Nghị định 85/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: lawttnh1

Nghị định 85/2009/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 85/2009/NĐ-CP

 

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 85/2009/NĐ-CP Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2009 NGH Đ NH HƯ NG D N THI HÀNH LU T Đ U TH U VÀ L A CH N NHÀ TH U XÂY D NG THEO LU T XÂY D NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Đ u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i; Căn c Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a các lu t liên quan đ n đ u tư xây d ng cơ b n s 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 c a Qu c h i; Xét đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, B trư ng B Xây d ng, NGH Đ NH: Chương 1. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh 1. Ngh đ nh này hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 c a Qu c h i, Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a các lu t liên quan đ n đ u tư xây d ng cơ b n s 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 c a Qu c h i (sau đây g i t t là Lu t s a đ i) và hư ng d n thi hành vi c l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i. 2. Vi c l a ch n nhà th u đ i v i các gói th u thu c d án s d ng v n ODA th c hi n theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 3 c a Lu t Đ u th u. Th t c trình, th m đ nh và phê duy t các n i dung trong quá trình l a ch n nhà th u th c hi n theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Ngh đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. S d ng v n nhà nư c theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 1 c a Lu t Đ u th u bao g m vi c chi tiêu theo các hình th c mua, thuê, thuê mua. Vi c xác đ nh ph n v n nhà nư c tham gia t 30% tr lên trong t ng m c đ u tư ho c t ng v n đ u tư c a d án đã phê duy t, đư c tính theo t ng d án c th , không xác đ nh theo t l ph n v n nhà nư c đóng góp trong t ng v n đăng ký c a doanh nghi p. 2. H sơ yêu c u là toàn b tài li u s d ng cho hình th c ch đ nh th u, chào hàng c nh tranh, mua s m tr c ti p, l a ch n nhà th u trong trư ng h p đ c bi t bao g m các yêu c u cho m t gói th u làm căn c pháp lý đ nhà th u chu n b h sơ đ xu t và đ bên m i th u đánh giá h sơ đ xu t nh m l a ch n nhà th u đáp ng các yêu c u c a h sơ yêu c u; là căn c cho vi c thương th o, hoàn thi n và ký k t h p đ ng. Ch đ u tư ch u trách nhi m quy t đ nh n i dung c a h sơ yêu c u. 3. H sơ đ xu t là toàn b tài li u do nhà th u chu n b và n p theo yêu c u c a h sơ yêu c u; đ i v i hình th c chào hàng c nh tranh thì h sơ đ xu t còn đư c g i là báo giá. 4. K t qu l a ch n nhà th u là k t qu đ u th u khi áp d ng hình th c đ u th u r ng rãi, đ u th u h n ch ho c k t qu l a ch n khi áp d ng các hình th c l a ch n khác.
 2. 5. Vi ph m pháp lu t v đ u th u là hành vi không th c hi n ho c th c hi n không đ y đ các quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u. 6. Tham gia đ u th u là vi c nhà th u tham gia các cu c đ u th u r ng rãi ho c h n ch . 7. Gói th u l a ch n t ng th u xây d ng bao g m vi c l a ch n t ng th u đ th c hi n gói th u thi t k (E); thi công (C); thi t k và thi công (EC); thi t k , cung c p thi t b , v t tư và xây l p (EPC); l p d án, thi t k , cung c p thi t b , v t tư và xây d ng (chìa khóa trao tay). 8. Th i gian có hi u l c c a h sơ d th u, h sơ đ xu t là s ngày đư c tính t ngày đóng th u, ngày h t h n n p h sơ đ xu t (tính t th i đi m đóng th u, th i đi m h t h n n p h sơ đ xu t đ n 24 gi c a ngày đó), đ n 24 gi c a ngày cu i cùng có hi u l c đư c quy đ nh trong h sơ m i th u, h sơ yêu c u. 9. Th i gian có hi u l c c a b o đ m d th u b ng th i gian có hi u l c c a h sơ d th u c ng thêm 30 ngày, là s ngày đư c tính t ngày đóng th u (tính t th i đi m đóng th u đ n 24 gi c a ngày đó), đ n 24 gi c a ngày cu i cùng có hi u l c đư c quy đ nh trong h sơ m i th u. 10. Danh sách ng n là danh sách các nhà th u đư c m i tham gia đ u th u đ i v i đ u th u h n ch , danh sách nhà th u trúng sơ tuy n và danh sách nhà th u có h sơ quan tâm đư c đánh giá đáp ng yêu c u c a h sơ m i quan tâm. 11. Báo cáo đ u tư, d án đ u tư xây d ng công trình trong ho t đ ng xây d ng đư c hi u tương ng là báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi. Đi u 3. B o đ m c nh tranh trong đ u th u N i dung v b o đ m c nh tranh và l trình áp d ng đư c th c hi n như sau: 1. Nhà th u tham gia đ u th u và nhà th u tư v n l p h sơ m i th u, đánh giá h sơ d th u; nhà th u th c hi n h p đ ng và nhà th u tư v n giám sát th c hi n h p đ ng đư c coi là đ c l p v i nhau v t ch c, không cùng ph thu c vào m t cơ quan qu n lý và đ c l p v i nhau v tài chính theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 2 c a Lu t s a đ i khi đáp ng đ các đi u ki n sau đây: a) Nhà th u là doanh nghi p ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p ho c không cùng thu c m t cơ quan, đơn v tr c ti p ra quy t đ nh thành l p; b) Không có c ph n ho c v n góp trên 30% c a nhau. 2. Ch đ u tư và nhà th u tham gia đ u th u gói th u thu c cùng m t d án đư c coi là đ c l p v i nhau v t ch c, không cùng ph thu c vào m t cơ quan qu n lý và đ c l p v i nhau v tài chính quy đ nh t i kho n 2 Đi u 2 c a Lu t s a đ i theo quy đ nh sau đây: a) Đ i v i nhà th u ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p: không có c ph n ho c v n góp trên 50% c a nhau; b) Đ i v i nhà th u là đơn v s nghi p: không cùng thu c m t cơ quan, đơn v tr c ti p ra quy t đ nh thành l p và ph i là đơn v t ch , t ch u trách nhi m v tài chính khi tham gia cung c p d ch v , hàng hóa; c) Đ i v i nhà th u là doanh nghi p nhà nư c thành l p theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003 thu c di n ph i chuy n đ i theo Lu t Doanh nghi p: không có c ph n ho c v n góp trên 50% c a nhau k t th i gian ph i hoàn thành vi c chuy n đ i theo quy t đ nh c a c p có th m quy n. Đ i v i nhà th u là doanh nghi p nhà nư c thu c lĩnh v c đ c thù, chuyên ngành đ c bi t mà Nhà nư c c n n m gi ph n v n chi ph i thì th c hi n theo quy đ nh c a Th tư ng Chính ph . Đi u 4. Ưu đãi trong đ u th u qu c t 1. Vi c ưu đãi trong đ u th u qu c t theo quy đ nh t i Đi u 14 c a Lu t Đ u th u đư c th c hi n như sau:
 3. a) Đ i v i gói th u d ch v tư v n: đi m t ng h p c a h sơ d th u c a nhà th u thu c đ i tư ng ưu đãi đư c c ng thêm 7,5% s đi m t ng h p c a nhà th u đó; trư ng h p gói th u d ch v tư v n có yêu c u k thu t cao thì đi m k thu t đư c c ng thêm 7,5% s đi m k thu t c a nhà th u đó; b) Đ i v i gói th u xây l p: giá đánh giá c a h sơ d th u c a nhà th u không th c đ i tư ng ưu đãi ph i c ng thêm m t kho n ti n b ng 7,5% giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch c a nhà th u đó; c) Đ i v i gói th u mua s m hàng hóa: giá đánh giá c a h sơ d th u c a nhà th u không thu c đ i tư ng ưu đãi ph i c ng thêm m t kho n ti n tương ng v i giá tr thu nh p kh u, phí và l phí liên quan đ n nh p kh u ph i n p theo quy đ nh c a pháp lu t nhưng không vư t quá 15% giá hàng hóa. Không áp d ng ưu đãi đ i v i các lo i hàng hóa ph i đóng thu nh p kh u, phí và l phí liên quan đ n nh p kh u theo quy đ nh; d) Đ i v i gói th u l a ch n t ng th u thi t k , vi c xác đ nh ưu đãi căn c quy đ nh t i đi m a kho n này. Đ i v i các gói th u l a ch n t ng th u xây d ng khác thì vi c xác đ nh ưu đãi căn c theo quy đ nh t i đi m b kho n này. 2. Trư ng h p các h sơ c a nhà th u nư c ngoài đư c x p h ng ngang nhau thì ưu tiên x p h ng cao hơn cho h sơ d th u đ xu t giá tr chi phí trong nư c cao hơn. Trư ng h p h sơ d th u c a nhà th u trong nư c và nhà th u nư c ngoài sau khi đã th c hi n vi c ưu đãi theo kho n 1 Đi u này đư c x p h ng ngang nhau thì ưu tiên x p h ng cao hơn cho h sơ d th u c a nhà th u trong nư c. Đi u 5. Đào t o, b i dư ng nghi p v v đ u th u 1. Đ i tư ng a) Cá nhân tr c ti p tham gia ho t đ ng đ u th u ph i có ch ng ch đào t o, b i dư ng nghi p v v đ u th u, tr các nhà th u; b) Cá nhân khác có nhu c u. 2. Đi u ki n đ các cơ s t ch c ho t đ ng đào t o, b i dư ng a) Có Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c Quy t đ nh thành l p đ i v i cơ s không có Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t. b) Có đ i ngũ gi ng viên v đ u th u đáp ng tiêu chu n theo quy đ nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c v đ u th u. 3. Đi u ki n c p ch ng ch v đ u th u a) Ch ng ch đư c c p cho các h c viên tham gia đ y đ các khóa h c v đ u th u và đ t yêu c u sau khi ki m tra, sát h ch; b) Khóa h c v đ u th u đ c p ch ng ch ph i đư c t ch c t 3 ngày tr lên. 4. Trách nhi m, nghĩa v c a các cơ s đào t o v đ u th u a) Ch u trách nhi m v ch t lư ng đào t o; cung c p thông tin v cơ s đào t o c a mình cho h th ng cơ s d li u theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u này; b) Th c hi n ho t đ ng đào t o, b i dư ng trên cơ s chương trình khung v đào t o đ u th u và c p ch ng ch đ u th u cho h c viên theo đúng quy đ nh; c) Lưu tr h sơ v các khóa đào t o, b i dư ng đ u th u mà mình t ch c theo quy đ nh; d) Đ nh kỳ hàng năm báo cáo B K ho ch và Đ u tư; B , ngành ho c đ a phương liên quan v tình hình ho t đ ng đào t o, b i dư ng đ u th u đ theo dõi, t ng h p. 5. T ch c và qu n lý ho t đ ng đào t o, b i dư ng nghi p v v đ u th u B K ho ch và Đ u tư có trách nhi m t ch c và qu n lý các ho t đ ng đào t o, b i dư ng nghi p v v đ u th u theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 68 c a Lu t Đ u th u, c th như sau:
 4. a) T ng h p tình hình ho t đ ng đào t o, b i dư ng c a các cơ s đào t o thông qua báo cáo công tác đ u th u c a B , ngành và đ a phương, báo cáo c a cơ s đào t o; b) Xây d ng và qu n lý h th ng d li u các cơ s đào t o v đ u th u căn c thông tin do các cơ s đào t o cung c p; c) Xây d ng và qu n lý h th ng d li u chuyên gia đ u th u; d) Quy đ nh chương trình khung v đào t o đ u th u, ch ng ch , tiêu chu n gi ng viên v đ u th u và vi c lưu tr h sơ v các khóa đào t o, b i dư ng đ u th u; đ) T ch c, h tr các ho t đ ng đào t o, b i dư ng nghi p v đ u th u. Đi u 6. Chi phí trong đ u th u 1. M c giá bán m t b h sơ m i th u (bao g m c thu ) do ch đ u tư quy t đ nh căn c quy mô, tính ch t c a gói th u nhưng t i đa là 1.000.000 đ ng đ i v i đ u th u trong nư c; đ i v i đ u th u qu c t m c giá bán theo thông l đ u th u qu c t . 2. Chi phí th m đ nh k t qu l a ch n nhà th u k c trư ng h p không l a ch n đư c nhà th u đư c tính b ng 0,01% giá gói th u nhưng t i thi u là 1.000.000 đ ng và t i đa là 50.000.000 đ ng. 3. Chi phí cho H i đ ng tư v n gi i quy t ki n ngh c a nhà th u v k t qu l a ch n nhà th u là 0,01% giá d th u c a nhà th u có ki n ngh nhưng t i thi u là 2.000.000 đ ng và t i đa là 50.000.000 đ ng. Vi c qu n lý và s d ng các kho n chi phí nêu t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. Đi u 7. Báo Đ u th u và trang thông tin đi n t v đ u th u 1. Báo Đ u th u là đơn v s nghi p có thu. 2. Báo Đ u th u đư c phát hành hàng ngày. 3. Cung c p thông tin v đ u th u a) Trách nhi m cung c p thông tin - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan khác Trung ương và y ban nhân dân các c p ch u trách nhi m cung c p thông tin nêu t i đi m g và đi m h kho n 1 Đi u 5 c a Lu t Đ u th u; - Ch đ u tư, bên m i th u ch u trách nhi m cung c p các thông tin nêu t đi m a đ n đi m e và đi m h kho n 1 Đi u 5 c a Lu t Đ u th u. b) Th i h n cung c p thông tin Đ i v i thông báo m i sơ tuy n, thông báo m i th u, thông báo m i n p h sơ quan tâm, thông báo m i chào hàng, th i h n cung c p thông tin ch m nh t là 3 ngày làm vi c trư c ngày d ki n đăng t i các thông tin này. Đ i v i các thông tin còn l i quy đ nh t i kho n 1 Đi u 5 c a Lu t Đ u th u, th i h n cung c p thông tin ch m nh t là 7 ngày, k t ngày ký văn b n. Vi c cung c p thông tin, l trình và chi phí đăng t i thông tin v đ u th u trên Báo Đ u th u và trên trang thông tin đi n t v đ u th u đư c th c hi n theo hư ng d n c a B K ho ch và Đ u tư. Đi u 8. Quy đ nh v th i gian trong đ u th u 1. Các m c th i gian trong đ u th u th c hi n theo Đi u 31 c a Lu t Đ u th u, kho n 6 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và các quy đ nh c th sau đây: a) Ch đ u tư có trách nhi m phê duy t h sơ yêu c u trong th i h n t i đa là 10 ngày, k t ngày nh n đư c t trình xin phê duy t h sơ yêu c u c a bên m i th u ho c báo cáo th m đ nh h sơ yêu c u (n u có).
 5. b) Ch đ u tư có trách nhi m phê duy t h sơ m i th u, phê duy t ho c có ý ki n x lý v k t qu l a ch n nhà th u trong th i h n t i đa là 10 ngày, k t ngày nh n đư c báo cáo th m đ nh c a cơ quan, t ch c th m đ nh; c) Th i gian có hi u l c c a h sơ d th u ph i đư c quy đ nh c th trong h sơ m i th u song t i đa là 180 ngày, k t ngày đóng th u. Trư ng h p c n gia h n th i gian hi u l c c a h sơ d th u thì có th yêu c u nhà th u gia h n m t ho c nhi u l n nhưng b o đ m t ng th i gian c a t t c các l n yêu c u nhà th u gia h n không quá 30 ngày theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 31 c a Lu t Đ u th u. 2. Trong quá trình th c hi n, các n i dung trong đ u th u sau đây có th đư c th c hi n đ ng th i: sơ tuy n nhà th u và l p h sơ m i th u; phê duy t h sơ m i th u và thông báo m i th u; thông báo k t qu đ u th u và thương th o, hoàn thi n h p đ ng. Chương 2. K HO CH Đ U TH U Đi u 9. Căn c l p k ho ch đ u th u 1. Quy t đ nh đ u tư ho c Gi y ch ng nh n đ u tư và các tài li u có liên quan. Đ i v i gói th u c n th c hi n trư c khi có quy t đ nh đ u tư thì căn c theo quy t đ nh c a ngư i đ ng đ u đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án. 2. Đi u ư c qu c t ho c văn b n th a thu n qu c t đ i v i các d án s d ng v n ODA. 3. Thi t k , d toán đư c duy t (n u có). 4. Ngu n v n cho d án. 5. Các văn b n pháp lý khác liên quan (n u có). Đi u 10. N i dung c a t ng gói th u trong k ho ch đ u th u Vi c phân chia d án thành các gói th u đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 6 c a Lu t Đ u th u, b o đ m quy mô gói th u không quá nh ho c quá l n làm h n ch s tham gia c a các nhà th u. N i dung c a t ng gói th u bao g m: 1. Tên gói th u Tên gói th u th hi n tính ch t, n i dung và ph m vi công vi c c a gói th u, phù h p v i n i dung nêu trong d án. Trư ng h p đ đi u ki n và căn c đ c thù c a d án, gói th u có th bao g m các n i dung công vi c l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, l p báo cáo nghiên c u kh thi và thi t k k thu t. Trư ng h p gói th u g m nhi u ph n riêng bi t (nhi u lô), trong k ho ch đ u th u c n nêu tên th hi n n i dung cơ b n c a t ng ph n. 2. Giá gói th u a) Giá gói th u đư c xác đ nh trên cơ s t ng m c đ u tư ho c t ng v n đ u tư, d toán đư c duy t (n u có) và các quy đ nh liên quan; b) Đ i v i các gói th u d ch v tư v n l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi, giá gói th u đư c xác đ nh trên cơ s các thông tin sau: giá trung bình theo th ng kê các d án đã th c hi n liên quan c a ngành trong kho ng th i gian xác đ nh; ư c tính t ng m c đ u tư theo đ nh m c su t đ u tư c a các d án thu c t ng lĩnh v c chuyên ngành; sơ b t ng m c đ u tư; c) Trư ng h p gói th u g m nhi u lô thì nêu rõ giá tr ư c tính cho t ng ph n trong giá gói th u. 3. Ngu n v n Đ i v i m i gói th u ph i nêu rõ ngu n v n ho c phương th c thu x p v n đ thanh toán cho nhà th u; trư ng h p s d ng v n ODA thì ph i nêu rõ tên nhà tài tr v n và cơ c u ngu n v n (ngoài nư c, trong nư c).
 6. 4. Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c đ u th u Nêu hình th c l a ch n nhà th u (nêu rõ trong nư c, qu c t , sơ tuy n, m i quan tâm, l a ch n tư v n cá nhân, n u có) theo quy đ nh t Đi u 18 đ n Đi u 24 c a Lu t Đ u th u, kho n 4 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và Đi u 97 c a Lu t Xây d ng; phương th c đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 26 c a Lu t Đ u th u. 5. Th i gian l a ch n nhà th u Nêu th i gian t ch c th c hi n vi c l a ch n nhà th u th c hi n gói th u đ b o đ m ti n đ c a gói th u. Th i gian l a ch n nhà th u đư c tính t ngày phát hành h sơ m i th u, h sơ yêu c u đ n ngày ký k t h p đ ng. Trư ng h p đ u th u r ng rãi có áp d ng th t c l a ch n danh sách ng n, th i gian l a ch n nhà th u đư c tính t ngày phát hành h sơ m i sơ tuy n, h sơ m i quan tâm đ n ngày ký k t h p đ ng. 6. Hình th c h p đ ng Tùy theo tính ch t c a gói th u, xác đ nh các hình th c h p đ ng áp d ng đ i v i h p đ ng cho gói th u theo quy đ nh t Đi u 49 đ n Đi u 53 c a Lu t Đ u th u và Đi u 107 c a Lu t Xây d ng. Trư ng h p trong m t gói th u có nhi u công vi c tương ng v i nhi u hình th c h p đ ng thì h p đ ng đ i v i gói th u đó có th bao g m nhi u hình th c h p đ ng. 7. Th i gian th c hi n h p đ ng Th i gian th c hi n h p đ ng đư c tính t ngày h p đ ng có hi u l c đ n ngày các bên hoàn thành nghĩa v theo quy đ nh trong h p đ ng, b o đ m vi c th c hi n gói th u phù h p v i ti n đ th c hi n d án. Đi u 11. Trình duy t k ho ch đ u th u 1. Trách nhi m trình duy t Ch đ u tư có trách nhi m trình k ho ch đ u th u lên ngư i có th m quy n ho c ngư i đư c y quy n quy t đ nh đ u tư xem xét, phê duy t; đ ng th i g i cho cơ quan, t ch c th m đ nh; trư ng h p trình k ho ch đ u th u lên Th tư ng Chính ph , ch đ u tư còn ph i g i cho b qu n lý ngành đ có ý ki n b ng văn b n trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. Đ i v i các gói th u d ch v tư v n đư c th c hi n trư c khi có quy t đ nh đ u tư, trư ng h p xác đ nh đư c ch đ u tư thì đơn v thu c ch đ u tư có trách nhi m trình k ho ch đ u th u lên ngư i đ ng đ u cơ quan ch đ u tư đ xem xét, phê duy t. Trư ng h p chưa xác đ nh đư c ch đ u tư thì đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án có trách nhi m trình k ho ch đ u th u lên ngư i đ ng đ u đơn v mình đ xem xét, phê duy t. Ngư i đ ng đ u cơ quan ch đ u tư, ngư i đ ng đ u đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án ch đ nh m t đơn v tr c thu c t ch c th m đ nh k ho ch đ u th u trư c khi phê duy t. 2. H sơ trình duy t a) Văn b n trình duy t k ho ch đ u th u bao g m nh ng n i dung sau đây: - Ph n công vi c đã th c hi n bao g m n i dung công vi c liên quan t i chu n b d án, các gói th u th c hi n trư c v i giá tr tương ng và căn c pháp lý đ th c hi n; - Ph n công vi c không áp d ng đư c m t trong các hình th c l a ch n nhà th u quy đ nh t Đi u 18 đ n Đi u 24 c a Lu t Đ u th u, kho n 4 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và Đi u 97 c a Lu t Xây d ng; - Ph n công vi c thu c k ho ch đ u th u bao g m n i dung công vi c và giá tr ph n công vi c tương ng hình thành các gói th u đư c th c hi n theo m t trong các hình th c l a ch n nhà th u quy đ nh t Đi u 18 đ n Đi u 24 c a Lu t Đ u th u, kho n 4 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và Đi u 97 c a Lu t Xây d ng, k c các công vi c nhu rà phá bom, mìn, v t n , xây d ng khu tái đ nh cư, chu n b m t b ng xây d ng, b o hi m công trình, đào t o; cơ s c a vi c chia d án thành các gói th u. Đ i v i t ng gói th u, ph i b o đ m có đ các n i dung quy đ nh t i Đi u 10 Ngh đ nh này;
 7. Đ i v i gói th u không áp d ng hình th c đ u th u r ng rãi, trong văn b n trình k ho ch đ u th u, ch đ u tư ph i nêu rõ lý do áp d ng hình th c l a ch n khác trên cơ s tuân th các quy đ nh c a Lu t Đ u th u, Lu t Xây d ng, Lu t s a đ i và Ngh đ nh này. Đ i v i gói th u có giá tr trong h n m c ch đ nh th u ho c do yêu c u đ c bi t khác áp d ng hình th c ch đ nh th u theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và kho n 1 Đi u 40 Ngh đ nh này còn ph i b o đ m vi c ch đ nh th u hi u qu hơn so v i đ u th u r ng rãi b ng cách lư ng hóa tính hi u qu các y u t v kinh t - xã h i và các y u t khác. - Ph n công vi c chưa đ đi u ki n l p k ho ch đ u th u (n u có): ph i nêu n i dung và giá tr ph n công vi c còn l i c a d án. T ng giá tr các ph n công vi c đã th c hi n, ph n công vi c không áp d ng các hình th c l a ch n nhà th u, ph n công vi c thu c k ho ch đ u th u và ph n công vi c chưa đ đi u ki n l p k ho ch đ u th u (n u có) không đư c vư t t ng m c đ u tư c a d án. Trư ng h p c n thi t ph i l p k ho ch đ u th u cho m t ho c m t s gói th u đ th c hi n trư c theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 6 c a Lu t Đ u th u thì trong văn b n trình duy t v n ph i bao g m các n i dung như quy đ nh t i kho n này. b) Tài li u kèm theo văn b n trình duy t Khi trình duy t k ho ch đ u th u, ch đ u tư ph i g i kèm theo b n ch p các tài li u làm căn c l p k ho ch đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 9 Ngh đ nh này. Đi u 12. Th m đ nh và phê duy t k ho ch đ u th u 1. Th m đ nh k ho ch đ u th u a) Th m đ nh k ho ch đ u th u là vi c ti n hành ki m tra, đánh giá các n i dung theo quy đ nh t i Đi u 9, Đi u 10 và Đi u 11 Ngh đ nh này; b) Cơ quan, t ch c th m đ nh k ho ch đ u th u ph i l p báo cáo k t qu th m đ nh trên cơ s tuân th quy đ nh t i Đi u 65 c a Lu t Đ u th u trình ngư i có th m quy n phê duy t. 2. Phê duy t k ho ch đ u th u Ngư i có th m quy n ho c ngư i đư c y quy n quy t đ nh đ u tư; ngư i đ ng đ u cơ quan ch đ u tư ho c ngư i đ ng đ u đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án trong trư ng h p gói th u đư c th c hi n trư c khi có quy t đ nh đ u tư có trách nhi m phê duy t k ho ch đ u th u trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày nh n đư c báo cáo c a cơ quan, t ch c th m đ nh. Vi c phê duy t k ho ch đ u th u thu c trách nhi m c a Th tư ng Chính ph đư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Chính ph . Chương 3. SƠ TUY N NHÀ TH U Đi u 13. Áp d ng sơ tuy n 1. Căn c tính ch t, quy mô c a gói th u, có th áp d ng sơ tuy n nhà th u theo quy đ nh t i kho n 7 Đi u 2 c a Lu t s a đ i nh m ch n đư c các nhà th u có đ năng l c và kinh nghi m theo yêu c u c a gói th u đ m i tham gia đ u th u. 2. Vi c sơ tuy n nhà th u ph i đư c ngư i có th m quy n phê duy t trong k ho ch đ u th u. Đi u 14. Trình t th c hi n sơ tuy n 1. L p h sơ m i sơ tuy n Bên m i th u l p h sơ m i sơ tuy n trình ch đ u tư phê duy t. H sơ m i sơ tuy n bao g m thông tin ch d n v gói th u và các yêu c u sau đây đ i v i nhà th u: a) Yêu c u v năng l c k thu t; b) Yêu c u v năng l c tài chính;
 8. c) Yêu c u v kinh nghi m. Tiêu chu n đánh giá h sơ d sơ tuy n đư c xây d ng theo tiêu chí “đ t”, “không đ t” và c n đư c nêu trong h sơ m i sơ tuy n, bao g m tiêu chu n đ i v i t ng yêu c u v năng l c k thu t, v năng l c tài chính và v kinh nghi m. Đ i v i gói th u xây l p, gói th u l a ch n t ng th u xây d ng, tr t ng th u thi t k , tiêu chu n đánh giá h sơ d sơ tuy n còn ph i phù h p v i yêu c u v đi u ki n năng l c ho t đ ng xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng. 2. Thông báo m i sơ tuy n Thông báo m i sơ tuy n (k c ti ng Anh đ i v i đ u th u qu c t ) ph i đư c đăng t i trên Báo Đ u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin đi n t v đ u th u. Ngoài vi c đăng t i theo quy đ nh trên có th đăng t i đ ng th i trên các phương ti n thông tin đ i chúng khác. H sơ m i sơ tuy n đư c cung c p mi n phí cho các nhà th u k t ngày đ u tiên đăng t i thông báo m i sơ tuy n và đư c kéo dài đ n th i đi m h t h n n p h sơ d sơ tuy n (đóng sơ tuy n). Trư ng h p bên m i th u không phát hành h sơ m i sơ tuy n theo quy đ nh ho c th c hi n b t kỳ hành vi nào làm h n ch nhà th u nh n h sơ m i sơ tuy n s b x lý theo quy đ nh t i đi m m kho n 1 Đi u 65 Ngh đ nh này. 3. Ti p nh n và qu n lý h sơ d sơ tuy n Th i gian chu n b h sơ d sơ tuy n t i thi u là 10 ngày đ i v i đ u th u trong nư c và 20 ngày đ i v i đ u th u qu c t , k t ngày đ u tiên phát hành h sơ m i sơ tuy n. Bên m i th u ti p nh n h sơ d sơ tuy n do các nhà th u n p và qu n lý theo quy đ nh. H sơ d sơ tuy n đư c n p theo đúng yêu c u nêu trong h sơ m i sơ tuy n s đư c m công khai ngay sau th i đi m đóng sơ tuy n. H sơ d sơ tuy n đư c g i đ n sau th i đi m đóng sơ tuy n là không h p l và b lo i. 4. Đánh giá h sơ d sơ tuy n Vi c đánh giá h sơ d sơ tuy n do bên m i th u th c hi n theo tiêu chu n đánh giá nêu trong h sơ m i sơ tuy n. 5. Trình và phê duy t k t qu sơ tuy n Bên m i th u ch u trách nhi m trình ch đ u tư phê duy t k t qu sơ tuy n 6. Thông báo k t qu sơ tuy n Sau khi ch đ u tư phê duy t k t qu sơ tuy n, bên m i th u có trách nhi m thông báo b ng văn b n v k t qu sơ tuy n đ n các nhà th u tham d sơ tuy n và m i t t c nhà th u trúng sơ tuy n tham gia đ u th u. Chương 4. Đ U TH U R NG RÃI VÀ Đ U TH U H N CH Đ I V I GÓI TH U D CH V TƯ V N M C 1. QUY TRÌNH Đ U TH U Đ I V I NHÀ TH U LÀ T CH C Đi u 15. Chu n b đ u th u 1. L a ch n danh sách ng n Tùy theo tính ch t và đi u ki n c th c a t ng gói th u, khi th c hi n đ u th u r ng rãi, ch đ u tư có th thông báo m i th u ngay theo quy đ nh t i đi m a kho n 4 Đi u này ho c áp d ng th t c l a ch n danh sách ng n song ph i đư c ngư i có th m quy n phê duy t trong k ho ch đ u th u. Th t c l a ch n danh sách ng n đư c th c hi n bao g m: a) Đ i v i đ u th u r ng rãi:
 9. - Ch đ u tư phê duy t h sơ m i quan tâm bao g m các n i dung yêu c u v năng l c chuyên môn và s lư ng chuyên gia; yêu c u v kinh nghi m; - Tiêu chu n đánh giá h sơ quan tâm đư c xây d ng theo tiêu chí “đ t”, “không đ t” và c n đư c nêu trong h sơ m i quan tâm, bao g m tiêu chu n v năng l c chuyên môn và s lư ng chuyên gia; tiêu chu n v kinh nghi m; - Thông báo m i n p h sơ quan tâm (k c ti ng Anh đ i v i đ u th u qu c t ) ph i đư c đăng t i trên Báo Đ u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin đi n t v đ u th u. Ngoài vi c đăng t i theo quy đ nh trên có th đăng t i đ ng th i trên các phương ti n thông tin đ i chúng khác; - K c ngày đ u tiên đăng t i thông báo m i n p h sơ quan tâm, bên m i th u phát hành mi n phí h sơ m i quan tâm cho các nhà th u có nhu c u tham gia đ n trư c th i đi m h t h n n p h sơ quan tâm; Trư ng h p bên m i th u không phát hành h sơ m i quan tâm theo quy đ nh ho c th c hi n b t kỳ hành vi nào làm h n ch nhà th u nh n h sơ m i quan tâm s b x lý theo quy đ nh t i đi m m kho n 1 Đi u 65 Ngh đ nh này; - Th i gian đ nhà th u chu n b h sơ quan tâm t i thi u là 10 ngày đ i v i đ u th u trong nư c và 20 ngày đ i v i đ u th u qu c t , k t ngày đ u tiên phát hành h sơ m i quan tâm; - Bên m i th u đánh giá h sơ quan tâm do nhà th u n p theo tiêu chu n đánh giá, l a ch n và trình ch đ u tư phê duy t danh sách ng n. b) Đ i v i đ u th u h n ch : Bên m i th u xác đ nh danh sách ng n g m t i thi u 5 nhà th u có đ năng l c, kinh nghi m (theo quy đ nh t i Đi u 19 c a Lu t Đ u th u) và có nhu c u tham gia đ u th u trình ch đ u tư phê duy t. 2. L p h sơ m i th u a) Căn c l p h sơ m i th u: - Quy t đ nh đ u tư ho c Gi y ch ng nh n đ u tư và các tài li u liên quan; - K ho ch đ u th u đư c duy t; - Các quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u và các quy đ nh c a pháp lu t liên quan; đi u ư c qu c t ho c văn b n th a thu n qu c t (n u có) đ i v i các d án s d ng v n ODA; - Các chính sách c a Nhà nư c v thu , ti n lương, ưu đãi trong đ u th u qu c t ho c các quy đ nh khác liên quan. Trư ng h p gói th u c n th c hi n trư c khi có quy t đ nh đ u tư thì ch đ u tư, đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án căn c các văn b n liên quan đ l p h sơ m i th u trình ngư i đ ng đ u cơ quan ch đ u tư ho c ngư i đ ng đ u đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án phê duy t. b) N i dung h sơ m i th u: H sơ m i th u ph i bao g m các n i dung theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 32 c a Lu t Đ u th u và m u h sơ m i th u do B K ho ch và Đ u tư ban hành; trong đó ph i bao g m các yêu c u quan tr ng (đi u ki n tiên quy t) làm căn c đ lo i b h sơ d th u, c th như sau: - Nhà th u không có tên trong danh sách mua h sơ m i th u ho c không đáp ng quy đ nh t i kho n 2 Đi u 17 Ngh đ nh này; - Nhà th u không b o đ m tư cách h p l theo quy đ nh t i Đi u 7 c a Lu t Đ u th u; - Nhà th u tham gia gói th u tư v n xây d ng không b o đ m đi u ki n năng l c ho t đ ng xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng; - Không có b n g c h sơ d th u;
 10. - Đơn d th u không h p l ; - H sơ d th u có giá d th u không c đ nh ho c chào th u theo nhi u m c giá; - Hi u l c c a h sơ d th u không b o đ m yêu c u theo quy đ nh trong h sơ m i th u; - Nhà th u có tên trong hai ho c nhi u h sơ d th u v i tư cách là nhà th u chính (nhà th u đ c l p ho c thành viên trong liên danh); - Nhà th u vi ph m m t trong các hành vi b c m trong đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 12 c a Lu t Đ u th u và kho n 3, kho n 21 Đi u 2 c a Lu t s a đ i; - Các yêu c u quan tr ng khác có tính đ c thù c a gói th u. Nhà th u vi ph m ch m t trong s các đi u ki n tiên quy t quy đ nh trong h sơ m i th u s b lo i và h sơ d th u không đư c xem xét ti p. 3. Phê duy t h sơ m i th u Ch đ u tư phê duy t h sơ m i th u theo quy đ nh t i kho n 19 Đi u 2 c a Lu t s a đ i trên cơ s báo cáo th m đ nh c a cơ quan, t ch c th m đ nh. 4. M i th u a) Thông báo m i th u: Trư ng h p không áp d ng th t c l a ch n danh sách ng n, ch đ u tư th c hi n đăng t i thông báo m i th u (k c ti ng Anh đ i v i đ u th u qu c t ) trên Báo Đ u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin đi n t v đ u th u. Ngoài vi c đăng t i theo quy đ nh trên có th đăng t i đ ng th i trên các phương ti n thông tin đ i chúng khác. b) G i thư m i th u: Bên m i th u g i thư m i th u t i các nhà th u trong danh sách ng n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. N i dung thư m i th u l p theo m u nêu t i Ph l c II kèm theo Ngh đ nh này. Th i gian t khi g i thư m i th u đ n khi phát hành h sơ m i th u t i thi u là 5 ngày đ i v i đ u th u trong nư c, 7 ngày đ i v i đ u th u qu c t . Đi u 16. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u 1. Đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, không yêu c u k thu t cao: a) Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t: s d ng thang đi m (100, 1.000,…) đ xây d ng tiêu chu n đánh giá, bao g m các n i dung sau đây: - Kinh nghi m và năng l c c a nhà th u. T l đi m đ i v i n i dung này quy đ nh t 10% - 20% t ng s đi m; - Gi i pháp và phương pháp lu n đ i v i yêu c u c a gói th u. T l đi m đ i v i n i dung này quy đ nh t 30% - 40% t ng s đi m; - Nhân s c a nhà th u đ th c hi n gói th u. T l đi m đ i v i n i dung này quy đ nh t 50% - 60% t ng s đi m. C n ph i xác đ nh m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t song không đư c quy đ nh th p hơn 70% t ng s đi m. H sơ d th u có đi m v m t k thu t không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u thì đáp ng yêu c u v m t k thu t. b) Tiêu chu n đánh giá v m t tài chính: S d ng thang đi m (100, 1.000,….) th ng nh t v i thang đi m v m t k thu t. Đi m tài chính đ i v i t ng h sơ d th u đư c xác đ nh như sau: Đi m tài chính = P th p nh t x (100, 1.000,…) (c a h sơ d th u đang xét) P đang xét
 11. Trong đó: - P th p nh t: giá d th u th p nh t sau s a l i và hi u ch nh sai l ch trong s các nhà th u đã vư t qua đánh giá v m t k thu t; - P đang xét: giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch c a h sơ d th u đang xét. c) Tiêu chu n đánh giá t ng h p: - Tiêu chu n đánh giá t ng h p đư c xây d ng trên cơ s tiêu chu n đánh giá v m t k thu t và v m t tài chính, trong đó t tr ng đi m v m t k thu t không đư c quy đ nh th p hơn 70% t ng s đi m và t tr ng đi m v m t tài chính không đư c quy đ nh cao hơn 30% t ng s đi m; - Đi m t ng h p đ i v i m t h sơ d th u đư c xác đ nh theo công th c sau: Đi m t ng h p = Đk thu t x (K%) + Đtài chính x (G%) Trong đó: + K%: t tr ng đi m v m t k thu t (quy đ nh trong thang đi m t ng h p); + G%: t tr ng đi m v m t tài chính (quy đ nh trong thang đi m t ng h p); + Đk thu t: là s đi m c a h sơ d th u đư c xác đ nh t i bư c đánh giá v m t k thu t theo quy đ nh t i đi m a kho n này; + Đtài chính: là s đi m c a h sơ d th u đư c xác đ nh t i bư c đánh giá v m t tài chính theo quy đ nh t i đi m b kho n này. 2. Đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, có yêu c u k thu t cao: Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c xây d ng theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u này, trong đó m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t không đư c quy đ nh th p hơn 80% t ng s đi m v m t k thu t. Đi u 17. T ch c đ u th u 1. Phát hành h sơ m i th u a) Bên m i th u bán h sơ m i th u t i trư c th i đi m đóng th u cho các nhà th u tham gia đ u th u r ng rãi (trư ng h p không áp d ng th t c l a ch n danh sách ng n), cho các nhà th u trong danh sách ng n v i giá bán theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Ngh đ nh này. Đ i v i nhà th u liên danh thì ch c n m t thành viên trong liên danh mua h sơ m i th u. Trư ng h p bên m i th u không bán h sơ m i th u theo quy đ nh ho c th c hi n b t kỳ hành vi nào làm h n ch nhà th u mua h sơ m i th u s b x lý theo quy đ nh t i đi m m kho n 1 Đi u 65 Ngh đ nh này. b) Vi c s a đ i và làm rõ h sơ m i th u đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 33 và Đi u 34 c a Lu t Đ u th u. 2. Chu n b h sơ d th u Nhà th u chu n b và n p h sơ d th u theo yêu c u c a h sơ m i th u. Trư ng h p nhà th u c n thay đ i tư cách (tên) tham gia đ u th u so v i khi mua h sơ m i th u thì ph i thông báo b ng văn b n t i bên m i th u. Bên m i th u xem xét đ i v i các trư ng h p như sau: - Đ i v i đ u th u r ng rãi, ch p nh n s thay đ i tư cách khi nh n đư c văn b n thông báo c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u; - Đ i v i đ u th u h n ch , qua bư c l a ch n danh sách ng n thì tùy t ng trư ng h p c th mà bên m i th u xem xét và báo cáo ch đ u tư quy t đ nh vi c ch p nh n hay không ch p nh n thay đ i tư cách c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u nhưng ph i b o đ m tính c nh tranh, công b ng, minh b ch trong đ u th u. 3. Ti p nh n và qu n lý h sơ d th u
 12. Bên m i th u ti p nh n và qu n lý các h sơ d th u đã n p theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. H sơ d th u đư c g i đ n bên m i th u sau th i đi m đóng th u là không h p l và b lo i. B t kỳ tài li u nào đư c nhà th u g i đ n sau th i đi m đóng th u đ s a đ i, b sung h sơ d th u đã n p là không h p l (tr trư ng h p làm rõ h sơ d th u theo yêu c u c a bên m i th u). 4. S a đ i ho c rút h sơ d th u Khi mu n s a đ i ho c rút h sơ d th u đã n p, nhà th u ph i có văn b n đ ngh và bên m i th u ch ch p thu n n u nh n đư c văn b n đ ngh c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u; văn b n đ ngh rút h sơ d th u ph i đư c g i riêng bi t v i h sơ d th u. 5. M h sơ đ xu t k thu t a) Vi c m th u ph i đư c ti n hành công khai ngay sau th i đi m đóng th u theo th i gian và đ a đi m quy đ nh trong h sơ m i th u trư c s ch ng ki n c a nh ng ngư i có m t và không ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a các nhà th u đư c m i. Bên m i th u có th m i đ i di n các cơ quan liên quan đ n tham d l m th u; b) Bên m i th u ti n hành m h sơ đ xu t k thu t c a t ng nhà th u theo th t ch cái tên c a nhà th u và theo trình t sau đây: - Ki m tra niêm phong; - M h sơ, đ c và ghi vào biên b n các thông tin ch y u sau đây: + Tên nhà th u; + S lư ng b n g c, b n ch p h sơ; + Th i gian có hi u l c c a h sơ; + Văn b n đ ngh s a đ i h sơ (n u có); + Các thông tin khác liên quan. Biên b n m th u c n đư c đ i di n các nhà th u, đ i di n bên m i th u, đ i di n các cơ quan liên quan tham d ký xác nh n. Sau khi m th u, bên m i th u ph i ký xác nh n vào t ng trang b n g c h sơ đ xu t k thu t c a t ng h sơ d th u và qu n lý theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. Vi c đánh giá h sơ đ xu t k thu t đư c ti n hành theo b n ch p. Nhà th u ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và phù h p gi a b n ch p và b n g c cũng như v niêm phong c a h sơ d th u. Đi u 18. Đánh giá h sơ d th u Vi c đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, căn c theo tiêu chu n đánh giá và các yêu c u khác nêu trong h sơ m i th u, theo nguyên t c đánh giá đư c quy đ nh t i Đi u 28 c a Lu t Đ u th u và trình t đánh giá đư c quy đ nh t i Đi u 35 c a Lu t Đ u th u, kho n 9 Đi u 2 c a Lu t s a đ i. Sau khi m th u, nhà th u có trách nhi m làm rõ h sơ d th u khi có yêu c u c a bên m i th u theo quy đ nh t i Đi u 36 c a Lu t Đ u th u. Trư ng h p h sơ d th u thi u tài li u như Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n đ u tư, quy t đ nh thành l p, ch ng ch chuyên môn phù h p và các tài li u khác theo yêu c u c a h sơ m i th u thì bên m i th u yêu c u nhà th u b sung tài li u nh m ch ng minh tư cách h p l , năng l c và kinh nghi m c a nhà th u v i đi u ki n không làm thay đ i n i dung cơ b n c a h sơ d th u đã n p, không thay đ i giá d th u. 1. Đánh giá sơ b a) Ki m tra tính h p l c a h sơ đ xu t k thu t theo yêu c u c a h sơ m i th u: - Tính h p l c a đơn d th u: đơn d th u ph i đư c đi n đ y đ và có ch ký c a ngư i đ i di n h p pháp c a nhà th u theo yêu c u c a h sơ m i th u. Đ i v i nhà th u liên danh, đơn
 13. d th u ph i do đ i di n h p pháp c a t ng thành viên liên danh ký ho c thành viên đ ng đ u liên danh thay m t liên danh ký đơn d th u theo quy đ nh trong văn b n th a thu n liên danh; - Tính h p l c a th a thu n liên danh: trong th a thu n liên danh ph i phân đ nh rõ trách nhi m, quy n h n, kh i lư ng công vi c ph i th c hi n và giá tr tương ng c a t ng thành viên trong liên danh, k c ngư i đ ng đ u liên danh và trách nhi m c a ngư i đ ng đ u liên danh, ch ký c a các thành viên, con d u (n u có); - Có m t trong các lo i gi y t h p l theo yêu c u c a h sơ m i th u: Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n đ u tư, quy t đ nh thành l p; Gi y đăng ký ho t đ ng h p pháp; ch ng ch chuyên môn phù h p; - S lư ng b n g c, b n ch p h sơ đ xu t k thu t; - Các ph l c, tài li u kèm theo h sơ d th u. b) Lo i b h sơ d th u không đáp ng yêu c u quan tr ng (đi u ki n tiên quy t) nêu trong h sơ m i th u theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u 15 Ngh đ nh này. 2. Đánh giá chi ti t a) Đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, không yêu c u k thu t cao: - Đánh giá v m t k thu t: Đánh giá theo tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c quy đ nh trong h sơ m i th u. Ch đ u tư phê duy t danh sách các nhà th u đáp ng yêu c u v m t k thu t đ th c hi n đánh giá v m t tài chính. - Đánh giá v m t tài chính: M công khai h sơ đ xu t tài chính c a các nhà th u đáp ng yêu c u v m t k thu t theo trình t quy đ nh t i đi m b kho n 5 Đi u 17 Ngh đ nh này. Biên b n m h sơ đ xu t tài chính bao g m các thông tin ch y u sau đây: + Tên nhà th u; + S lư ng b n g c, b n ch p h sơ; + Giá d th u ghi trong đơn d th u; + Đi m k thu t c a các h sơ d th u đã đ t m c yêu c u t i thi u tr lên; + Các thông tin khác liên quan. Sau khi m th u, bên m i th u ph i ký xác nh n vào t ng trang b n g c h sơ đ xu t tài chính c a t ng h sơ d th u và qu n lý theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. Vi c đánh giá v m t tài chính đư c ti n hành theo b n ch p, nhà th u ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và phù h p gi a b n g c và b n ch p cũng như v niêm phong h sơ đ xu t tài chính. Vi c đánh giá v m t tài chính căn c theo tiêu chu n đánh giá v m t tài chính nêu trong h sơ m i th u. - Đánh giá t ng h p: Đánh giá t ng h p v m t k thu t và v m t tài chính theo tiêu chu n đánh giá t ng h p quy đ nh trong h sơ m i th u. Nhà th u có đi m t ng h p cao nh t đư c bên m i th u trình ch đ u tư phê duy t x p th nh t và đư c m i vào đàm phán h p đ ng theo quy đ nh t i Đi u 19 Ngh đ nh này. b) Đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, có yêu c u k thu t cao: Đánh giá h sơ đ xu t k thu t theo tiêu chu n đánh giá đư c nêu trong h sơ m i th u quy đ nh t i đi m a kho n 2 Đi u này. H sơ d th u đ t s đi m v m t k thu t không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u thì đáp ng yêu c u v m t k thu t và đư c bên m i th u x p h ng
 14. đ trình ch đ u tư phê duy t. Nhà th u x p th nh t s đư c m i đ n đ m h sơ đ xu t tài chính và đàm phán h p đ ng theo quy đ nh t i Đi u 19 Ngh đ nh này. Đi u 19. Đàm phán h p đ ng 1. Trên cơ s quy t đ nh c a ch đ u tư, bên m i th u m i nhà th u x p th nh t đ n đàm phán h p đ ng. 2. N i dung đàm phán h p đ ng a) Nhi m v và ph m vi công vi c chi ti t c a nhà th u tư v n c n th c hi n; b) Chuy n giao công ngh và đào t o; c) K ho ch công tác và b trí nhân s ; d) Ti n đ ; đ) Gi i quy t thay đ i nhân s (n u có); e) B trí đi u ki n làm vi c; g) Chi phí d ch v tư v n; h) Các n i dung khác (n u c n thi t). Trư ng h p đàm phán h p đ ng không thành, bên m i th u báo cáo ch đ u tư đ xem xét, quy t đ nh m i nhà th u x p h ng ti p theo vào đàm phán. Đi u 20. Trình duy t, th m đ nh, phê duy t và thông báo k t qu đ u th u 1. Trình duy t, th m đ nh k t qu đ u th u gói th u d ch v tư v n th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 37 c a Lu t Đ u th u, kho n 11 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và Đi u 71, Đi u 72 Ngh đ nh này. 2. Vi c phê duy t k t qu đ u th u th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 40 c a Lu t Đ u th u, kho n 12 Đi u 2 c a Lu t s a đ i. Đ i v i gói th u th c hi n trư c khi có quy t đ nh đ u tư, ngư i đ ng đ u cơ quan ch đ u tư ho c ngư i đ ng đ u đơn v đư c giao nhi m v chu n b d án phê duy t k t qu đ u th u. 3. Thông báo k t qu đ u th u th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 41 c a Lu t Đ u th u, kho n 13 Đi u 2 c a Lu t s a đ i, c th là ngay sau khi nh n đư c quy t đ nh phê duy t k t qu đ u th u, bên m i th u ph i g i văn b n thông báo k t qu đ u th u t i các nhà th u tham d th u, riêng đ i v i nhà th u trúng th u còn ph i g i k ho ch thương th o, hoàn thi n h p đ ng. Đi u 21. Thương th o, hoàn thi n h p đ ng và ký k t h p đ ng 1. Vi c thương th o, hoàn thi n h p đ ng và ký k t h p đ ng th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 42 và Chương III c a Lu t Đ u th u, các kho n 14, kho n 16, kho n 17 Đi u 2 c a Lu t s a đ i và m c 2 Chương VI c a Lu t Xây d ng. 2. Trư ng h p thương th o, hoàn thi n h p đ ng không thành thì ch đ u tư xem xét h y quy t đ nh phê duy t k t qu đ u th u trư c đó và quy t đ nh m i nhà th u x p h ng ti p theo vào đàm phán h p đ ng theo quy đ nh t i Đi u 19 Ngh đ nh này, trong trư ng h p đó ph i yêu c u nhà th u gia h n hi u l c h sơ d th u n u c n thi t. Các bư c công vi c ti p theo th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 20 và Đi u 21 Ngh đ nh này. M C 2. QUY TRÌNH L A CH N NHÀ TH U TƯ V N CÁ NHÂN Đi u 22. L a ch n nhà th u tư v n cá nhân Tùy theo tính ch t, n i dung và ph m vi công vi c tư v n, ch đ u tư xét th y tư v n cá nhân có th đ m nhi m đư c công vi c m t cách đ c l p mà không c n ph i nhi u chuyên gia ho c s h tr chuyên môn t cá nhân hay t ch c khác ho c vi c s d ng tư v n cá nhân là có l i thì ch đ u tư báo cáo ngư i có th m quy n phê duy t trong k ho ch đ u th u. Vi c l a ch n tư v n cá nhân đư c th c hi n theo quy trình sau đây:
 15. 1. Bên m i th u xác đ nh đi u kho n tham chi u và chu n b d th o h p đ ng đ i v i v trí tư v n c n tuy n ch n. Ch đ u tư phê duy t đi u kho n tham chi u và xác đ nh danh sách m i nhà th u g m t i thi u 3 tư v n cá nhân phù h p v i yêu c u nêu trong đi u kho n tham chi u; trư ng h p th c t có ít hơn 3 tư v n cá nhân thì ch đ u tư xem xét, quy t đ nh. Bên m i th u g i thư m i và đi u kho n tham chi u t i các nhà th u tư v n cá nhân đ n p h sơ lý l ch khoa h c. N i dung đi u kho n tham chi u bao g m: a) Mô t tóm t t v d án và công vi c; b) Yêu c u v ph m vi, kh i lư ng, ch t lư ng và th i gian th c hi n công vi c; c) Yêu c u v năng l c, trình đ c a tư v n; d) Các đi u ki n và đ a đi m th c hi n công vi c; các n i dung c n thi t khác (n u có). 2. Bên m i th u đánh giá h sơ lý l ch khoa h c c a tư v n cá nhân đã đư c ch đ u tư xác đ nh theo đi u kho n tham chi u. 3. Trên cơ s d th o h p đ ng, đi u kho n tham chi u và thông tin khác liên quan, bên m i th u ti n hành đàm phán v i tư v n cá nhân đư c đ ngh l a ch n. 4. Căn c báo cáo c a bên m i th u, ch đ u tư phê duy t k t qu l a ch n và ký k t h p đ ng v i tư v n cá nhân đư c l a ch n. Chương 5. Đ U TH U R NG RÃI VÀ Đ U TH U H N CH Đ I V I GÓI TH U MUA S M HÀNG HÓA, XÂY L P M C 1. Đ U TH U M T GIAI ĐO N Đi u 23. Chu n b đ u th u 1. Sơ tuy n nhà th u th c hi n theo quy đ nh t i Chương III Ngh đ nh này. 2. L p h sơ m i th u a) Căn c l p h sơ m i th u: - Quy t đ nh đ u tư ho c Gi y ch ng nh n đ u tư và các tài li u liên quan; - K ho ch đ u th u đư c duy t; - Tài li u v thi t k kèm theo d toán đư c duy t (đ i v i gói th u xây l p); - Các quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u và các quy đ nh c a pháp lu t liên quan; Đi u ư c qu c t ho c văn b n th a thu n qu c t (n u có) đ i v i các d án s d ng v n ODA; - Các chính sách c a Nhà nư c v thu , ti n lương, ưu đãi nhà th u trong nư c ho c các quy đ nh khác liên quan. b) N i dung h sơ m i th u: - H sơ m i th u ph i bao g m các n i dung theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 32 c a Lu t Đ u th u và m u h sơ m i th u do B K ho ch và Đ u tư ban hành. Đ i v i các gói th u đã th c hi n sơ tuy n, trong h sơ m i th u không c n quy đ nh tiêu chu n đánh giá v kinh nghi m và năng l c c a nhà th u song c n yêu c u nhà th u kh ng đ nh l i các thông tin đã kê khai trong h sơ d sơ tuy n và c p nh t thông tin v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u; - Trư ng h p gói th u c n s d ng lao đ ng nư c ngoài có chuyên môn phù h p v i yêu c u c a gói th u, h sơ m i th u ph i yêu c u nhà th u kê khai trong h sơ d th u s lư ng, trình đ , năng l c chuyên môn, kinh nghi m c a cán b , chuyên gia nư c ngoài huy đ ng đ th c hi n gói th u; nghiêm c m s d ng lao đ ng nư c ngoài th c hi n công vi c mà lao đ ng trong
 16. nư c có kh năng th c hi n và đáp ng yêu c u c a gói th u, đ c bi t là lao đ ng ph thông, lao đ ng không qua đào t o k năng, nghi p v ; - H p đ ng m i th u không đư c nêu yêu c u v nhãn hi u, xu t x c th c a hàng hóa theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 12 c a Lu t Đ u th u. Trư ng h p đ c bi t c n thi t ph i nêu nhãn hi u, catalô c a m t nhà s n xu t nào đó, ho c hàng hóa t m t nư c nào đó đ tham kh o, minh h a cho yêu c u v m t k thu t c a hàng hóa thì ph i ghi kèm theo c m t “ho c tương đương” san nhãn hi u, catalô ho c xu t x nêu ra và quy đ nh rõ khái ni m tương đương nghĩa là có đ c tính k thu t tương t , có tính năng s d ng là tương đương v i các hàng hóa đã nêu. Ch yêu c u nhà th u n p Gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà s n xu t trong trư ng h p hàng hóa là đ c thù, ph c t p; trong trư ng h p c n thi t, đ i v i hàng hóa thông thư ng, h sơ m i th u có th yêu c u gi y y quy n bán hàng c a đ i lý phân ph i; - H sơ m i th u ph i bao g m các yêu c u quan tr ng (đi u ki n tiên quy t) đ lo i b h sơ d th u, c th như sau: + Nhà th u không có tên trong danh sách mua h sơ m i th u ho c không đáp ng quy đ nh t i kho n 2 Đi u 28 Ngh đ nh này; + Nhà th u không b o đ m tư cách h p l theo quy đ nh t i Đi u 7, Đi u 8 c a Lu t Đ u th u; + Nhà th u tham gia gói th u xây l p không đáp ng đi u ki n v năng l c ho t đ ng xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng; + Không có b o đ m d th u ho c có b o đ m d th u nhưng không h p l : có giá tr th p hơn, không đúng đ ng ti n quy đ nh, th i gian hi u l c ng n hơn, không n p theo đ a ch và th i gian quy đ nh trong h sơ m i th u, không đúng tên gói th u, tên nhà th u (trư ng h p đ i v i nhà th u liên danh theo quy đ nh t i Đi u 32 Ngh đ nh này), không ph i là b n g c và không có ch ký h p l (đ i v i thư b o lãnh c a ngân hàng, t ch c tài chính); + Không có b n g c h sơ d th u; + Đơn d th u không h p l ; + Hi u l c c a h sơ d th u không b o đ m yêu c u theo quy đ nh trong h sơ m i th u; + H sơ d th u có giá d th u không c đ nh, chào th u theo nhi u m c giá ho c giá có kèm đi u ki n gây b t l i cho ch đ u tư; + Nhà th u có tên trong hai ho c nhi u h sơ d th u v i tư cách là nhà th u chính (nhà th u đ c l p ho c thành viên trong liên danh); + Nhà th u vi ph m m t trong các hành vi b c m trong đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 12 c a Lu t Đ u th u và kho n 3, kho n 21 Đi u 2 c a Lu t s a đ i; + Các yêu c u quan tr ng khác có tính đ c thù c a gói th u. Nhà th u vi ph m m t trong các đi u ki n tiên quy t quy đ nh trong h sơ m i th u s b lo i và h sơ d th u không đư c xem xét ti p. 3. Phê duy t h sơ m i th u Th c hi n theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 15 Ngh đ nh này. 4. M i th u a) Thông báo m i th u Đ i v i đ u th u r ng rãi không có sơ tuy n, ph i th c hi n đăng t i thông báo m i th u (k c ti ng Anh đ i v i đ u th u qu c t ) trên Báo Đ u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin đi n t v đ u th u. Ngoài vi c đăng t i theo quy đ nh trên có th đăng t i đ ng th i trên các phương ti n thông tin đ i chúng khác. b) G i thư m i th u
 17. Áp d ng đ i v i đ u th u h n ch và đ u th u r ng rãi đã qua sơ tuy n. Bên m i th u g i thư m i th u theo m u nêu t i Ph l c II kèm theo Ngh đ nh này t i nhà th u trong danh sách ng n. Th i gian t khi g i thư m i th u đ n khi phát hành h sơ m i th u t i thi u là 5 ngày đ i v i đ u th u trong nư c, 7 ngày đ i v i đ u th u qu c t . Đi u 24. Quy đ nh chung đ i v i tiêu chu n đánh giá v m t k thu t 1. S d ng phương pháp ch m đi m a) S d ng thang đi m (100, 1.000, …) đ xây d ng tiêu chu n đánh giá v m t k thu t. N i dung tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đ i v i gói th u mua s m hàng hóa và xây l p đư c nêu t i kho n 2 Đi u 25 và kho n 2 Đi u 26 Ngh đ nh này. M c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t đư c quy đ nh tùy theo tính ch t c a t ng gói th u nhưng ph i b o đ m không th p hơn 70% t ng s đi m v m t k thu t; đ i v i gói th u có yêu c u k thu t cao không th p hơn 80%; Đ i v i gói th u l a ch n t ng th u xây d ng (t gói th u l a ch n t ng th u thi t k ) còn ph i quy đ nh m c đi m yêu c u t i thi u cho t ng n i dung công vi c b o đ m không th p hơn 70% m c đi m t i đa c a n i dung công vi c tương ng. b) Đ i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p, h sơ d th u đáp ng yêu c u v m t k thu t khi đ t s đi m không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t. Đ i v i gói th u l a ch n t ng th u xây d ng (tr gói th u l a ch n t ng th u thi t k ), h sơ d th u đáp ng yêu c u v m t k thu t khi s đi m đư c đánh giá cho t ng n i dung công vi c không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u c a n i dung công vi c tương ng và đi m t ng h p c a các n i dung không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t c a c gói th u. 2. S d ng tiêu chí “đ t”, “không đ t” a) Tiêu chu n đánh giá N i dung tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đ i v i gói th u mua s m hàng hóa và xây l p đư c nêu t i kho n 2 Đi u 25 và kho n 2 Đi u 26 Ngh đ nh này. Tùy theo tính ch t c a gói th u mà xác đ nh m c đ yêu c u đ i v i t ng n i dung. Đ i v i các n i dung yêu c u cơ b n c a h sơ m i th u, ch s d ng tiêu chí “đ t” ho c “không đ t”. Đ i v i các n i dung yêu c u không cơ b n, ngoài tiêu chí “đ t” ho c “không đ t”, đư c áp d ng thêm tiêu chí “ch p nh n đư c” nhưng không đư c vư t quá 30% t ng s các n i dung yêu c u trong tiêu chu n đánh giá. b) H sơ d th u đư c đánh giá là đáp ng yêu c u v m t k thu t khi có t t c n i dung yêu c u cơ b n đ u đư c đánh giá là “đ t”, các n i dung yêu c u không cơ b n đư c đánh giá là “đ t” ho c “ch p nh n đư c”. Đi u 25. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u mua s m hàng hóa Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u mua s m hàng hóa g m tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u, tiêu chu n đánh giá v m t k thu t và n i dung xác đ nh giá đánh giá, c th như sau: 1. Tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u áp d ng đ i v i gói th u không ti n hành sơ tuy n, bao g m: a) Kinh nghi m th c hi n các gói th u tương t t i Vi t Nam và nư c ngoài; kinh nghi m ho t đ ng trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh chính có liên quan t i gói th u; b) Năng l c s n xu t và kinh doanh, cơ s v t ch t k thu t, trình đ cán b chuyên môn có liên quan t i gói th u; c) Năng l c tài chính: t ng tài s n, t ng n ph i tr , tài s n ng n h n, n ng n h n, doanh thu, l i nhu n, giá tr h p đ ng đang th c hi n d dang và các ch tiêu khác. Vi c xác đ nh m c đ yêu c u c th đ i v i t ng tiêu chu n quy đ nh t i các đi m a, đi m b và đi m c kho n này c n căn c theo yêu c u c a t ng gói th u.
 18. Các tiêu chu n đánh giá quy đ nh t i kho n này đư c s d ng tiêu chí “đ t”, “không đ t”. Nhà th u “đ t” c 3 n i dung nêu t i các đi m a, đi m b và đi m c kho n này thì đư c đánh giá là đáp ng yêu c u v năng l c và kinh nghi m. 2. Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c xây d ng theo quy đ nh t i Đi u 24 Ngh đ nh này và bao g m các n i dung v kh năng đáp ng các yêu c u v s lư ng, ch t lư ng đ i v i hàng hóa nêu trong h sơ m i th u, c th : a) Đ c tính, thông s k thu t c a hàng hóa, tiêu chu n s n xu t và các n i dung khác; b) Tính h p lý và hi u qu kinh t c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c cung c p, l p đ t hàng hóa; c) M c đ đáp ng các yêu c u v b o hành; d) Kh năng thích ng v m t đ a lý; đ) Tác đ ng đ i v i môi trư ng và bi n pháp gi i quy t; e) Kh năng cung c p tài chính (n u có yêu c u); g) Các y u t khác v đi u ki n thương m i, tài chính, th i gian th c hi n, đào t o chuy n giao công ngh (n u có). 3. N i dung xác đ nh giá đánh giá Giá đánh giá là giá đư c xác đ nh trên cùng m t m t b ng các y u t v k thu t, tài chính, thương m i và các y u t khác dùng đ so sánh, x p h ng các h sơ d th u. Phương pháp xác đ nh giá đánh giá ph i đư c nêu trong tiêu chu n đánh giá h sơ d th u. Vi c xác đ nh giá đánh giá th c hi n theo trình t sau đây: - Xác đ nh giá d th u (Trư ng h p có thư gi m giá thì th c hi n theo quy đ nh t i kho n 13 Đi u 70 Ngh đ nh này); - S a l i; - Hi u ch nh các sai l ch; - Chuy n đ i giá d th u (sau s a l i và hi u ch nh sai l ch) sang m t đ ng ti n chung (n u có); - Đưa các chi phí v m t m t b ng đ xác đ nh giá đánh giá, bao g m: + Các đi u ki n v m t k thu t như: ti n đ th c hi n; công su t, hi u su t c a máy móc thi t b ; m c tiêu hao đi n năng, nguyên, nhiên v t li u; chi phí v n hành, duy tu, b o dư ng; tu i th và các y u t k thu t khác tùy theo t ng gói th u c th ; + Đi u ki n tài chính, thương m i; + Ưu đãi trong đ u th u qu c t (n u có); + Các y u t khác. Tùy theo tính ch t c a t ng gói th u mà quy đ nh các y u t đ xác đ nh giá đánh giá cho phù h p. X p h ng th t h sơ d th u theo giá đánh giá, h sơ d th u có giá đánh giá th p nh t đư c x p th nh t. Đi u 26. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u xây l p Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u xây l p g m tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u, tiêu chu n đánh giá v m t k thu t và n i dung xác đ nh giá đánh giá, c th như sau: 1. Tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u áp d ng đ i v i gói th u không ti n hành sơ tuy n, bao g m:
 19. a) Kinh nghi m th c hi n các gói th u tương t Vi t Nam, vùng đ a lý và hi n trư ng tương t ; b) Năng l c k thu t: s lư ng, trình đ cán b , công nhân k thu t tr c ti p th c hi n gói th u và s lư ng thi t b thi công s n có, kh năng huy đ ng thi t b thi công đ th c hi n gói th u; c) Năng l c tài chính: t ng tài s n, t ng n ph i tr , tài s n ng n h n, n ng n h n, doanh thu, l i nhu n, giá tr h p đ ng đang th c hi n d dang và các ch tiêu khác. Vi c xác đ nh m c đ yêu c u c th đ i v i t ng tiêu chu n quy đ nh t i các đi m a, đi m b và đi m c kho n này ph i căn c theo yêu c u c a t ng gói th u. Các tiêu chu n đánh giá quy đ nh t i kho n này đư c s d ng theo tiêu chí “đ t”, “không đ t”. Nhà th u “đ t” c 3 n i dung nêu t i đi m a, đi m b và đi m c kho n này thì đư c đánh giá là đáp ng yêu c u v năng l c và kinh nghi m. 2. Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c xây d ng theo quy đ nh t i Đi u 24 Ngh đ nh này và bao g m các n i dung v m c đ đáp ng đ i v i các yêu c u v h sơ thi t k và tiên lư ng kèm theo, c th : a) Tính h p lý và kh thi c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c thi công phù h p v i đ xu t v ti n đ thi công; Tr nh ng trư ng h p do tính ch t c a gói th u mà h sơ m i th u yêu c u nhà th u ph i th c hi n theo đúng bi n pháp thi công nêu trong h sơ m i th u, trong h sơ m i th u c n quy đ nh nhà th u đư c đ xu t bi n pháp thi công khác v i bi n pháp thi công nêu trong h sơ m i th u. Trong trư ng h p này, h sơ m i th u c n nêu tiêu chu n đánh giá đ i v i đ xu t v bi n pháp thi công khác đó c a nhà th u. b) B o đ m đi u ki n v sinh môi trư ng và các đi u ki n khác như phòng cháy, ch a cháy, an toàn lao đ ng; c) M c đ đáp ng các yêu c u v b o hành; d) Các bi n pháp b o đ m ch t lư ng; đ) Ti n đ thi công; e) Các n i dung khác (n u có). Tùy theo tính ch t và đi u ki n c th c a t ng gói th u mà s d ng phương pháp ch m đi m ho c phương pháp đánh giá theo tiêu chí “đ t”, “không đ t” đ i v i các tiêu chu n v m t k thu t trên đây. Trư ng h p cho phép nhà th u chào phương án thay th ho c b sung đ tìm ki m nh ng đ xu t sáng t o c a nhà th u mang l i hi u qu cao hơn cho gói th u thì ph i đư c nêu rõ trong h sơ m i th u và ph i nêu rõ tiêu chu n, phương pháp đánh giá đ xu t thay th , bao g m c giá d th u. Trư ng h p c n đ y nhanh ti n đ đánh giá h sơ d th u đ i v i các gói th u xây l p có yêu c u đơn gi n v m t k thu t thì trong h sơ m i th u có th quy đ nh vi c đánh giá đư c ti n hành k t h p đ ng th i gi a vi c xem xét v m t k thu t và giá d th u c a nhà th u v i ti n đ th c hi n gói th u do nhà th u đ xu t. 3. N i dung xác đ nh giá đánh giá Giá đánh giá là giá đư c xác đ nh trên cùng m t m t b ng các y u t v k thu t, tài chính, thương m i và các y u t khác dùng đ so sánh, x p h ng các h sơ d th u. Phương pháp xác đ nh giá đánh giá ph i đư c nêu trong tiêu chu n đánh giá. Vi c xác đ nh giá đánh giá th c hi n theo trình t sau đây: - Xác đ nh giá d th u (trư ng h p có thư gi m giá, th c hi n theo quy đ nh t i kho n 13 Đi u 70 Ngh đ nh này); - S a l i;
 20. - Hi u ch nh các sai l ch; - Chuy n đ i giá d th u (sau s a l i và hi u ch nh sai l ch) sang m t đ ng ti n chung (n u có); - Đưa các chi phí v m t m t b ng đ xác đ nh giá đánh giá, bao g m: + Các đi u ki n v m t k thu t như: ti n đ th c hi n; chi phí qu n lý, v n hành, duy tu, b o dư ng, tu i th công trình và các y u t k thu t khác tùy theo t ng gói th u c th ; + Đi u ki n tài chính, thương m i; + Ưu đãi trong đ u th u qu c t (n u có); + Các y u t khác. Tùy theo tính ch t c a t ng gói th u mà quy đ nh các y u t đ xác đ nh giá đánh giá cho phù h p. X p h ng th t h sơ d th u theo giá đánh giá, h sơ d th u có giá đánh giá th p nh t đư c x p th nh t. Đi u 27. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u l a ch n t ng th u xây d ng (tr gói th u l a ch n t ng th u thi t k ) Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u l a ch n t ng th u xây d ng (tr gói th u l a ch n t ng th u thi t k ) bao g m tiêu chu n đánh giá đ i v i t ng n i dung công vi c theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 16, Đi u 24, Đi u 25 và Đi u 26 Ngh đ nh này. Đi u 28. T ch c đ u th u 1. Phát hành h sơ m i th u a) Bên m i th u bán h sơ m i th u t i trư c th i đi m đóng th u cho các nhà th u trong danh sách trúng sơ tuy n (trong trư ng h p có sơ tuy n), các nhà th u đư c m i tham gia đ u th u h n ch ho c các nhà th u có nhu c u tham gia đ i v i đ u th u r ng rãi v i m c giá bán h sơ m i th u theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Ngh đ nh này. Đ i v i nhà th u liên danh thì ch c n m t thành viên trong liên danh mua h sơ m i th u; Trư ng h p bên m i th u không bán h sơ m i th u theo quy đ nh ho c th c hi n b t kỳ hành vi nào làm h n ch nhà th u mua h sơ m i th u s b x lý theo quy đ nh t i đi m m kho n 1 Đi u 65 Ngh đ nh này. b) Vi c s a đ i và làm rõ h sơ m i th u th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 33 và Đi u 34 c a Lu t Đ u th u. 2. Chu n b , ti p nh n, qu n lý, s a đ i ho c rút h sơ d th u Th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2, kho n 3 và kho n 4 Đi u 17 Ngh đ nh này. Trư ng h p nhà th u c n thay đ i tư cách (tên) tham gia đ u th u so v i khi mua h sơ m i th u thì ph i thông báo b ng văn b n t i bên m i th u. Bên m i th u xem xét đ i v i các trư ng h p như sau: - Đ i v i đ u th u r ng rãi, ch p nh n s thay đ i tư cách khi nh n đư c văn b n thông báo c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u; - Đ i v i đ u th u h n ch ho c đ u th u r ng rãi đã qua bư c sơ tuy n, tùy t ng trư ng h p c th mà bên m i th u xem xét và báo cáo ch đ u tư quy t đ nh vi c ch p thu n hay không ch p thu n s thay đ i tư cách c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u nhưng ph i b o đ m tính c nh tranh, công b ng, minh b ch trong đ u th u. 3. M th u a) Vi c m th u đư c ti n hành công khai ngay sau th i đi m đóng th u theo th i gian và đ a đi m quy đ nh trong h sơ m i th u trư c s ch ng ki n c a nh ng ngư i có m t và không ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a các nhà th u đư c m i. Bên m i th u có th m i đ i di n c a các cơ quan liên quan đ n tham d l m th u;
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản