Nghị định 79/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
166
lượt xem
7
download

Nghị định 79/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 79/CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 79/CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  79/C P n g µ y   C 19 th¸ng 6 n¨ m   1997 q ui  Þ n h ® x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh v ù c q u ¶ n   ý l N h µ  n íc v Ò  b u  c h Ý n h, vi Ô n  th«ng v µ  t Ç n s è  v« tuy Õ n  ® i Ö n C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 06    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  u  iÖn, c B® Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1.­Ph vi® chØnh: 1. Vi  ¹m  µnh  Ýnh    ph h ch trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   u  Ýnh, l  n   b ch   viÔn th«ng  µ  Çn  è  tuyÕn  iÖn  íi®©y   äilµ viph¹m  µnh  Ýnh  Ò   v t s v«  ® (d   g     h ch v bu  Ýnh, viÔn  ch   th«ng  µ  Ên  è  tuyÕn  iÖn)  µ hµnh    è    v t s v«  ® l  vic ý hoÆc   ý  v«  cña  chøc,c¸nh©n    ¹m    tæ     viph c¸cquy  ¾c  t qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   u  Ýnh,viÔn  l  n   b ch   th«ng  µ  Çn  è  tuyÕn  iÖn  µ   a  n   v t s v«  ® m ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh    h sù  µ  v theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtph¶ibÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.      x ph     h ch 2. Vi  ¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh, viÔn    ph h ch v b ch   th«ng  µ  Çn  è  tuyÒn  v t s v«  ®iÖn  quy  nh  ®Þ trong NghÞ   nh  µy    ®Þ n bao  å m: g a)  ph¹m  Vi  trong  Õt lËp, b¶o  ¶m   toµn, th«ng  èt m¹ng íibu  thi     ® an    su   l  chÝnh;cung  Êp  µ  ö  ông  Þch  ô  u  Ýnh;ph¸thµnh,l hµnh,sö  ông,   c vsd d v b ch     u   d   xuÊtkhÈu,nhËp  Èu      kh tem  u  Ýnh; b ch b)  ph¹m  Vi  trong thiÕtlËp,b¶o  ¶m   toµn,th«ng  èt m¹ng íiviÔn       ® an    su   l  th«ng;cung  Êp  µ  ö  ông  Þch  ô  Ôn    c vsd d v vi th«ng; c) Vi  ¹m    ph trong qu¶n  ý,sö  ông    l  d phæ   Çn  è  tuyÕn  iÖn  µ  Õt t s v«  ® v thi   bÞ    ãng  tuyÒn  iÖn; ph¸ts v«  ® d)  ph¹m  Ò     íc,phÝ   u  Ýnh, viÔn  Vi  v gi¸,c   b ch   th«ng  µ  Çn  è  tuyÕn  v t s v«  ®iÖn; e)    ¹m  Ò     Èn  Vi ph v tiªuchu c«ng  Ö,  ÕtbÞ   ¹ng íi l¾p  Æt,  Óm   ngh thi   m l ; ® ki tra, Öu   hi chØnh  ÕtbÞ; x©y  ùng  thi     d c«ng  ×nh chuyªn ngµnh  u  Ýnh,viÔn  tr     b ch   th«ng.
 2. 2 §i Ò u    èit ng ¸p dông: 2.­§  î     1. M äi  chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh,   tæ     ch viviph h ch v b ch   viÔn th«ng  µ  Çn  è  tuyÕn  iÖn  u   Þ   ö  ¹ttheo  v t s v«  ® ®Ò b x ph   quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtvÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh      x ph     h chÝnh  ã  ªnquan. c li   Tæ   chøc, c¸  ©n   íc ngoµi cã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   u    nh n   h vi vi ph h ch vb chÝnh, viÔn    th«ng  µ  Çn  è  tuyÕn  iÖn      v t s v«  ® trªnl∙nhthæ, vïng  Æc   Òn    ® quy kinh tÕ, vïng thªm  ôc ®Þa   ña  Öt Nam   ×  Þ   ö  ¹tnh  i  íitæ       l  c Vi   th b x ph   ®è v   chøc,   c¸ nh©n  Öt Nam,  õtr ng  îp ®iÒu  cquèc  Õ  µ   Öt Nam   ý  Õt    Vi   tr   ê h   í  t m Vi   k k hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c. 2. ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  i víi êicha  µnh    ã  µnh    x ph     h ch ®è    ng   th niªnc h vi vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh, viÔn     h ch v b ch   th«ng  µ  Çn  è  tuyÕn  iÖn  v t s v«  ® thùc hiÖn    theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   Kho¶n  §iÒu  vµ  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ®Þ ti  a  1  5  §i 6  l X lýviph¹m  µnh  Ýnh.    h ch §i Ò u    3.­ Nguyªn  ¾c  ö  ¹t: t x ph 1. ViÖc  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  i  íic¸c hµnh      ¹m  µnh    x ph     h ch ®è v     vi vi ph h chÝnh  Ò   u  Ýnh, viÔn  v b ch   th«ng  µ  Çn  è  tuyÕn  iÖn  v t s v«  ® ph¶i do  êi cã    ng   thÈm  Òn  quy quy  nh  ¹    Òu    vµ  NghÞ   nh  µy  Õn  µnh  ®Þ t i §i 23, 24  25  c¸c ®Þ n ti h theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2. M äi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh, viÔn    h viviph h ch v b ch   th«ng  µ  Çn  è  vt s v«  Õn  iÖn  tuy ® ph¶i® îcph¸thiÖn  Þp  êivµ      k th   ph¶ibÞ   nh    ®× chØ ngay.ViÖc    xö  ¹tph¶i® îctiÕn hµnh  ph        nhanh  ãng,c«ng  ch   minh.M äi  Ëu    h qu¶  viph¹m   do    hµnh  Ýnh  ©y    ch g ra ph¶i® îckhÈn  ¬ng  ¾c  ôc     tr kh ph theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Tæ  chøc, c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh, viÔn     ch viviph h ch v b ch   th«ng  µ  Çn  è  tuyÕn  iÖn  ©y  Öth¹ivËt chÊt th× ph¶ibåith ng  v t s v«  ® g thi              ê theo   quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët.§èi víithiÖth¹i®Õ n   lu          1.000.000  ng  µ       ®å m c¸c bªn kh«ng  ù tho¶  Ën  îc th×  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tquyÕt  nh  t  thu ®   ng   th quy x ph   ®Þ møc   båith ng; nh÷ng  Öth¹itrªn1.000.000 ®ång  îcgi¶iquyÕt   ê   thi         ®    theo  ñ tôc tè th       tông d©n  ù.   s 3. M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh, viÔn    h viviph h ch v b ch   th«ng  µ  Çn  è  vt s v«  Õn  iÖn  tuy ® chØ  Þ   ö  ¹tm ét  Çn.M ét  êithùc hiÖn  Òu  µnh      b x ph   l  ng     nhi h vivi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh,viÔn  h ch v b ch   th«ng  µ  Çn  è  tuyÕn  iÖn  ×  Þ   v t s v«  ® th b xö  ¹tvÒ   õng  µnh      ¹m.  Òu  êi cïng  ùc  Ön  ét  µnh      ph   t h vi vi ph Nhi ng   th hi m h vi vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh,viÔn  h ch v b ch   th«ng  µ  Çn  è  tuyÕn  iÖn  × m çi  v t s v«  ® th   ngêiviph¹m  u   Þ  ö  ¹t.    ®Ò b x ph 4. ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh,viÔn    x ph     h ch v b ch   th«ng  µ  Çn  è  vt s v«  Õn  iÖn  tuy ® ph¶i c¨n  vµo  Ýnh  Êt, møc       ¹m,  ©n   ©n;   cø  t ch   ®é vi ph nh th   nh÷ng  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  Õtt¨ng nÆng   t ti   nh t ti     quy  nh  ¹    Òu  vµ    ®Þ t i §i 7  8 c¸c Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh    Õt  nh  ×nh  l X l    h ch ®Ó quy ®Þ h thøc,biÖn    ph¸p,  møc  ö  ¹tthÝch  îp. x ph   h 5. Kh«ng  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong  êng  îp  éc  ×nh  Õ  tr h thu t th cÊp  Õt,phßng  Ö   Ýnh  ¸ng, sù  Ön  Êt  ê,  thi   v ch ®   ki b ng hoÆc     ¹m   µnh  vi ph h chÝnh  trong    ang  ¾ c   Önh  ©m   Çn  khi ® m b t th hoÆc     Önh  c¸c b kh¸c lµm  Êt    m kh¶  n¨ng  Ën  nh thøc hoÆc   iÒu  Ón  µnh    ña  × nh.   ® khi h vic m
 3. 3 6. Nghiªm  Ê m   Öc  ÷ l¹ c¸c vô    ¹m  ã  Êu  Öu  éiph¹m    ö    c vi gi       viph c d i hi t   ®Ó x ph¹thµnh  Ýnh.   ch §i Ò u    êihiÖu  ö  ¹t: 4.­Th   x ph 1. Thêi hiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh, viÔn      x ph     h ch v b ch   th«ng  µ  v tÇn  è  tuyÕn  iÖn  µ m ét  s v«  ® l  n¨m,  Ó   õ ngµy    ¹m  µnh  Ýnh  îc thùc k t  viph h ch ®    hiÖn  õtr ng  îp quy  Þnh  ¹ c¸cKho¶n  vµ  §iÒu  µy. tr   ê h   d t    i 2  3  n 2. ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µhain¨m  Ó   õ ngµy    ¹m       x ph     h ch l    k t  viph hµnh  Ýnh  îc thùc  Ön  i  íihµnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò     íc, ch ®  hi ®è v   vi vi ph h ch v gi¸,c   phÝ  u  Ýnh,viÔn  b ch   th«ng  µ  Çn  è  tuyÕn  iÖn;vÒ   ©y  ùng  v t s v«  ®  xd c«ng  ×nh  tr chuyªn  µnh  u  Ýnh, viÔn  ng b ch   th«ng;xuÊt khÈu, nhËp  Èu        kh tem  u  Ýnh; b ch   s¶n  Êttem  u  Ýnh  xu   b ch gi¶. 3. §èivíic¸ nh©n  Þ   ëitè,truytè hoÆc   ã  Õt  nh  a  ô  ra       b kh         c quy ®Þ ® v ¸n    xÐt  ö  x theo  ñ  ôc tè tông  ×nh  ù  µ   ã  Õt  nh  nh  th t     h s m c quy ®Þ ®× chØ  iÒu    ® tra hoÆc   nh  ®× chØ  ô    ×  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Õu  µnh    ã  v ¸n,th b x ph     h ch n h vic dÊu  Öu    ¹m  µnh  Ýnh;thêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  hi viph h ch    x ph     h ch trong tr  ­ êng  îp nµy  µba  h  l   th¸ngkÓ   õngµy  ã  Õt ®Þnh  nh    t  c quy   ®× chØ. 4. Qu¸  êih¹n  ãit¹ c¸cKho¶n  vµ  §iÒu  µy  × kh«ng  ö  ¹tnhng    th   n   i     1  2  n th   x ph   cã  Ó    ông    Ön  th ¸p d c¸c bi ph¸p  quy  nh  ¹    iÓ m     vµ  Kho¶n  §iÒu  ®Þ ti ® c¸c a, b  d  3  5 NghÞ   nh  µy. ®Þ n 5. Trong  êih¹n  îcquy  nh  ¹      th   ®   ®Þ t i Kho¶n    vµ  §iÒu  µy  Õu    c¸c 1, 2  3  nn c¸ nh©n,  chøc  ã    ¹m  µnh  Ýnh  íi hoÆc   è  ×nh  èn tr¸nh,c¶n  ë tæ  c viph h ch m  ct tr     tr   viÖc  ö  ¹tth×  êihiÖu  ö  ¹ttÝnh  õ thêi®iÓ m   ùc hiÖn    ¹m  µnh  x ph   th   x ph   t    th   viph h chÝnh  íi hoÆc   õ thêi®iÓ m   µnh    èn tr¸nh,c¶n  ëviÖc  ö  ¹tchÊ m   m  t    h vitr     tr   x ph   døt. §i Ò u    h×nh  5.­C¸c  thøc xö  ¹t:   ph 1. §èivíim çi    ¹m  µnh  Ýnh, c¸ nh©n  chøc    ¹m       viph h ch    tæ  viph ph¶ichÞu    m ét  trong c¸ch×nh     thøc xö  ¹tchÝnh:   ph   a) C¶nh    c¸o; b) Ph¹ttiÒn.     2. Tuú    theo  Ýnh  Êt,møc  é    ¹m, c¸ nh©n, tæ  t ch   d viph       chøc    ¹m  µnh  viph h chÝnh  cßn  Þ    ông  ét  è  b ¸p d m s hoÆc   Òu  ×nh  nhi h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: a) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp;    sd gi   b) TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh.    ti     d ®Ó viph h ch   3. Ngoµi c¸c  ×nh  h thøc  ö  ¹t chÝnh,  ö  ¹t bæ   x ph   x ph   sung nªu trªn,c¸    nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh  tæ  vi ph h ch cßn  ã  Ó  Þ   dông  ét  c th b ¸p  m hoÆc     c¸c biÖn  ph¸p kh¸c:   a)  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     li t tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y    ch g ra hoÆc   éc    ìc«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp; bu th¸od   tr   d tr¸ph   i b) Buéc  ùc hiÖn  ÷ng  Ön    th   nh bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ô m     kh ph t tr   nhi m«i tr ng  èng,l©y landÞch  Önh  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y  ês     b do    h ch g ra;
 4. 4 c) Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    i víi ÷ng    b   ê thi     viph h ch g ra ®è    nh thiÖth¹i®Õ n      1.000.000 ®ång;   d) Buéc    û  Ët phÈ m   ©y  ¹icho    tiªuhu v   g h  søc  Îcon  êi,v¨n ho¸ phÈ m   kho   ng       ®éc  ¹i h. 4. H×nh    thøc  ö  ¹thµnh  Ýnh, xö  ¹tbæ   x ph   ch   ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p    ¸p dông  i  íitõng  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh, viÔn  ®è v   h viviph h ch v b ch   th«ng  µ  v tÇn  è  tuyÕn  iÖn  îcquy  nh  ô  Ó  ¹ Ch ¬ng  , s v«  ® ®  ®Þ c th t  i II NghÞ   nh  µy.   ®Þ n C¸c  ×nh  h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  chØ  îc¸p dông  Ìm  ®    k theo   h×nh  thøc xö  ¹tchÝnh  õkhicÇn  Õt¸p dông    Ön    ph   tr     thi     c¸cbi ph¸p quy  nh  ¹   ®Þ t i c¸c ®iÓ m       Kho¶n  §iÒu  µy    a, b, d  3  n trong tr ng  îp    ¹m  µnh  Ýnh  ∙    ê h viph h ch ® h Õt  êihiÖu  ö  ¹t. th   x ph 5. Khi ¸p dông  ×nh       h thøc  ¹ttiÒn,møc  ¹tcô  Ó  i víim ét  µnh    ph     ph   th ®è     h vi vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh, viÔn    h ch v b ch   th«ng  µ  Çn  è  tuyÕn  iÖn  µ v t s v«  ® l  møc  trung b×nh  ña    c khung  ¹ttiÒn t ng  ph    ¬ øng  íi µnh      îcquy  nh  ¹ v  h vi®ã ®   ®Þ ti   NghÞ   nh  µy;n Õu    ¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   × møc  ¹ttiÒn cã  Ó  ®Þ n  viph c t ti   nh th   ph     th gi¶m  èng  Êp  ¬n  ng  xu th h nh kh«ng  îcgi¶m    ®  qu¸ møc  èithiÓu  ña  t  c khung  ¹t ph   tiÒn;n Õu    ¹m  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×    viph c t ti     th møc   ¹ttiÒn  ã  Ó  ph   c th t¨ng lªn    cao  ¬n  ng  h nh kh«ng  îcvîtqu¸ møc  èi a  ña  ®     t   c khung  Òn ph¹t. ® ti   C h ¬ n g  II Vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  v Ò  b u  c h Ý n h, vi Ô n th«ng v µ t Ç n s è  v « tuy Õ n  ® i Ö n; h × n h  thøc v µ  m ø c  x ö  p h ¹t M ô c  1 Vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong vi Ö c thi Õt l Ë p m ¹ n g  líi, ¶ o  ® ¶ m  a n   b to µ n, th«ng s u è t m ¹ n g  líi u  c h Ý n h; c u n g  c Ê p  v µ  s ö  d ô n g  d Þ c h   b v ô  b u  c h Ý n h; x u Ê t k h È u, n h Ë p  k h È u  te m  b u  c h Ý n h; h × n h  thøc v µ  m ø c  x ö  p h ¹t §i Ò u    ö  ¹tviph¹m  Ò   ÕtlËp  ¹ng íi u  Ýnh: 6.­X ph     v thi   m l   ch b 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víihµnh      vikh«ng khaib¸o  µm  ñ tôc cÊp  ¹ giÊy  Ðp  ÕtlËp  ¹ng íibu    l th     l i ph thi   m l  chÝnh    Êy phÐp  Þ  Êt  khigi   b m hoÆc   Þ    áng. b hh 2. Ph¹t tiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    ö  ®å ®è v   vi s dông  ¬ng  Ön  Ën  ph ti v chuyÓn  u  Ýnh  ïng    b ch d ®Ó chuyªn chë  µng    h ho¸,chë    ngêitr¸quy  nh  ña  ¬     i ®Þ c c quan  µ   íccã  Èm  Òn, hoÆc   ö  ông  Nh n   th quy   sd trang  thiÕtbÞ  u  Ýnh    b ch chuyªn dïng kh¸ckh«ng  ng  ôc  ch.       ®ó m ®Ý 3. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®«ng  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh  Þ    v sau  y: ®© a) ThiÕp  Ëp m¹ng íi u  Ýnh    l  l   ch b kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ®Þ trong giÊy phÐp;    
 5. 5 b) §ãng, m ë     êng    ªntØnh,quèc  Õ      c¸c ® th li     t bao  å m   viÖc  ng, m ë   g c¶  ®ã   c¸cbu  ôc  ¹idÞch,bu  ôc  Óm    c ngo     c ki quan kh«ng  ã  Õt  nh  ña  ¬  c quy ®Þ c c quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn; n   th quy c)Söa  ÷a,tÈy xo¸giÊy phÐp  ÕtlËp m¹ng íi u  Ýnh;   ch         thi     l   ch b d) Sö  ông  Êy phÐp  ÕtlËp m¹ng íi u  Ýnh    êih¹n.  d gi   thi     l   ch b qu¸ th   4. Ph¹ttiÒn  õ 20.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 30.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi thiÕt lËp  ¹ng íibu  Ýnh    m l   ch kh«ng  ã  Êy  Ðp  ña  ¬  c gi ph c c quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn; quy 5. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   xung  dông  íic¸c hµnh      ¹m  ¹  Òu  ¸p  v    viviph t i §i nµy: TÞch    thu tang  Ët,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  i v  ti     d ®Ó viph h ch ®è   víi   ¹m    ph quy  nh  ¹ Kho¶n  vi ®Þ t i 4. §i Ò u    ö  ¹tviph¹m  Ò   7.­X ph     v b¶o  ¶m   toµn,th«ng  ètcña  ¹ng  ® an    su   m l i u  Ýnh: í  ch b 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víi ét   m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a) Lµ m   Þch    d chuyÓn  Þ  Ý,lµm  v tr   thay ® æi  ¹ngth¸i ¾p  Æt    tr     l® hoÆc   µm  l h  áng,lµm  Êt    ông  ña  ïngthbu  Ýnh; h   m t¸cd c th     ch b) Kh«ng niªm  Õt  y hoÆc   niªm  Õt  y kh«ng  ng  ®ó quy  nh  Ò   êigian ®Þ v th     m ë   öa  ôc  ô  ¹ bu  ôc,®iÓ m   ôc  ô; c ph v t   c  i ph v c) Kh«ng  ë   öa    m c hoÆc   ë   öa  u  ôc,®iÓ m   ôc  ô  mc bc   ph v kh«ng  ng  êi ®ó th   gian quy  nh.   ®Þ 2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a)  ö   ông  Sd kh«ng  ng    nh   Êu  µy  ña  u  ôc, dÊu  ®ó qui ®Þ d ng c bc  niªm  phong  ói ,tói u  È m,  ói u  Ön; t       ph th b t   ki b b) Gi÷,lµm    áng  u  È m   õth   u  Ön  ña  êikh¸c kh«ng  ng      hh b ph (tr   ),b ki c ng     ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   3. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) KiÓ m         tratr¸ph¸p luËttói u  È m,  u  Ön    êng  Ën  i       phb b ki trªn® v chuyÓn; b) Lµ m     áng    hh hoÆc   µm  Êt  óibu  È m,  u  Ön,b¸o  Ý    êng  l m t   ph b ki   ch trªn® vËn  chuyÓn; c)Sö  ông  Êu  µy  ña  u  ôc,dÊu   d d ng c b c   niªm  phong  ói ,tói u  È m,  ói t       ph th b t  bu  Ön  ki gi¶. 4. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a)  ×  Tr ho∙n,khíc tõ      hoÆc   ã  µnh    ch vi kh¸c nh»m   èn tr¸nh viÖc  ùc   tr     th   hiÖn  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Ò   Öc  Nh n   th quy v vi huy  ng ®é ph¬ng  Ön,thiÕtbÞ  ti     b¶o  ¶m   Ën  ® v chuyÓn  µiliÖu c«ng    ôc  ô      t    v¨n,ph v c¸cnhu
 6. 6 cÇu  th«ng    tin trong  êng  îp  Èn  Êp  µ   a  n   tr h kh c m ch ®Õ møc  truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù; h s b) C¶n  ë, ©y    ¾c  Öc    tr  g ¸ch t vi khaith¸c, Ën     v chuyÓn  u  È m,  u  Ön. b ph b ki 5. Ph¹ttiÒn  õ 20.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kh«ng  ©n  ñ quy  nh  Ò   tu th   ®Þ v b¶o  Ö   óith ® Æc   Öt hoÆc   µiliÖu bÝ   Ët  v t   bi   t   m Nhµ   ícgöiqua  êng  u  Ýnh. n    ® b ch 6. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  dông  i víic¸c hµnh    ¸p  ®è       vi viph¹m  ¹ §iÒu  µy:   t i n a)  Þch    T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch ®èi víi   ¹m      ph quy  nh  ¹ ®iÓ m   Kho¶n    iÓ m   Kho¶n  vi ®Þ t i a  1,® c  3; b)  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹nh ban  u   ∙  Þ     li t tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y  ®èi  íivi ph¹m  ch g ra  v   quy  nh  ¹  iÓ m   Kho¶n    iÓ m     ®Þ ti® a  1; ® a Kho¶n 3; c) Buéc  åith ng  i  íinh÷ng  Öth¹i®Õ n     b   ê ®è v   thi     1.000.000  ng  Õu    ®å n c¸c bªn kh«ng  ù tho¶  Ën  îc ®èi  íiviph¹m  t  thu ®   v   quy  nh  ¹  iÓ m   Kho¶n    ®Þ ti® a  1; ®iÓ m   Kho¶n    iÓ m   Kho¶n  b  2;® a  3. §i Ò u    ö  ¹tviph¹m  Ò   8.­X ph     v cung  Êp,sö  ông  Þch  ô  u  Ýnh: c  d d v b ch 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víi µnh     h vikh«ng  khaib¸o  µm  ñ tôccÊp  ¹khigiÊy phÐp    l th     l    i   cung  Êp  Þch  ô  cd v bu  Ýnh  Þ  Êt,bÞ    áng. ch b m   hh 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 300.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íitrong    ®å ®è v   c¸c hµnh    visau  y: ®© a)  ö   ông  Þch  ô  u  Ýnh    e   ¹, quÊy  èi  óc  ¹m  n   Sd d v b ch ®Ó ® do   r ,x ph ®Õ nh©n   È m,  ph danh  ù   ña  êi kh¸c  µ   a  n   d c ng   m ch ®Õ møc     ®é truy cøa    tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù; h s b)  a  § thªm, tr¸o® æi  Ët phÈ m,  µng     v  h ho¸ trong bu  È m,  u  Ön      ph b ki sau khi®∙  µm    l xong    ñ tôcnhËn  öi; c¸cth     g c)Kª    khainéidung  u  È m,  u  Ön     b ph b ki kh«ng  ng  íi Õu  öi; ®ó v   phi g d) Ng¨n    c¶n  hoÆc   õtrèi   t    i tr¸ph¸p luËtviÖc     cung  Êp  Þch  ô  u  Ýnh; cd v b ch e) Cho  êikh¸cthuª, în,dïng chung    Ðp  ép        ng      m    tr¸ph h ththuªbao; i f)G öi    hoÆc   Ën  öitrong bu  È m,  u  Ön  Ët phÈ m,  µng    µm  nh g     ph b ki v   h ho¸ l m Êt  Ö   v sinh,g©y  nhiÔ m    «  m«i  êng. tr 3. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 3.000.000 ®ång  i víi µnh    öi   ®è    h vig   hoÆc   Ën  öitrong bu  È m,  u  Ön  Ët phÈ m,  µng    µ   µ   ícníc nh g     ph b ki v   h ho¸ m Nh n     ngoµicã    quan  Ö   u  Ýnh  íi ÖtNam   Ê m   Ëp  Èu  h b ch v  Vi   c nh kh trong tr ng  îp göi  ê h     ®i  ícngoµi. n  4. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Cung  Êp  Þch  ô  u  Ýnh    cd v b ch kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ®Þ trong giÊy phÐp       cña  ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy
 7. 7 b)  µ m   ilýcho  chøc  ícngoµi®Ó   L ®¹     tæ  n    kinh doanh  Þch  ô  u  Ýnh    d v b ch kh«ng  óng  d quy  nh  ®Þ tronggiÊy phÐp  ña  ¬      c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy c) §ãng, m ë   Þch  ô  u  Ýnh      d v b ch trong  íc vµ  íiníc ngoµi kh«ng  ng  n   v      ®ó quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy d) Söa  ch÷a, tÈy xo¸  Êy phÐp   µnh    gi h nghÒ  cung  Êp  Þch  ô  u  c d vb chÝnh; e)  öi  G hoÆc   Ën  öi trong  u  È m,  u  Ön  µng  nh g  b ph b ki h ho¸, vËt  È m     ph thuéc danh  ôc   öi cã  iÒu  Ön  µ   m g  ® ki m kh«ng  ùc  Ön  ng    th hi ®ó c¸c yªu  Çu  c theo quy  nh  ña  ¬    ®Þ c c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy 5.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Cung  Êp  Þch  ô  u  Ýnh  cd v b ch kh«ng  ã  Êy  Ðp  ña  ¬  c gi ph c c quan  µ   Nh níccã  Èm  Òn;   th quy b)  µ m   ilýcho  chøc  ícngoµi®Ó   L ®¹     tæ  n    kinh doanh  Þch  ô  u  Ýnh    d v b ch kh«ng  ã  Êy phÐp  ña  ¬  c gi   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy c) §ãng, m ë     Þch  ô  u  Ýnh      c¸c d v b ch trong níc vµ  íiníc ngoµi kh«ng  ã      v      c quyÕt ®Þnh  ña  ¬    c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy d) Sö   ông  Êy  Ðp  µnh  Ò    d gi ph h ngh cung  Êp  Þch  ô  u  Ýnh    êi cd v b ch qu¸ th   h¹n; e) Cho thuª,cho  în hoÆc     m  thuª,m în giÊy  Ðp  µnh  Ò      ph h ngh cung  Êp  c dÞch  ô  u  Ýnh; v b ch f)Lµ m   Þch  ô    d v mang    ra  íc ngoµi,mang    tõ  íc ngoµi vµo  Öt th n     th n     Vi   Nam   µ   m kh«ng  ã  Ðp  ña  ¬  c ph c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy g)  öi  G hoÆc   Ën  öi vËt phÈ m,  µng  nh g    h ho¸  µ   íc ViÖt Nam   Ê m  u  Nh n     c l th«ng,cÊ m  u  µnh.   lh 6. Ph¹ttiÒn tõ 50.000.000 ®ång  n            ®Õ 100.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è    h vi göi hoÆc   Ën  öi vËt g©y    nh g    ch¸y,næ,  ©y    g nguy  ¹icho  h  søc  Î con  êi, kho   ng   l©y landÞch  Önh.    b 7. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  dông  i  íihµnh      ¸p  ®è v   vivi ph¹m  ¹ §iÒu  µy: t  i n a)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  T  sd gi ph kh«ng  êih¹n  i  íivi ph¹m    th   ®è v     quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   Kho¶n  t i e  5; b)  Þch  tang  Ët viph¹m  µnh  Ýnh  i  íiviph¹m  T thu  v    h ch ®è v     quy  nh  ¹ ®Þ ti  Kho¶n    3;Kho¶n      iÓ m           vµ  Kho¶n    4;c¸c® a,b,c,d,e  g  5;Kho¶n  6; c) Buéc  åith ng  i  íinh÷ng  Öth¹i®Õ n     b   ê ®è v   thi     1.000.000  ng  Õu    ®å n c¸c bªn kh«ng  ù tho¶  Ën  îc ®èi  íivi ph¹m  t  thu ®   v   quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® f Kho¶n    2; ®iÓ m   Kho¶n  e  4; d) Buéc    ông  ÷ng  Ön    ¸p d nh bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ôm   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng  èng,l©y    Þch  Önh  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y  ®èi  íiviph¹m   s   lan d b do    h ch g ra  v   quy  nh  ¹ ®iÓ m    ®Þ t i fKho¶n    iÓ m   Kho¶n    2;® e  4;Kho¶n  6. e)  éc    û  Ët phÈ m   µm  Êt  Ö   Bu tiªuhu v   lm v sinh,g©y  nhiÔm     «  m«i  êng  tr sèng,l©y    Þch  Önh  i víihµnh      ¹m    lan d b ®è     viviph quy  nh  ¹  iÓ m    ®Þ ti® fKho¶n  2;®iÓ m   Kho¶n      e  4;Kho¶n  6.
 8. 8 §i Ò u    ö  ¹tviph¹m  Ò   ®¶m   Ý  Ët  u  È m,  u  Ön: 9.­X ph     v b¶o  b m b ph b ki 1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 200.000  ng  i víi ®å ®è     hµnh    ý  Õtlétªn, a  viv«  ti       ®Þ chØ  êisö  ông  u  iÖn. ng   d B® 2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a)  ãc, m ë   u  È m   õth   u  Ön  ña  êi kh¸c kh«ng  ng    B  b ph (tr   ),b ki c ng     ®ó quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   b)  è     Õtlé néi dung  u  È m   õth   u  Ön  C ý ti       b ph (tr   ),b ki hoÆc     a   tªn,®Þ chØ   ngêisö  ông  u  Ön.  d B ki §i Ò u 10.­Xö  ¹tviph¹m  Ò     ph     v qu¶n  ý, ö  ông  l  ds tem  u  Ýnh: b ch 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víi ét   m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a) Sö  ông   d tem  u  Ýnh  b ch kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   b) B¸n    tem  ícphÝ  u  Ýnh  c  b ch kh«ng  ng        ®ó gi¸intrªncon  tem. 2. Ph¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víi µnh   u  µnh  ®å ®è     h vil h tem  u  Ýnh  a  ã  b ch ch c th«ng  b¸o    µnh  ph¸th hoÆc  tem  u  Ýnh  ∙  ã  Õt  b ch ® c quy ®Þnh    åicña  ¬  thu h   c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy 3. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi xuÊt khÈu,nhËp  Èu      kh tem  u  Ýnh  b ch kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ®Þ trong giÊy phÐp      cña  ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy 4.Ph¹ttiÒn tõ20.000.000 ®ång  n            ®Õ 30.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh    vi: a) Lµ m       ra hoÆc   bu«n  tem  u  Ýnh    µ   a  n   b¸n  b ch gi¶ m ch ®Õ møc      truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s b)  Êt  Èu, nhËp  Èu  Xu kh   kh tem  u  Ýnh  b ch kh«ng  ã  Êy  Ðp  ña  ¬  c gi ph cc quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy 5. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  dông  i  íihµnh      ¹m  ¹  Òu  ¸p  ®è v   viviph t i §i nµy: TÞch    thu tang  Ët,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  i v  ti     d ®Ó viph h ch ®è   víi   ¹m    ph quy  nh  ¹ Kho¶n    vi ®Þ t i 2,Kho¶n  vµ  3  Kho¶n 4. M ô c  2 Vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong vi Ö c thi Õt l Ë p m ¹ n g  líi, ¶ o  ® ¶ m  a n   b to µ n, th«ng s u è t m ¹ n g  líi Ô n th«ng; c u n g  c Ê p  v µ  s ö  d ô n g   vi d Þ c h  v ô  vi Ô n th«ng; h × n h  thøc v µ  m ø c  x ö  p h ¹t
 9. 9 §i Ò u 11.­Xö  ¹tviph¹m  Ò   ÕtlËp  ¹ng íi Ôn    ph     v thi   m l vi th«ng: 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víi µnh     h vikh«ng khaib¸o  µm  ñ tôc cÊp  ¹ khigiÊy  Ðp  ÕtlËp  ¹ng íi   l th     l    i ph thi   m l  viÔn th«ng  Þ  Êt  b m hoÆc   Þ    áng. b hh 2. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a)  Õt lËp  ¹ng íiviÔn  Thi   m l  th«ng chuyªn  ïng  d kh«ng  ng  ®ó quy  nh   ®Þ tronggiÊy phÐp  ña  ¬      c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy b)  ë   éng  ¹ng íiviÔn  Mr m l  th«ng kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ®Þ trong giÊy  Ðp    ph cña  ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy 3.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) ThiÕtlËp m¹ng íi Ôn       l vi th«ng  c«ng  éng  c kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ®Þ trong  giÊy phÐp  ña  ¬    c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy b) ThiÕtlËp tr¹m m Æt   t         ®Ê hoÆc   ö  ông  ÕtbÞ  sd thi   th«ng    tinqua  Ö     v tinh kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ®Þ trong giÊy phÐp  ña  ¬      c c quan  µ  íccã  Èm  Òn; nh n   th quy c)  Õt  èi c¸c m¸y  Ýnh, m¹ng  K n    t   m¸y  Ýnh  íim¹ng  t v  m¸y  Ýnh  µn  Çu  t to c Internetkh«ng  ng    ®ó quy  nh   ®Þ trong  Êy  Ðp  ña  ¬  gi ph c c quan  µ   íc cã  nh n   thÈm  Òn; quy d) ThiÕtlËp m¹ng íi Ôn       l vi th«ng  chuyªn dïng kh«ng  ã  Êy phÐp  ña  ¬      c gi   cc quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy e) §Çu  èihaim¹ng íiviÔn    n    l  th«ng chuyªn dïng  ùctiÕp  íinhau    tr   v  kh«ng  ® îcphÐp  ña  ¬    c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy f)§ãng, m ë     êng  Ôn      c¸c ® vi th«ng  ªntØnh, quèc  Õ  li     t bao  å m   viÖc  g c¶  thiÕtlËp    th«ng   tinm¸y  Ýnh  t qua  ¹ng íiviÔn  m l  th«ng c«ng  éng  c hoÆc   ng, ®ã   m ë   i  ®µ th«ng    tinduyªn   h¶i kh«ng  ã  Õt  nh  ña  ¬  c quy ®Þ c c quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn; quy g) Söa  ÷a,tÈy xo¸giÊy phÐp;   ch         h) Sö  ông  Êy phÐp    êih¹n.  d gi   qu¸ th   4.Ph¹ttiÒn tõ20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) ThiÕt lËp  ¹ng íi Ôn     m l vi th«ng  c«ng  éng  c kh«ng  ã  Êy  Ðp  ña  ¬  c gi ph cc quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy b)  Õt lËp  ¹m  Æt   t  Thi   tr m ®Ê hoÆc   ö  ông  Ö   èng  ÕtbÞ   sd h th thi   th«ng   tin qua  Ö     v tinhkh«ng  ã  Êy phÐp  ña  ¬  c gi   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; c)K Õt  Nh n   th quy     nèic¸c m¸y  Ýnh,m¹ng     t   m¸y  Ýnh  íim¹ng  t v  m¸y  Ýnh  µn  Çu  t to c Internetkh«ng    cã  Êy phÐp  ña  ¬  gi   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy d) Cho    thuª,  cho  înhoÆc   m  thuª, îngiÊy phÐp.    m   5. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  dông  i  íihµnh      ¸p  ®è v   vivi ph¹m  ¹ §iÒu  µy: t  i n a)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  õ 1  n   th¸ng ®èi  íiviph¹m    T  sd gi ph t   ®Õ 3    v   quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   Kho¶n   ícquyÒn  ö  ông  õ3  n   th¸ng®èi víi   ¹m  t i a  2;t   sd t   ®Õ 6        ph vi
 10. 10 quy  nh  ¹    iÓ m       vµ  Kho¶n   íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ®Þ ti ® c¸c b, c, e  g  3; t   sd gi ph kh«ng  êih¹n ®èi víi   ¹m  th         ph quy  nh  ¹ ®iÓ m   Kho¶n  vi ®Þ t  i d  4; b)  Þch  tang  Ët viph¹m  µnh  Ýnh  i  íiviph¹m  T thu  v    h ch ®è v     quy  nh  ¹ ®Þ ti  c¸c®iÓ m     vµ  Kho¶n      d,g  h  3;Kho¶n 4; c)  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     li t tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y    i víi   ¹m  ch g ra ®è     ph quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m   vµ   vi ®Þ t    i e  fKho¶n 3. §i Ò u 12.­Xö   ¹tviph¹m  Ò     ph     v b¶o  Ö   toµn,th«ng  ètcña  ¹ng  v an    su   m l i Ôn  í  vi th«ng: 1. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    µm  ®å ®è v   vil h háng  êng  ©y,  ® d ¨ngten hoÆc  trang  ÕtbÞ   ña  Ö   èng  thi   c h th truyÒn  Én, d  chuyÓn  ¹ch  µ    ÕtbÞ  Ôn  m v c¸cthi   vi th«ng  kh¸cthuéc m¹ng íi éih¹t.     l    n 2. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Thu  ém,nghe  ém    Ýn  Öu  Ôn    tr   tr c¸ct hi vi th«ng; b) Kh«ng  ùc  Ön  ng    th hi ®ó c¸c quy  nh   u   èi khi kÕt  èi m¹ng íi ®Þ ®Ê n     n  l  viÔn  th«ng  chuyªn dïng vµo  ¹ng íi Ôn      m l vi th«ng c«ng  éng; c c) K Õt  èim¹ng íi Ôn    n  l vi th«ng  chuyªn dïng  µo  ¹ng íi Ôn    vm l vi th«ng  c«ng  céng  µ       Èn  ü  Ëtcña  ÕtbÞ   µ  ¹ng íiviÔn  m c¸c tiªuchu k thu   thi   v m l  th«ng chuyªn  dïng kh«ng  ïhîp víi ¹ng íi Ôn    ph       m l vi th«ng c«ng  éng; c d)  µ m    háng  êng  ©y,  L h ® d ¨ngten hoÆc     trang  ÕtbÞ   ña  Ö   èng  thi   c h th truyÒn  Én, chyÓn  ¹ch  µ    ÕtbÞ   Ôn  d   m v c¸c thi   vi th«ng  kh¸c thuéc  ¹ng íinéi   m l    tØnh; e)  ïng  ÕtbÞ   Ôn  D thi   vi th«ng,thiÕtbÞ   iÖn  ö,tinhäc     ® t    hoÆc   ÕtbÞ   thi   kh¸c th© m   Ëp    Ðp  µo  ¹ng íiviÔn    nh tr¸ ph i vm l  th«ng c«ng  éng, m¹ng íiviÔn  c   l  th«ng chuyªn dïng hoÆc   êng        ® thuªbao  Ôn  vi th«ng  kh¸c. 3.Ph¹ttiÒn tõ20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a)  µ m    háng  êng  ©y,  L h ® d ¨ngten hoÆc     trang  ÕtbÞ   ña  Ö   èng  thi   c h th truyÒn  Én,  d chuyÓn  ¹ch  µ    ÕtbÞ   Ôn  m v c¸c thi   vi th«ng  kh¸c cña  ¹ng  Ôn    m vi th«ng  éc h Ö   èng  êng  ôcviÔn  thu   th ® tr   th«ng  èc    Ö  èng  qu gia(h th chuyÓn  ¹ch  m truyÒn  Én  ªntØnh,quèc  Õ); d li     t b)  ×  Tr ho∙n,khíc tõ hoÆc   ã  ÷ng  µnh         c nh h vikh¸c nh»m   èn tr¸nh thùc   tr       hiÖn  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Ò   Öc  Nh n   th quy v vi huy  ng ®é m¹ng íiviÔn  l  th«ng c«ng  éng, m¹ng íiviÔn  c   l  th«ng chuyªn dïng    ôc  ô    ®Ó ph v c¸cnhu  Çu    c th«ng    Èn  Êp  µ   a  n   tinkh c m ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh    h sù. 4. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  dông  i  íihµnh      ¸p  ®è v   vivi ph¹m  ¹ §iÒu  µy: t  i n a)  Þch    T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch ®èi  íiviph¹m  v   quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n      iÓ m     vµ  Kho¶n    iÓ m     1; c¸c ® a, d  e  2; ® a Kho¶n  3;
 11. 11 b)  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     li t tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y    éc  ch g ra,bu th¸o dì    c«ng  ×nh  ©y  ùng  i Ðp  i  íivi tr x d tr¸ ph   ®è v     ph¹m  quy  nh  ¹ Kho¶n    iÓ m   Kho¶n    iÓ m   Kho¶n  ®Þ t  i 1;® d  2;® a  3; c)  éc  åi th ng  i  íithiÖt h¹i®Õ n   Bu b  ê ®è v      1.000.000  ng  Õu   ®å n c¸c    bªn kh«ng  ùtho¶ thuËn  îc®èi víi   ¹m  t    ®       ph quy  nh  ¹ Kho¶n    iÓ m     vµ    vi ®Þ t i 1;® a,d  e Kho¶n    iÓ m   Kho¶n  2;® a  3. §i Ò u 13.­Xö   ¹tviph¹m  Ò     ph     v cung  Êp, sö  ông    Þch  ô  Ôn  c d c¸c d v vi th«ng: 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víi µnh     h vikh«ng  khaib¸o  µm  ñ tôccÊp  ¹ giÊy phÐp  µnh  Ò     l th     l i   h ngh cung  Êp  c dÞch  ô  Ôn  v vi th«ng  Þ  Êt  b m hoÆc   Þ    áng. b hh 2. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a)  êi thuª bao  Ôn  Ng     vi th«ng  ö  ông  sd c¸c  Õt bÞ   thi   thuª bao      ®Ó kinh  doanh    Þch  ô  Ôn  c¸cd v vi th«ng; b) Sö   ông  Õng  Ët   d ti m trong c¸c ®iÖn    µ      v¨n m kh«ng  ¨ng  ý,kh«ng  îc ® k  ®  phÐp  ña  ¬  c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy c) Sö   ông  Þch  ô  Ôn   d d v vi th«ng    e   ¹,quÊy  èi,xóc  ¹m  n   ®Ó ® do   r  ph ®Õ danh  ù, nh©n  È m   êikh¸c m µ   a  n   d  ph ng     ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh    h sù. 3.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Sö  ông  ÕtbÞ  ña  ¹ng íi Ôn   d thi   c m l vi th«ng  chuyªn dïng      ®Ó kinh doanh    c¸cdÞch  ô  Ôn    v vi th«ng; b) Cung  Êp  Þch  ô  Ôn    cd v vi th«ng  kh«ng  ng  éidung  ®ó n  quy  nh  ®Þ trong  giÊy phÐp  ña  ¬    c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy c) Lµ m   ilýcho  chøc  ícngoµi®Ó     ®¹     tæ  n    kinh doanh  Þch  ô  Ôn    d v vi th«ng  kh«ng  ng  éi dung  ®ó n  quy  nh   ®Þ trong  Êy  Ðp  ña  ¬  gi ph c c quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn; quy d)  ãng, m ë     Þch  ô  Ôn  §   c¸c d v vi th«ng trong  íc vµ  íiníc ngoµi kh«ng  n   v      ®óng quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy e) Ngõng,t¹m  õng      ng cung  Êp  Þch  ô  Ôn  cd v vi th«ng  kh«ng  th«ng      b¸o cho ngêisö  ông  Þch  ô  Ôn   d d v vi th«ng  Õttr c; bi   í f) Söa  ÷a, tÈy    ch   xo¸  Êy  Ðp   µnh  gi ph h nghÒ  cung  Êp  Þch  ô  Ôn  c d v vi th«ng; g)  ö   ông  Sd qu¸  ¹n  Êy  Ðp   µnh  h gi ph h nghÒ  cung  Êp  Þch  ô  Ôn  c d v vi th«ng. 4.Ph¹ttiÒn tõ20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Cung  Êp  Þch  ô  Ôn    cd v vi th«ng  kh«ng  ã  Êy phÐp  ña  ¬  c gi   c c quan  µ   Nh níccã  Èm  Òn;   th quy
 12. 12 b) Lµ m   ilýcho  chøc  ícngoµi®Ó     ®¹     tæ  n    kinh doanh  Þch  ô  Ôn    d v vi th«ng  kh«ng  ã  Êy phÐp  ña  ¬  c gi   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy c) §ãng,m ë     Þch  ô  Ôn      c¸c d v vi th«ng  trong nícvµ  íinícngoµikh«ng  ã      v      c quyÕt ®Þnh  ña  ¬    c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy d) Cho thuª,cho  în hoÆc     m  thuª,m în giÊy  Ðp  µnh  Ò      ph h ngh cung  Êp  c dÞch  ô  Ôn  v vi th«ng; e) Kh«ng  ©n  ñ qui®Þnh  Ò     tu th     v b¶o  Ö   Ý  Ët  µ   íctrong khaith¸c, v b m Nh n         cung  Êp    Þch  ô  Ôn  c c¸c d v vi th«ng  µ   a  n   m ch ®Õ møc   truy cøu    tr¸ch nhiÖ m     h×nh  ù; s f)ChiÕ m   o¹t, û  á,tr¸o® æi,tiÕtlénéidung    ®  hu b            th«ng    ña  êikh¸c. tinc ng   5. Ph¹ttiÒn tõ 50.000.000 ®ång  n            ®Õ 100.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è    h vi cung  Êp  c hoÆc   ö  ông  Þch  ô  Ôn  sd d v vi th«ng  kh«ng  îcsö  ông    ÖtNam. ® d ë Vi   6. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  dông  i  íihµnh      ¸p  ®è v   vivi ph¹m  ¹ §iÒu  µy: t  i n a)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  õ  ®Õ n   th¸ng ®èi  íihµnh      T  sd gi ph t 1  3    v  vi vi ph¹m quy  nh  ¹    iÓ m   vµ  Kho¶n   íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ®Þ ti ®c¸c a  c  3; t   sd gi ph kh«ng  êih¹n ®èi víi   ¹m  th         ph quy  nh  ¹ ®iÓ m   Kho¶n  vi ®Þ t i d  4; b)  Þch    T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch ®èi  íivi ph¹m  v   quy  nh   ¹  iÓ m   Kho¶n      iÓ m             µ    ®Þ t i® a  2; c¸c ® a, b, c, d, f v g Kho¶n      iÓ m       vµ  Kho¶n    3;c¸c® a,b,c  d  4;Kho¶n 5; c)  éc  åi th ng  i  íithiÖt h¹i®Õ n   Bu b  ê ®è v      1.000.000  ng  Õu   ®å n c¸c    bªn kh«ng  ùtho¶ thuËn  îc®èi víi   ¹m  t    ®       ph quy  nh  ¹ ®iÓ m   Kho¶n    iÓ m    vi ®Þ t i c  2;® f Kho¶n 4. M ô c  3 Vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong q u ¶ n  l ý, ö  d ô n g  p h æ  t Ç n s è  v «   s tuy Õ n  ® i Ö n  v µ  thi Õt b Þ  p h¸t ã n g  v « tuy Õ n  ® i Ö n; h × n h  thøc v µ   s m ø c  x ö  p h ¹t §i Ò u 14.­Xö   ¹tviph¹m  Ò   ö  ông  ÕtbÞ     ãng  tuyÕn    ph     vsd thi   ph¸ts v«  ®iÖn  µ  ö  ông  Çn  è  tuyÕn  iÖn: vsd t s v«  ® 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng    ®å trªn m ét  m¸y    tuyÕn  iÖn  i víi ét  ph¸tv«  ® ®è    m trong c¸c hµnh       visau  y:    ®© a) Kh«ng  khaib¸o  µm  ñ tôc xincÊp  ¹ giÊy  Ðp    Êy  Ðp  Þ     áng    l th       l  i ph khigi ph b hh hoÆc   Þ  b m Êt; b) Kh«ng u  ÷giÊy phÐp  ¹ ®µi v«  Òn  iÖn;   l gi     t     tuy ® i c) Kh«ng    khaib¸o    ¹m  õng  õhaith¸ngtrëlªnhoÆc   Ê m     ¹t   khit ng t        ch døt ho   ®éng m¸y    tuyÕn  iÖn  ph¸tv«  ® trong tr ng  îp giÊy phÐp   ê h     cßn  êih¹n. th   2. Ph¹ttiÒn tõ 300.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ét    trªnm m¸y      ph¸tv« tuyÕn  iÖn  i víi ét  ® ®è    m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a) Sö  ông  Êy phÐp    êih¹n;  d gi   qu¸ th   b) §Æt  i ph¸tsai®Þa  iÓ m     nh    ®µ       ® qui®Þ trongph¹m      vitØnh;
 13. 13 c) Sö   ông     d saiquy  cli   ¹c: hiÖu,giê li   ¹c, í   ªnl   H«      ªnl   quy c¸ch ¨ng    ­   ten,ph ¬ng  thøc ph¸t, ôc  ch  ªnl¹c;     m ®Ý li   d) Kh«ng    khaib¸o,®¨ng  ý  íi ¬     k v   quan  µ   íccã  Èm  Òn    c Nh n   th quy khithay  ® æi  m¸y    ph¸tkh¸c; e) Kh«ng    khaib¸o,lµm  ñ tôc thay ® æi     th       trong giÊy phÐp    æi    ¬      khi® tªnc quan,tæ    chøc,c¸nh©n  ö     s dung m¸y    tuyÕn  iÖn. ph¸tv«  ® 3. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  n          ®Õ 2.000.000 ®ång    ét    trªnm m¸y  ph¸t, ét  Çn   mt sè  tuyÕn  iÖn  i víi ét  v«  ® ®è    m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a) §Æt  i ph¸tsai®Þa  iÓ m     ®µ       ® quy  nh    µiph¹m      ®Þ ra ngo   vic¸ctØnh; b) Ph¸tsaitÇn  è       s cho  Ðp; ph c)Ph¸tvît         c«ng  Êtcho  Ðp; qu¸ su   ph d) Liªnl¹cvíi   i kh¸ckh«ng  ã          ®µ   c¸c   c quy  nh  ®Þ tronggiÊy phÐp;     e) TÈy    öa  ÷a  Êy phÐp, chøng    xo¸s ch gi     chØ  chuyªn m«n;   f)Sö   ông  êikh«ng  ã     d ng   c v¨n b»ng,chøng    chØ chuyªn m«n  c¬    do  quan  cã  Èm  Òn  Êp  th quy c theo quy  nh    Ën  µnh    ®Þ ®Ó v h m¸y    tuyÕn  iÖn; ph¸tv«  ® g) Cho    thuª,  cho  înhoÆc   m  thuª, îngiÊy phÐp;    m   h) Thay  æi  ® m¸y    tuyÕn  iÖn  õ cè  nh  µnh    ng  ph¸tv«  ® t   ®Þ th di ®é kh«ng  cã  Êy phÐp  c¬  gi   do  quan  µ   íccã  Èm  Òn  Êp. Nh n   th quy c i)Sö   ông  Çn  è, m¸y   d t s  ph¸t v«  Õn  iÖn  ã    tuy ® c c«ng  Êt  n   su ®Õ 50W   kh«ng  ã  Êy phÐp  c¬  c gi   do  quan  µ   íccã  Èm  Òn  Êp. Nh n   th quy c 4. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000  ng  n          ®å ®Õ 5.000.000 ®ång    ét    trªnm m¸y ph¸t,   m ét  Çn  è  tuyÕn  iÖn  i víi ét  t s v«  ® ®è    m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a) Sö   ông  Çn  è,m¸y    tuyÕn  iÖn  ã   d t s  ph¸tv«  ® c c«ng  Êt trªn50W   n   su     ®Õ 150W   kh«ng  ã  Êy phÐp  ña  ¬  c gi   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy b)  ö   ông  Çn  è, m¸y    tuyÕn  iÖn    ∙  ã  Õt  nh  ña  Sd t s  ph¸tv«  ® khi® c quy ®Þ c c¬ quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ¹m  õng  Nh n   th quy t ng hoÆc   Ê m     ¹t®éng    ch døt ho   m¸y ph¸tv«  Õn  iÖn;   tuy ® c)Dù   ÷, µng  ÷tr¸phÐp    tr   t tr    i m¸y    tuyÕn  iÖn; ph¸tv«  ® d) Kh«ng    khaib¸o    ngay  íi ¬  v   quan  µ   íccã  Èm  Òn    c Nh n   th quy khim¸y    ph¸t v«  Õn  iÖn  Þ  Êt. tuy ® bm 5. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng    ét  Çn  è  ®å trªnm t s v«  Õn  iÖn  i víi µnh    ö  ông    ôc  ch  tuy ® ®è     h vis d saim ®Ý hoÆc     saiquy  nh    ®Þ c¸c tÇn  è  ùccanh, cøu  ¹n,cøu  é, th«ng  s tr     n  h  b¸o  toµn,tÝn  Öu  Èn  èc  an    hi chu qu tÕ,quèc    gia. 6.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 10.000.000  ng  n   ®å ®Õ 20.000.000  ng    ét    ®å trªn m m¸y ph¸t,m ét  Çn  è  tuyÕn  iÖn  i  íihµnh    ö  ông  Çn  è, m¸y        t s v«  ® ®è v   vis d t s  ph¸tv« tuyÕn  iÖn  ã  ® c c«ng  Êt trªn150W   su     kh«ng  ã  Êy phÐp  ña  ¬  c gi   c c quan  µ   ­ Nh n íccã  Èm  Òn.   th quy 7.Ph¹ttiÒn tõ20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau:
 14. 14 a)  ö   ông  ÖtbÞ   Sd thi   th«ng    ªnl¹csãng  ¾n   Æt    Çu  tinli     ng ® trªnt bay,tÇu    biÓn  íc ngoµikhitÇu  n     bay  ∙  u   èng  ©n  ® ®Ë xu s bay  ña  Öt Nam,  Çu  Ón  c Vi   t bi ®∙  µo  ïng néithuû cña  ÖtNam; vv     Vi   b) Kh«ng  ©n  ñ c¸c quy  nh  Ò   tu th     ®Þ v th«ng    ªnl¹ccña  Öt Nam     tinli     Vi   khi tÇu bay,tÇu  Ón  ña  Öt Nam     bi c Vi   hoÆc   ícngoµira,vµo,tró®Ëu  ¹    ©n  n        ti s c¸c bay,c¶ng  ña  ÖtNam.   c Vi   8. Ph¹ttiÒn tõ 50.000.000 ®ång  n            ®Õ 100.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è    h vi kh«ng  Êp  µnh  ù  Óm    ch h s ki tra,gi¸m    ña  ¬  s¸tc c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy vÒ   Öc  ö  ông  Çn  è  tuyÕn  iÖn    Çu  vi s d t s v«  ® khi t bay, tÇu  Ón  i    bi ® qua   l∙nh thæ, vïng ® Æc   Òn      quy kinh tÕ,vïng thÒ m   ôc®Þa  ña  ÖtNam.      l  c Vi   9. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  dông  i  íihµnh      ¸p  ®è v   vivi ph¹m  ¹ §iÒu  µy: t  i n a)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  õ 1  n   th¸ng ®èi  íiviph¹m    T  sd gi ph t   ®Õ 3    v   quy ®Þnh  ¹ c¸c ®iÓ m       vµ  Kho¶n   ícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ti     a, b, c  d  3; t   sd gi ph kh«ng  thêih¹n ®èi víi   ¹m          ph quy  nh  ¹ ®iÓ m   Kho¶n      iÓ m   vµ  Kho¶n  vi ®Þ t  i e  2,c¸c® g  h  3; b)  Þch    T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch ®èi víi   ¹m      ph quy  nh  ¹ ®iÓ m   Kho¶n      iÓ m   vµ   vi ®Þ t i a  2;c¸c® e  iKho¶n    iÓ m   3;® a  µ  Kho¶n    v b  4;Kho¶n  6; c)  éc  åi th ng  i  íithiÖt h¹i®Õ n   Bu b  ê ®è v      1.000.000  ng  Õu   ®å n c¸c    bªn kh«ng  ù tho¶  Ën  îc®èi víiviph¹m  t  thu ®         quy  nh  ¹ c¸c ®iÓ m   vµ  Kho¶n  ®Þ ti     b  c  2; c¸c ®iÓ m           vµ      a, b, c, d, h  iKho¶n      iÓ m   vµ  Kho¶n    3; c¸c ® a  b  4, Kho¶n    5, Kho¶n    6,Kho¶n  vµ  7  Kho¶n  8. §i Ò u 15.­Xö  ¹tviph¹m  Ò   Ôu  ã  ¹i:   ph     v nhi c h 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víihµnh      vikh«ng  ùc hiÖn    Ön  th   c¸c bi ph¸p  èng  ©y  Ôu  ã  ¹itheo    ch g nhi c h   quy ®Þnh  ña  ¬  c c quan  µ   íccã  Èm  Òn    ö  ông    ÕtbÞ   iÖn  ö Nh n   th quy khis d c¸c thi   ® t  d©n  ông;thiÕtbÞ  d     sinh ra tialöa ®iÖn, ®iÖn, hå            quang  iÖn  ïng  ® d trong c¸c    lÜnh  ùc  v c«ng  nghiÖp, x©y  ùng, giao    d   th«ng  Ën  , tÕ, nghiªncøu  v t¶i y      khoa  häc  µ    Ünh  ùc  v c¸cl v kh¸cg©y  Ôu  ã  ¹i®èi víi   nhi c h     : a) M¹ng íi Ôn    l vi th«ng  c«ng  éng; c b) M¹ng íi Ôn    l vi th«ng  chuyªn dïng;   c)  ¬   ë  C s truyÒn  Én  Ýn  Öu  µ  d t hi v ph¸tsãng    ph¸t thanh, truyÒn  ×nh      h hoÆc       ãng  tuyÕn  iÖn  thu,ph¸ts v«  ® kh¸c. 2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000  ng  n          ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ö  ®å ®è v   vis dông  ÕtbÞ   thi   ph¸tsãng  tuyÕn  iÖn    v«  ® kh«ng  ng  ®ó quy  nh   ®Þ trong  Êy gi   phÐp, g©y  Ôu  ã  ¹i®èi víi   nhi c h     : a) M¹ng íi Ôn    l vi th«ng  c«ng  éng  éih¹t; c n  b)  ¹ng íiviÔn  M l  th«ng chuyªn dïng;c¬  ë      s truyÒn  Én  Ýn  Öu  µ    d t hi v ph¸t sãng    ph¸tthanh,truyÒn  ×nh    h hoÆc       ãng  tuyÕn  iÖn  thu,ph¸ts v«  ® kh¸c trong     néih¹t.  
 15. 15 3. Ph¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi sö  ông  ÕtbÞ     ãng  tuyÕn  iÖn  d thi   ph¸ts v«  ® kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ®Þ trong giÊy    phÐp, g©y  Ôu  ã  ¹i®èi víi   nhi c h     : a) M¹ng íi Ôn    l vi th«ng  c«ng  éng  éitØnh; c n  b)  ¹ng íiviÔn  M l  th«ng chuyªn dïng;c¬  ë      s truyÒn  Én  Ýn  Öu  µ    d t hi v ph¸t sãng    ph¸tthanh,truyÒn  ×nh    h hoÆc       ãng  tuyÕn  iÖn  thu,ph¸ts v«  ® kh¸c trong     néitØnh.   4. Ph¹ttiÒn  õ 20.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi sö  ông  ÕtbÞ     ãng  tuyÕn  n   d thi   ph¸ts v«  ®Õ kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ®Þ trong giÊy    phÐp, g©y  Òu  ã  ¹i®èi víi   nhi c h     : a)  ¹ng íi® êng  ôc viÔn  M l  tr   th«ng  èc  qu gia  Ö   èng  (h th chuyÓn m¹ch  truyÒn  Én  ªntØnh,quèc  Õ); d li     t b)  ¹ng íiviÔn  M l  th«ng chuyªn dïng;c¬  ë      s truyÒn  Én  Ýn  Öu  µ    d t hi v ph¸t sãng    ph¸tthanh,truyÒn  ×nh    h hoÆc       ãng  tuyÕn  iÖn  èc    thu,ph¸ts v«  ® qu gia, quèc  Õ; t c)  Çn   è  ùc canh, cøu  ¹n, cøu  é,  T s tr     n  h th«ng b¸o  toµn, tÝn  Öu  an    hi chuÈn  èc    µ  èc  Õ. qu giav qu t 5. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  dông  i  íihµnh      ¸p  ®è v   vivi ph¹m  ¹ §iÒu  µy: t  i n a)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  õ 1  n   th¸ng ®èi  íiviph¹m    T  sd gi ph t   ®Õ 3    v   quy ®Þnh  ¹  ti Kho¶n   íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  õ 3  n   th¸ng ®èi  íivi 2; t   sd gi ph t   ®Õ 6    v   ph¹m  quy  nh  ¹ Kho¶n   ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  ®Þ ti  3, t   sd gi   kh«ng  êih¹n  i  th   ®è víi   ¹m    ph quy  nh  ¹ Kho¶n  vi ®Þ t i 4; b) Buéc  ùc hiÖn    Ön    th   c¸c bi ph¸p  èng  ©y  Ôu  ã  ¹i®èi víi   ¹m  ch g nhi c h       ph vi quy  nh  ¹ Kho¶n  ®Þ t  i 1; c)  éc  åi th ng  i  íithiÖt h¹i®Õ n   Bu b  ê ®è v      1.000.000  ng  Õu   ®å n c¸c    bªn kh«ng  ùtho¶ thuËn  îc®èi víi   ¹m  t    ®       ph quy  nh  ¹ c¸cKho¶n      vµ  vi ®Þ t    i 1,2,3  4. §i Ò u 16.­Xö  ¹tviph¹m  Ò   ö  ông  tuyÕn  iÖn    ph     v sd v«  ® nghiÖp  : d Ng êisö  ông  tuyÕn  iÖn   d v«  ® nghiÖp    ã  µnh      ¹m  × bÞ  ö  ¹t dc h viviph th   x ph   theo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu    NghÞ   nh  µy.   ®Þ t    i 14,15  ®Þ n M ô c  4 Vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  v Ò  gi¸, í c, h Ý  b u  c h Ý n h,  c  p vi Ô n th«ng v µ  t Ç n s è  v « tuy Õ n  ® i Ö n; h × n h  thøc v µ  m ø c  x ö  p h ¹t §i Ò u 17.­Xö  ¹tviph¹m  Ò     íc,phÝ  u  Ýnh,viÔn    ph     v gi¸,   c b ch   th«ng: 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 20.000  ng  i  ®å ®è víihµnh      vikh«ng niªm  Õt  y c«ng  khai hoÆc     niªm  Õt  y b¶ng    íc,phÝ     gi¸,c   c¸c dÞch  ô  u  Ýnh, viÔn  v b ch   th«ng kh«ng  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  ¹  u  ôc, ®Þ hi h ti c   B ®iÓ m   ôc  ô, c¸c ®¹i lý cung  Êp  Þch  ô  u  Ýnh, viÔn  ph v         c d v b ch   th«ng  õ  Êp  tc huyÖn  ëxuèng. tr  
 16. 16 2. Ph¹t Òn  õ 500.000  ng   n    ti t ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  ®èi víihµnh vi     kh«ng  niªm  Õt  y c«ng  khaihoÆc     niªm  Õt  y b¶ng    íc,phÝ     Þch  ô  u  gi¸,   c c¸c d vb chÝnh,viÔn    th«ng  kh«ng  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  ¹ c¸cB u  ôc  ®Þ hi h t i   c trung t©m       cÊp  tØnh, thµnh  è, c¸c B u  ôc  öa  Èu; c¸c nhµ    ph     c c kh     kh¸ch,nhµ  µng, kh¸ch   h     s¹n cã  ôc  ô  Þch  ô  u  Ýnh,viÔn    ph v d v b ch   th«ng. 3. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 3.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è    h vithu tiÒn  ña  c kh¸ch hµng      saimøc  quy  nh    ®Þ ghitrong b¶ng    íc,phÝ   Þch  ô    gi¸,   c d v bu  Ýnh,viÔn  ch   th«ng  Ön  µnh. hi h 4.  ×nh  H thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  dông  i  íic¸c hµnh      ¹m  ¹  ¸p  ®è v     vi vi ph ti §iÒu  µy: n TÞch thu tang  Ët    ¹m  µnh  Ýnh  i  íivi ph¹m  v vi ph h ch ®è v     quy  nh   ¹ ®Þ t i Kho¶n  3. §i Ò u 18.­Xö  ¹tviph¹m  Ò   Ý  Çn  è  tuyÕn  iÖn:   ph     v ph t s v«  ® 1.Ph¹ttiÒn tõ1.000.000 ®ång  n            ®Õ 3.000.000 ®ång  i víi µnh    ép    ®è    h vin tiÒn  Ý   ö  ông, b¶o  Ö   Çn  è  tuyÕn  iÖn  ph s d   v t s v«  ® kh«ng  ng  êih¹n    ®ó th   ghi trongth«ng  thu phÝ  ña  ¬    b¸o    c c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy 2. Tæ     chøc, c¸ nh©n  Ë m   ép  Òn  Ý   ö  ông, b¶o  Ö   Çn  è       ch n ti ph s d   v t s v« tuyÒn  iÖn,  µi viÖc  Þ   ¹ttiÒn  ® ngo   b ph   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  µy, 1  n  cßn ph¶itr¶l∙®èi víi è  Òn chË m   ép            ti   i s n theo l∙suÊtnîqu¸ h¹n do  ©n  µng     i         Ng h Nhµ   ícquy  nh ¬ng  n  ®Þ t øng  íi êigian chË m   ép  Ýnh  õthêi®iÓ m   Õt  ¹n  v    th   nt t    hh nép  n   êi®iÓ m   ®Õ th   thanh to¸n. M ô c  5 Vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  v Ò  tiªu h u È n  c « n g  n g h Ö  thi Õt b Þ  m ¹ n g  l­  c íi; ¾ p ® Æ t, ki Ó m  tra, Ö u  c h Ø n h  thi Õt b Þ ; x © y  d ù n g  c « n g   l  hi tr × nh c h u yªn n g µ n h  b u  c h Ý n h, vi Ô n th«ng; h × n h  thøc v µ  m ø c  x ö  p h ¹t §i Ò u 19.­Xö  ¹tviph¹m  Ò     Èn    ph     v tiªuchu c«ng  Ö   ÕtbÞ  ¹ng íi ngh thi   m l  bu  Ýnh,viÔn  ch   th«ng: 1. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 3.000.000 ®ång  i víi µnh    a    ®è    h vi® vµo  ö  ông  ÕtbÞ     ¹ng íi u  Ýnh, viÔn  sd thi   trªnm l   ch b   th«ng  a  ch qua  Óm  nh   ki ®Þ theo quy  nh.   ®Þ 2. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi l¾p  Æt   ö  ® th nghiÖm   ÕtbÞ     ¹ng íibu  Ýnh, viÔn  thi   trªnm l   ch   th«ng c«ng  éng  c m µ   a  ã  Êy phÐp  c¬  ch c gi   do  quan  µ   íccã  Èm  Òn  Êp. Nh n   th quy c 3. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  dông  i  íihµnh      ¸p  ®è v   vivi ph¹m  ¹ §iÒu  µy: t  i n a)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  õ 3  n   th¸ng ®èi  íiviph¹m    T  sd gi ph t   ®Õ 6    v   quy ®Þnh  ¹ Kho¶n  t i 1; b)  Þch  tang  Ët viph¹m  µnh  Ýnh  i  íiviph¹m  T thu  v    h ch ®è v     quy  nh  ¹ ®Þ ti  c¸cKho¶n  vµ    1  2;
 17. 17 c)  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     li t tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y    i víi µnh      ¹m  ch g ra ®è     h viviph quy  nh  ¹ c¸cKho¶n  vµ  ®Þ t    i 1  2; d)  éc  åi th ng  i  íithiÖt h¹i®Õ n   Bu b  ê ®è v      1.000.000  ng  Õu       ®å n c¸c bªn kh«ng  ùtho¶ thuËn  îc®èi víi   ¹m  t    ®       ph quy  nh  ¹ c¸cKho¶n  vµ    vi ®Þ t    i 1  2. §i Ò u 20.­Xö  ¹tviph¹m  Ò   ¨ng  ý  Êt l ng thiÕtbÞ, vËt liÖu bu    ph     v® k ch  î        chÝnh,viÔn    th«ng: 1. Ph¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n       t  ®å ®Õ 200.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vikh«ng  khaib¸o ®Ó   µm  ñ tôccÊp  ¹ khigiÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  Êtl ng,chñng      l th     l    i   nh ® k ch  î   lo¹ thiÕtbÞ, vËtliÖu bu  Ýnh,viÔn    i         ch   th«ng  Þ  Êt,bÞ    áng. b m   hh 2. Ph¹t tiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    ö  ®å ®è v   vi s dông  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý chÊt îng, chñng  ¹  Õt bÞ,  Ët  Öu  u  nh ® l  l  lo ithi   v li b chÝnh,viÔn    th«ng    êih¹n. qu¸ th   3. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh    vi: a) Kh«ng  ¨ng  ý  Êt l ng,chñng  ¹    ® k ch  î   lo is¶n  È m   i víiviÖc  ph ®è     s¶n  Êt, xu   l¾p    ÕtbÞ, vËtliÖu bu  Ýnh,viÔn  r¸pthi         ch   th«ng  ¾t  éc  b bu ph¶i®¨ng  ý;   k b)  Èy    Êy  T xo¸ gi chøng  Ën  ¨ng  ý  Êt l ng,chñng  ¹  ÕtbÞ,  Ët nh ® k ch  î   lo ithi   v  liÖu bu  Ýnh,viÔn    ch   th«ng; c)§a  µo u    v l th«ng  ÕtbÞ, vËtliÖu s¶n  Êt,l¾p    thi         xu   r¸pkh«ng  tc¸cchØ   ®¹     tiªuchÊtl ng ghitrong giÊy chøng  Ën  ¨ng  ýchÊtl ng.    î         nh ® l   î 4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  i víi µnh      ¹m  ¹ §iÒu  µy: ®è    h viviph t   i n a)  íc quyÒn  ö  ông  T  sd kh«ng  êih¹n  Êy  th   gi chøng  Ën  ¨ng  ý  Êt l nh ® k ch  ­ îng,chñng  ¹ ®èi víi   ¹m    lo i     ph quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m   vµ  Kho¶n    vi ®Þ t    i b  c  3; b)  Þch  T thu tang  Ët vi ph¹m  µnh  Ýnh  i  íihµnh      ¹m    v    h ch ®è v   vi vi ph quy ®Þnh  ¹ Kho¶n    iÓ m   Kho¶n  t i 2;® b  3; §i Ò u 21.­Xö  ¹tc¸cviph¹m  Ò   Êtl ng dÞch  ô:   ph       v ch  î   v 1. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Cung  Êp    Þch  ô  u  Ýnh,viÔn    c c¸c d v b ch   th«ng  Êp  ¬n  th h møc  Êt l ng ch  î   ®∙  ¨ng  ý  ® k hoÆc   Êp  ¬n    Èn  Ò   Êt îng  Þch  ô  ¾t  éc    th h tiªuchu v ch l d vb bu ¸p dông; b) Kh«ng  ¶m   ® b¶o  ªntôc chÊt l ng  Þch  ô  ¾t  éc  dông  li      î d v b bu ¸p  hoÆc   gi¶m  Êtl ng dÞch  ô  ng  ch  î   v nh kh«ng  th«ng    b¸o cho  êisö  ông. ng   d 2.BiÖn    ph¸p ¸p dông  i víi µnh      ¹m     ®è     h viviph quy  nh  ¹ §iÒu  µy: ®Þ t  i n a)  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     lit tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y    i víi µnh      ¹m  ch g ra ®è     h viviph quy  nh  ¹ Kho¶n   b) Buéc  åi ®Þ t i 1;    b  th ng  Öth¹i®Õ n   ê thi     1.000.000 ®ång  Õu    kh«ng  ùtho¶ thuËn  îc®èi   n c¸cbªn  t    ®   víi   ¹m    ph quy  nh  ¹ Kho¶n  vi ®Þ t i 1.
 18. 18 §i Ò u  22.­ ö   ¹t vi ph¹m   X ph     trong  ¾p  Æt,  Óm     Öu  l® ki tra,hi chØnh  thiÕtbÞ  µ  ©y  ùng    vx d c«ng  ×nh chuyªn ngµnh  u  Ýnh,viÔn  tr     b ch   th«ng: 1. Ph¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n       t  ®å ®Õ 200.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vikh«ng  khaib¸o ®Ó   µm  ñ tôccÊp  ¹ khichøng      l th     l    i chØ  µnh  Ò   ¾p  Æt,  Óm    h ngh l ® ki tra, hiÖu chØnh  ÕtbÞ  u  Ýnh,viÔn  thi   b ch   th«ng;chøng    chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d c«ng  ×nh chuyªn ngµnh  u  Ýnh,viÔn  tr     b ch   th«ng  Þ  Êt,bÞ    áng. b m   hh 2. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Kh«ng  ùc  Ön  ng    Èn  Öt Nam,  th hi ®ó tiªuchu Vi   quy  ×nh,quy  ¹m, tr   ph   ®Þnh møc,    Èn  ü  Ët chuyªn  µnh  tiªuchu k thu   ng trong x©y  ¾p    l c«ng  ×nh  u  tr b chÝnh,viÔn    th«ng; b) §a  µo  Ën  µnh,khaith¸csö  ông   vvh      d c«ng  ×nh bu  Ýnh,viÔn  tr   ch   th«ng  cha  qua  gi¸m  nh    Èn  ÖtNam,    Èn  ü  Ëtchuyªn ngµnh; ®Þ tiªuchu Vi   tiªuchu k thu     c) Thùc  Ön  ÷ng    hi nh c«ng  Öc  vi kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ®Þ trong chøng    chØ   hµnh  nghÒ   ¾p  Æt,  Óm     Öu  l® ki tra,hi chØnh  ÕtbÞ   u  Ýnh, viÔn  thi   b ch   th«ng;  chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng  x d c«ng  ×nh  tr chuyªn  µnh  u  Ýnh, viÔn  ng b ch   th«ng. 3.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau: a)  ¾p   Æt,  Óm     Öu  L ® ki tra,hi chØnh  ÕtbÞ   u  Ýnh, viÔn  thi   b ch   th«ng;thi    c«ng c«ng  ×nh  tr chuyªn  µnh  u  Ýnh, viÔn  ng b ch   th«ng kh«ng  ã  c chøng  chØ   hµnh  Ò   ïhîp cña  ¬  ngh ph     c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy b) Cho thuª,cho  în hoÆc     m  thuª m în chøng     chØ  µnh  h nghÒ   ¾p  Æt,  l® kiÓm    Öu  tra,hi chØnh  ÕtbÞ  u  Ýnh,viÔn  thi   b ch   th«ng;chøng    chØ  µnh  Ò   h ngh x©y  ùng  d c«ng  ×nh chuyªn ngµnh  u  Ýnh,viÔn  tr     b ch   th«ng; c) TÈy    öa  ÷a    xo¸,s ch chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ¾p  Æt,  Óm     Öu  l® ki tra,hi chØnh  ÕtbÞ  u  Ýnh,viÔn  thi   b ch   th«ng;chøng    chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d c«ng  tr×nh chuyªn ngµnh  u  Ýnh  Ôn      b ch vi th«ng; d)  ö   ông  Sd chøng chØ   µnh  h nghÒ   ¾p  Æt,  Óm     Öu  l® ki tra,hi chØnh  thiÕtbÞ   u  Ýnh, viÔn    b ch   th«ng;chøng    chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d c«ng  ×nh tr   chuyªn ngµnh  u  Ýnh,viÔn    b ch   th«ng    êih¹n. qu¸ th   4. Ph¹ttiÒn  õ 20.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi x©y  ùng  d c«ng  ×nh bu  Ýnh,viÔn  tr   ch   th«ng  i  ® qua    l∙nhthæ, vïng ® Æc   Òn       quy kinh tÕ, vïng  Ò m   ôc ®Þa   ña  Öt Nam      th l  c Vi   kh«ng  ng  éi dung  ®ó n  quy  nh   ®Þ tronggiÊy phÐp  ña  ¬      c c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy 5. Ph¹ttiÒn tõ 50.000.000 ®ång  n            ®Õ 100.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vi x©y  ùng  d c«ng  ×nh bu  Ýnh,viÔn  tr   ch   th«ng  i  ® qua    l∙nhthæ, vïng ® Æc   Òn       quy kinh tÕ,vïng thÒ m   ôc®Þa  ña  ÖtNam   µ   a  ã  Êy phÐp  ña  ¬       l  c Vi   m ch c gi   c c quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn  µ   a  n   n   th quy m ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 6. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  dông  i  íihµnh      ¸p  ®è v   vivi ph¹m  ¹ §iÒu  µy: t  i n a) TícquyÒn  ö  ông     sd chøng  chØ  µnh  Ò   õ3  n   th¸ng®èi víi   h ngh t   ®Õ 6       vi ph¹m quy  nh  ¹  iÓ m   Kho¶n   íc quyÒn  ö  ông  ®Þ ti ® c  2; t   sd kh«ng  êih¹n  Êy th   gi   phÐp, chøng chØ   µnh  h nghÒ   i  íiviph¹m  ®è v     quy  nh  ¹    iÓ m   vµ    ®Þ ti ® c¸c b  c Kho¶n    3;Kho¶n 4;
 19. 19 b)  Þch    T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch ®èi víi   ¹m      ph quy  nh  ¹ ®iÓ m   Kho¶n    vi ®Þ t i c  3;Kho¶n  5; c)  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     li t tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y    ch g ra hoÆc   éc    ì c«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp  i víi bu th¸od   tr   d tr¸ph i ®è     hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m   Kho¶n    ®Þ t i a  2;Kho¶n    4;Kho¶n 5. C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n, th ñ t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h M ô c  1: T h È m  q u y Ò n  x ö  p h ¹t §i Ò u 23.­ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ña    quy x ph     h ch c Thanh    tra chuyªn ngµnh  u  iÖn:   b® Lùc îng  l thanh    trachuyªn  µnh  u  iÖn  ã  Òn  ö  ¹ttheo  Èm   ng b® c quy x ph   th quyÒn    nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  i víi µnh  qui®Þ t i 34  l X l    h ch ®è     h viviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh,viÔn     h ch v b ch   th«ng  µ  Çn  è  tuyÕn  iÖn  ­ v t s v«  ® ® îc quy  nh  ¹    ®Þ tiNghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  ËtvÒ   ö  lu   x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ã  ªnquan.    h ch c li   §i Ò u 24.­ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña  û     quy x ph   U ban  ©n  ©n    Êp: nh d c¸cc Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n    Êp  ã  Òn  ö  ¹ttheo thÈm  Òn  nh d c¸cc c quy x ph     quy quy  nh  ¹ c¸c§iÒu    vµ  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ t    i 26,27  28  l X l    h ch trong  ph¹m    a  µn  m ×nh  vi®Þ b do  qu¶n  ý®èi víi   µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   l      hc¸c viviph h ch v bu  Ýnh,viÔn  ch   th«ng  µ  Çn  è  tuyÕn  iÖn  îcquy  nh  ¹ NghÞ   nh   v t s v«  ® ®  ®Þ ti   ®Þ nµy. §i Ò u 25.­ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña    ¬    quy x ph   c¸c c quan C¶nh    ¬  s¸t; quan  c H¶i quan; c¬      quan  Thu Õ;  ¬  c quan Qu¶n  ýthÞ  êng  µ    ¬  l  tr v c¸c c quan  µnh  Th trachuyªn ngµnh      kh¸c: C¬  quan C¶nh    ¬  s¸t; quan    c H¶i quan; c¬    quan  Thu Õ;  ¬  c quan Qu¶n  ý l  thÞ  êng  µ    ¬  tr v c¸cc quan  Thanh    trachuyªn ngµnh    kh¸ccã  Òn  ö  ¹ttheo    quy x ph   thÈm   Òn  quy quy  nh  ¹    Òu        vµ  Ph¸p  Önh  ö   ývi ®Þ t i §i 29, 30, 32, 33  34  c¸c l X l    ph¹m  µnh  Ýnh  i  íinh÷ng  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh, h ch ®è v   h viviph h ch v b ch   viÔn  th«ng  µ  Çn  è  tuyÕn  iÖn  ã  ªnquan  ùc tiÕp  n   Ünh  ùc  v t s v«  ® c li   tr   ®Õ l v m × nh qu¶n  ý® îcquy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. l    ®Þ t i ®Þ n
 20. 20 §i Ò u 26.­Ph©n  nh  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh:   ®Þ th quy x ph     h ch 1.  Öc  ö  ¹t c¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh, viÔn  Vi x ph   h vi vi ph h ch v b ch   th«ng  µ  Çn  è  tuyÒn  iÖn  i víim¹ng íi u  Ýnh, viÔn  v t s v«  ® ®è     l   ch b   th«ng  chuyªn  dïng  éc Bé   èc  thu   Qu phßng, Bé   éi vô  c¬    N   do  quan  Thanh    èc  traQu phßng  µ  v c¸clùcl ng cã  Èm  Òn  ö  ¹tthuéc Bé  éi vô  ùc hiÖn.    î   th quy x ph     N   th   2. Trong  êng  îp    ¹m  µnh  Ýnh  éc  Èm   Òn  ö  ¹tcña    tr h viph h ch thu th quy x ph   nhiÒu  ¬  c quan  × viÖc  ö  ¹tdo  ¬  th   x ph   c quan  ô lý®Ç u     ùc hiÖn. th     tiªnth     M ô c  2: T h ñ  t ô c x ö  p h ¹t §i Ò u 27.­Thñ  ôc¸p dông  ×nh    t   h thøc xö  ¹tchÝnh:   ph   1. Khi ph¸thiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh, viÔn      h viviph h ch v b ch   th«ng  vµ  Çn  è  tuyÕn  iÖn,  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶i ra  Önh  nh  t s v«  ® ng   th quy x ph    l ®× chØ ngay  µnh      ¹m  µnh  Ýnh. h viviph h ch 2. Trêng  îp xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    h   ph     h ch b»ng  ×nh  h thøc  ¹tc¶nh    ph   c¸o th×  êi cã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ira  Õt  nh  ö  ¹tt¹  ç  ng   th quy x ph     quy ®Þ x ph   i ch theo  ñ th   tôc®¬n    gi¶n quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   ®Þ t i 46  l X l    h ch 3. Trêng  îp  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    h x ph     h ch b»ng  ×nh  h thøc  ¹ttiÒn  ×  ph   th ngêi cã  Èm     th quyÒn  ö  ¹t ph¶i kÞp  êilËp  x ph     th   biªn b¶n  Ò     ¹m  µnh    v vi ph h chÝnh  theo  ng  ®ó quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. ®Þ ti   47  l X l    h ch   N Õ u   êi lËp  ng   biªn b¶n    kh«ng    Èm   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ®ñ th quy x ph     h ch hoÆc   kh«ng  ã  Èm   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ×  c th quy x ph     h ch th ph¶i göi kÞp     thêibiªnb¶n  µ    å  ¬  ªnquan  n   Êp  ã    Èm  Òn      Õt    v c¸ch s li   ®Õ c c ®ñ th quy ®Ó ra quy   ®Þnh  ö  ¹t. x ph Trong  êih¹n 15  µy  Ó   õngµy  Ëp biªnb¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh, th     ng k t   l    v viph h ch   ngêi cã  Èm   Òn    th quy ph¶i ra  Õt  nh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    quy ®Þ x ph     h ch theo  ®óng  quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  µnh  Ýnh. Thêi h¹n  ®Þ ti §i 48  l X l    h ch     trªncã  Ó  îckÐo  µinhng    th ®   d  kh«ng    ngµy. qu¸ 30  4. Quy Õt  nh  ö  ¹tcã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý, trõ tr ng  îp    ®Þ x ph   hi l   t   k     ê h trong   quyÕt ®Þnh    quy  nh  ô  Ó  µy  ã  Öu  ùc. ®Þ c th ng c hi l Quy Õt  nh  ö  ¹tph¶i göi cho  chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tvµ  ¬i ®Þ x ph      tæ     b x ph   n   thu tiÒn ph¹ttrong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy    Õt  nh  ö  ¹t.          3  k t  ra quy ®Þ x ph   Quy Õt  ®Þnh   ¹t tiÒn  õ  ph   t 2.000.000  ng  ë lªn ph¶i ® îc göi cho  Ön  Ó m     ®å tr         Vi Ki s¸t nh©n  ©n  ïng cÊp. d c  5.    Tæ chøc, c¸ nh©n  Þ   ¹ttiÒn     b ph   ph¶i nép  Òn  ¹tt¹  ¬i ghi trong   ti ph   in       quyÕt  nh  ö  ¹tvµ  îcnhËn        Òn ph¹t. é   µi chÝnh  ñ  ×, ®Þ x ph   ®   biªnlaithu ti     T  B ch tr   phèihîp  íiTæng   ôc  u  iÖn    v  c B® quy  nh  Öc  vµ  ö  ông  Òn  ¹t®èi ®Þ vi thu  s d ti ph     víi µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   u  Ýnh,viÔn   h viviph h ch v b ch   th«ng  µ  Çn  è  tuyÕn  v t s v«  ®iÖn. 6.Nghiªm  Ê m   êixö  ¹ttrùctiÕp thu tiÒn ph¹t.   c ng   ph         
Đồng bộ tài khoản