Nghị định 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: thanhuyen

Nghị định 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nội dung Text: Nghị định 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ

phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
qu h                 c s d l      
v¨n  LAWDATANgh Þ   Þ nh
®
c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  90/2001/N§­C P   g µ y  23 th¸ng 11  m  2001
C n n¨
V Ò  trî ó p  h¸t tri Ó n  o a n h  n g hi Ö p   h á  v µ  v õ a 
 gi p d n


C h Ý n h  ph ñ


C¨n  LuËt Tæ  
cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9 
Ch ph ng 30    n¨m 
1992;
Nh»m  khuyÕn  Ých  µ  ¹o thuËn  î cho  Öc 
kh v t  li  vi ph¸t tr Ón 
  i c¸c  doanh 
nghiÖp  á  µ  õa;
nh v v
Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,
®Ò ngh c B tr B K ho   § t


Ngh Þ   Þ nh:
®

C h ¬ n g  I
N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g


§i Ò u  .M ôc   
1  tiªu 
Ph¸ttr Ón doanh 
 i   nghiÖp  á  µ  õa  µ m ét  Ö m   ô 
nh v v l   nhi v quan  äng trong
tr    
ChiÕn îcph¸ttr Ón kinh tÕ      éi,®Èy  ¹nh 
l    i     ­ x∙h   m c«ng nghiÖp    Ön  iho¸
ho¸,hi ®¹    
®Êt  íc,
n
Nhµ   íc khuyÕn  Ých  µ  ¹o thuËn  î cho 
n  kh v t  l i doanh nghiÖp  á  µ  õa 
nh v v
ph¸thuy  Ýnh  ñ  ng 
  t ch ®é s¸ng  ¹o,n©ng 
t  cao n¨ng  ùc qu¶n  ý,ph¸ttr Ón khoa 
l  l    i  
häc  
­c«ng  Ö   µ  ån  ©n  ùc,m ë   éng    èi  ªnkÕt  íi   ¹ h×nh 
ngh v ngu nh l  r c¸cm li   v   lo i
c¸c  
doanh  nghiÖp  kh¸c,t¨nghiÖu 
   qu¶  kinh doanh  µ 
  v kh¶  n¨ng  ¹nh 
c tranh trªnthÞ 
  
tr ng; ph¸ttr Ón s¶n  Êt,kinh 
ê   i   xu   doanh, t¹o viÖc  µm  µ  ©ng 
   l vn cao  i  èng 
®ê s
cho  êilao®éng.
ng    


§i Ò u    ¹m    iÒu 
2. Ph vi® chØnh
C¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa  îchëng    Ýnh 
nh v v ®   c¸c ch s¸ch  ®∙itheo 
u    ph¸p 
luËthiÖn  µnh.NghÞ   nh  µy 
  h   ®Þ n quy  nh 
®Þ thªm    Ýnh 
c¸cch s¸ch trî óp vµ   
   gi   tæ
chøc  óc  Õn 
x ti ph¸t tr Ón 
  i doanh  nghiÖp  á  µ  õa  ¸p 
nh v v ® øng  yªu  Çu 
c ph¸t
 
tr ÓnkinhtÕ     éivµ  óc ®Èy 
i    ­x∙h   th   c«ng nghiÖp    Ön  iho¸ ®Êt  íc.
ho¸,hi ®¹     n


§i Ò u    Þnh  Üa 
3. § ngh doanh 
nghiÖp  á  µ  õa 
nh v v
Doanh  nghiÖp  á  µ  õa  µ c¬  ë 
nh v v l   s s¶n  Êt,kinh 
xu   doanh  c  Ëp,®∙ 
®é l  
®¨ng  ý 
k kinh doanh 
  theo ph¸p  ËthiÖn  µnh, cã  èn  ¨ng  ý 
lu   h  v® k kh«ng     
qu¸ 10
tû®ång 
  hoÆc   è    ng 
s lao®é trung b×nh  µng 
  h n¨m kh«ng   
qu¸ 300  êi.
ng  
C¨n  vµo  ×nh h×nh    Õ     éicô  Ó  ña  µnh,®Þa  ¬ng,trong
cø  t  kinht ­x∙h   th c ng   ph    
qu¸ tr×nh thùc hiÖn    Ön 
      c¸cbi ph¸p,ch¬ng  ×nh tr  óp cã  Ó  inhho¹t¸p dông 
  tr   î gi   th l      
®ång  êi haichØ  ªu èn  µ    ng 
th  c¶    ti   v lao®é hoÆc  ét 
v m tronghaichØ  ªu ãitrªn
   ti     .
n
2§i Ò u    èit ng ¸p dông 
4. §  î    
NghÞ   nh  µy    ông  i víi  
®Þ n ¸p d ®è     doanh 
c¸c nghiÖp  á  µ  õa 
nh v v bao  å m:
g
­C¸c 
  doanh 
nghiÖp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng 
th l   ho   theo LuËt Doanh 
    nghiÖp;
­C¸c 
  doanh 
nghiÖp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng 
th l   ho   theo LuËtDoanh 
    nghiÖp  µ  ­
Nh n
íc;
­C¸c  îp t¸cx∙thµnh  Ëp vµ  ¹t®éng 
  h      l   ho   theo LuËt Hîp   
    t¸cx∙;
­ C¸c  é 
  h kinh doanh    Ó  ¨ng  ý 
  c¸ th ® k theo NghÞ   nh  è 
®Þ s 02/2000/N§­  
CP
ngµy  th¸ng02 
03    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  Ò  
c Ch ph v §¨ng  ý 
k kinhdoanh.
 


§i Ò u  .Ch ¬ng  ×nh trî óp
5  tr     gi  
Ch ¬ng  ×nhtr  óp doanh 
tr   î gi   nghiÖp  á  µ  õa  ña  µ  íc(gäit¾tlµCh ­
nh v v c Nh n        
¬ng  ×nh tr  óp)lµch¬ng  ×nh m ôc  ªudµnh 
tr   î gi     tr   ti   cho doanh nghiÖp  á  µ  õa,
nh v v  
c¨n cø  µo  nh  íng  ti     iÓn kinh tÕ      éi,ph¸ttr Ón c¸c ngµnh  µ 
  v ®Þ h u  ªnph¸ttr     ­ x∙h     i     v
c¸c ®Þa  µn  Çn 
  b c khuyÕn  Ých.Ch ¬ng  ×nh tr  óp nµy  îcbè  Ý trong kÕ  
kh   tr   î gi   ®   tr    
ho¹ch hµng 
  n¨m  µ  Õ   ¹ch 5 
v k ho   n¨m  Thñ íng ChÝnh  ñ 
do  t  ph hoÆc   ñ  Þch  y 
Ch t ñ
ban  ©n  ©n   
nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuécTrung  ng  Õt ®Þnh.
  ph tr     ¬ quy    
Ch ¬ng  ×nh trî óp  å m:  ôc    i îng 
tr     gi g m tiªu,®è t doanh  nghiÖp  á  µ  õa 
nh v v
cô  Ó 
th theo  µnh  Ò,  Ünh  ùc  µ  a   µn  ¹t®éng, néidung  î óp,
ng ngh l v v ®Þ b ho      tr 
gi  
nguån  ùc,kÕ   ¹ch vµ  Ön 
l   ho   bi ph¸p vÒ   ¬  Õ   Ýnh 
  c ch ch s¸ch,tæ 
  chøc  ùc hiÖn.
th    
Chó   äng u    ¬ng  ×nh trî óp c¸c doanh 
tr   tiªnch tr     gi     nghiÖp  á  µ  õa  doanh 
nh v v do 
nh©n  ÷ 
n qu¶n  ý.
l


C h ¬ n g  II
C¸c c h Ý n h  s¸ch trî ó p
 gi


§i Ò u   
6. KhuyÕn  Ých  u   
kh ®Ç t
1.  Ýnh  ñ  îgióp  u    th«ng 
Ch ph tr  ®Ç t qua  Ön 
bi ph¸p  Ò   µichÝnh, tÝn 
v t   
dông,¸p dông 
   trongm ét  êigian nhÊt ®Þnh  i víi  
  th       ®è     doanh 
c¸c nghiÖp  á  µ 
nh v
võa  u    µo  ét  è  µnh  Ò, 
®Ç tv m s ng ngh bao  å m   µnh  Ò  
g ng ngh truyÒn  èng  µ  ¹
th v t  i
c¸c®Þa  µn  Çn 
  b c khuyÕn  Ých.
kh  
2. ChÝnh  ñ 
  ph khuyÕn  Ých    chøc  µichÝnh, c¸c doanh 
kh c¸c tæ  t     nghiÖp 
vµ  Ó  ©n  ãp  èn  u    µo   
th nh g v ®Ç tv c¸cdoanh  nghiÖp  á  µ  õa.
nh v v


§i Ò u    µnh  Ëp  ü   l∙nhtÝn  ông 
7. Th l Qu b¶o    d doanh 
nghiÖp  á  µ  õa 
nh v v
Thµnh  Ëp  ü  
l Qu b¶o    Ýn  ông 
l∙nh t d doanh nghiÖp  á  µ  õa     
nh v v ®Ó b¶o
l∙nhcho   
  c¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa   
nh v v khikh«ng    µis¶n  Õ  Êp, cÇ m  
®ñ t   th ch  
cè,vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông.
  v c c¸ctæ  td  
Bé  µichÝnh  ñ  ×, èihîp víi   ¬ 
T  ch tr  ph       c quan  ªnquan  ©y  ùng     
c¸c li   xd ®Ò ¸n
tæ chøc  µ 
v Quy  Õ   ¹t®éng  ña  ü  
ch ho   c Qu b¶o    Ýn  ông 
l∙nh t d doanh  nghiÖp 
nhá  µ  õa  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh.
v v tr   t  ph quy  
3§i Ò u  .M Æt  
8  b»ng 
s¶n  Êt
xu
Trªn c¬  ë 
  s quy  ¹ch    iÓn kinh tÕ      éivµ 
ho ph¸ttr     ­ x∙ h   quy  ¹ch,kÕ   ¹ch 
ho   ho
sö  ông  t    a   µn 
d ®Ê trªn®Þ b tØnh, thµnh  è  ∙  îc Thñ íng  Ýnh  ñ   
  ph ® ®   t Ch ph phª
duyÖt,Chñ   Þch  y 
  t ñ ban  ©n  ©n 
nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¹o
  ph tr     ¬ t 
®iÒu  Ön  Ën  îcho   
ki thu l   i c¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa  ã  Æt  
nh v v c m b»ng 
s¶n  Êt
xu  
phï hîp;chØ  o  µnh  ü  t  µ  ùc hiÖn    Ýnh 
   ®¹ d qu ®Ê v th   c¸c ch s¸ch khuyÕn  Ých 
kh
®Ó   x©y  ùng   
  d c¸c khu,cô m  
  c«ng nghiÖp  cho   
c¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa 
nh v v
cã  Æt  
m b»ng  ©y  ùng  Ëp 
x d t trung c¬  ë 
  s s¶n  Êt hoÆc     êi tõ néi thµnh,
xu   di d        
néithÞ   
  ra,b¶o  ¶m  
® c¶nh  quan m«i  êng.
tr
Doanh nghiÖp  á  µ  õa  îchëng    Ýnh 
nh v v ®   c¸cch s¸ch u  ∙itrong viÖc   
 ®    thuª
®Êt, chuyÓn  îng,thÕ  Êp  µ    Òn 
  nh   ch v c¸c quy kh¸c vÒ   ö  ông  t  ai 
  sd ®Ê ® theo  
quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p luËt.
 


§i Ò u    Þ   êng  µ    n¨ng  ¹nh 
9. Th tr v t¨ngkh¶  c tranh
1. C¸c  é, ngµnh,ñy 
  B    ban  ©n  ©n 
nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung 
  ph tr     ­
¬ng chØ  o,t¹o®iÒu  Ön   
®¹     ki ®Ó doanh  nghiÖp  á  µ  õa  Õp cËn   
nh v v ti   c¸cth«ng 
tinvÒ   Þ  êng, gi¸c¶  µng    î óp doanh 
  th tr   h ho¸,tr gi   nghiÖp  á  µ  õa  ë   éng 
nh v v m r
thÞ  êng,tiªuthô s¶n  È m.
tr     ph
2. C¸c  a   ¬ng  î óp  Öc  ng  µy,gií thiÖu,qu¶ng    Õp  Þ 
  ®Þ ph tr gi vi tr b   i     c¸o,ti th
c¸c s¶n  È m   ã  Òm 
  ph c ti n¨ng  ña   
c c¸c doanh nghiÖp  á  µ  õa, ®Ó   ¹o®iÒu 
nh v v   t 
kiÖn  ë   éng  Þ  êng.
mr th tr
3. ChÝnh  ñ  ¹o®iÒu  Ön     
  ph t   ki ®Ó c¸c doanh  nghiÖp  á  µ  õa 
nh v v tham    gia
cung  øng  µng 
h ho¸  µ  Þch  ô 
vd v theo  Õ   ¹ch 
k ho mua   ¾ m  
s b»ng  ån  ©n 
ngu ng
s¸ch nhµ  íc;c¸c Bé,  µnh  µ  a   ¬ng  ã  Õ   ¹ch  tiªn® Æt  µng  µ 
  n   ng v ®Þ ph c k ho u    h v
c¸c®¬n  µng 
  h theo  ¹n  ¹ch ph©n   
h ng   bæ cho   
c¸cdoanh  nghiÖp  á  µ  õa   
nh v v s¶n
xuÊthµng    µ  Þch  ô 
  ho¸ v d v b¶o  ¶m   Êtl ng vµ  ¸p 
® ch  î   ® øng    Çu.yªu c
4. ChÝnh  phñ  khuyÕn  khÝch ph¸t iÓn h×nh thøc thÇu phô  c«ng 
 tr
nghiÖp, t¨ng cêng  ù  ªnkÕt  ÷a   
    s li   gi c¸c doanh  nghiÖp  á  µ  õa  íidoanh 
nh v v v  
nghiÖp kh¸cvÒ   îp t¸cs¶n  Êts¶n  È m, 
  h   xu   ph s¶n  Êt linhkiÖn,phô  Ön,phô 
xu       ki  
tïng,nhËn  Çu  ©y  ùng..  
  th x d . nh»m   óc  y  
, th ®È chuyÓn  giao c«ng  nghÖ,  ë  
m
réng  Þ  êng    ô 
th tr tiªu th s¶n  È m,  ©ng 
ph n cao  n¨ng  ùc c¹nh 
l  tranh  ña   
c c¸c
doanh nghiÖp  á  µ  õa.
nh v v  
5.Th«ng 
  qua    ¬ng  ×nh trî óp,Ch Ýnh  ñ  ¹o®iÒu  Ön 
c¸cch tr     gi   ph t   ki cho   c¸c
doanh nghiÖp  á  µ  õa  æi  íic«ng  Ö, 
nh v v ® m  ngh trang thiÕtbÞ, m¸y  ãc,   
     m ph¸t
tr Óns¶n  È m   íi,hiÖn  iho¸ qu¶n  ýnh»m   ©ng 
i  ph m  ®¹     l  n cao  Êt l ng s¶n  È m  
ch  î   ph
hµng     
ho¸,t¨ngkh¶ n¨ng  ¹nh tranhtrªnthÞ  êng.
c      tr


§i Ò u  .V Ò   óc  Õn xuÊtkhÈu
10   x ti    
1.  µ   íc khuyÕn  Ých 
Nh n   kh doanh  nghiÖp  á  µ  õa 
nh v v t¨ng cêng  Êt
  xu  
khÈu, t¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho   
   ki thu l   i c¸c doanh  nghiÖp  á  µ  õa  ªnkÕt  îp
nh v v li   h 
t¸cvíi ícngoµi,m ë   éng  Þ  êng  Êt khÈu  µng    Þch  ô.Th«ng   
    n  r th tr xu   h ho¸,d v  qua
ch¬ng  ×nh trî óp xóc  Õn xuÊt khÈu,trî óp m ét  Çn    Ý 
tr     gi   ti        gi   ph chiph cho doanh 
nghiÖp  á  µ  õa 
nh v v kh¶o    äc  Ëp, trao ® æi  îp    µ 
s¸t,h t     h t¸cv tham  ù  éi chî,
dh   
4

tr Ónl∙m gií thiÖu s¶n  È m,  ×m  Óu  Þ  êng    ícngoµi.   Ý  î óp
i      i   ph t hi th tr ën     ph tr 
Chi gi  
® îcbè  Ýtrong Quü   ç  î ÊtkhÈu.
  tr     h tr xu  
2. C¸c  é,  µnh  ¹o®iÒu  Ön  Ën  î ®Ó    
  B ng t  ki thu l  i c¸c doanh nghiÖp  á  µ 
nh v
võa tham      ¬ng  ×nh xuÊtkhÈu  ña  µ   íc.
  giac¸cch tr     c Nh n  


§i Ò u    Ò  
11. V th«ng     Ên  µ  o  ¹onguån  ©n  ùc
tin, v v ®µ t  
t nh l
1.ChÝnh  ñ,c¸cBé, ngµnh  µ  y 
  ph       v ñ ban  ©n  ©n  a  ¬ng 
nh d ®Þ ph cung  Êp 
c
c¸cth«ng    Çn  Õtqua    n  È m   µ 
  tinc thi   c¸cÊ ph v qua  ¹ng  t¬­ Ðt 
m in­ n cho   c¸cdoanh 
nghiÖp  á  µ  õa,th«ng 
nh v v   qua  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ôc 
B K ho v§ t (C Ph¸ttr Ón doanh 
 i  
nghiÖp  á  µ  õa) phèihîp  íic¸c c¬ 
nh v v     v     quan  ªnquan  µ    chøc    éi
li   v c¸c tæ  x∙ h  
nghÒ  nghiÖp  î óp doanh 
tr 
gi   nghiÖp  á  µ  õa.
nh v v  
2.ChÝnh  ñ  î óp kinhphÝ     Ên  µ  o  ¹onguån  ©n  ùccho 
  ph tr  gi     ®Ó tv v ®µ t   nh l 
doanh nghiÖp  á  µ  õa 
nh v v th«ng  qua  ¬ng  ×nh trî óp  o  ¹o.Kinh  Ý 
ch tr     gi ®µ t   ph
trî óp vÒ   o  ¹o® îcbè  Ýtõng©n 
 gi   ®µ t     tr     s¸ch nhµ  íccho    ôc  µ  o  ¹o.
  n  gi¸od v ®µ t
3. ChÝnh  ñ 
  ph khuyÕn  Ých    chøc 
kh c¸c tæ  trong vµ  µiníctrî óp c¸c
  ngo       gi    
doanh nghiÖp  á  µ  õa 
nh v v trong  Öc 
vi cung  Êp 
c th«ng     Ên  µ  o  ¹o
tin,t v v ®µ t  
nguån  ©n  ùc.
nh l
4. ChÝnh  ñ 
  ph khuyÕn  Ých  Öc  µnh  Ëp    ên  m  
kh vi th l c¸c"v ¬ doanh  nghiÖp 
nhá  µ  õa"    íng  Én,  o   ¹o doanh  ©n  
vv ®Ó h d ®µ t   nh trong  íc ®Ç u   µnh  Ëp
b  th l 
doanh nghiÖp.


C h ¬ n g  III
T æ  c h ø c x ó c ti Õ n p h¸t tri Ó n d o a n h  n g hi Ö p  n h á  v µ  v õ a 


§i Ò u    µnh  Ëp  ôc    iÓndoanh 
12. Th l C Ph¸ttr   nghiÖp  á  µ  õa 
nh v v
Thµnh  Ëp  ôc 
lC Ph¸ttr Ón doanh 
 i   nghiÖp  á  µ  õa  ùc thuéc  é   Õ  
nh v v tr   BK
ho¹ch vµ  Çu ,®Ó   óp Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ùc hiÖn 
 § t  gi   tr B K ho   § tth   chøc n¨ng 
qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   óc  Õn ph¸ttr Óndoanh 
l  n   x ti     i   nghiÖp  á  µ  õa.
nh v v  


§i Ò u 13. Côc    iÓn 
  Ph¸ttr doanh nghiÖp  á  µ  õa   ã  Öm   ô  µ 
nh v v c nhi vv
quyÒn  ¹nchñ  Õu 
h   y sau:
1. Gióp  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ®Þnh   íng 
  B tr B K ho v§ t h c«ng    óc  Õn
t¸cx ti  
doanh  nghiÖp  á  µ  õa: x©y  ùng 
nh v v   d hoÆc  tham    ©y  ùng  Ýnh 
gia x d ch s¸ch,
 
c¸c v¨n b¶n 
   quy  ¹m 
ph ph¸p  ËtvÒ   óc  Õn    iÓn doanh 
lu   x ti ph¸ttr   nghiÖp  á  µ 
nh v
võa,tr×nh cÊp  ã  Èm  Òn 
    c th quy ban  µnh;tæng  îp x©y  ùng    ¬ng  ×nh
h   h  d c¸cch tr  
trîgióp,lËp 
    danh  ôc     i  îng 
m c¸c ®è t doanh nghiÖp  á  µ  õa  ô  Ó 
nh v v c th theo 
ngµnh  Ò,  Ünh  ùc,®Þa  µn  ¹t®éng, néidung  î óp;®iÒu  èi, íng
ngh l v  b ho      tr  gi   ph   h 
dÉn  µ  Óm    ùc hiÖn    ¬ng  ×nh trî óp sau    îcduyÖt.
v ki trath   c¸cch tr     gi   khi®  
2. Tæ  
  chøc  Ëp  Ên 
t hu nh»m   ©ng 
n cao n¨ng  ùc cho  bé    chøc 
l  c¸n  c¸c tæ 
trî óp 
 gi doanh  nghiÖp  á  µ  õa  µ  åidìng  ü 
nh v v v b   k n¨ng   t¸cnghiÖp trong viÖc 
 
xóc  Õn ph¸ttr Óndoanh 
ti     i   nghiÖp  á  µ  õa.
nh v v
5

3. Thùc  Ön  îp    èc  Õ  Ò   óc  Õn    iÓn doanh 
  hi h t¸cqu t v x ti ph¸ttr   nghiÖp  á 
nh
vµ  õa,th«ng 
v  qua  ©n  i nguån  ùcvµ  gäinguån  èn  õ bªn  µi®Ó  
c ®è   l   kªu    v t  ngo  
trî óp doanh 
 gi   nghiÖp  á  µ  õa.
nh v v
4. Phèihîp víi   ¬ 
        c quan,tæ 
c¸c   chøc  ªnquan   
li   ®Ó cung  Êp   
c c¸cth«ng   
tin
cÇn  Õtcho   
thi   c¸cdoanh  nghiÖp  á  µ  õa.
nh v v
5.  èi hîp  íic¸c  ¬ 
Ph   v  c quan, tæ 
  chøc  i  
l ªnquan  óc  Õn  îgióp 
x ti tr  doanh 
nghiÖp  á  µ  õa 
nh v v trongviÖc   Ên  ü  Ëtvµ  Õp cËn 
  tv k thu   ti   c«ng  Ö, 
ngh trangthiÕt
   
bÞ  íi, íngdÉn,®µo  ¹ovËn  µnh 
m  h    t  h qu¶n  ýkü  Ëtvµ 
l   thu   qu¶n  ýdoanh 
l  nghiÖp.


6.  Þnh  ú 
§ k s¸u th¸ng m ét  Çn, tæng  îp 
  l  h b¸o c¸o  Ò   ù 
v s ph¸ttr Ón  ña 
 i c
doanh  nghiÖp  á  µ  õa  µ    Ên    Çn    Õt    é  ëng  é  Õ  
nh v v v c¸cv ®Ò c gi¶iquy ®Ó B tr BK
ho¹ch vµ  Çu   ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ.
 § ttr   t  ph
7.  µ m   Ö m   ô   ký  êng  ùc cña  éi  ng 
L nhi v th th tr   H ®å KhuyÕn  Ých 
kh ph¸t
 
tr Óndoanh 
i  nghiÖp  á  µ  õa.
nh v v
8. Thùc  Ön    ¹t®éng 
  hi c¸c ho   qu¶n  ýnhµ  íckh¸c vÒ   óc  Õn    iÓn
l  n    x ti ph¸ttr  
doanh 
nghiÖp  á  µ  õa  Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu  
nh v v do  tr B K ho   § tgiao.


§i Ò u    ¬   Êu  chøc  µ 
14. C c tæ  v quy  Õ   ¹t®éng  ña  ôc 
ch ho   c C Ph¸ttr Ón
 i  
doanh 
nghiÖp  á  µ võa
nh v  
1. Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  
  tr B K ho v§ t quy  nh  ô  Ó  Öm   ô, quyÒn  
®Þ c th nhi v 
h¹n,tæ 
  chøc  é b m¸y  ña  ôc 
cC Ph¸ttr Ón doanh 
 i   nghiÖp  á  µ  õa.Biªn chÕ  
nh v v    
vµ kinh phÝ  ¹t®éng  ña  ôc 
  ho   c C Ph¸ttr Óndoanh 
 i   nghiÖp  á  µ  õa  Bé  ­
nh v v do  tr
ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  
B K ho v§ t quyÕt  nh 
®Þ sau   
khitho¶  Ën  íiBé   ëng, Tr­
thu v   tr  
ëng  Ban   
Tæ chøc   
­ C¸n  é  Ýnh  ñ  µ  é   ëng  é   µi chÝnh     
b Ch ph v B tr BT  trªntinh
thÇn  ö  ông  ©n  ù 
sd nh s trong qu¸ tr×nh s ¾p  Õp  chøc  ña  é  Õ   ¹ch vµ 
     x tæ  c B K ho  
§Çu     è  Ýbé 
t®Ó b tr   m¸y  ña  ôc  än  Ñ, hiÖu 
c C g nh   qu¶  µ  ¸p 
v ® øng    Çu  y  
yªu c ®È
m¹nh  ¹t ®éng  óc  Õn 
ho   x ti ph¸t tr Ón 
  i doanh  nghiÖp  á  µ  õa 
nh v v trong  ×nh 
t
h×nh  íi.
m
2. Kinh  Ý  ¹t®éng  ña  ôc 
  ph ho   c C Ph¸ttr Ón doanh 
 i   nghiÖp  á  µ  õa   
nh v v do
ng©n s¸ch nhµ  íccÊp, ® îctæng  îp trong dù    ©n 
  n     h    to¸nng s¸ch hµng 
  n¨m  ña 
c
Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu .
K ho   § t


§i Ò u  15. µnh lËp Héi ®ång  KhuyÕn  khÝch ph¸t iÓn doanh 
 Th  tr
nghiÖp nhá  µ  õa
  vv
1. Thµnh  Ëp  éi ®ång 
  lH  KhuyÕn  Ých    iÓn doanh 
kh ph¸ttr   nghiÖp  á  µ 
nh v
võa  µm  Öm   ô   vÊn 
l nhi vt cho  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   ¬  Õ,  Ýnh 
Th t Ch ph v c ch ch s¸ch 
khuyÕn  Ých 
kh ph¸ttr Ón doanh 
 i   nghiÖp  á  µ  õa. C¸c  µnh    ña  éi
nh v v   th viªnc H  
®ång  ¹t®éng 
ho   kiªm  Ö m.  ñ  íng  Ýnh  ñ  Õt  nh 
nhi Th t Ch ph quy ®Þ chøc n¨ng, 
nhiÖ m  ô  µ  µnh    éi ®ång 
v v th viªnH   theo ®Ò   Þ  ña  ñ  Þch  éi ®ång.
  ngh c Ch t H 
2. Thµnh  Çn  ña  éi  ng 
  ph c H ®å KhuyÕn  Ých 
kh ph¸ttr Ón doanh 
 i   nghiÖp 
nhá  µ  õa 
v v bao  å m: 
g
­  ñ   Þch  éi  ng 
Ch t H ®å KhuyÕn  Ých 
kh ph¸ttr Ón doanh 
 i   nghiÖp  á  µ 
nh v
võa  µBé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu .
l   tr B K ho   § t
6

­ Th ký th ng trùc ña Héi ®ång: Côc  tr ng Côc  Ph¸t iÓn doanh 
ê  c ë  tr
nghiÖp  á  µ  õa.
nh v v  
­ §¹idiÖn    é:  Õ   ¹ch  µ  Çu  , C«ng 
   c¸c B K ho v§ t  nghiÖp, Tµi chÝnh, N«ng 
    
nghiÖp  µ 
v Ph¸ttr Ón n«ng 
 i   th«n,X ©y  ùng, Giao 
  d   th«ng  Ën  , ¬ng  ¹i,
v t¶i Th m 
Khoa  äc, C«ng  Ö   µ 
h  ngh v M«i  êng, Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,Lao  ng ­  ¬ng 
tr     v§ t  ®é Th
binh vµ    éi,  
  X∙ h   ph¸p.
T
­ §¹idiÖn  y 
   ñ ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi,thµnh  è  å   Ý  
nh d th ph H N   ph H Ch Minh, 
thµnh  è   
ph H¶i Phßng  µ  µnh  è  µ  ½ ng.
v th ph § N
­ §¹idiÖn 
   Phßng  ¬ng  ¹ivµ 
Th m   C«ng  nghiÖp  ÖtNam,  éi ®ång 
Vi   H  Trung 
­
¬ng   
Liªnminh    îpt¸cx∙ViÖtNam,  ét  è  Öp  éidoanh 
c¸ch         m s hi h   nghiÖp.
 
­ M ét  è 
  s chuyªn gia thuéc c¸c lÜnh  ùc 
      v kinh tÕ,khoa  äc 
   h c«ng  Ö   µ 
ngh v
®µo  ¹o.
t
3.Quy  Õ   µm  Öc  ña  éi ®ång  Chñ  Þch  éi ®ång  Õt ®Þnh.
  ch l vi c H   do  t H  quy  
4. Kinh  Ý   ¹t®éng  ña  éi  ng  îc tæng  îp 
  ph ho   c H ®å ®  h trong kinh phÝ   ña 
    c
Côc 
Ph¸ttr Óndoanh 
 i   nghiÖp  á  µ  õa.
nh v v


§i Ò u 16. Thµnh  Ëp 
  l Trung  ©m   ç  îkü  Ët doanh 
t h tr  thu   nghiÖp  á  µ 
nh v
võa 
 
Bé   Õ   ¹ch  µ   Çu    thµnh  Ëp 
K ho v§ t l Trung  ©m   ç  îkü  Ët doanh 
t h tr  thu  
nghiÖp  á  µ  õa 
nh v v (thuéc Côc    iÓn doanh 
  ph¸ttr   nghiÖp  á  µ  õa) t¹ thµnh 
nh v v   i  
phè  µ   éi,thµnh  è  å   Ý  
HN  ph H Ch Minh  µ  µnh  è  µ  ½ ng.
v th ph § N
Trung  ©m   ç  îkü  Ët doanh 
t h tr  thu   nghiÖp  á   µ  õa  µ  n   Þ   ù 
nh v v l ®¬ v s
nghiÖp  ã    ã 
c thu,c chøc  n¨ng   Ên 
t v cho  ôc 
C Ph¸ttr Ón doanh 
 i   nghiÖp  á  µ 
nh v
võa  µ  µ ®Ç u   èi   Ên  Ò  
v l  m tv v c«ng  Ö   µ  ü  Ët,c¶itiÕn 
ngh v k thu     trang thiÕtbÞ,
    
híng dÉn 
  qu¶n  ýkü  Ëtvµ 
l   thu   b¶o  ìng trang thiÕtbÞ, t¹o®iÒu  Ön  Õp cËn 
d         ki ti  
c«ng  Ö  
ngh trangthiÕtbÞ  íicho   
    m  c¸cdoanh nghiÖp  á  µ  õa.
nh v v
Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   Ëp    tæ 
K ho v§ t l ®Ò ¸n  chøc  µ v ban  µnh 
h Quy  Õ   ¹t
ch ho  
®éng  ña   
c c¸c trung t©m   µy, sau   
  n  khitho¶  Ën  íiBan   
thu v   Tæ chøc   
­ C¸n  é 
b
ChÝnh  ñ  µ    ¬ 
ph v c¸cc quan  ªnquan.
li  


§i Ò u    óc  Õn doanh 
17. X ti   nghiÖp  á  µ  õa  ¹ c¸c®Þa  ¬ng
nh v v t     i ph
Uû  ban  ©n  ©n   
nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc 
  ph tr   Trung  ng  óc  Õn
¬ x ti  
ph¸ttr Ón doanh 
 i   nghiÖp  á  µ  õa    a   µn  íic¸c nhiÖ m   ô  ñ  Õu  
nh v v trªn®Þ b v     v ch y
sau:
­  Þnh  íng 
§ h c«ng    óc  Õn 
t¸c x ti doanh  nghiÖp  á  µ  õa; x©y  ùng 
nh v v   d
hoÆc  tham    ©y  ùng     
gia x d c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn   
h  th   c¸c quy  nh  ña 
®Þ c
ChÝnh  ñ, Thñ íng  Ýnh  ñ  µ  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   Ò   óc  Õn
ph   t Ch ph v c B K ho v§ t v x ti  
ph¸ttr Ón doanh 
 i   nghiÖp  á  µ  õa    a   ¬ng. Tæng   îp  ©y  ùng   
nh v v ë ®Þ ph   hx d c¸c
ch¬ng  ×nh trî óp doanh 
tr     gi   nghiÖp  á  µ  õa;®iÒu  èi,híng dÉn  µ  Óm  
nh v v   ph     v ki
trathùc hiÖn    ¬ng  ×nh trî óp sau    îcduyÖt.
    c¸cch tr     gi   khi®  
­ §Þnh  ú   
  k s¸u th¸ng m ét  Çn,tæng  îp b¸o    é   Õ   ¹ch  µ  Çu    
  l  h   c¸o B K ho v§ t®Ó
tæng  îp  Ò   ù    iÓn doanh 
h v s ph¸ttr   nghiÖp  á  µ  õa  µ    Ên    Çn   
nh v v v c¸c v ®Ò c gi¶i
quyÕt.
7

­ Phèi hîp  íic¸c Bé,  µnh  chøc  ªnquan  ùc hiÖn  Öc  óc  Õn 
    v    ng tæ  li   th   vi x ti
ph¸ttr Óndoanh 
 i   nghiÖp  á  µ  õa    a  ¬ng 
nh v v ë ®Þ ph theo quy  nh  Ön  µnh.
  ®Þ hi h


§i Ò u    tæ 
18. C¸c  chøc  î óp doanh 
tr gi   nghiÖp  á  µ  õa 
nh v v
1. Ch Ýnh  ñ 
  ph khuyÕn  Ých  Öc  µnh  Ëp  µ  ñng  è    chøc  î
kh vi th l vc c c¸c tæ  tr 
gióp doanh 
  nghiÖp  á  µ  õa  éc c¸c c¬ 
nh v v thu     quan,c¸c tæ 
    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙
ch tr      
héi,tæ 
  chøc    éi nghÒ  
x∙ h   nghiÖp, nh»m   ùc  Ön    ¬ng  ×nh  îgióp
  th hi c¸c ch tr tr   
m ét 
c¸ch thiÕtthùc vµ  ã  Öu 
      c hi qu¶.
2.ChÝnh  ñ 
  ph khuyÕn  Ých,t¹o®iÒu  Ön     
kh    ki ®Ó c¸cdoanh  nghiÖp  á  µ 
nh v
võa tham      Öp  éidoanh 
giac¸chi h   nghiÖp  ∙  ã  µ  µnh  Ëp c¸chiÖp  éi, ©u  ¹c
® c v th l   h  c l 
bé doanh nghiÖp,nh»m   iÓnkhaic¸cho¹t®éng  Ó   thu hótc¸cnguån  ùctõ
  tr         k c¶        l  
níc ngoµi®Ó   î óp  ét 
    tr gi m c¸ch thiÕtthùc,trùctiÕp 
       cho doanh  nghiÖp  á  µ 
nh v
võa, c¸c  Þch  ô  Ò  
  d v v th«ng  ,tiÕp  Þ  ë   éng  Þ  êng, ®µo   ¹o,c«ng 
tin  th m r th tr   t 
nghÖ...n©ng 
 
, cao  Öu 
hi qu¶ s¶n  Êtkinh doanh  ña   
xu     c c¸cdoanh  nghiÖp  á  µ 
nh v
võa. 
3. C¸c  é,  µnh, Uû  
  B ng   ban  ©n  ©n  a   ¬ng  ã 
nh d ®Þ ph c tr¸chnhiÖm   êng 
  th
xuyªn gÆp   ì,gi¶iquyÕt    Ên   
  g    c¸c v ®Ò n¶y  sinh trong s¶n  Êt kinh doanh  íi
    xu     v 
doanh  nghiÖp  á  µ  õa;tæ 
nh v v   chøc  Êy ý  Õn 
l   ki tham    ña  Öp  éidoanh 
gia c hi h  
nghiÖp  trong qu¸  ×nh  ¹n 
tr so th¶o   
c¸c v¨n b¶n quy  ¹m 
ph ph¸p  Ët li  
lu   ªnquan 
®Õ n  
doanh  nghiÖp  á  µ  õa.
nh v v
4. C¸c  Öp  éivµ  ©u  ¹cbé 
  hi h   c l   doanh nghiÖp  chøc  µ  ¹t®éng 
tæ  v ho   theo 
quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p luËt.
 


C h ¬ n g  IV
® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h
 h


§i Ò u    Öu  ùcthihµnh
19. Hi l    
NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý.
®Þ n c hi l   15    t  k


§i Ò u   
20. Tr¸chnhiÖm    µnh
  thih
1. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ã 
  K ho v§ t c tr¸chnhiÖ m   èi hîp  íiBé,  µnh    ¬ 
  ph   v   ng c¸c c
quan  ªnquan  iÓn khai c¸c c«ng  Öc  Õp 
li   tr      vi ti theo,híng  Én, 
  d theo  âi,®«n  

®èc  Öc  ùc  Ön 
vi th hi NghÞ   nh   µy  µ 
®Þ n v b¸o  c¸o  ñ   íng  Ýnh  ñ  ×nh 
Th t Ch ph t
h×nh  ùc hiÖn  µ  ÷ng  Ên    íin¶y 
th   v nh v ®Ò m   sinhcÇn  ö  ý.
  xl
2. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬ 
  B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬ 
B  tr c quan  éc
thu  
ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û  
ph Ch t U ban  ©n   ©n  
nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc
  ph tr    
Trung  ng  Þu 
¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh 
  thih NghÞ   nh  µy.
®Þ n
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản