Nghị định 85/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: lawttnh1

Nghị định 85/2009/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 85/2009/NĐ-CP

CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
------ Đ c l p – T do – H nh phúc
-------------------
S : 85/2009/NĐ-CP Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2009


NGH Đ NH
HƯ NG D N THI HÀNH LU T Đ U TH U VÀ L A CH N NHÀ TH U XÂY D NG THEO
LU T XÂY D NG
CHÍNH PH
Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Lu t Đ u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Lu t Xây d ng s
16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i;
Căn c Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a các lu t liên quan đ n đ u tư xây d ng cơ b n s
38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 c a Qu c h i;
Xét đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, B trư ng B Xây d ng,
NGH Đ NH:
Chương 1.
NH NG QUY Đ NH CHUNG
Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh
1. Ngh đ nh này hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm
2005 c a Qu c h i, Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a các lu t liên quan đ n đ u tư xây
d ng cơ b n s 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 c a Qu c h i (sau đây g i t t là Lu t
s a đ i) và hư ng d n thi hành vi c l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng s
16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i.
2. Vi c l a ch n nhà th u đ i v i các gói th u thu c d án s d ng v n ODA th c hi n theo quy
đ nh t i kho n 3 Đi u 3 c a Lu t Đ u th u. Th t c trình, th m đ nh và phê duy t các n i dung
trong quá trình l a ch n nhà th u th c hi n theo quy đ nh c a Ngh đ nh này.
Đi u 2. Gi i thích t ng
Trong Ngh đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau:
1. S d ng v n nhà nư c theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 1 c a Lu t Đ u th u bao g m vi c chi
tiêu theo các hình th c mua, thuê, thuê mua. Vi c xác đ nh ph n v n nhà nư c tham gia t 30%
tr lên trong t ng m c đ u tư ho c t ng v n đ u tư c a d án đã phê duy t, đư c tính theo t ng
d án c th , không xác đ nh theo t l ph n v n nhà nư c đóng góp trong t ng v n đăng ký c a
doanh nghi p.
2. H sơ yêu c u là toàn b tài li u s d ng cho hình th c ch đ nh th u, chào hàng c nh tranh,
mua s m tr c ti p, l a ch n nhà th u trong trư ng h p đ c bi t bao g m các yêu c u cho m t
gói th u làm căn c pháp lý đ nhà th u chu n b h sơ đ xu t và đ bên m i th u đánh giá h
sơ đ xu t nh m l a ch n nhà th u đáp ng các yêu c u c a h sơ yêu c u; là căn c cho vi c
thương th o, hoàn thi n và ký k t h p đ ng. Ch đ u tư ch u trách nhi m quy t đ nh n i dung
c a h sơ yêu c u.
3. H sơ đ xu t là toàn b tài li u do nhà th u chu n b và n p theo yêu c u c a h sơ yêu c u;
đ i v i hình th c chào hàng c nh tranh thì h sơ đ xu t còn đư c g i là báo giá.
4. K t qu l a ch n nhà th u là k t qu đ u th u khi áp d ng hình th c đ u th u r ng rãi, đ u
th u h n ch ho c k t qu l a ch n khi áp d ng các hình th c l a ch n khác.
5. Vi ph m pháp lu t v đ u th u là hành vi không th c hi n ho c th c hi n không đ y đ các
quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u.
6. Tham gia đ u th u là vi c nhà th u tham gia các cu c đ u th u r ng rãi ho c h n ch .
7. Gói th u l a ch n t ng th u xây d ng bao g m vi c l a ch n t ng th u đ th c hi n gói th u
thi t k (E); thi công (C); thi t k và thi công (EC); thi t k , cung c p thi t b , v t tư và xây l p
(EPC); l p d án, thi t k , cung c p thi t b , v t tư và xây d ng (chìa khóa trao tay).
8. Th i gian có hi u l c c a h sơ d th u, h sơ đ xu t là s ngày đư c tính t ngày đóng
th u, ngày h t h n n p h sơ đ xu t (tính t th i đi m đóng th u, th i đi m h t h n n p h sơ
đ xu t đ n 24 gi c a ngày đó), đ n 24 gi c a ngày cu i cùng có hi u l c đư c quy đ nh trong
h sơ m i th u, h sơ yêu c u.
9. Th i gian có hi u l c c a b o đ m d th u b ng th i gian có hi u l c c a h sơ d th u c ng
thêm 30 ngày, là s ngày đư c tính t ngày đóng th u (tính t th i đi m đóng th u đ n 24 gi
c a ngày đó), đ n 24 gi c a ngày cu i cùng có hi u l c đư c quy đ nh trong h sơ m i th u.
10. Danh sách ng n là danh sách các nhà th u đư c m i tham gia đ u th u đ i v i đ u th u
h n ch , danh sách nhà th u trúng sơ tuy n và danh sách nhà th u có h sơ quan tâm đư c
đánh giá đáp ng yêu c u c a h sơ m i quan tâm.
11. Báo cáo đ u tư, d án đ u tư xây d ng công trình trong ho t đ ng xây d ng đư c hi u
tương ng là báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi.
Đi u 3. B o đ m c nh tranh trong đ u th u
N i dung v b o đ m c nh tranh và l trình áp d ng đư c th c hi n như sau:
1. Nhà th u tham gia đ u th u và nhà th u tư v n l p h sơ m i th u, đánh giá h sơ d th u;
nhà th u th c hi n h p đ ng và nhà th u tư v n giám sát th c hi n h p đ ng đư c coi là đ c
l p v i nhau v t ch c, không cùng ph thu c vào m t cơ quan qu n lý và đ c l p v i nhau v
tài chính theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 2 c a Lu t s a đ i khi đáp ng đ các đi u ki n sau
đây:
a) Nhà th u là doanh nghi p ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p ho c không cùng thu c m t cơ
quan, đơn v tr c ti p ra quy t đ nh thành l p;
b) Không có c ph n ho c v n góp trên 30% c a nhau.
2. Ch đ u tư và nhà th u tham gia đ u th u gói th u thu c cùng m t d án đư c coi là đ c l p
v i nhau v t ch c, không cùng ph thu c vào m t cơ quan qu n lý và đ c l p v i nhau v tài
chính quy đ nh t i kho n 2 Đi u 2 c a Lu t s a đ i theo quy đ nh sau đây:
a) Đ i v i nhà th u ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p: không có c ph n ho c v n góp trên 50%
c a nhau;
b) Đ i v i nhà th u là đơn v s nghi p: không cùng thu c m t cơ quan, đơn v tr c ti p ra quy t
đ nh thành l p và ph i là đơn v t ch , t ch u trách nhi m v tài chính khi tham gia cung c p
d ch v , hàng hóa;
c) Đ i v i nhà th u là doanh nghi p nhà nư c thành l p theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p
nhà nư c năm 2003 thu c di n ph i chuy n đ i theo Lu t Doanh nghi p: không có c ph n ho c
v n góp trên 50% c a nhau k t th i gian ph i hoàn thành vi c chuy n đ i theo quy t đ nh c a
c p có th m quy n.
Đ i v i nhà th u là doanh nghi p nhà nư c thu c lĩnh v c đ c thù, chuyên ngành đ c bi t mà
Nhà nư c c n n m gi ph n v n chi ph i thì th c hi n theo quy đ nh c a Th tư ng Chính ph .
Đi u 4. Ưu đãi trong đ u th u qu c t
1. Vi c ưu đãi trong đ u th u qu c t theo quy đ nh t i Đi u 14 c a Lu t Đ u th u đư c th c
hi n như sau:
a) Đ i v i gói th u d ch v tư v n: đi m t ng h p c a h sơ d th u c a nhà th u thu c đ i
tư ng ưu đãi đư c c ng thêm 7,5% s đi m t ng h p c a nhà th u đó; trư ng h p gói th u d ch
v tư v n có yêu c u k thu t cao thì đi m k thu t đư c c ng thêm 7,5% s đi m k thu t c a
nhà th u đó;
b) Đ i v i gói th u xây l p: giá đánh giá c a h sơ d th u c a nhà th u không th c đ i tư ng
ưu đãi ph i c ng thêm m t kho n ti n b ng 7,5% giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch
c a nhà th u đó;
c) Đ i v i gói th u mua s m hàng hóa: giá đánh giá c a h sơ d th u c a nhà th u không thu c
đ i tư ng ưu đãi ph i c ng thêm m t kho n ti n tương ng v i giá tr thu nh p kh u, phí và l
phí liên quan đ n nh p kh u ph i n p theo quy đ nh c a pháp lu t nhưng không vư t quá 15%
giá hàng hóa. Không áp d ng ưu đãi đ i v i các lo i hàng hóa ph i đóng thu nh p kh u, phí và
l phí liên quan đ n nh p kh u theo quy đ nh;
d) Đ i v i gói th u l a ch n t ng th u thi t k , vi c xác đ nh ưu đãi căn c quy đ nh t i đi m a
kho n này. Đ i v i các gói th u l a ch n t ng th u xây d ng khác thì vi c xác đ nh ưu đãi căn
c theo quy đ nh t i đi m b kho n này.
2. Trư ng h p các h sơ c a nhà th u nư c ngoài đư c x p h ng ngang nhau thì ưu tiên x p
h ng cao hơn cho h sơ d th u đ xu t giá tr chi phí trong nư c cao hơn. Trư ng h p h sơ
d th u c a nhà th u trong nư c và nhà th u nư c ngoài sau khi đã th c hi n vi c ưu đãi theo
kho n 1 Đi u này đư c x p h ng ngang nhau thì ưu tiên x p h ng cao hơn cho h sơ d th u
c a nhà th u trong nư c.
Đi u 5. Đào t o, b i dư ng nghi p v v đ u th u
1. Đ i tư ng
a) Cá nhân tr c ti p tham gia ho t đ ng đ u th u ph i có ch ng ch đào t o, b i dư ng nghi p
v v đ u th u, tr các nhà th u;
b) Cá nhân khác có nhu c u.
2. Đi u ki n đ các cơ s t ch c ho t đ ng đào t o, b i dư ng
a) Có Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c Quy t đ nh thành l p đ i v i cơ s không có
Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t.
b) Có đ i ngũ gi ng viên v đ u th u đáp ng tiêu chu n theo quy đ nh c a cơ quan qu n lý nhà
nư c v đ u th u.
3. Đi u ki n c p ch ng ch v đ u th u
a) Ch ng ch đư c c p cho các h c viên tham gia đ y đ các khóa h c v đ u th u và đ t yêu
c u sau khi ki m tra, sát h ch;
b) Khóa h c v đ u th u đ c p ch ng ch ph i đư c t ch c t 3 ngày tr lên.
4. Trách nhi m, nghĩa v c a các cơ s đào t o v đ u th u
a) Ch u trách nhi m v ch t lư ng đào t o; cung c p thông tin v cơ s đào t o c a mình cho h
th ng cơ s d li u theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u này;
b) Th c hi n ho t đ ng đào t o, b i dư ng trên cơ s chương trình khung v đào t o đ u th u
và c p ch ng ch đ u th u cho h c viên theo đúng quy đ nh;
c) Lưu tr h sơ v các khóa đào t o, b i dư ng đ u th u mà mình t ch c theo quy đ nh;
d) Đ nh kỳ hàng năm báo cáo B K ho ch và Đ u tư; B , ngành ho c đ a phương liên quan v
tình hình ho t đ ng đào t o, b i dư ng đ u th u đ theo dõi, t ng h p.
5. T ch c và qu n lý ho t đ ng đào t o, b i dư ng nghi p v v đ u th u
B K ho ch và Đ u tư có trách nhi m t ch c và qu n lý các ho t đ ng đào t o, b i dư ng
nghi p v v đ u th u theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 68 c a Lu t Đ u th u, c th như sau:
a) T ng h p tình hình ho t đ ng đào t o, b i dư ng c a các cơ s đào t o thông qua báo cáo
công tác đ u th u c a B , ngành và đ a phương, báo cáo c a cơ s đào t o;
b) Xây d ng và qu n lý h th ng d li u các cơ s đào t o v đ u th u căn c thông tin do các
cơ s đào t o cung c p;
c) Xây d ng và qu n lý h th ng d li u chuyên gia đ u th u;
d) Quy đ nh chương trình khung v đào t o đ u th u, ch ng ch , tiêu chu n gi ng viên v đ u
th u và vi c lưu tr h sơ v các khóa đào t o, b i dư ng đ u th u;
đ) T ch c, h tr các ho t đ ng đào t o, b i dư ng nghi p v đ u th u.
Đi u 6. Chi phí trong đ u th u
1. M c giá bán m t b h sơ m i th u (bao g m c thu ) do ch đ u tư quy t đ nh căn c quy
mô, tính ch t c a gói th u nhưng t i đa là 1.000.000 đ ng đ i v i đ u th u trong nư c; đ i v i
đ u th u qu c t m c giá bán theo thông l đ u th u qu c t .
2. Chi phí th m đ nh k t qu l a ch n nhà th u k c trư ng h p không l a ch n đư c nhà th u
đư c tính b ng 0,01% giá gói th u nhưng t i thi u là 1.000.000 đ ng và t i đa là 50.000.000
đ ng.
3. Chi phí cho H i đ ng tư v n gi i quy t ki n ngh c a nhà th u v k t qu l a ch n nhà th u là
0,01% giá d th u c a nhà th u có ki n ngh nhưng t i thi u là 2.000.000 đ ng và t i đa là
50.000.000 đ ng.
Vi c qu n lý và s d ng các kho n chi phí nêu t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này đư c th c hi n
theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành.
Đi u 7. Báo Đ u th u và trang thông tin đi n t v đ u th u
1. Báo Đ u th u là đơn v s nghi p có thu.
2. Báo Đ u th u đư c phát hành hàng ngày.
3. Cung c p thông tin v đ u th u
a) Trách nhi m cung c p thông tin
- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan khác Trung ương và y ban nhân dân các c p ch u
trách nhi m cung c p thông tin nêu t i đi m g và đi m h kho n 1 Đi u 5 c a Lu t Đ u th u;
- Ch đ u tư, bên m i th u ch u trách nhi m cung c p các thông tin nêu t đi m a đ n đi m e và
đi m h kho n 1 Đi u 5 c a Lu t Đ u th u.
b) Th i h n cung c p thông tin
Đ i v i thông báo m i sơ tuy n, thông báo m i th u, thông báo m i n p h sơ quan tâm, thông
báo m i chào hàng, th i h n cung c p thông tin ch m nh t là 3 ngày làm vi c trư c ngày d
ki n đăng t i các thông tin này. Đ i v i các thông tin còn l i quy đ nh t i kho n 1 Đi u 5 c a Lu t
Đ u th u, th i h n cung c p thông tin ch m nh t là 7 ngày, k t ngày ký văn b n.
Vi c cung c p thông tin, l trình và chi phí đăng t i thông tin v đ u th u trên Báo Đ u th u và
trên trang thông tin đi n t v đ u th u đư c th c hi n theo hư ng d n c a B K ho ch và Đ u
tư.
Đi u 8. Quy đ nh v th i gian trong đ u th u
1. Các m c th i gian trong đ u th u th c hi n theo Đi u 31 c a Lu t Đ u th u, kho n 6 Đi u 2
c a Lu t s a đ i và các quy đ nh c th sau đây:
a) Ch đ u tư có trách nhi m phê duy t h sơ yêu c u trong th i h n t i đa là 10 ngày, k t
ngày nh n đư c t trình xin phê duy t h sơ yêu c u c a bên m i th u ho c báo cáo th m đ nh
h sơ yêu c u (n u có).
b) Ch đ u tư có trách nhi m phê duy t h sơ m i th u, phê duy t ho c có ý ki n x lý v k t
qu l a ch n nhà th u trong th i h n t i đa là 10 ngày, k t ngày nh n đư c báo cáo th m đ nh
c a cơ quan, t ch c th m đ nh;
c) Th i gian có hi u l c c a h sơ d th u ph i đư c quy đ nh c th trong h sơ m i th u song
t i đa là 180 ngày, k t ngày đóng th u. Trư ng h p c n gia h n th i gian hi u l c c a h sơ
d th u thì có th yêu c u nhà th u gia h n m t ho c nhi u l n nhưng b o đ m t ng th i gian
c a t t c các l n yêu c u nhà th u gia h n không quá 30 ngày theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u
31 c a Lu t Đ u th u.
2. Trong quá trình th c hi n, các n i dung trong đ u th u sau đây có th đư c th c hi n đ ng
th i: sơ tuy n nhà th u và l p h sơ m i th u; phê duy t h sơ m i th u và thông báo m i th u;
thông báo k t qu đ u th u và thương th o, hoàn thi n h p đ ng.
Chương 2.
K HO CH Đ U TH U
Đi u 9. Căn c l p k ho ch đ u th u
1. Quy t đ nh đ u tư ho c Gi y ch ng nh n đ u tư và các tài li u có liên quan.
Đ i v i gói th u c n th c hi n trư c khi có quy t đ nh đ u tư thì căn c theo quy t đ nh c a
ngư i đ ng đ u đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án.
2. Đi u ư c qu c t ho c văn b n th a thu n qu c t đ i v i các d án s d ng v n ODA.
3. Thi t k , d toán đư c duy t (n u có).
4. Ngu n v n cho d án.
5. Các văn b n pháp lý khác liên quan (n u có).
Đi u 10. N i dung c a t ng gói th u trong k ho ch đ u th u
Vi c phân chia d án thành các gói th u đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 6 c a
Lu t Đ u th u, b o đ m quy mô gói th u không quá nh ho c quá l n làm h n ch s tham gia
c a các nhà th u. N i dung c a t ng gói th u bao g m:
1. Tên gói th u
Tên gói th u th hi n tính ch t, n i dung và ph m vi công vi c c a gói th u, phù h p v i n i
dung nêu trong d án. Trư ng h p đ đi u ki n và căn c đ c thù c a d án, gói th u có th
bao g m các n i dung công vi c l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, l p báo cáo nghiên c u kh
thi và thi t k k thu t. Trư ng h p gói th u g m nhi u ph n riêng bi t (nhi u lô), trong k ho ch
đ u th u c n nêu tên th hi n n i dung cơ b n c a t ng ph n.
2. Giá gói th u
a) Giá gói th u đư c xác đ nh trên cơ s t ng m c đ u tư ho c t ng v n đ u tư, d toán đư c
duy t (n u có) và các quy đ nh liên quan;
b) Đ i v i các gói th u d ch v tư v n l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u
kh thi, giá gói th u đư c xác đ nh trên cơ s các thông tin sau: giá trung bình theo th ng kê các
d án đã th c hi n liên quan c a ngành trong kho ng th i gian xác đ nh; ư c tính t ng m c đ u
tư theo đ nh m c su t đ u tư c a các d án thu c t ng lĩnh v c chuyên ngành; sơ b t ng m c
đ u tư;
c) Trư ng h p gói th u g m nhi u lô thì nêu rõ giá tr ư c tính cho t ng ph n trong giá gói th u.
3. Ngu n v n
Đ i v i m i gói th u ph i nêu rõ ngu n v n ho c phương th c thu x p v n đ thanh toán cho
nhà th u; trư ng h p s d ng v n ODA thì ph i nêu rõ tên nhà tài tr v n và cơ c u ngu n v n
(ngoài nư c, trong nư c).
4. Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c đ u th u
Nêu hình th c l a ch n nhà th u (nêu rõ trong nư c, qu c t , sơ tuy n, m i quan tâm, l a ch n
tư v n cá nhân, n u có) theo quy đ nh t Đi u 18 đ n Đi u 24 c a Lu t Đ u th u, kho n 4 Đi u
2 c a Lu t s a đ i và Đi u 97 c a Lu t Xây d ng; phương th c đ u th u theo quy đ nh t i Đi u
26 c a Lu t Đ u th u.
5. Th i gian l a ch n nhà th u
Nêu th i gian t ch c th c hi n vi c l a ch n nhà th u th c hi n gói th u đ b o đ m ti n đ
c a gói th u. Th i gian l a ch n nhà th u đư c tính t ngày phát hành h sơ m i th u, h sơ
yêu c u đ n ngày ký k t h p đ ng. Trư ng h p đ u th u r ng rãi có áp d ng th t c l a ch n
danh sách ng n, th i gian l a ch n nhà th u đư c tính t ngày phát hành h sơ m i sơ tuy n,
h sơ m i quan tâm đ n ngày ký k t h p đ ng.
6. Hình th c h p đ ng
Tùy theo tính ch t c a gói th u, xác đ nh các hình th c h p đ ng áp d ng đ i v i h p đ ng cho
gói th u theo quy đ nh t Đi u 49 đ n Đi u 53 c a Lu t Đ u th u và Đi u 107 c a Lu t Xây
d ng. Trư ng h p trong m t gói th u có nhi u công vi c tương ng v i nhi u hình th c h p
đ ng thì h p đ ng đ i v i gói th u đó có th bao g m nhi u hình th c h p đ ng.
7. Th i gian th c hi n h p đ ng
Th i gian th c hi n h p đ ng đư c tính t ngày h p đ ng có hi u l c đ n ngày các bên hoàn
thành nghĩa v theo quy đ nh trong h p đ ng, b o đ m vi c th c hi n gói th u phù h p v i ti n
đ th c hi n d án.
Đi u 11. Trình duy t k ho ch đ u th u
1. Trách nhi m trình duy t
Ch đ u tư có trách nhi m trình k ho ch đ u th u lên ngư i có th m quy n ho c ngư i đư c
y quy n quy t đ nh đ u tư xem xét, phê duy t; đ ng th i g i cho cơ quan, t ch c th m đ nh;
trư ng h p trình k ho ch đ u th u lên Th tư ng Chính ph , ch đ u tư còn ph i g i cho b
qu n lý ngành đ có ý ki n b ng văn b n trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t.
Đ i v i các gói th u d ch v tư v n đư c th c hi n trư c khi có quy t đ nh đ u tư, trư ng h p
xác đ nh đư c ch đ u tư thì đơn v thu c ch đ u tư có trách nhi m trình k ho ch đ u th u lên
ngư i đ ng đ u cơ quan ch đ u tư đ xem xét, phê duy t. Trư ng h p chưa xác đ nh đư c
ch đ u tư thì đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án có trách nhi m trình k ho ch đ u th u
lên ngư i đ ng đ u đơn v mình đ xem xét, phê duy t. Ngư i đ ng đ u cơ quan ch đ u tư,
ngư i đ ng đ u đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án ch đ nh m t đơn v tr c thu c t
ch c th m đ nh k ho ch đ u th u trư c khi phê duy t.
2. H sơ trình duy t
a) Văn b n trình duy t k ho ch đ u th u bao g m nh ng n i dung sau đây:
- Ph n công vi c đã th c hi n bao g m n i dung công vi c liên quan t i chu n b d án, các gói
th u th c hi n trư c v i giá tr tương ng và căn c pháp lý đ th c hi n;
- Ph n công vi c không áp d ng đư c m t trong các hình th c l a ch n nhà th u quy đ nh t
Đi u 18 đ n Đi u 24 c a Lu t Đ u th u, kho n 4 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và Đi u 97 c a Lu t
Xây d ng;
- Ph n công vi c thu c k ho ch đ u th u bao g m n i dung công vi c và giá tr ph n công vi c
tương ng hình thành các gói th u đư c th c hi n theo m t trong các hình th c l a ch n nhà
th u quy đ nh t Đi u 18 đ n Đi u 24 c a Lu t Đ u th u, kho n 4 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và
Đi u 97 c a Lu t Xây d ng, k c các công vi c nhu rà phá bom, mìn, v t n , xây d ng khu tái
đ nh cư, chu n b m t b ng xây d ng, b o hi m công trình, đào t o; cơ s c a vi c chia d án
thành các gói th u. Đ i v i t ng gói th u, ph i b o đ m có đ các n i dung quy đ nh t i Đi u 10
Ngh đ nh này;
Đ i v i gói th u không áp d ng hình th c đ u th u r ng rãi, trong văn b n trình k ho ch đ u
th u, ch đ u tư ph i nêu rõ lý do áp d ng hình th c l a ch n khác trên cơ s tuân th các quy
đ nh c a Lu t Đ u th u, Lu t Xây d ng, Lu t s a đ i và Ngh đ nh này. Đ i v i gói th u có giá tr
trong h n m c ch đ nh th u ho c do yêu c u đ c bi t khác áp d ng hình th c ch đ nh th u theo
quy đ nh t i kho n 4 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và kho n 1 Đi u 40 Ngh đ nh này còn ph i b o
đ m vi c ch đ nh th u hi u qu hơn so v i đ u th u r ng rãi b ng cách lư ng hóa tính hi u qu
các y u t v kinh t - xã h i và các y u t khác.
- Ph n công vi c chưa đ đi u ki n l p k ho ch đ u th u (n u có): ph i nêu n i dung và giá tr
ph n công vi c còn l i c a d án.
T ng giá tr các ph n công vi c đã th c hi n, ph n công vi c không áp d ng các hình th c l a
ch n nhà th u, ph n công vi c thu c k ho ch đ u th u và ph n công vi c chưa đ đi u ki n l p
k ho ch đ u th u (n u có) không đư c vư t t ng m c đ u tư c a d án.
Trư ng h p c n thi t ph i l p k ho ch đ u th u cho m t ho c m t s gói th u đ th c hi n
trư c theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 6 c a Lu t Đ u th u thì trong văn b n trình duy t v n ph i
bao g m các n i dung như quy đ nh t i kho n này.
b) Tài li u kèm theo văn b n trình duy t
Khi trình duy t k ho ch đ u th u, ch đ u tư ph i g i kèm theo b n ch p các tài li u làm căn
c l p k ho ch đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 9 Ngh đ nh này.
Đi u 12. Th m đ nh và phê duy t k ho ch đ u th u
1. Th m đ nh k ho ch đ u th u
a) Th m đ nh k ho ch đ u th u là vi c ti n hành ki m tra, đánh giá các n i dung theo quy đ nh
t i Đi u 9, Đi u 10 và Đi u 11 Ngh đ nh này;
b) Cơ quan, t ch c th m đ nh k ho ch đ u th u ph i l p báo cáo k t qu th m đ nh trên cơ s
tuân th quy đ nh t i Đi u 65 c a Lu t Đ u th u trình ngư i có th m quy n phê duy t.
2. Phê duy t k ho ch đ u th u
Ngư i có th m quy n ho c ngư i đư c y quy n quy t đ nh đ u tư; ngư i đ ng đ u cơ quan
ch đ u tư ho c ngư i đ ng đ u đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án trong trư ng h p
gói th u đư c th c hi n trư c khi có quy t đ nh đ u tư có trách nhi m phê duy t k ho ch đ u
th u trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày nh n đư c báo cáo c a cơ quan, t ch c
th m đ nh. Vi c phê duy t k ho ch đ u th u thu c trách nhi m c a Th tư ng Chính ph đư c
th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Chính ph .
Chương 3.
SƠ TUY N NHÀ TH U
Đi u 13. Áp d ng sơ tuy n
1. Căn c tính ch t, quy mô c a gói th u, có th áp d ng sơ tuy n nhà th u theo quy đ nh t i
kho n 7 Đi u 2 c a Lu t s a đ i nh m ch n đư c các nhà th u có đ năng l c và kinh nghi m
theo yêu c u c a gói th u đ m i tham gia đ u th u.
2. Vi c sơ tuy n nhà th u ph i đư c ngư i có th m quy n phê duy t trong k ho ch đ u th u.
Đi u 14. Trình t th c hi n sơ tuy n
1. L p h sơ m i sơ tuy n
Bên m i th u l p h sơ m i sơ tuy n trình ch đ u tư phê duy t. H sơ m i sơ tuy n bao g m
thông tin ch d n v gói th u và các yêu c u sau đây đ i v i nhà th u:
a) Yêu c u v năng l c k thu t;
b) Yêu c u v năng l c tài chính;
c) Yêu c u v kinh nghi m.
Tiêu chu n đánh giá h sơ d sơ tuy n đư c xây d ng theo tiêu chí “đ t”, “không đ t” và c n
đư c nêu trong h sơ m i sơ tuy n, bao g m tiêu chu n đ i v i t ng yêu c u v năng l c k
thu t, v năng l c tài chính và v kinh nghi m.
Đ i v i gói th u xây l p, gói th u l a ch n t ng th u xây d ng, tr t ng th u thi t k , tiêu chu n
đánh giá h sơ d sơ tuy n còn ph i phù h p v i yêu c u v đi u ki n năng l c ho t đ ng xây
d ng theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng.
2. Thông báo m i sơ tuy n
Thông báo m i sơ tuy n (k c ti ng Anh đ i v i đ u th u qu c t ) ph i đư c đăng t i trên Báo
Đ u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin đi n t v đ u th u. Ngoài vi c đăng t i theo quy
đ nh trên có th đăng t i đ ng th i trên các phương ti n thông tin đ i chúng khác.
H sơ m i sơ tuy n đư c cung c p mi n phí cho các nhà th u k t ngày đ u tiên đăng t i
thông báo m i sơ tuy n và đư c kéo dài đ n th i đi m h t h n n p h sơ d sơ tuy n (đóng sơ
tuy n). Trư ng h p bên m i th u không phát hành h sơ m i sơ tuy n theo quy đ nh ho c th c
hi n b t kỳ hành vi nào làm h n ch nhà th u nh n h sơ m i sơ tuy n s b x lý theo quy đ nh
t i đi m m kho n 1 Đi u 65 Ngh đ nh này.
3. Ti p nh n và qu n lý h sơ d sơ tuy n
Th i gian chu n b h sơ d sơ tuy n t i thi u là 10 ngày đ i v i đ u th u trong nư c và 20
ngày đ i v i đ u th u qu c t , k t ngày đ u tiên phát hành h sơ m i sơ tuy n.
Bên m i th u ti p nh n h sơ d sơ tuy n do các nhà th u n p và qu n lý theo quy đ nh. H sơ
d sơ tuy n đư c n p theo đúng yêu c u nêu trong h sơ m i sơ tuy n s đư c m công khai
ngay sau th i đi m đóng sơ tuy n. H sơ d sơ tuy n đư c g i đ n sau th i đi m đóng sơ
tuy n là không h p l và b lo i.
4. Đánh giá h sơ d sơ tuy n
Vi c đánh giá h sơ d sơ tuy n do bên m i th u th c hi n theo tiêu chu n đánh giá nêu trong
h sơ m i sơ tuy n.
5. Trình và phê duy t k t qu sơ tuy n
Bên m i th u ch u trách nhi m trình ch đ u tư phê duy t k t qu sơ tuy n
6. Thông báo k t qu sơ tuy n
Sau khi ch đ u tư phê duy t k t qu sơ tuy n, bên m i th u có trách nhi m thông báo b ng văn
b n v k t qu sơ tuy n đ n các nhà th u tham d sơ tuy n và m i t t c nhà th u trúng sơ
tuy n tham gia đ u th u.
Chương 4.
Đ U TH U R NG RÃI VÀ Đ U TH U H N CH Đ I V I GÓI TH U D CH
V TƯ V N
M C 1. QUY TRÌNH Đ U TH U Đ I V I NHÀ TH U LÀ T CH C
Đi u 15. Chu n b đ u th u
1. L a ch n danh sách ng n
Tùy theo tính ch t và đi u ki n c th c a t ng gói th u, khi th c hi n đ u th u r ng rãi, ch đ u
tư có th thông báo m i th u ngay theo quy đ nh t i đi m a kho n 4 Đi u này ho c áp d ng th
t c l a ch n danh sách ng n song ph i đư c ngư i có th m quy n phê duy t trong k ho ch
đ u th u. Th t c l a ch n danh sách ng n đư c th c hi n bao g m:
a) Đ i v i đ u th u r ng rãi:
- Ch đ u tư phê duy t h sơ m i quan tâm bao g m các n i dung yêu c u v năng l c chuyên
môn và s lư ng chuyên gia; yêu c u v kinh nghi m;
- Tiêu chu n đánh giá h sơ quan tâm đư c xây d ng theo tiêu chí “đ t”, “không đ t” và c n
đư c nêu trong h sơ m i quan tâm, bao g m tiêu chu n v năng l c chuyên môn và s lư ng
chuyên gia; tiêu chu n v kinh nghi m;
- Thông báo m i n p h sơ quan tâm (k c ti ng Anh đ i v i đ u th u qu c t ) ph i đư c đăng
t i trên Báo Đ u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin đi n t v đ u th u. Ngoài vi c đăng
t i theo quy đ nh trên có th đăng t i đ ng th i trên các phương ti n thông tin đ i chúng khác;
- K c ngày đ u tiên đăng t i thông báo m i n p h sơ quan tâm, bên m i th u phát hành mi n
phí h sơ m i quan tâm cho các nhà th u có nhu c u tham gia đ n trư c th i đi m h t h n n p
h sơ quan tâm;
Trư ng h p bên m i th u không phát hành h sơ m i quan tâm theo quy đ nh ho c th c hi n
b t kỳ hành vi nào làm h n ch nhà th u nh n h sơ m i quan tâm s b x lý theo quy đ nh t i
đi m m kho n 1 Đi u 65 Ngh đ nh này;
- Th i gian đ nhà th u chu n b h sơ quan tâm t i thi u là 10 ngày đ i v i đ u th u trong nư c
và 20 ngày đ i v i đ u th u qu c t , k t ngày đ u tiên phát hành h sơ m i quan tâm;
- Bên m i th u đánh giá h sơ quan tâm do nhà th u n p theo tiêu chu n đánh giá, l a ch n và
trình ch đ u tư phê duy t danh sách ng n.
b) Đ i v i đ u th u h n ch :
Bên m i th u xác đ nh danh sách ng n g m t i thi u 5 nhà th u có đ năng l c, kinh nghi m
(theo quy đ nh t i Đi u 19 c a Lu t Đ u th u) và có nhu c u tham gia đ u th u trình ch đ u tư
phê duy t.
2. L p h sơ m i th u
a) Căn c l p h sơ m i th u:
- Quy t đ nh đ u tư ho c Gi y ch ng nh n đ u tư và các tài li u liên quan;
- K ho ch đ u th u đư c duy t;
- Các quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u và các quy đ nh c a pháp lu t liên quan; đi u ư c qu c
t ho c văn b n th a thu n qu c t (n u có) đ i v i các d án s d ng v n ODA;
- Các chính sách c a Nhà nư c v thu , ti n lương, ưu đãi trong đ u th u qu c t ho c các quy
đ nh khác liên quan.
Trư ng h p gói th u c n th c hi n trư c khi có quy t đ nh đ u tư thì ch đ u tư, đơn v đư c
giao nhi m v chu n b d án căn c các văn b n liên quan đ l p h sơ m i th u trình ngư i
đ ng đ u cơ quan ch đ u tư ho c ngư i đ ng đ u đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án
phê duy t.
b) N i dung h sơ m i th u:
H sơ m i th u ph i bao g m các n i dung theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 32 c a Lu t Đ u th u
và m u h sơ m i th u do B K ho ch và Đ u tư ban hành; trong đó ph i bao g m các yêu c u
quan tr ng (đi u ki n tiên quy t) làm căn c đ lo i b h sơ d th u, c th như sau:
- Nhà th u không có tên trong danh sách mua h sơ m i th u ho c không đáp ng quy đ nh t i
kho n 2 Đi u 17 Ngh đ nh này;
- Nhà th u không b o đ m tư cách h p l theo quy đ nh t i Đi u 7 c a Lu t Đ u th u;
- Nhà th u tham gia gói th u tư v n xây d ng không b o đ m đi u ki n năng l c ho t đ ng xây
d ng theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng;
- Không có b n g c h sơ d th u;
- Đơn d th u không h p l ;
- H sơ d th u có giá d th u không c đ nh ho c chào th u theo nhi u m c giá;
- Hi u l c c a h sơ d th u không b o đ m yêu c u theo quy đ nh trong h sơ m i th u;
- Nhà th u có tên trong hai ho c nhi u h sơ d th u v i tư cách là nhà th u chính (nhà th u đ c
l p ho c thành viên trong liên danh);
- Nhà th u vi ph m m t trong các hành vi b c m trong đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 12 c a
Lu t Đ u th u và kho n 3, kho n 21 Đi u 2 c a Lu t s a đ i;
- Các yêu c u quan tr ng khác có tính đ c thù c a gói th u.
Nhà th u vi ph m ch m t trong s các đi u ki n tiên quy t quy đ nh trong h sơ m i th u s b
lo i và h sơ d th u không đư c xem xét ti p.
3. Phê duy t h sơ m i th u
Ch đ u tư phê duy t h sơ m i th u theo quy đ nh t i kho n 19 Đi u 2 c a Lu t s a đ i trên cơ
s báo cáo th m đ nh c a cơ quan, t ch c th m đ nh.
4. M i th u
a) Thông báo m i th u:
Trư ng h p không áp d ng th t c l a ch n danh sách ng n, ch đ u tư th c hi n đăng t i
thông báo m i th u (k c ti ng Anh đ i v i đ u th u qu c t ) trên Báo Đ u th u 3 kỳ liên ti p và
trên trang thông tin đi n t v đ u th u. Ngoài vi c đăng t i theo quy đ nh trên có th đăng t i
đ ng th i trên các phương ti n thông tin đ i chúng khác.
b) G i thư m i th u:
Bên m i th u g i thư m i th u t i các nhà th u trong danh sách ng n theo quy đ nh t i kho n 1
Đi u này. N i dung thư m i th u l p theo m u nêu t i Ph l c II kèm theo Ngh đ nh này. Th i
gian t khi g i thư m i th u đ n khi phát hành h sơ m i th u t i thi u là 5 ngày đ i v i đ u
th u trong nư c, 7 ngày đ i v i đ u th u qu c t .
Đi u 16. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u
1. Đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây
d ng, không yêu c u k thu t cao:
a) Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t: s d ng thang đi m (100, 1.000,…) đ xây d ng tiêu
chu n đánh giá, bao g m các n i dung sau đây:
- Kinh nghi m và năng l c c a nhà th u. T l đi m đ i v i n i dung này quy đ nh t 10% - 20%
t ng s đi m;
- Gi i pháp và phương pháp lu n đ i v i yêu c u c a gói th u. T l đi m đ i v i n i dung này
quy đ nh t 30% - 40% t ng s đi m;
- Nhân s c a nhà th u đ th c hi n gói th u. T l đi m đ i v i n i dung này quy đ nh t 50% -
60% t ng s đi m.
C n ph i xác đ nh m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t song không đư c quy đ nh th p
hơn 70% t ng s đi m. H sơ d th u có đi m v m t k thu t không th p hơn m c đi m yêu
c u t i thi u thì đáp ng yêu c u v m t k thu t.
b) Tiêu chu n đánh giá v m t tài chính:
S d ng thang đi m (100, 1.000,….) th ng nh t v i thang đi m v m t k thu t. Đi m tài chính
đ i v i t ng h sơ d th u đư c xác đ nh như sau:
Đi m tài chính = P th p nh t x (100, 1.000,…)
(c a h sơ d th u đang xét)
P đang xét
Trong đó:
- P th p nh t: giá d th u th p nh t sau s a l i và hi u ch nh sai l ch trong s các nhà th u đã
vư t qua đánh giá v m t k thu t;
- P đang xét: giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch c a h sơ d th u đang xét.
c) Tiêu chu n đánh giá t ng h p:
- Tiêu chu n đánh giá t ng h p đư c xây d ng trên cơ s tiêu chu n đánh giá v m t k thu t
và v m t tài chính, trong đó t tr ng đi m v m t k thu t không đư c quy đ nh th p hơn 70%
t ng s đi m và t tr ng đi m v m t tài chính không đư c quy đ nh cao hơn 30% t ng s đi m;
- Đi m t ng h p đ i v i m t h sơ d th u đư c xác đ nh theo công th c sau:
Đi m t ng h p = Đk thu t x (K%) + Đtài chính x (G%)
Trong đó:
+ K%: t tr ng đi m v m t k thu t (quy đ nh trong thang đi m t ng h p);
+ G%: t tr ng đi m v m t tài chính (quy đ nh trong thang đi m t ng h p);
+ Đk thu t: là s đi m c a h sơ d th u đư c xác đ nh t i bư c đánh giá v m t k thu t theo
quy đ nh t i đi m a kho n này;
+ Đtài chính: là s đi m c a h sơ d th u đư c xác đ nh t i bư c đánh giá v m t tài chính theo
quy đ nh t i đi m b kho n này.
2. Đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây
d ng, có yêu c u k thu t cao:
Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c xây d ng theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u này,
trong đó m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t không đư c quy đ nh th p hơn 80% t ng s
đi m v m t k thu t.
Đi u 17. T ch c đ u th u
1. Phát hành h sơ m i th u
a) Bên m i th u bán h sơ m i th u t i trư c th i đi m đóng th u cho các nhà th u tham gia
đ u th u r ng rãi (trư ng h p không áp d ng th t c l a ch n danh sách ng n), cho các nhà
th u trong danh sách ng n v i giá bán theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Ngh đ nh này. Đ i v i
nhà th u liên danh thì ch c n m t thành viên trong liên danh mua h sơ m i th u.
Trư ng h p bên m i th u không bán h sơ m i th u theo quy đ nh ho c th c hi n b t kỳ hành vi
nào làm h n ch nhà th u mua h sơ m i th u s b x lý theo quy đ nh t i đi m m kho n 1 Đi u
65 Ngh đ nh này.
b) Vi c s a đ i và làm rõ h sơ m i th u đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 33 và
Đi u 34 c a Lu t Đ u th u.
2. Chu n b h sơ d th u
Nhà th u chu n b và n p h sơ d th u theo yêu c u c a h sơ m i th u. Trư ng h p nhà th u
c n thay đ i tư cách (tên) tham gia đ u th u so v i khi mua h sơ m i th u thì ph i thông báo
b ng văn b n t i bên m i th u. Bên m i th u xem xét đ i v i các trư ng h p như sau:
- Đ i v i đ u th u r ng rãi, ch p nh n s thay đ i tư cách khi nh n đư c văn b n thông báo c a
nhà th u trư c th i đi m đóng th u;
- Đ i v i đ u th u h n ch , qua bư c l a ch n danh sách ng n thì tùy t ng trư ng h p c th
mà bên m i th u xem xét và báo cáo ch đ u tư quy t đ nh vi c ch p nh n hay không ch p
nh n thay đ i tư cách c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u nhưng ph i b o đ m tính c nh
tranh, công b ng, minh b ch trong đ u th u.
3. Ti p nh n và qu n lý h sơ d th u
Bên m i th u ti p nh n và qu n lý các h sơ d th u đã n p theo ch đ qu n lý h sơ “m t”.
H sơ d th u đư c g i đ n bên m i th u sau th i đi m đóng th u là không h p l và b lo i.
B t kỳ tài li u nào đư c nhà th u g i đ n sau th i đi m đóng th u đ s a đ i, b sung h sơ d
th u đã n p là không h p l (tr trư ng h p làm rõ h sơ d th u theo yêu c u c a bên m i
th u).
4. S a đ i ho c rút h sơ d th u
Khi mu n s a đ i ho c rút h sơ d th u đã n p, nhà th u ph i có văn b n đ ngh và bên m i
th u ch ch p thu n n u nh n đư c văn b n đ ngh c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u;
văn b n đ ngh rút h sơ d th u ph i đư c g i riêng bi t v i h sơ d th u.
5. M h sơ đ xu t k thu t
a) Vi c m th u ph i đư c ti n hành công khai ngay sau th i đi m đóng th u theo th i gian và
đ a đi m quy đ nh trong h sơ m i th u trư c s ch ng ki n c a nh ng ngư i có m t và không
ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a các nhà th u đư c m i. Bên m i th u có th m i đ i
di n các cơ quan liên quan đ n tham d l m th u;
b) Bên m i th u ti n hành m h sơ đ xu t k thu t c a t ng nhà th u theo th t ch cái tên
c a nhà th u và theo trình t sau đây:
- Ki m tra niêm phong;
- M h sơ, đ c và ghi vào biên b n các thông tin ch y u sau đây:
+ Tên nhà th u;
+ S lư ng b n g c, b n ch p h sơ;
+ Th i gian có hi u l c c a h sơ;
+ Văn b n đ ngh s a đ i h sơ (n u có);
+ Các thông tin khác liên quan.
Biên b n m th u c n đư c đ i di n các nhà th u, đ i di n bên m i th u, đ i di n các cơ quan
liên quan tham d ký xác nh n.
Sau khi m th u, bên m i th u ph i ký xác nh n vào t ng trang b n g c h sơ đ xu t k thu t
c a t ng h sơ d th u và qu n lý theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. Vi c đánh giá h sơ đ xu t
k thu t đư c ti n hành theo b n ch p. Nhà th u ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và phù
h p gi a b n ch p và b n g c cũng như v niêm phong c a h sơ d th u.
Đi u 18. Đánh giá h sơ d th u
Vi c đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo
quy đ nh c a Lu t Xây d ng, căn c theo tiêu chu n đánh giá và các yêu c u khác nêu trong h
sơ m i th u, theo nguyên t c đánh giá đư c quy đ nh t i Đi u 28 c a Lu t Đ u th u và trình t
đánh giá đư c quy đ nh t i Đi u 35 c a Lu t Đ u th u, kho n 9 Đi u 2 c a Lu t s a đ i.
Sau khi m th u, nhà th u có trách nhi m làm rõ h sơ d th u khi có yêu c u c a bên m i th u
theo quy đ nh t i Đi u 36 c a Lu t Đ u th u. Trư ng h p h sơ d th u thi u tài li u như Gi y
ch ng nh n đăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n đ u tư, quy t đ nh thành l p, ch ng ch
chuyên môn phù h p và các tài li u khác theo yêu c u c a h sơ m i th u thì bên m i th u yêu
c u nhà th u b sung tài li u nh m ch ng minh tư cách h p l , năng l c và kinh nghi m c a nhà
th u v i đi u ki n không làm thay đ i n i dung cơ b n c a h sơ d th u đã n p, không thay đ i
giá d th u.
1. Đánh giá sơ b
a) Ki m tra tính h p l c a h sơ đ xu t k thu t theo yêu c u c a h sơ m i th u:
- Tính h p l c a đơn d th u: đơn d th u ph i đư c đi n đ y đ và có ch ký c a ngư i đ i
di n h p pháp c a nhà th u theo yêu c u c a h sơ m i th u. Đ i v i nhà th u liên danh, đơn
d th u ph i do đ i di n h p pháp c a t ng thành viên liên danh ký ho c thành viên đ ng đ u
liên danh thay m t liên danh ký đơn d th u theo quy đ nh trong văn b n th a thu n liên danh;
- Tính h p l c a th a thu n liên danh: trong th a thu n liên danh ph i phân đ nh rõ trách nhi m,
quy n h n, kh i lư ng công vi c ph i th c hi n và giá tr tương ng c a t ng thành viên trong
liên danh, k c ngư i đ ng đ u liên danh và trách nhi m c a ngư i đ ng đ u liên danh, ch ký
c a các thành viên, con d u (n u có);
- Có m t trong các lo i gi y t h p l theo yêu c u c a h sơ m i th u: Gi y ch ng nh n đăng
ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n đ u tư, quy t đ nh thành l p; Gi y đăng ký ho t đ ng h p pháp;
ch ng ch chuyên môn phù h p;
- S lư ng b n g c, b n ch p h sơ đ xu t k thu t;
- Các ph l c, tài li u kèm theo h sơ d th u.
b) Lo i b h sơ d th u không đáp ng yêu c u quan tr ng (đi u ki n tiên quy t) nêu trong h
sơ m i th u theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u 15 Ngh đ nh này.
2. Đánh giá chi ti t
a) Đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo
quy đ nh c a Lu t Xây d ng, không yêu c u k thu t cao:
- Đánh giá v m t k thu t:
Đánh giá theo tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c quy đ nh trong h sơ m i th u. Ch đ u
tư phê duy t danh sách các nhà th u đáp ng yêu c u v m t k thu t đ th c hi n đánh giá v
m t tài chính.
- Đánh giá v m t tài chính:
M công khai h sơ đ xu t tài chính c a các nhà th u đáp ng yêu c u v m t k thu t theo
trình t quy đ nh t i đi m b kho n 5 Đi u 17 Ngh đ nh này. Biên b n m h sơ đ xu t tài chính
bao g m các thông tin ch y u sau đây:
+ Tên nhà th u;
+ S lư ng b n g c, b n ch p h sơ;
+ Giá d th u ghi trong đơn d th u;
+ Đi m k thu t c a các h sơ d th u đã đ t m c yêu c u t i thi u tr lên;
+ Các thông tin khác liên quan.
Sau khi m th u, bên m i th u ph i ký xác nh n vào t ng trang b n g c h sơ đ xu t tài chính
c a t ng h sơ d th u và qu n lý theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. Vi c đánh giá v m t tài
chính đư c ti n hành theo b n ch p, nhà th u ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và phù
h p gi a b n g c và b n ch p cũng như v niêm phong h sơ đ xu t tài chính. Vi c đánh giá
v m t tài chính căn c theo tiêu chu n đánh giá v m t tài chính nêu trong h sơ m i th u.
- Đánh giá t ng h p:
Đánh giá t ng h p v m t k thu t và v m t tài chính theo tiêu chu n đánh giá t ng h p quy
đ nh trong h sơ m i th u. Nhà th u có đi m t ng h p cao nh t đư c bên m i th u trình ch đ u
tư phê duy t x p th nh t và đư c m i vào đàm phán h p đ ng theo quy đ nh t i Đi u 19 Ngh
đ nh này.
b) Đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo
quy đ nh c a Lu t Xây d ng, có yêu c u k thu t cao:
Đánh giá h sơ đ xu t k thu t theo tiêu chu n đánh giá đư c nêu trong h sơ m i th u quy
đ nh t i đi m a kho n 2 Đi u này. H sơ d th u đ t s đi m v m t k thu t không th p hơn
m c đi m yêu c u t i thi u thì đáp ng yêu c u v m t k thu t và đư c bên m i th u x p h ng
đ trình ch đ u tư phê duy t. Nhà th u x p th nh t s đư c m i đ n đ m h sơ đ xu t tài
chính và đàm phán h p đ ng theo quy đ nh t i Đi u 19 Ngh đ nh này.
Đi u 19. Đàm phán h p đ ng
1. Trên cơ s quy t đ nh c a ch đ u tư, bên m i th u m i nhà th u x p th nh t đ n đàm phán
h p đ ng.
2. N i dung đàm phán h p đ ng
a) Nhi m v và ph m vi công vi c chi ti t c a nhà th u tư v n c n th c hi n;
b) Chuy n giao công ngh và đào t o;
c) K ho ch công tác và b trí nhân s ;
d) Ti n đ ;
đ) Gi i quy t thay đ i nhân s (n u có);
e) B trí đi u ki n làm vi c;
g) Chi phí d ch v tư v n;
h) Các n i dung khác (n u c n thi t).
Trư ng h p đàm phán h p đ ng không thành, bên m i th u báo cáo ch đ u tư đ xem xét,
quy t đ nh m i nhà th u x p h ng ti p theo vào đàm phán.
Đi u 20. Trình duy t, th m đ nh, phê duy t và thông báo k t qu đ u th u
1. Trình duy t, th m đ nh k t qu đ u th u gói th u d ch v tư v n th c hi n theo quy đ nh t i
Đi u 37 c a Lu t Đ u th u, kho n 11 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và Đi u 71, Đi u 72 Ngh đ nh này.
2. Vi c phê duy t k t qu đ u th u th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 40 c a Lu t Đ u th u, kho n
12 Đi u 2 c a Lu t s a đ i. Đ i v i gói th u th c hi n trư c khi có quy t đ nh đ u tư, ngư i
đ ng đ u cơ quan ch đ u tư ho c ngư i đ ng đ u đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án
phê duy t k t qu đ u th u.
3. Thông báo k t qu đ u th u th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 41 c a Lu t Đ u th u, kho n 13
Đi u 2 c a Lu t s a đ i, c th là ngay sau khi nh n đư c quy t đ nh phê duy t k t qu đ u
th u, bên m i th u ph i g i văn b n thông báo k t qu đ u th u t i các nhà th u tham d th u,
riêng đ i v i nhà th u trúng th u còn ph i g i k ho ch thương th o, hoàn thi n h p đ ng.
Đi u 21. Thương th o, hoàn thi n h p đ ng và ký k t h p đ ng
1. Vi c thương th o, hoàn thi n h p đ ng và ký k t h p đ ng th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 42
và Chương III c a Lu t Đ u th u, các kho n 14, kho n 16, kho n 17 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và
m c 2 Chương VI c a Lu t Xây d ng.
2. Trư ng h p thương th o, hoàn thi n h p đ ng không thành thì ch đ u tư xem xét h y quy t
đ nh phê duy t k t qu đ u th u trư c đó và quy t đ nh m i nhà th u x p h ng ti p theo vào
đàm phán h p đ ng theo quy đ nh t i Đi u 19 Ngh đ nh này, trong trư ng h p đó ph i yêu c u
nhà th u gia h n hi u l c h sơ d th u n u c n thi t. Các bư c công vi c ti p theo th c hi n
theo quy đ nh t i Đi u 20 và Đi u 21 Ngh đ nh này.
M C 2. QUY TRÌNH L A CH N NHÀ TH U TƯ V N CÁ NHÂN
Đi u 22. L a ch n nhà th u tư v n cá nhân
Tùy theo tính ch t, n i dung và ph m vi công vi c tư v n, ch đ u tư xét th y tư v n cá nhân có
th đ m nhi m đư c công vi c m t cách đ c l p mà không c n ph i nhi u chuyên gia ho c s
h tr chuyên môn t cá nhân hay t ch c khác ho c vi c s d ng tư v n cá nhân là có l i thì
ch đ u tư báo cáo ngư i có th m quy n phê duy t trong k ho ch đ u th u. Vi c l a ch n tư
v n cá nhân đư c th c hi n theo quy trình sau đây:
1. Bên m i th u xác đ nh đi u kho n tham chi u và chu n b d th o h p đ ng đ i v i v trí tư
v n c n tuy n ch n. Ch đ u tư phê duy t đi u kho n tham chi u và xác đ nh danh sách m i
nhà th u g m t i thi u 3 tư v n cá nhân phù h p v i yêu c u nêu trong đi u kho n tham chi u;
trư ng h p th c t có ít hơn 3 tư v n cá nhân thì ch đ u tư xem xét, quy t đ nh. Bên m i th u
g i thư m i và đi u kho n tham chi u t i các nhà th u tư v n cá nhân đ n p h sơ lý l ch khoa
h c.
N i dung đi u kho n tham chi u bao g m:
a) Mô t tóm t t v d án và công vi c;
b) Yêu c u v ph m vi, kh i lư ng, ch t lư ng và th i gian th c hi n công vi c;
c) Yêu c u v năng l c, trình đ c a tư v n;
d) Các đi u ki n và đ a đi m th c hi n công vi c; các n i dung c n thi t khác (n u có).
2. Bên m i th u đánh giá h sơ lý l ch khoa h c c a tư v n cá nhân đã đư c ch đ u tư xác đ nh
theo đi u kho n tham chi u.
3. Trên cơ s d th o h p đ ng, đi u kho n tham chi u và thông tin khác liên quan, bên m i
th u ti n hành đàm phán v i tư v n cá nhân đư c đ ngh l a ch n.
4. Căn c báo cáo c a bên m i th u, ch đ u tư phê duy t k t qu l a ch n và ký k t h p đ ng
v i tư v n cá nhân đư c l a ch n.
Chương 5.
Đ U TH U R NG RÃI VÀ Đ U TH U H N CH Đ I V I GÓI TH U MUA
S M HÀNG HÓA, XÂY L P
M C 1. Đ U TH U M T GIAI ĐO N
Đi u 23. Chu n b đ u th u
1. Sơ tuy n nhà th u th c hi n theo quy đ nh t i Chương III Ngh đ nh này.
2. L p h sơ m i th u
a) Căn c l p h sơ m i th u:
- Quy t đ nh đ u tư ho c Gi y ch ng nh n đ u tư và các tài li u liên quan;
- K ho ch đ u th u đư c duy t;
- Tài li u v thi t k kèm theo d toán đư c duy t (đ i v i gói th u xây l p);
- Các quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u và các quy đ nh c a pháp lu t liên quan; Đi u ư c
qu c t ho c văn b n th a thu n qu c t (n u có) đ i v i các d án s d ng v n ODA;
- Các chính sách c a Nhà nư c v thu , ti n lương, ưu đãi nhà th u trong nư c ho c các quy
đ nh khác liên quan.
b) N i dung h sơ m i th u:
- H sơ m i th u ph i bao g m các n i dung theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 32 c a Lu t Đ u
th u và m u h sơ m i th u do B K ho ch và Đ u tư ban hành. Đ i v i các gói th u đã th c
hi n sơ tuy n, trong h sơ m i th u không c n quy đ nh tiêu chu n đánh giá v kinh nghi m và
năng l c c a nhà th u song c n yêu c u nhà th u kh ng đ nh l i các thông tin đã kê khai trong
h sơ d sơ tuy n và c p nh t thông tin v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u;
- Trư ng h p gói th u c n s d ng lao đ ng nư c ngoài có chuyên môn phù h p v i yêu c u
c a gói th u, h sơ m i th u ph i yêu c u nhà th u kê khai trong h sơ d th u s lư ng, trình
đ , năng l c chuyên môn, kinh nghi m c a cán b , chuyên gia nư c ngoài huy đ ng đ th c
hi n gói th u; nghiêm c m s d ng lao đ ng nư c ngoài th c hi n công vi c mà lao đ ng trong
nư c có kh năng th c hi n và đáp ng yêu c u c a gói th u, đ c bi t là lao đ ng ph thông,
lao đ ng không qua đào t o k năng, nghi p v ;
- H p đ ng m i th u không đư c nêu yêu c u v nhãn hi u, xu t x c th c a hàng hóa theo
quy đ nh t i kho n 5 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u. Trư ng h p đ c bi t c n thi t ph i nêu nhãn
hi u, catalô c a m t nhà s n xu t nào đó, ho c hàng hóa t m t nư c nào đó đ tham kh o,
minh h a cho yêu c u v m t k thu t c a hàng hóa thì ph i ghi kèm theo c m t “ho c tương
đương” san nhãn hi u, catalô ho c xu t x nêu ra và quy đ nh rõ khái ni m tương đương nghĩa
là có đ c tính k thu t tương t , có tính năng s d ng là tương đương v i các hàng hóa đã nêu.
Ch yêu c u nhà th u n p Gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà s n xu t trong trư ng
h p hàng hóa là đ c thù, ph c t p; trong trư ng h p c n thi t, đ i v i hàng hóa thông thư ng,
h sơ m i th u có th yêu c u gi y y quy n bán hàng c a đ i lý phân ph i;
- H sơ m i th u ph i bao g m các yêu c u quan tr ng (đi u ki n tiên quy t) đ lo i b h sơ d
th u, c th như sau:
+ Nhà th u không có tên trong danh sách mua h sơ m i th u ho c không đáp ng quy đ nh t i
kho n 2 Đi u 28 Ngh đ nh này;
+ Nhà th u không b o đ m tư cách h p l theo quy đ nh t i Đi u 7, Đi u 8 c a Lu t Đ u th u;
+ Nhà th u tham gia gói th u xây l p không đáp ng đi u ki n v năng l c ho t đ ng xây d ng
theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng;
+ Không có b o đ m d th u ho c có b o đ m d th u nhưng không h p l : có giá tr th p hơn,
không đúng đ ng ti n quy đ nh, th i gian hi u l c ng n hơn, không n p theo đ a ch và th i gian
quy đ nh trong h sơ m i th u, không đúng tên gói th u, tên nhà th u (trư ng h p đ i v i nhà
th u liên danh theo quy đ nh t i Đi u 32 Ngh đ nh này), không ph i là b n g c và không có ch
ký h p l (đ i v i thư b o lãnh c a ngân hàng, t ch c tài chính);
+ Không có b n g c h sơ d th u;
+ Đơn d th u không h p l ;
+ Hi u l c c a h sơ d th u không b o đ m yêu c u theo quy đ nh trong h sơ m i th u;
+ H sơ d th u có giá d th u không c đ nh, chào th u theo nhi u m c giá ho c giá có kèm
đi u ki n gây b t l i cho ch đ u tư;
+ Nhà th u có tên trong hai ho c nhi u h sơ d th u v i tư cách là nhà th u chính (nhà th u
đ c l p ho c thành viên trong liên danh);
+ Nhà th u vi ph m m t trong các hành vi b c m trong đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 12 c a
Lu t Đ u th u và kho n 3, kho n 21 Đi u 2 c a Lu t s a đ i;
+ Các yêu c u quan tr ng khác có tính đ c thù c a gói th u.
Nhà th u vi ph m m t trong các đi u ki n tiên quy t quy đ nh trong h sơ m i th u s b lo i và
h sơ d th u không đư c xem xét ti p.
3. Phê duy t h sơ m i th u
Th c hi n theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 15 Ngh đ nh này.
4. M i th u
a) Thông báo m i th u
Đ i v i đ u th u r ng rãi không có sơ tuy n, ph i th c hi n đăng t i thông báo m i th u (k c
ti ng Anh đ i v i đ u th u qu c t ) trên Báo Đ u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin đi n t
v đ u th u. Ngoài vi c đăng t i theo quy đ nh trên có th đăng t i đ ng th i trên các phương
ti n thông tin đ i chúng khác.
b) G i thư m i th u
Áp d ng đ i v i đ u th u h n ch và đ u th u r ng rãi đã qua sơ tuy n. Bên m i th u g i thư
m i th u theo m u nêu t i Ph l c II kèm theo Ngh đ nh này t i nhà th u trong danh sách ng n.
Th i gian t khi g i thư m i th u đ n khi phát hành h sơ m i th u t i thi u là 5 ngày đ i v i
đ u th u trong nư c, 7 ngày đ i v i đ u th u qu c t .
Đi u 24. Quy đ nh chung đ i v i tiêu chu n đánh giá v m t k thu t
1. S d ng phương pháp ch m đi m
a) S d ng thang đi m (100, 1.000, …) đ xây d ng tiêu chu n đánh giá v m t k thu t. N i
dung tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đ i v i gói th u mua s m hàng hóa và xây l p đư c
nêu t i kho n 2 Đi u 25 và kho n 2 Đi u 26 Ngh đ nh này. M c đi m yêu c u t i thi u v m t k
thu t đư c quy đ nh tùy theo tính ch t c a t ng gói th u nhưng ph i b o đ m không th p hơn
70% t ng s đi m v m t k thu t; đ i v i gói th u có yêu c u k thu t cao không th p hơn 80%;
Đ i v i gói th u l a ch n t ng th u xây d ng (t gói th u l a ch n t ng th u thi t k ) còn ph i
quy đ nh m c đi m yêu c u t i thi u cho t ng n i dung công vi c b o đ m không th p hơn 70%
m c đi m t i đa c a n i dung công vi c tương ng.
b) Đ i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p, h sơ d th u đáp ng yêu c u v m t k thu t
khi đ t s đi m không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t.
Đ i v i gói th u l a ch n t ng th u xây d ng (tr gói th u l a ch n t ng th u thi t k ), h sơ d
th u đáp ng yêu c u v m t k thu t khi s đi m đư c đánh giá cho t ng n i dung công vi c
không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u c a n i dung công vi c tương ng và đi m t ng h p
c a các n i dung không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t c a c gói th u.
2. S d ng tiêu chí “đ t”, “không đ t”
a) Tiêu chu n đánh giá
N i dung tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đ i v i gói th u mua s m hàng hóa và xây l p
đư c nêu t i kho n 2 Đi u 25 và kho n 2 Đi u 26 Ngh đ nh này. Tùy theo tính ch t c a gói th u
mà xác đ nh m c đ yêu c u đ i v i t ng n i dung. Đ i v i các n i dung yêu c u cơ b n c a h
sơ m i th u, ch s d ng tiêu chí “đ t” ho c “không đ t”. Đ i v i các n i dung yêu c u không cơ
b n, ngoài tiêu chí “đ t” ho c “không đ t”, đư c áp d ng thêm tiêu chí “ch p nh n đư c” nhưng
không đư c vư t quá 30% t ng s các n i dung yêu c u trong tiêu chu n đánh giá.
b) H sơ d th u đư c đánh giá là đáp ng yêu c u v m t k thu t khi có t t c n i dung yêu
c u cơ b n đ u đư c đánh giá là “đ t”, các n i dung yêu c u không cơ b n đư c đánh giá là
“đ t” ho c “ch p nh n đư c”.
Đi u 25. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u mua s m hàng hóa
Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u mua s m hàng hóa g m tiêu chu n đánh giá
v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u, tiêu chu n đánh giá v m t k thu t và n i dung xác
đ nh giá đánh giá, c th như sau:
1. Tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u áp d ng đ i v i gói th u không
ti n hành sơ tuy n, bao g m:
a) Kinh nghi m th c hi n các gói th u tương t t i Vi t Nam và nư c ngoài; kinh nghi m ho t
đ ng trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh chính có liên quan t i gói th u;
b) Năng l c s n xu t và kinh doanh, cơ s v t ch t k thu t, trình đ cán b chuyên môn có liên
quan t i gói th u;
c) Năng l c tài chính: t ng tài s n, t ng n ph i tr , tài s n ng n h n, n ng n h n, doanh thu,
l i nhu n, giá tr h p đ ng đang th c hi n d dang và các ch tiêu khác.
Vi c xác đ nh m c đ yêu c u c th đ i v i t ng tiêu chu n quy đ nh t i các đi m a, đi m b và
đi m c kho n này c n căn c theo yêu c u c a t ng gói th u.
Các tiêu chu n đánh giá quy đ nh t i kho n này đư c s d ng tiêu chí “đ t”, “không đ t”. Nhà
th u “đ t” c 3 n i dung nêu t i các đi m a, đi m b và đi m c kho n này thì đư c đánh giá là đáp
ng yêu c u v năng l c và kinh nghi m.
2. Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t
Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c xây d ng theo quy đ nh t i Đi u 24 Ngh đ nh này và
bao g m các n i dung v kh năng đáp ng các yêu c u v s lư ng, ch t lư ng đ i v i hàng
hóa nêu trong h sơ m i th u, c th :
a) Đ c tính, thông s k thu t c a hàng hóa, tiêu chu n s n xu t và các n i dung khác;
b) Tính h p lý và hi u qu kinh t c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c cung c p, l p đ t
hàng hóa;
c) M c đ đáp ng các yêu c u v b o hành;
d) Kh năng thích ng v m t đ a lý;
đ) Tác đ ng đ i v i môi trư ng và bi n pháp gi i quy t;
e) Kh năng cung c p tài chính (n u có yêu c u);
g) Các y u t khác v đi u ki n thương m i, tài chính, th i gian th c hi n, đào t o chuy n giao
công ngh (n u có).
3. N i dung xác đ nh giá đánh giá
Giá đánh giá là giá đư c xác đ nh trên cùng m t m t b ng các y u t v k thu t, tài chính,
thương m i và các y u t khác dùng đ so sánh, x p h ng các h sơ d th u. Phương pháp xác
đ nh giá đánh giá ph i đư c nêu trong tiêu chu n đánh giá h sơ d th u. Vi c xác đ nh giá đánh
giá th c hi n theo trình t sau đây:
- Xác đ nh giá d th u (Trư ng h p có thư gi m giá thì th c hi n theo quy đ nh t i kho n 13
Đi u 70 Ngh đ nh này);
- S a l i;
- Hi u ch nh các sai l ch;
- Chuy n đ i giá d th u (sau s a l i và hi u ch nh sai l ch) sang m t đ ng ti n chung (n u có);
- Đưa các chi phí v m t m t b ng đ xác đ nh giá đánh giá, bao g m:
+ Các đi u ki n v m t k thu t như: ti n đ th c hi n; công su t, hi u su t c a máy móc thi t
b ; m c tiêu hao đi n năng, nguyên, nhiên v t li u; chi phí v n hành, duy tu, b o dư ng; tu i th
và các y u t k thu t khác tùy theo t ng gói th u c th ;
+ Đi u ki n tài chính, thương m i;
+ Ưu đãi trong đ u th u qu c t (n u có);
+ Các y u t khác.
Tùy theo tính ch t c a t ng gói th u mà quy đ nh các y u t đ xác đ nh giá đánh giá cho phù
h p. X p h ng th t h sơ d th u theo giá đánh giá, h sơ d th u có giá đánh giá th p nh t
đư c x p th nh t.
Đi u 26. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u xây l p
Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u xây l p g m tiêu chu n đánh giá v năng l c
và kinh nghi m c a nhà th u, tiêu chu n đánh giá v m t k thu t và n i dung xác đ nh giá đánh
giá, c th như sau:
1. Tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u áp d ng đ i v i gói th u không
ti n hành sơ tuy n, bao g m:
a) Kinh nghi m th c hi n các gói th u tương t Vi t Nam, vùng đ a lý và hi n trư ng tương
t ;
b) Năng l c k thu t: s lư ng, trình đ cán b , công nhân k thu t tr c ti p th c hi n gói th u
và s lư ng thi t b thi công s n có, kh năng huy đ ng thi t b thi công đ th c hi n gói th u;
c) Năng l c tài chính: t ng tài s n, t ng n ph i tr , tài s n ng n h n, n ng n h n, doanh thu,
l i nhu n, giá tr h p đ ng đang th c hi n d dang và các ch tiêu khác.
Vi c xác đ nh m c đ yêu c u c th đ i v i t ng tiêu chu n quy đ nh t i các đi m a, đi m b và
đi m c kho n này ph i căn c theo yêu c u c a t ng gói th u.
Các tiêu chu n đánh giá quy đ nh t i kho n này đư c s d ng theo tiêu chí “đ t”, “không đ t”.
Nhà th u “đ t” c 3 n i dung nêu t i đi m a, đi m b và đi m c kho n này thì đư c đánh giá là
đáp ng yêu c u v năng l c và kinh nghi m.
2. Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t
Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c xây d ng theo quy đ nh t i Đi u 24 Ngh đ nh này và
bao g m các n i dung v m c đ đáp ng đ i v i các yêu c u v h sơ thi t k và tiên lư ng
kèm theo, c th :
a) Tính h p lý và kh thi c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c thi công phù h p v i đ
xu t v ti n đ thi công;
Tr nh ng trư ng h p do tính ch t c a gói th u mà h sơ m i th u yêu c u nhà th u ph i th c
hi n theo đúng bi n pháp thi công nêu trong h sơ m i th u, trong h sơ m i th u c n quy đ nh
nhà th u đư c đ xu t bi n pháp thi công khác v i bi n pháp thi công nêu trong h sơ m i th u.
Trong trư ng h p này, h sơ m i th u c n nêu tiêu chu n đánh giá đ i v i đ xu t v bi n pháp
thi công khác đó c a nhà th u.
b) B o đ m đi u ki n v sinh môi trư ng và các đi u ki n khác như phòng cháy, ch a cháy, an
toàn lao đ ng;
c) M c đ đáp ng các yêu c u v b o hành;
d) Các bi n pháp b o đ m ch t lư ng;
đ) Ti n đ thi công;
e) Các n i dung khác (n u có).
Tùy theo tính ch t và đi u ki n c th c a t ng gói th u mà s d ng phương pháp ch m đi m
ho c phương pháp đánh giá theo tiêu chí “đ t”, “không đ t” đ i v i các tiêu chu n v m t k
thu t trên đây. Trư ng h p cho phép nhà th u chào phương án thay th ho c b sung đ tìm
ki m nh ng đ xu t sáng t o c a nhà th u mang l i hi u qu cao hơn cho gói th u thì ph i đư c
nêu rõ trong h sơ m i th u và ph i nêu rõ tiêu chu n, phương pháp đánh giá đ xu t thay th ,
bao g m c giá d th u.
Trư ng h p c n đ y nhanh ti n đ đánh giá h sơ d th u đ i v i các gói th u xây l p có yêu
c u đơn gi n v m t k thu t thì trong h sơ m i th u có th quy đ nh vi c đánh giá đư c ti n
hành k t h p đ ng th i gi a vi c xem xét v m t k thu t và giá d th u c a nhà th u v i ti n
đ th c hi n gói th u do nhà th u đ xu t.
3. N i dung xác đ nh giá đánh giá
Giá đánh giá là giá đư c xác đ nh trên cùng m t m t b ng các y u t v k thu t, tài chính,
thương m i và các y u t khác dùng đ so sánh, x p h ng các h sơ d th u. Phương pháp xác
đ nh giá đánh giá ph i đư c nêu trong tiêu chu n đánh giá. Vi c xác đ nh giá đánh giá th c hi n
theo trình t sau đây:
- Xác đ nh giá d th u (trư ng h p có thư gi m giá, th c hi n theo quy đ nh t i kho n 13 Đi u 70
Ngh đ nh này);
- S a l i;
- Hi u ch nh các sai l ch;
- Chuy n đ i giá d th u (sau s a l i và hi u ch nh sai l ch) sang m t đ ng ti n chung (n u có);
- Đưa các chi phí v m t m t b ng đ xác đ nh giá đánh giá, bao g m:
+ Các đi u ki n v m t k thu t như: ti n đ th c hi n; chi phí qu n lý, v n hành, duy tu, b o
dư ng, tu i th công trình và các y u t k thu t khác tùy theo t ng gói th u c th ;
+ Đi u ki n tài chính, thương m i;
+ Ưu đãi trong đ u th u qu c t (n u có);
+ Các y u t khác.
Tùy theo tính ch t c a t ng gói th u mà quy đ nh các y u t đ xác đ nh giá đánh giá cho phù
h p. X p h ng th t h sơ d th u theo giá đánh giá, h sơ d th u có giá đánh giá th p nh t
đư c x p th nh t.
Đi u 27. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u l a ch n t ng th u xây d ng
(tr gói th u l a ch n t ng th u thi t k )
Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u l a ch n t ng th u xây d ng (tr gói th u
l a ch n t ng th u thi t k ) bao g m tiêu chu n đánh giá đ i v i t ng n i dung công vi c theo
quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 16, Đi u 24, Đi u 25 và Đi u 26 Ngh đ nh này.
Đi u 28. T ch c đ u th u
1. Phát hành h sơ m i th u
a) Bên m i th u bán h sơ m i th u t i trư c th i đi m đóng th u cho các nhà th u trong danh
sách trúng sơ tuy n (trong trư ng h p có sơ tuy n), các nhà th u đư c m i tham gia đ u th u
h n ch ho c các nhà th u có nhu c u tham gia đ i v i đ u th u r ng rãi v i m c giá bán h sơ
m i th u theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Ngh đ nh này. Đ i v i nhà th u liên danh thì ch c n
m t thành viên trong liên danh mua h sơ m i th u;
Trư ng h p bên m i th u không bán h sơ m i th u theo quy đ nh ho c th c hi n b t kỳ hành vi
nào làm h n ch nhà th u mua h sơ m i th u s b x lý theo quy đ nh t i đi m m kho n 1 Đi u
65 Ngh đ nh này.
b) Vi c s a đ i và làm rõ h sơ m i th u th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 33 và Đi u 34
c a Lu t Đ u th u.
2. Chu n b , ti p nh n, qu n lý, s a đ i ho c rút h sơ d th u
Th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2, kho n 3 và kho n 4 Đi u 17 Ngh đ nh này.
Trư ng h p nhà th u c n thay đ i tư cách (tên) tham gia đ u th u so v i khi mua h sơ m i
th u thì ph i thông báo b ng văn b n t i bên m i th u. Bên m i th u xem xét đ i v i các trư ng
h p như sau:
- Đ i v i đ u th u r ng rãi, ch p nh n s thay đ i tư cách khi nh n đư c văn b n thông báo c a
nhà th u trư c th i đi m đóng th u;
- Đ i v i đ u th u h n ch ho c đ u th u r ng rãi đã qua bư c sơ tuy n, tùy t ng trư ng h p c
th mà bên m i th u xem xét và báo cáo ch đ u tư quy t đ nh vi c ch p thu n hay không ch p
thu n s thay đ i tư cách c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u nhưng ph i b o đ m tính c nh
tranh, công b ng, minh b ch trong đ u th u.
3. M th u
a) Vi c m th u đư c ti n hành công khai ngay sau th i đi m đóng th u theo th i gian và đ a
đi m quy đ nh trong h sơ m i th u trư c s ch ng ki n c a nh ng ngư i có m t và không ph
thu c vào s có m t hay v ng m t c a các nhà th u đư c m i. Bên m i th u có th m i đ i
di n c a các cơ quan liên quan đ n tham d l m th u;
b) Bên m i th u ti n hành m l n lư t h sơ d th u c a t ng nhà th u có tên trong danh sách
mua h sơ m i th u và n p h sơ d th u trư c th i đi m đóng th u theo th t ch cái tên c a
nhà th u. Trình t m th u đư c th c hi n như sau:
- Ki m tra niêm phong h sơ d th u;
- M , đ c và ghi vào biên b n m th u các thông tin ch y u sau đây:
+ Tên nhà th u;
+ S lư ng b n g c, b n ch p h sơ d th u;
+ Th i gian có hi u l c c a h sơ d th u;
+ Giá d th u ghi trong đơn d th u và gi m giá (n u có);
+ Giá tr và th i h n hi u l c c a b o đ m d th u;
+ Văn b n đ ngh s a đ i h sơ d th u (n u có);
+ Các thông tin khác liên quan.
Biên b n m th u c n đư c đ i di n bên m i th u, đ i di n các nhà th u, và đ i di n các cơ
quan liên quan tham d ký xác nh n.
Sau khi m th u, bên m i th u ph i ký xác nh n vào t ng trang b n g c c a t ng h sơ d th u
và qu n lý theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. Vi c đánh giá h sơ d th u đư c ti n hành theo
b n ch p. Nhà th u ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và phù h p gi a b n ch p và b n
g c cũng như v niêm phong c a h sơ d th u.
Đi u 29. Đánh giá h sơ d th u
Vi c đánh giá h sơ d th u ti n hành theo tiêu chu n đánh giá h sơ d th u và các yêu c u
khác nêu trong h sơ m i th u, theo nguyên t c đánh giá quy đ nh t i Đi u 28 c a Lu t Đ u th u
và trình t đánh giá quy đ nh t i Đi u 35 c a Lu t Đ u th u, kho n 9 Đi u 2 c a Lu t s a đ i.
Sau khi m th u, nhà th u có trách nhi m làm rõ h sơ d th u khi có yêu c u c a bên m i th u
theo quy đ nh t i Đi u 36 c a Lu t Đ u th u. Trư ng h p h sơ d th u thi u tài li u như Gi y
ch ng nh n đăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n đ u tư, quy t đ nh thành l p, ch ng ch
chuyên môn phù h p và các tài li u khác theo yêu c u c a h sơ m i th u thì bên m i th u yêu
c u nhà th u b sung tài li u nh m ch ng minh tư cách h p l , năng l c và kinh nghi m c a nhà
th u v i đi u ki n không làm thay đ i n i dung cơ b n c a h sơ d th u đã n p, không thay đ i
giá d th u.
1. Đánh giá sơ b
a) Ki m tra tính h p l c a h sơ d th u:
- Tính h p l c a đơn d th u: đơn d th u ph i đư c đi n đ y đ và có ch ký c a ngư i đ i
di n h p pháp c a nhà th u theo yêu c u c a h sơ m i th u. Đ i v i nhà th u liên danh, đơn
d th u ph i do đ i di n h p pháp c a t ng thành viên liên danh ký ho c thành viên đ ng đ u
liên danh thay m t liên danh ký đơn d th u theo quy đ nh trong văn b n th a thu n liên danh;
- Tính h p l c a th a thu n liên danh: trong th a thu n liên danh ph i phân đ nh rõ trách nhi m,
quy n h n, kh i lư ng công vi c ph i th c hi n và giá tr tương ng c a t ng thành viên trong
liên danh, k c ngư i đ ng đ u liên danh và trách nhi m c a ngư i đ ng đ u liên danh; ch ký
c a các thành viên, con d u (n u có);
- Có m t trong các lo i gi y t theo yêu c u c a h sơ m i th u: Gi y ch ng nh n đăng ký kinh
doanh, Gi y ch ng nh n đ u tư; quy t đ nh thành l p ho c Gi y đăng ký ho t đ ng h p pháp;
Gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà s n xu t ho c gi y y quy n bán hàng c a đ i lý
phân ph i (n u có yêu c u);
- S lư ng b n g c, b n ch p h sơ d th u;
- S h p l c a b o đ m d th u;
- Các ph l c, tài li u kèm theo h sơ d th u.
b) Lo i b h sơ d th u không đáp ng các đi u ki n tiên quy t quy đ nh trong h sơ m i th u
theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u 23 Ngh đ nh này;
c) Đánh giá năng l c và kinh nghi m c a nhà th u theo tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh
nghi m nêu trong h sơ m i th u đ i v i gói th u không ti n hành sơ tuy n. Tùy theo đi u ki n
c a t ng gói th u, vi c đánh giá năng l c, kinh nghi m c a nhà th u có th đư c th c hi n t i
bư c đánh giá sơ b đ i v i t t c các nhà th u có h sơ d th u h p l , không vi ph m đi u
ki n tiên quy t ho c vi c đánh giá năng l c, kinh nghi m đư c th c hi n sau khi xác đ nh giá
đánh giá và ph i đư c quy đ nh trong h sơ m i th u. Nhà th u ph i đư c đánh giá đ t yêu c u
v năng l c, kinh nghi m theo quy đ nh trong h sơ m i th u thì h sơ d th u m i đư c xem
xét các bư c ti p theo.
2. Đánh giá chi ti t h sơ d th u
a) Đánh giá v m t k thu t
Đánh giá theo tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c quy đ nh trong h sơ m i th u. Trong
quá trình đánh giá, bên m i th u có quy n yêu c u nhà th u gi i thích, làm rõ v nh ng n i dung
chưa rõ, khác thư ng trong h sơ d th u. Ch nh ng h sơ d th u đư c ch đ u tư phê duy t
đ t yêu c u v m t k thu t m i đư c xác đ nh giá đánh giá theo quy đ nh t i đi m b kho n 2
Đi u này.
Trong quá trình xem xét, phê duy t danh sách nhà th u đ t yêu c u v m t k thu t, trư ng h p
c n thi t, ch đ u tư có th yêu c u bên m i th u đánh giá l i v m t k thu t đ i v i các h sơ
d th u c a nhà th u có s đi m x p x đ t m c yêu c u t i thi u song có giá d th u th p và có
kh năng mang l i hi u qu cao hơn cho d án.
b) Xác đ nh giá đánh giá
Vi c xác đ nh giá đánh giá th c hi n theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 25 và kho n 3 Đi u 26 Ngh
đ nh này.
3. X p h ng h sơ d th u theo giá đánh giá
H sơ d th u có giá đánh giá th p nh t đư c x p th nh t. Trư ng h p chưa ti n hành sơ
tuy n ho c chưa đánh giá năng l c và kinh nghi m c a nhà th u t i bư c đánh giá sơ b thì sau
khi ch đ u tư phê duy t danh sách x p h ng nhà th u theo giá đánh giá, bên m i th u ti n
hành đánh giá năng l c và kinh nghi m c a nhà th u đư c x p th nh t. Trư ng h p năng l c
và kinh nghi m c a nhà th u x p th nh t không đáp ng yêu c u thì h sơ d th u c a nhà
th u b lo i và ti p t c đánh giá năng l c và kinh nghi m c a các nhà th u đư c x p h ng ti p
theo.
Trong trư ng h p gói th u ph c t p, n u th y c n thi t thì bên m i th u báo cáo ch đ u tư cho
phép nhà th u có h sơ d th u x p th nh t vào thương th o sơ b v h p đ ng đ t o thu n
l i cho vi c thương th o, hoàn thi n h p đ ng sau khi có k t qu trúng th u.
Đi u 30. S a l i và hi u ch nh các sai l ch
1. S a l i
S a l i là vi c s a l i nh ng sai sót trong h sơ d th u bao g m l i s h c và các l i khác đư c
ti n hành theo nguyên t c sau đây:
a) L i s h c bao g m nh ng l i do th c hi n các phép tính c ng, tr , nhân, chia không chính
xác:
- Trư ng h p không nh t quán gi a đơn giá và thành ti n thì l y đơn giá làm cơ s pháp lý cho
vi c s a l i. Trư ng h p đơn giá sai mà s lư ng, kh i lư ng và thành ti n đúng thì l y thành
ti n làm cơ s pháp lý đ xác đ nh đơn giá;
- Trư ng h p không nh t quán gi a b ng giá t ng h p và b ng giá chi ti t thì l y b ng giá chi
ti t làm cơ s pháp lý cho vi c s a l i.
L i s h c đư c tính theo t ng giá tr tuy t đ i, không ph thu c vào vi c giá d th u tăng lên
hay gi m đi sau khi s a l i.
b) Các l i khác:
- C t thành ti n đư c đi n vào mà không có đơn giá tương ng thì đơn giá đư c xác đ nh b
sung b ng cách chia thành ti n cho s lư ng;
- Khi có đơn giá nhưng c t thành ti n b tr ng thì thành ti n s đư c xác đ nh b sung b ng
cách nhân s lư ng v i đơn giá;
- N u m t n i dung nào đó có đi n đơn giá và thành ti n nhưng b tr ng s lư ng thì s lư ng
b tr ng đư c xác đ nh b sung b ng cách chia thành ti n cho đơn giá c a n i dung đó. Trư ng
h p s lư ng đư c xác đ nh b sung nêu trên khác v i s lư ng nêu trong h sơ m i th u thì
đây là sai l ch v ph m vi cung c p và đư c hi u ch nh theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này;
- L i nh m đơn v : s d ng “,” (d u ph y) thay cho d u “.” (d u ch m) và ngư c l i thì đư c s a
l i cho phù h p theo cách vi t c a Vi t Nam;
- Trư ng h p có khác bi t gi a nh ng n i dung thu c đ xu t k thu t và n i dung thu c đ xu t
tài chính thì n i dung thu c đ xu t k thu t s là cơ s pháp lý cho vi c s a l i;
- Trư ng h p có khác bi t gi a con s và ch vi t thì l y ch vi t làm cơ s pháp lý cho vi c
s a l i. N u ch vi t sai thì l y con s làm cơ s pháp lý và th c hi n s a l i s h c (n u có)
theo quy đ nh t i đi m a kho n này;
- Trư ng h p có khác bi t gi a giá ghi trong đơn d th u (không k gi m giá) và giá trong bi u
giá t ng h p thì căn c vào giá ghi trong bi u giá t ng h p sau khi đư c hi u ch nh và s a l i
theo bi u giá chi ti t.
Sau khi s a l i theo nguyên t c trên, bên m i th u s thông báo b ng văn b n cho nhà th u.
Nhà th u ph i có văn b n thông báo cho bên m i th u v vi c ch p nh n s a l i nêu trên. N u
nhà th u không ch p nh n vi c s a l i thì h sơ d th u c a nhà th u đó s b lo i.
2. Hi u ch nh các sai l ch
Hi u ch nh các sai l ch là vi c đi u dư ng nh ng n i dung thi u ho c th a trong h sơ d th u
v i yêu c u c a h sơ m i th u. Vi c hi u ch nh sai l ch đư c th c hi n như sau:
Trư ng h p có nh ng sai l ch v ph m vi cung c p thì ph n chào thi u s đư c c ng thêm vào,
ph n chào th a s đư c tr đi theo nguyên t c n u không th tách ra trong giá d th u c a nhà
th u đang ti n hành s a sai l ch thì l y m c giá chào cao nh t đ i v i n i dung này (n u chào
thi u) và l y m c giá chào th p nh t (n u chào th a) trong s các h sơ d th u khác vư t qua
bư c đánh giá v m t k thu t. Trong trư ng h p ch có m t nhà th u duy nh t vư t qua bư c
đánh giá v m t k thu t thì ti n hành s a sai l ch trên cơ s l y m c giá c a nhà th u này (n u
có) ho c trong d toán;
Đi u 31. Trình duy t, th m đ nh, phê duy t, thông báo k t qu đ u th u, thương th o,
hoàn thi n h p đ ng và ký k t h p đ ng
1. Trình duy t, th m đ nh, phê duy t, thông báo k t qu đ u th u đư c th c hi n theo quy đ nh
t i Đi u 38 c a Lu t Đ u th u, kho n 10, kho n 11 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và kho n 2, kho n 3
Đi u 20, Đi u 71, Đi u 72 Ngh đ nh này.
2. Thương th o, hoàn thi n h p đ ng và ký k t h p đ ng
a) Vi c thương th o, hoàn thi n h p đ ng và ký k t h p đ ng đư c th c hi n theo quy đ nh t i
Đi u 42 và Chương III c a Lu t Đ u th u, kho n 14, kho n 16, kho n 17 Đi u 2 c a Lu t s a
đ i và m c 2 Chương VI c a Lu t Xây d ng.
b) Trư ng h p thương th o, hoàn thi n h p đ ng không thành, ch đ u tư xem xét, quy t đ nh
h y k t qu đ u th u trư c đó và quy t đ nh l a ch n nhà th u x p h ng ti p theo trúng th u đ
có cơ s pháp lý m i vào thương th o, hoàn thi n h p đ ng. Trong trư ng h p này, ph i yêu
c u nhà th u gia h n hi u l c h sơ d th u và b o đ m d th u n u c n thi t.
Đi u 32. B o đ m d th u
1. Nhà th u tham gia đ u th u ph i th c hi n bi n pháp b o đ m d th u theo quy đ nh t i Đi u
27 c a Lu t Đ u th u. Đ i v i nhà th u liên danh khi tham gia đ u th u gói th u cung c p hàng
hóa, xây l p, gói th u l a ch n t ng th u (tr t ng th u thi t k ) thì ph i th c hi n bi n pháp b o
đ m d th u theo yêu c u c a h sơ m i th u theo m t trong hai cách sau:
a) T ng thành viên trong liên danh th c hi n riêng r b o đ m d th u nhưng đ m b o t ng giá
tr không th p hơn m c yêu c u c a h sơ m i th u; n u b o đ m d th u c a m t thành viên
trong liên danh đư c xác đ nh là không h p l thì h sơ d th u c a liên danh đó s b lo i theo
đi u ki n tiên quy t nêu trong h sơ m i th u. Trư ng h p m t thành viên trong liên danh vi
ph m d n đ n nhà th u không đư c nh n l i b o đ m d th u theo các trư ng h p quy đ nh t i
kho n 6 Đi u 27 c a Lu t Đ u th u thì t t c thành viên trong liên danh đ u b t ch thu b o đ m
d th u;
b) Các thành viên trong liên danh th a thu n đ m t thành viên ch u trách nhi m th c hi n bi n
pháp b o đ m d th u cho c liên danh. Trong trư ng h p này, b o đ m d th u có th bao
g m tên c a liên danh ho c tên c a thành viên ch u trách nhi m th c hi n bi n pháp b o đ m d
th u cho c liên danh nhưng đ m b o t ng giá tr không th p hơn m c yêu c u c a h sơ m i
th u.
2. Trư ng h p h sơ m i th u quy đ nh th c hi n bi n pháp b o đ m d th u theo hình th c
n p thư b o lãnh c a ngân hàng, t ch c tài chính thì tính h p l c a thư b o lãnh đư c xem xét
theo quy đ nh v phân c p ký và phát hành thư b o lãnh c a t ng ngân hàng ho c t ch c tài
chính.
Đi u 33. L a ch n nhà th u đ i v i gói th u quy mô nh
1. Đ i v i gói th u mua s m hàng hóa có giá không quá 5 t đ ng, xây l p ho c gói th u l a
ch n t ng th u xây d ng (tr t ng th u thi t k ) có giá không quá 8 t đ ng, vi c đ u th u r ng
rãi ho c h n ch đư c th c hi n theo trình t quy đ nh t i m c 1 Chương V Ngh đ nh này,
nhưng trong h sơ m i th u không c n nêu tiêu chu n đưa v cùng m t m t b ng đ xác đ nh
giá đánh giá, không c n xác đ nh giá đánh giá trong quá trình đánh giá h sơ d th u và không
c n phê duy t danh sách nhà th u đ t yêu c u v m t k thu t trư c khi ti n hành s a l i và
hi u ch nh sai l ch. Nhà th u s đư c xem xét đ ngh trúng th u khi đáp ng đ y đ các đi u
ki n sau đây:
a) Có h sơ d th u h p l ;
b) Đư c đánh giá là đáp ng yêu c u v năng l c, kinh nghi m;
c) Có đ xu t v m t k thu t đư c đánh giá là đáp ng yêu c u theo tiêu chí “đ t”, “không đ t”;
d) Có giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch th p nh t;
đ) Có giá đ ngh trúng th u không vư t quá gói th u đư c duy t.
2. Các m c th i gian trong đ u th u đ i v i gói th u quy mô nh đư c th c hi n như sau:
a) H sơ m i th u đư c phát hành k t ngày thông báo m i th u đ n trư c th i đi m đóng
th u;
b) Th i gian chu n b h sơ d th u t i thi u là 10 ngày, k t ngày đ u tiên phát hành h sơ
m i th u. Trư ng h p c n s a đ i h sơ m i th u, bên m i th u ph i thông báo cho các nhà
th u trư c th i đi m đóng th u là 3 ngày đ nhà th u có đ th i gian chu n b h sơ d th u;
c) Th i gian đánh giá h sơ d th u t i đa là 20 ngày, k t ngày m th u đ n khi bên m i th u
có báo cáo v k t qu đ u th u trình ch đ u tư xem xét, quy t đ nh.
3. Đ i v i gói th u quy mô nh , giá tr b o đ m d th u là 1% giá gói th u và giá tr b o đ m
th c hi n h p đ ng là 3% giá h p đ ng.
Đi u 34. Quy đ nh v quy trình l a ch n nhà th u đ i v i gói th u b o hi m, ki m toán và
l a ch n đ i tác đ u tư
1. Quy trình l a ch n nhà th u đ i v i gói th u b o hi m đư c th c hi n theo quy trình l a ch n
nhà th u đ i v i gói th u mua s m hàng hóa.
2. Quy trình l a ch n nhà th u đ i v i gói th u ki m toán đư c th c hi n theo quy trình l a ch n
nhà th u đ i v i gói th u d ch v tư v n.
3. Quy trình đ u th u l a ch n đ i tác đ u tư đ th c hi n d án quy đ nh t i Đi u 54 c a Lu t
Đ u tư đư c th c hi n theo hư ng d n c a B K ho ch và Đ u tư.
M C 2. Đ U TH U HAI GIAI ĐO N
Đi u 35. Chu n b đ u th u giai đo n I
1. Vi c sơ tuy n nhà th u đư c th c hi n theo quy đ nh t i Chương III Ngh đ nh này.
2. L p h sơ m i th u giai đo n I
a) Căn c l p h sơ m i th u theo quy đ nh t i đi m a kho n 2 Đi u 23 Ngh đ nh này;
b) H sơ m i th u giai đo n I có n i dung theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u 23 Ngh đ nh
này nhưng không yêu c u nhà th u đ xu t v giá d th u và không yêu c u th c hi n bi n
pháp b o đ m d th u.
3. Vi c phê duy t h sơ m i th u th c hi n theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 15 Ngh đ nh này.
4. Vi c m i th u giai đo n I th c hi n theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 23 Ngh đ nh này.
Đi u 36. T ch c đ u th u giai đo n I
1. Phát hành h sơ m i th u
a) Bên m i th u bán h sơ m i th u t i trư c th i đi m đóng th u cho các nhà th u trong danh
sách ng n ho c các nhà th u có nhu c u tham gia đ i v i đ u th u r ng rãi v i m c giá bán h
sơ m i th u quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Ngh đ nh này. Đ i v i nhà th u liên danh thì ch c n m t
thành viên trong liên danh mua h sơ m i th u;
b) Vi c s a đ i và làm rõ h sơ m i th u th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 33 và Đi u 34
c a Lu t Đ u th u.
2. Nh n và qu n lý h sơ d th u giai đo n I
Bên m i th u ti p nh n và qu n lý các h sơ d th u đã n p theo ch đ qu n lý h sơ “m t”.
H sơ d th u n p sau th i đi m đóng th u là không h p l và b lo i.
3. M th u
Vi c m th u đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 28 Ngh đ nh này. Biên b n m th u
không bao g m các thông tin v giá d th u và b o đ m d th u.
4. Trao đ i v h sơ d th u giai đo n I
Căn c các yêu c u nêu trong h sơ m i th u, bên m i th u ti n hành trao đ i v i t ng nhà th u
nh m chu n xác yêu c u v m t k thu t c a gói th u. N i dung trao đ i ph i đư c bên m i th u
ghi l i thành biên b n đ có cơ s hình thành h sơ m i th u giai đo n II.
Đi u 37. Chu n b , t ch c đ u th u giai đo n II
1. L p h sơ m i th u giai đo n II
Trong h sơ m i th u giai đo n II, c n xác đ nh rõ chi ti t các yêu c u v m t k thu t, yêu c u
v tài chính (bao g m giá d th u), thương m i cũng như yêu c u v bi n pháp b o đ m d
th u.
Vi c phê duy t h sơ m i th u giai đo n II đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 15
Ngh đ nh này.
2. T ch c đ u th u
H sơ m i th u giai đo n II đư c bán cho các nhà th u đã n p h sơ d th u giai đo n I v i
m c giá quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Ngh đ nh này. Vi c t ch c đ u th u đư c th c hi n theo
quy đ nh t i Đi u 28 Ngh đ nh này.
Đi u 38. Đánh giá h sơ d th u giai đo n II
Vi c đánh giá h sơ d th u giai đo n II đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 29 Ngh đ nh này.
Đi u 39. Trình duy t, th m đ nh, phê duy t, thông báo k t qu đ u th u, thương th o,
hoàn thi n h p đ ng và ký k t h p đ ng
Trình duy t, th m đ nh, phê duy t, thông báo k t qu đ u th u và thương th o, hoàn thi n h p
đ ng, ký k t h p đ ng đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 31 Ngh đ nh này.
Chương 6.
CH Đ NH TH U
Đi u 40. Các trư ng h p đư c ch đ nh th u và đi u ki n áp d ng
1. Gói th u có giá trong h n m c đư c ch đ nh th u theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 2 c a Lu t
s a đ i bao g m:
a) Gói th u d ch v tư v n có giá gói th u không quá 3 t đ ng, gói th u mua s m hàng hóa có
giá gói th u không quá 2 t đ ng, gói th u xây l p, gói th u l a ch n t ng th u xây d ng (tr gói
th u l a ch n t ng th u thi t k ) có giá gói th u không quá 5 t đ ng thu c d án đ u tư phát
tri n quy đ nh t i kho n 1 Đi u 1 c a Lu t Đ u th u, d án c i t o s a ch a l n c a doanh
nghi p nhà nư c quy đ nh t i kho n 3 Đi u 1 c a Lu t Đ u th u;
b) Gói th u mua s m tài s n có giá không quá 100 tri u đ ng đ duy trì ho t đ ng thư ng xuyên
quy đ nh t i kho n 2 Đi u 1 c a Lu t Đ u th u.
Trư ng h p không c n thi t ch đ nh th u thì t ch c đ u th u theo quy đ nh.
2. Ngoài các trư ng h p đư c ch đ nh th u quy đ nh t i Đi u 20 c a Lu t Đ u th u, Đi u 101
c a Lu t Xây d ng, kho n 1 Đi u này, gói th u bí m t qu c gia, c p bách vì l i ích qu c gia và
các trư ng h p đ c bi t đư c ch đ nh th u quy đ nh t i kho n 4 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và
đi m đ kho n 1 Đi u 101 c a Lu t Xây d ng bao g m:
a) Gói th u mang tính ch t bí m t qu c gia c n ch đ nh th u đ đ m b o yêu c u v b o m t
thông tin theo quy đ nh c a pháp lu t v b o m t;
b) Gói th u c n ki m tra ngay đ tránh gây nguy h i tr c ti p đ n s c kh e, tài s n và tính m ng
c a c ng đ ng dân cư trên đ a bàn ho c đ không nh hư ng nghiêm tr ng đ n công trình li n
k , bao g m:
- Gói th u mua thu c, hóa ch t, v t tư, thi t b y t đ tri n khai công tác phòng ch ng d ch b nh
trong trư ng h p c p bách;
- Gói th u x lý s c ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng c n ph i làm ngay;
- Gói th u ph c v vi c di dân vùng s t l ho c phòng, ch ng bão, l t trong trư ng h p kh n c p
đ đ m b o an toàn tính m ng con ngư i và tài s n;
- Gói th u x lý s c công trình trong trư ng h p kh n c p đ đ m b o an toàn tính m ng con
ngư i và tài s n.
c) Gói th u d ch v tư v n l p, đánh giá báo cáo chi n lư c, quy ho ch, gói th u d ch v tư v n
l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi trong trư ng h p ch có m t nhà
th u có đ năng l c và kinh nghi m đáp ng yêu c u c a gói th u;
d) Tác gi c a thi t k ki n trúc công trình trúng tuy n ho c đư c tuy n ch n đư c b o h quy n
tác gi , đư c ch đ nh đ th c hi n gói th u d ch v tư v n l p báo cáo nghiên c u kh thi và
thi t k xây d ng khi có đ đi u ki n năng l c theo quy đ nh;
đ) Gói th u d ch v tư v n v công ngh thông tin đ nâng c p, m r ng ph n m m mà trư c đó
đã đư c cung c p t m t nhà th u và nhà th u khác không th cung c p do c n đ m b o tính
tương thích v m t công ngh v i ph n m m trư c;
e) Gói th u thi công xây d ng tư ng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác ph m ngh thu t g n
v i quy n tác gi t khâu sáng tác đ n thi công công trình;
g) Gói th u di d i các công trình công c ng ph c v công tác gi i phóng m t b ng mà ch có m t
đơn v đư c th c hi n do yêu c u đ c bi t chuyên ngành;
h) Gói th u rà phá bom, mìn, v t n đ chu n b m t b ng thi công xây d ng công trình;
i) Đ i v i gói th u thu c chương trình m c tiêu qu c gia, các chương trình h tr gi m nghèo
cho các huy n, xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đ c bi t khó khăn: trư ng h p c ng đ ng
dân cư đ a phương có th đ m nhi m thì giao cho ngư i dân đ a phương đó th c hi n; trư ng
h p có nhi u t ch c đoàn th t i đ a phương có nhu c u tham gia thì l a ch n t ch c đoàn th
đ xu t phương án th c hi n hi u qu nh t;
k) Các trư ng h p đ c bi t khác do Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh.
3. Đi u ki n áp d ng ch đ nh th u
Khi th c hi n ch đ nh th u ph i đáp ng đ y đ các đi u ki n sau đây, tr gói th u quy đ nh t i
đi m a kho n 1 Đi u 20 c a Lu t Đ u th u;
a) Có quy t đ nh đ u tư, tr gói th u quy đ nh t i các đi m c, d kho n 2 Đi u này;
b) Có k ho ch đ u th u đư c duy t;
c) Đã đư c b trí v n theo yêu c u ti n đ th c hi n gói th u. Không quy đ nh nhà th u ng v n
đ th c hi n gói th u là đi u ki n đ ch đ nh th u;
d) Có d toán đư c duy t theo quy đ nh;
đ) Có th i gian th c hi n ch đ nh th u k t ngày phê duy t h sơ yêu c u đ n ngày ký k t h p
đ ng đ m b o không quá 45 ngày; trư ng h p gói th u có quy mô l n, ph c t p không quá 90
ngày;
e) Có th i gian th c hi n h p đ ng không quá 18 tháng
Đ i v i gói th u di d i công trình công c ng ph c v công tác gi i phóng m t b ng đ góp ph n
đ y nhanh ti n đ cho m t s d án đ c bi t quan tr ng và c p bách, ch đ u tư có th xem xét
phát hành h sơ yêu c u trên cơ s phương án, bi n pháp thi công và d toán đư c duy t.
Đi u 41. Quy trình ch đ nh th u
1. Quy trình ch đ nh th u thông thư ng đ i v i m t gói th u (tr gói th u quy đ nh t i kho n 2 và
kho n 3 Đi u này), bao g m:
a) L p và phê duy t h sơ yêu c u
H sơ yêu c u do bên m i th u l p không c n nêu tiêu chu n đánh giá t ng h p đ i v i gói th u
d ch v tư v n; không c n nêu các y u t đ xác đ nh giá đánh giá đ i v i gói th u mua s m
hàng hóa, xây l p và gói th u l a ch n t ng th u xây d ng (tr gói th u l a ch n t ng th u thi t
k ). Căn c quy mô, tính ch t c a t ng gói th u mà đưa ra yêu c u c th trong h sơ yêu c u
song c n b o đ m có các n i dung sau đây:
- Đ i v i gói th u d ch v tư v n: yêu c u v tiêu chu n năng l c, s lư ng chuyên gia; kinh
nghi m c a nhà th u; yêu c u v n i dung, ph m vi và ch t lư ng công vi c; yêu c u v th i
gian và đ a đi m th c hi n; yêu c u đ xu t v giá; yêu c u v th i gian chu n b và n p h sơ
đ xu t, th i h n hi u l c h sơ đ xu t và các n i dung c n thi t khác;
- Đ i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p, gói th u l a ch n t ng th u (tr t ng th u thi t
k ): yêu c u v kinh nghi m, năng l c; yêu c u v m t k thu t như s lư ng hàng hóa, ph m vi,
kh i lư ng công vi c, tiêu chu n và gi i pháp k thu t, ch t lư ng công vi c, th i gian th c hi n;
yêu c u đ xu t v giá; yêu c u v th i gian chu n b và n p h sơ đ xu t, th i h n hi u l c
c a h sơ đ xu t và các n i dung c n thi t khác; không nêu yêu c u v b o đ m d th u.
Vi c đánh giá các yêu c u v m t k thu t đư c th c hi n theo tiêu chí “đ t”, “không đ t” và
đư c th hi n trong h sơ yêu c u.
Ch đ u tư phê duy t h sơ yêu c u và xác đ nh m t nhà th u có đ năng l c và kinh nghi m
đáp ng yêu c u c a gói th u đư c nh n h sơ yêu c u.
b) Bên m i th u phát hành h sơ yêu c u cho nhà th u đã đư c ch đ u tư xác đ nh. Nhà th u
đư c đ ngh ch đ nh th u chu n b h sơ đ xu t trên cơ s h sơ yêu c u, bao g m đ xu t v
k thu t và đ xu t v tài chính, thương m i;
c) Đánh giá h sơ đ xu t và đàm phán v các đ xu t c a nhà th u.
Bên m i th u ti n hành đánh giá h sơ đ xu t c a nhà th u và đàm phán v các đ xu t c a
nhà th u theo yêu c u trong h sơ yêu c u. Trong quá trình đánh giá, bên m i th u có th m i
nhà th u đ n đàm phán, gi i thích, làm rõ ho c s a đ i, b sung các n i dung thông tin c n thi t
c a h sơ đ xu t nh m ch ng minh s đáp ng c a nhà th u theo yêu c u v năng l c, kinh
nghi m, ti n đ , ch t lư ng, gi i pháp k thu t và bi n pháp t ch c th c hi n c a h sơ yêu
c u.
Nhà th u đư c đ ngh trúng ch đ nh th u khi đáp ng đ y đ các đi u ki n sau đây:
- Có đ năng l c và kinh nghi m theo h sơ yêu c u;
- Có đ xu t v k thu t đư c đánh giá là đáp ng yêu c u c a h sơ yêu c u căn c theo tiêu
chu n đánh giá;
- Có giá đ ngh ch đ nh th u không vư t d toán đư c duy t cho gói th u.
d) Trình, th m đ nh v phê duy t k t qu ch đ nh th u
Trên cơ s báo cáo k t qu ch đ nh th u và báo cáo th m đ nh, ch đ u tư phê duy t k t qu
ch đ nh th u.
đ) Thương th o, hoàn thi n h p đ ng và ký k t h p đ ng
Trên cơ s quy t đ nh phê duy t k t qu ch đ nh th u, bên m i th u ti n hành thương th o,
hoàn thi n h p đ ng v i nhà th u đư c ch đ nh th u đ ch đ u tư ký k t h p đ ng.
2. Quy trình ch đ nh th u rút g n đ i v i gói th u tư v n, mua s m hàng hóa và xây l p có giá
gói th u không quá 500 tri u đ ng đư c th c hi n theo trình t sau đây:
a) Bên m i th u căn c vào m c tiêu, ph m vi công vi c và giá gói th u đư c phê duy t trong k
ho ch đ u th u chu n b và g i d th o h p đ ng cho m t nhà th u đư c ch đ u tư xác đ nh
có đ năng l c và kinh nghi m đáp ng yêu c u c a gói th u. N i dung d th o h p đ ng bao
g m các yêu c u v ph m vi, n i dung công vi c c n th c hi n, th i gian th c hi n, ch t lư ng
công vi c c n đ t đư c và giá tr tương ng;
b) Trên cơ s d th o h p đ ng, bên m i th u và nhà th u đư c đ ngh ch đ nh th u ti n hành
thương th o, hoàn thi n h p đ ng làm cơ s đ ký k t h p đ ng;
c) Sau khi thương th o, hoàn thi n h p đ ng, bên m i th u trình ch đ u tư phê duy t k t qu
ch đ nh th u và ký k t h p đ ng v i nhà th u.
3. Đ i v i các gói th u thu c trư ng h p s c b t kh kháng do thiên tai, đ ch h a, s c c n
kh c ph c ngay theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 20 c a Lu t Đ u th u thì vi c ch đ nh
th u không ph i th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này. Trong th i h n 15
ngày, k t ngày ch đ nh th u, ch đ u tư ho c cơ quan ch u trách nhi m qu n lý công trình, tài
s n đó và nhà th u ph i ti n hành các th t c xác đ nh kh i lư ng và giá tr công vi c đ hai bên
ký k t h p đ ng làm cơ s cho vi c th c hi n và thanh toán.
4. Trư ng h p áp d ng hình th c ch đ nh th u đ i v i gói th u đư c th c hi n trư c khi có
quy t đ nh đ u tư thì ch đ u tư, đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án ti n hành vi c l p và
phê duy t d toán theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 2 c a Lu t s a đ i, phê duy t h sơ yêu c u
và k t qu ch đ nh th u.
Chương 7.
CÁC HÌNH TH C L A CH N NHÀ TH U KHÁC
Đi u 42. Mua s m tr c ti p
Vi c áp d ng hình th c mua s m tr c ti p gi i đư c phê duy t trong k ho ch đ u th u trên cơ
s tuân th quy đ nh t i Đi u 21 c a Lu t Đ u th u đ i v i h p đ ng đã ký v i nhà th u thông
qua đ u th u r ng rãi ho c đ u th u h n ch . Th i h n 6 tháng đư c tính t khi ký k t h p đ ng
g c đ n khi k t qu mua s m tr c ti p đư c phê duy t.
Quy trình mua s m tr c ti p đư c th c hi n như sau:
1. Ch đ u tư phê duy t h sơ yêu c u đ làm cơ s cho nhà th u chu n b h sơ đ xu t.
2. Vi c đánh giá h sơ đ xu t đư c th c hi n theo các n i dung sau:
a) Ki m tra các n i dung v m t k thu t và đơn giá;
b) C p nh t năng l c, kinh nghi m c a nhà th u;
c) Đánh giá ti n đ th c hi n;
d) Các n i dung khác (n u có).
3. Trình duy t, th m đ nh và phê duy t k t qu mua s m tr c ti p.
Trên cơ s báo cáo k t qu mua s m tr c ti p, báo cáo th m đ nh, ch đ u tư phê duy t k t qu
mua s m tr c ti p.
Đi u 43. Chào hàng c nh tranh trong mua s m hàng hóa
Vi c áp d ng hình th c chào hàng c nh tranh ph i đư c phê duy t trong k ho ch đ u th u trên
cơ s tuân th quy đ nh t i Đi u 22 c a Lu t Đ u th u.
Quy trình chào hàng c nh tranh trong mua s m hàng hóa đư c th c hi n như sau:
1. H sơ yêu c u
Ch đ u tư phê duy t h sơ yêu c u. H sơ yêu c u bao g m yêu c u v m t k thu t như s
lư ng, tiêu chu n, đ c tính k thu t, th i h n cung c p hàng hóa, th i h n hi u l c c a h sơ đ
xu t, th i đi m n p h sơ đ xu t, các yêu c u v b o hành, b o trì, đào t o, chuy n giao và các
n i dung c n thi t khác, không nêu yêu c u v b o đ m d th u. Vi c đánh giá các yêu c u v
m t k thu t đư c th c hi n theo tiêu chí “đ t”, “không đ t” và đư c th hi n trong h sơ yêu
c u.
2. T ch c chào hàng
a) Bên m i th u thông báo m i chào hàng trên Báo Đ u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin
đi n t v đ u th u đ các nhà th u quan tâm tham d . Ngoài vi c đăng t i theo quy đ nh trên có
th đăng t i đ ng th i trên các phương ti n thông tin đ i chúng khác. Bên m i th u phát hành h
sơ yêu c u cho các nhà th u có nhu c u tham gia k t ngày đ u tiên đăng t i thông báo m i
chào hàng;
b) Bên m i th u phát hành h sơ yêu c u t i trư c th i đi m k t thúc th i h n n p h sơ đ xu t
cho các nhà th u có nhu c u tham gia đ b o đ m nh n đư c t i thi u 3 h sơ đ xu t t 3 nhà
th u khác nhau. Th i gian đ nhà th u chu n b h sơ đ xu t t i thi u là 5 ngày;
c) Nhà th u n p h sơ đ xu t đ n bên m i th u b ng cách g i tr c ti p, g i qua đư ng bưu
đi n ho c b ng fax. M i nhà th u ch đư c n p m t h sơ đ xu t;
d) Bên m i th u ch u trách nhi m b o m t các thông tin trong h sơ đ xu t c a t ng nhà th u.
Ngay sau khi k t thúc th i h n n p h sơ đ xu t, bên m i th u l p văn b n ti p nh n các h sơ
đ xu t g m các n i dung như: tên nhà th u, giá chào, đi u ki n h u mãi, th i gian có hi u l c
c a h sơ đ xu t và g i văn b n này đ n các nhà th u đã n p h sơ đ xu t.
3. Đánh giá các h sơ đ xu t
a) Bên m i th u đánh giá các h sơ đ xu t đư c n p theo yêu c u c a h sơ yêu c u v m t k
thu t. H sơ đ xu t vư t qua bư c đánh giá v m t k thu t khi t t c yêu c u v m t k thu t
đ u đư c đánh giá là “đ t”;
b) Bên m i th u so sánh giá chào c a các h sơ đ xu t đáp ng v m t k thu t đ xác đ nh h
sơ đ xu t có giá chào th p nh t. Nhà th u có giá chào th p nh t sau s a l i, hi u ch nh sai l ch
và không vư t giá gói th u s đư c đ ngh l a ch n.
4. Phê duy t k t qu chào hàng và ký k t h p đ ng
a) Trên cơ s báo cáo k t qu chào hàng do bên m i th u trình, báo cáo th m đ nh, ch đ u tư
phê duy t k t qu chào hàng;
b) Bên m i th u thông báo k t qu chào hàng b ng văn b n cho t t c các nhà th u tham gia
n p h sơ đ xu t và ti n hành thương th o, hoàn thi n h p đ ng v i nhà th u đư c l a ch n
đ ch đ u tư ký k t h p đ ng.
Đi u 44. T th c hi n
Vi c áp d ng hình th c t th c hi n ph i đư c phê duy t trong k ho ch đ u th u trên cơ s
tuân th quy đ nh t i Đi u 23 c a Lu t Đ u th u và đi m a kho n 1 c a các Đi u 41, Đi u 50,
Đi u 57, Đi u 75, Đi u 89 và đi m b kho n 2 Đi u 45 c a Lu t Xây d ng và theo quy đ nh c th
như sau:
1. Ch đ u tư ph i b o đ m có đ năng l c, kinh nghi m đ th c hi n toàn b công vi c thu c
gói th u và ph i b o đ m vi c t th c hi n c a ch đ u tư mang l i hi u qu cao hơn so v i vi c
l a ch n nhà th u khác đ th c hi n gói th u cũng như ph i đáp ng các đi u ki n sau đây:
a) Ch c năng, nhi m v , lĩnh v c ho t đ ng và ngành ngh kinh doanh (theo Gi y ch ng nh n
đăng ký kinh doanh ho c quy t đ nh thành l p) phù h p v i yêu c u c a gói th u;
b) Đ nhân l c ch ch t, cán b , công nhân k thu t s d ng cho gói th u thu c ch đ u tư (tr
lao đ ng ph thông); đ máy móc, thi t b dùng đ thi công gói th u và ph i thu c s h u c a
ch đ u tư ho c ch đ u tư ph i ch ng minh đư c kh năng huy đ ng đư c máy móc, thi t b
dùng cho gói th u đáp ng yêu c u v ti n đ th c hi n gói th u.
2. Ch đ u tư l a ch n theo quy đ nh c a Lu t Đ u th u m t nhà th u tư v n giám sát đ c l p
v i ch đ u tư v t ch c và tài chính theo quy đ nh c a pháp lu t, c th như sau:
a) Trư ng h p pháp lu t chuyên ngành có quy đ nh các n i dung công vi c ph i đư c giám sát
khi th c hi n, ch đ u tư ph i l a ch n tư v n giám sát theo quy đ nh; trong trư ng h p không
có tư v n giám sát đ c l p quan tâm ho c không l a ch n đư c tư v n giám sát đ c l p do gói
th u đư c th c hi n t i các vùng sâu, vùng xa theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành liên quan,
gói th u có giá tr nh dư i 1 t đ ng thì ch đ u tư ph i th c hi n giám sát c ng đ ng theo quy
đ nh c a pháp lu t v giám sát đ u tư c a c ng đ ng;
b) Trư ng h p áp d ng hình th c t th c hi n đ i v i các gói th u c i t o, s a ch a l n các
thi t b , dây chuy n s n xu t không b t bu c ph i thuê tư v n giám sát.
Ch đ u tư ph i cung c p các h sơ c n thi t đ nhà th u tư v n giám sát th c hi n nhi m v
quy đ nh t i kho n 3 Đi u này.
3. Nhà th u tư v n giám sát có nhi m v sau đây:
a) Giám sát vi c th c hi n gói th u c a ch đ u tư theo đúng phương án, gi i pháp th c hi n mà
ch đ u tư đã đưa ra;
b) Ki m tra các lo i hàng hóa, v t tư, thi t b dùng cho gói th u;
c) Nghi m thu kh i lư ng công vi c do ch đ u tư th c hi n làm cơ s cho vi c thanh toán.
4. Trong quá trình th c hi n, n u ch đ u tư b phát hi n chuy n như ng kh i lư ng công vi c
v i t ng s ti n cao hơn 10% giá tr t th c hi n thì ch đ u tư b đánh giá là không đ năng l c
t th c hi n gói th u và vi ph m kho n 14 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u.
Đi u 45. L a ch n nhà th u trong trư ng h p đ c bi t.
1. Căn c vào tính ch t đ c thù c a gói th u mà không th áp d ng đư c ho c không đ đi u
ki n áp d ng m t trong các hình th c l a ch n nhà th u đư c quy đ nh t Đi u 18 đ n Đi u 23
c a Lu t Đ u th u, kho n 4 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và Đi u 97 c a Lu t Xây d ng, ch đ u tư
trình Th tư ng Chính ph phương án l a ch n nhà th u trên cơ s b o đ m m c tiêu c nh
tranh và hi u qu kinh t , đ ng th i g i B K ho ch và Đ u tư, B qu n lý ngành đ có ý ki n
trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh.
2. Trư ng h p có đ c thù v đ u th u quy đ nh lu t khác thì th c hi n theo quy đ nh c a văn
b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành lu t đó.
Đi u 46. L a ch n nhà th u tư v n thi t k ki n trúc công trình xây d ng
Vi c l a ch n nhà th u tư v n đ i v i gói th u thi t k ki n trúc công trình xây d ng thông qua
thi tuy n ho c tuy n ch n quy đ nh t i kho n 3 Đi u 97 c a Lu t Xây d ng, kho n 6 Đi u 1 c a
Lu t s a đ i đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 102 c a Lu t Xây d ng.
Chương 8.
QUY Đ NH V H P Đ NG
Đi u 47. Thành ph n h p đ ng
1. Thành ph n h p đ ng bao g m các tài li u hình thành nên h p đ ng đ đi u ch nh quy n và
nghĩa v c a ch đ u tư và nhà th u. Thành ph n h p đ ng và th t ưu tiên pháp lý như sau:
a) Văn b n h p đ ng (kèm theo Ph l c g m bi u giá và các n i dung khác n u có);
b) Biên b n thương th o, hoàn thi n h p đ ng;
c) Quy t đ nh phê duy t k t qu l a ch n nhà th u;
d) Đi u ki n c th c a h p đ ng (n u có);
đ) Đi u ki n chung c a h p đ ng (n u có);
e) H sơ d th u, h sơ đ xu t và các văn b n làm rõ h sơ d th u, h sơ đ xu t c a nhà
th u đư c l a ch n (n u có);
g) H sơ m i th u, h sơ yêu c u và các tài li u s a đ i, b sung h sơ m i th u, h sơ yêu c u
(n u có);
h) Các tài li u kèm theo khác (n u có).
2. Đ i v i h p đ ng xây l p, bi u giá ph i đư c xây d ng trên cơ s biên b n thương th o, hoàn
thi n h p đ ng; quy t đ nh phê duy t k t qu l a ch n nhà th u; h sơ d th u, h sơ đ xu t
c a nhà th u đư c l a ch n căn c theo các h ng m c chi ti t nêu trong b ng tiên lư ng c a h
sơ m i th u ho c h sơ yêu c u.
Trư ng h p đư c ch đ u tư cho phép b sung, đi u ch nh kh i lư ng công vi c trư c khi ký
k t h p đ ng thì bi u giá còn bao g m kh i lư ng công vi c b sung, đi u ch nh này.
3. Trư ng h p ký k t ph l c b sung h p đ ng theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 52 Ngh đ nh này,
ph l c b sung h p đ ng s là m t thành ph n c a h p đ ng.
Đi u 48. Hình th c h p đ ng tr n gói
1. Nguyên t c thanh toán đ i v i hình th c h p đ ng tr n gói đư c quy đ nh t i Đi u 49 c a Lu t
Đ u th u, c th như sau:
a) Giá h p đ ng không đư c đi u ch nh trong quá trình th c hi n h p đ ng, tr trư ng h p b t
kh kháng theo th a thu n trong h p đ ng (là nh ng tình hu ng th c ti n x y ra n m ngoài t m
ki m soát và kh năng lư ng trư c c a ch đ u tư, nhà th u, không liên quan đ n sai ph m
ho c sơ xu t c a ch đ u tư, nhà th u, như: chi n tranh, b o lo n, đình công, h a ho n, thiên
tai, lũ l t, d ch b nh, cách ly do ki m d ch, c m v n). Vi c thanh toán đư c th c hi n nhi u l n
ho c thanh toán m t l n khi hoàn thành h p đ ng. T ng s ti n mà ch đ u tư thanh toán cho
nhà th u cho đ n khi nhà th u hoàn thành các nghĩa v theo h p đ ng b ng đúng giá ghi trong
h p đ ng. Trư ng h p b t kh kháng thì thanh toán theo th a thu n trong h p đ ng (n u có);
Đ i v i h p đ ng theo hình th c tr n gói thu c gói th u g m hai ho c nhi u ph n công vi c như
l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi, thi t k k thu t thì trong h p
đ ng c n quy đ nh phương th c thanh toán cho t ng ph n, trong đó quy đ nh c th : trong
trư ng h p báo cáo nghiên c u ti n kh thi không đư c phê duy t thì nhà th u ch đư c thanh
toán cho ph n công vi c l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi; trong trư ng h p báo cáo nghiên
c u kh thi không đư c phê duy t thì nhà th u ch đư c thanh toán cho công vi c l p báo cáo
nghiên c u ti n kh thi và báo cáo nghiên c u kh thi;
b) Đ i v i nhà th u đư c l a ch n thông qua các hình th c l a ch n nhà th u tr hình th c ch
đ nh th u, vi c thanh toán ph i căn c vào giá h p đ ng và các đi u kho n thanh toán nêu trong
h p đ ng, không căn c theo d toán cũng như các quy đ nh, hư ng d n hi n hành c a Nhà
nư c v đ nh m c, đơn giá; không căn c vào đơn giá trong hóa đơn tài chính đ i v i các y u t
đ u vào c a nhà th u như v t tư, máy móc, thi t b và các y u t đ u vào khác.
2. Đ i v i công vi c xây l p, trong quá trình thương th o, hoàn thi n h p đ ng, các bên liên
quan c n rà soát l i b ng kh i lư ng công vi c theo thi t k đư c duy t, n u nhà th u (bao g m
c nhà th u đư c ch đ nh th u) ho c bên m i th u phát hi n b ng kh i lư ng công vi c bóc
tách t thi t k chưa chính xác, bên m i th u báo cáo ch đ u tư xem xét, quy t đ nh vi c b
sung kh i lư ng công vi c đ b o đ m phù h p v i thi t k . Đ i v i công vi c xây l p này, sau
khi h p đ ng theo hình th c tr n gói đư c ký k t, kh i lư ng công vi c th c t nhà th u đã th c
hi n đ hoàn thành theo thi t k (nhi u hơn hay ít hơn kh i lư ng công vi c nêu trong h p đ ng)
không nh hư ng t i s ti n thanh toán cho nhà th u. Vi c thanh toán cho nhà th u đư c ti n
hành theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này.
Ch đ u tư ch u trách nhi m v tính chính xác c a s lư ng, kh i lư ng công vi c. Trư ng h p
có th t thoát x y ra (do tính toán sai s lư ng, kh i lư ng công vi c) thì cá nhân, t ch c thu c
ch đ u tư làm sai có trách nhi m đ n bù và x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. Trư ng h p
trong h p đ ng gi a ch đ u tư và nhà th u tư v n l p h sơ m i th u, h sơ yêu c u, l p d
toán có quy đ nh v vi c x lý đ i v i vi c tính toán sai s lư ng, kh i lư ng công vi c thì ch
đ u tư đư c đ n bù theo th a thu n trong h p đ ng v i nhà th u tư v n này.
Đi u 49. Hình th c h p đ ng theo đơn giá
Nguyên t c thanh toán đ i v i hình th c theo đơn giá đư c quy đ nh t i Đi u 50 c a Lu t Đ u
th u, c th như sau:
1. Giá tr thanh toán đư c tính b ng cách l y đơn giá trong h p đ ng ho c đơn giá đư c đi u
ch nh nêu trong h p đ ng nhân v i kh i lư ng, s lư ng công vi c th c t mà nhà th u đã th c
hi n.
2. Đ i v i công vi c xây l p, trư ng h p kh i lư ng công vi c th c t mà nhà th u đã th c hi n
đ hoàn thành theo đúng thi t k ít hơn kh i lư ng công vi c nêu trong h p đ ng, nhà th u ch
đư c thanh toán cho ph n kh i lư ng th c t đã th c hi n. Trư ng h p kh i lư ng công vi c
th c t mà nhà th u đã th c hi n đ hoàn thành theo đúng thi t k nhi u hơn kh i lư ng công
vi c nêu trong h p đ ng, nhà th u đư c thanh toán cho ph n chênh l ch kh i lư ng công vi c
này.
Ch đ u tư, tư v n giám sát và nhà th u ch u trách nhi m xác nh n vào biên b n nghi m thu
kh i lư ng hoàn thành đ làm cơ s thanh toán cho nhà th u.
3. Vi c thanh toán ph i căn c vào đi u kho n thanh toán nêu trong h p đ ng. Ch đ u tư, cơ
quan thanh toán khi ti n hành thanh toán cho nhà th u c n tuân th quy đ nh t i Đi u 53 Ngh
đ nh này.
Đi u 50. Hình th c h p đ ng theo th i gian
Vi c thanh toán cho nhà th u đ i v i hình th c theo th i gian đư c th c hi n như sau:
1. M c thù lao cho chuyên gia là chi phí cho chuyên gia, đư c tính b ng cách l y lương cơ b n
và các chi phí liên quan do ch đ u tư và nhà th u th a thu n đư c nêu trong h p đ ng ho c
đư c đi u ch nh theo Đi u 57 c a Lu t Đ u th u và kho n 17 Đi u 2 c a Lu t s a đ i nhân v i
th i gian làm vi c th c t (theo tháng, tu n, ngày, gi ).
2. Các kho n chi phí ngoài chi phí cho chuyên gia quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, bao g m chi phí
đi l i, kh o sát, thuê văn phòng làm vi c và các chi phí khác thì thanh toán theo phương th c quy
đ nh trong h p đ ng. Đ i v i m i kho n chi phí này, trong h p đ ng c n quy đ nh rõ phương
th c thanh toán: thanh toán theo th c t d a vào hóa đơn, ch ng t h p l do nhà th u xu t
trình, thanh toán trên cơ s đơn giá th a thu n trong h p đ ng.
Đi u 51. Hình th c h p đ ng theo t l ph n trăm
Giá h p đ ng đư c tính theo ph n trăm giá tr c a công trình ho c kh i lư ng công vi c. Khi nhà
th u hoàn thành các nghĩa v theo h p đ ng, ch đ u tư thanh toán cho nhà th u s ti n b ng t
l ph n trăm đư c xác đ nh trong h p đ ng nhân v i giá tr công trình ho c kh i lư ng công vi c
đã hoàn thành.
Đi u 52. Đi u ch nh giá h p đ ng và đi u ch nh h p đ ng
1. Đi u ch nh giá h p đ ng
a) Vi c đi u ch nh giá h p đ ng áp d ng đ i v i hình th c theo đơn giá, hình th c theo th i gian.
Trong h p đ ng c n ph i quy đ nh rõ n i dung đi u ch nh, phương pháp và th i gian tính đi u
ch nh, cơ s d li u đ u vào đ tính đi u ch nh giá;
Vi c đi u ch nh giá đư c th c hi n thông qua đi u ch nh kh i lư ng công vi c quy đ nh t i kho n
2 Đi u 49 Ngh đ nh này; đi u ch nh đơn giá ho c đi u ch nh giá h p đ ng do trư t giá.
b) Phương pháp đi u ch nh giá quy đ nh trong h p đ ng ph i b o đ m phù h p v i tính ch t
công vi c nêu trong h p đ ng. Các cơ s d li u đ u vào đ tính toán đi u ch nh giá ph i phù
h p v i n i dung công vi c. Trong h p đ ng c n quy đ nh s d ng báo giá, ho c ch s giá c a
các cơ quan có th m quy n t i đ a phương, trung ương ho c cơ quan chuyên ngành đ c l p c a
nư c ngoài ban hành đ i v i các chi phí có ngu n g c t nư c ngoài;
c) Trư ng h p giá nhiên li u, v t tư, thi t b nêu trong h p đ ng do Nhà nư c ki m soát (do Nhà
nư c đ nh giá) bi n đ ng l n nh hư ng tr c ti p đ n vi c th c hi n h p đ ng mà trong h p
đ ng th a thu n có đi u ch nh thì th c hi n đi u ch nh theo quy đ nh t i đi m c kho n 1 Đi u 57
c a Lu t Đ u th u theo nguyên t c áp d ng giá m i đ i v i nh ng ph n công vi c đư c th c
hi n vào th i đi m có bi n đ ng giá theo công b giá c a cơ quan nhà nư c có th m quy n;
d) Trư ng h p nhà nư c thay đ i chính sách v thu , ti n lương nh hư ng tr c ti p đ n giá
h p đ ng thì th c hi n theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 57 c a Lu t Đ u th u.
2. Đi u ch nh h p đ ng
Trư ng h p có phát sinh h p lý nh ng công vi c ngoài quy đ nh trong h p đ ng mà không làm
thay đ i m c tiêu đ u tư ho c t ng m c đ u tư (đ i v i công vi c xây l p áp d ng hình th c tr n
gói là ngoài kh i lư ng công vi c ph i th c hi n theo thi t k , đ i v i công vi c xây l p áp d ng
hình th c theo đơn giá là ngoài kh i lư ng công vi c trong h p đ ng), thì th c hi n theo quy
đ nh t i kho n 3 Đi u 57 c a Lu t Đ u th u và kho n 17 Đi u 2 c a Lu t s a đ i. Trư ng h p
b sung công vi c phát sinh thì ch đ u tư và nhà th u ph i ký k t ph l c b sung h p đ ng
theo nguyên t c sau đây:
- Trư ng h p kh i lư ng công vi c phát sinh này nh hơn 20% kh i lư ng công vi c tương ng
ghi trong ho t đ ng mà đã có đơn giá trong h p đ ng thì s d ng đơn giá đã ghi trong h p đ ng
đ thanh toán;
- Trư ng h p kh i lư ng công vi c phát sinh này t 20% kh i lư ng công vi c tương ng tr lên
ghi trong h p đ ng ho c kh i lư ng công vi c phát sinh chưa có đơn giá trong h p đ ng thì ch
đ u tư và nhà th u th ng nh t xác đ nh đơn giá m i theo các nguyên t c quy đ nh trong h p
đ ng v đơn giá các kh i lư ng phát sinh.
Đ i v i ph n công vi c xây l p, trư c khi ký k t ph l c b sung h p đ ng c n phê duy t d
toán đ i v i kh i lư ng công vi c phát sinh theo quy đ nh c a pháp lu t.
Đi u 53. H sơ thanh toán
H sơ thanh toán đư c quy đ nh trong h p đ ng bao g m:
1. Đ i v i ph n công vi c xây l p áp d ng hình th c theo đơn giá:
a) Biên b n nghi m thu kh i lư ng th c hi n trong giai đo n thanh toán có xác nh n c a đ i di n
nhà th u, ch đ u tư và tư v n giám sát (n u có);
b) B n xác nh n kh i lư ng đi u ch nh tăng ho c gi m so v i h p đ ng có xác nh n c a đ i di n
nhà th u, ch đ u tư và tư v n giám sát (n u có);
c) B ng tính giá tr đ ngh thanh toán trên cơ s kh i lư ng công vi c hoàn thành đã đư c xác
nh n và đơn giá ghi trong h p đ ng;
d) Đ ngh thanh toán c a nhà th u, trong đó nêu rõ kh i lư ng đã hoàn thành và giá tr hoàn
thành, giá tr tăng (gi m) so v i h p đ ng, giá tr đã t m ng, giá tr đ ngh thanh toán trong giai
đo n thanh toán.
2. Đ i v i ph n công vi c xây l p áp d ng hình th c tr n gói:
a) Biên b n nghi m thu kh i lư ng th c hi n trong giai đo n thanh toán có xác nh n c a đ i di n
nhà th u, ch đ u tư và tư v n giám sát (n u có). Biên b n xác nh n kh i lư ng này là xác nh n
hoàn thành công trình, h ng m c công trình, công vi c c a công trình phù h p v i thi t k mà
không c n xác nh n kh i lư ng hoàn thành chi ti t;
b) Các tài li u khác theo quy đ nh t i đi m b, c, d kho n 1 Đi u này.
3. Đ i v i công vi c mua s m hàng hóa:
Tùy tính ch t c a hàng hóa đ quy đ nh h sơ thanh toán cho phù h p như hóa đơn c a nhà
th u, danh m c hàng hóa đóng gói, ch ng t v n t i, đơn b o hi m, Gi y ch ng nh n ch t
lư ng, biên b n nghi m thu hàng hóa, Gi y ch ng nh n xu t x và các tài li u, ch ng t khác
liên quan.
4. Đ i v i công vi c áp d ng hình th c theo th i gian và hình th c theo t l ph n trăm:
Tùy tính ch t c a công vi c tư v n đ quy đ nh h sơ thanh toán cho phù h p như biên b n
nghi m thu k t qu c a công vi c tư v n, tài li u xác nh n ti n đ th c hi n h p đ ng và các tài
li u, ch ng t khác liên quan.
Đ i v i công vi c xây l p và công vi c mua s m hàng hóa, tr trư ng h p đi u kho n đi u ch nh
giá h p đ ng quy đ nh rõ ch đ u tư và nhà th u th a thu n áp d ng đơn giá nêu trong hóa đơn
đ u vào (đ i v i y u t như máy móc, v t tư, thi t b và các y u t đ u vào khác) làm căn c
đi u ch nh giá, vi c yêu c u nhà th u xu t trình hóa đơn đ u vào ch nh m xác đ nh xu t x và
các thông tin liên quan khác mà không căn c đơn giá nêu trong hóa đơn đ u vào đ thanh toán
cho nhà th u. Vi c thanh toán ph i căn c vào giá h p đ ng và các đi u kho n thanh toán nêu
trong h p đ ng đ m b o không đư c vư t giá h p đ ng, không căn c theo d toán cũng như
các quy đ nh, hư ng d n hi n hành c a Nhà nư c v đ nh m c, đơn giá, tr trư ng h p đ i v i
nhà th u đư c ch đ nh th u.
Chương 9.
PHÂN C P TRÁCH NHI M TH M Đ NH, PHÊ DUY T TRONG Đ U TH U
Đi u 54. Trách nhi m c a Th tư ng Chính ph
1. Đ i v i d án do Th tư ng Chính ph quy t đ nh đ u tư:
a) Phê duy t k ho ch đ u th u (trong đó bao g m hình th c l a ch n nhà th u, k c hình th c
ch đ nh th u theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 20 c a Lu t Đ u th u đã đư c s a đ i t i kho n 4
Đi u 2 c a Lu t s a đ i và kho n 1, kho n 2 Đi u 40 Ngh đ nh này);
b) Gi i quy t ho c y quy n gi i quy t ki n ngh trong đ u th u;
c) X lý ho c y quy n x lý vi ph m pháp lu t v đ u th u.
2. Phê duy t ho c y quy n phê duy t gói th u c n áp d ng hình th c ch đ nh th u trong trư ng
h p đ c bi t quy đ nh t i đi m k kho n 2 Đi u 40 Ngh đ nh này.
3. Phê duy t ho c y quy n phê duy t phương án l a ch n nhà th u trong trư ng h p đ c bi t
theo quy đ nh t i Đi u 24 c a Lu t Đ u th u.
Đi u 55. Trách nhi m c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ
quan khác Trung ương, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung
ương
1. Đ i v i d án do Th tư ng Chính ph quy t đ nh đ u tư mà mình không ph i là ch đ u tư:
a) Có ý ki n b ng văn b n v k ho ch đ u th u theo yêu c u;
b) Th c hi n các công vi c khác v đ u th u theo y quy n c a Th tư ng Chính ph .
2. Đ i v i d án do mình quy t đ nh đ u tư:
a) Phê duy t k ho ch đ u th u (trong đó bao g m hình th c l a ch n nhà th u, k c hình th c
ch đ nh th u theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 20 c a Lu t Đ u th u đã đư c s a đ i t i kho n 4
Đi u 2 c a Lu t s a đ i và kho n 1, kho n 2 (tr trư ng h p quy đ nh t i đi m k) Đi u 40 Ngh
đ nh này);
b) Th c hi n công vi c khác thu c trách nhi m c a ngư i có th m quy n.
3. Đ i v i d án do mình là ch đ u tư:
a) Phê duy t h sơ m i th u, h sơ yêu c u;
b) Phê duy t k t qu l a ch n nhà th u;
c) Th c hi n công vi c khác thu c trách nhi m c a ch đ u tư.
Đi u 56. Trách nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph thu c t nh, qu n, huy n, th
xã, th tr n, phư ng, xã, Th trư ng các cơ quan khác đ a phương
1. Đ i v i d án do mình quy t đ nh đ u tư:
a) Phê duy t k ho ch đ u th u (trong đó bao g m hình th c l a ch n nhà th u, k c hình th c
ch đ nh th u theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 20 c a Lu t Đ u th u đã đư c s a đ i t i kho n 4
Đi u 2 c a Lu t s a đ i và kho n 1, kho n 2 (tr trư ng h p quy đ nh t i đi m k) Đi u 40 Ngh
đ nh này);
b) Th c hi n công vi c khác thu c trách nhi m c a ngư i có th m quy n.
2. Đ i v i d án do mình là ch đ u tư:
a) Phê duy t h sơ m i th u, h sơ yêu c u;
b) Phê duy t k t qu l a ch n nhà th u;
c) Th c hi n công vi c khác thu c trách nhi m c a ch đ u tư.
3. Th c hi n các công vi c v đ u th u theo y quy n c a c p trên.
Đi u 57. Trách nhi m c a H i đ ng qu n tr , giám đ c doanh nghi p
1. Đ i v i d án do mình quy t đ nh đ u tư:
a) Phê duy t k ho ch đ u th u (trong đó bao g m hình th c th c l a ch n nhà th u, k c hình
th c ch đ nh th u theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 20 c a Lu t Đ u th u đã đư c s a đ i t i
kho n 4 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và kho n 1, kho n 2 (tr trư ng h p quy đ nh t i đi m k) Đi u
40 Ngh đ nh này);
b) Th c hi n công vi c khác thu c trách nhi m c a ngư i có th m quy n.
2. Đ i v i d án do mình là ch đ u tư:
a) Phê duy t h sơ m i th u, h sơ yêu c u;
b) Phê duy t k t qu l a ch n nhà th u;
c) Th c hi n công vi c khác thu c trách nhi m c a ch đ u tư và theo y quy n.
Đi u 58. Trách nhi m c a H i đ ng qu n tr c a doanh nghi p liên doanh, công ty c ph n
và đ i di n h p pháp c a các bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh
1. Đ i v i d án do mình quy t đ nh đ u tư:
a) Phê duy t k ho ch đ u th u (trong đó bao g m hình th c l a ch n nhà th u, k c hình th c
ch đ nh th u theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 20 c a Lu t Đ u th u đã đư c s a đ i t i kho n 4
Đi u 2 c a Lu t s a đ i và kho n 1, kho n 2 (tr trư ng h p quy đ nh t i đi m k) Đi u 40 Ngh
đ nh này);
b) Th c hi n công vi c khác thu c trách nhi m c a ngư i có th m quy n.
2. Đ i v i d án do mình th c hi n ch c năng ch đ u tư:
a) Phê duy t h sơ m i th u, h sơ yêu c u;
b) Phê duy t k t qu l a ch n nhà th u;
c) Th c hi n công vi c khác thu c trách nhi m c a ch đ u tư.
Đi u 59. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c th m đ nh
1. B K ho ch và Đ u tư ch u trách nhi m t ch c th m đ nh các n i dung sau:
a) K ho ch đ u th u thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ;
b) Các trư ng h p đ c bi t khác do Th tư ng Chính ph quy t đ nh áp d ng hình th c ch đ nh
th u quy đ nh t i đi m k kho n 2 Đi u 40 Ngh đ nh này;
c) Phương án l a ch n nhà th u trong trư ng h p đ c bi t do Th tư ng Chính ph xem xét,
quy t đ nh.
2. S K ho ch và Đ u tư ch u trách nhi m t ch c th m đ nh các n i dung sau:
a) K ho ch đ u th u đ i v i các d án do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c
Trung ương quy t đ nh đ u tư;
b) H sơ m i th u, h sơ yêu c u (khi có yêu c u), k t qu l a ch n nhà th u đ i v i các gói
th u thu c d án do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là ch đ u tư.
3. Cơ quan, t ch c đư c B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan khác
Trung ương, H i đ ng qu n tr ho c Giám đ c doanh nghi p giao nhi m v t ch c th m đ nh
th c hi n th m đ nh các n i dung sau:
a) K ho ch đ u th u đ i v i d án thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư c a B trư ng, Th
trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan khác Trung ương, H i đ ng qu n tr ho c
Giám đ c doanh nghi p;
b) H sơ m i th u, h sơ yêu c u (khi có yêu c u), k t qu l a ch n nhà th u đ i v i các gói
th u thu c d án do B , cơ quan ngang B , cơ quan khác Trung ương, doanh nghi p là ch
đ u tư.
4. B ph n có ch c năng v k ho ch, tài chính ch u trách nhi m t ch c th m đ nh k ho ch
đ u th u đ i v i d án thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư c a Ch t ch y ban nhân dân thành
ph thu c t nh, qu n, huy n, th xã.
5. B ph n giúp vi c liên quan ch u trách nhi m t ch c th m đ nh k ho ch đ u th u đ i v i d
án thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư c a Ch t ch y ban nhân dân th tr n, phư ng, xã, th
trư ng các cơ quan khác đ a phương, H i đ ng qu n tr c a doanh nghi p liên doanh, công ty
c ph n và đ i di n h p pháp c a các bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh.
6. Ch đ u tư giao cho t ch c, cá nhân thu c cơ quan mình vi c t ch c th m đ nh h sơ m i
th u, h sơ yêu c u và k t qu l a ch n nhà th u, tr trư ng h p quy đ nh t i kho n 2 Đi u này.
Trư ng h p t ch c, cá nhân đư c giao th m đ nh không đ năng l c thì ch đ u tư ti n hành
l a ch n m t t ch c tư v n có đ năng l c và kinh nghi m đ th m đ nh. Trong m i trư ng
h p, ch đ u tư ph i ch u trách nhi m v vi c th m đ nh h sơ m i th u, h sơ yêu c u và k t
qu l a ch n nhà th u.
Chương 10.
GI I QUY T KI N NGH TRONG Đ U TH U
Đi u 60. Đi u ki n đ xem xét, gi i quy t ki n ngh
1. Ki n ngh ph i là c a nhà th u tham gia đ u th u.
2. Đơn ki n ngh ph i có ch ký c a ngư i ký đơn d th u ho c đ i di n h p pháp c a nhà th u,
đư c đóng d u (n u có).
3. Ngư i có trách nhi m gi i quy t ki n ngh nh n đư c đơn ki n ngh trong th i gian quy đ nh
t i kho n 3 Đi u 72 c a Lu t Đ u th u.
4. N i dung ki n ngh đó chưa t ng đư c nhà th u đưa trong n i dung đơn ki n ra Tòa án.
5. Đ i v i ki n ngh v k t qu l a ch n nhà th u khi g i t i ngư i có th m quy n, nhà th u ph i
n p m t kho n chi phí theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 6 Ngh đ nh này cho b ph n thư ng tr c
giúp vi c c a H i đ ng tư v n nêu trong h sơ m i th u; trư ng h p nhà th u có ki n ngh đư c
k t lu n là đúng thì chi phí do nhà th u n p s đư c hoàn tr b i cá nhân, t ch c có trách
nhi m liên đ i.
Đi u 61. Gi i quy t ki n ngh
1. Th i gian gi i quy t ki n ngh quy đ nh t i Đi u 73 c a Lu t Đ u th u đư c tính t ngày b
ph n hành chính c a ngư i có trách nhi m gi i quy t ki n ngh nh n đư c đơn ki n ngh .
2. Ngư i có trách nhi m gi i quy t ki n ngh thông báo b ng văn b n cho nhà th u v vi c không
xem xét, gi i quy t ki n ngh trong trư ng h p ki n ngh c a nhà th u không đáp ng đi u ki n
nêu t i Đi u 60 Ngh đ nh này.
3. Nhà th u đư c quy n rút đơn ki n ngh trong quá trình gi i quy t ki n ngh nhưng ph i b ng
văn b n.
Đi u 62. H i đ ng tư v n
1. Ch t ch H i đ ng tư v n
a) Ch t ch H i đ ng tư v n c p Trung ương là đ i di n có th m quy n c a B K ho ch và Đ u
tư. H i đ ng tư v n c p Trung ương có trách nhi m tư v n v ki n ngh liên quan đ n gói th u do
Th tư ng Chính ph tr c ti p phê duy t ho c trong trư ng h p Th tư ng Chính ph yêu c u;
b) Ch t ch H i đ ng tư v n c p b , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các cơ
quan khác Trung ương (sau đây g i là H i đ ng tư v n c p b ) là đ i di n có th m quy n c a
đơn v đư c giao nhi m v qu n lý v đ u th u thu c các cơ quan này. H i đ ng tư v n c p b
có trách nhi m tư v n v ki n ngh đ i v i t t c các gói th u thu c d án do c p b quy t đ nh
đ u tư ho c qu n lý theo ngành, tr gói th u quy đ nh t i đi m a kho n này;
c) Ch t ch H i đ ng tư v n c p đ a phương là đ i di n có th m quy n c a S K ho ch và Đ u
tư. H i đ ng tư v n c p đ a phương có trách nhi m tư v n v ki n ngh đ i v i t t c các gói th u
thu c d án do đ a phương quy t đ nh đ u tư ho c qu n lý, tr gói th u quy đ nh t i đi m a
kho n này.
2. Thành viên H i đ ng tư v n
Tùy theo tính ch t c a t ng gói th u và trong trư ng h p c n thi t, ngoài các thành viên quy đ nh
t i kho n 2 Đi u 73 c a Lu t Đ u th u, Ch t ch H i đ ng tư v n có th m i thêm các cá nhân
tham gia v i tư cách là thành viên c a H i đ ng tư v n. Thành viên H i đ ng tư v n không đư c
là thân nhân (cha m đ , cha m v ho c cha m ch ng, v ho c ch ng, con đ , con nuôi, con
dâu, con r , anh ch em ru t) c a ngư i ký đơn ki n ngh , c a các cá nhân tr c ti p tham gia
đánh giá h sơ d th u thu c bên m i th u, thu c ch đ u tư, c a các cá nhân tr c ti p th m
đ nh k t qu l a ch n nhà th u và c a ngư i ký phê duy t k t qu l a ch n nhà th u.
3. Ho t đ ng c a H i đ ng tư v n
a) Ch t ch H i đ ng tư v n ra quy t đ nh thành l p H i đ ng trong th i h n t i đa là 5 ngày, k
t ngày nh n đư c đơn ki n ngh c a nhà th u. H i đ ng tư v n ho t đ ng theo t ng v vi c;
b) H i đ ng tư v n làm vi c theo nguyên t c t p th , bi u quy t theo đa s , có Báo cáo k t qu
làm vi c trình ngư i có th m quy n xem xét, quy t đ nh; t ng thành viên đư c quy n b o lưu ý
ki n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ý ki n c a mình.
4. B ph n thư ng tr c giúp vi c c a H i đ ng tư v n
a) B ph n thư ng tr c giúp vi c là cơ quan, t ch c đư c giao công tác th m đ nh trong đ u
th u nhưng không g m các cá nhân tham gia tr c ti p th m đ nh gói th u mà nhà th u có ki n
ngh ;
b) B ph n thư ng tr c giúp vi c th c hi n các nhi m v v hành chính do Ch t ch H i đ ng tư
v n quy đ nh; ti p nh n và qu n lý chi phí do nhà th u có ki n ngh n p theo quy đ nh t i kho n 5
Đi u 60 Ngh đ nh này.
Chương 11.
X LÝ VI PH M PHÁP LU T V Đ U TH U
Đi u 63. Nguyên t c và th m quy n x lý vi ph m
1. Nguyên t c x lý vi ph m
a) T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v đ u th u thì tùy theo m c đ vi ph m s b
x ph t theo m t ho c các hình th c sau đây: c nh cáo, ph t ti n, c m tham gia ho t đ ng đ u
th u theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 75 c a Lu t Đ u th u, kho n 21 Đi u 2 c a Lu t s a đ i;
h y, đình ch cu c th u ho c không công nh n k t qu l a ch n nhà th u theo quy đ nh t i
kho n 18 Đi u 2 c a Lu t s a đ i. Đ i v i cán b , công ch c có hành vi vi ph m pháp lu t đ u
th u còn b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t v cán b , công ch c;
b) Nguyên t c, th t c x lý vi ph m, th t c thi hành quy t đ nh x ph t đư c th c hi n theo quy
đ nh c a pháp lu t;
c) Quy t đ nh x ph t ph i đư c g i cho t ch c, cá nhân b x ph t và các cơ quan, t ch c
liên quan. Quy t đ nh x ph t ph i g i đ n B K ho ch và Đ u tư đ theo dõi, t ng h p và x lý
theo quy đ nh c a pháp lu t;
d) Quy t đ nh x ph t đư c th c hi n b t kỳ đ a phương, ngành nào đ u có hi u l c thi hành
trên ph m vi c nư c và trong t t c các ngành;
đ) T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m pháp lu t v đ u th u có quy n kh i ki n ra Tòa án.
2. Th m quy n x lý vi ph m
a) Ngư i có th m quy n có trách nhi m x lý vi ph m pháp lu t v đ u th u đ i v i các d án do
mình quy t đ nh đ u tư theo quy đ nh t i kho n 18 Đi u 2 c a Lu t s a đ i. Trư ng h p ngư i
có th m quy n vi ph m pháp lu t v đ u th u thì vi c x lý vi ph m theo quy đ nh c a pháp lu t;
b) B K ho ch và Đ u tư ch u trách nhi m theo dõi vi c x lý vi ph m pháp lu t v đ u th u và
quy t đ nh c m tham gia ho t đ ng đ u th u đ i v i t ch c, cá nhân có t ba hành vi vi ph m
tr lên b c nh cáo theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 65 Ngh đ nh này trong trư ng h p không
cùng ngư i có th m quy n x lý vi ph m.
Đi u 64. Hình th c ph t ti n
Tùy theo m c đ vi ph m, t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t v đ u th u theo quy đ nh t i đi m
b kho n 1 Đi u 75 c a Lu t Đ u th u s b ph t ti n theo quy đ nh c a pháp lu t v x ph t vi
ph m hành chính trong lĩnh v c k ho ch và đ u tư.
Đi u 65. Hình th c c m tham gia ho t đ ng đ u th u
Tùy theo m c đ vi ph m mà áp d ng hình th c c m tham gia ho t đ ng đ u th u, c th như
sau:
1. C m tham gia ho t đ ng đ u th u t 6 tháng đ n 1 năm đ i v i m t trong các hành vi vi ph m
sau đây:
a) Vi ph m quy đ nh t i kho n 4 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u;
b) Vi ph m quy đ nh t i kho n 5 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u, c th như sau:
T ch c, cá nhân l p, th m đ nh, phê duy t h sơ m i th u đ i v i gói th u mua s m hàng hóa,
xây l p, gói th u l a ch n t ng th u xây d ng trong đó nêu yêu c u v nhãn hi u, xu t x hàng
hóa c th trong h sơ m i th u.
c) Cá nhân thu c ch đ u tư, bên m i th u, t chuyên gia đ u th u, tư v n đ u th u, cơ quan, t
ch c th m đ nh đ u th u vi ph m quy đ nh t i kho n 9 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u;
d) Vi ph m quy đ nh t i kho n 6 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u;
đ) Vi ph m quy đ nh t i kho n 7 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u, c th như sau:
Ngư i có th m quy n cho phép chia d án thành các gói th u trái v i quy đ nh t i kho n 4 Đi u
6 c a Lu t Đ u th u đ th c hi n ch đ nh th u ho c t o cơ h i cho s ít nhà th u tham d th u.
e) Vi ph m quy đ nh t i kho n 8 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u, c th như sau:
Ch đ u tư, bên m i th u ch p nh n và đ ngh trúng th u đ i v i nhà th u tham gia đ u th u
cung c p hàng hóa, xây l p cho gói th u thu c d án mà nhà th u này trư c đó đã cung c p
d ch v tư v n, tr trư ng h p đ i v i: gói th u EPC, gói th u l a ch n t ng th u thi t k và thi
công, t ng th u chìa khóa trao tay.
g) Vi ph m quy đ nh t i kho n 10 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u, c th như sau:
Cá nhân tr c ti p tham gia t ch c đ u th u, đánh giá h sơ d th u thu c ch đ u tư, bên m i
th u, thành viên t chuyên gia đ u th u, tư v n đ u th u, cá nhân tr c ti p tham gia th m đ nh
k t qu l a ch n nhà th u thu c cơ quan, t ch c th m đ nh và ngư i ký quy t đ nh v k t qu
l a ch n nhà th u không rút kh i công vi c đư c phân công khi ngư i ký đơn d th u là ngư i
thân c a mình (cha m đ , cha m v ho c cha m ch ng, v ho c ch ng, con đ , con nuôi, con
dâu, con r , anh ch em ru t).
h) Vi ph m quy đ nh t i kho n 11 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u, c th như sau:
T ch c, cá nhân thu c bên m i th u, ch đ u tư, Kho b c Nhà nư c, cơ quan qu n lý tài chính,
ngân hàng, cơ quan nghi m thu gây khó khăn trong th t c c p phát, thanh quy t toán theo h p
đ ng đã ký gi a ch đ u tư và nhà th u.
i) Vi ph m quy đ nh t i kho n 13 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u, c th như sau:
- Cá nhân ký đơn d th u đ i v i các gói th u thu c d án do cơ quan, t ch c mà mình đã
công tác trư c đó trong th i h n 1 năm, k t khi nh n đư c quy t đ nh thôi công tác t i cơ
quan, t ch c đó;
- Quy t đ nh trúng th u đ i v i nhà th u mà ngư i ký đơn d th u tham gia đ u th u gói th u
thu c d án c a cơ quan, t ch c mà ngư i đó v a nh n đư c quy t đ nh thôi công tác chưa
đư c 1 năm.
k) Vi ph m quy đ nh t i kho n 16 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u, c th như sau:
Phê duy t hình th c l a ch n nhà th u trong k ho ch đ u th u không ph i là hình th c đ u
th u r ng rãi khi không b o đ m đ đi u ki n theo quy đ nh t Đi u 19 đ n Đi u 24 c a Lu t Đ u
th u và Đi u 100, Đi u 101 c a Lu t Xây d ng và các đi u ki n quy đ nh t i Ngh đ nh này.
l) Vi ph m quy đ nh t i kho n 17 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u, c th như sau:
Ngư i có th m quy n phê duy t k ho ch đ u th u đ cho phép t ch c l a ch n nhà th u khi
ngu n v n đ th c hi n gói th u chưa đư c xác đ nh.
m) Vi ph m quy đ nh t i kho n 3 Đi u 2 c a Lu t s a đ i, c th như sau:
- T ch c, cá nhân thu c bên m i th u không bán h sơ m i th u cho nhà th u ho c th c hi n
b t kỳ hành vi nào làm h n ch nhà th u mua h sơ m i th u theo th i gian đư c xác đ nh t i
thông báo m i th u, thư m i th u;
- T ch c, cá nhân thu c bên m i th u không phát hành ho c th c hi n b t kỳ hành vi nào làm
h n ch vi c phát hành h sơ m i quan tâm, h sơ m i sơ tuy n, h sơ yêu c u cho nhà th u
theo th i gian đư c xác đ nh t i thông báo m i n p h sơ quan tâm, thông báo m i sơ tuy n,
thông báo m i chào hàng.
2. C m tham gia ho t đ ng đ u th u t 1 năm đ n 3 năm đ i v i m t trong các hành vi sau đây:
a) Vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u, c th như sau:
- Cá nhân s d ng quy n, nh hư ng c a mình bu c ch đ u tư, bên m i th u, t ch c chuyên
gia đ u th u, tư v n đ u th u, cơ quan, t ch c th m đ nh k t qu l a ch n nhà th u đ xu t
nhà th u trúng th u không phù h p v i yêu c u c a h sơ m i th u, h sơ yêu c u và tiêu chu n
đánh giá đã nêu trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u;
- Cá nhân tr c ti p đánh giá h sơ d th u, h sơ đ xu t, th m đ nh k t qu l a ch n nhà th u
c ý báo cáo sai ho c không trung th c v các thông tin làm sai l ch k t qu l a ch n nhà th u,
ký k t, th c hi n h p đ ng;
- Nhà th u c ý cung c p các thông tin không trung th c trong h sơ d th u, h sơ đ xu t làm
sai l ch k t qu l a ch n nhà th u, ký k t, th c hi n h p đ ng.
b) Vi ph m quy đ nh t i kho n 14 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u, c th như sau:
- Nhà th u s d ng tên, ch ký, con d u c a mình nh m h p pháp hóa h sơ d th u c a mình
tham gia đ u th u hình th c nh m ph c v cho m t nhà th u khác trúng th u;
- Nhà th u cho nhà th u khác s d ng tên, ch ký, con d u c a mình; nhà th u s d ng tên, ch
ký, con d u c a nhà th u khác đ t o thành m t liên danh tham gia đ u th u, sau khi trúng th u
thì không th c hi n theo văn b n th a thu n liên danh; tr trư ng h p h p đ ng có quy đ nh
khác;
- Nhà th u chuy n như ng cho nhà th u khác trên 10% giá tr ph i th c hi n (sau khi tr ph n
công vi c thu c trách nhi m c a nhà th u ph ) nêu trong h p đ ng đã ký;
- Ch đ u tư, tư v n giám sát ch p thu n đ nhà th u chuy n như ng công vi c thu c trách
nhi m th c hi n c a nhà th u, tr ph n công vi c thu c trách nhi m c a nhà th u ph đã kê khai
trong h p đ ng.
c) Vi ph m quy đ nh t i kho n 15 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u;
d) Vi ph m quy đ nh t i kho n 3 Đi u 2 c a Lu t s a đ i, c th như sau:
- T ch c, cá nhân không quy đ nh trong h sơ m i th u, h p đ ng v vi c c m nhà th u s
d ng ngư i nư c ngoài khi ngư i nư c ngoài không đ đi u ki n làm vi c t i Vi t Nam theo quy
đ nh c a pháp lu t Vi t Nam;
- T ch c, cá nhân không quy đ nh trong h sơ m i th u, h p đ ng v vi c c m s d ng lao
đ ng nư c ngoài khi lao đ ng trong nư c đáp ng yêu c u c a gói th u ho c c tình quy đ nh
tiêu chu n đánh giá v năng l c, kinh nghi m nhà th u ho c các tiêu chu n đánh giá khác cao
hơn so v i nhu c u th c t c a gói th u đ nhà th u trong nư c không đáp ng đư c;
- Nhà th u trúng th u, t ch c, cá nhân thu c ch đ u tư s d ng ngư i nư c ngoài đ th c
hi n h p đ ng khi nư c ngoài không đ đi u ki n làm vi c t i Vi t Nam theo quy đ nh c a pháp
lu t Vi t Nam.
3. C m tham gia ho t đ ng đ u th u t 3 năm đ n 5 năm đ i v i m t trong các hành vi sau đây:
a) Vi ph m quy đ nh t i kho n 1 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u;
b) Vi ph m quy đ nh t i kho n 3 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u;
c) Vi ph m quy đ nh t i kho n 12 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u.
4. T ch c, cá nhân có ba hành vi vi ph m b c nh cáo s b c m tham gia ho t đ ng đ u th u
theo quy đ nh t i kho n 21 Đi u 2 c a Lu t s a đ i trong 6 tháng; ng v i m i m t hành vi vi
ph m b x lý c nh cáo tăng thêm thì b c m tham gia ho t đ ng đ u th u thêm 3 tháng nhưng
không quá 3 năm.
Đi u 66. H y, đình ch , không công nh n k t qu l a ch n nhà th u
1. H y, đình ch ho c không công nh n k t qu l a ch n nhà th u là bi n pháp c a ngư i có
th m quy n đ x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v đ u th u và các quy đ nh khác c a pháp
lu t liên quan c a ch đ u tư, bên m i th u, nhà th u ho c t ch c, cá nhân khác tham gia ho t
đ ng đ u th u.
2. H y đ u th u
Ngoài các quy đ nh t i kho n 1 Đi u 43 c a Lu t Đ u th u, h y đ u th u đư c áp d ng đ i v i
các trư ng h p sau:
a) H sơ m i th u, h sơ yêu c u không tuân th quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u ho c pháp
lu t khác có liên quan d n đ n không l a ch n đư c nhà th u trúng th u ho c nhà th u trúng
th u không đáp ng yêu c u c a gói th u;
b) Có b ng ch ng cho th y có s thông đ ng gi a các bên trong đ u th u: ch đ u tư, bên m i
th u, cơ quan, t ch c th m đ nh và nhà th u gây thi t h i l i ích c a Nhà nư c.
3. Đình ch ho c không công nh n k t qu l a ch n nhà th u
Đình ch ho c không công nh n k t qu l a ch n nhà th u đư c áp d ng khi có b ng ch ng cho
th y t ch c, cá nhân tham gia đ u th u có hành vi vi ph m pháp lu t v đ u th u ho c các quy
đ nh khác c a pháp lu t có liên quan d n đ n không đ m b o m c tiêu c a công tác đ u th u,
làm sai l ch k t qu l a ch n nhà th u.
Bi n pháp đình ch đư c áp d ng đ kh c ph c ngay vi ph m đã x y ra và đư c th c hi n đ n
trư c khi phê duy t k t qu l a ch n nhà th u. Bi n pháp không công nh n k t qu l a ch n
nhà th u đư c th c hi n t ngày phê duy t k t qu l a ch n nhà th u đ n trư c khi ký k t h p
đ ng.
Trong văn b n đình ch , không công nh n k t qu l a ch n nhà th u ph i nêu rõ lý do, n i dung,
bi n pháp và th i gian đ kh c ph c vi ph m v đ u th u.
Chương 12.
CÁC V N Đ KHÁC
Đi u 67. M u tài li u đ u th u
1. M u tài li u đ u th u bao g m m u k ho ch đ u th u; m u h sơ m i sơ tuy n đ i v i gói
th u xây l p; m u h sơ m i th u và m u báo cáo đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u d ch
v tư v n, mua s m hàng hóa, xây l p; m u báo cáo th m đ nh k t qu đ u th u và các m u
khác.
2. B K ho ch và Đ u tư ch u trách nhi m ban hành m u tài li u đ u th u.
Đi u 68. B o hành
1. Nhà th u có trách nhi m b o hành đ i v i công trình trong trư ng h p h p đ ng gi a ch đ u
tư và nhà th u có n i dung v xây d ng, có trách nhi m b o hành hàng hóa trong trư ng h p
h p đ ng gi a ch đ u tư và nhà th u có n i dung v mua s m hàng hóa theo quy đ nh hi n
hành c a pháp lu t.
2. N i dung công vi c b o hành, th i h n b o hành, chi phí liên quan và trách nhi m c a các bên
(gi a ch đ u tư và nhà th u) ph i đư c th hi n trong h p đ ng.
Đi u 69. T ch c đ u th u chuyên nghi p
T ch c đ u th u chuyên nghi p theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 9 c a Lu t Đ u th u là t ch c
đư c thành l p và ho t đ ng theo pháp lu t v doanh nghi p, pháp lu t v đ u th u và pháp lu t
liên quan.
Đi u 70. X lý tình hu ng trong đ u th u
X lý tình hu ng trong đ u th u quy đ nh t i Đi u 70 c a Lu t Đ u th u đư c th c hi n như sau:
1. Trư ng h p có lý do c n đi u ch nh giá gói th u ho c n i dung gói th u, ch đ u tư ph i ti n
hành th t c đi u ch nh k ho ch đ u th u theo các quy đ nh c a pháp lu t trư c th i đi m m
th u, tr trư ng h p quy đ nh t i kho n 2 và kho n 6 Đi u này.
2. Trư ng h p d toán c a gói th u (không bao g m d phòng) đư c duy t th p hơn ho c cao
hơn giá gói th u đã duy t thì d toán này s thay th giá gói th u đ làm cơ s xem xét k t qu
l a ch n nhà th u mà không ph i làm th t c đi u ch nh giá gói th u trong k ho ch đ u th u đã
duy t.
Trư ng h p d toán c a gói th u do ch đ u tư phê duy t cao hơn giá gói th u đã đư c ngư i
có th m quy n phê duy t trong k ho ch đ u th u thì ch đ u tư b o đ m t ng giá tr cao hơn đó
n m trong t ng m c đ u tư c a d án đư c duy t. Trư ng h p d toán cao hơn giá gói th u
d n đ n hình th c l a ch n nhà th u đư c phê duy t trong k ho ch đ u th u không còn phù
h p theo quy đ nh c a Lu t Đ u th u, Lu t s a đ i thì ch đ u tư xem xét, quy t đ nh chuy n đ i
hình th c l a ch n nhà th u cho phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u.
Trư ng h p vư t t ng m c đ u tư ph i th c hi n đi u ch nh t ng m c đ u tư theo quy đ nh c a
pháp lu t.
3. Trư ng h p t i th i đi m đóng th u, đóng sơ tuy n, h t h n n p h sơ quan tâm, h t h n n p
h sơ đ xu t đ i v i chào hàng c nh tranh có ít hơn 3 nhà th u n p h sơ thì bên m i th u ph i
báo cáo ngay (tr c ti p, b ng đi n tho i, thư đi n t , fax ho c b ng văn b n) đ n ch đ u tư đ
xem xét, gi i quy t trong th i h n không quá 4 gi theo m t trong hai cách sau đây:
a) Cho phép gia h n th i đi m đóng th u, đóng sơ tuy n, th i h n n p h sơ quan tâm và n p
h sơ đ xu t nh m tăng thêm s lư ng nhà th u n p h sơ;
b) Cho phép m ngay h sơ đ ti n hành đánh giá.
Trư ng h p gia h n th i gian thì ph i quy đ nh rõ th i đi m đóng th u, th i đi m đóng sơ tuy n,
th i h n n p h sơ quan tâm và n p h sơ đ xu t m i và các th i h n tương ng đ nhà th u
có đ th i gian s a đ i ho c b sung h sơ đã n p theo yêu c u m i.
Trư ng h p báo cáo b ng đi n tho i ho c tr c ti p thì sau đó bên m i th u hoàn t t th t c
b ng văn b n trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày đóng th u, ngày đóng sơ tuy n,
ngày h t h n n p h sơ quan tâm ho c h sơ đ xu t.
4. Trư ng h p gói th u đư c chia thành nhi u ph n thì trong h sơ m i th u c n nêu rõ đi u
ki n chào th u, bi n pháp và giá tr b o đ m d th u cho t ng ph n ho c nhi u ph n và phương
pháp đánh giá đ i v i t ng ph n ho c nhi u ph n đ các nhà th u tính toán phương án chào
th u theo kh năng c a mình.
Vi c đánh giá h sơ d th u và xét duy t trúng th u s đư c th c hi n trên cơ s b o đ m
nguyên t c t ng giá đánh giá c a gói th u là th p nh t và giá trúng th u c a c gói th u không
vư t giá gói th u đư c duy t mà không so sánh v i ư c tính chi phí c a t ng ph n.
Trư ng h p có m t ph n ho c nhi u ph n thu c gói th u không có nhà th u tham gia đ u th u
ho c không có nhà th u đáp ng yêu c u v m t k thu t, ch đ u tư báo cáo ngư i có th m
quy n đ đi u ch nh k ho ch đ u th u c a gói th u theo hư ng tách các ph n đó thành gói th u
riêng v i giá gói th u là t ng chi phí ư c tính tương ng c a các ph n; vi c l a ch n nhà th u
đ i v i các ph n công vi c có nhà th u tham gia và đư c đánh giá đáp ng yêu c u v m t k
thu t v n ph i b o đ m nguyên t c t ng giá đánh giá c a các ph n là th p nh t và giá trúng th u
c a các ph n này không vư t t ng chi phí ư c tính c a các ph n đó mà không so sánh v i ư c
tính chi phí c a t ng ph n.
5. Trư ng h p h sơ d th u có đơn giá khác thư ng mà gây b t l i cho ch đ u tư thì bên m i
th u yêu c u nhà th u gi i thích, làm rõ b ng văn b n v nh ng đơn giá khác thư ng đó. N u s
gi i thích c a nhà th u không đ rõ, không có tính thuy t ph c thì đây là sai l ch và th c hi n
hi u ch nh sai l ch theo quy đ nh như đ i v i n i dung chào th a ho c thi u c a h sơ d th u
so v i yêu c u c a h sơ m i th u theo quy đ nh t i Đi u 30 Ngh đ nh này.
6. Đ i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p, gói th u l a ch n t ng th u (tr gói th u l a
ch n t ng th u thi t k ), trư ng h p giá d th u sau s a l i, hi u ch nh sai l ch c a các nhà
th u đ u vư t giá gói th u đã duy t thì ch đ u tư xem xét x lý theo m t trong các gi i pháp
sau đây:
a) Cho phép các nhà th u này đư c chào l i giá d th u;
b) Cho phép đ ng th i v i vi c chào l i giá d th u s xem xét l i giá gói th u, n i dung h sơ
m i th u đã duy t, n u c n thi t.
Trư ng h p cho phép các nhà th u đư c chào l i giá d th u thì c n quy đ nh rõ th i gian
chu n b và n p h sơ chào l i giá (trong th i h n t i đa là 10 ngày) cũng như quy đ nh rõ vi c
m các h sơ chào l i giá như quy trình m th u theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 28 Ngh đ nh
này. Trư ng h p c n đi u ch nh giá gói th u trong k ho ch đ u th u đã duy t thì ngư i có th m
quy n có trách nhi m phê duy t đi u ch nh trong th i gian t i đa là 10 ngày (song ph i b o đ m
trư c th i đi m h t h n n p h sơ chào l i giá) k t ngày nh n đư c báo cáo c a ch đ u tư.
c) Cho phép m i nhà th u có giá đánh giá th p nh t vào đàm phán v giá nhưng ph i b o đ m
giá sau đàm phán không đư c vư t giá d th u sau s a l i, hi u ch nh sai l ch th p nh t.
Trư ng h p c n đi u ch nh giá gói th u trong k ho ch đ u th u đã duy t thì ngư i có th m
quy n có trách nhi m phê duy t đi u ch nh trong th i gian t i đa là 10 ngày, k t ngày nh n
đư c báo cáo c a ch đ u tư. Trư ng h p đàm phán không thành công thì m i nhà th u có giá
đánh giá th p ti p theo vào đàm phán.
Ch đ u tư ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu đàm phán c a mình trên cơ s b o đ m
các đi u ki n sau:
- Gói th u đó đư c th c hi n theo hình th c đ u th u r ng rãi;
- Quá trình t ch c đ u th u đư c ti n hành đúng quy trình và b o đ m tính c nh tranh, minh
b ch, công b ng;
- Không làm vư t t ng m c đ u tư đã đư c phê duy t, hi u qu c a d án v n đư c b o đ m.
7. Trư ng h p ch có m t h sơ d th u vư t qua bư c đánh giá v m t k thu t thì không c n
xác đ nh đi m t ng h p (đ i v i gói th u d ch v tư v n không yêu c u k thu t cao), không c n
xác đ nh giá đánh giá (đ i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p và gói th u l a ch n t ng
th u xây d ng, tr gói th u l a ch n t ng th u thi t k ) mà ch xác đ nh giá đ ngh trúng th u đ
có cơ s xem xét k t qu trúng th u. Đ i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p, gói th u l a
ch n t ng th u (tr gói th u l a ch n t ng th u thi t k ), trư ng h p giá đ ngh trúng th u c a
nhà th u vư t giá gói th u đư c duy t thì x lý theo quy đ nh t i kho n 6 Đi u này.
8. Trư ng h p có hai h sơ d th u có k t qu đánh giá t t nh t, ngang nhau (v s đi m ho c
giá đánh giá) thì s xem xét trao th u cho nhà th u có giá đ ngh trúng th u th p hơn đ i v i gói
th u mua s m hàng hóa, xây l p ho c cho nhà th u có đi m k thu t cao hơn đ i v i gói th u
d ch v tư v n không yêu c u k thu t cao, tr các trư ng h p ưu đãi theo quy đ nh t i kho n 2
Đi u 4 Ngh đ nh này.
9. Trong quá trình thương th o, hoàn thi n h p đ ng, trư ng h p th y c n thi t b sung kh i
lư ng công vi c h p lý ngoài ph m vi công vi c trong h sơ m i th u nhưng d n đ n giá ký h p
đ ng vư t giá trúng th u thì bên m i th u báo cáo ch đ u tư xem xét, quy t đ nh nhưng đ m
b o giá ký h p đ ng không vư t giá gói th u, d toán đư c duy t. Trư ng h p vư t giá gói
th u, d toán đư c duy t mà không d n đ n làm tăng t ng m c đ u tư, ch đ u tư xem xét,
quy t đ nh mà không ph i làm th t c đi u ch nh giá gói th u trong k ho ch đ u th u đã duy t.
10. Trư ng h p giá đ ngh trúng th u do bên m i th u đ ngh th p b t thư ng ho c th p dư i
năm mươi ph n trăm (50%) giá gói th u, ho c d toán đư c duy t thì trư c khi phê duy t k t
qu đ u th u, ch đ u tư có th đưa ra các bi n pháp phù h p như thành l p t th m đ nh liên
ngành đ th m đ nh k hơn v h sơ d th u c a nhà th u ho c đưa ra các bi n pháp phù h p
trong h p đ ng đ b o đ m tính kh thi cho vi c th c hi n.
11. Trư ng h p th c hi n sơ tuy n, l a ch n danh sách nhà th u đ m i tham gia đ u th u mà
có ít hơn 3 nhà th u đáp ng yêu c u thì ch đ u tư căn c đi u ki n c th c a gói th u x lý
theo m t trong hai cách sau đây:
a) Ti n hành sơ tuy n b sung, l a ch n b sung nhà th u vào danh sách ng n. Trong trư ng
h p này, nhà th u đã đư c đánh giá đáp ng đư c b o lưu k t qu đánh giá mà không ph i làm
l i h sơ d sơ tuy n, h sơ quan tâm nhưng bên m i th u ph i đ ngh các nhà th u này c p
nh t thông tin v năng l c và kinh nghi m;
b) Cho phép phát hành ngay h sơ m i th u cho nhà th u trong danh sách ng n.
12. Trư ng h p trong h sơ m i th u quy đ nh nhà th u đư c đ xu t bi n pháp thi công khác
v i bi n pháp thi công nêu trong h sơ m i th u, ph n sai khác gi a kh i lư ng công vi c theo
bi n pháp thi công nêu trong h sơ m i th u và kh i lư ng công vi c theo bi n pháp thi công do
nhà th u đ xu t s không b hi u ch nh theo quy đ nh t i Đi u 30 Ngh đ nh này. Ph n sai khác
này cũng không b tính vào sai l ch đ lo i b h sơ d th u theo quy đ nh t i Đi u 45 c a Lu t
Đ u th u.
13. Trư ng h p nhà th u có thư gi m giá, vi c s a l i và hi u ch nh sai l ch đư c th c hi n trên
cơ s giá d th u chưa tr đi giá tr gi m giá. Trong trư ng h p đó, vi c xác đ nh giá tr tuy t đ i
c a l i s h c ho c sai l ch đư c tính trên cơ s giá d th u ghi trong hóa đơn.
14. Khi phê duy t danh sách nhà th u đư c m i tham gia đ u th u h n ch , trư ng h p có 1
ho c 2 nhà th u, ch đ u tư báo cáo ngư i có th m quy n xem xét, quy t đ nh cho phép ti p t c
t ch c đ u th u h n ch ho c áp d ng hình th c l a ch n khác. Trư ng h p có 3 ho c 4 nhà
th u thì ch đ u tư xem xét cho phép phát hành h sơ m i th u ngay cho các nhà th u trong
danh sách ng n ho c gia h n th i gian đ xác đ nh thêm nhà th u đưa vào danh sách ng n.
Ngoài các trư ng h p nêu trên, khi phát sinh tình hu ng thì bên m i th u báo cáo ch đ u tư
xem xét, quy t đ nh.
Đi u 71. H sơ trình duy t k t qu l a ch n nhà th u
Trên cơ s h sơ trình duy t v k t qu l a ch n nhà th u c a bên m i th u, ch đ u tư xem
xét, quy t đ nh k t qu l a ch n nhà th u. H sơ trình duy t k t qu l a ch n nhà th u bao g m
báo cáo k t qu l a ch n nhà th u và các tài li u liên quan.
1. Báo cáo k t qu l a ch n nhà th u bao g m:
a) Cơ s pháp lý c a vi c th c hi n l a ch n nhà th u;
b) N i dung c a gói th u;
c) Quá trình t ch c l a ch n và đánh giá h sơ d th u ho c h sơ đ xu t c a nhà th u;
d) Đ ngh v k t qu l a ch n nhà th u bao g m:
- Tên nhà th u đư c đ ngh l a ch n (k c tên nhà th u ph n u c n thi t). Trư ng h p là nhà
th u liên danh ph i nêu tên t t c thành viên trong liên danh;
- Giá đ ngh trúng th u ho c giá đ ngh th c hi n gói th u (bao g m thu n u có);
- Hình th c h p đ ng;
- Th i gian th c hi n h p đ ng.
Trư ng h p không l a ch n đư c nhà th u thì ph i nêu phương án x lý ti p theo.
2. Tài li u liên quan g m:
a) B n ch p quy t đ nh đ u tư và các tài li u đ ra quy t đ nh đ u tư; Gi y ch ng nh n đăng ký
kinh doanh, Gi y ch ng nh n đ u tư ho c quy t đ nh thành l p, đi u ư c ho c th a thu n qu c
t (n u có); k ho ch đ u th u;
b) H sơ m i th u, h sơ yêu c u;
c) Quy t đ nh thành l p t chuyên gia đ u th u, h p đ ng thuê tư v n đ u th u, t ch c đ u th u
chuyên nghi p;
d) D án nhà th u n p h sơ d th u, h sơ đ xu t, biên b n m th u;
đ) Các h sơ d th u, h sơ đ xu t và các tài li u làm rõ, s a đ i, b sung liên quan;
e) Báo cáo đánh giá h sơ d th u, h sơ đ xu t c a t chuyên gia đ u th u, tư v n đ u th u,
t ch c đ u th u chuyên nghi p;
g) Văn b n phê duy t các n i dung c a quá trình th c hi n l a ch n nhà th u theo quy đ nh;
h) Biên b n đàm phán h p đ ng đ i v i gói th u d ch v tư v n;
i) Ý ki n v k t qu l a ch n nhà th u c a t ch c tài tr nư c ngoài (n u có);
k) Các tài li u khác liên quan.
Đi u 72. Th m đ nh h sơ m i th u, h sơ yêu c u và k t qu l a ch n nhà th u
1. Th m đ nh h sơ m i th u, h sơ yêu c u
a) N i dung th m đ nh bao g m:
- Ki m tra các tài li u là căn c đ l p h sơ m i th u, h sơ yêu c u;
- Ki m tra n i dung c a h sơ m i th u, h sơ yêu c u;
- Phát hi n nh ng n i dung còn thi u, chưa rõ, không phù h p c a h sơ m i th u, h sơ yêu
c u v i m c tiêu, ph m vi công vi c và th i gian th c hi n d án, pháp lu t v đ u th u và pháp
lu t khác liên quan;
- Nh ng ý ki n khác nhau (n u có) gi a t ch c, cá nhân tham gia l p h sơ m i th u, h sơ yêu
c u;
- N i dung khác n u có.
b) Báo cáo th m đ nh bao g m nh ng n i dung sau đây:
- Khái quát v d án và gói th u: n i dung chính c a d án và gói th u, cơ s pháp lý đ l p h
sơ m i th u, h sơ yêu c u;
- Tóm t t n i dung chính c a gói th u;
- Nh n xét v m t pháp lý, v n i dung còn t n t i c a h sơ m i th u, h sơ yêu c u; ki n ngh
v các n i dung c n s a đ i đ phê duy t h sơ m i th u, h sơ yêu c u;
- N i dung khác n u có.
2. Th m đ nh k t qu l a ch n nhà th u
a) N i dung th m đ nh bao g m:
- Ki m tra các tài li u là căn c c a vi c t ch c l a ch n nhà th u;
- Ki m tra quy trình và th i gian liên quan t i vi c t ch c l a ch n nhà th u theo quy đ nh: th i
gian đăng t i thông tin đ u th u, phát hành h sơ m i th u, h sơ yêu c u, th i gian chu n b h
sơ d th u, h sơ đ xu t, th i đi m đóng th u, th i đi m m th u, th i gian đánh giá h sơ d
th u, h sơ đ xu t;
- Ki m tra n i dung đánh giá h sơ d th u, h sơ đ xu t: biên b n đánh giá và ý ki n nh n xét
đánh giá c a t ng chuyên gia, báo cáo t ng h p c a t chuyên gia đ u th u, đánh giá c a tư
v n đ u th u, t ch c đ u th u chuyên nghi p (n u có), s tuân th c a vi c đánh giá h sơ d
th u, h sơ đ xu t so v i yêu c u c a h sơ m i th u, h sơ yêu c u và tiêu chu n đánh giá
đư c duy t, m c đ chính xác c a vi c đánh giá;
- Phát hi n nh ng n i dung còn chưa rõ trong h sơ trình duy t k t qu l a ch n nhà th u;
- Nh ng ý ki n khác nhau (n u có) gi a các thành viên t chuyên gia đ u th u, gi a tư v n đ u
th u, t ch c đ u th u chuyên nghi p v i bên m i th u.
b) Báo cáo th m đ nh bao g m nh ng n i dung chính sau đây:
- Khái quát v d án và gói th u: n i dung chính c a d án và gói th u, cơ s pháp lý đ i v i
vi c t ch c l a ch n nhà th u;
- Tóm t t quá trình t ch c th c hi n và đ ngh c a cơ quan trình duy t v k t qu l a ch n nhà
th u;
- Nh n xét v m t pháp lý, v quá trình th c hi n, v đ ngh c a cơ quan trình duy t;
- Ý ki n v k t qu l a ch n nhà th u ho c bi n pháp gi i quy t đ i v i nh ng trư ng h p chưa
đ cơ s k t lu n v k t qu l a ch n nhà th u.
3. Báo cáo th m đ nh đư c g i đ ng th i cho bên m i th u.
Đi u 73. Qu n lý nhà th u nư c ngoài
1. Sau khi đư c l a ch n đ th c hi n các gói th u trên lãnh th Vi t Nam, nhà th u nư c ngoài
ph i tuân th các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam v nh p c nh, xu t c nh, nh p kh u, xu t
kh u hàng hóa, đăng ký t m trú, ch đ k toán, thu và các quy đ nh khác c a pháp lu t Vi t
Nam liên quan, tr trư ng h p có quy đ nh khác trong đi u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch
nghĩa Vi t Nam là thành viên ho c th a thu n qu c t mà cơ quan, t ch c có th m quy n c a
C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam đã ký k t.
2. Trong vòng 15 ngày, k t ngày h p đ ng ký k t v i nhà th u nư c ngoài có hi u l c, ch
đ u tư các d án có trách nhi m g i báo cáo b ng văn b n, b ng thư đi n t theo m u nêu t i
Ph l c III Ngh đ nh này v B K ho ch và Đ u tư đ ng th i g i B qu n lý ngành (đ i v i d
án thu c ph m vi qu n lý c a B ho c do B trư ng quy t đ nh đ u tư), B Xây d ng (đ i v i
các gói th u trong ho t đ ng xây d ng) và g i cho S K ho ch và Đ u tư đ a phương (đ i v i
d án thu c ph m vi qu n lý c a đ a phương) đ t ng h p và theo dõi.
Đi u 74. Ki m tra v đ u th u
1. B K ho ch và Đ u tư ch trì, t ch c ki m tra v đ u th u trên ph m vi c nư c. Các B , cơ
quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, đ a phương, y ban
nhân dân các c p ch đ o vi c ki m tra v đ u th u đ i v i các đơn v thu c ph m vi qu n lý c a
mình và các d án do mình quy t đ nh đ u tư. Đ i v i đ a phương, S K ho ch và Đ u tư ch u
trách nhi m giúp y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì, t ch c ki m
tra v đ u th u t i đ a phương mình.
2. Ki m tra đ u th u đư c ti n hành thư ng xuyên theo k ho ch ho c đ t xu t (khi có vư ng
m c, ki n ngh , đ ngh ) theo quy t đ nh c a ngư i có th m quy n c a cơ quan ki m tra.
3. N i dung ki m tra đ u th u bao g m:
a) Ki m tra ch ng ch đào t o, b i dư ng v đ u th u, ch ng ch liên quan đ n trình đ c a đ i
ngũ cán b , chuyên gia đ u th u và các văn b n pháp lý liên quan t i quá trình l a ch n nhà
th u;
b) Ki m tra vi c xây d ng và k ho ch đ u th u theo các n i dung sau đây:
- Cơ s pháp lý;
- N i dung c a k ho ch đ u th u, tính h p lý c a vi c phân chia các gói th u và hình th c l a
ch n nhà th u áp d ng cho các gói th u;
- Ti n đ th c hi n các gói th u theo k ho ch đ u th u đã duy t. Vi c đi u ch nh k ho ch đ u
th u (n u có) và lý do đi u ch nh;
- Vi c trình duy t và phê duy t k ho ch đ u th u.
c) Ki m tra vi c t ch c l a ch n nhà th u đ th c hi n các gói th u theo các n i dung sau đây:
- S tuân th theo cơ s pháp lý đư c duy t như k ho ch đ u th u, h sơ m i th u, h sơ yêu
c u;
- Trình t và th i gian th c hi n.
d) Phát hi n nh ng t n t i trong công tác đ u th u và đ xu t bi n pháp kh c ph c.
4. Sau khi k t thúc ki m tra, ph i có báo cáo k t qu ki m tra. Cơ quan ki m tra có trách nhi m
theo dõi vi c kh c ph c các t n t i đã nêu trong k t lu n báo cáo k t qu ki m tra.
5. N i dung báo cáo ki m tra bao g m:
a) Cơ s pháp lý;
b) K t qu ki m tra;
c) Nh n xét;
d) Ki n ngh .
Đi u 75. Giám sát ho t đ ng đ u th u c a c ng đ ng
Vi c giám sát ho t đ ng đ u th u c a c ng đ ng đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v
giám sát đ u tư c a c ng đ ng.
Chương 13.
ĐI U KHO N THI HÀNH
Đi u 76. Hư ng d n thi hành
1. Đ i v i h sơ m i th u, h sơ yêu c u, h sơ m i quan tâm, h sơ m i sơ tuy n đư c phát
hành trư c ngày 01 tháng 8 năm 2009 thì th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Đ u th u và Ngh
đ nh s 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph . Riêng v phân c p trách
nhi m trong đ u th u, th c hi n theo quy đ nh c a Lu t s a đ i t ngày 01 tháng 8 năm 2009.
Đ i v i h sơ m i th u, h sơ yêu c u, h sơ m i quan tâm, h sơ m i sơ tuy n đư c phát
hành t ngày 01 tháng 8 năm 2009 đ n trư c ngày Ngh đ nh này có hi u l c thi hành thì th c
hi n theo quy đ nh c a Lu t s a đ i, Lu t Đ u th u và Ngh đ nh s 58/2008/NĐ-CP ngày 05
tháng 5 năm 2008 c a Chính ph .
Đ i v i h sơ m i th u, h sơ yêu c u, h sơ m i quan tâm, h sơ m i sơ tuy n đư c phát
hành k t ngày Ngh đ nh này có hi u l c thi hành thì th c hi n theo Lu t Đ u th u, Lu t s a
đ i và Ngh đ nh này.
2. B K ho ch và Đ u tư hư ng d n th c hi n quy đ nh t i Đi u 5, Đi u 7, Đi u 34, Đi u 67 và
các n i dung c n thi t khác c a Ngh đ nh này đ đáp ng yêu c u qu n lý nhà nư c v đ u
th u.
3. B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng h th ng m ng
đ u th u qu c gia và l trình áp d ng; xây d ng cơ ch qu n lý, v n hành và hư ng d n th c
hi n đ u th u qua m ng.
4. B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 1 c a Lu t Đ u th u v d
án s d ng v n nhà nư c đ mua s m tài s n nh m duy trì ho t đ ng thư ng xuyên c a cơ
quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh
nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p, đơn v vũ trang nhân dân.
5. B Tài chính hư ng d n v các lo i chi phí liên quan đ n quá trình l a ch n nhà th u.
6. B Công thương hư ng d n th t c xu t, nh p kh u hàng hóa c a các nhà th u trúng th u.
7. B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan qu n
lý ngành liên quan đ ban hành quy đ nh v m c lương c a các lo i chuyên gia tư v n trong
nư c làm cơ s cho vi c xác đ nh giá tr h p đ ng tư v n và áp d ng hình th c h p đ ng theo
th i gian quy đ nh t i Đi u 51 c a Lu t Đ u th u và Đi u 50 Ngh đ nh này.
8. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban
nhân dân c p t nh trong ph m vi qu n lý c a mình hư ng d n chi ti t m t s n i dung c a Ngh
đ nh này (n u c n thi t) nhưng b o đ m không trái v i các quy đ nh c a Ngh đ nh này.
9. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan khác Trung ương, Ch t ch
y ban nhân dân các c p ch đ nh m t c p phó tr c ti p ch u trách nhi m v công tác đ u th u
trong ph m vi qu n lý c a ngành ho c đ a phương mình. Trong quá trình th c hi n Ngh đ nh
này, n u có nh ng phát sinh, vư ng m c c n báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh.
Đ nh kỳ hàng năm, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung
ương, y ban nhân dân c p t nh, các doanh nghi p do Th tư ng Chính ph quy t đ nh thành
l p ph i g i báo cáo tình hình th c hi n công tác đ u th u v B K ho ch và Đ u tư đ t ng
h p báo cáo Th tư ng Chính ph .
Đi u 77. Hi u l c thi hành
Ngh đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 12 năm 2009. K t ngày Ngh đ nh này
có hi u l c thi hành thì Ngh đ nh s 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph ,
Quy t đ nh s 49/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 h t hi u l c thi hành. Nh ng quy đ nh
trư c đây c a Chính ph , các B , cơ quan ngang B và các đ a phương trái v i quy đ nh c a
Lu t Đ u th u, Lu t Xây d ng, Lu t s a đ i và Ngh đ nh này đ u bãi b ./.


TM. CHÍNH PH
TH TƯ NG
Nơi nh n:
- Ban Bí thư Trung ương Đ ng;
- Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP;
- VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng;
- HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng;
Nguy n T n Dũng
- Văn phòng Ch t ch nư c;
- H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i;
- Văn phòng Qu c h i;
- Tòa án nhân dân t i cao;
- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
- Ki m toán Nhà nư c;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã h i;
- Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;
- UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam;
- Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ;
- Các T p đoàn kinh t , T ng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, C ng TTĐT, các V , C c, đơn v
tr c thu c, Công báo;
- Lưu Văn thư, KTN (5b).
PH L C I
M U T TRÌNH PHÊ DUY T K HO CH Đ U TH U
(Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 c a Chính ph )
[TÊN CƠ QUAN CÓ TH M QUY N] C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
[TÊN CƠ QUAN CH Đ U TƯ] Đ c l p – T do – H nh phúc
---------------- -------------------
S : /TTr- …….., ngày …. tháng …. năm …..


T TRÌNH
Phê duy t k ho ch đ u th u
[Ghi tên d án ho c tên gói th u]
Kính g i: [Ghi tên ngư i có th m quy n]
Căn c quy t đ nh đ u tư ho c quy t đ nh phê duy t d án [Ghi s quy t đ nh và ngày tháng
năm] c a [Ghi tên ngư i có th m quy n ho c ngư i quy t đ nh phê duy t d án] v vi c phê
duy t d án [Ghi tên d án đư c phê duy t],
Căn c ………[Ghi s , th i gian phê duy t và n i dung văn b n là căn c đ l p KHĐT].
[Ghi tên ch đ u tư] trình [Ghi tên ngư i có th m quy n] xem xét, phê duy t k ho ch đ u th u
trên cơ s nh ng n i dung dư i đây.
I. MÔ T TÓM T T D ÁN
Ph n này gi i thi u khái quát thông tin v d án như sau:
- Tên d án;
- T ng m c đ u tư ho c t ng v n đ u tư;
- Tên ch đ u tư ho c ch d án;
- Ngu n v n;
- Th i gian th c hi n d án;
- Đ a đi m, quy mô d án;
- Các thông tin khác (n u có).
II. PH N CÔNG VI C ĐÃ TH C HI N
Bi u 1. Ph n công vi c đã th c hi n
N i dung Giá tr th c hi n,
Đơn v Th i gian Văn b n
công vi c giá h p đ ng Hình th c
STT th c th c hi n phê duy t
ho c tên ho c giá trúng h p đ ng (1)
hi n h p đ ng (n u có)
gói th u th u
1
2

T ng c ng giá tr th c hi n, giá h p đ ng ho c giá trúng th u
Ghi chú: (1) Đ i v i các gói th u đã th c hi n trư c c n nêu tên văn b n phê duy t (phê duy t
k ho ch đ u th u, phê duy t k t qu l a ch n nhà th u).
III. PH N CÔNG VI C KHÔNG ÁP D NG ĐƯ C M T TRONG CÁC HÌNH TH C L A CH N
NHÀ TH U
Ph n này bao g m n i dung và giá tr các công vi c không th ti n hành l a ch n nhà th u theo
quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u như: chi phí cho ban qu n lý d án; chi phí đ n bù, gi i
phóng m t b ng (n u có); d phòng phí và nh ng kho n chi phí khác (n u có).
Bi u 2. Ph n công vi c không áp d ng đư c m t trong các hình th c l a ch n nhà th u
TT N i dung công vi c Đơn v th c hi n Giá tr th c hi n
1
2

T ng c ng giá tr th c hi n
IV. PH N CÔNG VI C THU C K HO CH Đ U TH U
1. Bi u k ho ch đ u th u
K ho ch đ u th u bao g m vi c xác đ nh s lư ng các gói th u và n i dung c a t ng gói th u.
K ho ch đ u th u đư c l p thành bi u như sau:
Bi u 3. T ng h p k ho ch đ u th u
Hình Th i Hình
Tên Giá Phương Th i gian
Ngu n th c l a gian l a th c
TT gói gói th c đ u th c hi n
v n ch n ch n h p
th u th u th u h p đ ng
nhà th u nhà th u đ ng
1
2

T ng c ng giá gói th u
2. Gi i trình n i dung k ho ch đ u th u
a) Tên gói th u và cơ s phân chia các gói th u
- Tên gói th u;
- Cơ s phân chia các gói th u.
Vi c phân chia d án thành các gói th u ph i căn c vào n i dung d án, tính ch t c a công
vi c, trình t th c hi n theo th i gian và theo các nguyên t c sau:
+ Đ m b o tính đ ng b v m t k thu t và công ngh c a d án, không đư c chia nh ng công
vi c c a d án thành các gói th u quá nh , làm m t s th ng nh t, đ ng b yêu c u v k thu t
và công ngh ;
+ Đ m b o ti n đ th c hi n d án;
+ Đ m b o quy mô h p lý (phù h p v i đi u ki n hoàn c nh c a d án, năng l c c a nhà th u
hi n t i và phù h p v i s phát tri n c a th trư ng trong nư c…);
+ M i gói th u ch có m t h sơ m i th u ho c m t h sơ yêu c u và đư c ti n hành t ch c l a
ch n nhà th u m t l n.
Vi c chia d án thành các gói th u trái v i quy đ nh đ th c hi n ch đ nh th u ho c t o cơ h i
cho s ít nhà th u tham gia là không phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u.
b) Giá gói th u;
c) Ngu n v n;
d) Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c đ u th u;
đ) Th i gian l a ch n nhà th u;
e) Hình th c h p đ ng;
g) Th i gian th c hi n h p đ ng.
V. PH N CÔNG VI C CHƯA Đ ĐI U KI N L P K HO CH Đ U TH U (N U CÓ)
VI. KI N NGH
Trên cơ s nh ng n i dung phân tích nêu trên, [Ghi tên ch đ u tư] đ ngh ngư i có th m
quy n xem xét, phê duy t k ho ch đ u th u [Ghi tên gói th u ho c tên d án].
Kính trình [Ghi tên ngư i có th m quy n] xem xét, quy t đ nh./.


[Đ I DI N H P PHÁP C A CH Đ U TƯ]
(Ghi tên, ch c danh, ký tên và đóng d u)
Nơi nh n:
- Như trên;
- [Ghi tên cơ quan/t ch c th m đ nh];
- ………..;
- Lưu VT.Ghi chú: đ i tư ng áp d ng M u T trình phê duy t k ho ch đ u th u là cơ quan, t ch c có
trách nhi m trình duy t k ho ch đ u th u đ i v i các d án đã đư c phê duy t thu c ph m vi
đi u ch nh c a Lu t Đ u th u. Trư ng h p gói th u d ch v tư v n đư c th c hi n trư c khi có
quy t đ nh phê duy t d án thì khi l p t trình phê duy t k ho ch đ u th u có th tham kh o
M u này.


PH L C II
M U THƯ M I TH U
(Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 c a Chính ph )
I. M U THƯ M I TH U GÓI TH U D CH V TƯ V N
(Áp d ng đ i v i đ u th u h n ch ho c đ u th u r ng rãi khi đã xác đ nh đư c danh sách nhà
th u tham gia đ u th u)
…….., ngày …. tháng …. năm …..
Kính g i: …………. [Ghi tên và đ a ch c a nhà th u]
[Ghi tên bên m i th u] chu n b t ch c đ u th u theo Lu t Đ u th u và Lu t s a đ i, b sung
m t s đi u c a các lu t liên quan đ n đ u tư xây d ng cơ b n gói th u [Ghi tên gói th u] thu c
d án [Ghi tên d án]. [Ghi tên bên m i th u] xin m i [Ghi tên nhà th u] tham gia đ u th u gói
th u nêu trên.
Nhà th u s đư c mua m t b h sơ m i th u v i giá là [Ghi giá tr b ng s , b ng ch và đ ng
ti n s d ng], t i [Ghi đ a ch bán h sơ m i th u].
Th i gian bán h sơ m i th u t …… gi , ngày ….. tháng …. năm ….. đ n trư c …… gi , ngày
….. tháng …. năm ….. [Ghi th i đi m đóng th u] (trong gi làm vi c hành chính).
H sơ d th u ph i đư c g i đ n [Ghi đ a ch nh n h sơ d th u] ch m nh t là ……gi (gi
Vi t Nam), ngày …..tháng ….năm….. [Ghi th i đi m đóng th u].
H sơ d th u s đư c m công khai vào ……gi (gi Vi t Nam) ngày ….. tháng …. năm …..
t i [Ghi đ a đi m m th u].
[Ghi tên bên m i th u] kính m i đ i di n [Ghi tên nhà th u] t i tham d l m th u vào th i gian
và đ a đi m nêu trên.
M i chi ti t xin liên h v i Bên m i th u theo đ a ch [Ghi đ a ch bên m i th u], s đi n tho i/s
fax/đ a ch e-mail [Ghi s đi n tho i/s fax/đ a ch e-mail c a Bên m i th u].


[Đ I DI N BÊN M I TH U]
(Ghi tên, ch c danh, ký tên và đóng d u)


II. M U THƯ M I TH U Đ I V I GÓI TH U MUA S M HÀNG HÓA, XÂY L P
(Áp d ng trong trư ng h p gói th u đã th c hi n sơ tuy n ho c đ u th u h n ch )
………., ngày…..tháng…. năm….
Kính g i: [Ghi tên và đ a ch c a nhà th u]
[Ghi tên Bên m i th u] chu n b t ch c đ u th u theo Lu t Đ u th u và Lu t s a đ i, b sung
m t s đi u c a các lu t liên quan đ n đ u tư xây d ng cơ b n gói th u [Ghi tên gói th u] thu c
d án [Ghi tên d án]. [Ghi tên Bên m i th u] xin m i [Ghi tên nhà th u] t i tham gia đ u th u gói
th u nêu trên.
Nhà th u s đư c mua m t b h sơ m i th u v i giá là …… [Ghi giá tr b ng s , b ng ch và
đ ng ti n s d ng], t i [Ghi đ a ch bán h sơ m i th u].
Th i gian bán h sơ m i th u t …… gi , ngày ….. tháng … năm ….. đ n trư c …… gi , ngày
….. tháng … năm ….. [Ghi th i đi m đóng th u] (trong gi làm vi c hành chính).
H sơ d th u ph i kèm theo b o đ m d th u tr giá [Ghi giá tr b ng s và b ng ch , đ ng ti n
s d ng, hình th c b o đ m], ch m nh t là …… gi (gi Vi t Nam), ngày …. tháng … năm …..
[Ghi th i đi m đóng th u].
H sơ d th u s đư c m công khai vào …… gi (gi Vi t Nam), ngày …..tháng ….năm…..,
t i [Ghi đ a đi m m th u].
[Ghi tên bên m i th u] kính m i đ i di n [Ghi tên nhà th u] t i tham d l m th u vào th i gian
và đ a đi m nêu trên.
M i chi ti t xin liên h v i Bên m i th u theo đ a ch [Ghi đ a ch bên m i th u], s đi n tho i/s
fax/đ a ch e-mail [Ghi s đi n tho i/s fax/đ a ch e-mail c a Bên m i th u].


[Đ I DI N BÊN M I TH U]
(Ghi tên, ch c danh, ký tên và đóng d u)


PH L C III
M U BÁO CÁO V THÔNG TIN C A NHÀ TH U NƯ C NGOÀI TRÚNG TH U T I VI T NAM
(Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 c a Chính ph )
[TÊN CƠ QUAN CH Đ U TƯ] C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
[Tên d án/Gói th u] Đ c l p – T do – H nh phúc
----------- -------------------
…….., ngày …. tháng …. năm …..
BÁO CÁO V THÔNG TIN
C A NHÀ TH U NƯ C NGOÀI TRÚNG TH U T I VI T NAM
Kính g i: B K ho ch và Đ u tư
Căn c h p đ ng đã ký gi a [Ghi tên ch đ u tư] và nhà th u [Ghi tên nhà th u nư c ngoài trúng
th u] đ th c hi n gói th u [Ghi tên gói th u] thu c d án [Ghi tên d án] th c hi n t i [Ghi đ a
đi m th c hi n gói th u] v i giá ký h p đ ng là [Ghi giá h p đ ng đã ký], [Ghi tên ch đ u tư]
báo cáo B K ho ch và Đ u tư m t s thông tin v nhà th u trúng th u như sau:
1. Tên h p đ ng [Ghi s h p đ ng, ngày ký]: ............................................................................
2. Tên nhà th u trúng th u: .......................................................................................................
3. Đ a ch đăng ký t i nư c ho c vùng lãnh th nơi nhà th u mang qu c t ch: ............................
..................................................................................................................................................
S đi n tho i: ....................................................Fax: ................................................................
E-mail: ..............................................................Website (n u có): ...........................................
4. Đ a ch chi nhánh ho c văn phòng đ i di n t i Vi t Nam (n u có): .........................................
..................................................................................................................................................
S đi n tho i: ....................................................Fax: ................................................................
E-mail: ...............................................................Website (n u có): ...........................................
5. Th i gian th c hi n gói th u: t ngày…….tháng ……năm ….đ n ngày…..tháng ….năm…….
[Ghi theo th i gian th c hi n gói th u trong h p đ ng đã ký].
6. T ng s cán b , chuyên gia đư c huy đ ng đ th c hi n gói th u:
Trong đó:
- T ng s cán b , chuyên gia Vi t Nam: …………… ngư i
- T ng s cán b , chuyên gia nư c ngoài: ……… ngư i
C v n trư ng: …….; giám đ c d án: ……; đ i trư ng: ……….; lao đ ng ph thông: ...............
..................................................................................................................................................
7. Tên, ngày tháng năm sinh, s h chi u c a các cán b ch ch t nh p c nh vào Vi t Nam đ
th c hi n gói th u, bao g m:
1) ...............................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................
3) ..............................................................................................................................................


[Đ I DI N H P PHÁP C A CH Đ U TƯ]
(Ghi tên, ch c danh, ký tên và đóng d u)
Nơi nh n:
- Như trên;
- B ….. (n u có);
- Lưu KH&ĐT t nh/thành ph …
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản