Nghị định 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
85
lượt xem
4
download

Nghị định 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NGHÞ §INH CñA CHÝNH PHñ Sè 81/2000/N§-CP ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2000 Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých ngµy 03 th¸ng 9 n¨m 1999 ; C¨n cø Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 1995; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, NGHÞ §ÞNH : Ch¬ng I NGHÜA Vô LAO §éNG C¤NG ÝCH H»NG N¡M §iÒu 1. Tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m theo §iÒu 7 Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých ®îc quy ®Þnh nh sau: C«ng d©n ViÖt Nam, nam tõ ®ñ 18 tuæi ®Õn hÕt 45 tuæi, n÷ tõ ®ñ 18 tuæi ®Õn hÕt 35 tuæi, cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m t¹i n¬i ngêi ®ã thêng xuyªn sinh sèng vµ cã hé khÈu thêng tró, hoÆc cã ®¨ng ký t¹m tró liªn tôc tõ 6 th¸ng trë lªn. §iÒu 2. Ngµy c«ng thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m theo §iÒu 8 cña Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Sè ngµy c«ng nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m cña mçi c«ng d©n lµ 10 ngµy. Trêng hîp c«ng tr×nh ë xa n¬i thùc hiÖn nghÜa vô quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®inh nµy, kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®i vÒ h»ng ngµy, th× ® îc trõ thêi gian mét lÇn c¶ ®i vµ vÒ vµo sè ngµy c«ng nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m; 2. Ngµy c«ng nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých cña n¨m nµo chØ ®îc huy ®éng ®Ó sö dông trong n¨m ®ã. Riªng quü lao ®éng c«ng Ých b»ng tiÒn, nÕu trong n¨m cha sö dông hÕt, th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau.
 2. 2 § iÒu 3. C¸c c«ng viÖc ®îc sö dông lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých bao gåm: 1. X©y dùng, tu bæ ®êng trong th«n, xãm, ®êng ra ®ång ruéng, ®êng ®i l¹i trong khu d©n c, ®êng do cÊp x·, cÊp huyÖn vµ cÊp tØnh qu¶n lý; 2. X©y dùng, tu bæ hÖ thèng thuû lîi néi ®ång, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi do cÊp x·, cÊp huyÖn vµ cÊp tØnh qu¶n lý (trõ ®ª, kÌ); 3. X©y dùng, tu bæ tr¹m y tÕ, nhµ trÎ, tr êng, líp mÉu gi¸o, trêng phæ th«ng; 4. X©y dùng, tu bæ nghÜa trang liÖt sÜ, ®µi tëng niÖm liÖt sÜ, nhµ bia ghi tªn liÖt sÜ: 5. X©y dùng, tu bæ c¸c c«ng rinh c«ng Ých cã tÝnh chÊt x· héi kh¸c nh di tÝch lÞch sö, di tÝch v¨n ho¸, c¸c c«ng tr×nh vui ch¬i gi¶i trÝ, thÓ dôc thÓ thao kh«ng v× môc ®Ých kinh doanh. §iÒu 4. Nh÷ng c«ng d©n ®îc miÔn thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých bao gåm: 1. C¸n bé, chiÕn sÜ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n; 2. C«ng nh©n, c«ng chøc quèc phßng vµ c«ng nh©n, c«ng chøc c«ng an nh©n d©n lµm viÖc ë x· biªn giíi, huyÖn biªn giíi, vµng s©u, h¶i ®¶o; ë c¸c x· huyÖn, tØnh ®îc c«ng nhËn lµ miÒn nói, vïng cao; c«ng nh©n, c«ng chøc quèc phßng thuéc c¸c ®éi söa ch÷a lu ®éng chuyªn nghiÖp; 3. Qu©n nh©n xuÊt ngò ®ang ®¨ng ký ë ng¹ch dù bÞ h¹ng mét; 4. Th¬ng binh, bÖnh binh vµ ngêi ®îc hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh; 5. Cha, mÑ, vî hoÆc chång cña liÖt sÜ, ngêi cã c«ng nu«i liÖt sÜ; 6. Ngêi gi÷ chøc s¾c t«n gi¸o chuyªn nghiÖp theo quy ®Þnh cña Ban T«n gi¸o cña ChÝnh phñ; 7. Ngêi m¾c bÖnh t©m thÇn, ®éng kinh hoÆc cã nh îc ®iÓm vÒ thÓ chÊt ®îc b¸c sÜ chuyªn khoa cña bÖnh viÖn huyÖn, quËn, thµnh phè trùc thuéc tØnh (sau ®©y gäi chung lµ cÊp huyÖn), bÖnh viÖn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ cÊp tØnh), bÖnh viÖn Trung ¬ng hoÆc bÖnh viÖn ngµnh kÕt luËn kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng; 8 . Ngêi bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 21% trë lªn. §iÒu 5. Nh÷ng ngêi thuéc diÖn ®îc t¹m miÔn thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých bao gåm: 1. Ngêi ®ang ®iÒu trÞ t¹i tr¹m y tÕ, bÖnh viÖn, c¬ së y tÕ ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng hoÆc ®iÒu trÞ ngo¹i tró theo ®¬n cña thÇy thuèc; ®ang ®iÒu dìng t¹i c¸c c¬ së ®iÒu dìng; ngêi duy nhÊt trong gia ®×nh ®ang trùc tiÕp ch¨m sãc th©n nh©n bÞ èm nÆng;
 3. 3 2. Cha, mÑ, vî hoÆc chång qu©n nh©n t¹i ngò cã hoµn c¶nh gia ®×nh thùc sù khã kh¨n ®îc Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ cÊp x·) chøng nhËn; 3. Phô n÷ cã thai, phô n÷ trong thêi gian nghØ do sÈy thai, do thai chÕt lu, do con chÕt sau khi sinh, hoÆc ®ang nu«i con nhá díi 36 th¸ng; 4. Ngêi chång mµ vî chÕt hoÆc ®· ly h«n ®ang trùc tiÕp nu«i con nhá díi 36 th¸ng; 5. Ngêi trùc tiÕp nu«i dìng hoÆc phôc vô th¬ng binh nÆng, bÖnh binh nÆng vµ ngêi tµn tËt bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 81% trë lªn ë c¸c c¬ së nu«i dìng tËp trung. Trêng hîp c¸c ®èi tîng nãi t¹i kho¶n nµy sèng ë gia ®×nh, th× mét ngêi trong gia ®×nh ®îc t¹m miÔn; 6. Ngêi ®ang tham gia lùc lîng d©n qu©n, tù vÖ nßng cèt quy ®Þnh t¹i ph¸p lÖnh vÒ d©n qu©n tù vÖ; 7. C¸n bé, c«ng chøc nhµ níc ®îc ®iÒu ®éng ®Õn lµm viÖc cã thêi h¹n c¸c x·, huyÖn, tØnh ®îc c«ng nhËn lµ miÒn nói, vïng cao; ë x· biªn giíi, huyÖn biªn giíi; h¶i ®¶o; vïng s©u; 8. Thanh niªn xung phong, thanh niªn t×nh nguyÖn ®ang lµm nhiÖm vô ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn giao; 9. Ngêi lµ lao ®éng duy nhÊt trong gia ®×nh ®ang trùc tiÕp nu«i d ìng ngêi kh¸c kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng hoÆc cha ®Õn tuæi lao ®éng; 10. Ngêi trong hé gia ®×nh ®îc Uû ban nh©n d©n cÊp x· x¸c nhËn thuéc diÖn hé ®ãi theo chuÈn mùc do Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh; 11. Trëng, Phã C«ng an x·, C«ng an viªn; trëng th«n, Trëng xãm hoÆc t¬ng ®¬ng; 12. Nghiªn cøu sinh, häc viªn cao häc, thùc tËp sinh, sinh viªn, häc sinh häc tËp trung dµi h¹n t¹i c¸c trêng ®¹i häc, häc viÖn, trêng cao ®¼ng, trêng trung häc chuyªn nghiÖp, trêng d¹y nghÒ thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, trêng ®µo t¹o cña c¸c t«n gi¸o; häc sinh phæ th«ng, ng êi ®ang d¹y vµ ngêi ®ang häc ®Ó xo¸ mï ch÷; 13. Ngêi ®ang c«ng t¸c, häc tËp, lao ®éng ë níc ngoµi. §iÒu 6. H×nh thøc thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m theo §iÒu 15 cña Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých ®îc quy ®Þnh nh sau: Ngêi ®îc huy ®éng thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m, nÕu kh«ng trùc tiÕp ®i lao ®éng, th× ph¶i cã ng êi kh¸c ®i lµm thay hoÆc ®ãng tiÒn. Trêng hîp thùc hiÖn nghÜa vô b»ng h×nh thøc ®ãng tiÒn hoÆc ngêi kh¸c lµm thay, ngêi cã nghÜa vô lao ®éng ph¶i b¸o víi Uû ban nh©n d©n cÊp x· n¬i c«ng d©n thùc hiÖn nghÜa vô quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy Ýt nhÊt ba ngµy tríc ngµy thùc hiÖn nghÜa vô. Nh÷ng ngµy thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých b»ng h×nh thøc ®ãng tiÒn hoÆc ngêi kh¸c lµm thay, ngêi cã nghÜa vô thuéc diÖn lµm c«ng hëng l¬ng ®îc nghØ viÖc kh«ng hëng l¬ng, nhng thêi ®iÓm nghØ do Thñ tr- ëng c¬ quan, ®¬n vÞ hoÆc ngêi sö dông lao ®éng quyÕt ®Þnh.
 4. 4 Møc ®ãng tiÒn thay cho mçi ngµy c«ng vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®èi víi ng êi ®i lµm thay nghÜa vô cña ngêi kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých. §iÒu 7. Quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých ®îc sö dông cô thÓ nh sau: 1. ChÝnh quyÒn cÊp tØnh ®îc sö dông tèi ®a 10% quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých. Møc cô thÓ do Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ®Ó: a) Hç trî viÖc x©y dùng, t bæ c«ng tr×nh c«ng Ých träng ®iÓm cña tØnh nhng do cÊp huyÖn qu¶n lý; b) Hç trî viÖc x©y dùng, tu bæ c«ng tr×nh c«ng Ých cña huyÖn, quËn cã nhiÒu khã kh¨n; c) Gãp phÇn x©y dùng, tu bæ c«ng tr×nh c«ng Ých do cÊp tØnh qu¶n lý. 2. ChÝnh quyÒn cÊp huyÖn ®îc .sö dông tèi ®a 20% quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých. Møc cô thÓ do Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh ®Ó: a) Hç trî viÖc x©y dùng, tu bæ c«ng tr×nh c«ng Ých träng ®iÓm cña huyÖn nhng do cÊp x· qu¶n lý; b) Hç trî viÖc x©y dùng, tu bæ c«ng tr×nh c«ng Ých cña x· cã nhiÒu khã kh¨n; c) Gãp phÇn x©y dùng, t bæ c«ng tr×nh c«ng Ých do cÊp huyÖn qu¶n lý; Trêng hîp ®Æc biÖt cÇn bæ sung quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých, th× ph¶i lËp kÕ ho¹ch ®Ò nghÞ chÝnh quyÒn cÊp tØnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 3. ChÝnh quyÒn cÊp x· ®îc sö dông quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých cßn l¹i, sau khi trõ phÇn quü dµnh cho cÊp tØnh vµ cÊp huyÖn ®Ó: a) X©y dùng, tu bæ c«ng tr×nh c«ng Ých cña th«n, xãm, tæ d©n phè hoÆc ®¬n vÞ t¬ng ®¬ng; b) Gãp phÇn x©y dùng, tu bæ c«ng tr×nh c«ng Ých do cÊp x· qu¶n lý. Trêng hîp ®Æc biÖt cÇn bæ sung quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých th× ph¶i lËp kÕ ho¹ch ®Ò nghÞ chÝnh quyÒn cÊp huyÖn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 4. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp ®îc sö dông quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých b»ng tiÒn cña cÊp m×nh ®Ó chi tr¶ c¸c chÕ ®é ®èi víi ng êi ®i lao ®éng thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m quy ®Þnh t¹i Ch ¬ng IV Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých vµ chÕ ®é ®èi víi ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 NghÞ ®Þnh nµy.
 5. 5 § iÒu 8. Qu¶n lý, sö dông quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých theo §iÒu 18 cña Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých ®îc quy ®Þnh nh sau: ViÖc qu¶n lý quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých thùc hiÖn theo Quy chÕ qu¶n lý sö dông quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. Kinh phÝ phôc vô viÖc tæ chøc huy ®éng vµ qu¶n lý quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m bao gåm chi phÝ qu¶n lý, tuyªn truyÒn, båi d ìng nghiÖp vô, s¬ kÕt, tæng kÕt, khen thëng vµ c¸c chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp kh¸c do ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng cÊp theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. Ch¬ng II NGHÜA Vô LAO §éNG C¤NG ÝCH TRONG TR¦êNG HîP CÊP THIÕT §iÒu 9. Trêng hîp cÊp thiÕt ®îc huy ®éng lao ®éng c«ng Ých theo §iÒu 23 cña Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých ®îc quy ®Þnh nh sau: Nh÷ng trêng hîp cÊp thiÕt ®îc huy ®éng lao ®éng c«ng Ých lµ nh÷ng tr - êng hîp ®ét xuÊt cÇn gi¶i quyÕt kÞp thêi, phôc vô viÖc phßng, chèng hoÆc kh¾c phôc hËu qu¶ do b·o, lôt, ®éng ®Êt, dÞch bÖnh, ho¶ ho¹n vµ c¸c tr êng hîp cÊp thiÕt kh¸c do thiªn tai g©y ra. §iÒu 10. ThÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh huy ®éng nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých trong trêng hîp cÊp thiÕt thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 24 Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých. Khi cã lÖnh huy ®éng cña ngêi cã thÈm quyÒn, ngêi ®îc huy ®éng cã nghÜa vô tham gia lao ®éng kÞp thêi ®Ó phßng, chèng; hoÆc kh¾c phôc hËu qu¶, nh»m h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt thiÖt h¹i cã thÓ xÈy ra. §iÒu 11. Thêi gian huy ®éng lao ®éng c«ng Ých trong tr êng hîp cÊp thiÕt theo §iÒu 25 cña Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých ® îc quy ®Þnh nh sau: Thêi gian huy ®éng lao ®éng c«ng Ých trong tr êng hîp cÊp thiÕt mçi ®ît kh«ng qu¸ 5 ngµy c«ng, kÓ c¶ thêi gian ®i, vÒ. Trêng hîp ®Æc biÖt, nh÷ng ngêi ph¶i lµm viÖc trªn 8 giê mét ngµy, th× sè giê lµm thªm ®îc quy ®æi ra ngµy c«ng ®Ó tÝnh vµo sè c«ng thùc hiÖn nghÜa vô cña nh÷ng ngêi ®ã. Khi hÕt thêi h¹n huy ®éng khÈn cÊp mçi ®ît mµ c«ng viÖc vÉn ch a hoµn thµnh, th× ph¶i huy ®éng lùc lîng kh¸c thay thÕ, kh«ng ®îc kÐo dµi thêi gian huy ®éng cña ®ît ®ã, trõ trêng hîp c«ng d©n tù nguyÖn.
 6. 6 Ch¬ng III CHÕ §é §èI VíI NG¦êI BÞ TAI N¹N LAO §éNG KHI THùC HIÖN NGHÜA Vô LAO §éNG C¤NG ÝCH §iÒu 12. ChÕ ®é ®èi víi ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng khi thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých theo §iÒu 28 cña Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Ngêi ®i lao ®éng thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých, nÕu bÞ tai n¹n trong c¸c trêng hîp sau ®©y th× ®îc hëng chÕ ®é vÒ tai n¹n lao ®éng: a) BÞ tai n¹n khi ®ang thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 vµ §iÒu 23 Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých do ng êi cã thÈm quyÒn qu¶n lý, sö dông lao ®éng c«ng Ých giao; b) BÞ tai n¹n trªn tuyÕn ®êng ®i vµ vÒ tõ n¬i ë ®Õn n¬i lµm viÖc ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých. 2. Khi x¶y ra tai n¹n lao ®éng t¹i c«ng tr×nh, ngêi chñ c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm: a) KÞp thêi s¬ cøu, cÊp cøu t¹i chç, sau ®ã ph¶i chuyÓn ngay ®Õn c¬ së y tÕ. b) Ph¶i lËp biªn b¶n, ghi ®Çy ®ñ diÔn biÕn vô tai n¹n, th¬ng tÝch n¹n nh©n, møc ®é thiÖt h¹i, nguyªn nh©n x¶y ra tai n¹n, cã ch÷ ký cña ngêi ®¹i diÖn ®¬n vÞ thi c«ng c«ng tr×nh hoÆc ®¹i diÖn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph- ¬ng cÊp x· n¬i x¶y ra tai n¹n lao ®éng vµ ®¹i diÖn cña tËp thÓ nh÷ng ng êi ®i lao ®éng thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých t¹i c«ng tr×nh. Tr êng hîp bÞ tai n¹n trªn tuyÕn ®êng ®i vÒ, th× biªn b¶n ph¶i cã ®Êu vµ ch÷ ký cña c«ng an hoÆc ngêi ®¹i diÖn cña chÝnh quyÒn cÊp x· n¬i x¶y ra tai n¹n; c) Trêng hîp xÈy ra tai n¹n lao ®éng chÕt ngêi hoÆc lµm nhiÒu ngêi bÞ th¬ng nÆng, th× ph¶i gi÷ nguyªn hiÖn tr êng n¬i x¶y ra tai n¹n lao ®éng vµ b¸o ngay víi c¬ quan thanh tra Nhµ níc vÒ an toµn lao ®éng vµ c¬ quan c«ng an ®Þa ph¬ng ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu tra theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng. 3. Ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng trong khi thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých ®îc hëng c¸c chÕ ®é sau ®©y: a) §îc thanh to¸n chi phÝ y tÕ trong qu¸ tr×nh s¬ cøu, cÊp cøu ®Õn khi ®iÒu trÞ æn ®Þnh th¬ng tËt, xuÊt viÖn; b) Sau khi ®iÒu trÞ ®îc c¬ quan lao ®éng giíi thiÖu ®i gi¸m ®Þnh kh¶ n¨ng lao ®éng t¹i Héi ®ång gi¸m ®Þnh y khoa theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ. Trêng hîp ngêi cha tham gia B¶o hiÓm x· héi bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 10% trë lªn th× ®îc trî cÊp mét lÇn. Møc trî cÊp ®èi víi ng êi bÞ suy gi¶m 10% kh¶ n¨ng lao ®éng b»ng 2 th¸ng l¬ng tèi thiÓu; nÕu bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng trªn 10%, th× cø 1% t¨ng lªn ®îc céng thªm 0,5 th¸ng l¬ng tèi thiÓu. NÕu bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 81% trë lªn, ngoµi chÕ ®é trî cÊp mét lÇn, cßn ®îc hëng chÕ ®é cøu trî thêng xuyªn quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 07/2000/N§-CP ngµy 09 th¸ng 3 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ. Trêng hîp ngêi cã tham gia B¶o hiÓm x· héi th× ® îc hëng chÕ ®é trî cÊp 1 lÇn hoÆc h»ng th¸ng theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban
 7. 7 hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ. c) Ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng lµm khiÕm khuyÕt mét hay nhiÒu bé phËn c¬ thÓ hoÆc chøc n¨ng, biÓu hiÖn díi nh÷ng d¹ng tËt kh¸c nhau, lµm suy gi¶m kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, khiÕn cho lao ®éng, sinh ho¹t, häc tËp gÆp nhiÒu khã kh¨n ®îc hëng c¸c chÕ ®é u ®·i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi ngêi tµn tËt. d) Trêng hîp bÞ chÕt, kÓ c¶ chÕt trong thêi gian ®iÒu trÞ lÇn ®Çu, nÕu ngêi bÞ chÕt cha tham gia B¶o hiÓm x· héi, th× ngêi trùc tiÕp lo mai t¸ng ®îc nhËn tiÒn mai t¸ng b»ng 8 th¸ng l¬ng tèi thiÓu vµ gia ®×nh cña ngêi ®ã ®îc trî cÊp mét lÇn b»ng 5 th¸ng l¬ng tèi thiÓu; nÕu ngêi bÞ chÕt cã tham gia B¶o hiÓm x· héi, th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ. §iÒu 13. Kinh phÝ chi tr¶ c¸c chÕ ®é khi bÞ tai :n¹n lao ®éng quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ d kho¶n 3 §iÒu 12 NghÞ ®Þnh nµy thùc hiÖn nh sau: 1. Trêng hîp tai n¹n lao ®éng xÈy ra khi thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m, kinh phÝ ®îc lÊy tõ nguån lao ®éng c«ng Ých b»ng tiÒn cña cÊp qu¶n lý c«ng tr×nh, nÕu kh«ng ®ñ, ®îc lÊy tõ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng cïng cÊp; 2. Trêng hîp tai n¹n lao ®éng xÈy ra khi thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých trong trêng hîp cÊp thiÕt, kinh phÝ ®îc lÊy tõ ng©n s¸ch cÊp ra quyÕt ®Þnh huy ®éng, riªng trêng hîp cÊp thiÕt do b·o, lôt th× sö dông quü phßng, chèng b·o, lôt; 3. §èi víi ngêi cã tham gia B¶o hiÓm x· héi th× chÕ ®é tö tuÊt vµ chÕ ®é trî cÊp 1 lÇn hoÆc h»ng th¸ng do quü B¶o hiÓm x· héi chi tr¶. Ch¬ng IV TR¸CH NHIÖM CñA C¸C Bé Vµ ñY BAN NH¢N D¢N C¸C CÊP §iÒu 14. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ theo §iÒu 33 cña Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých ® îc quy ®Þnh nh sau: 1. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm: a) X©y dùng, tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh hoÆc ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ lao ®éng c«ng Ých; b) Híng dÉn c¸c ®Þa ph¬ng lËp kÕ ho¹ch sö dông quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých, b¸o c¸o kÕt qu¶ sö dông nguån quü ®ã, b¸o c¸o kÕt qu¶ sau mçi lÇn huy ®éng nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých trong tr êng hîp cÊp thiÕt vµ b¸o c¸o h»ng n¨m vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých;
 8. 8 c) Thanh tra, kiÓm tra vµ chØ ®¹o c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ lao ®éng c«ng Ých. 2. Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm: a) Ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý, sö dông quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých; b) ChØ ®¹o viÖc ph¸t hµnh vµ qu¶n lý biªn lai thu tiÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých; c) Híng dÉn, kiÓm tra, thanh tra viÖc qu¶n lý, sö dông quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých ë c¸c ®Þa ph¬ng. 3. Bé Y tÕ cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, chØ ®¹o, thanh tra, kiÓm tra viÖc tæ chøc kh¸m ch÷a bÖnh, cÊp cøu tai n¹n lao ®éng ë c¸c c«ng tr×nh ®îc sö dông lao ®éng c«ng Ých. 4. Ban T«n gi¸o cña ChÝnh phñ cã tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh cô thÓ c¸c chøc s¾c t«n gi¸o chuyªn nghiÖp ®îc miÔn thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m. §iÒu 15. Tr¸ch nhiÖm cña Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp theo §iÒu 36 cña Ph¸p lÖnh NghÜa vô lao ®éng c«ng Ých ®îc quy ®Þnh nh sau:. 1. LËp kÕ ho¹ch sö dông quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých cña cÊp m×nh tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp quyÕt ®Þnh; 2. C¨n cø kÕ ho¹ch ®· ®îc Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp quyÕt ®Þnh vµ yªu cÇu cña Uû ban nh©n d©n cÊp trªn ®Ó ra quyÕt ®Þnh huy ®éng nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m; 3. LËp sæ theo dâi vµ qu¶n lý chÆt chÏ nguån quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých trong ph¹m vi ®Þa ph¬ng vµ phÇn quü cña mçi cÊp ®îc sö dông; 4. Tu©n thñ quy chÕ qu¶n lý quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m; 5. ChØ ®¹o Chñ dù ¸n, c«ng tr×nh thuéc cÊp m×nh qu¶n lý ® îc sö dông lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m, ®¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ, sö dông cã hiÖu qu¶ nguån quü ngµy c«ng lao ®éng c«ng Ých vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng; 6. Ra quyÕt ®Þnh huy ®éng nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých trong trêng hîp cÊp thiÕt xÈy ra ë ®Þa ph¬ng theo thÈm quyÒn, sö dông ®óng môc ®Ých vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng; 7. Thanh tra, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých trong ph¹m vi ®Þa ph¬ng qu¶n lý. KÞp thêi khen thëng nh÷ng ®¬n vÞ, c¸ nh©n thùc hiÖn tèt, xö lý nghiªm minh nh÷ng sai ph¹m trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn; 8. B¸o c¸o kÕt qu¶ sau mçi lÇn huy ®éng nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých trong trêng hîp cÊp thiÕt víi c¬ quan cÊp trªn trùc tiÕp. H»ng n¨m b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých víi Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp vµ Uû ban nh©n d©n cÊp trªn trùc tiÕp ®óng thêi h¹n do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh; Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh tæng hîp b¸o c¸o víi ChÝnh phñ qua Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi trong th¸ng 1 n¨m sau liÒn kÒ.
 9. 9 Ch¬ng V Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH C¸C HµNH VI VI PH¹M HµNH CHÝNH VÒ NGHÜA Vô LAO §éNG C¤NG ÝCH §iÒu 16. Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i Ch ¬ng V cña NghÞ ®Þnh nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m ph¸p luËt vÒ nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých nhng cha ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. §iÒu 17. H×nh thøc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých bao gåm c¶nh c¸o vµ ph¹t tiÒn. §iÒu 18. Nguyªn t¾c xö ph¹t, thêi hiÖu xö ph¹t, t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng vµ thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh c¸c vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §iÒu 19. Hµnh vi vi ph¹m, h×nh thøc vµ møc ph¹t ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Ph¹t c¶nh c¸o ¸p dông ®èi víi hµnh vi kh«ng chÊp hµnh ®óng quyÕt ®Þnh huy ®éng vÒ thêi ®iÓm thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m b»ng h×nh thøc ®ãng tiÒn. 2. Ph¹t tiÒn tõ 30.000 ®ång ®Õn 70.000 ®ång ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng thùc hiÖn ®ñ sè ngµy c«ng nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng; b) Tù ý bá nhiÖm vô ®îc giao khi cha hÕt thêi h¹n thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých trong trêng hîp cÊp thiÕt: c) Khai man ®Ó ®îc t¹m miÔn thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m; . d) Kh«ng chÊp hµnh ®óng thêi ®iÓm thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m b»ng h×nh thøc ®ãng tiÒn cña lÇn th«ng b¸o thø hai. NÕu cßn tiÕp tôc vi ph¹m th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh vÒ hµnh vi cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng; 3. Ph¹t tiÒn tõ 70.000 ®ång ®Õn 100.000 ®ång ®èi víi hµnh vi trèn tr¸nh thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m. 4. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 200.000 ®ång ®èi víi mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y: a) Khai man ®Ó ®îc miÔn thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých h»ng n¨m.
 10. 10 b) Trèn tr¸nh thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých trong tr êng hîp cÊp thiÕt. §iÒu 20. Hµnh vi ®e däa hoÆc dïng vò lùc chèng l¹i ngêi thi hµnh c«ng vô nhng cha ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; cã lêi nãi, hµnh ®éng l¨ng m¹, xóc ph¹m danh dù ngêi thi hµnh c«ng vô, ®îc xö lý theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b kho¶n 2; ®iÓm c kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 49/CP ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 1996 vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc an ninh, trËt tù §iÒu 21. ThÈm quyÒn xö ph¹t hµnh chÝnh c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých thùc hiÖn nh sau: 1. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x·, Thanh tra viªn chuyªn ngµnh lao ®éng ®ang thi hµnh c«ng vô cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 200.000 ®ång. 2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn, Ch¸nh Thanh tra lao ®éng cÊp Së cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 10.000.000 ®ång. §iÒu 22. Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. §iÒu 23. ThÓ thøc nép tiÒn ph¹t vµ biªn lai thu tiÒn nép ph¹t ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §iÒu 24. Ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých mµ bao che, dung tóng cho c¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m, kh«ng xö ph¹t hoÆc xö ph¹t kh«ng kÞp thêi, kh«ng ®óng møc; xö ph¹t qu¸ thÈm quyÒn quy ®Þnh; ngêi kh«ng cã thÈm quyÒn xö ph¹t mµ tïy tiÖn xö ph¹t, th× tïy theo møc ®é, tÝnh chÊt vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nÕu g©y thiÖt h¹i vËt chÊt th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 11. 11 § iÒu 25 . Tæ chøc, c¸ nh©n bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy hoÆc ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä cã quyÒn khiÕu n¹i vÒ quyÕt ®Þnh xö ph¹t lªn cÊp trªn trùc tiÕp cña ng êi ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t. QuyÒn, nghÜa vô cña ngêi khiÕu n¹i vµ ngêi bÞ khiÕu n¹i, thñ tôc khiÕu n¹i; thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o. Ch¬ng VI §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 26. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 27. NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 56/H§BT ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 1989 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ). B·i bá c¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 28. Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé trëng c¸c Bé cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 29. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản