Nghị định 81/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
264
lượt xem
56
download

Nghị định 81/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 81/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 81/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 81/2009/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2009 NGHN NNH S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 106/2005/N -CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2005 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T I NL CV B OV AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯ I I N CAO ÁP CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t i n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004; Xét ngh c a B trư ng B Công Thương, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 106/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp (sau ây g i là Ngh nh s 106/2005/N -CP) như sau: 1. S a i, b sung kho n 2 i u 2 như sau: “2. Khi xây d ng, c i t o o n ư ng dây d n i n trên không vư t qua khu dân cư, nơi công c ng thư ng xuyên t p trung ông ngư i, khu công nghi p, khu công ngh cao, khu ch xu t, công trình quan tr ng liên quan n an ninh, qu c phòng, khu di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh ã ư c Nhà nư c x p h ng ph i tăng cư ng các bi n pháp an toàn v i n và xây d ng như sau: a) C t ph i là c t thép ho c bê tông c t thép; h s an toàn c a c t, xà, móng c t không nh hơn 1,2; b) Dây d n i n không ư c phép có m i n i trong kho ng c t, tr dây d n i n có ti t di n t 240mm2 tr lên cho phép có m t m i n i cho m t dây. H s an toàn c a dây d n i n không nh hơn 2,5; c) Cách i n ph i b trí kép cùng ch ng lo i và c tính k thu t. Dây d n i n, dây ch ng sét n u m c trên cách i n ki u treo ph i s d ng khóa ki u c nh. H s an toàn c a cách i n và các ph ki n ph i m b o tiêu chuNn theo quy nh hi n hành;
  2. d) Kho ng cách t i m th p nh t c a dây d n i n tr ng thái võng c c i nm t t không nh hơn quy nh trong b ng sau: i n áp n 35 kV 110 kV 220 kV Kho ng cách 14 m 15 m 18 m 2. S a i i u 3, i u 4, i u 5 như sau: “Bãi b các quy nh i v i c p i n áp 66 kV.” 3. S a i, b sung i u 5 như sau: “1. Thay c m t “có i n áp t 66 kV" t i i m b kho n 1 b ng c m t “có i n áp t 110 kV”. 2. Thay c m t “tr ng thái tĩnh” t i kho n 1 b ng c m t “tr ng thái võng c c i”. 3. B sung i m d kho n 1 i v i ư ng dây d n i n trong không vư t qua r ng c d ng, r ng phòng h , r ng s n xu t, vư n tr ng cây thì kho ng cách theo phương th ng ng t chi u cao trung bình c a cây ã phát tri n t i a n dây d n i n th p nh t khi dây tr ng thái võng c c i không nh hơn quy nh t i i m c kho n 1 i u 5 Ngh nh s 106/2005/N -CP. 4. Thay c p i n áp “66 - 220 kV" t i kho n 2 b ng c p i n áp “110 và 220 kV”. 4. S a i, b sung i u 6 như sau: “ i u 6. Nhà , công trình trong ho c ngoài hành lang b o v an toàn ư ng dây d n i n trên không (sau ây g i t t là hành lang an toàn lư i i n) 1. Trong hành lang an toàn lư i i n i n áp n 220 kV Nhà , công trình không ph i di d i kh i hành lang an toàn lư i i n áp n 220 kV n u áp ng các i u ki n sau: a) Mái l p và tư ng bao ph i làm b ng v t li u không cháy; b) Các k t c u kim lo i c a nhà , công trình ph i ư c n i t theo quy nh v k thu t n i t. c) Không gây c n tr ư ng ra vào ki m tra, b o dư ng, thay th các b ph n công trình lư i i n cao áp; d) Kho ng cách t b t kỳ b ph n nào c a nhà , công trình n dây d n i n g n nh t khi dây tr ng thái võng c c i không nh hơn quy nh trong b ng sau: i n áp n 35 kV 110 kV 220 kV
  3. Kho ng cách 3,0 m 4,0 m 6,0 m ) Cư ng i n trư ng ≤ 5 kV/m t i i m b t kỳ ngoài nhà cách m t t m t mét và ≤ 1 kV/m t i i m b t kỳ bên trong nhà cách m t t m t mét. B Công Thương quy nh chi ti t v n i t theo quy nh t i i m b kho n 1 i u này. 2. Ngoài hành lang an toàn lư i i n i n áp 500 kV. Nhà , công trình ph ph c v sinh ho t c a h gia ình, cá nhân ngoài hành lang an toàn lư i i n, gi a hai ư ng dây d n i n trên không i n áp 500 kV ư c xem xét b i thư ng, h tr và di d i khi có m t trong các i u ki n sau: a) Cư ng i n trư ng l n hơn quy nh t i i m kho n 1 i u này; b) Kho ng cách theo phương n m ngang gi a hai dây d n pha ngoài cùng g n nh t c a hai ư ng dây d n i n ≤ 60 mét. 3. Trư ng h p nhà , công trình ph ph c v sinh ho t c a h gia ình, cá nhân có kho ng cách như quy nh t i i m b kho n 2, nhưng cư ng i n trư ng m b o theo quy nh t i i m kho n 1 i u này và ch s d ng t, ch s h u tài s n g n li n v i t có nguy n v ng l i thì ư c phép l i và ư c b i thư ng, h tr i v i toàn b di n tích t , di n tích nhà và công trình ph ph c v sinh ho t như i v i t , nhà , công trình ph ph c v sinh ho t trong hành lang an toàn lư i i n quy nh t i kho n 5, kho n 6 i u 1 Ngh nh này”. 5. B sung i u 6a như sau: “ i u 6a. B i thư ng, h tr i v i nhà , công trình trong hành lang an toàn lư i i n 1. Nhà , công trình ph ph c v sinh ho t c a h gia ình, cá nhân không ph i di d i kh i hành lang an toàn lư i i n i n áp n 220 kV như quy nh t i kho n 4 i u 1 Ngh nh này thì ch s h u nhà , công trình ph ph c v sinh ho t ư c b i thư ng, h tr do h n ch kh năng s d ng và nh hư ng trong sinh ho t. Vi c b i thư ng, h tr ư c th c hi n m t l n như sau: a) Nhà , công trình ph ph c v sinh ho t có m t ph n ho c toàn b di n tích n m trong hành lang an toàn lư i i n, ư c xây d ng trên t i u ki n b i thư ng v t theo quy nh c a pháp lu t, trư c ngày thông báo th c hi n d án công trình lư i i n cao áp ư c c p có thNm quy n phê duy t, thì ư c b i thư ng, h tr ph n di n tích trong hành lang an toàn lư i i n; b) M c b i thư ng, h tr c th do y ban nhân dân c p t nh quy nh nhưng không l n hơn 70% giá tr ph n nhà , công trình ph ph c v sinh ho t tính trên di n tích n m trong hành lang an toàn lư i i n, theo ơn giá xây d ng m i c a nhà , công trình ph ph c v sinh ho t có tiêu chuNn k thu t tương ương do y ban nhân dân c p t nh ban hành.
  4. c) Trư ng h p nhà , công trình ph ph c v sinh ho t ư c xây d ng trên t không i u ki n b i thư ng v t theo quy nh c a pháp lu t, y ban nhân dân c p t nh xem xét, h tr d a trên i u ki n th c t c a t ng a phương. 2. Nhà , công trình ư c xây d ng trư c ngày thông báo th c hi n d án công trình lư i i n cao áp ư c c p có thNm quy n phê duy t: a) N u chưa áp ng các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 6 s a i ư c quy nh t i kho n 4 i u 1 Ngh nh này (g i là kho n 1 i u 6 s a i) thì ch u tư công trình lư i i n cao áp ph i ch u kinh phí và t ch c th c hi n vi c c i t o nh m áp ng các i u ki n ó; b) Trư ng h p ch b phá d m t ph n, ph n còn l i v n t n t i, s d ng ư c và áp ng ư c các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 6 s a i thì ch u tư công trình lư i i n cao áp có trách nhi m chi tr , b i thư ng ph n giá tr nhà, công trình b phá d và chi phí c i t o hoàn thi n l i nhà, công trình theo tiêu chuNn k thu t tương ương c a nhà, công trình trư c khi b phá d ; c) Trư ng h p không th c i t o ư c áp ng i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 6 s a i, mà ph i d b ho c di d i, thì ch s h u nhà , công trình ư c b i thư ng, h tr theo quy nh c a pháp lu t.” 6. B sung i u 6b như sau: “ i u 6b. B i thư ng, h tr iv i t trong hành lang an toàn lư i i n t , các lo i t khác trong cùng th a v i t c a m t ch s d ng trong hành lang an toàn lư i i n thu c di n Nhà nư c không thu h i t thì ch s d ng t ư c b i thư ng, h tr do h n ch kh năng s d ng t. Vi c b i thư ng, h tr ư c th c hi n m t l n như sau: 1. t ư c b i thư ng, h tr do h n ch kh năng s d ng là lo i t ư c quy nh t i các văn b n pháp lu t v t ai. 2. Di n tích t ư c b i thư ng, h tr do h n ch kh năng s d ng là di n tích t th c t trong hành lang an toàn lư i i n. M c b i thư ng, h tr không l n hơn 80% m c b i thư ng thu h i t , tính trên di n tích t n m trong hành lang. 3. Trên cùng m t th a t, bao g m t và các lo i t khác c a m t ch s d ng t, khi b hành lang an toàn lư i i n chi n d ng kho ng không l n hơn h n m c t thì ph n di n tích các lo i t khác trên cùng th a t trong hành lang cũng ư c b i thư ng, h tr . M c b i thư ng, h tr không l n hơn 80% m c b i thư ng thu h i các lo i t khác ó tính trên di n tích các lo i t khác n m trong hành lang. 4. Trư ng h p t không i u ki n như quy nh t i kho n 1 i u này, y ban nhân dân c p t nh xem xét, h tr d a trên i u ki n th c t c a t ng a phương. 5. M c b i thư ng, h tr quy nh t i kho n 2, kho n 3, kho n 4 i u này do y ban nhân dân c p t nh quy nh c th . Kinh phí chi tr t ngu n v n u tư c a ch u tư công trình lư i i n cao cáp.”
  5. 7. B sung i u 6c như sau: “ i u 6c. Chuy n i m c ích s d ng các lo i t khác sang t Khi ch s d ng t ph i di chuy n nhà ra ngoài hành lang an toàn lư i i n và có nhu c u chuy n m c ích s d ng các lo i t khác bên ngoài hành lang t mà phù h p v i quy ho ch thì cơ quan qu n lý t ai t i a phương làm th t c trình c p có thNm quy n quy t nh cho phép chuy n m c ích s d ng t. Ch s d ng t ph i th c hi n y các quy nh c a pháp lu t khi chuy n i m c ích s d ng t.” 8. B sung i u 6d như sau: “ i u 6d. H tr chi phí di chuy n Ngoài vi c ư c b i thư ng, h tr i v i nhà , công trình ư c quy nh t i kho n 5 i u 1 và t ư c quy nh t i kho n 6 i u 1 Ngh nh này, n u ch s h u nhà t tìm ư c t m i và có nguy n v ng di chuy n kh i hành lang an toàn lư i i n, thì t th c hi n vi c di chuy n và ư c h tr chi phí di chuy n theo quy nh c a pháp lu t v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t.” 9. B sung i u 6 như sau: “ i u 6 . B i thư ng i v i cây trong và ngoài hành lang an toàn lư i i n 1. Cây có trư c khi thông báo th c hi n d án công trình lư i i n cao áp và trong hành lang an toàn lư i i n, n u ph i ch t b và c m tr ng m i theo quy nh t i kho n 3 i u 5 Ngh nh s 106/2005/N -CP thì ư c b i thư ng theo quy nh hi n hành. 2. Cây có trư c khi thông báo th c hi n d án công trình lư i i n cao áp và trong hành lang thu c lo i không ph i ch t b và c m tr ng như quy nh t i kho n 3 i u 5 Ngh nh s 106/2005/N -CP ho c cây ngoài hành lang có nguy cơ vi ph m kho ng cách an toàn quy nh t i kho n 2 i u 5 Ngh nh s 106/2005/N -CP thì ơn v qu n lý v n hành có quy n ki m tra, ch t, t a cây m b o an toàn cho ư ng dây d n i n trên không và th c hi n b i thư ng theo quy nh. 3. M c b i thư ng i v i các trư ng h p quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này ư c th c hi n m t l n i v i m t cây và do y ban nhân dân c p t nh quy nh, phù h p v i th c t c a a phương.” i u 2. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. i u 3. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 12 năm 2009.
  6. 2. Các d án u tư xây d ng công trình lư i i n cao áp ã ư c thi công trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thì ti p t c th c hi n theo thi t k k thu t ã ư c phê duy t. 3. i v i các d án, công trình ã phê duy t phương án b i thư ng, h tr nhưng chưa th c hi n ho c chưa th c hi n xong vi c b i thư ng, h tr trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành thì th c hi n i u ch nh giá tr b i thư ng, h tr theo quy nh t i Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p – B Công Thương; - T p oàn i n l c Vi t Nam; - T ng công ty Truy n t i i n Qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản