Nghị định 85/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
395
lượt xem
109
download

Nghị định 85/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 85/2009/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 85/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 85/2009/NĐ-CP Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2009 NGH Đ NH HƯ NG D N THI HÀNH LU T Đ U TH U VÀ L A CH N NHÀ TH U XÂY D NG THEO LU T XÂY D NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Đ u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i; Căn c Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a các lu t liên quan đ n đ u tư xây d ng cơ b n s 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 c a Qu c h i; Xét đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, B trư ng B Xây d ng, NGH Đ NH: Chương 1. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh 1. Ngh đ nh này hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 c a Qu c h i, Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a các lu t liên quan đ n đ u tư xây d ng cơ b n s 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 c a Qu c h i (sau đây g i t t là Lu t s a đ i) và hư ng d n thi hành vi c l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i. 2. Vi c l a ch n nhà th u đ i v i các gói th u thu c d án s d ng v n ODA th c hi n theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 3 c a Lu t Đ u th u. Th t c trình, th m đ nh và phê duy t các n i dung trong quá trình l a ch n nhà th u th c hi n theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Ngh đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. S d ng v n nhà nư c theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 1 c a Lu t Đ u th u bao g m vi c chi tiêu theo các hình th c mua, thuê, thuê mua. Vi c xác đ nh ph n v n nhà nư c tham gia t 30% tr lên trong t ng m c đ u tư ho c t ng v n đ u tư c a d án đã phê duy t, đư c tính theo t ng d án c th , không xác đ nh theo t l ph n v n nhà nư c đóng góp trong t ng v n đăng ký c a doanh nghi p. 2. H sơ yêu c u là toàn b tài li u s d ng cho hình th c ch đ nh th u, chào hàng c nh tranh, mua s m tr c ti p, l a ch n nhà th u trong trư ng h p đ c bi t bao g m các yêu c u cho m t gói th u làm căn c pháp lý đ nhà th u chu n b h sơ đ xu t và đ bên m i th u đánh giá h sơ đ xu t nh m l a ch n nhà th u đáp ng các yêu c u c a h sơ yêu c u; là căn c cho vi c thương th o, hoàn thi n và ký k t h p đ ng. Ch đ u tư ch u trách nhi m quy t đ nh n i dung c a h sơ yêu c u. 3. H sơ đ xu t là toàn b tài li u do nhà th u chu n b và n p theo yêu c u c a h sơ yêu c u; đ i v i hình th c chào hàng c nh tranh thì h sơ đ xu t còn đư c g i là báo giá. 4. K t qu l a ch n nhà th u là k t qu đ u th u khi áp d ng hình th c đ u th u r ng rãi, đ u th u h n ch ho c k t qu l a ch n khi áp d ng các hình th c l a ch n khác.
 2. 5. Vi ph m pháp lu t v đ u th u là hành vi không th c hi n ho c th c hi n không đ y đ các quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u. 6. Tham gia đ u th u là vi c nhà th u tham gia các cu c đ u th u r ng rãi ho c h n ch . 7. Gói th u l a ch n t ng th u xây d ng bao g m vi c l a ch n t ng th u đ th c hi n gói th u thi t k (E); thi công (C); thi t k và thi công (EC); thi t k , cung c p thi t b , v t tư và xây l p (EPC); l p d án, thi t k , cung c p thi t b , v t tư và xây d ng (chìa khóa trao tay). 8. Th i gian có hi u l c c a h sơ d th u, h sơ đ xu t là s ngày đư c tính t ngày đóng th u, ngày h t h n n p h sơ đ xu t (tính t th i đi m đóng th u, th i đi m h t h n n p h sơ đ xu t đ n 24 gi c a ngày đó), đ n 24 gi c a ngày cu i cùng có hi u l c đư c quy đ nh trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u. 9. Th i gian có hi u l c c a b o đ m d th u b ng th i gian có hi u l c c a h sơ d th u c ng thêm 30 ngày, là s ngày đư c tính t ngày đóng th u (tính t th i đi m đóng th u đ n 24 gi c a ngày đó), đ n 24 gi c a ngày cu i cùng có hi u l c đư c quy đ nh trong h sơ m i th u. 10. Danh sách ng n là danh sách các nhà th u đư c m i tham gia đ u th u đ i v i đ u th u h n ch , danh sách nhà th u trúng sơ tuy n và danh sách nhà th u có h sơ quan tâm đư c đánh giá đáp ng yêu c u c a h sơ m i quan tâm. 11. Báo cáo đ u tư, d án đ u tư xây d ng công trình trong ho t đ ng xây d ng đư c hi u tương ng là báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi. Đi u 3. B o đ m c nh tranh trong đ u th u N i dung v b o đ m c nh tranh và l trình áp d ng đư c th c hi n như sau: 1. Nhà th u tham gia đ u th u và nhà th u tư v n l p h sơ m i th u, đánh giá h sơ d th u; nhà th u th c hi n h p đ ng và nhà th u tư v n giám sát th c hi n h p đ ng đư c coi là đ c l p v i nhau v t ch c, không cùng ph thu c vào m t cơ quan qu n lý và đ c l p v i nhau v tài chính theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 2 c a Lu t s a đ i khi đáp ng đ các đi u ki n sau đây: a) Nhà th u là doanh nghi p ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p ho c không cùng thu c m t cơ quan, đơn v tr c ti p ra quy t đ nh thành l p; b) Không có c ph n ho c v n góp trên 30% c a nhau. 2. Ch đ u tư và nhà th u tham gia đ u th u gói th u thu c cùng m t d án đư c coi là đ c l p v i nhau v t ch c, không cùng ph thu c vào m t cơ quan qu n lý và đ c l p v i nhau v tài chính quy đ nh t i kho n 2 Đi u 2 c a Lu t s a đ i theo quy đ nh sau đây: a) Đ i v i nhà th u ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p: không có c ph n ho c v n góp trên 50% c a nhau; b) Đ i v i nhà th u là đơn v s nghi p: không cùng thu c m t cơ quan, đơn v tr c ti p ra quy t đ nh thành l p và ph i là đơn v t ch , t ch u trách nhi m v tài chính khi tham gia cung c p d ch v , hàng hóa; c) Đ i v i nhà th u là doanh nghi p nhà nư c thành l p theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003 thu c di n ph i chuy n đ i theo Lu t Doanh nghi p: không có c ph n ho c v n góp trên 50% c a nhau k t th i gian ph i hoàn thành vi c chuy n đ i theo quy t đ nh c a c p có th m quy n. Đ i v i nhà th u là doanh nghi p nhà nư c thu c lĩnh v c đ c thù, chuyên ngành đ c bi t mà Nhà nư c c n n m gi ph n v n chi ph i thì th c hi n theo quy đ nh c a Th tư ng Chính ph . Đi u 4. Ưu đãi trong đ u th u qu c t 1. Vi c ưu đãi trong đ u th u qu c t theo quy đ nh t i Đi u 14 c a Lu t Đ u th u đư c th c hi n như sau:
 3. a) Đ i v i gói th u d ch v tư v n: đi m t ng h p c a h sơ d th u c a nhà th u thu c đ i tư ng ưu đãi đư c c ng thêm 7,5% s đi m t ng h p c a nhà th u đó; trư ng h p gói th u d ch v tư v n có yêu c u k thu t cao thì đi m k thu t đư c c ng thêm 7,5% s đi m k thu t c a nhà th u đó; b) Đ i v i gói th u xây l p: giá đánh giá c a h sơ d th u c a nhà th u không th c đ i tư ng ưu đãi ph i c ng thêm m t kho n ti n b ng 7,5% giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch c a nhà th u đó; c) Đ i v i gói th u mua s m hàng hóa: giá đánh giá c a h sơ d th u c a nhà th u không thu c đ i tư ng ưu đãi ph i c ng thêm m t kho n ti n tương ng v i giá tr thu nh p kh u, phí và l phí liên quan đ n nh p kh u ph i n p theo quy đ nh c a pháp lu t nhưng không vư t quá 15% giá hàng hóa. Không áp d ng ưu đãi đ i v i các lo i hàng hóa ph i đóng thu nh p kh u, phí và l phí liên quan đ n nh p kh u theo quy đ nh; d) Đ i v i gói th u l a ch n t ng th u thi t k , vi c xác đ nh ưu đãi căn c quy đ nh t i đi m a kho n này. Đ i v i các gói th u l a ch n t ng th u xây d ng khác thì vi c xác đ nh ưu đãi căn c theo quy đ nh t i đi m b kho n này. 2. Trư ng h p các h sơ c a nhà th u nư c ngoài đư c x p h ng ngang nhau thì ưu tiên x p h ng cao hơn cho h sơ d th u đ xu t giá tr chi phí trong nư c cao hơn. Trư ng h p h sơ d th u c a nhà th u trong nư c và nhà th u nư c ngoài sau khi đã th c hi n vi c ưu đãi theo kho n 1 Đi u này đư c x p h ng ngang nhau thì ưu tiên x p h ng cao hơn cho h sơ d th u c a nhà th u trong nư c. Đi u 5. Đào t o, b i dư ng nghi p v v đ u th u 1. Đ i tư ng a) Cá nhân tr c ti p tham gia ho t đ ng đ u th u ph i có ch ng ch đào t o, b i dư ng nghi p v v đ u th u, tr các nhà th u; b) Cá nhân khác có nhu c u. 2. Đi u ki n đ các cơ s t ch c ho t đ ng đào t o, b i dư ng a) Có Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c Quy t đ nh thành l p đ i v i cơ s không có Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t. b) Có đ i ngũ gi ng viên v đ u th u đáp ng tiêu chu n theo quy đ nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c v đ u th u. 3. Đi u ki n c p ch ng ch v đ u th u a) Ch ng ch đư c c p cho các h c viên tham gia đ y đ các khóa h c v đ u th u và đ t yêu c u sau khi ki m tra, sát h ch; b) Khóa h c v đ u th u đ c p ch ng ch ph i đư c t ch c t 3 ngày tr lên. 4. Trách nhi m, nghĩa v c a các cơ s đào t o v đ u th u a) Ch u trách nhi m v ch t lư ng đào t o; cung c p thông tin v cơ s đào t o c a mình cho h th ng cơ s d li u theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u này; b) Th c hi n ho t đ ng đào t o, b i dư ng trên cơ s chương trình khung v đào t o đ u th u và c p ch ng ch đ u th u cho h c viên theo đúng quy đ nh; c) Lưu tr h sơ v các khóa đào t o, b i dư ng đ u th u mà mình t ch c theo quy đ nh; d) Đ nh kỳ hàng năm báo cáo B K ho ch và Đ u tư; B , ngành ho c đ a phương liên quan v tình hình ho t đ ng đào t o, b i dư ng đ u th u đ theo dõi, t ng h p. 5. T ch c và qu n lý ho t đ ng đào t o, b i dư ng nghi p v v đ u th u B K ho ch và Đ u tư có trách nhi m t ch c và qu n lý các ho t đ ng đào t o, b i dư ng nghi p v v đ u th u theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 68 c a Lu t Đ u th u, c th như sau:
 4. a) T ng h p tình hình ho t đ ng đào t o, b i dư ng c a các cơ s đào t o thông qua báo cáo công tác đ u th u c a B , ngành và đ a phương, báo cáo c a cơ s đào t o; b) Xây d ng và qu n lý h th ng d li u các cơ s đào t o v đ u th u căn c thông tin do các cơ s đào t o cung c p; c) Xây d ng và qu n lý h th ng d li u chuyên gia đ u th u; d) Quy đ nh chương trình khung v đào t o đ u th u, ch ng ch , tiêu chu n gi ng viên v đ u th u và vi c lưu tr h sơ v các khóa đào t o, b i dư ng đ u th u; đ) T ch c, h tr các ho t đ ng đào t o, b i dư ng nghi p v đ u th u. Đi u 6. Chi phí trong đ u th u 1. M c giá bán m t b h sơ m i th u (bao g m c thu ) do ch đ u tư quy t đ nh căn c quy mô, tính ch t c a gói th u nhưng t i đa là 1.000.000 đ ng đ i v i đ u th u trong nư c; đ i v i đ u th u qu c t m c giá bán theo thông l đ u th u qu c t . 2. Chi phí th m đ nh k t qu l a ch n nhà th u k c trư ng h p không l a ch n đư c nhà th u đư c tính b ng 0,01% giá gói th u nhưng t i thi u là 1.000.000 đ ng và t i đa là 50.000.000 đ ng. 3. Chi phí cho H i đ ng tư v n gi i quy t ki n ngh c a nhà th u v k t qu l a ch n nhà th u là 0,01% giá d th u c a nhà th u có ki n ngh nhưng t i thi u là 2.000.000 đ ng và t i đa là 50.000.000 đ ng. Vi c qu n lý và s d ng các kho n chi phí nêu t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. Đi u 7. Báo Đ u th u và trang thông tin đi n t v đ u th u 1. Báo Đ u th u là đơn v s nghi p có thu. 2. Báo Đ u th u đư c phát hành hàng ngày. 3. Cung c p thông tin v đ u th u a) Trách nhi m cung c p thông tin - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan khác Trung ương và y ban nhân dân các c p ch u trách nhi m cung c p thông tin nêu t i đi m g và đi m h kho n 1 Đi u 5 c a Lu t Đ u th u; - Ch đ u tư, bên m i th u ch u trách nhi m cung c p các thông tin nêu t đi m a đ n đi m e và đi m h kho n 1 Đi u 5 c a Lu t Đ u th u. b) Th i h n cung c p thông tin Đ i v i thông báo m i sơ tuy n, thông báo m i th u, thông báo m i n p h sơ quan tâm, thông báo m i chào hàng, th i h n cung c p thông tin ch m nh t là 3 ngày làm vi c trư c ngày d ki n đăng t i các thông tin này. Đ i v i các thông tin còn l i quy đ nh t i kho n 1 Đi u 5 c a Lu t Đ u th u, th i h n cung c p thông tin ch m nh t là 7 ngày, k t ngày ký văn b n. Vi c cung c p thông tin, l trình và chi phí đăng t i thông tin v đ u th u trên Báo Đ u th u và trên trang thông tin đi n t v đ u th u đư c th c hi n theo hư ng d n c a B K ho ch và Đ u tư. Đi u 8. Quy đ nh v th i gian trong đ u th u 1. Các m c th i gian trong đ u th u th c hi n theo Đi u 31 c a Lu t Đ u th u, kho n 6 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và các quy đ nh c th sau đây: a) Ch đ u tư có trách nhi m phê duy t h sơ yêu c u trong th i h n t i đa là 10 ngày, k t ngày nh n đư c t trình xin phê duy t h sơ yêu c u c a bên m i th u ho c báo cáo th m đ nh h sơ yêu c u (n u có).
 5. b) Ch đ u tư có trách nhi m phê duy t h sơ m i th u, phê duy t ho c có ý ki n x lý v k t qu l a ch n nhà th u trong th i h n t i đa là 10 ngày, k t ngày nh n đư c báo cáo th m đ nh c a cơ quan, t ch c th m đ nh; c) Th i gian có hi u l c c a h sơ d th u ph i đư c quy đ nh c th trong h sơ m i th u song t i đa là 180 ngày, k t ngày đóng th u. Trư ng h p c n gia h n th i gian hi u l c c a h sơ d th u thì có th yêu c u nhà th u gia h n m t ho c nhi u l n nhưng b o đ m t ng th i gian c a t t c các l n yêu c u nhà th u gia h n không quá 30 ngày theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 31 c a Lu t Đ u th u. 2. Trong quá trình th c hi n, các n i dung trong đ u th u sau đây có th đư c th c hi n đ ng th i: sơ tuy n nhà th u và l p h sơ m i th u; phê duy t h sơ m i th u và thông báo m i th u; thông báo k t qu đ u th u và thương th o, hoàn thi n h p đ ng. Chương 2. K HO CH Đ U TH U Đi u 9. Căn c l p k ho ch đ u th u 1. Quy t đ nh đ u tư ho c Gi y ch ng nh n đ u tư và các tài li u có liên quan. Đ i v i gói th u c n th c hi n trư c khi có quy t đ nh đ u tư thì căn c theo quy t đ nh c a ngư i đ ng đ u đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án. 2. Đi u ư c qu c t ho c văn b n th a thu n qu c t đ i v i các d án s d ng v n ODA. 3. Thi t k , d toán đư c duy t (n u có). 4. Ngu n v n cho d án. 5. Các văn b n pháp lý khác liên quan (n u có). Đi u 10. N i dung c a t ng gói th u trong k ho ch đ u th u Vi c phân chia d án thành các gói th u đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 6 c a Lu t Đ u th u, b o đ m quy mô gói th u không quá nh ho c quá l n làm h n ch s tham gia c a các nhà th u. N i dung c a t ng gói th u bao g m: 1. Tên gói th u Tên gói th u th hi n tính ch t, n i dung và ph m vi công vi c c a gói th u, phù h p v i n i dung nêu trong d án. Trư ng h p đ đi u ki n và căn c đ c thù c a d án, gói th u có th bao g m các n i dung công vi c l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, l p báo cáo nghiên c u kh thi và thi t k k thu t. Trư ng h p gói th u g m nhi u ph n riêng bi t (nhi u lô), trong k ho ch đ u th u c n nêu tên th hi n n i dung cơ b n c a t ng ph n. 2. Giá gói th u a) Giá gói th u đư c xác đ nh trên cơ s t ng m c đ u tư ho c t ng v n đ u tư, d toán đư c duy t (n u có) và các quy đ nh liên quan; b) Đ i v i các gói th u d ch v tư v n l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi, giá gói th u đư c xác đ nh trên cơ s các thông tin sau: giá trung bình theo th ng kê các d án đã th c hi n liên quan c a ngành trong kho ng th i gian xác đ nh; ư c tính t ng m c đ u tư theo đ nh m c su t đ u tư c a các d án thu c t ng lĩnh v c chuyên ngành; sơ b t ng m c đ u tư; c) Trư ng h p gói th u g m nhi u lô thì nêu rõ giá tr ư c tính cho t ng ph n trong giá gói th u. 3. Ngu n v n Đ i v i m i gói th u ph i nêu rõ ngu n v n ho c phương th c thu x p v n đ thanh toán cho nhà th u; trư ng h p s d ng v n ODA thì ph i nêu rõ tên nhà tài tr v n và cơ c u ngu n v n (ngoài nư c, trong nư c).
 6. 4. Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c đ u th u Nêu hình th c l a ch n nhà th u (nêu rõ trong nư c, qu c t , sơ tuy n, m i quan tâm, l a ch n tư v n cá nhân, n u có) theo quy đ nh t Đi u 18 đ n Đi u 24 c a Lu t Đ u th u, kho n 4 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và Đi u 97 c a Lu t Xây d ng; phương th c đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 26 c a Lu t Đ u th u. 5. Th i gian l a ch n nhà th u Nêu th i gian t ch c th c hi n vi c l a ch n nhà th u th c hi n gói th u đ b o đ m ti n đ c a gói th u. Th i gian l a ch n nhà th u đư c tính t ngày phát hành h sơ m i th u, h sơ yêu c u đ n ngày ký k t h p đ ng. Trư ng h p đ u th u r ng rãi có áp d ng th t c l a ch n danh sách ng n, th i gian l a ch n nhà th u đư c tính t ngày phát hành h sơ m i sơ tuy n, h sơ m i quan tâm đ n ngày ký k t h p đ ng. 6. Hình th c h p đ ng Tùy theo tính ch t c a gói th u, xác đ nh các hình th c h p đ ng áp d ng đ i v i h p đ ng cho gói th u theo quy đ nh t Đi u 49 đ n Đi u 53 c a Lu t Đ u th u và Đi u 107 c a Lu t Xây d ng. Trư ng h p trong m t gói th u có nhi u công vi c tương ng v i nhi u hình th c h p đ ng thì h p đ ng đ i v i gói th u đó có th bao g m nhi u hình th c h p đ ng. 7. Th i gian th c hi n h p đ ng Th i gian th c hi n h p đ ng đư c tính t ngày h p đ ng có hi u l c đ n ngày các bên hoàn thành nghĩa v theo quy đ nh trong h p đ ng, b o đ m vi c th c hi n gói th u phù h p v i ti n đ th c hi n d án. Đi u 11. Trình duy t k ho ch đ u th u 1. Trách nhi m trình duy t Ch đ u tư có trách nhi m trình k ho ch đ u th u lên ngư i có th m quy n ho c ngư i đư c y quy n quy t đ nh đ u tư xem xét, phê duy t; đ ng th i g i cho cơ quan, t ch c th m đ nh; trư ng h p trình k ho ch đ u th u lên Th tư ng Chính ph , ch đ u tư còn ph i g i cho b qu n lý ngành đ có ý ki n b ng văn b n trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. Đ i v i các gói th u d ch v tư v n đư c th c hi n trư c khi có quy t đ nh đ u tư, trư ng h p xác đ nh đư c ch đ u tư thì đơn v thu c ch đ u tư có trách nhi m trình k ho ch đ u th u lên ngư i đ ng đ u cơ quan ch đ u tư đ xem xét, phê duy t. Trư ng h p chưa xác đ nh đư c ch đ u tư thì đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án có trách nhi m trình k ho ch đ u th u lên ngư i đ ng đ u đơn v mình đ xem xét, phê duy t. Ngư i đ ng đ u cơ quan ch đ u tư, ngư i đ ng đ u đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án ch đ nh m t đơn v tr c thu c t ch c th m đ nh k ho ch đ u th u trư c khi phê duy t. 2. H sơ trình duy t a) Văn b n trình duy t k ho ch đ u th u bao g m nh ng n i dung sau đây: - Ph n công vi c đã th c hi n bao g m n i dung công vi c liên quan t i chu n b d án, các gói th u th c hi n trư c v i giá tr tương ng và căn c pháp lý đ th c hi n; - Ph n công vi c không áp d ng đư c m t trong các hình th c l a ch n nhà th u quy đ nh t Đi u 18 đ n Đi u 24 c a Lu t Đ u th u, kho n 4 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và Đi u 97 c a Lu t Xây d ng; - Ph n công vi c thu c k ho ch đ u th u bao g m n i dung công vi c và giá tr ph n công vi c tương ng hình thành các gói th u đư c th c hi n theo m t trong các hình th c l a ch n nhà th u quy đ nh t Đi u 18 đ n Đi u 24 c a Lu t Đ u th u, kho n 4 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và Đi u 97 c a Lu t Xây d ng, k c các công vi c nhu rà phá bom, mìn, v t n , xây d ng khu tái đ nh cư, chu n b m t b ng xây d ng, b o hi m công trình, đào t o; cơ s c a vi c chia d án thành các gói th u. Đ i v i t ng gói th u, ph i b o đ m có đ các n i dung quy đ nh t i Đi u 10 Ngh đ nh này;
 7. Đ i v i gói th u không áp d ng hình th c đ u th u r ng rãi, trong văn b n trình k ho ch đ u th u, ch đ u tư ph i nêu rõ lý do áp d ng hình th c l a ch n khác trên cơ s tuân th các quy đ nh c a Lu t Đ u th u, Lu t Xây d ng, Lu t s a đ i và Ngh đ nh này. Đ i v i gói th u có giá tr trong h n m c ch đ nh th u ho c do yêu c u đ c bi t khác áp d ng hình th c ch đ nh th u theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và kho n 1 Đi u 40 Ngh đ nh này còn ph i b o đ m vi c ch đ nh th u hi u qu hơn so v i đ u th u r ng rãi b ng cách lư ng hóa tính hi u qu các y u t v kinh t - xã h i và các y u t khác. - Ph n công vi c chưa đ đi u ki n l p k ho ch đ u th u (n u có): ph i nêu n i dung và giá tr ph n công vi c còn l i c a d án. T ng giá tr các ph n công vi c đã th c hi n, ph n công vi c không áp d ng các hình th c l a ch n nhà th u, ph n công vi c thu c k ho ch đ u th u và ph n công vi c chưa đ đi u ki n l p k ho ch đ u th u (n u có) không đư c vư t t ng m c đ u tư c a d án. Trư ng h p c n thi t ph i l p k ho ch đ u th u cho m t ho c m t s gói th u đ th c hi n trư c theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 6 c a Lu t Đ u th u thì trong văn b n trình duy t v n ph i bao g m các n i dung như quy đ nh t i kho n này. b) Tài li u kèm theo văn b n trình duy t Khi trình duy t k ho ch đ u th u, ch đ u tư ph i g i kèm theo b n ch p các tài li u làm căn c l p k ho ch đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 9 Ngh đ nh này. Đi u 12. Th m đ nh và phê duy t k ho ch đ u th u 1. Th m đ nh k ho ch đ u th u a) Th m đ nh k ho ch đ u th u là vi c ti n hành ki m tra, đánh giá các n i dung theo quy đ nh t i Đi u 9, Đi u 10 và Đi u 11 Ngh đ nh này; b) Cơ quan, t ch c th m đ nh k ho ch đ u th u ph i l p báo cáo k t qu th m đ nh trên cơ s tuân th quy đ nh t i Đi u 65 c a Lu t Đ u th u trình ngư i có th m quy n phê duy t. 2. Phê duy t k ho ch đ u th u Ngư i có th m quy n ho c ngư i đư c y quy n quy t đ nh đ u tư; ngư i đ ng đ u cơ quan ch đ u tư ho c ngư i đ ng đ u đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án trong trư ng h p gói th u đư c th c hi n trư c khi có quy t đ nh đ u tư có trách nhi m phê duy t k ho ch đ u th u trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày nh n đư c báo cáo c a cơ quan, t ch c th m đ nh. Vi c phê duy t k ho ch đ u th u thu c trách nhi m c a Th tư ng Chính ph đư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Chính ph . Chương 3. SƠ TUY N NHÀ TH U Đi u 13. Áp d ng sơ tuy n 1. Căn c tính ch t, quy mô c a gói th u, có th áp d ng sơ tuy n nhà th u theo quy đ nh t i kho n 7 Đi u 2 c a Lu t s a đ i nh m ch n đư c các nhà th u có đ năng l c và kinh nghi m theo yêu c u c a gói th u đ m i tham gia đ u th u. 2. Vi c sơ tuy n nhà th u ph i đư c ngư i có th m quy n phê duy t trong k ho ch đ u th u. Đi u 14. Trình t th c hi n sơ tuy n 1. L p h sơ m i sơ tuy n Bên m i th u l p h sơ m i sơ tuy n trình ch đ u tư phê duy t. H sơ m i sơ tuy n bao g m thông tin ch d n v gói th u và các yêu c u sau đây đ i v i nhà th u: a) Yêu c u v năng l c k thu t; b) Yêu c u v năng l c tài chính;
 8. c) Yêu c u v kinh nghi m. Tiêu chu n đánh giá h sơ d sơ tuy n đư c xây d ng theo tiêu chí “đ t”, “không đ t” và c n đư c nêu trong h sơ m i sơ tuy n, bao g m tiêu chu n đ i v i t ng yêu c u v năng l c k thu t, v năng l c tài chính và v kinh nghi m. Đ i v i gói th u xây l p, gói th u l a ch n t ng th u xây d ng, tr t ng th u thi t k , tiêu chu n đánh giá h sơ d sơ tuy n còn ph i phù h p v i yêu c u v đi u ki n năng l c ho t đ ng xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng. 2. Thông báo m i sơ tuy n Thông báo m i sơ tuy n (k c ti ng Anh đ i v i đ u th u qu c t ) ph i đư c đăng t i trên Báo Đ u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin đi n t v đ u th u. Ngoài vi c đăng t i theo quy đ nh trên có th đăng t i đ ng th i trên các phương ti n thông tin đ i chúng khác. H sơ m i sơ tuy n đư c cung c p mi n phí cho các nhà th u k t ngày đ u tiên đăng t i thông báo m i sơ tuy n và đư c kéo dài đ n th i đi m h t h n n p h sơ d sơ tuy n (đóng sơ tuy n). Trư ng h p bên m i th u không phát hành h sơ m i sơ tuy n theo quy đ nh ho c th c hi n b t kỳ hành vi nào làm h n ch nhà th u nh n h sơ m i sơ tuy n s b x lý theo quy đ nh t i đi m m kho n 1 Đi u 65 Ngh đ nh này. 3. Ti p nh n và qu n lý h sơ d sơ tuy n Th i gian chu n b h sơ d sơ tuy n t i thi u là 10 ngày đ i v i đ u th u trong nư c và 20 ngày đ i v i đ u th u qu c t , k t ngày đ u tiên phát hành h sơ m i sơ tuy n. Bên m i th u ti p nh n h sơ d sơ tuy n do các nhà th u n p và qu n lý theo quy đ nh. H sơ d sơ tuy n đư c n p theo đúng yêu c u nêu trong h sơ m i sơ tuy n s đư c m công khai ngay sau th i đi m đóng sơ tuy n. H sơ d sơ tuy n đư c g i đ n sau th i đi m đóng sơ tuy n là không h p l và b lo i. 4. Đánh giá h sơ d sơ tuy n Vi c đánh giá h sơ d sơ tuy n do bên m i th u th c hi n theo tiêu chu n đánh giá nêu trong h sơ m i sơ tuy n. 5. Trình và phê duy t k t qu sơ tuy n Bên m i th u ch u trách nhi m trình ch đ u tư phê duy t k t qu sơ tuy n 6. Thông báo k t qu sơ tuy n Sau khi ch đ u tư phê duy t k t qu sơ tuy n, bên m i th u có trách nhi m thông báo b ng văn b n v k t qu sơ tuy n đ n các nhà th u tham d sơ tuy n và m i t t c nhà th u trúng sơ tuy n tham gia đ u th u. Chương 4. Đ U TH U R NG RÃI VÀ Đ U TH U H N CH Đ I V I GÓI TH U D CH V TƯ V N M C 1. QUY TRÌNH Đ U TH U Đ I V I NHÀ TH U LÀ T CH C Đi u 15. Chu n b đ u th u 1. L a ch n danh sách ng n Tùy theo tính ch t và đi u ki n c th c a t ng gói th u, khi th c hi n đ u th u r ng rãi, ch đ u tư có th thông báo m i th u ngay theo quy đ nh t i đi m a kho n 4 Đi u này ho c áp d ng th t c l a ch n danh sách ng n song ph i đư c ngư i có th m quy n phê duy t trong k ho ch đ u th u. Th t c l a ch n danh sách ng n đư c th c hi n bao g m: a) Đ i v i đ u th u r ng rãi:
 9. - Ch đ u tư phê duy t h sơ m i quan tâm bao g m các n i dung yêu c u v năng l c chuyên môn và s lư ng chuyên gia; yêu c u v kinh nghi m; - Tiêu chu n đánh giá h sơ quan tâm đư c xây d ng theo tiêu chí “đ t”, “không đ t” và c n đư c nêu trong h sơ m i quan tâm, bao g m tiêu chu n v năng l c chuyên môn và s lư ng chuyên gia; tiêu chu n v kinh nghi m; - Thông báo m i n p h sơ quan tâm (k c ti ng Anh đ i v i đ u th u qu c t ) ph i đư c đăng t i trên Báo Đ u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin đi n t v đ u th u. Ngoài vi c đăng t i theo quy đ nh trên có th đăng t i đ ng th i trên các phương ti n thông tin đ i chúng khác; - K c ngày đ u tiên đăng t i thông báo m i n p h sơ quan tâm, bên m i th u phát hành mi n phí h sơ m i quan tâm cho các nhà th u có nhu c u tham gia đ n trư c th i đi m h t h n n p h sơ quan tâm; Trư ng h p bên m i th u không phát hành h sơ m i quan tâm theo quy đ nh ho c th c hi n b t kỳ hành vi nào làm h n ch nhà th u nh n h sơ m i quan tâm s b x lý theo quy đ nh t i đi m m kho n 1 Đi u 65 Ngh đ nh này; - Th i gian đ nhà th u chu n b h sơ quan tâm t i thi u là 10 ngày đ i v i đ u th u trong nư c và 20 ngày đ i v i đ u th u qu c t , k t ngày đ u tiên phát hành h sơ m i quan tâm; - Bên m i th u đánh giá h sơ quan tâm do nhà th u n p theo tiêu chu n đánh giá, l a ch n và trình ch đ u tư phê duy t danh sách ng n. b) Đ i v i đ u th u h n ch : Bên m i th u xác đ nh danh sách ng n g m t i thi u 5 nhà th u có đ năng l c, kinh nghi m (theo quy đ nh t i Đi u 19 c a Lu t Đ u th u) và có nhu c u tham gia đ u th u trình ch đ u tư phê duy t. 2. L p h sơ m i th u a) Căn c l p h sơ m i th u: - Quy t đ nh đ u tư ho c Gi y ch ng nh n đ u tư và các tài li u liên quan; - K ho ch đ u th u đư c duy t; - Các quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u và các quy đ nh c a pháp lu t liên quan; đi u ư c qu c t ho c văn b n th a thu n qu c t (n u có) đ i v i các d án s d ng v n ODA; - Các chính sách c a Nhà nư c v thu , ti n lương, ưu đãi trong đ u th u qu c t ho c các quy đ nh khác liên quan. Trư ng h p gói th u c n th c hi n trư c khi có quy t đ nh đ u tư thì ch đ u tư, đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án căn c các văn b n liên quan đ l p h sơ m i th u trình ngư i đ ng đ u cơ quan ch đ u tư ho c ngư i đ ng đ u đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án phê duy t. b) N i dung h sơ m i th u: H sơ m i th u ph i bao g m các n i dung theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 32 c a Lu t Đ u th u và m u h sơ m i th u do B K ho ch và Đ u tư ban hành; trong đó ph i bao g m các yêu c u quan tr ng (đi u ki n tiên quy t) làm căn c đ lo i b h sơ d th u, c th như sau: - Nhà th u không có tên trong danh sách mua h sơ m i th u ho c không đáp ng quy đ nh t i kho n 2 Đi u 17 Ngh đ nh này; - Nhà th u không b o đ m tư cách h p l theo quy đ nh t i Đi u 7 c a Lu t Đ u th u; - Nhà th u tham gia gói th u tư v n xây d ng không b o đ m đi u ki n năng l c ho t đ ng xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng; - Không có b n g c h sơ d th u;
 10. - Đơn d th u không h p l ; - H sơ d th u có giá d th u không c đ nh ho c chào th u theo nhi u m c giá; - Hi u l c c a h sơ d th u không b o đ m yêu c u theo quy đ nh trong h sơ m i th u; - Nhà th u có tên trong hai ho c nhi u h sơ d th u v i tư cách là nhà th u chính (nhà th u đ c l p ho c thành viên trong liên danh); - Nhà th u vi ph m m t trong các hành vi b c m trong đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 12 c a Lu t Đ u th u và kho n 3, kho n 21 Đi u 2 c a Lu t s a đ i; - Các yêu c u quan tr ng khác có tính đ c thù c a gói th u. Nhà th u vi ph m ch m t trong s các đi u ki n tiên quy t quy đ nh trong h sơ m i th u s b lo i và h sơ d th u không đư c xem xét ti p. 3. Phê duy t h sơ m i th u Ch đ u tư phê duy t h sơ m i th u theo quy đ nh t i kho n 19 Đi u 2 c a Lu t s a đ i trên cơ s báo cáo th m đ nh c a cơ quan, t ch c th m đ nh. 4. M i th u a) Thông báo m i th u: Trư ng h p không áp d ng th t c l a ch n danh sách ng n, ch đ u tư th c hi n đăng t i thông báo m i th u (k c ti ng Anh đ i v i đ u th u qu c t ) trên Báo Đ u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin đi n t v đ u th u. Ngoài vi c đăng t i theo quy đ nh trên có th đăng t i đ ng th i trên các phương ti n thông tin đ i chúng khác. b) G i thư m i th u: Bên m i th u g i thư m i th u t i các nhà th u trong danh sách ng n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. N i dung thư m i th u l p theo m u nêu t i Ph l c II kèm theo Ngh đ nh này. Th i gian t khi g i thư m i th u đ n khi phát hành h sơ m i th u t i thi u là 5 ngày đ i v i đ u th u trong nư c, 7 ngày đ i v i đ u th u qu c t . Đi u 16. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u 1. Đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, không yêu c u k thu t cao: a) Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t: s d ng thang đi m (100, 1.000,…) đ xây d ng tiêu chu n đánh giá, bao g m các n i dung sau đây: - Kinh nghi m và năng l c c a nhà th u. T l đi m đ i v i n i dung này quy đ nh t 10% - 20% t ng s đi m; - Gi i pháp và phương pháp lu n đ i v i yêu c u c a gói th u. T l đi m đ i v i n i dung này quy đ nh t 30% - 40% t ng s đi m; - Nhân s c a nhà th u đ th c hi n gói th u. T l đi m đ i v i n i dung này quy đ nh t 50% - 60% t ng s đi m. C n ph i xác đ nh m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t song không đư c quy đ nh th p hơn 70% t ng s đi m. H sơ d th u có đi m v m t k thu t không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u thì đáp ng yêu c u v m t k thu t. b) Tiêu chu n đánh giá v m t tài chính: S d ng thang đi m (100, 1.000,….) th ng nh t v i thang đi m v m t k thu t. Đi m tài chính đ i v i t ng h sơ d th u đư c xác đ nh như sau: Đi m tài chính = P th p nh t x (100, 1.000,…) (c a h sơ d th u đang xét) P đang xét
 11. Trong đó: - P th p nh t: giá d th u th p nh t sau s a l i và hi u ch nh sai l ch trong s các nhà th u đã vư t qua đánh giá v m t k thu t; - P đang xét: giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch c a h sơ d th u đang xét. c) Tiêu chu n đánh giá t ng h p: - Tiêu chu n đánh giá t ng h p đư c xây d ng trên cơ s tiêu chu n đánh giá v m t k thu t và v m t tài chính, trong đó t tr ng đi m v m t k thu t không đư c quy đ nh th p hơn 70% t ng s đi m và t tr ng đi m v m t tài chính không đư c quy đ nh cao hơn 30% t ng s đi m; - Đi m t ng h p đ i v i m t h sơ d th u đư c xác đ nh theo công th c sau: Đi m t ng h p = Đk thu t x (K%) + Đtài chính x (G%) Trong đó: + K%: t tr ng đi m v m t k thu t (quy đ nh trong thang đi m t ng h p); + G%: t tr ng đi m v m t tài chính (quy đ nh trong thang đi m t ng h p); + Đk thu t: là s đi m c a h sơ d th u đư c xác đ nh t i bư c đánh giá v m t k thu t theo quy đ nh t i đi m a kho n này; + Đtài chính: là s đi m c a h sơ d th u đư c xác đ nh t i bư c đánh giá v m t tài chính theo quy đ nh t i đi m b kho n này. 2. Đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, có yêu c u k thu t cao: Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c xây d ng theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u này, trong đó m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t không đư c quy đ nh th p hơn 80% t ng s đi m v m t k thu t. Đi u 17. T ch c đ u th u 1. Phát hành h sơ m i th u a) Bên m i th u bán h sơ m i th u t i trư c th i đi m đóng th u cho các nhà th u tham gia đ u th u r ng rãi (trư ng h p không áp d ng th t c l a ch n danh sách ng n), cho các nhà th u trong danh sách ng n v i giá bán theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Ngh đ nh này. Đ i v i nhà th u liên danh thì ch c n m t thành viên trong liên danh mua h sơ m i th u. Trư ng h p bên m i th u không bán h sơ m i th u theo quy đ nh ho c th c hi n b t kỳ hành vi nào làm h n ch nhà th u mua h sơ m i th u s b x lý theo quy đ nh t i đi m m kho n 1 Đi u 65 Ngh đ nh này. b) Vi c s a đ i và làm rõ h sơ m i th u đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 33 và Đi u 34 c a Lu t Đ u th u. 2. Chu n b h sơ d th u Nhà th u chu n b và n p h sơ d th u theo yêu c u c a h sơ m i th u. Trư ng h p nhà th u c n thay đ i tư cách (tên) tham gia đ u th u so v i khi mua h sơ m i th u thì ph i thông báo b ng văn b n t i bên m i th u. Bên m i th u xem xét đ i v i các trư ng h p như sau: - Đ i v i đ u th u r ng rãi, ch p nh n s thay đ i tư cách khi nh n đư c văn b n thông báo c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u; - Đ i v i đ u th u h n ch , qua bư c l a ch n danh sách ng n thì tùy t ng trư ng h p c th mà bên m i th u xem xét và báo cáo ch đ u tư quy t đ nh vi c ch p nh n hay không ch p nh n thay đ i tư cách c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u nhưng ph i b o đ m tính c nh tranh, công b ng, minh b ch trong đ u th u. 3. Ti p nh n và qu n lý h sơ d th u
 12. Bên m i th u ti p nh n và qu n lý các h sơ d th u đã n p theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. H sơ d th u đư c g i đ n bên m i th u sau th i đi m đóng th u là không h p l và b lo i. B t kỳ tài li u nào đư c nhà th u g i đ n sau th i đi m đóng th u đ s a đ i, b sung h sơ d th u đã n p là không h p l (tr trư ng h p làm rõ h sơ d th u theo yêu c u c a bên m i th u). 4. S a đ i ho c rút h sơ d th u Khi mu n s a đ i ho c rút h sơ d th u đã n p, nhà th u ph i có văn b n đ ngh và bên m i th u ch ch p thu n n u nh n đư c văn b n đ ngh c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u; văn b n đ ngh rút h sơ d th u ph i đư c g i riêng bi t v i h sơ d th u. 5. M h sơ đ xu t k thu t a) Vi c m th u ph i đư c ti n hành công khai ngay sau th i đi m đóng th u theo th i gian và đ a đi m quy đ nh trong h sơ m i th u trư c s ch ng ki n c a nh ng ngư i có m t và không ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a các nhà th u đư c m i. Bên m i th u có th m i đ i di n các cơ quan liên quan đ n tham d l m th u; b) Bên m i th u ti n hành m h sơ đ xu t k thu t c a t ng nhà th u theo th t ch cái tên c a nhà th u và theo trình t sau đây: - Ki m tra niêm phong; - M h sơ, đ c và ghi vào biên b n các thông tin ch y u sau đây: + Tên nhà th u; + S lư ng b n g c, b n ch p h sơ; + Th i gian có hi u l c c a h sơ; + Văn b n đ ngh s a đ i h sơ (n u có); + Các thông tin khác liên quan. Biên b n m th u c n đư c đ i di n các nhà th u, đ i di n bên m i th u, đ i di n các cơ quan liên quan tham d ký xác nh n. Sau khi m th u, bên m i th u ph i ký xác nh n vào t ng trang b n g c h sơ đ xu t k thu t c a t ng h sơ d th u và qu n lý theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. Vi c đánh giá h sơ đ xu t k thu t đư c ti n hành theo b n ch p. Nhà th u ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và phù h p gi a b n ch p và b n g c cũng như v niêm phong c a h sơ d th u. Đi u 18. Đánh giá h sơ d th u Vi c đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, căn c theo tiêu chu n đánh giá và các yêu c u khác nêu trong h sơ m i th u, theo nguyên t c đánh giá đư c quy đ nh t i Đi u 28 c a Lu t Đ u th u và trình t đánh giá đư c quy đ nh t i Đi u 35 c a Lu t Đ u th u, kho n 9 Đi u 2 c a Lu t s a đ i. Sau khi m th u, nhà th u có trách nhi m làm rõ h sơ d th u khi có yêu c u c a bên m i th u theo quy đ nh t i Đi u 36 c a Lu t Đ u th u. Trư ng h p h sơ d th u thi u tài li u như Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n đ u tư, quy t đ nh thành l p, ch ng ch chuyên môn phù h p và các tài li u khác theo yêu c u c a h sơ m i th u thì bên m i th u yêu c u nhà th u b sung tài li u nh m ch ng minh tư cách h p l , năng l c và kinh nghi m c a nhà th u v i đi u ki n không làm thay đ i n i dung cơ b n c a h sơ d th u đã n p, không thay đ i giá d th u. 1. Đánh giá sơ b a) Ki m tra tính h p l c a h sơ đ xu t k thu t theo yêu c u c a h sơ m i th u: - Tính h p l c a đơn d th u: đơn d th u ph i đư c đi n đ y đ và có ch ký c a ngư i đ i di n h p pháp c a nhà th u theo yêu c u c a h sơ m i th u. Đ i v i nhà th u liên danh, đơn
 13. d th u ph i do đ i di n h p pháp c a t ng thành viên liên danh ký ho c thành viên đ ng đ u liên danh thay m t liên danh ký đơn d th u theo quy đ nh trong văn b n th a thu n liên danh; - Tính h p l c a th a thu n liên danh: trong th a thu n liên danh ph i phân đ nh rõ trách nhi m, quy n h n, kh i lư ng công vi c ph i th c hi n và giá tr tương ng c a t ng thành viên trong liên danh, k c ngư i đ ng đ u liên danh và trách nhi m c a ngư i đ ng đ u liên danh, ch ký c a các thành viên, con d u (n u có); - Có m t trong các lo i gi y t h p l theo yêu c u c a h sơ m i th u: Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n đ u tư, quy t đ nh thành l p; Gi y đăng ký ho t đ ng h p pháp; ch ng ch chuyên môn phù h p; - S lư ng b n g c, b n ch p h sơ đ xu t k thu t; - Các ph l c, tài li u kèm theo h sơ d th u. b) Lo i b h sơ d th u không đáp ng yêu c u quan tr ng (đi u ki n tiên quy t) nêu trong h sơ m i th u theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u 15 Ngh đ nh này. 2. Đánh giá chi ti t a) Đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, không yêu c u k thu t cao: - Đánh giá v m t k thu t: Đánh giá theo tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c quy đ nh trong h sơ m i th u. Ch đ u tư phê duy t danh sách các nhà th u đáp ng yêu c u v m t k thu t đ th c hi n đánh giá v m t tài chính. - Đánh giá v m t tài chính: M công khai h sơ đ xu t tài chính c a các nhà th u đáp ng yêu c u v m t k thu t theo trình t quy đ nh t i đi m b kho n 5 Đi u 17 Ngh đ nh này. Biên b n m h sơ đ xu t tài chính bao g m các thông tin ch y u sau đây: + Tên nhà th u; + S lư ng b n g c, b n ch p h sơ; + Giá d th u ghi trong đơn d th u; + Đi m k thu t c a các h sơ d th u đã đ t m c yêu c u t i thi u tr lên; + Các thông tin khác liên quan. Sau khi m th u, bên m i th u ph i ký xác nh n vào t ng trang b n g c h sơ đ xu t tài chính c a t ng h sơ d th u và qu n lý theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. Vi c đánh giá v m t tài chính đư c ti n hành theo b n ch p, nhà th u ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và phù h p gi a b n g c và b n ch p cũng như v niêm phong h sơ đ xu t tài chính. Vi c đánh giá v m t tài chính căn c theo tiêu chu n đánh giá v m t tài chính nêu trong h sơ m i th u. - Đánh giá t ng h p: Đánh giá t ng h p v m t k thu t và v m t tài chính theo tiêu chu n đánh giá t ng h p quy đ nh trong h sơ m i th u. Nhà th u có đi m t ng h p cao nh t đư c bên m i th u trình ch đ u tư phê duy t x p th nh t và đư c m i vào đàm phán h p đ ng theo quy đ nh t i Đi u 19 Ngh đ nh này. b) Đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, có yêu c u k thu t cao: Đánh giá h sơ đ xu t k thu t theo tiêu chu n đánh giá đư c nêu trong h sơ m i th u quy đ nh t i đi m a kho n 2 Đi u này. H sơ d th u đ t s đi m v m t k thu t không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u thì đáp ng yêu c u v m t k thu t và đư c bên m i th u x p h ng
 14. đ trình ch đ u tư phê duy t. Nhà th u x p th nh t s đư c m i đ n đ m h sơ đ xu t tài chính và đàm phán h p đ ng theo quy đ nh t i Đi u 19 Ngh đ nh này. Đi u 19. Đàm phán h p đ ng 1. Trên cơ s quy t đ nh c a ch đ u tư, bên m i th u m i nhà th u x p th nh t đ n đàm phán h p đ ng. 2. N i dung đàm phán h p đ ng a) Nhi m v và ph m vi công vi c chi ti t c a nhà th u tư v n c n th c hi n; b) Chuy n giao công ngh và đào t o; c) K ho ch công tác và b trí nhân s ; d) Ti n đ ; đ) Gi i quy t thay đ i nhân s (n u có); e) B trí đi u ki n làm vi c; g) Chi phí d ch v tư v n; h) Các n i dung khác (n u c n thi t). Trư ng h p đàm phán h p đ ng không thành, bên m i th u báo cáo ch đ u tư đ xem xét, quy t đ nh m i nhà th u x p h ng ti p theo vào đàm phán. Đi u 20. Trình duy t, th m đ nh, phê duy t và thông báo k t qu đ u th u 1. Trình duy t, th m đ nh k t qu đ u th u gói th u d ch v tư v n th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 37 c a Lu t Đ u th u, kho n 11 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và Đi u 71, Đi u 72 Ngh đ nh này. 2. Vi c phê duy t k t qu đ u th u th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 40 c a Lu t Đ u th u, kho n 12 Đi u 2 c a Lu t s a đ i. Đ i v i gói th u th c hi n trư c khi có quy t đ nh đ u tư, ngư i đ ng đ u cơ quan ch đ u tư ho c ngư i đ ng đ u đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án phê duy t k t qu đ u th u. 3. Thông báo k t qu đ u th u th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 41 c a Lu t Đ u th u, kho n 13 Đi u 2 c a Lu t s a đ i, c th là ngay sau khi nh n đư c quy t đ nh phê duy t k t qu đ u th u, bên m i th u ph i g i văn b n thông báo k t qu đ u th u t i các nhà th u tham d th u, riêng đ i v i nhà th u trúng th u còn ph i g i k ho ch thương th o, hoàn thi n h p đ ng. Đi u 21. Thương th o, hoàn thi n h p đ ng và ký k t h p đ ng 1. Vi c thương th o, hoàn thi n h p đ ng và ký k t h p đ ng th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 42 và Chương III c a Lu t Đ u th u, các kho n 14, kho n 16, kho n 17 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và m c 2 Chương VI c a Lu t Xây d ng. 2. Trư ng h p thương th o, hoàn thi n h p đ ng không thành thì ch đ u tư xem xét h y quy t đ nh phê duy t k t qu đ u th u trư c đó và quy t đ nh m i nhà th u x p h ng ti p theo vào đàm phán h p đ ng theo quy đ nh t i Đi u 19 Ngh đ nh này, trong trư ng h p đó ph i yêu c u nhà th u gia h n hi u l c h sơ d th u n u c n thi t. Các bư c công vi c ti p theo th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 20 và Đi u 21 Ngh đ nh này. M C 2. QUY TRÌNH L A CH N NHÀ TH U TƯ V N CÁ NHÂN Đi u 22. L a ch n nhà th u tư v n cá nhân Tùy theo tính ch t, n i dung và ph m vi công vi c tư v n, ch đ u tư xét th y tư v n cá nhân có th đ m nhi m đư c công vi c m t cách đ c l p mà không c n ph i nhi u chuyên gia ho c s h tr chuyên môn t cá nhân hay t ch c khác ho c vi c s d ng tư v n cá nhân là có l i thì ch đ u tư báo cáo ngư i có th m quy n phê duy t trong k ho ch đ u th u. Vi c l a ch n tư v n cá nhân đư c th c hi n theo quy trình sau đây:
 15. 1. Bên m i th u xác đ nh đi u kho n tham chi u và chu n b d th o h p đ ng đ i v i v trí tư v n c n tuy n ch n. Ch đ u tư phê duy t đi u kho n tham chi u và xác đ nh danh sách m i nhà th u g m t i thi u 3 tư v n cá nhân phù h p v i yêu c u nêu trong đi u kho n tham chi u; trư ng h p th c t có ít hơn 3 tư v n cá nhân thì ch đ u tư xem xét, quy t đ nh. Bên m i th u g i thư m i và đi u kho n tham chi u t i các nhà th u tư v n cá nhân đ n p h sơ lý l ch khoa h c. N i dung đi u kho n tham chi u bao g m: a) Mô t tóm t t v d án và công vi c; b) Yêu c u v ph m vi, kh i lư ng, ch t lư ng và th i gian th c hi n công vi c; c) Yêu c u v năng l c, trình đ c a tư v n; d) Các đi u ki n và đ a đi m th c hi n công vi c; các n i dung c n thi t khác (n u có). 2. Bên m i th u đánh giá h sơ lý l ch khoa h c c a tư v n cá nhân đã đư c ch đ u tư xác đ nh theo đi u kho n tham chi u. 3. Trên cơ s d th o h p đ ng, đi u kho n tham chi u và thông tin khác liên quan, bên m i th u ti n hành đàm phán v i tư v n cá nhân đư c đ ngh l a ch n. 4. Căn c báo cáo c a bên m i th u, ch đ u tư phê duy t k t qu l a ch n và ký k t h p đ ng v i tư v n cá nhân đư c l a ch n. Chương 5. Đ U TH U R NG RÃI VÀ Đ U TH U H N CH Đ I V I GÓI TH U MUA S M HÀNG HÓA, XÂY L P M C 1. Đ U TH U M T GIAI ĐO N Đi u 23. Chu n b đ u th u 1. Sơ tuy n nhà th u th c hi n theo quy đ nh t i Chương III Ngh đ nh này. 2. L p h sơ m i th u a) Căn c l p h sơ m i th u: - Quy t đ nh đ u tư ho c Gi y ch ng nh n đ u tư và các tài li u liên quan; - K ho ch đ u th u đư c duy t; - Tài li u v thi t k kèm theo d toán đư c duy t (đ i v i gói th u xây l p); - Các quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u và các quy đ nh c a pháp lu t liên quan; Đi u ư c qu c t ho c văn b n th a thu n qu c t (n u có) đ i v i các d án s d ng v n ODA; - Các chính sách c a Nhà nư c v thu , ti n lương, ưu đãi nhà th u trong nư c ho c các quy đ nh khác liên quan. b) N i dung h sơ m i th u: - H sơ m i th u ph i bao g m các n i dung theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 32 c a Lu t Đ u th u và m u h sơ m i th u do B K ho ch và Đ u tư ban hành. Đ i v i các gói th u đã th c hi n sơ tuy n, trong h sơ m i th u không c n quy đ nh tiêu chu n đánh giá v kinh nghi m và năng l c c a nhà th u song c n yêu c u nhà th u kh ng đ nh l i các thông tin đã kê khai trong h sơ d sơ tuy n và c p nh t thông tin v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u; - Trư ng h p gói th u c n s d ng lao đ ng nư c ngoài có chuyên môn phù h p v i yêu c u c a gói th u, h sơ m i th u ph i yêu c u nhà th u kê khai trong h sơ d th u s lư ng, trình đ , năng l c chuyên môn, kinh nghi m c a cán b , chuyên gia nư c ngoài huy đ ng đ th c hi n gói th u; nghiêm c m s d ng lao đ ng nư c ngoài th c hi n công vi c mà lao đ ng trong
 16. nư c có kh năng th c hi n và đáp ng yêu c u c a gói th u, đ c bi t là lao đ ng ph thông, lao đ ng không qua đào t o k năng, nghi p v ; - H p đ ng m i th u không đư c nêu yêu c u v nhãn hi u, xu t x c th c a hàng hóa theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u. Trư ng h p đ c bi t c n thi t ph i nêu nhãn hi u, catalô c a m t nhà s n xu t nào đó, ho c hàng hóa t m t nư c nào đó đ tham kh o, minh h a cho yêu c u v m t k thu t c a hàng hóa thì ph i ghi kèm theo c m t “ho c tương đương” san nhãn hi u, catalô ho c xu t x nêu ra và quy đ nh rõ khái ni m tương đương nghĩa là có đ c tính k thu t tương t , có tính năng s d ng là tương đương v i các hàng hóa đã nêu. Ch yêu c u nhà th u n p Gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà s n xu t trong trư ng h p hàng hóa là đ c thù, ph c t p; trong trư ng h p c n thi t, đ i v i hàng hóa thông thư ng, h sơ m i th u có th yêu c u gi y y quy n bán hàng c a đ i lý phân ph i; - H sơ m i th u ph i bao g m các yêu c u quan tr ng (đi u ki n tiên quy t) đ lo i b h sơ d th u, c th như sau: + Nhà th u không có tên trong danh sách mua h sơ m i th u ho c không đáp ng quy đ nh t i kho n 2 Đi u 28 Ngh đ nh này; + Nhà th u không b o đ m tư cách h p l theo quy đ nh t i Đi u 7, Đi u 8 c a Lu t Đ u th u; + Nhà th u tham gia gói th u xây l p không đáp ng đi u ki n v năng l c ho t đ ng xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng; + Không có b o đ m d th u ho c có b o đ m d th u nhưng không h p l : có giá tr th p hơn, không đúng đ ng ti n quy đ nh, th i gian hi u l c ng n hơn, không n p theo đ a ch và th i gian quy đ nh trong h sơ m i th u, không đúng tên gói th u, tên nhà th u (trư ng h p đ i v i nhà th u liên danh theo quy đ nh t i Đi u 32 Ngh đ nh này), không ph i là b n g c và không có ch ký h p l (đ i v i thư b o lãnh c a ngân hàng, t ch c tài chính); + Không có b n g c h sơ d th u; + Đơn d th u không h p l ; + Hi u l c c a h sơ d th u không b o đ m yêu c u theo quy đ nh trong h sơ m i th u; + H sơ d th u có giá d th u không c đ nh, chào th u theo nhi u m c giá ho c giá có kèm đi u ki n gây b t l i cho ch đ u tư; + Nhà th u có tên trong hai ho c nhi u h sơ d th u v i tư cách là nhà th u chính (nhà th u đ c l p ho c thành viên trong liên danh); + Nhà th u vi ph m m t trong các hành vi b c m trong đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 12 c a Lu t Đ u th u và kho n 3, kho n 21 Đi u 2 c a Lu t s a đ i; + Các yêu c u quan tr ng khác có tính đ c thù c a gói th u. Nhà th u vi ph m m t trong các đi u ki n tiên quy t quy đ nh trong h sơ m i th u s b lo i và h sơ d th u không đư c xem xét ti p. 3. Phê duy t h sơ m i th u Th c hi n theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 15 Ngh đ nh này. 4. M i th u a) Thông báo m i th u Đ i v i đ u th u r ng rãi không có sơ tuy n, ph i th c hi n đăng t i thông báo m i th u (k c ti ng Anh đ i v i đ u th u qu c t ) trên Báo Đ u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin đi n t v đ u th u. Ngoài vi c đăng t i theo quy đ nh trên có th đăng t i đ ng th i trên các phương ti n thông tin đ i chúng khác. b) G i thư m i th u
 17. Áp d ng đ i v i đ u th u h n ch và đ u th u r ng rãi đã qua sơ tuy n. Bên m i th u g i thư m i th u theo m u nêu t i Ph l c II kèm theo Ngh đ nh này t i nhà th u trong danh sách ng n. Th i gian t khi g i thư m i th u đ n khi phát hành h sơ m i th u t i thi u là 5 ngày đ i v i đ u th u trong nư c, 7 ngày đ i v i đ u th u qu c t . Đi u 24. Quy đ nh chung đ i v i tiêu chu n đánh giá v m t k thu t 1. S d ng phương pháp ch m đi m a) S d ng thang đi m (100, 1.000, …) đ xây d ng tiêu chu n đánh giá v m t k thu t. N i dung tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đ i v i gói th u mua s m hàng hóa và xây l p đư c nêu t i kho n 2 Đi u 25 và kho n 2 Đi u 26 Ngh đ nh này. M c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t đư c quy đ nh tùy theo tính ch t c a t ng gói th u nhưng ph i b o đ m không th p hơn 70% t ng s đi m v m t k thu t; đ i v i gói th u có yêu c u k thu t cao không th p hơn 80%; Đ i v i gói th u l a ch n t ng th u xây d ng (t gói th u l a ch n t ng th u thi t k ) còn ph i quy đ nh m c đi m yêu c u t i thi u cho t ng n i dung công vi c b o đ m không th p hơn 70% m c đi m t i đa c a n i dung công vi c tương ng. b) Đ i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p, h sơ d th u đáp ng yêu c u v m t k thu t khi đ t s đi m không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t. Đ i v i gói th u l a ch n t ng th u xây d ng (tr gói th u l a ch n t ng th u thi t k ), h sơ d th u đáp ng yêu c u v m t k thu t khi s đi m đư c đánh giá cho t ng n i dung công vi c không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u c a n i dung công vi c tương ng và đi m t ng h p c a các n i dung không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t c a c gói th u. 2. S d ng tiêu chí “đ t”, “không đ t” a) Tiêu chu n đánh giá N i dung tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đ i v i gói th u mua s m hàng hóa và xây l p đư c nêu t i kho n 2 Đi u 25 và kho n 2 Đi u 26 Ngh đ nh này. Tùy theo tính ch t c a gói th u mà xác đ nh m c đ yêu c u đ i v i t ng n i dung. Đ i v i các n i dung yêu c u cơ b n c a h sơ m i th u, ch s d ng tiêu chí “đ t” ho c “không đ t”. Đ i v i các n i dung yêu c u không cơ b n, ngoài tiêu chí “đ t” ho c “không đ t”, đư c áp d ng thêm tiêu chí “ch p nh n đư c” nhưng không đư c vư t quá 30% t ng s các n i dung yêu c u trong tiêu chu n đánh giá. b) H sơ d th u đư c đánh giá là đáp ng yêu c u v m t k thu t khi có t t c n i dung yêu c u cơ b n đ u đư c đánh giá là “đ t”, các n i dung yêu c u không cơ b n đư c đánh giá là “đ t” ho c “ch p nh n đư c”. Đi u 25. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u mua s m hàng hóa Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u mua s m hàng hóa g m tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u, tiêu chu n đánh giá v m t k thu t và n i dung xác đ nh giá đánh giá, c th như sau: 1. Tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u áp d ng đ i v i gói th u không ti n hành sơ tuy n, bao g m: a) Kinh nghi m th c hi n các gói th u tương t t i Vi t Nam và nư c ngoài; kinh nghi m ho t đ ng trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh chính có liên quan t i gói th u; b) Năng l c s n xu t và kinh doanh, cơ s v t ch t k thu t, trình đ cán b chuyên môn có liên quan t i gói th u; c) Năng l c tài chính: t ng tài s n, t ng n ph i tr , tài s n ng n h n, n ng n h n, doanh thu, l i nhu n, giá tr h p đ ng đang th c hi n d dang và các ch tiêu khác. Vi c xác đ nh m c đ yêu c u c th đ i v i t ng tiêu chu n quy đ nh t i các đi m a, đi m b và đi m c kho n này c n căn c theo yêu c u c a t ng gói th u.
 18. Các tiêu chu n đánh giá quy đ nh t i kho n này đư c s d ng tiêu chí “đ t”, “không đ t”. Nhà th u “đ t” c 3 n i dung nêu t i các đi m a, đi m b và đi m c kho n này thì đư c đánh giá là đáp ng yêu c u v năng l c và kinh nghi m. 2. Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c xây d ng theo quy đ nh t i Đi u 24 Ngh đ nh này và bao g m các n i dung v kh năng đáp ng các yêu c u v s lư ng, ch t lư ng đ i v i hàng hóa nêu trong h sơ m i th u, c th : a) Đ c tính, thông s k thu t c a hàng hóa, tiêu chu n s n xu t và các n i dung khác; b) Tính h p lý và hi u qu kinh t c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c cung c p, l p đ t hàng hóa; c) M c đ đáp ng các yêu c u v b o hành; d) Kh năng thích ng v m t đ a lý; đ) Tác đ ng đ i v i môi trư ng và bi n pháp gi i quy t; e) Kh năng cung c p tài chính (n u có yêu c u); g) Các y u t khác v đi u ki n thương m i, tài chính, th i gian th c hi n, đào t o chuy n giao công ngh (n u có). 3. N i dung xác đ nh giá đánh giá Giá đánh giá là giá đư c xác đ nh trên cùng m t m t b ng các y u t v k thu t, tài chính, thương m i và các y u t khác dùng đ so sánh, x p h ng các h sơ d th u. Phương pháp xác đ nh giá đánh giá ph i đư c nêu trong tiêu chu n đánh giá h sơ d th u. Vi c xác đ nh giá đánh giá th c hi n theo trình t sau đây: - Xác đ nh giá d th u (Trư ng h p có thư gi m giá thì th c hi n theo quy đ nh t i kho n 13 Đi u 70 Ngh đ nh này); - S a l i; - Hi u ch nh các sai l ch; - Chuy n đ i giá d th u (sau s a l i và hi u ch nh sai l ch) sang m t đ ng ti n chung (n u có); - Đưa các chi phí v m t m t b ng đ xác đ nh giá đánh giá, bao g m: + Các đi u ki n v m t k thu t như: ti n đ th c hi n; công su t, hi u su t c a máy móc thi t b ; m c tiêu hao đi n năng, nguyên, nhiên v t li u; chi phí v n hành, duy tu, b o dư ng; tu i th và các y u t k thu t khác tùy theo t ng gói th u c th ; + Đi u ki n tài chính, thương m i; + Ưu đãi trong đ u th u qu c t (n u có); + Các y u t khác. Tùy theo tính ch t c a t ng gói th u mà quy đ nh các y u t đ xác đ nh giá đánh giá cho phù h p. X p h ng th t h sơ d th u theo giá đánh giá, h sơ d th u có giá đánh giá th p nh t đư c x p th nh t. Đi u 26. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u xây l p Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u xây l p g m tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u, tiêu chu n đánh giá v m t k thu t và n i dung xác đ nh giá đánh giá, c th như sau: 1. Tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u áp d ng đ i v i gói th u không ti n hành sơ tuy n, bao g m:
 19. a) Kinh nghi m th c hi n các gói th u tương t Vi t Nam, vùng đ a lý và hi n trư ng tương t ; b) Năng l c k thu t: s lư ng, trình đ cán b , công nhân k thu t tr c ti p th c hi n gói th u và s lư ng thi t b thi công s n có, kh năng huy đ ng thi t b thi công đ th c hi n gói th u; c) Năng l c tài chính: t ng tài s n, t ng n ph i tr , tài s n ng n h n, n ng n h n, doanh thu, l i nhu n, giá tr h p đ ng đang th c hi n d dang và các ch tiêu khác. Vi c xác đ nh m c đ yêu c u c th đ i v i t ng tiêu chu n quy đ nh t i các đi m a, đi m b và đi m c kho n này ph i căn c theo yêu c u c a t ng gói th u. Các tiêu chu n đánh giá quy đ nh t i kho n này đư c s d ng theo tiêu chí “đ t”, “không đ t”. Nhà th u “đ t” c 3 n i dung nêu t i đi m a, đi m b và đi m c kho n này thì đư c đánh giá là đáp ng yêu c u v năng l c và kinh nghi m. 2. Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c xây d ng theo quy đ nh t i Đi u 24 Ngh đ nh này và bao g m các n i dung v m c đ đáp ng đ i v i các yêu c u v h sơ thi t k và tiên lư ng kèm theo, c th : a) Tính h p lý và kh thi c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c thi công phù h p v i đ xu t v ti n đ thi công; Tr nh ng trư ng h p do tính ch t c a gói th u mà h sơ m i th u yêu c u nhà th u ph i th c hi n theo đúng bi n pháp thi công nêu trong h sơ m i th u, trong h sơ m i th u c n quy đ nh nhà th u đư c đ xu t bi n pháp thi công khác v i bi n pháp thi công nêu trong h sơ m i th u. Trong trư ng h p này, h sơ m i th u c n nêu tiêu chu n đánh giá đ i v i đ xu t v bi n pháp thi công khác đó c a nhà th u. b) B o đ m đi u ki n v sinh môi trư ng và các đi u ki n khác như phòng cháy, ch a cháy, an toàn lao đ ng; c) M c đ đáp ng các yêu c u v b o hành; d) Các bi n pháp b o đ m ch t lư ng; đ) Ti n đ thi công; e) Các n i dung khác (n u có). Tùy theo tính ch t và đi u ki n c th c a t ng gói th u mà s d ng phương pháp ch m đi m ho c phương pháp đánh giá theo tiêu chí “đ t”, “không đ t” đ i v i các tiêu chu n v m t k thu t trên đây. Trư ng h p cho phép nhà th u chào phương án thay th ho c b sung đ tìm ki m nh ng đ xu t sáng t o c a nhà th u mang l i hi u qu cao hơn cho gói th u thì ph i đư c nêu rõ trong h sơ m i th u và ph i nêu rõ tiêu chu n, phương pháp đánh giá đ xu t thay th , bao g m c giá d th u. Trư ng h p c n đ y nhanh ti n đ đánh giá h sơ d th u đ i v i các gói th u xây l p có yêu c u đơn gi n v m t k thu t thì trong h sơ m i th u có th quy đ nh vi c đánh giá đư c ti n hành k t h p đ ng th i gi a vi c xem xét v m t k thu t và giá d th u c a nhà th u v i ti n đ th c hi n gói th u do nhà th u đ xu t. 3. N i dung xác đ nh giá đánh giá Giá đánh giá là giá đư c xác đ nh trên cùng m t m t b ng các y u t v k thu t, tài chính, thương m i và các y u t khác dùng đ so sánh, x p h ng các h sơ d th u. Phương pháp xác đ nh giá đánh giá ph i đư c nêu trong tiêu chu n đánh giá. Vi c xác đ nh giá đánh giá th c hi n theo trình t sau đây: - Xác đ nh giá d th u (trư ng h p có thư gi m giá, th c hi n theo quy đ nh t i kho n 13 Đi u 70 Ngh đ nh này); - S a l i;
 20. - Hi u ch nh các sai l ch; - Chuy n đ i giá d th u (sau s a l i và hi u ch nh sai l ch) sang m t đ ng ti n chung (n u có); - Đưa các chi phí v m t m t b ng đ xác đ nh giá đánh giá, bao g m: + Các đi u ki n v m t k thu t như: ti n đ th c hi n; chi phí qu n lý, v n hành, duy tu, b o dư ng, tu i th công trình và các y u t k thu t khác tùy theo t ng gói th u c th ; + Đi u ki n tài chính, thương m i; + Ưu đãi trong đ u th u qu c t (n u có); + Các y u t khác. Tùy theo tính ch t c a t ng gói th u mà quy đ nh các y u t đ xác đ nh giá đánh giá cho phù h p. X p h ng th t h sơ d th u theo giá đánh giá, h sơ d th u có giá đánh giá th p nh t đư c x p th nh t. Đi u 27. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u l a ch n t ng th u xây d ng (tr gói th u l a ch n t ng th u thi t k ) Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u l a ch n t ng th u xây d ng (tr gói th u l a ch n t ng th u thi t k ) bao g m tiêu chu n đánh giá đ i v i t ng n i dung công vi c theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 16, Đi u 24, Đi u 25 và Đi u 26 Ngh đ nh này. Đi u 28. T ch c đ u th u 1. Phát hành h sơ m i th u a) Bên m i th u bán h sơ m i th u t i trư c th i đi m đóng th u cho các nhà th u trong danh sách trúng sơ tuy n (trong trư ng h p có sơ tuy n), các nhà th u đư c m i tham gia đ u th u h n ch ho c các nhà th u có nhu c u tham gia đ i v i đ u th u r ng rãi v i m c giá bán h sơ m i th u theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Ngh đ nh này. Đ i v i nhà th u liên danh thì ch c n m t thành viên trong liên danh mua h sơ m i th u; Trư ng h p bên m i th u không bán h sơ m i th u theo quy đ nh ho c th c hi n b t kỳ hành vi nào làm h n ch nhà th u mua h sơ m i th u s b x lý theo quy đ nh t i đi m m kho n 1 Đi u 65 Ngh đ nh này. b) Vi c s a đ i và làm rõ h sơ m i th u th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 33 và Đi u 34 c a Lu t Đ u th u. 2. Chu n b , ti p nh n, qu n lý, s a đ i ho c rút h sơ d th u Th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2, kho n 3 và kho n 4 Đi u 17 Ngh đ nh này. Trư ng h p nhà th u c n thay đ i tư cách (tên) tham gia đ u th u so v i khi mua h sơ m i th u thì ph i thông báo b ng văn b n t i bên m i th u. Bên m i th u xem xét đ i v i các trư ng h p như sau: - Đ i v i đ u th u r ng rãi, ch p nh n s thay đ i tư cách khi nh n đư c văn b n thông báo c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u; - Đ i v i đ u th u h n ch ho c đ u th u r ng rãi đã qua bư c sơ tuy n, tùy t ng trư ng h p c th mà bên m i th u xem xét và báo cáo ch đ u tư quy t đ nh vi c ch p thu n hay không ch p thu n s thay đ i tư cách c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u nhưng ph i b o đ m tính c nh tranh, công b ng, minh b ch trong đ u th u. 3. M th u a) Vi c m th u đư c ti n hành công khai ngay sau th i đi m đóng th u theo th i gian và đ a đi m quy đ nh trong h sơ m i th u trư c s ch ng ki n c a nh ng ngư i có m t và không ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a các nhà th u đư c m i. Bên m i th u có th m i đ i di n c a các cơ quan liên quan đ n tham d l m th u;
Đồng bộ tài khoản