Nghị định 81/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
73
lượt xem
6
download

Nghị định 81/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 81/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 81/2003/NĐ-CP

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  81/2003/N§­C P  n g µ y   17 th¸ng 7 n¨ m   2003  Q u y  ® Þ n h  c hi ti Õt µ  h í ng d É n    h µ n h  B é  L u Ë t L a o  ® é n g  v Ò  n g êi  v thi   lao  é n g  Vi Ö t N a m  lµ m  vi Ö c ë  n íc n g o µ i ® ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Bé   ËtLao  ng  µy  th¸ng 6  cø  lu   ®é ng 23    n¨m 1994; LuËt söa  æi, bæ       ®  sung  ét  è  iÒu  ña  é  ËtLao  ng  µy  th¸ng4  m s® c B lu   ®é ng 02    n¨m  2002; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh. NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  iÒu  Ön  Êp,thu håigiÊy phÐp  ¹t®éng  ®Þ ® ki c         ho   xuÊtkhÈu    ng; ®¨ng  ý  îp ®ång  ÊtkhÈu    ng; quyÒn  µ  Üa     lao®é   kh  xu   lao®é   v ngh vô  ña  c doanh  nghiÖp  a    ng  Öt Nam   i  µm  Öc    ícngoµi;quyÒn  ® lao ®é Vi   ® l vi ë n     vµ  Üa  ô  ña  êi lao ®éng  Öt Nam   µm  Öc    íc ngoµi;Quü   ç  î ngh v c ng     Vi   l vi ë n     h tr  xuÊt khÈu    ng; qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     ng  Öt Nam   µm  Öc    íc   lao ®é   l  n   lao ®é Vi   l vi ë n   ngoµi. §i Ò u    èit ng ¸p dông. 2. §  î     1. Doanh    nghiÖp  îc phÐp  a  êi lao ®éng  i  µm  Öc    íc ngoµi ®  ® ng     ® l vi ë n     bao  å m: g a) Doanh    nghiÖp  ã  Êy phÐp  ¹t®éng  ÊtkhÈu    ng; c gi   ho   xu   lao®é   b) Doanh  nghiÖp  Öt Nam   Ën  Çu, nhËn  Vi   nh th   kho¸n c«ng  ×nh    íc tr ën   ngoµicã  ö  ông    ng  ÖtNam;   sd lao®é Vi   c)Doanh    nghiÖp  ÖtNam   u      ícngoµicã  ö  ông    ng  Öt Vi   ®Ç të n     sd lao ®é Vi   Nam. 2. Ng êilao ®éng  Öt Nam   i  µm  Öc    ícngoµitheo   h×nh       Vi   ® l vi ë n     c¸c   thøc  quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   µy  2  3  ®Þ n bao  å m:  êi lao  ng, g ng   ®é   chuyªn giavµ        tunghiÖp  sinh(sau ®©y  äichung  µngêilao®éng).     g  l       §i Ò u    3. Nguyªn  ¾c,h×nh  t  thøc ®i  µm  Öc    ícngoµi.   l vi ë n  
 2. 2 1. Doanh    nghiÖp  a    ng  i  µm  Öc    ícngoµiph¶icã    iÒu  ® lao ®é ® l vi ë n       ®ñ ® kiÖn  theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n Ng êilao®éng  i  µm  Öc    ícngoµitheo c¸ch×nh     ® l vi ë n        thøc sau  y:   ®© a) Th«ng qua  doanh  nghiÖp  Öt  Vi Nam   îc phÐp  ®  cung øng lao  ng  ®é theo hîp ®ång  ý  Õt  íi    k k v   nícngoµi; bªn    b) Th«ng qua doanh  nghiÖp  Öt  Vi Nam   Ën  Çu, nhËn  nh th   kho¸n c«ng  tr×nh hoÆc   u      ícngoµi;   ®Ç të n   c) Theo  îp  ng    ng  c¸ nh©n  êi lao ®éng  ùctiÕp  ý  Õt    h ®å lao ®é do    ng     tr   kk víi êisö  ông    ng    ícngoµi(sau ®©y  äilµhîp ®ång    ©n).  ng   d lao®é ë n       g      c¸nh §i Ò u 4. §¨ng  ý  îp  ng  a    ng  i  µm  Öc    íc ngoµi vµ  k h ®å ® lao ®é ® l vi ë n     hîp ®ång    ©n.   c¸nh 1. Doanh nghiÖp quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   µy  1  2  ®Þ n ph¶i  ®¨ng  ý  îp ®ång  a    ng  i  µm  Öc    ícngoµit¹ Bé  kh  ® lao ®é ® l vi ë n     i Lao  ng    ­   ®é ­ Th ¬ng binh vµ  héi.   X∙  2. Ng êi lao ®éng  i  µm  Öc    íc ngoµitheo  ×nh       ® l vi ë n     h thøc quy  nh  ¹ ®Þ t i ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy  c  2  3  ®Þ n ph¶i ®¨ng  ý  îp  ng  ¹  ë       k h ®å t i Lao S ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héi n¬i c  ó.Trêng  îp  êi lao ®éng  ang    íc v X∙      tr   h ng     ® ën   ngoµith× ®¨ng  ý  ¹ c¬     k t   quan  idiÖn  ¹igiao,c¬  i ®¹   ngo     quan    ù,c¬  l∙nhs   quan  ­ ® îc ñy  Òn  ùc hiÖn    quy th   chøc n¨ng    ù  ña  Öt Nam   l∙nhs c Vi   (sau  y   äit¾t lµ ®© g       c¬ quan  idiÖn  ÖtNam)    ícngoµi. ®¹   Vi   ën   §i Ò u    ¬   5. C quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     ng  Öt Nam   µm  Öc    l  n   lao ®é Vi   l vi ë nícngoµi.   Bé   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héithèng  Êt qu¶n  ýNhµ   ícvÒ  lao   X∙    nh   l  n      ®éng  ÖtNam   µm  Öc    ícngoµitrongph¹m    níc. Vi   l vi ë n       vic¶  §i Ò u   p  ông  6. ¸ d ph¸p luËt.   1. ViÖc  a  êi lao ®éng  Öt Nam   i  µm  Öc    íc ngoµiph¶itu©n    ® ng     Vi   ® l vi ë n       theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ  Òu  cquèc  Õ  µ   Öt Nam   ý  ®Þ n v §i í   t m Vi   k kÕt hoÆc     Ëp. gianh 2. Trêng  îp  Òu  c quèc  Õ  µ   Öt Nam   ý  Õt    h §i í   t m Vi   k k hoÆc     Ëp  ã  gia nh c quy  nh  ®Þ kh¸c so  íiquy  nh  ¹    v  ®Þ tiNghÞ   nh  µy, th×  dông  ®Þ n  ¸p  quy  nh   ®Þ cña  Òu  cquèc  Õ  . §i í   t ®ã §i Ò u  C¸c  µnh    Þ  7.  h vib nghiªm  Ê m. c 1. §a  êi lao  ng  Öt Nam   i  µm  Öc      ng   ®é Vi   ® l vi ë khu  ùc, nghÒ   µ  v  v c«ng  viÖc  µ   m ph¸p luËtViÖtNam,       ph¸p luËtníctiÕp nhËn    ng  Ê m.        lao®é c 2. §a  êilao ®éng  Öt Nam   i  µm  Öc    ícngoµitr¸ víiquy  nh     ng     Vi   ® l vi ë n       i ®Þ t¹ NghÞ   nh  µy.   i ®Þ n 
 3. 3 C h ¬ n g  II D o a n h  n g hi Ö p  ® a lao ® é n g  Vi Ö t n a m  ® i l µ m  vi Ö c  ë  n í c n g o µ i M ô c  I D o a n h   g hi Ö p  h o ¹t ® é n g  xu Ê t k h È u  lao ® é n g n §i Ò u    èit ng ® îccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng  ÊtkhÈu    ng. 8. §  î     gi   ho   xu   lao®é Doanh  nghiÖp  îc xem   Ðt  Êp  Êy  Ðp  ¹t ®éng  Êt  Èu    ®  xc gi ph ho   xu kh lao ®éng bao  å m: g 1.Doanh    nghiÖp  µ  íc; nh n 2.C«ng      Çn  µ   µ   ícgi÷cæ   Çn    èi;   tycæ ph m Nh n     ph chiph 3. Doanh    nghiÖp  éc  ¬  thu c quan  Trung  ng    chøc: M Æt   Ën Tæ   ¬ c¸c tæ    tr   quèc  Öt Nam,  Vi   Tæng    oµn  Liªn® Lao  ng  Öt Nam, Héi LiªnhiÖp  ô  ÷  ®é Vi       ph n ViÖtNam,  µn    §o Thanh    éng  niªnC s¶n  å   Ý   H Ch Minh,Héi Cùu  Õn     chi binh ViÖt     Nam,  éi  H N«ng  ©n   Öt  d Vi Nam,  Liªn minh  îp      Öt    H t¸c x∙ Vi Nam   µ  v doanh  nghiÖp  éc Phßng  ¬ng  ¹ivµ  thu   Th m   C«ng  nghiÖp  ÖtNam; Vi   4. C¸c doanh nghiÖp kh¸c do  ñ   íng  Ýnh  ñ    Th t Ch ph xem   Ðt  µ  Õt x v quy   ®Þnh. §i Ò u 9.  Òu  Ön    îc cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng  Êt khÈu    §i ki ®Ó ®   gi ph ho   xu   lao ®éng.  1. Cã       ho¹t®éng  Êt khÈu    ng  ña    ®Ò ¸n     xu   lao ®é c doanh  nghiÖp theo  ­ h íng dÉn  ña  é    c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi;   X∙  2.Cã   èn  iÒu  Ö  õ5   v® l t   (n¨m)tû®ång  ëlªn;    tr   3. Cã   ôsë  µm  Öc    nh,  ã  ¬  ë  o  ¹o­ gi¸odôc  nh  íng   tr   l vi æn ®Þ c c s ®µ t       ®Þ h  cho  êilao®éng  i  µm  Öc    ícngoµi; ng     ® l vi ë n   4. Cã   t  Êt 7    Ý nh   (b¶y)c¸n  é    b chuyªn tr¸chcã  ×nh ®é   õ cao  ng   ë     tr   t   ®¼ tr   lªn thuéc      c¸c chuyªn  µnh  ng kinh  Õ, ph¸p  Ëtvµ  ¹ing÷. §éi ngò  t  lu   ngo      c¸n  é  b chuyªn  tr¸chnµy    ph¶i cã  ýlÞch  â  µng,phÈ m   Êt ®¹o  øc  èt,kh«ng  ã    l  rr   ch   ® t  c tiÒn    ¸n,kh«ng  Þ   û  Ëttõ c¶nh  b k lu     c¸o  ëlªntrong ho¹t®éng  Êt khÈu    tr         xu   lao ®éng; 5.Ký  ü    qu 500  (n¨m  tr¨m)tr Öu®ång  ¹ Ng ©n  µng.  i   t  i h   §i Ò u    ñ  ôccÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ÊtkhÈu    ng. 10. Th t   gi ph ho   xu   lao®é 1. Hå   ¬    Þ  Êp  Êy phÐp  öivÒ   é    s ®Ò ngh c gi   g   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    X∙  éi, h  bao  å m: g a)  ¬n    Þ   Êp  Êy  Ðp  § ®Ò ngh c gi ph theo  É u   Bé   m do  Lao  ng  Th ¬ng  ®é ­  binh vµ    éiquy  nh;   X∙ h   ®Þ b) V¨n b¶n    ®Ò nghÞ   ña  é,  µnh, c¬  c B ng   quan Trung  ng  ña  ¬ c c¸c    tæ chøc nªu  ¹  ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   µy, ñy  3  8  ®Þ n   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp;
 4. 4 c) B¶n    sao  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh nghiÖp  µ  Êy  v gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinhdoanh;   d)  µi liÖu chøng  T    minh    iÒu  Ön  c¸c ® ki quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh   ®Þ ti §i 9  ®Þ nµy. 2.Thêih¹n  Êp  Êy phÐp.     c gi   Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Bé   th   15  l vi   t   nh ®ñ h s h     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi cÊp  Êy  Ðp  v X∙    gi ph cho doanh nghiÖp. Trêng    hîp kh«ng  Êp  Êy  Ðp    c gi ph ph¶itr¶lêi     b»ng    v¨n b¶n  cho doanh nghiÖp  µ    v nªu râ lýdo.    §i Ò u  11. ×nh   § chØ, thu  åi giÊy  Ðp   ¹t ®éng  Êt  Èu    h  ph ho   xu kh lao ®éng. 1. Doanh    nghiÖp  Þ  nh  b ®× chØ,    åigiÊy phÐp  ¹t®éng  Êt khÈu  thu h     ho   xu   lao®éng    trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   a) Vi ph¹m     kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy; 1  7  ®Þ n b) BÞ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  lÇn;   x ph     h ch 3  c) Sau  th¸ng,kÓ   õ ngµy  îc cÊp  Êy  Ðp  µ     18    t  ®  gi ph m kh«ng  a  îc trªn ®®    100  êilao®éng  i  µm  Öc    ícngoµi; ng     ® l vi ë n   d) BÞ     Ó    gi¶ith hoÆc     ph¸ s¶n. 2. Bé    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiquyÕt  nh  Öc  nh    X∙    ®Þ vi ®× chØ,    thu håigiÊy phÐp      theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t  i 1  n 3. Khi doanh     nghiÖp  Þ   nh  b ®× chØ   ¹t®éng  Êt khÈu    ng  × ho   xu   lao ®é th   doanh  nghiÖp  Én  v ph¶i cã    tr¸ch nhiÖ m   Õp  ôc qu¶n  ý ngêi lao  ng      ti t   l    ®é do doanh  nghiÖp  a  i  ® ® trong thêigian  µm  Öc     l vi theo  îp  ng    íc ngoµi vµ  h ®å ën     thùc hiÖn    iÒu    c¸c® kho¶n  trong hîp ®ång  ∙  ý  íi ä.    ® k v    h 4. Khi doanh     nghiÖp  Þ     Ó  b gi¶ith hoÆc    ph¸ s¶n,c¬    quan qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   ö  ýc¸c vÊn    ªnquan  n   êi lao ®éng      x l    ®Ò li   ®Õ ng     do doanh nghiÖp  a  i  ® ® theo híng dÉn  ña  é      c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h §i Ò u 12. §æi  Êy  Ðp  ¹t®éng  Êt  Èu    ng      gi ph ho   xu kh lao ®é khi doanh  nghiÖp chuyÓn  æi  ×nh  ® h thøc së  ÷u.  h Doanh nghiÖp  ∙  îccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng  ÊtkhÈu    ng, khi ®®  gi   ho   xu   lao®é     chuyÓn  æi  µnh  ® th C«ng    tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  ét  µnh    h h m th viªn,hoÆc     C«ng  tycæ   Çn  µ   µ   ícgi÷ cæ   Çn    èi,n Õu  ¹t®éng  Êt khÈu      ph m Nh n     ph chiph   ho   xu   lao ®éng  ña  c doanh  nghiÖp  ã  Öu  c hi qu¶  µ v kh«ng    ¹m  viph quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   ®Þnh  µy  ×  îc ® æi  Êy  Ðp  íi;tr ng  îp  Æc   Öt,khichuyÓn  æi  n th ®   gi ph m  ê h ® bi     ® thµnh  C«ng      Çn  µ   µ   íckh«ng  ÷ cæ   Çn    èi,th× do  ñ  tycæ ph m Nh n   gi   ph chiph     Th t ng ChÝnh  ñ  í  ph xem   Ðt vµ  Õt ®Þnh. x   quy   §i Ò u    ñ  ôc®¨ng  ý  îp ®ång  ÊtkhÈu    ng. 13. Th t   kh  xu   lao®é 1.Hå   ¬  ¨ng  ý  îp ®ång  å m:   s® kh  g
 5. 5 a) B¶n  ¨ng  ý  îp ®ång    ® kh  theo  É u   Bé  m do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ      X∙ héiquy  nh;   ®Þ b) B¶n    sao  îp ®ång  h  cung  øng    ng  ý  íi lao®é k v   nícngoµi; bªn    c)B¶n    sao      c¸cv¨n b¶n  kh¸ccña  íctiÕp nhËn    ng.   n    lao®é 2.Thêih¹n  ¨ng  ý:    ® k Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Bé   th   05  l vi   t   nh ®ñ h s h     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi xÐt  Êy  îp  ng  öi ®¨ng  ý  v X∙    th h ®å g  k kh«ng    ®ñ ®iÒu  Ön  ki quy  nh  × cã    ®Þ th   v¨n b¶n  a  ch cho thùc hiÖn  îp ®ång.     h  §i Ò u  14. Quy Òn   µ  v nghÜa  ô  ña  v c doanh nghiÖp  ¹t ®éng  Êt ho   xu   khÈu    ng. lao®é 1. Chñ   ng    ®é kh¶o    Þ  êng    ng, trùctiÕp ký  Õt  µ  ùc hiÖn  s¸tth tr lao ®é       k v th   hîp ®ång    cung øng    ng  íi ícngoµitheo ®óng  lao®é v     n     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt    ViÖtNam   µ    v ph¸p luËtníctiÕp nhËn    ng.        lao®é   §èi víic¸c nghÒ   Æc   ïvµ    Þ  êng  íi th×  ùc  Ön       ® th   c¸c th tr m  th hi theo  íng h  dÉn  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h   Doanh  nghiÖp  îc Nhµ   íc t¹oc¸c ®iÒu  Ön  Ën  î trong viÖc  ®  n     ki thu l   i   kh¶o  s¸t,  ph¸ttr Ón thÞ  êng, d¹y nghÒ,  ¹ing÷   i   tr    ngo   cho  êi lao ®éng  µ  åi dìng ng     vb    n©ng  cao  n¨ng  ùcc¸n bé  ùctiÕp thùc hiÖn  Ö m  ô  ÊtkhÈu    ng. l     tr       nhi v xu   lao®é 2.§¨ng  ý  îp ®ång  ÊtkhÈu    ng    kh  xu   lao®é theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu      ®Þ t   i 1  4 vµ  Òu  NghÞ   nh  µy. §i 13  ®Þ n 3. C«ng  è    b c«ng khaic¸c tiªuchuÈn, ®iÒu  Ön  Ón  än, quyÒn  î       ki tuy ch   l i vµ  Üa  ô  ña  êilao®éng. ngh v c ng     4. Phèi hîp chÆt  Ï víi®Þa   ¬ng, c¬  ë       ch     ph   s s¶n  Êt,c¬  ë  o  ¹o®Ó   xu   s ®µ t   t¹onguån    ng  Êt khÈu  µ  ùctiÕp tuyÓn  än    ng; u    Ón    lao®é xu   v tr     ch lao®é   tiªntuy chän  êithuéc diÖn  Ýnh  ng     ch s¸ch,ngêinghÌo;kh«ng  îcthu phÝ  Ón  än        ®   tuy ch cña  êilao®éng. ng     Sau  th¸ng,kÓ   õ ngµy  óng tuyÓn  µ   6    t  tr   m doanh  nghiÖp  a  a  îcngêi ch ® ®     lao®éng  i  ícngoµilµm  Öc  × ph¶ith«ng  râ lýdo    ®n    vi th     b¸o      cho  êilao®éng; ng       n Õu  êilao®éng  ng     kh«ng  cßn nhu  Çu  c hoÆc   doanh nghiÖp kh«ng  ùc hiÖn  th   ® îchîp ®ång  ×     th ph¶ithanh    ¹ ®Çy        to¸nl   i ®ñ c¸c kho¶n  µ   êilao ®éng  ∙  m ng     ® nép  cho doanh  nghiÖp. 5. Tæ     chøc  o  ¹o­ gi¸odôc  nh  íng  ®µ t       ®Þ h cho  êi lao ®éng  íc khi®i  ng     tr     lµm  Öc    ícngoµitheo quy  nh  ña  vi ë n       ®Þ c ph¸p luËt.   6. Ký  îp  ng  i  µm  Öc    íc ngoµi víingêi lao ®éng; tæ    h ®å ® l vi ë n           chøc  a  ® ngêilao ®éng  i  µ  Ò   íc;thanh  ýhîp ®ång  ∙  ý     ®vv n   l    ® k theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 7.Thu,nép        c¸ckho¶n  sau  y: ®© a) Thu  Ý   Þch  ô  Êt khÈu    ng  ña  êi lao ®éng  ph d v xu   lao ®é c ng     theo    quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy;nép  Òn vµo  ü   ç  î ÊtkhÈu  t i 6  18  ®Þ n  ti   Qu h tr xu   lao®éng    theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy;   ®Þ t i 2  23  ®Þ n  b) Thu  µ  ép  µn  é  è  Òn  Æt   äc  Õu  ã) ®∙  v n to b s ti ® c (n c   thu  ña  êi lao c ng     ®éng theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy  µo  µikho¶n  ña  7  18  ®Þ n v t  c
 6. 6 doanh  nghiÖp  ë   ¹  ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc trong thêih¹n  ngµy, m ti Ng h Th m  n     15    kÓ   õngµy    Òn ® Æt  äc  ña  êilao®éng; thanh    y    Òn ® Æt   t  thu ti   c c ng       to¸n®Ç ®ñ ti   cäc  µ    Òn göicho  êilao ®éng    µn  µnh  îp ®ång  ∙  ý  íi v l∙ti     i ng     khiho th h  ® k v  doanh  nghiÖp; Trong  êng  îp  Ðt  Êy  Òn  Æt   äc  tr h x th ti ® c theo  quy  nh  ®Þ kh«ng      ®ñ ®Ó thùc hiÖn  Öc  åith ng,doanh    vi b   ê   nghiÖp  ã  Ó  áa  Ën  íi êilao ®éng  c th th thu v   ng     vÒ   Ön  bi ph¸p  ý  ü  k qu hoÆc   b¶o      l∙nh ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  ña  ® th   ngh vc ngêi lao ®éng     theo  îp  ng  ý  Õt  íidoanh  h ®å k k v  nghiÖp  µ  êi sö  ông    v ng   d lao ®éng  ícngoµi. Öc  n    Vi giao kÕt  µ  ùc hiÖn  áa  Ën  ý  ü,b¶o    ©n    v th   th thu k qu   l∙nhtu theo c¸cquy  nh  ña  é  Ët D © n   ù.    ®Þ c B Lu   s c) Thu  Òn B¶o  Ó m     éi,thuÕ    Ëp  Õu  ã)cña  êilao ®éng    ti   hi x∙h   thu nh (n c   ng     ®Ó   ép  n cho  ¬   C quan  B¶o  Ó m     éivµ  ¬   hi x∙h   C quan  Õ   Êp  Thu c tØnh;b¶o    qu¶n  vµ    Ën  µo    x¸cnh v sæ b¶o  Ó m     éicña  êilao®éng. hi x∙h   ng     8. Cã     tr¸chnhiÖ m     theo  âi,qu¶n  ý vµ  d  l   b¶o  Ö   Òn  î hîp  v quy l i ph¸p  ña  c ngêilao ®éng     trong thêigian lµm  Öc       vi theo  îp ®ång    ícngoµi.Tuú  éc h  ën     thu   vµo  Þ  êng    ng  íc ngoµi,doanh  th tr lao ®é n    nghiÖp ph¶icã  bé    c¸n  qu¶n  ýlao l    ®éng.  Trong  êng  îp  êi lao  ng  Þ     ¹n, bÞ   Önh   tr h ng   ®é b tain   b nghÒ  nghiÖp,  chÕt, doanh    nghiÖp  ph¶i phèi hîp  íic¸c      v  bªn  ªnquan  Þp  êix¸c  nh   li   k th   ®Þ nguyªn nh©n  µ    Õt chÕ       v gi¶i quy   ®é cho  êilao®éng. ng     9. Båith ng      ê hoÆc     Çu  i t¸cnícngoµibåith ng  Öth¹icho  êi yªu c ®è           ê thi     ng   lao®éng vÒ   ÷ng  Öth¹ido      nh thi     doanh  nghiÖp  hoÆc   i t¸cnícngoµig©y    ®è         ra theo ph¸p luËtViÖtNam   µ         v ph¸p luËtnícsë  ¹ .       ti 10. Khëi kiÖn  ¹  µ   nh©n  ©n  ßi  åi th ng  Öth¹ido  êi lao     ti To ¸n  d ® b   ê thi     ng     ®éng    ¹m  îp ®ång  viph h   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   11.KhiÕu  ¹ivíi ¬    n     quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò     µnh      ¹m  c nh n   th quy v c¸ch viviph ph¸p luËttronglÜnh  ùc  ÊtkhÈu    ng.      v xu   lao®é 12. Thùc  Ön  c¸o ®Þnh  ú  µ  t  Êt theo    hi b¸o    k v ®é xu   quy  nh  ña  é     ®Þ c B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héi.   X∙  13. §îc giao  Öm   ô  Êt khÈu    ng     nhi v xu   lao ®é cho kh«ng qu¸  ®¬n  Þ  02  v trùcthuéc cã  ôsë    a  µn      tr   trªn®Þ b tØnh  µnh  è) kh¸c nhau  µ  (th ph     v ph¶ib¸o      c¸o víi é    Lao  ng   ¬ng  B ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  M ô c  II d o a n h  n g hi Ö p  n h Ë n   Ç u,  h Ë n  kh o¸n  n g   × nh h o Æ c   th n c« tr ® Ç u  t  ë  n íc n g o µ i  ã  s ö  d ô n g   c lao ® é n g  Vi Ö t  a m n §i Ò u    Òu  Ön  ¨ng  ý  îp ®ång  a    ng  ÖtNam   i  µm  15. §i ki ® kh  ® lao ®é Vi   ®l viÖc    ícngoµi. ën   Doanh  nghiÖp  Ën  Çu, nhËn  nh th   kho¸n c«ng  ×nh  tr hoÆc   u    ë   íc ®Ç t n   ngoµi ® a    ng  Öt Nam   i  µm  Öc    íc ngoµi ph¶i cã      iÒu    lao ®é Vi   ® l vi ë n       ®ñ c¸c ® kiÖn  sau  y: ®© 1. Cã   îp ®ång  Ën  Çu,nhËn    h  nh th   kho¸n c«ng  ×nh hoÆc   ù    u        tr   d ¸n ®Ç të nícngoµitrong ®ã   ã        c nhu  Çu  ö  ông    ng  õViÖtNam; c sd lao®é t     2. Cã  ph¬ng ¸n thùc hiÖn hîp ®ång  ®∙ ® îc phª duyÖt ®óng  thÈm   quyÒn.
 7. 7 §i Ò u 16. Thñ  ôc ®¨ng  ý  îp  ng  a    ng  i  µm  Öc    íc   t  k h ®å ® lao ®é ® l vi ë n   ngoµi. 1.Hå   ¬  ¨ng  ý  îp ®ång    s® kh  bao  å m: g a) B¶n  ¨ng  ý  îp ®ång  a    ng  i  µm  Öc    ícngoµitheo m É u     ® kh  ® lao®é ® l vi ë n       do  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héiquy  nh;   X∙    ®Þ b) C¸c  Êy  ê li   gi t   ªnquan  n   Öc  ö  ông  ®Õ vi s d lao  ng  Öt Nam     íc ®é Vi   ën   ngoµi®Ó   ùc hiÖn  îp ®ång  Ën  Çu,nhËn    th   h  nh th   kho¸n c«ng  ×nh,dù    u     tr   ¸n ®Ç të  ícngoµibao  å m:  n     g ­ B¶n    sao quy  nh  ña  îp ®ång  Ën  Çu,nhËn  ®Þ c h  nh th   kho¸n c«ng  ×nh,   tr   dù    u    ã  ªnquan  n   ö  ông    ng  ÖtNam     ícngoµi; ¸n ®Ç tc li   ®Õ s d lao®é Vi   ën   ­ B¶n    sao    b¶n  ña  íc tiÕp  Ën    ng  ªnquan  n   Ën  c¸c v¨n  c n  nh lao ®é li   ®Õ nh lao®éng  ícngoµi;   n  ­ Ph¬ng  ® a    ng  Öt Nam     ¸n  lao ®é Vi   sang  µm  Öc    íc ngoµi,c¸c quy  l vi ë n      ®Þnh   ã li   c ªn quan  n   ®Õ quyÒn   î  ña  êi lao  ng   : tiÒn ¬ng,    l ic ng   ®é nh   l b¶o hiÓ m   . .. 2.Thêih¹n  ¨ng  ý:    ® k Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Bé   th   07  l vi   t   nh ®ñ h s h     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi xÐt  Êy  îp  ng  öi ®¨ng  ý  v X∙    th h ®å g  k kh«ng    ®ñ ®iÒu  Ön  ki quy  nh  × cã    ®Þ th   v¨n b¶n  a  ch cho  ùc hiÖn  îp ®ång. th   h  §i Ò u 17. Quy Òn   µ  Üa  ô  ña    v ngh v c doanh  nghiÖp  Ën  Çu, nhËn  nh th   kho¸n c«ng  ×nh hoÆc   u      ícngoµicã  ö  ông    ng  ÖtNam.   tr   ®Ç të n     sd lao®é Vi   Doanh  nghiÖp  ã  îp  ng  Ën  Çu, nhËn  c h ®å nh th   kho¸n c«ng  ×nh  tr hoÆc   ®Ç u    ë   íc ngoµi cã  t n    quyÒn, nghÜa  ô  v theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët lao lu     ®éng  Öt  Vi Nam   µ  Òn, nghÜa  ô  v quy   v quy  nh  ¹ c¸c kho¶n              ®Þ ti     3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12  Òu      §i 14 NghÞ   nh  µy. ®Þ n  C h ¬ n g  III  n g ê i lao ® é n g  vi Ö t n a m   ® i  l µ m  vi Ö c ë  n í c n g o µ i §i Ò u    18. Quy Òn   µ  Üa  ô  ña  êi lao ®éng  i  µm  Öc    íc v ngh v c ng     ® l vi ë n   ngoµith«ng    qua  doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ÊtkhÈu    ng. ho   xu   lao®é 1.§îccung  Êp       c c¸cth«ng    Ò   Ýnh  tinv ch s¸ch,ph¸p luËtvÒ   ÊtkhÈu          xu   lao ®éng;  c¸c th«ng    Ò     Èn  µ  iÒu  Ön  Ón  ông, thêih¹n  îp tin v tiªuchu v® ki tuy d    h  ®ång, lo¹ c«ng  Öc  Ïlµm  µ  ¬ilµm  Öc,®iÒu  Ön  µm  Öc  µ   i   vi s   vn  vi   ki l vi v sinh ho¹t,    tiÒn ¬ng, tiÒn  µm  l   l thªm  ê,phô  Êp  gi   c kh¸c (nÕu  ã),chÕ       c  ®é b¶o  Ó m   µ  hi v nh÷ng  th«ng    Çn  Õtkh¸ctheo hîp ®ång  tinc thi        cung øng    ng. lao®é 2. §îc ®µo  ¹o­ gi¸odôc  nh  íng  µ  Êp     t      ®Þ h v c chøng chØ;  ng  äc  Ý  ®ã h ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3. Ký  îp ®ång  i  µm  Öc    ícngoµivíi   h  ® l vi ë n      doanh  nghiÖp  Êt khÈu    xu   lao ®éng, ký  îp  ng    ng  íingêi sö  ông    ng  íc ngoµi;thùc hiÖn    h ®å lao ®é v   d lao ®é n     
 8. 8 ®óng    îp  ng  ∙  ý  µ  éi quy  ¬i lµm  Öc,n¬i ë. Kh«ng  îc tù ý  á  c¸c h ®å ®kvn  n  vi       ®   b hîp ®ång    hoÆc   chøc,l«i Ðo  êikh¸cbá  îp ®ång    ng. tæ     k ng     h  lao®é 4. §îc b¶o  ¶m     Òn  î trong hîp  ng  ∙  ý     ® c¸c quy l  i   ®å ® k theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   µ  lu     v ph¸p  Ëtnícsë  ¹   îcc¬  lu     t i§   quan  idiÖn  Öt Nam     . ®¹   Vi   ë nícngoµib¶o  é  Ò     ù,tph¸p.     h v l∙nhs    5. Tu ©n  ñ ph¸p  ËtViÖt Nam   µ    th   lu     v ph¸p  Ëtnícsë  ¹     äng phong  lu     t it«n tr   , tôc tËp    qu¸n  µ  ã  v c quan  Ö   ètvíinh©n  ©n  íc së  ¹   Êp  µnh  h t    d n   t i Ch . h nghiªm  chØnh    c¸cquy  nh  ña  µ  ícvÒ   ®Þ c nh n   qu¶n  ýc«ng  ©n  ÖtNam     ícngoµi. l  d Vi   ën   6. Nép  Ý  Þch  ô  Êt khÈu    ng    ph d v xu   lao ®é cho doanh nghiÖp  Êt khÈu  xu   lao®éng:   Kh«ng qu¸  th¸ng l ng  01   ¬ theo  îp  ng  h ®å cho  ét  m n¨m  µm  Öc. Riªng l vi     ®èi  íisü  v   quan  µ  v thuyÒn    µm  Öc    µu  Ën    Ón  viªnl vi trªnt v t¶ibi kh«ng      qu¸ 1,5 th¸ngl ng   ¬ theo hîp ®ång     cho  ét  m n¨m  µm  Öc; l vi 7. Nép  Òn  Æt   äc  Õu  ã) vµ  ùc  Ön  áa  Ën  ý  ü    ti ® c (n c   th hi th thu k qu hoÆc   b¶o    l∙nhcho doanh nghiÖp  Êt khÈu    ng    xu   lao ®é ®Ó b¶o  ¶m   Öc  ùc hiÖn  ® vi th   hîp ®ång  i  µm  Öc    ícngoµi.   ® l vi ë n   8. Nép  Õ  nhËp    thu thu  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   µ  lu     v ph¸p  luËtnícsë  ¹ .     ti 9. Tham  gia  Õ     ch ®é B¶o  Ó m     éi theo  hi x∙ h   quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p luËtViÖtNam.      10. §îcchuyÓn  Ò   ícthu nhËp     v n    b»ng  ¹itÖ  µ  ÕtbÞ, nguyªn liÖu ngo   v thi        theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      11. KhiÕu  ¹i  è c¸o,khëikiÖn  íic¸c c¬    n,    t   v     quan  µ  íc cã  Èm  Òn  nh n   th quy vÒ   ÷ng    ¹m  ña  nh viph c doanh  nghiÖp  ÊtkhÈu    ng; khiÕu  ¹ivíi   ¬  xu   lao ®é   n    c c¸c quan  ã  Èm   Òn  ña  íc së  ¹  Ò   ÷ng    ¹m  ña  êi sö  ông    c th quy c n   t i nh v viph c ng   d lao ®éng. 12. Båi th ng  Öth¹icho      ê thi     doanh nghiÖp  Êt khÈu    ng  µ  Þ   ö  xu   lao ®é vbx lýdo    ¹m  îp ®ång    viph h   theo quy  nh    ®Þ ph¸p luËt.   13.§îcbåith ng  Öth¹ido        ê thi     doanh  nghiÖp  Êt khÈu    ng    ¹m   xu   lao ®é viph hîp ®ång    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 19. Quy Òn   µ  Üa  ô  ña  êi lao  ng  i  µm  Öc      v ngh v c ng   ®é ® l vi cho doanh nghiÖp  Ën  Çu,nhËn  nh th   kho¸n c«ng  ×nh,doanh    tr   nghiÖp  u      íc ®Ç të n   ngoµi.   Ng êi lao ®éng  i  µm  Öc     ® l vi cho  doanh nghiÖp  Ën  Çu, nhËn  nh th   kho¸n   c«ng  ×nh  µ  ®Ç u       íc ngoµi cã  Òn,  Üa  ô  tr v  të n     quy ngh v theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtlao ®éng  Öt Nam   µ  Òn, nghÜa  ô  lu     Vi   v quy   v quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n    c¸c 1, 2,3,4,5,8,9,10,11,12,13  Òu  NghÞ   nh  µy.                   §i 18  ®Þ n §i Ò u 20. Quy Òn   µ  v nghÜa  ô  ña  êi lao  ng  ùc tiÕp  ý  îp v c ng   ®é tr   kh  ®ång  íi êisö  ông    ng  ícngoµi. v  ng   d lao®é n   Ng êilao®éng  ùctiÕp ký  îp ®ång  íi êisö  ông    ng  ícngoµi    tr    h  v  ng   d lao®é n     cã  Òn  µ  quy v nghi∙vô    quy  nh  ¹ c¸c kho¶n              §iÒu  vµ  ®Þ ti     3, 4, 5, 8, 9, 10, 11  18  thùc hiÖn  ¨ng  ý  îp  ng    ® k h ®å theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   2  4  ®Þ
 9. 9 nµy. Thñ  ôc ®¨ng  ý  îp  ng  Bé     t  k h ®å do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héiquy  v X∙    ®Þnh. §i Ò u    h¹n  îp ®ång    ng. 21. Gia  h   lao®é 1. Ng êi lao ®éng  Öt Nam   i  µm  Öc    íc ngoµi th«ng       Vi   ® l vi ë n     qua doanh  nghiÖp  ¹t®éng  Êt  Èu    ng,  Õu   îc gia  ¹n  ho   xu kh lao ®é n ®   h hoÆc   ý  Õp  îp k ti h   ®ång    ng, th× ph¶ib¸o c¸o víi lao®é            doanh nghiÖp  µ  ã    Òn, nghÜa  ô  v c c¸cquy   v theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. Ng êi lao ®éng  ùc tiÕp  ý  îp  ng  íingêi sö  ông    ng  íc      tr   k h ®å v   d lao ®é n  ngoµikhih Õt  ¹n  îp ®ång    ng, n Õu  îcgia h¹n     h h  lao ®é   ®     hoÆc   ý  îp ®ång    kh  lao ®éng  íi,th×  m  b¸o c¸o  íic¬  v   quan  i diÖn  Öt Nam     íc së  ¹  µ  ã    ®¹   Vi   ë n   t i c c¸c v quyÒn  µ  Üa  ô  v ngh v theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n C h ¬ n g  IV q u ü  h ç  trî u Ê t k h È u  lao ® é n g  x §i Ò u    µnh  Ëp  ü   ç  î ÊtkhÈu    ng. 22. Th l Qu h tr  xu   lao®é Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp  µ  t  ph quy ®Þ th l v quy  nh  chøc,ho¹t ®Þ tæ     ®éng  ü   ç  îxuÊt  Èu  Qu h tr  kh lao  ng  ®é nh»m   ph¸t tr Ón  Þ  êng    i th tr lao  ng  ®é ngoµiníc;n©ng     cao  Êt l ng vµ  ch  î   kh¶  n¨ng  ¹nh  c tranh cña    ng  ÖtNam     lao ®é Vi   trªnthÞ  êng    ng  èc  Õ;®ång  êi  ç  î ñiro cho  êilao ®éng  µ    tr lao ®é qu t   th , tr      h r ng     v doanh nghiÖp trongho¹t®éng  ÊtkhÈu    ng.    xu   lao®é §i Ò u    ån  ×nh  µnh  ü   ç  î ÊtkhÈu    ng. 23. Ngu h th Qu h tr  xu   lao®é 1.Ng ©n    s¸ch nhµ  íccÊp.   n  2.§ãng  ãp  ña      g c c¸cdoanh  nghiÖp  ¹t®éng  ÊtkhÈu    ng: ho   xu   lao®é  Doanh nghiÖp  Ých 1%   è  phÝ   Þch  ô  Êt khÈu    ng    tr   s thu  d v xu   lao ®é ®Ó ®ãng  ãp  µo  ü   ç  îxuÊt khÈu    ng  µ  îc h¹ch  g v Qu h tr    lao ®é v®  to¸n vµo    Ý    chiph cña  doanh  nghiÖp. 3.C¸c  ån    ngu kh¸c.   §i Ò u    ö  ông  ü   ç  î ÊtkhÈu    ng. 24. S d Qu h tr  xu   lao®é 1.Hç  î   Ý    tr  ph cho    iÓnthÞ  êng    ng  íi. chi ph¸ttr   tr lao®é m 2.Hç  î Öc  o  ¹onguån    ng  ÊtkhÈu.   tr vi ®µ t   lao®é xu   3. Hç   î êilao ®éng  µ    tr  ng     v doanh  nghiÖp      Õt  ñiro trong ho¹t ®Ó gi¶iquy r        ®éng  ÊtkhÈu    ng. xu   lao®é 4. Thëng    cho    c¸c doanh  nghiÖp,c¬    quan,tæ    chøc  µ    ©n  ã  µnh  v c¸ nh c th tÝch  trong ho¹t®éng  ÊtkhÈu    ng.    xu   lao®é
 10. 10 5.Hç  î   tr kh¸cdo  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   Th t   ph quy   C h ¬ n g  V Q u ¶ n  l ý n h µ  n í c v Ò  x u Ê t k h È u  lao ® é n g §i Ò u    25. Tr¸chnhiÖm  ña  é    c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h 1. Phèihîp víi   ¬          c quan  ªnquan  c¸c li   nghiªncøu    iÓnthÞ  êng,x©y    ph¸ttr   tr   dùng  Õn îc,kÕ   ¹ch,quy  ¹ch vÒ   Êt khÈu    ng  µ  chi l   ho   ho   xu   lao ®é v chØ  o  ùc ®¹ th   hiÖn. 2. Nghiªn cøu  ©y  ùng    x d v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët,chÝnh  lu   s¸ch,c¬    chÕ   Êt khÈu    ng  ×nh  Ýnh  ñ  xu   lao ®é tr Ch ph ban  µnh  h hoÆc  ban  µnh  h theo  thÈm  Òn; híng dÉn  µ  chøc  ùc hiÖn. quy     v tæ  th   3.§µ m     ph¸n,ký  Õt    iÒu  cquèc  Õ  Ò   Öc  a    ng  ÖtNam     k c¸c® í  t v vi ® lao®é Vi   ®i  µm  Öc    ícngoµitheo ñy  Òn. l vi ë n       quy 4. Quy  nh  å  ¬  ña  êi lao ®éng  i  µm  Öc    íc ngoµi;danh    ®Þ h s c ng     ® l vi ë n     m ôc    Ò   µ  c¸c ngh v c«ng  Öc  Ê m,    vi c c¸c khu  ùc  Ê m     ng  Öt Nam   µm  vc lao ®é Vi   l viÖc    ícngoµi. ën   5. X ©y  ùng  µ  íng  Én  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  o  ¹onguån    ng    d vh d th   k ho ®µ t   lao ®é xuÊt khÈu; quy  nh  ¬ng  ×nh ®µo  ¹o­ gi¸odôc  nh  íng vµ  ¹ing÷      ®Þ ch tr   t      ®Þ h   ngo   cho  êi lao  ng  íc khi ®i  µm  Öc    íc ngoµi;båi dìng  ng   ®é tr     l vi ë n      c¸n  é  b doanh  nghiÖp  ÊtkhÈu    ng, c¸n bé  xu   lao®é     qu¶n  ýlao®éng    ícngoµi. l    ën   6. C Êp  Êy phÐp    gi   theo  quy  nh  ¹ §iÒu    nh  ®Þ ti  10;®× chØ  ã  êih¹n  ¹t c th   ho   ®éng  Êt khÈu    ng  xu   lao ®é theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu    nh  ®Þ ti   2  35;®× chØ,    thu håigiÊy phÐp  ¹t®éng  ÊtkhÈu    ng      ho   xu   lao ®é theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ t i 2  11 NghÞ   nh  µy. ®Þ n 7.  Õp  Ën  ¨ng  ý  îp  ng  µ  Ti nh ® k h ®å v qu¶n  ý hîp  ng  ña  l  ®å c c¸c  doanh  nghiÖp theo quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu    ¹m  nh  ®Þ ti§i 13  §i 16; t ®× chØ  ùc hiÖn  îp th   h  ®ång theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy.   ®Þ t  i 2  35  ®Þ n 8. Thanh    Óm       ¬    tra,ki tra c¸c c quan, tæ    chøc  µ  v doanh  nghiÖp  ã  ªn c li   quan  n   Öc  ùc  Ön  a  êi lao  ng  Öt  ®Õ vi th hi ® ng   ®é Vi Nam   i  µm  Öc    íc ® l vi ë n   ngoµi. 9. Phèihîp víi   é, c¬          B   quan  c¸c ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ,c¬  thu   ph   quan  Trung  ng  ña    chøc  ¬ c c¸c tæ  nªu  ¹  ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy  µ  3  8  ®Þ nv ñy ban  ©n  ©n   Êp  nh d c tØnh  ã  ªnquan    c li   gi¶iquyÕt c¸c  Ên    v ®Ò ph¸tsinh     trong viÖc    qu¶n  ýngêilao ®éng  Öt Nam   µm  Öc    ícngoµi;phèihîp víi l     Vi   l vi ë n          Bé   ¹igiao vµ  é  éi vô  chøc  Ngo     B N   tæ  Ban  qu¶n  ýlao ®éng  éc C¬   l    thu   quan  ¹i§  diÖn  Öt Nam     ÷ng  ícvµ  Vi   ë nh n   khu  ùc  ã  Òu    ng  Öt Nam   ï hîp v c nhi lao ®é Vi   ph     víi  Ph¸p  Önh  Ò   ¬   l v C quan  ¹idiÖn  ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   §  n  ho x∙h   ngh Vi   ë  ícngoµi. n  10. Hµng    n¨m  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ  Ò   ×nh  ×nh    ng  Öt b¸o    t  ph v t h lao ®é Vi   Nam   µm  Öc  ã  êih¹n ë  ícngoµi. l vi c th     n  
 11. 11 §i Ò u    26. Tr¸chnhiÖm  ña    é, ngµnh  ªnquan.   c c¸cB   li   1. Bé   ¹igiao    Ngo   chØ   o    ¬  ®¹ c¸c c quan  i diÖn  Öt Nam     íc ngoµi ®¹   Vi   ën     phèi hîp  íiBé     v   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi thùc hiÖn  v X∙      qu¶n  ýNhµ   íc l  n  ®èi víi   ng  Öt Nam     ícngoµi;cung  Êp  Þp  êicho  é  ¹igiao,     ®é lao Vi   ën     c k th   B Ngo     Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ    é, ngµnh    X∙    c¸cB   chøc  n¨ng  th«ng    Ò   tinv thÞ  êng    ng  µinícvµ  ×nh  ×nh  êilao ®éng  Öt Nam     ícsë  tr lao ®é ngo     t h ng     Vi   ën   t¹ . i 2.Bé  µichÝnh  ñ  ×phèihîp víi é    T  ch tr         Lao  ng    ¬ng  B ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    quy  nh     ÕtviÖc  ®Þ chi ti   thu, sö  ông  µ   d v qu¶n  ý Q òy  ç  îxuÊt  Èu    l  h tr  kh lao ®éng; lÖ  Ý   Êp  Êy  Ðp,  Ý   o  ¹o­ gi¸odôc  nh  íng,phÝ   Þch    ph c gi ph ph ®µ t       ®Þ h   d vô  Êt khÈu    ng,  Ý   xu   lao ®é ph m«i  í  gi itrong  Êt khÈu    ng  Ý   vÊn  xu   lao ®é (ph t khai th¸c hîp  ng), møc   µ  Ó      ®å   v th thøc  qu¶n  ý tiÒn  Æt   äc  ña  êi lao l  ® c c ng     ®éng. 3.Bé    C«ng  cÊp  é  Õu  an  h chi cho  êilao®éng  ng     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p   luËtvµ    trong ph¹m      vitr¸chnhiÖm  ña  × nh  èihîp víi é    cm ph       Lao  ng   ¬ng  B ®é ­Th binh vµ  héitrong viÖc    X∙      phßng  õa  µ  èng    µnh      ¹m  ng v ch c¸c h viviph ph¸p  Ët lu   tronglÜnh  ùc  ¹t®éng  ÊtkhÈu    ng.   v ho   xu   lao®é 4. Bé     Õ  èi hîp  íiBé   µi chÝnh    Y t ph   v  T   quy  nh   èng  Êt  ®Þ th nh møc   Ý   ph kiÓm    trasøc  Îcho  êilao ®éng  i  µm  Öc    ícngoµi;chØ  o    ¬  kho   ng     ® l vi ë n     ®¹ c¸cc së  tÕ  chøc  Óm    y  tæ  ki trasøc  Îvµ  Þu  kho   ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt    v k qu¶  Óm    ki tra søc  Îcho  êilao®éng. kho   ng       5. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   èi hîp  íiBé     K ho v§ t ph   v   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    v X∙ héix©y  ùng  Õ   ¹ch xuÊtkhÈu    ng  µng    d k ho     lao®é h n¨m  µ  n¨m. v 5  6.  é   ¬ng  ¹i vµ  ©n   µng  µ   íc ViÖt  B Th m   Ng h Nh n   Nam  nghiªn cøu  ×nh   tr   ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  h hoÆc  ban  µnh  h theo  Èm   Òn    Ýnh  th quy c¸c ch s¸ch  ¹o t  ®iÒu  Ön    êi lao  ng  µ  ki ®Ó ng   ®é v doanh  nghiÖp  Êt  Èu  xu kh lao  ng  ùc ®é th   hiÖn    Òn  c¸c quy quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy.Ng ©n  µng  ®Þ ti  10  18  ®Þ n  h Nhµ   ícViÖtNam   ñ  ×,phèihîp víi é  n    ch tr         Lao  ng    ¬ng  B ®é ­Th binh vµ  héih­   X∙    íng  Én  Öc  ý  ü  ¹t®éng  Êt khÈu    ng  d vi k qu ho   xu   lao ®é theo quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  5 §iÒu    9 NghÞ   nh  µy. ®Þ n 7.Bé    V¨n     ho¸ ­Th«ng    èihîp víi   ¬  tinph       c quan  ªnquan  nh  íng vµ  c¸c li   ®Þ h  chØ   o    ¬  ®¹ c¸c c quan  th«ng    i chóng  tin®¹   trong viÖc    th«ng    tin,tuyªn truyÒn    phôc  ô  Õn îcxuÊt khÈu    ng  ña  v chi l     lao ®é c §¶ng  µ  µ   íc;xö  ýkÞp  êivµ  v Nh n   l   th   nghiªm minh  ÷ng  êng  îp  a    Õu  nh tr h ® tinthi kh¸ch  quan, thiÕu  Ýnh    µm    ch x¸c l ¶nh  ëng  n   ¹t®éng  ÊtkhÈu    ng. h ®Õ ho   xu   lao®é 8. Bé       T ph¸p  ñ  ×,phèihîp  íiBé   ch tr     v   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi, v X∙    Toµ   nh©n  ©n   èicao, ViÖn  Ó m     ©n  ©n   èicao  ùc  Ön  éi ¸n  d t    Ki s¸tnh d t  th hi n   dung  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy. ®Þ t  i 32  ®Þ n §i Ò u    27. Tr¸chnhiÖm  ña    é, c¬    c c¸cB   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc thu   ChÝnh  ñ,c¬  ph   quan  Trung  ng  ña    chøc  t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   ¬ c c¸ctæ  nªu  i   3  8  ®Þnh  µy,ñy  n   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  c doanh  nghiÖp  a    ng  i  µm  ® lao ®é ® l viÖc    ícngoµi. ën   1. Thùc  Ön    hi qu¶n  ýho¹t®éng  Êt khÈu    ng  i  íic¸c doanh  l    xu   lao ®é ®è v     nghiÖp  éc ph¹m    thu   viqu¶n  ý. l
 12. 12 2. ChØ   o  ®¹ c¸c doanh nghiÖp  a  ® lao  ng  i  µm  Öc    íc ngoµi ®é ® l vi ë n     thuéc  ¹m    ph viqu¶n  ýthùc  Ön  Òn  µ  Üa  ô  l  hi quy v ngh v theo  quy  nh  ¹    ®Þ tic¸c §iÒu    vµ    ¶m   14,16  17;® b¶o  µ  ¹o®iÒu  Ön  v t  ki cho  êilao ®éng  i  µm  Öc  ng     ® l vi ë  ícngoµithùc hiÖn  Òn  µ  Üa  ô  ña  ×nh  n      quy v ngh vc m theo quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 18  µ  NghÞ   nh  µy. v 19  ®Þ n 3. Thanh    Óm     ¹t ®éng  Êt  Èu  tra,ki tra ho   xu kh lao  ng  ¹  ®é t ic¸c doanh  nghiÖp  éc ph¹m    thu   viqu¶n  ý; l     Ön  µ  ö  ýkÞp  êic¸c hµnh      ¹m   ph¸thi v x l   th     viviph li   ªnquan  n   ¹t®éng  ÊtkhÈu    ng. ®Õ ho   xu   lao®é 4.  µng  H n¨m  ¸nh    ¹t®éng  a  êi lao  ng  i  µm  Öc    íc ® gi¸ho   ® ng   ®é ® l vi ë n   ngoµithuéc  ¹m      ph viqu¶n  ývµ  l   b¸o    é   c¸o B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi v X∙    ®Ó   tæng  îp b¸o c¸o Ch Ýnh  ñ. h      ph §i Ò u    28. Tr¸chnhiÖm  ña  y    c ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh.   1.Thùc  Ön    hi qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   ÊtkhÈu    ng  l  n   xu   lao®é trong ph¹m    a     vi®Þ ph¬ng. 2.ChØ   o    ¬    ®¹ c¸cc quan  chuyªnm«n  ùcthuécvµ  y  nh©n  ©n  Êp  í :   tr     ñ ban  d c di a) Tuyªn truyÒn, phæ   Õn  ñ  ¬ng, chÝnh    bi ch tr   s¸ch  Ò   Êt  Èu    v xu kh lao ®éng; b)  ¹o  ån  µ  í  Öu  êi lao  ng  ã    T ngu v gi i thi ng   ®é c ý thøc  chøc, kû  Ët, tæ    lu   chÊp  µnh  ètc¸cquy  nh  ña  h t    ®Þ c ph¸p luËt®Ó       tham    ù  Ón  i  µm  Öc  giad tuy ® l vi ë  ícngoµi; n  c) Phèi hîp  íic¸c doanh      v    nghiÖp  ¹t®éng  Êt khÈu    ng  Ón  ho   xu   lao ®é tuy lao ®éng  ¹  a   ¬ng; x¸c ®Þnh    ti®Þ ph    tr¸chnhiÖ m   ña    nh  êi lao ®éng    c gia ®× ng     ®Ó     ng  ùc hiÖn  ètquyÒn  µ  Üa  ô  îcquy  nh  lao®é th   t  v ngh v ®   ®Þ trong hîp ®ång     ®∙  ý  íi k v  doanh nghiÖp  µ  îp ®ång    ng  µm  Öc  ¹ nícngoµi. vh  lao®é l vi t     i 3.     Thanh    Óm     ¹t®éng  Êt khÈu    ng  ¹  a   ¬ng; tra,ki tra ho   xu   lao ®é ti®Þ ph   ph¸thiÖn  µ  ö  ýkÞp  êic¸c hµnh      ¹m  ªnquan  n   ¹t®éng  Êt   v x l  th     viviph li   ®Õ ho   xu   khÈu    ng. lao®é §i Ò u    êng  îp bÊt kh¶  29. Tr h    kh¸ng. Trong  êng  îp bÊt kh¶  tr h    kh¸ng  µ   m kh«ng  Ó    êilao ®éng  Õp tôc th ®Ó ng     ti     lµm  Öc  ¹ níctiÕp nhËn    ng  × c¬  vi t     i   lao®é th   quan  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  a    ® lao ®éng  Öt  Vi Nam   i  µm  Öc    íc ngoµi cã  ®l vi ë n     tr¸ch nhiÖ m     chØ   o  ®¹ doanh  nghiÖp  chøc  a  êilao ®éng  Ò   íc;tr ng  îp vîtqu¸ kh¶  tæ  ® ng     v n  ê h       n¨ng  × phèi th     hîp  íiBé   ¹igiao,Bé   v   Ngo     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héivµ  é   µi chÝnh  v X∙    B T   lËp ph¬ng    a    ng  Ò   íctr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh.   ¸n ® lao®é v n     t  ph quy   C h ¬ n g  VI  gi¶i u y Õ t tranh c h Ê p, k hi Õ u n ¹i, è c¸o,  q  t    K h e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m
 13. 13 §i Ò u    30. Nguyªn  ¾c    Õt  t gi¶iquy tranh chÊp.   1. Th¬ng îng trùctiÕp vµ  ù dµn  Õp  ÷a c¸c bªn    l      t  x gi     tranh chÊp  ét    m c¸ch  kh¸ch quan  µ  Þp  êi.   v k th 2.Th«ng    qua hßa gi¶i träng tµitrªnc¬  ë    äng c¸cquyÒn  µ  îÝch    ,       s t«n tr     v l  i cña        äng lîÝch  c¸c bªn,t«n tr    i chung  ña    éi,tu©n  c x∙h   theo ph¸p  ËtViÖt Nam   lu     vµ  ph¸p luËtnícsë  ¹ .       ti 3. Doanh nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖ m       gi¶iquyÕt c¸c tranh  Êp  ch ph¸t sinh     trong  ¹t ®éng  Êt  Èu  ho   xu kh lao  ng  ña  ®é c doanh  nghiÖp  × nh.  êng  îp m Tr h  tranh chÊp    phøc  ¹p,¶nh  ëng  n   t  h ®Õ quan  Ö     ng  ÷a hainícph¶ib¸o  h lao ®é gi         c¸o kÞp  êi, y    µ  ×nh ph¬ng      Õt  íi ¬    th  ®Ç ®ñ v tr   ¸n gi¶iquy v   quan  c qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  µ  é  v B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  §i Ò u    31. Ph¸p  Ëtgi¶iquyÕt  lu     tranh chÊp.   1. Tranh  Êp  ÷a  êi lao ®éng  Öt Nam   µ    ch gi ng     Vi   v doanh  nghiÖp  a    ® lao ®éng  i  µm  Öc    ícngoµi® îcgi¶iquyÕt    ¬  ë  îp ®ång  i  µm  Öc  ® l vi ë n       trªnc s h   ® l vi ë  ícngoµi®∙  ý  ÷a haibªn  µ  n    k gi     v quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      2.Tranh  Êp  ÷a ngêilao®éng  ÖtNam   µ  êisö  ông    ng      ch gi      Vi   v ng   d lao®é ë nícngoµi® îcgi¶iquyÕt    ¬  ë  îp ®ång    ng  ý  Õt  ÷a haibªn  µ        trªnc s h   lao ®é k k gi     v quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtnícnhËn    ng.      lao®é 3. Tranh  Êp  ÷a doanh    ch gi   nghiÖp  Öt Nam   µ  i t¸cnícngoµikh«ng  Vi   v ®è         trùctiÕp sö  ông    ng  îcgi¶iquyÕt    ¬  ë  îp ®ång  ∙  ý  ÷a hai    d lao ®é ®    trªnc s h   ® k gi     bªn.Trêng  îp hîp ®ång    h    kh«ng  quy  nh  ®Þ ph¸p  Ët¸p dông  × ¸p dông  lu     th     ph¸p  luËtnícnhËn    ng.    lao®é 4. Tranh  Êp  ÷a doanh    ch gi   nghiÖp  Öt Nam   µ  êisö  ông    ng  Vi   v ng   d lao ®é nícngoµi® îcgi¶i         Õt    ¬  ë  îp ®ång  ý  Õt  ÷a haibªn  Õu  ã),hîp  quy trªnc s h   k k gi     (n c   ®ång  kh¸c cã  ªnquan. Trêng  îp  îp  ng    li     h h ®å kh«ng quy  nh   ®Þ ph¸p  Ët ¸p lu     dông  ×     ông  th  ¸p d ph¸p luËtnícnhËn    ng.      lao®é 5. Tranh  Êp  ªnquan  n   Òu    ch li   ®Õ nhi bªn  îc gi¶iquyÕt  ©n  ®    tu theo ph¸p  luËtdo      c¸c bªn  áa  Ën  ùa chän;n Õu  th thu l     kh«ng  áa  Ën  îc,th×    ông  th thu ®   ¸p d ph¸p luËtnícnhËn    ng.      lao®é §i Ò u    È m   Òn    Õt  32. Th quy gi¶iquy tranh chÊp.   Nh÷ng  tranh chÊp  Ò   Êt khÈu    ng  ªnquan  n     v xu   lao ®é li   ®Õ ph¸p  ËtViÖt lu     Nam   îc gi¶iquyÕt  ®    theo  íng  Én    Þch  ña  é     h d Liªn t c B T ph¸p,Bé     Lao  ng    ®é ­ Th¬ng binh vµ  héi,ViÖn  Ó m     ©n  ©n  èicao,Toµ    ©n  ©n  èi   X∙    Ki s¸tnh d t    ¸n nh d t  cao. §i Ò u      Õt  Õu  ¹i, èc¸o vÒ   ÊtkhÈu    ng. 33. Gi¶iquy khi n       xu   t lao®é 1.KhiÕu  ¹icña  êilao®éng, doanh    n  ng       nghiÖp ho¹t®éng  Êt khÈu       xu   lao ®éng  Côc  ëng  ôc  do  tr C qu¶n  ýlao ®éng  µinícthuéc Bé   l    ngo       Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh  µ  héixem   Ðt,kÕt  Ën  µ  Õn  Þ  é   ëng  é   v X∙    x  lu v ki ngh B tr B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ  héibiÖn    X∙    ph¸p    Õt;tè c¸o vÒ   Êt khÈu    ng    gi¶iquy       xu   lao ®é do Thñ  ëng  ¬  tr c quan  thanh    éc Bé   trathu   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héixem   v X∙    xÐt,kÕt  Ën  µ  Õn  Þ   é   ëng  é     lu v ki ngh B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi v X∙    biÖn ph¸p gi¶i     Õt. quy
 14. 14 2. N Õ u     kh«ng  ng    íiquyÕt  nh    Õt  Õu  ¹i  è c¸o  × ®å ýv   ®Þ gi¶iquy khi n ,t   th   ngêilao ®éng, doanh       nghiÖp  ¹t®éng  ÊtkhÈu    ng  ã  Òn  Õu  ho   xu   lao ®é c quy khi n¹ivíiBé   ëng  é       tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi    X∙    hoÆc   ëikiÖn    µ  kh   ra To hµnh  Ýnh  ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u    34. Khen  ëng. th C¬  quan, tæ    chøc,c¸ nh©n     trong vµ  µiníccã  µnh  Ých    ngo     th t trong ho¹t    ®éng  ÊtkhÈu    ng  × ® îckhen  ëng  xu   lao®é th     th theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ö  ýviph¹m. 35. X l     1. C¸c  ¬    c quan, tæ    chøc, c¸ nh©n    ¹m  ÷ng     viph nh quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  µy,tïytheo  Ýnh  Êt vµ  n    t ch   møc      ¹m  ÏbÞ   ö  lýtheo  ®é viph s   x     quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtViÖtNam.      2. Doanh    nghiÖp  a  êilao ®éng  i  µm  Öc    ícngoµiviph¹m    ® ng     ® l vi ë n      c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  Ï bÞ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh; ngoµira, ®Þ n s   x ph     h ch      tïytheo  Ýnh  Êt vµ    t ch   møc      ¹m, doanh  ®é viph   nghiÖp  ÏbÞ     ông    Ön  s   ¸p d c¸c bi ph¸p  ö  ¹tbæ   x ph   sung:båith ng  Öth¹i(nÕu  ã),t¹m  nh      ê thi     c  ®× chØ  ùc hiÖn  th   hîp  ng  ®å hoÆc   nh  ®× chØ   ã  êih¹n  ¹t®éng  Êt khÈu    ng  c th   ho   xu   lao ®é theo   quy  nh  ña  é  ®Þ c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  3. Ng êilao ®éng    ¹m    iÒu       viph c¸c ® kho¶n  ña  îp ®ång  ∙  ý  íidoanh  c h  ® k v  nghiÖp  ÊtkhÈu    ng  × bÞ  ö  ýnh sau: xu   lao®é th   x l     ­ C¶nh  vµ    c¸o  th«ng b¸o  Ò     nh, ®Þa   ¬ng  ¬i c  óvµ  n  Þ  v gia ®×   ph n   tr   ®¬ v lµm  Öc  íckhi®i; vi tr     ­Båith ng  Öth¹ig©y        ê thi     ra theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      Trêng  îp ngêilao®éng    ¹m    iÒu  h     viph c¸c® kho¶n  ña  îp ®ång    ng  c h  lao®é ®∙  ý  íi ñ  ö  ông    ng  × bÞ  ö  ýtheo  k v  ch s d lao ®é th   x l   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtníc lu     së  ¹ . ti 4. Trong  êigian  µm  Öc    íc ngoµi,n Õu  êi lao ®éng  ù ý  á  îp   th   l vi ë n     ng     t  b h   ®ång  × bÞ  ö  ýnh  th   x l   sau: a)  åi th ng    Öth¹icho  B   ê c¸c thi     doanh nghiÖp  Êt khÈu    ng  Öt xu   lao ®é Vi   Nam, bao  å m: g ­ Chi phÝ  Ón  än,®µo  ¹o(nÕu  ã)phôc  ô     tuy ch   t  c  v cho  Öc  i  µm  Öc    vi ® l vi ë nícngoµi;   ­PhÝ   Þch  ô  ña  êigian cßn  ¹theo hîp ®ång;   d v c th     l  i    ­ C¸c kho¶n  Òn  ¹t,tiÒn  åi th ng  µ   ti ph   b   ê m doanh  nghiÖp  Öt Nam     Vi   tr¶ cho  doanh  nghiÖp  Õp nhËn  ña  ícsë  ¹ ; ti   c n   ti ­ C¸c  Öth¹ithùc tÕ, hîp  ýkh¸c m µ   Öc  ù ý  á  îp  ng  ∙  ©y      thi         l    vi t   b h ®å ®g ra cho  doanh  nghiÖp  ÖtNam. Vi   b) B Þ   éc  Ò   ícvµ    bu v n   ph¶ichÞu  µn  é    Ý  a  Ò   íc;kh«ng  îc   to b chiph ® v n   ®  ®i  µm  Öc    ícngoµitrong thêih¹n 05  l vi ë n           n¨m, kÓ   õngµy  Ò   íc.   t  vn c) BÞ     th«ng  vÒ     nh, ®Þa   ¬ng  ¬ic  óvµ  n  Þ  µm  Öc  b¸o  gia ®×   ph n   tr   ®¬ v l vi tr ckhi®i. í   
 15. 15 C h ¬ n g  VII §i Ò u K h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh. 36. Hi l     NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ¨ng  ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  vµ  b¸o  thay  Õ   th NghÞ   nh   è  ®Þ s 152/1999/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 20  9  1999  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh   Öc  êi lao  ng  µ  ®Þ vi ng   ®é v chuyªn gia  Öt Nam   i  µm  Vi   ®l viÖc  ã  êih¹n ë  ícngoµi. c th     n   C¸c  doanh nghiÖp  ∙  ¹t®éng  Êt khÈu    ng  ® ho   xu   lao ®é theo NghÞ   nh   ®Þ sè 152/1999/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 20    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  îc tiÕp  ôc c Ch ph ®   t  sö  ông  Êy  Ðp  d gi ph trong thêigian  th¸ng,kÓ   õ ngµy     12    t  NghÞ   nh  µy  ã  ®Þ nc hiÖu  ùc.Doanh  l  nghiÖp  ã    iÒu  Ön  c ®ñ ® ki theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy  ®Þ ti   ®Þ n sÏ® îc® æi  Êy phÐp  íi.    gi   m Møc   Ý   Þch  ô  Êt khÈu    ng  ph d v xu   lao ®é quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu    6  18 NghÞ   nh  µy  îc¸p dông  i víi êilao®éng  i  µm  Öc    ícngoµikÓ   ®Þ n ®    ®è     ng     ® l vi ë n     tõngµy    NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc. ®Þ n c hi l §i Ò u    37. Tr¸chnhiÖm  íng dÉn  µ    µnh.   h  v thih Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,c¸c Bé   µ  ¬  v X∙      v c quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m  èihîp híng dÉn  ùc hiÖn    ph       th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬   B tr   tr C quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬   B Th tr C quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản