  ch qu¶n; ­Tªn  äi,   g  chøc  n¨ng,nhiÖm  ô,®èi t ng phôc  ô  ña  chøc    µnh;   v    î   v c tæ  ph¸th ­Trô  ë;  s ­Vèn  µ  ån  èn,cã    v ngu v   chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  µichÝnh. t  2. LuËn    chøng kinh tÕ    ü  ËtvÒ   µnh  Ëp  chøc    µnh; kÌm    ­ k thu   th l tæ  ph¸th   theo v¨n b¶n    Öt luËn     phª duy   chøng kinhtÕ   ü  Ëtcña  ¬    ­k thu   c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn. quy 3.§ Ò       ¸n kinhdoanh  µ  ù    v d th¶o §iÒu  Ö  ña  chøc    µnh;   l c tæ  ph¸th 4. Danh    s¸ch Gi¸m  c, Phã    ®è   Gi¸m  c, kÕ     ëng, kÌm  ®è   to¸ntr   theo  ýlÞch l    vµ  ¶nh. §i Ò u 23. C«ng  ©n  Öt Nam     tuæi,tæ    d Vi   ®ñ 18    chøc  ã  èn, cã  a   c v   ®Þ ®iÓ m  kinh doanh, muèn   µm  i lý,m ë   öa  µng    l ®¹     ch b¸n, cho    thuª xuÊt      b¶n phÈ m,  mua  b¸n s¸ch  ò; nhµ  Êt  c  xu b¶n  ë   öa  µng    mch ®Ó tuyªn truyÒn, gií      i thiÖu,b¸n  Êt b¶n  È m   ña  ×nh,  µm  ilýb¸n  Êt b¶n  È m   ña      xu   ph cm l ®¹     xu   ph c c¸c nhµ  Êtb¶n  xu   kh¸cph¶i® îcSë        V¨n     ho¸ ­Th«ng    ë  ¹ cho  Ðp. tins t   i ph §i Ò u 24. §¹ilý,cöa  µng    îc nhËn  Êt b¶n  È m   ã  ®¬n       h chØ ®   xu   ph c ho¸  cña  chøc    µnh  µ   íc,nhµ  Êtb¶n  µ  tæ  ph¸th Nh n   xu   v ph¶ib¸n  ng      ®ó gi¸quy  nh   ®Þ ghitrªnxuÊtb¶n  È m.      ph Nghiªm  Ê m   i lý,cöa  µng  c ®¹     h ph¸t hµnh  µ    v cho thuª nh÷ng  Êt      xu b¶n phÈ m   ã  éi dung    ¹m  Òu  vµ  Òu  LuËt  Êt  cn  viph §i 20  §i 22  Xu b¶n; nh÷ng  Êt   xu   b¶n  È m   ∙  ã  Önh    åi, Ê m  u  µnh,tiªuhuû. ph ®cl thu h  c lh    §i Ò u    Öc  ÊtkhÈu,nhËp  Èu  Êtb¶n  È m     îcBé    25. Vi xu     kh xu   ph ph¶i®   V¨n ho¸ ­Th«ng       tincho  Ðp. ph ViÖc  Êt khÈu,nhËp  Èu    Êt b¶n  È m   xu     kh c¸cxu   ph kh«ng  nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinhdoanh  Bé    do  V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinquy  nh. ®Þ Nghiªm  Ê m   Öc  Êt khÈu, nhËp  Èu  Êt b¶n  È m   ã  éidung    c vi xu     kh xu   ph cn  vi ph¹m  Òu  LuËt XuÊt b¶n. §i 22     
  9. 9 C H ¬NG   I II QU¶N   ý  µ   íC  Ò   Ê T   L NH N V XU B¶N §i Ò u 26. Côc  Êt    Xu b¶n  µ c¬  l   quan  chøc n¨ng  óp  é   ëng  é     gi B tr B V¨n ho¸ ­ Th«ng    ùc hiÖn  Öc     tinth   vi qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     Ünh  ùc  Êt b¶n,in, l  n   c¸c l v xu      ph¸thµnh    trong c¶  íc.  n NhiÖ m   ô, quyÒn   ¹n  ña  ôc  Êt  v  hc C Xu b¶n  Bé   ëng  é   do  tr B V¨n ho¸    ­ Th«ng    tinquy  nh. ®Þ §i Ò u  .NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ë  ho¸ ­ Th«ng    Chñ  27   v v quy h c S V¨n      tindo  tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ quy  nh  ®Þ theo  sù  ©n  Êp  ña  é  ph c c B V¨n    ho¸ ­Th«ng tin. T¹im ét  è  a   µn    s ®Þ b quan  äng,Bé   ëng  é   tr   tr B V¨n      ho¸ ­ th«ng    ã  Ó  tinc th giao thªm cho  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng, Së  ¬  V¨n ho¸    ­ Th«ng    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  tinnhi v  h qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   Êt b¶n    l  n   xu   trªn ®Þa  µn,l∙nhthæ. b   §i Ò u 28. Nhµ   Êt b¶n, c¬  ë    chøc    µnh  µ    chøc,   xu     s in,tæ  ph¸th v c¸c tæ    c¬ quan  µ   íc,c¸ nh©n  Nh n     kh¸c cã  µnh  Ých    th t trong c¸clÜnh  ùc  Êt b¶n,in,    v xu      ph¸thµnh  îckhen  ëng    ®  th theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n Ch Ýnh  ñ  ph tÆng    ëng  gi¶ith cho  Êt b¶n  È m   ã    Þ cao  xu   ph c gi¸tr   qua  Öc  vi xÐt chän    trongtõng thêigian nhÊt ®Þnh.          §i Ò u 29.    Tæ chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  Ët XuÊt     ch viviph Lu   b¶n  Þ   ö  bx ph¹thµnh  Ýnh      ch nh sau: 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  (n¨m tr¨m  µn)  ng  n   000. 000    ng ®å ®Õ 2.    (hai tr Öu)®ång; n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ã  Ó  ¹t®Õ n     i    ct ti     th c th ph   10. 000. 000    (mêi tr Öu)®ång  i  íihµnh    Êt b¶n, in,nh©n   i   ®è v   vixu      b¶n, ph¸thµnh  Êt b¶n     xu   phÈ m   ∙  ã  Õt  nh    åi,tÞch    Ê m  u  µnh  ® c quy ®Þ thu h   thu,c lh hoÆc  ph¶itiªuhuû;      xuÊtb¶n  È m   ã  éidung    ¹m  Òu  LuËt XuÊt b¶n.   ph cn  viph §i 22      2.  ¹t tõ  Ph   300.000  (ba tr¨m  µn)  ng   n  1.000.000  ét  iÖu) ng ®å ®Õ (m tr   ®ång; n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ngnÆng  × cã  Ó  ¹t®Õ n     ct ti     th   th ph   5.000.000 (n¨m  iÖu)   tr   ®ång  i  íic¸c hµnh    Êt  ®è v     vi xu b¶n, in,nh©n     b¶n, ph¸thµnh      kh«ng  ã  Êy c gi   phÐp,  chuyÓn  îng  Êy  Ðp;  ùc  Ön  nh gi ph th hi kh«ng  ng  éi dung    ®ó n  ghi trong  giÊy phÐp; söa  ÷a,tÈy xo¸giÊy phÐp.     ch         3.  ¹t tõ 50.000  Ph     (n¨m  ¬i ngµn)  ng  n   m  ®å ®Õ 200.000  (haitr¨m  µn)   ng   ®ång; n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ngnÆng  × cã  Ó  ¹t®Õ n     ct ti     th   th ph   1.000.000 (méttr Öu)    i   ®ång  i víic¸c hµnh      ¹m  ®è       viviph quy  nh  Ò   ép u  Óu  Êt b¶n  È m;  ®Þ v n l chi xu   ph c¶n  ë viÖc  Êt  tr   xu b¶n, in,nh©n      b¶n, ph¸t hµnh  Êt      xu b¶n  È m   îp  ph h ph¸p;   kh«ng  ©n  ñ    tu th c¸c quy  nh      Êt b¶n  È m   ®Þ ghi trªnxu   ph quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 20 LuËt XuÊt    b¶n  µ  Òu  cña  v §i 12  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 4.§èivíi   µnh      ¹ kho¶n      cña  Òu  µy  Õu  ©y  Ëu         hc¸c vighit   i 1,2,3  §i n n g h qu¶ nghiªm  äng  tr hoÆc   iph¹m  ã  Ó  Þ   ¹t tõ  ®Õ n   lÇn  è  î thu  Êt t¸  c th b ph   1  3  s li   b  chÝnh.
  10. 10 5. NgoµiviÖc  Þ  ö  ¹ttheo      b x ph   quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m         cña  Òu  ®Þ t    i 1,2,3, 4  §i nµy,tuú theo     møc      ¹m  chøc,c¸ nh©n    ¹m  ®é viph tæ     viph cßn  ã  Ó  Þ  nh   c th b ®× chØ   ¹t®éng  Êt  ho   xu b¶n, thu  åi giÊy  Ðp,  Þch    h  ph t thu  ¬ng  Ön    ¹m, ph ti vi ph   tÞch      û  Êtb¶n  È m   thu,tiªuhu xu   ph hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s  §i Ò u    Öc  ö  ýc¸cviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þnh  ¹  Òu  cña  30. Vi x l       h ch quy  ti §i 31  NghÞ   nh  µy  ®Þ n theo thÈm  Òn, thñ tôc®∙  îcquy  nh  ¹ c¸c§iÒu  vµ    quy    ®  ®Þ t    i 33  34  Ët  Êt  Lu Xu b¶n  µ  ¬ng  ,Ch ¬ng  Ph¸p  Önh  ö   ¹tvi ph¹m  µnh  v Ch II  IV  l X ph     h chÝnh  µy  th¸ng11  ng 30    n¨m  1989. CH ¬NG   IV §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u 31. é    B V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tinquy  ¹ch  ¹  µn  é  Ö   èng    ho lito b h th tæ chøc  µ  Êt b¶n, c¬  ë    chøc    µnh  nh xu     s in,tæ  ph¸th trong c¶  íc;ban  µnh     n  h quy chÕ   ¹t®éng  ña  µ  Êt b¶n, c¸c lo¹  ¬  ë    chøc  ho   c nh xu       i s in,tæ  c ph¸thµnh; x©y      dùng  Õ   ¹ch  o   ¹o,båi dìng  k ho ®µ t     c¸n  é; t¨ng cêng  chøc  µ  Ön  b    tæ  v bi ph¸p  qu¶n  ýNhµ   íc ®Ó     l  n  ph¸thuy      ña  ¹t®éng  Êt b¶n  vaitrß c ho   xu   theo quy  nh   ®Þ cña  Ët XuÊt  Lu   b¶n. Uû  ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ quy  ¹ch ho   l¹ h Ö   èng  chøc  Êt b¶n, in,ph¸thµnh  ¹  a   ¬ng  i th   tæ  xu        ti®Þ ph theo quy  ¹ch ho   chung  ña  c Trung  ng; t¨ng cêng  chøc  µ  Ön  ¬    tæ  v bi ph¸p  qu¶n  ýNhµ   íc trªn l  n    ®Þa  µn,l∙nhthæ. b     §i Ò u 32. §èi víinhµ  Êt       xu b¶n, doanh    nghiÖp    chøc  in,tæ  ph¸thµnh    Nhµ   íc,c¬  ë    ©n   n   s in,nh b¶n, ph¸t hµnh  ña      c c«ng  ©n,  Ëp  Ó, tæ  d t th   chøc  thµnh  Ëp vµ  ¹t®éng  íckhiban  µnh  Ët XuÊt  l   ho   tr     h Lu   b¶n  Òu  d ph¶i®¨ng  ý  ¹     k li . Bé V¨n      ho¸ ­ Th«ng    û   tin, ban  ©n  ©n  U nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng    vµo  c¨n cø  quy  ¹ch chung,®iÒu  Ön  µ    Èn  ho     ki v tiªuchu quy  nh  ¹  Ët ®Þ tiLu   XuÊt b¶n  µ  v NghÞ   nh  µy,quyÕt ®Þnh  Öc  Êp  ¹giÊy phÐp  ¹t®éng. ®Þ n    vi c l   i   ho   §i Ò u  .Bé  ho¸ ­ Th«ng    ïng    é,  µnh  ÷u  33   V¨n      tinc c¸c B ng h quan  ã  c tr¸ch   nhiÖ m   ô  Ó    Öc  ùc hiÖn    Ýnh  c th ho¸ vi th   c¸c ch s¸ch ®èi víi ¹t®éng  Êt b¶n,        ho xu     b¶o  ¶m   Òn  ® quy s¸ng  ¹ovµ  t   phæ   Õn    È m,  Òn  ëng  ô  Êt b¶n  bi t¸cph quy h th xu   phÈ m   ña  c c«ng  ©n, tæ  d   chøc  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy. ®Þ t  i 4  ®Þ n §i Ò u  .Bé  ho¸ ­ Th«ng    ïng  íiBé  ¹igiao  ã  34   V¨n      tinc v   Ngo   c tr¸chnhiÖ m     tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    t  ph ban  µnh  h NghÞ   nh  Ò   Öc  ®Þ v vi phæ   Õn    È m   bi t¸cph cña c«ng  ©n, tæ  d   chøc  ÖtNam     ícngoµivµ  Öc  Êtb¶n,in, Vi   ra n     vi xu         µnh  ph¸th cña  chøc,ngêinícngoµië  ÖtNam.  tæ         Vi   §i Ò u    ÷ng  35. Nh quy  nh  ña  Ýnh  ñ  íc®©y     íiLuËt XuÊt  ®Þ c Ch ph tr   tr¸ v   i   b¶n  µ  v NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i  b
Đồng bộ tài khoản