Nghị định 90-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
296
lượt xem
27
download

Nghị định 90-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 90-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 90-CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  90­C P  N G µ Y   S 17­8­1994 B A N  H µ N H  Q U Y  ® Þ N H V Ò  VI Ö C  ® Ò N   ï T HI Ö T  H ¹I K HI  H µ  N í C  H U  H å I  Ê T  ® Ó B N T ® S ö  D ô N G  V µ O  M ô C  ® Ý C H   U è C  P H ß N G ,  A N  NI N H, Q L îI Ý C H  Q U è C  GI A,  îI Ý C H  C é N G   é N G   L  C CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy  th¸ng7  cø      14    n¨m 1993; Theo    ®Ò nghÞ   ña  é   ëng  é   µi  Ýnh, Bé   ëng  é   ©y   ùng, c B tr B T ch   tr BX d   Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh,Trëng  c § ch   ban Ban  Ët    Ýnh  ñ, V gi¸Ch ph NGH Þ   NH: ®Þ §i Ò u 1.­ Ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  µy  ®Þ n Quy  nh  Ò   Öc  µ   íc®Ò n   ï ®Þ v vi Nh n   b  thiÖth¹ikhithu håi®Êt  ö  ông  µo  ôc  ch  èc         sd vm ®Ý qu phßng, an    ninh,lîÝch     i quèc    îÝch  gia,l   i c«ng  éng  c quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt §Êt ®ai. ®Þ t i 27     ViÖc  n   ï thiÖth¹itrong c¸c tr ng  îp  ®Õ b          ê h thu  åi ®Êt    ö  ông  µo  h  ®Ó s d v m ôc  ch  ®Ý kh¸ckh«ng  éc ph¹m    iÒu    thu   vi® chØnh  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 2.­ Tæ  chøc, hé    nh, c¸ nh©n    gia ®×    trong níc ®ang  ö  ông  t  îp     sd ®Ê h ph¸p,   khibÞ  µ   ícthu håi®Êt    ö  ông  µo    ôc  ch  ãit¹ ®o¹n  §iÒu    Nh n       ®Ó s d v c¸cm ®Ý n     i 1  1  ña  c NghÞ   nh  µy  × ® îcNhµ   íc®Ò n   ïthiÖth¹i ®Þ n th     n  b   . Tæ  chøc,c¸ nh©n  ícngoµi,tæ     n    chøc  èc  Õ,ngêiViÖtNam   nh      qu t       ®Þ cë nícngoµi(gäichung  µngêinícngoµi)vµ  Ý       l       x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi c v ®Ç tn     t¹  Öt Nam   îcNhµ   ícViÖt Nam   iVi   ®  n    cho thuª®Êt    Þ   µ   ícthu håi®Êt    khib Nh n       ®Ó   ö  ông  µo    ôc  ch  ãit¹ ®o¹n  §iÒu  cña  sd v c¸cm ®Ý n    i 1  1  NghÞ   nh  µy  îc ®Þ n ®  xem   Ðt,gi¶i x     Õt ®Ò n   ïthiÖth¹itheo quy  nh  quy   b       ®Þ riªng. §i Ò u 3.­ Bé   ëng    é,  ñ   ëng  ¬  tr c¸c B Th tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ, Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chÞu tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    ghÞ  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý.C¸c    4.­ N ®Þ n c hi l     k t  k  quy ®Þnh  n   ï ®Êt  ai,tµis¶n    µ   íc thu  åi®Êt  ö  ông  µo    ôc   ®Ò b   ®    khiNh n   h   sd v c¸c m ®Ých  èc  qu phßng, an    ninh,lî Ých  èc    î Ých    i qu gia,l  i c«ng  éng  c ban  µnh  íc h tr   ®©y  u     á. ®Ò b∙ib
  2. 2 Q U Y  ® Þ N H V Ò  VI Ö C  ® Ò N   ï T HI Ö T  H ¹I K HI  H µ  N í C  H U  H å I  Ê T B N T ® ® Ó  S ö  D ô N G  V µ O  M ô C  ® Ý C H   U è C  P H ß N G ,  A N  NI N H, Q L îI Ý C H  Q U è C  GI A,  îI Ý C H  C « N G   é N G   L  C (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  CP   µy  8­   ®Þ s 90­ ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph CH ¬NG  I §èITîNG  µ   ¹M   ¸P  ô NG   V PH VI  D §i Ò u 1.­ Quy  nh  µy  ®Þ n chØ    ông    n   ïthiÖth¹ikhiNhµ   ícthu håi®Êt  ¸p d ®Ó ®Ò b       n      ®Ó   ö  ông  µo  ôc   ch  èc  sd vm ®Ý qu phßng, an    ninh, lî Ých  èc    î Ých   i   qu gia,l i  c«ng  éng  ãit¹ §iÒu  LuËt §Êt ®ai: c n    i 27     1­  Êt  ö  ông  µo  ôc  ch  èc  § sd vm ®Ý qu phßng, an    ninh  ãi t¹  n  i Quy  nh   ®Þ nµy  µ®Êt  îcx¸c®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai. l  ®   t  i 1  65  Lu     2­ §Êt sö  ông  µo  ôc  ch    d vm ®Ý c«ng  éng  µ  îÝch  èc    µ®Êt  ïng  c v l i qu gia l   d ®Ó   ©y  ùng  êng  x d ® giao  th«ng,cÇu,  èng, vØa  Ì,h Ö   èng  Êp    c   h   th c tho¸tníc    s«ng,hå,®ª,®Ëp,  êng  äc,b Önh  Ön,chî,c«ng      tr h  vi     viªn, ên   v hoa,c«ng  ×nh   tr   v¨n ho¸,khu    ¬i gi¶itrÝ c«ng  éng, qu¶ng  êng, s©n  Ën  ng,  ©n    vui ch       c   tr   v ®é s bay, b Õn    c¶ng, nghÜa    trang liÖtsÜ,  t  ïng  µo  ©y  ùng  p      ®Ê d vx d ®Ë hoÆc   å h thuû  iÖn, ® êng  ©y    iÖn, c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng, c«ng  ×nh ®   d t¶i®    tr k c ht   tr   thuû  î  l ic«ng  ×nh  , tr nghiªncøu    khoa  äc, x©y  ùng  h  d c«ng  ë  ôsë  ¬  s (tr   c quan  Nhµ   íc,tæ  n   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi)vµ    ch tr         c¸c c«ng  ×nh  tr kh¸c theo    quy  nh   ®Þ cña  Ýnh  ñ. Ch ph §i Ò u 2.­ 1­ Ng êi® îc®Ò n   ï thiÖth¹ivÒ   t    µ   ícthu håi®Êt       b      ®Ê khiNh n       ph¶ilµngêi      ® îc Nhµ   íc giao  t  ö  ông    n  ®Ê s d hoÆc   µ ngêi sö  ông  t    nh  íc khi l   d ®Ê æn ®Þ tr     LuËt §Êt  ai  ã  Öu  ùc thihµnh  µ  ã    iÒu  Ön  îc c¬    ® c hi l     v c ®ñ ® ki ®   quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn  Êp  Êy  th quy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  õng  ¹  t  nh quy sd t lo i®Ê theo    quy ®Þnh   ña    c c¸c NghÞ   nh   ChÝnh  ñ  ®Þ do  ph ban  µnh      µnh  Ët  Êt  h ®Ó thih Lu § ®ai. 2­  Õ u   êibÞ     åi®Êt  N ng   thu h   kh«ng  ã    Êy  ê hîp ph¸p    y   ×  c c¸c gi t     trªn®© th ph¶icã  Êy  ê chuyÓn  îng,hoÆc     gi t   nh   chuyÓn  æi  ® hoÆc   õa  Õ   Òn  ö  th k quy s dông  t  îcUû   ®Ê ®   ban  ©n  ©n    Êp  ã  Èm  Òn    Ën. nh d c¸cc c th quy x¸cnh §i Ò u 3.­ 1­ Hé     nh, c¸nh©n  ang  ö  ông  t  îp ph¸p m µ   Þ  µ   ícthu   gia ®×     ® sd ®Ê h     b Nh n     håi ®Êt  ×  îc Nhµ   íc ®Õ n   ï thiÖth¹ivÒ   t  µ  n   ï thiÖth¹ivÒ   µi   th ®   n  b      ®Ê v ®Ò b       t  s¶n  Ön  ã    t. hi c trªn®Ê 2­  é     nh, c¸ nh©n  ö  ông  t  ¹m  H gia ®×    sd ®Ê t giao,®Êt   cho thuª,®Êt  u     ®Ê thÇu,bÞ  µ   ícthu håi®Êt  × tuú tõng tr ng  îp cô  Ó  îc®Õ n   ïtµis¶n    Nh n       th       ê h   th ®   b    vµ  î Êp  èn. tr  cv
  3. 3 §i Ò u 4.­ 1­  ¬   C quan  µ   íc,c¸c tæ  Nh n     chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi,®¬n  Þ   ò  ch tr         v v trang   nh©n  ©n  îcNhµ   ícgiao ®Êt  µ   îcmiÔn  ép  Òn sö  ông  t  d ®  n    m®  n ti   d ®Ê hoÆc   ∙  ® nép  Òn  ö  ông  t  éc  ån  èn  ©n  ti s d ®Ê thu ngu v ng s¸ch  µ   íc,th×    µ   íc Nh n   khiNh n   thu  åi ®Êt    chøc  µy  h  c¸c tæ  n kh«ng  îc ®Õ n   ï thiÖth¹ivÒ   t, nhng  îc ®  b      ®Ê   ®  Nhµ   ícxem   Ðt cÊp  t  íi. n  x  ®Ê m 2­ Doanh    nghiÖp  µ   íc,doanh  Nh n   nghiÖp  ña    chøc  Ýnh  Þ­x∙ c c¸ctæ  ch tr       héi,C«ng      Çn, C«ng      tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,®¬n  Þ    hh  v kinh tÕ  Ëp  Ó,   t th   doanh  nghiÖp   ©n    µ   ícthu håi®Êt  × ® îc®Õ n   ïthiÖth¹ivÒ   t  tnh khiNh n       th     b      ®Ê n Õu  t  ang  ö  ông  µ®Êt  îcgiao ®∙  ép  Òn sö  ông  t  µ   Òn ®ã   ®Ê ® sd l  ®    n ti   d ®Ê m ti   kh«ng  éc nguån  èn  ña  ©n  thu   v c ng s¸ch Nhµ   íc.   n Trong  êng  îp ®Êt  ang  ö  ông  µ     îcgiao kh«ng  tr h  ® sd m khi®     ph¶inép  Òn   ti   sö  ông  t  d ®Ê hoÆc   ép  Òn  ö  ông  t  n ti s d ®Ê b»ng  ån  èn  ña  ©n  ngu v c ng s¸ch  Nhµ   ícth× kh«ng  îc®Õ n   ïthiÖth¹ivÒ   t. n    ®  b      ®Ê §i Ò u 5.­ Tæ  chøc,c¸ nh©n  ícngoµi,tæ     n    chøc  èc  Õ,ngêiViÖtNam   nh      qu t       ®Þ cë nícngoµi(gäichung  µngêinícngoµi)vµ  Ý       l       x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi c v ®Ç tn     t¹  Öt Nam   îcNhµ   ícViÖt Nam   iVi   ®  n    cho    t,khibÞ   µ   ícthu håi®Êt  thuª®Ê     Nh n       ®Ó   ö  ông  µo    ôc  ch  ãit¹ ®o¹n  §iÒu  cña  sd v c¸cm ®Ý n    i 1  1  NghÞ   nh  µy  îc ®Þ n ®  xem   Ðt,gi¶iquyÕt  n   ï  Öth¹itheo  x   ®Ò b thi     quy  nh   ®Þ riªng cña  Ýnh  ñ    Ch ph ViÖtNam.   CH ¬NG   II § Ò N   ï  ÖT  ¹IV Ò   T B THI H   ®Ê §i Ò u 6.­ Ng êi® îcNhµ   ícgiao ®Êt  ö  ông  µo  ôc  ch  µo  ×    µ   íc    n    sd vm ®Ý n th khiNh n   thu  åi ®Êt  îc ®Ò n   ï b»ng  h  ®  b  c¸ch giao  t  ã  ïng  ôc  ch  ö  ông    ®Ê c c m ®Ý sd ®Ó thay thÕ    hoÆc   n   ïb»ng  Òn theo gi¸®Êt  ïng m ôc  ch  ö  ông. ®Õ b   ti      c  ®Ý s d Trêng  îp  µ   íc kh«ng  Ó   n   ï  h Nh n   th ®Ò b b»ng  c¸ch giao  t  ®Ê thay  Õ  th hoÆc   êibÞ     åi®Êt  ng   thu h   kh«ng  cÇu  n   ï b»ng  t  ×  n   ï b»ng  yªu  ®Ò b   ®Ê th ®Ò b   tiÒn theo    t  ïng  ¹ng  gi¸®Ê c h hoÆc   ïng  ¹  ña  t  Þ   c lo ic ®Ê b thu  åi.Gi¸ ®Êt    h   ®Ó tÝnh  n   ï thiÖth¹ido  û   ®Õ b       U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng (sau  y   äi t¾t lµ Uû   ®© g       ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh) ban  µnh    h theo khung  gi¸®Êt  Ch Ýnh  ñ    do  ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 7.­ Quü   t  ïng ®Ó   n   ïthiÖth¹igå m: ®Ê d   ®Ò b      1­ §Êt cha  ö  ông.    sd 2­  Êt ® îckhaihoang  §      b»ng  ån  èn  ña  ©n  ngu v c ng s¸ch Nhµ   íc,®Êt  ¹o   n  t  lËp,quü  t  ïng ®Ó   ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng.   ®Ê d   t   xd c s h 
  4. 4 3­ §Êt thu håitheo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai.        ®Þ t  i 26  Lu     4­ Quü   t    ®Ê c«ng  ch  Ý theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët §Êt ®ai.   ®Þ t  i 45  Lu     §i Ò u 8.­ Ng êi®ang  ö  ông  t  îp ph¸p    sd ®Ê h   quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  vµ  iÓ m   ®Þ ti   1  3  ® a,kho¶n    Òu  cña    2,§i 4  b¶n Quy  nh  µy;khibÞ  µ   ícthu håi®Êt,th× ® ­ ®Þ n     Nh n          îcNhµ   íc®Ò n   ïthiÖth¹ivÒ   t      n  b      ®Ê nh sau: 1­  Õ u   t  håilµ ®Êt  N ®Ê thu      n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  ×  îc ®Ò n   th ®   bïb»ng  t  ïng lo¹ theo ®óng  Ön  Ých  µ  ¹ng  t  ña  t  Þ    åi.   ®Ê c   i     di t vh ®Ê c ®Ê b thu h Trêng  îp  t  n   ï thuéc  ¹ng  Êp  ¬n  ¹ng  t  ña  t  Þ     h ®Ê ®Ò b   h th h h ®Ê c ®Ê b thu håi,nh÷ng  Én  éc  ¹ng  2,  th×  Çn    v thu h 1,  3  ph chªnh  Öch  Ò   ¹ng  t  µy  l vh ®Ê n kh«ng  îc®Ò n   ïthiÖth¹i. ®  b    Trêng  îp ®Êt  n   ï thuéc ®Êt  ¹ng      th× ® îc®Ò n   ï thªm  Çn  h  ®Ò b     h 4, 5, 6      b  ph gi¸trÞ chªnh  Öch  Ò   ¹ng  t  .    Þ chªnh  Öch  Ò   ¹ng  t  îctÝnh     l vh ®Ê ®ã Gi¸tr   l vh ®Ê ®   theo    t  Uû   gi¸®Ê do  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ban  µnh  h theo khung    t    gi¸®Ê do ChÝnh  ñ  ph quy  nh. ®Þ 2­  Õ u   t  Þ   håilµ ®Êt  N ®Ê b thu      chuyªn dïng,®Êt    ×  îc ®Ò n   ï b»ng      ë th ®   b  ®Êt  chuyªn dïng,®Êt        ë theo  ng  Ön  Ých  µ  ¹  t  ®ó di t v lo i®Ê hoÆc   µng  t  Þ   h ®Ê b thu håi.   Trêng  îp ®Êt  n   ï cã    ÞthÊp  ¬n  × ® îc®Ò n   ï thiÖth¹iphÇn  h  ®Ò b   gi¸tr   h th     b     chªnh  Öch    Þgi÷a ®Êt  l gi¸tr     chuyªn dïng vµ  t  îc®Ò n   ï.     ®Ê ®   b §èivíi t    ¹ ®«  Þ    µ   ícthu håith× ® îc®Õ n   ïchñ  Õu     ®Ê ë t i th khiNh n             b  y b»ng  nhµ    ë hoÆc  b»ng  Òn. ti §i Ò u 9.­ Khithu håi®Êt  ña  êisö  ông  t      c ng   d ®Ê trong c¸ctr ng  îp theo     ê h   quy  nh   ®Þ t¹  ikho¶n  §iÒu  vµ  2  3  kho¶n  §iÒu  cña  2  4  Quy  nh  µy,tuú tõng  êng  îp ®Þ n   tr h  Nhµ   ícxÐt hç  î n     tr  b»ng  c¸ch giao ®Êt      hoÆc   Òn nhng  ti   møc  èi®a  t   kh«ng    qu¸ 30%   Ön  Ých  t  di t ®Ê hoÆc     Þ®Êt  Þ    åi. gi¸tr   b thu h Riªng tr ng  îp thu håi®Êt  u  Çu,®Êt   ê h       ®Ê th   cho    × ® îc®Ò n   ït ng  thuªth     b  ¬ ® ¬ng    Þcña  t  Ýnh  gi¸tr   ®Ê t theo thêigian sö  ông      d cßn  ¹ . li §i Ò u 10.­ Ng êisö  ông  t  Êt hîp ph¸p,khibÞ   µ   ícthu håi,kh«ng  îc®Ò n    d ®Ê b         Nh n       ®  bï thiÖth¹ivÒ   t  µ        ®Ê v ph¶i tù chÞu  äi    Ý      m chiph th¸o dì,gi¶ito¶  Æt        m b»ng  theo yªu cÇu  ña  µ   íc.    c Nh n CH ¬NG   I II § Ò N   ï  ÖT  ¹IV Ò   µI S¶N B THI H  T  §i Ò u 11.­
  5. 5 §èivíinhµ  , vËt kiÕn  ócvµ       ë    tr   c¸c c«ng  ×nh g ¾n   Òn víi®Êt  îc®Ò n   tr   li     ®  bï b»ng    Þ hiÖn  ã  ña    gi¸tr   c c c«ng  ×nh.Gi¸ trÞ nµy  îc x¸c ®Þnh  tr     ®   b»ng  û lÖ  t  (%)    Þ cßn  ¹  ña  gi¸tr   l ic c«ng  ×nh  ©n  íigi¸x©y  ùng  íi theo  tr nh v    d m  møc     gi¸ chuÈn  Uû   do  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ban  µnh  h theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n Trêng  îp gi¸trÞcßn  ¹ cña  µ  µ    h    l  i nh v c¸cc«ng  ×nh phô  î   Êp,møc   tr   tr  th   qu¸ ®Ò n   ï kh«ng    ©y  ùng  b  ®ñ x d ng«inhµ    íicã    Èn  ü  Ëtt ng  ¬ng    ë m   tiªuchu k thu  ¬ ® ng«inhµ  ∙    ì,th×  é    nh  ã  Ó  îc®Ò n   ï thªm  ng    ® ph¸ d   h gia ®× c th ®   b  nh tæng møc   ®Ò n   ïkh«ng  îtqu¸ gi¸x©y  ùng  íitheo møc    Èn  ®Þa  ¬ng    b  v      d m    gi¸chu do  ph ban hµnh  ña  c ng«inhµ  ïng tiªuchuÈn  ü  Ët.   c   k thu §èi víinhµ  öa, vËt  Õn  óc hoÆc      c  ki tr   c«ng  ×nh  ã  Ó  tr c th th¸o rêivµ        di chuyÓn  n   ç    íi®Ó   ¾p  Æt  îcth× chØ  n   ï chiphÝ    ì,vËn  ®Õ ch ë m   l® ®   ®Ò b     th¸od   chuyÓn, l¾p  Æt  ¹ vµ    Ý  Ët tbÞ     ® l   chiph v    hao  ôt,h  áng  i h  h trong qu¸ tr×nh thao        dì,vËn    chuyÓn,  ¾p  Æt.  l® Møc   n   ï tèi®a   ®Ò b     kh«ng  îi vt qu¸ 10%  møc     gi¸ chuÈn  ña  c ng«inhµ  ïng tiªuchuÈn  ü  Ëtdo  û     c   k thu   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ban  µnh  µ  ¶m   h v® b¶o cho  çi    nh  m gia ®× ph¶idichuyÓn  ç    îctrî Êp  Ò      ch ë ®     cv dichuyÓn  èi Óu 400.000  ng.   t  thi   ®å §i Ò u 12.­ 1­  èi víiviÖc    §   di chuyÓn  å   m m¶, møc   Òn  n   ï ®Ó     ti ®Ò b   di chuyÓn  îc ®  tÝnh  cho  µn  é    Ý   o,  èc, di chuyÓn  µ  ©y  ùng  ¹  to b chi ph ®µ b     vx d li theo  ng  ®ó thùc tr¹ng.   2­  Öc  n   ï di chuyÓn  i  íic¸c di tÝch  Þch  ö, nhµ  ê,®×nh, Vi ®Ò b     ®è v       l s  th     chïa,nghÜa    trang  Ötsü, do  ñ  íng  Ýnh  ñ  li     Th t Ch ph hoÆc   ñ   Þch  û     Ch t U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  Õt ®Þnh  quy   cho  õng tr ng  îp cô  Ó. t   ê h   th §i Ò u 13.­ 1­  Møc   n   ï ®èi  íic©y  µng  ®Ò b   v  h n¨m  µ  Ët nu«i trªn®Êt  ã  Æt   íc vv     cm n  tÝnh b»ng    Þ s¶n îng  gi¸tr   l thu  ¹ch  ét  ô  Ýnh  ho m vt theo møc  thu  ¹ch  ×nh  ho b qu©n  ña  vô  íc ®ã   c 3  tr   theo    gi¸n«ng s¶n, thuû    s¶n  ùc tÕ    Þ  êng  a   th   ë th tr ®Þ ph¬ng  ¹ thêi®iÓ m   n   ï. t    i ®Ò b 2­ Møc  n   ï®èi víi ©y  ©u    ®Ò b       c l n¨m  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: a)  Õ u   ©y  ång ®ang    êikú  ©y  ùng  ¬  N c tr   ë th   x d c b¶n hoÆc   íib ¾t  u   m  ®Ç thu  ¹ch  ×  n   ï toµn  é    Ý   u     ho th ®Ò b   b chi ph ®Ç t ban  u,  ®Ç ch¨m  ãc  n   êi s ®Õ th   ®iÓ m     åi®Êt. thu h   b) N Õ u   ©y  ång ®ang    êikú    ¹ch  ×  n   ï theo    Þ cßn    c tr   ë th   thu ho th ®Ò b   gi¸tr   l¹ cña  ên  ©y. Gi¸trÞ cßn  ¹ cña  ên  ©y    i v c     l i v c b»ng    Þ ®Ç u    gi¸tr   tban  u   éng  ®Ç c chiphÝ    ch¨m  ãc  n   ô    ¹ch ®Ç u     õphÇn  ∙  Êu  s ®Õ v thu ho   tiªntr   ® kh hao.Trong  ­   tr êng  îp  h kh«ng    nh  îc gi¸trÞ cßn  ¹ cña  ên  ©y  ×  x¸c ®Þ ®    li  v c th møc   n   ï tèi ®Ò b     ®a  b»ng  n¨m  2  s¶n îng  Ýnh  lt theo s¶n îng b×nh  ©n  ña  n¨m  íc ®ã   µ  l  qu c 3  tr   v theo gi¸cña     n«ng  s¶n  ïng lo¹ ë  Þ  êng  a  ¬ng  ¹ thêi®iÓ m   n   ï. c   i th tr   ®Þ ph t    i ®Ò b c) N Õ u   µc¸clo¹ c©y  ©u    l    i   l n¨m    ¹ch m ét  Çn  × ®Ò n   ï toµn  é    thu ho   l th   b  b chi phÝ  u    ®Ç tban  u   µ    Ý  ®Ç v chiph ch¨m  ãc  Ýnh  n   êi®iÓ m     åi®Êt. st ®Õ th   thu h   d)  Õ u   µ c©y  ©u  N l  l n¨m  n   êih¹n  ®Õ th   thanh  ýth×  l  chØ  n   ï chiphÝ   ®Õ b     cho  Öc  vi chÆt  ¹ cho  ñ  ë  ÷u  ên  ©y. h  ch s h v c
  6. 6 C H ¬NG   IV Tæ   CHøC   ù C   Ö N TH HI §i Ò u 14.­ Khicã  Õt ®Þnh    åi®Êt  ña  ¬    quy   thu h   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  × Nh n   th quy th   Uû  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ëp  l Ban chØ  o  håi®Êt    ®¹ thu    ®Ó tham  u    m cho Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ùc hiÖn  Öc  n   ïthiÖth¹i®Êt  µ  th   vi ®Õ b      v tµis¶n    cho  êibÞ    åi®Êt. ng   thu h   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   Õt  nh     quy ®Þ ph¬ng  ®Ò n   ï theo    Þ  ña  ¸n  b  ®Ò ngh c Ban  chØ  o    åi®Êt  µ  Þu  ®¹ thu h   v ch tr¸ch  nhiÖ m  Ò   Õt ®Þnh  ña  × nh. v quy   cm §i Ò u 15.­ Tæ  chøc,c¸ nh©n  ã  t  Þ    åi® îcquyÒn       c ®Ê b thu h     kª khaidiÖn  Ých,h¹ng    t   ®Êt, lo¹  t, vÞ  Ý cña  t, sè îng  µis¶n..  Ön  ã    t  öi Uû      i ®Ê   tr   ®Ê   l t   .hi c trªn®Ê g   ban nh©n  ©n    êng,thÞ  Ên n¬icã  t  Þ    åi. d x∙,ph   tr     ®Ê b thu h Uû  ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên kiÓm       Ën  µo  õng    nh d x∙,ph   tr   tra,x¸c nh vt b¶n kª khaitæng  îp b¸o c¸o t×nh  ×nh  ö  ông  ü  t  ïng ®Ó   n   ïthiÖth¹i     h      h sd qu ®Ê d   ®Ò b      t¹ x∙®Ó   c¸o cho  û       b¸o    i U ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, thÞ    µnh  è  éc  nh d qu     x∙,th ph thu tØnh  µ  öicho  vg  Ban chØ  o    åi®Êt  Êp  ®¹ thu h   c tØnh. §i Ò u 16.­ Tæ  chøc  îc giao  t  ã  ®  ®Ê c nghÜa  ô  ùc tiÕp  ùc  Ön  Öc  n   ï v tr   th hi vi ®Ò b   b»ng  Òn hoÆc     î Êp  Õu  ã)cho  êicã  t  Þ    åi. ti   tr¶tr c (n c   ng   ®Ê b thu h §i Ò u 17.­ Ng êibÞ     åi®Êt  Õu  Êy  Õt  nh  n   ï thiÖth¹icña  û       thu h   n th quy ®Þ ®Ò b      U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  µkh«ng  ng  íi l  ®ó v   quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  × ® ­ ®Þ n th   îcquyÒn  Õu  ¹i  êikhiÕu  ¹iph¶igöi®¬n  n   û     khi n . Ng   n     ®Õ U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,trong vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcquyÕt  nh  n   ïthiÖth¹i      15  k t  nh ®   ®Þ ®Ò b    , qu¸ thêih¹n nµy  n  Õu  ¹ikh«ng  îcxem  Ðt xö  ý.     ®¬ khi n   ®  x l Trong  êih¹n  th¸ng,kÓ   õ ngµy  Ën  îc khiÕu  ¹i  û   th   1    t  nh ®  n ,U ban  ©n  nh d©n  Êp  c tØnh  ph¶ixem   Ðt,quyÕt  nh  µ    êi   x  ®Þ v tr¶l  cho  êikhiÕu  ¹i. ng   n  Quy Õt  ®Þnh  ña  û   c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  Öu  ùcthi µnh. c hi l     h
Đồng bộ tài khoản